Процедура : 2016/0133(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0345/2017

Внесени текстове :

A8-0345/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Приети текстове :


ДОКЛАД     ***I
PDF 1577kWORD 242k
6.11.2017
PE 599.751v03-00 A8-0345/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Сесилия Викстрьом

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0270),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграф 2, буква д) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C8-0173/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите и Сената на Чешката република, Сената на Италия, унгарския Парламент, полския Сейм, полския Сенат, румънската Камара на депутатите и словашкия Парламент в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 декември 2016 г.(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

–  като взе предвид писмото от 30 ноември 2016 г. на комисията по правни въпроси до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие с член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (А8-0345/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В член 18 от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда, че правото на убежище се гарантира при надлежно спазване на правилата на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Обосновка

Правото на убежище се гарантира при надлежното спазване на правилата на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Един подобен метод трябва да се основава на обективни, справедливи критерии както за държавите членки, така и за заинтересованите лица. По-специално той трябва да даде възможност бързо да се определи компетентната държава членка, така че да се гарантира ефективен достъп до процедурите за предоставяне на международна закрила, без да се компрометира целта за бърза обработка на молбите за международна закрила.

(5)  Един подобен метод трябва да се основава на принципа на солидарност и на обективни, справедливи критерии както за държавите членки, така и за заинтересованите лица. По-специално той трябва да даде възможност бързо да се определи компетентната държава членка, така че да се гарантира ефективен достъп до процедурите за предоставяне на международна закрила, без да се компрометира целта за бърза обработка на молбите за международна закрила.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да предоставя подходяща подкрепа за прилагането на настоящия регламент, по-специално чрез установяването на референтен коефициент за разпределяне на търсещите убежище лица в съответствие с коригиращия механизъм за разпределение и чрез ежегодно адаптиране на стойностите, на които се основава референтният коефициент, както и на самия референтен коефициент, въз основа на данни на Евростат.

(9)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището („Агенцията за убежището“) следва да предоставя подходяща подкрепа за прилагането на настоящия регламент, по-специално чрез установяването на референтен коефициент за разпределяне на търсещите убежище лица в съответствие с коригиращия механизъм за разпределение и чрез ежегодно адаптиране на стойностите, на които се основава референтният коефициент, както и на самия референтен коефициент, въз основа на данни на Евростат. Агенцията за убежището следва също да разработва информационни материали в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки. Агенцията за убежището следва да поеме отговорността за прехвърлянето на кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила, във всички случаи, предвидени по настоящия регламент.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С оглед на резултатите от направената оценка на прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 е уместно на този етап да бъдат потвърдени принципите, залегнали в Регламент (ЕС) № 604/2013, като едновременно с това въз основа на натрупания опит бъдат предприети необходимите подобрения за повишаване на ефективността на системата от Дъблин и предоставената в рамките на тази система защита на кандидатите. Въз основа на тази оценка и на консултациите с държавите членки, Европейския парламент и другите заинтересовани страни, се счита за целесъобразно също така в Регламента да бъдат предвидени мерки, които са необходими за справедливото споделяне на отговорността между държавите членки във връзка с молбите за международна закрила, по-конкретно за да се гарантира, че не се възлага несъразмерно голяма тежест върху някои държави членки.

(10)  С оглед на резултатите от направената оценка на прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 е необходимо въз основа на натрупания опит да се повиши из основи ефективността на системата от Дъблин и предоставената в рамките на тази система защита на кандидатите. Въз основа на тази оценка и на консултациите с държавите членки, Европейския парламент и другите заинтересовани страни, се счита за целесъобразно също така в Регламента да бъдат предвидени мерки, които са необходими за справедливото споделяне на отговорността между държавите членки във връзка с молбите за международна закрила, по-конкретно за да се гарантира, че не се възлага несъразмерно голяма тежест върху някои държави членки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В съответствие с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и с Хартата на основните права на Европейския съюз зачитането на семейния живот следва да бъде съображение от първостепенна важност за държавите членки при прилагането на настоящия регламент.

(16) В съответствие с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и с Хартата на основните права на Европейския съюз зачитането на личния и семейния живот и на принципа за недопускане на дискриминация следва да бъде съображение от първостепенна важност за държавите членки при прилагането на настоящия регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се предотврати прехвърлянето между държавите членки на кандидати, чиито молби са недопустими или които вероятно не се нуждаят от международна закрила, или които представляват риск за сигурността, е необходимо да се гарантира, че държавата членка, в която първоначално е подадена молбата, проверява нейната допустимост във връзка с първата страна на убежище и сигурната трета страна, разглежда по ускорена процедура молбите, подадени от кандидати, идващи от сигурна трета страна на произход, посочена в списъка на ЕС, както и от кандидати, будещи притеснения във връзка със сигурността.

заличава се

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Кандидатите, които представляват риск за сигурността, не следва да бъдат прехвърляни между държави членки. Държавата членка, в която е регистрирана молбата за международна закрила, следва да извърши проверката за сигурност във възможно най-кратък срок след регистрацията, за да установи дали може да има сериозни причини, поради които да се счита, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на държавата членка. Когато държава членка възразява срещу прехвърлянето на кандидат въз основа на опасения, свързани със сигурността, тази държава членка следва да предостави всички необходими данни в потвърждение на възраженията си на държавата членка, в която се намира кандидатът.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Ако критериите, предвидени в член 10, 11, 12, 13 или 18, не могат да се използват за определяне на компетентната държава членка и ако кандидатът не се нуждае от специални процедурни гаранции и се счита, че явно е малко вероятно да отговаря на условията за лице, на което се предоставя международна закрила, кандидатът не следва да бъде прехвърлян в друга държава членка. Държавата членка, в която кандидатът е подал своята молба, следва да бъде компетентна за по-нататъшното обработване на молбата. Общият бюджет на Съюза следва да покрива разходите, свързани с условията за приемане на такъв кандидат, и компетентната държава членка следва да може да поиска помощ от Агенцията за убежището по отношение на обработката на такава молба. Компетентната държава членка следва да може да поиска помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана за връщането на такъв кандидат в трета държава вследствие на решение за връщане, ако се установи, че той не отговаря на условията за лице, на което се предоставя международна закрила по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламент относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище].

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Едновременната обработка на молбите за международна закрила на членовете на едно семейство от една-единствена държава членка дава възможност да се осигури внимателното проучване на молбите, вземане на съгласувани решения относно тези молби, а също и членовете на едно семейство да не бъдат разделяни.

(18)  Едновременната обработка на молбите за международна закрила на членовете на едно семейство от една-единствена държава членка дава възможност да се осигури внимателното проучване на молбите, вземане на съгласувани решения относно тези молби, а също и членовете на едно семейство да не бъдат разделяни. Едновременната обработка на молбите за международна закрила на членовете на едно семейство следва да не засяга правото на кандидат да подаде молба индивидуално.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се осигури пълното зачитане на принципа на целостта на семейството и на принципа на висшия интерес на детето, съществуването на връзка на зависимост между кандидат и негово дете, брат и сестра или родител, основаваща се на бременност или майчинство на лицето кандидат, на здравословно състояние или напреднала възраст, следва да се превърне в задължителен критерий за компетентност. Когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, присъствието на член на неговото семейство или негов роднина, който може да се грижи за него, на територията на друга държава членка, следва също така да се превърне в задължителен критерий за компетентност. С цел възпиране на вторичните движения на непридружените ненавършили пълнолетие, които не са в техен висш интерес, в отсъствието на член на семейството или на роднина, компетентна следва да бъде държавата членка, в която непридруженият ненавършил пълнолетие първоначално е подал молбата си за международна закрила, освен ако не се докаже, че това не би било във висшия интерес на детето. Преди непридружен ненавършил пълнолетие да бъде прехвърлен на друга държава членка, държавата членка, извършваща прехвърлянето, следва да се увери, че тази друга държава членка ще предприеме всички необходими и подходящи мерки за осигуряване на адекватна защита на детето, и по-специално бързото назначаване на един или няколко представители, които имат за задача да осигурят защитата на всички права на детето. Всяко решение за прехвърляне на непридружен ненавършил пълнолетие следва да се предхожда от преценка на неговия висш интерес от служители с необходимите квалификации и опит.

(20)  За да се осигури пълното зачитане на принципа на целостта на семейството и на принципа на висшия интерес на детето, съществуването на връзка на зависимост между кандидат и негово дете, брат и сестра или родител, основаваща се на бременност или майчинство на лицето кандидат, на здравословно състояние или напреднала възраст, следва да се превърне в задължителен критерий за компетентност. Когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, присъствието на член на неговото семейство или негов роднина, който може да се грижи за него, на територията на друга държава членка, следва също така да се превърне в задължителен критерий за компетентност, освен ако е доказано, че това не отговаря на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие. Преди непридружен ненавършил пълнолетие да бъде прехвърлен на друга държава членка, държавата членка, извършваща прехвърлянето, следва да получи индивидуални гаранции от тази държава членка, че тя ще предприеме всички необходими и подходящи мерки за осигуряване на адекватна защита на детето, и по-специално бързото назначаване на настойник/попечител, който има за задача да осигури защитата на всички права на детето. Всяко решение във връзка с компетентността по отношение на непридружен ненавършил пълнолетие съгласно настоящия регламент следва да се предхожда от преценка на неговия висш интерес от мултидисциплинарен екип с необходимите квалификации и опит и с участието на неговия настойник/попечител и правен съветник.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Поемането на компетентност от държава членка за разглеждането на молба, подадена до нея, в случаите, когато разглеждането ѝ не е от нейната компетентност съгласно критериите, установени в настоящия регламент, може да подкопае ефективността и устойчивостта на системата и следва да става по изключение. Затова една държава членка следва да има възможност за дерогация от критериите за компетентност само по хуманитарни съображения, по-специално по семейни съображения, преди да е била определена компетентната държава членка , както и възможност да разглежда молба за международна закрила, подадена до нея или до друга държава членка, дори ако не е компетентна за подобно разглеждане съгласно задължителните критерии, установени в настоящия регламент.

(21)  Държава членка следва да има възможност за дерогация от критериите за компетентност, както и възможност да разглежда молба за международна закрила, подадена до нея или до друга държава членка, дори ако не е компетентна за подобно разглеждане съгласно задължителните критерии, установени в настоящия регламент. В противодействие на явлението „вторични движения“ и за насърчаване на кандидатите за убежище бързо да подават молби в първата държава членка на пристигане кандидатът следва да има право да направи писмено, надлежно обосновано искане, по-конкретно въз основа на своите роднински, културни или социални връзки, езикови умения или други съществени връзки, които биха улеснили неговата интеграция в конкретна държава членка, молбата му да бъде разгледана от държавата членка, където е подадена молбата, или тази държава членка да поиска друга държава членка да поеме компетентността.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се осигури постигане на целите на настоящия регламент и предотвратяване на пречките пред неговото прилагане, и по-специално за да се избегнат укриването и вторичните движения между държавите членки, е необходимо да се установят ясни задължения, които кандидатът трябва да изпълни в хода на процедурата и за които той следва да бъде надлежно и своевременно информиран. Нарушаването на тези правни задължения следва да води до подходящи и пропорционални процесуални последици за кандидата и до подходящи и пропорционални последици по отношение на условията на неговото приемане. В съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз държавата членка, в която се намира такъв кандидат, следва във всички случаи да осигури задоволяването на непосредствените материални нужди на това лице.

(22)  За да се осигури постигане на целите на настоящия регламент и предотвратяване на пречките пред неговото прилагане, и по-специално за да се избегнат укриването и вторичните движения между държавите членки, следва да се приложат процедури, които да гарантират сътрудничеството между кандидатите и държавите членки, с ясна система от стимули и разубеждаващи фактори, за да се осигури спазване. Необходимо е също да се установят ясни задължения, които кандидатът трябва да изпълни в хода на процедурата, за да се гарантира, че всички кандидати са надлежно информирани за правата и задълженията, предвидени в настоящия регламент. Подкрепата и защитата на ненавършилите пълнолетие, особено на непридружените такива, следва да се укрепи. Значението на укриването следва да бъде точно определено. Незаконното влизане, липсата на адрес или на документи, доказващи самоличността на кандидата, не следва сами по себе си да представляват критерии за определяне на наличието на риск от укриване.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  За да се повиши разбирането на кандидатите за функционирането на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), е необходимо да се подобри значително предоставянето на информация. Инвестирането в ранното предоставяне на достъпна информация на кандидатите ще увеличи значително вероятността те да разбират, приемат и следват процедурите по настоящия регламент. С цел намаляване на административните изисквания и ефективно използване на общите ресурси Агенцията за убежището следва да разработи подходящи информационни материали в тясно сътрудничество с националните органи. Агенцията за убежището следва да използва пълноценно съвременните информационни технологии при разработването на тези материали. С цел да се окаже по подходящ начин помощ на лицата, търсещи убежище, Агенцията за убежището също следва да разработи аудио-визуални информационни материали, които могат да се използват като допълнение към писмените информационни материали. Агенцията за убежището следва да отговаря за поддържането на специален уебсайт с информация относно функционирането на ОЕСУ за кандидатите и потенциалните кандидати, предназначен да противодейства на често невярната информация, предоставяна им от контрабандистите на хора. Информационните материали, разработени от Агенцията за убежището, следва да бъдат преведени и предоставени на всички основни езици, говорени от лицата, търсещи убежище, които пристигат в Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)  Различните категории кандидати имат различни потребности и затова информацията трябва да се предоставя по различни начини и да бъде адаптирана към тези потребности. Особено важно е да се гарантира, че ненавършилите пълнолетие имат достъп до подходяща за деца информация, специфична за техните потребности и положение. Предоставянето на точна, висококачествена информация за придружените и непридружените непълнолетни лица в подходяща за деца среда може да изиграе важна роля както за предоставяне на добра среда за ненавършили пълнолетие лица, но също така с цел да се установят случаите на съмнения за трафик на хора.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  За да бъде улеснено определянето на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, следва да се организира индивидуално интервю с кандидата , освен ако кандидатът се е укрил или предоставената от кандидата информация е достатъчна, за да се определи компетентната държава членка . Още с подаването на молбата за международна закрила кандидатът следва да бъде информиран по-специално за прилагането на настоящия регламент, за това, че не може да избира коя държава членка ще разгледа молбата му за убежище, за задълженията му по настоящия регламент и за последиците от тяхното неизпълнение.

(23)  За да бъде улеснено определянето на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, следва да се организира индивидуално интервю с кандидата, освен ако предоставената от кандидата информация е достатъчна, за да се определи компетентната държава членка, и кандидатът не иска да бъде изслушван. Още с регистрирането на молбата за международна закрила кандидатът следва да бъде информиран по-специално за прилагането на настоящия регламент, за това, че не може да избира, освен съгласно разпоредбите на глава VІІ, коя държава членка ще разгледа молбата му за убежище, за задълженията му по настоящия регламент и за последиците от тяхното неизпълнение и за необходимостта от представяне на цялата информация, която е от значение за правилното определяне на компетентната държава членка, и по-специално присъствието на членове на семейството или роднини в държавите членки. Кандидатът следва също да бъде напълно информиран за своите права, включително правото на ефективни правни средства за защита и правна помощ. Информацията за кандидата следва да бъде предоставена на език, който той разбира, в сбита, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Лицето, което провежда индивидуалното интервю, следва да е получило достатъчно обучение, за да отчете личните и общите обстоятелства на кандидата, включително културния произход, възрастта, пола, сексуалната ориентация, половата идентичност и уязвимостта. Служителите, които интервюират кандидатите, следва да са придобили също така общи познания за проблемите, които биха могли да повлияят неблагоприятно на способността на кандидата да бъде интервюиран, например признаци, че кандидатът може да е бил подлаган на изтезания в миналото.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За да се гарантира ефективната защита на правата на засегнатите лица, следва да бъдат установени законови гаранции и право на ефективна правна защита по отношение на решения, засягащи прехвърляния в компетентната държава членка, по-специално в съответствие с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Ефективна правна защита следва да бъде осигурена и в случаите, когато няма взето решение за прехвърляне, но кандидатът твърди, че друга държава членка е компетентна, поради това, че има член на семейството или, за непридружените ненавършили пълнолетие — роднина, в друга държава членка. За да се гарантира спазването на международното право, ефективната правна защита срещу такива решения следва да включва както разглеждането на прилагането на настоящия регламент, така и на законовата и фактическа ситуация в държавата членка, в която е прехвърлен кандидатът. Обхватът на ефективната правна защита следва да се ограничава до преценка на това дали е налице риск от нарушаване на основните права на кандидата на зачитане на семейния живот, на правата на детето или на забраната на нечовешкото и унизително отношение.

(24)  За да се гарантира ефективната защита на правата на засегнатите лица, следва да бъдат установени законови гаранции и право на ефективна правна защита по отношение на решения, засягащи прехвърляния в компетентната държава членка, по-специално в съответствие с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Ефективна правна защита следва да бъде осигурена и в случаите, когато няма взето решение за прехвърляне, но кандидатът твърди, че друга държава членка е компетентна. За да се гарантира спазването на международното право, ефективната правна защита срещу такива решения следва да включва както разглеждането на прилагането на настоящия регламент, така и на законовата и фактическа ситуация в държавата членка, в която е прехвърлен кандидатът.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Държавата членка, която е определена за компетентна по смисъла на настоящия регламент, следва да бъде компетентна за разглеждането на всяка молба на съответния кандидат, включително на всяка последваща молба, в съответствие с членове 40, 41 и 42 от Директива 2013/32/ЕС, независимо от това дали кандидатът е напуснал или е бил изведен от териториите на държавите членки. Разпоредбите на Регламент (ЕС) 604/2013, които предвиждаха прекратяване на компетентността при определени обстоятелства, включително в случай на изтичане на известен период от време след изтичането на сроковете за извършване на прехвърлянията, създадоха стимули за укриване и поради това следва да бъдат отстранени.

(25)  Държавата членка, която е определена за компетентна по смисъла на настоящия регламент, следва да бъде компетентна за разглеждането на всяка молба на съответния кандидат, включително на всяка последваща молба, в съответствие с член [42] от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите за убежище], освен ако кандидатът е напуснал или е бил изведен от територията на държавата членка вследствие на решение за връщане. Разпоредбите на Регламент (ЕС) 604/2013, които предвиждаха прекратяване на компетентността при определени обстоятелства, включително в случай на изтичане на известен период от време след изтичането на сроковете за извършване на прехвърлянията, създадоха стимули за укриване и поради това следва да бъдат отстранени.

Изменение     19

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За да се осигури бързото определяне на компетентността и разпределяне на кандидатите за международна закрила между държавите членки, сроковете за подаване и отговор на исканията за поемане на отговорността, за подаване на уведомления за обратно приемане и за извършване на прехвърляния, както и за подаване на жалби и произнасяне по тях, следва да бъдат рационализирани и съкратени във възможно най-голяма степен.

(26)  За да се осигури бързото определяне на компетентността и разпределяне на кандидатите за международна закрила между държавите членки, сроковете за подаване и отговор на исканията за поемане на отговорността, за подаване на уведомления за обратно приемане и за извършване на прехвърляния, както и за подаване на жалби и произнасяне по тях, следва да бъдат рационализирани и съкратени във възможно най-голяма степен, като същевременно се зачитат основните права на кандидатите, правата на уязвимите лица, по-специално правата на детето и основният принцип на висшия интерес на детето, както и правото на събиране на семейството.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Задържането на кандидатите следва да бъде в съответствие с основополагащия принцип, че дадено лице не следва да бъде задържано единствено на основанието, че търси международна закрила. Задържането следва да бъде за възможно най-кратък срок и да бъде в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност. По-специално задържането на кандидати трябва да бъде в съответствие с член 31 от Женевската конвенция. Предвидените в настоящия регламент процедури по отношение на задържано лице следва да се прилагат с приоритет и във възможно най-кратки срокове. По отношение на общите гаранции при задържане, както и по целесъобразност по отношение на условията на задържане, държавите членки следва да прилагат разпоредбите на Директива 2013/33/ЕС също и спрямо лицата, задържани по силата на настоящия регламент.

(27)  Задържането на кандидатите следва да бъде в съответствие с основополагащия принцип, че дадено лице не следва да бъде задържано единствено на основанието, че търси международна закрила. Задържането следва да бъде за възможно най-кратък срок и да бъде в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност. Задържане или поставяне в изолация на деца, независимо от това дали са непридружени или са със семейства, никога не представлява действие във висшия интерес на детето и винаги представлява нарушение на правата на детето. Следователно това трябва да се забрани. По-специално задържането на кандидати трябва да бъде в съответствие с член 31 от Женевската конвенция, както и да зачита напълно основните права на кандидата. Предвидените в настоящия регламент процедури по отношение на задържано лице следва да се прилагат с приоритет и във възможно най-кратки срокове. По отношение на общите гаранции при задържане, както и по целесъобразност по отношение на условията на задържане, държавите членки следва да прилагат разпоредбите на Директива 2013/33/ЕС също и спрямо лицата, задържани по силата на настоящия регламент.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Правилното регистриране на молбите за убежище в ЕС под уникален номер на молбата следва да спомогне за засичането на подаването на няколко молби и да предотврати незаконните вторични движения и търсенето на по-изгодни варианти за получаване на убежище. С цел улесняване на прилагането на настоящия регламент следва да се създаде автоматизирана система. Тя следва да позволи регистрирането на молбите за убежище, подадени в ЕС, ефективния мониторинг на дяла на молбите на всяка държава членка и правилното прилагане на коригиращия механизъм за разпределение.

(29)  Правилното регистриране на молбите за убежище в ЕС под уникален номер на молбата следва да спомогне за засичането на подаването на няколко молби и да предотврати незаконните вторични движения. С цел улесняване на прилагането на настоящия регламент следва да се създаде автоматизирана система. Тя следва да позволи регистрирането на молбите за убежище, подадени в ЕС, ефективния мониторинг на дяла на молбите на всяка държава членка и правилното прилагане на коригиращия механизъм за разпределение. При пълно спазване на принципа за ограничаване на целите индивидуалният идентификатор не следва в никакъв случай да бъде използван за цели, различни от предвидените в настоящия регламент.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/201121, следва да отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система и на комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

(30)  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/201121, следва да отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система, за нейната оперативна съвместимост с други системи, както и за комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

__________________

__________________

21 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

Изменение     23

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  В съответствие с член 80 от Договора, винаги когато е необходимо, актовете на Съюза следва да съдържат подходящи мерки за прилагането на принципа на солидарност. Следва да се създаде коригиращ механизъм за разпределение, за да се осигурят справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и бърз достъп на кандидатите до процедурите за предоставяне на международна закрила в ситуации, в които дадена държава членки е изправена пред несъразмерно голям брой молби за международна закрила, за които е компетентна съгласно настоящия регламент.

(31)  В съответствие с член 80 от Договора, винаги когато е необходимо, актовете на Съюза следва да съдържат подходящи мерки за прилагането на принципа на солидарност. Следва да се създаде коригиращ механизъм за разпределение, за да се осигурят справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и бърз достъп на кандидатите до процедурите за предоставяне на международна закрила, за да се избягват ситуации, в които дадена държава членки иначе би била изправена пред несъразмерно голям брой молби за международна закрила, за които би била компетентна.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  Държавите членки следва да гарантират ефикасността на процедурите за определяне на компетентната държава членка и да позволяват кандидатите за международна закрила незабавно да бъдат премествани в други държави членки, когато това е подходящо. Следва да се дава приоритет на молбите за международна закрила и прехвърлянията на кандидати със специални процедурни нужди.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Като отправна точка при прилагането на коригиращия механизъм за разпределение следва да се прилага коефициент, основаващ се на броя на населението и размера на икономиката на държавите членки, съвместно с праг, за да може механизмът да действа като средство за подпомагане на държавите членки, които са подложени на несъразмерно голям натиск. Прилагането на коригиращия механизъм за разпределение в полза на държава членка следва да бъде задействано автоматично, когато броят на молбите за международна закрила, за които е компетентна държавата членка, надвиши 150 % от числото, посочено в референтния коефициент. За да бъдат цялостно отразени усилията на всяка държава членка, за целите на такова изчисление към броя на молбите за международна закрила следва да се добави броят на реално презаселените в тази държава лица членка.

(32)  Като отправна точка при прилагането на коригиращия механизъм за разпределение следва да се прилага референтен коефициент, основаващ се на броя на населението и размера на икономиката на държавите членки, за да може механизмът да гарантира справедливо поделяне на отговорностите между държавите членки. Прилагането на коригиращия механизъм за разпределение следва да бъде постоянно и автоматично, когато не може да бъде определена компетентна държава членка в съответствие с критериите, установени в глави III и IV. За да бъдат цялостно отразени усилията на всяка държава членка, за целите на такова изчисление към броя на молбите за международна закрила, за които държавата членка е компетентна, следва да се добави броят на реално презаселените в тази държава членка лица.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a)  Държавите членки имат различен опит по отношение на приемането на кандидатите. За да се гарантира, че държавите членки, които през последните години не са били сред главните държави на местоназначение за кандидатите, разполагат с достатъчно време, за да изградят собствен капацитет за приемане, коригиращият механизъм за разпределение следва да позволява плавен преход от настоящата ситуация към ситуация със справедливо разпределение на отговорностите в рамките на коригиращия механизъм за разпределение. Преходната система следва да създаде изходна точка, въз основа на средния относителен брой на подадените в миналото молби за международна закрила в държавите членки, и след това преход от настоящия модел на „статуквото“ към справедливо разпределение от една трета намаляване на изходната точка и добавяне на една трета годишно, докато разпределителният модел е изцяло въз основа на система за справедливо разпределение на отговорностите. От ключово значение е държавите членки, които през последните години не са били държави на местоназначение за кандидатите, да използват в пълна степен възможностите, предлагани от постепенното прилагане на коригиращия механизъм за разпределение, така че да гарантират, че капацитетът за прием е достатъчно укрепен, по-специално по отношение на приемането на ненавършилите пълнолетие лица. Агенцията за убежището прави равносметка на капацитета за приемане на непридружените ненавършили пълнолетие лица във всички държави членки по време на преходния период, с цел да открие недостатъците и да предложи помощ с цел преодоляване на проблемите.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Когато се прилага механизмът за разпределение, кандидатите, които са подали молбите си в държавата членка, ползваща се от механизма, следва да бъдат разпределени към държавите членки, в които броят на молбите е по-малък от техния дял, основаващ се на референтния коефициент, приложен към тези държави членки. Следва да бъдат предвидени подходящи правила за случаите, в които има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред, особено правила във връзка с обмена на информация между компетентните органи на държавите членки в областта на убежището. След прехвърлянето държавата членка на разпределение следва да определи компетентната държава членка и следва да стане компетентна за разглеждане на молбата, освен ако императивните критерии за компетентност, свързани по-конкретно с присъствието на членове на семейството, не определят, че друга държава членка е компетентна.

(33)  При прилагането на механизма за разпределение, кандидатите, които са подали молбите си в определящата държава членка, следва да бъдат разпределени към държавите членки, в които броят на молбите е по-малък от техния дял, основаващ се на референтния коефициент, приложен към тези държави членки. Следва да бъдат предвидени подходящи правила за случаите, в които има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред, особено правила във връзка с обмена на информация между компетентните органи на държавите членки в областта на убежището. След прехвърлянето държавата членка на разпределение следва да разгледа молбата като компетентна държава членка.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Държавата членка следва да гарантира ефикасността на процедурите и да позволява кандидатите незабавно да бъдат преместени в други държави членки, когато тя не е компетентна съгласно настоящия регламент. С оглед да се избегнат скъпи и отнемащи време вторични прехвърляния и с цел на кандидатите да се предостави ефективен достъп до целостта на семейството без ненужно обременяване на държавите членки по външните граници на Съюза, следва да се предвиди опростена процедура, която да дава възможност за прехвърляне на кандидати, които е вероятно да отговарят на съответните критерии за събиране с членове на семейството в конкретна държава членка или чиито молби е вероятно да бъдат бързо разгледани в държава членка, с която имат доказани значими връзки въз основа на предходно законно пребиваване или образователни степени.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33б)  За да се избегнат вторични движения и за увеличаване на перспективите за интеграция, както и да се улесни административната обработка на молбите за международна закрила, е от полза да се гарантира, че кандидатите, които желаят да бъдат прехвърлени заедно, могат да се регистрират и да бъдат прехвърлени по силата на коригиращия механизъм за разпределение като група, в една държава членка, вместо да се разделят между няколко държави членки. Следва самите кандидати да определят своята група и следва ясно да се посочи, че за групата кандидати за регистрация не се поражда никакво право да бъдат прехвърлени в конкретна държава членка, а по-скоро да бъдат прехвърлени като група в една държава членка, както е установено от коригиращия механизъм за разпределение. Когато кандидатът отговаря на условията за събиране с членовете на семейството, или държава членка е решила да поеме компетентност за молбата по линия на дискреционните разпоредби на настоящия регламент, кандидатът следва да не може да е част от група в контекста на коригиращия механизъм за разпределение. Когато даден кандидат, принадлежащ към група, не може да бъде прехвърлен, например поради здравословни причини или поради съображения за защита на обществената сигурност или обществения ред, следва да съществува възможността за прехвърляне към държавата членка на разпределение на останалата част от групата или части от групата, преди кандидата, който не може да бъде прехвърлен. След като пречките пред прехвърлянето на оставащия кандидат са отстранени, той следва да бъде прехвърлен в същата държава членка като останалата част от неговата група.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Държава членка на разпределение може да реши да не приема разпределените ѝ кандидати в рамките на дванадесетмесечен период, като такъв случай тя следва да въведе тази информация в автоматизираната система и да уведоми другите държави членки, Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. След това кандидатите, които е трябвало да бъдат разпределени към тази държава членка, следва да бъдат разпределени към другите държави членки вместо към нея. Държавата членка, която временно не участва в коригиращия механизъм за разпределение, следва да направи солидарна вноска в размер на 250 000 EUR за всеки кандидат, който не е приет, в полза на държавата членка, определена като компетентна за разглеждане на молбата му. Комисията следва да определи практически в акт за изпълнение реда и условията за прилагане на механизма за солидарни вноски. Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището ще извършва мониторинг и ежегодно ще докладва на Комисията относно прилагането на механизма за финансова солидарност.

заличава се

Изменение     31

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1560/200322 на Комисията прехвърляния в държава членка, компетентна да разгледа дадена молба за международна закрила, могат да бъдат извършени на доброволна основа, посредством контролирано напускане или под ескорт. Държавите членки следва да насърчават доброволните прехвърляния, като предоставят подходяща информация на кандидата, и следва да гарантират, че контролираните напускания и прехвърлянията под ескорт се извършват по хуманен начин и при пълното зачитане на основните права и човешко достойнство, както и на висшия интерес на детето, и като се отчита в максимална степен развитието на съответната съдебна практика, по-специално по отношение на прехвърлянията по хуманитарни причини.

(36)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1560/200322 на Комисията прехвърляния в държава членка, компетентна да разгледа дадена молба за международна закрила, могат да бъдат извършени на доброволна основа, посредством контролирано напускане или под ескорт. Доброволните прехвърляния следва да се насърчават, като се предоставя подходяща информация на кандидата, и следва да се гарантира, че контролираните напускания и прехвърлянията под ескорт се извършват по хуманен начин и при пълното зачитане на основните права и човешко достойнство, както и на висшия интерес на детето, и като се отчита в максимална степен развитието на съответната съдебна практика, по-специално по отношение на прехвърлянията по хуманитарни причини.

_________________

_________________

22 ОВ L 222, 5.9.2003 г., стр. 3.

22 ОВ L 222, 5.9.2003 г., стр. 3.

Изменение     32

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  [Общият регламент относно защитата на данните (ЕС) .../2016] се прилага за обработването на личните данни от държавите членки, извършвано по силата на настоящия регламент, от датата, предвидена в горепосочения регламент; до тази дата се прилага Директива 95/46/ЕО. Държавите членки прилагат необходимите технически и организационни мерки, за да гарантират и да могат да докажат, че обработването е извършено в съответствие с горепосочения регламент и разпоредбите, в които се уточняват неговите изисквания, на настоящия регламент. По-специално тези мерки следва да гарантират сигурността на личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, и по-специално да предотвратяват незаконен или неразрешен достъп или разкриване, промяна или загуба на обработваните лични данни. Компетентният надзорен орган или органи на всяка държава членка следва да следят за законосъобразността на обработването на личните данни от съответните органи, в това число предаването към и от автоматизираната система и предаването на органите, компетентни да извършват проверките за сигурност.

(38)  [Общият регламент относно защитата на данните (ЕС) .../2016] се прилага за обработването на личните данни от държавите членки, извършвано по силата на настоящия регламент, от датата, предвидена в горепосочения регламент; до тази дата се прилага Директива 95/46/ЕО. Държавите членки прилагат необходимите технически и организационни мерки, за да гарантират и да могат да докажат, че обработването е извършено в съответствие с горепосочения регламент и разпоредбите, в които се уточняват неговите изисквания, на настоящия регламент. По-специално тези мерки следва да гарантират сигурността на личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, и по-специално да предотвратяват незаконен или неразрешен достъп или разкриване, промяна или загуба на обработваните лични данни. Субектите на данни следва по-специално да бъдат уведомявани без излишно забавяне, когато инцидент, свързан със сигурността, е вероятно да доведе до висок риск за техните права и свободи. Компетентният надзорен орган или органи на всяка държава членка следва да следят за законосъобразността на обработването на личните данни от съответните органи, в това число предаването към и от автоматизираната система и предаването на органите, компетентни да извършват проверките за сигурност.

Изменение     33

Предложение за регламент

Съображение 38 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Регламент (ЕС) 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета1a се прилага по отношение на обработването на лични данни от Агенцията за убежището.

 

_______________

 

1a Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с допустимите изменения в съображение 38, в което се казва, че Общият регламент относно защитата на данните се прилага за данните, обработвани от държавите членки. Никъде в предложението обаче не се казва, че Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработката на лични данни от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. В съображение 39 Регламент (ЕО) № 45/2001 се споменава само в контекста на контрола от страна на ЕНОЗД.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 38 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38б)  Информацията относно кандидатите в Съюза би могла да бъде от полза за властите в третата държава, от която са се преместили кандидатите, за да търсят международна закрила. Предвид нарасналата заплаха за информационните системи на Съюза от трети държави и тъй като предвидената в настоящия регламент система ще предполага, че всички регистрации ще получават уникален идентификационен номер, държавите членки, както и отговорните агенции на Съюза, следва да предприемат всички необходими и пропорционални мерки, за да се гарантира, че данните се съхраняват по сигурен начин.

Обосновка

Кандидатите за международна закрила, не на последно място тези, които бягат от политическо преследване, често бягат от режими в трети страни, които биха могли да имат интерес от откриване на кандидата. Предвид повишеното и систематично използване от редица страни на хакерски атаки и информационната война, както държавите членки, така и агенциите на ЕС, следва да предприемат всички необходими предпазни мерки, за да се гарантира, че данните за лицата, подали молба за международна закрила в Европа, не се озовават в неподходящи ръце.

Изменение     35

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Прилагането на настоящия регламент може да се улесни, а ефективността му — да се повиши, чрез двустранни споразумения между държавите членки за подобряване на комуникацията между компетентните органи, съкращаване на сроковете на процедурите или опростяване на обработката на исканията за поемане на отговорността или за обратно приемане, или за установяване на процедури за извършване на прехвърлянето.

(40)  Прилагането на настоящия регламент може да се улесни, а ефективността му — да се повиши, с подкрепата на Агенцията за убежището, както и чрез двустранни споразумения между държавите членки за подобряване на комуникацията между компетентните органи, съкращаване на сроковете на процедурите или опростяване на обработката на исканията и уведомленията, или за установяване на процедури за извършване на прехвърлянето.

Изменение     36

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Трябва да бъде гарантирана приемствеността между системата за определяне на компетентната държава членка, установена с Регламент (ЕС) № 604/2013, и системата, установена с настоящия регламент. По подобен начин е необходимо да се осигури съгласуваност между настоящия регламент и Регламент [Предложение за Регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета] .

(41)  Трябва да бъде гарантирана приемствеността между системата за определяне на компетентната държава членка, установена с Регламент (ЕС) № 604/2013, и системата, установена с настоящия регламент. По подобен начин е необходимо да се осигури съгласуваност между настоящия регламент и Регламент [Предложение за Регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета] . Когато автоматичната система за регистрация и проследяване на молбите за международна закрила и за коригиращия механизъм за разпределение, предвиден в настоящия регламент, определи държавата членка на разпределение, тази информация следва да бъде автоматично въведена в Евродак. По тази причина следва да се гарантира оперативната съвместимост между централната система на коригиращия механизъм за разпределение и централната система на Евродак.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на обща информационна брошура относно Дъблин/Евродак; както и за специална брошура за непридружени ненавършили пълнолетие; за стандартен формуляр за обмен на информация от значение за непридружени ненавършили пълнолетие; за единните условия за консултация и обмен на информация от значение относно ненавършили пълнолетие и зависими лица; за единните условия относно подготовката и предаването на искания за поемане на отговорност и уведомления за обратно приемане; за двата списъка с относими преки и косвени доказателства и тяхното периодично преработване; за временното удостоверение (laissez-passer); за единните условия за консултация и обмен на информация относно прехвърлянията; за стандартен формуляр за обмен на данни преди прехвърлянето; за общ здравен сертификат; за единните условия и практическите механизми за обмен на здравна информация за лицето преди прехвърлянето и за сигурни електронни средства за предаване на исканията.

(47)  Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на стандартен формуляр за обмен на информация от значение за непридружени ненавършили пълнолетие; за единните условия за консултация и обмен на информация от значение относно ненавършили пълнолетие и зависими лица; за единните условия относно подготовката и предаването на искания за поемане на отговорност и уведомления за обратно приемане; за двата списъка с относими преки и косвени доказателства и тяхното периодично преработване; за временното удостоверение (laissez-passer); за единните условия за консултация и обмен на информация относно прехвърлянията; за стандартен формуляр за обмен на данни преди прехвърлянето; за общ здравен сертификат; за единните условия и практическите механизми за обмен на здравна информация за лицето преди прехвърлянето и за сигурни електронни средства за предаване на исканията.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  С цел да се предвидят допълнителни правила на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно определянето на членовете на семейството или роднините на непридружения ненавършил пълнолетие; критериите за установяване на наличието на доказани семейни връзки; критериите, които трябва да се отчетат при оценката на способността на роднината да се грижи за непридружения ненавършил пълнолетие, включително когато членовете на семейството, братята и сестрите или роднините на непридружения ненавършил пълнолетие пребивават в повече от една държава членка; елементите, които трябва да се вземат предвид, за да се направи оценка на връзката на зависимост; критериите, които трябва да се отчетат при оценката на способността на дадено лице да се грижи за зависимото лице, както и елементите, които трябва да се отчетат, за да се оцени невъзможността за пътуване в продължение на значителен период от време. При упражняването на правомощията си за приемане на делегирани актове Комисията не може да излиза извън обхвата на висшия интерес на детето съгласно предвиденото в член 8 от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище , и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г . По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове. .

(48)  С цел да се предвидят допълнителни правила на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно определянето на членовете на семейството или роднините на непридружения ненавършил пълнолетие; критериите за установяване на наличието на доказани семейни връзки; критериите, които трябва да се отчетат при оценката на способността на роднината да се грижи за непридружения ненавършил пълнолетие, включително когато членовете на семейството, братята и сестрите или роднините на непридружения ненавършил пълнолетие пребивават в повече от една държава членка; елементите, които трябва да се вземат предвид, за да се направи оценка на връзката на зависимост; критериите, които трябва да се отчетат при оценката на способността на дадено лице да се грижи за зависимото лице. елементите, които трябва да се отчетат, за да се оцени невъзможността за пътуване в продължение на значителен период от време и стандартни оперативни протоколи за определяне на висшия интерес на детето. При упражняването на правомощията си за приемане на делегирани актове Комисията не може да излиза извън обхвата на висшия интерес на детето съгласно предвиденото в член 8 от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище , и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г . По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

Изменение     39

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  За да се прецени дали коригиращият механизъм за разпределение по настоящия регламент постига целта си за осигуряване на справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и за облекчаване на несъразмерно големия натиск, на който са подложени някои държави членки, Комисията следва да направи преглед на функционирането на коригиращия механизъм за разпределение, и по-специално да се увери, че прагът за задействане и прекратяване на коригиращото разпределение действително осигурява справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и бърз достъп на кандидатите до процедурите за предоставяне на международна закрила в ситуации, в които дадена държава членки е изправена пред несъразмерно голям брой молби за международна закрила, за които е компетентна съгласно настоящия регламент.

(52)  За да се прецени дали коригиращият механизъм за разпределение по настоящия регламент постига целта си за осигуряване на справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и за облекчаване на несъразмерно големия натиск, на който са подложени някои държави членки, Комисията следва да направи преглед на функционирането на коригиращия механизъм за разпределение и да оцени дали той действително осигурява справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и бърз достъп на кандидатите до процедурите за предоставяне на международна закрила, по-специално в ситуации, в които дадена държава членка е изправена пред несъразмерно голям брой молби за международна закрила, за които е компетентна съгласно настоящия регламент. Комисията следва да гарантира активното включване на Европейския парламент във връзка с гореспоменатите прегледи.

Изменение   40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж– тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  ненавършилите пълнолетие деца на двойките, посочени в първото тире, или на кандидата, при условие че не са сключили брак и независимо дали са родени във или извън брака или са осиновени съгласно националното право,

-  ненавършилите пълнолетие деца на двойките, посочени в първото тире, или на кандидата, както и пълнолетните деца, за които носят отговорност, независимо дали са родени във или извън брака или са осиновени, както е определено или признато съгласно националното право, както и децата, за които носят родителска отговорност;

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж– тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  когато кандидатът е ненавършил пълнолетие и не е сключил брак — бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за кандидата съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира пълнолетното лице,

-  когато кандидатът е ненавършил пълнолетие бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за кандидата съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира пълнолетното лице,

Изменение     42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж– тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  когато лицето, на което е предоставена международна закрила, е ненавършило пълнолетие и не е сключило брак — бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за него съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира лицето, на което е предоставена международна закрила,

-  когато лицето, на което е предоставена международна закрила, е ненавършило пълнолетие бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за него съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира лицето, на което е предоставена международна закрила,

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  „представител“ означава лице или организация, назначени от компетентните органи да помагат на непридружен ненавършил пълнолетие и да го представляват в процедурите, предвидени в настоящия регламент, с цел гарантиране на висшия интерес на детето и при необходимост упражняване на правата на ненавършилия пълнолетие. Когато една организация е назначена като представител, тя определя лице, отговорно за изпълнението на нейните задължения по отношение на ненавършилия пълнолетие, в съответствие с настоящия регламент;

к)  „настойник/попечител“ означава настойник/попечител съгласно определението в член [4, параграф 2, буква е)] от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите]

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  „риск от укриване“ означава наличието на причини в отделен случай, основаващи се на обективни критерии, определени от закона, да се смята, че кандидатът или гражданинът на трета държава, или лицето без гражданство, спрямо което се извършва процедура за прехвърляне, би могло да се укрие;

н)  „риск от укриване“ означава доказаното наличие в конкретен случай на специфични основания, които се базират на обективни и специфични критерии в съответствие със стандарти, разработени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, и с националното законодателство, да се вярва, че даден кандидат може да се укрие, като не се включват критерии от общ характер като самият статут на кандидат по смисъла на Регламент (ЕС) .../... [Регламента за процедурите] или гражданството на кандидата;

Изменение     45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  „държава членка, ползваща се от механизма“ означава държава членка, която се ползва от коригиращия механизъм за разпределение, предвиден в глава VII от настоящия регламент, и извършва разпределението на кандидата;

заличава се

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква р – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р)  „презаселено лице“ означава лице, спрямо което се прилага процедура по презаселване, при която по искане на Върховния комисар на ООН за бежанците, мотивирано от потребността на дадено лице от международна закрила, граждани на трети държави биват прехвърлени от трета държава и се установяват в държава членка, в която се разрешава пребиваването им с един от следните статути:

р)  „презаселено лице“ означава лице, спрямо което се прилага процедура по презаселване, при която след сигнал от Върховния комисар на ООН за бежанците или от държавите членки, нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство биват избрани, приети и прехвърлени от трета държава и се установяват в държава членка, в която се разрешава пребиваването им с един от следните статути:

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Държавите членки гарантират чрез проактивни мерки, че всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство на тяхна територия – включително на външната граница, в териториалните им води или в транзитните им зони или на граничните контролно-пропускателни пунктове, включително транзитните зони на външните граници – за които логично може да се очаква да кандидатства за международна закрила в дадена държава членка, получава ефективна възможност да бъде регистриран в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) XXXX/XX [Регламента за процедурите за убежище]. Лице, което е влязло незаконно на територията на дадена държава членка, бива регистрирано в Евродак в съответствие с член [14] от Регламент (ЕС) XXXX/XX [Регламент „Евродак“].

Изменение     48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки разглеждат всяка молба за международна закрила на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, което подава молба на територията на която и да било от тях, включително на границата или в транзитните зони. Молбите се разглеждат от една-единствена държава членка, а именно от онази, която критериите, предвидени в глава III, посочват като компетентна за това.

1.  Държавите членки разглеждат всяка молба за международна закрила на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, което подава молба на територията на която и да било от тях, включително на границата или в транзитните зони. Молбите за международна закрила се разглеждат от една-единствена държава членка, а именно от онази, която критериите, предвидени в глави III и IV, посочват като компетентна за това.

Изменение     49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато не може да бъде посочена компетентна държава членка на основата на критериите, изброени в настоящия регламент, първата държава членка, пред която е подадена молбата за международна закрила, е компетентна за разглеждането ѝ.

Когато не може да бъде посочена компетентна държава членка на основата на критериите, посочени в глави III и IV, държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, се определя в съответствие с посочения в глава VII коригиращ механизъм за разпределение.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е невъзможно кандидатът да бъде прехвърлен в първоначално посочената за компетентна държава членка, тъй като са налице основателни опасения да се смята, че в тази държава членка съществуват системни недостатъци в процедурата по предоставяне на убежище и в условията за приемане на кандидати, които създават риск от нечовешко или унизително отношение по смисъла на член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз, определящата държава членка продължава да разглежда критериите, предвидени в глава III, за да установи дали друга държава членка може да бъде посочена за компетентна.

Когато е невъзможно кандидатът да бъде прехвърлен в първоначално посочената за компетентна държава членка, тъй като са налице основателни опасения да се смята, че кандидатът ще бъде изложен на реален риск от сериозно нарушение на основните му права, определящата държава членка продължава да разглежда критериите, предвидени в глави III и IV, за да установи дали друга държава членка може да бъде посочена за компетентна.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато прехвърлянето не може да се осъществи съгласно настоящия параграф към никоя държава членка, посочена въз основа на предвидените в глава III критерии, или към първата държава членка, в която е била подадена молбата, определящата държава членка става компетентна държава членка.

Когато прехвърлянето не може да се осъществи съгласно настоящия параграф към никоя държава членка, посочена въз основа на предвидените в глави III и IV критерии, държавата членка компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, се определя в съответствие с посочения в глава VII коригиращ механизъм за разпределение.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преди да приложи критериите за определяне на компетентната държава членка в съответствие с глави III и IV, първата държава членка, в която е била подадена молбата за международна закрила:

заличава се

а)   проверява дали молбата за международна закрила не е недопустима съгласно член 33, параграф 2, букви б) и в) от Директива 2013/32/ЕС, когато държава, която не е държава членка, се счита за първа страна на убежище или за сигурна трета страна за кандидата; и

 

б)   разглежда молбата по ускорена процедура съгласно член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС, когато са налице следните основания:

 

(i)   кандидатът е гражданин на трета държава или е лице без гражданство и преди обичайно е пребивавал в тази държава, посочена като сигурна трета страна на произход в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент [Предложение COM(2015) 452, 9.9.2015 г.]; или

 

ii)   има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на държавата членка, или кандидатът е бил принудително изгонен поради сериозни причини, свързани с националната сигурност или обществения ред, съгласно националното право.

 

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Първата държава членка, в която е регистрирана молбата за международна закрила разглежда тази молба по ускорена процедура в съответствие с член [40] от Регламент XXXX/XX/ЕС [Регламента относно процедурите за убежище], ако след извършване на проверката за сигурност, предвидена в член 3а, са налице сериозни основания да се счита, че заявителят представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на държавата членка, или че кандидатът е бил принудително изгонен по силата на националното право било от определящата държава членка или от друга държава членка, поради сериозни основания, свързани с националната сигурност или обществения ред.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато държавата членка счита дадена молба за недопустима или разгледа дадена молба по ускорена процедура съгласно параграф 3, тази държава членка се счита за компетентната държава членка.

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавата членка, която е разгледала дадена молба за международна закрила, включително в случаите по параграф 3, е компетентна да разглежда всички допълнителни сведения или последваща молба от този кандидат в съответствие с членове 40, 41 и 42 от Директива 2013/32/ЕС, независимо от това дали кандидатът е напуснал или е бил изведен от териториите на държавите членки.

5.  Държавата членка, която е разгледала дадена молба за международна закрила, включително в случаите по параграф 3, е компетентна да разглежда всички допълнителни сведения или последваща молба от този кандидат в съответствие с член [42] от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите за убежище], освен ако кандидатът е бил изведен от територията на държавата членка или я е напуснал вследствие на решение за връщане.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Проверка за сигурност

 

1.  Определящата държава членка снема незабавно биометричните данни на кандидата в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент „Евродак“]. Във възможно най-кратък срок след регистрацията на кандидата, определящата държава членка извършва проверка за сигурност с помощта на съответните бази данни на Съюза и националните бази данни.

2.  Ако проверката за сигурност, посочена в параграф 1 от настоящия член, или допълнителна информация, събрана от определящата държава членка, включително чрез интервюто, посочено в член 7, дава основания да се подозира, че даден кандидат може да се счита за опасност за националната сигурност или обществения ред на държавата членка, определящата държава членка провежда лично интервю във връзка със сигурността, в допълнение към интервюто, посочено в член 7, с цел да се установи дали са налице сериозни основания да се счита, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на тази държава членка.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Кандидатът подава възможно най-бързо и най-късно по време на интервюто по член 7 всички елементи и информация, имащи отношение към определянето на компетентната държава членка, и сътрудничи на компетентните органи на държавите членки.

2.  Кандидатът подава възможно най-бързо всички налични елементи и информация, имащи отношение към определянето на компетентната държава членка, и сътрудничи на компетентните органи на държавите членки. Компетентните органи вземат предвид елементите и информацията, необходими за определяне на компетентната държава членка, само ако те са били подадени преди окончателното решение за определяне на компетентната държава членка.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако кандидат не изпълнява задълженията, предвидени в член 4, параграф 1, компетентната държава членка съгласно настоящия регламент разглежда молбата по ускорена процедура в съответствие с член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС.

заличава се

Изменение     59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавата членка, в която е длъжен да се намира кандидатът, продължава да извършва процедурите за определяне на компетентната държава членка дори ако кандидатът напусне територията на тази държава членка без разрешение или по други причини не е на разположение на компетентните органи на тази държава членка.

2.  Държавата членка, в която е длъжен да се намира кандидатът, продължава да извършва процедурите за определяне на компетентната държава членка дори ако кандидатът напусне територията на тази държава членка без разрешение или по други причини не е на разположение на компетентните органи на тази държава членка. Компетентните органи на държавата членка въвеждат нотификация в автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, веднага след като разполагат с доказателство, че кандидатът е напуснал територията на тази държава членка.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В хода на процедурите по настоящия регламент кандидатът няма право да се ползва от условията на приемане, предвидени в членове 14—19 от Директива 2013/33/ЕС, с изключение на спешните медицински грижи, в никоя друга държава членка, освен в тази, в която той трябва да се намира.

заличава се

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Веднага след подаването на молба за международна закрила по смисъла на член [26] от Регламент (ЕС) XXXX/XXX [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище] в дадена държава членка, нейните компетентни органи информират кандидата за неговите права и задължения във връзка с регистрирането на молбите за международна закрила в съответствие с член [26, параграф 1] от посочения регламент. В този контекст, на ненавършилите пълнолетие лица се предоставя информация по начин, подходящ за възрастта им в съответствие с член [5, параграф 2] от Директива (ЕС) xxx/xxxx [Директива за условията на приемане], от подходящо обучен персонал и с участието на настойника/попечителя, особено по отношение на процеса за установяване на самоличността на членове на семейството или роднини в съответствие с член 8, параграф 5 от настоящия регламент.

Изменение     62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  От момента на подаването в държава членка на молбата за международна закрила по смисъла на член 21, параграф 2, компетентните органи на тази държава членка информират кандидата за прилагането на настоящия регламент и за неговите задължения, предвидени в член 4, както и за последиците от тяхното неизпълнение, предвидени в член 5 , и по-специално :

1.  От момента на регистрирането в държава членка на молбата за международна закрила по смисъла на член [27] от Регламент XXXX/XX/ЕС [Регламента относно процедурите за убежище] в дадена държава членка, нейните компетентни органи информират кандидата за прилагането на настоящия регламент и за неговите задължения, предвидени в член 4, както и за последиците от тяхното неизпълнение, предвидени в член 5 , и по-специално :

Изменение     63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  че правото да подаде молба за международна закрила не включва никакъв избор на кандидата на държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата му за международна закрила;

а)  че правото да подаде молба за международна закрила не включва избор на кандидата на държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата му за международна закрила, освен когато това е предвидено в рамките на механизма за разпределение съгласно условията на глава VII;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  относно целите на настоящия регламент и последиците от подаването на друга молба в друга държава членка, както и последиците от напускането на държавата членка, в която той е длъжен да се намира, по време на фазите, през които се определя държавата членка, която е компетентна по смисъла на настоящия регламент, и се разглежда молбата за международна закрила , и по-специално че кандидатът няма право да се ползва от условията на приемане, предвидени в членове 14—19 от Директива 2013/33/ЕС, в никоя друга държава членка, освен в тази, в която той трябва да се намира, с изключение на спешните медицински грижи ;

б)  относно целите на настоящия регламент и последиците от подаването на друга молба в друга държава членка, както и последиците от напускането на държавата членка, в която той е длъжен да се намира, по време на фазите, през които се определя държавата членка, която е компетентна по смисъла на настоящия регламент, и се разглежда молбата за международна закрила;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  относно разпоредбите за събиране на семейството и във връзка с това относно приложимото определение на понятието членове на семейството и роднини, както и относно необходимостта от това заявителят да разкрие на колкото се може по-ранен етап от процедурата всяка уместна информация, която би могла да помогне за установяване на местонахождението на членовете на семейството или на други роднини, намиращи се в държавите членки, както и относно всяка помощ, която държавата членка може да предостави по отношение на издирването на членове на семейството или роднини;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  относно необходимостта кандидатът да оповести възможно най-скоро в рамките на процедурата всяка уместна информация, която може да помогне за установяване на евентуални предходни разрешения за пребиваване, визи или образователни дипломи;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  относно възможността съгласно член 19 за искане на прилагане на дискреционната клауза от страна на която и да било държава членка, от държавата членка, където се намират, както и относно специфичните условия, свързани с процедурата;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  когато е приложимо, относно процедурата за разпределение, предвидена в глава VII;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд)  по отношение на възможността за кандидата съгласно член 36 (1в) да изберат един от четирите държави членки с най-малък брой кандидати по отношение на техния дял в съответствие с референтния коефициент, посочен в член 35, при условие че заявителят е спазил задълженията, посочени в член 4, параграф 1;

Изменение     70

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  относно индивидуалното интервю съгласно член 7 и задължението да се предостави и да се обоснове информация за присъствието на членове на семейството, роднини или други близки в държавите членки, включително начините, по които кандидатът може да подаде тази информация;

г)  относно целта на индивидуалното интервю съгласно член 7, както и относно това какъв вид информация и доказателства ще трябва да бъдат представени от кандидата за целите на определяне на компетентната държава членка, включително начините, по които кандидатът може да подаде тази информация;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  относно възможността за обжалване на решение за прехвърляне в срок от 7 дни след уведомяването и относно обстоятелството, че това обжалване е ограничено до преценката на това дали са нарушени член 3, параграф 2 във връзка с наличието на риск от нечовешко или унизително отношение или членове 10—13 и член 18 ;

д)  относно възможността и условията за обжалване на решение за прехвърляне и съществуването на правото на ефективни средства за правна защита пред съд или правораздавателен орган, в съответствие с член 28, включително в ситуации, когато няма взето решение за прехвърляне;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  в случай на непридружено ненавършило пълнолетие – относно ролята и отговорностите на настойника/попечителя и относно процедурата за подаване на жалби срещу настойник/попечител по поверителен и безопасен начин и при пълно зачитане на правото на детето да бъде изслушвано в това отношение;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб)  относно правото да се иска безплатна правна помощ и представителство на всеки етап от процедурата;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква з в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зв)  относно наличието на информационен уебсайт, посочен в член 6, параграф 3а;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  когато е приложимо, относно процедурата за разпределение, предвидена в глава VII.

заличава се

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя в писмена форма на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че разбира. Държавите членки използват общата брошура, създадена за тази цел съгласно параграф 3.

Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на език, който кандидатът разбира, в сбита, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език. Държавите членки използват общите информационни материали, изготвени за тази цел съгласно параграф 3.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Информацията се предоставя в писмена и устна форма, когато е необходимо с подкрепата на мултимедийно оборудване. Устна информация може да се предоставя в индивидуални или групови занятия и кандидатите разполагат с възможността да задават въпроси относно процедурните стъпки, които се очаква те да следват по отношение на процеса на определяне на компетентната държава членка в съответствие с настоящия регламент. В случаите на ненавършили пълнолетие информацията се предоставя по начин, подходящ за възрастта им, в съответствие с член [5, параграф 2] от Директива (ЕС) xxx/xxxx [Директива за условията на приемане] от подходящо обучен персонал и с участието на настойника/попечителя.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При нужда и с цел правилното разбиране от кандидата информацията се предоставя и устно, например във връзка с индивидуалното интервю по член 7.

заличава се

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията приема актове за изпълнение относно изготвянето на обща брошура, както и специална брошура за непридружени ненавършили пълнолетие, съдържащи поне информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Тази обща брошура включва и информация относно прилагането на Регламент (ЕС) [Предложение за регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013], и по-специално целта, за която данните на даден кандидат могат да бъдат обработвани в Евродак. Общата брошура се изготвя по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да я попълват с допълнителна специфична за тях информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, в тясно сътрудничество с компетентните национални агенции, общи информационни материали, съдържащи поне информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Тези общи информационни материали включват и информация относно прилагането на Регламент (ЕС) [Предложение за регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013], и по-специално целта, за която данните на даден кандидат могат да бъдат обработвани в Евродак. Общите информационни материали се изготвят по такъв начин, че да дават възможност на държавите членки да ги допълват с допълнителна специфична за тях информация. Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището създава специални информационни материали, предназначени по-специално за следните целеви групи:

 

а)   пълнолетни кандидати;

 

б)   непридружени ненавършили пълнолетие;

 

в)   придружавани ненавършили пълнолетие.

 

 

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището предоставя специален уебсайт с информация относно общата европейска система за убежище, и по-специално относно действието на настоящия регламент. Информацията на уебсайта трябва да бъде изчерпателна и актуализирана и да се предоставя в сбита, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, и да бъде налична на всички основни езици, използвани от кандидатите, които пристигат в Съюза.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Компетентните органи на държавите членки държат кандидатите в течение относно напредъка на процедурите, изпълнявани съгласно настоящия регламент по отношение на техните кандидатури. Тази информация се предоставя в писмен вид на редовни интервали от време, най-малко на всеки две седмици. В случай на ненавършили пълнолетие компетентните органи информират в съответствие със същите ред и условия както самия ненавършил пълнолетие, така и родителя или настойника/попечителя му.

На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията за предоставяне на такава информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Изменение     82

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Право на безплатна правна помощ и представителство

 

1.   Без да се засяга правото на кандидата да избира свой собствен правен представител на собствени разноски, на всички етапи от процедурата държавите членки предоставят безплатна правна помощ и представителство по въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, когато кандидатът не е в състояние да поеме свързаните с това разходи. Държавите членки могат да изискват пълно или частично възстановяване на направените разходи, ако решението за покриване на тези разходи е взето въз основа на невярна информация, предоставена от заявителя, при условие че може да се установи, че кандидатът може да си позволи свързаните с това разходи.

 

2.   Правната помощ и представителството включват най-малко:

 

а)   предоставяне на информация относно процедурата с оглед на индивидуалните обстоятелства на кандидата;

 

б)   помощ при подготовката за индивидуалното интервю и на подкрепящите документи и доказателствата, които трябва да бъдат представени като част от интервюто, включително участие в индивидуалното интервю;

 

в)   обясняване на причините за и последствията от решение за прехвърляне, както и информация за начините за оспорване на това решение или за получаване на достъп до средства за правна защита в ситуации, в които не е взето решение за прехвърляне съгласно член 28.

 

При прилагането на настоящия параграф държавите членки гарантират, че правната помощ и представителство не биват произволно ограничавани и ефективният достъп на кандидата до правосъдие не е възпрепятстван.

 

Процедурите за достъп до правна помощ се определят в националното право.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да улесни процедурата за определяне на компетентната държава членка, определящата държава членка провежда индивидуално интервю с кандидата , освен ако кандидатът се е укрил или информацията, предоставена от кандидата съгласно член 4, параграф 2, е достатъчна за определяне на компетентната държава членка . Освен това интервюто дава възможност информацията, предоставена на кандидата в съответствие с член 6, да бъде правилно разбрана.

1.  С цел да улесни процедурата за определяне на компетентната държава членка, определящата държава членка провежда индивидуално интервю с кандидата. Определящата държава членка трябва активно да задава въпроси по всички аспекти на молбата, което би дало възможност за определяне на компетентната държава членка. Освен това интервюто дава възможност информацията, предоставена на кандидата в член 6, да бъде правилно разбрана.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавата членка може да се въздържи от провеждането на индивидуално интервю, в случай че информацията, предоставена от кандидата съгласно член 4, параграф 2, е достатъчна за определяне на компетентната държава членка и при условие, че кандидатът не изисква да бъде изслушан. В случаите, в които държавата членка не проведе интервюто, тя предоставя на кандидата възможността да представи всякаква допълнителна информация, която е от значение за правилното определяне на компетентната държава членка, преди да бъде взето окончателно решение за прехвърляне на кандидата в компетентната държава членка съгласно член 30, параграф 1.

Изменение     85

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Индивидуалното интервю се провежда своевременно и при всички случаи преди подаването на искане за поемане на отговорност съгласно член 24 .

2.  Индивидуалното интервю се провежда своевременно и при всички случаи преди подаването на искане за поемане на отговорност съгласно член 24 или преди вземане на решение за прехвърляне на кандидата.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Индивидуалното интервю се провежда на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че разбира, и на който той може да разговаря. Когато е необходимо, държавите членки прибягват до устен преводач, който е способен да осигури подходяща комуникация между кандидата и лицето, провеждащо индивидуалното интервю.

3.  Индивидуалното интервю се провежда на език, който кандидатът разбира и на който той може да разговаря. Интервютата с непридружени ненавършили пълнолетие лица се провеждат по подходящ за възрастта им начин от подходящо обучен и квалифициран персонал съгласно националното право и в присъствието на настойника/попечителя ив случаите, когато това е приложимо – на правния съветник.

 

Когато е необходимо, държавите членки прибягват до квалифициран устен преводач, а когато е уместно и до междукултурен медиатор, който е способен да осигури подходяща комуникация между кандидата и лицето, провеждащо индивидуалното интервю. Кандидатът може да поиска да бъде интервюиран и подпомаган от персонал от същия пол, при условие че това е възможно.

Изменение     87

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Индивидуалното интервю се провежда при условия, осигуряващи подходяща степен на поверителност. То се провежда от квалифицирано лице съгласно националното право.

4.  Индивидуалното интервю се провежда при условия, осигуряващи подходяща степен на поверителност. То се провежда от квалифицирано лице съгласно националното право. Кандидатите, определени като нуждаещи се от специални процедурни гаранции, следва да получават адекватна подкрепа, включително достатъчно време за създаване на необходимите условия за ефективно представяне на всички елементи, които биха позволили да се определи компетентната държава членка.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки гарантират, че са налице подходящи стандартни оперативни процедури, за да гарантират, че са предприети подходящи мерки за защита по отношение на кандидатите, изложени на риск от експлоатация, за целите на трафика на хора или други дейности, свързани с организираната престъпност.

Изменение     89

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавата членка, провеждаща индивидуалното интервю, изготвя писмено резюме на интервюто, съдържащо поне основната информация, предоставена от кандидата по време на интервюто. Това резюме може да бъде под формата на доклад или на стандартен формуляр. Държавата членка прави необходимото кандидатът и/или правният съветник или друг консултант, който представлява кандидата, своевременно да има достъп до резюмето.

5.  Държавата членка, провеждаща индивидуалното интервю, изготвя писмено резюме на интервюто, съдържащо поне основната информация, предоставена от кандидата по време на интервюто. Основните елементи, които се включват в резюмето, биват проверени до края на интервюто от кандидата и ако е приложимо, от настойника/попечителя и/или правния представител. Това резюме е под формата на доклад. Държавата членка прави аудиозапис на интервюто. Държавата членка прави необходимото кандидатът и/или настойникът/попечителят, правният съветник, който представлява кандидата, да има достъп до резюмето непосредствено след интервюто и във всички случаи преди да бъде взето решение за прехвърляне.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка, в която е длъжен да се намира даден непридружен ненавършил пълнолетие, осигурява представител, който представлява и/или подпомага непридружения ненавършил пълнолетие във връзка с релевантните процедури, предвидени в настоящия регламент. Представителят следва да има необходимата квалификация и експертен опит, за да осигури зачитането на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие по време на процедурите, провеждани съгласно настоящия регламент. Този представител има достъп до съдържанието на съответните документи в досието на кандидата, включително до специалната брошура за непридружени ненавършили пълнолетие.

Всяка държава членка, в която се намира даден непридружен ненавършил пълнолетие, осигурява настойник/попечител, който представлява и/или подпомага непридружения ненавършил пълнолетие във връзка с всички процедури, предвидени в настоящия регламент. Настойникът/попечителят следва да има необходимата квалификация, обучение, експертен опит и независимост, за да осигури зачитането на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие по време на процедурите, провеждани съгласно настоящия регламент. Този настойник/попечител има достъп до съдържанието на съответните документи в досието на кандидата, включително до специалните информационни материали за непридружени ненавършили пълнолетие. Настойникът/попечителят се назначава във възможно най-кратки срокове, но най-късно в срок от 24 часа от подаване на кандидатурата и във всеки случай – преди снемането на биометричните данни съгласно член [10, параграф 1 или 13, параграф 1] от Регламент (ЕС) XXXX/XX/ЕС [регламента „Евродак“].

Изменение     91

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Настойникът/попечителят участва във възможно най-голяма степен в процеса на установяване на компетентността на държавата членка съгласно настоящия регламент. За тази цел настойникът/попечителят подпомага ненавършилия пълнолетие да предостави информация във връзка с преценката на неговия висш интерес в съответствие с параграф 3, включително упражняване на правото на изслушване, и подкрепя сътрудничеството на ненавършилия пълнолетие с други участници, като например организациите за издирване на семейства, когато това е целесъобразно, и при надлежно спазване на задълженията за поверителност спрямо ненавършилия пълнолетие.

 

 

 

Настойникът/попечителят гарантира, че ненавършилият пълнолетие има достъп до информация, правни съвети и представителство по отношение на процедурите по настоящия регламент и редовно информира ненавършилия пълнолетие относно напредъка в процедурите по настоящия регламент, които се отнасят до него.

 

Настойникът/попечителят има достъп до съдържанието на съответните документи в досието на ненавършилия пълнолетие, включително до специалните информационни материали за непридружени ненавършили пълнолетие и формулярите, предвидени в член 6.

 

Попечителите преминават редовно обучение и подкрепа, за да изпълняват своите задачи.

 

 

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие;

б)  благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, като се отчита по-специално неговият или нейният етнически, религиозен, културен и езиков произход и необходимостта от стабилност и приемственост на грижите, режимът на попечителство и достъпът до здравеопазване и образование;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  съображения за сигурност и безопасност, по-специално когато съществува риск детето да е жертва на трафик на хора;

в)  съображения за сигурност и безопасност, по-специално когато съществува риск ненавършилият пълнолетие да е жертва на някаква форма на насилие и експлоатация, включително на трафик на хора;

и експлоатация.

Изменение     94

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  ситуации на уязвимост, включително травма, специфични здравословни нужди и увреждане

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  гаранцията за предаването на детето на посочен настойник/попечител в приемащата държава членка;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  информацията, предоставена от настойника/попечителя в държавата членка, в която се намира лицето, ненавършило пълнолетие.

Изменение     97

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  нуждата от решения относно приоритетно третиране на ненавършилите пълнолетие лица;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При преценяването на висшия интерес на ненавършилото пълнолетие лице трябва да се гарантира правото на ненавършилото пълнолетие лице да бъде изслушвано.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди непридружен ненавършил пълнолетие да бъде прехвърлен на компетентната държава членка или, когато е приложимо, на държавата членка на разпределение, държавата членка, извършваща прехвърлянето, се уверява, че компетентната държава членка или държавата членка на разпределение предприема незабавно мерките, предвидени в членове 14 и 24 от Директива 2013/33/ЕС и член 25 от Директива 2013/32/ЕС. Всяко решение за прехвърляне на непридружен ненавършил пълнолетие се предхожда от преценка на неговия висш интерес. Преценката се основава на факторите, изброени в параграф 3. Преценката се извършва бързо от служители с квалификации и опит, за да се гарантира, че е зачетен висшият интерес на непридружения ненавършил пълнолетие.

4.  Преди непридружен ненавършил пълнолетие да бъде прехвърлен на компетентната държава членка или, когато е приложимо, на държавата членка на разпределение, държавата членка, извършваща прехвърлянето, получава гаранции във всеки отделен случай, че компетентната държава членка или държавата членка на разпределение предприема незабавно мерките, предвидени в членове 14 и 24 от Директива 2013/33/ЕС и член 25 от Директива 2013/32/ЕС. Всяко решение за прехвърляне или не на непридружен ненавършил пълнолетие се предхожда от мултидисциплинарна преценка на неговия висш интерес. Тази преценка се основава на факторите, изброени в параграф 3 и заключенията от оценките за всеки от факторите трябва да бъдат ясно посочени в решението за прехвърляне. Преценката се извършва бързо от мултидисциплинарен екип с квалификации и опит, за да се гарантира, че е зачетен висшият интерес на ненавършилия пълнолетие. Мултидисциплинарната преценка включва компетентни служители с експертен опит в областта на правата на децата и детската психология и развитието на детето и включва също така най-малкото настойника/попечителя на ненавършилия пълнолетие и правен съветник.

Изменение     100

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на прилагането на член 10 държавата членка, в която непридруженият ненавършил пълнолетие е подал молбата за международна закрила, възможно най-скоро предприема необходимите действия за идентифициране на членовете на семейството или роднините на непридружения ненавършил пълнолетие на територията на държавите членки, като същевременно защитава висшия интерес на детето.

За целите на прилагането на членове 10 и 19 държавата членка, в която непридруженият ненавършил пълнолетие е подал молбата за международна закрила, възможно най-скоро предприема необходимите действия за идентифициране на членовете на семейството или роднините на непридружения ненавършил пълнолетие на територията на държавите членки, като същевременно защитава висшия интерес на детето.

Изменение     101

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Служителите на компетентните органи, посочени в член 47, които обработват молбите, свързани с непридружени ненавършили пълнолетие, трябва да са получили и да продължават да получават подходящо обучение относно специалните нужди на ненавършилите пълнолетие.

Служителите на компетентните органи, посочени в член 47, които обработват молбите, свързани с непридружени ненавършили пълнолетие, трябва да са получили и да продължават да получават подходящо обучение относно специалните нужди на ненавършилите пълнолетие, включително обучение относно правата, психологията и развитието на детето. Това обучение включва също модули за оценка на риска с цел насочване на грижите и закрилата в зависимост от индивидуалните нужди на ненавършилия пълнолетие, със специален акцент върху ранното идентифициране на жертвите на трафик на хора и на злоупотреби, както и обучение в областта на добрите практики за предотвратяване на изчезването на детето.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Преди прехвърлянето на непридружен ненавършил пълнолетие приемащата държава членка назначава настойник/попечител възможно най-скоро, но във всеки случай в срок от пет работни дни от датата на потвърждаването на решението за прехвърляне. Компетентните органи съобщават информацията относно настойника/попечителя, назначен от приемащата държава членка, на настоящия настойник/попечител, заедно с реда и условията на прехвърляне.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 57 за допълване на настоящия регламент посредством определянето, в съответствие с настоящия член, на правила и процедури за транснационално сътрудничество при оценките по отношение на висшия интерес на детето.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Разходи по приемането

 

1.   Разходите по приемането на даден кандидат, поети от определящата държава членка от момента на регистрирането на молба за международна закрила до момента на прехвърлянето на кандидата в компетентната държава членка или до момента, в който определящата държава членка поеме компетентността за кандидат, се възстановяват от общия бюджет на Съюза.

 

2.   Разходите по приемането, които са поети от държава членка, когато се счита, че явно е малко вероятно кандидатът да отговаря на условията за лице, на което се предоставя международна закрила в съответствие с член 9, се възстановяват от общия бюджет на Съюза.

Изменение     105

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Критериите за определяне на компетентната държава членка се прилагат само веднъж в последователността, в която са изложени в настоящата глава.

1.  Критериите за определяне на компетентната държава членка се прилагат в последователността, в която са изложени в глави III и IV.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентната държава членка в съответствие с критериите, посочени в тази глава, се определя въз основа на съществуващото положение към момента, в който кандидатът е подал за първи път молбата си за международна закрила до държава членка.

2.  Компетентната държава членка в съответствие с критериите, посочени в тази глава, се определя въз основа на съществуващото положение към момента, в който кандидатът е подал за първи път молбата си за международна закрила до държава членка в съответствие на член [28] от Регламент (ЕС) xxx/xxxx [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище].

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако след провеждане на индивидуалното интервю, предвидено в член 7, компетентният орган в определящата държава членка стигне до заключението, че не може да се определи компетентна държава членка въз основа на член 10, 11, 12, 13 или 18 и ако кандидатът не се нуждае от специални процедурни гаранции в съответствие с член [19] от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище], определящата държава членка проверява prima facie, преди да приложи който и да било от останалите критерии в съответствие с глава III или IV, дали при подаване на молбата кандидатът е посочил само въпроси, които нямат отношение към разглеждането на това дали той може да отговаря на условията за предоставяне на международна закрила в съответствие с Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище]; и друга информация, в която да се посочва, че кандидатът може да отговаря на условията за лице, на което се предоставя международна закрила, не е предоставена или не е на разположение на определящата държава членка, което прави неговата молба за международна закрила явно неубедителна.

 

В такъв случай следва да се счита, че явно е малко вероятно кандидатът да отговаря на условията за лице, на което се предоставя международна закрила, и определящата държава членка се счита за компетентна държава членка, без да се засягат разпоредбите на член [37] от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламент за процедурите за предоставяне на убежище].

Изменение     108

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентната държава членка е тази, в която законно се намира член на семейството на непридружения ненавършил пълнолетие, при условие че това е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие. Когато кандидатът е сключил брак ненавършил пълнолетие и неговият съпруг или съпруга не се намира законно на територията на държавите членки, компетентната държава членка е държавата членка, в която законно се намират бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за ненавършилия пълнолетие съгласно правото или в резултат на практиката на тази държава членка, или негов брат или сестра.

2.  Компетентната държава членка е тази, в която законно се намира член на семейството на непридружения ненавършил пълнолетие, освен ако е доказано, че това не е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие. Когато кандидатът е ненавършил пълнолетие, компетентната държава членка е държавата членка, в която законно се намират бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за ненавършилия пълнолетие съгласно правото или в резултат на практиката на тази държава членка, или негов брат или сестра.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случаите, когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, който има роднина, законно намиращ се в друга държава членка, и когато въз основа на индивидуална проверка е установено, че роднината може да се грижи за него, тази държава членка събира ненавършилия пълнолетие с неговия роднина и е компетентната държава членка, при условие че това е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

3.  В случаите, когато кандидатът има роднина, законно намиращ се в друга държава членка, и когато въз основа на индивидуална проверка е установено, че роднината може да се грижи за него, тази държава членка събира ненавършилия пълнолетие с неговия роднина и е компетентната държава членка, освен ако е доказано, че това не е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

Изменение     110

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В отсъствие на член на семейството или роднина, както е посочено в параграфи 2 и 3, компетентната държава членка е тази, в която непридруженият ненавършил пълнолетие е подал за първи път своята молба за международна закрила, освен ако не е доказано, че това не е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

5.  В отсъствие на член на семейството или роднина, както е посочено в параграфи 2 и 3, и ако не са приложими други критерии, посочени в глави ІІІ и ІV, и по-специално член 19, компетентната държава членка се определя чрез механизма за разпределение, посочен в глава VІІ, при условие че на ненавършилия пълнолетие винаги се предоставя възможност за избор между държавите членки на разпределение съгласно член 36, параграф 1в. Всяко решение относно компетентната държава членка следва да се предхожда от мултидисциплинарна оценка на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие, включително в случай на разпределение.

Изменение     111

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Когато ненавършил пълнолетие е придружен от един родител, пълнолетен брат или сестра или друго пълнолетно лице, което упражнява родителска отговорност по отношение на ненавършилия пълнолетие, независимо дали съгласно правото или обичая на тази държава членка, и един родител или друго пълнолетно лице, което упражнява родителска отговорност по отношение на ненавършилия пълнолетие, независимо дали съгласно правото или обичая на тази държава членка, пребивава законно в държава членка, компетентната държава членка е тази, в която пребивава законно неговият родител или другото пълнолетно лице, което упражнява родителска отговорност по отношение на ненавършилия пълнолетие, при условие че това е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове на семейството, които са лица, на които е предоставена международна закрила

Членове на семейството, които пребивават законно в държава членка

Изменение     113

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че кандидатът има член на семейството независимо от това дали семейството е било създадено преди това в държавата по произход който е получил разрешение да пребивава в държава членка като лице, на което е предоставена международна закрила , същата държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, при условие че заинтересованите лица изразят желанието си в писмена форма.

В случай че кандидатът има член на семейството независимо от това дали семейството е било създадено преди това в държавата по произход който пребивава законно в държава членка, същата държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, при условие че заинтересованите лица изразят желанието си в писмена форма.

Изменение     114

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила на всички членове на семейството и/или ненавършили пълнолетие несключили брак братя и сестри е държавата членка, която критериите сочат като компетентна за поемането на отговорността за по-голямата част от тях;

а)  компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила на всички членове на семейството е държавата членка, която критериите сочат като компетентна за поемането на отговорността за по-голямата част от тях;

Изменение     115

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако кандидатът притежава валиден документ за пребиваване или документ за пребиваване, чийто срок на валидност е изтекъл по-малко от две години преди подаване на първата молба , държавата членка, която е издала документа, е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

1.  Ако кандидатът притежава валиден документ за пребиваване или документ за пребиваване, чийто срок на валидност е изтекъл преди подаване на първата молба, държавата членка, която е издала документа, е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

Изменение     116

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако кандидатът притежава валидна виза или виза, чийто срок на валидност е изтекъл по-малко от шест месеца преди подаване на първата молба , държавата членка, която е издала визата, е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, освен ако визата не е била издадена от името на друга държава членка съгласно договореност за представителство, както е предвидено в член 8 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета25. В този случай представляваната държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

2.  Ако кандидатът притежава валидна виза или виза, чийто срок на валидност е изтекъл преди подаване на първата молба, държавата членка, която е издала визата, е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, освен ако визата не е била издадена от името на друга държава членка съгласно договореност за представителство, както е предвидено в член 8 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета25. В този случай представляваната държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

_________________

_________________

25 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14a

 

Издаване на академични или професионални дипломи

 

1.   Когато кандидатът притежава диплома или друга квалификация, издадена от учебно заведение, установено в държава членка, тази държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

 

В този контекст „учебно заведение“ означава всеки вид учебно заведение, признато или считано за такова съгласно националното право, което в съответствие с националното право или практика предлага признати степени за образование или други признати квалификации, независимо от наименованието на това заведение, или всяко заведение, което в съответствие с националното право или практика предлага професионално образование или обучение.

 

За целите на настоящия член само дипломи или други квалификации, придобити в резултат на посещаването на кандидата на учебно заведение на територията на държавата членка, се считат за релевантни за преценката на компетентната държава членка. Онлайн обучение или други форми на дистанционно обучение не се считат за релевантни.

 

2.   Когато кандидатът притежава повече от една диплома или друга квалификация, издадени от учебни заведения, установени в различни държави членки, компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила е държавата членка, в която е издадена последната диплома или квалификация.

Изменение     118

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се установи, въз основа на преки или косвени доказателства, както са описани в двата списъка по член 25, параграф 4 от настоящия регламент, включително данни, предвидени в Регламент [Предложение за регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013], че кандидат незаконно е пресякъл по суша, по море или по въздух границата на държава членка, в която е влязъл, идвайки от трета държава, тази държава членка е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

заличава се

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато съгласно другите критерии по глава ІІІ или IV е невъзможно да се определи компетентна държава членка, компетентната държава членка се определя чрез коригиращия механизъм за разпределение, предвиден в глава VІІ.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Когато съгласно другите критерии по глава ІІІ или член 18 е невъзможно да се определи компетентна държава членка и когато се установи, въз основа на преки или косвени доказателства, че кандидатът е преминал границата на държавата членка, в която е подадена молбата за международна закрила, след като е преминал през друга държава членка, компетентната държава членка за разглеждането на молбата за международна закрила се определя в съответствие с процедурата, предвидена в член 24в.

Изменение     121

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

заличава се

Безвизово влизане

 

Ако гражданин на трета държава или лице без гражданство влезе на територията на държава членка, където е освободен от задължението да има виза, тази държава членка е компетентна за разглеждането на молбата му за международна закрила.

 

Изменение     122

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

заличава се

Молба, подадена в международна транзитна зона на летище

 

Когато молбата за международна закрила е направена в международна транзитна зона на летище на държава членка от гражданин на трета държава или лице без гражданство, тази държава членка е компетентна за разглеждането на молбата.

 

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато по причина бременност или новородено дете, тежко заболяване, тежък недъг или старост кандидатът е зависим от помощта на своето дете, брат или сестра или родител, законно пребиваващи в една от държавите членки, или когато детето, братът или сестрата или родителят на кандидат, законно пребиваващи в една от държавите членки, е зависим от помощта на кандидата, държавите членки обикновено оставят или събират заедно кандидата с това дете, брат или сестра или родител, при условие че семейните връзки са съществували в държавата по произход, детето, братът или сестрата или родителят, или кандидатът е в състояние да се грижи за зависимото лице и съответните лица изразят желанието си за това в писмена форма.

1.  Когато по причина бременност или новородено дете, тежко заболяване, тежък недъг, тежка травма или старост кандидатът е зависим от помощта на своето дете, брат или сестра или родител, законно пребиваващи в една от държавите членки, или когато детето, братът или сестрата или родителят на кандидат, законно пребиваващи в една от държавите членки, е зависим от помощта на кандидата, държавите членки обикновено оставят или събират заедно кандидата с това дете, брат или сестра или родител, доколкото семейните връзки вече са съществували, преди кандидатът да пристигне на територията на държавите членки, детето, братът или сестрата или родителят, или кандидатът е в състояние да се грижи за зависимото лице и съответните лица изразят желанието си за това в писмена форма.

Изменение     124

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Спонсорство

 

1.   Държавите членки могат да предвидят, че организации, които са одобрени от тези държави членки в съответствие със специфичните изисквания за предотвратяване на злоупотреба и на трафик на хора, предвидени в националното законодателство, могат да станат спонсор на кандидат, който е подал молба за международна закрила в Съюза. Организацията, която спонсорира даден кандидат, обезпечава неговото прехвърляне или неговото пребиваване в държавата членка, в която е установен спонсорът, до приемането на окончателното решение по неговата молба за международна закрила.

 

2.   Въз основа на писмено искане от спонсора, одобрено от кандидата, определящата държава членка уведомява държавата членка, в която е установен спонсорът, за споразумението за спонсорство между организацията и кандидата. Ако държавата членка, в която е установен спонсорът, се съгласи да поеме отговорност за кандидата, тя става компетентна държава членка, а молбата за международна закрила следва да се причисли към нейния референтен брой, определен в член 35.

 

3.   Чрез делегиран акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 57, параграф 2, се определят формалностите и изискванията за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени от даден спонсор, както и другите необходими ред и условията.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и само докато не е била определена компетентна държава членка, всяка държава членка може да вземе решение да разгледа молба за международна закрила, която е подадена до нея от гражданин на трета държава или лице без гражданство, по съображения, отнасящи се до семейството, във връзка с по-широк семеен кръг, който не е обхванат от член 2, буква ж), дори ако подобно разглеждане не попада в нейната компетентност съгласно критериите, предвидени в настоящия регламент.

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 всяка държава членка може да вземе решение да разгледа молба за международна закрила, която е подадена до нея от гражданин на трета държава или лице без гражданство, дори ако подобно разглеждане не попада в нейната компетентност съгласно критериите, предвидени в настоящия регламент.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка, която е взела решение да разгледа молба за международна закрила съгласно настоящия параграф, става компетентна държава членка и изпълнява задълженията, свързвани с тази компетентност. В зависимост от конкретния случай тя информира първоначално компетентната държава членка, държавата членка, провеждаща процедурата по определяне на компетентната държава членка, или държавата членка, до която е отправено искане за поемане на отговорността за кандидата .

Държавата членка, която е взела решение да разгледа молба за международна закрила съгласно настоящия параграф, става компетентна държава членка и изпълнява задълженията, свързвани с тази компетентност. В зависимост от конкретния случай и като използва електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1560/2003, тя информира първоначално компетентната държава членка, държавата членка, провеждаща процедурата по определяне на компетентната държава членка, или държавата членка, до която е отправено искане за поемане на отговорността за кандидата.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Кандидатът може да поиска от държавата членка, в която е била подадена молбата за международна закрила, да приложи настоящия параграф. Това искане се отправя в писмена форма и се обосновава надлежно.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка, в която е подадена молбата за международна закрила и в която се провежда процедурата за определяне на компетентната държава членка, може по всяко време, преди да бъде определена компетентна държава членка, да поиска от друга държава членка да поеме отговорност за кандидат с цел да бъдат събрани заедно близки , дори когато въпросната друга държава членка не е компетентна съгласно критериите, установени в членове 10—13 и член 18. Заинтересованите лица трябва да дадат съгласието си за това в писмена форма.

Държавата членка, в която е подадена молбата за международна закрила и в която се провежда процедурата за определяне на компетентната държава членка, или компетентната държава членка, може по всяко време, преди да бъде взето първо решение по същество, да поиска от друга държава членка да поеме отговорност за кандидат с цел да бъдат събрани каквито и да било близки от хуманитарни подбуди, основаващи се по-специално на семейни, културни или социални връзки, езикови умения или други важни връзки, които биха могли да улеснят неговата интеграция в съответната друга държава членка, дори когато въпросната друга държава членка не е компетентна съгласно критериите, установени в глави III и IV. Заинтересованите лица трябва да дадат съгласието си за това в писмена форма.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Кандидатът може да поиска от държава членка, в която е била подадена молбата за международна закрила, да приложи параграф 2. Това искане се отправя в писмена форма, обосновава се надлежно и се изпраща до компетентните органи на определящата държава членка, в която е била подадена молбата. Кандидат, който представлява риск за сигурността или за когото се счита, че явно е малко вероятно да отговаря на условията за лице, на което се предоставя международна закрила, няма право да се ползва от тази процедура.

 

Компетентните органи на определящата държава членка гарантират, че искането, посочено в първата алинея на настоящия параграф, е препратено на компетентните органи на държавата членка, към която е отправено искането на кандидата, чрез електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1560/2003.

 

Държавата членка, към която е отправено искането, посочва в срок от две седмици от датата на получаване на искането дали възнамерява да поеме отговорност за молбата за международна закрила. Държавата членка, към която е отправено искането, може да удължи този срок с още две седмици, ако това е съобщено на държавата членка, в която е била подадена молбата за международна закрила в писмен вид чрез електронната комуникационна мрежа „DubliNet“. Ако не бъде получен отговор в този срок, искането се счита за отхвърлено и държавата членка, в която е била подадена молбата за международна закрила, пристъпва към определянето на компетентната държава членка въз основа на критериите, посочени в глави III и IV. Без да се засяга параграф 1 или 2, кандидатите нямат право да се ползват от тази процедура повече от веднъж.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Ако държавата членка, към която е отправено искането, уважи искането в съответствие с параграф 2а, тя става компетентна държава членка. Държавата членка, в която е била подадена молбата за международна закрила, гарантира прехвърлянето на кандидата в компетентната държава членка.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Чрез актове за изпълнение Комисията изготвя общ формуляр, който да се използва за целите на процедурата, посочена в параграф 2а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да поеме, при условията, предвидени в членове 24, 25 и 30, отговорността за кандидат, който е подал молба в друга държава членка;

а)  да поеме, при условията, предвидени в членове 24, 24в, 25 и 30, отговорността за кандидат, който е подал молба за международна закрила в друга държава членка;

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В ситуацията, посочена в параграф 1, буква а), компетентната държава членка разглежда или завършва разглеждането на молбата за международна закрила.

2.  В ситуацията, посочена в параграф 1, буква а) или б), компетентната държава членка разглежда или завършва разглеждането на молбата за международна закрила.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В ситуацията, посочена в параграф 1, буква б), компетентната държава членка разглежда или завършва разглеждането на молбата за международна закрила по ускорена процедура в съответствие с член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС.

заличава се

Изменение     135

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В ситуацията, посочена в параграф 1, буква в), компетентната държава членка разглежда всички допълнителни сведения или нова молба от кандидата като последваща молба в съответствие с Директива 2013/32/ЕС.

заличава се

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В ситуацията, посочена в параграф 1, буква г), решението, взето от компетентния орган на компетентната държава членка, да отхвърли молбата повече не подлежи на защита съгласно глава V от Директива 2013/32/ЕС.

5.  В ситуацията, посочена в параграф 1, буква г), когато молбата за международна закрила е била отхвърлена само на първа инстанция, компетентната държава членка гарантира, че засегнатото лице има или е имало възможност да потърси ефективна защита съгласно член 46 от Директива 2013/32/ЕС.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Фактът, че е компетентна държава членка, се посочва от компетентната държава членка в електронното досие, посочено в член 22, параграф 2.

7.  Фактът, че е компетентна държава членка, се посочва, когато е приложимо, от компетентната държава членка в електронното досие, посочено в член 22, параграф 2.

Изменение     138

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Процедурата за определяне на компетентната държава членка започва веднага, след като за първи път бъде подадена молба за международна закрила до държава членка , при условие че държавата членка, в която е подадена първата молба, вече не е станала компетентната държава членка съгласно член 3, параграф 4 или член 3, параграф 5 .

1.  Процедурата за определяне на компетентната държава членка започва веднага, след като за първи път бъде регистрирана молба за международна закрила до държава членка, при условие че държавата членка, в която е подадена първата молба, вече не е станала компетентната държава членка съгласно член 3, параграф 5.

Изменение     139

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Молбата за международна закрила се счита за подадена, след като формуляр, подаден от кандидата, или доклад, изготвен от компетентните органи, е получен от компетентните органи на съответната държава членка. В случай че не е подадена писмена молба, времето между изявяването на намерение и изготвянето на доклада трябва да бъде възможно най-кратко.

заличава се

Изменение     140

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Кандидатът, който се намира в друга държава членка без документ за пребиваване или който подава там молба за международна закрила, след като оттегли първата молба, подадена от него в друга държава членка, по време на процедура за определяне на компетентната държава членка, се приема обратно при условията, предвидени в членове 26 и 30, от държавата членка, до която първоначално е била подадена молбата за международна закрила.

5.  Кандидатът, който се намира в друга държава членка без документ за пребиваване или който подава там молба за международна закрила, след като оттегли първата молба, подадена от него в друга държава членка, по време на процедура за определяне на компетентната държава членка, се приема обратно при условията, предвидени в членове 26 и 30, от държавата членка, до която първоначално е била подадена молбата за международна закрила, с цел за бъде завършена процедурата за определяне на компетентната държава членка.

Изменение     141

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е приложимо, връзки към молбите на членове на семейството или роднини, пътуващи заедно;

б)  когато е приложимо, връзки към молбите на членове на семейството, роднини или група от най-много 30 кандидати, които молят да бъдат регистрирани като пътуващи заедно, без да се засяга правото на индивидуално разглеждане на всяка молба за международна закрила и с особено внимание към кандидатите, които показват признаци на принуда, насилие или тормоз;

Изменение     142

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След въвеждане на информацията по член 1 автоматизираната система, посочена в член 44, регистрира всяка молба с уникален номер на молба, създава електронно досие за всяка молба и съобщава уникалния номер на молба на държавата членка, до която е подадена молбата.

2.  След въвеждане на информацията по член 1 автоматизираната система, посочена в член 44, регистрира всяка молба за международна закрила с уникален номер на молба, създава електронно досие за всяка молба и съобщава уникалния номер на молба на държавата членка, до която е подадена молбата. Личните данни, съдържащи се в уникалния номер на молбата, и електронното досие се използват само за целите на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) xxx/xxx [Предложение за регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013].

Изменение     143

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавата членка, до която е подадена молбата, извършва търсене във ВИС съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 767/2008. Когато положителен резултат във ВИС показва, че кандидатът притежава валидна виза или виза, чийто срок на валидност е изтекъл по-малко от шест месеца преди подаването на първата молба, държавата членка посочва номера на заявлението за издаване на виза и държавата членка, чийто орган е издал или удължил срока на валидност на визата, както и дали визата е била издадена от името на друга държава членка.

5.  Държавата членка, до която е подадена молбата за международна закрила, извършва търсене във ВИС съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 767/2008. Когато положителен резултат във ВИС показва, че кандидатът е притежавал валидна виза преди подаването на първата молба, държавата членка посочва номера на заявлението за издаване на виза и държавата членка, чийто орган е издал или удължил срока на валидност на визата, както и дали визата е била издадена от името на друга държава членка.

Изменение     144

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  общия брой на одобрените молби, подадени в Съюза;

Изменение     145

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  общия брой на одобрените молби, подадени във всяка държава членка;

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  когато се прилага механизмът за разпределение съгласно глава VII, информацията, посочена в член 36, параграф 4 и член 39, буква з).

з)  информацията, посочена в член 38 и член 39, буква з).

Изменение     147

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държава членка, до която е била подадена молба за международна закрила, счита, че друга държава членка е компетентна за разглеждането на молбата, възможно най-бързо и при всички случаи в едномесечен срок от датата, на която молбата е била подадена по смисъла на член 21, параграф 2, тя иска от другата държава членка да поеме отговорността за кандидата.

Когато държава членка, до която е била подадена молба за международна закрила, счита, че друга държава членка е компетентна за разглеждането на молбата, възможно най-бързо и при всички случаи в тримесечен срок от датата, на която молбата е била подадена по смисъла на член 21, параграф 2, тя иска от другата държава членка да поеме отговорността за кандидата.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от първа алинея, в случай на положителен резултат в Евродак за данните, регистрирани съгласно член 13 от Регламент [Предложение за регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013], или на положителен резултат във ВИС за данните, регистрирани съгласно член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008, искането се изпраща в срок от две седмици от получаването на положителния резултат .

Независимо от първа алинея, в случай на положителен резултат в Евродак за данните, регистрирани съгласно член 13 от Регламент [Предложение за регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013], или на положителен резултат във ВИС за данните, регистрирани съгласно член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008, искането се изпраща в срок от един месец от получаването на положителния резултат .

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на ненавършилите пълнолетие, за целите на изчисляване на сроковете, посочени в първата и втората алинея от настоящия параграф, времето започва да тече от момента, в който бъде назначен настойник/попечител и бъде приключена оценката на висшия интерес съгласно член 8, параграф 3.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 24а

 

Процедура за събиране на членовете на семейството

 

1.  Определящата държава членка отговаря за провеждането на специална процедура за събиране на семейството на кандидата, за да осигури бързо събиране на семейството и достъп до процедурите за предоставяне на убежище на кандидатите, когато prima facie са налице достатъчно признаци да се счита, че е вероятно те да имат правото на събиране на семейство в съответствие с член 10, 11, 12 или 13.

 

2.  При определянето на това дали има достатъчно признаци да се счита, че кандидатът има членове на семейството и/или роднини в държавата членка, за която твърди, определящата държава членка гарантира, че кандидатът е разбрал приложимото определение на понятието „членове на семейството и/или роднини“, и гарантира, че кандидатът е сигурен, че предполагаемите членове на семейството и/или роднини не се намират в друга държава членка. Определящата държава членка гарантира също така, че кандидатът разбира, че няма да му бъде разрешено да остане в държавата членка, за която твърди, че има членове на семейството и/или роднини, освен ако това твърдение може да бъде проверено от тази държава членка. Ако предоставената от кандидата информация не дава явни основания за съмнение в присъствието на членове на семейството и/или роднини в държавата членка, посочена от него, се прави заключението, че prima facie съществуват достатъчно признаци да се счита, че кандидатът има членове на семейството и/или роднини в тази държава членка, за да бъдат изпълнени изискванията на параграф 1.

 

Компетентните органи на държавата членка, за която кандидатът твърди, че има членове на семейството и/или роднини, подпомагат компетентните органи на определящата държава членка, като отговорят на всеки въпрос, който има за цел да изясни дали твърденията за семейни връзки са верни.

 

3.  Ако се установи съгласно параграфи 1 и 2, че е вероятно кандидатът да има prima facie правото на събиране на семейство в съответствие с член 10, 11, 12 или 13, определящата държава членка уведомява съответната държава членка на разпределение за това и кандидатът бива прехвърлен в тази държава членка.

 

4.  Определящата държава членка препраща цялата информация, предоставена от кандидата, на компетентната държава членка на разпределение, като използва електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1560/2003.

 

5.  В съответствие с процедурата, посочена в параграф 3, държавата членка на разпределение установява дали са изпълнени условията за събиране на семейството в съответствие с член 10, 11, 12 или 13. Ако условията са изпълнени, държавата членка на разпределение става компетентна държава членка.

 

6.  Ако се установи, че условията за събиране на семейството не са изпълнени, държавата членка на разпределение гарантира, че кандидатът бива преместен в друга държава членка в съответствие с процедурата, предвидена в член 24в.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 24б

 

Опростена процедура за членове 14 и 14а

 

1.  Определящата държава членка бързо определя държавата членка на разпределение, ако са prima facie са налице достатъчно признаци, показващи, че кандидатът има значими връзки в съответствие с член 14 или 14а с определена държава членка, различна от определящата държава членка.

 

2.  При определянето на това дали има достатъчно признаци, показващи, че кандидатът има значими връзки с определена държава членка в съответствие с член 14 или 14а, определящата държава членка се основава на доказателства и на друга информация, предоставена от кандидата, и се консултира със съответните бази данни на Съюза. Определящата държава членка гарантира също така, че кандидатът разбира, че няма да му бъде разрешено да остане в държавата членка на разпределение, освен ако представените доказателства и информация могат да бъдат проверени от тази държава членка. Ако информацията, представена от кандидата или събрана от съответните бази данни на ЕС, не дава явни основания за съмнение, че член 14 или 14а се прилага за определена държава членка, определящата държава членка прави заключението, че prima facie съществуват достатъчно признаци, показващи, че въпросните връзки отговарят на изискванията на параграф 1 от настоящия член.

 

Компетентните органи на държавата членка, в която кандидатът би могъл да има връзка в съответствие с член 14 или 14а, подпомагат компетентните органи на определящата държава членка, като отговорят на всеки въпрос, който има за цел да изясни дали твърденията за семейни връзки са верни.

 

3.  Ако определящата държава счете съгласно параграфи 1 и 2, че е вероятно определена държава членка да бъде държава членка на разпределение в съответствие с член 14 или 14а, определящата държава членка уведомява държавата членка на разпределение за това и кандидатът бива прехвърлен в тази държава членка.

 

4.  Определящата държава членка препраща цялата информация, предоставена от кандидата, на компетентната държава членка на разпределение, като използва електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1560/2003.

 

5.  Държавата членка на разпределение установява в съответствие с процедурата, посочена в параграф 3, дали са изпълнени условията по член 14 или 14а. Ако условията са изпълнени, държавата членка на разпределение става компетентна държава членка.

 

6.  Ако се установи, че условията не са изпълнени, държавата членка на разпределение гарантира, че кандидатът бива преместен в друга държава членка в съответствие с процедурата, предвидена в член 24в.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 24 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 24в

 

Подаване на уведомление за поемане на отговорност

 

1.   Когато кандидатът трябва да бъде прехвърлен в друга държава членка съгласно член 15, параграф 2, член 24а, параграф 5 или член 24б, параграф 6, компетентна държава членка е държавата членка с най-малък брой кандидати по отношение на техния дял в съответствие с референтния коефициент, посочен в член 35, по време на определянето, посочено в член 15, параграф 2, член 24а, параграф 5 или член 24б, параграф 6.

 

2.   След като бъде определена компетентната държава членка в съответствие с параграф 1, информацията за това се включва автоматично в Евродак, а държавата членка бива информирана посредством автоматично уведомление.

 

3.   Държавата членка, в която се намира кандидатът, информира същия за определянето съгласно параграф 2 и в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището – за реда и условията на прехвърлянето.

 

4.  Държавата членка, в която се намира кандидатът, препраща цялата информация, предоставена от кандидата, на компетентната държава членка, като използва електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1560/2003.

 

5.   Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището осигурява бързото прехвърляне на кандидата от държавата членка, в която той се намира, в компетентната държава членка.

 

6.   Задълженията, предвидени в членове 39, 40, 41 и 42, се прилагат mutatis mutandis.

Изменение     153

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Замолената държава членка извършва необходимата проверка и се произнася по искането за поемане на отговорността за кандидат в едномесечен срок от получаване на искането.

1.  Замолената държава членка извършва необходимата проверка и се произнася по искането за поемане на отговорността за кандидат в двуседмичен срок от получаване на искането.

Обосновка

Целта на изменението е разумно да съкрати времетраенето на процедурата. В съответствие с въвеждането на облекчена процедура за събиране на семейството, срокът от две седмици за предоставяне на отговор по искане за поемане на отговорност изглежда достатъчен.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В ситуация от посочените в член 20, параграф 1, буква б), в), г) или д) държавата членка, в която се намира лицето, подава уведомление за обратно приемане най-късно до две седмици след получаване на положителния резултат в Евродак и прехвърля лицето на компетентната държава членка.

1.  В ситуация от посочените в член 20, параграф 1, буква б), в), г) или д) държавата членка, в която се намира лицето, подава уведомление за обратно приемане най-късно до един месец след получаване на положителния резултат в Евродак и прехвърля лицето на компетентната държава членка.

Изменение     155

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато замолената държава членка се съгласи да поеме отговорността за кандидат , молещата държава членка, незабавно уведомява кандидата писмено за решението да го прехвърли в компетентната държава членка и където това е необходимо, че няма да разглежда неговата молба за международна закрила.

1.  Когато замолената държава членка се съгласи да поеме отговорността за кандидат, в срок от 5 дни молещата държава членка уведомява кандидата писмено за решението да го прехвърли в компетентната държава членка и където това е необходимо, че няма да разглежда неговата молба за международна закрила.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се запази логиката на текста, тъй като то следва да гарантира реализирането на процесуалните права на кандидата и извършването на индивидуална преценка на неговото положение. Изменение е тясно свързано с допустими изменения в проектодоклада, които имат за цел засилване на процедурните права на кандидата.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки осигуряват срок от 7 дни след уведомлението за решението за прехвърляне , в рамките на който засегнатото лице може да упражни правото на ефективна правна защита съгласно параграф 1.

2.  Държавите членки осигуряват разумен срок от не по-малко от 15 дни след уведомлението за решението за прехвърляне, в рамките на който засегнатото лице може да упражни правото на ефективна правна защита съгласно параграф 1.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Обхватът на ефективната правна защита, предвидена в параграф 1, е ограничен до преценката на това дали са нарушени член 3, параграф 2 във връзка с наличието на риск от нечовешко или унизително отношение или членове 10—13 и член 18.

заличава се

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато не е взето решението за прехвърляне, посочено в параграф 1, държавата членка осигурява ефективна правна защита пред съд или правораздавателен орган, ако кандидатът твърди, че член на семейството или, в случай на непридружени ненавършили пълнолетие, роднина се намира законно в държава членка, различна от държавата членка, разглеждаща неговата молба за международна закрила, и следователно счита, че тази друга държава членка е компетентна за разглеждането на молбата.

5.  Когато не е взето решението за прехвърляне, посочено в параграф 1, държавата членка осигурява ефективна правна защита пред съд или правораздавателен орган, ако кандидатът твърди, че друга държава членка е компетентна за разглеждането на молбата.

Изменение     159

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки гарантират на засегнатото лице достъп до правна помощ, а когато това се налага, и до езикова помощ.

6.  На всички етапи от процедурата държавите членки гарантират на засегнатото лице достъп до безплатна правна помощ в съответствие с член 6а, при необходимост – до езикова помощ, и по целесъобразност – до междукултурна медиация.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки гарантират при поискване безплатна правна помощ на засегнатото лице, когато то не е в състояние да поеме разходите, свързани с нея. Държавите членки могат да предвидят, по отношение на таксите и другите разходи, кандидатите да не се ползват от по-благоприятни от обичайно предоставяните на техните граждани условия, свързани с правната помощ.

заличава се

Без да ограничават произволно достъпа до правна помощ, държавите членки могат да предвидят, че безплатната правна помощ и представителство се предоставя само ако според компетентния орган или според съд или правораздавателен орган жалбата или искането за преразглеждане има реални изгледи за успех.

 

Ако решението да не бъде предоставена безплатна правна помощ и представителство съгласно настоящия параграф е взето от орган, различен от съд или правораздавателен орган, държавите членки предвиждат право на ефективна правна защита за оспорване на това решение пред съд или правораздавателен орган. В случай че решението бъде оспорено, тази правна защита е неразделна част от правната защита, посочена в параграф 1.

 

При изпълнението на изискванията по настоящия параграф държавите членки правят необходимото правната помощ да не е произволно ограничена и ефективният достъп до правосъдие на кандидата да не бъде възпрепятстван.

 

Правната помощ включва най-малко изготвяне на необходимите документи по процедурата и представителство пред съд или правораздавателен орган и може да бъде ограничена до правни съветници или консултанти, специално определени от националното право да подпомагат и да представляват кандидатите.

 

Процедурите за достъп до правна помощ се определят в националното законодателство.

 

Изменение     161

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато е налице значителен риск от укриване, държавите членки могат да задържат съответните лица, за да осигурят изпълнението на процедурите за прехвърляне в съответствие с настоящия регламент, на основата на индивидуална оценка и само доколкото задържането е пропорционално и при условие че не е възможно ефективно прилагане на други алтернативни принудителни мерки.

2.  Когато е налице доказан риск от укриване, държавите членки могат, като крайна мярка, да задържат съответните лица, за да осигурят изпълнението на процедурите за прехвърляне в съответствие с настоящия регламент, на основата на индивидуална оценка и само доколкото задържането е пропорционално и при условие че не е възможно ефективно прилагане на други алтернативни принудителни мерки на основата на индивидуална оценка на положението на кандидата.

Изменение     162

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ненавършилите пълнолетие няма да бъдат задържани. Държавите членки настаняват ненавършилите пълнолетие и семействата с такива лица в несвързани с лишаване от свобода места за настаняване в общността, докато се разглежда молбата им.

Изменение     163

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Задържането на кандидатите се постановява в писмена форма от съдебните органи. В заповедта за задържане се посочват фактическите и правните основания за задържането и се съдържа препратка към разгледаните възможни алтернативи и причините, поради които не са могли да бъдат ефективно приложени.

Изменение     164

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По отношение на условията на задържане на лицата и гаранциите, приложими към задържаните лица, за да се осигури изпълнението на процедурите за прехвърляне в компетентната държава членка, се прилагат членове 9, 10 и 11 от Директива 2013/33/ЕС.

4.  По отношение на условията на задържане на лицата, при което се зачитат в пълна степен основните права на съответните лица, и гаранциите, приложими към задържаните лица, за да се осигури изпълнението на процедурите за прехвърляне в компетентната държава членка, се прилагат членове 9, 10 и 11 от Директива 2013/33/ЕС.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разходите, необходими за прехвърлянето на кандидат или на друго лице, посочено в член 20, параграф 1, буква в), г) или д) , в компетентната държава членка, се поемат от държавата членка, извършваща прехвърлянето.

1.  Разходите, необходими за прехвърлянето на кандидат или на друго лице, посочено в член 20, параграф 1, буква в), г) или д), в компетентната държава членка, се поемат от общия бюджет на Съюза.

Обосновка

Като допълнителна мярка за подобряване на стимулите за всяка държава членка да регистрира незабавно всички лица, търсещи убежище, на нейна територия и с цел да се гарантира, че държавите членки не са поставени в положение да правят допълнителни финансови разходи, за да спазят разпоредбите на регламента, всяко прехвърляне по силата на настоящия регламент се поема от бюджета на Европейския съюз.

Изменение     166

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Механизмът за разпределение по настоящата глава се прилага в полза на държава членка, когато тази държава членка е изправена пред несъразмерно голям брой молби за международна закрила, за които е компетентна държава членка съгласно настоящия регламент.

1.  Механизмът за разпределение по настоящата глава се прилага за всички молби, за които компетентната държава членка не е могла да бъде определена в съответствие с критериите, посочени в глави ІІІ и ІV.

Изменение     167

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 се прилага, когато автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, показва, че броят на молбите за международна закрила, за които държава членка е компетентна съгласно критериите в глава III, член 3, параграф 2 или 3, член 18 и член 19, заедно с броя на реално презаселените лица, е по-висок от 150% от референтния брой, определен за тази държава членка чрез коефициента по член 35.

заличава се

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Автоматизираната система постоянно следи дали някоя от държавите членки е преминала посочения в параграф 2 праг и ако той е преминат, уведомява държавите членки и Комисията за това, като посочва броя на молбите над въпросния праг.

заличава се

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  След уведомяването по параграф 5 се прилага механизмът за разпределение.

заличава се

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е достигнат посочения в член 34, параграф 2 праг, автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, прилага предвидения в член 35 референтен коефициент спрямо онези държави членки, в които броят на молбите, за които те са компетентните държави членки, е по-малък от техния дял съгласно член 35, параграф 1, и уведомява за това държавите членки.

заличава се

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Ако не може да бъде определена компетентна държава членка в съответствие с критериите, предвидени в глави III и IV, определящата държава членка съобщава на кандидата, че молбата му за международна закрила ще бъде разгледана от държава членка на разпределение.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Въз основа на референтния коефициент, посочен в член 35, и с помощта на автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, се определя кратък списък от четири държави членки с най-малък брой кандидати спрямо техния дял съгласно посочения референтен коефициент.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Определящата държава членка съобщава на кандидата краткия списък, посочен в параграф 1б, заедно с информация за държавите членки, включени в посочения кратък списък. В срок от пет дни след посоченото съобщение, на кандидата се предоставя възможност да избере държава членка на разпределение между четирите държави членки, включени в краткия списък.

 

Ако кандидатът не избере държава членка в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, определящата държава членка разпределя кандидата в държавата членка от краткия списък с най-малък брой кандидати спрямо техния дял в съответствие с референтния коефициент, посочен в член 35, когато списъкът е бил съставен в съответствие с параграф 1б от настоящия член.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г.  Параграфи 1а, 1б и 1в се прилагат mutatis mutandis в случаите, когато кандидатите са се регистрирали като семейства, роднини или група кандидати, поискали да бъдат регистрирани като пътуващи заедно. В случаите, в които не може да бъде постигнат единодушен избор между членовете на групата, всеки от членовете на бившата група има възможност да избере държава членка на разпределение от списъка, изготвен за бившата група, в съответствие с параграф 2. Когато изборът не бъде съобщен на определящите органи в рамките на пет дни, кандидатът бива разпределен в държавата членка с най-малък брой кандидати спрямо техния дял в съответствие с референтния коефициент, посочен в член 35, когато списъкът е бил изготвен в съответствие с параграф 1б.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Кандидатите, които са подали молбата си в държавата членка, ползваща се от механизма, след уведомлението за разпределение, посочено в член 34, параграф 5, се разпределят към държавите членки, посочени в параграф 1, и тези държави членки определят компетентната държава членка.

заличава се

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Молбите, които са обявени за недопустими или са разгледани по ускорена процедура съгласно член 3, параграф 3, не подлежат на разпределение.

заличава се

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Въз основа на прилагането на референтния коефициент съгласно параграф 1 автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, посочва държавата членка на разпределение и не по-късно от 72 часа след регистрацията по член 22, параграф 1 съобщава тази информация на държавата членка, ползваща се от механизма, и на държавата членка на разпределение и добавя държавата членка на разпределение в електронното досие, посочено в член 23, параграф 2.

заличава се

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 37

заличава се

Финансова солидарност

 

1.   В края на тримесечния период след влизането в сила на настоящия регламент и след това в края на всеки дванадесетмесечен период държава членка може да въведе в автоматизираната система, че временно няма да участва като държава на разпределение в коригиращия механизъм за разпределение, посочен в глава VII от настоящия регламент, и да уведоми за това държавите членки, Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището.

 

2.   В този случай през въпросния дванадесетмесечен период автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, прилага референтния коефициент спрямо онези държави членки, в които броят на молбите, за които те са компетентните държави членки, е по-малък от техния дял съгласно член 35, параграф 1, с изключение на държавата членка, въвела информацията, както и държавата членка, ползваща се от механизма. Автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, брои всяка молба, която иначе би била разпределена към държавата членка, въвела информацията, съгласно член 36, параграф 4, като част от дяла на тази държава членка.

 

3.   В края на посочения в параграф 2 дванадесетмесечен период автоматизираната система съобщава на държавата членка, която не участва в коригиращия механизъм за разпределение, броя на кандидатите, за които иначе тя би била държавата членка на разпределение. След това тази държава членка прави солидарна вноска в размер на 250 000 EUR за всеки кандидат, който иначе би бил разпределен към нея през съответния дванадесетмесечен период. Солидарната вноска се изплаща на държавата членка, определена за компетентна за разглеждането на съответните молби.

 

4.   С актове за изпълнение Комисията приема решение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, за определяне на реда и условията за прилагане на параграф 3.

 

5.   Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището извършва мониторинг и ежегодно докладва на Комисията относно прилагането на механизма за финансова солидарност.

 

Обосновка

Коригиращият механизъм за разпределение има за цел да балансира несправедливото споделяне на отговорности в рамките на система, което поставя значителен натиск върху държавите членки по външните граници на Съюза. Да се даде възможност на останалите държави членки да купят правото си да не участват в системата би било несправедливо спрямо разположените на първа линия държави членки, а за да бъде ефикасна тази система цената на отказа от участие би трябвало да бъде толкова висока, че тя би се превърнала в по същество несправедлива и спрямо по-слабите в икономическо отношение държави членки. На последно място, докладчикът не е съгласен с идеята държавите членки плащат, за да избягат от отговорността да подпомагат лица, нуждаещи се от международна закрила.

Изменение     179

Предложение за регламент

Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения на държавата членка, ползваща се от механизма

Задължения на определящата държава членка при прилагане на коригиращия механизъм за разпределение

Изменение     180

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка, ползваща се от механизма:

Определящата държава членка:

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  най-късно в срок от една седмица след съобщението, посочено в член 36, параграф 4, взема решение за прехвърляне на кандидата в държавата членка на разпределение, освен ако държавата членка, ползваща се от механизма, може да приеме в същия срок компетентността за разглеждане на молбата в съответствие с критериите, посочени в членове 10—13 и член 18;

а)  взема решение, отразяващо избора на кандидата, или след изтичането на петдневния срок, в съответствие с член 36, параграф 1, буква в). Определящата държава членка съобщава незабавно решението на автоматизираната система и на държавата членка на разпределение и добавя компетентната държава членка в електронното досие, посочено в член 23, параграф 2.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  незабавно уведомява кандидата за решението той да бъде прехвърлен в държавата членка на разпределение; в)

б)  незабавно уведомява кандидата за потвърждението на решението той да бъде прехвърлен в държавата членка на разпределение;

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  прехвърля кандидата в държавата членка на разпределение най-късно в срок от четири седмици от окончателното решение за прехвърляне.

в)  предоставя необходимата помощ с цел да се гарантира, че Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището може да прехвърля кандидата в държавата членка на разпределение най-късно в срок от две седмици от окончателното решение за прехвърляне.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  препраща цялата информация, предоставена от кандидата, на компетентната държава членка, като използва електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1560/2003.

Изменение     185

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  потвърждава на държавата членка, ползваща се от механизма, получаването на съобщението относно разпределението и посочва компетентния орган, пред който кандидатът трябва да се яви след прехвърлянето си; б)

а)  потвърждава на определящата държава членка получаването на съобщението относно разпределението и посочва компетентния орган, пред който кандидатът трябва да се яви след прехвърлянето си;

Изменение     186

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съобщава на държавата членка, ползваща се от механизма, за пристигането на кандидата или за това, че той не се е явил в определения срок;

б)  съобщава на определящата държавата членка за пристигането на кандидата или за това, че той не се е явил в определения срок;

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  приема кандидата и провежда индивидуалното интервю по член 7, когато е приложимо;

в)  приема кандидата;

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  разглежда неговата молба за международна закрила като компетентна държава членка, освен ако съгласно критериите, посочени в членове 10—13, член 16 и член 18, друга държава членка не е компетентна за разглеждането на молбата; д)

г)  разглежда неговата молба за международна закрила като компетентна държава членка;

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  когато съгласно критериите, посочени в членове 10—13, член 16 и член 18, друга държава членка е компетентна за разглеждането на молбата, държавата членка на разпределение иска от въпросната друга държава членка да поеме отговорността за кандидата;

заличава се

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  когато е приложимо, съобщава на компетентната държава членка за прехвърлянето в тази държава членка;

заличава се

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  когато е приложимо, прехвърля кандидата в компетентната държава членка;

заличава се

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  когато е приложимо, въвежда в електронното досие, посочено в член 23, параграф 2, че ще разгледа молбата за международна закрила като компетентна държава членка.

з)  въвежда в електронното досие, посочено в член 23, параграф 2, че ще разгледа молбата за международна закрила като компетентна държава членка.

Изменение     193

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е взето решение за прехвърляне съгласно член 38, буква а), държавата членка, ползваща се от механизма, предава на държавата членка на разпределение едновременно с това и единствено с цел проверка дали има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред данните за дактилоскопичните отпечатъци на кандидата, снети съгласно Регламент (Предложение за регламент за преработване на Регламент № 603/2013).

1.  Когато е взето решение за прехвърляне съгласно член 38, буква а), определящата държава членка предава на държавата членка на разпределение едновременно с това и единствено с цел проверка дали има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред данните за дактилоскопичните отпечатъци на кандидата, снети съгласно Регламент (Предложение за регламент за преработване на Регламент № 603/2013).

Изменение     194

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато след проверка за сигурност информацията за даден кандидат разкрие, че има сериозни причини, поради които да се смята, че той представлява опасност за националната сигурност или обществения ред, информацията за естеството на сигнала се споделя с правоприлагащите органи на държавата членка, ползваща се от механизма, като не се съобщава чрез средствата за комуникация по електронен път, посочени в член 47, параграф 4.

Когато след проверка за сигурност информацията за даден кандидат разкрие, че има сериозни причини, поради които да се смята, че той представлява опасност за националната сигурност или обществения ред, информацията за естеството на сигнала се споделя с правоприлагащите органи на определящата държава членка като не се съобщава чрез средствата за комуникация по електронен път, посочени в член 47, параграф 4.

Изменение     195

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от една седмица от получаване на дактилоскопичните отпечатъци държавата членка на разпределение информира държавата членка, ползваща се от механизма, за наличието на такъв сигнал, посочвайки правоприлагащите органи в държавата членка, до която е подадена молбата, които са получили пълната информация, и регистрира наличието на сигнала в автоматизираната система в съответствие с член 23, параграф 2, буква г).

В срок от една седмица от получаване на дактилоскопичните отпечатъци държавата членка на разпределение информира определящата държава членка за наличието на такъв сигнал, посочвайки правоприлагащите органи в държавата членка, до която е подадена молбата, които са получили пълната информация, и регистрира наличието на сигнала в автоматизираната система в съответствие с член 23, параграф 2, буква г).

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато държавата членка на разпределение счита, че даден кандидат представлява опасност за националната сигурност или обществения ред, тя предава на определящата държава членка информацията, необходима, за да се потвърди съответната оценка, както и всяка информация, която може да ѝ бъде поискана от определящата държава членка, за да предприеме подходящи действия по отношение на кандидата.

Изменение     197

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато резултатът от проверката за сигурност потвърди, че има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред, държавата членка, ползваща се от механизма, до която е подадена молбата, е компетентната държава членка и разглежда молбата по ускорена процедура съгласно член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС.

3.  Когато резултатът от проверката за сигурност потвърди, че има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред, определящата държава членка, до която е подадена молбата, е компетентната държава членка и разглежда молбата за международна закрила по ускорена процедура съгласно член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС. Ако съществува риск от укриване, определящата държава членка може да предприеме мерки в съответствие с член 29.

Изменение     198

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членове на семейството, за които се прилага процедурата за разпределение, се разпределят към същата държава членка.

2.  Членове на семейството и роднини, за които се прилага процедурата за разпределение, се разпределят към същата държава членка.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Кандидатите, за които се прилага процедурата за разпределение и които са регистрирани като пътуващи заедно в съответствие с член 22, параграф 1, буква б), но които не представляват група от членове на семейството, трябва, доколкото е възможно, да бъдат разпределени в една и съща държава членка.

Обосновка

В преразгледания модел за преместване, предложен от докладчика, кандидатите ще могат да бъдат премествани в държавите членки по групи, а не само поотделно, като това обаче не поражда право на избор на местоназначение и е възможно само доколкото е възможно, за разлика от членовете на семейството, които винаги биват прехвърляни в същата държава членка.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до разходите по прехвърлянето на кандидат в държавата членка на разпределение, на държавата членка, ползваща се от механизма, се възстановява еднократно сума в размер на 500 EUR за всяко лице, прехвърлено в съответствие с член 38, буква в). Тази финансова подкрепа се предоставя чрез прилагане на процедурите, предвидени в член 18 от Регламент (ЕС) № 516/2014.

Разходите по прехвърлянето на кандидат в държавата членка на разпределение от страна на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището на държавата членка се поемат от общия бюджет на Съюза и се възстановяват чрез еднократна сума в размер на 300 EUR за всяко лице, прехвърлено в съответствие с член 38, буква в).

Обосновка

Докладчикът би предложил да се премести компетентността за прехвърлянията по Регламента от Дъблин от държавите членки към Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Намаляването на обезщетението от 500 EUR на 300 EUR би създало значителни икономии, който според докладчика следва да се инвестират за подпомагане на системата.

Изменение     201

Предложение за регламент

Член 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 43

заличава се

Прекратяване на коригиращото разпределение

 

Автоматизираната система уведомява държавите членки и Комисията веднага щом броят на молбите в държавата членка, ползваща се от механизма, за които тя е компетентната държава членка съгласно настоящия регламент, е под 150 % от нейния дял съгласно член 35, параграф 1.

 

След уведомлението по параграф 2 прилагането на коригиращия механизъм за разпределение се прекратява за тази държава членка.

 

Изменение    202

Предложение за регламент

Глава VII a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава VІІа

 

Реципрочна солидарност

 

Член 43а

 

Спиране на коригиращия механизъм за разпределение

 

1.   Ако дадена държава членка системно отказва да изпълни задължението си да регистрира потенциалните кандидати в съответствие с член 3, параграф -1 и отказва помощта от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, която би могла да даде възможност на държавата членка да изпълни задълженията си по член 3, параграф -1, Комисията дава указания на Агенцията да започне извършването на мониторинг на съответната държава членка в съответствие с член [14, параграф 2] от Регламент (ЕС) XXXX/XX [Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището], с оглед да се установи дали тя спазва задълженията си съобразно член 3, параграф -1.

 

2.   Ако предвиденият в параграф 1 мониторинг стигне до заключението, че държавата членка системно отказва да изпълнява задълженията си по член 3, параграф -1) и е отказала помощ от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, която би могла да даде възможност на държавата членка да изпълни задълженията си по член 3, параграф -1), Съветът, въз основа на предложение на Комисията, може да приеме незабавно решение чрез акт за изпълнение за суспендиране на прилагането спрямо тази държава членка но коригиращия механизъм за разпределение, посочен в член 34.

 

3.   Решението за спиране на коригиращия механизъм за разпределение в съответствие с параграф 2 действа за определен срок от не повече от една година и може да бъде подновявано. При подготвянето и съставянето на акта за изпълнение Комисията осигурява своевременно и едновременно предаване на Европейския парламент и на Съвета на всички документи, включително на проекта на акта за изпълнение. Европейският парламент бива информиран незабавно за всички последващи мерки и решения.

 

Член 44б

 

Принудителни мерки

 

1.   Ако дадена държава членка не изпълнява своите задължения съгласно глава VII, се прилага процедурата, предвидена в член [x] от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № [xxxx].

 

2.   Ако държава членка не изпълнява своите задължения съгласно глава VII, не ѝ се позволява да използва средства от Съюза за финансиране на връщането на граждани на трети държави в трети държави и тя докладва ежегодно за използването на финансирането, предоставено по силата на Регламент (ЕС) № 516/2014 и Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Осигурява се оперативната съвместимост между автоматизираната система и „Евродак“, така че да се даде възможност за автоматично предаване на информация за определянето на държавата членка на разпределение чрез коригиращия механизъм.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система и комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

3.  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система, за нейната оперативна съвместимост с други системи, както и за комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

Изменение     205

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Посочените в член 47 компетентни органи на държавите членки в областта на убежището имат достъп до автоматизираната система, предвидена в член 44, параграф 1, с цел въвеждане на информацията по член 20, параграф 7, член 22, параграфи 1, 4 и 5, член 37, параграф 1 и член 39, буква з).

1.  Посочените в член 47 компетентни органи на държавите членки в областта на убежището имат достъп до автоматизираната система, предвидена в член 44, параграф 1, с цел въвеждане на информацията по член 20, параграф 7, член 22, параграфи 1, 4 и 5, член 37, параграф 1 и член 39, буква з), както и за процедурата по член 36в.

Изменение     206

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На органите, посочени в параграф 1, се осигурява необходимото обучение по прилагането на настоящия регламент.

3.  На органите, посочени в параграф 1, се осигурява необходимото редовно обучение по прилагането на настоящия регламент, включително по отношение на оперативните процедури за събиране на съответната информация и оценяване на висшия интерес на детето. Държавите членки осигуряват наличието на специално обучени служители или специализирани услуги за подпомагане на служители, предназначени за оценката на висшия интерес на детето в случаите на непридружени ненавършили пълнолетие.

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира наличието на напълно и специално обучени служители, когато става дума за особено деликатни въпроси като оценката на висшия интерес на детето.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището създава мрежа на компетентните органи, посочени в член 47, параграф 1, и улеснява дейността на тази мрежа, за да се подобрят практическото сътрудничество и обменът на информация по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, в това число разработването на практически инструменти и насоки.

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището създава мрежа на компетентните органи, посочени в член 47, параграф 1, и улеснява дейността на тази мрежа, за да се подобрят практическото сътрудничество и обменът на информация по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, в това число разработването на практически инструменти и насоки. Компетентните органи на държавите кандидатки и потенциални кандидатки и на съседните на Европейския съюз държави могат да бъдат поканени да си сътрудничат с тази мрежа.

Изменение     208

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Обработването на лични данни от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището подлежи на контрол от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и разпоредбите относно защитата на данните, предвидени в [Предложение за Регламент относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010].

3.  Обработването на лични данни от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището се урежда от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 и разпоредбите относно защитата на данните, предвидени в Регламент (ЕС) xxx/xxx [Предложение за Регламент относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010], по-специално що се отнася до контрол от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обосновка

Пояснение, че Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработването на лични данни от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището като цяло, а не само в контекста на контрола от страна на ЕНОЗД.

Изменение     209

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 34, параграф 2 коригиращият механизъм за разпределение не се задейства през първите три месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Чрез дерогация от член 34, параграф 3, след изтичането на периода от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент и до изтичането на една година от неговото влизане в сила, референтният период е периодът, който е изтекъл от влизането в сила на настоящия регламент.

Чрез дерогация от член 34, параграф 3, след влизането в сила на настоящия регламент и до изтичането на една година от неговото влизане в сила, референтният период е периодът, който е изтекъл от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от член 35 референтният коефициент за коригиращото разпределение се изчислява, като се използва формулата, посочена в приложение Ia, през първите три години след ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение     211

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [18 месеца след влизането в сила] и след това ежегодно Комисията прави преглед на функционирането на коригиращия механизъм за разпределение, предвиден в глава VII от настоящия регламент, и по-специално на праговете, посочени в член 34, параграф 2 и член 43 от него.

До [18 месеца след влизането в сила] и след това ежегодно Комисията прави преглед на функционирането на коригиращия механизъм за разпределение, предвиден в глава VII от настоящия регламент.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, в консултация с подходящите експертни органи и организации, прави количествена и качествена равносметка на капацитета за приемане на непридружените ненавършили пълнолетие лица във всички държави членки по време на преходния период, посочен в член 53, параграф 2а, с цел да открие недостатъците и да предложи помощ на държавите членки с цел преодоляване на тези недостатъци.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕС) № 604/2013 се отменя за държавите членки, обвързани от настоящия регламент, що се отнася до задълженията им в отношенията помежду им .

Регламент (ЕС) № 604/2013 се отменя.

Обосновка

Докладчикът счита, че държавите членки с клаузи за неучастие следва ясно да изберат дали са в рамките на системата от Дъблин, или не. Би се стигнало до ненужни усложнения, ако някои държави членки продължат да разполагат с възможността да прилагат Регламента от Дъблин III, когато всички останали вече прилагат Регламента от Дъблин IV.

Изменение    214

Предложение за регламент

Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Ia

 

Преходни разпоредби за изчисляване на референтния коефициент по член 35.

 

1.  За целите на коригиращия механизъм за разпределение референтният брой за всяка държава членка по време на преходния период, посочен в настоящото приложение, се определя въз основа на комбинация от базов коефициент и референтния коефициент, посочен в член 35. Посоченият временен референтен коефициент се нарича преходен референтен коефициент и се прилага вместо референтния коефициент, посочен в член 35, по време на преходния период.

 

2.  Базовият референтен коефициент, посочен в параграф 1, се изчислява чрез събиране на подадените молби в държавите членки за годините 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2016 г., като се използват данни на Евростат, и разделянето им на общия сбор на подадени молби във всички държави членки през този период.

 

3.  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището установява базовия референтен коефициент, както и референтния коефициент, посочен в член 35.

 

4.  Преходният референтен коефициент се изчислява, както следва:

 

а)  от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] до края на първата календарна година след влизането в сила („година Х“) преходният референтен коефициент е същият като базовия референтен коефициент;

 

б)  през годината X+1 преходният референтен коефициент се състои от 67% от базовия референтен коефициент и 33 % от референтния коефициент, посочен в член 35;

 

в)  през годината X+2 преходният референтен коефициент се състои от 33% от базовия референтен коефициент и 67% от референтния коефициент, посочен в член 35;

 

 

 

 

 

5.  След изтичане на срока, посочен в параграф 4, буква д) от настоящото приложение, референтният коефициент се изчислява в съответствие с член 35.

 

6.   По време на прилагането на преходните договорености, предвидени в настоящото приложение, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 1 (Регламент относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището) извършва мониторинг на държавите членки спрямо стойност на базовия референтен коефициент, която е по-ниска в сравнение със стойностите в съответствие с референтния коефициент, посочен в член 35, и им предоставя необходимата помощ при предприемането на необходимите мерки за осигуряване на функционирането на техните системи за убежище и прием.

(1)

  ОВ С 34, 2.2.2017 г, стр. 144.

(2)

  ОВ С 185, 9.6.2017 г., стр. 91.

(3)

  OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Амбициозно, но прагматично предложение

Регламентът от Дъблин определя коя държава – членка на ЕС, е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила. Бежанската криза от 2015 г. показа ясно, че Регламентът от Дъблин се нуждае от основна реформа, за да се даде възможност за структуриран и достоен прием на търсещите убежище в Европа, като същевременно се даде възможност на държавите членки да управляват ефективно своите граници. Тъй като недостатъците на действащия регламент „Дъблин“ са от фундаментален и структурен характер, само тяхното основно и структурно реформиране може да подходи към тези въпроси по подходящ начин.

Европейският парламент предлага да се създаде система, която да функционира на практика, по места. За да постигнем това е необходимо да гарантираме, че както държавите членки, така и кандидатите имат стимул да спазват правилата в рамките на дъблинската система. Държавите членки – всички от които са подписали Женевската конвенция – ще трябва да приемат справедливо разпределение на отговорността за приема на търсещите убежище в Европа. Кандидатите ще трябва да приемат, че нямат право на свободен избор по отношение на държавата членка, която ще извърши оценка на техните молби за убежище.

Системата, предложена от Европейския парламент, ще функционира както по време на нормални миграционни потоци, както и по време на криза. Тя също така ще бъде в състояние да се справи с криза, възникваща на която и да било от общите граници на Съюза. На Съвета се предоставя ясна възможност да взема решения относно настоящия регламент с мнозинство от гласовете и сега вниманието им следва да се съсредоточи върху намирането на система, които да работи на място, а не само такава, за която може да се постигне единодушие в рамките на Съвета.

Основни елементи на предложението

Постоянен и автоматичен механизъм за преместване, без прагови стойности

Кандидатите, които имат членове на семейството или които имат връзки с определена държава членка, например които са пребивавали или учили там, биват премествани в съответните държави членки. Кандидатите, които нямат такива връзки с определена държава членка, се преместват посредством системата на коригиращия механизъм за разпределение. Системата за преместване по този начин заменя предишния „резервен критерий“ на държавата членка на първо влизане. Системата се прилага по всяко време, а не само по време на криза, и не предвижда прагови стойности, както бе предложено от Европейската комисия.

Регистрация на кандидатите непосредствено при пристигането и сигурност

Позицията на Европейския парламент включва силни стимули както за държавите членки, така и за кандидатите да се регистрират незабавно при пристигането им в ЕС. Това ще позволи на нашите органи да контролират много по-добре кой се намира на нашата територия. Предложението също така изисква задължителни проверки за сигурност на всички лица, търсещи убежище, с проверки в съответните национални и европейски бази данни. Кандидатите, които представляват риск за сигурността, няма да бъдат прехвърлени към други държави.

Подходящи процедури в първата държава членка на пристигане

Действащият Регламент от Дъблин поставя неразумно бреме на първата държава членка на пристигане. Процедурите трябва да бъдат бързи и да гарантират, че кандидатите, които трябва да бъдат преместени в други държави членки, биват премествани бързо. Ето защо се въвежда опростена процедура за събиране на семейството и други действителни връзки.

Подкрепа от бюджета на ЕС и Агенцията на ЕС в областта на убежището (EUAA)

Европейският парламент е на мнение, че разходите по приемането на кандидатите по време на дъблинската фаза на процедурите следва да бъдат поети от бюджета на ЕС, за да не се натоварват несправедливо държавите членки, които ще трябва да изпълняват голям брой от тези процедури. Европейският парламент счита също така, че отговорността за прехвърлянето на кандидати в резултат на решения съгласно Регламента от Дъблин следва да се прехвърли на Агенцията на ЕС в областта на убежището.

Изчисляване на справедливата отговорност

Справедливият дял на всяка държава членка в системата на преместване се изчислява въз основа на нейния БВП и население. Това гарантира, че по-големите и по-богатите държави ще имат по-голям дял от по-малките и по-малко богатите държави. Кандидатите ще биват прехвърляни чрез системата на коригиращия механизъм за разпределение към държавите членки, които са получили от най-малък брой кандидати, спрямо техния дял.

Функциониране на коригиращия механизъм за разпределение

Кандидатите, които нямат действителни връзки с определена държава членка, ще подлежат на преместване. При условие че кандидатът е регистриран в първата държава членка на влизане в Съюза, той или тя ще имат възможност да избират между четири държави членки, които са приели по-малък брой кандидати спрямо полагащия им се дял. Тъй като държавите членки с „най-нисък брой“ ще се променят постоянно в процеса на регистрацията на кандидати, няма да бъде възможно даден кандидат да знае кои четири държави членки ще бъдат на разположение за избор, когато решава да потърси закрила в Европа. Системата следва да не представлява „притегателен фактор“, но предоставеният ограничен избор дава на кандидата известна възможност за избор в процедурата и по този начин намалява риск от вторични движения.

Кандидатите ще могат също така да се регистрират като групи от максимум 30 души. Регистрирането като група не дава право на кандидатите да търсят защита в конкретна страна, какъвто е случаят например със семейните връзки, но тя дава на кандидатите, които са формирали тесни връзки преди да напуснат държавата си на произход или по време на пътуването, възможност да останат заедно и да бъдат прехвърлени в същата държава членка. Това също би следвало да намали рисковете от вторични движения.

Възможността за избор между четирите държави членки с най-малък брой кандидати спрямо техния дял, както и възможността да бъдат преместени като група, се прилага само ако кандидатът се регистрира в държавата членка на първо влизане.

На държавите членки се дава шанс да успеят с новата система за предоставяне на убежище

Европейският парламент включи тригодишен преходен период, по време на който държавите членки, които исторически са приемали голям брой лица, търсещи убежище, ще продължават да поемат по-голяма отговорност, а държавите членки с по-ограничен опит в приема на търсещите убежище ще започнат с по-малък дял от отговорността. През тези три години държавите членки ще преминат впоследствие автоматично към определения им справедлив дял. Подкрепата и мониторинга от страна на Агенцията на ЕС в областта на убежището ще гарантират, че всички държави членки са в състояние да постигнат успех в прилагането на справедливата обща европейска система за убежище.

Мерки по отношение на вторичните движения

Важно е да се гарантира, че кандидатите остават в държавата членка, която е отговорна за разглеждането на молбата им за международна закрила. За да бъде постигната тази цел, „вратичките“, които досега даваха възможност за прехвърляне на компетентността между държавите членки, се премахват. Регламентът от Дъблин ще позволи бързото определяне на компетентната държава членка, като след това ще бъде на практика невъзможно кандидатът да промени това. Единственият начин кандидатите да получат международна закрила на територията на Европа ще бъде те да останат в отговорната държава членка.

Филтър за кандидатите с много малки шансове за получаване на защита

За да се разбере дали даден кандидат за международна закрила отговаря на изискванията за получаване на закрила, като по този начин той бъде разграничен от т.нар. „икономически мигранти“, е необходимо да се направи индивидуална оценка за всеки отделен случай. Това е сложен процес, който се извършва в компетентната държава членка.

При все това, преместването на кандидати с почти никакъв шанс за получаване на международна закрила не е в интерес на една добре функционираща система за предоставяне на убежище. В същото време система, която поставя прекалено голяма административна тежест върху разположените на първа линия държави членки не би работила на практика. Следователно в предложението е включен внимателно настроен „филтър“ за кандидатите, които имат много малки шансове за получаване на международна закрила.

Тези кандидати няма да бъдат премествани, а техните молби ще бъдат разглеждани в държавата членка на първо влизане, която ще получи допълнително подпомагане от ЕС за тази цел. По този начин системата зачита правото на кандидата на справедлива процедура за искане на убежище, както и интереса от това да се разполага с ефективна система за предоставяне на убежище, без да се създава излишна тежест за държавите членки по външните граници или излишни премествания.

Стимулиране на кандидатите да останат в рамките на официалната система

Чрез радикално подобрено предоставяне на информация, правна помощ и подкрепа за кандидатите за международна закрила, в съчетание с по-ефективни процедури, кандидатите ще имат стимул да сътрудничат с органите.

Гаранции за ненавършили пълнолетие

Европейският парламент постави значителен акцент върху осигуряването на солидни гаранции за ненавършилите пълнолетие, независимо дали те са придружавани или непридружавани. Сред основните разпоредби са въвеждането на засилени правила при оценяването на висшия интерес, строги изисквания относно предоставянето на попечители, както и от предоставяне на адаптирана за децата информация. Прехвърлянето на непридружени ненавършили пълнолетие не може да се извършва без оценка на висшия интерес от мултидисциплинарен екип и присъствието на настойник/попечител в приемащата държава членка.

Осигуряване на пълното участие на всички държави членки

Европейският парламент приема, че всички държави — членки на ЕС зачитат демократичния процес на вземане на решения, включително в случаите, когато те споделят постигнатите резултати. С цел да се гарантира, че държавите членки имат стимули да следват правилата, се включват принудителни мерки срещу държавите членки, които не спазват правилата. Отказът на държави членки по външните граници на Съюза да регистрират кандидатите би довел до прекратяване на преместването на кандидати от тяхна територия. Държавите членки, които отказват да приемат преместването на кандидати на тяхна територия, ще бъдат изправени пред ограничения в достъпа си до средства на ЕС и няма да могат да използват средства на ЕС за връщане на кандидатите, чиито молби за убежище са били отхвърлени.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. № D(2016)51537

Клод Морайс

Председател, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

ASP 13G205

Брюксел

Относно:   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство (преработен текст)

  (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение водещата комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 58, следва да уведоми комисията относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, освен посочените като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 29 ноември 2016 г. комисията по правни въпроси реши с 12 гласа „за“ и 1 глас „против“(1) да препоръча на водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Даниел Буда, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Терез Комодини Какиа, Мади Делво, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Мери Хънибол, Дитмар Кьостер, Антониу Мариню и Пинту, Ангелика Ниблер, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Павел Свобода, Аксел Фос, Косма Злотовски, Тадеуш Звефка.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 6 октомври 2016 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство

COM(2016)0270 от 4.5.2016 г. – 2016/0133(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свои заседания на 25 май и 7 юли 2016 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на тези заседания, след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, консултативната работна група констатира единодушно, че със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, следва да се отбележат следните елементи:

- в член 1 предлаганото добавяне на текста „една-единствена“;

- в параграфи 5 и 6 на член 8 предлаганото заличаване на текста „братята и сестрите“;

- в член 10, параграф 1 думата „само“;

- в член 10, параграф 2 предлаганото заличаване на текста „или брат или сестра“;

- в член 13, встъпителна част предлаганото заличаване на текста „и/или ненавършили пълнолетие несключили брак братя и сестри“;

- целият текст на приложение І.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (4.5.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Докладчик по становище: Рамона Николе Мънеску

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да се предотврати предприемането на потенциално опасно пътуване от страната на произход към държава членка от кандидати, чиито молби са недопустими или които вероятно не се нуждаят от международна закрила, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището в сътрудничество с Комисията и държавите членки следва да информират потенциалните мигранти относно законните начини за достъп до Съюза и относно рисковете от незаконната миграция.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да предотврати нелегалната миграция и да намали обема на молбите за убежище, основаващи се на погрешна информация.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Трудностите при управлението на миграционния поток, пред които са изправени центровете за приемане и категоризиране („горещи точки“) в държавите членки на първо пристигане показаха необходимостта от по-конкретен и основан на по-голямо сътрудничество подход.

Обосновка

Настоящото изменение подчертава основанията за общ подход на ЕС.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се предотврати прехвърлянето между държавите членки на кандидати, чиито молби са недопустими или които вероятно не се нуждаят от международна закрила, или които представляват риск за сигурността, е необходимо да се гарантира, че държавата членка, в която първоначално е подадена молбата, проверява нейната допустимост във връзка с първата страна на убежище и сигурната трета страна, разглежда по ускорена процедура молбите, подадени от кандидати, идващи от сигурна трета страна на произход, посочена в списъка на ЕС, както и от кандидати, будещи притеснения във връзка със сигурността.

заличава се

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 20

Регламент (ЕС) № 604/2013

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се осигури пълното зачитане на принципа на целостта на семейството и на принципа на висшия интерес на детето, съществуването на връзка на зависимост между кандидат и негово дете, брат и сестра или родител, основаваща се на бременност или майчинство на лицето кандидат, на здравословно състояние или напреднала възраст, следва да се превърне в задължителен критерий за компетентност. Когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, присъствието на член на неговото семейство или негов роднина, който може да се грижи за него, на територията на друга държава членка, следва също така да се превърне в задължителен критерий за компетентност. С цел възпиране на вторичните движения на непридружените ненавършили пълнолетие, които не са в техен висш интерес, в отсъствието на член на семейството или на роднина, компетентна следва да бъде държавата членка, в която непридруженият ненавършил пълнолетие първоначално е подал молбата си за международна закрила, освен ако не се докаже, че това не би било във висшия интерес на детето. Преди непридружен ненавършил пълнолетие да бъде прехвърлен на друга държава членка, държавата членка, извършваща прехвърлянето, следва да се увери, че тази друга държава членка ще предприеме всички необходими и подходящи мерки за осигуряване на адекватна защита на детето, и по-специално бързото назначаване на един или няколко представители, които имат за задача да осигурят защитата на всички права на детето. Всяко решение за прехвърляне на непридружен ненавършил пълнолетие следва да се предхожда от преценка на неговия висш интерес от служители с необходимите квалификации и опит.

(20)  За да се осигури пълното зачитане на принципа на целостта на семейството и на принципа на висшия интерес на детето, съществуването на връзка на зависимост между кандидат и негово дете, брат и сестра или родител, основаваща се на бременност или майчинство на лицето кандидат, на здравословно състояние или напреднала възраст, следва да се превърне в задължителен критерий за компетентност. Когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, присъствието на член на неговото семейство или негов роднина, който може да се грижи за него, на територията на друга държава членка, следва също така да се превърне в задължителен критерий за компетентност. Разделените деца, които от законова гледна точка се считат и за непридружени ненавършили пълнолетие, представляват отделна категория, която изисква специално внимание. С цел възпиране на вторичните движения на непридружените ненавършили пълнолетие, които не са в техен висш интерес, в отсъствието на член на семейството или на роднина, компетентна следва да бъде държавата членка, в която непридруженият ненавършил пълнолетие първоначално е подал молбата си за международна закрила, освен ако не се докаже, че това не би било във висшия интерес на детето. Преди непридружен ненавършил пълнолетие да бъде прехвърлен на друга държава членка, държавата членка, извършваща прехвърлянето, следва да се увери, че тази друга държава членка ще предприеме всички необходими и подходящи мерки за осигуряване на адекватна защита на детето, и по-специално бързото назначаване на един или няколко представители, които имат за задача да осигурят защитата на всички права на детето. Всяко решение за прехвърляне на непридружен ненавършил пълнолетие следва да се предхожда от преценка на неговия висш интерес от служители с необходимите квалификации и опит.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се осигури постигане на целите на настоящия регламент и предотвратяване на пречките пред неговото прилагане, и по-специално за да се избегнат укриването и вторичните движения между държавите членки, е необходимо да се установят ясни задължения, които кандидатът трябва да изпълни в хода на процедурата и за които той следва да бъде надлежно и своевременно информиран. Нарушаването на тези правни задължения следва да води до подходящи и пропорционални процесуални последици за кандидата и до подходящи и пропорционални последици по отношение на условията на неговото приемане. В съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз държавата членка, в която се намира такъв кандидат, следва във всички случаи да осигури задоволяването на непосредствените материални нужди на това лице.

(22)  За да се осигури постигане на целите на настоящия регламент и предотвратяване на пречките пред неговото прилагане, и по-специално за да се избегнат укриването и вторичните движения между държавите членки, е необходимо да се установят ясни задължения, които кандидатът трябва да изпълни в хода на процедурата и за които той следва да бъде надлежно и своевременно информиран. Неспазването на тези задължения не следва да бъде в ущърб на правото на кандидата на справедлив и равностоен процес, нито да води до ненужни, неподходящи и диспропорционални последици по отношение на условията на неговото приемане. В съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, държавата членка, в която се намира такъв кандидат, следва във всички случаи да осигури задоволяването на непосредствените елементарни нужди на това лице.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 24

Регламент (ЕС) № 604/2013

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За да се гарантира ефективната защита на правата на засегнатите лица, следва да бъдат установени законови гаранции и право на ефективна правна защита по отношение на решения, засягащи прехвърляния в компетентната държава членка, по-специално в съответствие с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Ефективна правна защита следва да бъде осигурена и в случаите, когато няма взето решение за прехвърляне, но кандидатът твърди, че друга държава членка е компетентна, поради това, че има член на семейството или, за непридружените ненавършили пълнолетие — роднина, в друга държава членка. За да се гарантира спазването на международното право, ефективната правна защита срещу такива решения следва да включва както разглеждането на прилагането на настоящия регламент, така и на законовата и фактическа ситуация в държавата членка, в която е прехвърлен кандидатът. Обхватът на ефективната правна защита следва да се ограничава до преценка на това дали е налице риск от нарушаване на основните права на кандидата на зачитане на семейния живот, на правата на детето или на забраната на нечовешкото и унизително отношение.

(24)  Всяко подлежащо на настоящия регламент лице следва да има право на ефективна правна защита под формата на обжалване или преразглеждане, в съответствие с приложимото законодателство на практика и по закон. За да се гарантира ефективната защита на правата на засегнатите лица, следва да бъдат установени законови гаранции и право на ефективна правна защита по отношение на решения, засягащи прехвърляния в компетентната държава членка, по-специално в съответствие с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Ефективна правна защита следва да бъде осигурена и в случаите, когато няма взето решение за прехвърляне, но кандидатът твърди, че друга държава членка е компетентна, поради това, че има член на семейството или, за непридружените ненавършили пълнолетие — роднина, в друга държава членка. За да се гарантира спазването на международното право и на имащата отношение съдебна практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека, ефективната правна защита срещу такива решения следва да включва както разглеждането на прилагането на настоящия регламент, така и на законовата и фактическа ситуация в държавата членка, в която е прехвърлен или върнат кандидатът. Основният обхват на ефективната правна защита следва да се ограничава до преценка на това дали е налице риск от нарушаване на основните права на кандидата на зачитане на семейния живот, на правата на детето или на забраната на нечовешкото и унизително отношение.

Обосновка

Като започва съображението с позоваване на правото на ефективна защита и като посочва съдебната практика Съда на ЕС и ЕСПЧ изменението има за цел да укрепи това право.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За да се осигури бързото определяне на компетентността и разпределяне на кандидатите за международна закрила между държавите членки, сроковете за подаване и отговор на исканията за поемане на отговорността, за подаване на уведомления за обратно приемане и за извършване на прехвърляния, както и за подаване на жалби и произнасяне по тях, следва да бъдат рационализирани и съкратени във възможно най-голяма степен.

(26)  За да се осигури бързото определяне на компетентността и разпределяне на кандидатите за международна закрила между държавите членки, сроковете за подаване и отговор на исканията за поемане на отговорността, за подаване на уведомления за обратно приемане и за извършване на прехвърляния, както и за подаване на жалби и произнасяне по тях, следва да бъдат рационализирани и съкратени във възможно най-голяма степен, като същевременно се зачитат основните права на кандидатите, правата на уязвимите лица, по-специално правата на детето и основният принцип на висшия интерес на детето, както и принципът на събиране на семейството.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Като отправна точка при прилагането на коригиращия механизъм за разпределение следва да се прилага коефициент, основаващ се на броя на населението и размера на икономиката на държавите членки, съвместно с праг, за да може механизмът да действа като средство за подпомагане на държавите членки, които са подложени на несъразмерно голям натиск. Прилагането на коригиращия механизъм за разпределение в полза на държава членка следва да бъде задействано автоматично, когато броят на молбите за международна закрила, за които е компетентна държавата членка, надвиши 150 % от числото, посочено в референтния коефициент. За да бъдат цялостно отразени усилията на всяка държава членка, за целите на такова изчисление към броя на молбите за международна закрила следва да се добави броят на реално презаселените в тази държава лица членка.

(32)  Като отправна точка при прилагането на коригиращия механизъм за разпределение следва да се прилага коефициент, основаващ се на броя на населението и размера на икономиката на държавите членки, както и на степента на стабилност в съседните им трети страни, съвместно с праг, за да може механизмът да действа като средство за подпомагане на държавите членки, които са подложени на несъразмерно голям натиск. Прилагането на коригиращия механизъм за разпределение в полза на държава членка следва да бъде задействано автоматично, когато броят на молбите за международна закрила, за които е компетентна държавата членка, надвиши 150 % от числото, посочено в референтния коефициент. За да бъдат цялостно отразени усилията на всяка държава членка, за целите на такова изчисление към броя на молбите за международна закрила следва да се добави броят на реално презаселените в тази държава лица членка.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да създаде и да улеснява дейността на мрежа на компетентните органи на държавите членки, за да се подобрят практическото сътрудничество и обменът на информация по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, в това число разработването на практически инструменти и насоки.

(42)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да създаде и да улеснява дейността на мрежа на компетентните органи на държавите членки, за да се подобрят практическото сътрудничество и обменът на информация по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, в това число разработването на практически инструменти и насоки. Тази мрежа следва да може да си сътрудничи с органите на страните на транзитно преминаване, страните на произход, страните кандидатки и потенциални кандидатки, страните от европейското съседство, както и с международните организации, по-специално агенциите на ООН и неправителствените организации.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  За да се прецени дали коригиращият механизъм за разпределение по настоящия регламент постига целта си за осигуряване на справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и за облекчаване на несъразмерно големия натиск, на който са подложени някои държави членки, Комисията следва да направи преглед на функционирането на коригиращия механизъм за разпределение, и по-специално да се увери, че прагът за задействане и прекратяване на коригиращото разпределение действително осигурява справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и бърз достъп на кандидатите до процедурите за предоставяне на международна закрила в ситуации, в които дадена държава членки е изправена пред несъразмерно голям брой молби за международна закрила, за които е компетентна съгласно настоящия регламент.

(52)  За да се прецени дали коригиращият механизъм за разпределение по настоящия регламент постига целта си за осигуряване на справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и за облекчаване на несъразмерно големия натиск, на който са подложени някои държави членки, Комисията следва да направи преглед на функционирането на коригиращия механизъм за разпределение, и по-специално да се увери, че прагът за задействане и прекратяване на коригиращото разпределение действително осигурява справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и бърз достъп на кандидатите до процедурите за предоставяне на международна закрила в ситуации, в които дадена държава членки е изправена пред несъразмерно голям брой молби за международна закрила, за които е компетентна съгласно настоящия регламент. Във връзка с това Европейската комисия следва да публикува на редовни интервали броя на молбите за международна закрила, получени във всяка държава членка, включително процента на положителните отговори, произхода на кандидатите и срока за обработка на всяка молба.

Изменение     11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква й

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 2 – параграф 1 – буква й

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  „непридружен ненавършил пълнолетие“ означава ненавършил пълнолетие, който пристига на територията на държавите членки и не е придружен от пълнолетен, който отговаря за него съгласно правото или практиката на съответната държава членка, за времето през което той не е ефективно поставен под грижите на пълнолетен; това определение включва също така ненавършилите пълнолетие, които са оставени без придружител, след като са влезли на територията на държавите членки;

й)  „непридружен ненавършил пълнолетие“ означава ненавършил пълнолетие, който пристига на територията на държавите членки и не е придружен от пълнолетен, който отговаря за него съгласно правото или практиката на съответната държава членка, за времето през което той не е ефективно поставен под грижите на пълнолетен; това определение включва също така ненавършилите пълнолетие, които са оставени без придружител, след като са влезли на територията на държавите членки, както и ненавършилите пълнолетие, които са били разделени и от двамата си родители или от предишното лице, което законно или обичайно е полагало грижи за тях;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел разширяването на обхвата на определението за „непридружен ненавършил пълнолетие“.

Изменение     12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преди да приложи критериите за определяне на компетентната държава членка в съответствие с глави III и IV, първата държава членка, в която е била подадена молбата за международна закрила:

заличава се

а)  проверява дали молбата за международна закрила не е недопустима съгласно член 33, параграф 2, букви б) и в) от Директива 2013/32/ЕС, когато държава, която не е държава членка, се счита за първа страна на убежище или за сигурна трета страна за кандидата; и

 

б)   разглежда молбата по ускорена процедура съгласно член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС, когато са налице следните основания:

 

i)   кандидатът е гражданин на трета държава или е лице без гражданство и преди обичайно е пребивавал в тази държава, посочена като сигурна трета страна на произход в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент [Предложение COM(2015) 452, 9.9.2015 г.]; или

 

ii)   има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на държавата членка, или кандидатът е бил принудително изгонен поради сериозни причини, свързани с националната сигурност или обществения ред, съгласно националното право.

 

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  че правото да подаде молба за международна закрила не включва никакъв избор на кандидата на държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата му за международна закрила;

а)  че правото да подаде молба за международна закрила не включва никакъв избор на кандидата на държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата му за международна закрила, освен когато той отговаря на условията за събиране на семейството;

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При нужда и с цел правилното разбиране от кандидата информацията се предоставя и устно, например във връзка с индивидуалното интервю по член 7.

При нужда и с цел правилното разбиране от кандидата информацията се предоставя и устно, например във връзка с индивидуалното интервю по член 7. Когато кандидатът е ненавършил пълнолетие, информацията му се предоставя по начин, подходящ за възрастта му.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да третира специфичната ситуация на ненавършилите пълнолетие лица като укрепи техните права. То е свързано с измененията на членове 7, 8 и 10.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Индивидуалното интервю се провежда на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че разбира, и на който той може да разговаря. Когато е необходимо, държавите членки прибягват до устен преводач, който е способен да осигури подходяща комуникация между кандидата и лицето, провеждащо индивидуалното интервю.

3.  Индивидуалното интервю се провежда на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че разбира, и на който той може да разговаря, и при необходимост по начин, подходящ за възрастта му. Когато е необходимо, държавите членки прибягват до устен преводач, който е способен да осигури подходяща комуникация между кандидата и лицето, провеждащо индивидуалното интервю.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да третира специфичната ситуация на ненавършилите пълнолетие лица като укрепи техните права. То е свързано с измененията на членове 6, 8 и 10.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент.

1.  Висшият интерес на детето се преценява системно и е от първостепенно значение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел укрепването на правата на ненавършилите пълнолетие лица и засилването на задълженията на държавите членки спрямо тях. То е свързано с останалите измененията на член 8.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка, в която е длъжен да се намира даден непридружен ненавършил пълнолетие, осигурява представител, който представлява и/или подпомага непридружения ненавършил пълнолетие във връзка с релевантните процедури, предвидени в настоящия регламент. Представителят следва да има необходимата квалификация и експертен опит, за да осигури зачитането на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие по време на процедурите, провеждани съгласно настоящия регламент. Този представител има достъп до съдържанието на съответните документи в досието на кандидата, включително до специалната брошура за непридружени ненавършили пълнолетие.

Всяка държава членка, в която е длъжен да се намира даден непридружен ненавършил пълнолетие, осигурява добре обучен представител, който бива назначен незабавно при пристигането и представлява и/или подпомага непридружения ненавършил пълнолетие във връзка с релевантните процедури, предвидени в настоящия регламент. Представителят следва да има необходимата квалификация и експертен опит, за да осигури зачитането на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие по време на процедурите, провеждани съгласно настоящия регламент. Този представител има достъп до съдържанието на съответните документи в досието на кандидата, включително до специалната брошура за непридружени ненавършили пълнолетие.

Настоящият параграф не засяга съответните разпоредби на член 25 от Директива 2013/32/ЕС.

Настоящият параграф не засяга съответните разпоредби на член 25 от Директива 2013/32/ЕС.

 

Поради тяхната уязвимост непридружените ненавършили пълнолетие лица следва да бъдат прехвърляни в друга държава членка единствено в случаите, в които това прехвърляне е в най-висшия интерес на детето.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да укрепи правата на непридружените ненавършили пълнолетие лица и да изтъкне, че държавата носи отговорност за тях.

Изменение     18

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 8 – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  възможността за събиране на семейството;

а)  запазването на живота на семейството, включително възможността за събиране на семейството;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел укрепването на гаранциите за ненавършилите пълнолетие лица като разшири задълженията на държавите членки спрямо тях. То е свързано с останалите измененията на член 8.

Изменение     19

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 – алинея 3

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 8 – параграф 5 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Служителите на компетентните органи, посочени в член 47, които обработват молбите, свързани с непридружени ненавършили пълнолетие, трябва да са получили и да продължават да получават подходящо обучение относно специалните нужди на ненавършилите пълнолетие.

Служителите на компетентните органи, посочени в член 47, които обработват молбите, свързани с непридружени ненавършили пълнолетие, трябва да са получили и да продължават да получават подходящо обучение относно специалните нужди на ненавършилите пълнолетие. Това обучение включва модули за оценка на риска с цел насочване на грижите и закрилата в зависимост от индивидуалните нужди на детето, със специален акцент върху ранното идентифициране на жертвите на трафик и злоупотреби, както и обучение в областта на добрите практики за предотвратяване на изчезването на детето.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да третира специфичната ситуация на ненавършилите пълнолетие лица като укрепва гаранциите, че ще получат подходящи грижи от страна на компетентните органи на държавите членки. То е свързано с измененията на членове 7, 8 и 10.

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 10 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В отсъствие на член на семейството или роднина, както е посочено в параграфи 2 и 3, компетентната държава членка е тази, в която непридруженият ненавършил пълнолетие е подал за първи път своята молба за международна закрила, освен ако не е доказано, че това не е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

В отсъствие на член на семейството или роднина, както е посочено в параграфи 2 и 3, компетентната държава членка е тази, в която се намира непридруженият ненавършил пълнолетие, или в която е подал молба за международна закрила, при условие, че това е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с предходното изменение на член 8. Държавата носи отговорност за всяко непридружено ненавършило пълнолетие лица, намиращо се на нейна територия.

Изменение     21

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка, в която е подадена молбата за международна закрила и в която се провежда процедурата за определяне на компетентната държава членка, може по всяко време, преди да бъде определена компетентна държава членка, да поиска от друга държава членка да поеме отговорност за кандидат с цел да бъдат събрани заедно близки , дори когато въпросната друга държава членка не е компетентна съгласно критериите, установени в членове 1013 и член 18. Заинтересованите лица трябва да дадат съгласието си за това в писмена форма.

Държавата членка, в която е подадена молбата за международна закрила и в която се провежда процедурата за определяне на компетентната държава членка, може по всяко време, преди да бъде определена компетентна държава членка, да поиска от друга държава членка да поеме отговорност за кандидат с цел да бъдат събрани заедно близки или въз основа на семейни, културни или социални връзки или езикови умения, които биха могли да улеснят неговата интеграция в съответната друга държава членка, дори когато въпросната друга държава членка не е компетентна съгласно критериите, установени в членове 1013 и член 18. Заинтересованите лица трябва да дадат съгласието си за това в писмена форма.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 604/2013

Член 29 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки не могат да задържат дадено лице единствено поради това, че спрямо него се провежда процедурата, установена с настоящия регламент.

Държавите членки не могат да задържат дадено лице единствено поради това, че спрямо него се провежда процедурата, установена с настоящия регламент. Задържането винаги остава крайна мярка и неговите алтернативи са винаги с приоритет. Деца не се задържат, тъй като задържането никога не може да бъде в техен висш интерес. Ненавършилите пълнолетие и семействата с ненавършили пълнолетие деца се настаняват заедно в несвързани с лишаване от свобода места за настаняване в общността.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира, че за децата са взети подходящи мерки в съответствие с техния най-висш интерес.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището създава мрежа на компетентните органи, посочени в член 47, параграф 1, и улеснява дейността на тази мрежа, за да се подобрят практическото сътрудничество и обменът на информация по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, в това число разработването на практически инструменти и насоки.

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището създава мрежа на компетентните органи, посочени в член 47, параграф 1, и улеснява дейността на тази мрежа, за да се подобрят практическото сътрудничество и обменът на информация по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, в това число разработването на практически инструменти и насоки. Компетентните органи на държавите кандидатки и потенциални кандидатки и на съседните на Европейския съюз държави могат да бъдат поканени да си сътрудничат с тази мрежа.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Дата на приемане

11.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

9

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Josef Weidenholzer

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-   :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (17.5.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Докладчик по становище: Жерар Дьопре

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за преработване и замяна на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство С оглед на миграционната криза и бежанците, се оказа необходимо да се реформира системата от Дъблин, както с цел опростяване, така и за подобряване на нейната ефикасност на практика, а също и за да се отчете фактът, че някои държави членки са изправени пред несъразмерно голям натиск по отношение на молбите за убежище.

Коригиращ механизъм

Бюджетните кредити, необходими за прилагането на предложението, възлизат на 1,828 млрд. евро за периода 2017—2020 г. Това би трябвало да покрие разходите по преместването, след задействането на механизма за справедливост в полза на дадена държава членка, въвеждането и функционирането на информационната система за регистрация и автоматично разпределение на лицата, търсещи убежище, както и разходите за създаване на допълнителен капацитет за прием и предоставяне на храна и основни услуги на преместваните лица, търсещи убежище.

Докладчикът отбелязва позицията на Комисията, която определя праг на броя на молбите за убежище, след чието достигане коригиращият механизъм за разпределение бива автоматично задействан; счита, че предвиждането на праг за задействане на механизма е необходимо, за да се гарантира, че дадена държава членка няма да бъде изправена пред несъразмерно голям натиск по отношение на молбите за убежище, нито пък би пожелала да използва тази схема на разпределение, при положение, че приема малък брой търсещи убежище лица в съответствие с коефициента на разпределение на кандидатите.

Докладчикът обаче счита, че като определя прага на задействане на 150% от референтния брой, Комисията излага някои държави членки на прекомерна тежест, тъй като те трябва да поемат сами брой молби, който надвишава наполовина капацитета им, преди да се задейства механизмът на солидарност; счита също така, че един твърде нисък праг без допълнителни условия може да доведе до по-ниска степен на отговорност от страна на дадена държава членка по отношение на контрола и управлението на нейните граници; затова предлага този праг да бъде определен на 100 % от референтния брой на държавата членка, но като се предотврати евентуална политика на толерантност по границите чрез включването на клауза за взаимна солидарност, позволяваща спирането на коригиращия механизъм, когато дадена държава членка не изпълнява надлежно задълженията си за управление на външната си граница в съответствие с Регламента относно европейската гранична и брегова охрана; на последно място, предлага да се предвиди преустановяването на прилагането на коригиращия механизъм единствено когато броят на молбите за убежище към държавата членка бенефициер е паднал до 90 % от референтния й брой, за се избегнат повтарящите се движения в системата.

Разходи по преместване

От общо предвидените 1,828 млрд. евро, 375 милиона евро са заделени за възстановяване на разходите за прехвърляне между държави членки за общо 750 000 преместени лица. В член 42 от преработеното предложение се предвижда, че на държавата членка бенефициер, която осигурява прехвърлянето на търсещо убежище лице в определената му държава, се възстановява еднократно платима сума в размер на 500 евро за прехвърлено лице.

Докладчикът по становище подкрепя предложението, според което държавата, която поема разходите за прехвърлянето, има право на обезщетение; счита, че фиксираното обезщетение е основателно, защото позволява да се избегне огромна бюрократична тежест за контрол на действителните разходи; въпреки това счита, че при определянето на тази сума на 500 евро за прехвърлено лице под претекст, че ползите, които надвишават действителните разходи могат да помогнат на най-засегнатите държави членки, Комисията не взема предвид неотдавнашното установяване на Инструмент за спешна помощ(1), който е предназначен да допълни действията, предприети от държавите членки, засегнати, наред с другото, от внезапен и масивен приток на граждани на трети държави (бежанци и мигранти) на тяхна територия.

Поради това докладчикът предлага да се определи еднократно платима сума от 300 евро за прехвърлено лице, за да се доближи малко повече до размера на прогнозните реални разходи. Така общият размер на трансферите за периода 2017—2020 г. ще бъде 1, 225 милиарда евро, което позволява спестяването на 150 милиона евро. От тези икономии поне 110 милиона евро биха могли да бъдат използвани за основен резерв за неотложна помощ (30 милиона EUR през 2017 г. и 40 млн. евро годишно през 2018 и 2019 г.) преди изтичането на правното основание през март 2019 г.

Финансова солидарност и създаване на „дъблински резерв“ по линията на фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Докладчикът намира за законосъобразно, необходимо и пропорционално предложението на Комисията, чиято цел е да наложи на държавите членки задължението да допринасят финансово, когато отказват да поемат отговорност за търсещи убежище лица, които им се полагат от системата на разпределение; подчертава, че това финансово участие по никакъв начин не е наказателна мярка, но представлява справедливо участие в необходимостта от солидарност между държавите членки (чл. 80 от ДФЕС); въпреки това счита, че предвиденият от Комисията финансов механизъм в този случай не е подходящ, нито по отношение на размера, нито на условията.

Докладчикът предлага от гледна точка на финансовата солидарност държава членка, която не изпълнява своите задължения по корективния механизъм за разпределение, да плаща за всеки кандидат, който би бил разпределен към нея, през първата и втората година по 50 000 EUR, през третата и четвъртата година по 75 000 EUR, а през петата и следващите години по 100 000 EUR. Тези суми ще бъдат изцяло предоставени на ФУМИ, създаден с Регламент (ЕС) № 516/2014, с оглед на създаването на „дъблински резерв“. Създаването на такъв резерв може да се осъществи разбира се единствено в момента на преразглеждането на ФУМИ, предвиден в член 60 от Регламент 514/2014 и в член 28 от Регламент (ЕС) № 516/2014, не по-късно от 30 юни 2020 г. Ако държава членка не извърши плащане, Комисията удържа тези суми от плащанията, дължими на въпросната държава членка от други фондове на Съюза.

Средствата на този „дъблински резерв“ са предназначени за покриване на еднократна сума за всяко търсещо убежище лице и се разпределят пропорционално между държавите членки, които участват по подходящ начин в коригиращия механизъм за разпределение; Решение (ЕС) 2015/1601 уточнява, че мерките за преместване се ползват от финансовата подкрепа на ФУМИ. За тази цел държавите членки на преместване получават еднократна сума в размер на 6 000 евро за всяко лице, което търси международна закрила, и което е преместено на тяхна територия. За презаселването тази сума е 10 000 евро на човек; докладчикът счита, че следователно по отношение на този механизъм за солидарност следва да се предвиди финансова подкрепа за държавите членки, участващи в него; с предложената система, сумите, предвидени от заявителя за тази финансова подкрепа ще се увеличат пропорционално на тежестта, която трябва да си разпределят поради неучастието на някои държави членки.

Автоматизирана система за регистрация и мониторинг на молбите

От общо 1,828 млрд. евро 3,603 милиона евро следва да са отпуснати в бюджета на EU-LISA за подготвянето, разработването и оперативното управление на компютърна автоматична система за разпределяне на лицата, търсещи убежище; Когато автоматичната система за регистрация и проследяване на молбите, и за механизма за разпределение, предвиден в член 44 определя държавата членка на разпределение, тази информация трябва да бъде автоматично въведена в Евродак. По тази причина следва да се предвиди оперативна съвместимост между централната система на коригиращия механизъм и централната система на Евродак.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/201121, следва да отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система и на комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

(30)  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/201121, следва да отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система, за нейната оперативна съвместимост с други системи, както и за комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

___

___

21 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Като отправна точка при прилагането на коригиращия механизъм за разпределение следва да се прилага коефициент, основаващ се на броя на населението и размера на икономиката на държавите членки, съвместно с праг, за да може механизмът да действа като средство за подпомагане на държавите членки, които са подложени на несъразмерно голям натиск. Прилагането на коригиращия механизъм за разпределение в полза на държава членка следва да бъде задействано автоматично, когато броят на молбите за международна закрила, за които е компетентна държавата членка, надвиши 150% от числото, посочено в референтния коефициент. За да бъдат цялостно отразени усилията на всяка държава членка, за целите на такова изчисление към броя на молбите за международна закрила следва да се добави броят на реално презаселените в тази държава членка лица.

(32)  Като отправна точка при прилагането на коригиращия механизъм за разпределение следва да се прилага коефициент, основаващ се на броя на населението и размера на икономиката на държавите членки, съвместно с праг, за да може механизмът да действа като средство за подпомагане на държавите членки, които са подложени на несъразмерно голям натиск. Прилагането на коригиращия механизъм за разпределение в полза на държава членка следва да бъде задействано автоматично, когато броят на молбите за международна закрила, за които е компетентна държавата членка, надвиши 100% от числото, посочено в референтния коефициент. За да бъдат цялостно отразени усилията на всяка държава членка, за целите на такова изчисление към броя на молбите за международна закрила следва да се добави броят на реално презаселените в тази държава членка лица.

Обосновка

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  По механизма за разпределение разходите по прехвърлянето на кандидат към държавата членка на разпределение следва да бъдат възстановени от бюджета на ЕС.

(34)  По механизма за разпределение разходите по прехвърлянето на кандидат към държавата членка на разпределение следва да бъдат възстановени от бюджета на ЕС с еднократна сума в размер на 300 EUR за всяко преместено лице.

Обосновка

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Държава членка на разпределение може да реши да не приема разпределените ѝ кандидати в рамките на дванадесетмесечен период, като такъв случай тя следва да въведе тази информация в автоматизираната система и да уведоми другите държави членки, Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. След това кандидатите, които е трябвало да бъдат разпределени към тази държава членка, следва да бъдат разпределени към другите държави членки вместо към нея. Държавата членка, която временно не участва в коригиращия механизъм за разпределение, следва да направи солидарна вноска в размер на 250 000 EUR за всеки кандидат, който не е приет, в полза на държавата членка, определена като компетентна за разглеждане на молбата му. Комисията следва да определи практически в акт за изпълнение реда и условията за прилагане на механизма за солидарни вноски. Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището ще извършва мониторинг и ежегодно ще докладва на Комисията относно прилагането на механизма за финансова солидарност.

(35)  Държава членка на разпределение, която не приема разпределените ѝ кандидати в рамките на дванадесетмесечен период, следва да въведе тази информация в автоматизираната система и да уведоми другите държави членки, Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. След това кандидатите, които е трябвало да бъдат разпределени към тази държава членка, следва да бъдат разпределени към другите държави членки вместо към нея. Следва да се установи фонд („дъблински резерв“) и държавата членка, която не участва в коригиращия механизъм за разпределение, следва да заплати в този фонд, разпределени по отношение на всеки разпределен кандидат, когото държава членка не приема, годишни плащания в размер на 50 000 EUR за първата и втората година, 75 000 EUR за третата и четвъртата година и 100 000 EUR за следващите години. Средствата на този „дъблински резерв“ са предназначени за покриване на еднократна сума за всяко търсещо убежище лице и се разпределят пропорционално между държавите членки, които участват в коригиращия механизъм за разпределение. Ако държава членка не извърши плащане, Комисията удържа същата сума от плащанията, дължими на въпросната държава членка от други фондове на Съюза. Комисията следва да определи практически в акт за изпълнение реда и условията за прилагане на горепосочения принцип и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището ще извършва мониторинг и ежегодно ще докладва на Комисията.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Трябва да бъде гарантирана приемствеността между системата за определяне на компетентната държава членка, установена с Регламент (ЕС) № 604/2013, и системата, установена с настоящия регламент. По подобен начин е необходимо да се осигури съгласуваност между настоящия регламент и Регламент [Предложение за Регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета] .

(41)  Трябва да бъде гарантирана приемствеността между системата за определяне на компетентната държава членка, установена с Регламент (ЕС) № 604/2013, и системата, установена с настоящия регламент. По подобен начин е необходимо да се осигури съгласуваност между настоящия регламент и Регламент [Предложение за Регламент за преработване на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета] . Когато автоматичната система за регистрация и проследяване на молбите, и за механизма за разпределение, предвиден в член 44, определи държавата членка на разпределение, тази информация следва да бъде автоматично въведена в Евродак. По тази причина следва да се предвиди оперативна съвместимост между централната система на коригиращия механизъм и централната система на Евродак.

Обосновка

Това изменение изрично се позовава на връзката между двата разглеждани регламента, с оглед гарантиране на съгласуваност между двете системи въз основа на тяхната оперативна съвместимост.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 се прилага, когато автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, показва, че броят на молбите за международна закрила, за които държава членка е компетентна съгласно критериите в глава III, член 3, параграф 2 или 3, член 18 и член 19, заедно с броя на реално презаселените лица, е по-висок от 150% от референтния брой, определен за тази държава членка чрез коефициента по член 35.

2.  Параграф 1 се прилага, когато автоматизираната система, посочена в член 44, параграф 1, показва, че броят на молбите за международна закрила, за които държава членка е компетентна съгласно критериите в глава III, член 3, параграф 2 или 3, член 18 и член 19, заедно с броя на реално презаселените лица, е по-висок от 100% от референтния брой, определен за тази държава членка чрез коефициента по член 35.

Обосновка

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 37 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансова солидарност

Финансова солидарност и създаване на „дъблински резерв“

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В края на тримесечния период след влизането в сила на настоящия регламент и след това в края на всеки дванадесетмесечен период държава членка може да въведе в автоматизираната система, че временно няма да участва като държава на разпределение в коригиращия механизъм за разпределение, посочен в глава VII от настоящия регламент, и да уведоми за това държавите членки, Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището.

1.  Държава членка, която не изпълни своите задължения в рамките на коригиращия механизъм за разпределение, посочен в глава VII, като държава членка на разпределение, следва, в края на тримесечния период след влизането в сила на настоящия регламент и след това в края на всеки дванадесетмесечен период след това, да въведе тази информация в автоматизираната система и да уведоми за това държавите членки, Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на посочения в параграф 2 дванадесетмесечен период автоматизираната система съобщава на държавата членка, която не участва в коригиращия механизъм за разпределение, броя на кандидатите, за които иначе тя би била държавата членка на разпределение. След това тази държава членка прави солидарна вноска в размер на 250 000 EUR за всеки кандидат, който иначе би бил разпределен към нея през съответния дванадесетмесечен период. Солидарната вноска се изплаща на държавата членка, определена за компетентна за разглеждането на съответните молби.

3.  В края на посочения в параграф 2 дванадесетмесечен период автоматизираната система съобщава на държавата членка, която не участва в коригиращия механизъм за разпределение, броя на кандидатите, за които иначе тя би била държавата членка на разпределение. Установява се фонд („дъблински резерв“) и държавата членка, която не участва в коригиращия механизъм за разпределение, заплаща в този фонд, разпределени по отношение на всеки разпределен кандидат, когото държава членка не приема, годишни плащания в размер на 50 000 EUR за първата и втората година, 75 000 EUR за третата и четвъртата година и 100 000 EUR за следващите години. Средствата на този „дъблински резерв“ покриват еднократна сума за всяко търсещо убежище лице и се разпределят пропорционално между държавите членки, които участват в коригиращия механизъм за разпределение. Ако държава членка не извърши плащане, Комисията удържа същата сума от плащанията, дължими на въпросната държава членка от други фондове на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до разходите по прехвърлянето на кандидат в държавата членка на разпределение, на държавата членка, ползваща се от механизма, се възстановява еднократно сума в размер на 500 EUR за всяко лице, прехвърлено в съответствие с член 38, буква в). Тази финансова подкрепа се предоставя чрез прилагане на процедурите, предвидени в член 18 от Регламент (ЕС) № 516/2014.

Що се отнася до разходите по прехвърлянето на кандидат в държавата членка на разпределение, на държавата членка, ползваща се от механизма, се възстановява еднократно сума в размер на 300 EUR за всяко лице, прехвърлено в съответствие с член 38, буква в). Тази финансова подкрепа се предоставя чрез прилагане на процедурите, предвидени в член 18 от Регламент (ЕС) № 516/2014.

Обосновка

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Автоматизираната система уведомява държавите членки и Комисията веднага щом броят на молбите в държавата членка, ползваща се от механизма, за които тя е компетентната държава членка съгласно настоящия регламент, е под 150% от нейния дял съгласно член 35, параграф 1.

Автоматизираната система уведомява държавите членки и Комисията веднага щом броят на молбите в държавата членка, ползваща се от механизма, за които тя е компетентната държава членка съгласно настоящия регламент, е под 90% от нейния дял съгласно член 35, параграф 1.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако дадена държава членка не изпълнява надлежно задълженията си за управление на външната си граница в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета1a, Съветът, с квалифицирано мнозинство, може да реши да спре прилагането на коригиращия механизъм за разпределение. Решението за спиране на този механизъм е валидно за фиксиран период до една година.

 

___

 

1a Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Оперативната съвместимост между компютъризираната система и „Евродак“ се осъществява чрез пряк канал за комуникация между централните системи, така че да се даде възможност за автоматично предаване на информация за определяне на държавата членка на разпределение в коригиращия механизъм.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система и комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

3.  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, отговаря за подготвянето, разработването и оперативното управление на централната система, за нейната оперативна съвместимост с други системи, както и за комуникационната инфраструктура между централната система и националните инфраструктури.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Gérard Deprez

15.6.2016

Разглеждане в комисия

9.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 година относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Дата на приемане

19.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

16

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Дата на внасяне

6.11.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация