Procedūra : 2017/0818(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0344/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0344/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/11/2017 - 13.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0436

ZIŅOJUMS     
PDF 624kWORD 55k
31.10.2017
PE 610.903v02-00 A8-0344/2017

par priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Indrek Tarand

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 1.  PIELIKUMS. Iliana Ivanova DZĪVES APRAKSTS
 2. PIELIKUMS. ILIANA IVANOVA SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKLES AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU TERMIŅAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0334/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 121. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0344/2017),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidātes atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

B.  tā kā Budžeta kontroles komiteja 2017. gada 26. oktobra sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidāti,

1.  apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.


1.  PIELIKUMS. Iliana Ivanova DZĪVES APRAKSTS

Izglītība

1998  Bakalaura grāds starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, Varnas Ekonomikas universitāte

1999  Maģistra grāds starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, Varnas Ekonomikas universitāte

2004  Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā: starptautiskā pārvaldība, Thunderbird universitāte, Arizona, ASV

Profesionālā pieredze

1999–2002  Bulgārijas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas koordinatore attiecībās ar starptautiskajām finanšu institūcijām

2004  Uzņēmējdarbības attīstības eksperte uzņēmumā Total Systems Acquiring Solutions

2005  Investīciju analītiķe bankā Beal Bank, Dalasa, ASV

2006  Finanšu kontroliere uzņēmumā Ericsson USA, Dalasa, ASV

2006  Galvenā finanšu analītiķe uzņēmumā Clayton Commercial Group, Dalasa, ASV

2005–2006  Galvenā finanšu analītiķe bankā Bank of America (bijušais uzņēmums Countrywide Home Loans), Dalasa, ASV

2007–2009  Sofijas domes deputāte, ievēlēta no partijas „Pilsoņi par eiropeisku Bulgārijas attīstību” saraksta

2009–2012  Eiropas Parlamenta deputāte

-  Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja vietniece un referente šādos jautājumos:

o  ECB 2010. gada pārskats,

o  regula par Hercule III programmu darbību veicināšanai Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā,

o  regula par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību,

o  atzinums par novatoriskiem finansēšanas instrumentiem saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu,

o  pētījums par ES budžeta saistībām attiecībā uz EFSM un ESM un Eiropas Parlamenta iesaistīšanos budžeta kontrolē,

o  darba dokuments par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2009 “LIFE–Daba projektu ilgtspējība un Komisijas īstenotā pārvaldība”.

-  ES delegācijas attiecībām ar Ķīnu priekšsēdētāja vietniece

  Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas locekle

I. Ivanova kļuva par Eiropas Revīzijas palātas locekli 2013. gada 11. janvārī. Kopš 2016. gada 21. septembra viņa ieņem II apakšpalātas — kuras pārziņā ir ieguldījumi kohēzijā, izaugsmē un iekļautībā — vecākās locekles amatu.


2. PIELIKUMS. ILIANA IVANOVA SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKLES AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU TERMIŅAM

Kopš mana pilnvaru termiņa sākuma 2013. gada janvārī esmu piecus gadus pēc kārtas bijusi atbildīga par gada pārskata 6. nodaļu, kā arī par turpmāk norādītajiem astoņiem īpašajiem ziņojumiem, vienu revīzijas īsu aprakstu un vienu ieguldījumu gada pārskatā par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu pēcpārbaudi:

Īpašais ziņojums Nr. 5/2017 “Jauniešu bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir bijusi nozīme? Garantijas jauniešiem shēmas un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas novērtējums”, Īpašais ziņojums Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”, Īpašais ziņojums Nr. 16/2016 “ES izglītības mērķi: programmas saskaņotas, bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi”, Īpašais ziņojums Nr. 17/2015 “Komisijas atbalsts rīcības grupām jauniešu nodarbinātības veicināšanai: ESF finansējums pārvirzīts, bet nepietiekama koncentrēšanās uz rezultātiem”, Īpašais ziņojums Nr. 8/2015 “Vai ar ES finansiālo atbalstu tiek pienācīgi apmierinātas mikrouzņēmēju vajadzības”, Īpašais ziņojums Nr. 3/2015 “ES garantija jauniešiem: sperti pirmie soļi, bet gaidāmi īstenošanas riski”, Īpašais ziņojums Nr. 1/2015 “Iekšzemes ūdensceļu transports Eiropā: modālais īpatsvars un kuģojamības apstākļi nav ievērojami uzlabojušies kopš 2001. gada”, Īpašais ziņojums Nr. 1/2014 “ES atbalstīto sabiedriskā pilsētas transporta projektu efektivitāte”, revīzijas īss apraksts “Platjosla Eiropā” (2017. gada septembris), II apakšpalātas ieguldījums īpašajā ziņojumā Nr. 19/2013 “2012. gada pārskats par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu pēcpārbaudi” — Īpašā ziņojuma Nr. 3/2008 un Īpašā ziņojuma Nr. 17/2009 pēcpārbaude.

Papildus lietderības revīziju veikšanai esmu pildījusi referentes pienākumus saistībā ar Revīzijas palātas gada pārskata 6. nodaļu “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” par 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017. gadu.

Lai vēl vairāk pastiprinātu Eiropas Revīzijas palātas darba sviras efektu, esmu bijusi iniciatore vairākiem augsta līmeņa pasākumiem saistībā ar aktuāliem jautājumiem, kuros piedalījušās Revīzijas palātas galvenās ieinteresētas personas, proti, Eiropas Revīzijas palātas un Bulgārijas Valsts revīzijas biroja apvienotajai konferencei par finanšu instrumentiem (Sofijā), Eiropas Revīzijas palātas konferencei Eiropas Parlamentā “Jauniešu nodarbinātība: stāšanās pretī problēmām un risinājumu atrašana” (Briselē), Eiropas Revīzijas palātas augsta līmeņa konferencei par finanšu instrumentiem (Luksemburgā), Eiropas Revīzijas palātas un Bulgārijas Valsts revīzijas biroja apvienotajam apaļā galda pasākumam par jauniešu nodarbinātību (Sofijā).

Turklāt esmu piedalījusies divos Budžeta kontroles komitejas organizētos faktu konstatēšanas braucienos: Budžeta kontroles komitejas faktu konstatēšanas brauciens uz Itāliju (Sicīliju un Kalabriju) 2016. gada 18.–20. jūlijā, Budžeta kontroles komitejas faktu konstatēšanas brauciens uz Ungāriju 2017. gada 18.–20. septembrī.

Kopš 2016. gada oktobra man ir bijis tas gods pildīt II apakšpalātas vecākās locekles un Revīzijas palātas Administratīvās komitejas locekles amatu. Turklāt 2013.–2016. gadā es pildīju Iekšējās revīzijas komitejas locekles pienākumus un 2016. gadā uz gadu ilgu pilnvaru termiņu ieņēmu minētās komitejas priekšsēdētājas amatu.

Personiskie mērķi iespējamam turpmākam Eiropas Revīzijas palātas locekles pilnvaru termiņam

Kā Administratīvās komitejas locekle vēlos sekmēt Revīzijas palātas 2018.–2020. gada stratēģijas izpildi; kā II apakšpalātas vecākā locekle un kā referente saistībā ar vairākiem īpašajiem ziņojumiem vēlos nodrošināt netraucētu apakšpalātas darbību un savlaicīgu un svarīgu ziņojumu pieņemšanu; kā referente saistībā ar gada pārskata 6. nodaļu vēlos turpināt un pilnveidot koncentrēšanos uz šajā nodaļā iekļautajiem darbības rezultātu aspektiem; atbilstīgi vispārējam mērķim vēlos vēl vairāk nostiprināt Revīzijas palātas attiecības ar galvenajām ieinteresētajām personām un jo īpaši ar Eiropas Parlamentu, kā arī palīdzēt Revīzijas palātas darba ietekmes palielināšanā, izmantojot dažādus saziņas instrumentus un pasākumus.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Bulgārijas kandidāts

Atsauces

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

21.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

31.10.2017

Juridisks paziņojums