Процедура : 2017/0818(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0344/2017

Внесени текстове :

A8-0344/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0436

ДОКЛАД     
PDF 626kWORD 50k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

относно предложението за назначаване на Илиана Иванова за член на Сметната палата

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Илиана Иванова
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Илиана Иванова ЗА НЕЙНИЯ ОПИТ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Илиана Иванова за член на Сметната палата

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0334/2017),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0344/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Илиана Иванова за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Илиана Иванова

Образование:

1998  Бакалавърска степен по международни икономически отношения, Икономически университет, Варна

1999  Магистърска степен по международни икономически отношения, Икономически университет, Варна

2004  Магистърска степен (MBA) по глобален мениджмънт, Университет „Тъндърбърд“, Аризона (САЩ)

Професионален опит:

1999 - 2002  Координатор за международни финансови институции, Министерство на земеделието и храните, България

2004  Експерт бизнес развитие, Total Systems Acquiring Solutions

2005  Инвестиционен анализатор, Beal Bank, Далас, САЩ

2006  Финансов контрольор, Ericsson USA, Далас, САЩ

2006  Старши финансов анализатор, Clayton Commercial Group, Далас, САЩ

2005 - 2006  Старши финансов анализатор, Bank of America (бивша Countrywide Home Loans) – Далас, САЩ

2007 - 2009  Общински съветник, Столична община, ПП ГЕРБ

2009 -2012  Член на Европейския парламент

-  Заместник-председател на комисията по бюджетен контрол и докладчик относно:

o  Годишен доклад за 2010 г. на ЕИБ

o  Регламент относно програма „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз

o  Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

o  Становище относно иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка

o  Проучване относно „Задължения на бюджета на ЕС по отношение на ЕМФС и ЕМС и намеса на Европейския парламент във връзка с бюджетния контрол“

o  Работен документ относно Специален доклад № 11/2009 на Европейската сметна палата „Устойчивост на проектите в рамките на LIFE „Природа“ и тяхното управление от страна на Комисията“

-  Заместник-председател на делегацията на ЕС в Китай

Член на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Г-жа Иванова става член на Европейската сметна палата на 1 януари 2013 г. От 21 септември 2016 г. тя е ръководител на Одитен състав ІІ и отговаря за „Инвестиции за сближаване, растеж и приобщаване“.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Илиана Иванова ЗА НЕЙНИЯ ОПИТ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

От началото на мандата си през януари 2013 г. съм отговаряла 5 поредни години за глава 6 от годишния доклад, както и за следните 8 специални доклада, 1 доклад за одит и 1 принос към ежегодното проследяване на предприетите действия по специалните доклади на ЕСП:

Специален доклад № 5/2017 „Младежка безработица – промениха ли нещо политиките на ЕС? Оценка на схемата „Гаранция за младежта“ и на инициативата за младежка заетост“, Специален доклад № 19/2016 „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти – поуки от програмния период 2007 – 2013 г.“, Специален доклад № 16/2016 „Цели на ЕС в областта на образованието: програмите са съгласувани, но съществуват недостатъци при оценката на изпълнението“, Специален доклад № 17/2015 „Подкрепа от Комисията на екипите за действие за младежта: извършено е пренасочване на финансирането от ЕСФ, но акцентът върху резултатите е недостатъчен“, Специален доклад № 8/2015 „Отговаря ли по адекватен начин финансовата подкрепа от ЕС на потребностите на микропредприемачите?“, Специален доклад № 3/2015 „Гаранция за младежта в ЕС: първите стъпки са направени, но в бъдеще е възможно да възникнат рискове пред изпълнението“, Специален доклад № 1/2015 „Транспортът по вътрешните водни пътища в Европа: липса на съществени подобрения в дела и условията за корабоплаване от 2001 г. насам“, Специален доклад № 1/2014 „Ефективност на финансираните от ЕС проекти в областта на обществения градски транспорт“, доклад за одит на тема „Широколентов достъп в ЕС“, септември 2017 г., принос на Одитен състав II към Специален доклад № 19/2013 „Доклад за 2012 г. относно проследяването на предприетите действия по специалните доклади на Европейската сметна палата“ – проследяване във връзка със Специален доклад № 3/2008 и Специален доклад № 17/2009.

В допълнение към одитите на изпълнението съм била докладчик за глава 6 от годишния доклад на Сметната палата: Икономическо, социално и териториално сближаване, за годините 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.

С цел по-нататъшно засилване на въздействието на работата на Сметната палата съм инициирала редица прояви на високо равнище по теми, които представляват интерес, с участието на ключови заинтересовани лица: съвместна конференция в София на ЕСП и Сметната палата на България относно финансовите инструменти, конференция на ЕСП в Европейския парламент в Брюксел на тема „Заетостта на младите хора – изправяне пред предизвикателства и намиране на решения“, конференция на високо равнище на ЕСП относно финансовите инструменти в Люксембург, съвместна кръгла маса в София на ЕСП и Сметната палата на България по въпросите на младежката заетост.

Освен това съм придружавала две констативни командировки, организирани от комисията по бюджетен контрол: констативна командировка на комисията по бюджетен контрол в Италия, Сицилия и Калабрия, 18 – 20 юли 2016 г., констативна командировка на комисията по бюджетен контрол в Унгария, 18 – 20 септември 2017 г.

От октомври 2016 г. насам имам честта да бъда ръководител на Одитен състав II и член на Административния комитет на Палатата. Също така бях член на Вътрешния одиторски комитет в периода 2013 – 2016 г. и изпълнявах длъжността негов председател за мандат от една година през 2016 г.

Лични цели за евентуален бъдещ мандат като член на Европейската сметна палата

Като член на Административния комитет – да допринеса за изпълнението на стратегията на Палатата за периода 2018 – 2020 г.; Като ръководител на Одитен състав II и докладчик по редица специални доклади – да осигуря гладката работа на Одитния състав и приемането на навременни и имащи значение доклади; Като докладчик по глава 6 от годишния доклад – да продължа и развия допълнително акцента върху елементите на изпълнението, включени в главата; Като обща цел – да укрепвам допълнително отношенията на Сметната палата с основните заинтересовани лица, и в частност с Европейския парламент, както и да съдействам за засилване въздействието на работата на Палатата чрез различни комуникационни средства и събития.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата – кандидат BG

Позовавания

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

21.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

CONT

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

26.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

31.10.2017

Правна информация