Postopek : 2017/0817(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0343/2017

Predložena besedila :

A8-0343/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0435

POROČILO     
PDF 564kWORD 64k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

o imenovanju Joăa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Računskega sodišča

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Indrek Tarand

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS JOĂA ALEXANDRA TAVARESA GONÇALVESA DE FIGUEIREDA
 PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ Joăa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda KOT ČLANA SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Joăa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Računskega sodišča

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0333/2017),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0343/2017),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na seji 26. oktobra 2017 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Joãa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS JOĂA ALEXANDRA TAVARESA GONÇALVESA DE FIGUEIREDA

DELOVNE IZKUŠNJE

 

10/2016 do danes

Član Evropskega računskega sodišča

Član Evropskega računskega sodišča in senata I (trajnostna raba naravnih virov).

Odgovoren za revizije na področju skupne kmetijske politike.

Sodeluje pri pripravi strateških smernic in dokumentov za načrtovanje in ocenjevanje dejavnosti Evropskega računskega sodišča.

Član etičnega odbora Evropskega računskega sodišča.

 

06/2008–09/2016

Sodnik portugalskega računskega sodišča

Sodeloval je v postopkih odobritve mnenja o splošnih računovodskih izkazih portugalske države.

Preverjal je zakonitost javnih naročil, ki jih sklepajo upravni ali gospodarski subjekti znotraj centralne državne uprave, avtonomnih regij in lokalnih oblasti, in sicer za kredite in zakupe, zagotavljanje storitev, gradnje, dobavo blaga, nakup nepremičnin, pogodbe o poslovnem najemu, koncesije za gradnje in storitve, javno-zasebna partnerstva in združitve lokalnih podjetij.

Opravljal je revizije izvajanja javnih naročil in za določanje finančne obveznosti.

Izvrševal je zakonodajo o javnofinančnem poslovodenju v javnem sektorju in poslovnih sektorjih, nacionalno in evropsko zakonodajo o javnih naročilih ter glavno upravno zakonodajo.

Sodeloval je pri oblikovanju načrtov in pripravi poročil o dejavnostih sodišča.

Predsednik odbora za informacijsko tehnologijo pri sodišču.

Član uredniškega odbora časopisa sodišča.

 

03/2005–06/2008

Državni sekretar za javno upravo na ministrstvu za finance vlade Portugalske

Sodeloval je na srečanjih sveta ministrov in srečanjih državnih sekretarjev.

Prispeval je k plenarnim zasedanjem skupščine republiških in parlamentarnih odborov.

Sodeloval je na Svetu ministrov Evropske unije.

Sodeloval je pri oblikovanju splošnih izkazov države in državnih proračunov, programov za rast in stabilnost ter glavne portugalske zakonodaje o javnih financah v tem obdobju.

Pregledoval je najpomembnejšo kadrovsko zakonodajo javne uprave, zlasti v zvezi s pogodbenimi odnosi, kariero in plačilom, ocenjevanjem uspešnosti, socialno zaščito in upokojevanjem. Oblikoval je osrednjo javnoupravno bazo podatkov o človeških virih. Odgovoren je bil za program prestrukturiranja osrednje državne uprave (PRACE), ki je vplivalo na vse ministrske oddelke na centralni in decentralizirani ravni ter je bilo namenjeno izboljšanju uspešnosti in učinkovitosti upravljanja s 26-odstotnim zmanjšanjem višjih vodstvenih položajev in struktur.

Oblikoval je skupne državne storitve.

 

09/2003–03/2005

Glavni revizor portugalskega računskega sodišča

Izdajal je pravna in finančna mnenja o spremembah zakonodaje o proračunskem okviru, uporabi proračunskih pravil in načel te zakonodaje pri lokalnih oblasteh, prenosu državnih posojil in posojil iz naslova socialne varnosti v listinjenje, neodvisnosti računskih sodišč, odnosu računskih sodišč do notranjega nadzora, zakonu o organizaciji in postopkih sodišča, pravni ureditvi nepogodbene civilne odgovornosti države ter načelih in standardih, ki jih morata upoštevati neposredna in posredna državna uprava.

Nudil je tehnično in pravno podporo pri finančnih revizijah, revizijah skladnosti in revizijah uspešnosti.

Sodeloval je na mednarodnih srečanjih z vrhovnimi revizijskimi institucijami znotraj Evropske unije, Mednarodno organizacijo vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) in Evropsko organizacijo vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI).

 

11/2002–09/2003

Vodja oddelka za usposabljanje

Generalni direktorat za carino – ministrstvo za finance – Portugalska

Razvoj in spremljanje politik, načrtov in ocenjevalnih poročil usposabljanja portugalskih carinskih uradnikov za izvajanje portugalskega carinskega postopka in carinskega postopka EU. Izvedba usposabljanj za portugalske carinske uradnike.

04/2001–11/2002

Generalni direktor

Generalni direktor službe za zapore – ministrstvo za pravosodje – Portugalska

Končna odgovornost za izvajanje službe, vključno z osrednjimi službami in 54 zapori, 6300 uradniki, operativnim proračunom v višini 188.000.000 EUR in naložbenim proračunom v višini 55.400.000 EUR (podatki iz leta 2002).

Končna odgovornost za izvrševanje zapornih kazni, ki so jih sodišča izrekla 13.500 zapornikom (podatki iz leta 2002).

Opredelil je možnosti strateškega razvoja portugalskega zaporniškega sistema ter pripravil poročila in načrte o dejavnostih.

Pripravil je nov osnutek zakona o zapornih kaznih ter osnutek zakonske določbe za okrepitev revizijske in inšpekcijske službe znotraj službe za zapore z namenom zagotovitve nadzora in skladnosti praks, ki se izvajajo v zaporih, in upravljanja zaporov z zakonodajo.

Izvedel je prvo portugalsko študijo o trendih, povezanih s prepovedanimi drogami, in njihovem uživanju v zaporih za Središče za raziskovanje in sociološke študije Lizbonskega univerzitetnega inštituta (ISCTE).

Pripravil in izvedel je program za povečanje varnosti v zaporih in program za preprečevanje samomorov.

Izvedba programa gradnje in prenove zaporov (Carregueira, Paços de Ferreira, Portska pravosodna policija, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra in Porto).

Urednik časopisa „Temas Penitenciários“.

 

02/1999–04/2001

Predsednik

Državna služba za pogojni odpust – ministrstvo za pravosodje – Portugalska

Končna odgovornost za službo, vključno s 115 upravnimi enotami v 104 občinah, 1700 uradniki in proračunom v višini 37.500.000 EUR (podatki iz leta 1999).

Končna odgovornost za tehnično podporo sodiščem pri kazenski pravni pristojnosti in za izvrševanje kazni brez odvzema prostosti (16.000 zahtev letno).

Končna odgovornost za podporo sodiščem pri uporabi in izvajanju ukrepov na področju mladoletniškega in družinskega prava s 14 mladoletniškimi zapori v okviru službe (26.000 zahtev letno) ter sprejemanje postopkov na podlagi mednarodnih konvencij, povezanih z mladostniki, pod osrednjo pristojnostjo službe.

 

 

Pripravil je strateški načrt za obdobje 2000–2003 ter zasnoval in razvil sistem za načrtovanje.

Prispeval je k reformi mladoletniške zakonodaje (zakona št. 147/99 z dne 1. septembra 1999 in št. 166/99 z dne 14. septembra 1999).

Vzpostavil je pogoje, pod katerimi lahko sodišče odredi delo v splošno korist, vključno s sporazumi s 440 javnimi in zasebnimi institucijami, pripravljenimi sprejeti posameznike, ki prestajajo tovrstno kazen.

Razvoj in izvajanje portugalskega elektronskega sistema za nadzor mladih storilcev kaznivih dejanj doma (zakon št. 122/99 in izvršilna odredba ministrstva št. 26/2001).

 

11/1995–02/1999

Vodja zasebne pisarne

Ministrstvo za pravosodje – Portugalska

Pripravil je odločbe ministrstva za pravosodje za naslednja področja: pravosodna policija, generalni direktorat službe za zapore, generalni direktorat službe za register in notariat, državna služba za pogojni odpust, generalni sekretariat, oddelek za raziskave in načrtovanje, oddelek za finančno poslovodenje in socialna služba ministrstva za pravosodje, oddelek za evropsko pravo; mednarodno pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, zagotavljanje stikov z vrhovnim državnim tožilstvom.

Zagotavljal je stike med kabinetom ministrstva in organi, odgovornimi za ta področja, ter z vrhovnim sodiščem in vrhovnim upravnim sodiščem, vrhovnim sodnim svetom, vrhovnim svetom upravnih in davčnih sodišč, vrhovnim državnim tožilstvom in odvetniško zbornico.

Prispeval je k pripravi zakonodajnih določb z glavnih področij pravosodne politike, zlasti zakonodaje o verski svobodi, zakonodaje o nedovoljenem prometu s prepovedanimi drogami in uživanju prepovedanih drog, zakonodaje o uporabi kazni v obliki dela v splošno korist, zakonodaje o elektronskem nadzoru storilcev kaznivih dejanj doma, reforme zakonodaje o mladoletnikih, zakonodaje o liberalizaciji notarskega poklica, uredb z zakonsko močjo o zagotavljanju del, blaga in storitev ter zaposlovanju osebja v službi za zapore, ustanavljanju zaporov ter organizaciji in delovanju pravosodne policije.

Prispeval je k pripravi proračunov in načrtov na ministrstvu za pravosodje.

Obravnaval je mednarodna vprašanja ministrstva za pravosodje s posebnim poudarkom na pripravah na udeležbo ministrstva za pravosodje na srečanjih Sveta ministrov EU za PNZ in drugih mednarodnih srečanjih, zlasti srečanjih OZN, Sveta Evrope, Skupnosti portugalsko govorečih držav in Konference ministrov za pravosodje iberoameriških držav, ter na službene poti v tujino.

Spremljal je odnose med ministrstvom za pravosodje in sindikati v tem sektorju.

 

11/1991–11/1995

Vodja kabineta ministra na ministrstvu za pravosodje

Ministrstvo za pravosodje – Portugalska

Pripravljal je odločbe ministra za naslednja področja: služba za zaščito mladoletnikov, državna služba za pogojni odpust, služba IT, center za pravosodne študije, oddelek za načrtovanje in usklajevanje boja proti prepovedanim drogam, služba za forenzično medicino, služba za digitalizacijo pravosodja, splošno usklajevanje sodelovanja s portugalsko govorečimi afriškimi državami na področju državljanstva, prostovoljne institucionalne arbitraže, varstva potrošnikov in okolja ter odborov za zaščito otrok.

Prispeval je k pripravi zakonodajnih določb, zlasti kodeksa o posebnih postopkih za sanacijo podjetij in posebnih stečajnih postopkih, pravnega okvira o uživanju prepovedanih drog in nedovoljenem prometu z njimi, pravnega okvira o posvojitvah, mednarodnih pravnih instrumentov za pravosodno sodelovanje v kazenskih in civilnih zadevah ter sodelovanje s portugalsko govorečimi afriškimi državami in odbori za zaščito otroka v obdobju 1992–1995.

Pripravljal je javne predstavitve in službene poti državnega sekretarja v tujino, zlasti pri udeležbi na srečanjih Sveta ministrov EU za PNZ, Sveta Evrope, Skupnosti portugalsko govorečih držav in Konference ministrov za pravosodje iberoameriških držav.

Pripravil je študijo z naslovom Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça (Prispevki k sistemski reformi ministrstva za pravosodje).

 

11/1987–11/1991

Namestnik generalnega direktorja

Državna služba za pogojni odpust – ministrstvo za pravosodje – Portugalska

Višji vodja operativnih dejavnosti službe, ki jo izvaja 300 uradnikov v sodnih okrajih v Lizboni, na jugu države, na Azorih in Madeiri, vključno s tehnično podporo sodiščem pri odločanju na področjih kazenskih zadev, izvrševanja kazni, mladoletnikov in družin, tehnično podporo upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pri odločanju glede zapornikov (zlasti odobritvah izpustitve na prostost ali odprtih režimov), psihološko in socialno podporo mladoletnikom, mladim in odraslim v sodnih postopkih in njihovim družinam ter povezovanjem z drugimi javnimi in zasebnimi subjekti, ki se ukvarjajo s preprečevanjem kriminala in ponovnim vključevanjem v družbo.

02/1987–11/1987

Vodja oddelka za raziskave in načrtovanje, uprava Inštituta za družbeno delovanje v Macau

Pravno svetovanje glede družbenega delovanja inštituta.

Pripravil je postopke za oblikovanje in podpis javnih naročil za gradnjo socialnih stanovanj (stanovanjski kompleks Mong-Há s 650 socialnimi stanovanji v vrednosti 48 milijonov MOP in stanovanjski kompleks Fai Chi Kei s 1100 socialnimi stanovanji).

Priprava študij za sistem finančne pomoči in socialnih zmogljivosti, ki jih upravljajo zasebne institucije.

Priprava študij za sistem načrtovanja inštituta.

 

02/1985–02/1987

Vodja oddelka za organizacijo in informacijsko tehnologijo, javna uprava v Macau

Glavni urad državne uprave

Izdajal je mnenja o osnovnih pravilih za javne službe, postopkih za nakup opreme in storitev IT ter racionalizaciji uprave in zmanjšanju birokracije.

Standardiziral je obrazce v javni upravi v Macau.

Oblikoval in vzpostavil je sistema za nabavo opreme IT in opreme za snemanje na mikrofilm s strani javnih služb v Macau.

Razvil je načrt za digitalizacijo skupnih področij upravljanja in vodenja javnih služb v Macau.

Prva anketa o človeških virih v javni upravi v Macau (skupno število zaposlenih: 8500).

Digitalizacija oddelka za administracijo in državno upravo.

Oblikoval in vključil je sistem odnosov z javnostmi v javno upravo v Macau.

Oblikoval in vključil je sistem upravljanja v oddelek za administracijo in državno upravo.

 

06/1983–02/1985

Direktor službe za tehnično usklajevanje, raziskovanje in načrtovanje

Državna služba za pogojni odpust – ministrstvo za pravosodje – Portugalska

Usklajeval je dejavnosti, povezane z objavljanjem študij o ponovni vključitvi storilcev kaznivih dejanj v družbo.

Oblikoval je format poročil o dobrem počutju, ki se uporabljajo za izrekanje kazni in za posamezne načrte za rehabilitacijo v sistemu pogojnega odpusta.

Oblikoval je sistem statističnih podatkov za dejavnosti službe.

Razvil je protokol, ki ureja delovanje službe za zapore, v dogovoru s službo za zapore.

Razvil je načrt dejavnosti službe za leto 1984.

04/1979–06/1983

Višji tehnični uradnik javne uprave

Republiški sekretariat za javno upravo, Portugalska

Pripravljal je mnenja o osnovnih pravilih za javne službe.

Tehnično svetovanje o reorganizaciji in sama reorganizacija občinskih svetov.

Tehnično svetovanje in prestrukturiranje znotraj ministrstva za industrijo, energetiko in izvažanje.

Tehnično svetovanje Republiki Gvineja Bissau.

Študije o občinskih strukturah in upravljanju občin.

Primerjalna študija o makrostrukturah uprav držav članic Evropskih skupnosti.

 

1999–2004

Predsednik (2001–2004) in član odbora (1999–2001) Konfederacije evropskih služb za pogojni odpust (CEP)

Vodil je seje generalne skupščine in odbora CEP (organizacija, ki združuje organe ministrstev za pravosodje 36 evropskih držav, odgovorne za izvrševanje kazni za kaznivo dejanje brez odvzema prostosti, z glavnim uradom na Nizozemskem).

Vodil je druga srečanja s podpredsedniki, generalnim sekretarjem in izvršnim direktorjem na sekretariatu na Nizozemskem ter delavnice v organizaciji CEP. Oblikoval je strategijo za razvoj CEP, načrtovanje, priprava proračuna in ocena dejavnosti.

Srečanja s predstavniki odborov za zapore držav članic, Evropsko komisijo in Svetom Evropske unije.

Nadzoroval je upravljanje proračuna in izdajanje glasila CEP.

 

1994–2003

Član odbora za dostop do upravnih dokumentov – republiška skupščina, Portugalska

Spodbujal je načelo preglednosti v javni upravi in prost dostop do upravnih dokumentov.

Upošteval je uporabo zakona o dostopu do upravnih dokumentov, predložil in ocenil predlagane spremembe.

Ocenjeval je vloge državljanov za ponovno preučitev, potem ko so upravni oddelki in organi zavrnili vpogled v dokumente.

Organiziral je dejavnosti razširjanja informacij ter usposabljanje o preglednosti javne uprave in dostopu do upravnih dokumentov.

Odobril je načrte in poročila o dejavnostih odbora.

 

1992–1993

Član odbora za kakovost in racionalizacijo javne uprave – predsedstvo ministrskega sveta, Portugalska

Sodeloval je pri delu komisije, ki jo je ustanovil predsednik vlade, na podlagi katerega je bilo pripravljeno poročilo z ukrepi o umiku države, odnosih med upravo in državljani, strukturnih rešitvah in prožnosti pri vodenju javne uprave.

 

1985–1986

Član komisije za uvedbo kitajskega jezika – javna uprava v Macau

Sodeloval je pri delu komisije, ki jo je ustanovil guverner Macaa, na podlagi katerega je bilo sprejeto poročilo z ukrepi o postopni uvedbi kitajščine kot uradnega jezika uprave tega ozemlja na vseh ravneh, vključno z zaposlovanjem lokalnih uradnikov in vodij, razvojem pravnega sistema, uporabo v državnih organih in na sodiščih ter kitajsko-portugalskimi prevajalskimi sistemi.

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

09/1973–07/1978

Diplomirani pravnik

Pravna fakulteta, Univerza v Lizboni, Portugalska

Kot predavatelj ali izvajalec in kot udeleženec je sodeloval na številnih nacionalnih in mednarodnih konferencah, kongresih, seminarjih in delavnicah o različnih temah, zlasti o reformi javne uprave, javnem upravljanju, javnih financah, upravnem pravu, zunanjem in neodvisnem finančnem nadzoru, računskih sodiščih, kazenskem pravosodju, pogojnem odpustu in ponovni vključitvi v družbo, mladoletniškem pravu, preprečevanju in zmanjševanju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in uživanja prepovedanih drog ter mladoletniškem prestopništvu (glej prilogo).

 

KOMPETENCE

 

Materni jezik

portugalščina

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISANJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno sporazumevanje

Govorno sporočanje

 

francoščina

C1

C2

C1

C2

B2

angleščina

B2

B2

B2

B2

B2

španščina

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Komunikacijske kompetence

Dobre komunikacijske sposobnosti, ki jih je kandidat več let razvijal na višjih vodstvenih položajih v najpomembnejših javnih službah in med političnim udejstvovanjem na položaju sekretarja, ki je vključevalo številne izjave za javnost, sodelovanje v parlamentarnih razpravah, nastope v televizijskih in radijskih programih ter stike z drugimi mediji, sodelovanje na nešteto kongresih, delavnicah ipd. ter vodenje in usklajevanje nacionalnih in mednarodnih srečanj.

 

Organizacijske sposobnosti

Dobre sposobnosti na področju usklajevanja, organizacije in vodenja, ki jih je razvijal med vodenjem in reorganizacijo javnih služb ter opravljanjem političnih funkcij, ki so bile tesno povezane z reformami javne uprave.

Digitalna pismenost

SAMOOCENA

Obdelava informacij

Komunikacija

Ustvarjanje vsebin

Varnost

Reševanje problemov

Samostojni uporabnik

Samostojni uporabnik

Samostojni uporabnik

Samostojni uporabnik

Samostojni uporabnik

DODATNE INFORMACIJE

 

MEDNARODNE IZKUŠNJE

Član Evropskega računskega sodišča od oktobra 2016.

Poleg vodenja zgoraj omenjenih sej odbora Konfederacije evropskih služb za pogojni odpust (CEP), katerega častni član je, in udeležbe na njih je sodeloval na številnih srečanjih organov Evropske unije, OECD, OZN, Sveta Evrope, Skupnosti portugalsko govorečih držav, Konference ministrov za pravosodje in ministrov za javno upravo iberoameriških držav, Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij in njene evropske regionalne skupine (Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij), kontaktnega odbora vodij vrhovnih revizijskih institucij EU in njegovih uradnikov za zvezo ter Latinskoameriškega centra za razvojno upravo (CLAD).

 

PUBLIKACIJE

Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários, sekretariat službe za modernizacijo uprave, november 1988;

 

A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices, v: Revista do Tribunal de Contas, št. 43, jan.–jun. 2005, Lizbona, str. 41–71;

 

Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal, skupaj z Luisom Valadaresom Tavaresom, v: Revista do Serviço Público, vol. 57, št. 1, jan.–mar. 2006, Državna šola za javno upravo, Brasília;

 

Eficiência e Legalidade na Administração Pública, v: Revista do Tribunal de Contas, št. 51, jan.–jun. 2009, prvotno objavljeno s strani OECD z naslovom Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration (Učinkovitost in zakonitost javne uprave), Konferenca o reformi javne uprave in evropski integraciji, Budva, Črna gora, 26. in 27. marec 2009;

 

Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, v: Revista do Tribunal de Contas, št. 51, jan.–jun. 2009;

 

Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios, v: Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?, objava portugalskega Računskega sodišča ob 160. obletnici, Lizbona, 2009;

 

As reformas na Administração Pública, predgovor k: Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação v organizaciji Marie Laure Veríssimo Dias in Paula Guilherma Fernandesa Lajosa, julij 2009;

 

As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais, v: Revista do Tribunal de Contas, št. 52, jul.–dec. 2009;

 

As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009, predgovor k: A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas avtorjev Isabel Viseu in Vasca Hilária, Coimbra Editora, julij 2011;

 

Conflito de interesses e ética do serviço público, v soavtorstvu z Augustom Santosem Silvo, znanstveni članek, ki ga bo Ekonomska fakulteta Univerze v Portu leta 2016 objavila v priročniku o goljufijah;

 

SIDA, Direito e Ética, v: Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários, št. 2/90, str. 225–240;

 

Antecedentes Legislativos da Reinserção Social, v: Cidadão Delinquente: Reinserção Social, portugalsko ministrstvo za pravosodje, 1983, str. 17–47;

 

A Justiça de Menores na Europa, v: Infância e Juventude, št. 01-1, jan.–mar. 2001, str. 9–20;

 

Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, v: Infância e Juventude, št. 01-2, apr.–jun. 2001, str. 19–24;

 

Execução de Medidas Tutelares Educativas, v: Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança, Pravna fakulteta Univerze v Coimbri in Vrhovno državno tožilstvo, Coimbra Editora 2002, str. 195–210.

 


PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ Joăa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda KOT ČLANA SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT

1.  V mandatu, ki se je začel 1. oktobra 2016, sem bil razvrščen v senat I Evropskega računskega sodišča (trajnostna raba naravnih virov). Bil sem poročevalec za naslednja revizijska poročila:

a)  „Nova vloga certifikacijskih organov pri odhodkih SKP: napredek k uvedbi modela enotne revizije, vendar je treba odpraviti številne pomanjkljivosti“ (posebno poročilo št. 7/2017). Potem ko ga je sprejelo Računsko sodišče, je bilo poročilo predstavljeno odboru CONT na seji 22. junija 2017.

b)  „Osnovna shema plačil za kmete“ (CH 178/1/16). Revizijsko poročilo se zaključuje in naj bi bilo sprejeto konec leta 2017.

c)  „Poenostavljene možnosti financiranja na področju razvoja podeželja“ (naloga 17CH1003). Delo na terenu je dokončano in začela se je priprava poročila, ki bo odboru CONT predstavljeno leta 2018, po kontradiktornem postopku.

2.  Imenovan sem bil tudi za člana etičnega odbora Evropskega računskega sodišča, odgovornega za obravnavo prošenj članov sodišča glede zunanjih dejavnosti med njihovim mandatom ali po njem, pa tudi glede drugih zadev v zvezi s poklicno etiko, ki jih načnejo predsednik ali drugi člani sodišča.

3.  Sodeloval sem pri sprejemanju odločitev v kolegiju članov Evropskega računskega sodišča, in sicer: izjave o zanesljivosti in letnega poročila sodišča za proračunsko leto 2016, strateškega načrta sodišča za obdobje 2018–2020 o poglabljanju zaupanja državljanov EU z neodvisnimi revizijami, mnenj sodišča o vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira 2014–2020, reviziji finančne uredbe EU, podaljšanju Evropskega sklada za strateške naložbe in povečanju proračunskega jamstva EU za EIB ter o odnosih med sodiščem in uradom OLAF.

4.  Kar zadeva cilje za morebitni prihodnji mandat, pa tudi mojo pripravljenost za opravljanje drugih nalog, ki mi utegnejo biti dodeljene, bi rad izrazil odločno namero:

a)  da bom udeležen pri pripravi in sprejetju izjav o zanesljivosti in letnih poročil ter skušal povečati njihovo dodano vrednost za proračunski organ, kar je že opredeljeno kot strateška možnost sodišča;

b)  da bom kot član senata I v skladu z načeli kakovosti, učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti, predvsem kot poročevalec, sodeloval pri pripravi mnenj o prihodnosti skupne kmetijske politike ter pri finančnih revizijah in revizijah skladnosti in uspešnosti na področju kmetijskih izdatkov, varstva okolja, podnebnih sprememb, energije in varstva potrošnikov, pa tudi na drugih področjih, ki jih bo določilo sodišče;

c)  da bom posvetil posebno pozornost rezultatom Evropskega računskega sodišča v zvezi s prihodnostjo financ EU, novim večletnim finančnim okvirom ter novim finančnim in proračunskim sistemom, zlasti temelječem na rezultatih, ter prispeval k pripravi dokumentov in odločanju;

d)  da bom dejavno sodeloval v procesih strateškega in operativnega načrtovanja sodišča, da bi prispeval k prepoznavnosti ukrepov EU kot celote, s posebnim poudarkom na pomislekih glavnih deležnikov sodišča, ter da bom ocenjeval dodano vrednost ukrepov EU in skrbel za boljše obveščanje ciljnega občinstva o revizijskem delu;

e)  da bom predstavljal poročila Evropskega računskega sodišča na sejah odbora CONT oziroma po potrebi ob drugih priložnostih.

5.  Še naprej se bom predano posvečal svojemu delu v etičnem odboru Evropskega računskega sodišča in skrbel, da bo ta institucija tudi v prihodnje spoštovala najvišje standarde poklicne etike.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Delna zamenjava članov Računskega sodišča - portugalski kandidat

Referenčni dokumenti

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

21.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum sprejetja

26.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Lieve Wierinck

Datum predložitve

31.10.2017

Pravno obvestilo