Διαδικασία : 2017/0818(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0344/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0344/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0436

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 619kWORD 51k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Iliana Ivanova ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Iliana Ivanova
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Iliana Ivanova ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Iliana Ivanova ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0334/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0344/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της 26ης Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Iliana Ivanova μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Iliana Ivanova

Εκπαίδευση:

1998  Πτυχίο στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Βάρνα, Βουλγαρία

1999  Μεταπτυχιακό (Master) στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Βάρνα, Βουλγαρία

2004  Μεταπτυχιακό (MBA) στην παγκόσμια διαχείριση από το Πανεπιστήμιο Thunderbird, Αριζόνα, ΗΠΑ

Επαγγελματική πείρα:

1999 - 2002  Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας – Συντονίστρια για τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

2004  Εμπειρογνώμονας επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Total Systems Acquiring Solutions

2005  Αναλύτρια επενδύσεων στην Beal Bank, Ντάλας ΗΠΑ

2006  Δημοσιονομική ελέγκτρια, Ericsson USA, Ντάλας, ΗΠΑ

2006  Ανώτερη χρηματοοικονομική αναλύτρια στην Clayton Commercial Group, Ντάλας ΗΠΑ

2005 - 2006  Ανώτερη χρηματοοικονομική αναλύτρια, Bank of America (πρώην Countrywide Home Loans) – Ντάλας, ΗΠΑ

2007 - 2009  Δημοτική σύμβουλος στο δήμο πρωτευούσης, εκπροσωπώντας το κόμμα GERB

2009 -2012  Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

-  Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και εισηγήτρια για:

o  την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010

o  τον κανονισμό του προγράμματος Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

o  τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής,

o  τη γνωμοδότηση σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου,

o  τη μελέτη σχετικά με την αξιοπιστία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ΕΤΧΣ και τον ΕΜΣ και παρεμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο του προϋπολογισμού,

o  το έγγραφο εργασίας για την Ειδική Έκθεση αριθ. 11/2009 όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση, από την Επιτροπή, των σχεδίων LIFE-Φύση.

-  Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΕΕ-Κίνας

Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Ivanova έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Ιανουαρίου 2013. Είναι κοσμήτορας του τμήματος ΙΙ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2016, υπεύθυνη για τις "επενδύσεις για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την ένταξη".


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Iliana Ivanova ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Από την έναρξη της θητείας μου στα τέλη Ιανουαρίου 2013, ήμουν υπεύθυνη επί 5 διαδοχικά έτη για το κεφάλαιο 6 της ετήσιας έκθεσης, καθώς και για τις επόμενες 8 ειδικές εκθέσεις (ΕιδΕ), μια σύνοψη ελέγχου και μια συμβολή στην ετήσια παρακολούθηση των ειδικών εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου:

SR 5/2017 «Ανεργία των νέων – άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;» Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων», ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 «Εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013», ειδική έκθεση αριθ. 16/2016 ««Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης: τα προγράμματα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων», ειδική έκθεση αριθ. 17/2015 «Στήριξη των ομάδων δράσης για τους νέους: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα», ειδική έκθεση αριθ. 08/2015 «Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ επιτρέπει την κατάλληλη αντιμετώπιση των αναγκών των πολύ μικρών επιχειρηματιών;», ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 «εγγύηση της ΕΕ για τη νεολαία: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης», ειδική έκθεση αριθ. 1/2015 «Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία σημαντική βελτίωση του μεριδίου αυτού του τρόπου μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το 2001», ειδική έκθεση αριθ. 1/2014 «Αποτελεσματικότητα των έργων δημόσιων αστικών μεταφορών που στηρίζονται από την ΕΕ», σύνοψη ελέγχου «Ευρυζωνικές υπηρεσίες στην ΕΕ» — 09/2017, Τμήμα II, συμβολή στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2013 «Έκθεση του 2012 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου» — Συνέχεια που δόθηκε στην ειδική έκθεση αριθ. 3/2008 και την ειδική έκθεση αριθ. 17/2009

Πέρα από τους ελέγχους επίδοσης, έχω διατελέσει εισηγήτρια για το κεφάλαιο 6 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή για τα έτη 013, 2014, 2015, 2016 και 2017.

Για περαιτέρω μόχλευση του έργου του ΕΕΣ, δρομολόγησα σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Κοινή διάσκεψη ΕΕΣ — Βουλγαρικής Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα χρηματοδοτικά μέσα, στη Σόφια, στη Διάσκεψη του ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Απασχόληση των νέων — Αντιμετώπιση των προκλήσεων και την εξεύρεση λύσεων», στις Βρυξέλλες, ΕΕΣ, διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο Λουξεμβούργο, Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕΣ — Βουλγαρική Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία EΕΣ.

Επιπλέον, έχω συνόδευσε δύο διερευνητικές αποστολές που οργάνωσε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: Διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ιταλία — Σικελία και Καλαβρία — 18-20 Ιουλίου 2016, διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ουγγαρία — 18-20 Σεπτεμβρίου 2017.

Από τον Οκτωβρίου 2016, είχα την τιμή να αναλάβω κοσμήτορας του Τμήματος II και μέλος της διοικητικής επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπροσθέτως, διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου κατά την περίοδο 2013-2016 και άσκησε χρέη προέδρου για θητεία ενός έτους το 2016.

Προσωπικοί στόχοι για μια ενδεχόμενη μελλοντική θητεία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής — θα συμβάλω στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2018-2020· Ως κοσμήτορας του Τμήματος ΙΙ και εισηγήτρια για σειρά ειδικών εκθέσεων — θα διασφαλίσω την ομαλή λειτουργία του τμήματος και την απόφαση έγκαιρης και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. Ως εισηγήτρια για την ετήσια έκθεση και το κεφάλαιο 6 — να συνεχιστεί και να διευρυνθεί περαιτέρω η έμφαση στα στοιχεία των επιδόσεων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο· Ως γενικό στόχο θέτω την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους κυριότερους ενδιαφερομένους, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς την ενίσχυση του αντικτύπου των εργασιών του Συνεδρίου μέσω διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας και εκδηλώσεων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος Βουλγαρίας

Έγγραφα αναφοράς

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

31.10.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου