Postopek : 2017/0818(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0344/2017

Predložena besedila :

A8-0344/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0436

POROČILO     
PDF 530kWORD 49k
31.10.2017
PE 610.903v03-00 A8-0344/2017

o imenovanju Iliane Ivanove za članico Računskega sodišča

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Indrek Tarand

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS Iliane Ivanove
 PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ Iliane Ivanove KOT ČLANICE SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Iliane Ivanove za članico Računskega sodišča

(C8‑0334/2017 – 2017/0818(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8‑0334/2017),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0344/2017),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatkina priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na seji 26. oktobra 2017 poslušal predstavitev kandidatke Sveta za članico Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Iliano Ivanovo imenuje za članico Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS Iliane Ivanove

Izobrazba:

1998  diploma iz mednarodnih ekonomskih odnosov, Ekonomska univerza, Varna

1999  magisterij iz mednarodnih ekonomskih odnosov, Ekonomska univerza, Varna

2004  MBA iz mednarodnega menedžmenta na Univerzi Thunderbird, Arizona, ZDA

Poklicne izkušnje:

1999–2002  koordinatorka za mednarodne finančne institucije na bolgarskem ministrstvu za kmetijstvo in hrano

2004  strokovnjakinja za poslovni razvoj v podjetju Total Systems Acquiring Solutions

2005  analitičarka naložb v banki Beal Bank, Dallas, ZDA

2006  finančna kontrolorka v podjetju Ericsson USA, Dallas, ZDA

2006  višja finančna analitičarka v podjetju Clayton Commercial Group, Dallas, ZDA

2005–2006  višja finančna analitičarka v podjetju Bank of America, Dallas, ZDA (nekdanje podjetje Countrywide Home Loans)

2007–2009  članica mestnega sveta Sofije, predstavnica stranke Državljani za evropski razvoj Bolgarije (GERB)

2009–2012  poslanka Evropskega parlamenta

– podpredsednica Odbora za proračunski nadzor in poročevalka za:

o  letno poročilo Evropske investicijske banke za leto 2010

o  uredbo o programu Herkul III za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije

o  uredbo o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike

o  mnenje o inovativnih finančnih instrumentih v povezavi z naslednjim večletnim finančnim okvirom

o  študijo o obveznostih proračuna EU v zvezi z Evropskim mehanizmom za finančno stabilizacijo in Evropskim mehanizmom za stabilnost ter poseganju v proračunski nadzor s strani Evropskega parlamenta

o  delovni dokument o Posebnem poročilu št. 11/2009 Evropskega računskega sodišča o trajnosti projektov LIFE-Narava in kako jih upravlja Komisija

– podpredsednica delegacije EU-Kitajska

  – članica Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Iliana Ivanova je postala članica Evropskega računskega sodišča 1. januarja 2013. Od 21. septembra 2016 je doajen senata II, odgovorna za „naložbe za kohezijo, rast in vključevanje“.


PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ Iliane Ivanove KOT ČLANICE SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT

Od začetka mojega mandata v januarju 2013 sem bila pet let zapored odgovorna za poglavje 6 letnega poročila in za naslednjih osem posebnih poročil (PP), kratko poročilo o reviziji in prispevek k letnemu spremljanju posebnega poročila Računskega sodišča:

PP 5/2017 „Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle spremembe? Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih”, PP št. 19/2016 „Izvrševanje proračuna EU s finančnimi instrumenti – izkušnje, pridobljene v programskem obdobju 2007–2013“, PP št. 16/2016 „Cilji EU za področje izobraževanja: programi so usklajeni, toda pri merjenju uspešnosti obstajajo pomanjkljivosti“, PP št. 17/2015 „Podpora Komisije za skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih: preusmerjanje sredstev ESS doseženo, vendar ni dovolj osredotočenosti na rezultate“, PP št. 8/2015 „Ali finančna podpora EU ustreza potrebam mikropodjetnikov?“, PP št. 3/2015 „Jamstvo EU za mlade: narejeni so bili prvi koraki, vendar se nakazujejo tveganja pri izvajanju“, PP št. 1/2015 „Prevoz po celinskih plovnih poteh v Evropi: modalni delež in pogoji za plovbo se od leta 2001 niso bistveno izboljšali“, PP št. 1/2014 „Uspešnost projektov javnega mestnega prometa, ki prejemajo podporo EU“, kratko poročilo o reviziji 09/2017 „Širokopasovne povezave v EU“, prispevek senata II k posebnemu poročilu 19/2013 „Poročilo za leto 2012 o spremljanju popravljalnih učinkov posebnih poročil Evropskega računskega sodišča“ – spremljanje PP 3/2008 in PP 17/2009.

Poleg opravljanja revizij uspešnosti sem bila poročevalka za poglavje 6 letnega poročila Računskega sodišča o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji za leta 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017.

Da bi dodatno okrepila vpliv dela Evropskega računskega sodišča, sem dala pobudo za več dogodkov na visoki ravni o zanimivih tematikah, ki so se jih udeležili ključni deležniki Računskega sodišča: skupna konferenca Evropskega računskega sodišča in bolgarskega državnega revizijskega urada o finančnih instrumentih v Sofiji; konferenca Evropskega računskega sodišča v Evropskem parlamentu „Brezposelnost mladih – soočanje z izzivi in iskanje rešitev“ v Bruslju; konferenca Evropskega računskega sodišča na visoki ravni o finančnih instrumentih v Luksemburgu, okrogla miza Evropskega računskega sodišča in bolgarskega državnega revizijskega urada o brezposelnosti mladih v Sofiji.

Poleg tega sem spremljala dve misiji za ugotavljanje dejstev, ki jih je organiziral Odbor za proračunski nadzor: misija za ugotavljanje dejstev Odbora za proračunski nadzor v Italiji – na Siciliji in v Kalabriji – od 18. do 20. julija 2016, misija za ugotavljanje dejstev Odbora za proračunski nadzor na Madžarskem od 18. do 20. septembra 2017.

Od oktobra 2016 sem doajen senata II in članica Upravnega odbora Računskega sodišča. Poleg tega sem bila v obdobju 2013–2016 članica odbora za notranjo revizijo ter v letu 2016 za mandat enega leta predsednica tega odbora.

Osebni cilji za morebiten prihodnji mandat članice Evropskega računskega sodišča

Prispevati k izvajanju strategije Računskega sodišča za obdobje 2018–2020 v vlogi članice upravnega odbora; zagotoviti nemoteno delovanje senata II in sprejetje pravočasnih in relevantnih poročil v vlogah doajena senata II in poročevalke za več poročil; nadaljevati in dodatno razvijati osredotočenost na elemente uspešnosti, vključene v poglavje 6, v vlogi poročevalke za to poglavje v letnem poročilu; kot splošen cilj pa dodatno okrepiti odnose Računskega sodišča z njegovimi glavnimi deležniki, zlasti z Evropskim parlamentom, in pomagati povečati učinek dela Računskega sodišča z različnimi komunikacijskimi orodji in dogodki.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Delna zamenjava članov Računskega sodišča - bolgarska kandidatka

Referenčni dokumenti

12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

21.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor CONT

5.10.2017

 

 

 

Poročevalci

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum sprejetja

26.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Lieve Wierinck

Datum predložitve

31.10.2017

Pravno obvestilo