Procedura : 2017/0818(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0344/2017

Teksty złożone :

A8-0344/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0436

SPRAWOZDANIE     
PDF 541kWORD 50k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

w sprawie powołania Iliany Iwanowej na członkinię Trybunału Obrachunkowego

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Iliany Iwanowej
 ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ Ilianę Iwanową ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKINI TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Iliany Iwanowej na członkinię Trybunału Obrachunkowego

(C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0334/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0344/2017),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji kandydatki, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydatki zgłoszonej przez Radę na stanowisko członkini Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje opinię pozytywną w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Iliany Iwanowej na członkinię Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Iliany Iwanowej

Wykształcenie:

1998  dyplom licencjata na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, Uniwersytet Ekonomiczny, Warna

1999  dyplom magistra na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, Uniwersytet Ekonomiczny, Warna

2004  dyplom MBA na kierunku zarządzanie globalne, Uniwersytet Thunderbird, Arizona, USA

Doświadczenie zawodowe:

1999–2002  koordynatorka ds. międzynarodowych instytucji finansowych w Ministerstwie Rolnictwa i Żywności Bułgarii

2004  specjalistka ds. rozwoju biznesu, Total Systems Acquiring Solutions

2005  analityczka inwestycyjna, Beal Bank, Dallas, USA

2006  kontrolerka finansowa, Ericsson USA, Dallas, USA

2006  starsza analityczka finansowa, Clayton Commercial Group, Dallas, USA

2005–2006  starsza analityczka finansowa, Bank of America (dawniej Countrywide Home Loans), Dallas, USA

2007–2009  radna Rady Miasta Sofii z ramienia partii GERB (Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii)

2009–2012  posłanka do Parlamentu Europejskiego

–  Wiceprzewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej, sprawozdawczyni w odniesieniu do następujących dokumentów:

o  sprawozdanie roczne EBI za 2010 r.,

o  rozporządzenie dotyczące programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej,

o  rozporządzenie w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i jej monitorowania,

o  opinia w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście następnych wieloletnich ram finansowych,

o  analiza odpowiedzialności budżetu Unii Europejskiej w zakresie europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej i Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz wpływu Parlamentu Europejskiego na kontrolę budżetową,

o  dokument roboczy dotyczący sprawozdania specjalnego Trybunału nr 11/2009 poświęconego trwałości projektów w ramach instrumentu LIFE-przyroda i zarządzaniu nimi przez Komisję

–  wiceprzewodnicząca Delegacji UE-Chiny

Członkini Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

W dniu 1 stycznia 2013 r. Iliana Iwanowa została członkinią Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Od dnia 1 września 2016 r. jest przewodniczącą Izby II odpowiedzialnej za inwestycje na rzecz spójności, wzrostu i włączenia społecznego.


ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ Ilianę Iwanową ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKINI TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM

Od początku mojej kadencji, która rozpoczęła się w styczniu 2013 r., byłam odpowiedzialna przez pięć kolejnych lat za rozdział 6 sprawozdania rocznego oraz za osiem sprawozdań specjalnych, jeden zarys kontroli i wkład w doroczny przegląd działań następczych podejmowanych w związku ze sprawozdaniami specjalnymi Trybunału:

Sprawozdanie specjalne nr 5/2017 pt. „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, sprawozdanie specjalne nr 9/2016 pt. „Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–2013”, sprawozdanie specjalne nr 16/2016 pt. „Cele UE w dziedzinie edukacji – programy są spójne, ale występują niedociągnięcia w pomiarze wyników”, sprawozdanie specjalne nr 17/2015 pt. „Wsparcie Komisji dla grup zadaniowych ds. młodzieży: pomyślne przekierowanie środków finansowych z EFS, lecz niewystarczające skupienie się na rezultatach”, sprawozdanie specjalne nr 8/2015 pt. „Czy wsparcie finansowe UE jest odpowiednie w stosunku do potrzeb mikroprzedsiębiorców?”, sprawozdanie specjalne nr 3/2015 pt. „Europejska gwarancja dla młodzieży: rozpoczęto wdrażanie, lecz wciąż istnieją zagrożenia”, sprawozdanie specjalne nr 1/2015 pt. „Śródlądowy transport wodny w Europie: od 2001 r. nie odnotowano znaczącego wzrostu udziału w przewozach ani istotnej poprawy żeglowności”, sprawozdanie specjalne nr 1/2014 pt. „Efektywność projektów w zakresie miejskiej komunikacji zbiorowej, które uzyskały wsparcie UE”, zarys kontroli pt. „Sieci szerokopasmowe w UE” we wrześniu 2017 r., wkład Izby II w sprawozdanie specjalne nr 19/2013 pt. „Sprawozdanie za 2012 r. dotyczące działań następczych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” – odnoszące się do sprawozdań specjalnych nr 3/2008 i nr 17/2009.

Oprócz prowadzenia kontroli wykonania zadań byłam członkinią sprawozdawczynią w odniesieniu do rozdziału 6 sprawozdania rocznego Trybunału pt. „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” za lata 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.

Aby zwiększyć oddziaływanie prac Trybunału, zainicjowałam szereg wydarzeń wysokiego szczebla z udziałem najważniejszych partnerów instytucjonalnych Trybunału, poświęconych obszarom wspólnego zainteresowania, takich jak: wspólna konferencja Trybunału i bułgarskiego Krajowego Urzędu Kontroli na temat instrumentów finansowych zorganizowana w Sofii, konferencja Trybunału w Parlamencie Europejskim zatytułowana „Zatrudnienie ludzi młodych – stawianie czoła wyzwaniom i poszukiwanie rozwiązań” w Brukseli, konferencja wysokiego szczebla na temat instrumentów finansowych zorganizowana przez Trybunał w Luksemburgu oraz wspólne obrady okrągłego stołu z udziałem Trybunału i bułgarskiego Krajowego Urzędu Kontroli na temat zatrudnienia ludzi młodych zorganizowane w Sofii.

Ponadto towarzyszyłam w dwóch misjach informacyjnych organizowanych przez Komisję Kontroli Budżetowej: misja informacyjna Komisji Kontroli Budżetowej we Włoszech – Sycylia i Kalabria – w dniach 18–20 lipca 2016 r. i misja informacyjna Komisji Kontroli Budżetowej na Węgrzech – w dniach 18–20 września 2017 r.

Począwszy od października 2016 r., mam zaszczyt być przewodniczącą Izby II i członkinią Komitetu Administracyjnego Trybunału. W latach 2013–2016 pełniłam również funkcję członkini Komitetu Audytu Wewnętrznego, a w 2016 r. przewodniczyłam mu w ciągu jednorocznej kadencji.

Cele osobiste w związku z ewentualną przyszłą kadencją członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Jako członkini Komitetu Administracyjnego – wnoszenie wkładu w realizację strategii Trybunału na lata 2018–2020; jako przewodnicząca Izby II i członkini sprawozdawczyni w odniesieniu do szeregu sprawozdań specjalnych – zapewnienie sprawnego funkcjonowania izby oraz terminowego przyjęcia istotnych sprawozdań; jako członkini sprawozdawczyni w odniesieniu do rozdziału 6 sprawozdania rocznego – położenie większego nacisku na elementy związane z wykonaniem zadań w tym rozdziale. Cel ogólny – dalsze zacieśnianie relacji Trybunału z głównymi partnerami instytucjonalnymi, a w szczególności z Parlamentem Europejskim, oraz wkład w zwiększanie oddziaływania prac Trybunału za pośrednictwem różnych narzędzi komunikacji i wydarzeń.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat BG

Odsyłacze

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

26.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Data złożenia

31.10.2017

Informacja prawna