Förfarande : 2017/0817(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0343/2017

Ingivna texter :

A8-0343/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0435

BETÄNKANDE     
PDF 504kWORD 71k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

om utnämning av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Indrek Tarand

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA 1: João Alexandre Tavares Gonçalves de FigueiredoS MERITFÖRTECKNING
 BILAGA 2: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredos SAMMANFATTNING AV ERFARENHETERNA SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH HANS MÅL FÖR EN NY MANDATPERIOD
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten

(C8–0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8–0333/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0343/2017), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2017 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets nominerade kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.


BILAGA 1: João Alexandre Tavares Gonçalves de FigueiredoS MERITFÖRTECKNING

YRKESERFARENHET

Sedan 10/2016

Ledamot av Europeiska revisionsrätten

Ledamot av revisionsrätten, verksam vid avdelning I – Hållbar användning av naturresurser.

Ansvarig för revisioner inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Deltar i utformningen av strategiska riktlinjer och dokument för planering och utvärdering av revisionsrättens verksamheter.

Ledamot av revisionsrättens etikkommitté.

 

06/2008–09/2016

Domare vid Portugals revisionsrätt

Deltog i godkännandebesluten för utlåtandet om den portugisiska statens allmänna räkenskaper.

Kontrollerade lagenligheten hos de avtal som slutits av administrativa enheter eller bolag som ingår i den statliga centralförvaltningen, i de autonoma regionerna och i de lokala myndigheterna: lån och hyresavtal, tjänsteleveranser, byggarbeten, varuleveranser, fastighetsförvärv, operationella leasingavtal, bygg- och tjänstekoncessioner, offentlig-privata partnerskap och sammanslagningar av lokala företag.

Genomförde revision av fullgörande av kontrakt samt för att fastställa ekonomiskt ansvar.

Tillämpade lagstiftning om offentlig ekonomisk förvaltning i den offentliga sektorn och i näringslivssektorer, nationell och europeisk lagstiftning om offentlig upphandling samt viktig förvaltningsrättslig lagstiftning.

Hjälpte till att utarbeta myndighetens verksamhetsplaner och rapporter.

Ordförande i myndighetens IT-utskott.

Ledamot i redaktionskommittén för myndighetens tidskrift.

 

03/2005–06/2008

Statssekreterare för offentlig förvaltning vid finansministeriet,

Portugals regering

Deltog i ministerråd och statssekreterarnas sammanträden.

Talade vid plenisammanträden i Portugals parlament samt i parlamentsutskotten.

Deltog i EU:s ministerråd.

Deltog i utarbetandet av de allmänna räkenskaperna och statsbudgetarna, tillväxt- och stabilitetsprogram samt viktig portugisisk lagstiftning rörande offentliga finanser under denna period.

Granskade den offentliga förvaltningens viktigaste personallagstiftning, främst i fråga om avtalsförhållanden, karriärutveckling och löner, prestationsbedömningar, social trygghet och pension. Inrättade databasen för den offentliga förvaltningens centrala personalavdelning. Ansvarade för omstruktureringsprogrammet för den statliga centralförvaltningen (PRACE), vilket fick genomslag i alla ministerier på central och decentraliserad nivå och syftade till att effektivisera förvaltningen genom att minska antalet högre tjänster och strukturer med 26 procent.

Inrättade statens gemensamma tjänster.

 

09/2003–03/2005

Chefsrevisor vid Portugals revisionsrätt

Utfärdade juridiska och finansiella utlåtanden om ändringar i lagen om budgetramverket (LEO), tillämpligheten av LEO:s budgetregler och -principer på lokala myndigheter, tilldelningen av statliga krediter och socialförsäkringskrediter för värdepapperisering, revisionsrättens oberoende, förhållandet mellan revisionsrätten och intern granskning, lagen om revisionsrättens organisation och funktionssätt, rättslig reglering av statens utomkontraktuella skadeståndsansvar samt principer och standarder som måste följas av den direkta och indirekta statliga förvaltningen.

Tekniskt och juridiskt stöd för finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision.

Deltog i internationella möten med nationella högre revisionsorgan inom ramen för EU, Intosai och Eurosai.

 

11/2002–09/2003

Chef för utbildningsenheten

Generaldirektoratet för tullfrågor – Finansministeriet – Portugal

Utformade och övervakade politik, planer och utvärderingsrapporter för utbildning av portugisisk tulltjänstpersonal i genomförandet av portugisiska och europeiska gräns- och tullregler. Genomförde utbildningsinitiativ för portugisisk tulltjänstpersonal.

04/2001–11/2002

Verkställande direktör

Generaldirektör för kriminalvårdsmyndigheten – Justitieministeriet – Portugal

Ytterst ansvarig för kriminalvårdsmyndigheten med centrala enheter och 54 kriminalvårdsanstalter, 6 300 tjänstemän, en driftsbudget på 188 000 000 euro och en investeringsbudget på 55 400 000 euro (siffror från 2002).

Ytterst ansvarig för att verkställa fängelsestraff som avkunnats av domstolarna till 13 500 intagna (siffror från 2002).

Lade fram strategiska utvecklingsalternativ för det portugisiska kriminalvårdssystemet samt verksamhetsredovisningar och -planer.

Utarbetade ett nytt lagförslag om frihetsberövande påföljder och ett förslag till en rättsregel för att stärka kriminalvårdsmyndighetens revisions- och inspektionsenhet i syfte att säkerställa tillsyn samt att lagar om rutiner och ledning av kriminalvården efterlevs.

Genomförde den första studien i Portugal om trender beträffande narkotika och narkotikakonsumtion på kriminalvårdsanstalter åt centrumet för sociologiska studier och forskning vid Lissabons universitetsinstitut (ISCTE).

Utvecklade och genomförde ett program för att förbättra säkerheten på kriminalvårdsanstalter samt ett självmordsförebyggande program.

Genomförde ett program för att bygga och renovera kriminalvårdsanstalter (i Carregueira, Paços de Ferreira, Porto Judicial Police, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra och Porto).

Redaktör för tidskriften Temas Penitenciários.

 

02/1999–04/2001

Ordförande

Nationella myndigheten för skyddstillsyn – Justitieministeriet – Portugal

Ytterst ansvarig för myndigheten, inklusive 115 administrativa enheter i 104 kommuner, 1 700 tjänstemän och en budget på 37 500 000 euro (siffror från 1999).

Ytterst ansvarig för att tillhandahålla tekniskt stöd till domstolarna i fråga om straffrättslig jurisdiktion och för att verkställa icke frihetsberövande påföljder (16 000 förfrågningar per år).

Ytterst ansvarig för att stödja domstolarna i tillämpning och verkställande av ungdoms- och familjerätten genom myndighetens 14 ungdomsvårdsanstalter (26 000 förfrågningar per år) samt för att införa förfaranden enligt internationella konventioner beträffande ungdomar, för vilka myndigheten var centralt ansvarig.

 

 

Utarbetade den strategiska planen för 2000–2003 och utformade och utvecklade ett planeringssystem.

Bidrog till reformen av ungdomsrätten (lag nr 147/99 av den 1 september 1999 och nr 166/99 av den 14 september 1999).

Skapade förutsättningarna för domstolarna att besluta om samhällstjänst, bland annat genom avtal med 440 offentliga och privata institutioner som var beredda att ta emot personer som skulle göra samhällstjänst.

Införde ett system i Portugal för elektronisk övervakning av ungdomsbrottslingar i hemmet (lag nr 122/99 samt ministeriellt beslut om verkställande nr 26/2001).

 

11/1995–02/1999

Kanslichef för justitieministeriet

Justitieministeriet – Portugal

Utarbetade justitieministeriets ställningstaganden på följande områden: kriminalpolisen, generaldirektoratet för kriminalvård, generaldirektoratet för registrerings- och notarietjänster, den nationella myndigheten för skyddstillsyn, generalsekretariatet, kontoret för forskning och planering, kontoret för ekonomisk förvaltning, justitieministeriets avdelning för sociala frågor, kontoret för EU-rätt samt internationellt straffrättsligt samarbete och ansvar för förbindelserna med åklagarmyndigheten.

Skötte förbindelserna mellan ministerkansliet och ovannämnda enheter, samt med högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, högsta rättsrådet, högsta rådet för förvaltnings- och skattedomstolarna, åklagarmyndigheten och advokatsamfundet.

Deltog i arbetet med att ta fram bestämmelser i rättsakter för viktiga rättsliga frågor, närmare bestämt lagen om religionsfrihet, lagen om smuggling och konsumtion av narkotika, lagen om verkställande av beslut om samhällstjänst, lagen om elektronisk övervakning av brottslingar i hemmet, reformen av ungdomsrätten, lagen om avreglering av notarieyrket, lagdekret om upphandling av byggnadsarbeten, varor och tjänster samt rekrytering av personal inom kriminalvården, inrättande av kriminalvårdsanstalter, och kriminalpolisens organisation och arbetssätt.

Bidrog till förberedelser av budgetar och planer för justitieministeriet.

Arbetade med justitieministeriets internationella ärenden, i synnerhet förberedelser för justitieministeriets deltagande i RIF-rådets sammanträden och andra internationella möten, närmare bestämt i FN, Europarådet, de portugisisktalande ländernas gemenskap (CPLP) och med de iberoamerikanska ländernas justitieministrar samt för utlandsresor.

Bevakade justitieministeriets relation till fackliga organisationer inom sektorn.

 

11/1991–11/1995

Kanslichef för justitieministeriets statssekreterare

Justitieministeriet – Portugal

Utarbetade statssekreterarens ställningstaganden på följande områden: ungdomsskydd, den nationella myndigheten för skyddstillsyn, IT-tjänster, centrumet för rättsstudier, kontoret för planering och samordning av narkotikabekämpning, rättsmedicin, kontoret för datorisering av lagar, övergripande samarbete med afrikanska länder med portugisiska som officiellt språk inom områden som rör medborgarskap, frivilligt institutionellt skiljeförfarande, konsumentskydd, miljöskydd och barnaskyddsnämnder.

Deltog i arbetet med att ta fram bestämmelser i rättsakter, närmare bestämt om lagen om särskild återställning och konkursförfaranden, rättsliga ramar för smuggling och konsumtion av narkotika, rättsliga ramar för adoption, internationella rättsliga instrument beträffande rättsligt samarbete i straffrätt och civilrätt, och samarbete med afrikanska länder med portugisiska som officiellt språk och barnaskyddsnämnder från 1992 till 1995.

Skrev offentliga tal och förberedde utlandsresor för statssekreteraren, i synnerhet för statssekreterarens deltagande i RIF-rådets möten samt möten i Europarådet, FN, de portugisisktalande ländernas gemenskap (CPLP) och med de iberoamerikanska ländernas justitieministrar.

Utarbetade studien Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça.

 

11/1987–11/1991

Biträdande generaldirektör

Nationella myndigheten för skyddstillsyn – Justitieministeriet – Portugal

Högre chef för myndighetens operativa verksamhet som sköttes av 300 tjänstemän i domsagorna i Lissabon och södra delen av landet samt Azorerna och Madeira och som omfattade tekniskt stöd till domstolarna beträffande beslut i straffmål, verkställighet av straff, ungdomar och familjer, tekniskt stöd för anstaltsförvaltningen beträffande beslut om intagna (i synnerhet godkännanden av frigivning och öppenvård), psykologiskt och socialt stöd till minderåriga, ungdomar och vuxna som är föremål för rättsliga förfaranden samt deras familjer, förbindelser med andra offentliga enheter och privata aktörer som arbetar med förebyggande av brottslighet och social återanpassning.

02/1987–11/1987

Chef för forsknings- och planeringsmyndigheten, Macaos förvaltning, Institutet för social verksamhet

Juridisk rådgivning angående institutets sociala åtgärder.

Förberedde förfaranden för att upprätta och underteckna avtal för konstruktion av subventionerade bostäder (området Mong-Há, med 650 bostäder och ett värde på 48 miljoner MOP, och området Fai Chi Kei med 1 100 bostäder).

Utformade studier för systemet för ekonomiskt bistånd och sociala inrättningar som sköttes av privata institutioner.

Utformade studier för institutets planeringssystem.

02/1985–02/1987

Chef för organisations- och IT-avdelningen, Macaos förvaltning

Civilförvaltningens huvudkontor

Utfärdade ställningstaganden om grundläggande regler för offentlig förvaltning, om förfaranden för upphandling av IT-tjänster och om administrativ rationalisering och minskning av byråkrati.

Standardiserade blanketter i Macaos förvaltning.

Utformade och införde ett system för upphandling av IT- och mikrofilmsutrustning för Macaos offentliga förvaltning.

Utformade en plan för datoriseringen av Macaos offentliga förvaltnings gemensamma områden avseende förvaltning och ledning.

Genomförde den första undersökningen bland Macaos förvaltnings personalresurser (total arbetsstyrka: 8 500 personer).

Datorisering av förvaltningen och ämbetsverket.

Utformade ett integrerat PR-system i Macaos förvaltning.

Utformade ett integrerat ledningssystem för förvaltningen och för ämbetsverket.

 

06/1983–02/1985

Direktör för teknisk samordning, forskning och planering

Nationella myndigheten för skyddstillsyn – Justitieministeriet – Portugal

Samordnade aktiviteter i samband med publicering av studier om social återanpassning av straffade personer.

Etablerade formatet för vårdrapporter som används för påföljder och för individuella återanpassningsplaner inom skyddstillsynssystemet.

Utformade det statistiska datasystemet för myndighetens aktiviteter.

Upprättade i samråd med kriminalvårdsmyndigheten regler för myndighetens verksamhet på anstalter.

Utarbetade myndighetens verksamhetsplan 1984.

 

04/1979–06/1983

Specialiserad teknisk handläggare för offentlig förvaltning

Statssekretariatet för offentlig förvaltning, Portugal

Tog fram ställningstaganden om grundläggande regler för offentlig förvaltning.

Teknisk rådgivning beträffande och omorganisering av kommunala förvaltningar.

Teknisk rådgivning beträffande omstrukturering av ministeriet för näringsliv, energi och export.

Teknisk rådgivning till Republiken Guinea-Bissau.

Studier om kommunala strukturer och ledningsformer.

Jämförande studie av makrostrukturer i förvaltningarna i EU:s medlemsstater.

 

1999–2004

Ordförande (2001–2004) och styrelseledamot (1999–2001) i den europeiska sammanslutningen för skyddstillsyn (CEP)

Ledde generalförsamlingar och styrelsesammanträden för CEP (en organisation där 36 europeiska länders justitieministerier ingår, som ansvarar för att verkställa icke frihetsberövande påföljder, med huvudkontor i Nederländerna).

Ledde andra sammanträden med viceordförandena, generalsekreteraren och direktören på sekretariatet i Nederländerna, samt workshoppar som organiserades av CEP. Inrättade CEP:s utvecklingsstrategi, planering, budget och verksamhetsbedömning.

Höll möten med representanter för medlemsstaternas kriminalvårdsnämnder, Europeiska kommissionen och Europarådet.

Tillsåg budgetförvaltningen och CEP:s nyhetsbrev.

 

1994–2003

Ledamot i utskottet för tillgång till administrativa handlingar – Portugals parlament, Portugal

Främjade principen om öppenhet i offentlig förvaltning samt fri tillgång till administrativa handlingar.

Följde tillämpningen av lagen om tillgång till administrativa handlingar och utvärderade ändringsförslag.

Utvärderade medborgares förfrågningar om prövning med anledning av offentliga förvaltningars och organs nekande av tillgång till handlingar.

Organiserade spridning av och utbildning om öppenhet inom offentlig förvaltning samt tillgång till administrativa handlingar.

Godkände utskottets planeringar och verksamhetsrapporter.

 

1992–1993

Ledamot i kommittén för kvalitet och rationalisering av offentlig förvaltning, ordförandeskap i Portugals ministerråd

Deltog i kommitténs arbete (kommittén inrättades av premiärministern), vilket utmynnade i en rapport med åtgärder för statens tillbakadragande, relationer mellan förvaltningen och medborgarna, strukturella lösningar och flexibilitet i styrningen av offentlig förvaltning.

 

1985–1986

Ledamot i kommittén för antagande av det kinesiska språket – Macaos förvaltning

Deltog i kommitténs arbete (kommittén inrättades av Macaos guvernör), vilket ledde till antagandet av en rapport med åtgärder för progressiv användning av kinesiska som officiellt språk i förvaltningen av territoriet, på alla nivåer, i synnerhet inklusive rekrytering av lokala tjänstemän och chefer, utvecklingen av rättsväsendet, användning i myndighetsorgan och domstolar samt system för översättning mellan kinesiska och portugisiska.

 

UTBILDNING

 

09/1973–07/1978

Universitetsexamen i juridik

Juridiska fakulteten, Lissabons universitet, Portugal

Deltog som föreläsare/utbildare och som praktikant i många nationella och internationella konferenser, kongresser, seminarier och workshoppar om olika ämnen, särskilt reform av offentlig förvaltning, offentlig styrning, offentliga finanser, förvaltningslagstiftning, extern och oberoende granskning av finanser, revisionsorgan, straffrätt, skyddstillsyn och återanpassning i samhället, ungdomsvårdsrätt, förebyggande och bekämpning av narkotikasmuggling och narkotikakonsumtion samt ungdomsbrottslighet (se bilaga).

 

PERSONLIG KOMPETENS OCH KUNSKAPER

 

Modersmål

Portugisiska

Övriga språk

FÖRSTÅELSE

TALA

SKRIVA

Hörförståelse

Läsförståelse

Muntlig inter-aktion

Muntlig produktion

 

Franska

C1

C2

C1

C2

B2

Engelska

B2

B2

B2

B2

B2

Spanska

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Kommunikations-färdigheter

God kommunikationsförmåga som utvecklats under åren som chef i viktiga offentliga förvaltningsenheter och genom politisk verksamhet, som statssekreterare, med många offentliga framträdanden, deltagande i parlamentariska debatter, framträdanden i tv- och radiosändningar och kontakt med andra medier, samt deltagande i många kongresser, workshoppar osv. och som ledare och samordnare av nationella och internationella möten.

 

Organisatoriska färdigheter

God samordnings-, organisations- och ledarskapsförmåga som utvecklats i arbete med att leda och omorganisera offentlig förvaltning samt i politiska befattningar nära förknippade med reformer av offentliga förvaltningar.

Digital färdighet

SJÄLVBEDÖMNING

Informations-behandling

Kommuni-kation

Innehålls-produktion

Säkerhet

Problem-lösning

Självständig användare

Själv-ständig användare

Själv-ständig användare

Själv-ständig användare

Själv-ständig användare

KOMPLETTERANDE INFORMATION

INTERNATIONELL ERFARENHET

Ledamot av revisionsrätten sedan oktober 2016.

Förutom att ha lett och deltagit i styrelsesammanträden för den europeiska sammanslutningen för skyddstillsyn (CEP) enligt ovan, där han för närvarande är hedersledamot, har han deltagit i många sammanträden och möten för EU-organ, OECD, FN, Europarådet, de portugisisktalande ländernas gemenskap och med de iberoamerikanska ländernas justitieministrar och ministrar för offentlig förvaltning, samt Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai) och organisationens europeiska regionala grupp (Eurosai), Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen och dess kontaktpersoner, och Latinamerikanska centrumet för utvecklingsadministration (CLAD).

 

PUBLIKATIONER

Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários, sekretariatet för modernisering av förvaltningen, november 1988.

 

A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices, i Revista do Tribunal de Contas nr 43, jan–juni 2005, Lissabon, s. 41–71.

 

Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal, med Valadares Tavares, Luis, i Revista do Serviço Público, vol. 57, nr. 1, jan/mars 2006, Escola Nacional de Administração Pública (nationella skolan för offentlig förvaltning), Brasilien.

 

Eficiência e Legalidade na Administração Pública, i Revista do Tribunal de Contas, nr 51, jan/jun 2009, ursprungligen utgiven av OECD med titeln Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration, Konferensen om reform av den offentliga förvaltningen och europeisk integration, Budva, Montenegro, 26–27 mars 2009.

 

Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, i Revista do Tribunal de Contas, nr 51, jan/juni 2009.

 

Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios, i Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?, utgiven av den portugisiska revisionsrätten i samband med dess 160-årsjubileum, Lissabon, 2009.

 

As reformas na Administração Pública, inledning till Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, sammanställd av Maria Laura Veríssimo Dias och Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, juli 2009.

 

As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais i Revista do Tribunal de Contas, nr 52, jul/dec 2009.

 

As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009, förord i A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas, av Isabel Viseu och Vasco Hilário, Coimbra Editora, juli 2011.

 

Conflito de interesses e ética do serviço público, medförfattare tillsammans med Augusto Santos Silva, vetenskaplig artikel i boken Fraude em Portugal. Causas e Contextos, utgiven 2016 av ekonomiska fakulteten vid Portos universitet.

 

SIDA, Direito e Ética, i Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários, nr 2/90, s. 225–240.

 

Antecedentes Legislativos da Reinserção Social i Cidadão Delinquente: Reinserção Social, Portugals justitiedepartement, 1983, s. 17–47.

 

A Justiça de Menores na Europa i Infância e Juventude, nr 01-1, jan–mars 2001, s. 9–20.

 

Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil i Infância e Juventude nr 01-2, apr–juni 2001, s. 19–24.

 

Execução de Medidas Tutelares Educativas i Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança, juridiska fakulteten vid Coimbras universitet och allmänna åklagarmyndigheten, Coimbra Editora 2002, s. 195–210.

 


BILAGA 2: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredos SAMMANFATTNING AV ERFARENHETERNA SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH HANS MÅL FÖR EN NY MANDATPERIOD

1.  Under mandatperioden som inleddes den 1 oktober 2016 tillhörde jag första avdelningen av Europeiska revisionsrätten (Hållbar användning av naturresurser). Vid den avdelningen utnämndes jag till föredragande ledamot inom följande granskningar:

a)  De attesterande organens nya roll när det gäller GJP-utgifter: ett positivt steg mot en modell för samordnad granskning men med betydande brister som måste åtgärdas (Särskild rapport nr 07/2017). Efter godkännande av revisionsrätten presenterades denna rapport vid budgetkontrollutskottet den 22 juni 2017.

b)  O esquema de pagamentos básicos aos agricultores (CH 178/1/16). Granskningsrapporten är på väg att slutföras och förutses att bli godkänd före utgången av 2017.

c)  As opções simplificadas de financiamento no âmbito do desenvolvimento rural (Uppgift 17CH1003). Fältarbetet är avslutat och nu pågår utformningen av rapporten som kommer att presenteras vid budgetkontrollutskottet 2018, efter det kontradiktoriska förfarandet.

2.  Jag utnämndes till ledamot av den etiska kommittén vid Europeiska revisionsrätten med ansvar för att bedöma ansökningar från revisionsrättens ledamöter om deras utövande av andra aktiviteter under och efter respektive mandattid, samt de yrkesetiska frågeställningar som tas upp av revisionsrättens ordförande eller av övriga ledamöter.

3.  Jag har deltagit i beslut som fattats av ledamöter i Europeiska revisionsrätten, i synnerhet avseende följande: godkännandet av revisionsförklaringen och av revisionsrättens årsrapport angående budgetåret 2016, godkännandet av revisionsrättens strategiska plan för 2018–2020, Skapa förtroende genom oberoende revision, godkännandet av revisionsrättens yttranden om halvtidsutvärderingen av den fleråriga budgetramen 2014–2020, granskningen av EU:s budgetförordning, förlängningen av giltighetstiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar, ökningen av budgetgarantin från EU till EIB, samt i fråga om förbindelserna mellan Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

4.  Vad gäller mina perspektiv inför en eventuell framtida mandatperiod, tillika min tillgänglighet i fråga om andra ansvarsområden som kan komma att tilldelas mig, vill jag framföra att det är min avsikt att utföra följande:

a)  Delta i beredning och godkännande av revisionsförklaringar och årsrapporter, samt medverka till att förbättra deras mervärde, i enlighet med budgetmyndigheternas perspektiv som är ett uttalat strategiskt mål för revisionsrätten.

b)  Säkerställa insatser som vägleds av principer för kvalitet, ändamålsenlighet, ekonomi och effektivitet, i synnerhet som föredragande ledamot, vid yttranden om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), för efterlevnad och resultat inom områden som avser jordbrukets utgifter, miljöskydd, klimatförändringar, energi, samt konsumentskydd, under den period då jag tjänstgör som ledamot vid första avdelningen, samt inom andra områden i enlighet med revisionsrättens beslut.

c)  Även ägna särskild uppmärksamhet åt de produkter inom revisionsrätten som är relaterade till framtiden för EU:s finanser, den nya fleråriga budgetramen och de nya finansiella och budgetmässiga systemen, i synnerhet de system som inriktas på resultat, genom att aktivt delta i deras beredning och beslut.

d)  Aktivt delta i revisionsrättens strategiska och operativa planeringsprocesser med syftet att få bättre kunskap om EU:s övergripande insatser, särskilt genom att ta itu med de frågor som väcks av revisionsrättens viktigaste intressenter, utvärdera vilket mervärde som skapas genom EU:s insatser samt förbättra kommunikationen om granskningsarbetet till de olika målgrupperna.

e)  Närvara vid budgetkontrollutskottet CONT:s möten och presentera revisionsrättens rapporter där eller vid andra tillfällen då dessa efterfrågas.

5.    Jag kommer även i fortsättningen lägga särskild vikt vid mitt arbete i revisionsrättens etikkommitté och se till att institutionens höga yrkesetiska krav uppfylls.  


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Portugals kandidat

Referensnummer

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

21.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Antagande

26.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Ingivande

31.10.2017

Rättsligt meddelande