Procedure : 2017/0818(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0344/2017

Indgivne tekster :

A8-0344/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0436

BETÆNKNING     
PDF 386kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.903v02-00 A8-0344/2017

om den foreslåede udnævnelse af Iliana Ivanova til medlem af Revisionsretten

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Indrek Tarand

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR Iliana Ivanova
 BILAG 2: ILIANA IVANOVAS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Iliana Ivanova til medlem af Revisionsretten

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0334/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0344/2017),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 26. oktober 2017 foretog en høring af den af Rådet indstillede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Iliana Ivanova til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.


BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR Iliana Ivanova

Uddannelse:

1998  Bachelorgrad i internationale økonomiske forbindelser ved Det Økonomiske Universitet i Varna, Bulgarien

1999  Kandidatgrad i internationale økonomiske forbindelser ved Det Økonomiske Universitet i Varna, Bulgarien

2004  MBA i international management fra Thunderbird University, Arizona, USA

Erhvervserfaring

1999-2002  Koordinator for internationale finansielle institutioner for det bulgarske landbrugs- og fødevareministerium

2004  Ekspert i virksomhedsudvikling, Total Systems Acquiring Solutions

2005  Investeringsanalytiker, Beal Bank, Dallas, USA

2006  Finanskontrollør, Ericsson USA, Dallas, USA

2006  Overordnet finansanalytiker, Clayton Commercial Group, Dallas, USA

2005-2006  Overordnet finansanalytiker, Bank of America, Dallas, USA (tidligere Countrywide Home Loans)

2007-2009  Medlem af byrådet i Sofia, valgt for GERB

2009-2012  Medlem af Europa-Parlamentet

-  Næstformand for Budgetkontroludvalget og ordfører for:

o  EIB's årsberetning for 2010

o  Forordningen om Hercule III-programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser

o  Forordningen om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

o  Udtalelsen om innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme

o  Undersøgelsen om EU-budgettets erstatningsansvar for EFSM og ESM og Europa-Parlamentets indgriben i budgetkontrollen

o  Arbejdsdokumentet om Revisionsrettens særberetning nr. 11/2009 om LIFE-Naturprojekternes bæredygtighed og Kommissionens forvaltning af dem

-  Næstformand for EU's delegation for relationer med Kina

Medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Medlem af Den Europæiske Revisionsret den 1. januar 2013. Siden 21. september 2016 formand for Afdeling II med ansvar for "Investering i samhørighed, vækst og integration".


BILAG 2: ILIANA IVANOVAS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE

Siden min embedsperiode begyndte i januar 2013 har jeg i 5 på hinanden følgende år været ansvarlig for kapitel 6 i årsberetningen samt for følgende otte særberetninger, et Audit Brief og et bidrag til den årlige opfølgning af Revisionsrettens særberetninger:

Særberetning nr. 5/2017 "Ungdomsarbejdsløshed - Har EU's politikker gjort en forskel? En vurdering af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet", særberetning nr. 19/2016 "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle instrumenter — hvad man kan lære af programperioden 2007-2013", særberetning nr. 16/2016: "EU's uddannelsesmål: tilpassede programmer, men mangelfuld resultatmåling", særberetning nr. 17/2015 "Kommissionens støtte til indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen: ESF-finansieringen er blevet omdirigeret, men der fokuseres ikke nok på resultater ", særberetning nr. 8/2015 "Sikrer EU's finansielle støtte til mikroiværksættere en tilstrækkelig dækning af disses behov? ", særberetning nr. 3/2015" EU's ungdomsgaranti: de første skridt er taget, men der venter gennemførelsesrisici forude", særberetning nr. 1/2015 "Transport ad indre vandveje i Europa: Ingen væsentlige forbedringer med hensyn til transportandel og besejlingsforhold siden 2001", særberetning nr. 1/2014 "Effektiviteten af EU-støttede projekter inden for offentlig bytransport", Audit Brief "Broadband in the EU" - 09/2017, Afdeling II’s bidrag til særberetning nr. 19/2013 "Beretning 2012 om opfølgning af Den Europæiske Revisionsrets særberetninger" — opfølgning af særberetning nr. 3/2008 og særberetning nr. 17/2009

Ud over forvaltningsrevisionerne har jeg været ordførende medlem for kapitel 6 i Revisionsrettens årsberetning: Økonomisk, Social og Territorial Samhørighed for årene 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

For yderligere at øge virkningen af Revisionsrettens arbejde har jeg iværksat en række arrangementer på højt niveau om emner af interesse med deltagelse af Revisionsrettens centrale interessenter: Fælles konference mellem Revisionsretten og Bulgariens overordnede revisionsorgan om finansielle instrumenter i Sofia, Revisionsrettens konference i Europa-Parlamentet "Youth employment - Confronting challenges and finding solutions" i Bruxelles, Revisionsrettens konference på højt plan om finansielle instrumenter i Luxembourg, fælles rundbordssamtale mellem Revisionsretten og Bulgariens overordnede revisionsorgan om ungdomsbeskæftigelse i Sofia.

Desuden har jeg deltaget i to undersøgelsesmissioner, som Budgetkontroludvalget har organiseret: Budgetkontroludvalgets undersøgelsesrejse til Italien — Sicilien og Calabrien, den 18.-20. juli 2016 — Budgetkontroludvalgets undersøgelsesrejse til Ungarn — den 18.-20. september 2017.

Siden oktober 2016 har jeg haft den ære at være formand for Afdeling II og medlem af Administrationsudvalget. Desuden har jeg været medlem af Det Interne Revisionsudvalg i perioden 2013-2016 og fungerede som formand for en mandatperiode på ét år i 2016.

Personlige mål for en eventuel kommende embedsperiode som medlem af Den Europæiske Revisionsret

Som medlem af Administrationsudvalget: at bidrage til gennemførelsen af Revisionsrettens strategi for 2018-2020; som formand for Afdeling II og ordførende medlem for en række særberetninger: at sikre, at Afdelingen fungerer gnidningsløst, og at der vedtages rettidige og relevante beretninger; som ordførende medlem for årsberetningens kapitel 6: at videreføre og videreudvikle fokus på de performanceelementer, der indgår i kapitlet; som et generelt mål: yderligere at styrke Revisionsrettens forbindelser med de vigtigste interessenter, og navnlig med Europa-Parlamentet, samt at bidrage til at øge effekten af Revisionsrettens arbejde gennem forskellige kommunikationsværktøjer og arrangementer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den bulgarske kandidat

Referencer

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

31.10.2017

Juridisk meddelelse