Postup : 2017/0817(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0343/2017

Predkladané texty :

A8-0343/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.9

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0435

SPRÁVA     
PDF 509kWORD 61k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda
 PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ João Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda VO FUNKCII ČLENA DVORA AUDÍTOROV A CIELE BUDÚCEHO MANDÁTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0333/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0343/2017),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 26. októbra 2017 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 

október 2016 – súčasnosť

Člen Európskeho dvora audítorov

Člen Európskeho dvora audítorov, prvá komora – trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Zodpovedný za audit v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Zúčastnil sa na vypracovaní strategických usmernení a dokumentov pre plánovanie a hodnotenie činností Dvora audítorov.

Člen etickej komisie Dvora audítorov.

 

jún 2008 – september 2016

Sudca na portugalskom dvore audítorov

Podieľal sa na schvaľovaní rozhodnutia o stanovisku k všeobecnej účtovnej závierke Portugalskej republiky.

Kontroloval zákonnosť zmlúv uzatváraných správnymi alebo podnikateľskými subjektmi ústrednej štátnej správy, autonómnymi regiónmi alebo miestnymi orgánmi: pôžičky a prenájmy, poskytovanie služieb, vyhotovenie prác, dodávanie tovaru, nákup nehnuteľností, zmluvy o operatívnom lízingu, koncesie na stavebné práce a na služby, verejno-súkromné partnerstvá, fúzie miestnych podnikov.

Vykonával audity plnenia zmlúv a na účely určenia finančných záväzkov.

Zavádzal právne predpisy týkajúce sa hospodárenia s verejnými financiami vo verejnom sektore a podnikateľských sektoroch, vnútroštátne a európske právne predpisy v oblasti verejného obstarávania a najdôležitejšie administratívne právne predpisy.

Pomáhal navrhovať plány činnosti dvora audítorov a jeho správy.

Predseda výboru dvora audítorov pre informačné technológie.

Člen redakčnej rady časopisu dvora audítorov.

 

marec 2005 – jún 2008

Štátny tajomník pre verejnú správu, ministerstvo financií, portugalská vláda

Zúčastňoval sa ministerských rád a stretnutí štátnych tajomníkov.

Vystupoval s príspevkami na plenárnych zasadnutiach Republikového zhromaždenia a parlamentných výborov.

Zúčastňoval sa na zasadnutiach Rady ministrov EÚ.

Počas tohto obdobia sa zapojil do vypracúvania všeobecných účtovných uzávierok štátu a štátnych rozpočtov, programov v oblasti rastu a stability a hlavných portugalských právnych predpisov v oblasti verejných financií.

Skúmal najdôležitejšie právne predpisy ľudských zdrojov vo verejnej správe, najmä v oblasti zmluvných vzťahov, kariérneho postupu a odmeňovania, hodnotenia výkonnosti, sociálneho zabezpečenia a dôchodku. Vytvoril ústrednú databázu ľudských zdrojov verejnej správy. Bol zodpovedný za reštrukturalizačné programy ústrednej štátnej správy (PRACE), ktoré ovplyvnili všetky ministerské oddelenia na ústrednej aj decentralizovanej úrovni a ktorých cieľom bolo zlepšiť efektívnosť a účinnosť riadenia prostredníctvom zníženia počtu vedúcich pozícií a štruktúr o 26 %.

Vytvoril spoločné služby štátu.

 

september 2003 – marec 2005

Hlavný audítor na portugalskom dvore audítorov

Vydával právne a finančné stanoviská k: zmenám zákona o rozpočtovom rámci (LEO); uplatniteľnosti rozpočtových pravidiel a zásad podľa zákona LEO na miestne orgány; prevodu štátnych úverov a úverov v oblasti sociálneho zabezpečenia na sekuritizáciu; nezávislosti audítorských súdov; vzťahu medzi audítorskými súdmi a vnútornou kontrolou; zákonu o organizácii a postupoch dvora audítorov; právnemu režimu týkajúcemu sa mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti štátu; zásadám a normám, ktoré musí dodržiavať priama a nepriama štátna správa.

Poskytoval technickú a právnu podporu pri finančných auditoch, auditoch zhody a auditoch výkonnosti.

Zúčastnil sa medzinárodných schôdzí zahŕňajúcich najvyššie kontrolné inštitúcie v rámci Európskej únie, INTOSAI a EUROSAI.

 

november 2002 – september 2003

Vedúci oddelenia odbornej prípravy

Generálne riaditeľstvo pre colné záležitosti –ministerstvo financií – Portugalsko

Vypracoval a monitoroval politiky, plány a hodnotiace správy týkajúce sa odbornej prípravy portugalských colných úradníkov v oblasti vykonávania portugalských colných režimov a colných režimov EÚ. Realizoval iniciatívy v oblasti odbornej prípravy portugalských colných úradníkov.

apríl 2001 – november 2002

Výkonný riaditeľ

Generálny riaditeľ väzenskej služby – ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko

Mal najvyššiu zodpovednosť za službu, vrátane ústredných služieb a 54 väzníc, 6 300 väzenských úradníkov a prevádzkového rozpočtu vo výške 188 000 000 EUR a investičného rozpočtu vo výške 55 400 000 EUR (údaje za rok 2002).

Mal najvyššiu zodpovednosť za presadzovanie trestov odňatia slobody, ktoré súdy uložili 13 500 väzňom (údaje za rok 2002).

Určoval možnosti strategického vývoja portugalského väzenského systému a vypracúval správy o činnosti a jej plány.

Vypracoval nový návrh zákona o trestoch odňatia slobody a návrh legislatívneho ustanovenia na posilnenie kontrolných a inšpekčných služieb väzenskej služby s cieľom zabezpečiť prehľad nad postupmi a riadením väzníc a ich súlad s právnymi predpismi.

Pre Výskumné a študijné stredisko v oblasti sociológie na Univerzitnom inštitúte v Lisabone (ISCTE) vypracoval prvú štúdiu v Portugalsku, ktorá sa týkala drogových trendov a užívania drog vo väzniciach.

Vypracoval a realizoval program na zlepšenie bezpečnosti vo väzniciach a program na prevenciu samovrážd.

Realizoval program na budovanie a obnovu väzníc (Carregueira, Paços de Ferreira, justičná polícia v Porte, Tires, Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra a Porto)

Vydával časopis Temas Penitenciários.

 

február 1999 – apríl 2001

predseda

Národná probačná služba – ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko

Mal najvyššiu zodpovednosť za službu vrátane 115 administratívnych jednotiek v 104 obciach, 1 700 úradníkov a rozpočtu vo výške 37 000 000 EUR (údaje za rok 1999).

Mal najvyššiu zodpovednosť za poskytovanie technickej podpory súdom v trestnej právomoci a za výkon trestov mimo trestov odňatia slobody (16 000 žiadostí za rok).

Mal najvyššiu zodpovednosť za podporu súdov pri uplatňovaní a vykonávaní opatrení súvisiacich s justíciou vo veciach mladistvých a rodiny, a to prostredníctvom 14 inštitúcií probačnej služby pre mladistvých (26 000 žiadostí za rok) a za prijímanie postupov v súlade s medzinárodnými dohovormi týkajúcimi sa mladistvých, pre ktoré bola služby ústredným orgánom.

 

 

Vypracoval strategický plán na roky 2000 – 2003 a navrhol a vypracoval nový systém plánovania.

Prispel k reforme práva v oblastí mladistvých (zákon č. 147/99 z 1. septembra 1999 a zákon č. 166/99 zo 14. septembra 1999).

Vytvoril podmienky na to, aby súdy mohli ukladať tresty v podobe komunitných služieb, vrátane 440 dohôd s verejnými a súkromnými inštitúciami, ktoré boli pripravené prijať osoby vykonávajúce tento druh trestu.

Zaviedol systém elektronického dohľadu v Portugalsku v rámci domáceho dohľadu nad mladistvými páchateľmi (zákon č. 122/99 a ministerská vykonávacia vyhláška č. 26/2001).

 

november 1995 – február 1999

Vedúci kabinetu ministerstva spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko

Pripravoval rozhodnutia ministerstva spravodlivosti týkajúce sa týchto oblastí: justičná polícia, generálne riaditeľstvo väzenskej služby, generálne riaditeľstvo pre registrácie a notárske služby, Inštitút pre opätovné začleňovanie do spoločnosti, generálny sekretariát, kancelária pre výskum a plánovanie, kancelária pre finančné hospodárenie, sociálne služby ministerstva spravodlivosti, úrad európskeho práva; medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach, zabezpečovanie spolupráce s úradom generálneho prokurátora.

Zabezpečoval spojenie medzi kabinetom ministerstva a uvedenými orgánmi, ako aj s Najvyšším súdom a Najvyšším správnym súdom, Najvyššou súdnou radou, Najvyššou radou správnych a finančných súdov, generálnou prokuratúrou a advokátskou komorou.

Podieľal sa na príprave legislatívnych ustanovení v hlavných oblastiach justičnej politiky, a to konkrétne: zákona o náboženskej slobode, zákona o obchodovaní s drogami a užívaní drog, zákona o uplatňovaní trestov v podobe komunitných služieb, zákona o domácom elektronickom sledovaní páchateľov, reforme práva v oblasti mladistvých, zákona o liberalizácii notárskeho povolania, zákonnej vyhlášky o obstarávaní stavebných prác, tovaru a služieb a o nábore zamestnancov do väzenskej služby, budovania väzníc a organizácie a prevádzky justičnej polície.

Podieľal sa na príprave rozpočtov a plánov ministerstva spravodlivosti.

Pracoval na medzinárodných otázkach ministerstva spravodlivosti, konkrétne na príprave účasti ministerstva spravodlivosti na zasadnutiach Rady ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci a ďalších medzinárodných stretnutiach, predovšetkým v rámci OSN, Rady Európy, CPLP, Konferencie ministrov spravodlivosti iberoamerických krajín, ako aj na príprave služobných ciest do zahraničia.

Monitoroval vzťahy ministerstva spravodlivosti s odborovými zväzmi v danom sektore.

 

november 1991 – november 1995

Vedúci kabinetu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko

Pripravoval rozhodnutia štátneho tajomníka týkajúce sa týchto oblastí: služba ochrany mladistvých, Národná probačná služba, IT služby, Centrum súdnych štúdií, úrad plánovania a koordinácie boja proti drogám, služby forenznej medicíny, úrad súdnej informatizácie, celková koordinácia, spolupráce s portugalsky hovoriacimi africkými krajinami v oblastiach, ako sú štátna príslušnosť, dobrovoľná inštitucionálna arbitráž, ochrana spotrebiteľa, ochrana životného prostredia, výbory na ochranu detí.

Od roku 1992 do roku 1995 sa podieľal sa na príprave legislatívnych ustanovení, konkrétne kódexu osobitných postupov oživenia podnikateľskej činnosti a konkurzných konaní, právneho rámca pre oblasť užívania narkotík a obchodovania s nimi, právneho rámca pre oblasť adopcií; medzinárodných právnych nástrojov týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných a občianskych veciach a spolupráce s africkými krajinami s úradným jazykom portugalským (PALOP) a na príprave výborov na ochranu detí.

Pre štátneho tajomníka pripravoval verejné prezentácie a služobné cesty do zahraničia, a to najmä na účely účasti na zasadnutiach a stretnutiach Rady ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci, Rady Európy, OSN, CPLP a Konferencie ministrov spravodlivosti iberoamerických krajín.

Vypracoval štúdiu Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça (Príspevok k štrukturálnej reforme ministerstva spravodlivosti).

 

november 1987 – november 1991

Zástupca generálneho riaditeľa

Národná probačná služba – ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko

Vyšší vedúci prevádzkovej činnosti služby, ktorú vykonávalo 300 úradníkov v súdnych okresoch v Lisabone a na juhu krajiny, na Azorách a Madeire a ktorá zahŕňala: technickú podporu súdom pri rozhodovaní týkajúcom sa trestných vecí, výkonu rozsudkov a záležitostí mladistvých a rodín; technickú podporu väzenskej správe pri rozhodovaní o väzňoch (konkrétne schvaľovanie priepustiek a otvorených režimov); psychologickú a sociálnu podpora pre maloletých, mladistvých a dospelých v súdnych konaniach a pre ich rodiny; vzťahy s ďalšími verejnými a súkromnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti predchádzania trestnej činnosti a sociálnej reintegrácie.

február 1987 – november 1987

Vedúci oddelenia výskumu a plánovania, správa inštitútu Macaa pre sociálnu činnosť

Právne poradenstvo v súvislosti so sociálnou činnosťou inštitútu.

Pripravoval postupy na navrhovanie a podpisovanie zmlúv o zákazkách na uskutočnenie stavebných prác v súvislosti s výstavbou sociálnych bytov (komplex sociálnych bytov Mong-Há so 650 bytmi a hodnotou 48 miliónov MOP a komplex Fai Chi Kei s 1 100 bytmi).

Navrhol štúdie o systéme finančnej podpory a sociálnych zariadeniach riadených súkromnými inštitúciami.

Projektové štúdie pre systém plánovania v rámci inštitútu.

 

február 1985 – február 1987

Vedúci oddelenia organizácie a informačných technológií, správa Macaa

Ústredný úrad pre štátnu službu

Vydával stanoviská k základným pravidlám verejných služieb, postupom nákupov v oblasti IT a v rámci verejných služieb a k racionalizácii správy a zníženiu byrokracie.

Pre správu Macaa vytvoril štandardizované formuláre.

Navrhol a zaviedol systém nákupu IT a mikrofilmových zariadení pre verejné služby v Macau.

Vypracoval plán komputerizácie spoločných oblasti správy a riadenia verejných služieb v Macau.

Vykonal prvý prieskum ľudských zdrojov správy Macaa (celkový počet pracovníkov: 8 500).

Komputerizácia oddelenia administratívy a štátnej služby.

Navrhol integrovaný systém vzťahov s verejnosťou v rámci správy Macaa.

Navrhol integrovaný systém riadenia pre oddelenie administratívy a štátnej služby.

 

jún 1983 – február 1985

Riaditeľ služieb technickej koordinácie, výskumu a plánovania

Národná probačná služba – ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko

Koordinoval činnosti týkajúce sa publikovania štúdií o opätovnom začleňovaní páchateľov trestných činov do spoločnosti.

Vytvoril formát správ o sociálnych dávkach využívaných v rámci probačného systému pri vynášaní rozsudkov a individuálnych plánoch na rehabilitáciu.

Navrhol systém štatistických údajov pre činnosť služby.

Vypracoval protokol, ktorý schválili väzenské služby a ktorým sa upravovala činnosť služby vo väzniciach.

Vypracoval plán činnosti služby na rok 1984.

apríl 1979 – jún 1983

Vyšší technický úradník verejnej správy

Štátny sekretariát verejnej správy, Portugalsko

Vypracúval stanoviská k základným pravidlám verejných služieb.

Technické poradenstvo v oblasti mestských a obecných zastupiteľstiev a ich reorganizácia.

Technické poradenstvo pre ministerstvo priemyslu, energetiky a vývozu a jeho reštrukturalizácia.

Technické poradenstvo pre Guinejsko-bissauskú republiku.

Štúdie o štruktúre a riadení mestskej a obecnej samosprávy.

Porovnávacia štúdia o makroštruktúrach štátnych správ členských štátov Európskych spoločenstiev.

 

1999 – 2004

Predseda (2001 – 2004) a člen rady (1999 – 2001) Konfederácie európskych probačných orgánov (CEP)

Predsedal valným zhromaždeniam a zasadnutiam rady CEP (organizácia spájajúca orgány ministerstiev spravodlivosti 36 európskych krajín zodpovedné za presadzovanie neväzobných trestnoprávnych sankcií so sídlom v Holandsku).

Predsedal ďalším stretnutiam so zástupcami predsedov, generálnym sekretárom a výkonnými činiteľmi na sekretariáte v Holandsku a na podujatiach a seminároch organizovaných CEP. Vypracoval rozvojovú stratégiu, plánovanie, rozpočet a posudzovanie činnosti CEP.

Zúčastnil sa na stretnutiach so zástupcami väzenských rád členských štátov, Európskej komisie a Európskej rady.

Dohliadal na riadenie rozpočtu a vydávanie informačného bulletinu CEP.

 

1994 – 2003

Člen Výboru pre prístup k administratívnym dokumentom – portugalské Republikové zhromaždenie

Podporoval zásadu transparentnosti verejnej správy a voľný prístup k administratívnym dokumentom.

Sledoval uplatňovanie zákona o prístupe k administratívnym dokumentom, predkladal a posudzoval navrhované zmeny.

Posudzoval žiadosti o preskúmanie predložené občanmi v nadväznosti na zamietnutie prístupu k dokumentom zo strany oddelení a útvarov verejnej správy.

Organizoval činnosti týkajúcu sa zverejňovania dokumentov a odbornej prípravy v oblasti transparentnosti verejných služieb a prístupu k administratívnym dokumentom.

Schvaľoval plány a správy o činnosti výboru.

 

1992 – 1993

Člen Výboru pre kvalitu a racionalizáciu verejnej správy predsedníctva rady ministrov, Portugalsko

Podieľal sa na práci výboru zriadeného predsedom vlády, ktorá viedla k vzniku správy s uvedením opatrení týkajúcich sa zníženia štátnej angažovanosti, vzťahov medzi správou a občanmi, štrukturálnych riešení a pružnosti v riadení verejnej správy.

 

1985 – 1986

Člen Výboru pre zavádzanie čínskeho jazyka – správa Macaa

Podieľal sa na práci výboru zriadeného guvernérom Macaa, ktorá viedla k prijatiu správy s opatreniami na postupné používanie čínštiny ako úradného jazyka správy tohto územia na všetkých úrovniach, a to vrátane náboru úradníkov a miestnych vedúcich predstaviteľov, vypracovania právneho systému, používania v rámci vládnych orgánov a súdov a systémov prekladania z čínštiny do portugalčiny.

 

VZDELANIE A ĎALŠIE VZDELÁVANIE

 

september 1973 – júl 1978

Titul v odbore právo

Právnická fakulta, Lisabonská univerzita, Portugalsko

Ako prednášajúci alebo vyučujúci a ako poslucháč sa zúčastnil na mnohých domácich a medzinárodných konferenciách, kongresoch, teoretických a praktických seminároch na rôzne témy, napríklad o reforme verejnej správy, verejnom riadení, verejných financiách, administratívnom práve, externej a nezávislej finančnej kontrole, dvoroch audítorov, trestnom súdnictve, probácii a opätovnom začleňovaní do spoločnosti, justícii v oblasti mladistvých, prevencii obchodovania s drogami a boja proti nemu a trestnej činnosti mladistvých (pozri prílohu).

 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI

 

Materinský jazyk

Portugalčina

Ďalšie jazyky

POROZUMENIE

ÚSTNY PREJAV

PÍSOMNÝ PREJAV

Počúvanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Ústna interakcia

Samostatný ústny prejav

 

Francúzština

C1

C2

C1

C2

B2

Angličtina

B2

B2

B2

B2

B2

Španielčina

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Komunikačné zručnosti

Dobré schopnosti komunikovať získané počas rokov strávených vo funkciách vrcholového vedenia významných verejných služieb a v priebehu politickej činnosti ako štátny sekretár, ktoré zahŕňali množstvo verejných vystúpení, účasť na parlamentných rozpravách, vystúpenia v televíznych a rozhlasových reláciách a kontakt s ďalšími médiami, ako aj účasť na množstve kongresov, seminárov atď., a vedenie a koordinovanie medzinárodných stretnutí.

 

Organizačné zručnosti

Dobré koordinačné, organizačné a riadiace zručnosti získané pri vedení a reorganizácii verejných služieb a pri vykonávaní politických funkcií, ktoré úzko súviseli s reformami verejnej správy.

Digitálna kompetencia

SEBAHODNOTENIE

Spracúvanie informácií

Komunikácia

Vytváranie obsahu

Bezpečnosť

Riešenie problémov

samostatný používateľ

samostatný používateľ

samostatný používateľ

samostatný používateľ

samostatný používateľ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 

MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI

Člen Dvora audítorov od októbra 2016.

Okrem uvedeného predsedníctva a účasti na zasadnutiach rady Konfederácie európskych probačných orgánov (CEP), ktorej je v súčasnosti čestným členom, sa zúčastnil tiež početných zasadnutí orgánov Európskej únie, OECD, OSN, Rady Európy, Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín, konferencií ministrov spravodlivosti a ministrov verejnej správy iberoamerických krajín, Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) a jej európskej regionálnej skupiny (EUROSAI), schôdzí kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ a ich styčných úradníkov a Latinskoamerického centra pre rozvojovú správu (CLAD).

 

PUBLIKÁCIE

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, Secretariado da Modernização Administrativa, november 1988;

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices“, in Revista do Tribunal de Contas n.º 43, január až jún 2005, Lisabon, s. 41 – 71;

 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, spolu s Valadaresom Tavaresom Luisom, in Revista do Serviço Público, zv. 57, č. 1, január/marec 2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brazília;

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, in Revista do Tribunal de Contas, č. 51, jan./jún 2009, pôvodne publikované v rámci OECD s názvom Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration, Konferencia o reforme verejnej správy a európskej integrácii, Budva, Čierna Hora, 26. – 27. marca 2009;

 

„Contributos para urobiť determinação âmbito prévia da fiscalização do Tribunal de Contas“, in Revista do Tribunal de Contas, č. 51, jan./jún 2009;

 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios“, in Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?, publikované portugalským dvorom audítorov pri príležitosti 160. výročia jeho založenia, Lisabon, 2009;

 

„As reformas na Administração Pública“, predslov k zborníku Regime Geral da Função Pública.Coletânea de Legislação, organizátori: Maria Laura Veríssimo Dias a Paulo Guilherme Fernandes Lajoso (org.), júl 2009;

 

 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais“, in Revista do Tribunal de Contas, č. 52, júl/december 2009;

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009“, predslov v Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas, autori: Isabel Viseu a Vasco Hilário, Coimbra Editora, júl 2011;

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público“, spoluautor Augusto Santos Silva, vedecký článok publikovaný v publikácii Manual of Fraud in Portugal, ktorú v roku 2016 vydala Ekonomická fakulta Portskej univerzity;

 

„SIDA, Direito e Ética“, in Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários, č. 2/90, s. 225 – 240;

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social“ in Cidadão Delinquente: Reinserção Social, portugalské ministerstvo spravodlivosti, 1983, s. 17 – 47;

 

„A Justiça de Menores na Europa“ in Infância e Juventude, č. 01 – 1, jan. – mar. 2001, s. 9 – 20;

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“ in Infância e Juventude č. 01–2, apr.–jún 2001, s. 19 – 24;

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas“ v Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança, Právnická fakulta Coimberskej univerzity a generálna prokuratúra, Coimbra Editora 2002, s. 195 – 210.

 


PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ João Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda VO FUNKCII ČLENA DVORA AUDÍTOROV A CIELE BUDÚCEHO MANDÁTU

1.  Vo funkčnom období, ktoré som začal 1. októbra 2016, som bol pridelený do prvej komory EDA (trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov). V tejto komore som bol vymenovaný za spravodajcu pre tieto audítorské správy:

a)  Nová úloha certifikačných orgánov pri výdavkoch SPP: pozitívny krok smerom k modelu jednotného auditu, no so značnými nedostatkami, ktoré treba riešiť (osobitná správa č. 7/2017). Po tom, ako bola prijaté Dvorom audítorov, táto správa bola predložená na schôdzi výboru CONT 22. júna 2017;

b)  Režim základných platieb pre poľnohospodárov (CH 178/1/16). Audítorská správa sa v súčasnosti dokončuje a podľa plánu by mala byť prijatá do konca roka 2017;

c)  Zjednodušené možnosti financovania v oblasti rozvoja vidieka (úloha 17CH1003). Audítorská práca v teréne sa ukončila a začalo sa pracovať na vypracovaní správy, ktorá bude predložená výboru CONT v roku 2018 po kontradiktórnom konaní.

2.  Bol som vymenovaný za člena Výboru pre etiku v Európskom dvore audítorov, zodpovedného za posudzovanie žiadostí, ktoré predložili členovia Dvora audítorov, týkajúce sa vonkajších aktivít počas svojho funkčného obdobia a po jeho skončení, ako aj akékoľvek záležitosti, ktoré sa týkajú profesijnej etiky, ktoré vzniesol predseda Dvora audítorov alebo iní členovia.

3.  Som bol zapojený do rozhodnutí, ktoré prijalo kolégium členov EDA, konkrétne: prijatie vyhlásenia o vierohodnosti a výročnej správy Dvora audítorov za rozpočtový rok 2016, prijatia strategického plánu Dvora audítorov č. 2018/2020 na tému „Podpora (občanov EÚ) dôvery prostredníctvom nezávislého auditu, prijatia stanovísk Dvora audítorov na preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici obdobia 2014 – 2020, revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ, predĺženia trvania Európskeho fondu pre strategické investície, zvýšenia rozpočtovej záruky EÚ pre EIB a vzťahov medzi EDA a úradom OLAF.

4.  Čo sa týka cieľov pre prípadný budúci mandát, ako aj mojej pripravenosti na výkon iných úloh, ktoré mi môžu byť pridelené, chcem uviesť, že mojím pevným zámerom je:

a)  zohrať úlohu pri vypracovaní a prijatí vyhlásenia o vierohodnosti a výročných správ a zvýšiť ich pridanú hodnotu pre rozpočtové orgány, ako už bolo uvedené ako strategická možnosť pre súd;

b)  zohrávať úlohu pri zohľadnení zásad kvality, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti, najmä ako spravodajský člen, pri stanoviskách o budúcnosti SPP, a pri finančnom audite, audite zhody a výkonnosti v oblasti výdavkov na poľnohospodárstvo, ochranu životného prostredia, zmenu klímy, bezpečnosť dodávok energie a ochranu spotrebiteľa, ako člen pridelený prvej komore, a vo všetkých ostatných oblastiach podľa rozhodnutia dvora;

c)  rovnako venovať osobitnú pozornosť výstupu EDA v súvislosti s budúcnosťou financií EÚ, novým VFR a novými finančnými a rozpočtovými systémami, najmä systémami založenými na výsledkoch;

d)  zohrávať aktívnu úlohu v procesoch strategického a operačného plánovania dvora, s cieľom zvýšiť viditeľnosť činnosti EÚ ako celku, najmä so zameraním na riešenie obáv hlavných partnerov Dvora audítorov, s posúdením pridanej hodnoty opatrení EÚ, a lepšie komunikovať svoju audítorskú prácu rôznym cieľovým skupinám;

e)  prednášať správy EDA na jednodňových schôdzach výboru CONT alebo pri iných príležitostiach, keď o to bude požiadaný.

5.  Budem tiež naďalej klásť osobitný dôraz na moju prácu v etickej komisii EDA a zabezpečovať dodržiavanie prísnych noriem profesijnej etiky v tejto inštitúcii.  


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – portugalský kandidát

Referenčné čísla

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

21.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.10.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dátum prijatia

26.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

31.10.2017

Právne oznámenie