Procedură : 2017/0818(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0344/2017

Texte depuse :

A8-0344/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0436

RAPORT     
PDF 532kWORD 50k
31.10.2017
PE 610.903v02-00 A8-0344/2017

referitor la propunerea de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Indrek Tarand

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ AL Ilianei Ivanova
 ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE Iliana Ivanova A EXPERIENȚEI SALE CA MEMBRĂ A CURȚII, PRECUM ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8‑0334/2017),

–  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8‑0344/2017),

A.  întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatei propuse, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cadrul reuniunii sale din 26 octombrie 2017, Comisia pentru control bugetar a audiat-o pe candidata propusă de Consiliu ca membră a Curții de Conturi,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ AL Ilianei Ivanova

Educație:

1998  Diplomă de licență în relații economice internaționale, Universitatea de Studii Economice, Varna

1999  Diplomă de masterat în relații economice internaționale, Universitatea de Studii Economice, Varna

2004  MBA cu specializarea gestionare la nivel mondial, Universitatea Thunderbird, Arizona, SUA

Experiență profesională:

1999 - 2002  Coordonatoare pentru relațiile cu instituțiile financiare internaționale, Ministerul Agriculturii și Alimentației al Bulgariei

2004  Specialist în domeniul dezvoltării activității comerciale, Total Systems Acquiring Solutions

2005  Analist de investiții, Beal Bank, Dallas, SUA

2006  Controlor financiar, Ericsson USA, Dallas, SUA

2006  Analist financiar principal, Clayton Commercial Group, Dallas, SUA

2005 - 2006  Analist financiar principal, Bank of America (fosta Countrywide Home Loans), Dallas, SUA

2007 - 2009  Membră a Consiliului Municipal Sofia, din partea partidului GERB

2009 -2012  Deputată în Parlamentul European

-  Vicepreședintă a Comisiei pentru control bugetar și raportoare pentru:

o  Raportul anual al BEI pentru 2010,

o  Regulamentul privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene,

o  Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune,

o  Avizul referitor la instrumentele financiare inovatoare în contextul următorului cadru financiar multianual,

o  Studiul intitulat „Răspunderea bugetului UE privind MESF și MES și interferența cu controlul bugetar exercitat de Parlamentul European”,

o  Documentul de lucru referitor la Raportul special nr. 11/2009 al CCE privind sustenabilitatea proiectelor LIFE-natură și gestionarea de către Comisie a acestora.

-  Vicepreședintă a Delegației UE-China

Membră a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Dna Ivanova a devenit membră a Curții de Conturi Europene la 1 ianuarie 2013. De la 21 septembrie 2016, dna Ivanova este decanul Camerei de audit II, responsabilă cu „Investițiile pentru coeziune, creștere și incluziune”.


ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE Iliana Ivanova A EXPERIENȚEI SALE CA MEMBRĂ A CURȚII, PRECUM ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT

De la preluarea mandatului meu, în ianuarie 2013, am fost responsabilă timp de cinci ani consecutivi pentru capitolul 6 din raportul anual, precum și pentru următoarele opt rapoarte speciale (RS), o fișă de audit și o contribuție la monitorizarea anuală a rapoartelor speciale ale CCE:

RS 5/2017: „Șomajul în rândul tinerilor - au reușit politicile UE să schimbe situația? O evaluare a Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”, RS 19/2016: „Execuția bugetului UE prin instrumente financiare – ce învățăminte trebuie desprinse din perioada de programare 2007-2013”, RS 16/2016: „Obiectivele în materie de educație ale UE: programele operaționale sunt aliniate la aceste obiective, însă există deficiențe în ceea ce privește măsurarea performanței”, RS 17/2015: „Sprijinul acordat de Comisie în contextul echipelor de acțiune pentru tineri: s-a reușit o redirecționare a fondurilor în cadrul FSE, însă nu s-a pus un accent suficient pe rezultate”, RS 8/2015: „Permite sprijinul financiar acordat de UE o abordare corespunzătoare a nevoilor microîntreprinzătorilor?”, RS 3/2015: „Garanția pentru tineret instituită de UE: primele măsuri au fost adoptate, dar se prefigurează riscuri în ceea ce privește implementarea”, RS 1/2015: „Transportul pe căile navigabile interioare în Europa: din 2001, nu s-au mai observat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește ponderea modală și condițiile de navigație”, RS 1/2014: „Eficacitatea proiectelor de transport public urban cofinanțate de UE”, fișa de audit „Accesul la bandă largă în UE” - 9/2017, contribuție a Camerei de audit II la RS 19/2013 „Raportul din 2012 privind situația acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene” - măsuri ulterioare RS 3/2008 și RS 17/2009.

Pe lângă auditurile performanței, am fost membră raportoare pentru capitolul 6 din raportul anual al Curții - Coeziune economică, socială și teritorială pentru anii 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017.

Pentru a optimiza în continuare impactul activității CCE, am inițiat o serie de evenimente la nivel înalt pe teme de interes, cu participarea principalelor părți interesate ale Curții: conferința comună a CCE cu Biroul Național de Audit din Bulgaria privind „Instrumentele financiare”, organizată la Sofia, conferința organizată la Parlamentul European de la Bruxelles privind „Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - Cum să facem față provocărilor și cum să găsim soluții”, conferința CCE la nivel înalt privind instrumentele financiare, organizată în Luxemburg, masă rotundă comună a CCE cu Biroul Național de Audit din Bulgaria pe tema ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, organizată la Sofia.

De asemenea, am însoțit două misiuni de informare organizate de Comisia pentru control bugetar: Misiunea de informare a Comisiei pentru control bugetar în Italia - Sicilia și Calabria, 18-20 iulie 2016, și Misiunea de informare a Comisiei pentru control bugetar în Ungaria - 18-20 septembrie 2017.

Începând din octombrie 2016, am avut onoarea de a fi decanul Camerei de audit II și membră a Comitetului administrativ al Curții. În plus, am fost membră a Comitetului de audit intern în perioada 2013-2016 și președintă a acestuia pentru un mandat de un an în 2016.

Obiective personale pentru un eventual viitor mandat în calitate de membră a Curții de Conturi Europene

În calitate de membră a Comitetului administrativ - să contribui la punerea în aplicare a strategiei Curții pentru perioada 2018-2020; în calitate de decan al Camerei de audit II și de membră raportoare pentru un număr de rapoarte speciale - să asigur buna funcționare a Camerei și adoptarea în timp util a rapoartelor relevante; în calitate de membră raportoare pentru capitolul 6 din raportul anual - să mențin și să consolidez accentul asupra elementelor de performanță din acest capitol; ca obiectiv general - să consolidez în continuare relațiile Curții cu principalele părți interesate, în special cu Parlamentul European, precum și să contribui la creșterea impactului activității Curții prin intermediul a diferite evenimente și instrumente de comunicare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi Europene - candidatul bulgar

Referințe

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Data sesizării

21.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data adoptării

26.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Data depunerii

31.10.2017

Notă juridică