Procedure : 2016/0133(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0345/2017

Indgivne tekster :

A8-0345/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     ***I
PDF 1279kWORD 178k
6.11.2017
PE 599.751v03-00 A8-0345/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cecilia Wikström

(Omarbejdning - forretningsordenens artikel 104)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0270),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, litra e), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C8-0173/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske deputeretkammer, det tjekkiske senat, det italienske senat, det ungarske parlament, det polske Sejm, det polske senat, det rumænske deputeretkammer samt det slovakiske parlament, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 8. december 2016(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(3),

–  der henviser til skrivelse af 30. november 2016 fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0345/2017),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge Den Rådgivende Gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens Juridiske Tjenester ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra Den Rådgivende Gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens Juridiske Tjenester;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Artikel 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsætter, at retten til asyl sikres under iagttagelse af reglerne i Genèvekonventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union.

Begrundelse

Retten til asyl skal sikres under iagttagelse af reglerne i Genèvekonventionen af 28. juni 1951 og protokollen fra 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  En sådan metode bør baseres på kriterier, der er objektive og retfærdige for både medlemsstaterne og de pågældende personer. Den bør især gøre det muligt hurtigt at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, for at sikre en effektiv adgang til procedurerne om meddelelse af international beskyttelse og for ikke at bringe målet om en hurtig behandling af ansøgninger om international beskyttelse i fare.

(5)  En sådan metode bør baseres på solidaritetsprincippet og kriterier, der er objektive og retfærdige for både medlemslandene og de pågældende personer. Den bør især gøre det muligt hurtigt at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, for at sikre en effektiv adgang til procedurerne om meddelelse af international beskyttelse og for ikke at bringe målet om en hurtig behandling af ansøgninger om international beskyttelse i fare.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør yde passende støtte til gennemførelsen af denne forordning, navnlig ved at fastsætte en referencenøgle for fordelingen af asylansøgere inden for rammerne af den korrigerende fordelingsmekanisme og ved hvert år at tilpasse de tal, der ligger til grund for referencenøglen samt en referencenøgle baseret på data fra Eurostat.

(9)  Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet") bør yde passende støtte til gennemførelsen af denne forordning, navnlig ved at fastsætte en referencenøgle for fordelingen af asylansøgere inden for rammerne af den korrigerende fordelingsmekanisme og ved hvert år at tilpasse de tal, der ligger til grund for referencenøglen samt en referencenøgle baseret på data fra Eurostat. Asylagenturet bør udarbejde informationsmateriale i tæt samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Asylagenturet bør have ansvaret for flytning af ansøgere om eller modtagere af international beskyttelse i alle tilfælde, der er foreskrevet i denne forordning.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I lyset af resultaterne af de evalueringer, der er foretaget ved gennemførelsen af forordning (EU) nr. 604/2013, er det hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at bekræfte de principper, som ligger til grund for forordning (EU) nr. 604/2013, samtidig med at der i lyset af erfaringerne foretages de nødvendige forbedringer af Dublinsystemets effektivitet og af beskyttelsen af ansøgere inden for rammerne af dette system. På grundlag af denne evaluering og en høring af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og andre interessenter anses det også for hensigtsmæssigt i forordningen at fastsætte de foranstaltninger, der kræves for at sikre en retfærdig fordeling mellem medlemsstaterne af ansvaret for ansøgninger om international beskyttelse, navnlig for at sikre, at ingen medlemsstater pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

(10)  I lyset af resultaterne af de evalueringer, der er foretaget af gennemførelsen af forordning (EU) nr. 604/2013, er det nødvendigt i lyset af erfaringerne at foretage gennemgribende forbedringer af Dublinsystemets effektivitet og af beskyttelsen af ansøgere inden for rammerne af dette system. På grundlag af denne evaluering og en høring af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og andre interessenter anses det også for hensigtsmæssigt i forordningen at fastsætte de foranstaltninger, der kræves for at sikre en retfærdig fordeling mellem medlemsstaterne af ansvaret for ansøgninger om international beskyttelse, navnlig for at sikre, at ingen medlemsstater pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I overensstemmelse med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bør hensynet til familielivet indgå som et primært hensyn i forbindelse med medlemsstaternes anvendelse af denne forordning.

(16) I overensstemmelse med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bør hensynet til privatlivet og familielivet samt princippet om forbud mod forskelsbehandling indgå som et primært hensyn i forbindelse med medlemslandenes anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at forhindre, at ansøgere med ansøgninger, der skal afvises, eller ansøgere, som sandsynligvis ikke har brug for international beskyttelse, eller som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, overføres fra den ene medlemsstat til den anden, er det nødvendigt at sikre, at den medlemsstat, hvori ansøgningen først blev indgivet, kontrollerer, om ansøgningen skal afvises i relation til første asylland og sikkert tredjeland, og ved brug af en fremskyndet procedure behandler ansøgninger fra ansøgere, der kommer fra et sikkert oprindelsesland, der er medtaget på EU's liste, og fra ansøgere, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

udgår

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Ansøgere, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bør ikke overføres mellem medlemsstater. Den medlemsstat, i hvilken ansøgningen om international beskyttelse registreres, bør foretage en sikkerhedskontrol hurtigst muligt efter registreringen med henblik på at fastslå, om ansøgeren af vægtige grunde kan betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden i denne medlemsstat. Hvis en medlemsstat gør indsigelse mod overførsel af en ansøger på grundlag af sikkerhedshensyn, bør den pågældende medlemsstat fremlægge alle nødvendige oplysninger, der underbygger dens indsigelse, for den medlemsstat, i hvilken ansøgeren befinder sig.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Hvis de kriterier, der er fastsat i artikel 10, 11, 12, 13 eller 18, ikke kan bruges til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, og hvis ansøgeren ikke har behov for særlige proceduremæssige garantier og anses for åbenbart ikke at kunne anerkendes som en person med ret til international beskyttelse, bør han eller hun ikke overføres til en anden medlemsstat. Den medlemsstat, i hvilken ansøgeren har indgivet sin ansøgning, bør være ansvarlig for den videre behandling af ansøgningen. Unionens almindelige budget bør dække omkostningerne i forbindelse med modtagelsesforholdene for en sådan ansøger, og den ansvarlige medlemsstat bør have mulighed for at anmode om bistand fra Den Europæiske Unions Asylagentur i forbindelse med behandlingen af en sådan ansøgning. Den ansvarlige medlemsstat bør kunne anmode om bistand fra Den Europæiske Grænse- og Kystvagt til tilbagesendelse af en sådan ansøger til et tredjeland efter en afgørelse om tilbagesendelse, hvis det konstateres, at vedkommende ikke er berettiget til at nyde international beskyttelse i henhold til forordning (EU) nr. XXX/XXX [kvalifikationsforordningen].

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  En medlemsstats samlede behandling af ansøgningerne om international beskyttelse fra medlemmerne af en familie gør det muligt at sikre, at ansøgningerne behandles grundigt, og at de afgørelser, der træffes om dem, stemmer overens, og at medlemmerne af en familie ikke adskilles.

(18)  En medlemsstats samlede behandling af ansøgningerne om international beskyttelse fra medlemmerne af en familie gør det muligt at sikre, at ansøgningerne behandles grundigt, og at de afgørelser, der træffes om dem, stemmer overens, og at medlemmerne af en familie ikke adskilles. Den samlede behandling af en families ansøgninger om international beskyttelse bør ikke berøre en ansøgers ret til at indgive en ansøgning individuelt.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre fuld overholdelse af princippet om familiens enhed og barnets tarv bør eksistensen af et afhængighedsforhold mellem en ansøger og vedkommendes barn, søskende eller forældre på grund af ansøgerens graviditet eller fødsel, sundhedstilstand eller høje alder være et bindende ansvarskriterium. Når ansøgeren er en uledsaget mindreårig, bør tilstedeværelsen af et familiemedlem eller en slægtning på en anden medlemsstats område, som kan tage sig af vedkommende, også være et bindende ansvarskriterium. For at modvirke uledsagede mindreåriges sekundære bevægelser, som ikke er i deres tarv, når ingen familiemedlemmer eller slægtninge er til stede, bør den ansvarlige medlemsstat være den, hvor den uledsagede mindreårige først indgav sin ansøgning om international beskyttelse, medmindre det kan påvises, at det ikke ville være i barnets tarv. Inden en uledsaget mindreårig overføres til en anden medlemsstat, bør den overførende medlemsstat være sikker på, at den har truffet alle nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre en passende beskyttelse af barnet og navnlig straks har udpeget en repræsentant eller repræsentanter, der har til opgave at sikre, at alle den mindreåriges rettigheder overholdes. Forud for alle afgørelser om overførsel af en uledsaget mindreårig bør personale med de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige ekspertise foretage en vurdering af, hvad der er i barnets tarv.

(20)  For at sikre fuld overholdelse af princippet om familiens enhed og barnets tarv bør eksistensen af et afhængighedsforhold mellem en ansøger og vedkommendes barn, søskende eller forældre på grund af ansøgerens graviditet eller fødsel, sundhedstilstand eller høje alder være et bindende ansvarskriterium. Når ansøgeren er en uledsaget mindreårig, bør tilstedeværelsen af et familiemedlem eller en slægtning på et andet medlemslands område, som kan tage sig af vedkommende, også være et bindende ansvarskriterium, medmindre det påvises, at dette ikke er i den mindreåriges tarv. Inden en uledsaget mindreårig overføres til en anden medlemsstat, bør den overførende medlemsstat indhente individuelle garantier fra den pågældende medlemsstat om, at den vil træffe alle nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre en passende beskyttelse af barnet og navnlig straks udpege en værge, der har til opgave at sikre, at alle den mindreåriges rettigheder overholdes. Forud for alle afgørelser om ansvaret for en uledsaget mindreårig i henhold til denne forordning bør et tværfagligt team med de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige ekspertise, som skal inkludere den mindreåriges værge og juridiske rådgiver, foretage en vurdering af, hvad der er i barnets tarv.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Hvis en medlemsstat påtager sig ansvaret for at behandle en ansøgning, der er indgivet i den, i tilfælde hvor det ikke henhører under dens ansvar at behandle den i henhold til de kriterier, der er fastsat i denne forordning, kan det underminere systemets effektivitet og bæredygtighed og bør kun ske i ekstraordinære tilfælde. En medlemsstat bør derfor udelukkende kunne fravige ansvarskriterierne af humanitære grunde, navnlig af familiemæssige grunde, inden det er fastslået, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, og behandle en ansøgning om international beskyttelse, som er indgivet til den eller til en anden medlemsstat, selv om denne behandling ikke er dens ansvar i henhold til de bindende kriterier, som er fastsat i denne forordning.

(21)  En medlemsstat bør kunne fravige ansvarskriterierne og behandle en ansøgning om international beskyttelse, som er indgivet til den eller til en anden medlemsstat, selv om denne behandling ikke er dens ansvar i henhold til de bindende kriterier, som er fastsat i denne forordning. For at modvirke fænomenet med sekundære bevægelser og tilskynde asylsøgere til at indgive deres ansøgning straks i den første medlemsstat, de ankommer til, bør en ansøger have lov til at indgive en skriftlig, behørigt begrundet anmodning, navnlig på grundlag af vedkommendes udvidede familie, kulturelle eller sociale bånd, sprogkundskaber eller andre meningsfulde forbindelser, som vil fremme vedkommendes integration i en bestemt medlemsstat, om, at vedkommendes ansøgning behandles i den medlemsstat, som ansøgningen blev indgivet til, eller om, at denne medlemsstat anmoder en anden medlemsstat om at påtage sig ansvaret.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at sikre, at målene i denne forordning nås, og at der ikke opstår hindringer for dens anvendelse, navnlig for at undgå, at ansøgere forsvinder eller indgår i sekundære bevægelser mellem medlemsstaterne, er det nødvendigt at fastsætte klare forpligtelser, som ansøgeren skal opfylde i forbindelse med proceduren, og som den pågældende vil blive behørigt informeret om rettidigt. Manglende opfyldelse af disse retlige forpligtelser bør have passende og forholdsmæssige proceduremæssige konsekvenser for ansøgeren og passende og forholdsmæssige konsekvenser for den pågældendes modtagelsesforhold. I overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bør den medlemsstat, hvori en sådan ansøger befinder sig, under alle omstændigheder sikre, at personens umiddelbare materielle behov dækkes.

(22)  For at sikre, at målene i denne forordning nås, og at der ikke opstår hindringer for dens anvendelse, navnlig for at undgå, at ansøgere forsvinder eller foretager sekundære bevægelser mellem medlemsstaterne, bør der fastlægges procedurer til at sikre samarbejdsvilje fra ansøgernes og medlemsstaternes side med et klart tilskyndelses-/afskrækkelsessystem med henblik på at sikre overholdelse. Det er også nødvendigt at fastlægge klare forpligtelser, som ansøgeren skal overholde inden for rammerne af proceduren, og sikre, at alle ansøgere bliver ordentligt informeret om de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i denne forordning. Støtten til og beskyttelsen af mindreårige, navnlig uledsagede mindreårige, bør styrkes. Betydningen af "forsvinden" bør defineres præcist. Ulovlig indrejse eller manglen på en adresse eller dokumenter, der godtgør en ansøgers identitet, bør aldrig i sig selv være kriterier for at afgøre, om der foreligger en risiko for forsvinden.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  For at øge ansøgernes forståelse af, hvordan det fælles europæiske asylsystem fungerer, er det nødvendigt at forbedre formidlingen af information betragteligt. Investering i udlevering af tilgængelig information til ansøgerne kort efter ankomsten vil i høj grad øge sandsynligheden for, at de vil forstå, acceptere og efterleve procedurerne i denne forordning. For at mindske de administrative krav og anvende de fælles ressourcer effektivt bør Asylagenturet udvikle passende informationsmateriale i tæt samarbejde med de nationale myndigheder. Asylagenturet bør gøre fuld brug af moderne informationsteknologi, når dette materiale udvikles. For at bistå asylsøgerne ordentligt bør Asylagenturet også udvikle audiovisuelt informationsmateriale, der kan anvendes som et supplement til skriftligt informationsmateriale. Asylagenturet bør være ansvarligt for at vedligeholde et særligt websted for ansøgere og potentielle ansøgere med information om, hvordan det fælles europæiske asylsystem fungerer, for at danne modvægt til de ofte ukorrekte oplysninger, smuglerne giver dem. Det informationsmateriale, der udvikles af Asylagenturet, bør oversættes til og stilles til rådighed på alle de vigtigste sprog, som tales af asylansøgere, der ankommer til Unionen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b)  Forskellige kategorier af ansøgere har forskellige informationsbehov, og informationen skal derfor stilles til rådighed på forskellige måder og være tilpasset disse behov. Det er navnlig vigtigt at sikre, at mindreårige har adgang til børnevenlig information, der er særligt tilpasset deres behov og situation. Det kan spille en afgørende rolle for både at skabe en positiv atmosfære for den mindreårige, men også for at opdage tilfælde af mistanke om menneskehandel, at der stilles korrekt og kvalitetspræget information til rådighed for både ledsagede og uledsagede mindreårige i et børnevenligt miljø.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Der bør afholdes en personlig samtale med ansøgeren for at lette afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, medmindre ansøgeren er forsvundet eller har fremlagt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig. Så snart ansøgningen om international beskyttelse er indgivet, bør ansøgeren navnlig informeres om anvendelsen af denne forordning, og om, at den pågældende ikke kan vælge, hvilken medlemsstat der skal behandle vedkommendes ansøgning, samt om den pågældendes forpligtelser i henhold til denne forordning og konsekvenserne af ikke at opfylde disse forpligtelser.

(23)  Der bør afholdes en personlig samtale med ansøgeren for at lette afgørelsen af, hvilket medlemsland der er ansvarligt for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, medmindre ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, hvilket medlemsland der er ansvarligt, og ansøgeren ikke anmoder om at blive hørt. Så snart ansøgningen om international beskyttelse er registreret, bør ansøgeren navnlig informeres om anvendelsen af denne forordning , og om, at den pågældende ikke, undtagen i henhold til bestemmelserne i kapitel VII, kan vælge, hvilken medlemsstat der skal behandle vedkommendes ansøgning, om den pågældendes forpligtelser i henhold til denne forordning og konsekvenserne af ikke at opfylde disse forpligtelser samt om nødvendigheden af at fremlægge alle oplysninger, der er relevante for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, i særdeleshed familiemedlemmers eller slægtninges tilstedeværelse i medlemsstaterne. Ansøgeren bør også informeres fuldt ud om sine rettigheder, herunder retten til adgang til effektive retsmidler og til juridisk bistand. Informationen til ansøgeren bør gives på et sprog, vedkommende forstår, i kortfattet, klar, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Den person, som forestår den personlige samtale, bør have gennemgået tilstrækkelig uddannelse til at kunne tage hensyn til ansøgerens personlige og generelle omstændigheder, herunder vedkommendes kulturelle oprindelse, alder, køn, seksuelle orientering, kønsidentitet og sårbarhed. Medarbejdere, der gennemfører samtaler med ansøgere, bør også have erhvervet almen viden om problemer, der kan have en negativ indvirkning på ansøgerens evne til at blive interviewet, f.eks. tegn på at personen tidligere kan have været udsat for tortur.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at sikre en effektiv beskyttelse af de pågældende personers rettigheder bør der fastlægges retsgarantier og en ret til adgang til effektive retsmidler i forbindelse med afgørelser vedrørende overførsler til den ansvarlige medlemsstat, jf. navnlig artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der bør indføres et effektivt retsmiddel i de situationer, hvor der ikke er truffet en afgørelse om overførsel, men ansøgeren hævder, at en anden medlemsstat er ansvarlig under henvisning til, at den pågældende har et familiemedlem eller, i tilfælde af uledsagede mindreårige, har en slægtning i en anden medlemsstat. Med henblik på at sikre, at folkeretten overholdes, bør adgangen til effektive retsmidler i forbindelse med sådanne afgørelser omfatte både undersøgelsen af anvendelsen af denne forordning og af den retlige og faktiske situation i den medlemsstat, som ansøgeren overføres til. Anvendelsesområdet for det effektive retsmiddel bør begrænses til en vurdering af, om ansøgerens grundlæggende ret til respekt for familieliv, børns rettigheder eller forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling risikerer at blive tilsidesat.

(24)  For at sikre en effektiv beskyttelse af de pågældende personers rettigheder bør der fastlægges retsgarantier og en ret til adgang til effektive retsmidler i forbindelse med afgørelser vedrørende overførsler til den ansvarlige medlemsstat, jf. navnlig artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der bør indføres et effektivt retsmiddel i de situationer, hvor der ikke er truffet en afgørelse om overførsel, men ansøgeren hævder, at en anden medlemsstat er ansvarlig. Med henblik på at sikre, at folkeretten overholdes, bør adgangen til effektive retsmidler i forbindelse med sådanne afgørelser omfatte både undersøgelsen af anvendelsen af denne forordning og af den retlige og faktiske situation i den medlemsstat, som ansøgeren overføres til.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Den medlemsstat, der fastslås som ansvarlig i henhold til denne forordning, bør fortsat være ansvarlig for behandlingen af hver eneste ansøgning fra den pågældende ansøger, bl.a. alle fornyede ansøgninger, jf. artikel 40, 41 og 42 i direktiv 2013/32/EU, uanset om ansøgeren har forladt eller er blevet flyttet fra medlemsstaternes område. Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 604/2013, hvori det blev fastsat, at ansvaret under bestemte forhold kunne ophøre, bl.a. hvis fristen for gennemførelsen af overførsler havde været udløbet et stykke tid, har skabt et incitament for ansøgere til at forsvinde, og bør derfor fjernes.

(25)  Den medlemsstat, der fastslås som ansvarlig i henhold til denne forordning, bør fortsat være ansvarlig for behandlingen af hver eneste ansøgning fra den pågældende ansøger, bl.a. alle fornyede ansøgninger, jf. artikel [42] i forordning (EU) XXX/XXX [forordningen om asylprocedurer], medmindre ansøgeren har forladt eller er blevet flyttet fra medlemsstatens område efter en afgørelse om tilbagesendelse. Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 604/2013, hvori det blev fastsat, at ansvaret under bestemte forhold kunne ophøre, bl.a. hvis fristen for gennemførelsen af overførsler havde været udløbet et stykke tid, har skabt et incitament for ansøgere til at forsvinde, og bør derfor fjernes.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at sikre en hurtig afgørelse af, hvilken medlemsstat der har ansvaret, og af fordelingen af ansøgere om international beskyttelse mellem medlemsstaterne, bør fristerne for at fremlægge og besvare anmodninger om overtagelse, fremsætte meddelelser om tilbagetagelse og gennemføre overførsler samt indgive klage og træffe afgørelse om klager strømlines og afkortes mest muligt.

(26)  For at sikre en hurtig afgørelse af, hvilken medlemsstat der har ansvaret, og af fordelingen af ansøgere om international beskyttelse mellem medlemsstaterne, bør fristerne for at fremlægge og besvare anmodninger om overtagelse, fremsætte meddelelser om tilbagetagelse og gennemføre overførsler samt indgive klage og træffe afgørelse om klager afkortes mest muligt, samtidig med at ansøgernes grundlæggende rettigheder, sårbare personers rettigheder, navnlig børns rettigheder, og de grundlæggende principper om barnets tarv samt retten til familiesammenføring skal respekteres.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Frihedsberøvelse af ansøgere bør ske i overensstemmelse med det underliggende princip om, at en person ikke bør frihedsberøves alene af den grund, at vedkommende søger international beskyttelse. Frihedsberøvelsen bør være så kortvarig som muligt og være underkastet principperne om nødvendighed og proportionalitet. Særlig skal frihedsberøvelse af ansøgere være i overensstemmelse med Genèvekonventionens artikel 31. De procedurer, der i henhold til denne forordning fastsættes for en frihedsberøvet person, bør anvendes som en prioritet, inden for de kortest mulige frister. For så vidt angår de generelle garantier vedrørende frihedsberøvelse samt, hvor det er relevant, betingelserne for frihedsberøvelsen bør medlemsstaterne også anvende bestemmelserne i direktiv 2013/33/EU på personer, der frihedsberøves på grundlag af denne forordning.

(27)  Frihedsberøvelse af ansøgere bør ske i overensstemmelse med det underliggende princip om, at en person ikke bør frihedsberøves alene af den grund, at vedkommende søger international beskyttelse. Frihedsberøvelsen bør være så kortvarig som muligt og være underkastet principperne om nødvendighed og proportionalitet. Frihedsberøvelse af børn, uanset om de er uledsagede eller i familier, tilgodeser aldrig barnets tarv og udgør altid en krænkelse af barnets rettigheder. Det bør derfor være forbudt. Særlig skal frihedsberøvelse af ansøgere være i overensstemmelse med Genèvekonventionens artikel 31 og skal fuldt ud respektere ansøgerens grundlæggende rettigheder. De procedurer, der i henhold til denne forordning fastsættes for en frihedsberøvet person, bør anvendes som en prioritet, inden for de kortest mulige frister. For så vidt angår de generelle garantier vedrørende frihedsberøvelse samt, hvor det er relevant, betingelserne for frihedsberøvelsen bør medlemsstaterne også anvende bestemmelserne i direktiv 2013/33/EU på personer, der frihedsberøves på grundlag af denne forordning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  En ordentlig registrering af alle asylansøgninger i Unionen under et unikt ansøgningsnummer bør bidrage til at opdage, hvis der indgives flere ansøgninger, og forhindre irregulære sekundære bevægelser og asylshopping. Der bør oprettes et automatiseret system med henblik på at lette anvendelsen af denne forordning. Det bør muliggøre registeringen af asylansøgninger, der er indgives i Unionen, en effektiv overvågning af andelen af ansøgninger i hver medlemsstat og en korrekt anvendelse af den korrigerende fordelingsmekanisme.

(29)  En ordentlig registrering af alle asylansøgninger i Unionen under et unikt ansøgningsnummer bør bidrage til at opdage, hvis der indgives flere ansøgninger, og forhindre irregulære sekundære bevægelser. Der bør oprettes et automatiseret system med henblik på at lette anvendelsen af denne forordning. Det bør muliggøre registeringen af asylansøgninger, der er indgives i Unionen, en effektiv overvågning af andelen af ansøgninger i hver medlemsstat og en korrekt anvendelse af den korrigerende fordelingsmekanisme. I fuld respekt for princippet om formålsbegrænsning bør den unikke identifikator ikke under nogen omstændigheder anvendes til andre formål end dem, der er foreskrevet i denne forordning.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201121, bør være ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle drift af det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

(30)  Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201121, bør være ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle drift af det centrale system, interoperabiliteten mellem dette system og andre systemer og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  I overensstemmelse med traktatens artikel 80 bør EU-retsakter, når det er nødvendigt, indeholde passende bestemmelser vedrørende anvendelsen af princippet om solidaritet. Der bør indføres en korrigerende fordelingsmekanisme for at sikre en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og hurtig adgang for ansøgerne til procedurerne for tildeling af international beskyttelse i situationer, hvor en medlemsstat modtager et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som den er ansvarlig for i henhold til denne forordning.

(31)  I overensstemmelse med traktatens artikel 80 bør EU-retsakter, når det er nødvendigt, indeholde passende bestemmelser vedrørende anvendelsen af princippet om solidaritet. Der bør indføres en korrigerende fordelingsmekanisme for at sikre en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og hurtig adgang for ansøgerne til procedurerne for tildeling af international beskyttelse for at undgå situationer, hvor en medlemsstat ellers ville modtage et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som den ville være ansvarlig for.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Medlemsstaterne bør sikre, at procedurerne til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, er effektive og gør det muligt for ansøgere om international beskyttelse at blive flyttet til andre medlemsstater meget hurtigt, hvor det er relevant. Ansøgere med særlige proceduremæssige behov bør få prioriteret deres ansøgninger om international beskyttelse og overførsler.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Der bør anvendes en nøgle baseret på størrelsen af medlemsstatens befolkning og økonomi som referencepunkt ved anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme sammen med en tærskel, således at mekanismen kan fungere som et middel til at bistå medlemsstater, der er under et uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme til gavn for en medlemsstat bør aktiveres automatisk, hvis antallet af ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat er ansvarlig for, overstiger tallet i referencenøglen med 150 %. For i vidt omfang at afspejle hver medlemsstats indsats bør antallet af personer, der reelt er blevet genbosat i den pågældende medlemsstat, lægges til antallet af ansøgninger om international beskyttelse med henblik på denne beregning.

(32)  Der bør anvendes en referencenøgle baseret på størrelsen af medlemsstatens befolkning og økonomi som referencepunkt ved anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme, således at mekanismen kan tilsikre en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne. Anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme bør være permanent og automatisk, når den ansvarlige medlemsstat ikke kan fastlægges i henhold til kriterierne i kapitel III og IV. For i vidt omfang at afspejle hver medlemsstats indsats bør antallet af personer, der reelt er blevet genbosat i den pågældende medlemsstat, lægges til antallet af ansøgninger om international beskyttelse, som medlemsstaten er ansvarlig for, med henblik på denne beregning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Medlemsstaterne har forskellige erfaringer med modtagelsen af ansøgere. For at sikre, at medlemslande, som i de senere år ikke har været blandt de vigtigste destinationslande for ansøgere, har tilstrækkelig tid til at opbygge deres modtagelseskapacitet, bør den korrigerende fordelingsmekanisme muliggøre en gradvis overgang fra den nuværende situation til en situation med en rimelig ansvarsfordeling under den korrigerende fordelingsmekanisme. Overgangsordningen bør skabe et referencescenarie baseret på det gennemsnitlige relative antal indgivne ansøgninger om international beskyttelse i medlemsstaterne historisk set og derefter en overgang fra denne "status quo"-model til en rimelig fordeling ved at fjerne en tredjedel af referencescenariet og tilføje en tredjedel af den rimelige ansvarsfordelingsmodel hvert år, indtil systemet er helt baseret på en rimelig ansvarsfordeling. Det er afgørende, at medlemsstater, som i de senere år ikke har været destinationslande for ansøgere, gør fuldt brug af de muligheder, der tilvejebringes med den gradvise indførelse af den korrigerende fordelingsmekanisme, til at sikre, at deres modtagelseskapacitet bliver styrket tilstrækkeligt, navnlig for så vidt angår modtagelsen af mindreårige. Asylagenturet bør i løbet af overgangsperioden gøre nøje status over kapaciteten til at modtage uledsagede mindreårige i alle medlemsstater for at indkredse mangler og tilbyde hjælp til at håndtere disse problemer.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Når fordelingsmekanismen anvendes, bør ansøgere, som har indgivet deres ansøgning til den medlemsstat, der er berørt af fordelingsmekanismen, fordeles til medlemsstater, hvis andel af ansøgninger ligger lavere på grundlag af den referencenøgle, der finder anvendelse på disse medlemsstater. Der bør fastsættes hensigtsmæssige regler for de tilfælde, hvor en ansøger af alvorlige årsager kan betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, navnlig regler vedrørende udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente asylmyndigheder. Efter overførslen bør den ansvarsovertagende medlemsstat afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, og påtage sig ansvaret for behandlingen af ansøgningen, medmindre det ved anvendelse af de overordnede ansvarskriterier vedrørende navnlig tilstedeværelsen af familiemedlemmer afgøres, at det er en anden medlemsstat, der bør være ansvarlig.

(33)  Ved anvendelse af fordelingsmekanismen bør ansøgere, som har indgivet deres ansøgning til den medlemsstat, som træffer afgørelsen, fordeles til medlemsstater, hvis andel af ansøgninger ligger lavere på grundlag af den referencenøgle, der finder anvendelse på disse medlemsstater. Der bør fastsættes hensigtsmæssige regler for de tilfælde, hvor en ansøger af alvorlige årsager kan betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, navnlig regler vedrørende udvekslingen af oplysninger mellem medlemslandenes kompetente asylmyndigheder. Efter overførslen bør den ansvarsovertagende medlemsstat behandle ansøgningen som den ansvarlige medlemsstat.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Medlemsstaterne bør sikre, at procedurerne er effektive og gør det muligt for ansøgere hurtigt at blive flyttet til andre medlemsstater, hvis de ikke er ansvarlige i henhold til denne forordning. For at undgå dyre og tidskrævende sekundære overførsler og for at give reel adgang til familiesammenføring for ansøgere uden samtidig at lægge urimelige byrder på frontlinjemedlemsstaterne bør der fastsættes en "let" procedure, som gør det muligt at overføre ansøgere, der sandsynligvis opfylder de relevante kriterier for familiesammenføring med familiemedlemmer i en bestemt medlemsstat, eller at få deres ansøgning behandlet hurtigt i en medlemsstat, med hvilken de har dokumenterede meningsfulde forbindelser på grund af tidligere lovligt ophold eller uddannelsesbeviser.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b)  For at undgå sekundære bevægelser og øge mulighederne for integration og fremme den administrative behandling af ansøgninger om international beskyttelse er det en fordel at sikre, at ansøgere, der ønsker at blive overført sammen, kan blive registreret og overført under den korrigerende fordelingsmekanisme som en gruppe til én medlemsstat, i stedet for at blive splittet op mellem forskellige medlemsstater. Ansøgerne bør selv kunne definere deres gruppe, og det bør gøres klart for ansøgerne, at en sådan grupperegistrering ikke indebærer en ret til at blive overført til en bestemt medlemsstat, men derimod en ret til at blive overført som gruppe til en medlemsstat i henhold til den korrigerende fordelingsmekanisme. Når en ansøger er berettiget til familiesammenføring med familiemedlemmer, eller en medlemsstat har valgt at påtage sig ansvaret for ansøgningen i overensstemmelse med de diskretionære bestemmelser i denne forordning, bør ansøgeren ikke have mulighed for at indgå i en gruppe inden for rammerne af den korrigerende fordelingsmekanisme. Hvis en ansøger, der tilhører en gruppe, ikke kan overføres, f.eks. af helbredsmæssige årsager eller af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden, bør det være muligt at overføre resten af gruppens medlemmer eller dele af gruppen til den ansvarsovertagende medlemsstat før den ansøger, der ikke kan overføres. Når forhindringerne for overførsel af den sidste ansøger er ryddet af vejen, bør vedkommende overføres til den samme medlemsstat som resten af gruppen.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  En ansvarsovertagende medlemsstat kan beslutte ikke at acceptere de fordelte ansøgere i en periode på tolv måneder; i så tilfælde bør den indlæse disse oplysninger i det automatiserede system og underrette de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Unions Asylagentur herom. Herefter vil ansøgere, der skulle have været fordelt til den pågældende medlemsstat, blive fordelt til andre medlemsstater i stedet. En medlemsstat, der midlertidigt ikke deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme, bør yde et solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for hver ansøger, der ikke accepteres i den medlemsstat, der blev fastslået som ansvarlig for behandlingen af disse ansøgninger. Kommissionen bør fastsætte de praktiske retningslinjer for gennemførelsen af solidaritetsbidragsmekanismen i en gennemførelsesretsakt. Den Europæiske Unions Asylagentur vil overvåge og hvert år rapportere til Kommissionen om anvendelsen af mekanismen for finansiel solidaritet.

udgår

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/200322 kan overførsler til den medlemsstat, der har ansvaret for at behandle en ansøgning om international beskyttelse, foretages på frivilligt grundlag, i form af en kontrolleret afrejse eller under ledsagelse. Medlemsstaterne bør fremme frivillige overførsler ved at give ansøgeren tilstrækkelig information og bør sikre, at kontrollerede overførsler og overførsler under ledsagelse foretages på en human måde under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og respekt for den menneskelige værdighed, samt barnets tarv og under størst mulig hensyntagen til udviklingen i den relevante retspraksis, navnlig for så vidt angår overførsler af humanitære årsager.

(36)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/200322 kan overførsler til den medlemsstat, der har ansvaret for at behandle en ansøgning om international beskyttelse, foretages på frivilligt grundlag, i form af en kontrolleret afrejse eller under ledsagelse. Frivillige overførsler bør fremmes ved at give ansøgeren tilstrækkelig information og bør sikre, at kontrollerede overførsler og overførsler under ledsagelse foretages på en human måde under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og respekt for den menneskelige værdighed, samt barnets tarv og under størst mulig hensyntagen til udviklingen i den relevante retspraksis, navnlig for så vidt angår overførsler af humanitære årsager.

_________________

_________________

22 EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3.

22 EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3.

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  [Forordning (EU) …/2016 om almindelig databeskyttelse] finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning fra den dato, der er fastsat i førstnævnte forordning; indtil da finder direktiv 95/46/EF anvendelse. Medlemsstaterne bør gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og kunne påvise, at databehandlingen er sket i overensstemmelse med nævnte forordning og bestemmelserne om disse krav i nærværende forordning. Disse foranstaltninger bør navnlig sikre beskyttelsen af personoplysninger, der behandles i medfør af nærværende forordning, og navnlig forhindre ulovlig eller uautoriseret adgang til eller videreformidling, ændring eller tab af personoplysninger, der er behandlet. Den eller de kompetente tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat bør overvåge, at de berørte myndigheders behandling af personoplysninger er lovlig, herunder fremsendelsen til og tilbagesendelsen fra det automatiserede system og fremsendelsen til de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af sikkerhedskontrol.

(38)  [Forordning (EU) …/2016 om almindelig databeskyttelse] finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning fra den dato, der er fastsat i førstnævnte forordning; indtil da finder direktiv 95/46/EF anvendelse. Medlemsstaterne bør gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og kunne påvise, at databehandlingen er sket i overensstemmelse med nævnte forordning og bestemmelserne om disse krav i nærværende forordning. Disse foranstaltninger bør navnlig sikre beskyttelsen af personoplysninger, der behandles i medfør af nærværende forordning, og navnlig forhindre ulovlig eller uautoriseret adgang til eller videreformidling, ændring eller tab af personoplysninger, der er behandlet. Navnlig bør registrerede personer underrettes uden unødig forsinkelse, når det er sandsynligt, at en sikkerhedshændelse vil medføre en høj risiko for deres rettigheder og friheder. Den eller de kompetente tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat bør overvåge, at de berørte myndigheders behandling af personoplysninger er lovlig, herunder fremsendelsen til og tilbagesendelsen fra det automatiserede system og fremsendelsen til de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af sikkerhedskontrol.

Ændringsforslag     33

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 45/20011a finder anvendelse på Asylagenturets behandling af personoplysninger.

 

_______________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling, i betragtning 38, hvori det anføres, at ovennævnte forordning finder anvendelse på data, der behandles af medlemsstaterne. Imidlertid er det intetsteds i forslaget anført, at forordning 45/2001 finder anvendelse på Asylagenturets behandling af personoplysninger. Betragtning 39 nævner kun forordning 45/2001 i forbindelse med Den Europæiske Tilsynsførendes overvågning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 38 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38b)  Oplysninger om ansøgere i Unionen kan muligvis være værdifulde for myndighederne i de tredjelande, som ansøgerne har forladt for at søge international beskyttelse. I betragtning af den øgede trussel mod Unionens informationssystemer fra tredjelande og eftersom den ordning, der forudses i denne forordning, vil betyde, at alle registreringer får et unikt identifikationsnummer, bør både medlemsstaterne og de ansvarlige EU-agenturer træffe alle forholdsmæssige og nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dataene lagres på en sikker måde.

Begrundelse

Ansøgere om international beskyttelse – ikke mindst dem, der flygter fra politisk forfølgelse – er ofte flygtet fra regimer i tredjelande, der kunne have en interesse i at opspore ansøgeren. I betragtning af at en række lande i stigende grad og systematisk benytter sig af hacking og informationskrigsførelse, bør både medlemsstater og EU-agenturer træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at data vedrørende ansøgere om international beskyttelse i Europa ikke ender i de forkerte hænder.

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Gennemførelsen af denne forordning kan lettes og gøres mere effektiv gennem bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne med henblik på at forbedre kommunikationen mellem de kompetente tjenester, reducere procedurefristerne, forenkle behandlingen af anmodninger om overtagelse eller tilbagetagelse eller fastlægge bestemmelser om gennemførelsen af overførslerne.

(40)  Gennemførelsen af denne forordning kan lettes og gøres mere effektiv gennem støtte fra Asylagenturet såvel som gennem bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne med henblik på at forbedre kommunikationen mellem de kompetente tjenester, reducere procedurefristerne, forenkle behandlingen af anmodninger og underretninger eller fastlægge bestemmelser om gennemførelsen af overførslerne.

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Der bør sikres kontinuitet mellem bestemmelserne i forordning (EU) nr. 604/2013 om afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig, og bestemmelserne i nærværende forordning. Tilsvarende bør der sikres sammenhæng mellem nærværende forordning og [forslag til forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013].

(41)  Der bør sikres kontinuitet mellem bestemmelserne i forordning (EU) nr. 604/2013 om afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig, og bestemmelserne i nærværende forordning. Tilsvarende bør der sikres sammenhæng mellem nærværende forordning og [forslag til forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013]. Når den ansvarsovertagende medlemsstat er fastlagt inden for rammerne af det automatiske system til registrering og overvågning af ansøgninger om international beskyttelse og til forvaltning af den i denne forordning omhandlede korrigerende fordelingsmekanisme, bør denne information automatisk indføres i Eurodac. Derfor er det nødvendigt at sikre interoperabilitet mellem det centrale system for den korrigerende fordelingsmekanisme og Eurodac's centrale system.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Undersøgelsesproceduren bør anvendes i forbindelse med vedtagelsen af en fælles folder om Dublin/Eurodac og en særlig folder for uledsagede mindreårige, af en standardformular til udveksling af relevante oplysninger om uledsagede mindreårige, af ensartede betingelser for konsultation og udveksling af oplysninger om mindreårige og afhængige personer, af ensartede betingelser for forberedelse og indgivelse af anmodninger om overtagelse og meddelelser om tilbagetagelse, af to lister over relevante beviselementer og indicier og periodisk revision heraf, af en passerseddel, af ensartede betingelser for konsultation og udveksling af oplysninger om overførsler, af en standardformular til udveksling af oplysninger inden en overførsel, af en fælles helbredsattest, af ensartede betingelser og praktiske arrangementer for udveksling af en persons helbredsoplysninger inden en overførsel, og af sikre elektroniske transmissionskanaler for transmission af anmodninger.

(47)  Undersøgelsesproceduren bør anvendes i forbindelse med vedtagelsen af en standardformular til udveksling af relevante oplysninger om uledsagede mindreårige, af ensartede betingelser for konsultation og udveksling af oplysninger om mindreårige og afhængige personer; af ensartede betingelser for forberedelse og indgivelse af anmodninger om overtagelse og meddelelser om tilbagetagelse; af to lister over relevante beviselementer og indicier og periodisk revision heraf; af en passerseddel; af ensartede betingelser for konsultation og udveksling af oplysninger om overførsler; af en standardformular til udveksling af oplysninger inden en overførsel, af en fælles helbredsattest, af ensartede betingelser og praktiske arrangementer for udveksling af en persons helbredsoplysninger inden en overførsel, og af sikre elektroniske transmissionskanaler for transmission af anmodninger.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  For at fastsætte supplerende regler bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår identifikation af en uledsaget mindreårigs familiemedlemmer, søskende eller slægtninge, kriterierne for at fastslå, om der foreligger en dokumenteret familiemæssig tilknytning, kriterierne for vurdering af en slægtnings kapacitet til at tage sig af en uledsaget mindreårig, herunder i tilfælde, hvor den uledsagede mindreåriges familiemedlemmer, søskende eller slægtninge opholder sig i mere end én medlemsstat, hvilke elementer der skal tages hensyn til for at vurdere et afhængighedsforhold, kriterierne for vurdering af en persons kapacitet til at tage sig af en afhængig person, og hvilke elementer der skal tages hensyn til for at vurdere, om det er umuligt at rejse inden for en betydelig tidshorisont. Kommissionen må under udøvelsen af sine beføjelser til at vedtage delegerede retsakter ikke gå videre end det, der tjener barnets tarv bedst, jf. artikel 8. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(48)  For at fastsætte supplerende regler bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår identifikation af en uledsaget mindreårigs familiemedlemmer, søskende eller slægtninge, kriterierne for at fastslå, om der foreligger en dokumenteret familiemæssig tilknytning, kriterierne for vurdering af en slægtnings kapacitet til at tage sig af en uledsaget mindreårig, herunder i tilfælde, hvor den uledsagede mindreåriges familiemedlemmer, søskende eller slægtninge opholder sig i mere end én medlemsstat, hvilke elementer der skal tages hensyn til for at vurdere et afhængighedsforhold, kriterierne for vurdering af en persons kapacitet til at tage sig af en afhængig person. Elementer der skal tages hensyn til for at vurdere, om det er umuligt at rejse inden for en betydelig tidshorisont, og standardprotokoller for fastlæggelse af barnets tarv. Kommissionen må under udøvelsen af sine beføjelser til at vedtage delegerede retsakter ikke gå videre end det, der tjener barnets tarv bedst, jf. artikel 8. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemslandenes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag     39

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  For at vurdere, om den korrigerende fordelingsmekanisme i denne forordning opfylder målet om at sikre en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og lette visse medlemsstater for et uforholdsmæssigt stort pres, bør Kommissionen revidere den måde, hvorpå den korrigerende fordelingsmekanisme fungerer og navnlig kontrollere, at tærsklen for at aktivere den korrigerende fordelingsmekanisme og bringe den til ophør reelt sikrer en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og hurtig adgang for ansøgerne til procedurerne for tildeling af international beskyttelse i situationer, hvor en medlemsstat modtager et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som den er ansvarlig for i henhold til denne forordning.

(52)  For at vurdere, om den korrigerende fordelingsmekanisme i denne forordning opfylder målet om at sikre en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og lette visse medlemsstater for et uforholdsmæssigt stort pres, bør Kommissionen revidere den måde, hvorpå den korrigerende fordelingsmekanisme fungerer, og vurdere, om den reelt sikrer en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og hurtig adgang for ansøgerne til procedurerne for tildeling af international beskyttelse, navnlig i situationer hvor en medlemsstat modtager et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som den er ansvarlig for i henhold til denne forordning. Kommissionen bør inddrage Europa-Parlamentet tæt i forbindelse med disse revideringer.

Ændringsforslag     40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  mindreårige børn af par som omhandlet i første led eller af ansøgeren, på betingelse af at de er ugifte, og uanset om de er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret som defineret i national ret

-  mindreårige børn af par som omhandlet i første led eller af ansøgeren, og de voksne børn, som de har ansvar for, uanset om de er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret som defineret og anerkendt i national ret, samt børn, som de har forældreansvar for

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  såfremt ansøgeren er mindreårig og ugift: ansøgerens far, mor eller en anden voksen, der er ansvarlig for ansøgeren i henhold til loven eller ifølge praksis i den medlemsstat, hvor den voksne opholder sig

-  såfremt ansøgeren er mindreårig: ansøgerens far, mor eller en anden voksen, der er ansvarlig for ansøgeren i henhold til loven eller ifølge praksis i den medlemsstat, hvor den voksne opholder sig

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  såfremt personen med international beskyttelse er mindreårig og ugift: ansøgerens far, mor eller en anden voksen, der er ansvarlig for den pågældende i henhold til loven eller ifølge praksis i den medlemsstat, hvor personen med international beskyttelse opholder sig

-  såfremt personen med international beskyttelse er mindreårig: ansøgerens far, mor eller en anden voksen, der er ansvarlig for den pågældende i henhold til loven eller ifølge praksis i den medlemsstat, hvor personen med international beskyttelse opholder sig

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  "repræsentant": en person eller en organisation, der er udpeget af de kompetente organer til at bistå og repræsentere en uledsaget mindreårig i procedurer, der er omhandlet i denne forordning, med henblik på at varetage barnets tarv og udøve retlig handleevne for den mindreårige, hvor det er nødvendigt. Hvis en organisation udpeges som repræsentant, udpeger den en person, som er ansvarlig for at varetage dens opgaver i forbindelse med den mindreårige i overensstemmelse med denne forordning

k)  "værge": en værge som defineret i artikel [4, stk. 2, litra f),] i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordningen]]

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  "risiko for, at den pågældende forsvinder": tilstedeværelse i den enkelte sag af grunde, der er baseret på objektive, lovfæstede kriterier, til at tro, at en ansøger eller en tredjelandsstatsborger eller statsløs, der er genstand for en tilbagesendelsesprocedure, vil forsvinde

n)  "risiko for, at den pågældende forsvinder": beviselig tilstedeværelse i den enkelte sag af særlige grunde, der er baseret på objektive og specifikke kriterier i overensstemmelse med de standarder, der er udarbejdet af Den Europæiske Unions Asylagentur og med national lovgivning, til at tro, at en ansøger vil forsvinde, dog ikke kriterier af generel karakter, såsom blot at være en ansøger som defineret i forordning (EU) .../... [procedureforordningen] eller ansøgerens nationalitet

Ændringsforslag     45

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  ”ansvarsoverdragende medlemsstat": den medlemsstat, der får gavn af den korrigerende fordelingsmekanisme, der er omhandlet i denne forordnings kapitel VII, og som gennemfører fordelingen af ansøgeren

udgår

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra q – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  "genbosat person": person, der er omfattet af genbosætningsprocessen, hvorved tredjelandsstatsborgere på anmodning af FN's Højkommissariat for Flygtninge ("UNHCR") på grundlag af deres behov for international beskyttelse overføres fra et tredjeland og slår sig ned i en medlemsstat, hvor de pågældende har tilladelse til at opholde sig med en af følgende statusser:

q)  "genbosat person": person, der er omfattet af genbosætningsprocessen, hvorved tredjelandsstatsborgere og statsløse med behov for international beskyttelse efter henvisning fra FN's Højkommissariat for Flygtninge ("UNHCR") eller medlemsstater udvælges, gives indrejsetilladelse, overføres fra et tredjeland og tilbydes beskyttelse i en medlemsstat, hvor de pågældende har tilladelse til at opholde sig med en af følgende statusser:

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Medlemsstaterne skal gennem proaktive foranstaltninger sikre, at enhver tredjelandsstatsborger eller statsløs person på deres område, herunder ved den ydre grænse, i territorialfarvande eller i deres transitområder eller ved grænseovergangssteder, herunder transitområder ved de ydre grænser, som med rimelighed kan forventes at ansøge om international beskyttelse i en medlemsstat, får reel mulighed for at blive registreret i overensstemmelse med forordning (EU) XXXX/XX [forordningen om asylprocedurer]. En person, som har skaffet sig adgang til en medlemsstats område på ulovlig vis, registreres i Eurodac i henhold til artikel [14] i forordning (EU) XXXX/XX [Eurodac-forordningen].

Ændringsforslag     48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne behandler enhver ansøgning om international beskyttelse fra en tredjelandsstatsborger eller statsløs, der indgiver en ansøgning på en af medlemsstaternes område, herunder ved grænsen eller i transitområderne. En ansøgning behandles kun af den medlemsstat, som er ansvarlig efter kriterierne i kapitel III.

1.  Medlemsstaterne behandler enhver ansøgning om international beskyttelse fra en tredjelandsstatsborger eller statsløs, der indgiver en ansøgning på en af medlemsstaternes område, herunder ved grænsen eller i transitområderne. En ansøgning om international beskyttelse behandles kun af den medlemsstat, som er ansvarlig efter kriterierne i kapitel III og IV.

Ændringsforslag     49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kan det ikke på grundlag af kriterierne i denne forordning afgøres, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, er det den første medlemsstat, som ansøgningen om international beskyttelse indgives til, der er ansvarlig for behandlingen.

Kan det ikke på grundlag af kriterierne i kapitel III og IV afgøres, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, fastlægges det i henhold til den korrigerende fordelingsmekanisme i kapitel VII, hvilken medlemsstat, der er ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Er det umuligt at overføre en ansøger til den medlemsstat, der primært er udpeget som ansvarlig, fordi der er væsentlige grunde til at tro, at der er systemfejl i asylproceduren og i modtagelsesforholdene for ansøgere i den pågældende medlemsstat, som medfører en risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling som defineret i artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal den medlemsstat, der træffer afgørelsen, fortsætte med at undersøge kriterierne i kapitel III for at fastslå, om en anden medlemsstat kan udpeges som ansvarlig.

Er det umuligt at overføre en ansøger til den medlemsstat, der er udpeget som ansvarlig, fordi der er væsentlige grunde til at tro, at ansøgeren vil blive udsat for en reel risiko for en alvorlig krænkelse af vedkommendes grundlæggende rettigheder, skal den medlemsstat, der træffer afgørelsen, fortsætte med at undersøge kriterierne i kapitel III og IV for at fastslå, om en anden medlemsstat kan udpeges som ansvarlig.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kan en overførsel ikke gennemføres i medfør af dette stykke til nogen medlemsstat, der er udpeget på grundlag af kriterierne i kapitel III, eller til den første medlemsstat, hvor ansøgningen blev indgivet, bliver den medlemsstat, der træffer afgørelsen, den ansvarlige medlemsstat.

Kan en overførsel ikke gennemføres i medfør af dette stykke til nogen medlemsstat, der er udpeget på grundlag af kriterierne i kapitel III og IV, fastlægges det i henhold til den korrigerende fordelingsmekanisme i kapitel VII, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden den første medlemsstat, hvori ansøgningen om international beskyttelse blev indgivet, anvender kriterierne for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig i henhold til kapitel III og IV, skal den:

udgår

a)   undersøge, om ansøgningen om international beskyttelse skal afvises, jf. artikel 33, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 2013/32/EU, når et land, som ikke er en medlemsstat, betragtes som det første asylland eller som et sikkert tredjeland for ansøgeren

 

b)   behandle ansøgningen ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 2013/32/EU, når følgende gør sig gældende:

 

i)   ansøgeren er statsborger i et tredjeland, eller vedkommende er statsløs og tidligere havde sædvanligt opholdssted i dette land, som anses for et sikkert oprindelsesland ifølge den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, der er udformet i medfør af forordning [forslag COM(2015) 452 af 9. september 2015]

 

ii)   ansøgeren kan af alvorlige årsager betragtes som en fare for en medlemsstats nationale sikkerhed eller offentlige orden, eller ansøgeren er blevet tvangsudsendt på grund af alvorlige trusler mod den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden i henhold til national ret.

 

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Den første medlemsstat, i hvilken en ansøgning om international beskyttelse registreres, skal behandle ansøgningen ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel [40] i forordning XXXX/XX/EU [forordningen om asylprocedurer], hvis ansøgeren efter den sikkerhedskontrol, der er omhandlet i artikel 3a, af alvorlige årsager betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden i den pågældende medlemsstat, eller hvis ansøgeren tidligere er blevet tvangsudsendt af den medlemsstat, som træffer afgørelsen, eller af en anden medlemsstat på grund af trusler mod den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis en medlemsstat finder, at en ansøgning skal afvises, eller behandler en ansøgning ved brug af en fremskyndet procedure, jf. stk. 3, anses denne medlemsstat for at være den ansvarlige medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En medlemsstat, der har behandlet en ansøgning om international beskyttelse, herunder i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3, er ansvarlig for at behandle alle yderligere andragender eller en fornyet ansøgning fra den pågældende ansøger, jf. artikel 40, 41 og 42 i direktiv 2013/32/EU, uanset om ansøgeren har forladt eller er blevet flyttet fra medlemsstaternes område.

5.  En medlemsstat, der har behandlet en ansøgning om international beskyttelse, herunder i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3, er ansvarlig for at behandle alle yderligere andragender eller en fornyet ansøgning fra den pågældende ansøger, jf. artikel [42] i forordning (EU) XXX/XXX [forordningen om asylprocedurer], medmindre ansøgeren er blevet flyttet eller har forladt medlemsstatens område efter en afgørelse om tilbagesendelse.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Sikkerhedskontrol

 

1.  Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, skal straks sikre sig ansøgerens biometriske oplysninger i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) XXX/XXX [Eurodacforordningen]. Hurtigst muligt efter registreringen af ansøgeren skal den medlemsstat, som træffer afgørelsen, foretage en sikkerhedskontrol i de relevante EU-databaser og nationale databaser.

2.  Hvis den sikkerhedskontrol, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, eller supplerende oplysninger indhentet af den medlemsstat, som træffer afgørelsen, bl.a. gennem den samtale, der er omhandlet i artikel 7, giver anledning til mistanke om, at en ansøger kan betragtes som en fare for medlemsstats nationale sikkerhed eller offentlige orden, skal den medlemsstat, som træffer afgørelsen, gennemføre en personlig sikkerhedssamtale, ud over den samtale, der er omhandlet i artikel 7, med henblik på at fastslå, om ansøgeren af alvorlige årsager kan betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ansøgeren fremlægger snarest muligt og senest under samtalen, jf. artikel 7, alle elementer og oplysninger, der er relevante for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, og samarbejder med medlemsstaternes kompetente myndigheder.

2.  Ansøgeren fremlægger snarest muligt alle til rådighed værende elementer og oplysninger, der er relevante for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, og samarbejder med medlemsstaternes kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder tager hensyn til de elementer og oplysninger, der er relevante for at afgøre, hvilken medlemsstat, der er ansvarlig, dog kun hvis de er indgivet forud for den endelige afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Overholder en ansøger ikke forpligtelsen i artikel 4, stk. 1, behandler den medlemsstat, der i henhold til denne forordning er ansvarlig, ansøgningen ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 2013/32/EU.

udgår

Ændringsforslag     59

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den medlemsstat, som ansøgeren er forpligtet til at opholde sig i, fortsætter procedurerne for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, selv hvis ansøgeren forlader denne medlemsstats område uden tilladelse eller på anden vis ikke er til rådighed for denne medlemsstats kompetente myndigheder.

2.  Den medlemsstat, som ansøgeren er forpligtet til at opholde sig i, fortsætter procedurerne for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, selv hvis ansøgeren forlader denne medlemsstats område uden tilladelse eller på anden vis ikke er til rådighed for denne medlemsstats kompetente myndigheder. Denne medlemsstats kompetente myndigheder lægger en meddelelse ind i det i artikel 44, stk. 1, omtalte automatiserede system, så snart de har bevis for, at ansøgeren har forladt den pågældende medlemsstats område.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ansøgeren har ikke ret til de modtagelsesforhold, der er omhandlet i artikel 14-19 i direktiv 2013/33/EU med undtagelse af akut lægehjælp, under procedurerne i henhold til denne forordning i nogen anden medlemsstat end den, hvor den pågældende skal opholde sig.

udgår

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Så snart der indgives en ansøgning om international beskyttelse, jf. artikel [26] i forordning (EU) XXX/XXXX [forordningen om asylprocedurer] i en medlemsstat, skal dennes kompetente myndigheder informere ansøgeren om vedkommendes rettigheder og forpligtelser med hensyn til registrering af ansøgningen om international beskyttelse, jf. artikel [26, stk. 1] i nævnte forordning. I denne sammenhæng skal mindreårige have informationen på en børnevenlig måde i overensstemmelse med artikel [5, stk. 2] i direktiv (EU) xxx/xxxx [direktivet om modtagelsesforhold] af personale med en passende uddannelse og under inddragelse af værgen, navnlig vedrørende processen med henblik på at identificere familiemedlemmer eller slægtninge i overensstemmelse med denne forordnings artikel 8, stk. 5.

Ændringsforslag     62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Så snart en ansøgning om international beskyttelse er indgivet, jf. artikel 21, stk. 2, i en medlemsstat, skal dennes kompetente myndigheder informere ansøgeren om anvendelsen af denne forordning og de forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, samt konsekvenserne af ikke at opfylde disse forpligtelser, jf. artikel 5, og navnlig:

1.  Så snart en ansøgning om international beskyttelse er registreret, jf. artikel [27] i forordning (EU) XXX/XXXX [forordningen om asylprocedurer], i en medlemsstat, skal dennes kompetente myndigheder informere ansøgeren om anvendelsen af denne forordning og de forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, samt konsekvenserne af ikke at opfylde disse forpligtelser, jf. artikel 5, og navnlig:

Ændringsforslag     63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at retten til at søge om international beskyttelse ikke indebærer, at ansøgeren kan vælge, hvilken medlemsstat der skal være ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse

a)  at retten til at søge om international beskyttelse ikke indebærer, at ansøgeren kan vælge, hvilken medlemsstat der skal være ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse, medmindre et sådant valg følger af fordelingsmekanismen i henhold til vilkårene i kapitel VII

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  formålene med denne forordning og følgerne af at indgive en anden ansøgning i en anden medlemsstat og følgerne af at forlade den medlemsstat, hvori den pågældende har pligt til at opholde sig under proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig i medfør af denne forordning, og under behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse , navnlig at ansøgeren ikke har ret til de modtagelsesforhold, der er omhandlet i artikel 14-19 i direktiv 2013/33/EU med undtagelse af akut lægehjælp, i nogen anden medlemsstat end den, hvor den pågældende skal opholde sig

b)  formålene med denne forordning og følgerne af at indgive en anden ansøgning i en anden medlemsstat og følgerne af at forlade den medlemsstat, hvori den pågældende har pligt til at opholde sig under proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig i medfør af denne forordning, og under behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  bestemmelserne om familiesammenføring og i den forbindelse om den gældende definition af familiemedlemmer og slægtninge, samt at ansøgeren er nødt til hurtigst muligt i forløbet at fremlægge alle oplysninger, der kan bidrage til at fastslå, hvor familiemedlemmer eller pårørende, der befinder sig i andre medlemsstater, er henne, såvel som enhver form for hjælp, medlemsstaten kan tilbyde, med henblik på at opspore familiemedlemmer eller pårørende

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  at ansøgeren er nødt til hurtigst muligt i forløbet at fremlægge alle oplysninger, der kan bidrage til at finde frem til eventuelle tidligere opholdstilladelser, visa eller uddannelsesbeviser

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  muligheden i artikel 19 for over for den medlemsstat, i hvilken vedkommende opholder sig, at anmode om, at en anden medlemsstat anvender den diskretionære klausul, samt om de særlige ordninger i forbindelse med denne procedure

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  når det er relevant, den fordelingsprocedure, der er omhandlet i kapitel VII

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ce)  muligheden for, at ansøgeren i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1c, kan vælge én af de fire medlemsstater med det laveste antal ansøgere i forhold til deres andel i henhold referencenøglen, jf. artikel 35, så længe ansøgeren har opfyldt de forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1

Ændringsforslag     70

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den personlige samtale som omhandlet i artikel 7 og pligten til at afgive og underbygge oplysninger om, at familiemedlemmer, slægtninge eller andre familierelationer opholder sig i medlemsstaterne, herunder hvordan ansøgeren kan afgive sådanne oplysninger

d)  formålet med den personlige samtale som omhandlet i artikel 7 samt den type af oplysninger og dokumentation, som ansøgeren skal indgive med henblik på at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, herunder hvordan ansøgeren kan afgive sådanne oplysninger

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  muligheden for at påklage en afgørelse om overførsel inden 7 dage efter meddelelsen herom og det forhold, at denne påklage skal begrænses til en vurdering af, om artikel 3, stk. 2, vedrørende umenneskelig eller nedværdigende behandling eller artikel 10-13 og artikel 18 er blevet tilsidesat

e)  muligheden for og ordninger med henblik på at påklage en afgørelse om overførsel og retten til effektive retsmidler i form af en domstolsprøvelse eller prøvelse ved et domstolslignende organ i henhold til artikel 28, herunder i situationer hvor der ikke er truffet nogen afgørelse om overførsel

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  for så vidt angår en uledsaget mindreårig, værgens rolle og ansvar samt om proceduren for at indgive klager over en værge i fortrolighed og sikkerhed og i fuld respekt for børns ret til at blive hørt i denne henseende

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb)  retten til at anmode om gratis retshjælp og juridisk repræsentation i alle faser af proceduren

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hc)  eksistensen af det informationswebsted, der oprettes i henhold til artikel 6, stk. 3a

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  den fordelingsprocedure, der er omhandlet i kapitel VII, når det er relevant.

udgår

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, skal gives skriftligt på et sprog, som ansøgeren forstår eller med rimelighed formodes at forstå. Medlemsstaterne skal til det formål benytte den fælles folder, som er udarbejdet i henhold til stk. 3.

De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, skal gives på et sprog, som ansøgeren forstår, i kortfattet, klar, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. Medlemsstaterne skal til det formål benytte det fælles informationsmateriale, som er udarbejdet i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Oplysningerne skal gives skriftligt og mundtligt, og hvor det er relevant understøttet af multimedieudstyr. Mundtlige oplysninger kan gives enten ved individuelle samtaler eller gruppesamtaler, og ansøgerne skal have mulighed for at stille spørgsmål vedrørende de proceduremæssige skridt, de forventes at følge for så vidt angår processen til fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig i henhold til denne forordning. For så vidt angår mindreårige skal oplysningerne gives på en børnevenlig måde i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i direktiv xxx/xxxx [direktivet om modtagelsesforhold] af personale med relevant uddannelse og under inddragelse af værgen.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det er nødvendigt for at sikre, at ansøgeren forstår oplysningerne korrekt, skal de også gives mundtligt, f.eks. under den personlige samtale, jf. artikel 7.

udgår

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen udarbejder ved gennemførelsesretsakter en fælles folder samt en særlig folder for uledsagede mindreårige, som mindst indeholder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1. Den fælles folder skal også indeholde oplysninger vedrørende anvendelsen af forordning (EU) [forslag til forordning om omarbejdning af forordning nr. 603/2013] og navnlig det formål, med henblik på hvilket en ansøgers data kan behandles i Eurodac. Den fælles folder udarbejdes på en sådan måde, at den sætter medlemsstaterne i stand til at supplere den med yderligere oplysninger, som er specifikke for den enkelte medlemsstat. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

3.  Den Europæiske Unions Asylagentur udarbejder i tæt samarbejde med de ansvarlige nationale organer fælles informationsmateriale, som mindst indeholder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1. Dette fælles informationsmateriale skal også indeholde oplysninger vedrørende anvendelsen af forordning (EU) [forslag til forordning om omarbejdning af forordning nr. 603/2013] og navnlig det formål, med henblik på hvilket en ansøgers data kan behandles i Eurodac. Det fælles informationsmateriale udarbejdes på en sådan måde, at det sætter medlemsstaterne i stand til at supplere det med yderligere oplysninger, som er specifikke for den enkelte medlemsstat. Den Europæiske Unions Asylagentur udarbejder særligt informationsmateriale, der er beregnet specifikt til følgende målgrupper:

 

a)   voksne ansøgere

 

b)   uledsagede mindreårige

 

c)   ledsagede mindreårige.

 

 

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Den Europæiske Unions Asylagentur opretter et særligt websted med oplysninger om det fælles europæiske asylsystem, og navnlig om, hvordan denne forordning fungerer. Oplysningerne på webstedet skal være fyldestgørende og ajourførte og gives i præcis, klar, letforståelig og lettilgængelig form og på et klart og enkelt sprog, og de skal være tilgængelige på alle de vigtigste sprog, der tales af ansøgere, som ankommer til Unionen.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder holder ansøgerne opdateret om status for de procedurer, der gennemføres i medfør af denne forordning for så vidt angår deres ansøgning. Disse oplysninger gives skriftligt med regelmæssige mellemrum, mindst hver anden uge. For så vidt angår mindreårige, informerer de kompetente myndigheder i henhold til de samme ordninger både den mindreårige og forælderen eller værgen.

Kommissionen har bemyndigelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge ordningerne for videregivelse af disse oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Ændringsforslag     82

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Retten til gratis retshjælp og juridisk repræsentation

 

1.   Uden at det berører ansøgerens ret til for egen regning at vælge sin egen juridiske repræsentant, tilbyder medlemsstaterne gratis retshjælp og juridisk repræsentation i forhold, der vedrører anvendelsen af denne forordning, i alle faser af proceduren, når den pågældende ansøger ikke har råd til at afholde de udgifter, der er involveret. Medlemsstaterne kan anmode om hel eller delvis godtgørelse af de afholdte udgifter, hvis beslutningen om at dække disse udgifter blev truffet på grundlag af urigtige oplysninger afgivet af ansøgeren, forudsat at det kan fastslås, at ansøgeren har råd til at afholde de udgifter, der er involveret.

 

2.   Retshjælpen og den juridiske repræsentation omfatter mindst:

 

a)   at der gives oplysninger om proceduren på baggrund af ansøgerens individuelle omstændigheder

 

b)   hjælp med forberedelsen af den personlige samtale samt de underbyggende dokumenter, der skal afleveres som led i samtalen, herunder deltagelse i den personlige samtale hvis det er nødvendigt

 

c)   en forklaring af grundene til og følgerne af en afgørelse om overførsel og information om, hvordan afgørelsen kan påklages, eller om adgang til retsmidler i situationer, hvor der ikke er truffet nogen afgørelse om overførsel i henhold til artikel 28.

 

I forbindelse med overholdelsen af dette stykke sikrer medlemsstaterne, at retshjælpen og den juridiske repræsentation ikke indskrænkes vilkårligt, og at ansøgerens faktiske adgang til retlig prøvelse ikke hindres.

 

Procedurerne for adgang til retshjælp fastsættes i national ret.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, afholder den medlemsstat, som træffer afgørelsen, en personlig samtale med ansøgeren, medmindre ansøgeren er forsvundet, eller de oplysninger, ansøgeren har fremlagt i medfør af artikel 4, stk. 2, er tilstrækkelige til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig. Samtalen skal også sikre, at de oplysninger, der gives til ansøgeren i overensstemmelse med artikel 6, bliver forstået korrekt.

1.  For at lette proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, afholder den medlemsstat, som træffer afgørelsen, en personlig samtale med ansøgeren. Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, skal proaktivt stille spørgsmål til alle aspekter af ansøgningen, som vil gøre det muligt at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig. Samtalen skal også sikre, at de oplysninger, der gives til ansøgeren i artikel 6, bliver forstået korrekt.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaten kan undlade at afholde den personlige samtale, hvis de oplysninger, ansøgeren har fremlagt i henhold til artikel 4, stk. 2, er tilstrækkelige til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, og hvis ansøgeren ikke anmoder om at blive hørt. Hvis en medlemsstat undlader at afholde samtalen, skal den give ansøgeren mulighed for at fremlægge alle yderligere oplysninger, som er relevante for en korrekt afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, inden der træffes endelig afgørelse om at overføre ansøgeren til den ansvarlige medlemsstat i henhold til artikel 30, stk. 1.

Ændringsforslag     85

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den personlige samtale skal afholdes hurtigt, og under alle omstændigheder inden der fremlægges en anmodning om overtagelse, jf. artikel 24.

2.  Den personlige samtale skal afholdes hurtigt, og under alle omstændigheder inden der fremlægges en anmodning om overtagelse, jf. artikel 24, eller en afgørelse om at overføre en ansøger.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den personlige samtale skal afholdes på et sprog, som ansøgeren forstår eller med rimelighed formodes at forstå, og som vedkommende kan kommunikere på. Når det er nødvendigt, gør medlemsstaterne brug af en tolk, der kan sikre en tilfredsstillende kommunikation mellem ansøgeren og den person, som afholder den personlige samtale.

3.  Den personlige samtale skal afholdes på et sprog, som ansøgeren forstår, og som vedkommende kan kommunikere på. Samtaler med uledsagede mindreårige skal gennemføres på en børnevenlig måde af personale med relevant uddannelse i henhold til national lovgivning, i tilstedeværelse af værgen og, hvor det er relevant, den juridiske rådgiver.

 

Når det er nødvendigt, gør medlemsstaterne brug af en uddannet tolk og, hvor det er relevant, en kulturmediator, der kan sikre en tilfredsstillende kommunikation mellem ansøgeren og den person, som afholder den personlige samtale. Ansøgeren kan anmode om at blive interviewet og bistået af personale af samme køn, så vidt dette er muligt.

Ændringsforslag     87

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den personlige samtale skal finde sted under forhold, som sikrer en passende fortrolighed. Den skal afholdes af en person, der er kvalificeret hertil i henhold til den nationale lovgivning.

4.  Den personlige samtale skal finde sted under forhold, som sikrer en passende fortrolighed. Den skal afholdes af en person, der er kvalificeret hertil i henhold til den nationale lovgivning. Ansøgere, for hvem det fastslås, at de har behov for særlige proceduremæssige garantier, bør ydes passende støtte, herunder tilstrækkelig tid, med henblik på at skabe de betingelser, der er nødvendige for reelt at kunne fremlægge alle de elementer, der giver mulighed for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaten sørger for, at der findes hensigtsmæssige standardprocedurer til at sikre, at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgere, der risikerer at blive udnyttet med henblik på menneskehandel og andre former for organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag     89

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den medlemsstat, som afholder den personlige samtale, skal udarbejde et skriftligt resumé heraf, der mindst indeholder de vigtigste oplysninger, som ansøgeren har givet under samtalen. Dette resumé kan enten have form af en rapport eller et standardskema. Medlemsstaten sikrer, at ansøgeren og/eller den juridiske rådgiver eller anden rådgiver, der repræsenterer ansøgeren, i god tid får adgang til resuméet.

5.  Den medlemsstat, som afholder den personlige samtale, skal udarbejde et skriftligt resumé heraf, der mindst indeholder de vigtigste oplysninger, som ansøgeren har givet under samtalen. De vigtigste elementer, der skal indgå i resuméet, skal ved afslutningen af samtalen kontrolleres af ansøgeren og, hvor det er relevant, af værgen og/eller den juridiske repræsentant. Dette resumé skal have form af en rapport. Medlemsstaten skal lave en lydoptagelse af samtalen. Medlemsstaten sikrer, at ansøgeren og/eller værgen og den juridiske rådgiver, der repræsenterer ansøgeren, får adgang til resuméet hurtigst muligt efter samtalen, og under alle omstændigheder før der træffes afgørelse om overførsel.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver medlemsstat, hvori en mindreårig er forpligtet til at opholde sig, sikrer, at en repræsentant repræsenterer og/eller bistår den uledsagede mindreårige i forbindelse med de relevante procedurer, som er fastsat i denne forordning. Repræsentanten skal have de fornødne kvalifikationer og den fornødne ekspertise til at sikre, at der tages hensyn til den mindreåriges tarv under de procedurer, der gennemføres i henhold til denne forordning. En sådan repræsentant skal have adgang til indholdet af de relevante dokumenter i ansøgerens aktmappe, herunder den særlige folder for uledsagede mindreårige.

Enhver medlemsstat, hvori en mindreårig opholder sig, sikrer, at en værge repræsenterer og/eller bistår den uledsagede mindreårige i forbindelse med alle procedurer, som er fastsat i denne forordning. Værgen skal have de fornødne kvalifikationer, uddannelse, ekspertise og uafhængighed til at sikre, at der tages hensyn til den mindreåriges tarv under de procedurer, der gennemføres i henhold til denne forordning. En sådan værge skal have adgang til indholdet af de relevante dokumenter i ansøgerens aktmappe, herunder det særlige informationsmateriale for uledsagede mindreårige. Værgen udpeges hurtigst muligt, men senest inden for 24 timer efter indgivelsen af ansøgningen, og under alle omstændigheder forud for indsamlingen af biometriske oplysninger i henhold til artikel [10, stk. 1, eller artikel 13, stk. 1] i forordning (EU) XXXX/XX/EU [Eurodacforordningen].

Ændringsforslag     91

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Værgen er i videst mulige omfang involveret i hele processen med at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig i henhold til denne forordning. I dette øjemed bistår værgen den mindreårige i at give oplysninger, der er relevante for vurderingen af dennes tarv i henhold til stk. 3, herunder at udøve retten til at blive hørt, og værgen bistår i den mindreåriges interaktion med andre aktører, såsom organisationer, der opsporer familie, hvor det er relevant med dette for øje, og under behørig hensyntagen til dennes tavshedspligt for så vidt angår den mindreårige.

 

 

 

Værgen sikrer, at den mindreårige har adgang til information, juridisk rådgivning og repræsentation vedrørende procedurerne i henhold til denne forordning, og informerer løbende den mindreårige om status for de procedurer i henhold til denne forordning, der vedrører vedkommende.

 

Værgen skal have adgang til indholdet af de relevante dokumenter i den mindreåriges aktmappe, herunder det særlige informationsmateriale for uledsagede mindreårige og formularen, der er omhandlet i artikel 6.

 

Værger skal modtage regelmæssig uddannelse og løbende støtte med henblik på at udføre deres opgaver.

 

 

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den mindreåriges trivsel og sociale udvikling

b)  den mindreåriges trivsel og sociale udvikling, idet der i særlig grad tages hensyn til vedkommendes etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund samt behovet for stabilitet og kontinuitet i omsorgen for den mindreårige, forældremyndighedsordninger og adgang til sundheds- og uddannelsestjenester

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sikkerhedshensyn, navnlig hvis der er risiko for, at barnet er offer for menneskehandel

c)  sikkerhedshensyn, navnlig hvis der er risiko for, at den mindreårige er offer for en eller anden form for vold og udnyttelse, herunder menneskehandel

Ændringsforslag     94

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  sårbarhed, herunder traumer, særlige sundhedsmæssige behov og handicap

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  garanti for overdragelse til en udpeget værge i den modtagende medlemsstat

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  de oplysninger, der fremlægges af værgen i den medlemsstat, hvor den mindreårige opholder sig

Ændringsforslag     97

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  behovet for, at afgørelser, der vedrører børn, gives førsteprioritet

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I forbindelse med vurderingen af barnets tarv skal den mindreåriges ret til at blive hørt sikres.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden overførslen af en uledsaget mindreårig til den ansvarlige medlemsstat eller, hvis det er relevant, til den ansvarsovertagende medlemsstat sikrer den overførende medlemsstat, at den ansvarlige medlemsstat eller den ansvarsovertagende medlemsstat straks træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 14 og 24 i direktiv 2013/33/EU og artikel 25 i direktiv 2013/32/EU. Forud for alle afgørelser om overførsel af en uledsaget mindreårig skal der foretages en vurdering af, hvad der er i barnets tarv. Vurderingen skal baseres på de faktorer, der er opført på listen i stk. 3. Vurderingen skal foretages hurtigt af personale, der har de kvalifikationer og den ekspertise, der kan sikre, at der tages hensyn til barnets tarv.

4.  Inden overførslen af en uledsaget mindreårig til den ansvarlige medlemsstat eller, hvis det er relevant, til den ansvarsovertagende medlemsstat indhenter den overførende medlemsstat i hvert enkelt tilfælde garanti for, at den ansvarlige medlemsstat eller den ansvarsovertagende medlemsstat straks træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 14 og 24 i direktiv 2013/33/EU og artikel 25 i direktiv 2013/32/EU. Forud for alle afgørelser om at overføre eller ikke at overføre en uledsaget mindreårig skal der foretages en tværfaglig vurdering af, hvad der er i barnets tarv. Denne vurdering skal baseres på de faktorer, der er opført på listen i stk. 3, og konklusionerne på vurderingen af hver af faktorerne skal fremgå tydeligt af afgørelsen om overførsel. Vurderingen skal foretages hurtigt af et tværfagligt team, der har de kvalifikationer og den ekspertise, der kan sikre, at der tages hensyn til barnets tarv. Den tværfaglige vurdering skal inddrage kompetent personale med ekspertise i børns rettigheder, børnepsykologi og børns udvikling og skal desuden som minimum inddrage den mindreåriges værge og juridiske rådgiver.

Ændringsforslag     100

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 10 træffer den medlemsstat, hvor den uledsagede mindreårige indgav ansøgningen om international beskyttelse, hurtigst muligt passende foranstaltninger til at identificere den uledsagede mindreåriges familiemedlemmer eller slægtninge på medlemsstaternes område, samtidig med at den varetager barnets tarv.

Med henblik på anvendelsen af artikel 10 og 19 træffer den medlemsstat, hvor den uledsagede mindreårige indgav ansøgningen om international beskyttelse, hurtigst muligt passende foranstaltninger til at identificere den uledsagede mindreåriges familiemedlemmer eller slægtninge på medlemsstaternes område, samtidig med at den varetager barnets tarv.

Ændringsforslag     101

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansatte ved de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, som beskæftiger sig med anmodninger vedrørende uledsagede mindreårige, skal have modtaget og fortsat modtage passende uddannelse vedrørende mindreåriges specifikke behov.

Ansatte ved de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, som beskæftiger sig med anmodninger vedrørende uledsagede mindreårige, skal have modtaget og fortsat modtage passende uddannelse vedrørende mindreåriges specifikke behov, herunder uddannelse i børns rettigheder, børnepsykologi og børns udvikling. Denne uddannelse skal også indeholde moduler om risikovurdering med henblik på at målrette plejen og beskyttelsen alt efter den mindreåriges individuelle behov, med særligt fokus på tidlig identificering af ofre for menneskehandel og misbrug, samt uddannelse i god praksis med hensyn til at forhindre forsvinding.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Inden overførslen af en uledsaget mindreårig udpeger den modtagende medlemsstat en værge så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder senest fem arbejdsdage efter bekræftelsen af afgørelsen om overførsel. De kompetente myndigheder giver den nuværende værge oplysninger om den værge, som den modtagende medlemsstat har udpeget, samt om ordningerne for overførslen.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 57 for at supplere denne forordning ved i overensstemmelse med denne artikel at fastsætte reglerne og procedurerne for det tværnationale samarbejde om vurderinger af barnets tarv.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Omkostninger ved modtagelse

 

1.   Omkostninger ved modtagelse af en ansøger, der er afholdt af en medlemsstat, som skulle træffe en afgørelse – fra det tidspunkt, hvor ansøgningen om international beskyttelse blev registreret, og indtil overførslen af ansøgeren til den ansvarlige medlemsstat (eller indtil det tidspunkt, hvor den medlemsstat, der træffer afgørelsen, påtager sig ansvaret for ansøgningen) – godtgøres over Unionens almindelige budget.

 

2.   Omkostninger ved modtagelse, som afholdes af en medlemsstat, i tilfælde hvor det anses for meget usandsynligt, at ansøgeren vil være berettiget til at modtage international beskyttelse i henhold til artikel 9, godtgøres over Unionens almindelige budget.

Ændringsforslag     105

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kriterierne for afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, finder kun anvendelse én gang i den rækkefølge, der er fastsat i dette kapitel.

1.  Kriterierne for afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, finder kun anvendelse én gang i den rækkefølge, der er fastsat i kapitel III og IV.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig efter kriterierne i dette kapitel, træffes på grundlag af situationen på det tidspunkt, hvor ansøgeren for første gang indgav sin ansøgning om international beskyttelse til en medlemsstat.

2.  Afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig efter kriterierne i dette kapitel, træffes på grundlag af situationen på det tidspunkt, hvor ansøgeren for første gang indgav sin ansøgning om international beskyttelse til en medlemsstat i overensstemmelse med artikel [28] i forordning (EU) xxx/xxxx [forordningen om asylprocedurer].

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, der træffer afgørelsen, efter at have gennemført den personlige samtale, der er omhandlet i artikel 7, konkluderer, at der ikke kan fastlægges en ansvarlig medlemsstat på grundlag af artikel 10, 11, 12, 13 eller 18 og, hvis ansøgeren ikke har behov for særlige proceduremæssige garantier i henhold til artikel [19] i forordning (EU) XXX/XXX [forordning om asylprocedurer], skal den medlemsstat, som træffer afgørelsen, inden der anvendes eventuelle øvrige kriterier i henhold til kapitel III eller IV, som udgangspunkt undersøge, hvorvidt ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen kun har rejst spørgsmål, der ikke er relevante for undersøgelsen af, om vedkommende er berettiget til at modtage international beskyttelse i henhold til forordning (EU) XXX/XXX [kvalifikationsforordningen], og den medlemsstat, som træffer afgørelsen, ikke har modtaget eller har adgang til andre oplysninger, der tyder på, at vedkommende er berettiget til at modtage international beskyttelse, og vedkommendes krav om international beskyttelse derfor tydeligvis er lidet overbevisende.

 

I et sådant tilfælde bør det anses for åbenbart usandsynligt, at ansøgeren vil være berettiget til at modtage international beskyttelse, og den medlemsstat, som træffer afgørelsen, betragtes som den ansvarlige medlemsstat, uden at dette berører artikel [37] i forordning (EU) XXX/XXX [forordningen om asylprocedurer].

Ændringsforslag     108

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det er den medlemsstat, hvor et af vedkommendes familiemedlemmer opholder sig lovligt, der er ansvarlig, under forudsætning af at dette tjener den mindreåriges tarv bedst. Er ansøgeren en gift mindreårig, hvis ægtefælle ikke opholder sig lovligt på medlemsstaternes område, er det den medlemsstat, hvor vedkommendes far, mor eller en anden voksen, der er ansvarlig for den mindreårige i henhold til medlemsstatens lov eller praksis, eller en af vedkommendes søskende, har lovligt ophold, der er den ansvarlige medlemsstat.

2.  Det er den medlemsstat, hvor et af vedkommendes familiemedlemmer opholder sig lovligt, der er ansvarlig, medmindre det påvises, at dette ikke tjener den mindreåriges tarv bedst. Er ansøgeren mindreårig, er det den medlemsstat, hvor vedkommendes far, mor eller en anden voksen, der er ansvarlig for den mindreårige i henhold til medlemsstatens lov eller praksis, eller en af vedkommendes søskende, har lovligt ophold, der er den ansvarlige medlemsstat.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Har ansøgeren en uledsaget mindreårig, der har en slægtning, som opholder sig lovligt i en anden medlemsstat, og det på grundlag af en konkret vurdering er fastslået, at slægtningen kan tage sig af vedkommende, skal den pågældende medlemsstat sammenføre den mindreårige med vedkommendes slægtning og være ansvarlig medlemsstat, forudsat at dette tjener den mindreåriges tarv bedst.

3.  Har ansøgeren en slægtning, som opholder sig lovligt i en anden medlemsstat, og det på grundlag af en konkret vurdering er fastslået, at slægtningen kan tage sig af vedkommende, skal den pågældende medlemsstat sammenføre den mindreårige med vedkommendes slægtning og være ansvarlig medlemsstat, medmindre det er påvist, at dette ikke tjener den mindreåriges tarv bedst.

Ændringsforslag     110

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der ikke findes et familiemedlem eller en slægtning som omhandlet i stk. 2 og 3, er det den medlemsstat, hvor den uledsagede mindreårige først har indgivet sin ansøgning om international beskyttelse, der er ansvarlig, medmindre det påvises, at dette ikke tjener den mindreåriges tarv bedst.

5.  Hvis der ikke findes et familiemedlem eller en slægtning som omhandlet i stk. 2 og 3, og hvis ingen andre kriterier i kapitel III og IV, navnlig artikel 19, finder anvendelse, fastlægges den ansvarlige medlemsstat af den fordelingsmekanisme, der er beskrevet i kapitel VII, forudsat at den mindreårige altid gives mulighed for at vælge mellem tildelingsmedlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1c. Der bør forud for enhver afgørelse om den ansvarlige medlemsstat foretages en tværfaglig vurdering af den mindreåriges tarv, også i tilfælde af tildeling.

Ændringsforslag     111

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Når en mindreårig ledsages af en forælder, en voksen søster eller bror eller en anden voksen, som har forældreansvar for den mindreårige, enten ved lov eller ifølge den pågældende medlemsstats praksis, og en forælder eller anden voksen, som har forældreansvar for den mindreårige, enten ved lov eller ifølge den pågældende medlemsstats praksis, opholder sig lovligt i en medlemsstat, er den ansvarlige medlemsstat den, hvor forælderen eller den anden voksne, som har forældreansvar for den mindreårige, opholder sig lovligt, forudsat at dette tjener den mindreåriges tarv.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Familiemedlemmer, som er personer med international beskyttelse

Familiemedlemmer, som opholder sig lovligt i en medlemsstat

Ændringsforslag     113

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis ansøgeren, uanset om familien i forvejen var stiftet i hjemlandet, har et familiemedlem, der har fået tilladelse til at opholde sig som en person med international beskyttelse i en medlemsstat, er det denne medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse, forudsat at de pågældende skriftligt har udtrykt ønske herom.

Hvis ansøgeren, uanset om familien i forvejen var stiftet i hjemlandet, har et familiemedlem, der opholder sig lovligt i en medlemsstat, er det denne medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse, forudsat at de pågældende skriftligt har udtrykt ønske herom.

Ændringsforslag     114

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Den medlemsstat, som efter kriterierne er ansvarlig for overtagelsen af det største antal familiemedlemmer og/eller mindreårige ugifte søskende, er ansvarlig for behandlingen af ansøgningerne om international beskyttelse fra dem alle.

a)  Den medlemsstat, som efter kriterierne er ansvarlig for overtagelsen af det største antal familiemedlemmer, er ansvarlig for behandlingen af ansøgningerne om international beskyttelse fra dem alle.

Ændringsforslag     115

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Er ansøgeren i besiddelse af en gyldig opholdstilladelse eller et opholdsdokument, der er udløbet mindre end to år inden indgivelsen af den første ansøgning, er det den medlemsstat, der har udstedt denne, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse.

1.  Er ansøgeren i besiddelse af en gyldig opholdstilladelse eller et opholdsdokument, der er udløbet inden indgivelsen af den første ansøgning, er det den medlemsstat, der har udstedt denne, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse.

Ændringsforslag     116

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Er ansøgeren i besiddelse af et gyldigt visum eller et visum, der er udløbet mindre end seks måneder inden indgivelsen af den første ansøgning, er det den medlemsstat, der har udstedt dette visum, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse, medmindre det pågældende visum er udstedt på vegne af en anden medlemsstat under en repræsentationsordning som omhandlet i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/200925. I så fald er det den repræsenterede medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse.

2.  Er ansøgeren i besiddelse af et gyldigt visum eller et visum, der er udløbet inden indgivelsen af den første ansøgning, er det den medlemsstat, der har udstedt dette visum, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse, medmindre det pågældende visum er udstedt på vegne af en anden medlemsstat under en repræsentationsordning som omhandlet i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/200925. I så fald er det den repræsenterede medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse.

_________________

_________________

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1)

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1).

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Udstedelse af akademiske eller faglige eksamensbeviser

 

1.   Hvis ansøgeren er i besiddelse af et eksamensbevis udstedt af en uddannelsesinstitution, der er etableret i en medlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse.

 

I denne forbindelse er "uddannelsesinstitution" enhver type af uddannelsesinstitution, der er anerkendt eller betragtes som sådan i henhold til national lovgivning, og som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder anerkendte uddannelser eller andre anerkendte kvalifikationer, uanset hvorledes denne institution benævnes, eller enhver institution, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder erhvervsfaglig uddannelse.

 

Med henblik på anvendelsen af denne artikel anses kun eksamensbeviser eller andre kvalifikationsbeviser, som er resultatet af, at ansøgeren har gået på uddannelsesinstitutionen på medlemsstatens område, for at være relevante for vurderingen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig. Onlinekurser eller andre former for fjernundervisning anses ikke for at være relevante.

 

2.   Er ansøgeren i besiddelse af mere end ét eksamensbevis udstedt af uddannelsesinstitutioner, der er etableret i forskellige medlemsstater, er den medlemsstat, i hvilken det nyeste eksamensbevis blev udstedt, ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse.

Ændringsforslag     118

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Påvises det på grundlag af beviser eller indicier, der er beskrevet i de to lister, der er omtalt i denne forordnings artikel 25, stk. 4, herunder de data, der er omhandlet i forordning (EU) [forslag til forordning om omarbejdning af forordning (EU) nr. 603/2013], at en ansøger ulovligt har passeret grænsen til en medlemsstat ad land-, sø- eller luftvejen, og at den pågældende er indrejst fra et tredjeland, er den medlemsstat, hvori vedkommende er indrejst ulovligt, ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse

udgår

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis det ikke er muligt at afgøre, hvilken medlemsstat, der er ansvarlig i henhold til de øvrige kriterier i kapitel III og IV, fastlægges den ansvarlige medlemsstat ved hjælp af den i kapitel VII beskrevne korrigerende fordelingsmekanisme.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Er det ikke muligt at afgøre, hvilken medlemsstat, der er ansvarlig i henhold til de øvrige kriterier i kapitel III eller artikel 18, og påvises det på grundlag af beviser eller indicier, at en ansøger har passeret grænsen til den medlemsstat, hvor ansøgningen om international beskyttelse blev indgivet, ved at passere igennem en anden medlemsstat, fastlægges det efter proceduren i artikel 24c hvilken medlemsstat, der er ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse.

Ændringsforslag     121

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

udgår

Indrejse med visumfritagelse

 

Rejser en tredjelandsstatsborger eller statsløs ind i en medlemsstat, hvor vedkommende er fritaget for visumpligt, er denne medlemsstat ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse.

 

Ændringsforslag     122

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

udgår

Ansøgning i et internationalt transitområde i en lufthavn

 

Indgives ansøgningen om international beskyttelse under transit i en lufthavns internationale transitområde i en medlemsstat af en tredjelandsstatsborger eller statsløs, er denne medlemsstat ansvarlig for behandlingen af ansøgningen.

 

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når ansøgeren på grund af graviditet, et nyfødt barn, alvorlig sygdom, et alvorligt handicap eller høj alder er afhængig af hjælp fra vedkommendes barn, søskende eller forælder, som har lovligt ophold i en af medlemsstaterne, eller når vedkommendes barn, søskende eller forælder, der har lovligt ophold i en af medlemsstaterne, er afhængig af hjælp fra ansøgeren, skal medlemsstaterne normalt lade ansøgeren blive sammen med eller sammenføre denne med barnet, søskenden eller forælderen, under forudsætning af, at der fandtes familiemæssige bånd i hjemlandet, at barnet, søskenden eller forælderen eller ansøgeren er i stand til at tage sig af den afhængige person, og at de pågældende skriftligt har udtrykt ønske herom.

1.  Når ansøgeren på grund af graviditet, et nyfødt barn, alvorlig sygdom, et alvorligt handicap, et alvorligt traume eller høj alder er afhængig af hjælp fra vedkommendes barn, bror/søster eller forælder, som har lovligt ophold i en af medlemsstaterne, eller når vedkommendes barn, bror/søster eller forælder, der har lovligt ophold i en af medlemsstaterne, er afhængig af hjælp fra ansøgeren, skal medlemsstaterne normalt lade ansøgeren blive sammen med eller sammenføre denne med barnet, broderen/søsteren eller forælderen, for så vidt som der allerede fandtes familiemæssige bånd, inden ansøgeren ankom til medlemsstatens område, at barnet, broderen/søsteren eller forælderen eller ansøgeren er i stand til at tage sig af den afhængige person, og de pågældende skriftligt har udtrykt ønske herom.

Ændringsforslag     124

Forslag til forordning

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Sponsering

 

1.   En medlemsstat kan bestemme, at organisationer, der er blevet godkendt af denne medlemsstat i henhold til specifikke krav til forebyggelse af misbrug og menneskehandel, som er fastsat i national lovgivning, får mulighed for at blive sponsor for en ansøger, der har indgivet en ansøgning om international beskyttelse i Unionen. Den organisation, der sponserer en ansøger, skal sørge for vedkommendes overførsel til og ophold i den medlemsstat, hvor sponsoren er etableret, indtil der er truffet en endelig afgørelse om vedkommendes ansøgning om international beskyttelse.

 

2.   På grundlag af en skriftlig anmodning fra sponsoren og med ansøgerens samtykke skal den medlemsstat, som træffer afgørelsen, underrette den medlemsstat, hvor sponsoren er etableret, om sponsoraftalen mellem organisationen og ansøgeren. Hvis den medlemsstat, hvor sponsoren er etableret, accepterer at påtage sig ansvaret for ansøgeren, bliver den den ansvarlige medlemsstat, og ansøgningen om international beskyttelse skal tælles med under dens referencenummer som defineret i artikel 35.

 

3.   En delegeret retsakt, der vedtages efter proceduren i artikel 57, stk. 2, fastlægger formaliteterne og de krav, som en sponsor skal opfylde for at blive godkendt, såvel som de øvrige nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 3, stk. 1, og så længe ingen medlemsstat er fastslået som ansvarlig, kan enhver medlemsstat beslutte at behandle en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs baseret på familiemæssige årsager i forbindelse med andre familiemedlemmer end dem, der er omfattet af artikel 2, litra g), selv om behandlingen af ansøgningen ikke påhviler den efter kriterierne i denne forordning.

Uanset artikel 3, stk. 1, kan enhver medlemsstat beslutte at behandle en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, selv om behandlingen af ansøgningen ikke påhviler den efter kriterierne i denne forordning.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den medlemsstat, der beslutter at behandle en ansøgning om international beskyttelse i medfør af dette stykke, bliver den ansvarlige medlemsstat og påtager sig de forpligtelser, der er forbundet med dette ansvar. I givet fald underretter den den medlemsstat, der tidligere var ansvarlig, den medlemsstat, der gennemfører en procedure til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, eller den medlemsstat, der har modtaget en anmodning om at overtage ansøgeren.

Den medlemsstat, der beslutter at behandle en ansøgning om international beskyttelse i medfør af dette stykke, bliver den ansvarlige medlemsstat og påtager sig de forpligtelser, der er forbundet med dette ansvar. I givet fald underretter den ved brug af det elektroniske kommunikationsnet DubliNet, som er oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1560/2003, den medlemsstat, der tidligere var ansvarlig, den medlemsstat, der gennemfører en procedure til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, eller den medlemsstat, der har modtaget en anmodning om at overtage ansøgeren.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En ansøger kan anmode den medlemsstat, i hvilken vedkommendes ansøgning blev indgivet, om at anvende dette stykke. En sådan anmodning skal være skriftlig og behørigt begrundet.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den medlemsstat, hvor en ansøgning om international beskyttelse er indgivet, og som gennemfører proceduren til fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig kan når som helst, inden det er fastlagt, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, anmode en anden medlemsstat om at overtage en ansøger med henblik på at sammenføre familierelationer, selv om denne anden medlemsstat ikke er ansvarlig efter kriterierne i artikel 10-13 og artikel 18. De pågældende skal give deres skriftlige samtykke.

Den medlemsstat, hvor en ansøgning om international beskyttelse er indgivet, og som gennemfører proceduren til fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, eller den ansvarlige medlemsstat kan når som helst, inden der første gang træffes en afgørelse om sagens indhold, anmode en anden medlemsstat om at overtage en ansøger med henblik på at sammenføre familierelationer af humanitære årsager, navnlig baseret på familiemæssige, kulturelle eller sociale bånd eller sprogkundskaber, der vil lette vedkommendes integration i den pågældende anden medlemsstat, selv om denne anden medlemsstat ikke er ansvarlig efter kriterierne i kapitel III og IV. De pågældende skal give deres skriftlige samtykke.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  En ansøger kan anmode den medlemsstat, i hvilken ansøgningen blev indgivet, om at anvende stk. 2. En sådan anmodning skal være skriftlig, behørigt begrundet og adresseret til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som træffer afgørelsen, i hvilken ansøgningen blev indgivet. En ansøger, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, eller om hvem det anses for åbenbart usandsynligt, at vedkommende vil være berettiget til at modtage international beskyttelse, har ikke ret til at benytte sig af denne procedure.

 

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, som træffer afgørelsen, sikrer, at en anmodning som omhandlet i dette stykkes første afsnit videresendes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, ansøgeren har anmodet om, via det elektroniske kommunikationsnet DubliNet, som er oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1560/2003.

 

Den medlemsstat, der har modtaget anmodningen, skal inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen angive, om den ønsker at påtage sig ansvaret for ansøgningen om international beskyttelse. Den medlemsstat, der har modtaget anmodningen, kan forlænge fristen med yderligere to uger, hvis dette skriftligt meddeles den medlemsstat, hvor ansøgningen om international beskyttelse er indgivet, via det elektroniske kommunikationsnet DubliNet. Er der ikke modtaget et svar inden for denne frist, anses anmodningen for at være afvist, og den medlemsstat, i hvilken ansøgningen om international beskyttelse blev indgivet, skal gå videre med fastlæggelsen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, på grundlag af kriterierne i kapitel III og IV. Med forbehold af stk. 1 og 2 har ansøgere om international beskyttelse kun ret til at anvende denne procedure én gang.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Accepterer den anmodede medlemsstat anmodningen i overensstemmelse med stk. 2a, bliver den den ansvarlige medlemsstat. Den medlemsstat, i hvilken ansøgningen om international beskyttelse blev indgivet, sikrer, at ansøgeren overføres til den ansvarlige medlemsstat.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Kommissionen udarbejder ved hjælp at gennemførelsesretsakter en fælles formular, der skal anvendes i forbindelse med proceduren i stk. 2a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  på de betingelser, der er fastsat i artikel 24, 25 og 30, at overtage en ansøger, der har indgivet en ansøgning i en anden medlemsstat

a)  på de betingelser, der er fastsat i artikel 24, 24c, 25 og 30, at overtage en ansøger, der har indgivet en ansøgning om international beskyttelse i en anden medlemsstat

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra a), behandler eller færdiggør den ansvarlige medlemsstat behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse.

2.  I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra a) eller b), behandler eller færdiggør den ansvarlige medlemsstat behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra a), behandler eller færdiggør den ansvarlige medlemsstat behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 2013/32/EU.

udgår

Ændringsforslag     135

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra c), behandler den ansvarlige medlemsstat alle andre andragender eller en ny ansøgning fra ansøgeren som en fornyet ansøgning, jf. direktiv 2013/32/EU.

udgår

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra d), skal der ikke findes flere retsmidler for den afgørelse, som den ansvarlige myndighed i den ansvarlige medlemsstat har truffet om at give afslag på ansøgningen i henhold til kapitel V i direktiv 2013/32/EU.

5.  I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra d), hvor der kun er givet afslag på ansøgningen i første instans, skal den ansvarlige medlemsstat sikre, at den pågældende har eller har haft mulighed for at anvende effektive retsmidler som omhandlet i artikel 46 i direktiv 2013/32/EU.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den ansvarlige medlemsstat anfører i den elektroniske fil, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, det forhold, at det er den, der er den ansvarlige medlemsstat.

7.  Den ansvarlige medlemsstat anfører, når det er relevant, i den elektroniske fil, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, at det er den, der er den ansvarlige medlemsstat.

Ændringsforslag     138

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, indledes, så snart en ansøgning om international beskyttelse indgives for første gang i en medlemsstat, forudsat at den medlemsstat, hvor den første ansøgning blev indgivet, ikke allerede er den ansvarlige medlemsstat i medfør af artikel 3, stk. 4 eller 5.

1.  Proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, indledes, så snart en ansøgning om international beskyttelse registreres for første gang i en medlemsstat, forudsat at den medlemsstat, hvor den første ansøgning blev indgivet, ikke allerede er den ansvarlige medlemsstat i medfør af artikel 3, stk. 5.

Ændringsforslag     139

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning om international beskyttelse betragtes som indgivet på det tidspunkt, hvor en af ansøgeren indgivet formular eller en af myndighederne udfærdiget rapport er kommet den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder i hænde. I tilfælde, hvor der ikke er tale om en skriftlig ansøgning, skal tidsrummet mellem ansøgerens hensigtserklæring og udfærdigelsen af en rapport være så kort som muligt.

udgår

Ændringsforslag     140

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den medlemsstat, som den første ansøgning om international beskyttelse er indgivet til, skal på de i artikel 26, og 30 fastsatte betingelser tilbagetage en ansøger, der opholder sig i en anden medlemsstat uden opholdstilladelse, eller som dér har indgivet en ny ansøgning om international beskyttelse efter at have trukket sin første ansøgning, som er indgivet i en anden medlemsstat, tilbage under proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig.

5.  Den medlemsstat, som den første ansøgning om international beskyttelse er indgivet til, skal på de i artikel 26 og 30 fastsatte betingelser tilbagetage en ansøger, der opholder sig i en anden medlemsstat uden opholdstilladelse, eller som dér har indgivet en ny ansøgning om international beskyttelse efter at have trukket sin første ansøgning, som er indgivet i en anden medlemsstat, tilbage under proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, med henblik på at afslutte proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig.

Ændringsforslag     141

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forbindelser til ansøgninger fra familiemedlemmer eller slægtninge, der rejser sammen, når det er relevant

b)  forbindelser til ansøgninger fra familiemedlemmer, slægtninge eller grupper på maksimum 30 ansøgere, der anmoder om at blive registeret som samrejsende, uden at det berører retten til individuel behandling af hver enkelt ansøgning om international beskyttelse, og med særligt fokus på ansøgere, der viser tegn på tvang, vold eller misbrug

Ændringsforslag     142

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved indlæsningen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, registrerer det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, hver enkelt ansøgning under et unikt ansøgningsnummer, opretter en elektronisk fil for hver ansøgning og meddeler dette ansøgningsnummer til den medlemsstat, hvori ansøgningen er indgivet.

2.  Ved indlæsningen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, registrerer det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, hver enkelt ansøgning om international beskyttelse under et unikt ansøgningsnummer, opretter en elektronisk fil for hver ansøgning og meddeler dette ansøgningsnummer til den medlemsstat, hvori ansøgningen er indgivet. Personoplysningerne i det unikke ansøgningsnummer samt den elektroniske fil må kun anvendes med henblik på denne forordning og forordning (EU) xxx/xxx [forslag til forordning om omarbejdning af forordning (EU) nr. 603/2013].

Ændringsforslag     143

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den medlemsstat, hvori ansøgningen blev indgivet, søger i VIS, jf. artikel 21 i forordning (EF) nr. 767/2008. Hvis et hit i VIS viser, at ansøgeren er i besiddelse af et gyldigt visum eller et visum, der er udløbet mindre end seks måneder før indgivelsen af den første ansøgning, anfører medlemsstaten visumansøgningens nummer og den medlemsstat, hvis myndighed udstedte eller forlængede visummet, og om visummet blev udstedt på en anden medlemsstats vegne.

5.  Den medlemsstat, hvori ansøgningen om international beskyttelse blev indgivet, søger i VIS, jf. artikel 21 i forordning (EF) nr. 767/2008. Hvis et hit i VIS viser, at ansøgeren var i besiddelse af et gyldigt visum før indgivelsen af den første ansøgning, anfører medlemsstaten visumansøgningens nummer og den medlemsstat, hvis myndighed udstedte eller forlængede visummet, og om visummet blev udstedt på en anden medlemsstats vegne.

Ændringsforslag     144

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  det samlede antal succesfulde ansøgninger, der er indgivet i Unionen

Ændringsforslag     145

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  det samlede antal succesfulde ansøgninger, der er indgivet i hver enkelt medlemsstat

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  hvis fordelingsmekanismen i henhold til kapitel VII finder anvendelse, de oplysninger, der er omhandlet i artikel 36, stk. 4, og artikel 39, litra h).

h)  de oplysninger, der er omhandlet i artikel 38 og artikel 39, litra h).

Ændringsforslag     147

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat, som en ansøgning om international beskyttelse indgives til, mener, at en anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, anmoder den snarest muligt og under alle omstændigheder inden for en frist på en måned efter, at ansøgningen er indgivet, jf. artikel 21, stk. 2, denne anden medlemsstat om at overtage ansøgeren.

Hvis en medlemsstat, som en ansøgning om international beskyttelse indgives til, mener, at en anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, anmoder den snarest muligt og under alle omstændigheder inden for en frist på tre måneder efter, at ansøgningen er indgivet, jf. artikel 21, stk. 2, denne anden medlemsstat om at overtage ansøgeren.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af et hit med data registreret i Eurodac, jf. artikel 13 i forordning (EU) [forslag til forordning om omarbejdning af forordning (EU) nr. 603/2013], eller et hit med data registreret i VIS, jf. artikel 21. stk. 2, i forordning (EU) nr. 767/2008, skal anmodningen uanset nærværende stykkes første afsnit sendes senest to uger efter modtagelsen af hittet.

I tilfælde af et hit med data registreret i Eurodac, jf. artikel 13 i forordning (EU) [forslag til forordning om omarbejdning af forordning (EU) nr. 603/2013], eller et hit med data registreret i VIS, jf. artikel 21. stk. 2, i forordning (EU) nr. 767/2008, skal anmodningen uanset nærværende stykkes første afsnit sendes senest en måned efter modtagelsen af hittet.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når det drejer sig om mindreårige, beregnes de i første og andet afsnit omhandlede tidsfrister således, at de begynder at løbe, når der er udpeget en værge, og når vurderingen af barnets tarv, jf. artikel 8, stk. 3, er afsluttet.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24a

 

Procedure for familiesammenføring

 

1.  Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, er ansvarlig for at gennemføre en særlig familiesammenføringsprocedure for ansøgeren for at sikre en hurtig familiesammenføring og adgang til asylprocedurerne for ansøgere, når der umiddelbart er tilstrækkelige indikatorer, der peger på, at de sandsynligvis vil have ret til familiesammenføring i henhold til artikel 10, 11, 12 eller 13.

 

2.  Ved vurderingen af, om der er tilstrækkelige indikatorer for, at ansøgeren har familiemedlemmer og/eller slægtninge i den medlemsstat, vedkommende angiver, skal den medlemsstat, som træffer afgørelsen, sikre sig, at ansøgeren har forstået den gældende definition af familiemedlemmer og/eller slægtninge, og at ansøgeren er sikker på, at de angivne familiemedlemmer og/eller slægtninge ikke befinder sig i en anden medlemsstat. Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, skal endvidere sikre sig, at ansøgeren forstår, at vedkommende ikke får lov at blive i den medlemsstat, hvor vedkommende hævder at have familiemedlemmer og/eller slægtninge, medmindre denne påstand kan verificeres af den pågældende medlemsstat. Hvis de oplysninger, som ansøgeren har givet, ikke giver tungtvejende grunde til at betvivle, at familiemedlemmer og/eller slægtninge opholder sig i den medlemsstat, ansøgeren angiver, konkluderes det umiddelbart, at der er tilstrækkelige indikatorer for, at ansøgeren har familiemedlemmer og/eller slægtninge i den pågældende medlemsstat med henblik på at opfylde kravene i stk. 1.

 

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor ansøgeren hævder at have familiemedlemmer og/eller slægtninge, bistår de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som træffer afgørelsen, ved at besvare eventuelle spørgsmål, der sigter mod at afklare, om de påståede familiebånd er korrekte.

 

3.  Hvis det fastslås i henhold til stk. 1 og 2, at det er umiddelbart sandsynligt, at ansøgeren har ret til familiesammenføring i henhold til artiklerne 10, 11, 12 eller 13, underretter den medlemsstat, som træffer afgørelsen, den ansvarsovertagende medlemsstat herom, og ansøgeren overføres til denne medlemsstat.

 

4.  Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, videresender alle de oplysninger, som ansøgeren har indgivet, til den ansvarsovertagende medlemsstat via det elektroniske kommunikationsnet DubliNet, som er oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1560/2003.

 

5.  I overensstemmelse med proceduren i stk. 3, træffer den ansvarsovertagende medlemsstat afgørelse om, hvorvidt betingelserne for familiesammenføring i henhold til artikel 10, 11, 12 eller 13 er opfyldt. Hvis dette er tilfældet, bliver den ansvarsovertagende medlemsstat til den ansvarlige medlemsstat.

 

6.  Hvis det fastslås, at betingelserne for familiesammenføring ikke er opfyldt, sørger den ansvarsovertagende medlemsstat for, at ansøgeren flyttes til en anden ansvarlig medlemsstat i overensstemmelse med proceduren i artikel 24a.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24b

 

"Let" procedure for artikel 14 og 14a

 

1.  Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, fastlægger hurtigt en ansvarsovertagende medlemsstat, hvis der umiddelbart er tilstrækkelige indikatorer, der peger på, at en ansøger har meningsfulde forbindelser i overensstemmelse med artikel 14 eller 14a med en anden medlemsstat end den medlemsstat, som træffer afgørelsen.

 

2.  Ved fastlæggelsen af, om der er tilstrækkelige indikatorer, der peger på, at en ansøger har meningsfulde forbindelser til en bestemt medlemsstat i overensstemmelse med artikel 14 eller 14a, skal den medlemsstat, som træffer afgørelsen, basere sin afgørelse på den dokumentation og andre oplysninger, som er fremlagt af ansøgeren, og checke relevante EU-databaser. Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, skal endvidere sikre sig, at ansøgeren forstår, at vedkommende ikke får lov at blive i den ansvarsovertagende medlemsstat, medmindre den dokumentation og de oplysninger, som er fremlagt, kan verificeres af den pågældende medlemsstat. Hvis de oplysninger, der er givet af ansøgeren eller indsamlet gennem de relevante EU-databaser, ikke giver anledning til nogen tungtvejende grunde til at betvivle, at artikel 14 og 14a er gældende for en bestemt medlemsstat, konkluderer den medlemsstat, som træffer afgørelsen, umiddelbart, at der er tilstrækkelige indikatorer, der peger på, at de pågældende forbindelser opfylder kravene i denne artikels stk. 1.

 

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvortil ansøgeren kunne have en forbindelse i overensstemmelse med artikel 14 og 14a, bistår de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som træffer afgørelsen, ved at besvare eventuelle spørgsmål, der sigter mod at afklare, om de påståede forbindelser er korrekte.

 

3.  Hvis den medlemsstat, som træffer afgørelsen, i henhold til stk. 1 og 2 finder det sandsynligt, at en bestemt medlemsstat umiddelbart er den ansvarsovertagende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 14 eller 14a, underretter den medlemsstat, som træffer afgørelsen, den ansvarsovertagende medlemsstat herom, og ansøgeren overføres til denne medlemsstat.

 

4.  Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, videresender alle de oplysninger, som ansøgeren har indgivet, til den ansvarsovertagende medlemsstat via det elektroniske kommunikationsnet DubliNet, som er oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1560/2003.

 

5.  Den ansvarsovertagende medlemsstat afgør i overensstemmelse med proceduren i stk. 3, om betingelserne i 14 eller 14a er opfyldt. I givet fald bliver den ansvarsovertagende medlemsstat til den ansvarlige medlemsstat.

 

6.  Hvis det fastslås, at betingelserne ikke er opfyldt, sørger den ansvarsovertagende medlemsstat for, at ansøgeren flyttes til en anden ansvarlig medlemsstat i overensstemmelse med proceduren i artikel 24a.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 24 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24c

 

Fremsendelse af en meddelelse om overtagelse af ansvaret

 

1.   Når en ansøger skal overføres til en anden medlemsstat i henhold til artikel 15, stk. 2, artikel 24a, stk. 5, eller artikel 24b, stk. 6, er den ansvarlige medlemsstat den medlemsstat med det laveste antal ansøgere i forhold til dens andel i henhold til referencenøglen i artikel 35 på afgørelsestidspunktet, jf. artikel 15, stk. 2, artikel 24a, stk. 5, eller artikel 24b, stk. 6.

 

2.   Når den ansvarlige medlemsstat er fastlagt i henhold til stk. 1, registreres oplysningerne herom automatisk i Eurodac, og den pågældende medlemsstat underrettes ved hjælp af en automatisk meddelelse.

 

3.   Den medlemsstat, i hvilken ansøgeren opholder sig, orienterer ansøgeren om afgørelsen i henhold til stk. 2 og – i samarbejde med Den Europæiske Unions Asylagentur – om overførselsordningen.

 

4.  Den medlemsstat, i hvilken ansøgeren opholder sig, videresender alle de oplysninger, som ansøgeren har indgivet, til den ansvarlige medlemsstat via det elektroniske kommunikationsnet DubliNet, som er oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1560/2003.

 

5.   Den Europæiske Unions Asylagentur sikrer en hurtig overførsel af ansøgeren fra den medlemsstat, hvor vedkommende opholder sig, til den ansvarlige medlemsstat.

 

6.   Forpligtelserne i artikel 39, 40, 41 og 42 finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag     153

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den anmodede medlemsstat foretager den nødvendige kontrol og skal tage stilling til anmodningen om overtagelse af ansøgeren senest en måned efter modtagelsen af anmodningen.

1.  Den anmodede medlemsstat foretager den nødvendige kontrol og skal tage stilling til anmodningen om overtagelse af ansøgeren senest to uger efter modtagelsen af anmodningen.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod en rimelig afkortning af procedurens længde. I tråd med indførelsen af ​​en "let" familiesammenføringsprocedure synes en frist på to uger til at svare på en anmodning om overtagelse at være tilstrækkelig.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I den situation, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra b), c), d) eller e), sender den medlemsstat, som personen opholder sig i, senest to uger efter at have fået et hit i Eurodac en meddelelse om at tilbagetage den pågældende og overfører vedkommende til den ansvarlige medlemsstat.

1.  I den situation, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra b), c), d) eller e), sender den medlemsstat, som personen opholder sig i, senest en måned efter at have fået et hit i Eurodac en meddelelse om at tilbagetage den pågældende og overfører vedkommende til den ansvarlige medlemsstat.

Ændringsforslag     155

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når den anmodede medlemsstat accepterer at overtage en ansøger, meddeler den anmodende medlemsstat straks skriftligt ansøgeren afgørelsen om, at vedkommende skal overføres til den ansvarlige medlemsstat, og i givet fald afgørelsen om ikke at behandle vedkommendes ansøgning om international beskyttelse.

1.  Når den anmodede medlemsstat accepterer at overtage en ansøger, meddeler den anmodende medlemsstat inden for fem dage skriftligt ansøgeren afgørelsen om, at vedkommende skal overføres til den ansvarlige medlemsstat, og i givet fald afgørelsen om ikke at behandle vedkommendes ansøgning om international beskyttelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at bevare tekstens interne logik, eftersom formålet er at sikre virkeliggørelsen af ansøgerens proceduremæssige rettigheder og en individuel vurdering af vedkommendes situation. Ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling, i forslaget til betænkning, der sigter mod at styrke ansøgerens proceduremæssige rettigheder.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne fastsætter en frist på 7 dage efter meddelelsen af afgørelsen om overførsel, inden for hvilken den pågældende kan udøve retten til effektive retsmidler efter stk. 1.

2.  Medlemsstaterne fastsætter en rimelig frist på minimum 15 dage efter meddelelsen af afgørelsen om overførsel, inden for hvilken den pågældende kan udøve retten til effektive retsmidler efter stk. 1.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Anvendelsesområdet for det effektive retsmiddel, der er fastsat i stk. 1, skal begrænses til en vurdering af, om artikel 3, stk. 2, vedrørende risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller artikel 10-13 og artikel 18 er blevet tilsidesat.

udgår

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der ikke træffes afgørelse om overførsel, jf. stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der findes et effektivt retsmiddel til brug ved en domstol eller et domstolslignende organ, når ansøgeren hævder, at et familiemedlem eller, i tilfælde af uledsagede mindreårige, en slægtning opholder sig lovligt i en anden medlemsstat end den, der behandler den pågældendes ansøgning om international beskyttelse, og derfor anser den anden medlemsstat for at være ansvarlig for behandlingen af ansøgningen.

5.  Hvis der ikke træffes afgørelse om overførsel, jf. stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der findes effektive retsmidler i form af en domstolsprøvelse eller prøvelse ved et domstolslignende organ, når ansøgeren hævder, at en anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen.

Ændringsforslag     159

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne sikrer, at den pågældende har adgang til retshjælp og om nødvendigt til sproglig bistand.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at den pågældende har adgang til gratis retshjælp i overensstemmelse med artikel 6a og om nødvendigt til sproglig bistand, samt hvor det er relevant til interkulturel mægling i alle faser af proceduren.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne sikrer, at retshjælp på anmodning ydes gratis, når den pågældende ikke selv har råd til at betale omkostningerne. Medlemsstaterne kan fastsætte, at ansøgerne for så vidt angår gebyrer og andre omkostninger ikke behandles mere gunstigt end den behandling, der generelt gives landets egne statsborgere i spørgsmål vedrørende retshjælp.

udgår

Medlemsstaterne kan uden vilkårligt at begrænse adgangen til gratis retshjælp eller juridisk repræsentation fastsætte, at der ikke ydes gratis retshjælp, når den kompetente myndighed eller en domstol eller et domstolslignende organ vurderer, at klagen eller indbringelsen er udsigtsløs.

 

Når en afgørelse om ikke at yde gratis retshjælp og juridisk repræsentation i henhold til dette stykke træffes af en myndighed, der ikke er en domstol eller et domstolslignende organ, skal medlemsstaterne give ret til et effektivt retsmiddel ved en domstol eller et domstolslignende organ til anfægtelse af denne afgørelse. Hvis en afgørelse anfægtes, skal dette retsmiddel udgøre en integreret del af det retsmiddel, der er omhandlet i stk. 1.

 

Ved overholdelsen af kravene i dette stykke skal medlemsstaterne sikre, at retshjælp og juridisk repræsentation ikke begrænses vilkårligt, og at ansøgerens effektive adgang til prøvelse ikke hindres.

 

Retshjælpen skal mindst omfatte udfærdigelsen af de krævede proceduremæssige dokumenter og repræsentation for en domstol eller et domstolslignende organ og kan begrænses til juridiske rådgivere eller andre rådgivere, der specifikt er udpeget efter national ret til at bistå og repræsentere.

 

Procedurerne for adgang til retshjælp fastsættes i national ret.

 

Ændringsforslag     161

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Er der væsentlig risiko for, at en person forsvinder, kan medlemsstaterne frihedsberøve den pågældende for at sikre overførselsprocedurerne i overensstemmelse med denne forordning på grundlag af en individuel vurdering af hver sag, og kun hvis frihedsberøvelsen er en forholdsmæssig foranstaltning, og andre mindre indgribende foranstaltninger ikke kan anvendes effektivt.

2.  Er der beviselig risiko for, at en person forsvinder, kan medlemsstaterne som en sidste udvej frihedsberøve den pågældende for at sikre overførselsprocedurerne i overensstemmelse med denne forordning på grundlag af en individuel vurdering af hver sag, og kun hvis frihedsberøvelsen er en forholdsmæssig foranstaltning, og andre mindre indgribende foranstaltninger ikke kan anvendes effektivt, baseret på en individuel vurdering af ansøgerens forhold.

Ændringsforslag     162

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Mindreårige må ikke frihedsberøves. Medlemsstaterne skal indkvartere mindreårige og familier med mindreårige under forhold, hvor de ikke er frihedsberøvet og er en del af lokalsamfundet, mens deres ansøgning behandles.

Ændringsforslag     163

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Afgørelser om frihedsberøvelse af ansøgere træffes skriftligt af retslige myndigheder. Afgørelsen om frihedsberøvelse skal indeholde den faktiske og retlige begrundelse, som den bygger på, og skal indeholde en omtale af overvejelserne omkring mulige alternativer og grundene til, at disse reelt ikke kunne tages i anvendelse.

Ændringsforslag     164

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For så vidt angår betingelserne og garantierne for frihedsberøvede personer for at sikre overførselsprocedurerne til den ansvarlige medlemsstat finder artikel 9, 10 og 11 i direktiv 2013/33/EU anvendelse.

4.  For så vidt angår betingelserne for frihedsberøvelsen, som fuldt ud skal overholde personens grundlæggende rettigheder, og garantierne for frihedsberøvede personer for at sikre overførselsprocedurerne til den ansvarlige medlemsstat finder artikel 9, 10 og 11 i direktiv 2013/33/EU anvendelse.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De omkostninger, som er nødvendige for at overføre en ansøger eller en anden person som omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra c), d) eller e), til den ansvarlige medlemsstat, afholdes af den overførende medlemsstat

1.  De omkostninger, som er nødvendige for at overføre en ansøger eller en anden person som omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra c), d) eller e), til den ansvarlige medlemsstat, afholdes over Unionens almindelige budget.

Begrundelse

Som et yderligere tiltag for at øge den enkelte medlemsstats incitament til hurtigst muligt at registrere alle asylansøgere, der opholder sig på dens område, og for at sikre, at medlemsstaterne ikke pålægges yderligere økonomiske omkostninger ved at følge forordningens bestemmelser, dækkes alle overførsler under denne forordning af EU-budgettet.

Ændringsforslag     166

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den fordelingsmekanisme, der er omhandlet i dette kapitel, skal anvendes til gavn for en medlemsstat, hvis denne medlemsstat modtager et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som den i henhold til denne forordning har ansvaret for.

1.  Den fordelingsmekanisme, der er omhandlet i dette kapitel, skal anvendes til alle de ansøgninger, for hvilke, der ikke kunne fastlægges en ansvarlig medlemsstat i henhold til de kriterier, der er omhandlet i kapitel III og IV i denne forordning, samt i tilfælde hvor artikel 24a finder anvendelse.

Ændringsforslag     167

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1 finder anvendelse, hvis det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, viser, at antallet af ansøgninger om international beskyttelse, for hvilke en medlemsstat er ansvarlig i henhold til kriterierne i kapitel III, artikel 3, stk. 2 eller 3, og artikel 18 og 19, ud over de personer, der reelt er blevet genbosat, er på over 150 % af referencetallet for den pågældende medlemsstat, hvilket afgøres ved brug af den i artikel 35 omhandlede nøgle.

udgår

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det automatiserede system skal løbende overvåge, om en medlemsstat er over den tærskel, der er omhandlet i stk. 2, og i givet tilfælde meddele medlemsstaterne og Kommissionen dette med angivelse af antallet af ansøgninger over denne tærskel.

udgår

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Ved afgivelsen af den i stk. 5 omhandlede meddelelse finder fordelingsmekanisme anvendelse.

udgår

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når den tærskel, der er omhandlet i artikel 34, stk. 2, nås, skal det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, anvende den i artikel 35 omhandlede referencenøgle på de medlemsstater, hvis antal af ansøgninger, som de er ansvarlige for, ligger under deres andel i henhold til artikel 35, stk. 1, og informere medlemsstaterne herom.

udgår

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis der ikke kan fastlægges en ansvarlig medlemsstat i henhold til kriterierne i kapitel III og IV, meddeler den medlemsstat, som træffer afgørelsen, ansøgeren, at vedkommendes ansøgning om international beskyttelse vil blive behandlet af en ansvarsovertagende medlemsstat.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  På grundlag af referencenøglen i artikel 35 fastlægges der en kort liste over de fire medlemsstater med det laveste antal ansøgere i forhold til deres andel i henhold til nævnte referencenøgle ved hjælp af det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, formidler den korte liste i stk. 1b, såvel som information om medlemsstaterne på listen, til ansøgeren. Inden for fem dage efter denne kommunikation får ansøgeren mulighed for at vælge en ansvarsovertagende medlemsstat blandt de fire, der er med på listen.

 

Vælger ansøgeren ikke en medlemsstat i overensstemmelse med første afsnit i dette stykke, tildeler den medlemsstat, som træffer afgørelsen, ansøgeren til den medlemsstat på listen med det laveste antal ansøgere i forhold til dens andel i henhold til referencenøglen i artikel 35 på det tidspunkt, hvor listen blev udarbejdet i overensstemmelse med denne artikels stk. 1b.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d.  Stk. 1a, 1b og 1c finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor ansøgerne har registreret sig som familier, slægtninge eller grupper af ansøgere, der anmoder om at blive registeret som samrejsende. I tilfælde hvor gruppens medlemmer ikke kan træffe et enstemmigt valg, skal hvert enkelt medlem af den tidligere gruppe have mulighed for at vælge en ansvarsovertagende medlemsstat ud fra den liste, der var udarbejdet for gruppen i overensstemmelse med stk. 2. Såfremt valget ikke meddeles den medlemsstat, som træffer afgørelsen, inden for fem dage, tildeles ansøgeren den medlemsstat på listen med det laveste antal ansøgere i forhold til dens andel i henhold til referencenøglen i artikel 35 på det tidspunkt, hvor listen blev udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1b.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ansøgere, der har indgivet deres ansøgning til den ansvarsoverdragende medlemsstat efter meddelelsen om omfordeling, jf. artikel 34, stk. 5, fordeles til de medlemsstater, der er omhandlet i stk. 1, og disse medlemsstater afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig.

udgår

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ansøgninger, der skal afvises eller behandles ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel 3, stk. 3, er ikke omfattet af fordelingen.

udgår

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  På grundlag af anvendelsen af referencenøglen i medfør af stk. 1 angiver det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, hvilken medlemsstat der er den ansvarsovertagende, og videreformidler disse oplysninger senest 72 timer efter den registrering, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, til den ansvarsoverdragende medlemsstat og den ansvarsovertagende medlemsstat og tilføjer den ansvarsovertagende medlemsstat til den elektroniske fil, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 37

udgår

Finansiel solidaritet

 

1.   Tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter ved udløbet af hver tolv måneders periode kan en medlemsstat i det automatiserede system anføre, at den midlertidigt ikke vil deltage i den korrigerende fordelingsmekanisme, der er omhandlet i denne forordnings kapitel VII, som ansvarsovertagende medlemsstat og meddele medlemsstaterne, Kommissionen og Den Europæiske Unions Asylagentur dette.

 

2.   Det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, anvender i så tilfælde referencenøglen i denne tolv måneders periode på de medlemsstater, hvis antal af ansøgninger, som de er ansvarlige for, ligger under deres andel i henhold til artikel 35, stk. 1, med undtagelse af den medlemsstat, der indlæste oplysningen, og den ansvarsovertagende medlemsstat. Det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, skal tælle hver ansøgning, som ellers ville være blevet fordelt, med til andelen for den medlemsstat, der indlæste oplysningerne i henhold til artikel 36, stk. 4.

 

3.   Ved udløbet af den tolv måneders periode, der er omhandlet i stk. 2, meddeler det automatiserede system den medlemsstat, der ikke deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme, det antal ansøgere, som den ellers skulle have modtaget som ansvarsovertagende medlemsstat. Den pågældende medlemsstat yder derefter et solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for hver ansøger, som ellers skulle have været fordelt til medlemsstaten i løbet af den pågældende tolv måneders periode. Solidaritetsbidraget skal betales til den medlemsstat, der fastslås som ansvarlig for behandlingen af de respektive ansøgninger.

 

4.   Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 56, retningslinjerne for gennemførelsen af stk. 3.

 

5.   Den Europæiske Unions Asylagentur overvåger og rapporterer hvert år til Kommissionen om anvendelsen af solidaritetsmekanismen.

 

Begrundelse

Den korrigerende fordelingsmekanisme har til formål at udjævne den urimelige ansvarsfordeling under en ordning, der lægger en stor arbejdsindsats på skuldrene af frontlinjemedlemsstaterne. Det ville ikke være fair over for frontlinjemedlemsstaterne, hvis andre medlemsstater fik lov til at købe sig ud af ordningen, og hvis en sådan ordning skulle virke, skulle omkostningerne ved at købe sig ud være så afskrækkende høje, at det ville blive grundlæggende uretfærdigt også over for medlemsstater, der ikke er så økonomisk stærke. Endelig er ordføreren ikke enig i tanken om, at medlemsstater skal kunne betale sig fra at unddrage sig et ansvar for at hjælpe mennesker, der har behov for international beskyttelse.

Ændringsforslag     179

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ansvarsoverdragende medlemsstats forpligtelser

Forpligtelser for den medlemsstat, som træffer afgørelsen, når den anvender den korrigerende fordelingsmekanisme

Ændringsforslag     180

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ansvarsoverdragende medlemsstat:

Den medlemsstat, som træffer afgørelsen:

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  træffer beslutning senest inden en uge efter den meddelelse, der er omhandlet i artikel 36, stk. 4, om at overføre ansøgeren til den ansvarsovertagende medlemsstat, medmindre den ansvarsoverdragende medlemsstat inden for samme frist kan acceptere ansvaret for at behandle ansøgningen på grundlag af kriterierne i artikel 10-13 og artikel 18

a)  træffer en afgørelse, der afspejler ansøgerens valg, eller efter udløbet af perioden på fem dage i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1c). Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, skal øjeblikkeligt meddele afgørelsen til det automatiserede system og den ansvarsovertagende medlemsstat og tilføje den ansvarlige medlemsstat til den elektroniske fil, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  meddeler straks ansøgeren afgørelsen om at overføre vedkommende til den ansvarsovertagende medlemsstat

b)  meddeler straks ansøgeren bekræftelsen af afgørelsen om at overføre vedkommende til den ansvarsovertagende medlemsstat

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  overfører ansøgeren til den ansvarsovertagende medlemsstat senest fire uger efter den endelige afgørelse om overførsel.

c)  yder den nødvendige assistance med henblik på at sikre, at Den Europæiske Unions Asylagentur kan overføre ansøgeren til den ansvarsovertagende medlemsstat senest to uger efter den endelige afgørelse om overførsel.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  videresender alle de oplysninger, som ansøgeren har indgivet, til den ansvarlige medlemsstat via det elektroniske kommunikationsnet DubliNet, som er oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1560/2003.

Ændringsforslag     185

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bekræfter over for den ansvarsoverdragende medlemsstat modtagelsen af meddelelsen om fordeling og anfører, hvilken kompetent myndighed ansøgeren skal rapportere til efter overførslen

a)  bekræfter over for den medlemsstat, som træffer afgørelsen, modtagelsen af meddelelsen om fordeling og anfører, hvilken kompetent myndighed ansøgeren skal rapportere til efter overførslen

Ændringsforslag     186

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  meddeler den ansvarsoverdragende medlemsstat, at ansøgeren er ankommet, eller at den pågældende ikke dukkede op inden for fristen

b)  meddeler den medlemsstat, som træffer afgørelsen, at ansøgeren er ankommet, eller at den pågældende ikke dukkede op inden for fristen

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  modtager ansøgeren og gennemfører den personlige samtale, der er omhandlet i artikel 7, hvis det er relevant

c)  modtager ansøgeren

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  behandler den pågældendes ansøgning om international beskyttelse som ansvarlig medlemsstat, medmindre en anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen i henhold til kriterierne i artikel 10-13 og artikel 16-18

d)  behandler den pågældendes ansøgning om international beskyttelse som ansvarlig medlemsstat

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  hvis en anden medlemsstat i henhold til kriterierne i artikel 10-13 og artikel 16-18 er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, anmoder den ansvarsovertagende medlemsstat denne anden medlemsstat om at overtage ansøgeren

udgår

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  informerer den ansvarlige medlemsstat om overførslen til denne medlemsstat, hvis det er relevant

udgår

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  overfører ansøgeren til den ansvarlige medlemsstat, hvis det er relevant

udgår

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  indlæser i den elektroniske fil, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2, at den vil behandle ansøgningen om international beskyttelse som ansvarlig medlemsstat, hvis det er relevant.

h)  indlæser i den elektroniske fil, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2, at den vil behandle ansøgningen om international beskyttelse som ansvarlig medlemsstat.

Ændringsforslag     193

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når der i henhold til artikel 38, litra a), træffes en afgørelse om overførsel, sender den ansvarsoverdragende medlemsstat samtidig og udelukkende for at kontrollere, om ansøgeren af alvorlige årsager kan anses for at udgøre en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, ansøgerens fingeraftryksdata, jf. forordning [forslag til forordning om omarbejdning af forordning 603/2013/EU], til den ansvarsovertagende medlemsstat

1.  Når der i henhold til artikel 38, litra a), træffes en afgørelse om overførsel, sender den medlemsstat, som træffer afgørelsen, samtidig og udelukkende for at kontrollere, om ansøgeren af alvorlige årsager kan anses for at udgøre en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, ansøgerens fingeraftryksdata, jf. forordning [forslag til forordning om omarbejdning af forordning 603/2013/EU], til den ansvarsovertagende medlemsstat.

Ændringsforslag     194

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis oplysningerne om en ansøger efter en sikkerhedskontrol viser, at den pågældende af alvorlige årsager betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, skal oplysningerne om indberetningens art deles med de retshåndhævende myndigheder i den ansvarsoverdragende medlemsstat og ikke videreformidles via de elektroniske kommunikationskanaler, der er omhandlet i artikel 47, stk. 4.

Hvis oplysningerne om en ansøger efter en sikkerhedskontrol viser, at den pågældende af alvorlige årsager betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, skal oplysningerne om indberetningens art deles med de retshåndhævende myndigheder i den medlemsstat, som træffer afgørelsen, og ikke videreformidles via de elektroniske kommunikationskanaler, der er omhandlet i artikel 47, stk. 4.

Ændringsforslag     195

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ansvarsovertagende medlemsstat informerer den ansvarsoverdragende medlemsstat om, at der findes en sådan indberetning med en præcisering af, at de retshåndhævende myndigheder i den anmodende medlemsstat er blevet fuldt informeret herom, og inden en uge fra modtagelsen af fingeraftrykkene registrerer den i det automatiserede system, at der findes en sådan indberetning, jf. artikel 23, stk. 2, litra d).

Den ansvarsovertagende medlemsstat informerer den medlemsstat, som træffer afgørelsen, om, at der findes en sådan indberetning med en præcisering af, at de retshåndhævende myndigheder i den anmodende medlemsstat er blevet fuldt informeret herom, og inden en uge fra modtagelsen af fingeraftrykkene registrerer den i det automatiserede system, at der findes en sådan indberetning, jf. artikel 23, stk. 2, litra d).

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Når den ansvarsovertagende medlemsstat vurderer, at en ansøger udgør en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, fremsender den de oplysninger, der er nødvendige for at underbygge denne vurdering til den medlemsstat, som træffer afgørelsen, sammen med eventuelle oplysninger, som den medlemsstat, som træffer afgørelsen, kunne have brug for til at træffe passende foranstaltninger, for så vidt angår ansøgeren.

Ændringsforslag     197

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis resultatet af sikkerhedskontrollen bekræfter, at ansøgeren af alvorlige årsager kan betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, er det den ansvarsoverdragende og anmodende medlemsstat, der er den ansvarlige medlemsstat, og som behandler ansøgningen ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 2013/32/EU.

3.  Hvis resultatet af sikkerhedskontrollen bekræfter, at ansøgeren af alvorlige årsager kan betragtes som en fare for den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, er det den medlemsstat, hvori ansøgningen indgives, og som træffer afgørelsen, der er den ansvarlige medlemsstat, og som behandler ansøgningen om international beskyttelse ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 2013/32/EU. Hvis der er risiko for, at personen forsvinder, kan den medlemsstat, som træffer afgørelsen, tage forholdsregler i henhold til artikel 29.

Ændringsforslag     198

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De familiemedlemmer, på hvem fordelingsproceduren finder anvendelse, fordeles til samme medlemsstat.

2.  De familiemedlemmer og slægtninge, på hvem fordelingsproceduren finder anvendelse, fordeles til samme medlemsstat.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Ansøgere, for hvem fordelingsproceduren finder anvendelse, og som er registeret som samrejsende i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, litra b), men som ikke er en gruppe af familiemedlemmer, skal i videst muligt omfang tildeles samme medlemsstat.

Begrundelse

I den ændrede flytningsmodel, som ordføreren har foreslået, vil ansøgere kunne flyttes til andre medlemsstater gruppevis i stedet for enkeltvis. Dette indebærer imidlertid ikke en ret til at vælge destination og vil kun kunne ske i det omfang, det er muligt, i modsætning til familiemedlemmer, som altid overføres til samme medlemsstat.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til dækning af omkostningerne til overførsel af en ansøger til den ansvarsovertagende medlemsstat refunderes den ansvarsoverdragende medlemsstat med et fast beløb på 500 EUR for hver person, der overføres, jf. artikel 38, litra c). Denne finansielle støtte gennemføres ved brug af procedurerne i artikel 18 i forordning (EU) nr. 516/2014.

Omkostningerne ved Det Europæiske Asylagenturs overførsel af en ansøger til den ansvarsovertagende medlemsstat afholdes over EU's almindelige budget og godtgøres med et fast beløb på 300 EUR for hver person, der overføres, jf. artikel 38, litra c).

Begrundelse

Ordføreren vil foreslå, at ansvaret for overførsler i henhold til Dublinforordningen flyttes fra medlemsstaterne til Det Europæiske Asylagentur. En reduktion af godtgørelsen fra 500 EUR til 300 EUR vil give vigtige besparelser, som efter ordførerens mening bør investeres i støtte til ordningen.

Ændringsforslag     201

Forslag til forordning

Artikel 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 43

udgår

Ophør af den korrigerende fordeling

 

Det automatiserede system underretter medlemsstaterne og Kommissionen, så snart antallet af ansøgninger i den ansvarsoverdragende medlemsstat, som denne er ansvarlig for i henhold til denne forordning, er på under 150 % af dens andel i henhold til artikel 35, stk. 1.

 

Ved modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse ophører anvendelsen af den korrigerende fordeling for den pågældende medlemsstat.

 

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Kapitel VII a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel VIIa

 

Gensidig solidaritet

 

Artikel 43a

 

Suspension af den korrigerende fordelingsmekanisme

 

1.   Hvis en medlemsstat systematisk afviser at opfylde sin forpligtelse til at registrere potentielle ansøgere i overensstemmelse med artikel 3, stk. -1, og har afslået bistand fra Den Europæiske Unions Asylagentur, som kunne have gjort det muligt for medlemsstaten at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. -1, pålægger Kommissionen agenturet at iværksætte overvågning af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel [14, stk. 2)] i forordning (EU) XXXX/XX [forordningen om den Europæiske Unions Asylagentur] med henblik på at fastslå, om medlemsstaten overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. -1.

 

2.   Hvis overvågningen i henhold til stk. 1 viser, at medlemsstaten systematisk nægter at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. -1, og har afslået bistand fra Den Europæiske Unions Asylagentur, som kunne have gjort det muligt for medlemsstaten at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. -1, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen straks vedtage en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, der suspenderer anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme, der er omhandlet i artikel 34, for den pågældende medlemsstat.

 

3.   En afgørelse om at suspendere den korrigerende fordelingsmekanisme i henhold til stk. 2 er gældende i en nærmere specificeret periode på højst et år, og den kan forlænges. Kommissionen sikrer rettidig og samtidig fremsendelse af alle dokumenter, herunder udkastet til gennemførelsesretsakt, til Europa-Parlamentet og til Rådet, når den forbereder og udarbejder delegerede retsakter. Europa-Parlamentet underrettes straks om alle efterfølgende foranstaltninger og afgørelser, der træffes.

 

Artikel 43b

 

Tvangsmidler

 

1.   Hvis en medlemsstat ikke efterlever sine forpligtelser i henhold til kapitel VII, finder den procedure, der er fastsat i artikel [x] i forordning (EU) nr. 1303/2013 [som ændret ved forordning xxx], anvendelse.

 

2.   Hvis en medlemsstat ikke efterlever sine forpligtelser i henhold til kapitel VII, skal den ikke kunne bruge EU-midler til at finansiere tilbagesendelse af tredjelandsstatsborger til tredjelande og skal hvert år rapportere om dens anvendelse af midler ydet i henhold til forordning (EU) nr. 516/2014 og forordning (EU) nr. 1303/2013.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Interoperabiliteten mellem det automatiserede system og Eurodac sikres, således at det er muligt automatisk at overføre oplysninger om, hvilken ansvarsovertagende medlemsstat der er fastlagt ved hjælp af den korrigerende mekanisme.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det Europæiske Agentur for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/2011, er ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

3.  Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201121, bør være ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle drift af det centrale system, interoperabiliteten mellem dette system og andre systemer og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

Ændringsforslag     205

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente asylmyndigheder i de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 47, har adgang til det automatiserede system, jf. artikel 44, stk. 1, for at indlæse de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 7, artikel 22, stk. 1, 4 og 5, artikel 37, stk. 1, og artikel 39, litra h).

1.  De kompetente asylmyndigheder i de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 47, har adgang til det automatiserede system, jf. artikel 44, stk. 1, for at indlæse de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 7, artikel 22, stk. 1, 4 og 5, artikel 37, stk. 1, og artikel 39, litra h) og med henblik på proceduren i artikel 36 c.

Ændringsforslag     206

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De myndigheder, som er omhandlet i stk. 1, skal modtage den nødvendige uddannelse vedrørende anvendelsen af denne forordning.

3.  De myndigheder, som er omhandlet i stk. 1, skal regelmæssigt modtage den nødvendige uddannelse vedrørende anvendelsen af denne forordning, herunder hvad angår de operationelle procedurer for indsamling af relevante oplysninger og vurdering af barnets tarv. Medlemsstaterne skal sikre tilgængeligheden af specialuddannet personale eller specialiserede støttetjenester til personale, som beskæftiger sig med vurdering af barnets tarv i sager vedrørende uledsagede mindreårige.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre tilstedeværelsen af fuldt og specifikt uddannet personale ved behandling af særligt følsomme emner, såsom vurdering af barnets tarv.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den Europæiske Unions Asylagentur opretter det net af kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, og letter nettets aktiviteter med henblik på at øge det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen om alle forhold vedrørende anvendelsen af denne forordning, bl.a. udviklingen af praktiske redskaber og rådgivning.

Den Europæiske Unions Asylagentur opretter det net af kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, og letter nettets aktiviteter med henblik på at øge det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen om alle forhold vedrørende anvendelsen af denne forordning, bl.a. udviklingen af praktiske redskaber og rådgivning. De kompetente myndigheder i kandidatlande og potentielle kandidatlande og i lande i det europæiske naboskabsområde kan opfordres til at samarbejde med dette net.

Ændringsforslag     208

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den Europæiske Unions Asylagenturs behandling af personoplysninger overvåges af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, jf. forordning (EF) nr. 45/2001 og bestemmelserne om databeskyttelse i [forslag til forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010].

3.  Den Europæiske Unions Asylagenturs behandling af personoplysninger er omfattet af forordning (EU) nr. 45/2001 og de bestemmelser om databeskyttelse, der er fastlagt i forordning (EU) xxx/xxx [forslag til en forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010], navnlig for så vidt angår Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses overvågning.

Begrundelse

Præcisering af, at forordning 45/2001 gælder for behandling af personoplysninger, der generelt foretages af den Europæiske Unions Asylagentur, og ikke kun i forbindelse med den overvågning, der udføres af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag     209

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 34, stk. 2, skal den korrigerende fordelingsmekanisme ikke iværksættes de første tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Uanset artikel 34, stk. 3, er referenceperioden efter udløbet af denne tre måneders periode efter denne forordnings ikrafttræden og indtil udløbet af det første år efter denne forordnings ikrafttræden det tidsrum, der er gået siden denne forordnings ikrafttræden.

Uanset artikel 34, stk. 3, er referenceperioden efter denne forordnings ikrafttræden og indtil udløbet af det første år efter denne forordnings ikrafttræden det tidsrum, der er gået siden denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uanset artikel 35 udregnes referencenøglen for den korrigerende fordeling ved brug af formlen i bilag Ia i de første tre år efter ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag     211

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [18 måneder efter ikrafttrædelsen] og derefter hvert år reviderer Kommissionen den korrigerende fordelingsmekanismes funktionsmåde, jf. kapitel VII i denne forordning, og navnlig tærsklerne i artikel 34, stk. 2, og artikel 43.

Senest [18 måneder efter ikrafttrædelsen] og derefter hvert år reviderer Kommissionen den korrigerende fordelingsmekanismes funktionsmåde, jf. kapitel VII i denne forordning.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den Europæiske Unions Asylagentur foretager i samråd med relevante ekspertorganer og organisationer en statusopgørelse over kapaciteten i alle medlemsstater til at modtage uledsagede mindreårige i den i artikel 53, stk. 2a, omhandlede overgangsperiode med henblik på at indkredse mangler og tilbyde medlemsstaterne bistand til at afhjælpe disse mangler.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forordning (EU) nr. 604/2013 ophæves for de medlemsstater, der er bundet af denne forordning for så vidt angår deres indbyrdes forbindelser.

Forordning (EU) nr. 604/2013 ophæves.

Begrundelse

Ordføreren mener, at medlemsstater med fravalgsordninger bør have et klart valg om, hvorvidt de vil være med i eller stå uden for Dublinordningen, da det vil skabe unødige komplikationer at lade nogle medlemsstater have mulighed for at forblive under Dublin III-forordningen, når alle andre er gået over til Dublin IV.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag Ia

 

Overgangsordninger for udregning af referencenøglen omhandlet i artikel 35

 

1.  For så vidt angår den korrigerende fordelingsmekanisme fastlægges referencetallet for hver medlemsstat i en overgangsperiode, som er fastsat i dette bilag, gennem en kombination af en baselinenøgle og den referencenøgle, der er omhandlet i artikel 35. Denne midlertidige referencenøgle kaldes overgangsreferencenøglen og gælder i overgangsperioden i stedet for den referencenøgle, der er omhandlet i artikel 35.

 

2.  Baselinereferencenøglen, som er omhandlet i stk. 1, udregnes ved at sammentælle de indgivne ansøgninger i medlemsstaterne i årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2016, ved hjælp af tal fra Eurostat, og dividere dem med det samlede antal indgivne ansøgninger i alle medlemsstater i samme periode.

 

3.  Den Europæiske Unions Asylagentur fastsætter baselinereferencenøglen såvel som referencenøglen omhandlet i artikel 35.

 

4.  Overgangsreferencenøglen udregnes på følgende måde:

 

a)  fra ... [datoen fra ikrafttrædelsen af denne forordning] og frem til udgangen af det første kalenderår efter ikrafttrædelsen ("år X") svarer overgangsreferencenøglen til baselinereferencenøglen

 

b)  i år X+1 består overgangsreferencenøglen af 67 % af baselinereferencenøglen og 33 % af referencenøglen omhandlet i artikel 35

 

c)  i år X+2 består overgangsreferencenøglen af 33 % af baselinereferencenøglen og 67 % af referencenøglen omhandlet i artikel 35

 

5.  Efter udløbet af den i stk. 4, litra c), i dette bilag omhandlede periode udregnes referencenøglen i overensstemmelse med artikel 35.

 

6.   Under anvendelsen af den overgangsordning, der er fastsat i dette bilag, overvåger Den Europæiske Unions Asylagentur i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 1, (forordningen om den Europæiske Unions Asylagentur) medlemsstater, der har en baselinereferencenøgle med en værdi, der er lavere end værdierne i henhold til referencenøglen, jf. artikel 35, og bistår dem med at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres asyl- og modtagelsessystemer fungerer.

(1)

  EUT C 34 af 2.2.2017, s. 144.

(2)

  EUT C 185 af 9.6 2017, s. 91.

(3)

  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


BEGRUNDELSE

Et dristigt, men pragmatisk forslag

Dublinforordningen fastsætter, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse. Flygtningekrisen i 2015 viste klart, at der er behov for en gennemgribende reform af Dublinforordningen for at muliggøre en struktureret og værdig modtagelse af asylansøgere i Europa og samtidig give medlemsstaterne mulighed for at forvalte deres grænser effektivt. Manglerne ved den nuværende Dublinforordning er af grundlæggende og strukturel karakter, og derfor kan kun en grundlæggende og strukturelle reform løse disse problemer ordentligt.

Europa-Parlamentet foreslår en ordning, som vil fungere i praksis på stedet. For at nå dette skal vi sikre, at både medlemsstaterne og ansøgerne tilskyndes til at følge reglerne i Dublinsystemet. Medlemsstaterne, som alle har undertegnet Genèvekonventionen, vil være nødt til at acceptere en retfærdig deling af ansvaret for at modtage asylansøgere i Europa. Ansøgere vil være nødsaget til at acceptere, at de ikke frit kan vælge, hvilken medlemsstat der foretager evalueringen af deres asylansøgninger.

Den ordning, som Europa-Parlamentet foreslår, vil fungere både i perioder med normale migrationsstrømme og i krisetider. Den vil også være i stand til at håndtere en krise ved en af Unionens fælles grænser. Rådet har entydigt beføjelse til at træffe afgørelse om denne forordning ved flertalsafstemning, og dets fokus skal nu være på at finde en ordning, der vil fungere i praksis og ikke kun én, der kan opnå enstemmighed i Rådet.

Forslagets hovedelementer

En permanent og automatisk fordelingsmekanisme uden tærskelværdier

Ansøgere, der har familiemedlemmer, eller som har forbindelser til en bestemt medlemsstat, f.eks. efter tidligere at have haft bopæl eller have studeret der, flyttes til disse medlemsstater. Ansøgere, der ikke har en sådan tilknytning til en bestemt medlemsstat, flyttes via den korrigerende fordelingsmekanisme. Flytningsordningen erstatter således det tidligere "fall-back-kriterie" om den medlemsstat, der først indrejses i. Denne ordning finder anvendelse på alle tidspunkter, og ikke blot i krisetider og uden tærskler som foreslået af Kommissionen.

Registrering af ansøgere direkte ved ankomsten og sikkerhed

Europa-Parlamentets holdning indeholder både for medlemsstaterne og ansøgerne stærke incitamenter for registrering straks ved ankomsten til EU. Dette vil give myndighederne langt bedre kontrol med, hvem der befinder sig på vores område. Forslaget kræver også en obligatorisk sikkerhedskontrol af alle ansøgere med opslag i relevante nationale og europæiske databaser. Ansøgere, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko, vil ikke blive overført til andre lande.

Relevante procedurer i den første indrejsemedlemsstat

Den nuværende Dublinforordning lægger en urimelig byrde på den første indrejsemedlemsstat. Procedurerne skal være hurtige og sikre, at ansøgere, der skal flyttes til andre medlemsstater flyttes hurtigt. Der er derfor indført en enkel procedure for familiesammenføring og ansøgere med anden reel tilknytning.

Støtte fra EU-budgettet og Den Europæiske Unions Asylagentur

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at udgifterne til modtagelse af asylansøgere i forbindelse med de procedurer, der er omfattet af Dublinforordningen, bør dækkes af EU-budgettet for ikke at udgøre en urimelig byrde for de medlemsstater, der er nødt til at gennemføre en lang række af disse procedurer. Europa-Parlamentet er ligeledes af den opfattelse, at ansvaret for at overføre ansøgere som følge af afgørelser, der er truffet i henhold til Dublinforordningen, bør overdrages til EU's Asylagentur.

Beregningen af en rimelig ansvarsfordeling

Beregningen af de enkelte medlemsstaters rimelige andel i flytningsordningen er baseret på BNP og befolkningstal. Dette sikrer, at større og rigere lande vil få en større andel end små og mindre velstående lande. Ansøgerne vil blive overført gennem den korrigerende fordelingsmekanisme til de medlemsstater, der har modtaget færrest ansøgere i forhold til deres rimelige andel.

Den korrigerende fordelingsmekanismes funktionsmåde

Ansøgere, som ikke har reel tilknytning til en bestemt medlemsstat, vil kunne flyttes. Så længe ansøgeren er registreret i den første indrejsemedlemsstat, vil vedkommende have mulighed for at vælge mellem de fire medlemsstater, der har modtaget det laveste antal ansøgere i forhold til deres rimelige andel. Eftersom det hele tiden ændrer sig, hvilke medlemsstater der har det laveste antal ansøgere, i takt med at ansøgerne registreres i mekanismen, kan en ansøger ikke vide, hvilke fire medlemsstater det vil være muligt at vælge mellem, når denne beslutter at søge beskyttelse i Europa. Mekanismen bør således ikke udgøre en "pullfaktor", men det begrænsede udvalg giver ansøgeren en vis indflydelse på proceduren og burde dermed mindske risikoen for sekundære bevægelser.

Ansøgerne vil også få mulighed for at lade sig registrere som grupper på højst 30 personer. Registrering som en gruppe giver ikke ansøgerne ret til at søge beskyttelse i et bestemt land, som det f.eks. er tilfældet ved familiebånd, men den giver ansøgere, der har knyttet tætte bånd, enten før de forlod deres hjemland eller under rejsen, mulighed for at forblive sammen og blive overført til samme medlemsstat. Dette burde også mindske risikoen for sekundære bevægelser.

Muligheden for at vælge mellem de fire medlemsstater med det laveste antal ansøgere i forhold til deres rimelige andel samt muligheden for at blive flyttet som en gruppe gælder kun, hvis ansøgeren lader sig registrere i den første indrejsemedlemsstat.

En mulighed for medlemsstaterne for at lykkes med en ny asylordning

Europa-Parlamentet har medtaget en treårig overgangsperiode, i løbet af hvilken medlemsstater, som tidligere har modtaget mange asylansøgere, fortsat vil påtage sig et større ansvar, og hvor medlemsstater med mere begrænset erfaring i at modtage asylansøgere vil starte med at have en mindre andel af ansvaret. I løbet af disse tre år vil medlemsstaterne automatisk se deres andele nærme sig en rimelig andel. Støtte og overvågning fra EU's Asylagentur vil sikre, at alle medlemsstater har kapacitet til at gennemføre det retfærdige fælles europæiske asylsystem effektivt.

Håndtering af sekundære bevægelser

Det er vigtigt at sikre, at ansøgerne forbliver i den medlemsstat, der er ansvarlig for at vurdere deres ansøgning om international beskyttelse. For at nå dette mål er de smuthuller, der indtil nu har gjort det muligt at flytte ansvaret mellem medlemsstater, blevet fjernet. Dublinforordningen vil gøre det muligt hurtigt at fastlægge den ansvarlige medlemsstat, og derefter vil det i praksis blive umuligt for ansøgeren at ændre dette. Den eneste mulighed for international beskyttelse i Europa for dem vil være at forblive i den ansvarlige medlemsstat.

Et filter for ansøgere med meget ringe chancer for at opnå beskyttelse

For at finde ud af, om en ansøger om international beskyttelse opfylder kravene for at modtage beskyttelse, og dermed adskille dem fra såkaldte "økonomiske migranter", er det nødvendigt at vurdere deres ansøgning på et individuelt grundlag. Dette er en kompleks proces, der foregår i den ansvarlige medlemsstat.

Det er imidlertid ikke til gavn for et velfungerende asylsystem at flytte ansøgere, som næsten ikke har nogen chancer for at opnå international beskyttelse. Samtidig vil en ordning, der pålægger frontlinjemedlemsstaterne for store byrder, ikke fungere i praksis. Et meget omhyggeligt kalibreret "filter" for ansøgere, der har meget få chancer for at opnå international beskyttelse, er derfor medtaget i forslaget.

Disse ansøgere vil ikke blive omfordelt, men deres ansøgninger vil blive behandlet i den første indrejsemedlemsstat, som vil modtage yderligere EU-støtte til at håndtere dem. Ordningen respekterer således ansøgerens ret til få en retfærdig asylprocedure samt interessen i at have en effektiv asylordning uden at skabe unødige byrder for frontlinjemedlemsstaterne eller unødvendige flytninger.

Incitamenter for ansøgeren til at blive i den officielle ordning

Med en radikalt forbedret levering af information, juridisk bistand og støtte til ansøgere om international beskyttelse kombineret med mere effektive procedurer vil ansøgerne blive tilskyndet til at samarbejde med myndighederne.

Garantier for mindreårige

Europa-Parlamentet har lagt stor vægt på at sikre solide garantier for både ledsagede og uledsagede mindreårige. Blandt de vigtigste bestemmelser er strammere regler om vurderinger af barnets tarv, strenge krav om tilvejebringelse af værger og information, der er tilpasset børn. Der vil ikke blive foretaget overførsler af uledsagede mindreårige, uden der er foretaget en vurdering af barnets tarv af et tværfagligt team, og uden tilstedeværelsen af en værge i den modtagende medlemsstat.

Sikring af fuld deltagelse af alle medlemsstater

Europa-Parlamentet lægger til grund, at alle EU-medlemsstater respekterer den demokratiske beslutningstagning, også i tilfælde, hvor resultatet ikke er til deres fordel. For at sikre, at medlemsstaterne tilskyndes til at følge reglerne, er der medtaget tvangsmidler over for medlemsstater, som ikke overholder reglerne. Frontlinjemedlemsstater, der nægter at registrere ansøgere, vil opleve, at flytningen af ansøgere fra deres område ophører. Medlemsstater, der nægter at acceptere flytning af ansøgere til deres område, vil få deres adgang til EU-midler begrænset og vil ikke kunne bruge EU-midler til tilbagesendelse af ansøgere, som har fået afvist deres asylansøgninger.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref. D(2016)51537

Claude Moraes

Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ASP 13G205

Bruxelles

Om:   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

  (COM(2016)0270 – C80530/2016 – 2016/0133(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 58, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage.”

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med ordførerens henstillinger mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

På sit møde den 29. november 2016 vedtog Retsudvalget derfor med 12 stemmer for, 2 stemmer imod, og 1 stemme hverken for eller imod(1) at henstille, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

(1)

Til stede var: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 6. oktober 2016

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

COM(2016)0270 af 4.5.2016 – 2016/0133(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møder den 25. maj og 7. juli 2016 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Behandlingen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne resulterede i, at den rådgivende gruppe ved en fælles overenskomst fastslog, at følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- i artikel 1: den foreslåede tilføjelse af ordet "single" (figurerer ikke i den danske udgave)

i artikel 8, stk. 5 og 6: forslaget om at lade ordet "søskende" udgå

i artikel 10, stk. 1: forslaget om at lade ordet "kun" udgå

i artikel 10, stk. 2: forslaget om at lade ordene "eller en af vedkommendes søskende" udgå

i artikel 13, indledning: forslaget om at lade ordene "og/eller mindreårige ugifte søskende" udgå

hele teksten i bilag I.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver    Generaldirektør


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (4.5.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Ordfører for udtalelse: Ramona Nicole Mănescu

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  For at forhindre ansøgere, hvis ansøgninger er uantagelige, eller som sandsynligvis ikke kræver international beskyttelse, i at foretage en potentielt farlig rejse fra deres oprindelsesland til en medlemsstat, bør Den Europæiske Unions Asylagentur, i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne, sikre, at potentielle migranter informeres om de lovlige ruter til EU og risiciene ved ulovlig indvandring.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forhindre ulovlig indvandring og at reducere den store mængde asylansøgninger, der bygger på misinformerede begrundelser.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Vanskelighederne med forvaltning af migrationsstrømme i modtagelses- og sorteringscentrene ("hotspots") i de medlemsstater, hvor migranterne først ankommer, viser, at der er behov for en mere samarbejdsorienteret og konkret tilgang.

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger begrundelserne for en fælles EU-tilgang.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at forhindre, at ansøgere med ansøgninger, der skal afvises, eller ansøgere, som sandsynligvis ikke har brug for international beskyttelse, eller som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, overføres fra den ene medlemsstat til den anden, er det nødvendigt at sikre, at den medlemsstat, hvori ansøgningen først blev indgivet, kontrollerer, om ansøgningen skal afvises i relation til første asylland og sikkert tredjeland, og ved brug af en fremskyndet procedure behandler ansøgninger fra ansøgere, der kommer fra et sikkert oprindelsesland, der er medtaget på EU's liste, og fra ansøgere, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

udgår

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 20

Forordning (EU) 604/2013

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre fuld overholdelse af princippet om familiens enhed og barnets tarv bør eksistensen af et afhængighedsforhold mellem en ansøger og vedkommendes barn, søskende eller forældre på grund af ansøgerens graviditet eller fødsel, sundhedstilstand eller høje alder være et bindende ansvarskriterium.. Når ansøgeren er en uledsaget mindreårig, bør tilstedeværelsen af et familiemedlem eller en slægtning på en anden medlemsstats område, som kan tage sig af vedkommende, også være et bindende ansvarskriterium. For at modvirke uledsagede mindreåriges sekundære bevægelser, som ikke er i deres tarv, når ingen familiemedlemmer eller slægtninge er til stede, bør den ansvarlige medlemsstat være den, hvor den uledsagede mindreårige først indgav sin ansøgning om international beskyttelse, medmindre det kan påvises, at det ikke ville være i barnets tarv. Inden en uledsaget mindreårig overføres til en anden medlemsstat, bør den overførende medlemsstat være sikker på, at den har truffet alle nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre en passende beskyttelse af barnet og navnlig straks har udpeget en repræsentant eller repræsentanter, der har til opgave at sikre, at alle den mindreåriges rettigheder overholdes. Forud for alle afgørelser om overførsel af en uledsaget mindreårig bør personale med de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige ekspertise foretage en vurdering af, hvad der er i barnets tarv.

(20)  For at sikre fuld overholdelse af princippet om familiens enhed og barnets tarv bør eksistensen af et afhængighedsforhold mellem en ansøger og vedkommendes barn, søskende eller forældre på grund af ansøgerens graviditet eller fødsel, sundhedstilstand eller høje alder være et bindende ansvarskriterium.. Når ansøgeren er en uledsaget mindreårig, bør tilstedeværelsen af et familiemedlem eller en slægtning på en anden medlemsstats område, som kan tage sig af vedkommende, også være et bindende ansvarskriterium. Børn, der er blevet adskilt fra deres familier, og som juridisk også anses for uledsagede mindreårige, er en særskilt kategori, som bør kræve særlig opmærksomhed. For at modvirke uledsagede mindreåriges sekundære bevægelser, som ikke er i deres tarv, når ingen familiemedlemmer eller slægtninge er til stede, bør den ansvarlige medlemsstat være den, hvor den uledsagede mindreårige først indgav sin ansøgning om international beskyttelse, medmindre det kan påvises, at det ikke ville være i barnets tarv. Inden en uledsaget mindreårig overføres til en anden medlemsstat, bør den overførende medlemsstat være sikker på, at den har truffet alle nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre en passende beskyttelse af barnet og navnlig straks har udpeget en repræsentant eller repræsentanter, der har til opgave at sikre, at alle den mindreåriges rettigheder overholdes. Forud for alle afgørelser om overførsel af en uledsaget mindreårig bør personale med de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige ekspertise foretage en vurdering af, hvad der er i barnets tarv.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at sikre, at målene i denne forordning nås, og at der ikke opstår hindringer for dens anvendelse, navnlig for at undgå, at ansøgere forsvinder eller indgår i sekundære bevægelser mellem medlemsstaterne, er det nødvendigt at fastsætte klare forpligtelser, som ansøgeren skal opfylde i forbindelse med proceduren, og som den pågældende vil blive behørigt informeret om rettidigt. Manglende opfyldelse af disse retlige forpligtelser bør have passende og forholdsmæssige proceduremæssige konsekvenser for ansøgeren og passende og forholdsmæssige konsekvenser for den pågældendes modtagelsesforhold. I overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bør den medlemsstat, hvori en sådan ansøger befinder sig, under alle omstændigheder sikre, at personens umiddelbare materielle behov dækkes.

(22)  For at sikre, at målene i denne forordning nås, og at der ikke opstår hindringer for dens anvendelse, navnlig for at undgå, at ansøgere forsvinder eller indgår i sekundære bevægelser mellem medlemsstaterne, er det nødvendigt at fastsætte klare forpligtelser, som ansøgeren skal opfylde i forbindelse med proceduren, og som den pågældende vil blive behørigt informeret om rettidigt. Manglende overholdelse af disse forpligtelser bør ikke berøre ikke ansøgerens ret til en rimelig og retfærdig proces og må ikke medføre unødvendige, uhensigtsmæssige eller uforholdsmæssige konsekvenser for den pågældendes modtagelsesforhold. I overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder bør den medlemsstat, hvori en sådan ansøger befinder sig, under alle omstændigheder sikre, at personens umiddelbare basale behov dækkes.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 24

Forordning (EU) 604/2013

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at sikre en effektiv beskyttelse af de pågældende personers rettigheder bør der fastlægges retsgarantier og en ret til adgang til effektive retsmidler i forbindelse med afgørelser vedrørende overførsler til den ansvarlige medlemsstat, jf. navnlig artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der bør indføres et effektivt retsmiddel i de situationer, hvor der ikke er truffet en afgørelse om overførsel, men ansøgeren hævder, at en anden medlemsstat er ansvarlig under henvisning til, at den pågældende har et familiemedlem eller, i tilfælde af uledsagede mindreårige, har en slægtning i en anden medlemsstat. Med henblik på at sikre, at folkeretten overholdes, bør adgangen til effektive retsmidler i forbindelse med sådanne afgørelser omfatte både undersøgelsen af anvendelsen af denne forordning og af den retlige og faktiske situation i den medlemsstat, som ansøgeren overføres til. Anvendelsesområdet for det effektive retsmiddel bør begrænses til en vurdering af, om ansøgerens grundlæggende ret til respekt for familieliv, børns rettigheder eller forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling risikerer at blive tilsidesat.

(24)  Enhver person, der er omfattet af denne forordning, bør have ret til adgang til effektive retsmidler i form af klage eller indbringelse for en domstol af de faktiske og retlige forhold i henhold til gældende lovgivning. For at sikre en effektiv beskyttelse af de pågældende personers rettigheder bør der fastlægges retsgarantier og en ret til adgang til effektive retsmidler i forbindelse med afgørelser vedrørende overførsler til den ansvarlige medlemsstat, jf. navnlig artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der bør indføres et effektivt retsmiddel i de situationer, hvor der ikke er truffet en afgørelse om overførsel, men ansøgeren hævder, at en anden medlemsstat er ansvarlig under henvisning til, at den pågældende har et familiemedlem eller, i tilfælde af uledsagede mindreårige, har en slægtning i en anden medlemsstat. Med henblik på at sikre, at folkeretten og relevant retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol overholdes, bør adgangen til effektive retsmidler i forbindelse med sådanne afgørelser omfatte både undersøgelsen af anvendelsen af denne forordning og af den retlige og faktiske situation i den medlemsstat, som ansøgeren overføres eller tilbagesendes til. Hovedanvendelsesområdet for det effektive retsmiddel bør være en vurdering af, om ansøgerens grundlæggende ret til respekt for familieliv, børns rettigheder eller forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling risikerer at blive tilsidesat.

Begrundelse

Ved at starte betragtningen med retten til adgang til effektive retsmidler og ved at henvise til retspraksis fra Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen sigter ændringsforslaget mod at styrke denne ret.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at sikre en hurtig afgørelse af, hvilken medlemsstat der har ansvaret, og af fordelingen af ansøgere om international beskyttelse mellem medlemsstaterne, bør fristerne for at fremlægge og besvare anmodninger om overtagelse, fremsætte meddelelser om tilbagetagelse og gennemføre overførsler samt indgive klage og træffe afgørelse om klager strømlines og afkortes mest muligt.

For at sikre en hurtig afgørelse af, hvilken medlemsstat der har ansvaret, og af fordelingen af ansøgere om international beskyttelse mellem medlemsstaterne, bør fristerne for at fremlægge og besvare anmodninger om overtagelse, fremsætte meddelelser om tilbagetagelse og gennemføre overførsler samt indgive klage og træffe afgørelse om klager afkortes mest muligt, samtidig med at ansøgernes grundlæggende rettigheder, sårbare personers rettigheder, navnlig børns rettigheder, og de grundlæggende principper om barnets tarv samt retten til familiesammenføring skal respekteres.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Der bør anvendes en nøgle baseret på størrelsen af medlemsstatens befolkning og økonomi som referencepunkt ved anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme sammen med en tærskel, således at mekanismen kan fungere som et middel til at bistå medlemsstater, der er under et uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme til gavn for en medlemsstat bør aktiveres automatisk, hvis antallet af ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat er ansvarlig for, overstiger tallet i referencenøglen med 150 %. For i vidt omfang at afspejle hver medlemsstats indsats bør antallet af personer, der reelt er blevet genbosat i den pågældende medlemsstat, lægges til antallet af ansøgninger om international beskyttelse med henblik på denne beregning.

Der bør anvendes en nøgle baseret på størrelsen af medlemsstatens befolkning og økonomi og på graden af stabilitet i tredjelande, den støder op til, som referencepunkt ved anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme sammen med en tærskel, således at mekanismen kan fungere som et middel til at bistå medlemsstater, der er under et uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme til gavn for en medlemsstat bør aktiveres automatisk, hvis antallet af ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat er ansvarlig for, overstiger tallet i referencenøglen med 150 %. For i vidt omfang at afspejle hver medlemsstats indsats bør antallet af personer, der reelt er blevet genbosat i den pågældende medlemsstat, lægges til antallet af ansøgninger om international beskyttelse med henblik på denne beregning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Det bør oprettes et net af kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som skal bistås af Den Europæiske Unions Asylagentur, for at øge det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen om alle forhold, der vedrører anvendelsen af denne forordning, bl.a. udviklingen af praktiske redskaber og vejledning.

(42)  Det bør oprettes et net af kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som skal bistås af Den Europæiske Unions Asylagentur, for at øge det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen om alle forhold, der vedrører anvendelsen af denne forordning, bl.a. udviklingen af praktiske redskaber og vejledning. Dette net bør kunne samarbejde med myndighederne i transitlande, oprindelseslande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, europæiske naboskabslande samt med internationale organisationer, navnlig FN's agenturer, og ikke-statslige organisationer.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  For at vurdere, om den korrigerende fordelingsmekanisme i denne forordning opfylder målet om at sikre en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og lette visse medlemsstater for et uforholdsmæssigt stort pres, bør Kommissionen revidere den måde, hvorpå den korrigerende fordelingsmekanisme fungerer og navnlig kontrollere, at tærsklen for at aktivere den korrigerende fordelingsmekanisme og bringe den til ophør reelt sikrer en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og hurtig adgang for ansøgerne til procedurerne for tildeling af international beskyttelse i situationer, hvor en medlemsstat modtager et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som den er ansvarlig for i henhold til denne forordning.

(52)  For at vurdere, om den korrigerende fordelingsmekanisme i denne forordning opfylder målet om at sikre en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og lette visse medlemsstater for et uforholdsmæssigt stort pres, bør Kommissionen revidere den måde, hvorpå den korrigerende fordelingsmekanisme fungerer og navnlig kontrollere, at tærsklen for at aktivere den korrigerende fordelingsmekanisme og bringe den til ophør reelt sikrer en retfærdig deling af ansvaret mellem medlemsstaterne og hurtig adgang for ansøgerne til procedurerne for tildeling af international beskyttelse i situationer, hvor en medlemsstat modtager et uforholdsmæssigt stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som den er ansvarlig for i henhold til denne forordning. I den forbindelse bør Kommissionen regelmæssigt offentliggøre antallet af ansøgninger om international beskyttelse i hver medlemsstat, herunder andelen af positive svar, ansøgernes oprindelse og behandlingstiden for hver ansøgning.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 2 – stk. 1 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(j)  "uledsaget mindreårig" en mindreårig, som ankommer til medlemsstaternes område uden at være ledsaget af en voksen, der er ansvarlig for den pågældende i henhold til loven eller ifølge national praksis i den pågældende medlemsstat, så længe den pågældende ikke reelt befinder sig i en sådan voksens varetægt; denne definition omfatter en mindreårig, der efterlades alene efter at være rejst ind på medlemsstaternes område

(j)  "uledsaget mindreårig" en mindreårig, som ankommer til medlemsstaternes område uden at være ledsaget af en voksen, der er ansvarlig for den pågældende i henhold til loven eller ifølge national praksis i den pågældende medlemsstat, så længe den pågældende ikke reelt befinder sig i en sådan voksens varetægt; denne definition omfatter en mindreårig, der efterlades alene efter at være rejst ind på medlemsstaternes område, samt mindreårige, som er blevet adskilt fra begge forældre eller fra deres tidligere juridiske eller sædvanlige omsorgsperson;

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide anvendelsesområdet for definitionen af "uledsaget mindreårig".

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden den første medlemsstat, hvori ansøgningen om international beskyttelse blev indgivet, anvender kriterierne for at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig i henhold til kapitel III og IV, skal den:

udgår

(a)  undersøge, om ansøgningen om international beskyttelse skal afvises, jf. artikel 33, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 2013/32/EU, når et land, som ikke er en medlemsstat, betragtes som det første asylland eller som et sikkert tredjeland for ansøgeren

 

(b)   behandle ansøgningen ved brug af en fremskyndet procedure, jf. artikel 31, stk. 8, i direktiv 2013/32/EU, når følgende gør sig gældende:

 

(i)   ansøgeren er statsborger i et tredjeland, eller vedkommende er statsløs og tidligere havde sædvanligt opholdssted i dette land, som anses for et sikkert oprindelsesland ifølge den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, der er udformet i medfør af forordning [forslag COM(2015) 452 af 9. september 2015]

 

(ii)   ansøgeren kan af alvorlige årsager betragtes som en fare for en medlemsstats nationale sikkerhed eller offentlige orden, eller ansøgeren er blevet tvangsudsendt på grund af alvorlige trusler mod den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden i henhold til national ret.

 

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  at retten til at søge om international beskyttelse ikke indebærer, at ansøgeren kan vælge, hvilken medlemsstat der skal være ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse

(a)  at retten til at søge om international beskyttelse ikke indebærer, at ansøgeren kan vælge, hvilken medlemsstat der skal være ansvarlig for at behandle ansøgningen om international beskyttelse, medmindre han eller hun er berettiget til familiesammenføring

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det er nødvendigt for at sikre, at ansøgeren forstår oplysningerne korrekt, skal de også gives mundtligt, f.eks. under den personlige samtale, jf. artikel 7.

Når det er nødvendigt for at sikre, at ansøgeren forstår oplysningerne korrekt, skal de også gives mundtligt, f.eks. under den personlige samtale, jf. artikel 7. Hvis ansøgeren er mindreårig, skal han eller hun informeres på en børnevenlig måde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at afhjælpe den specifikke situation med mindreårige ved at styrke deres rettigheder. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 7, 8 og 10.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den personlige samtale skal afholdes på et sprog, som ansøgeren forstår eller med rimelighed formodes at forstå, og som vedkommende kan kommunikere på. Når det er nødvendigt, gør medlemsstaterne brug af en tolk, der kan sikre en tilfredsstillende kommunikation mellem ansøgeren og den person, som afholder den personlige samtale.

3.  Den personlige samtale skal afholdes på et sprog, som ansøgeren forstår eller med rimelighed formodes at forstå, og som vedkommende kan kommunikere på, og om nødvendigt på en børnevenlig måde. Når det er nødvendigt, gør medlemsstaterne brug af en tolk, der kan sikre en tilfredsstillende kommunikation mellem ansøgeren og den person, som afholder den personlige samtale.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at afhjælpe den specifikke situation med mindreårige ved at styrke deres rettigheder. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 6, 8 og 10.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Barnets tarv skal være et primært hensyn for medlemsstaterne i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning.

1.  Hvad der er barnets tarv skal vurderes systematisk og være et primært hensyn for medlemsstaterne i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at styrke mindreåriges rettigheder og underbygge medlemsstaternes forpligtelser over for dem. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 8.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver medlemsstat, hvori en mindreårig er forpligtet til at opholde sig, sikrer, at en repræsentant repræsenterer og/eller bistår den uledsagede mindreårige i forbindelse med de relevante procedurer, som er fastsat i denne forordning. Repræsentanten skal have de fornødne kvalifikationer og den fornødne ekspertise til at sikre, at der tages hensyn til den mindreåriges tarv under de procedurer, der gennemføres i henhold til denne forordning. En sådan repræsentant skal have adgang til indholdet af de relevante dokumenter i ansøgerens aktmappe, herunder den særlige folder for uledsagede mindreårige.

Enhver medlemsstat, hvori en mindreårig opholder sig, sikrer, at en veluddannet repræsentant straks efter ankomsten udpeges og repræsenterer og/eller bistår den uledsagede mindreårige i forbindelse med de relevante procedurer, som er fastsat i denne forordning. Repræsentanten skal have de fornødne kvalifikationer og den fornødne ekspertise til at sikre, at der tages hensyn til den mindreåriges tarv under de procedurer, der gennemføres i henhold til denne forordning. En sådan repræsentant skal have adgang til indholdet af de relevante dokumenter i ansøgerens aktmappe, herunder den særlige folder for uledsagede mindreårige.

Dette stykke berører ikke de relevante bestemmelser i artikel 25 i direktiv 2013/32/EU.

Dette stykke berører ikke de relevante bestemmelser i artikel 25 i direktiv 2013/32/EU.

 

På grund af uledsagede mindreåriges sårbarhed bør de kun overføres til en anden medlemsstat, hvor en sådan overførsel er i barnets interesse.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at styrke uledsagede mindreåriges rettigheder og at understrege, at staten har ansvaret for dem.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 8 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  mulighederne for familiesammenføring

(a)  bevarelsen af familielivet, herunder mulighederne for familiesammenføring

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at styrke mindreåriges garantier ved at udvide medlemsstaternes forpligtelser over for dem. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 8.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 3

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansatte ved de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, som beskæftiger sig med anmodninger vedrørende uledsagede mindreårige, skal have modtaget og fortsat modtage passende uddannelse vedrørende mindreåriges specifikke behov.

Ansatte ved de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, som beskæftiger sig med anmodninger vedrørende uledsagede mindreårige, skal have modtaget og fortsat modtage passende uddannelse vedrørende mindreåriges specifikke behov. En sådan uddannelse skal indeholde moduler om risikovurdering af målpersonens pleje og beskyttelse afhængigt af barnets individuelle behov med særligt fokus på tidlig identificering af ofre for menneskehandel og misbrug samt uddannelse i gode praksisser til at forhindre forsvinding.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at afhjælpe den specifikke situation med mindreårige ved at styrke garantierne for, at de vil modtage den rette pleje og behandling af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Det vedrører ændringsforslagene til artikel 7, 8 og 10.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 10 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der ikke findes et familiemedlem eller en slægtning som omhandlet i stk. 2 og 3, er det den medlemsstat, hvor den uledsagede mindreårige først har indgivet sin ansøgning om international beskyttelse, der er ansvarlig, medmindre det påvises, at dette ikke tjener den mindreåriges tarv bedst.

Hvis der ikke findes et familiemedlem eller en slægtning som omhandlet i stk. 2 og 3, er det den medlemsstat, hvor den uledsagede mindreårige befinder sig, eller hvor vedkommende har indgivet en asylansøgning, forudsat at dette tjener den mindreåriges tarv bedst.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører det forrige fremsat i forbindelse med artikel 8. Staten har ansvaret for alle uledsagede mindreårige, der opholder sig på dens område.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den medlemsstat, hvor en ansøgning om international beskyttelse er indgivet, og som gennemfører proceduren til fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig kan når som helst, inden det er fastlagt, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, anmode en anden medlemsstat om at overtage en ansøger med henblik på at sammenføre familierelationer, selv om denne anden medlemsstat ikke er ansvarlig efter kriterierne i artikel 10-13 og artikel 18. De pågældende skal give deres skriftlige samtykke.

Den medlemsstat, hvor en ansøgning om international beskyttelse er indgivet, og som gennemfører proceduren til fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, kan når som helst, inden det er fastlagt, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, anmode en anden medlemsstat om at overtage en ansøger med henblik på sammenføring på grundlag af familierelationer eller familiemæssige, kulturelle eller sociale bånd eller sprogkundskaber, der vil lette vedkommendes integration i den pågældende anden medlemsstat, selv om denne anden medlemsstat ikke er ansvarlig efter kriterierne i artikel 10-13 og artikel 18. De pågældende skal give deres skriftlige samtykke.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Forordning (EU) 604/2013

Artikel 29 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke frihedsberøve en person alene med den begrundelse, at vedkommende er omfattet af den procedure, der fastsættes ved denne forordning.

Medlemsstaterne må ikke frihedsberøve en person alene med den begrundelse, at vedkommende er omfattet af den procedure, der fastsættes ved denne forordning. Frihedsberøvelse skal altid anvendes som en sidste udvej, og alternativer til frihedsberøvelse skal altid have førsteprioritet. Børn må ikke frihedsberøves, eftersom frihedsberøvelse aldrig kan tjene barnets tarv. Mindreårige og familier med mindreårige børn skal indkvarteres sammen under forhold, hvor de ikke er frihedsberøvet, og som er en del af lokalsamfundet.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger for børn i henhold til deres bedste tarv.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den Europæiske Unions Asylagentur opretter det net af kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, og letter nettets aktiviteter med henblik på at øge det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen om alle forhold vedrørende anvendelsen af denne forordning, bl.a. udviklingen af praktiske redskaber og rådgivning.

Den Europæiske Unions Asylagentur opretter det net af kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, og letter nettets aktiviteter med henblik på at øge det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen om alle forhold vedrørende anvendelsen af denne forordning, bl.a. udviklingen af praktiske redskaber og rådgivning. De kompetente myndigheder i kandidatlande og potentielle kandidatlande og i europæiske naboskabslande kan opfordres til at samarbejde med dette net.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Dato for vedtagelse

11.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

9

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Josef Weidenholzer

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

EPP

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S & D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

EKR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (17.5.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Ordfører for udtalelse: Gérard Deprez

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at omarbejde og erstatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne. I lyset af migrations- og flygtningekrisen er det blevet nødvendigt at foretage en reform af Dublinsystemet, både for at forenkle dette system og for at øge dets effektivitet i praksis og for at tage højde for, at visse medlemsstater har stået over for et uforholdsmæssigt stort pres med hensyn til ansøgninger.

Korrigerende mekanisme

De nødvendige bevillinger til at sikre gennemførelsen af forslaget beløber sig til 1,828 mia. EUR i tidsrummet 2017-2020. Dette bør dække overførselsomkostningerne, når den "fair mekanisme" er blevet udløst til fordel for en medlemsstat, samt oprettelse og drift af et it-system til registrering og automatisk fordeling af asylansøgere og desuden omkostningerne til at etablere supplerende modtagelseskapacitet og levere mad og grundlæggende tjenesteydelser til de overførte asylansøgere.

Ordføreren tager til efterretning, at Kommissionen agter at fastsætte en tærskel for antallet af asylansøgninger, således at den korrigerende fordelingsmekanisme aktiveres automatisk, når denne tærskel overskrides. Det er ordførerens opfattelse, at det er nødvendigt at fastsætte en tærskelværdi for aktivering for at undgå, at en medlemsstat bliver udsat for et uforholdsmæssigt stort pres i form af asylansøgninger eller anmoder om at få iværksat fordelingsnøglen, selv om den pågældende medlemsstat kun modtager et beskedent antal asylansøgere i forhold til fordelingsnøglen.

Ordføreren mener imidlertid, at Kommissionen ved at bestemme, at mekanismen skal udløses, hvis en medlemsstat ligger 150 % over sit referencetal, lægger en alt for stor byrde på visse medlemsstater, eftersom de alene må bære ansvaret for halvanden gang så mange ansøgninger, som de har kapacitet til, inden solidaritetsmekanismen kan aktiveres. Ordføreren mener samtidig, at en tærskelværdi, der er for lav og ikke er ledsaget af supplerende betingelser, kan resultere i, at en stat ikke påtager sig ansvaret for at kontrollere og forvalte sine grænser. Han foreslår derfor, at denne tærskel fastsættes til 100 % af en medlemsstats referenceandel, men at man forsøger at undgå en alt for eftergivende politik ved grænserne ved at indføje en gensidig solidaritetsklausul, som gør det muligt at suspendere den korrigerende mekanisme, når en medlemsstat ikke på passende måde varetager sine forpligtelser til at forvalte sine ydre grænser i overensstemmelse med forordningen om en europæisk grænse- og kystvagt. Endelig foreslår ordføreren, at anvendelsen af den korrigerende mekanisme kun indstilles, når antallet af asylansøgninger i den ansvarsoverdragende medlemsstat atter er kommet ned på 90 % af denne medlemsstats referenceandel, for at undgå tur-retur-bevægelser inden for systemet.

Overførselsomkostninger

Ud af de bevilgede 1,828 mia. EUR er der afsat 375 mio. EUR til godtgørelse af overførselsomkostninger mellem medlemsstaterne med hensyn til i alt 750 000 overførte personer. Ifølge artikel 42 i forslaget om omarbejdning refunderes den ansvarsoverdragende medlemsstat til dækning af omkostningerne til overførsel af en asylansøger til den ansvarsovertagende medlemsstat med et fast beløb på 500 EUR for hver person, der overføres.

Ordføreren for udtalelsen støtter forslaget om, at den stat, der står for overførslen, har ret til at modtage en godtgørelse. Ordføreren mener endvidere, at det er berettiget at operere med et fast beløb, fordi man således undgår en kæmpestor bureaukratisk arbejdsbyrde med kontrol af de reelle omkostninger. Ordføreren mener dog, at Kommissionen – ved at fastsætte dette beløb til 500 EUR pr. overført person med den begrundelse, at de penge, der bliver tilovers, når de reelle omkostninger er dækket, kan være til hjælp for de mest udsatte medlemsstater – ikke tager hensyn til, at der for nylig er indført et nødhjælpsinstrument(1), som skal yde støtte til foranstaltninger i de medlemsstater, der bliver hårdest ramt af en pludselig og massiv tilstrømning af tredjelandsstatsborger (flygtninge og migranter) på deres område.

Ordføreren foreslår derfor, at dette faste beløb fastsættes til 300 EUR for hver person, der overføres, for at komme tættere på de anslåede reelle omkostninger. Det samlede beløb til overførsler i tidsrummet 2017-2020 kommer i givet fald til at beløbe sig til 225 mio. EUR, hvilket gør det muligt at opnå besparelser på 150 mio. EUR. Ud af disse besparelser kan der afsættes mindst 110 mio. EUR til reserven til nødhjælpsbistand (30 mio. EUR i 2017 og 40 mio. EUR hvert år i henholdsvis 2018 og 2019), inden retsgrundlaget udløber i marts 2019.

Finansiel solidaritet og etablering af en "Dublin-reserve" under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

Ordføreren mener, at det er en berettiget, nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning, at Kommissionens forslag lægger op til at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at bidrage økonomisk, hvis de nægter at overtage de asylansøgere, som de får tildelt inden for rammerne af fordelingsmekanismen. Ordføreren understreger, at dette obligatoriske finansielle bidrag på ingen måde har karakter af straffeforanstaltning, men er et udtryk for en rimelig grad af ansvarsfordeling og solidaritet mellem medlemsstaterne (jf. artikel 80 i TEUF). Det er imidlertid hans opfattelse, at den finansielle mekanisme, som Kommissionen opererer med i dette tilfælde, ikke er den mest velegnede, hverken hvad angår beløbsstørrelsen eller den valgte fremgangsmåde.

Ordføreren foreslår, at en medlemsstat for at opfylde sine forpligtelser i henhold til den korrigerende fordelingsmekanisme ud fra et princip om finansiel solidaritet pr. ansøger, der ville være blevet tildelt den, bør betale 50 000 EUR det første og andet år, 75 000 EUR det tredje og det fjerde år og 100 000 EUR det femte og efterfølgende år. Disse beløb vil blive indbetalt helt og holdent til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, der er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 516/2014, til etablering af en "Dublin-reserve". Etableringen af denne reserve kan naturligvis først finde sted, når der senest den 30. juni 2020 bliver gennemført en revision af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, jf. artikel 60 i forordning (EU) nr. 514/2014 og artikel 28 i forordning (EU) nr. 516/2014. Hvis en medlemsstat ikke betaler, skal Kommissionen tilbageholde disse beløb fra betalinger, der tilkommer den pågældende medlemsstat fra andre EU-fonde.

Bevillingerne i denne "Dublin-reserve" skal dække udbetaling af et fast beløb pr. asylansøger og fordeles forholdsmæssigt mellem de medlemsstater, der deltager på korrekt vis i den korrigerende fordelingsmekanisme. Ifølge Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 ydes der finansiel støtte fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i forbindelse med flytningsforanstaltninger. Til dette formål modtager tilflytningsmedlemsstater et fast beløb på 6 000 EUR for hver person, der søger om international beskyttelse, og som er blevet flyttet til deres område. I forbindelse med genbosætning er dette beløb på 10 000 EUR pr. person. Ordføreren anser det derfor for påkrævet at yde finansiel støtte til de medlemsstater, der deltager i denne solidaritetsmekanisme. Den foreslåede ordning indebærer, at de beløb, der er fastsat pr. ansøger inden for rammerne af denne finansielle støtte, stiger forholdsmæssigt alt efter den byrde, der skal fordeles på grund af visse medlemsstaters manglende deltagelse.

Automatiseret system til registrering og overvågning af ansøgninger

Ud af de 1,828 mia. EUR er der afsat 3,603 mio. EUR på budgettet for eu-LISA til forberedelse, udformning og operationel drift af et automatisk system til fordeling af asylansøgere. Når tilflytningsmedlemsstaten er fastslået inden for rammerne af det automatiske system til registrering og overvågning af ansøgninger og den i artikel 44 omhandlede fordelingsmekanisme, bliver disse oplysninger automatisk indført i Eurodac. Derfor er det nødvendigt at sikre interoperabilitet mellem det centrale system for den korrigerende mekanisme og det centrale Eurodac-system.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201121, bør være ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle drift af det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

(30)  Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201121, bør være ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle drift af det centrale system, interoperabiliteten mellem dette system og andre systemer og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

___

___

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Der bør anvendes en nøgle baseret på størrelsen af medlemsstatens befolkning og økonomi som referencepunkt ved anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme sammen med en tærskel, således at mekanismen kan fungere som et middel til at bistå medlemsstater, der er under et uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme til gavn for en medlemsstat bør aktiveres automatisk, hvis antallet af ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat er ansvarlig for, overstiger tallet i referencenøglen med 150 %. For i vidt omfang at afspejle hver medlemsstats indsats bør antallet af personer, der reelt er blevet genbosat i den pågældende medlemsstat, lægges til antallet af ansøgninger om international beskyttelse med henblik på denne beregning.

(32)  Der bør anvendes en nøgle baseret på størrelsen af medlemsstatens befolkning og økonomi som referencepunkt ved anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme sammen med en tærskel, således at mekanismen kan fungere som et middel til at bistå medlemsstater, der er under et uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen af den korrigerende fordelingsmekanisme til gavn for en medlemsstat bør aktiveres automatisk, hvis antallet af ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat er ansvarlig for, overstiger tallet i referencenøglen med 100 %. For i vidt omfang at afspejle hver medlemsstats indsats bør antallet af personer, der reelt er blevet genbosat i den pågældende medlemsstat, lægges til antallet af ansøgninger om international beskyttelse med henblik på denne beregning.

Begrundelse

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  I medfør af fordelingsmekanismen bør udgifterne til overførslen af en ansøger til den ansvarsovertagende medlemsstat refunderes over EU-budgettet.

(34)  I medfør af fordelingsmekanismen bør udgifterne til overførslen af en ansøger til den ansvarsovertagende medlemsstat refunderes over EU-budgettet med et fast beløb på 300 EUR for hver person, der overføres.

Begrundelse

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  En ansvarsovertagende medlemsstat kan beslutte ikke at acceptere de fordelte ansøgere i en periode på tolv måneder; i så tilfælde bør den indlæse disse oplysninger i det automatiserede system og underrette de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Unions Asylagentur herom. Herefter vil ansøgere, der skulle have været fordelt til den pågældende medlemsstat, blive fordelt til andre medlemsstater i stedet. En medlemsstat, der midlertidigt ikke deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme, bør yde et solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for hver ansøger, der ikke accepteres i den medlemsstat, der blev fastslået som ansvarlig for behandlingen af disse ansøgninger. Kommissionen bør fastsætte de praktiske retningslinjer for gennemførelsen af solidaritetsbidragsmekanismen i en gennemførelsesretsakt. Den Europæiske Unions Asylagentur vil overvåge og hvert år rapportere til Kommissionen om anvendelsen af mekanismen for finansiel solidaritet.

(35)  Hvis en ansvarsovertagende medlemsstat beslutter ikke at acceptere de fordelte ansøgere i en periode på tolv måneder, bør den indlæse disse oplysninger i det automatiserede system og underrette de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Unions Asylagentur herom. Herefter vil ansøgere, der skulle have været fordelt til den pågældende medlemsstat, blive fordelt til andre medlemsstater i stedet. Der bør etableres en fond ("Dublin-Reservefonden"), og en medlemsstat, der ikke deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme, bør for hver fordelt ansøger, som medlemsstaten ikke accepterer, indbetale et årligt beløb på 50 000 EUR for det første og det andet år, 75 000 EUR for det tredje og det fjerde år og 100 000 EUR for de følgende år. Midlerne i Dublin-Reservefonden skal dække udbetaling af et fast beløb for hver ansøger om international beskyttelse og fordeles forholdsmæssigt mellem de medlemsstater, der deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme. Hvis en medlemsstat ikke betaler, bør Kommissionen tilbageholde et tilsvarende beløb fra betalinger til den pågældende medlemsstat fra andre EU-fonde. Kommissionen bør fastsætte de praktiske retningslinjer for gennemførelsen af det ovennævnte princip i en gennemførelsesretsakt, og Den Europæiske Unions Asylagentur vil stå for overvågning og hvert år rapportere til Kommissionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Der bør sikres kontinuitet mellem bestemmelserne i forordning (EU) nr. 604/2013 om afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig, og bestemmelserne i nærværende forordning. Tilsvarende bør der sikres sammenhæng mellem nærværende forordning og [forslag til forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013].

(41)  Der bør sikres kontinuitet mellem bestemmelserne i forordning (EU) nr. 604/2013 om afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig, og bestemmelserne i nærværende forordning. Tilsvarende bør der sikres sammenhæng mellem nærværende forordning og [forslag til forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013]. Når den ansvarsovertagende medlemsstat er udpeget inden for rammerne af det automatiske system til registrering og overvågning af ansøgninger og til forvaltning af den i artikel 44 omhandlede fordelingsmekanisme, bør disse oplysninger automatisk indføres i Eurodac. Derfor er det nødvendigt at sikre interoperabilitet mellem det centrale system for den korrigerende mekanisme og det centrale Eurodac-system.

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer forbindelsen mellem de to pågældende forordninger med henblik på at sikre sammenhæng mellem de to systemer på grundlag af deres interoperabilitet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1 finder anvendelse, hvis det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, viser, at antallet af ansøgninger om international beskyttelse, for hvilke en medlemsstat er ansvarlig i henhold til kriterierne i kapitel III, artikel 3, stk. 2 eller 3, og artikel 18 og 19, ud over de personer, der reelt er blevet genbosat, er på over 150 % af referencetallet for den pågældende medlemsstat, hvilket afgøres ved brug af den i artikel 35 omhandlede nøgle.

2.  Stk. 1 finder anvendelse, hvis det automatiserede system, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, viser, at antallet af ansøgninger om international beskyttelse, for hvilke en medlemsstat er ansvarlig i henhold til kriterierne i kapitel III, artikel 3, stk. 2 eller 3, og artikel 18 og 19, ud over de personer, der reelt er blevet genbosat, er på over 100 % af referencetallet for den pågældende medlemsstat, hvilket afgøres ved brug af den i artikel 35 omhandlede nøgle.

Begrundelse

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 37 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansiel solidaritet

Finansiel solidaritet og etablering af Dublin-Reservefonden

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter ved udløbet af hver tolv måneders periode kan en medlemsstat i det automatiserede system anføre, at den midlertidigt ikke vil deltage i den korrigerende fordelingsmekanisme, der er omhandlet i denne forordnings kapitel VII, som ansvarsovertagende medlemsstat og meddele medlemsstaterne, Kommissionen og Den Europæiske Unions Asylagentur dette.

1.  En medlemsstat, der undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til den korrigerende fordelingsmekanisme, der er omhandlet i kapitel VII, bør tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter ved udløbet af hver tolv måneders periode anføre denne oplysning i det automatiserede system og meddele medlemsstaterne, Kommissionen og Den Europæiske Unions Asylagentur dette.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved udløbet af den tolv måneders periode, der er omhandlet i stk. 2, meddeler det automatiserede system den medlemsstat, der ikke deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme, det antal ansøgere, som den ellers skulle have modtaget som ansvarsovertagende medlemsstat. Den pågældende medlemsstat yder derefter et solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for hver ansøger, som ellers skulle have været fordelt til medlemsstaten i løbet af den pågældende tolv måneders periode. Solidaritetsbidraget skal betales til den medlemsstat, der fastslås som ansvarlig for behandlingen af de respektive ansøgninger.

3.  Ved udløbet af den tolv måneders periode, der er omhandlet i stk. 2, meddeler det automatiserede system den medlemsstat, der ikke deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme, det antal ansøgere, som den ellers skulle have modtaget som ansvarsovertagende medlemsstat. Der etableres en fond ("Dublin-Reservefonden"), og en medlemsstat, der ikke deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme, indbetaler for hver fordelt ansøger, som medlemsstaten ikke accepterer, et årligt beløb på 50 000 EUR for det første og det andet år, 75 000 EUR for det tredje og det fjerde år og 100 000 EUR for de følgende år til denne fond. Midlerne i Dublin-Reservefonden dækker udbetaling af et fast beløb for hver ansøger om international beskyttelse og fordeles forholdsmæssigt mellem de medlemsstater, der deltager i den korrigerende fordelingsmekanisme. Hvis en medlemsstat ikke betaler, tilbageholder Kommissionen et tilsvarende beløb fra betalinger til den pågældende medlemsstat fra andre EU-fonde.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til dækning af omkostningerne til overførsel af en ansøger til den ansvarsovertagende medlemsstat refunderes den ansvarsoverdragende medlemsstat med et fast beløb på 500 EUR for hver person, der overføres, jf. artikel 38, litra c). Denne finansielle støtte gennemføres ved brug af procedurerne i artikel 18 i forordning (EU) nr. 516/2014.

Til dækning af omkostningerne til overførsel af en ansøger til den ansvarsovertagende medlemsstat refunderes den ansvarsoverdragende medlemsstat med et fast beløb på 300 EUR for hver person, der overføres, jf. artikel 38, litra c). Denne finansielle støtte gennemføres ved brug af procedurerne i artikel 18 i forordning (EU) nr. 516/2014.

Begrundelse

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det automatiserede system underretter medlemsstaterne og Kommissionen, så snart antallet af ansøgninger i den ansvarsoverdragende medlemsstat, som denne er ansvarlig for i henhold til denne forordning, er på under 150 % af dens andel i henhold til artikel 35, stk. 1.

Det automatiserede system underretter medlemsstaterne og Kommissionen, så snart antallet af ansøgninger i den ansvarsoverdragende medlemsstat, som denne er ansvarlig for i henhold til denne forordning, er på under 90 % af dens andel i henhold til artikel 35, stk. 1.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Såfremt en medlemsstat ikke på passende vis opfylder sine forpligtelser til at forvalte sine ydre grænser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/16241a, kan Rådet med kvalificeret flertal træffe afgørelse om at suspendere den korrigerende fordelingsmekanisme. Afgørelsen om at suspendere mekanismen er ikke gyldig længere end i et afgrænset tidsrum af et år.

 

___

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Interoperabiliteten mellem det automatiserede system og Eurodac sikres ved hjælp af en direkte kommunikationskanal mellem de centrale systemer, således at det er muligt automatisk at overføre oplysninger om, hvilken ansvarsovertagende medlemsstat den korrigerende mekanisme har udpeget.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det Europæiske Agentur for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/2011, er ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

3.  Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/2011, bør være ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle drift af det centrale system, interoperabiliteten mellem dette system og andre systemer og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale infrastrukturer.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Gérard Deprez

15.6.2016

Behandling i udvalg

9.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0    hverken/eller

(1)

Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Dato for høring af EP

4.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Dato for vedtagelse

19.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

16

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Dato for indgivelse

6.11.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse