Διαδικασία : 2016/0133(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0345/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0345/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1545kWORD 251k
6.11.2017
PE 599.751v03-00 A8-0345/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Cecilia Wikström

(Αναδιατύπωση – Άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0270),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 78, παράγραφος 2, στοιχείο ε) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0173/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από την Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας, την Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, την Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, την Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, την Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τη Βουλή της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και το Εθνικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 30ής Ιανουαρίου 2016 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0345/2017),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Το άρθρο 18 του Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το δικαίωμα ασύλου κατοχυρώνεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου της της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Μια τέτοια μέθοδος θα πρέπει να θεμελιώνεται σε αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Θα πρέπει, ιδίως, να επιτρέπει τον ταχύ προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, προκειμένου να κατοχυρώνεται η πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας και να μην διακυβεύεται ο στόχος της ταχύτητας κατά την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

(5)  Μια τέτοια μέθοδος θα πρέπει να θεμελιώνεται στην αρχή της αλληλεγγύης και σε αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Θα πρέπει, ιδίως, να επιτρέπει τον ταχύ προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, προκειμένου να κατοχυρώνεται η πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας και να μην διακυβεύεται ο στόχος της ταχύτητας κατά την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη στήριξη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως με την κατάρτιση της κλείδας αναφοράς για την κατανομή των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, και με την προσαρμογή των αριθμητικών στοιχείων στα οποία βασίζεται η κλείδα αναφοράς σε ετήσια βάση, καθώς και της κλείδας αναφοράς με βάση τα στοιχεία της Eurostat.

(9)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο («Οργανισμός για το Άσυλο») θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη στήριξη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως με την κατάρτιση της κλείδας αναφοράς για την κατανομή των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, και με την προσαρμογή των αριθμητικών στοιχείων στα οποία βασίζεται η κλείδα αναφοράς σε ετήσια βάση, καθώς και της κλείδας αναφοράς με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Ο Οργανισμός για το Άσυλο οφείλει να αναπτύξει ενημερωτικό υλικό, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο Οργανισμός για το Άσυλο οφείλει να αποκτήσει την ευθύνη της μεταφοράς αιτούντων ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ενόψει των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 , ενδείκνυται, στο παρόν στάδιο, να επιβεβαιωθούν οι αρχές στις οποίες βασίζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013, καθώς επίσης και να επέλθουν οι αναγκαίες βελτιώσεις, βάσει της εμπειρίας, στην αποτελεσματικότητα του συστήματος του Δουβλίνου και στην προστασία που χορηγείται στους αιτούντες στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θεωρείται επίσης σκόπιμο να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό μέτρα που απαιτούνται για τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, ιδίως προκειμένου να διασφαλίζεται ορισμένα κράτη μέλη δεν επωμίζονται δυσανάλογο βάρος.

(10)  Ενόψει των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 , απαιτείται να βελτιωθούν ριζικά, βάσει της εμπειρίας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος του Δουβλίνου και η προστασία που χορηγείται στους αιτούντες στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θεωρείται επίσης σκόπιμο να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό μέτρα που απαιτούνται για τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, ιδίως προκειμένου να διασφαλίζεται ορισμένα κράτη μέλη δεν επωμίζονται δυσανάλογο βάρος.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη τον σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

(16) Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη τον σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι αιτούντες που υποβάλλουν μη παραδεκτά αιτήματα ή που είναι πιθανό να μην χρήζουν διεθνούς προστασίας ή που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια να μεταφέρονται μεταξύ των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το κράτος μέλος στο οποίο η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά ελέγχει το παραδεκτό του αιτήματος σε σχέση με την πρώτη χώρα ασύλου και την ασφαλή τρίτη χώρα, εξετάζει με ταχείες διαδικασίες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από αιτούντες που προέρχονται από ασφαλή χώρα καταγωγής η οποία αναφέρεται στον κατάλογο της ΕΕ, καθώς και από αιτούντες που εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια.

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Οι αιτούντες που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια δεν πρέπει να μεταφέρονται μεταξύ των κρατών μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά καταχωρίζεται οφείλει να διενεργήσει έλεγχο ασφαλείας το ταχύτερο μετά την καταχώριση, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο ο αιτών ενδέχεται, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους. Εάν ένα κράτος μέλος αντιτίθεται στη μεταφορά ενός αιτούντος για λόγους ασφαλείας, οφείλει να παράσχει στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο αιτών όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν την αντίθεσή του.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Εάν τα κριτήρια των άρθρων 10, 11, 12, 13 ή 18 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί το αρμόδιο κράτος μέλος, και εάν ο αιτών δεν χρειάζεται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις και θεωρηθεί ότι είναι προδήλως απίθανο να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, τότε δεν πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος όπου ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω διεκπεραίωση της αίτησης. Ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης οφείλει να καλύψει το κόστος που σχετίζεται με τις συνθήκες υποδοχής του ανωτέρω αιτούντος και το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει τη συνδρομή του Οργανισμού για το Άσυλο σε ό,τι αφορά την επεξεργασία της αίτησης. Το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο οφείλει να είναι σε θέση να ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για την επιστροφή του ανωτέρω αιτούντος σε τρίτη χώρα μετά την έκδοση απόφασης επιστροφής, εάν διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν αναγνωρίζεται ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧΧ [κανονισμός για την αναγνώριση].

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η κοινή εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των μελών μιας οικογένειας από το ίδιο κράτος μέλος αποτελεί μέτρο που επιτρέπει να εξασφαλισθεί η εις βάθος εξέταση των αιτήσεων και η συνοχή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχέση με αυτές, καθώς και να αποφευχθεί ο χωρισμός των μελών μιας οικογένειας.

(18)  Η κοινή εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των μελών μιας οικογένειας από το ίδιο κράτος μέλος αποτελεί μέτρο που επιτρέπει να εξασφαλισθεί η εις βάθος εξέταση των αιτήσεων και η συνοχή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχέση με αυτές, καθώς και να αποφευχθεί ο χωρισμός των μελών μιας οικογένειας. Η συνεξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας μιας οικογένειας δεν θίγει το δικαίωμα ενός αιτούντος να υποβάλει αίτηση ατομικά.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση της αρχής της ενότητας της οικογένειας και του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης μεταξύ αιτούντος και του τέκνου, αδελφού ή γονιού του λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, κατάστασης υγείας ή προχωρημένης ηλικίας του αιτούντος θα πρέπει να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η παρουσία μέλους της οικογένειας ή συγγενούς στο έδαφος άλλου κράτους μέλους που μπορεί να μεριμνήσει για αυτόν θα πρέπει επίσης να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Προκειμένου να αποθαρρύνονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες δεν είναι προς το μείζον συμφέρον τους, εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή συγγενής, υπεύθυνο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε για πρώτη φορά την αίτησή του διεθνούς προστασίας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτό δεν θα ήταν προς το μείζον συμφέρον του παιδιού. Πριν ο ασυνόδευτος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά πρέπει να διασφαλίσει ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία του παιδιού, και ιδίως τον άμεσο διορισμό αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων επιφορτισμένων με το καθήκον να εγγυηθούν τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τα οποία δικαιούνται οι ανήλικοι. Πριν από κάθε απόφαση μεταφοράς ασυνόδευτου ανήλικου θα πρέπει να προηγείται αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του από προσωπικό που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη εμπειρογνωσία.

(20)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση της αρχής της ενότητας της οικογένειας και του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης μεταξύ αιτούντος και του τέκνου, αδελφού ή γονιού του λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, κατάστασης υγείας ή προχωρημένης ηλικίας του αιτούντος θα πρέπει να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η παρουσία μέλους της οικογένειας ή συγγενούς στο έδαφος άλλου κράτους μέλους που μπορεί να μεριμνήσει για αυτόν θα πρέπει επίσης να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτό δεν είναι προς το μείζον συμφέρον του παιδιού. Πριν ο ασυνόδευτος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά πρέπει να λάβει ατομικές εγγυήσεις από το άλλο κράτος μέλος ότι εκείνο θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία του παιδιού, και ιδίως τον άμεσο διορισμό επιτρόπου επιφορτισμένου με το καθήκον να εγγυηθεί τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τα οποία δικαιούνται οι ανήλικοι. Πριν από κάθε απόφαση περί ευθύνης έναντι ασυνόδευτου ανήλικου δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προηγείται αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του από διεπιστημονική ομάδα που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη εμπειρογνωσία.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η ανάληψη της ευθύνης από κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης που υποβάλλεται σε αυτό στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι υπεύθυνο για την εν λόγω εξέταση δυνάμει των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μπορεί να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του συστήματος και πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Ως εκ τούτου, το κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να παρεκκλίνει από τα κριτήρια ευθύνης, μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους , ιδίως για οικογενειακούς λόγους, πριν προσδιοριστεί το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο και να εξετάζει αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε αυτό ή σε άλλο κράτος μέλος, ακόμα και εάν η εξέταση αυτή δεν εμπίπτει στην ευθύνη του σύμφωνα με τα δεσμευτικά κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(21)  Το κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να παρεκκλίνει από τα κριτήρια ευθύνης και να εξετάζει την αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε αυτό ή σε άλλο κράτος μέλος, ακόμα και εάν η εξέταση αυτή δεν εμπίπτει στην ευθύνη του σύμφωνα με τα δεσμευτικά κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Προς αντιμετώπιση του φαινομένου των δευτερογενών μετακινήσεων και για να ενθαρρυνθούν οι αιτούντες άσυλο να υποβάλλουν αμέσως αίτηση στο πρώτο κράτος μέλος άφιξης, ο αιτών θα πρέπει να έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτό, δεόντως αιτιολογημένο αίτημα, βασιζόμενος ειδικότερα στα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του, στους πολιτιστικούς ή κοινωνικούς δεσμούς ή τις γλωσσικές ικανότητες ή άλλους σημαντικούς δεσμούς που θα διευκολύνουν την ένταξή του σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, ούτως ώστε η αίτηση να εξεταστεί από το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε ή το εν λόγω κράτος μέλος να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος να αναλάβει την ευθύνη.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστούν η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και η πρόληψη των εμποδίων στην εφαρμογή του, προκειμένου ιδίως να αποφευχθούν η διαφυγή και οι δευτερογενείς μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρεί ο αιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας και για τις οποίες το εν λόγω άτομο θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως. Η παραβίαση των εν λόγω νομικών υποχρεώσεων θα πρέπει να επισύρει κατάλληλες και αναλογικές διαδικαστικές συνέπειες για τον αιτούντα, καθώς και κατάλληλες και αναλογικές συνέπειες όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής του. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο εν λόγω αιτών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι άμεσες υλικές ανάγκες του ατόμου αυτού.

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστούν η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και η πρόληψη των εμποδίων στην εφαρμογή του, προκειμένου ιδίως να αποφευχθούν η διαφυγή και οι δευτερογενείς μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη συνεργασία των αιτούντων με τα κράτη μέλη, με ένα σαφές σύστημα θετικών και αρνητικών κινήτρων, με σκοπό τη συμμόρφωση. Είναι επίσης απαραίτητο να οριστούν σαφείς υποχρεώσεις που ο αιτών θα πρέπει να πληροί στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως και διαδικασίες για να ενημερώνονται καταλλήλως όλοι οι αιτούντες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ο παρών κανονισμός θέτει. Θα πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη και η προστασία των ανηλίκων, κυρίως δε των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η έννοια της «διαφυγής» θα πρέπει να λάβει έναν αυστηρό ορισμό. Η παράτυπη είσοδος, η απουσία διεύθυνσης ή εγγράφων που να αποδεικνύουν την ταυτότητα του αιτούντος δεν θα πρέπει να συνιστούν καθαυτά κριτήρια για τον προσδιορισμό της ύπαρξης κινδύνου διαφυγής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Προκειμένου να κατανοούν οι αιτούντες καλύτερα τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί σημαντικά η παροχή πληροφοριών. Οι επενδύσεις στην έγκαιρη παροχή προσβάσιμων πληροφοριών στους αιτούντες θα αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα αυτοί να κατανοούν, να δέχονται και να ακολουθούν τις διαδικασίες του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να μειωθούν οι διοικητικές απαιτήσεις και να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι κοινοί πόροι, ο Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ο Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφόρησης κατά την ανάπτυξη του υλικού αυτού. Προκειμένου να παρασχεθεί δέουσα βοήθεια στους αιτούντες άσυλο, ο Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει επίσης να αναπτύξει οπτικοακουστικό πληροφοριακό υλικό που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στο γραπτό πληροφοριακό υλικό. Ο Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση ειδικού δικτυακού τόπου που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΣΑ για αιτούντες και δυνητικούς αιτούντες, και που θα είναι σχεδιασμένος με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που λαμβάνουν συχνά από τους διακινητές. Το πληροφοριακό υλικό που θα αναπτυχθεί από τον Οργανισμό για το Άσυλο θα πρέπει να μεταφραστεί και να διατεθεί στις κυριότερες από τις γλώσσες που ομιλούν οι αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ένωση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22β)  Οι διαφορετικές κατηγορίες αιτούντων έχουν διαφορετικές ανάγκες ενημέρωσης και, συνεπώς, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με διαφορετικούς τρόπους και να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές. Είναι ιδίως αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι ανήλικοι θα έχουν πρόσβαση σε φιλικές προς τα παιδιά πληροφορίες, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στην κατάστασή τους. Η παροχή ορθών πληροφοριών καλής ποιότητας τόσο σε συνοδευόμενους όσο και σε ασυνόδευτους ανηλίκους σε ένα φιλικό για το παιδί περιβάλλον μπορεί να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο τόσο όσον αφορά την παροχή ενός καλού περιβάλλοντος για τον ανήλικο όσο και προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Θα πρέπει να οργανώνεται προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα προκειμένου να διευκολύνεται ο προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας εκτός αν ο αιτών έχει διαφύγει ή οι πληροφορίες που παρέχει ο αιτών επαρκούν για να προσδιοριστεί το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο . Αμέσως μόλις υποβάλλεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνεται ιδίως σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την έλλειψη επιλογής όσον αφορά το κράτος μέλος το οποίο θα εξετάσει την αίτηση ασύλου του, τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τις συνέπειες που έχει η μη συμμόρφωσή του με αυτές.

(23)  Θα πρέπει να οργανώνεται προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα προκειμένου να διευκολύνεται ο προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας εκτός αν οι πληροφορίες που παρέχει ο αιτών επαρκούν για να προσδιοριστεί το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο και ο αιτών δεν ζητήσει ακρόαση. Αμέσως μόλις καταχωριστεί η αίτηση διεθνούς προστασίας, ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνεται ιδίως σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την έλλειψη επιλογής, πλην εάν ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου VII, όσον αφορά το κράτος μέλος το οποίο θα εξετάσει την αίτηση ασύλου του, τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τις συνέπειες που έχει η μη συμμόρφωσή του με αυτές και όσον αφορά την ανάγκη υποβολής κάθε πληροφορίας χρήσιμης για να προσδιοριστεί σωστά το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο, και ειδικότερα όσον αφορά την παρουσία μελών της οικογένειας ή συγγενών στα κράτη μέλη. Ο αιτών θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και του δικαιώματος νομικής συνδρομής. Οι πληροφορίες προς τον αιτούντα θα πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα που κατανοεί, με συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με τη χρήση σαφούς και απλής γλώσσας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Το πρόσωπο που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη θα πρέπει να έχει λάβει επαρκή κατάρτιση για να συνεκτιμά τις προσωπικές και γενικές περιστάσεις του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων της πολιτιστικής προέλευσης, της ηλικίας, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού , της ταυτότητας φύλου, και της ευάλωτης κατάστασής του· Το προσωπικό που διεξάγει τις συνεντεύξεις με τους αιτούντες θα πρέπει επίσης να έχει αποκτήσει γενική γνώση των προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την δυνατότητα του αιτούντος να δώσει συνέντευξη, όπως π.χ. τυχόν ενδείξεις πως αυτός πιθανόν να υπέστη βασανιστήρια κατά το παρελθόν.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για την εγγύηση της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων προσώπων, θα πρέπει να θεσπιστούν νομικές εγγυήσεις και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις για μεταφορές στο υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα, ιδίως, με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα πραγματικής προσφυγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, αλλά ο αιτών ισχυρίζεται ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο βάσει του γεγονότος ότι έχει μέλος της οικογένειάς του ή, για ασυνόδευτο ανήλικο, συγγενή σε άλλο κράτος μέλος. Προκειμένου να τηρείται το διεθνές δίκαιο, η πραγματική προσφυγή κατά των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να καλύπτει την εξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της νομικής και της πραγματικής κατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρεται ο αιτών. Το πεδίο εφαρμογής της πραγματικής προσφυγής θα πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου να παραβιαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων για σεβασμό της οικογενειακής ζωής, τα δικαιώματα του παιδιού ή η απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

(24)  Για την εγγύηση της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων προσώπων, θα πρέπει να θεσπιστούν νομικές εγγυήσεις και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις για μεταφορές στο υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα, ιδίως, με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα πραγματικής προσφυγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, αλλά ο αιτών ισχυρίζεται ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο. Προκειμένου να τηρείται το διεθνές δίκαιο, η πραγματική προσφυγή κατά των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να καλύπτει την εξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της νομικής και της πραγματικής κατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρεται ο αιτών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Το κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται ως υπεύθυνο βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να παραμένει υπεύθυνο για την εξέταση κάθε αίτησης του εν λόγω αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταγενέστερης αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 40, το άρθρο 41 και το άρθρο 42 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν ο αιτών εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών ή απομακρύνθηκε από αυτό. Οι διατάξεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, που προέβλεπαν την παύση ευθύνης σε ορισμένες περιστάσεις, ιδίως όταν οι προθεσμίες για την εκτέλεση των μεταφορών είχαν παρέλθει για ορισμένη χρονική περίοδο, είχαν δημιουργήσει κίνητρο διαφυγής, και θα πρέπει, συνεπώς, να απαλειφθούν.

(25)  Το κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται ως υπεύθυνο βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να παραμένει υπεύθυνο για την εξέταση κάθε αίτησης του εν λόγω αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταγενέστερης αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο [42] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου], εκτός και αν ο αιτών διώχθηκε από το έδαφος του κράτους μέλους ή το εγκατέλειψε μετά από απόφαση επιστροφής. Οι διατάξεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, που προέβλεπαν την παύση ευθύνης σε ορισμένες περιστάσεις, ιδίως όταν οι προθεσμίες για την εκτέλεση των μεταφορών είχαν παρέλθει για ορισμένη χρονική περίοδο, είχαν δημιουργήσει κίνητρο διαφυγής, και θα πρέπει, συνεπώς, να απαλειφθούν.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ο ταχύς προσδιορισμός της ευθύνης και η κατανομή των αιτούντων διεθνή προστασία μεταξύ των κρατών μελών, οι προθεσμίες για την υποβολή αιτημάτων αναδοχής και την απάντηση σε αυτά, για κοινοποιήσεις εκ νέου ανάληψης και την εκτέλεση μεταφορών, καθώς και για την άσκηση προσφυγών και τη λήψη απόφασης επί αυτών, θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να συντμηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

(26)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ο ταχύς προσδιορισμός της ευθύνης και η κατανομή των αιτούντων διεθνή προστασία μεταξύ των κρατών μελών, οι προθεσμίες για την υποβολή αιτημάτων αναδοχής και την απάντηση σε αυτά, για κοινοποιήσεις εκ νέου ανάληψης και την εκτέλεση μεταφορών, καθώς και για την άσκηση προσφυγών και τη λήψη απόφασης επί αυτών, θα πρέπει να συντμηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να θιγούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων, τα δικαιώματα των ευάλωτων ατόμων, ιδίως τα δικαιώματα του παιδιού και η θεμελιώδης αρχή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, καθώς και η αρχή της οικογενειακής επανένωσης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η κράτηση των αιτούντων θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη βασική αρχή ότι ένα πρόσωπο δεν θα πρέπει να κρατείται απλώς και μόνο επειδή επιζητεί διεθνή προστασία. Η κράτηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη και να υπόκειται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Ειδικότερα, η κράτηση των αιτούντων πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 31 της σύμβασης της Γενεύης. Οι διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τους κρατουμένους θα πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, εντός των ελάχιστων δυνατών προθεσμιών. Όσον αφορά τις γενικές εγγυήσεις που διέπουν την κράτηση, καθώς και τις συνθήκες κράτησης, όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας 2013/33/ΕΕ και στα πρόσωπα που κρατούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(27)  Η κράτηση των αιτούντων θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη βασική αρχή ότι ένα πρόσωπο δεν θα πρέπει να κρατείται απλώς και μόνο επειδή επιζητεί διεθνή προστασία. Η κράτηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη και να υπόκειται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Η κράτηση ή ο περιορισμός παιδιών, είτε ασυνόδευτων είτε εντός της οικογένειας, δεν είναι ποτέ προς το μείζον συμφέρον του παιδιού και συνιστά πάντοτε παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να απαγορευθεί. Ειδικότερα, η κράτηση των αιτούντων πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 31 της σύμβασης της Γενεύης και θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα του αιτούντος. Οι διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τους κρατουμένους θα πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, εντός των ελάχιστων δυνατών προθεσμιών. Όσον αφορά τις γενικές εγγυήσεις που διέπουν την κράτηση, καθώς και τις συνθήκες κράτησης, όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας 2013/33/ΕΕ και στα πρόσωπα που κρατούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η ορθή καταχώριση όλων των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ με έναν μοναδικό αριθμό αίτησης θα συμβάλλει στον εντοπισμό των πολλαπλών αιτήσεων και θα αποτρέπει τις παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις και την αναζήτηση του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτοματοποιημένο σύστημα προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την καταχώριση των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται στην ΕΕ, την αποτελεσματική παρακολούθηση του ποσοστού αιτήσεων κάθε κράτους μέλους και την ορθή εφαρμογή του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής.

(29)  Η ορθή καταχώριση όλων των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ με έναν μοναδικό αριθμό αίτησης θα συμβάλλει στον εντοπισμό των πολλαπλών αιτήσεων και θα αποτρέπει τις παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτοματοποιημένο σύστημα προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την καταχώριση των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται στην ΕΕ, την αποτελεσματική παρακολούθηση του ποσοστού αιτήσεων κάθε κράτους μέλους και την ορθή εφαρμογή του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Για τον πλήρη σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται για σκοπούς εκτός των προβλεπομένων στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

(30)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος, της διαλειτουργικότητάς του με άλλα συστήματα και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

__________________

__________________

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης, οι πράξεις της Ένωσης, όταν απαιτείται, περιέχουν τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να θεσπιστεί διορθωτικός μηχανισμός κατανομής προκειμένου να εξασφαλιστούν ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και η ταχεία πρόσβαση των αιτούντων στις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας, όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται αντιμέτωπο με δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(31)  Σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης, οι πράξεις της Ένωσης, όταν απαιτείται, περιέχουν τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να θεσπιστεί διορθωτικός μηχανισμός κατανομής προκειμένου να εξασφαλιστούν ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και η ταχεία πρόσβαση των αιτούντων στις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας ώστε να μη βρεθεί ένα κράτος μέλος αντιμέτωπο με δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες θα ήταν υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο να είναι αποτελεσματικές και να επιτρέπουν στους αιτούντες διεθνή προστασία να μετεγκατασταθούν σύντομα σε άλλο κράτος μέλος, εάν χρειαστεί. Οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας και η μεταφορά των αιτούντων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνουν προτεραιότητα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Στο πλαίσιο της λειτουργίας του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα, ως σημείο αναφοράς, με βάση το μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας των κρατών μελών σε συνδυασμό με ένα κατώτατο όριο, ώστε να καταστεί δυνατό ο μηχανισμός να λειτουργεί ως μέσο συνδρομής των κρατών μελών που υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Η εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής υπέρ κράτους μέλους θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο υπερβαίνει το 150 % του αριθμού που καθορίζεται στην κλείδα αναφοράς. Προκειμένου να αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο αριθμός των ατόμων που πράγματι επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού.

(32)  Στο πλαίσιο της λειτουργίας του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα αναφοράς, ως σημείο αναφοράς, με βάση το μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας των κρατών μελών, ώστε να καταστεί δυνατό ο μηχανισμός να προσφέρει έναν δίκαιο επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Η εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής θα πρέπει να είναι μόνιμη και αυτόματη όποτε δεν μπορεί να προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV. Προκειμένου να αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο αριθμός των ατόμων που πράγματι επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο, για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές εμπειρίες όσον αφορά την υποδοχή αιτούντων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που δεν συγκαταλέγονται τα τελευταία έτη στις κύριες χώρες προορισμού για αιτούντες διαθέτουν επαρκή χρόνο ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες υποδοχής τους, ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής θα πρέπει να επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση από την τρέχουσα κατάσταση σε μια κατάσταση δικαιότερου επιμερισμού των ευθυνών στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Το μεταβατικό σύστημα θα πρέπει να θέτει ένα βασικό πλαίσιο αναφοράς βάσει του μέσου σχετικού αριθμού των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν στα κράτη μέλη και στη συνέχεια να προχωρήσει από αυτό το «εδραιωμένο» πρότυπο προς μια δίκαιη κατανομή αφαιρώντας το ένα τρίτο του πλαισίου αναφοράς και προσθέτοντας το ένα τρίτο του προτύπου δίκαιης κατανομής κατ' έτος έως ότου το σύστημα βασιστεί εξ ολοκλήρου στο δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών. Καίρια σημασία έχει, τα κράτη μέλη που δεν υπήρξαν τα τελευταία χρόνια χώρες προορισμού για αιτούντες, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται από τη σταδιακή εφαρμογή του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, ώστε η ικανότητα υποδοχής τους να αυξηθεί επαρκώς, ιδίως όσον αφορά την υποδοχή ανηλίκων. Ο Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει κατά τη μεταβατική περίοδο να διενεργήσει ειδική απογραφή της ικανότητας υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό ανεπαρκειών και την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Όταν εφαρμόζεται ο μηχανισμός κατανομής, οι αιτούντες που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στο επωφελούμενο κράτος μέλος θα πρέπει να κατανέμονται στα κράτη μέλη που υπολείπονται του δικού τους ποσοστού αιτήσεων με βάση την κλείδα αναφοράς όπως εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη μέλη. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλοι κανόνες για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών ενδέχεται, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων για το άσυλο αρχών των κρατών μελών. Μετά τη μεταφορά, το κράτος μέλος κατανομής θα πρέπει να προσδιορίζει το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο και να καθίσταται υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, εκτός εάν τα πρωταρχικά κριτήρια ευθύνης, ιδίως όσον αφορά την παρουσία μελών της οικογένειας, ορίζουν ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνο άλλο κράτος μέλος.

(33)  Όταν εφαρμόζεται ο μηχανισμός κατανομής, οι αιτούντες που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στο προσδιορίζον κράτος μέλος θα πρέπει να κατανέμονται στα κράτη μέλη που υπολείπονται του δικού τους ποσοστού αιτήσεων με βάση την κλείδα αναφοράς όπως εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη μέλη. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλοι κανόνες για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών ενδέχεται, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων για το άσυλο αρχών των κρατών μελών. Μετά τη μεταφορά, το κράτος μέλος κατανομής θα πρέπει να εξετάζει την αίτηση ως κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες να είναι αποτελεσματικές και, όταν το κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος κανονισμού, να επιτρέπει στους αιτούντες ταχεία μετεγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη. Για να αποφευχθούν τα έξοδα και οι χρονοβόρες δευτερογενείς μεταφορές, και για να παρέχεται στους αιτούντες δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της ενότητας της οικογένειας χωρίς ταυτόχρονα υπερβολική επιβάρυνση των κρατών μελών πρώτης γραμμής, θα πρέπει να εξεταστεί μια απλουστευμένη διαδικασία που να επιτρέπει τη μεταφορά των αιτούντων που μπορεί να πληρούν τα σχετικά κριτήρια οικογενειακής επανένωσης με μέλη της οικογένειάς τους σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ή που να επιτρέπει την ταχεία εξέταση της αίτησής τους στο κράτος μέλος με το οποίο έχουν αποδεδειγμένα σημαντικούς δεσμούς βάσει προηγούμενης νόμιμης διαμονής ή εκπαιδευτικών πτυχίων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33β)  Προκειμένου να αποφευχθούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις και να αυξηθούν οι προοπτικές ένταξης και να διευκολυνθεί η διοικητική διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, χρήσιμο είναι να διασφαλισθεί ότι οι αιτούντες που επιθυμούν από κοινού μεταφορά θα μπορούν να καταχωρίζονται και να μεταφέρονται ως ομάδα στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής σε ένα κράτος μέλος αντί να μοιράζονται σε διάφορα κράτη μέλη. Οι ίδιοι οι αιτούντες θα πρέπει να μπορούν να προσδιορίσουν την ομάδα τους και θα πρέπει να τους διευκρινίζεται ότι η ομαδική αυτή καταχώριση δεν συνεπάγεται δικαίωμα μεταφοράς σε συγκεκριμένο κράτος μέλος αλλά μάλλον δικαίωμα μεταφοράς σε ένα κράτος μέλος ως ομάδα, σε συμφωνία με τον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Εάν ένας αιτών είναι επιλέξιμος για επανένωση με τα μέλη της οικογένειάς του ή εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει να αναλάβει την ευθύνη για την αίτηση, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο παρών κανονισμός, ο αιτών δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να μετέχει σε ομάδα κατά την έννοια του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Εάν ένας αιτών που ανήκει σε ομάδα δεν μπορεί να μεταφερθεί π.χ. για λόγους υγείας ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει να μπορούν τα άλλα μέλη της ομάδας ή τμήματα της ομάδας να μεταφερθούν στο κράτος μέλος κατανομής πριν από τον αιτούντα που δεν μπορεί να μεταφερθεί. Μόλις αρθούν τα εμπόδια για τη μεταφορά του εναπομείναντος αιτούντος, αυτός θα πρέπει να μεταφερθεί στο ίδιο κράτος μέλος με εκείνο όπου μεταφέρθηκε η υπόλοιπη ομάδα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Το κράτος μέλος κατανομής δύναται να αποφασίσει να μη δεχθεί για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών τους αιτούντες που του αναλογούν από την κατανομή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταχωρίσει τις εν λόγω πληροφορίες στο αυτοματοποιημένο σύστημα και να το γνωστοποιήσει στα υπόλοιπα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Στη συνέχεια, οι αιτούντες που προβλεπόταν να κατανεμηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος κατανέμονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Το κράτος μέλος που δεν συμμετέχει προσωρινά στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής θα πρέπει να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης ύψους 250.000 EUR ανά αιτούντα που δεν γίνεται δεκτός, στο κράτος μέλος που προσδιορίστηκε ως υπεύθυνο για την εξέταση των σχετικών αιτήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μηχανισμού εισφοράς αλληλεγγύης σε εκτελεστική πράξη. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού οικονομικής αλληλεγγύης.

διαγράφεται

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής22, οι μεταφορές στο υπεύθυνο προς εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας κράτος μέλος μπορούν να γίνονται εθελοντικά, με ελεγχόμενη αναχώρηση ή με συνοδεία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προάγουν τις εθελοντικές μεταφορές, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες στον αιτούντα, και να εξασφαλίζουν ότι οι ελεγχόμενες ή με συνοδεία μεταφορές πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρωπιστικό παράγοντα, με πλήρη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και του μείζονος συμφέροντος του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις εξελίξεις της συναφούς νομολογίας, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές για ανθρωπιστικούς λόγους.

(36)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής22, οι μεταφορές στο υπεύθυνο προς εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας κράτος μέλος μπορούν να γίνονται εθελοντικά, με ελεγχόμενη αναχώρηση ή με συνοδεία. Θα πρέπει να προάγονται οι εθελοντικές μεταφορές με την παροχή επαρκών πληροφοριών στον αιτούντα, και να εξασφαλίζεται ότι οι ελεγχόμενες ή με συνοδεία μεταφορές πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρωπιστικό παράγοντα, με πλήρη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και του μείζονος συμφέροντος του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις εξελίξεις της συναφούς νομολογίας, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές για ανθρωπιστικούς λόγους.

_________________

_________________

22 ΕΕ L 222 της 5.9.2003, σ. 3.

22 ΕΕ L 222 της 5.9.2003, σ. 3.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Ο [γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) .../2016] εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό· έως την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζουν και να μπορούν να αποδείξουν ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και με τις διατάξεις που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ιδίως την αποφυγή παράνομης ή άνευ αδείας πρόσβασης ή κοινολόγησης, αλλοίωσης ή απώλειας προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Η αρμόδια εποπτική αρχή ή αρχές κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις οικείες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης προς και από το αυτοματοποιημένο σύστημα και στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας.

(38)  Ο [γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) .../2016] εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό· έως την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζουν και να μπορούν να αποδείξουν ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και με τις διατάξεις που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ιδίως την αποφυγή παράνομης ή άνευ αδείας πρόσβασης ή κοινολόγησης, αλλοίωσης ή απώλειας προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ένα συμβάν ασφαλείας είναι πιθανόν να αποτελέσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Η αρμόδια εποπτική αρχή ή αρχές κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις οικείες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης προς και από το αυτοματοποιημένο σύστημα και στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας.

Τροπολογία     33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό για το Άσυλο διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 38, όπου ορίζεται ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων εφαρμόζεται σε δεδομένα που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της πρότασης ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η αιτιολογική σκέψη 39 αναφέρει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 μόνο στο πλαίσιο της παρακολούθησης από τον ΕΕΠΔ.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38β)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες στην Ένωση ενδέχεται να είναι πολύτιμες για τις αρχές στην τρίτη χώρα, από την οποία έφυγαν οι αιτούντες αναζητώντας διεθνή προστασία. Με δεδομένο τον αυξημένο βαθμό απειλής που αντιμετωπίζουν τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης από τρίτες χώρες και καθώς το σύστημα που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό συνεπάγεται ότι όλες οι καταχωρίσεις θα λαμβάνουν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο ώστε τα δεδομένα να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο.

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες διεθνή προστασία, ιδίως εκείνοι που διαφεύγουν λόγω πολιτικών διώξεων, δραπετεύουν συχνά από καθεστώτα τρίτων χωρών που ενδέχεται να έχουν συμφέρον να τους εντοπίσουν. Δεδομένης της αυξημένης και συστηματικής χρήσης από ορισμένες χώρες τεχνικών παραβίασης (hacking) και ηλεκτρονικού πολέμου, τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι υπηρεσίες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δεδομένα που αφορούν αιτούντες διεθνή προστασία στην Ευρώπη δεν θα καταλήξουν σε λάθος χέρια.

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μπορεί να διευκολύνεται και η αποτελεσματικότητά του να ενισχύεται με διμερείς διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών, με σκοπό να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, να μειωθούν οι διαδικαστικές προθεσμίες ή να απλουστευθεί η εξέταση των αιτημάτων αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης των αιτούντων άσυλο ή να καθορισθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση των μεταφορών.

(40)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μπορεί να διευκολύνεται και η αποτελεσματικότητά του να ενισχύεται χάρη στην υποστήριξη από τον Οργανισμό για το Άσυλο καθώς και με διμερείς διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών, με σκοπό να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, να μειωθούν οι διαδικαστικές προθεσμίες ή να απλουστευθεί η εξέταση των αιτημάτων και κοινοποιήσεων, ή να καθορισθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση των μεταφορών.

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ του συστήματος προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και του συστήματος που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και [της πρότασης κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου].

(41)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ του συστήματος προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και του συστήματος που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και [της πρότασης κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]. Εάν το αυτοματοποιημένο σύστημα για την καταχώριση και την παρακολούθηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής που ο παρών κανονισμός προβλέπει έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος κατανομής, η πληροφορία αυτή θα πρέπει να καταχωρείται αυτόματα στο Eurodac. Είναι συνεπώς αναγκαίο να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής και του κεντρικού συστήματος του Eurodac.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

47.  Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση κοινού φυλλαδίου για το Δουβλίνο/Eurodac, καθώς και ειδικού φυλλαδίου για ασυνόδευτους ανηλίκους, για την έκδοση υποδείγματος για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για ασυνόδευτους ανηλίκους, για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τη διαβούλευση και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά ανηλίκους και εξαρτώμενα πρόσωπα, για τον καθορισμό ενιαίων όρων για την προετοιμασία και την υποβολή αιτημάτων αναδοχής ή κοινοποιήσεων εκ νέου ανάληψης, για την κατάρτιση δύο καταλόγων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων και την τακτική επανεξέτασή τους, για την έκδοση άδειας ελεύθερης διέλευσης, για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τη διαβούλευση και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις μεταφορές, για την έκδοση υποδείγματος για την ανταλλαγή δεδομένων πριν από μια μεταφορά, για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού υγείας, για τον καθορισμό ενιαίων όρων και πρακτικών ρυθμίσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα δεδομένα σχετικά με την υγεία ενός προσώπου πριν από μια μεταφορά και για τον καθορισμό ασφαλών διαύλων ηλεκτρονικής διαβίβασης για τη διαβίβαση αιτημάτων.

(47)  Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση υποδείγματος για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για ασυνόδευτους ανηλίκους, για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τη διαβούλευση και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά ανηλίκους και εξαρτώμενα πρόσωπα, για τον καθορισμό ενιαίων όρων για την προετοιμασία και την υποβολή αιτημάτων αναδοχής ή κοινοποιήσεων εκ νέου ανάληψης, για την κατάρτιση δύο καταλόγων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων και την τακτική επανεξέτασή τους, για την έκδοση άδειας ελεύθερης διέλευσης, για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τη διαβούλευση και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις μεταφορές, για την έκδοση υποδείγματος για την ανταλλαγή δεδομένων πριν από μια μεταφορά, για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού υγείας, για τον καθορισμό ενιαίων όρων και πρακτικών ρυθμίσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα δεδομένα σχετικά με την υγεία ενός προσώπου πριν από μια μεταφορά και για τον καθορισμό ασφαλών διαύλων ηλεκτρονικής διαβίβασης για τη διαβίβαση αιτημάτων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Προκειμένου να προβλεφθούν συμπληρωματικοί κανόνες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον εντοπισμό των μελών της οικογένειας, αδελφών ή συγγενών ασυνόδευτου ανηλίκου, τα κριτήρια για τη διαπίστωση της ύπαρξης αποδεδειγμένων οικογενειακών δεσμών, τα κριτήρια εκτίμησης της ικανότητας συγγενούς να φροντίζει ασυνόδευτο ανήλικο, μεταξύ άλλων και όταν τα μέλη της οικογένειας, οι αδελφοί ή οι συγγενείς του ασυνόδευτου ανηλίκου διαμένουν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, τα στοιχεία για την εκτίμηση σχέσης εξάρτησης, τα στοιχεία για την εκτίμηση σχέσης εξάρτησης, τα κριτήρια για την εκτίμηση της ικανότητας προσώπου να φροντίζει εξαρτώμενο πρόσωπο και τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί η ανικανότητα μετακίνησης επί αρκετό χρονικό διάστημα. Κατά την άσκηση των εξουσιών έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή δεν υπερβαίνει το πεδίο του μείζονος συμφέροντος του παιδιού όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016 . Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι δε εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προπαρασκευή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(48)  Προκειμένου να προβλεφθούν συμπληρωματικοί κανόνες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον εντοπισμό των μελών της οικογένειας, αδελφών ή συγγενών ασυνόδευτου ανηλίκου, τα κριτήρια για τη διαπίστωση της ύπαρξης αποδεδειγμένων οικογενειακών δεσμών, τα κριτήρια εκτίμησης της ικανότητας συγγενούς να φροντίζει ασυνόδευτο ανήλικο, μεταξύ άλλων και όταν τα μέλη της οικογένειας, οι αδελφοί ή οι συγγενείς του ασυνόδευτου ανηλίκου διαμένουν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, τα στοιχεία για την εκτίμηση σχέσης εξάρτησης, τα στοιχεία για την εκτίμηση σχέσης εξάρτησης, τα κριτήρια για την εκτίμηση της ικανότητας προσώπου να φροντίζει εξαρτώμενο πρόσωπο. τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί η ανικανότητα μετακίνησης επί αρκετό χρονικό διάστημα και τα τυπικά πρωτόκολλα ενέργειας για τον προσδιορισμό του μείζονος συμφέροντος του παιδιού Κατά την άσκηση των εξουσιών έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή δεν υπερβαίνει το πεδίο του μείζονος συμφέροντος του παιδιού όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016 . Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι δε εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προπαρασκευή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία     39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Για να αξιολογηθεί αν ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό επιτυγχάνει τον στόχο να διασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και να μειωθεί η δυσανάλογη πίεση που ασκείται σε ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής και, ειδικότερα, να επαληθεύει ότι το όριο για την ενεργοποίηση και την παύση της διορθωτικής κατανομής εξασφαλίζει στην πράξη τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και την ταχεία πρόσβαση των αιτούντων σε διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι αντιμέτωπο με δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(52)  Για να αξιολογηθεί αν ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό επιτυγχάνει τον στόχο να διασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και να μειωθεί η δυσανάλογη πίεση που ασκείται σε ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής και, να εκτιμήσει κατά πόσο εξασφαλίζει στην πράξη τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και την ταχεία πρόσβαση των αιτούντων σε διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας, ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι αντιμέτωπο με δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να δεχθεί τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις επανεξετάσεις.

Τροπολογία   40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τα ανήλικα τέκνα των ζευγών της πρώτης περίπτωσης ή του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο,

-  τα ανήλικα τέκνα των ζευγών της πρώτης περίπτωσης ή του αιτούντος και τα συντηρούμενα ενήλικα τέκνα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται ή αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο, όπως και τα άλλα τέκνα επί των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα,

Τροπολογία     41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  όταν ο αιτών είναι ανήλικος και άγαμος, ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον αιτούντα, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο ενήλικος,

-  όταν ο αιτών είναι ανήλικος, ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον αιτούντα, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο ενήλικος,

Τροπολογία     42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  όταν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος και άγαμος, ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον αιτούντα, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο δικαιούχος,

-  όταν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος, ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον αιτούντα, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο δικαιούχος,

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  «εκπρόσωπος»: πρόσωπο ή οργάνωση που έχει ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές για να συνδράμει και να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο σε διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ώστε να διασφαλίζει το μείζον συμφέρον του τέκνου και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του οσάκις είναι αναγκαίο. Σε περίπτωση που οργάνωση ενεργεί ως εκπρόσωπος, ορίζει ένα πρόσωπο υπεύθυνο για να επιτελεί τα καθήκοντά της όσον αφορά τον ανήλικο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

ια)  «επίτροπος»: επίτροπος κατά την έννοια του άρθρου [4 παράγραφος 2 στοιχείο στ)] του κανονισμού (ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧΧ [κανονισμού για τις διαδικασίες]

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη λόγων σε μεμονωμένη περίπτωση, που βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από τον νόμο, επί τη βάσει των οποίων εικάζεται ότι ο αιτών ή ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που υπόκειται σε διαδικασία μεταφοράς μπορεί να διαφύγει,

ιδ)  «κίνδυνος διαφυγής»: η αποδεδειγμένη ύπαρξη συγκεκριμένων λόγων, σε ατομική περίπτωση, που βασίζονται σε αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα πρότυπα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και με το εθνικό δίκαιο, επί τη βάσει των οποίων εικάζεται ότι ο αιτών μπορεί να διαφύγει, χωρίς να περιλαμβάνονται κριτήρια γενικού χαρακτήρα, όπως το γεγονός και μόνο ότι κάποιος είναι αιτών υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου] ή η ιθαγένειά του αιτούντος·

Τροπολογία     45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  «επωφελούμενο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος που επωφελείται από τον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής που καθορίζεται στο κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού και προβαίνει στην κατανομή του αιτούντος·

διαγράφεται

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιζ)  «πρόσωπο που επανεγκαθίσταται»: το πρόσωπο που υπόκειται στη διαδικασία επανεγκατάστασης σύμφωνα με την οποία, κατόπιν αίτησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες («UNHCR») βάσει της ανάγκης διεθνούς προστασίας ενός προσώπου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μεταφέρονται από μια τρίτη χώρα και εγκαθίστανται σε κράτος μέλος στο οποίο επιτρέπεται η διαμονή τους με ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα:

ιζ)  «πρόσωπο που επανεγκαθίσταται»: το πρόσωπο που υπόκειται στη διαδικασία επανεγκατάστασης σύμφωνα με την οποία, κατόπιν παραπομπής από την Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες («UNHCR») ή από κράτη μέλη, οι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι απάτριδες που χρειάζονται διεθνή προστασία επιλέγονται, εισάγονται, μεταφέρονται από μια τρίτη χώρα και λαμβάνουν προστασία σε κράτος μέλος στο οποίο επιτρέπεται η διαμονή τους με ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα:

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα κράτη μέλη, μέσω προορατικών μέτρων, λαμβάνουν μέριμνα ώστε κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις (ανιθαγενής) που βρίσκεται στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνόρων, στα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης αυτών ή σε σημεία συνοριακής διέλευση, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα, και που εύλογα αναμένεται ότι θα υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος, να έχει την πραγματική δυνατότητα να καταχωριστεί δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧΧ [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου]. Το πρόσωπο που εισέρχεται παράτυπα στο έδαφος ενός κράτους μέλους καταχωρίζεται στο Eurodac βάσει του άρθρου [14] του κανονισμού (ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧΧ [κανονισμός Eurodac].

Τροπολογία     48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξετάζουν κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα στο έδαφος οποιουδήποτε από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων ή των ζωνών διέλευσης. Η αίτηση εξετάζεται από ένα μόνο κράτος μέλος, το οποίο είναι το οριζόμενο ως υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο III.

1.  Τα κράτη μέλη εξετάζουν κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα στο έδαφος οποιουδήποτε από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων ή των ζωνών διέλευσης. Η αίτηση διεθνούς προστασίας εξετάζεται από ένα μόνο κράτος μέλος, το οποίο είναι το οριζόμενο ως υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα κεφάλαια III και IV.

Τροπολογία     49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας.

Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στα κεφάλαια III και IV, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης προσδιορίζεται βάσει του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν είναι αδύνατη η μεταφορά αιτούντος στο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί πρωτίστως ως υπεύθυνο, εξαιτίας βάσιμων λόγων που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν συστημικές ελλείψεις στη διαδικασία ασύλου και στις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων στο εν λόγω κράτος μέλος, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προσδιορίζον κράτος μέλος εξακολουθεί να εξετάζει τα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ, ώστε να διαπιστώσει αν άλλο κράτος μέλος μπορεί να προσδιοριστεί ως υπεύθυνο.

Όταν είναι αδύνατη η μεταφορά αιτούντος στο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί ως υπεύθυνο, εξαιτίας βάσιμων λόγων που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, το προσδιορίζον κράτος μέλος εξακολουθεί να εξετάζει τα κριτήρια των κεφαλαίων ΙΙΙ και IV, ώστε να διαπιστώσει αν άλλο κράτος μέλος μπορεί να προσδιοριστεί ως υπεύθυνο.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η μεταφορά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, βάσει της παρούσας παραγράφου, σε κάποιο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ ή στο πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, το προσδιορίζον κράτος μέλος καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος.

Όταν η μεταφορά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, βάσει της παρούσας παραγράφου, σε κάποιο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τα κριτήρια των κεφαλαίων III και IV, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης προσδιορίζεται βάσει του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Πριν από την εφαρμογή των κριτηρίων για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους σύμφωνα με τα κεφάλαια III και IV, το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας:

διαγράφεται

α)   εξετάζει αν η αίτηση διεθνούς προστασίας είναι απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2013/32/ΕΕ όταν μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου ή ως ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα και και

 

β)   εξετάζει την αίτηση με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

 

i)   ο αιτών έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας ή είναι ανιθαγενής και είχε προηγουμένως τη συνήθη διαμονή του στην εν λόγω χώρα που έχει χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού [πρόταση COM (2015) 452 της 9ης Σεπτεμβρίου 2015] ή

 

ii)   ο αιτών ενδέχεται, για σοβαρούς λόγους, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους, ή ο αιτών έχει απελαθεί διά της βίας για σοβαρούς λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

 

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το κράτος μέλος στο οποίο μια αίτηση διεθνούς προστασίας καταχωρίστηκε για πρώτη φορά εξετάζει την αίτηση με ταχεία διαδικασία δυνάμει του άρθρου [40] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXΧ [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου] εάν ο αιτών, μετά τον προβλεπόμενο στο άρθρο 3α έλεγχο ασφαλείας, θεωρηθεί για σοβαρούς λόγους ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους, ή εάν ο αιτών προηγουμένως έχει απελαθεί διά της βίας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας είτε από το προσδιορίζον κράτος μέλος είτε από άλλο κράτος μέλος για σοβαρούς λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος κρίνει την αίτηση απαράδεκτη ή εξετάζει μια αίτηση με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3, το εν λόγω κράτος μέλος θεωρείται το υπεύθυνο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κράτος μέλος που εξέτασε την αίτηση διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι υπεύθυνο να εξετάζει τα τυχόν περαιτέρω διαβήματα ή μεταγενέστερη αίτηση του εν λόγω αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 40, το άρθρο 41 και το άρθρο 42 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, ανεξαρτήτως του αν ο προσφεύγων αναχώρησε ή απομακρύνθηκε από το έδαφος των κρατών μελών.

5.  Το κράτος μέλος που εξέτασε την αίτηση διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι υπεύθυνο να εξετάζει τα τυχόν περαιτέρω διαβήματα ή μεταγενέστερη αίτηση του εν λόγω αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο δυνάμει του άρθρου [42] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXΧ [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου] εκτός και αν ο προσφεύγων εκδιώχθηκε από το έδαφος του κράτους μέλους ή το εγκατέλειψε μετά από απόφαση επιστροφής.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Έλεγχος ασφαλείας

 

1.  Το προσδιορίζον κράτος μέλος λαμβάνει αμέσως τα βιομετρικά δεδομένα του αιτούντος δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXΧ [κανονισμός Eurodac]. Το ταχύτερο μετά την καταχώριση του αιτούντος, το προσδιορίζον κράτος μέλος διενεργεί διασταυρωμένο έλεγχο ασφαλείας στις σχετικές βάσεις δεδομένων της Ένωσης και των κρατών μελών.

2.  Εάν ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έλεγχος ασφαλείας ή τυχόν πρόσθετες πληροφορίες συλλεχθείσες από το προσδιορίζον κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου και μέσω της προβλεπόμενης στο άρθρο 7 συνέντευξης, δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι ο αιτών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους, το προσδιορίζον κράτος μέλος διενεργεί προσωπική συνέντευξη ασφαλείας, επί πλέον της προβλεπόμενης στο άρθρο 7, για να εξακριβώσει κατά πόσο ο αιτών μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη αυτού του κράτους μέλους

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο αιτών υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο κατά τη συνέντευξη, σύμφωνα με το άρθρο 7, όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι συναφή για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2.  Ο αιτών υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι συναφή για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, και συνεργάζεται (ο αιτών) με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι συναφή για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο μόνον εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν ο αιτών δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εξετάζει την αίτηση με την ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία     59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών υποχρεούται να βρίσκεται συνεχίζει τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, ακόμη και όταν ο αιτών εγκαταλείψει το έδαφος του οικείου κράτους μέλους χωρίς άδεια ή για άλλον λόγο δεν είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους μέλους.

2.  Το κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών υποχρεούται να βρίσκεται συνεχίζει τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, ακόμη και όταν ο αιτών εγκαταλείψει το έδαφος του οικείου κράτους μέλους χωρίς άδεια ή για άλλον λόγο δεν είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους εισάγουν κοινοποίηση στο προβλεπόμενο στο άρθρο 44 παράγραφος 1 αυτοματοποιημένο σύστημα ευθύς μόλις έχουν αποδείξεις ότι ο αιτών εγκατέλειψε το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο αιτών δεν δικαιούται τις υλικές συνθήκες υποδοχής που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 19 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, με εξαίρεση την επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υποχρεούται να βρίσκεται.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ευθύς μόλις υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας κατά την έννοια του άρθρου [26] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XΧX [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου] σε ένα κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του ενημερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά την καταχώριση της αίτησης διεθνούς προστασίας δυνάμει του άρθρου [26 παράγραφος 1] του ανωτέρω κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, στους ανηλίκους παρέχονται πληροφορίες με τρόπο φιλικό για τα παιδιά σύμφωνα με το άρθρο [5 παράγραφος 2] της οδηγίας (ΕΕ) xxx/xxxx [οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής] από δεόντως καταρτισμένο προσωπικό και με τη συμμετοχή του επιτρόπου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διεργασία εντοπισμού μελών της οικογένειας ή συγγενών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μόλις υποβληθεί σε κράτος μέλος αίτηση διεθνούς προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές του ενημερώνουν τον αιτούντα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, καθώς και για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 5 , και ιδίως :

1.  Μόλις καταχωριστεί σε κράτος μέλος αίτηση διεθνούς προστασίας κατά την έννοια του άρθρου [27] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XΧX [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου], οι αρμόδιες αρχές του ενημερώνουν τον αιτούντα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, καθώς και για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 5 , και ιδίως :

Τροπολογία     63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ότι το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιλογή του αιτούντος σχετικά με το ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας·

α)  ότι το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δεν περιλαμβάνει επιλογή του αιτούντος σχετικά με το ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός και αν προβλέπεται στο πλαίσιο του μηχανισμού κατανομής βάσει των διατάξεων του κεφαλαίου VII·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  για τους στόχους του παρόντος κανονισμού και τις συνέπειες της υποβολής άλλης αίτησης σε διαφορετικό κράτος μέλος, καθώς και τις συνέπειες της αναχώρησης από το κράτος μέλος στο οποίο υποχρεούται να βρίσκεται κατά τη διάρκεια των σταδίων προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο βάσει του παρόντος κανονισμού και κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, ιδίως ότι ο αιτών δεν δικαιούται τις συνθήκες υποδοχής που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 19 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υποχρεούται να βρίσκεται, με εξαίρεση την επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

β)  για τους στόχους του παρόντος κανονισμού και τις συνέπειες της υποβολής άλλης αίτησης σε διαφορετικό κράτος μέλος, καθώς και τις συνέπειες της αναχώρησης από το κράτος μέλος στο οποίο υποχρεούται να βρίσκεται κατά τη διάρκεια των σταδίων προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο βάσει του παρόντος κανονισμού και κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας,

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  για τις διατάξεις που συνδέονται με την οικογενειακή επανένωση και, εν προκειμένω, για τον ισχύοντα ορισμό των μελών της οικογένειας και των συγγενών, καθώς και για την ανάγκη να δηλώσει ο αιτών το ταχύτερο κατά τη διαδικασία κάθε χρήσιμη πληροφορία ικανή να βοηθήσει στον εντοπισμό μελών της οικογένειας ή συγγενών που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, και την παροχή κάθε δυνατής μορφής βοήθειας από το κράτος μέλος για την αναζήτηση μελών της οικογένειας ή συγγενών·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  για την ανάγκη να δηλώσει ο αιτών το ταχύτερο κατά τη διαδικασία κάθε χρήσιμη πληροφορία ικανή να βοηθήσει στον εντοπισμό κάθε προηγούμενων αδειών διαμονής, θεωρήσεων διαβατηρίου ή εκπαιδευτικών πτυχίων·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  για τη δυνατότητα να ζητήσει από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται τη δυνάμει του άρθρου 19 εφαρμογή της ρήτρας διακριτικής ευχέρειας από οποιοδήποτε κράτος μέλος, καθώς και για τις ειδικές διευθετήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  κατά περίπτωση, για τη διαδικασία κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ε)  για τη δυνατότητα να επιλέξει ο αιτών δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ένα από τα τέσσερα κράτη μέλη με το χαμηλότερο αριθμό αιτούντων σε σχέση με το ποσοστό τους όπως αυτό έχει βάσει της προβλεπόμενης στο άρθρο 35 κλείδας αναφοράς, εφόσον ο αιτών τηρεί τις οριζόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 1 υποχρεώσεις·

Τροπολογία     70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  για την προσωπική συνέντευξη σύμφωνα με το άρθρο 7 και την υποχρέωση υποβολής και τεκμηρίωσης πληροφοριών σχετικά με την παρουσία στα κράτη μέλη μελών της οικογένειας, συγγενών ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία έχει σχέση, συμπεριλαμβανομένων των μέσων με τα οποία ο αιτών μπορεί να υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές,

δ)  για το σκοπό της προσωπικής συνέντευξης που προβλέπεται στο άρθρο 7 καθώς και για το είδος πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων που ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει με σκοπό τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μέσων με τα οποία ο αιτών μπορεί να υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  για τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης μεταφοράς εντός 7 ημερών από την κοινοποίηση και για το γεγονός ότι η εν λόγω προσβολή περιορίζεται σε εκτίμηση σχετικά με το εάν παραβιάστηκαν το άρθρο 3 παράγραφος 2 σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τα άρθρα 10 έως 13 και το άρθρο 18 ,

ε)  για τη δυνατότητα και τα μέσα προσβολής της απόφασης μεταφοράς και για την ύπαρξη του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής σε δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 28, ακόμη και σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση μεταφοράς·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  σε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου, για το ρόλο και τις ευθύνες του επιτρόπου και γαι τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας σε βάρος του επιτρόπου με τρόπο εμπιστευτικό και ασφαλή και με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η β)  για το δικαίωμα να ζητηθεί δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η γ)  για την ύπαρξη του ενημερωτικού δικτυακού τόπου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  κατά περίπτωση, για τη διαδικασία κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII.

διαγράφεται

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται γραπτώς σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο αιτών. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το κοινό φυλλάδιο που συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 για τον σκοπό αυτό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται σε γλώσσα την οποία ο αιτών κατανοεί, με συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με τη χρήση σαφούς και απλής γλώσσας. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το κοινό πληροφοριακό υλικό που συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτά και προφορικά, κατά περίπτωση, με τη βοήθεια πολυμεσικού εξοπλισμού. Προφορικές πληροφορίες μπορούν να δίδονται στη διάρκεια είτε ατομικών είτε ομαδικών συνεδριών, οι δε αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις για τα διαδικαστικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν στη διεργασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους βάσει του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση ανηλίκων, οι πληροφορίες παρέχονται με τρόπο φιλικό για τα παιδιά σύμφωνα με το άρθρο [5 παράγραφος 2] της οδηγίας (ΕΕ) xxx/xxxx [οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής] από δεόντως καταρτισμένο προσωπικό και με τη συμμετοχή του επιτρόπου.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον είναι απαραίτητο για την ορθή κατανόηση από μέρους του αιτούντος, οι πληροφορίες παρέχονται σε αυτόν και προφορικά, φέρ’ ειπείν, σε σχέση με την προσωπική συνέντευξη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.

διαγράφεται

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, συντάσσει κοινό φυλλάδιο, καθώς και ειδικό φυλλάδιο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους το οποίο περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το κοινό αυτό φυλλάδιο περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού αριθ. 603/2013] και, συγκεκριμένα, σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα αιτούντος δύναται να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Eurodac. Το κοινό φυλλάδιο καταρτίζεται κατά τρόπο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να το συμπληρώνουν με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο συντάσσει, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, κοινό πληροφοριακό υλικό το οποίο περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το κοινό αυτό πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού αριθ. 603/2013] και, συγκεκριμένα, σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα αιτούντος δύναται να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Eurodac. Το κοινό πληροφοριακό υλικό καταρτίζεται κατά τρόπο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να το συμπληρώνουν με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο καταρτίζει ειδικό πληροφοριακό υλικό που προορίζεται ειδικά για τις ακόλουθες κατηγορίες στόχους:

 

α)   ενήλικες αιτούντες·

 

β)   ασυνόδευτοι ανήλικοι·

 

γ)   συνοδευόμενοι ανήλικοι.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο παρέχει ειδικό δικτυακός τόπο με πληροφορίες για το ΚΕΣΑ και, ειδικότερα, για τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες στο δικτυακό τόπο είναι ολοκληρωμένες και ενημερωμένες και παρέχονται υπό μορφή συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και εύκολα προσβάσιμη, με τη χρήση σαφούς και απλής γλώσσας, και είναι διαθέσιμες σε όλες τις κυριότερες γλώσσες που ομιλούν οι αιτούντες που φτάνουν στην Ένωση.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τηρούν τους αιτούντες ενήμερους για την πορεία των διαδικασιών που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις τους. Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς σε τακτικά διαστήματα, τουλάχιστον κάθε δυο εβδομάδες. Στην περίπτωση ανηλίκων, οι αρμόδιες αρχές, βάσει των ιδίων διευθετήσεων, ενημερώνουν τόσο τον ανήλικο όσο και τον γονέα ή τον επίτροπο. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να ορίζει τις διευθετήσεις παροχής αυτών των πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 56 παράγραφος 2.

Τροπολογία     82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης

 

1.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του αιτούντος να επιλέξει με δική του δαπάνη τον νόμιμο εκπρόσωπό του, τα κράτη μέλη παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εάν ο αιτών έχει την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη σχετική δαπάνη. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν μερική ή ολική επιστροφή της δαπάνης εάν η απόφαση κάλυψής της ελήφθη βάσει ψευδών πληροφοριών εκ μέρους του αιτούντος, εφόσον είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ο αιτών έχει την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη σχετική δαπάνη.

 

2.   Η νομική συνδρομή και εκπροσώπηση περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

 

α)   παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ενόψει των συγκεκριμένων περιστάσεων του αιτούντος·

 

β)   βοήθεια στην προετοιμασία της προσωπικής συνέντευξης και των δικαιολογητικών εγγράφων και των αποδεικτικών στοιχείων που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην προσωπική συνέντευξη·

 

γ)   επεξήγηση των λόγων και συνεπειών μιας απόφασης μεταφοράς καθώς και ενημέρωση για τον τρόπο προσβολής της απόφασης ή πρόσβασης σε μέσα προσφυγής σε περιπτώσεις όπου δεν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς βάσει του άρθρου 28.

 

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα ώστε η νομική συνδρομή και η εκπροσώπηση να μην περιορίζονται αυθαίρετα και να μην παρεμποδίζεται η πραγματική πρόσβαση του αιτούντος στη δικαιοσύνη·

 

Οι διαδικασίες για την πρόσβαση στη νομική συνδρομή ορίζονται στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους, το προσδιορίζον κράτος μέλος διεξάγει προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα , εκτός αν ο αιτών έχει διαφύγει ή οι πληροφορίες που παρείχε ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 επαρκούν για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους . Η συνέντευξη επιτρέπει επίσης την ορθή κατανόηση των πληροφοριών που παρέχονται στον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 6.

1.  Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους, το προσδιορίζον κράτος μέλος διεξάγει προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα. Το προσδιορίζον κράτος μέλος θέτει προορατικά ερωτήματα σχετικά με όλες τις πτυχές της αίτησης που θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η συνέντευξη επιτρέπει επίσης την ορθή κατανόηση των πληροφοριών που παρέχονται στον αιτούντα στο άρθρο 6.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το κράτος μέλος μπορεί να παραλείψει την προσωπική συνέντευξη εάν οι πληροφορίες που ο αιτών παρείχε δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 είναι επαρκείς για να προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος και εάν ο αιτών δεν ζητήσει ακρόαση. Σε περίπτωση που κράτος μέλος παραλείψει τη συνέντευξη, δίνει στον αιτούντα τη δυνατότητα να παράσχει όλες τις περαιτέρω σχετικές για τον ορθό προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους πληροφορίες, πριν από τη λήψη τελικής απόφασης για τη μεταφορά του αιτούντος στο υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1.

Τροπολογία     85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή αιτήματος αναδοχής σύμφωνα με το άρθρο 24 .

2.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή αιτήματος αναδοχής σύμφωνα με το άρθρο 24 ή απόφασης μεταφοράς του αιτούντος.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών και στην οποία μπορεί αυτός να επικοινωνήσει. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη διαθέτουν διερμηνέα ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη.

3.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται σε γλώσσα την οποία κατανοεί και στην οποία μπορεί αυτός να επικοινωνήσει. Οι συνεντεύξεις των ασυνόδευτων ανηλίκων διεξάγονται με τρόπο φιλικό για τα παιδιά, από προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο βάσει του εθνικού δικαίου, με την παρουσία του επιτρόπου και, κατά περίπτωση, του νομικού συμβούλου του.

 

Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη διαθέτουν εξουσιοδοτημένο διερμηνέα και, όπου ενδείκνυται, πολιτιστικό διαμεσολαβητή, ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την παροχή βοήθειας από προσωπικό του ίδιου φύλου, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Τροπολογία     87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται υπό όρους που διασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα. Διεξάγεται από πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

4.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται υπό όρους που διασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα. Διεξάγεται από πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Στους αιτούντες που έχουν προσδιοριστεί ως έχοντες ανάγκη από ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχεται η δέουσα στήριξη, καθώς και επαρκής χρόνος, ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παρουσίαση όλων των στοιχείων που θα καταστήσουν δυνατό τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να εφαρμόζονται οι κατάλληλες τυποποιημένες διαδικασίες, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των αιτούντων που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας ή άλλων οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία     89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κράτος μέλος που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη συντάσσει γραπτή περίληψη η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κύριες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα κατά τη συνέντευξη. Η περίληψη μπορεί να έχει τη μορφή έκθεσης ή έντυπου υποδείγματος. Το κράτος μέλος παρέχει εγκαίρως στον αιτούντα και/ή τον νομικό ή άλλο σύμβουλο που εκπροσωπεί τον αιτούντα έγκαιρη πρόσβαση στην περίληψη.

5.  Το κράτος μέλος που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη συντάσσει γραπτή περίληψη η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κύριες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα κατά τη συνέντευξη. Τα βασικά στοιχεία προς ενσωμάτωση στην περίληψη ελέγχονται στο τέλος της συνέντευξης από τον αιτούντα και, κατά περίπτωση, από τον επίτροπο και/ή τον νόμιμο εκπρόσωπο. Η περίληψη έχει τη μορφή έκθεσης. Το κράτος μέλος ηχογραφεί τη συνέντευξη. Το κράτος μέλος παρέχει εγκαίρως στον αιτούντα και/ή τον επίτροπο, τον νομικό ή άλλο σύμβουλο που εκπροσωπεί τον αιτούντα έγκαιρη πρόσβαση στην περίληψη το ταχύτερο μετά τη συνέντευξη και οπωσδήποτε προτού ληφθεί απόφαση μεταφοράς.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο υποχρεούται να βρίσκεται ο ασυνόδευτος ανήλικος εξασφαλίζει ότι ένας εκπρόσωπος εκπροσωπεί και/ή συνδράμει τον ασυνόδευτο ανήλικο όσον αφορά τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο εκπρόσωπος διαθέτει τα προσόντα και την πείρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του ανήλικου παιδιού κατά τις διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φυλλαδίου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο ασυνόδευτος ανήλικος εξασφαλίζει ότι ένας επίτροπος εκπροσωπεί και/ή συνδράμει τον ασυνόδευτο ανήλικο όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο επίτροπος διαθέτει τα προσόντα, την κατάρτιση, την πείρα και την ανεξαρτησία ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του ανήλικου παιδιού κατά τις διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω επίτροπος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού πληροφοριακού υλικού για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ο επίτροπος ορίζεται το ταχύτερο, αλλά το αργότερο εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης και οπωσδήποτε πριν από τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων βάσει του άρθρου [10 παράγραφος 1 ή 13 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXΧ [κανονισμός Eurodac].

Τροπολογία     91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο επίτροπος μετέχει στον μέγιστο δυνατό βαθμό στη διαδικασία προσδιορισμού της ευθύνης του κράτους μέλους βάσει του παρόντος κανονισμού. Προς το σκοπό αυτό ο επίτροπος βοηθά τον ανήλικο να παράσχει πληροφορίες χρήσιμες για να εκτιμηθεί το μείζον συμφέρον του σύμφωνα με την παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος ακρόασής του, και τον βοηθά στη συνεργασία του με άλλους φορείς όπως οργανώσεις αναζήτησης οικογενειών, εάν απαιτηθεί για το σκοπό αυτό, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας έναντι του ανηλίκου.

 

Ο επίτροπος μεριμνά ώστε ο ανήλικος να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση για τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει τον ανήλικο σχετικά με την πρόοδο των βάσει του παρόντος κανονισμού διαδικασιών που τον αφορούν.

 

Ο επίτροπος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων του ειδικού πληροφοριακού υλικού για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και των εντύπων που προβλέπονται στο άρθρο 6..

 

Οι επίτροποι λαμβάνουν τακτική κατάρτιση και στήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ευζωία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου,

β)  την ευζωία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα το εθνοτικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό ιστορικό του και την ανάγκη σταθερότητας και συνέχειας στις διευθετήσεις φροντίδας και επιμέλειας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης,

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία, ιδίως όπου υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων,

γ)  τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία, ιδίως όπου υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι θύμα οποιασδήποτε μορφής βίας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας,

Τροπολογία     94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 — παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  καταστάσεις ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων των τραυματικών εμπειριών, των ειδικών αναγκών υγείας και των αναπηριών,

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  την εγγύηση της παράδοσης σε καθορισμένο επίτροπο στο κράτος μέλος υποδοχής,

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  τις πληροφορίες που ο επίτροπος στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο ανήλικος παρέχει,

Τροπολογία     97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  την ανάγκη να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αποφάσεις που αφορούν ανήλικους,

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πρέπει να είναι εγγυημένο το δικαίωμα ακρόασης του ανηλίκου κατά την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Πριν από τη μεταφορά ασυνόδευτου ανηλίκου στο υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, στο κράτος μέλος κατανομής, το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά διασφαλίζει ότι το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος κατανομής λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 14 και στο άρθρο 24 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ και στο άρθρο 25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ χωρίς καθυστέρηση. Πριν από κάθε απόφαση μεταφοράς ασυνόδευτου ανηλίκου προηγείται αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του. Η αξιολόγηση βασίζεται στους παράγοντες που απαριθμούνται στην παράγραφο 3. Η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται γρήγορα από προσωπικό που διαθέτει τα προσόντα και την πείρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του ανηλίκου.

4.  Πριν από τη μεταφορά ασυνόδευτου ανηλίκου στο υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, στο κράτος μέλος κατανομής, το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά λαμβάνει εγγυήσεις για κάθε ατομική υπόθεση ότι το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος κατανομής λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 14 και στο άρθρο 24 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ και στο άρθρο 25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ χωρίς καθυστέρηση. Πριν από κάθε απόφαση μεταφοράς ή μη μεταφοράς ασυνόδευτου ανηλίκου προηγείται διεπιστημονική αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του. Η αξιολόγηση βασίζεται στους παράγοντες που απαριθμούνται στην παράγραφο 3, τα δε συμπεράσματα της αξιολόγησης του κάθε παράγοντα καταγράφονται ευκρινώς στην απόφαση μεταφοράς. Η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται γρήγορα από διεπιστημονική ομάδα που διαθέτει τα προσόντα και την πείρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του ανηλίκου. Η διεπιστημονική αξιολόγηση γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στα δικαιώματα του παιδιού και στην ψυχολογία και ανάπτυξη του παιδιού, με συμμετοχή επίσης, τουλάχιστον, του επιτρόπου και του νόμιμου εκπροσώπου του ανηλίκου.

Τροπολογία     100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 10, το κράτος μέλος στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες το ταχύτερο δυνατό, ώστε να εντοπίσει τα μέλη της οικογένειας ή τους συγγενείς του ασυνόδευτου ανηλίκου στο έδαφος των κρατών μελών, προστατεύοντας το μείζον συμφέρον του παιδιού.

Για τον σκοπό της εφαρμογής των άρθρων 10 και 19, το κράτος μέλος στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος έχει κάνει αίτηση διεθνούς προστασίας προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες το ταχύτερο δυνατό, ώστε να εντοπίσει τα μέλη της οικογένειας ή τους συγγενείς του ασυνόδευτου ανηλίκου στο έδαφος των κρατών μελών, προστατεύοντας το μείζον συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία     101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το προσωπικό των αρμόδιων αρχών του άρθρου 47 που ασχολείται με αιτήσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους πρέπει να έχει εκπαιδευθεί και να εξακολουθεί να εκπαιδεύεται σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων.

Το προσωπικό των αρμόδιων αρχών του άρθρου 47 που ασχολείται με αιτήσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους πρέπει να έχει εκπαιδευθεί και να εξακολουθεί να εκπαιδεύεται σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και ψυχολογίας και ανάπτυξης του παιδιού. Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει επίσης μαθήματα αξιολόγησης κινδύνου, ώστε η φροντίδα και η προστασία να προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες του ανηλίκου, με ειδική εστίαση στην έγκαιρη αναγνώριση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και κακοποίησης, όπως επίσης περιλαμβάνει εκπαίδευση στις ορθές πρακτικές για την αποτροπή της εξαφάνισης.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Πριν από τη μεταφορά ενός ασυνόδευτου ανηλίκου, το κράτος μέλος υποδοχής ορίζει επίτροπο το ταχύτερο και οπωσδήποτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της απόφασης μεταφοράς. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες που αφορούν τον ορισθέντα από το κράτος μέλος υποδοχής επίτροπο στον τρέχοντα επίτροπο, μαζί με τις διευθετήσεις μεταφοράς.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57, οι οποίες, σε συμφωνία με το παρόν άρθρο, συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με τους κανόνες και τις διαδικασίες διακρατικής συνεργασίας στις αξιολογήσεις που αφορούν το μείζον συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Δαπάνες υποδοχής

 

1.   Οι δαπάνες υποδοχής ενός αιτούντος που πραγματοποιήθηκαν από το προσδιορίζον κράτος μέλος από τη στιγμή της καταχώρισης της αίτησης διεθνούς προστασίας μέχρι τη μεταφορά του αιτούντος στο υπεύθυνο κράτος μέλος, ή μέχρι που το προσδιορίζον κράτος μέλος να αναλάβει την ευθύνη για τον αιτούντα, επιστρέφονται μέσω του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

 

2.   Οι δαπάνες υποδοχής που πραγματοποιήθηκαν από ένα κράτος μέλος όταν ο αιτών θεωρείται ότι είναι πρόδηλα απίθανο να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας βάσει του άρθρου 9, επιστρέφονται μέσω του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία     105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του υπευθύνου κράτους μέλους εφαρμόζονται μόνον μία φορά, με τη σειρά με την οποία παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

1.  Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του υπευθύνου κράτους μέλους εφαρμόζονται μόνον μία φορά, με τη σειρά με την οποία παρατίθενται στα κεφάλαια III και IV.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο προσδιορισμός του υπευθύνου κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται βάσει της κατάστασης που υπήρχε τη στιγμή κατά την οποία ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του διεθνούς προστασίας για πρώτη φορά σε ένα κράτος μέλος.

2.  Ο προσδιορισμός του υπευθύνου κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται βάσει της κατάστασης που υπήρχε τη στιγμή κατά την οποία ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του διεθνούς προστασίας για πρώτη φορά σε ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο [28] του κανονισμού (ΕΕ) xxx/xxxx [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου]).

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν η αρμόδια αρχή του προσδιορίζοντος κράτους μέλους, αφού πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 προσωπική συνέντευξη, καταλήξει πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των άρθρων 10, 11, 12, 13 ή 18, και εάν ο αιτών δεν χρειάζεται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις βάσει του άρθρου [19] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου], το προσδιορίζον κράτος μέλος, προτού εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κριτήρια βάσει του κεφαλαίου III ή IV, εξετάζει κατά πόσο εκ πρώτης όψεως ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης, προέβαλε μόνο ζητήματα άσχετα με την εξέταση του ερωτήματος του κατά πόσο μπορεί να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου]. και εάν καμία άλλη πληροφορία που να δείχνει ότι ο αιτών μπορεί να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας δεν έχει παρασχεθεί ούτε είναι διαθέσιμη στο προσδιορίζον κράτος μέλος, με αποτέλεσμα το αίτημα του αιτούντος να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας να είναι σαφώς μη πειστικό.

 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεωρείται πρόδηλα απίθανο να αναγνωριστεί ο αιτών ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας και το προσδιορίζον κράτος μέλος θεωρείται υπεύθυνο, με την επιφύλαξη του άρθρου [37] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου].

Τροπολογία     108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ένα μέλος της οικογένειας του ασυνόδευτου ανηλίκου, εφόσον αυτό είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Όταν ο αιτών είναι έγγαμος ανήλικος, ο σύζυγος του οποίου δεν ευρίσκεται νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον ανήλικο, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του εν λόγω κράτους μέλους, ή αδελφός του.

2.  Υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ένα μέλος της οικογένειας του ασυνόδευτου ανηλίκου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτό δεν είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Όταν ο αιτών είναι ανήλικος, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ο πατέρας, η μητέρα, ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον ανήλικο, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του εν λόγω κράτους μέλους, ή αδελφός του.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος ο οποίος έχει συγγενή που ευρίσκεται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος και έχει αποδειχθεί βάσει ατομικής εξέτασης ότι ο συγγενής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του, το εν λόγω κράτος μέλος επανενώνει τον ανήλικο με τον συγγενή του και είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι αυτό είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου.

3.  Στην περίπτωση που ο αιτών έχει συγγενή που ευρίσκεται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος και έχει αποδειχθεί βάσει ατομικής εξέτασης ότι ο συγγενής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του, το εν λόγω κράτος μέλος επανενώνει τον ανήλικο με τον συγγενή του και είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτό δεν είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου.

Τροπολογία     110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή συγγενής, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε πρώτη φορά την αίτησή του διεθνούς προστασίας, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι αυτό δεν είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου.

5.  Εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή συγγενής, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, και εάν δεν έχει εφαρμογή κανένα άλλο από τα κριτήρια των κεφαλαίων III και IV, και ειδικότερα το άρθρο 19, το υπεύθυνο κράτος μέλος προσδιορίζεται από το μηχανισμό κατανομής του κεφαλαίου VII, υπό τον όρο να προσφέρεται πάντα στον ανήλικο η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των κρατών μελών για κατανομή δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το υπεύθυνο κράτος μέλος πρέπει να διενεργείται διεπιστημονική αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του ανηλίκου, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις κατανομής.

Τροπολογία     111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Αν ένας ανήλικος συνοδεύεται από έναν γονέα, αδελφό/αδελφή ή άλλον ενήλικα που ασκεί τη γονική μέριμνα για τον ανήλικο, είτε με βάση το δίκαιο είτε με βάση την πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους, και ένας γονέας ή άλλος ενήλικας που ασκεί τη γονική μέριμνα για τον ανήλικο, είτε με βάση το δίκαιο είτε με βάση την πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους, ευρίσκεται νόμιμα σε κράτος μέλος, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται νόμιμα ο γονέας ή άλλος ενήλικας που ασκεί τη γονική μέριμνα για τον ανήλικο, υπό τον όρο να είναι αυτό προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέλη οικογένειας που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

Μέλη οικογένειας που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος

Τροπολογία     113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν ένα μέλος της οικογένειας του αιτούντος, ανεξαρτήτως του αν οι οικογενειακοί δεσμοί είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως στη χώρα καταγωγής, έλαβε άδεια διαμονής σε κράτος μέλος ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, το εν λόγω κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία τους γραπτώς.

Εάν ένα μέλος της οικογένειας του αιτούντος, ανεξαρτήτως του αν οι οικογενειακοί δεσμοί είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως στη χώρα καταγωγής, διαμένει νόμιμα σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία τους γραπτώς.

Τροπολογία     114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας όλων των μελών της οικογένειας και/ή των ανήλικων άγαμων αδελφών είναι το κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων ως υπεύθυνο για την αναδοχή του μεγαλύτερου αριθμού αυτών,

α)  υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας όλων των μελών της οικογένειας είναι το κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων ως υπεύθυνο για την αναδοχή του μεγαλύτερου αριθμού αυτών,

Τροπολογία     115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν ο αιτών είναι κάτοχος εν ισχύ τίτλου διαμονής ή τίτλου διαμονής που έχει λήξει λιγότερο από δύο έτη πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης , το κράτος μέλος που εξέδωσε τον τίτλο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

1.  Εάν ο αιτών είναι κάτοχος εν ισχύ τίτλου διαμονής ή τίτλου διαμονής που έχει λήξει πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης, το κράτος μέλος που εξέδωσε τον τίτλο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία     116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν ο αιτών είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης ή θεώρησης που έχει λήξει λιγότερο από έξι μήνες πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης , το κράτος μέλος που την εξέδωσε είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός εάν η θεώρηση εκδόθηκε εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους βάσει συμφωνίας εκπροσώπησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

2.  Εάν ο αιτών είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης ή θεώρησης που έχει λήξει πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης, το κράτος μέλος που την εξέδωσε είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός εάν η θεώρηση εκδόθηκε εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους βάσει συμφωνίας εκπροσώπησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

_________________

_________________

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Έκδοση ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών τίτλων

 

1.   Εάν ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου ή άλλου τίτλου εκδοθέντος από εκπαιδευτικό ίδρυμα εδρεύον σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας.

 

Στο παρόν πλαίσιο, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα νοείται κάθε είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος αναγνωρισμένου ή θεωρούμενου ως τέτοιου από το εθνικό δίκαιο και το οποίο, σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο ή την εθνική πρακτική, παρέχει αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους, ανεξάρτητα από την ονομασία που αυτό το ίδρυμα φέρει, ή νοείται ακόμη κάθε ίδρυμα το οποίο, σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο ή την εθνική πρακτική, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, συναφή για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους είναι μόνο τα πτυχία ή άλλοι τίτλοι που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα της παρουσίας του αιτούντος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στο έδαφος του κράτους μέλους. Η επιγραμμική κατάρτιση ή άλλες μορφές εξ αποστάσεως μάθησης δεν θεωρούνται συναφή.

 

2.   Εάν ο αιτών είναι κάτοχος περισσότερων του ενός πτυχίων ή άλλων τίτλων εκδοθέντων από εκπαιδευτικά ιδρύματα εδρεύοντα σε διαφορετικά κράτη μέλη, το κράτος μέλος όπου εκδόθηκε το πλέον πρόσφατο πτυχίο ή τίτλος είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία     118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν διαπιστώνεται, βάσει αποδεικτικών στοιχείων ή των έμμεσων αποδείξεων, όπως περιγράφεται στους δύο καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό [Πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 603/2013], ότι ο αιτών διέβη παράτυπα , οδικώς, διά θαλάσσης ή δι’ αέρος, τα σύνορα κράτους μέλους προερχόμενος από τρίτη χώρα, αυτό το κράτος μέλος στο οποίο εισήλθε παράτυπα είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Εάν είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των άλλων κριτηρίων των κεφαλαίων III ή IV, το υπεύθυνο κράτος μέλος προσδιορίζεται μέσω του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής του κεφαλαίου VII.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Εάν είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των άλλων κριτηρίων του κεφαλαίου III ή του άρθρου 18, και εάν έχει διαπιστωθεί, βάσει αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων, ότι ο αιτών διήλθε τα σύνορα του κράτους μέλους όπου υπέβαλε την αίτηση διεθνούς προστασίας προερχόμενος από άλλο κράτος μέλος, τότε το υπεύθυνο κράτος μέλος για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας προσδιορίζεται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 24 στοιχείο γ).

Τροπολογία     121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

διαγράφεται

Είσοδος χωρίς υποχρέωση θεώρησης

 

Εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις εισέρχεται στο έδαφος κράτους μέλους στο οποίο δεν υφίσταται η ανάγκη θεώρησης, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

 

Τροπολογία     122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

διαγράφεται

Αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα

 

Όταν η αίτηση διεθνούς προστασίας γίνεται στον χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κράτους μέλους από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

 

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν, λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας, ένας αιτών εξαρτάται από τη βοήθεια του τέκνου, του αδελφού ή του γονέα του που διαμένει νομίμως σε κράτος μέλος ή νομίμως διαμένον σε κράτος μέλος τέκνο, αδελφός ή γονέας αιτούντος εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος, τα κράτη μέλη συνήθως τοποθετούν μαζί ή επανενώνουν τον αιτούντα με το τέκνο, αδερφό ή γονέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής, ότι το τέκνο, ο αδερφός ή ο γονέας ή ο αιτών μπορεί να φροντίσει το εξαρτώμενο πρόσωπο και ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εξέφρασαν την επιθυμία τους γραπτώς.

1.  Όταν, λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας, σοβαρής τραυματικής εμπειρίας ή προχωρημένης ηλικίας, ένας αιτών εξαρτάται από τη βοήθεια του τέκνου, του αδελφού ή του γονέα του που διαμένει νομίμως σε κράτος μέλος ή νομίμως διαμένον σε κράτος μέλος τέκνο, αδελφός ή γονέας αιτούντος εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος, τα κράτη μέλη συνήθως τοποθετούν μαζί ή επανενώνουν τον αιτούντα με το τέκνο, αδερφό ή γονέα, στον βαθμό που οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν ήδη προτού εισέλθει ο αιτών στο έδαφος του κράτους μέλους, το τέκνο, ο αδερφός ή ο γονέας ή ο αιτών μπορεί να φροντίσει το εξαρτώμενο πρόσωπο και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εξέφρασαν την επιθυμία τους γραπτώς.

Τροπολογία     124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Αναδοχή

 

1.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει, για οργανώσεις εγκεκριμένες από αυτό βάσει ειδικών απαιτήσεων του εθνικού δικαίου για την πρόληψη της κακοποίησης και της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας, να έχουν αυτές τη δυνατότητα να γίνονται ανάδοχοι αιτούντων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην Ένωση. Η οργάνωση που γίνεται ανάδοχος ενός αιτούντος μεριμνά για τη μεταφορά και διαμονή του στο κράτος μέλος όπου αυτή εδρεύει, μέχρις ότου ληφθεί τελική απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας.

 

2.   Βάσει γραπτής αίτησης του αναδόχου, με τη συγκατάθεση του αιτούντος, το προσδιορίζον κράτος μέλος κοινοποιεί στο κράτος μέλος όπου ο ανάδοχος εδρεύει τη συμφωνία αναδοχής μεταξύ της οργάνωσης και του αιτούντος. Εάν το κράτος μέλος όπου η οργάνωση εδρεύει δεχθεί να αναλάβει τον αιτούντα, τότε αυτό καθίσταται υπεύθυνο και η αίτηση διεθνούς προστασίας προσμετράται στον κατά την έννοια του άρθρου 35 αριθμό αναφοράς του.

 

3.   Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βάσει της διαδικασίας του άρθρου 57 παράγραφος 2 καθορίζει τις διατυπώσεις και τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ο ανάδοχος οφείλει να πληροί, καθώς και τις λοιπές αναγκαίες διευθετήσεις.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, παράγραφος 1, και μόνο για όσο χρονικό διάστημα κανένα κράτος μέλος δεν έχει προσδιοριστεί ως υπεύθυνο , κάθε κράτος μέλος δύναται να αποφασίζει να εξετάζει αίτηση διεθνούς προστασίας που έχει κατατεθεί από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα για οικογενειακούς λόγους όσον αφορά την ευρύτερη οικογένεια που δεν καλύπτεται από το άρθρο 2 στοιχείο ζ) , ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση δυνάμει των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος δύναται να αποφασίζει να εξετάζει αίτηση διεθνούς προστασίας που έχει κατατεθεί από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση δυνάμει των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος που αποφασίζει να εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτήν την ευθύνη. Κατά περίπτωση ενημερώνει το κράτος μέλος που ήταν προηγουμένως υπεύθυνο, το κράτος μέλος που διεξάγει διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους ή το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτημα αναδοχής του αιτούντος.

Το κράτος μέλος που αποφασίζει να εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτήν την ευθύνη. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet» που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003, ενημερώνει το κράτος μέλος που ήταν προηγουμένως υπεύθυνο, το κράτος μέλος που διεξάγει διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους ή το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ένας αιτών δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο η αίτησή του για διεθνή προστασία υποβλήθηκε να θέσει σε εφαρμογή την παρούσα παράγραφο. Η σχετική αίτηση γίνεται εγγράφως και είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση διεθνούς προστασίας και το οποίο διεξάγει τη διαδικασία του προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους μπορεί, οποτεδήποτε πριν προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος , να υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, ακόμα και όταν το άλλο κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που θεσπίζονται στα άρθρα 10 έως 13 και στο άρθρο 18. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση διεθνούς προστασίας και το οποίο διεξάγει τη διαδικασία του προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους, ή το υπεύθυνο κράτος μέλος, μπορεί, οποτεδήποτε πριν ληφθεί μια πρώτη απόφαση επί της ουσίας, να υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, για ανθρωπιστικούς λόγους σχετιζόμενους ειδικότερα με οικογενειακούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς δεσμούς, γλωσσικές ικανότητες ή άλλους σημαντικούς δεσμούς που θα διευκόλυναν την ένταξή του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ακόμα και όταν το άλλο κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που θεσπίζονται στα κεφάλαια III και IV. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ένας αιτών δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο η αίτησή του για διεθνή προστασία υποβλήθηκε να θέσει σε εφαρμογή την παράγραφο 2. Η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει εγγράφως, να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές του προσδιορίζοντος κράτους μέλους προς το οποίο η αίτηση υποβλήθηκε. Ο αιτών που συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ή που θεωρείται πρόδηλα απίθανο να αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία.

 

Οι αρμόδιες αρχές του προσδιορίζοντος κράτους μέλους μεριμνούν ώστε η αίτηση που υποβάλλεται βάσει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου να προωθηθεί στις υπεύθυνες αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που ζητεί ο αιτών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet» που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003.

 

Το επιλεγέν κράτος μέλος γνωστοποιεί εντός δυο εβδομάδων από τη λήψη της αίτησης κατά πόσο προτίθεται να αναλάβει την ευθύνη για την αίτηση διεθνούς προστασίας. Το επιλεγέν κράτος μέλος δύναται να παρατείνει την προθεσμία κατά δυο επί πλέον εβδομάδες εάν τούτο κοινοποιηθεί μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet» στο κράτος μέλος στο οποίο η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε εγγράφως. Εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση θεωρείται ότι απορρίφθηκε και το κράτος μέλος στο οποίο η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε συνεχίζει τη διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους βάσει των κριτηρίων των κεφαλαίων III και IV. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 ή 2, οι αιτούντες δικαιούνται να κάνουν χρήση της διαδικασίας αυτής μία μόνο φορά.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Εάν το επιλεγέν κράτος μέλος αποδεχθεί την αίτηση βάσει της παραγράφου 2α, καθίσταται υπεύθυνο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος στο οποίο η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε μεριμνά ώστε ο αιτών να μεταφερθεί στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Η Επιτροπή καταρτίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κοινό έντυπο που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2α. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 56 παράγραφος 2.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να αναδέχεται, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 24, 25 και 30, αιτούντα ο οποίος υπέβαλε αίτηση σε άλλο κράτος μέλος,

α)  να αναδέχεται, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 24, 25 και 30, αιτούντα ο οποίος υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος,

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), το υπεύθυνο κράτος μέλος εξετάζει ή ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

2.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή στοιχείο β), το υπεύθυνο κράτος μέλος εξετάζει ή ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), το υπεύθυνο κράτος μέλος εξετάζει ή ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία     135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), το υπεύθυνο κράτος μέλος αντιμετωπίζει τυχόν περαιτέρω διαβήματα ή τη νέα αίτηση που υποβάλει ο αιτών ως μεταγενέστερη αίτηση σύμφωνα με την οδηγία 2013/32/ΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η απόφαση που λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την απόρριψη της αίτησης δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση ένδικου μέσου στο πλαίσιο του κεφαλαίου V της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

5.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), εάν η αίτηση διεθνούς προστασίας απορριφθεί απλώς πρωτοβάθμια, το υπεύθυνο κράτος μέλος εξακριβώνει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ή είχε τη δυνατότητα να πραγματικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το υπεύθυνο κράτος μέλος επισημαίνει στον ηλεκτρονικό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 το γεγονός ότι είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος.

7.  Το υπεύθυνο κράτος μέλος επισημαίνει, κατά περίπτωση, στον ηλεκτρονικό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 το γεγονός ότι είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος.

Τροπολογία     138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διαδικασία προσδιορισμού του υπευθύνου κράτους μέλους κινείται μόλις υποβληθεί για πρώτη φορά αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος , με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος πρώτης αίτησης δεν είναι ήδη το υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 ή παράγραφος 5.

1.  Η διαδικασία προσδιορισμού του υπευθύνου κράτους μέλους κινείται μόλις καταχωριστεί για πρώτη φορά αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος , με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος πρώτης αίτησης δεν είναι ήδη το υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5.

Τροπολογία     139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μια αίτηση διεθνούς προστασίας θεωρείται υποβληθείσα από τη στιγμή κατά την οποία παραλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους έντυπο που υποβάλλεται από τον αιτούντα ή πρακτικό που καταρτίζεται από τις αρχές. Εάν η αίτηση δεν γίνεται εγγράφως, το διάστημα μεταξύ της δήλωσης πρόθεσης και της κατάρτισης πρακτικού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν βραχύτερο.

διαγράφεται

Τροπολογία     140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε πρώτα η αίτηση διεθνούς προστασίας είναι υποχρεωμένο, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 30, και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα ο οποίος ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς τίτλο διαμονής ή έχει υποβάλει εκεί αίτηση διεθνούς προστασίας αφού ανακάλεσε την πρώτη αίτησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους.

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε πρώτα η αίτηση διεθνούς προστασίας είναι, εν όψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους, υποχρεωμένο, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 30, και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα ο οποίος ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς τίτλο διαμονής ή έχει υποβάλει εκεί αίτηση διεθνούς προστασίας αφού ανακάλεσε την πρώτη αίτησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Τροπολογία     141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά περίπτωση, τη σχέση με τις αιτήσεις μελών της οικογένειας ή συγγενών που ταξιδεύουν μαζί,

β)  κατά περίπτωση, τη σχέση με τις αιτήσεις μελών της οικογένειας, συγγενών ή ομάδων έως και 30 αιτούντων που ζητούν να καταχωριστούν ως συνταξιδεύοντες, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ατομικής εξέτασης της κάθε αίτησης διεθνούς προστασίας και με ειδική μέριμνα για τους αιτούντες που παρουσιάζουν ενδείξεις καταναγκασμού, βίας ή κακοποίησης,

Τροπολογία     142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μόλις εισαχθούν οι πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, το αυτοματοποιημένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 44 καταχωρίζει κάθε αίτηση με μοναδικό αριθμό αίτησης, δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε αίτηση και κοινοποιεί τον μοναδικό αριθμό της αίτησης στο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

2.  Μόλις εισαχθούν οι πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, το αυτοματοποιημένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 44 καταχωρίζει κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας με μοναδικό αριθμό αίτησης, δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε αίτηση και κοινοποιεί τον μοναδικό αριθμό της αίτησης στο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον μοναδικό αριθμό της αίτησης, καθώς και το ηλεκτρονικό αρχείο, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) xxx/xxx [πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013].

Τροπολογία     143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πραγματοποιεί έρευνα στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008. Όταν από σύμπτωση VIS προκύπτει ότι ο αιτών διαθέτει έγκυρη θεώρηση ή θεώρηση που έχει λήξει λιγότερο από έξι μήνες πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης, το κράτος μέλος αναφέρει τον αριθμό της αίτησης θεώρησης, το κράτος μέλος και την αρχή που εξέδωσε ή παρέτεινε τη θεώρηση, καθώς και εάν η θεώρηση εκδόθηκε εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους.

5.  Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση διεθνούς προστασίας πραγματοποιεί έρευνα στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008. Όταν από σύμπτωση VIS προκύπτει ότι ο αιτών διέθετε έγκυρη θεώρηση πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης, το κράτος μέλος αναφέρει τον αριθμό της αίτησης θεώρησης, το κράτος μέλος και την αρχή που εξέδωσε ή παρέτεινε τη θεώρηση, καθώς και εάν η θεώρηση εκδόθηκε εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία     144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με επιτυχία στην Ένωση,

Τροπολογία     145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με επιτυχία σε κάθε κράτος μέλος,

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  όταν εφαρμόζεται ο μηχανισμός κατανομής σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 και στο άρθρο 39 στοιχείο η).

η)  οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 38 και στο άρθρο 39 στοιχείο η).

Τροπολογία     147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτηση διεθνούς προστασίας θεωρεί ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέτασή της, απευθύνει σε αυτό αίτημα περί αναδοχής του αιτούντος, το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2.

Εάν το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτηση διεθνούς προστασίας θεωρεί ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέτασή της, απευθύνει σε αυτό αίτημα περί αναδοχής του αιτούντος, το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση σύμπτωσης Eurodac με δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού [πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013] ή σύμπτωσης VIS με δεδομένα που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 767/2008 , το αίτημα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της σύμπτωσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση σύμπτωσης Eurodac με δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού [πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013] ή σύμπτωσης VIS με δεδομένα που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 767/2008 , το αίτημα αποστέλλεται εντός μηνός από την παραλαβή της σύμπτωσης.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους, για τον σκοπό του υπολογισμού των προθεσμιών που προβλέπονται στα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, ο χρόνος αρχίζει να «τρέχει» μόλις οριστεί επίτροπος και ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του ανηλίκου βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Διαδικασία επανένωσης της οικογένειας

 

1.  Το προσδιορίζον κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ειδικής διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης για τον αιτούντα προκειμένου να διασφαλιστούν η ταχεία οικογενειακή επανένωση και η πρόσβαση των αιτούντων στις διαδικασίες ασύλου εφόσον υπάρχουν, εκ πρώτης όψεως, επαρκείς ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχουν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12 ή 13.

 

2.  Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο αιτών έχει, κατά τους ισχυρισμούς του, οικογένεια σε συγκεκριμένο κράτος, το προσδιορίζον κράτος μέλος διασφαλίζει ότι ο αιτών έχει κατανοήσει τον ισχύοντα ορισμό των μελών της οικογένειας και/ή των συγγενών και ότι ο αιτών είναι βέβαιος ότι τα εικαζόμενα μέλη της οικογένειας και/ή οι συγγενείς δεν βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος. Το προσδιορίζον κράτος μέλος διασφαλίζει επίσης ότι ο αιτών κατανοεί ότι δεν θα του επιτραπεί να παραμείνει στο κράτος μέλος στο οποίο ισχυρίζεται ότι βρίσκονται μέλη της οικογένειά τους και/ή συγγενείς, εάν δεν επαληθευτεί αυτός ο ισχυρισμός από εκείνο το κράτος μέλος. Εάν οι πληροφορίες που έχει παράσχει ο αιτών δεν δικαιολογούν την αμφισβήτηση της παρουσίας μελών της οικογένειας και/ή συγγενών στο κράτος μέλος που έχει επισημανθεί από τον αιτούντα, συνάγεται το συμπέρασμα ότι, εκ πρώτης όψεως, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο αιτών έχει οικογένεια και/ή συγγενείς στο εν λόγω κράτος μέλος για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 1.

 

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών ισχυρίζεται πως έχει οικογένεια και/ή συγγενείς συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές του προσδιορίζοντος κράτους μέλους προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις που έχουν στόχο να αποσαφηνίσουν κατά πόσον οι εικαζόμενοι οικογενειακοί δεσμοί πράγματι υπάρχουν.

 

3.  Εάν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ότι ο αιτών ενδέχεται να έχει, εκ πρώτης όψεως, το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12 ή 13, το προσδιορίζον κράτος μέλος το γνωστοποιεί στο κράτος μέλος κατανομής και ο αιτών μεταφέρεται στο κράτος μέλος αυτό.

 

4.  Το προσδιορίζον κράτος μέλος διαβιβάζει στο κράτος μέλος κατανομής όλες τις πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών , χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet» που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003.

 

5.  Με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το κράτος μέλος κατανομής προσδιορίζει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12 ή 13. Εάν πληρούνται, το κράτος μέλος κατανομής καθίσταται και υπεύθυνι κράτος μέλος.

 

6.  Εάν προσδιοριστεί ότι οι προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση δεν πληρούνται, το κράτος μέλος κατανομής μεριμνά ώστε ο αιτών να μετεγκατασταθεί σε άλλο υπεύθυνο κράτος μέλος με τη διαδικασία του άρθρου 24γ.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24β

 

Απλουστευμένη διαδικασία για τα άρθρα 14 και 14α

 

1.  Το προσδιορίζον κράτος μέλος προσδιορίζει ταχέως το κράτος μέλος κατανομής εάν υπάρχουν εκ πρώτης όψεως επαρκείς ενδείξεις ότι ο αιτών έχει σημαντικούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 14 ή 14α με συγκεκριμένο κράτος μέλος διαφορετικό από το προσδιορίζον.

 

2.  Για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο αιτών έχει σημαντικούς δεσμούς με συγκεκριμένο κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 14 ή 14α, το προσδιορίζον κράτος μέλος βασίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα και διενεργεί αναζήτηση στις σχετικές βάσεις δεδομένων της Ένωσης. Το προσδιορίζον κράτος μέλος διασφαλίζει επίσης ότι ο αιτών κατανοεί ότι δεν θα του επιτραπεί να παραμείνει στο κράτος μέλος κατανομής παρά μόνον εάν μπορέσουν να επαληθευτούν από το εν λόγω κράτος μέλος τα αποδεικτικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν. Εάν οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα ή συλλέχθηκαν μέσω των σχετικών βάσεων δεδομένων της Ένωσης δεν δικαιολογούν προδήλως την αμφισβήτηση της εφαρμογής του άρθρου 14 ή 14α για ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, το προσδιορίζον κράτος μέλος συμπεραίνει πως εκ πρώτης όψεως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι εν λόγω δεσμοί πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών θα μπορούσε να έχει δεσμό κατά την έννοια του άρθρου 14 ή 14α, συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές του προσδιορίζοντος κράτους μέλους απαντώντας στις τυχόν ερωτήσεις που έχουν στόχο να αποσαφηνίσουν κατά πόσον οι προβαλλόμενοι δεσμοί αληθεύουν.

 

3.  Εάν το προσδιορίζον κράτος μέλος εκτιμήσει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ότι ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί εκ πρώτης όψεως να γίνει το κράτος μέλος κατανομής βάσει του άρθρου 14 ή 14α, το προσδιορίζον κράτος μέλος το γνωστοποιεί στο κράτος μέλος κατανομής και ο αιτών μεταφέρεται στο κράτος μέλος αυτό.

 

4.  Το προσδιορίζον κράτος μέλος διαβιβάζει στο κράτος μέλος κατανομής όλες τις πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών , χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet» που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003.

 

5.  Το κράτος μέλος κατανομής προσδιορίζει, βάσει της διαδικασίας της παραγράφου 3, κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 ή 14α. Εάν πληρούνται, το κράτος μέλος κατανομής καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος.

 

6.  Εάν προσδιοριστεί ότι οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, το κράτος μέλος κατανομής μεριμνά ώστε ο αιτών να μετεγκατασταθεί σε άλλο υπεύθυνο κράτος μέλος με τη διαδικασία του άρθρου 24γ).

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24γ

 

Υποβολή κοινοποίησης αναδοχής

 

1.   Εάν πρέπει ένας αιτών να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2, του άρθρου 24α παράγραφος 5 ή του άρθρου 24β παράγραφος 6, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο με το χαμηλότερο αριθμό αιτούντων σε σχέση με το ποσοστό του, όπως αυτό έχει υπολογιστεί με την κλείδα αναφοράς του άρθρου 35 τη στιγμή του προσδιορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 24α παράγραφος 5 ή στο άρθρο 24β παράγραφος 6.

 

2.   Ευθύς μόλις προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει της παραγράφου 1, οι σχετικές πληροφορίες εισάγονται αυτόματα στο Eurodac, και το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενημερώνεται με αυτόματη κοινοποίηση.

 

3.   Το κράτος μέλος όπου ο αιτών βρίσκεται τον ενημερώνει για τον βάσει της παραγράφου 2 προσδιορισμό και, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, σχετικά με τις διευθετήσεις της μεταφοράς.

 

4.  Το κράτος μέλος όπου ο αιτών βρίσκεται διαβιβάζει στο υπεύθυνο κράτος μέλος όλες τις πληροφορίες που παρέσχε ο αιτών , χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet» που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003.

 

5.   Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο διασφαλίζει την ταχεία μεταφορά του αιτούντος από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

 

6.   Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Τροπολογία     153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προβαίνει στις απαραίτητες επαληθεύσεις, και αποφαίνεται σχετικά με το αίτημα περί αναδοχής του αιτούντος εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία της παραλαβής του αιτήματος.

1.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προβαίνει στις απαραίτητες επαληθεύσεις, και αποφαίνεται σχετικά με το αίτημα περί αναδοχής του αιτούντος εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την ημερομηνία της παραλαβής του αιτήματος.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται να συντομευθεί εύλογα η διάρκεια της διαδικασίας. Με τη θέσπιση της απλουστευμένης διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης, η προθεσμία των δύο εβδομάδων για την απάντηση σε αίτημα αναδοχής φαίνεται επαρκής.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ), δ) ή ε) , το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το πρόσωπο προβαίνει σε κοινοποίηση εκ νέου ανάληψης το αργότερο εντός δύο εβδομάδων μετά την παραλαβή της σύμπτωσης Eurodac και μεταφέρει το εν λόγω πρόσωπο στο υπεύθυνο κράτος μέλος .

1.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ), δ) ή ε) , το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το πρόσωπο προβαίνει σε κοινοποίηση εκ νέου ανάληψης το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της σύμπτωσης Eurodac και μεταφέρει το εν λόγω πρόσωπο στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

Τροπολογία     155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δέχεται την αναδοχή του αιτούντος , το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα κοινοποιεί εγγράφως χωρίς καθυστέρηση στον αιτούντα την απόφαση για τη μεταφορά του προς το υπεύθυνο κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, για την απόφαση περί μη εξέτασης της αίτησής του για διεθνή προστασία.

1.  Όταν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δέχεται την αναδοχή του αιτούντος, το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα κοινοποιεί εγγράφως εντός πέντε ημερών στον αιτούντα την απόφαση για τη μεταφορά του προς το υπεύθυνο κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, για την απόφαση περί μη εξέτασης της αίτησής του για διεθνή προστασία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διατηρηθεί η λογική του κειμένου, καθώς θα πρέπει να εγγυάται την πραγμάτωση των δικονομικών δικαιωμάτων του αιτούντος και την αξιολόγηση της ατομικής κατάστασής του. Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με παραδεκτές τροπολογίες του σχεδίου έκθεσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων του αιτούντος.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο διάστημα 7 ημερών μετά την κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς εντός του οποίου μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εύλογο διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών μετά την κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς εντός του οποίου μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το πεδίο εφαρμογής της πραγματικής προσφυγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται σε εκτίμηση ενδεχόμενης παραβίασης του άρθρου 3 παράγραφος 2 όσον αφορά τον κίνδυνο απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή των άρθρων 10 έως 13 και 18 .

διαγράφεται

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν δεν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη παρέχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, στο οποίο ο αιτών υποστηρίζει ότι μέλος της οικογένειας ή, στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, συγγενής ευρίσκεται νόμιμα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο που εξετάζει την αίτησή του για διεθνή προστασία και, ως εκ τούτου, θεωρεί αυτό το άλλο κράτος μέλος ως υπεύθυνο κράτος μέλος για την εξέταση της αίτησης.

5.  Όταν δεν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη παρέχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, στο οποίο ο αιτών υποστηρίζει ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Τροπολογία     159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει πρόσβαση σε νομική συνδρομή και/ή εκπροσώπηση και, εάν απαιτείται, σε γλωσσική βοήθεια.

6.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει πρόσβαση σε δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 6α και/ή εκπροσώπηση και, εάν απαιτείται, σε γλωσσική βοήθεια και, εάν απαιτείται, σε πολυπολιτισμική διαμεσολάβηση, σε όλα τα στάδια των διαδικασιών.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν νομικής συνδρομής, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν μπορεί να καταβάλει τις σχετικές δαπάνες. Όσον αφορά τα τέλη και άλλα έξοδα, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η μεταχείριση των αιτούντων δεν είναι ευνοϊκότερη από εκείνη που επιφυλάσσεται κατά γενικό κανόνα στους υπηκόους τους σε θέματα σχετικά με τη νομική συνδρομή.

διαγράφεται

Χωρίς να περιορίζεται αυθαίρετα η πρόσβαση στη νομική συνδρομή, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι δεν χορηγείται δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, όταν η αρμόδια αρχή ή το δικαστήριο θεωρεί ότι το ένδικο μέσο ή η επανεξέταση δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

 

Όταν η απόφαση για τη μη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο λαμβάνεται από αρχή η οποία δεν είναι δικαστήριο, τα κράτη μέλη προβλέπουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον δικαστηρίου. Στην περίπτωση δικαστικής προσβολής της απόφασης, η εν λόγω προσφυγή συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της προσφυγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η νομική συνδρομή και εκπροσώπηση δεν περιορίζονται αυθαίρετα και ότι δεν παρεμποδίζεται η πραγματική πρόσβαση του αιτούντος στη δικαιοσύνη.

 

Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει, οπωσδήποτε, την κατάρτιση των αναγκαίων δικονομικών εγγράφων και την εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου και μπορεί να περιορίζεται στους νομικούς συμβούλους ή τους συνηγόρους που καθορίζονται ειδικά από το εθνικό δίκαιο για την παροχή συνδρομής και εκπροσώπησης.

 

Οι διαδικασίες για την πρόσβαση στη νομική συνδρομή ορίζονται στο εθνικό δίκαιο.

 

Τροπολογία     161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφυγής, τα κράτη μέλη δύνανται να κρατούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, βάσει ατομικής αξιολόγησης και μόνον εφόσον η κράτηση είναι αναλογική, εάν δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά λιγότερο αυστηρά εναλλακτικά μέτρα.

2.  Όταν υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος διαφυγής, τα κράτη μέλη δύνανται, ως μέτρο έσχατης ανάγκης, να κρατούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, βάσει ατομικής αξιολόγησης και μόνον εφόσον η κράτηση είναι αναλογική, εάν δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά λιγότερο αυστηρά εναλλακτικά μέτρα, βάσει ατομικής αξιολόγησης των περιστάσεων του αιτούντος.

Τροπολογία     162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι ανήλικοι δεν τίθενται υπό κράτηση. Τα κράτη μέλη στεγάζουν τους ανηλίκους και τις οικογένειες με ανηλίκους σε μη στερητικά της ελευθερίας, κοινοτικά καταλύματα για όσο διάστημα η αίτησή τους είναι υπό επεξεργασία.

Τροπολογία     163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η κράτηση αιτούντος διατάσσεται εγγράφως από τις δικαστικές ή διοικητικές αρχές. Στη διαταγή κράτησης αναφέρονται οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι στους οποίους αυτή βασίζεται και περιέχεται αναφορά στην εξέταση των διαθέσιμων εναλλακτικών και στους λόγους που αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Τροπολογία     164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης προσώπων και τις εγγυήσεις για τους κρατουμένους, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι διαδικασίες μεταφορών στο υπεύθυνο κράτος μέλος, εφαρμόζονται τα άρθρα 9, 10 και 11 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ.

4.  Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης προσώπων, στο πλαίσιο των οποίων γίνονται απολύτως σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, και τις εγγυήσεις για τους κρατουμένους, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι διαδικασίες μεταφορών στο υπεύθυνο κράτος μέλος, εφαρμόζονται τα άρθρα 9, 10 και 11 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι απαραίτητες δαπάνες για τη μεταφορά αιτούντος ή άλλου προσώπου όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δ) ή ε) προς το υπεύθυνο κράτος μέλος καλύπτονται από το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά.

1.  Οι απαραίτητες δαπάνες για τη μεταφορά αιτούντος ή άλλου προσώπου όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δ) ή ε) προς το υπεύθυνο κράτος μέλος καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ως συμπληρωματικό μέτρο για την ενίσχυση των κινήτρων που παρέχονται σε κάθε κράτος μέλος για την άμεση καταχώριση όλων των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται στο έδαφός τους και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν επιβαρύνονται με πρόσθετο οικονομικό κόστος για την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού, κάθε μεταφορά δυνάμει του παρόντος κανονισμού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία     166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο μηχανισμός κατανομής που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται προς όφελος κράτους μέλους, όταν το εν λόγω κράτος μέλος είναι αντιμέτωπο με δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

1.  Ο μηχανισμός κατανομής που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται για όλες τις αιτήσεις για τις οποίες δεν μπορεί να προσδιοριστεί υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων των κεφαλαίων III και IV.

Τροπολογία     167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν από το αυτοματοποιημένο σύστημα του άρθρου 44 παράγραφος 1 προκύπτει ότι ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο 3 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3, άρθρο 18 και άρθρο 19, επιπλέον του αριθμού των προσώπων που πράγματι επανεγκαταστάθηκαν, είναι μεγαλύτερος από το 150 % του αριθμού αναφοράς για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 35.

διαγράφεται

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολουθεί συνεχώς αν οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και, αν ναι, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τον αριθμό των αιτήσεων που υπερβαίνει το εν λόγω όριο.

διαγράφεται

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, εφαρμόζεται ο μηχανισμός κατανομής.

διαγράφεται

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν καλυφθεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2, το αυτοματοποιημένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 εφαρμόζει την κλείδα αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 35 στα κράτη μέλη με αριθμό αιτήσεων για τις οποίες είναι τα υπεύθυνα κράτη μέλη που είναι μικρότερος από το ποσοστό τους σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων των κεφαλαίων III και IV, το προσδιορίζον κράτος μέλος κοινοποιεί στον αιτούντα ότι η αίτησή του για διεθνή προστασία θα εξεταστεί από το κράτος μέλος κατανομής.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Βάσει της κλείδας αναφοράς του άρθρου 35, καταρτίζεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος του άρθρου 44 παράγραφος 1 επιλεκτικός κατάλογος με τα τέσσερα κράτη μέλη με τους χαμηλότερους αριθμούς αιτούντων σε σχέση με τα ποσοστά τους όπως αυτά υπολογίζονται βάσει της εν λόγω κλείδας αναφοράς.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Το προσδιορίζον κράτος μέλος κοινοποιεί στον αιτούντα τον επιλεκτικό κατάλογο της παραγράφου 1β, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον επιλεκτικό κατάλογο. Εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση προσφέρεται στον αιτούντα η δυνατότητα να επιλέξει ένα κράτος μέλος κατανομής μεταξύ των τεσσάρων κρατών μελών του επιλεκτικού καταλόγου.

 

Εάν ο αιτών δεν επιλέξει κράτος μέλος δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το προσδιορίζον κράτος μέλος κατανέμει τον αιτούντα στο κράτος μέλος εκείνο του επιλεκτικού καταλόγου με τον χαμηλότερο αριθμό αιτούντων σε σχέση με τα ποσοστά τους όπως αυτά υπολογίζονται βάσει της κλείδας αναφοράς του άρθρου 35, εφόσον ο εν λόγω κατάλογος καταρτίστηκε βάσει της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου..

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ.  Οι παράγραφοι 1α, 1β και 1γ έχουν εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, σε περίπτωση που οι αιτούντες έχουν καταχωριστεί ως οικογένειες, συγγενείς ή ομάδες αιτούντων που έχουν ζητήσει να καταχωριστούν ως συνταξιδεύοντες. Εάν τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν ομόφωνα να επιλέξουν, καθένα από τα μέλη της δύναται να επιλέξει κράτος μέλος κατανομής από τον κατάλογο που είχε προταθεί στην ομάδα βάσει της παραγράφου 2. Εάν δεν κοινοποιηθεί επιλογή στο προσδιορίζον κράτος μέλος εντός πέντε ημερών, ο αιτών κατανέμεται στο κράτος μέλος με τον χαμηλότερο αριθμό αιτούντων σε σχέση με το ποσοστό τους όπως αυτό υπολογίζεται βάσει της κλείδας αναφοράς του άρθρου 35, εφόσον ο εν λόγω κατάλογος καταρτίστηκε βάσει της παραγράφου 1β.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αιτούντες που υπέβαλαν την αίτησή τους στο επωφελούμενο κράτος μέλος μετά τη γνωστοποίηση της κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 5, κατανέμονται στα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα εν λόγω κράτη μέλη προσδιορίζουν το υπεύθυνο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αιτήσεις που χαρακτηρίστηκαν απαράδεκτες ή που εξετάστηκαν με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεν υπόκεινται σε κατανομή.

διαγράφεται

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με βάση την εφαρμογή της κλείδας αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, το αυτοματοποιημένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 υποδεικνύει το κράτος μέλος κατανομής και διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες, το αργότερο εντός 72 ωρών από την καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο επωφελούμενο κράτος μέλος και στο κράτος μέλος κατανομής, και προσθέτει το κράτος μέλος κατανομής στον ηλεκτρονικό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 37

διαγράφεται

Οικονομική αλληλεγγύη

 

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται, κατά τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και κατά τη λήξη κάθε δωδεκάμηνης περιόδου μετά την εν λόγω ημερομηνία, να καταχωρεί στο αυτοματοποιημένο σύστημα ότι δεν θα συμμετέχει προσωρινά στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού ως κράτος μέλος κατανομής και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο.

 

2.   Στην περίπτωση αυτή, το αυτοματοποιημένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 εφαρμόζει την κλείδα αναφοράς κατά τη διάρκεια της εν λόγω δωδεκάμηνης περιόδου στα κράτη μέλη με αριθμό αιτήσεων για τις οποίες είναι τα υπεύθυνα κράτη μέλη που είναι μικρότερος από το ποσοστό τους σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1, με εξαίρεση το κράτος μέλος που καταχώρισε την πληροφορία, καθώς και το επωφελούμενο κράτος μέλος. Το αυτοματοποιημένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 προσμετρά κάθε αίτηση που θα είχε διαφορετικά κατανεμηθεί στο κράτος μέλος που εισήγαγε την πληροφορία, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4, στο ποσοστό του εν λόγω κράτους μέλους.

 

3.   Κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το αυτοματοποιημένο σύστημα γνωστοποιεί στο κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής τον αριθμό των αιτούντων για τους οποίους θα ήταν διαφορετικά το κράτος μέλος κατανομής. Στη συνέχεια, το εν λόγω κράτος μέλος προβαίνει σε εισφορά αλληλεγγύης ύψους 250.000 EUR για κάθε αιτούντα που θα του είχε διαφορετικά κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης δωδεκάμηνης περιόδου. Η εισφορά αλληλεγγύης καταβάλλεται στο κράτος μέλος που προσδιορίστηκε ως υπεύθυνο για την εξέταση των αντίστοιχων αιτήσεων.

 

4.   Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές πράξεις, απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56, με την οποία καθορίζονται οι κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 3.

 

5.   Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο παρακολουθεί και υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού οικονομικής αλληλεγγύης.

 

Αιτιολόγηση

Το διορθωτικό σύστημα κατανομής προορίζεται να εξισορροπεί τον άδικο επιμερισμό ευθυνών στο πλαίσιο ενός συστήματος που επιβαρύνει τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής. Εάν επιτρεπόταν στα κράτη μέλη να αποχωρούν μόνα τους από το σύστημα δεν θα ήταν δίκαιο για τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής και για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα η αποχώρηση θα έπρεπε να έχει τόσο αποτρεπτικά υψηλό κόστος που θα κατέληγε θεμελιωδώς άνισο και για τα οικονομικώς λιγότερο εύπορα κράτη μέλη. Τέλος, η εισηγήτριά σας δεν συμφωνεί με την ιδέα των κρατών μελών που θα πλήρωναν για να αποφύγουν την ευθύνη του να βοηθήσουν ανθρώπους που χρειάζονται διεθνή προστασία.

Τροπολογία     179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις των επωφελούμενων κρατών μελών

Υποχρεώσεις των προσδιοριζόντων κρατών μελών κατά την εφαρμογή του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής

Τροπολογία     180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το επωφελούμενο κράτος μέλος:

Το προσδιορίζον κράτος μέλος:

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  λαμβάνει απόφαση, το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4, για τη μεταφορά του αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής, εκτός εάν το επωφελούμενο κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί εντός της ίδιας προθεσμίας την ευθύνη για την εξέταση της αίτησης, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 10 έως 13 και το άρθρο 18,

α)  λαμβάνει απόφαση που απηχεί την επιλογή του αιτούντος ή, μετά την εκπνοή της πενθήμερης προθεσμίας, απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 εδάφιο γ). Το προσδιορίζον κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως την απόφαση στο αυτοματοποιημένο σύστημα και στο κράτος μέλος κατανομής και προσθέτει το υπεύθυνο κράτος μέλος στο ηλεκτρονικό αρχείο του άρθρου 23 παράγραφος 2.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα για την απόφαση μεταφοράς του στο κράτος μέλος κατανομής,

β)  ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα για την επιβεβαίωση της απόφασης μεταφοράς του στο κράτος μέλος κατανομής,

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μεταφέρει τον αιτούντα στο κράτος μέλος κατανομής το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την οριστική απόφαση μεταφοράς.

γ)  παρέχει την αναγκαία υποστήριξη προκειμένου ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο να είναι σε θέση να μεταφέρει τον αιτούντα στο κράτος μέλος κατανομής το αργότερο εντός δυο εβδομάδων από την οριστική απόφαση μεταφοράς.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  διαβιβάζει στο υπεύθυνο κράτος μέλος όλες τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet» που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003.

Τροπολογία     185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επιβεβαιώνει στο επωφελούμενο κράτος μέλος την παραλαβή της γνωστοποίησης κατανομής και προσδιορίζει την αρμόδια αρχή στην οποία θα αναφέρεται ο αιτών μετά τη μεταφορά του,

α)  επιβεβαιώνει στο προσδιορίζον κράτος μέλος την παραλαβή της γνωστοποίησης κατανομής και προσδιορίζει την αρμόδια αρχή στην οποία θα αναφέρεται ο αιτών μετά τη μεταφορά του,

Τροπολογία     186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  γνωστοποιεί στο επωφελούμενο κράτος μέλος την άφιξη του αιτούντος ή το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν εμφανίστηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,

β)  γνωστοποιεί στο προσδιορίζον κράτος μέλος την άφιξη του αιτούντος ή το γεγονός ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν εμφανίστηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποδέχεται τον αιτούντα και διεξάγει την προσωπική συνέντευξη σύμφωνα με το άρθρο 7, κατά περίπτωση,

γ)  υποδέχεται τον αιτούντα,

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εξετάζει την αίτησή του για διεθνή προστασία ως υπεύθυνο κράτος μέλος, εκτός εάν, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 και 16 έως 18, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι άλλο κράτος μέλος,

δ)  εξετάζει την αίτησή του για διεθνή προστασία ως υπεύθυνο κράτος μέλος,

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  όταν, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 και 16 έως 18, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος κατανομής υποβάλλει στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής του αιτούντος,

διαγράφεται

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  κατά περίπτωση, γνωστοποιεί στο υπεύθυνο κράτος μέλος τη μεταφορά στο εν λόγω κράτος μέλος,

διαγράφεται

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  κατά περίπτωση, μεταφέρει τον αιτούντα στο υπεύθυνο κράτος μέλος,

διαγράφεται

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  κατά περίπτωση, καταχωρεί στο ηλεκτρονικό αρχείο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ότι θα εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας ως υπεύθυνο κράτος μέλος.

η)  καταχωρεί στο ηλεκτρονικό αρχείο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ότι θα εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας ως υπεύθυνο κράτος μέλος.

Τροπολογία     193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο α), το επωφελούμενο κράτος μέλος διαβιβάζει, ταυτόχρονα και με μοναδικό σκοπό να εξακριβωθεί αν ο αιτών μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος που ελήφθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό (πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού 603/2013/ΕΕ) στο κράτος μέλος κατανομής.

1.  Όταν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο α), το προσδιορίζον κράτος μέλος διαβιβάζει, ταυτόχρονα και με μοναδικό σκοπό να εξακριβωθεί αν ο αιτών μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος που ελήφθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό (πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού 603/2013/ΕΕ) στο κράτος μέλος κατανομής.

Τροπολογία     194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, μετά τον έλεγχο ασφαλείας, αποκαλυφθεί από τα στοιχεία για τον αιτούντα ότι αυτός θεωρείται για σοβαρούς λόγους ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα στοιχεία σχετικά με τον χαρακτήρα της καταχώρισης διαβιβάζονται στις αρχές επιβολής του νόμου του επωφελούμενου κράτους μέλους και δεν κοινοποιούνται μέσω των ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 4.

Εάν, μετά τον έλεγχο ασφαλείας, αποκαλυφθεί από τα στοιχεία για τον αιτούντα ότι αυτός θεωρείται για σοβαρούς λόγους ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα στοιχεία σχετικά με τον χαρακτήρα της καταχώρισης διαβιβάζονται στις αρχές επιβολής του νόμου του προσδιορίζοντος κράτους μέλους και δεν κοινοποιούνται μέσω των ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 4.

Τροπολογία     195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος κατανομής ενημερώνει το επωφελούμενο κράτος μέλος για την ύπαρξη της εν λόγω καταχώρισης αναφέροντας ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως οι αρχές επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και καταγράφει την ύπαρξη της καταχώρισης στο αυτοματοποιημένο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το κράτος μέλος κατανομής ενημερώνει το προσδιορίζον κράτος μέλος για την ύπαρξη της εν λόγω καταχώρισης αναφέροντας ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως οι αρχές επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και καταγράφει την ύπαρξη της καταχώρισης στο αυτοματοποιημένο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν το κράτος μέλος κατανομής κρίνει πως ο αιτών συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή για τη δημόσια τάξη, διαβιβάζει στο προσδιορίζον κράτος μέλος τις αναγκαίες πληροφορίες για να τεκμηριώσει την εκτίμησή του, καθώς και κάθε πληροφορία που το προσδιορίζον κράτος μέλος θα μπορούσε να ζητήσει προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έναντι του αιτούντος.

Τροπολογία     197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν από το αποτέλεσμα του ελέγχου ασφάλειας επιβεβαιωθεί ότι ο αιτών μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, το επωφελούμενο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος και εξετάζει την αίτηση με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

3.  Όταν από το αποτέλεσμα του ελέγχου ασφάλειας επιβεβαιωθεί ότι ο αιτών μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, το προσδιορίζον κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος και εξετάζει την αίτηση διεθνούς προστασίας με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ. Εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, το προσδιορίζον κράτος μέλος δύναται να λάβει μέτρα δυνάμει του άρθρού 29.

Τροπολογία     198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη της οικογένειας στα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία κατανομής κατανέμονται στο ίδιο κράτος μέλος.

2.  Τα μέλη της οικογένειας και οι συγγενείς στους οποίους εφαρμόζεται η διαδικασία κατανομής κατανέμονται στο ίδιο κράτος μέλος.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι αιτούντες για τους οποίους εφαρμογή έχει η διαδικασία κατανομής, οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι ως συνταξιδεύοντες βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β), αλλά δεν αποτελούν ομάδα μελών οικογένειας, κατανέμονται στο μέτρο του δυνατού στο ίδιο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Στο αναθεωρημένο μοντέλο μετεγκατάστασης που προτείνει η εισηγήτρια, οι αιτούντες θα μπορούν να μετεγκαθίστανται στα κράτη μέλη σε ομάδες αντί ως μεμονωμένα άτομα. Ωστόσο, αυτό δεν θα συνεπάγεται δικαίωμα επιλογής του προορισμού και θα είναι εφικτό στο μέτρο του δυνατού, σε αντίθεση με τα μέλη της οικογένειας που θα μεταφέρονται πάντα στο ίδιο κράτος μέλος.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τις δαπάνες μεταφοράς του αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής, επιστρέφεται στο επωφελούμενο κράτος μέλος κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 500 EUR για κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο γ). Αυτή η οικονομική στήριξη υλοποιείται με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014.

Οι δαπάνες μεταφοράς του αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και επιστρέφεται κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 300 EUR για κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο γ).

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει τη μετάθεση της ευθύνης για τις μεταφορές δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η μείωση της αποζημίωσης από 500 σε 300 EUR θα οδηγούσε σε σημαντική εξοικονόμηση η οποία, κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, θα πρέπει να επενδυθεί στη στήριξη του συστήματος.

Τροπολογία     201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 43

διαγράφεται

Παύση της διορθωτικής κατανομής

 

Το αυτοματοποιημένο σύστημα ενημερώνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή αμέσως μόλις ο αριθμός των αιτήσεων στο επωφελούμενο κράτος μέλος, για τις οποίες είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει του παρόντος κανονισμού, είναι μικρότερος του 150 % του ποσοστού του σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

 

Μετά τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής παύει για το εν λόγω κράτος μέλος.

 

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο VII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κεφάλαιο VIΙα

 

Αμοιβαία αλληλεγγύη

 

Άρθρο 43α

 

Αναστολή του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής

 

1.   Εάν ένα κράτος μέλος συστηματικά αρνείται να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να καταχωρίζει δυνητικούς αιτούντες βάσει του άρθρου 3 παράγραφος -1 και έχει αρνηθεί τη βοήθεια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο που θα είχε επιτρέψει στο κράτος μέλος να εκπληρώσει την βάσει του άρθρου 3 παράγραφος -1 υποχρέωσή του, η Επιτροπή αναθέτει στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο να ξεκινήσει παρακολούθηση του εν λόγω κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου [14(2)] του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός ΟΕΕΑ/EUAA] προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό τηρεί τις κατά το άρθρο 3 παράγραφος -1 υποχρεώσεις του.

 

2.   Εάν η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 παρακολούθηση δείξει ότι το κράτος μέλος συστηματικά αρνείται να εκπληρώσει κατά το άρθρο 3 παράγραφος -1 υποχρεώσεις του και έχει αρνηθεί τη βοήθεια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο που θα είχε επιτρέψει στο κράτος μέλος να εκπληρώσει τις βάσει του άρθρου 3 παράγραφος -1 υποχρεώσεις του, το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, δύναται να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση μέσω εκτελεστικής πράξης απόφαση που αναστέλλει για το συγκεκριμένο κράτος μέλος την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 34 διορθωτικού μηχανισμού κατανομής.

 

3.   Η απόφαση αναστολής του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής δυνάμει της παραγράφου 2 ισχύει για συγκεκριμένη περίοδο όχι μεγαλύτερη του έτους και δυνάμενη να ανανεωθεί.. Κατά την ετοιμασία και εκπόνηση της εκτελεστικής πράξης η Επιτροπή μεριμνά για την έγκαιρη και ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εκτελεστικής πράξης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμελλητί για όλα τα επακόλουθα μέτρα και αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

 

Άρθρο 43β

 

Αναγκαστικά μέτρα

 

1.   Εάν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώσει τις δυνάμει του κεφαλαίου VII υποχρεώσεις του, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [x] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) ΧΧΧ].

 

2.   Εάν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει τις βάσει του κεφαλαίου VII υποχρεώσεις του, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ενωσιακά κονδύλια για να χρηματοδοτήσει την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών σε τρίτες χώρες και υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε τα κονδύλια που παρασχέθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του αυτοματοποιημένου συστήματος και του Eurodac ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους κατανομής από τον διορθωτικό μηχανισμό.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος, της διαλειτουργικότητάς του με άλλα συστήματα και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

Τροπολογία     205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 47 έχουν πρόσβαση στο αυτοματοποιημένο σύστημα του άρθρου 44 παράγραφος 1 για την καταχώριση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 7, στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 4 και 5, στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 39 στοιχείο η).

1.  Οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 47 έχουν πρόσβαση στο αυτοματοποιημένο σύστημα του άρθρου 44 παράγραφος 1 για την καταχώριση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 7, στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 4 και 5, στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και στο άρθρο 39 στοιχείο η), καθώς και για τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36γ.

Τροπολογία     206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν την αναγκαία κατάρτιση όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν την αναγκαία τακτική κατάρτιση όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις επιχειρησιακές διαδικασίες για τη συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών και την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού ή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για προσωπικό που ασχολείται με την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού σε περιπτώσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανηλίκους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ύπαρξης πλήρως και ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού κατά τον χειρισμό ιδιαίτερα λεπτών ζητημάτων όπως η αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο δρομολογεί και διευκολύνει τις δραστηριότητες του δικτύου των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1, προκειμένου να ενισχυθούν η πρακτική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για όλα τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο δρομολογεί και διευκολύνει τις δραστηριότητες του δικτύου των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1, προκειμένου να ενισχυθούν η πρακτική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για όλα τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης. Οι αρμόδιες αρχές των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών και των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας μπορεί να κληθούν να συνεργαστούν με αυτό το δίκτυο.

Τροπολογία     208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που θεσπίζονται στην [πρόταση κανονισμού σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010].

3.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στις περί προστασίας των δεδομένων διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) xxx/xxx [πρόταση κανονισμού σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός αριθ. 45/2001 ισχύει εν γένει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ/EUAA), και όχι μόνο στο πλαίσιο της παρακολούθησης από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ/EDPS).

Τροπολογία     209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 2, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής δεν ενεργοποιείται. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 3, μετά την παρέλευση της περιόδου των τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και μέχρι την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 3, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και μέχρι την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35, η κλείδα αναφοράς για τη διορθωτική κατανομή υπολογίζεται μέσω του τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ια στη διάρκεια των πρώτων τριών ετών από την ... [έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία     211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του] και, στη συνέχεια, ετησίως, η Επιτροπή επενεξετάζει τη λειτουργία του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού και ιδίως τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 και στο άρθρο 43.

Το αργότερο [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του] και, στη συνέχεια, ετησίως, η Επιτροπή επενεξετάζει τη λειτουργία του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, σε συνεννόηση με τα κατάλληλα όργανα και οργανισμούς εμπειρογνωμόνων, πραγματοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη ποιοτική και ποσοτική απογραφή της ικανότητας υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2α με σκοπό τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και την παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη προκειμένου να διορθώσουν αυτές τις ανεπάρκειες.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 καταργείται για τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στις σχέσεις τους μεταξύ τους.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 καταργείται.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη που απολαύουν εξαίρεσης θα πρέπει να έχουν σαφή επιλογή ένταξης ή μη στο σύστημα του Δουβλίνου. Θα δημιουργούσε άσκοπες περιπλοκές το να επιτραπεί σε ορισμένα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν στον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», όταν όλα τα άλλα κράτη μέλη θα έχουν προχωρήσει στο Δουβλίνο IV.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα Ια

 

Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό της κλείδας αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 35.

 

1.  Για τους σκοπούς του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, ο αριθμός αναφοράς για κάθε κράτος μέλος προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στο παρόν παράρτημα, από τον συνδυασμό μιας βασικής κλείδας και της κλείδας αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 35. Η προσωρινή αυτή κλείδα αναφοράς αναφέρεται ως μεταβατική κλείδα αναφοράς και εφαρμόζεται αντί της κλείδας αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 35 κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

 

2.  Η βασική κλείδα αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται ως το άθροισμα των αιτήσεων που, βάσει των αριθμητικών στοιχείων της Eurostat, υποβλήθηκαν σε κάθε κράτος μέλος τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2016, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 

3.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο καθορίζει τη βασική κλείδα αναφοράς, καθώς και την κλείδα αναφοράς του άρθρου 35.

 

4.  Η μεταβατική κλείδα αναφοράς υπολογίζεται ως εξής:

 

α)  από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] έως το τέλος του πρώτου ημερολογιακού έτους μετά την έναρξη ισχύος («έτος X»), η μεταβατική κλείδα αναφοράς είναι ίδια με τη βασική κλείδα αναφοράς·

 

β)  το έτος Χ+1 η μεταβατική κλείδα αναφοράς συντίθεται κατά 67% από τη βασική κλείδα αναφοράς και κατά 33% από την κλείδα αναφοράς του άρθρου 35·

 

γ)  το έτος Χ+2 η μεταβατική κλείδα αναφοράς συντίθεται κατά 33 % από τη βασική κλείδα αναφοράς και κατά 67% από την κλείδα αναφοράς του άρθρου 35·

 

5.  Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 στοιχείο γ) του παρόντος παραρτήματος περιόδου, η κλείδα αναφοράς υπολογίζεται βάσει του άρθρου 35.

 

6.   Στη διάρκεια της εφαρμογής των προβλεπόμενων στο παρόν παράρτημα μεταβατικών διευθετήσεων, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 1 (κανονισμός ΟΕΕΑ/EUAA) παρακολουθεί τα κράτη μέλη που έχουν τιμή βασικής κλείδας αναφοράς χαμηλότερη των τιμών της προβλεπόμενης στο άρθρο 35 κλείδας αναφοράς και τα επικουρεί για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία των συστημάτων τους ασύλου και υποδοχής.

(1)

  ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 144.

(2)

  ΕΕ C 185 της 9.6.2017 σ. 91.

(3)

  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μια τολμηρή αλλά ρεαλιστική πρόταση

Ο κανονισμός του Δουβλίνου προσδιορίζει ποιο κράτος μέλος πρέπει να υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας. Η προσφυγική κρίση του 2015 έδειξε καθαρά ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου χρειάζεται μια ριζική μεταρρύθμιση προκειμένου να καταστεί δυνατή η οργανωμένη και αξιοπρεπής υποδοχή αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη και παράλληλα να μπορούν τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα σύνορά τους. Εφόσον οι ροές του τρέχοντος κανονισμού του Δουβλίνου είναι θεμελιώδους και δομικής φύσης, μόνο μια θεμελιώδης και δομική μεταρρύθμιση μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά αυτά τα ζητήματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ένα σύστημα που θα λειτουργεί στην πράξη, επί τόπου. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να μεριμνήσουμε ώστε τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι αιτούντες να έχουν κίνητρα να ακολουθούν τους κανόνες του συστήματος του Δουβλίνου. Τα κράτη μέλη, που είναι συμβαλλόμενα στη Σύμβαση της Γενεύης, πρέπει να δεχθούν μια δίκαιη κατανομή ευθυνών στην υποδοχή αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη. αιτούντες θα πρέπει να αποδεχθούν ότι δεν διαθέτουν ελευθερία επιλογής ως προς το κράτος μέλος που θα κάνει την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου.

Το σύστημα που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λειτουργεί τόσο σε περιόδους φυσιολογικών μεταναστευτικών ροών όσο και σε περιόδους κρίσης. Θα μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει μια κρίση σε οποιοδήποτε από τα κοινά σύνορα της Ένωσης. Το Συμβούλιο μπορεί σαφώς να αποφασίσει για τον παρόντα κανονισμό κατά πλειοψηφία και η προσοχή του θα πρέπει πλέον να στραφεί στην αναζήτηση ενός συστήματος που θα λειτουργεί επί τόπου και όχι που απλώς θα επιτυγχάνει την ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Βασικά στοιχεία της πρότασης

Ένας μόνιμος και αυτόματος μηχανισμός μετεγκατάστασης χωρίς ανώτατα όρια

Οι αιτούντες που έχουν μέλη της οικογένειάς τους ή δεσμούς με συγκεκριμένο κράτος μέλος, π.χ. λόγω παλαιότερης διαμονής ή σπουδών εκεί, μετεγκαθίστανται σε αυτό το κράτος μέλος. Οι αιτούντες που δεν έχουν τέτοιους δεσμούς με ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος μετεγκαθίστανται μέσω του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Το σύστημα μετεγκατάστασης αντικαθιστά συνεπώς το προηγούμενο «πρόχειρο κριτήριο» του κράτους μέλους πρώτης εισόδου. Το σύστημα πάντα και όχι μόνο σε καιρούς κρίσης, και δεν έχει ανώτατα όρια, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταχώριση των αιτούντων αμέσως κατά την άφιξη και ασφάλεια

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει ελκυστικά κίνητρα τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους αιτούντες προκειμένου αυτοί να καταχωρίζονται αμέσως κατά την άφιξή τους στην ΕΕ. Τούτο θα επέτρεπε στις αρχές μας να έχουν καλύτερο έλεγχο για το ποιοι βρίσκονται στο έδαφός μας. Η πρόταση απαιτεί επίσης υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας για όλους τους αιτούντες με επαληθεύσεις στις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Οι αιτούντες που συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια δεν θα μεταφέρονται σε άλλες χώρες.

Κατάλληλες διαδικασίες στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου

Ο τρέχων κανονισμός του Δουβλίνου επιβαρύνει παράλογα το κράτος μέλος πρώτης εισόδου. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι γρήγορες και να διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες που χρειάζεται να μετεγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος θα μεταφέρονται σύντομα. Ως εκ τούτου καθιερώνεται μια απλουστευμένη διαδικασία για επανενώσεις οικογενειών και άλλους γνήσιους δεσμούς.

Υποστήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο (ΟΕΕΑ/EUAA)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά πως το κόστος υποδοχής των αιτούντων κατά τη «φάση του Δουβλίνου» θα πρέπει να καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να μην επιβαρύνονται με άδικο τρόπο εκείνα τα κράτη μέλη που θα έχουν να εφαρμόσουν αυτή τη διαδικασία σε μεγάλο αριθμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά επίσης πως η ευθύνη για τη μεταφορά των αιτούντων ως αποτέλεσμα αποφάσεων λαμβανομένων δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου πρέπει να μεταβιβαστεί στον ΟΕΕΑ.

Δίκαιος υπολογισμός της ευθύνης

Το δίκαιο μερίδιο του κάθε κράτους μέλους στο σύστημα μετεγκατάστασης υπολογίζεται βάσει του ΑΕΠ και του πληθυσμού. Τούτο εξασφαλίζει ότι οι μεγαλύτερες και ευπορότερες χώρες θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι οι μικρότερες και λιγότερο εύπορες. Οι αιτούντες θα μεταφέρονται μέσω του διορθωτικού συστήματος κατανομής σε εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν υποδεχθεί τους λιγότερους αιτούντες σε σχέση με το δίκαιο μερίδιό τους.

Λειτουργία του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής

Οι αιτούντες που δεν έχουν γνήσιους δεσμούς με ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος υπόκεινται σε μετεγκατάσταση. Εφόσον ο αιτών έχει καταχωριστεί στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου στην Ένωση, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των τεσσάρων εκείνων κρατών μελών που δέχθηκαν το μικρότερο αριθμό αιτούντων σε σχέση με το δίκαιο μερίδιό τους. Αφού αυτά τα κράτη μέλη «χαμηλότερου αριθμού» αιτούντων θα μεταβάλλονται διαρκώς όσο θα καταχωρίζονται αιτούντες στο σύστημα, θα είναι αδύνατο για έναν αιτούντα να γνωρίζει όταν αποφασίζει να ζητήσει προστασία στην Ευρώπη ποια τέσσερα κράτη μέλη θα είναι διαθέσιμα προς επιλογή. Το σύστημα δεν θα αποτελεί συνεπώς «παράγοντα έλξης» αλλά η περιορισμένη επιλογή δίνει στον αιτούντα μια δυνατότητα να έχει λόγο στη διαδικασία και επομένως θα μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενών μετακινήσεων.

Οι αιτούντες θα μπορούν επίσης να καταχωρίζονται ως ομάδες μέχρι και 30 ατόμων. Η καταχώριση ως ομάδα δεν δίνει δικαίωμα στους αιτούντες να ζητήσουν προστασία σε συγκεκριμένη χώρα, όπως π.χ. στην περίπτωση των οικογενειακών δεσμών, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους αιτούντες που δημιούργησαν στενούς δεσμούς είτε προτού φύγουν από τη χώρα καταγωγής τους είτε στη διάρκεια του ταξιδίου, να μείνουν μαζί και να μεταφερθούν στο ίδιο κράτος μέλος. Τούτο θα μειώσει τους κινδύνους δευτερογενών μετακινήσεων.

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τεσσάρων κρατών μελών με το χαμηλότερο αριθμό αιτούντων σε σχέση με το δίκαιο μερίδιό τους όπως και η δυνατότητα μετεγκατάστασης ως ομάδας ισχύουν μόνο εάν ο αιτών καταχωριστεί στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου.

Να δώσουμε μια ευκαιρία στα κράτη μέλη να πετύχουν με αυτό το νέο σύστημα ασύλου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε μια τριετή μεταβατική περίοδο κατά την οποία τα κράτη μέλη που στο παρελθόν έχουν υποδεχθεί πολλούς αιτούντες άσυλο θα συνεχίσουν να επωμίζονται μια μεγαλύτερη ευθύνη και τα κράτη μέλη με μικρότερη εμπειρία υποδοχής αιτητών ασύλου θα ξεκινήσουν με χαμηλότερο ποσοστό ευθύνης. Σε αυτά τα τρία έτη, τα ποσοστά των κρατών μελών θα αυξάνονται προς την κατεύθυνση του δίκαιου ποσοστού. Η υποστήριξη και παρακολούθηση από τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν την ικανότητα να πετύχουν την αποτελεσματική εφαρμογή του δίκαιου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Αντιμετώπιση των δευτερογενών μετακινήσεων

Έχει σημασία να μεριμνήσουμε ώστε οι αιτούντες να παραμένουν στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της αίτησής τους για διεθνή προστασία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξαλείφθηκαν τα κενά που μέχρι τώρα επέτρεπαν αντιμεταθέσεις της ευθύνης μεταξύ κρατών μελών. Ο κανονισμός του Δουβλίνου θα επιτρέπει τον ταχύ προσδιορισμό ενός υπεύθυνου κράτους μέλους και έτσι θα γίνει πρακτικά αδύνατο για τον αιτούντα να το αλλάξει. Μοναδικός δρόμος για διεθνή προστασία εντός της Ευρώπης θα είναι να παραμείνει κανείς μέσα στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

Ένα «φίλτρο» για αιτούντες με πολύ μικρές πιθανότητες να τύχουν προστασίας

Για να διαπιστωθεί κατά πόσο κάποιος που αιτείται διεθνή προστασία πληροί τις προϋποθέσεις για να τη λάβει, δηλαδή να χωριστεί από τους λεγόμενους «οικονομικούς μετανάστες», πρέπει οι αιτήσεις να αξιολογούνται σε ατομική βάση. Είναι μια πολύπλοκη διεργασία που διενεργείται στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

Δεν είναι όμως προς το συμφέρον ενός συστήματος που λειτουργεί καλά να μετεγκαθίστανται οι αιτούντες με σχεδόν μηδενικές πιθανότητες να τύχουν διεθνούς προστασίας. Ταυτόχρονα, ένα σύστημα που θα επιβάρυνε πάρα πολύ τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, στην πράξη δεν θα λειτουργούσε. Στην πρόταση συμπεριελήφθη ως εκ τούτου ένα προσεκτικά ζυγισμένο «φίλτρο» για τους αιτούντες που έχουν πολύ μικρές πιθανότητες να τύχουν διεθνούς προστασίας.

Οι αιτούντες αυτοί δεν θα μετεγκαθίστανται, αλλά οι αιτήσεις τους θα υπόκεινται σε επεξεργασία στο κράτος μέλος πρώτης εισόδου, το οποίο θα λαμβάνει πρόσθετη υποστήριξη από την ΕΕ για την διεκπεραίωσή τους. Το συστήματος σέβεται επομένως το δικαίωμα του αιτούντος σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου καθώς και την ανάγκη να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής ή μη αναγκαίες μετεγκαταστάσεις.

Κίνητρα για να παραμένουν οι αιτούντες μέσα στο επίσημο σύστημα

Μέσα από τη ριζικά βελτιωμένη παροχή πληροφοριών, νομικής συνδρομής και υποστήριξης στους αιτούντες διεθνή προστασία, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερες διαδικασίες, οι αιτούντες θα έχουν κίνητρα για να συνεργάζονται με τις αρχές.

Διασφαλίσεις για τους ανηλίκους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην κατοχύρωση ισχυρών διασφαλίσεων για τους ανηλίκους, συνοδευόμενους και ασυνόδευτους. Μεταξύ των κυριότερων διατάξεων, έχουμε αυστηρότερους κανόνες για την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος, αυστηρές απαιτήσεις για το διορισμό επιτρόπου, και παροχή κατάλληλα προσαρμοσμένων πληροφοριών στους ανηλίκους. Μεταφορές ασυνόδευτων ανηλίκων θα γίνονται μόνο μετά από αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος από διεπιστημονική ομάδα και με την παρουσία ενός επιτρόπου στο κράτος μέλος υποδοχής.

Διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής όλων των κρατών μελών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν συμφωνούν με το αποτέλεσμα. Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα έχουν κίνητρα να τηρούν τους κανόνες, έχουν συμπεριληφθεί αναγκαστικά μέτρα στρεφόμενα απευθείας κατά των κρατών μελών που δεν θα τηρούν τους κανόνες. Για τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής που θα αρνούνται να καταχωρίσουν αιτούντες, η μετεγκατάσταση αιτούντων από το έδαφός τους θα διακόπτεται. Τα κράτη μέλη που θα αρνούνται να δεχθούν μετεγκαθιστάμενους αιτούντες στο έδαφός τους, θα αντιμετωπίζουν περιορισμούς πρόσβασης στα κονδύλια της ΕΕ και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ για επιστροφές αιτούντων των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ref. D(2016)51537

Claude Moraes

Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ASP 13G205

Βρυξέλλες

Θέμα:   Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

  (COM(2016)0270 – C80173/2016 – 2016/0133(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 58, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης.»

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφιστάμενων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Νοεμβρίου 2016, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 12 ψήφους υπέρ, 2 κατά και μία αποχή(1), να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

COM(2016)0270 της 4.5.2016 – 2016/0133(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, κυρίως, το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα, που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 25 Μαΐου και στις 7 Ιουλίου 2016, προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις, κατόπιν εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, η συμβουλευτική ομάδα, διά κοινής συμφωνίας, αποφάσισε ότι τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στο άρθρο 1, η προτεινόμενη προσθήκη της φράσης «ενός και μόνου»·

- στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 8, η προτεινόμενη διαγραφή των φράσεων «τους αδελφούς» και «των αδελφών» αντίστοιχα·

- στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η λέξη «μόνο»·

- στο άρθρο 10 παράγραφος 2, η προτεινόμενη διαγραφή της φράσης «ή αδελφός»·

- στο άρθρο 13, στο εισαγωγικό μέρος, η προτεινόμενη διαγραφή της φράσης «και/ή ανήλικοι άγαμοι αδελφοί»·

- το σύνολο του κειμένου του παραρτήματος Ι.

Συνεπώς, από την εξέταση αυτή της πρότασης, η συμβουλευτική ομάδα συνεπέρανε διά κοινής συμφωνίας ότι η πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση, πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες, στην πρόταση ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η συμβουλευτική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων σε συνδυασμό με τις ως άνω τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (4.5.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ramona Nicole Mănescu

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αιτούντες, οι οποίοι υποβάλλουν μη παραδεκτά αιτήματα ή οι οποίοι είναι πιθανό να μην χρήζουν διεθνούς προστασίας, να πραγματοποιήσουν ένα δυνητικά επικίνδυνο ταξίδι από τη χώρα καταγωγής τους προς ένα κράτος μέλος, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεριμνά για την ενημέρωση των εν δυνάμει μεταναστών σχετικά με τις νόμιμες οδούς εισόδου στην Ένωση και σχετικά με τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και η μείωση του όγκου των αιτημάτων ασύλου που κατατίθενται λόγω παραπληροφόρησης.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Οι δυσκολίες στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κομβικά σημεία υποδοχής και τα κέντρα διαλογής (τα λεγόμενα «hotspot») στα κράτη μέλη πρώτης εισόδου καταδεικνύουν την ανάγκη για μια περισσότερο συνεργατική και σαφή προσέγγιση μεταξύ των χωρών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνηγορεί υπέρ μίας κοινής ενωσιακής προσέγγισης.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι αιτούντες που υποβάλλουν μη παραδεκτά αιτήματα ή που είναι πιθανό να μην χρήζουν διεθνούς προστασίας ή που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια να μεταφέρονται μεταξύ των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το κράτος μέλος στο οποίο η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά ελέγχει το παραδεκτό του αιτήματος σε σχέση με την πρώτη χώρα ασύλου και την ασφαλή τρίτη χώρα, εξετάζει με ταχείες διαδικασίες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από αιτούντες που προέρχονται από ασφαλή χώρα καταγωγής η οποία αναφέρεται στον κατάλογο της ΕΕ, καθώς και από αιτούντες που εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια.

διαγράφεται

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση της αρχής της ενότητας της οικογένειας και του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης μεταξύ αιτούντος και του τέκνου, αδελφού ή γονιού του λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, κατάστασης υγείας ή προχωρημένης ηλικίας του αιτούντος θα πρέπει να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η παρουσία μέλους της οικογένειας ή συγγενούς στο έδαφος άλλου κράτους μέλους που μπορεί να μεριμνήσει για αυτόν θα πρέπει επίσης να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Προκειμένου να αποθαρρύνονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες δεν είναι προς το μείζον συμφέρον τους, εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή συγγενής, υπεύθυνο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε για πρώτη φορά την αίτησή του διεθνούς προστασίας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτό δεν θα ήταν προς το μείζον συμφέρον του παιδιού. Πριν ο ασυνόδευτος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά πρέπει να διασφαλίσει ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία του παιδιού, και ιδίως τον άμεσο διορισμό αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων επιφορτισμένων με το καθήκον να εγγυηθούν τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τα οποία δικαιούνται οι ανήλικοι. Πριν από κάθε απόφαση μεταφοράς ασυνόδευτου ανήλικου θα πρέπει να προηγείται αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του από προσωπικό που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη εμπειρογνωσία.

(20)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση της αρχής της ενότητας της οικογένειας και του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης μεταξύ αιτούντος και του τέκνου, αδελφού ή γονιού του λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, κατάστασης υγείας ή προχωρημένης ηλικίας του αιτούντος θα πρέπει να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η παρουσία μέλους της οικογένειας ή συγγενούς στο έδαφος άλλου κράτους μέλους που μπορεί να μεριμνήσει για αυτόν θα πρέπει επίσης να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, τα οποία βάσει του νόμου θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, αποτελούν διακριτή κατηγορία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Προκειμένου να αποθαρρύνονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες δεν είναι προς το μείζον συμφέρον τους, εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή συγγενής, υπεύθυνο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε για πρώτη φορά την αίτησή του διεθνούς προστασίας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτό δεν θα ήταν προς το μείζον συμφέρον του παιδιού. Πριν ο ασυνόδευτος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά πρέπει να διασφαλίσει ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία του παιδιού, και ιδίως τον άμεσο διορισμό αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων επιφορτισμένων με το καθήκον να εγγυηθούν τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τα οποία δικαιούνται οι ανήλικοι. Πριν από κάθε απόφαση μεταφοράς ασυνόδευτου ανήλικου θα πρέπει να προηγείται αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του από προσωπικό που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη εμπειρογνωσία.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστούν η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και η πρόληψη των εμποδίων στην εφαρμογή του, προκειμένου ιδίως να αποφευχθούν η διαφυγή και οι δευτερογενείς μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρεί ο αιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας και για τις οποίες το εν λόγω άτομο θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως. Η παραβίαση των εν λόγω νομικών υποχρεώσεων θα πρέπει να επισύρει κατάλληλες και αναλογικές διαδικαστικές συνέπειες για τον αιτούντα, καθώς και κατάλληλες και αναλογικές συνέπειες όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής του. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο εν λόγω αιτών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι άμεσες υλικές ανάγκες του ατόμου αυτού.

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστούν η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και η πρόληψη των εμποδίων στην εφαρμογή του, προκειμένου ιδίως να αποφευχθούν η διαφυγή και οι δευτερογενείς μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρεί ο αιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας και για τις οποίες το εν λόγω άτομο θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως. Η μη συμμόρφωση με τις εν λόγω νομικές υποχρεώσεις δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα του αιτούντος σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη, ούτε να επισύρει περιττές, ακατάλληλες και μη αναλογικές συνέπειες όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής του. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο εν λόγω αιτών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι άμεσες βασικές ανάγκες του ατόμου αυτού.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για την εγγύηση της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων προσώπων, θα πρέπει να θεσπιστούν νομικές εγγυήσεις και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις για μεταφορές στο υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα, ιδίως, με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα πραγματικής προσφυγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, αλλά ο αιτών ισχυρίζεται ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο βάσει του γεγονότος ότι έχει μέλος της οικογένειάς του ή, για ασυνόδευτο ανήλικο, συγγενή σε άλλο κράτος μέλος. Προκειμένου να τηρείται το διεθνές δίκαιο, η πραγματική προσφυγή κατά των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να καλύπτει την εξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της νομικής και της πραγματικής κατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρεται ο αιτών. Το πεδίο εφαρμογής της πραγματικής προσφυγής θα πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου να παραβιαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων για σεβασμό της οικογενειακής ζωής, τα δικαιώματα του παιδιού ή η απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

(24)  Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα άσκησης πραγματικής προσφυγής, με τη μορφή ένδικου μέσου ή επανεξέτασης, όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά και το νομικό τους καθεστώς, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την εγγύηση της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων προσώπων, θα πρέπει να θεσπιστούν νομικές εγγυήσεις και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις για μεταφορές στο υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα, ιδίως, με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα πραγματικής προσφυγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, αλλά ο αιτών ισχυρίζεται ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο βάσει του γεγονότος ότι έχει μέλος της οικογένειάς του ή, για ασυνόδευτο ανήλικο, συγγενή σε άλλο κράτος μέλος. Προκειμένου να τηρείται το διεθνές δίκαιο και η συναφής νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η πραγματική προσφυγή κατά των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να καλύπτει την εξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της νομικής και της πραγματικής κατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρεται ή επιστρέφει ο αιτών. Το κύριο πεδίο εφαρμογής της πραγματικής προσφυγής θα πρέπει να συνιστά αξιολόγηση του κινδύνου να παραβιαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων για σεβασμό της οικογενειακής ζωής, τα δικαιώματα του παιδιού ή η απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να ενισχύσει το δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή και για τον λόγο αυτό προτείνεται να αρχίσει η αιτιολογική σκέψη με αναφορά στο δικαίωμα αυτό και με μνεία στη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ο ταχύς προσδιορισμός της ευθύνης και η κατανομή των αιτούντων διεθνή προστασία μεταξύ των κρατών μελών, οι προθεσμίες για την υποβολή αιτημάτων αναδοχής και την απάντηση σε αυτά, για κοινοποιήσεις εκ νέου ανάληψης και την εκτέλεση μεταφορών, καθώς και για την άσκηση προσφυγών και τη λήψη απόφασης επί αυτών, θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να συντμηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

(26)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ο ταχύς προσδιορισμός της ευθύνης και η κατανομή των αιτούντων διεθνή προστασία μεταξύ των κρατών μελών, οι προθεσμίες για την υποβολή αιτημάτων αναδοχής και την απάντηση σε αυτά, για κοινοποιήσεις εκ νέου ανάληψης και την εκτέλεση μεταφορών, καθώς και για την άσκηση προσφυγών και τη λήψη απόφασης επί αυτών, θα πρέπει να συντμηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς να θιγούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων, τα δικαιώματα των ευάλωτων ατόμων, ιδίως τα δικαιώματα του παιδιού και η θεμελιώδης αρχή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, καθώς και η αρχή της οικογενειακής επανένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Στο πλαίσιο της λειτουργίας του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα, ως σημείο αναφοράς, με βάση το μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας των κρατών μελών σε συνδυασμό με ένα κατώτατο όριο, ώστε να καταστεί δυνατό ο μηχανισμός να λειτουργεί ως μέσο συνδρομής των κρατών μελών που υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Η εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής υπέρ κράτους μέλους θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο υπερβαίνει το 150 % του αριθμού που καθορίζεται στην κλείδα αναφοράς. Προκειμένου να αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο αριθμός των ατόμων που πράγματι επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού.

(32)  Στο πλαίσιο της λειτουργίας του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα, ως σημείο αναφοράς, με βάση το μέγεθος του πληθυσμού, της οικονομίας των κρατών μελών και του βαθμού σταθερότητας στις γειτονικές τρίτες χώρες, σε συνδυασμό με ένα κατώτατο όριο, ώστε να καταστεί δυνατό ο μηχανισμός να λειτουργεί ως μέσο συνδρομής των κρατών μελών που υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Η εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής υπέρ κράτους μέλους θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο υπερβαίνει το 150 % του αριθμού που καθορίζεται στην κλείδα αναφοράς. Προκειμένου να αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο αριθμός των ατόμων που πράγματι επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών το οποίο θα διευκολύνεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, προκειμένου να ενισχυθούν η πρακτική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όλα τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης.

(42)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών το οποίο θα διευκολύνεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, προκειμένου να ενισχυθούν η πρακτική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όλα τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με τις αρχές των χωρών διέλευσης, των χωρών καταγωγής, των υποψήφιων για ένταξη χωρών και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη χωρών, καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Για να αξιολογηθεί αν ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό επιτυγχάνει τον στόχο να διασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και να μειωθεί η δυσανάλογη πίεση που ασκείται σε ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής και, ειδικότερα, να επαληθεύει ότι το όριο για την ενεργοποίηση και την παύση της διορθωτικής κατανομής εξασφαλίζει στην πράξη τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και την ταχεία πρόσβαση των αιτούντων σε διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι αντιμέτωπο με δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(52)  Για να αξιολογηθεί αν ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό επιτυγχάνει τον στόχο να διασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και να μειωθεί η δυσανάλογη πίεση που ασκείται σε ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής και, ειδικότερα, να επαληθεύει ότι το όριο για την ενεργοποίηση και την παύση της διορθωτικής κατανομής εξασφαλίζει στην πράξη τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και την ταχεία πρόσβαση των αιτούντων σε διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι αντιμέτωπο με δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβάνοντας το ποσοστό των θετικών απαντήσεων, την καταγωγή των αιτούντων και το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης κάθε αίτησης.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  «ασυνόδευτος ανήλικος»: ο ανήλικος ο οποίος εισέρχεται στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για αυτόν, δυνάμει νόμου ή της πρακτικής του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και για όσο χρονικό διάστημα δεν τελεί πραγματικά υπό τη μέριμνα υπευθύνου ενήλικα· συμπεριλαμβάνονται οι ανήλικοι οι οποίοι αφέθηκαν ασυνόδευτοι, αφού εισήλθαν στο έδαφος κρατών μελών,

ι)  «ασυνόδευτος ανήλικος»: ο ανήλικος ο οποίος εισέρχεται στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για αυτόν, δυνάμει νόμου ή της πρακτικής του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και για όσο χρονικό διάστημα δεν τελεί πραγματικά υπό τη μέριμνα υπευθύνου ενήλικα· συμπεριλαμβάνονται οι ανήλικοι οι οποίοι αφέθηκαν ασυνόδευτοι, αφού εισήλθαν στο έδαφος κρατών μελών, καθώς και οι ανήλικοι οι οποίοι έχουν χωριστεί και από τους δύο γονείς ή από τον προηγούμενο νόμιμο ή εθιμικό πρωταρχικό κηδεμόνα τους,

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του ορισμού «ασυνόδευτος ανήλικος».

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Πριν από την εφαρμογή των κριτηρίων για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους σύμφωνα με τα κεφάλαια III και IV, το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας:

διαγράφεται

α)  εξετάζει αν η αίτηση διεθνoύς προστασίας είναι απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2013/32/ΕΕ όταν μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου ή ως ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα και

 

β)   εξετάζει την αίτηση με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

 

i)   ο αιτών έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας ή είναι ανιθαγενής και είχε προηγουμένως τη συνήθη διαμονή του στην εν λόγω χώρα που έχει χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού [πρόταση COM (2015) 452 της 9ης Σεπτεμβρίου 2015] ή

 

ii)   ο αιτών ενδέχεται, για σοβαρούς λόγους, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους, ή ο αιτών έχει απελαθεί δια της βίας για σοβαρούς λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

 

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ότι το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιλογή του αιτούντος σχετικά με το ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας·

α)  ότι το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιλογή του αιτούντος σχετικά με το ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός εάν είναι επιλέξιμος για οικογενειακή επανένωση·

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον είναι απαραίτητο για την ορθή κατανόηση από μέρους του αιτούντος, οι πληροφορίες παρέχονται σε αυτόν και προφορικά, φέρ’ ειπείν, σε σχέση με την προσωπική συνέντευξη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.

Εφόσον είναι απαραίτητο για την ορθή κατανόηση από μέρους του αιτούντος, οι πληροφορίες παρέχονται σε αυτόν και προφορικά, φέρ’ ειπείν, σε σχέση με την προσωπική συνέντευξη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, ενημερώνεται με φιλικό προς το παιδί τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την ειδική κατάσταση των ανηλίκων ενισχύοντας τα δικαιώματά τους. Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 7, 8 και 10.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών και στην οποία μπορεί αυτός να επικοινωνήσει. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη διαθέτουν διερμηνέα ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη.

3.  Η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών και στην οποία μπορεί αυτός να επικοινωνήσει και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σε φιλικό προς το παιδί τρόπο. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη διαθέτουν διερμηνέα ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την ειδική κατάσταση των ανηλίκων ενισχύοντας τα δικαιώματά τους. Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 6, 8 και 10.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το μείζον συμφέρον του παιδιού αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

1.  Το μείζον συμφέρον του παιδιού αξιολογείται σε συστηματική βάση και αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να ενισχύσει, αφενός, τα δικαιώματα των ανηλίκων και, αφετέρου, τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι αυτών. Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 8.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο υποχρεούται να βρίσκεται ο ασυνόδευτος ανήλικος εξασφαλίζει ότι ένας εκπρόσωπος εκπροσωπεί και/ή συνδράμει τον ασυνόδευτο ανήλικο όσον αφορά τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο εκπρόσωπος διαθέτει τα προσόντα και την πείρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του ανήλικου παιδιού κατά τις διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φυλλαδίου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ασυνόδευτος ανήλικος εξασφαλίζει ότι, αμέσως μετά την άφιξή του, ορίζεται ένας καλά καταρτισμένος εκπρόσωπος που εκπροσωπεί και/ή συνδράμει τον ασυνόδευτο ανήλικο όσον αφορά όλες τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο εκπρόσωπος διαθέτει τα προσόντα και την πείρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος του ανήλικου παιδιού κατά τις διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φυλλαδίου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

 

Δεδομένης της ευάλωτης κατάστασής τους, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος παρά μόνον εφόσον μια τέτοια μεταβίβαση εξυπηρετεί το ύψιστο συμφέρον του παιδιού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων και να επισημάνει ότι το κράτος φέρει την ευθύνη για αυτούς.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας·

α)  τη διατήρηση της οικογενειακής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων επανένωσης της οικογένειας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να ενισχύσει τις εγγυήσεις για τους ανηλίκους διευρύνοντας τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι αυτών. Συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες στο άρθρο 8.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το προσωπικό των αρμόδιων αρχών του άρθρου 47 που ασχολείται με αιτήσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους πρέπει να έχει εκπαιδευθεί και να εξακολουθεί να εκπαιδεύεται σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων.

Το προσωπικό των αρμόδιων αρχών του άρθρου 47 που ασχολείται με αιτήσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους πρέπει να έχει εκπαιδευθεί και να εξακολουθεί να εκπαιδεύεται σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων. Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου για τη στοχοθέτηση της φροντίδας και της προστασίας ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες του παιδιού, με ιδιαίτερη εστίαση στον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και κακοποίησης, καθώς και κατάρτιση σχετικά με τις ορθές πρακτικές για την πρόληψη των εξαφανίσεων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη κατάσταση των ανηλίκων με την ενίσχυση των διασφαλίσεων ότι θα τους παρέχεται η κατάλληλη περίθαλψη από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 7, 8 και 10.

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή συγγενής, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε πρώτη φορά την αίτησή του για διεθνή προστασία, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι αυτό δεν είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου.

Εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή συγγενής, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται ο ασυνόδευτος ανήλικος ή στο οποίο υπέβαλε αίτηση ασύλου, υπό τον όρο ότι αυτό είναι προς το μείζον συμφέρον του ανηλίκου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις προηγούμενες τροπολογίες στο άρθρο 8. Το κράτος φέρει την ευθύνη για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται στην επικράτειά του.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση διεθνούς προστασίας και το οποίο διεξάγει τη διαδικασία του προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους μπορεί, οποτεδήποτε πριν προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος , να υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, ακόμα και όταν το άλλο κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που θεσπίζονται στα άρθρα 10 έως 13 και στο άρθρο 18. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση διεθνούς προστασίας και το οποίο διεξάγει τη διαδικασία του προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους μπορεί, οποτεδήποτε πριν προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος, να υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, ή επί τη βάσει οικογενειακών, πολιτιστικών ή κοινωνικών δεσμών ή γλωσσικών δεξιοτήτων που θα διευκόλυναν την ένταξή του στο άλλο κράτος μέλος, ακόμα και όταν το άλλο κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που θεσπίζονται στα άρθρα 10 έως 13 και στο άρθρο 18. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν κρατούν ένα πρόσωπο για τον μόνο λόγο ότι υπόκειται στη διαδικασία που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη δεν κρατούν ένα πρόσωπο για τον μόνο λόγο ότι υπόκειται στη διαδικασία που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η κράτηση παραμένει σε κάθε περίπτωση μέτρο έσχατης ανάγκης και τίθενται πάντοτε σε προτεραιότητα εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης. Τα παιδιά δεν τίθενται υπό κράτηση, καθώς η κράτηση δεν μπορεί επ’ ουδενί να είναι προς το μείζον συμφέρον του παιδιού. Οι ανήλικοι και οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά συστεγάζονται σε μη στερητικά της ελευθερίας, κοινοτικά καταλύματα.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τα παιδιά, σύμφωνα με το υπέρτατο συμφέρον τους.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο δρομολογεί και διευκολύνει τις δραστηριότητες του δικτύου των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1, προκειμένου να ενισχυθούν η πρακτική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για όλα τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο δρομολογεί και διευκολύνει τις δραστηριότητες του δικτύου των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1, προκειμένου να ενισχυθούν η πρακτική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για όλα τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης. Οι αρμόδιες αρχές των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών και των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας μπορεί να κληθούν να συνεργαστούν με αυτό το δίκτυο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

9

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josef Weidenholzer

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (17.5.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gérard Deprez

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί να αναδιατυπώσει και να αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. Λαμβάνοντας υπόψη την μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση, κρίθηκε αναγκαίο να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του Δουβλίνου, προκειμένου να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του στην πράξη, και, ταυτόχρονα, για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν δυσανάλογες πιέσεις όσον αφορά τις αιτήσεις.

Διορθωτικός μηχανισμός

Οι πιστώσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρότασης ανέρχονται σε 1,828 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2017-2020. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να καλύψει τις δαπάνες μεταφοράς από τη στιγμή που θα έχει ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής προς όφελος ενός κράτους μέλους και την εγκατάσταση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την καταχώριση και την αυτόματη κατανομή των αιτούντων άσυλο, καθώς και το κόστος για τη δημιουργία πρόσθετης ικανότητας υποδοχής και για την παροχή τροφής και βασικών υπηρεσιών στους αιτούντες άσυλο που μεταφέρονται.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης σημειώνει τη θέση της Επιτροπής που καθορίζει ένα αριθμητικό κατώφλι για τις αιτήσεις ασύλου πέραν του οποίου ενεργοποιείται αυτόματα ο διορθωτικός μηχανισμός κατανομής. Εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα κατώφλι ενεργοποίησης προκειμένου να αποφευχθεί ένα κράτος μέλος να αντιμετωπίσει δυσανάλογες πιέσεις όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου ή να ζητήσει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον μηχανισμό κατανομής τη στιγμή που υποδέχεται μόνο ένα μικρό αριθμό αιτούντων άσυλο λαμβάνοντας υπόψη την κλείδα κατανομής.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί, ωστόσο, ότι, καθορίζοντας το κατώφλι ενεργοποίησης στο 150% του ποσοστού αναφοράς, η Επιτροπή επιβαρύνει υπερβολικά ορισμένα κράτη μέλη επειδή αυτά πρέπει να αναλάβουν από μόνα τους τη διεκπεραίωση ενός αριθμού αιτήσεων που υπερβαίνει κατά το ήμισυ τις δυνατότητές τους προτού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Εκτιμά επίσης ότι ένα ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι χωρίς επιπρόσθετους όρους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει ένα κράτος μέλος αίσθημα ευθύνης κατά τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνόρων του. Προτείνει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί το κατώφλι αυτό στο 100% του ποσοστού αναφοράς ενός κράτους μέλους αλλά να αποφευχθούν δυνητικά χαλαρές πολιτικές στα σύνορα μέσω της προσθήκης μιας ρήτρας αμοιβαίας αλληλεγγύης που θα καθιστά δυνατό να αναστέλλεται ο διορθωτικός μηχανισμός όταν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών του συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Προτείνει, τέλος, να προβλεφθεί η παύση της εφαρμογής του διορθωτικού μηχανισμού μόνο όταν ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου προς το επωφελούμενο κράτος μέλος έχει ξανακατέβει στο 90% του ποσοστού αναφοράς του ώστε να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες παλινδρομήσεις στο σύστημα.

Δαπάνες μεταφοράς

Επί του συνόλου των προβλεπόμενων 1,828 δισεκατομμυρίων EUR, 375 εκατομμύρια EUR διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών, για ένα σύνολο 750.000 μεταφερομένων ατόμων. Το άρθρο 42 της πρότασης αναδιατύπωσης προβλέπει ότι στο επωφελούμενο κράτος μέλος που εξασφαλίζει τη μεταφορά ενός αιτούντος άσυλο στο κράτος κατανομής επιστρέφεται ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 500 EUR για κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση σύμφωνα με την οποία το κράτος που αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς δικαιούται να επωφεληθεί αποζημίωσης. Θεωρεί ότι μια κατ’ αποκοπή αποζημίωση είναι δικαιολογημένη επειδή καθιστά δυνατό να αποφευχθεί το τεράστιο γραφειοκρατικό βάρος που θα συνεπαγόταν ο έλεγχος των πραγματικών εξόδων. Θεωρεί, ωστόσο, ότι, καθορίζοντας το ποσό αυτό στα 500 EUR για κάθε μεταφερόμενο άτομο με την πρόφαση ότι τα οφέλη που απέχουν από το πραγματικό κόστος θα μπορούν να ενισχύουν τα πλέον εκτεθειμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη θέσπιση ενός μηχανισμού βοήθειας έκτακτης ανάγκης(1), που καλείται να συμπληρώνει τη δράση που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη που θίγονται ειδικότερα από την αιφνίδια και μαζική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών (προσφύγων και μεταναστών) στην επικράτειά τους.

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να καθοριστεί το κατ’ αποκοπή αυτό ποσό στα 300 EUR ανά μεταφερόμενο άτομο προκειμένου να προσεγγίσει λίγο περισσότερο το εκτιμώμενο πραγματικό κόστος. Το συνολικό ποσό για τις μεταφορές για την περίοδο 2017-2020 θα ανερχόταν τότε στα 225 εκατομμύρια EUR, πράγμα που θα επέτρεπε εξοικονομήσεις ύψους 150 εκατομμυρίων EUR. Από τις εξοικονομήσεις αυτές, τουλάχιστον 110 εκατομμύρια EUR θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση του ταμείου βοήθειας έκτακτης ανάγκης (30 εκατομμύρια EUR το 2017 και 40 εκατομμύρια EUR για το 2018 και το 2019) πριν την εκπνοή της νομικής του βάσης τον Μάρτιο του 2019.

Οικονομική αλληλεγγύη και δημιουργία ενός «αποθεματικού Δουβλίνο» υπό το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF)

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί νόμιμη, αναγκαία και αναλογική, την πρόταση της Επιτροπής που στοχεύει να επιβάλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να συνεισφέρουν οικονομικά όταν αρνούνται να επιληφθούν των αιτούντων άσυλο που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη τους από τον μηχανισμό κατανομής. Επιμένει στο ό,τι η εν λόγω υποχρεωτική οικονομική συνεισφορά δεν έχει επ’ ουδενί τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά συνιστά μια δίκαιη συμμετοχή στην απαραίτητη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών (Άρθρο 80 ΣΛΕΕ). Θεωρεί, ωστόσο, ότι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός που προβλέπεται από την Επιτροπή στην παρούσα περίπτωση δεν είναι ο πλέον κατάλληλος ούτε όσον αφορά το ποσό ούτε ως προς τη μέθοδο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει, για λόγους οικονομικής αλληλεγγύης, κάθε κράτος μέλος που πληροί τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, να πρέπει να καταβάλλει, για κάθε αιτούντα που θα είχε κατανεμηθεί σε αυτό, 50 000 EUR το πρώτο και το δεύτερο έτος, 75 000 EUR το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 100 000 EUR το πέμπτο και τα επόμενα έτη. Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο ταμείο AMIF, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα «αποθεματικό Δουβλίνο». Εξυπακούεται ότι το αποθεματικό αυτό δεν θα καταστεί δυνατό να δημιουργηθεί παρά μόνο κατά τη στιγμή της επανεξέτασης του ταμείου AMIF η οποία προβλέπεται στο άρθρο 60 του κανονισμού 514/2014 και στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 για τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο. Σε περίπτωση μη πληρωμής από κράτος μέλος, η Επιτροπή παρακρατεί τα ποσά αυτά από τις πληρωμές που δικαιούται να λάβει το εν λόγω κράτος μέλος από άλλα ταμεία της Ένωσης.

Οι πιστώσεις αυτού του «αποθεματικού Δουβλίνο» προορίζονται να καλύψουν τη χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού ανά αιτούντα άσυλο και κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν ορθά στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Η απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 διευκρινίζει ότι τα μέτρα μετεγκατάστασης τυγχάνουν της οικονομικής στήριξης του ταμείου AMIF. Προς τούτο, τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 6.000 EUR ανά αιτούντα διεθνούς προστασίας που μετεγκαταστάθηκε στην επικράτειά τους. Για την επανεγκατάσταση, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.000 EUR ανά άτομο. Συνεπώς, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτόν τον μηχανισμό αλληλεγγύης. Με το προτεινόμενο σύστημα, τα ποσά που προβλέπονται ανά αιτούντα για τη χρηματοδοτική αυτή στήριξη θα αυξάνονται αναλογικά με το βάρος που θα πρέπει να επιμεριστούν λόγω της μη συμμετοχής ορισμένων κρατών μελών.

Αυτοματοποιημένο σύστημα για την καταχώριση και την παρακολούθηση των αιτήσεων

Επί του συνόλου των 1,828 δισεκατομμυρίων EUR, 3,603 εκατομμύρια EUR χορηγούνται στον προϋπολογισμό του EU-LISA για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και τη λειτουργική διαχείριση του αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος για την κατανομή των αιτούντων άσυλο. Μόλις το αυτοματοποιημένο σύστημα για τη καταχώριση και την παρακολούθηση των αιτήσεων, και για τον μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 44 θα έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος κατανομής, η πληροφορία αυτή πρέπει να εισαχθεί αυτόματα στο Eurodac. Πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ του κεντρικού συστήματος του διορθωτικού μηχανισμού και του κεντρικού συστήματος του Eurodac.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

(30)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος, της διαλειτουργικότητάς του με άλλα συστήματα και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

___

___

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Στο πλαίσιο της λειτουργίας του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα, ως σημείο αναφοράς, με βάση το μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας των κρατών μελών σε συνδυασμό με ένα κατώτατο όριο, ώστε να καταστεί δυνατό ο μηχανισμός να λειτουργεί ως μέσο συνδρομής των κρατών μελών που υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Η εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής υπέρ κράτους μέλους θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο υπερβαίνει το 150 % του αριθμού που καθορίζεται στην κλείδα αναφοράς. Προκειμένου να αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο αριθμός των ατόμων που πράγματι επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού.

(32)  Στο πλαίσιο της λειτουργίας του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα, ως σημείο αναφοράς, με βάση το μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας των κρατών μελών σε συνδυασμό με ένα κατώτατο όριο, ώστε να καταστεί δυνατό ο μηχανισμός να λειτουργεί ως μέσο συνδρομής των κρατών μελών που υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Η εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής υπέρ κράτους μέλους θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο υπερβαίνει το 100 % του αριθμού που καθορίζεται στην κλείδα αναφοράς. Προκειμένου να αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο αριθμός των ατόμων που πράγματι επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι, καθορίζοντας το κατώφλι ενεργοποίησης στο 150% του ποσοστού αναφοράς, η Επιτροπή επιβαρύνει υπερβολικά ορισμένα κράτη μέλη ή αυτά πρέπει να αναλάβουν από μόνα τους τη διεκπεραίωση ενός αριθμού αιτήσεων που υπερβαίνει κατά το ήμισυ τις δυνατότητές τους προτού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Εκτιμά επίσης ότι ένα ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι χωρίς επιπρόσθετους όρους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει ένα κράτος μέλος αίσθημα ευθύνης κατά τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνόρων του. Προτείνει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί το κατώφλι αυτό στο 100% του ποσοστού αναφοράς ενός κράτους μέλους αλλά να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη χαλαρή πολιτική στα σύνορα μέσω της προσθήκης μιας ρήτρας αμοιβαίας αλληλεγγύης που θα καθιστά δυνατό να αναστέλλεται ο διορθωτικός μηχανισμός όταν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής (βλ. προσθήκη ενός άρθρου 43α).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Στο πλαίσιο του μηχανισμού κατανομής, τα έξοδα μεταφοράς του αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής θα πρέπει να επιστρέφονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

(34)  Στο πλαίσιο του μηχανισμού κατανομής, τα έξοδα μεταφοράς του αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής θα πρέπει να επιστρέφονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό 300 EUR για κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο ποσόν των 500 EUR ακολουθεί την προσέγγιση που καθορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, στην οποία η επιστροφή των εξόδων μεταφοράς χρησίμευε επίσης στην υποβοήθηση ενός κράτους μέλους που βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή αντιμέτωπο με έναν δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Εν των μεταξύ, συγκροτήθηκε ταμείο έκτακτης βοήθειας προς τον σκοπό αυτό. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά, συνεπώς, ότι θα πρέπει να μειωθεί το ποσόν αυτό στα 300 EUR, ώστε να αντιστοιχεί κάπως περισσότερο στο πραγματικό κόστος των μεταφορών. Από το συνολικό ποσόν που προβλέπεται στο δημοσιονομικό δελτίο της πρότασης, 1,825 δισ. προβλέπονται για τη χρηματοδότηση αυτών των μεταφορών. Μειώνοντας το κατ’ αποκοπή ποσόν στα 300 EUR, εξοικονομούνται 730 εκατομμύρια, τα οποία αναμένεται να χρησιμεύσουν για την τροφοδότηση του ταμείο έκτακτης βοήθειας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Το κράτος μέλος κατανομής δύναται να αποφασίσει να μη δεχθεί για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών τους αιτούντες που του αναλογούν από την κατανομή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταχωρίσει τις εν λόγω πληροφορίες στο αυτοματοποιημένο σύστημα και να το γνωστοποιήσει στα υπόλοιπα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Στη συνέχεια, οι αιτούντες που προβλεπόταν να κατανεμηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος κατανέμονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Το κράτος μέλος που δεν συμμετέχει προσωρινά στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής θα πρέπει να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης ύψους 250 000 EUR ανά αιτούντα που δεν γίνεται δεκτός, στο κράτος μέλος που προσδιορίστηκε ως υπεύθυνο για την εξέταση των σχετικών αιτήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μηχανισμού εισφοράς αλληλεγγύης σε εκτελεστική πράξη. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού οικονομικής αλληλεγγύης.

(35)  Ένα κράτος μέλος κατανομής που δεν δέχεται για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών τους αιτούντες που του αναλογούν από την κατανομή, θα πρέπει να καταχωρίσει τις εν λόγω πληροφορίες στο αυτοματοποιημένο σύστημα και να το γνωστοποιήσει στα υπόλοιπα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Στη συνέχεια, οι αιτούντες που προβλεπόταν να κατανεμηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος κατανέμονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ταμείο (το «Αποθεματικό Ταμείο Δουβλίνο») και το κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο αυτό, για κάθε αιτούντα ο οποίος θα κατανεμόταν σε αυτό και τον οποίο το κράτος μέλος δεν δέχεται, ετήσιες πληρωμές ύψους 50.000 EUR για το πρώτο και το δεύτερο έτος, 75.000 EUR για το τρίτο και τέταρτο έτος, και 100.000 EUR για τα επόμενα έτη. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Αποθεματικού Ταμείου Δουβλίνο προορίζεται να καλύψει τη χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού ανά αιτούντα διεθνή προστασία, το οποίο κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Σε περίπτωση μη πληρωμής από κράτος μέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακρατεί το ίδιο ποσό από τις πληρωμές που οφείλονται στο εν λόγω κράτος μέλος από άλλα ταμεία της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ανωτέρω περιγραφείσας αρχής σε εκτελεστική πράξη και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στην Επιτροπή.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ του συστήματος προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και του συστήματος που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και [της πρότασης κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]

(41)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ του συστήματος προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και του συστήματος που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και [της πρότασης κανονισμού για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] Μόλις το αυτοματοποιημένο σύστημα για τη καταχώριση και την παρακολούθηση των αιτήσεων, και για τον μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 44 θα έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος κατανομής, η πληροφορία αυτή πρέπει να εισαχθεί αυτόματα στο Eurodac. Πρέπει, συνεπώς, να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ του κεντρικού συστήματος του διορθωτικού μηχανισμού και του κεντρικού συστήματος του Eurodac.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ των δύο εν λόγω νομοθεσιών, με στόχο να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων με βάση τη διαλειτουργικότητά τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν από το αυτοματοποιημένο σύστημα του άρθρου 44 παράγραφος 1 προκύπτει ότι ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο 3 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3, άρθρο 18 και άρθρο 19, επιπλέον του αριθμού των προσώπων που πράγματι επανεγκαταστάθηκαν, είναι μεγαλύτερος από το 150 % του αριθμού αναφοράς για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 35.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν από το αυτοματοποιημένο σύστημα του άρθρου 44 παράγραφος 1 προκύπτει ότι ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο 3 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3, άρθρο 18 και άρθρο 19, επιπλέον του αριθμού των προσώπων που πράγματι επανεγκαταστάθηκαν, είναι μεγαλύτερος από το 100 % του αριθμού αναφοράς για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 35.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι, καθορίζοντας το κατώφλι ενεργοποίησης στο 150% του ποσοστού αναφοράς, η Επιτροπή επιβαρύνει υπερβολικά ορισμένα κράτη μέλη ή αυτά πρέπει να αναλάβουν από μόνα τους τη διεκπεραίωση ενός αριθμού αιτήσεων που υπερβαίνει κατά το ήμισυ τις δυνατότητές τους προτού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Εκτιμά επίσης ότι ένα ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι χωρίς επιπρόσθετους όρους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει ένα κράτος μέλος αίσθημα ευθύνης κατά τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνόρων του. Προτείνει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί το κατώφλι αυτό στο 100% του ποσοστού αναφοράς ενός κράτους μέλους αλλά να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη χαλαρή πολιτική στα σύνορα μέσω της προσθήκης μιας ρήτρας αμοιβαίας αλληλεγγύης που θα καθιστά δυνατό να αναστέλλεται ο διορθωτικός μηχανισμός όταν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής (βλ. προσθήκη ενός άρθρου 43α).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οικονομική αλληλεγγύη

Οικονομική αλληλεγγύη και δημιουργία του Αποθεματικού Ταμείου Δουβλίνο

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται, κατά τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και κατά τη λήξη κάθε δωδεκάμηνης περιόδου μετά την εν λόγω ημερομηνία, να καταχωρεί στο αυτοματοποιημένο σύστημα ότι δεν θα συμμετέχει προσωρινά στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού ως κράτος μέλος κατανομής και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο.

1.  Ένα κράτος μέλος που δεν πληροί τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, οι οποίες ορίζονται στο Κεφάλαιο VII, θα πρέπει, κατά τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και κατά τη λήξη κάθε δωδεκάμηνης περιόδου μετά την εν λόγω ημερομηνία, να καταχωρεί την πληροφορία αυτή στο αυτοματοποιημένο σύστημα και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το αυτοματοποιημένο σύστημα γνωστοποιεί στο κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής τον αριθμό των αιτούντων για τους οποίους θα ήταν διαφορετικά το κράτος μέλος κατανομής. Στη συνέχεια, το εν λόγω κράτος μέλος προβαίνει σε εισφορά αλληλεγγύης ύψους 000 EUR για κάθε αιτούντα που θα του είχε διαφορετικά κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης δωδεκάμηνης περιόδου. Η εισφορά αλληλεγγύης καταβάλλεται στο κράτος μέλος που προσδιορίστηκε ως υπεύθυνο για την εξέταση των αντίστοιχων αιτήσεων.

3.  Κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το αυτοματοποιημένο σύστημα γνωστοποιεί στο κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής τον αριθμό των αιτούντων για τους οποίους θα ήταν διαφορετικά το κράτος μέλος κατανομής. Συγκροτείται ταμείο (το «Αποθεματικό Ταμείο Δουβλίνο») και το κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής να καταβάλλει στο ταμείο αυτό, για κάθε αιτούντα ο οποίος θα κατανεμόταν σε αυτό και τον οποίο το κράτος μέλος δεν δέχεται, ετήσιες πληρωμές ύψους 50.000 EUR για το πρώτο και το δεύτερο έτος, 75.000 EUR για το τρίτο και τέταρτο έτος, και 100.000 EUR για τα επόμενα έτη. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Αποθεματικού Ταμείου Δουβλίνο καλύπτει τη χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού ανά αιτούντα διεθνή προστασία, το οποίο κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημίωσης, η Επιτροπή παρακρατεί το ίδιο ποσό από τις ενισχύσεις που πρόκειται να λάβει εν λόγω κράτος μέλος από άλλα ταμεία της Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τις δαπάνες μεταφοράς του αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής, επιστρέφεται στο επωφελούμενο κράτος μέλος κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 500 EUR για κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο γ). Αυτή η οικονομική στήριξη υλοποιείται με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014.

Για τις δαπάνες μεταφοράς του αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής, επιστρέφεται στο επωφελούμενο κράτος μέλος κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 300 EUR για κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο γ). Αυτή η οικονομική στήριξη υλοποιείται με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο ποσόν των 500 EUR ακολουθεί την προσέγγιση που καθορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, στην οποία η επιστροφή των εξόδων μεταφοράς χρησίμευε επίσης στην υποβοήθηση ενός κράτους μέλους που βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή αντιμέτωπο με έναν δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Εν των μεταξύ, συγκροτήθηκε ταμείο έκτακτης βοήθειας προς τον σκοπό αυτό. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά, συνεπώς, ότι θα πρέπει να μειωθεί το ποσόν αυτό στα 300 EUR, ώστε να αντιστοιχεί κάπως περισσότερο στο πραγματικό κόστος των μεταφορών. Από το συνολικό ποσόν που προβλέπεται στο δημοσιονομικό δελτίο της πρότασης, 1,825 δισ. προβλέπονται για τη χρηματοδότηση αυτών των μεταφορών. Μειώνοντας το κατ’ αποκοπή ποσόν στα 300 EUR, εξοικονομούνται 730 εκατομμύρια, τα οποία αναμένεται να χρησιμεύσουν για την τροφοδότηση του ταμείο έκτακτης βοήθειας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αυτοματοποιημένο σύστημα ενημερώνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή αμέσως μόλις ο αριθμός των αιτήσεων στο επωφελούμενο κράτος μέλος, για τις οποίες είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει του παρόντος κανονισμού, είναι μικρότερος του 150 % του ποσοστού του σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα ενημερώνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή αμέσως μόλις ο αριθμός των αιτήσεων στο επωφελούμενο κράτος μέλος, για τις οποίες είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει του παρόντος κανονισμού, είναι μικρότερος του 90 % του ποσοστού του σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Η απόφαση για την αναστολή του εν λόγω μηχανισμού ισχύει για ορισμένη περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

 

___

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ του αυτοματοποιημένου συστήματος και του Eurodac εξασφαλίζεται μέσω ενός διαύλου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των κεντρικών συστημάτων, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους κατανομής από τον διορθωτικό μηχανισμό.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος, της διαλειτουργικότητάς του με άλλα συστήματα και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Gérard Deprez

15.6.2016

Εξέταση στην επιτροπή

9.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Ελευθέριος Συναδινός

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Ημερομηνία έγκρισης

19.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

16

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Ημερομηνία κατάθεσης

6.11.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου