Menettely : 2016/0133(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0345/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0345/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     ***I
PDF 1275kWORD 224k
6.11.2017
PE 599.751v03-00 A8-0345/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Cecilia Wikström

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0270),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan e alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0173/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen, Tšekin senaatin, Italian senaatin, Unkarin parlamentin, Puolan parlamentin alahuoneen, Puolan senaatin, Romanian edustajainhuoneen ja Slovakian parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 30. marraskuuta 2016 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8‑0345/2017),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18 artiklassa määrätään, että oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Perustelu

Oikeus turvapaikkaan on taattava 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemasta 31. tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan mukaisesti.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tällaisen menettelyn perusteiden olisi sekä jäsenvaltioiden että asianomaisten henkilöiden kannalta oltava puolueettomat ja oikeudenmukaiset. Menettelyn mukaisesti olisi erityisesti voitava määrittää nopeasti hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, jotta voidaan taata hakijoille tehokas pääsy kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin ja jotta ei vaaranneta kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn nopeutta koskevan tavoitteen saavuttamista.

(5)  Tällaisen menettelyn olisi perustuttava yhteisvastuun periaatteeseen, ja sen perusteiden olisi sekä jäsenvaltioiden että asianomaisten henkilöiden kannalta oltava puolueettomat ja oikeudenmukaiset. Menettelyn mukaisesti olisi erityisesti voitava määrittää nopeasti hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, jotta voidaan taata hakijoille tehokas pääsy kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin ja jotta ei vaaranneta kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn nopeutta koskevan tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi asianmukaisesti tuettava tämän asetuksen täytäntöönpanoa erityisesti vahvistamalla viiteperuste turvapaikanhakijoiden kohdentamiseksi korjaavan jakomekanismin avulla ja mukauttamalla viiteperustetta ja sen perustana olevia numerotietoja vuosittain Eurostatin tilastojen perusteella.

(9)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston (jäljempänä ’turvapaikkavirasto’) olisi asianmukaisesti tuettava tämän asetuksen täytäntöönpanoa erityisesti vahvistamalla viiteperuste turvapaikanhakijoiden kohdentamiseksi korjaavan jakomekanismin avulla ja mukauttamalla viiteperustetta ja sen perustana olevia numerotietoja vuosittain Eurostatin tilastojen perusteella. Turvapaikkaviraston olisi laadittava tiedotusaineistoa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Turvapaikkaviraston olisi otettava vastuulleen kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden siirrot kaikissa tässä asetuksessa säädetyissä tapauksissa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Asetuksen (EU) N:o 604/2013 täytäntöönpanosta tehdyn arvioinnin tulosten perusteella on tässä vaiheessa asianmukaista vahvistaa periaatteet, joihin asetus (EU) N:o 604/2013 perustuu, ja saadut kokemukset huomioon ottaen tehdä samalla tarvittavat parannukset Dublin-järjestelmän ja hakijoille tämän järjestelmän mukaisesti myönnettävän suojelun tehokkuuteen. Tämän arvioinnin sekä jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja muiden sidosryhmien kuulemisten perusteella katsotaan myös, että on asianmukaista vahvistaa asetuksessa toimenpiteet, joita tarvitaan jäsenvaltioiden oikeudenmukaisen vastuunjaon aikaan saamiseksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten osalta ja erityisesti sen varmistamiseksi, että joillekin jäsenvaltioille ei aiheudu kohtuutonta taakkaa.

(10)  Asetuksen (EU) N:o 604/2013 täytäntöönpanosta tehdyn arvioinnin tulosten perusteella on tarpeen parantaa perinpohjaisesti Dublin-järjestelmän ja hakijoille tämän järjestelmän mukaisesti myönnettävän suojelun tehokkuutta. Tämän arvioinnin sekä jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja muiden sidosryhmien kuulemisten perusteella katsotaan myös, että on asianmukaista vahvistaa asetuksessa toimenpiteet, joita tarvitaan jäsenvaltioiden oikeudenmukaisen vastuunjaon aikaan saamiseksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten osalta ja erityisesti sen varmistamiseksi, että joillekin jäsenvaltioille ei aiheudu kohtuutonta taakkaa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Euroopan ihmisoikeussopimuksen (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta soveltaessaan otettava ensisijaisesti huomioon perhe-elämän kunnioituksen periaate.

(16) Euroopan ihmisoikeussopimuksen (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta soveltaessaan otettava ensisijaisesti huomioon yksityis- ja perhe‑elämän kunnioittaminen ja syrjintäkiellon periaatteen noudattaminen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Sen estämiseksi, että jäsenvaltiosta toiseen siirretään hakijoita, joiden hakemuksilta puuttuvat käsiteltäväksi ottamisen edellytykset tai jotka todennäköisesti eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa tai muodostavat turvallisuusriskin, on tarpeen varmistaa, että jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on jätetty, tarkistaa, täyttääkö hakemus käsiteltäväksi ottamisen edellytykset suhteessa ensimmäiseen turvapaikkamaahan ja turvalliseen kolmanteen maahan, ja käsittelee EU:n luettelossa nimetystä turvallisesta alkuperämaasta tulleiden hakijoiden sekä turvallisuusuhan aiheuttavien hakijoiden hakemukset nopeutetussa menettelyssä.

Poistetaan.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Hakijoita, jotka muodostavat turvallisuusriskin, ei saisi siirtää jäsenvaltiosta toiseen. Jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus rekisteröidään, olisi suoritettava turvallisuustarkistus mahdollisimman pian rekisteröinnin jälkeen sen selvittämiseksi, voidaanko hakijan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltion kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle. Jos jäsenvaltio vastustaa hakijan siirtoa turvallisuusuhan perusteella, kyseisen jäsenvaltion olisi toimitettava kaikki sen väitteitä tukevat tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle, jossa hakija oleskelee.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Jos hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota ei voida määrittää 10, 11, 12, 13 tai 18 artiklassa säädettyjä perusteita käyttäen ja jos hakija ei tarvitse erityisiä menettelyllisiä takeita ja katsotaan ilmeisen epätodennäköiseksi, että häntä pidettäisiin kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, häntä ei saisi siirtää toiseen jäsenvaltioon. Jäsenvaltion, jossa hakija on jättänyt hakemuksensa, olisi oltava vastuussa hakemuksen jatkokäsittelystä. Unionin yleisestä talousarviosta olisi katettava kustannukset, jotka liittyvät tällaisen hakijan vastaanotto-olosuhteisiin, ja hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion olisi voitava pyytää turvapaikkavirastolta apua tällaisen hakemuksen käsittelyssä. Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion olisi voitava pyytää eurooppalaiselta raja- ja merivartiostolta apua tällaisen hakijan palauttamisessa kolmanteen maahan palauttamispäätöksen jälkeen, jos todetaan, että häntä ei pidetä kansainvälisen suojelun saajana asetuksen (EU) XXX/XXX [aseman määrittelyä koskeva asetus] nojalla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Saman perheen jäsenten kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhteinen käsittely samassa jäsenvaltiossa mahdollistaa, että ne tutkitaan perusteellisesti ja että heitä koskevat päätökset ovat johdonmukaisia ja että perheenjäseniä ei eroteta toisistaan.

(18)  Saman perheen jäsenten kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhteinen käsittely samassa jäsenvaltiossa mahdollistaa, että ne tutkitaan perusteellisesti ja että heitä koskevat päätökset ovat johdonmukaisia ja että perheenjäseniä ei eroteta toisistaan. Saman perheen jäsenten kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhteinen käsittely ei saisi vaikuttaa hakijan oikeuteen jättää erillinen hakemus.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta voidaan varmistaa, että perheen yhtenäisyyttä koskevia periaatteita ja lapsen etua noudatetaan täysimääräisesti, olisi hakijan raskaudesta tai äitiydestä taikka terveydentilasta tai korkeasta iästä johtuvasta hakijan ja hänen lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa riippuvuussuhteesta tehtävä velvoittava vastuuperuste. Kun hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, velvoittavana vastuuperusteena olisi pidettävä myös sitä, että hänellä on toisen jäsenvaltion alueella perheenjäsen tai sukulainen, joka voi huolehtia hänestä. Koska ilman huoltajaa olevan alaikäisen edelleen liikkuminen ei ole hänen etunsa mukaista, tällaisen edelleen liikkumisen ehkäisemiseksi silloin, kun perheenjäsentä tai sukulaista ei ole, vastuun olisi oltava sillä jäsenvaltiolla, jossa kyseinen alaikäinen jätti ensimmäisen kerran kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa, ellei osoiteta, että tämä ei olisi hänen etunsa mukaista. Ennen ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämistä toiseen jäsenvaltioon siirtävän jäsenvaltion olisi varmistettava, että asianomainen toinen jäsenvaltio toteuttaa kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet alaikäisen riittävän suojelun varmistamiseksi ja erityisesti että se nimittää viipymättä edustajan tai edustajia, joiden tehtävänä on turvata hänen oikeutensa. Ennen kuin tehdään päätös ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämisestä, henkilön, jolla on tarvittava pätevyys ja asiantuntemus, olisi arvioitava, olisiko siirtäminen kyseisen alaikäisen edun mukaista.

(20)  Jotta voidaan varmistaa, että perheen yhtenäisyyttä koskevia periaatteita ja lapsen etua noudatetaan täysimääräisesti, olisi hakijan raskaudesta tai äitiydestä taikka terveydentilasta tai korkeasta iästä johtuvasta hakijan ja hänen lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa riippuvuussuhteesta tehtävä velvoittava vastuuperuste. Kun hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, velvoittavana vastuuperusteena olisi pidettävä myös sitä, että hänellä on toisen jäsenvaltion alueella perheenjäsen tai sukulainen, joka voi huolehtia hänestä, jollei voida osoittaa, että tämä ei ole alaikäisen edun mukaista. Ennen ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämistä toiseen jäsenvaltioon siirtävän jäsenvaltion olisi saatava kyseiseltä jäsenvaltiolta erikseen takeet siitä, että se toteuttaa kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet alaikäisen riittävän suojelun varmistamiseksi ja erityisesti että se nimittää viipymättä edunvalvojan, jonka tehtävänä on turvata hänen oikeutensa. Ennen kuin tehdään päätös ilman huoltajaa olevaa alaikäistä koskevasta vastuusta tämän asetuksen mukaisesti, monialaisen ryhmän, jolla on tarvittava pätevyys ja asiantuntemus ja johon hänen edunvalvojansa ja oikeudellinen neuvonantajansa osallistuvat, olisi arvioitava hänen etunsa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jos vastuu jossakin jäsenvaltiossa jätetyn hakemuksen käsittelystä ei kuulu asianomaiselle jäsenvaltiolle tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden nojalla, sen olisi vain poikkeustapauksissa otettava vastuu tällaisen hakemuksen käsittelystä, koska vastuun siirtäminen saattaisi heikentää järjestelmän tehokkuutta ja kestävyyttä. Sen vuoksi jäsenvaltion olisi voitava poiketa vastuuperusteista ainoastaan humanitaarisista syistä, erityisesti perhesyistä, ennen hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä ja käsitellä sille tai jollekin toiselle jäsenvaltiolle jätetty kansainvälistä suojelua koskeva hakemus siinäkin tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa säädettyjen velvoittavien perusteiden mukaan ole vastuussa hakemuksen käsittelystä.

(21)  Jäsenvaltion olisi voitava poiketa vastuuperusteista ja käsitellä sille tai jollekin toiselle jäsenvaltiolle jätetty kansainvälistä suojelua koskeva hakemus siinäkin tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa säädettyjen velvoittavien perusteiden mukaan ole vastuussa hakemuksen käsittelystä. Edelleen liikkumisen torjumiseksi ja turvapaikanhakijoiden kannustamiseksi jättämään viipymättä hakemus ensimmäisessä jäsenvaltiossa, johon he saapuvat, hakijalle olisi annettava mahdollisuus esittää kirjallinen, asianmukaisesti perusteltu pyyntö, joka perustuu erityisesti hänen laajennettuun perheeseensä, kulttuuri- tai sosiaalisiin siteisiinsä, kielitaitoonsa tai muihin merkityksellisiin yhteyksiin, jotka helpottaisivat hänen kotoutumistaan tiettyyn jäsenvaltioon, siitä, että hänen hakemuksensa käsittelee jäsenvaltio, jossa hakemus on jätetty, tai että kyseinen jäsenvaltio pyytää toista jäsenvaltiota ottamaan vastuun hakemuksen käsittelystä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja sen soveltamisen esteiden poistamiseksi ja erityisesti pakenemisen ja jäsenvaltiosta toiseen edelleen liikkumisen välttämiseksi on tarpeen määrittää selvät velvoitteet, joita hakijan on noudatettava menettelyn yhteydessä, ja tiedottaa niistä hakijalle asianmukaisesti ja hyvissä ajoin. Näiden oikeudellisten velvoitteiden noudattamatta jättämisen olisi johdettava aiheellisiin ja oikeasuhteisiin prosessuaalisiiin seurauksiin sekä hakijalle itselleen että hänen vastaanotto-olosuhteilleen. Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti jäsenvaltion, jossa hakija oleskelee, olisi joka tapauksessa huolehdittava siitä, että kyseisen henkilön välittömät aineelliset tarpeet tyydytetään.

(22)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja sen soveltamisen esteiden poistamiseksi ja erityisesti pakenemisen ja jäsenvaltiosta toiseen edelleen liikkumisen välttämiseksi olisi otettava käyttöön menettelyjä, joilla varmistetaan hakijoiden ja jäsenvaltioiden yhteistyö ja joihin sisältyy selkeä kannustin- ja lannistinjärjestelmä sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. On myös tarpeen määrittää selvät velvoitteet, joita hakijan on noudatettava menettelyn yhteydessä, ja varmistaa, että kaikille hakijoille tiedotetaan asianmukaisesti tässä asetuksessa säädetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Alaikäisten, erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten, tukemista ja suojelua olisi tehostettava. Pakeneminen olisi määritettävä tarkasti. Luvaton maahantulo taikka osoitteen tai hakijan henkilöllisyyden todistavien asiakirjojen puuttuminen ei saisi yksinään olla pakenemisen vaaran määrittämisperusteena.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Jotta hakijat ymmärtäisivät paremmin, miten yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä toimii, tietojen antamista on tarpeen parantaa huomattavasti. Panostaminen tietojen saattamiseen hakijoiden ulottuville varhaisessa vaiheessa lisää merkittävästi todennäköisyyttä, että he ymmärtävät ja hyväksyvät tässä asetuksessa säädetyt menettelyt ja noudattavat niitä. Hallinnollisten vaatimusten vähentämiseksi ja yhteisten resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi turvapaikkaviraston olisi laadittava soveltuvaa tiedotusaineistoa tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Tämän aineiston laatimisessa turvapaikkaviraston olisi hyödynnettävä täysipainoisesti nykyaikaista tietotekniikkaa. Turvapaikanhakijoiden avustamiseksi asianmukaisesti turvapaikkaviraston olisi laadittava myös audiovisuaalista tiedotusaineistoa, jota voidaan käyttää täydentämään kirjallista tiedotusaineistoa. Turvapaikkaviraston olisi ylläpidettävä erityistä verkkosivustoa, jolla hakijoille ja mahdollisille hakijoille annetaan tietoja yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnasta vastapainoksi usein virheellisille tiedoille, joita salakuljettajat hakijoille tarjoavat. Turvapaikkaviraston laatima tiedotusaineisto olisi käännettävä kaikille unioniin saapuvien turvapaikanhakijoiden eniten puhumille kielille ja asetettava saataville näillä kielillä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b)  Erilaisilla hakijaryhmillä on erilaisia tiedon tarpeita, joten tietoa on tarjottava eri tavoilla ja se on mukautettava näihin tarpeisiin. On erityisen tärkeää varmistaa, että alaikäiset saavat lapsille soveltuvaa tietoa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja tilannettaan. Tarkan ja korkealaatuisen tiedon tarjoaminen lapsille soveltuvassa ympäristössä sekä huoltajan kanssa että ilman huoltajaa oleville alaikäisille voi oleellisella tavalla edistää hyvän ympäristön tarjoamista alaikäisille ja auttaa myös tunnistamaan tapaukset, joissa on aihetta epäillä ihmiskauppaa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Hakijalle olisi järjestettävä henkilökohtainen puhuttelu, jotta voidaan helpottaa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä, paitsi jos hakija on paennut tai hakijan antamat tiedot riittävät vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseen. Heti sen jälkeen kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty, turvapaikanhakijalle olisi ilmoitettava erityisesti tämän asetuksen soveltamisesta, siitä, että hän ei voi valita, mikä jäsenvaltio käsittelee hänen hakemuksensa, hakijan tämän asetuksen mukaisista velvollisuuksista ja niiden noudattamatta jättämisen seurauksista.

(23)  Hakijalle olisi järjestettävä henkilökohtainen puhuttelu, jotta voidaan helpottaa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä, paitsi jos hakijan antamat tiedot riittävät vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseen eikä hakija pyydä tulla kuulluksi. Heti sen jälkeen kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on rekisteröity, hakijalle olisi ilmoitettava erityisesti tämän asetuksen soveltamisesta, siitä, että hän ei voi valita, mikä jäsenvaltio käsittelee hänen hakemuksensa, paitsi jos sovelletaan luvun VII säännöksiä, hakijan tämän asetuksen mukaisista velvollisuuksista ja niiden noudattamatta jättämisen seurauksista sekä tarpeesta esittää kaikki vastuussa olevan jäsenvaltion asianmukaisen määrittämisen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti jäsenvaltioissa oleskelevista perheenjäsenistä tai sukulaisista. Hakijalle olisi myös ilmoitettava kaikista hänen oikeuksistaan, muun muassa oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeusapuun. Tiedot hakijalle olisi tarjottava kielellä, jota hän ymmärtää, tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Henkilökohtaisen puhuttelun suorittajalla olisi oltava riittävä koulutus voidakseen ottaa huomioon hakijan henkilökohtaiset ja yleiset olosuhteet, muun muassa tämän kulttuuritaustan, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja haavoittuvan aseman. Hakijoiden puhuttelusta vastaavalla henkilöstöllä olisi myös oltava yleistiedot ongelmista, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti hakijan kykyyn tulla kuulluksi, kuten viitteet siitä, että hakijaa on saatettu aiemmin kiduttaa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Asianomaisten henkilöiden oikeuksien tehokkaan suojelun varmistamiseksi olisi erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti otettava käyttöön oikeudelliset takeet ja tehokkaat oikeussuojakeinot, jotka koskevat päätöksiä siirtää hakija hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon. Olisi myös säädettävä tehokkaista oikeussuojakeinoista, joita sovelletaan silloin, kun siirtopäätöstä ei ole tehty, mutta hakija väittää, että jokin toinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä sillä perusteella, että hänellä on perheenjäsen, tai ilman huoltajaa olevan alaikäisen tapauksessa sukulainen, toisessa jäsenvaltiossa. Jotta voidaan varmistaa, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan, tällaisia päätöksiä koskevien tehokkaiden oikeussuojakeinojen olisi katettava sekä tämän asetuksen soveltamisen tarkastelu että oikeudellisiin seikkoihin ja tosiseikkoihin perustuvan tilanteen tarkastelu siinä jäsenvaltiossa, johon hakija siirretään. Tehokkaiden oikeussuojakeinojen soveltamisala olisi rajoitettava koskemaan sen arvioimista, onko olemassa vaara, että perhe-elämän kunnioittamiseen, lapsen oikeuksiin tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltoon liittyviä hakijan perusoikeuksia loukataan.

(24)  Asianomaisten henkilöiden oikeuksien tehokkaan suojelun varmistamiseksi olisi erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti otettava käyttöön oikeudelliset takeet ja tehokkaat oikeussuojakeinot, jotka koskevat päätöksiä siirtää hakija hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon. Olisi myös säädettävä tehokkaista oikeussuojakeinoista, joita sovelletaan silloin, kun siirtopäätöstä ei ole tehty, mutta hakija väittää, että jokin toinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä. Jotta voidaan varmistaa, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan, tällaisia päätöksiä koskevien tehokkaiden oikeussuojakeinojen olisi katettava sekä tämän asetuksen soveltamisen tarkastelu että oikeudellisiin seikkoihin ja tosiseikkoihin perustuvan tilanteen tarkastelu siinä jäsenvaltiossa, johon hakija siirretään.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Hakemuksen käsittelystä tämän asetuksen mukaisesti vastuussa olevaksi määritetyn jäsenvaltion olisi oltava vastuussa hakijan jokaisen hakemuksen, myös mahdollisten uusintahakemusten, käsittelystä direktiivin 2013/32/EU 40, 41 ja 42 artiklan mukaisesti riippumatta siitä, onko hakija poistunut tai poistettu jäsenvaltioiden alueelta. Koska asetuksen (EU) N:o 604/2013 säännökset vastuun lakkaamisesta tietyissä olosuhteissa, muun muassa silloin, kun siirron toteuttamista koskevan määräajan päättymisestä on kulunut jonkin verran aikaa, loivat houkuttimen pakenemiselle, nämä säännökset olisi poistettava.

(25)  Hakemuksen käsittelystä tämän asetuksen mukaisesti vastuussa olevaksi määritetyn jäsenvaltion olisi oltava vastuussa hakijan jokaisen hakemuksen, myös mahdollisten myöhempien hakemusten, käsittelystä asetuksen (EU) XXX/XXX [turvapaikkamenettelyasetus] [42] artiklan mukaisesti, paitsi jos hakija on poistettu tai poistunut jäsenvaltion alueelta palauttamispäätöksen jälkeen. Koska asetuksen (EU) N:o 604/2013 säännökset vastuun lakkaamisesta tietyissä olosuhteissa, muun muassa silloin, kun siirron toteuttamista koskevan määräajan päättymisestä on kulunut jonkin verran aikaa, loivat houkuttimen pakenemiselle, nämä säännökset olisi poistettava.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jotta voidaan varmistaa, että hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden kohdentaminen tapahtuu ripeästi, vastaanottopyyntöjen tekemistä ja niihin vastaamista, takaisinottoilmoitusten tekemistä, siirtojen toteuttamista sekä muutoksenhakua ja sen ratkaisemista koskevia määräaikoja olisi yhdenmukaistettava ja lyhennettävä mahdollisimman suuressa määrin.

(26)  Jotta voidaan varmistaa, että hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden kohdentaminen tapahtuu ripeästi, vastaanottopyyntöjen tekemistä ja niihin vastaamista, takaisinottoilmoitusten tekemistä, siirtojen toteuttamista sekä muutoksenhakua ja sen ratkaisemista koskevia määräaikoja olisi lyhennettävä mahdollisimman suuressa määrin kunnioittaen hakijoiden perusoikeuksia ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia, erityisesti lapsen oikeuksia ja lapsen edun perusperiaatetta sekä oikeutta perheenyhdistämiseen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Hakijoiden säilöönotossa olisi sovellettava periaatetta, jonka mukaan ketään ei pitäisi ottaa säilöön vain siitä syystä, että hän hakee kansainvälistä suojelua. Säilöönoton olisi oltava mahdollisimman lyhytaikainen, ja siinä olisi noudatettava välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteita. Erityisesti hakijoiden säilöönoton osalta on noudatettava Geneven yleissopimuksen 31 artiklaa. Säilöön otetun henkilön osalta tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä olisi sovellettava ensisijaisina, mahdollisimman lyhyin määräajoin. Säilöönottoa koskevien yleisten takeiden ja säilöönotto-olosuhteiden osalta jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan sovellettava direktiivin 2013/33/EU säännöksiä myös tämän asetuksen nojalla säilöön otettuihin henkilöihin.

(27)  Hakijoiden säilöönotossa olisi sovellettava periaatetta, jonka mukaan ketään ei pitäisi ottaa säilöön vain siitä syystä, että hän hakee kansainvälistä suojelua. Säilöönoton olisi oltava mahdollisimman lyhytaikainen, ja siinä olisi noudatettava välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteita. Lasten säilöönotto tai eristäminen, olivatpa nämä ilman huoltajaa olevia lapsia tai perheiden mukana, ei ole koskaan lapsen edun mukaista ja loukkaa aina lapsen oikeuksia. Se olisi sen vuoksi kiellettävä. Erityisesti hakijoiden säilöönoton osalta on noudatettava Geneven yleissopimuksen 31 artiklaa, ja siinä olisi kunnioitettava täysimääräisesti hakijan perusoikeuksia. Säilöön otetun henkilön osalta tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä olisi sovellettava ensisijaisina, mahdollisimman lyhyin määräajoin. Säilöönottoa koskevien yleisten takeiden ja säilöönotto-olosuhteiden osalta jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan sovellettava direktiivin 2013/33/EU säännöksiä myös tämän asetuksen nojalla säilöön otettuihin henkilöihin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Kaikkien EU:ssa tehtyjen turvapaikkahakemusten asianmukainen rekisteröinti yksilöivällä hakemusnumerolla auttaisi havaitsemaan, kun sama hakija tekee useamman kuin yhden hakemuksen, ja estämään luvatonta edelleen liikkumista ja turvapaikkakeinottelua. Olisi perustettava automaattinen järjestelmä tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi. Sen avulla olisi voitava rekisteröidä EU:ssa tehdyt turvapaikkahakemukset, tehokkaasti seurata kunkin jäsenvaltion osuutta hakemuksista ja asianmukaisesti soveltaa korjaavaa jakomekanismia.

(29)  Kaikkien EU:ssa tehtyjen turvapaikkahakemusten asianmukainen rekisteröinti yksilöivällä hakemusnumerolla auttaisi havaitsemaan, kun sama hakija tekee useamman kuin yhden hakemuksen, ja estämään luvatonta edelleen liikkumista. Olisi perustettava automaattinen järjestelmä tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi. Sen avulla olisi voitava rekisteröidä EU:ssa tehdyt turvapaikkahakemukset, tehokkaasti seurata kunkin jäsenvaltion osuutta hakemuksista ja asianmukaisesti soveltaa korjaavaa jakomekanismia. Käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta täysimääräisesti noudattaen yksilöivää tunnistetta ei saisi missään tapauksessa käyttää muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Asetuksella (EU) N:o 1077/201121 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston olisi vastattava keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien välisen viestintäinfrastruktuurin valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista.

(30)  Asetuksella (EU) N:o 1077/201121 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston olisi vastattava keskusjärjestelmän valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista, keskusjärjestelmän ja muiden järjestelmien yhteentoimivuudesta sekä keskusjärjestelmän ja kansallisten infrastruktuurien välisestä viestintäinfrastruktuurista.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja‑alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja‑alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaan unionin antamiin säädöksiin olisi aina tarvittaessa sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä yhteisvastuun periaatteen soveltamiseksi. Olisi perustettava korjaava jakomekanismi, jonka avulla varmistetaan oikeudenmukainen vastuunjako jäsenvaltioiden välillä ja hakijoiden nopea pääsy kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin tilanteissa, joissa jokin jäsenvaltio on asetuksen nojalla vastuussa suhteettoman suuresta määrästä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia.

(31)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaan unionin antamiin säädöksiin olisi aina tarvittaessa sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä yhteisvastuun periaatteen soveltamiseksi. Olisi perustettava korjaava jakomekanismi, jonka avulla varmistetaan oikeudenmukainen vastuunjako jäsenvaltioiden välillä ja hakijoiden nopea pääsy kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin, jotta vältetään tilanteet, joissa jokin jäsenvaltio olisi muuten vastuussa suhteettoman suuresta määrästä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämismenettelyt ovat tehokkaita ja antavat kansainvälistä suojelua hakeville mahdollisuuden tulla tarvittaessa pikaisesti siirretyiksi toiseen jäsenvaltioon. Jos hakijoilla on erityisiä menettelyllisiä tarpeita, heidän kansainvälistä suojelua koskevat hakemuksensa ja siirtonsa olisi asetettava etusijalle.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Korjaavan jakomekanismin toiminnan yhteydessä olisi sovellettava vertailuperustetta, joka pohjautuu jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 150 prosenttia viiteperusteen mukaisesti lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin kaikilta osin huomioon, kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin olisi laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

(32)  Korjaavan jakomekanismin toiminnan yhteydessä olisi sovellettava viiteperustetta, joka pohjautuu jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden kokoon, jotta mekanismilla varmistettaisiin jäsenvaltioiden oikeudenmukainen vastuunjako. Korjausmekanismin soveltamisen olisi oltava pysyvää ja automaattista, kun vastuussa olevaa jäsenvaltiota ei ole pystytty määrittämään III ja IV luvussa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Jotta kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin kaikilta osin huomioon, kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin, joista jäsenvaltio on vastuussa, olisi laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Jäsenvaltioilla on erilaisia kokemuksia hakijoiden vastaanotosta. Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla, jotka eivät viime vuosina ole olleet hakijoiden tärkeimpiä kohdemaita, on riittävästi aikaa kehittää vastaanottokapasiteettiaan, korjaavan jakomekanismin avulla olisi voitava siirtyä asteittain nykytilanteesta tilanteeseen, jossa vastuu jakautuu oikeudenmukaisesti korjaavan jakomekanismin puitteissa. Siirtymäkauden järjestelmässä olisi määriteltävä perustaso, joka pohjautuu jäsenvaltioissa jätettyjen kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten aiempaan keskimääräiseen suhteelliseen määrään, ja sitten siirryttävä tästä nykytilanteeseen perustuvasta mallista oikeudenmukaiseen jakoon poistamalla perustasosta kolmannes ja lisäämällä kolmannes oikeudenmukaiseen jakomalliin vuosittain, kunnes järjestelmä perustuu kokonaisuudessaan oikeudenmukaiseen vastuunjakoon. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot, jotka eivät viime vuosina ole olleet hakijoiden kohdemaina, käyttävät täysimääräisesti hyväkseen korjaavan jakomekanismin asteittaisen täytäntöönpanon tarjoamat mahdollisuudet ja varmistavat siten, että niiden vastaanottokapasiteetti kasvaa riittävästi erityisesti alaikäisten vastaanottamisen osalta. Turvapaikkaviraston olisi suoritettava erityinen arviointi ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanottokapasiteetista kaikissa jäsenvaltioissa siirtymäkauden aikana, jotta voidaan tunnistaa puutteet ja tarjota tukea ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jakomekanismia sovellettaessa hakijat, jotka ovat tehneet hakemuksensa mekanismista hyötyvässä jäsenvaltiossa, olisi kohdennettava sellaisille jäsenvaltioille, joiden osuus hakemuksista on pienempi kuin niiden viiteperusteen mukaisesti laskettu osuus. Olisi säädettävä asianmukaisista säännöistä, jotka koskevat erityisesti tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, sellaisia tapauksia varten, joissa hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle. Siirron tapahduttua kohdentamisjäsenvaltion olisi määritettävä hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, jolloin sen olisi otettava vastatakseen hakemuksen käsittelystä, ellei jonkin toisen jäsenvaltion katsota olevan siitä vastuussa erityisesti perheenjäsenten oleskeluun liittyvien ensisijaisten perusteiden nojalla.

(33)  Jakomekanismia sovellettaessa hakijat, jotka ovat tehneet hakemuksensa määrittämisestä vastaavassa jäsenvaltiossa, olisi kohdennettava sellaisille jäsenvaltioille, joiden osuus hakemuksista on pienempi kuin niiden viiteperusteen mukaisesti laskettu osuus. Olisi säädettävä asianmukaisista säännöistä, jotka koskevat erityisesti tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, sellaisia tapauksia varten, joissa hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle. Siirron tapahduttua kohdentamisjäsenvaltion olisi käsiteltävä hakemus vastuussa olevana jäsenvaltiona.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a)  Jäsenvaltion olisi varmistettava, että menettelyt ovat tehokkaita ja antavat hakijoille mahdollisuuden tulla tarvittaessa pikaisesti siirretyiksi toiseen jäsenvaltioon, kun ne eivät ole vastuussa tämän asetuksen nojalla. Jotta voidaan välttää kalliita ja aikaa vieviä edelleen siirtämisiä ja tarjota hakijoille tehokas mahdollisuus perheyhteyden säilyttämiseen ylikuormittamatta samalla aiheettomasti ensimmäisiä saapumisjäsenvaltioita, olisi harkittava kevennettyä menettelyä, joka antaisi mahdollisuuden siirtää hakijat, jotka todennäköisesti täyttävät perheenyhdistämisen perusteet tietyssä jäsenvaltiossa, tai käsitellä heidän hakemuksensa ripeästi jäsenvaltiossa, joihin heillä on todistettuja merkityksellisiä yhteyksiä aiemman laillisen oleskelun tai tutkintotodistusten perusteella.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 b)  Edelleen liikkumisen välttämiseksi ja kotoutumismahdollisuuksien parantamiseksi sekä kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten hallinnollisen käsittelyn helpottamiseksi on hyödyllistä varmistaa, että hakijat, jotka haluavat tulla siirretyiksi yhdessä, voivat rekisteröityä ja tulla siirretyiksi korjaavan jakomekanismin puitteissa ryhmänä yhteen jäsenvaltioon sen sijaan, että heidät jaetaan useampiin jäsenvaltioihin. Hakijoiden itsensä olisi voitava määrittää ryhmänsä, ja hakijoille olisi tehtävä selväksi, että tällaisen ryhmän rekisteröiminen ei merkitse oikeutta tulla siirretyksi tiettyyn jäsenvaltioon vaan oikeutta tulla siirretyksi ryhmänä johonkin jäsenvaltioon korjaavan jakomekanismin mukaisesti. Jos hakija täyttää perheenyhdistämisen edellytykset tai jos jäsenvaltio on päättänyt ottaa hakemuksen vastuulleen tämän asetuksen harkintavaltasäännösten nojalla, hakijalla ei saisi olla mahdollisuutta kuulua ryhmään korjaavan jakomekanismin puitteissa. Jos ryhmään kuuluvaa hakijaa ei voida siirtää esimerkiksi terveyssyistä taikka yleiseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, muut ryhmän jäsenet tai osia ryhmästä olisi voitava siirtää kohdentamisjäsenvaltioon ennen hakijaa, jota ei voida siirtää. Kun jäljellä olevan hakijan siirron esteet on poistettu, hänet olisi siirrettävä samaan jäsenvaltioon kuin muu ryhmä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kohdentamisjäsenvaltio voi päättää olla hyväksymättä sille kohdennettuja hakijoita 12 kuukauden ajan, jolloin sen olisi tallennettava tätä koskeva tieto automaattiseen järjestelmään ja ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan unionin turvapaikkavirastolle. Sen jälkeen hakijat, jotka olisi muutoin kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle, olisi kohdennettava muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltion, joka jättää väliaikaisesti osallistumatta korjaavaan jakomekanismiin, olisi suoritettava 250 000 euron suuruinen solidaarisuusmaksu kustakin hakijasta, jota se ei ota vastaan, jäsenvaltioille, joiden on määritetty olevan vastuussa näin kohdennettujen hakijoiden hakemusten käsittelystä. Komission olisi annettava täytäntöönpanosäädös, jossa määritetään menettelyt solidaarisuusmaksumekanismin toteuttamiseksi käytännössä. Euroopan unionin turvapaikkavirasto seuraa yhteisvastuuseen perustuvan rahoitusmekanismin soveltamista ja raportoi siitä komissiolle vuosittain.

Poistetaan.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Komission asetuksen (EY) N:o 1560/200322 mukaisesti siirrot kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon voidaan toteuttaa vapaaehtoiselta pohjalta, valvottuna lähtönä tai saattajan kanssa. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava vapaaehtoiseen siirtymiseen antamalla hakijalle asianmukaista tietoa ja varmistettava, että valvottu lähtö tai saattajan kanssa tapahtuva siirto toteutetaan inhimillisesti sekä perusoikeuksia ja ihmisarvoa sekä lapsen oikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen ja ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon asiaankuuluvan oikeuskäytännön kehitys erityisesti humanitaarisista syistä tapahtuvien siirtojen osalta.

(36)  Komission asetuksen (EY) N:o 1560/200322 mukaisesti siirrot kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon voidaan toteuttaa vapaaehtoiselta pohjalta, valvottuna lähtönä tai saattajan kanssa. Vapaaehtoiseen siirtymiseen olisi kannustettava antamalla hakijalle asianmukaista tietoa, ja sen yhteydessä olisi varmistettava, että valvottu lähtö tai saattajan kanssa tapahtuva siirto toteutetaan inhimillisesti sekä perusoikeuksia ja ihmisarvoa sekä lapsen oikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen ja ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon asiaankuuluvan oikeuskäytännön kehitys erityisesti humanitaarisista syistä tapahtuvien siirtojen osalta.

_________________

_________________

22 EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3.

22 EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan [yleistä tietosuoja‑asetusta (EU) .../2016] kyseisessä asetuksessa vahvistetusta päivästä alkaen. Siihen asti sovelletaan direktiiviä 95/46/EY. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan kyseistä asetusta ja tämän asetuksen säännöksiä henkilötietojen käsittelyä koskevista vaatimuksista. Näillä toimenpiteillä olisi erityisesti varmistettava tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjen henkilötietojen turvallisuus ja estettävä niiden laiton tai luvaton käyttö tai luovuttaminen taikka muuttaminen tai häviäminen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen valvontaviranomaisen tai toimivaltaisten valvontaviranomaisten olisi valvottava, että asianomaisten viranomaisten suorittama henkilötietojen käsittely, mukaan lukien tietojen välittäminen automaattiseen järjestelmään ja sieltä eteenpäin sekä tietojen toimittaminen viranomaisille, joilla on toimivalta suorittaa turvallisuuden varmentamisia, tapahtuu lainmukaisesti.

(38)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan [yleistä tietosuoja‑asetusta (EU) .../2016] kyseisessä asetuksessa vahvistetusta päivästä alkaen. Siihen asti sovelletaan direktiiviä 95/46/EY. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan kyseistä asetusta ja tämän asetuksen säännöksiä henkilötietojen käsittelyä koskevista vaatimuksista. Näillä toimenpiteillä olisi erityisesti varmistettava tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjen henkilötietojen turvallisuus ja estettävä niiden laiton tai luvaton käyttö tai luovuttaminen taikka muuttaminen tai häviäminen. Rekisteröidyille henkilöille olisi erityisesti ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä, kun tietoturvapoikkeama todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin heidän oikeuksilleen ja vapauksilleen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen valvontaviranomaisen tai toimivaltaisten valvontaviranomaisten olisi valvottava, että asianomaisten viranomaisten suorittama henkilötietojen käsittely, mukaan lukien tietojen välittäminen automaattiseen järjestelmään ja sieltä eteenpäin sekä tietojen toimittaminen viranomaisille, joilla on toimivalta suorittaa turvallisuuden varmentamisia, tapahtuu lainmukaisesti.

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Turvapaikkaviraston suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/20011 a.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti muihin johdanto-osan 38 kappaletta koskeviin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin, joissa todetaan, että yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden käsittelemiin tietoihin. Ehdotuksessa ei kuitenkaan sanota missään kohdassa, että asetusta (EY) N:o 45/2001 sovelletaan turvapaikkaviraston suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Johdanto-osan 39 kappaleessa mainitaan asetus (EY) N:o 45/2001 vain Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnan yhteydessä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 b)  Unionissa olevia hakijoita koskevilla tiedoilla saattaisi olla arvoa sen kolmannen maan viranomaisille, josta hakijat ovat siirtyneet hakemaan kansainvälistä suojelua. Kun otetaan huomioon kolmansien maiden aiheuttama lisääntynyt uhka unionin tietojärjestelmille ja koska tässä asetuksessa hahmoteltu järjestelmä merkitsee sitä, että kaikki rekisteröinnit saavat yksilöllisen tunnistenumeron, jäsenvaltioiden ja vastuussa olevien unionin virastojen olisi toteutettava kaikki oikeasuhteiset ja tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tiedot säilytetään turvallisesti.

Perustelu

Kansainvälistä suojelua hakevat ja varsinkin ne, jotka pakenevat poliittista vainoa, ovat usein paenneet kolmansien maiden hallintoja, jotka saattavat olla kiinnostuneita jäljittämään hakijaa. Kun otetaan huomioon, että erinäiset maat käyttävät yhä useammin ja järjestelmällisemmin hakkerointia ja käyvät informaatiosotaa, sekä jäsenvaltioiden että EU:n virastojen olisi toteutettava tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että kansainvälistä suojelua Euroopasta hakevien tiedot eivät päädy vääriin käsiin.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Tämän asetuksen täytäntöönpanoa voidaan helpottaa ja tehostaa jäsenvaltioiden välillä sovittavin kahdenvälisin järjestelyin, joilla parannetaan toimivaltaisten yksiköiden välisiä yhteyksiä, lyhennetään asioiden käsittelyssä noudatettavia määräaikoja, yksinkertaistetaan vastaanotto- ja takaisinottopyyntöjen käsittelyä tai vahvistetaan siirtojen toteuttamista koskevia menettelytapoja.

(40)  Tämän asetuksen täytäntöönpanoa voidaan helpottaa ja tehostaa turvapaikkaviraston tuella sekä jäsenvaltioiden välillä sovittavin kahdenvälisin järjestelyin, joilla parannetaan toimivaltaisten yksiköiden välisiä yhteyksiä, lyhennetään asioiden käsittelyssä noudatettavia määräaikoja, yksinkertaistetaan pyyntöjen ja ilmoitusten käsittelyä tai vahvistetaan siirtojen toteuttamista koskevia menettelytapoja.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Olisi varmistettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskevan järjestelmän jatkuvuus siirryttäessä asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamisesta tämän asetuksen soveltamiseen. Olisi myös varmistettava tämän asetuksen ja asetuksen [ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] välinen yhteensopivuus.

(41)  Olisi varmistettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskevan järjestelmän jatkuvuus siirryttäessä asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamisesta tämän asetuksen soveltamiseen. Olisi myös varmistettava tämän asetuksen ja asetuksen [ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] välinen yhteensopivuus. Kun kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten rekisteröintiä ja seurantaa sekä tässä asetuksessa säädettyä korjaavaa jakomekanismia koskeva automaattinen järjestelmä on määrittänyt kohdentamisjäsenvaltion, tämä tieto olisi syötettävä automaattisesti Eurodac‑järjestelmään. Siksi on tarpeen varmistaa korjaavan jakomekanismin keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän yhteentoimivuus.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä hyväksyttäessä seuraavat toimet: Dublin-/Eurodac-asetusta koskeva yhteinen tiedote samoin kuin ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu erityinen tiedote; vakiomuotoinen lomake ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien asiaan vaikuttavien tietojen vaihtoa varten; yhdenmukaiset edellytykset alaikäisten ja riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden kuulemiselle ja heitä koskevalle tietojenvaihdolle; yhdenmukaiset edellytykset vastaanottopyyntöjen ja takaisinottoilmoitusten valmistelulle ja toimittamiselle; kaksi luetteloa asiaan vaikuttavista todisteista ja aihetodisteista sekä näiden luetteloiden määräajoin tapahtuva uudelleentarkastelu; kulkulupa; yhdenmukaiset edellytykset siirtoja koskeville kuulemisille ja tietojenvaihdolle: vakiomuotoinen lomake ennen siirtoa tapahtuvalle tietojenvaihdolle; yhteinen terveystodistus; yhdenmukaiset edellytykset ja käytännön järjestelyt terveydentilaa koskevien tietojen vaihdolle ennen siirtoa; ja suojatut sähköiset tiedonsiirtokanavat pyyntöjen toimittamista varten.

(47)  Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä hyväksyttäessä seuraavat toimet: vakiomuotoinen lomake ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien asiaan vaikuttavien tietojen vaihtoa varten; yhdenmukaiset edellytykset alaikäisten ja riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden kuulemiselle ja heitä koskevalle tietojenvaihdolle; yhdenmukaiset edellytykset vastaanottopyyntöjen ja takaisinottoilmoitusten valmistelulle ja toimittamiselle; kaksi luetteloa asiaan vaikuttavista todisteista ja aihetodisteista sekä näiden luetteloiden määräajoin tapahtuva uudelleentarkastelu; kulkulupa; yhdenmukaiset edellytykset siirtoja koskeville kuulemisille ja tietojenvaihdolle: vakiomuotoinen lomake ennen siirtoa tapahtuvalle tietojenvaihdolle; yhteinen terveystodistus; yhdenmukaiset edellytykset ja käytännön järjestelyt terveydentilaa koskevien tietojen vaihdolle ennen siirtoa; ja suojatut sähköiset tiedonsiirtokanavat pyyntöjen toimittamista varten.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Komissiolle olisi täydentävien sääntöjen antamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenten, sisarusten tai sukulaisten tunnistamista; perusteita todistettujen perhesiteiden olemassaolon toteamista varten; perusteita, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sukulaisen valmiuksia huolehtia ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä, myös silloin, kun ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenet, sisarukset tai sukulaiset oleskelevat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa; seikkoja, jotka on otettava huomioon arvioitaessa riippuvuussuhdetta; perusteita, joilla arvioidaan henkilön valmiuksia huolehtia riippuvuussuhteessa olevasta henkilöstä; ja seikkoja, jotka on otettava huomioon arvioitaessa huomattavan pitkään kestävää matkustuskyvyttömyyttä. Käyttäessään valtaansa hyväksyä delegoituja säädöksiä komissio ei saa ylittää sitä, mikä on tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti lapsen edun mukaista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(48)  Komissiolle olisi täydentävien sääntöjen antamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenten, sisarusten tai sukulaisten tunnistamista; perusteita todistettujen perhesiteiden olemassaolon toteamista varten; perusteita, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sukulaisen valmiuksia huolehtia ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä, myös silloin, kun ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenet, sisarukset tai sukulaiset oleskelevat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa; seikkoja, jotka on otettava huomioon arvioitaessa riippuvuussuhdetta; perusteita, joilla arvioidaan henkilön valmiuksia huolehtia riippuvuussuhteessa olevasta henkilöstä; seikkoja, jotka on otettava huomioon arvioitaessa huomattavan pitkään kestävää matkustuskyvyttömyyttä; ja menettelyohjeita lapsen edun määrittämistä varten. Käyttäessään valtaansa hyväksyä delegoituja säädöksiä komissio ei saa ylittää sitä, mikä on tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti lapsen edun mukaista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus     39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Sen arvioimiseksi, täyttääkö tässä asetuksessa säädetty korjaava jakomekanismi tavoitteen varmistaa oikeudenmukainen vastuunjako jäsenvaltioiden välillä ja helpottaa tiettyihin jäsenvaltioihin kohdistuvaa kohtuutonta painetta, komission olisi tarkasteltava korjaavan jakomekanismin toimivuutta ja erityisesti varmistettava, että kynnys korjausmekanismin soveltamisen aloittamiselle ja lopettamiselle varmistaa tosiasiallisesti oikeudenmukaisen vastuunjaon jäsenvaltioiden välillä ja hakijoiden nopean pääsyn kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin tilanteissa, joissa jokin jäsenvaltio on asetuksen nojalla vastuussa suhteettoman suuresta määrästä hakemuksia.

(52)  Sen arvioimiseksi, täyttääkö tässä asetuksessa säädetty korjaava jakomekanismi tavoitteen varmistaa oikeudenmukainen vastuunjako jäsenvaltioiden välillä ja helpottaa tiettyihin jäsenvaltioihin kohdistuvaa kohtuutonta painetta, komission olisi tarkasteltava korjaavan jakomekanismin toimivuutta ja arvioitava, varmistaako se tosiasiallisesti oikeudenmukaisen vastuunjaon jäsenvaltioiden välillä ja hakijoiden nopean pääsyn kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin erityisesti tilanteissa, joissa jokin jäsenvaltio on asetuksen nojalla vastuussa suhteettoman suuresta määrästä hakemuksia. Komission olisi otettava Euroopan parlamentti tiiviisti mukaan kyseisiin tarkasteluihin.

Tarkistus     40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen puolisoiden tai hakijan alaikäiset lapset, jos nämä ovat naimattomia, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät kansallisen lain määritelmän mukaisesti adoptoitu,

–  ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen puolisoiden tai hakijan alaikäiset lapset ja täysi-ikäiset lapset, joista he ovat vastuussa, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät adoptoitu kansallisen lain määritelmän mukaisesti tai tunnustettu kansallisen lain mukaisesti, sekä muut lapset, joiden vanhempainvastuunkantajia he ovat,

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  jos hakija on alaikäinen ja naimaton, hakijan isä, äiti tai muu aikuinen, joka on hakijasta vastuussa sen jäsenvaltion lain tai käytännön perusteella, jossa aikuinen oleskelee,

–  jos hakija on alaikäinen, hakijan isä, äiti tai muu aikuinen, joka on hakijasta vastuussa sen jäsenvaltion lain tai käytännön perusteella, jossa aikuinen oleskelee,

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  jos kansainvälistä suojelua saava henkilö on alaikäinen ja naimaton, henkilön isä, äiti tai muu aikuinen, joka on suojelua saavasta henkilöstä vastuussa sen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaisesti, jossa suojelua saava henkilö oleskelee,

–  jos kansainvälistä suojelua saava henkilö on alaikäinen, henkilön isä, äiti tai muu aikuinen, joka on suojelua saavasta henkilöstä vastuussa sen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaisesti, jossa suojelua saava henkilö oleskelee,

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  ’edustajalla’ henkilöä tai organisaatiota, jonka toimivaltaiset elimet ovat nimittäneet avustamaan ja edustamaan ilman huoltajaa olevaa alaikäistä tässä asetuksessa säädetyissä menettelyissä, jotta lapsen etu voidaan varmistaa ja tehdä tarvittaessa alaikäisen puolesta oikeustoimia. Silloin kun edustajaksi nimetään organisaatio, sen on nimettävä henkilö, joka vastaa alaikäisen osalta organisaation tehtävistä tämän asetuksen mukaisesti;

k)  ’edunvalvojalla’ asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyasetus] [4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa] määriteltyä edunvalvojaa;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että yksittäistapauksessa on lainsäädännössä määritellyin objektiivisin perustein syytä olettaa, että palauttamismenettelyjen kohteena oleva hakija tai kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö saattaa paeta;

n)  ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että yksittäistapauksessa on Euroopan unionin turvapaikkaviraston laatimien normien ja kansallisen lainsäädännön mukaisin objektiivisin ja erityisin perustein todistetusti erityistä syytä olettaa, että hakija saattaa paeta, lukuun ottamatta yleisiä perusteita, kuten pelkästään se, että hakija on asetuksessa (EU) .../... [menettelyasetus] tarkoitettu hakija, tai hakijan kansalaisuus;

Tarkistus     45

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  ’hyötyvällä jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka hyötyy tämän asetuksen VII luvussa säädetyn korjaavan jakomekanismin soveltamisesta ja hakijan kohdentamisen toteuttamisesta;

Poistetaan.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – q alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

q)  ’uudelleensijoitetulla henkilöllä’ henkilöä, joka on uudelleensijoittamisprosessissa, jossa kolmannen maan kansalainen siirretään Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun, jäljempänä ’UNHCR’, pyynnöstä henkilön kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella kolmannesta maasta jäsenvaltioon, jossa hän saa oleskella jonkin seuraavan aseman perusteella:

q)  ’uudelleensijoitetulla henkilöllä’ henkilöä, joka on uudelleensijoittamisprosessissa, jossa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt valitaan, päästetään maahan ja siirretään Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun, jäljempänä ’UNHCR’, tai jäsenvaltioiden ohjauksesta kolmannesta maasta jäsenvaltioon, jossa hänelle tarjotaan suojelua ja hän saa oleskella jonkin seuraavan aseman perusteella:

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jäsenvaltioiden on ennakoivin toimenpitein varmistettava, että kaikille niiden alueella, myös ulkorajalla, aluevesillä tai niiden kauttakulkualueilla tai rajanylityspaikoilla, ulkorajoilla olevat kauttakulkualueet mukaan luettuina, oleville kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille, joiden voidaan kohtuudella olettaa hakevan kansainvälistä suojelua jäsenvaltiossa, annetaan tosiasiallinen mahdollisuus tulla rekisteröidyksi asetuksen (EU) XXXX/XX [turvapaikkamenettelyasetus] säännösten mukaisesti. Jäsenvaltion alueelle luvattomasti tullut henkilö on rekisteröitävä Eurodaciin asetuksen (EU) XXXX/XX [Eurodac-asetus] [14] artiklan mukaisesti.

Tarkistus     48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on käsiteltävä jokaisen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön minkä tahansa jäsenvaltion alueella tai rajalla tai kauttakulkualueella tekemä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Turvapaikkahakemuksen käsittelee yksi ainoa jäsenvaltio, ja tämä jäsenvaltio on se, joka III luvussa esitettyjen perusteiden mukaisesti on vastuussa hakemuksen käsittelystä.

1.  Jäsenvaltioiden on käsiteltävä jokaisen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön minkä tahansa jäsenvaltion alueella tai rajalla tai kauttakulkualueella tekemä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelee yksi ainoa jäsenvaltio, ja tämä jäsenvaltio on se, joka III ja IV luvussa esitettyjen perusteiden mukaisesti on vastuussa hakemuksen käsittelystä.

Tarkistus     49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jollei hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota voida määrittää tässä asetuksessa lueteltujen perusteiden mukaisesti, käsittelystä vastaa ensimmäinen jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty.

Jollei hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota voida määrittää III ja IV luvussa esitettyjen perusteiden mukaisesti, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään VII luvussa säädetyn korjaavan jakomekanismin mukaisesti.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hakija on mahdotonta siirtää jäsenvaltioon, joka on alun perin nimetty hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi, koska on perusteltuja syitä katsoa, että kyseisessä jäsenvaltiossa on turvapaikkamenettelyssä ja hakijoiden vastaanotto-olosuhteissa systeemisiä puutteita, jotka saattavat johtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitettuun epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on jatkettava III luvussa vahvistettujen perusteiden tarkastelua sen määrittämiseksi, voidaanko jokin toinen jäsenvaltio nimetä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi.

Jos hakija on mahdotonta siirtää jäsenvaltioon, joka on nimetty hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi, koska on perusteltuja syitä katsoa, että olisi olemassa todellinen vaara, että hakijan perusoikeuksia loukataan vakavasti, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on jatkettava III ja IV luvussa vahvistettujen perusteiden tarkastelua sen määrittämiseksi, voidaanko jokin toinen jäsenvaltio nimetä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tämän kohdan mukaisesti ei voida tehdä siirtoa mihinkään III luvussa vahvistettujen perusteiden mukaisesti nimettyyn jäsenvaltioon tai ensimmäiseen jäsenvaltioon, jossa hakemus on jätetty, määrittämisestä vastaavasta jäsenvaltiosta tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio.

Jos tämän kohdan mukaisesti ei voida tehdä siirtoa mihinkään III ja IV luvussa vahvistettujen perusteiden mukaisesti nimettyyn jäsenvaltioon, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään VII luvussa säädetyn korjaavan jakomekanismin mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennen hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden soveltamista III ja IV luvun mukaisesti ensimmäisen jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on tehty,

Poistetaan.

a)   on tutkittava, puuttuvatko kansainvälistä suojelua koskevalta hakemukselta käsiteltäväksi ottamisen edellytykset direktiivin 2013/32/EU 33 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan nojalla, kun maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi tai turvalliseksi kolmanneksi maaksi; ja

 

b)   on käsiteltävä hakemus direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä, kun seuraavat perusteet täyttyvät:

 

i)   hakija on kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ja tämä maa oli hakijan aikaisempi asuinmaa, joka on määritetty turvalliseksi alkuperämaaksi asetuksen [ehdotus COM(2015) 452, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015] nojalla vahvistetussa EU:n yhteisessä turvallisten alkuperämaiden luettelossa; tai

 

ii)   hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltion kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle taikka hakija on poistettu maasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleistä turvallisuutta ja tai yleistä järjestystä koskevista painavista syistä.

 

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ensimmäisen jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus rekisteröitiin, on käsiteltävä kyseinen hakemus asetuksen XXXX/XX/EU [turvapaikkamenettelyasetus] [40] artiklan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä, jos 3 a artiklassa säädetyn turvallisuustarkistuksen perusteella hakijan katsotaan painavista syistä olevan vaaraksi jäsenvaltion kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle taikka hakija on aiemmin poistettu pakkokeinoin kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko määrittämisestä vastaavasta jäsenvaltiosta tai toisesta jäsenvaltiosta yleistä turvallisuutta tai yleistä järjestystä koskevista painavista syistä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos jäsenvaltio katsoo, että hakemukselta puuttuvat käsiteltäväksi ottamisen edellytykset, tai jos jäsenvaltio käsittelee hakemuksen 3 kohdan mukaisesti nopeutetussa menettelyssä, se katsotaan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi.

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltio, joka on käsitellyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, vastaa mahdollisten lisäselvitysten tai hakijan jättämän uusintahakemuksen käsittelystä direktiivin 2013/32/EU 40, 41 ja 42 artiklan mukaisesti, myös 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, riippumatta siitä, onko hakija poistunut tai poistettu jäsenvaltioiden alueelta.

5.  Jäsenvaltio, joka on käsitellyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, vastaa mahdollisten lisäselvitysten tai hakijan jättämän myöhemmän hakemuksen käsittelystä asetuksen (EU) XXX/XXX [turvapaikkamenettelyasetus] [42] artiklan mukaisesti, myös 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, paitsi jos hakija on poistettu tai poistunut jäsenvaltion alueelta palauttamispäätöksen jälkeen.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Turvallisuustarkistus

 

1.  Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on otettava hakijan biometriset tiedot viipymättä asetuksen (EU) XXX/XXX [Eurodac-asetus] 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on mahdollisimman pian hakijan rekisteröinnin jälkeen suoritettava turvallisuustarkistus asiaa koskevista unionin tai kansallisista tietokannoista.

2.  Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu turvallisuustarkistus tai määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion muun muassa 7 artiklassa tarkoitetulla puhuttelulla keräämät lisätiedot antavat aihetta epäillä, että hakijan voidaan katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltion kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on suoritettava 7 artiklassa tarkoitetun puhuttelun lisäksi henkilökohtainen turvallisuuspuhuttelu sen selvittämiseksi, voidaanko hakijan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi kyseisen jäsenvaltion kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakijan on esitettävä mahdollisimman pian ja viimeistään 7 artiklan mukaisen puhuttelun aikana kaikki hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisen kannalta olennaiset seikat ja tiedot ja tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

2.  Hakijan on esitettävä mahdollisimman pian kaikki saatavilla olevat, hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisen kannalta olennaiset seikat ja tiedot ja tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisen kannalta olennaiset seikat ja tiedot ainoastaan siinä määrin, kuin ne on esitetty ennen lopullista päätöstä käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisestä.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos hakija ei noudata 4 artiklan 1 kohdassa säädettyä velvollisuuttaan, hakemuksen käsittelystä tämän asetuksen mukaisesti vastuussa olevan jäsenvaltion on käsiteltävä hakemus nopeutetussa menettelyssä direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus     59

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion, jossa hakijan edellytetään olevan saapuvilla, on jatkettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämismenettelyjä myös siinä tapauksessa, että hakija on poistunut sen alueelta luvattomasti tai ei muuten ole sen toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä.

2.  Jäsenvaltion, jossa hakijan edellytetään olevan saapuvilla, on jatkettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämismenettelyjä myös siinä tapauksessa, että hakija on poistunut sen alueelta luvattomasti tai ei muuten ole sen toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asiasta ilmoitus 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun automaattiseen järjestelmään heti, kun niillä on todisteet siitä, että hakija on poistunut jäsenvaltion alueelta.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hakijalla ei ole tämän asetuksen mukaisten menettelyjen aikana oikeutta direktiivin 2013/33/EU 14–19 artiklassa säädettyihin vastaanotto-olosuhteisiin, lukuun ottamatta kiireellistä terveydenhuoltoa, missään muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla.

Poistetaan.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Heti kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on tehty jäsenvaltiossa asetuksen (EU) XXXX/XXX [turvapaikkamenettelyasetus] [26] artiklassa tarkoitetulla tavalla, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotka koskevat kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröintiä kyseisen asetuksen [26 artiklan 1 kohdan] mukaisesti. Tässä yhteydessä asianmukaisesti koulutetun henkilöstön on annettava yhdessä edunvalvojan kanssa alaikäisille tietoa lapsille soveltuvalla tavalla direktiivin (EU) xxx/xxxx [vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi] [5 artiklan 2 kohdan] mukaisesti erityisesti tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaisesta menettelystä perheenjäsenten tai sukulaisten tunnistamiseksi.

Tarkistus     62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Heti kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty jäsenvaltiossa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle tämän asetuksen soveltamisesta, 4 artiklassa säädetyistä velvollisuuksista ja 5 artiklassa säädetyistä velvollisuuksien noudattamatta jättämisen seurauksista sekä erityisesti seuraavista seikoista:

1.  Heti kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on rekisteröity jäsenvaltiossa asetuksen (EU) XXXX/XX [turvapaikkamenettelyasetus] [27] artiklassa tarkoitetulla tavalla, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle tämän asetuksen soveltamisesta, 4 artiklassa säädetyistä velvollisuuksista ja 5 artiklassa säädetyistä velvollisuuksien noudattamatta jättämisen seurauksista sekä erityisesti seuraavista seikoista:

Tarkistus     63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  siitä, että oikeus hakea kansainvälistä suojelua ei sisällä hakijan oikeutta valita kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio;

a)  siitä, että oikeus hakea kansainvälistä suojelua ei sisällä hakijan oikeutta valita kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, paitsi jos tällainen oikeus on voimassa VII luvun mukaista jakomekanismia sovellettaessa;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tämän asetuksen tavoitteista ja siitä, mitä seuraa toisen hakemuksen tekemisestä toisessa jäsenvaltiossa sekä siitä jäsenvaltiosta poistumisesta, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla, siinä vaiheessa, kun tämän asetuksen mukaisesti hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota määritetään ja kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta käsitellään, erityisesti siitä, että hakijalla ei ole oikeutta direktiivin 2013/33/EU 14–19 artiklassa säädettyihin vastaanotto‑olosuhteisiin, lukuun ottamatta kiireellistä terveydenhuoltoa, missään muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla;

b)  tämän asetuksen tavoitteista ja siitä, mitä seuraa toisen hakemuksen tekemisestä toisessa jäsenvaltiossa sekä siitä jäsenvaltiosta poistumisesta, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla, siinä vaiheessa, kun tämän asetuksen mukaisesti hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota määritetään ja kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta käsitellään;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  perheenyhdistämistä koskevista säännöksistä ja tässä yhteydessä sovellettavista perheenjäsenten ja sukulaisten määritelmästä sekä hakijan tarpeesta antaa menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, jotka voivat auttaa selvittämään muissa jäsenvaltioissa olevien perheenjäsenten tai sukulaisten olinpaikan, sekä kaikesta tuesta, jota jäsenvaltio voi tarjota perheenjäsenten tai sukulaisten jäljittämiseksi;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  hakijan tarpeesta antaa menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, jotka voivat auttaa sen selvittämisessä, onko hakijalla aiempia oleskelulupia, viisumeita tai tutkintotodistuksia;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  jäljempänä olevan 19 artiklan mukaisesta mahdollisuudesta pyytää, että jokin muu jäsenvaltio kuin jäsenvaltio, jossa hakijat ovat saapuvilla, soveltaa harkintavaltalauseketta, sekä menettelyyn liittyvistä erityisjärjestelyistä;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c d)  tarvittaessa VII luvussa säädetystä kohdentamismenettelystä;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c e)  hakijan 36 artiklan 1 c kohdan mukaisesta mahdollisuudesta valita yksi neljästä jäsenvaltiosta, joissa on lukumääräisesti vähiten hakijoita suhteessa niiden 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen mukaiseen osuuteen, edellyttäen, että hakija on noudattanut 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia;

Tarkistus     70

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetusta henkilökohtaisesta puhuttelusta ja velvollisuudesta antaa tietoja jäsenvaltioissa oleskelevista perheenjäsenistä, sukulaisista tai muista omaisista ja osoittaa nämä tiedot oikeiksi sekä keinoista, joilla hakija voi toimittaa tällaiset tiedot;

d)  jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetun henkilökohtaisen puhuttelun tarkoituksesta sekä siitä, millaisia tietoja ja todisteita hakijan on toimitettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten, sekä keinoista, joilla hakija voi toimittaa tällaiset tiedot;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  mahdollisuudesta hakea siirtopäätökseen muutosta seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen antamisesta ja siitä, että tämä muutoksenhaku rajoitetaan sen arvioimiseen, onko rikottu tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohtaa epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vaaran osalta tai 10–13 artiklaa tai 18 artiklaa;

e)  mahdollisuudesta hakea siirtopäätökseen muutosta ja muutoksenhakua koskevista järjestelyistä sekä oikeudesta 28 artiklan mukaisiin tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin muutoksen hakemiseksi tuomioistuimessa, myös tilanteessa, jossa siirtopäätöstä ei tehdä;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  ilman huoltajaa olevan alaikäisen tapauksessa edunvalvojan roolista ja vastuista sekä siitä, miten edunvalvojaa vastaan voidaan tehdä valituksia luottamuksellisesti ja turvallisesti ja kunnioittaen täysin lapsen oikeutta tulla kuulluksi;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  oikeudesta pyytää maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta menettelyn kaikissa vaiheissa;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h c)  jäljempänä 6 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetun tiedotusverkkosivuston olemassaolosta;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tarvittaessa VII luvussa säädetystä kohdentamismenettelystä.

Poistetaan.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kirjallisesti kielellä, jota hakija ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä varten 3 kohdan nojalla laadittua yhteistä tiedotetta.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kielellä, jota hakija ymmärtää, tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä varten 3 kohdan nojalla laadittua yhteistä tiedotusaineistoa.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tiedot on toimitettava kirjallisesti ja suullisesti ja tarvittaessa multimediavälineitä käyttäen. Suullisesti tiedot voidaan antaa joko henkilökohtaisesti tai ryhmille, ja hakijoilla on oltava mahdollisuus esittää kysymyksiä menettelyvaiheista, joita heidän odotetaan noudattavan, kun käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltiota määritetään tämän asetuksen mukaisesti. Alaikäisten tapauksessa asianmukaisesti koulutetun henkilöstön on annettava tiedot lapsille soveltuvalla tavalla direktiivin (EU) xxx/xxxx [vastaanotto‑olosuhteita koskeva direktiivi] [5 artiklan 2 kohdan] mukaisesti yhdessä edunvalvojan kanssa.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarvittaessa tiedot on annettava myös suullisesti esimerkiksi 7 artiklassa tarkoitetun henkilökohtaisen puhuttelun yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että hakija ymmärtää ne.

Poistetaan.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen tiedotteen sekä ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitetun erityisen tiedotteen, jotka sisältävät vähintään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Yhteisen tiedotteen on sisällettävä myös tietoja asetuksen (EU) [ehdotus asetukseksi asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] soveltamisesta ja erityisesti tarkoituksesta, jota varten hakijan tietoja voidaan käsitellä Eurodac‑järjestelmässä. Yhteinen tiedote on laadittava niin, että jäsenvaltiot voivat täydentää sitä jäsenvaltiokohtaisilla lisätiedoilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän artiklan 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto laatii tiiviissä yhteistyössä vastuussa olevien kansallisten virastojen kanssa yhteisen tiedotusaineiston, joka sisältää vähintään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tämän yhteisen tiedotusaineiston on sisällettävä myös tietoja asetuksen (EU) [ehdotus asetukseksi asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] soveltamisesta ja erityisesti tarkoituksesta, jota varten hakijan tietoja voidaan käsitellä Eurodac-järjestelmässä. Yhteinen tiedotusaineisto on laadittava niin, että jäsenvaltiot voivat täydentää sitä jäsenvaltiokohtaisilla lisätiedoilla. Euroopan unionin turvapaikkavirasto laatii erityisiä tiedotusaineistoja, jotka on tarkoitettu erityisesti seuraaville kohderyhmille:

 

a)   aikuiset hakijat;

 

b)   ilman huoltajaa olevat alaikäiset;

 

c)   huoltajan kanssa olevat alaikäiset.

 

 

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto asettaa käyttöön erityisen verkkosivuston, jossa on tietoja yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä ja erityisesti tämän asetuksen toiminnasta. Verkkosivuston tietojen on oltava kattavat ja ajantasaiset, ne on tarjottava tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, ja niiden on oltava saatavilla kaikilla unioniin saapuvien hakijoiden eniten puhumilla kielillä.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava hakijoille heidän hakemustaan koskevien tämän asetuksen mukaisten menettelyjen etenemisestä. Tiedot on annettava kirjallisina säännöllisin väliajoin ja vähintään kahden viikon välein. Alaikäisten tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava samoin ehdoin sekä alaikäiselle että vanhemmalle tai edunvalvojalle.

Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tällaisten tietojen antamista koskevat järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus     82

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Oikeus maksuttomaan oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen

 

1.   Jäsenvaltion on tarjottava maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta tämän asetuksen soveltamiseen liittyvissä asioissa kaikissa menettelyn vaiheissa, jos hakijalla ei ole varaa maksaa siitä aiheutuvia kustannuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hakijan oikeutta valita oma oikeudellinen edustaja omalla kustannuksellaan. Jäsenvaltiot voivat vaatia aiheutuneiden kustannusten maksamista takaisin kokonaan tai osittain, jos päätös kyseisten kustannusten kattamisesta tehtiin hakijan toimittamien väärien tietojen perusteella, edellyttäen, että voidaan osoittaa, että hakijalla on varaa maksaa aiheutuneet kustannukset.

 

2.   Oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen on kuuluttava vähintäänkin seuraavat:

 

a)   menettelyä koskevien tietojen toimittaminen hakijan yksilöllinen tilanne huomioon ottaen;

 

b)   avustaminen henkilökohtaiseen puhutteluun valmistautumisessa ja sen yhteydessä toimitettavien todentavien asiakirjojen ja todisteiden valmistelussa sekä osallistuminen henkilökohtaiseen puhutteluun;

 

c)   siirtopäätöksen perusteiden ja seurausten selittäminen sekä tiedon antaminen siitä, kuinka päätökseen voi hakea muutosta tai miten oikeussuojakeinoihin voi turvautua tilanteissa, joissa 28 artiklan mukaista siirtopäätöstä ei tehdä.

 

Jäsenvaltioiden on tätä kohtaa noudattaessaan huolehdittava siitä, että oikeusapua ja oikeudellista edustusta ei mielivaltaisesti rajoiteta ja että hakijan oikeussuojan tosiasiallista toteutumista ei haitata.

 

Oikeusavun saatavuutta koskevista menettelyistä säädetään kansallisessa laissa.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta voidaan helpottaa hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on suoritettava hakijan henkilökohtainen puhuttelu, paitsi jos hakija on paennut tai jos hakijan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamat tiedot riittävät hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittelemiseen. Puhuttelu auttaa myös asianmukaisesti ymmärtämään 6 artiklan mukaisesti hakijalle annetut tiedot.

1.  Jotta voidaan helpottaa hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on suoritettava hakijan henkilökohtainen puhuttelu. Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on esitettävä ennakoivasti kysymyksiä kaikista hakemukseen liittyvistä näkökohdista, jotka auttavat käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisessä. Puhuttelu auttaa myös asianmukaisesti ymmärtämään 6 artiklan mukaisesti hakijalle annetut tiedot.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltio voi luopua henkilökohtaisen puhuttelun järjestämisestä, jos hakijan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamat tiedot riittävät hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseen ja jos hakija ei pyydä tulla kuulluksi. Jos jäsenvaltio jättää puhuttelun suorittamatta, sen on annettava hakijalle mahdollisuus esittää kaikki vastuussa olevan jäsenvaltion asianmukaiseksi määrittämiseksi tarvittavat lisätiedot ennen kuin tehdään lopullinen päätös hakijan siirtämisestä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus     85

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa ennen 24 artiklan mukaisen vastaanottopyynnön tekemistä.

2.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa ennen 24 artiklan mukaisen vastaanottopyynnön tai hakijan siirtämistä koskevan päätöksen tekemistä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava kielellä, jota hakija ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän ja jolla hän pystyy kommunikoimaan. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa turvauduttava tulkkiin, jonka välityksellä hakija ja henkilökohtaisen puhuttelun suorittaja pystyvät kommunikoimaan keskenään asianmukaisella tavalla.

3.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava kielellä, jota hakija ymmärtää ja jolla hän pystyy kommunikoimaan. Ilman huoltajaa olevien alaikäisten puhuttelut suorittaa kansallisen lainsäädännön nojalla asianmukaisesti koulutettu ja pätevä henkilö lapsille soveltuvalla tavalla edunvalvojan ja tarvittaessa hakijan oikeudellisen neuvonantajan läsnä ollessa.

 

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa turvauduttava pätevään tulkkiin ja tapauksen mukaan kulttuurivälittäjään, jonka välityksellä hakija ja henkilökohtaisen puhuttelun suorittaja pystyvät kommunikoimaan keskenään asianmukaisella tavalla. Hakija voi pyytää, että puhuttelun suorittaa ja siinä avustaa saman sukupuolen edustaja, jos se on mahdollista.

Tarkistus     87

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava olosuhteissa, joilla taataan asianmukainen luottamuksellisuus. Puhuttelun suorittaa kansallisen lain mukaisesti pätevä henkilö.

4.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava olosuhteissa, joilla taataan asianmukainen luottamuksellisuus. Puhuttelun suorittaa kansallisen lain mukaisesti pätevä henkilö. Hakijoille, joiden on todettu tarvitsevan erityisiä menettelyllisiä takeita, olisi annettava asianmukaista tukea, myös riittävästi aikaa, jotta voidaan luoda tarvittavat edellytykset sille, että he voivat tosiasiallisesti esittää kaikki seikat, joiden perusteella hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio voidaan määrittää.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä on asianmukaiset menettelyohjeet sen varmistamiseksi, että sellaisten hakijoiden suhteen, jotka ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi ihmiskaupassa tai muussa järjestäytyneessä rikollistoiminnassa, toteutetaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

Tarkistus     89

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltion, joka suorittaa henkilökohtaisen puhuttelun, on laadittava siitä kirjallinen yhteenveto, joka sisältää vähintään tärkeimmät hakijan puhuttelussa antamat tiedot. Yhteenveto voidaan antaa joko selosteena tai vakiolomakkeella. Jäsenvaltion on varmistettava, että hakija ja/tai häntä edustava oikeudellinen tai muu neuvonantaja voivat hyvissä ajoin tutustua yhteenvetoon.

5.  Jäsenvaltion, joka suorittaa henkilökohtaisen puhuttelun, on laadittava siitä kirjallinen yhteenveto, joka sisältää vähintään tärkeimmät hakijan puhuttelussa antamat tiedot. Hakijan ja tarpeen mukaan edunvalvojan ja/tai oikeudellisen edustajan on puhuttelun lopuksi tarkistettava tärkeimmät yhteenvetoon sisällytettävät tiedot. Yhteenveto on annettava selosteena. Jäsenvaltion on tehtävä puhuttelusta äänitallenne. Jäsenvaltion on varmistettava, että hakija ja/tai häntä edustava edunvalvoja tai oikeudellinen neuvonantaja voivat tutustua yhteenvetoon mahdollisimman pian puhuttelun jälkeen ja joka tapauksessa ennen kuin siirtopäätös tehdään.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion, jossa edellytetään, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on saapuvilla, on huolehdittava siitä, että kyseisellä alaikäisellä on edustaja, joka edustaa ja/tai avustaa häntä tässä asetuksessa säädetyissä asiaankuuluvissa menettelyissä. Tällä edustajalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus sen varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan huomioon tämän asetuksen nojalla toteutettavissa menettelyissä. Tällaisen edustajan on voitava tutustua hakijan asiakirja-aineistossa olevien asiaan vaikuttavien asiakirjojen sisältöön, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu erityinen tiedote.

Kunkin jäsenvaltion, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen on saapuvilla, on huolehdittava siitä, että kyseisellä alaikäisellä on edunvalvoja, joka edustaa ja/tai avustaa häntä kaikissa tässä asetuksessa säädetyissä menettelyissä. Tällä edunvalvojalla on oltava riittävä pätevyys, koulutus, asiantuntemus ja riippumattomuus sen varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan huomioon tämän asetuksen nojalla toteutettavissa menettelyissä. Tällaisen edunvalvojan on voitava tutustua hakijan asiakirja-aineistossa olevien asiaan vaikuttavien asiakirjojen sisältöön, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu erityinen tiedotusaineisto. Edunvalvoja on nimitettävä mahdollisimman pian mutta viimeistään 24 tunnin kuluessa hakemuksen tekemisestä ja joka tapauksessa ennen biometristen tietojen keräämistä asetuksen (EU) XXXX/XX [Eurodac-asetus] [10 artiklan 1 kohdan tai 13 artiklan 1 kohdan] mukaisesti.

Tarkistus     91

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edunvalvojan on oltava mahdollisimman suuressa määrin mukana jäsenvaltion tämän asetuksen mukaisen vastuun määrittämisessä. Tätä varten edunvalvojan on tuettava alaikäistä tämän antaessa tietoja, joita tarvitaan hänen etunsa arvioimiseksi 3 kohdan mukaisesti, ja käyttäessä oikeuttaan tulla kuulluksi sekä tuettava tämän yhteydenpitoa muihin toimijoihin, kuten perheenjäseniä jäljittäviin järjestöihin, jos se on tässä tarkoituksessa aiheellista, ottaen huomioon alaikäistä koskevat luottamuksellisuusvelvoitteet.

 

 

 

Edunvalvojan on varmistettava, että alaikäisellä on saatavillaan tämän asetuksen mukaisia menettelyjä koskevat tiedot, oikeudellinen neuvonta ja edustus, sekä tiedotettava alaikäiselle häntä koskevien tämän asetuksen mukaisten menettelyjen etenemisestä.

 

Edunvalvojan on voitava tutustua alaikäisen asiakirja-aineistossa olevien asiaan vaikuttavien asiakirjojen sisältöön, mukaan luettuina ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu erityinen tiedotusaineisto ja lomakkeet, joista säädetään 6 artiklassa.

 

Edunvalvojien on saatava säännöllisesti koulutusta ja tukea, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä.

 

 

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys;

b)  alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys ottaen erityisesti huomioon hänen etnisen, uskonnollisen, kulttuurisen ja kielellisen taustansa samoin kuin vakauden ja jatkuvuuden tarpeen hänen hoito- ja huoltojärjestelyissään sekä terveydenhuolto- ja koulutuspalvelujen saatavuuden;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  turvallisuusnäkökohdat erityisesti silloin kun on olemassa vaara, että alaikäinen saattaa olla ihmiskaupan uhri;

c)  turvallisuusnäkökohdat erityisesti silloin kun on olemassa vaara, että alaikäinen saattaa olla minkä tahansa väkivallan ja hyväksikäytön muodon, esimerkiksi ihmiskaupan, uhri;

Tarkistus     94

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  haavoittuvuus, kuten traumat, terveyteen liittyvät erityistarpeet ja vammaisuus;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  takeet luovuttamisesta nimetylle edunvalvojalle vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  edunvalvojan toimittamat tiedot siinä jäsenvaltiossa, jossa alaikäinen on saapuvilla;

Tarkistus     97

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  tarve käsitellä alaikäisiä koskevat päätökset ensisijaisesti;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alaikäisen etua arvioitaessa on taattava alaikäisen oikeus tulla kuulluksi.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennen kuin ilman huoltajaa oleva alaikäinen siirretään hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon tai tarvittaessa kohdentamisjäsenvaltioon, siirtävän jäsenvaltion on varmistettava, että hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio tai kohdentamisjäsenvaltio toteuttaa viipymättä direktiivin 2013/33/EU 14–24 artiklassa ja direktiivin 2013/32/EU 25 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. Ennen ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämistä koskevan päätöksen tekemistä on aina arvioitava hänen etunsa. Arvion on perustuttava 3 kohdassa lueteltuihin näkökohtiin. Arvio on tehtävä ripeästi, ja sen tekijällä on oltava tarvittava pätevyys ja asiantuntemus sen varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan huomioon.

4.  Ennen kuin ilman huoltajaa oleva alaikäinen siirretään hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon tai tarvittaessa kohdentamisjäsenvaltioon, siirtävän jäsenvaltion on saatava kussakin yksittäistapauksessa takeet siitä, että hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio tai kohdentamisjäsenvaltio toteuttaa viipymättä direktiivin 2013/33/EU 14–24 artiklassa ja direktiivin 2013/32/EU 25 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. Ennen ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämistä tai siirtämättä jättämistä koskevan päätöksen tekemistä on aina arvioitava monialaisesti hänen etunsa. Kyseisen arvion on perustuttava 3 kohdassa lueteltuihin näkökohtiin, ja arvion tuloksena tehdyt päätelmät kustakin näkökohdasta on mainittava selvästi siirtopäätöksessä. Arvio on tehtävä ripeästi, ja sen tekemisestä vastaavalla monialaisella ryhmällä on oltava tarvittava pätevyys ja asiantuntemus sen varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan huomioon. Monialaisessa arvioinnissa on oltava mukana pätevä henkilöstö, jolla on asiantuntemusta lapsen oikeuksista ja lapsipsykologiasta ja lapsen kehityksestä, ja ainakin alaikäisen edunvalvojan ja oikeudellisen neuvonantajan on myös osallistuttava arviointiin.

Tarkistus     100

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäljempänä olevaa 10 artiklaa sovellettaessa jäsenvaltion, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, on mahdollisimman pian toteutettava asianmukaiset toimet jäsenvaltioiden alueella oleskelevien ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenten tai sukulaisten tunnistamiseksi ja suojattava samalla lapsen etua.

Jäljempänä olevia 10 ja 19 artiklaa sovellettaessa jäsenvaltion, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen tekee kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, on mahdollisimman pian toteutettava asianmukaiset toimet jäsenvaltioiden alueella oleskelevien ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenten tai sukulaisten tunnistamiseksi ja suojattava samalla lapsen etua.

Tarkistus     101

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäljempänä 47 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön, joka käsittelee ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevia pyyntöjä, on oltava saanut ja jatkuvasti saatava alaikäisten erityistarpeita koskevaa asianmukaista koulutusta.

Jäljempänä 47 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön, joka käsittelee ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevia pyyntöjä, on oltava saanut ja jatkuvasti saatava alaikäisten erityistarpeita koskevaa asianmukaista koulutusta, mukaan luettuna koulutus lapsen oikeuksista, lapsipsykologiasta ja lapsen kehityksestä. Tähän koulutukseen on sisällytettävä myös moduuleja, joissa käsitellään riskinarviointia, jonka perusteella hoito ja suojelu kohdennetaan alaikäisen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, keskittyen erityisesti ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa, sekä koulutusta, joka koskee hyviä käytäntöjä katoamisten estämiseksi.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Ennen ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtoa vastaanottavan jäsenvaltion on nimitettävä edunvalvoja mahdollisimman pian mutta joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa siirtopäätöksen vahvistamisesta. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion nimittämää edunvalvojaa koskevat tiedot nykyiselle edunvalvojalle samalla kun ne toimittavat siirtojärjestelyjä koskevat tiedot.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän artiklan mukaisesti lapsen edun arviointiin liittyvää valtioiden välistä yhteistyötä koskevat säännöt ja menettelyt.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Vastaanoton kustannukset

 

1.   Hakijan vastaanotosta aiheutuvat kustannukset, joista määrittämisestä vastaava jäsenvaltio vastaa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröinnistä siihen asti, että hakija siirretään hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon tai määrittämisestä vastaava jäsenvaltio ottaa hakijan vastuulleen, korvataan unionin yleisestä talousarviosta.

 

2.   Vastaanoton kustannukset, joista jäsenvaltio vastaa, kun 9 artiklan mukaisesti katsotaan ilmeisen epätodennäköiseksi, että hakijaa pidettäisiin kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, korvataan unionin yleisestä talousarviosta.

Tarkistus     105

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perusteita, joiden mukaan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään, sovelletaan ainoastaan kerran, siinä järjestyksessä kuin ne on esitetty tässä luvussa.

1.  Perusteita, joiden mukaan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään, sovelletaan ainoastaan kerran, siinä järjestyksessä kuin ne on esitetty III ja IV luvussa.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tässä luvussa esitettyjen perusteiden mukaisesti hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään sen tilanteen mukaan, joka oli vallalla hakijan jättäessä ensimmäisen kerran kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa jossakin jäsenvaltiossa.

2.  Tässä luvussa esitettyjen perusteiden mukaisesti hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään sen tilanteen mukaan, joka oli vallalla hakijan jättäessä ensimmäisen kerran kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa jossakin jäsenvaltiossa asetuksen (EU) xxx/xxxx [turvapaikkamenettelyasetus] [28] artiklan mukaisesti.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos määrittämisestä vastaavassa jäsenvaltiossa vastuussa oleva viranomainen toteaa 7 artiklassa tarkoitetun henkilökohtaisen puhuttelun suoritettuaan, että vastuussa olevaa jäsenvaltiota ei voida määrittää 10, 11, 12, 13 tai 18 artiklan perusteella, ja jos hakija ei tarvitse asetuksen (EU) XXX/XXX [turvapaikkamenettelyasetus] [19] artiklan mukaisia erityisiä menettelyllisiä takeita, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on ennen jäljellä olevien perusteiden soveltamista III tai IV luvun mukaisesti tutkittava alustavasti, onko hakija hakemusta jättäessään esittänyt vain asioita, joilla ei ole merkitystä sen selvittämiseksi, voidaanko häntä pitää kansainvälistä suojelua saavana henkilönä asetuksen (EU) XXX/XXX [aseman määrittelyä koskeva asetus] mukaisesti, sekä selvitettävä alustavasti, ettei määrittämisestä vastaavalle jäsenvaltiolle ole annettu eikä sen käytettävissä ole mitään muita tietoja, joista kävisi ilmi, että häntä voidaan pitää kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, minkä vuoksi hänen hakemuksensa saada kansainvälistä suojelua on selvästi epäuskottava.

 

Tällaisessa tapauksessa olisi katsottava ilmeisen epätodennäköiseksi, että hakijaa pidettäisiin kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, ja määrittämisestä vastaavaa jäsenvaltiota on pidettävä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevana jäsenvaltiona, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) XXX/XXX [turvapaikkamenettelyasetus] [37] artiklan soveltamista.

Tarkistus     108

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakemuksen käsittelystä vastuussa on jäsenvaltio jossa joku ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsen laillisesti oleskelee, mikäli tämä on alaikäisen edun mukaista. Jos hakija on naimisissa oleva alaikäinen, jonka puoliso ei oleskele laillisesti jäsenvaltioiden alueella, hakemuksen käsittelystä on vastuussa se jäsenvaltio, jossa alaikäisen isä, äiti tai joku muu kyseisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaisesti hänestä vastuussa oleva aikuinen tai alaikäisen sisarus laillisesti oleskelee.

2.  Hakemuksen käsittelystä vastuussa on jäsenvaltio, jossa joku ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsen laillisesti oleskelee, jollei voida osoittaa, että tämä ei ole alaikäisen edun mukaista. Jos hakija on alaikäinen, hakemuksen käsittelystä on vastuussa se jäsenvaltio, jossa alaikäisen isä, äiti tai joku muu kyseisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaisesti hänestä vastuussa oleva aikuinen tai alaikäisen sisarus laillisesti oleskelee.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos hakijalla on toisessa jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleva sukulainen, ja kun henkilökohtaisen puhuttelun perusteella todetaan, että kyseinen sukulainen voi huolehtia hänestä, kyseisen jäsenvaltion on saatettava alaikäinen yhteen sukulaisensa kanssa, ja siitä tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, edellyttäen että tämä on alaikäisen edun mukaista.

3.  Jos hakijalla on toisessa jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleva sukulainen ja kun henkilökohtaisen puhuttelun perusteella todetaan, että kyseinen sukulainen voi huolehtia hänestä, kyseisen jäsenvaltion on saatettava alaikäinen yhteen sukulaisensa kanssa ja siitä tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, jollei voida osoittaa, että tämä ei ole alaikäisen edun mukaista.

Tarkistus     110

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua perheenjäsentä tai sukulaista ole, hakemuksen käsittelystä on vastuussa se jäsenvaltio, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen on jättänyt ensimmäisen kerran kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa, jollei voida osoittaa, että tämä ei ole alaikäisen edun mukaista.

5.  Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua perheenjäsentä tai sukulaista ole ja jos muita III ja IV luvussa, erityisesti 19 artiklassa, vahvistettuja perusteita ei sovelleta, hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään VII luvussa säädetyllä jakomekanismilla, edellyttäen, että alaikäiselle annetaan aina mahdollisuus valita kohdentamisjäsenvaltio 36 artiklan 1 c kohdan mukaisesti. Ennen kuin vastuussa oleva jäsenvaltio tekee päätöksen, olisi toteutettava alaikäisen edun monialainen arviointi, myös kohdentamistapauksissa.

Tarkistus     111

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos alaikäisen mukana on yksi vanhempi, aikuinen sisarus tai muu aikuinen, joka on alaikäisen vanhempainvastuunkantaja asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön perusteella, ja yksi vanhempi tai muu aikuinen, joka on alaikäisen vanhempainvastuunkantaja asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön perusteella, oleskelee laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella, vastuussa oleva jäsenvaltio on se, jossa vanhempi tai muu aikuinen, joka on alaikäisen vanhempainvastuunkantaja, oleskelee laillisesti, edellyttäen, että tämä on alaikäisen edun mukaista.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansainvälistä suojelua saavat perheenjäsenet

Jossakin jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevat perheenjäsenet

Tarkistus     113

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hakijalla on perheenjäsen, jonka on sallittu oleskella jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, ja riippumatta siitä, oliko perhe ollut olemassa jo lähtömaassa, tämä jäsenvaltio on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä, mikäli asianomaiset henkilöt ilmoittavat kirjallisesti sitä haluavansa.

Jos hakijalla on perheenjäsen, joka oleskelee laillisesti jäsenvaltiossa, ja riippumatta siitä, oliko perhe ollut olemassa jo lähtömaassa, tämä jäsenvaltio on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä, mikäli asianomaiset henkilöt ilmoittavat kirjallisesti sitä haluavansa.

Tarkistus     114

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikkien perheenjäsenten ja/tai alaikäisten naimattomien sisarusten kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä on vastuussa se jäsenvaltio, joka vastuun määräytymisperusteiden mukaan on velvollinen ottamaan vastaan suurimman määrän heistä;

a)  kaikkien perheenjäsenten kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä on vastuussa se jäsenvaltio, joka vastuun määräytymisperusteiden mukaan on velvollinen ottamaan vastaan suurimman määrän heistä;

Tarkistus     115

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos hakijalla on oleskelulupa, joka on voimassa tai jonka voimassaolo on päättynyt vähemmän kuin kaksi vuotta ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, luvan myöntänyt jäsenvaltio on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.

1.  Jos hakijalla on oleskelulupa, joka on voimassa tai jonka voimassaolo on päättynyt ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, luvan myöntänyt jäsenvaltio on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.

Tarkistus     116

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos hakijalla on viisumi, joka on voimassa tai jonka voimassaolo on päättynyt vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, viisumin myöntänyt jäsenvaltio on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä, paitsi jos viisumi on myönnetty toisen jäsenvaltion puolesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/200925 8 artiklassa säädetyn edustusjärjestelmän nojalla. Edustettu jäsenvaltio on tällöin vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.

2.  Jos hakijalla on viisumi, joka on voimassa tai jonka voimassaolo on päättynyt ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, viisumin myöntänyt jäsenvaltio on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä, paitsi jos viisumi on myönnetty toisen jäsenvaltion puolesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/200925 8 artiklassa säädetyn edustusjärjestelmän nojalla. Edustettu jäsenvaltio on tällöin vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.

_________________

_________________

25. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).

25. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

14 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Akateemiset tai ammatilliset tutkintotodistukset

 

1.   Jos hakijalla on johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneen oppilaitoksen myöntämä tutkintotodistus tai muu pätevyystodistus, tämä jäsenvaltio on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.

 

Tässä yhteydessä oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitoksia, jotka on tunnustettu tai jotka katsotaan sellaisiksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja joissa kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti voi suorittaa tunnustetun tutkinnon tai muun tunnustetun ammattipätevyyden, riippumatta siitä, mitä nimitystä tällaisesta oppilaitoksesta käytetään, tai muuta kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta.

 

Tätä artiklaa sovellettaessa ainoastaan tutkintotodistuksilla tai muilla pätevyystodistuksilla, jotka on myönnetty sen perusteella, että hakija on osallistunut oppilaitoksen järjestämään koulutukseen jäsenvaltion alueella, katsotaan olevan merkitystä arvioitaessa vastuussa olevaa jäsenvaltiota. Verkko-opiskelulla tai muilla etäopiskelun muodoilla ei katsota olevan merkitystä.

 

2.   Jos hakijalla on useampi kuin yksi tutkintotodistus tai muu pätevyystodistus, jotka eri jäsenvaltioihin sijoittautuneet oppilaitokset ovat myöntäneet, jäsenvaltio, jossa viimeisin tutkintotodistus tai pätevyystodistus on myönnetty, on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.

Tarkistus     118

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tämän asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa mainituissa kahdessa luettelossa selostettujen todisteiden tai aihetodisteiden, myös asetuksessa [ehdotus asetukseksi asetuksen (EU) N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] tarkoitettujen tietojen, perusteella voidaan todeta, että hakija on ylittänyt jäsenvaltion rajan luvattomasti maitse, meritse tai lentoteitse kolmannesta maasta käsin, on kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa se jäsenvaltio, johon hän on tällä tavoin tullut.

Poistetaan.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jollei vastuussa olevaa jäsenvaltiota ole mahdollista määrittää III tai IV luvussa vahvistettujen muiden perusteiden mukaisesti, vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään VII luvussa säädetyn korjaavan jakomekanismin avulla.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jollei vastuussa olevaa jäsenvaltiota ole mahdollista määrittää III luvussa tai 18 artiklassa vahvistettujen muiden perusteiden mukaisesti ja jos todisteiden tai aihetodisteiden perusteella voidaan osoittaa, että hakija on ylittänyt sen jäsenvaltion rajan, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus jätettiin, toisen jäsenvaltion kautta, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio määritetään 24 c artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tarkistus     121

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

Poistetaan.

Viisumivapaa maahantulo

 

Jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö saapuu sellaisen jäsenvaltion alueelle, jossa häntä koskeva viisumipakko on poistettu, kyseinen jäsenvaltio on vastuussa hänen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa käsittelystä.

 

Tarkistus     122

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

17 artikla

Poistetaan.

Hakemuksen tekeminen lentokentän kansainvälisellä kauttakulkualueella

 

Jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö tekee kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jäsenvaltion lentokentän kansainvälisellä kauttakulkualueella, kyseinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä.

 

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun hakija on raskauden, vastasyntyneen lapsen, vakavan sairauden, vakavan vammaisuuden tai korkean ikänsä vuoksi riippuvainen jossakin jäsenvaltiossa oleskeluluvalla oleskelevan lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa avusta tai kun hakijan jossakin jäsenvaltiossa oleskeluluvalla oleskeleva lapsi, sisarus tai vanhempi on riippuvainen hakijan avusta, jäsenvaltioiden on yleensä pidettävä hakija yhdessä kyseisen lapsen, sisaruksen tai vanhemman kanssa tai saatettava heidät yhteen edellyttäen, että perhesiteet olivat olemassa jo lähtömaassa ja että kyseinen lapsi, sisarus tai vanhempi taikka hakija kykenee huolehtimaan riippuvuussuhteessa olevasta henkilöstä ja että asianomaiset henkilöt ilmoittavat kirjallisesti sitä haluavansa.

1.  Kun hakija on raskauden, vastasyntyneen lapsen, vakavan sairauden, vakavan vammaisuuden, vakavan trauman tai korkean ikänsä vuoksi riippuvainen jossakin jäsenvaltiossa oleskeluluvalla oleskelevan lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa avusta tai kun hakijan jossakin jäsenvaltiossa oleskeluluvalla oleskeleva lapsi, sisarus tai vanhempi on riippuvainen hakijan avusta, jäsenvaltioiden on yleensä pidettävä hakija yhdessä kyseisen lapsen, sisaruksen tai vanhemman kanssa tai saatettava heidät yhteen sikäli kuin perhesiteet olivat olemassa jo ennen kuin hakija saapui jäsenvaltioiden alueelle ja kyseinen lapsi, sisarus tai vanhempi taikka hakija kykenee huolehtimaan riippuvuussuhteessa olevasta henkilöstä ja asianomaiset henkilöt ilmoittavat kirjallisesti sitä haluavansa.

Tarkistus     124

Ehdotus asetukseksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Tukijana toimiminen

 

1.   Jäsenvaltio voi säätää, että järjestöt, jotka kyseinen jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen lainsäädännön mukaisten hyväksikäytön ja ihmiskaupan estämistä koskevien erityisten vaatimusten mukaisesti, voivat ryhtyä unionissa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäneen hakijan tukijaksi. Hakijaa tukevan järjestön on huolehdittava hakijan siirrosta ja hänen oleskelustaan jäsenvaltiossa, johon tukija on sijoittautunut, kunnes tämän kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta on tehty lopullinen päätös.

 

2.   Määrittämisestä vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava tukijan kirjallisesta pyynnöstä ja hakijan suostumuksella järjestön ja hakijan välisestä tukisopimuksesta jäsenvaltiolle, johon tukija on sijoittautunut. Jos jäsenvaltio, johon järjestö on sijoittautunut, suostuu ottamaan hakijan vastaan, siitä tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio ja kansainvälistä suojelua koskeva hakemus lasketaan mukaan sen 35 artiklassa määriteltyyn viitelukuun.

 

3.   Delegoidulla säädöksellä, joka hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, määritetään muodollisuudet ja hyväksyttävyysperusteet, jotka tukijan on täytettävä, sekä muut tarvittavat järjestelyt.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevasta 3 artiklan 1 kohdasta poiketen, ja vain niin kauan kuin hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota ei ole määritetty, kukin jäsenvaltio voi päättää käsitellä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön siellä jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, joka perustuu 2 artiklan g kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jääviin sukulaisiin liittyviin perhesyihin, siinäkin tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa määriteltyjen perusteiden mukaan ole vastuussa hakemuksen käsittelystä.

Edellä olevasta 3 artiklan 1 kohdasta poiketen kukin jäsenvaltio voi päättää käsitellä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön siellä jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen siinäkin tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa määriteltyjen perusteiden mukaan ole vastuussa hakemuksen käsittelystä.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiosta, joka päättää käsitellä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tämän kohdan nojalla, tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, ja sen on otettava vastatakseen kaikista tähän vastuuseen liittyvistä velvollisuuksista. Sen on tarvittaessa ilmoitettava tästä hakemuksen käsittelystä aiemmin vastuussa olleelle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltiolle, joka toteuttaa menettelyä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, tai jäsenvaltiolle, jolle on esitetty hakijaa koskeva vastaanottopyyntö.

Jäsenvaltiosta, joka päättää käsitellä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tämän kohdan nojalla, tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, ja sen on otettava vastatakseen kaikista tähän vastuuseen liittyvistä velvollisuuksista. Sen on asetuksen (EY) N:o 1560/2003 18 artiklalla perustetun sähköisen DubliNet-viestintäverkon välityksellä tarvittaessa ilmoitettava tästä hakemuksen käsittelystä aiemmin vastuussa olleelle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltiolle, joka toteuttaa menettelyä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, tai jäsenvaltiolle, jolle on esitetty hakijaa koskeva vastaanottopyyntö.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Hakija voi pyytää jäsenvaltiota, jossa hänen kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksensa on jätetty, soveltamaan tätä kohtaa. Tällainen pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty ja joka toteuttaa menettelyn hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, voi milloin tahansa ennen hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä pyytää toista jäsenvaltiota vastaanottamaan hakijan, jotta omaiset voidaan saattaa yhteen, vaikka tämä toinen jäsenvaltio ei olisi 10–13 ja 18 artiklassa säädettyjen perusteiden nojalla vastuussa hakemuksen käsittelystä. Henkilöiden, joita asia koskee, on ilmaistava suostumuksensa kirjallisesti.

Jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on tehty ja joka toteuttaa menettelyn hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, tai hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio voi milloin tahansa ennen ensimmäisessä käsittelyssä itse asian osalta tehtävää päätöstä pyytää toista jäsenvaltiota vastaanottamaan hakijan, jotta omaiset voidaan saattaa yhteen erityisesti perhesyihin, kulttuurisiin tai sosiaalisiin siteisiin, kielitaitoon tai muihin merkityksellisiin yhteyksiin perustuvista humanitaarisista syistä, jotka helpottaisivat hakijan kotoutumista tähän toiseen jäsenvaltioon, vaikka tämä toinen jäsenvaltio ei olisi III ja IV luvussa säädettyjen perusteiden nojalla vastuussa hakemuksen käsittelystä. Henkilöiden, joita asia koskee, on ilmaistava suostumuksensa kirjallisesti.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hakija voi pyytää jäsenvaltiota, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty, soveltamaan 2 kohtaa. Tällainen pyyntö on esitettävä kirjallisesti, perusteltava asianmukaisesti ja osoitettava määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion, jossa hakemus on jätetty, toimivaltaisille viranomaisille. Hakijalla, joka muodostaa turvallisuusriskin tai jonka osalta katsotaan ilmeisen epätodennäköiseksi, että häntä pidettäisiin kansainvälistä suojelua saavana henkilönä, ei ole oikeutta turvautua tähän menettelyyn.

 

Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu pyyntö toimitetaan hakijan pyytämän jäsenvaltion vastuussa oleville toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1560/2003 18 artiklalla perustetun sähköisen DubliNet‑viestintäverkon välityksellä.

 

Vastaanottopyynnön saaneen jäsenvaltion on ilmoitettava kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, aikooko se ottaa vastatakseen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä. Vastaanottopyynnön saanut jäsenvaltio voi pidentää määräaikaa vielä kahdella viikolla, jos siitä ilmoitetaan kirjallisesti DubliNet-viestintäverkon välityksellä jäsenvaltiolle, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty. Jos vastausta ei ole saatu tähän määräaikaan mennessä, pyyntö katsotaan hylätyksi ja jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty, on jatkettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä III ja IV luvussa vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Hakijoilla ei ole oikeutta turvautua tähän menettelyyn useammin kuin kerran, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 tai 2 kohdan soveltamista.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jos vastaanottopyynnön saanut jäsenvaltio suostuu 2 a kohdan mukaiseen pyyntöön, siitä tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio. Jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty, on varmistettava, että hakija siirretään hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen lomakkeen, jota käytetään 2 a kohdassa tarkoitetussa menettelyssä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ottamaan 24, 25 ja 30 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti vastaan hakijan, joka on jättänyt hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa;

a)  ottamaan 24, 24 c, 25 ja 30 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti vastaan hakijan, joka on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa;

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa käsiteltävä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tai saatettava päätökseen sen käsittely.

2.  Jäsenvaltion, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan a tai b alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa käsiteltävä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tai saatettava päätökseen sen käsittely.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa käsiteltävä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tai saatettava päätökseen sen käsittely direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä.

Poistetaan.

Tarkistus     135

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltion, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa käsiteltävä mahdolliset lisäselvitykset tai hakijan tekemä uusi hakemus direktiivin 2013/32/EU mukaisina uusintahakemuksina.

Poistetaan.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hakemuksen hylkäämistä koskevaan päätökseen, jonka on 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa tehnyt hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, ei enää sovelleta direktiivin 2013/32/EU V luvussa säädettyjä oikeussuojakeinoja.

5.  Jos kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa hylätty ainoastaan ensimmäisessä käsittelyssä, hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion on varmistettava, että asianomaisella henkilöllä on tai on ollut mahdollisuus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon direktiivin 2013/32/EU 46 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltion, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, on ilmoitettava 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä tiedostossa, että se on vastuussa hakemuksen käsittelystä.

7.  Jäsenvaltion, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, on tarvittaessa ilmoitettava 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä tiedostossa, että se on vastuussa hakemuksen käsittelystä.

Tarkistus     138

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Menettely hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi alkaa heti, kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on ensimmäisen kerran jätetty johonkin jäsenvaltioon, edellyttäen, että jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on tehty, ei jo ole hakemuksen käsittelystä vastuussa 3 artiklan 4 tai 5 kohdan nojalla.

1.  Menettely hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi alkaa heti, kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on ensimmäisen kerran rekisteröity johonkin jäsenvaltioon, edellyttäen, että jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on tehty, ei jo ole hakemuksen käsittelystä vastuussa 3 artiklan 5 kohdan nojalla.

Tarkistus     139

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus katsotaan jätetyksi, kun asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet hakijan esittämän hakemuksen tai viranomaisten suorittaman hakemuksen kirjaamisen. Jos hakemusta ei ole tehty kirjallisesti, on aikeesta ilmoittamisen ja hakemuksen kirjaamisen välisen ajan oltava mahdollisimman lyhyt.

Poistetaan.

Tarkistus     140

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on ensin jätetty, on otettava 26 ja 30 artiklassa säädetyin edellytyksin takaisin hakija, joka oleskelee toisessa jäsenvaltiossa ilman oleskelulupaa tai joka on siellä tehnyt uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen sen jälkeen, kun hän on ensin peruuttanut toisessa jäsenvaltiossa tekemänsä ensimmäisen hakemuksen sen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskevan menettelyn kuluessa.

5.  Jotta hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskeva menettely voidaan saattaa päätökseen, jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on ensin jätetty, on otettava 26 ja 30 artiklassa säädetyin edellytyksin takaisin hakija, joka oleskelee toisessa jäsenvaltiossa ilman oleskelulupaa tai joka on siellä tehnyt uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen sen jälkeen, kun hän on ensin peruuttanut toisessa jäsenvaltiossa tekemänsä ensimmäisen hakemuksen sen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskevan menettelyn kuluessa.

Tarkistus     141

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarvittaessa linkit yhdessä matkustavien perheenjäsenten tai sukulaisten hakemuksiin;

b)  tarvittaessa linkit niiden perheenjäsenten, sukulaisten tai enintään 30 hakijan ryhmien, jotka pyytävät tulla rekisteröidyiksi yhdessä matkustaviksi, hakemuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta kunkin kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen yksilölliseen tutkintaan ja kiinnittäen erityistä huomiota hakijoihin, joissa näkyy merkkejä pakottamisesta, väkivallasta tai hyväksikäytöstä;

Tarkistus     142

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun 44 artiklassa tarkoitettuun automaattiseen järjestelmään tallennetaan tietoja 1 kohdan mukaisesti, järjestelmä rekisteröi jokaisen hakemuksen yksilöivällä numerolla, luo sille sähköisen tiedoston ja välittää yksilöivän hakemusnumeron jäsenvaltiolle, jossa hakemus on jätetty.

2.  Kun 44 artiklassa tarkoitettuun automaattiseen järjestelmään tallennetaan tietoja 1 kohdan mukaisesti, järjestelmä rekisteröi jokaisen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen yksilöivällä numerolla, luo sille sähköisen tiedoston ja välittää yksilöivän hakemusnumeron jäsenvaltiolle, jossa hakemus on jätetty. Yksilöivässä numerossa olevia henkilötietoja sekä sähköistä tiedostoa saa käyttää vain tämän asetuksen ja asetuksen (EU) xxx/xxx [ehdotus asetukseksi asetuksen (EU) N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] soveltamiseksi.

Tarkistus     143

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltion, jossa hakemus on jätetty, on tehtävä hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) asetuksen (EY) N:o 767/2008 21 artiklan mukaisesti. Jos viisumitietojärjestelmän osuma osoittaa, että hakijalla on viisumi, joka on voimassa tai jonka voimassaolo on päättynyt vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, jäsenvaltion on ilmoitettava viisumihakemuksen numero, minkä jäsenvaltion viranomaiset myönsivät viisumin tai jatkoivat sen voimassaoloa, ja myönnettiinkö viisumi toisen jäsenvaltion puolesta.

5.  Jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty, on tehtävä hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) asetuksen (EY) N:o 767/2008 21 artiklan mukaisesti. Jos viisumitietojärjestelmän osuma osoittaa, että hakijalla oli voimassa oleva viisumi ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, jäsenvaltion on ilmoitettava viisumihakemuksen numero sekä tieto siitä, minkä jäsenvaltion viranomaiset myönsivät viisumin tai jatkoivat sen voimassaoloa ja myönnettiinkö viisumi toisen jäsenvaltion puolesta.

Tarkistus     144

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  unionissa jätettyjen hyväksyttyjen hakemusten kokonaismäärän;

Tarkistus     145

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  kussakin jäsenvaltiossa jätettyjen hyväksyttyjen hakemusten kokonaismäärän;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  kun sovelletaan VII luvun mukaista jakomekanismia, 36 artiklan 4 kohdassa ja 39 artiklan h alakohdassa tarkoitetut tiedot.

h)  jäljempänä 38 artiklassa ja 39 artiklan h alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Tarkistus     147

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty, katsoo, että toinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä, sen on mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta hakemuksen jättämispäivästä pyydettävä tätä toista jäsenvaltiota ottamaan hakija vastaan.

Jos jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty, katsoo, että toinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä, sen on mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa kolmen kuukauden kuluessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta hakemuksen jättämispäivästä pyydettävä tätä toista jäsenvaltiota ottamaan hakija vastaan.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos asetuksen [ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] 13 artiklan nojalla tallennettuihin tietoihin saadaan Eurodac‑osuma tai jos asetuksen (EU) N:o 767/2008 21 artiklan 2 kohdan nojalla tallennettuihin viisumitietojärjestelmän tietoihin saadaan osuma, pyyntö on lähetettävä kahden viikon kuluessa osuman saamisesta.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos asetuksen [ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] 13 artiklan nojalla tallennettuihin tietoihin saadaan Eurodac‑osuma tai jos asetuksen (EU) N:o 767/2008 21 artiklan 2 kohdan nojalla tallennettuihin viisumitietojärjestelmän tietoihin saadaan osuma, pyyntö on lähetettävä kuukauden kuluessa osuman saamisesta.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alaikäisiä koskevia määräaikoja laskettaessa tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut määräajat alkavat hetkestä, jolloin edunvalvoja on nimitetty ja on saatu päätökseen 8 artiklan 3 kohdan mukainen arvio alaikäisen edusta.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

24 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a artikla

 

Perheenyhdistämismenettely

 

1.  Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on vastattava hakijaa koskevan erityisen perheenyhdistämismenettelyn toteuttamisesta, jotta varmistetaan nopea perheenyhdistäminen ja hakijoiden mahdollisuus käyttää turvapaikkamenettelyjä silloin, kun ensi näkemältä on riittäviä viitteitä siitä, että heillä todennäköisesti on oikeus 10, 11, 12 tai 13 artiklan mukaiseen perheenyhdistämiseen.

 

2.  Selvittäessään, onko riittäviä viitteitä siitä, että hakijalla on jäsenvaltiossa väitteensä mukaisesti perheenjäseniä ja/tai sukulaisia, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on varmistettava, että hakija on ymmärtänyt perheenjäseniä ja/tai sukulaisia koskevan sovellettavan määritelmän, ja varmistettava, että hakija on varma siitä, että väitetyt perheenjäsenet ja/tai sukulaiset eivät ole saapuvilla toisessa jäsenvaltiossa. Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on myös varmistettava, että hakija ymmärtää, että hänen ei sallita oleskella jäsenvaltiossa, jossa hän väittää olevan perheenjäseniään ja/tai sukulaisiaan, ellei kyseinen jäsenvaltio voi varmentaa tällaista väitettä. Jos hakijan antamien tietojen perusteella ei ole ilmeisiä syitä epäillä perheenjäsenten ja/tai sukulaisten olemista saapuvilla hakijan ilmoittamassa jäsenvaltiossa, on todettava, että ensi näkemältä on riittäviä viitteitä siitä, että hakijalla on perheenjäseniä ja/tai sukulaisia kyseisessä jäsenvaltiossa ja että 1 kohdan vaatimukset täyttyvät.

 

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa hakija väittää olevan saapuvilla perheenjäseniään ja/tai sukulaisiaan, on avustettava määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia vastaamalla mahdollisiin kysymyksiin, joilla pyritään selvittämään, ovatko väitetyt perhesiteet aitoja.

 

3.  Jos 1 ja 2 kohdan nojalla todetaan, että ensi näkemältä hakijalla on todennäköisesti oikeus 10, 11, 12 tai 13 artiklan mukaiseen perheenyhdistämiseen, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta kohdentamisjäsenvaltiolle ja hakija on siirrettävä kyseiseen jäsenvaltioon.

 

4.  Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on siirrettävä kaikki hakijan antamat tiedot kohdentamisjäsenvaltiolle käyttäen asetuksen (EY) N:o 1560/2003 18 artiklalla perustettua sähköistä DubliNet-viestintäverkkoa.

 

5.  Kohdentamisjäsenvaltion on 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritettävä, täyttyvätkö 10, 11, 12 tai 13 artiklan mukaiset perheenyhdistämisen edellytykset. Jos näin on, kohdentamisjäsenvaltiosta tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio.

 

6.  Jos todetaan, että perheenyhdistämistä koskevat edellytykset eivät täyty, kohdentamisjäsenvaltion on varmistettava, että hakija siirretään toiseen vastuussa olevaan jäsenvaltioon 24 c artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

24 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 b artikla

 

Kevennetty menettely 14 ja 14 a artiklaa sovellettaessa

 

1.  Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on määritettävä ripeästi kohdentamisjäsenvaltio, jos ensi näkemältä on riittäviä viitteitä siitä, että hakijalla on 14 tai 14 a artiklan mukaisesti merkityksellisiä yhteyksiä tiettyyn muuhun jäsenvaltioon kuin määrittämisestä vastaavaan jäsenvaltioon.

 

2.  Selvittäessään, onko riittäviä viitteitä siitä, että hakijalla on 14 tai 14 a artiklan mukaisesti merkityksellisiä yhteyksiä tiettyyn jäsenvaltioon, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on perustettava arviointinsa hakijan antamiin todisteisiin ja muihin tietoihin ja tehtävä hakuja asiaankuuluvista unionin tietokannoista. Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on myös varmistettava, että hakija ymmärtää, että hänen ei sallita oleskella kohdentamisjäsenvaltiossa, ellei kyseinen jäsenvaltio voi varmentaa annettuja todisteita ja tietoja. Jos hakijan antamien tai asiaankuuluvista unionin tietokannoista kerättyjen tietojen perusteella ei ole ilmeisiä syitä epäillä, että 14 tai 14 a artiklaa sovelletaan tiettyyn jäsenvaltioon, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on todettava, että ensi näkemältä on riittäviä viitteitä siitä, että kyseiset yhteydet täyttävät tämän artiklan 1 kohdan vaatimukset.

 

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa hakijalla voisi olla 14 tai 14 a artiklan mukaisia yhteyksiä, on avustettava määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia vastaamalla mahdollisiin kysymyksiin, joilla pyritään selvittämään, ovatko väitetyt yhteydet aitoja.

 

3.  Jos määrittämisestä vastaava jäsenvaltio pitää 1 ja 2 kohdan nojalla ensi näkemältä todennäköisenä, että tietty jäsenvaltio on kohdentamisjäsenvaltio 14 tai 14 a artiklan mukaisesti, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta kohdentamisjäsenvaltiolle ja hakija on siirrettävä kyseiseen jäsenvaltioon.

 

4.  Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on siirrettävä kaikki hakijan antamat tiedot kohdentamisjäsenvaltiolle käyttäen asetuksen (EY) N:o 1560/2003 18 artiklalla perustettua sähköistä DubliNet-viestintäverkkoa.

 

5.  Kohdentamisjäsenvaltion on 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritettävä, täyttyvätkö 14 tai 14 a artiklan edellytykset. Jos näin on, kohdentamisjäsenvaltiosta tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio.

 

6.  Jos määritetään, että edellytykset eivät täyty, kohdentamisjäsenvaltion on varmistettava, että hakija siirretään toiseen vastuussa olevaan jäsenvaltioon 24 c artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

24 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 c artikla

 

Vastaanottoilmoituksen esittäminen

 

1.   Kun hakija on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon 15 artiklan 2 kohdan, 24 a artiklan 5 kohdan tai 24 b artiklan 6 kohdan nojalla, hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio on jäsenvaltio, jossa on lukumääräisesti vähiten hakijoita suhteessa sen 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen mukaiseen osuuteen 15 artiklan 2 kohdassa, 24 a artiklan 5 kohdassa tai 24 b artiklan 6 kohdassa tarkoitetun määrittämisen ajankohtana.

 

2.   Kun hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio on määritetty 1 kohdan nojalla, tieto siitä tallentuu automaattisesti Eurodac-järjestelmään ja kyseinen jäsenvaltio saa tiedon automaattisella ilmoituksella.

 

3.   Jäsenvaltion, jossa hakija on saapuvilla, on ilmoitettava hakijalle 2 kohdan mukaisesta määrittämisestä ja yhteistyössä Euroopan unionin turvapaikkaviraston kanssa siirtoa koskevista järjestelyistä.

 

4.  Jäsenvaltion, jossa hakija on saapuvilla, on siirrettävä kaikki hakijan antamat tiedot hakemuksen käsittelystä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle käyttäen asetuksen (EY) N:o 1560/2003 18 artiklalla perustettua sähköistä DubliNet-viestintäverkkoa.

 

5.   Euroopan unionin turvapaikkavirasto varmistaa, että hakija siirretään ripeästi jäsenvaltiosta, jossa tämä on saapuvilla, hakemuksen käsittelystä vastaavaan jäsenvaltioon.

 

6.   Sovelletaan 39, 40, 41 ja 42 artiklassa säädettyjä velvoitteita soveltuvin osin.

Tarkistus     153

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön saanut jäsenvaltio suorittaa tarvittavat tarkistukset, ja sen on tehtävä päätös hakijan vastaanottoa koskevan pyynnön johdosta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

1.  Pyynnön saanut jäsenvaltio suorittaa tarvittavat tarkistukset, ja sen on tehtävä päätös hakijan vastaanottoa koskevan pyynnön johdosta kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lyhentämään kohtuullisesti menettelyn kestoa. Kevennetyn perheenyhdistämismenettelyn käyttöönoton perusteella kahden viikon määräaika, jonka kuluessa vastaanottopyyntöön on vastattava, vaikuttaa riittävältä.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 20 artiklan 1 kohdan b, c, d tai e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltion, jossa henkilö oleskelee, on tehtävä takaisinottoilmoitus viimeistään kahden viikon kuluttua Eurodac-osuman saamisesta, ja siirrettävä kyseinen henkilö hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

1.  Edellä 20 artiklan 1 kohdan b, c, d tai e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltion, jossa henkilö oleskelee, on tehtävä takaisinottoilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua Eurodac-osuman saamisesta, ja siirrettävä kyseinen henkilö hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

Tarkistus     155

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio suostuu ottamaan vastaan hakijan, on pyynnön esittäneen jäsenvaltion viipymättä ilmoitettava hakijalle kirjallisesti päätöksestä siirtää hänet hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon ja tarvittaessa päätöksestä olla käsittelemättä hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan.

1.  Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio suostuu ottamaan vastaan hakijan, on pyynnön esittäneen jäsenvaltion viiden päivän kuluessa ilmoitettava hakijalle kirjallisesti päätöksestä siirtää hänet hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon ja tarvittaessa päätöksestä olla käsittelemättä hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan.

Perustelu

Tätä tarkistusta tarvitaan ylläpitämään tekstin taustalla olevaa ajatusmallia, koska sen avulla on tarkoitus varmistaa, että hakijan menettelylliset oikeudet toteutuvat ja että hakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Tarkistus liittyy erottamattomasti mietintöluonnoksen käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin, joilla pyritään vahvistamaan hakijan menettelyllisiä oikeuksia.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä siirtopäätöksen tiedoksiantamisesta alkavasta seitsemän päivän määräajasta, jonka aikana asianomainen henkilö voi käyttää oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 1 kohdan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä siirtopäätöksen tiedoksiantamisesta alkavasta kohtuullisesta määräajasta, joka on vähintään 15 päivää ja jonka aikana asianomainen henkilö voi käyttää oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen oikeussuojakeinojen soveltamisala rajoitetaan koskemaan sen arvioimista, onko rikottu tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohtaa epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vaaran osalta tai 10–13 artiklaa tai 18 artiklaa.

Poistetaan.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos 1 kohdassa tarkoitettua siirtopäätöstä ei tehdä, jäsenvaltioiden on tarjottava tehokkaat oikeussuojakeinot muutoksen hakemiseksi tuomioistuimessa, kun hakija väittää, että hänen perheenjäsenensä tai, ilman huoltajaa olevan alaikäisen tapauksessa, hänen sukulaisensa oleskelee laillisesti toisessa kuin hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan käsittelevässä jäsenvaltiossa, ja katsoo sillä perusteella, että asianomainen toinen jäsenvaltio on vastuussa hänen hakemuksensa käsittelystä.

5.  Jos 1 kohdassa tarkoitettua siirtopäätöstä ei tehdä, jäsenvaltioiden on tarjottava tehokkaat oikeussuojakeinot muutoksen hakemiseksi tuomioistuimessa, kun hakija väittää, että toinen jäsenvaltio on vastuussa hänen hakemuksensa käsittelystä.

Tarkistus     159

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisella henkilöllä on mahdollisuus oikeusapuun ja tarvittaessa kielelliseen apuun.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisella henkilöllä on menettelyjen kaikissa vaiheissa mahdollisuus 6 a artiklan mukaiseen maksuttomaan oikeusapuun ja tarvittaessa kielelliseen apuun sekä tapauksen mukaan kulttuurivälittäjän palveluihin.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeusapu myönnetään pyynnöstä maksutta, jos asianomaisella henkilöllä ei ole varaa maksaa siitä aiheutuvia kustannuksia. Jäsenvaltiot voivat säätää, että palkkioiden ja muiden kustannusten osalta hakijoiden kohtelu ei saa olla edullisempi kuin jäsenvaltioiden omille kansalaisilleen oikeusapuun liittyvissä asioissa yleensä myöntämä kohtelu.

Poistetaan.

Oikeusavun saantia mielivaltaisesti rajoittamatta jäsenvaltiot voivat säätää, että maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa ei myönnetä, jos toimivaltaiset viranomaiset tai tuomioistuin katsovat, että muutoksenhaku tai uudelleen käsittely ei voi tosiasiallisesti johtaa asianomaisen henkilön kannalta myönteiseen lopputulokseen.

 

Jos muu viranomainen kuin tuomioistuin tekee tämän kohdan nojalla päätöksen olla myöntämättä maksutonta oikeusapua tai oikeudellista edustajaa, jäsenvaltioiden on tarjottava tehokkaat oikeussuojakeinot muutoksen hakemiseksi tähän päätökseen tuomioistuimessa. Jos päätös riitautetaan, näiden oikeussuojakeinojen on oltava olennainen osa 1 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja.

 

Jäsenvaltioiden on tässä kohdassa säädettyjä vaatimuksia noudattaessaan varmistettava, että oikeusavun ja oikeudellisen edustajan saantia ei mielivaltaisesti rajoiteta ja että hakijan oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ei estetä.

 

Oikeusapu käsittää ainakin tarvittavien menettelyä koskevien asiakirjojen laatimisen ja edustamisen tuomioistuimissa, ja se voidaan rajoittaa sellaisiin oikeudellisiin avustajiin tai neuvonantajiin, jotka on kansallisessa laissa erikseen nimetty toimimaan avustajina ja edustajina.

 

Oikeusavun saatavuutta koskevista menettelyistä säädetään kansallisessa laissa.

 

Tarkistus     161

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun on olemassa huomattava pakenemisen vaara, jäsenvaltiot voivat ottaa asianomaisen henkilön säilöön tämän asetuksen mukaisten siirtomenettelyjen turvaamiseksi, kun säilöönotto tehdään yksilöllisen arvioinnin pohjalta, kun se on oikeasuhteinen eikä muita vähemmän pakottavia keinoja voida soveltaa tehokkaasti.

2.  Kun on olemassa todistettu huomattava pakenemisen vaara, jäsenvaltiot voivat viimeisenä keinona ottaa asianomaisen henkilön säilöön tämän asetuksen mukaisten siirtomenettelyjen turvaamiseksi, kun säilöönotto tehdään yksilöllisen arvioinnin pohjalta, kun se on oikeasuhteinen eikä muita vähemmän pakottavia keinoja voida soveltaa tehokkaasti hakijan tilannetta koskevan yksilöllisen arvioinnin perusteella.

Tarkistus     162

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alaikäisiä ei saa ottaa säilöön. Jäsenvaltioiden on majoitettava alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä lapsia, säilöönotolle vaihtoehtoisiin avoimiin majoitustiloihin heidän hakemuksensa käsittelyn ajaksi.

Tarkistus     163

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Oikeusviranomaisten on annettava hakijoiden säilöönottomääräykset kirjallisina. Säilöönottomääräyksessä on ilmoitettava määräyksen perusteena olevat tosiseikat ja oikeudelliset seikat, viitattava käytettävissä olevien vaihtoehtojen tarkasteluun ja mainittava syyt, joiden vuoksi vaihtoehtoisia keinoja ei voitu soveltaa tehokkaasti.

Tarkistus     164

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jotta voidaan turvata siirtoa hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon koskevat menettelyt, säilöönotto-olosuhteisiin ja säilöön otettuihin henkilöihin sovellettaviin takeisiin sovelletaan direktiivin 2013/33/EU 9, 10 ja 11 artiklaa.

4.  Jotta voidaan turvata siirtoa hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon koskevat menettelyt, säilöönotto-olosuhteisiin, joiden oltava kaikilta osin henkilön perusoikeuksien mukaisia, ja säilöön otettuihin henkilöihin sovellettaviin takeisiin sovelletaan direktiivin 2013/33/EU 9, 10 ja 11 artiklaa.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirron toteuttava jäsenvaltio vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijan tai muun 20 artiklan 1 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitetun henkilön siirtämisestä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

1.  Kustannukset, jotka aiheutuvat hakijan tai muun 20 artiklan 1 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitetun henkilön siirtämisestä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon, katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

Perustelu

Kaikkien tämän asetuksen mukaisten siirtojen kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta lisätoimenpiteenä, jolla tarjotaan kaikille jäsenvaltioille paremmat kannustimet rekisteröidä viipymättä kaikki niiden alueella saapuvilla olevat turvapaikanhakijat ja varmistetaan, että jäsenvaltioille ei aiheudu taloudellisia lisäkustannuksia asetuksen säännösten noudattamisesta.

Tarkistus     166

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä luvussa tarkoitettua jakomekanismia sovelletaan jäsenvaltion hyväksi silloin, kun se on vastaanottanut suhteettoman suuren määrän kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, joiden käsittelystä se on vastuussa tämän asetuksen nojalla.

1.  Tässä luvussa tarkoitettua jakomekanismia sovelletaan kaikkiin hakemuksiin, joista vastuussa olevaa jäsenvaltiota ei ole voitu määrittää III ja IV luvussa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

Tarkistus     167

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, kun 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu automaattinen järjestelmä osoittaa, että niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä jäsenvaltio on vastuussa III luvussa olevan 3 artiklan 2 tai 3 kohdan sekä 18 ja 19 artiklan nojalla, lisättynä jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrällä, ylittää 150 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion viiteluvusta, joka määritetään 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen pohjalta.

Poistetaan.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Automaattinen järjestelmä seuraa jatkuvasti sitä, ylittääkö jokin jäsenvaltio 2 kohdassa tarkoitetun kynnysluvun, ja jos niin tapahtuu, ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja komissiolle sekä ilmoittaa samalla, kuinka monella hakemuksella kynnysluku ylittyy.

Poistetaan.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettu ilmoitus käynnistää jakomekanismin soveltamisen.

Poistetaan.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kynnysluku saavutetaan, 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu automaattinen järjestelmä soveltaa 35 artiklassa tarkoitettua viiteperustetta jäsenvaltioihin, joiden vastuulla olevien hakemusten määrä alittaa niiden 35 artiklan 1 kohdan mukaisen osuuden, ja ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kun hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota ei voida määrittää III ja IV luvussa säädettyjen perusteiden mukaisesti, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle, että kohdentamisjäsenvaltio käsittelee hänen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäljempänä 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun automaattisen järjestelmän avulla laaditaan 35 artiklassa tarkoitettuun viiteperusteeseen pohjautuva luettelo neljästä jäsenvaltiosta, joissa on lukumääräisesti vähiten hakijoita suhteessa niiden mainitun viiteperusteen mukaiseen osuuteen.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on toimitettava 1 b kohdassa tarkoitettu luettelo sekä tiedot luettelossa olevista jäsenvaltioista hakijalle. Hakijalle on annettava viiden päivän kuluessa luettelon ja tietojen toimittamisesta mahdollisuus valita kohdentamisjäsenvaltio luetteloon sisältyvistä neljästä jäsenvaltiosta.

 

Jos hakija ei valitse jäsenvaltiota tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on kohdennettava hakija siihen luettelossa olevaan jäsenvaltioon, jossa oli lukumääräisesti vähiten hakijoita suhteessa sen 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen mukaiseen osuuteen, kun luettelo laadittiin tämän artiklan 1 b kohdan mukaisesti.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d.  Edellä olevia 1 a, 1 b ja 1 c kohtaa sovelletaan soveltuvin osin tapauksessa, jossa hakijat on rekisteröity perheinä, sukulaisina tai hakijaryhminä, jotka ovat pyytäneet tulla rekisteröidyiksi yhdessä matkustaviksi. Tilanteissa, joissa ryhmän jäsenet eivät pääse valinnasta yksimielisyyteen, kunkin aiemman ryhmän jäsenen on voitava valita kohdentamisjäsenvaltio aiempaa ryhmää varten laaditusta luettelosta 2 kohdan mukaisesti. Jos tietoa valinnasta ei toimiteta määrittämisestä vastaaville viranomaisille viiden päivän kuluessa, hakija on kohdennettava jäsenvaltioon, jossa oli lukumääräisesti vähiten hakijoita suhteessa sen 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen mukaiseen osuuteen, kun luettelo laadittiin 1 b kohdan mukaisesti.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakijat, jotka ovat jättäneet hakemuksensa hyötyvässä jäsenvaltiossa 34 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen, kohdennetaan 1 kohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioille, jotka määrittävät hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion.

Poistetaan.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kohdentamista ei sovelleta hakemuksiin, joilta todetaan puuttuvan käsiteltäväksi ottamisen edellytykset tai jotka käsitellään 3 artiklan 3 kohdan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä.

Poistetaan.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun viiteperustetta sovelletaan 1 kohdan nojalla, 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu automaattinen järjestelmä osoittaa kohdentamisjäsenvaltion ja ilmoittaa tästä viimeistään 72 tunnin kuluttua 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rekisteröinnistä hyötyvälle jäsenvaltiolle ja kohdentamisjäsenvaltiolle sekä kirjaa kohdentamisjäsenvaltion 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen tiedostoon.

Poistetaan.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

37 artikla

Komission teksti

Tarkistus

37 artikla

Poistetaan.

Yhteisvastuu rahoituksesta

 

1.   Tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan kolmen kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen kunkin 12 kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltio voi kirjata automaattiseen järjestelmään tiedon siitä, että se keskeyttää väliaikaisesti osallistumisensa tämän asetuksen VII luvussa esitettyyn korjaavaan jakomekanismiin, ja ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan turvapaikkavirastolle.

 

2.   Tässä tapauksessa 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu automaattinen järjestelmä soveltaa viiteperustetta tämän 12 kuukauden jakson ajan niihin jäsenvaltioihin, joiden vastuulla olevien hakemusten määrä alittaa niiden 35 artiklan 1 kohdan nojalla lasketun osuuden, tiedon kirjannutta jäsenvaltiota lukuun ottamatta, sekä hyötyvään jäsenvaltioon. Järjestelmä laskee tiedon kirjanneen jäsenvaltion osuuteen jokaisen hakemuksen, joka olisi kohdennettu tiedon kirjanneelle jäsenvaltiolle 36 artiklan 4 kohdan nojalla.

 

3.   Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 2 kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltiolle, joka ei osallistu korjaavaan jakomekanismiin, niiden hakijoiden määrän, jotka olisi muussa tapauksessa kohdennettu sille. Kyseisen jäsenvaltion on sen jälkeen suoritettava 250 000 euron suuruinen solidaarisuusmaksu kustakin hakijasta, joka olisi muussa tapauksessa kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle päättyneen 12 kuukauden jakson aikana. Solidaarisuusmaksu suoritetaan jäsenvaltiolle, jonka on määritetty olevan vastuussa asianomaisten hakemusten käsittelystä.

 

4.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 3 kohdan täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 56 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

5.   Euroopan unionin turvapaikkavirasto seuraa solidaarisuusmaksumekanismin soveltamista ja raportoi siitä komissiolle vuosittain.

 

Perustelu

Korjaavan jakomekanismin tarkoituksena on tasapainottaa vastuiden epäoikeudenmukaista jakautumista järjestelmässä, joka aiheuttaa suurta kuormitusta ensimmäisille saapumisjäsenvaltioille. Antamalla muille jäsenvaltioille mahdollisuus ostaa itsensä ulos järjestelmästä ei toimittaisi oikeudenmukaisesti ensimmäisiä saapumisjäsenvaltioita kohtaan. Tällaisen järjestelmän toiminnan varmistamiseksi pois jättäytymisen kustannusten olisi oltava niin varoittavan korkeita, että niistä tulisi pohjimmiltaan epäoikeudenmukaisia myös taloudeltaan vähemmän vahvoille jäsenvaltioille. Esittelijä ei myöskään kannata ajatusta, että jäsenvaltiot maksavat siitä, että voivat välttää vastuuta kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten auttamisesta.

Tarkistus     179

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hyötyvän jäsenvaltion velvollisuudet

Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion velvollisuudet korjaavaa jakomekanismia sovellettaessa

Tarkistus     180

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hyötyvä jäsenvaltio on velvollinen

Määrittämisestä vastaava jäsenvaltio on velvollinen

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  päättämään viimeistään viikon kuluttua 36 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta siirtää hakija kohdentamisjäsenvaltioon, ellei hyötyvä jäsenvaltio voi saman määräajan kuluessa ottaa vastuuta hakemuksen käsittelystä 10–13 artiklassa ja 18 artiklassa vahvistettujen perusteiden nojalla;

a)  tekemään päätöksen hakijan valinnan mukaisesti tai viiden päivän määräajan päätyttyä 36 artiklan 1 c kohdan mukaisesti. Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on ilmoitettava päätöksestä välittömästi automaattiseen järjestelmään ja kohdentamisjäsenvaltiolle ja lisättävä hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen tiedostoon.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilmoittamaan viipymättä hakijalle päätöksestään siirtää hänet kohdentamisjäsenvaltioon;

b)  ilmoittamaan viipymättä hakijalle siitä, että sen päätös siirtää hänet kohdentamisjäsenvaltioon on vahvistettu;

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  siirtämään hakijan kohdentamisjäsenvaltioon viimeistään neljän viikon kuluttua lopullisen siirtopäätöksen tekemisestä.

c)  tarjoamaan tarvittavaa tukea sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin turvapaikkavirasto pystyy siirtämään hakijan kohdentamisjäsenvaltioon viimeistään kahden viikon kuluttua lopullisen siirtopäätöksen tekemisestä.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  siirtämään kaikki hakijan antamat tiedot hakemuksen käsittelystä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle käyttäen asetuksen (EY) N:o 1560/2003 18 artiklalla perustettua sähköistä DubliNet‑viestintäverkkoa.

Tarkistus     185

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vahvistamaan hyötyvälle jäsenvaltiolle vastaanottaneensa kohdentamisilmoituksen ja ilmoittamaan toimivaltaisen viranomaisen, jolle hakijan on ilmoittauduttava siirron toteuttamisen jälkeen;

a)  vahvistamaan määrittämisestä vastaavalle jäsenvaltiolle vastaanottaneensa kohdentamisilmoituksen ja ilmoittamaan toimivaltaisen viranomaisen, jolle hakijan on ilmoittauduttava siirron toteuttamisen jälkeen;

Tarkistus     186

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilmoittamaan hyötyvälle jäsenvaltiolle hakijan saapumisesta perille tai siitä, että hän ei ole ilmoittautunut annetussa määräajassa;

b)  ilmoittamaan määrittämisestä vastaavalle jäsenvaltiolle hakijan saapumisesta perille tai siitä, että hän ei ole ilmoittautunut annetussa määräajassa;

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ottamaan hakijan vastaan ja tarvittaessa suorittamaan 7 artiklan mukaisen henkilökohtaisen puhuttelun;

c)  ottamaan hakijan vastaan;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  käsittelemään hakijan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen sen käsittelystä vastuussa olevana jäsenvaltiona, ellei jokin toinen jäsenvaltio ole vastuussa hakemuksen käsittelystä 10–13 artiklassa ja 16–18 artiklassa vahvistettujen perusteiden nojalla;

d)  käsittelemään hakijan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen sen käsittelystä vastuussa olevana jäsenvaltiona;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kun jokin toinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä 10–13 artiklassa ja 16–18 artiklassa vahvistettujen perusteiden nojalla, kohdentamisjäsenvaltion on pyydettävä kyseistä toista jäsenvaltiota ottamaan hakijan vastaan;

Poistetaan.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tarvittaessa ilmoittamaan jäsenvaltiolle, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, hakijan siirtämisestä kyseiseen jäsenvaltioon;

Poistetaan.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tarvittaessa siirtämään hakijan jäsenvaltioon, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä;

Poistetaan.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  tarvittaessa kirjaamaan 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen tiedostoon tiedon, että se aikoo käsitellä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen siitä vastuussa olevana jäsenvaltiona.

h)  kirjaamaan 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen tiedostoon tiedon, että se aikoo käsitellä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen siitä vastuussa olevana jäsenvaltiona.

Tarkistus     193

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hyötyvän jäsenvaltion on samaan aikaan, kun se tekee 38 artiklan a alakohdassa tarkoitetun siirtopäätöksen, toimitettava kohdentamisjäsenvaltiolle asetuksen [ehdotus asetukseksi asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] mukaisesti otetut hakijan sormenjälkitiedot ainoastaan sen tarkistamiseksi, voidaanko hakija painavista syistä katsoa vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle.

1.  Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on samaan aikaan, kun se tekee 38 artiklan a alakohdassa tarkoitetun siirtopäätöksen, toimitettava kohdentamisjäsenvaltiolle asetuksen [ehdotus asetukseksi asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] mukaisesti otetut hakijan sormenjälkitiedot ainoastaan sen tarkistamiseksi, voidaanko hakija painavista syistä katsoa vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle.

Tarkistus     194

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos turvallisuustarkistuksessa saaduista tiedoista ilmenee, että hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, tieto tätä koskevan varoituksen luonteesta on toimitettava hyötyvän jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisille muulla tavoin kuin 47 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tiedonsiirtokanavia käyttäen.

Jos turvallisuustarkistuksessa saaduista tiedoista ilmenee, että hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, tieto tätä koskevan varoituksen luonteesta on toimitettava määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisille muulla tavoin kuin 47 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tiedonsiirtokanavia käyttäen.

Tarkistus     195

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kohdentamisjäsenvaltion on ilmoitettava hyötyvälle jäsenvaltiolle tällaisen varoituksen olemassaolosta, yksilöitävä, mille sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisille, jossa hakemus on jätetty, on toimitettu kaikki asiaa koskevat tiedot, ja tallennettava tieto varoituksen olemassaolosta automaattiseen järjestelmään 23 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti viimeistään viikon kuluttua sormenjälkitietojen vastaanottamisesta.

Kohdentamisjäsenvaltion on ilmoitettava määrittämisestä vastaavalle jäsenvaltiolle tällaisen varoituksen olemassaolosta, yksilöitävä, mille sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisille, jossa hakemus on jätetty, on toimitettu kaikki asiaa koskevat tiedot, ja tallennettava tieto varoituksen olemassaolosta automaattiseen järjestelmään 23 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti viimeistään viikon kuluttua sormenjälkitietojen vastaanottamisesta.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos kohdentamisjäsenvaltio katsoo, että hakija on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, sen on toimitettava määrittämisestä vastaavalle jäsenvaltiolle arviota tukevat tarvittavat tiedot sekä tiedot, joita määrittämisestä vastaava jäsenvaltio saattaa tarvita voidakseen toteuttaa asianmukaiset toimet hakijan suhteen.

Tarkistus     197

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos turvallisuustarkistuksen tulos vahvistaa, että hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, hyötyvä jäsenvaltio, jossa hakemus on jätetty, on vastuussa myös hakemuksen käsittelystä, ja sen on käsiteltävä hakemus direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä.

3.  Jos turvallisuustarkistuksen tulos vahvistaa, että hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, määrittämisestä vastaava jäsenvaltio, jossa hakemus on jätetty, on vastuussa myös hakemuksen käsittelystä, ja sen on käsiteltävä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä. Jos on olemassa pakenemisen vaara, määrittämisestä vastaava jäsenvaltio voi toteuttaa 29 artiklan mukaisia toimenpiteitä.

Tarkistus     198

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Perheenjäsenet, joihin sovelletaan kohdentamismenettelyä, on kohdennettava samalle jäsenvaltiolle.

2.  Perheenjäsenet ja sukulaiset, joihin sovelletaan kohdentamismenettelyä, on kohdennettava samalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hakijat, joihin sovelletaan kohdentamismenettelyä, jotka on rekisteröity 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti yhdessä matkustaviksi mutta jotka eivät ole perheenjäsenten ryhmä, on mahdollisuuksien mukaan kohdennettava samalle jäsenvaltiolle.

Perustelu

Esittelijän ehdottamassa tarkistetussa siirtomallissa hakijat voitaisiin siirtää ryhmissä jäsenvaltioihin sen sijaan, että heidät voidaan sijoittaa vain yksittäin. Tämä ei kuitenkaan merkitsisi oikeutta valita kohdemaata ja voisi tapahtua vain mahdollisuuksien mukaan, toisin kuin perheenjäsenten kohdalla, jotka siirretään aina samaan jäsenvaltioon.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijan siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, suoritetaan hyötyvälle jäsenvaltiolle 500 euron kertakorvaus 38 artiklan c alakohdan nojalla siirrettyä henkilöä kohden. Rahoitustuki pannaan täytäntöön soveltamalla asetuksen (EU) N:o 516/2014 18 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

Kustannukset, jotka aiheutuvat Euroopan unionin turvapaikkavirastolle hakijan siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, katetaan unionin yleisestä talousarviosta 300 euron kertakorvauksena 38 artiklan c alakohdan nojalla siirrettyä henkilöä kohden.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että vastuu Dublinin asetuksen mukaisista siirroista siirretään jäsenvaltioilta turvapaikkavirastolle. Laskemalla 500 euron korvaus 300 euroon saataisiin merkittäviä säästöjä, jotka esittelijän mielestä olisi sijoitettava järjestelmän tukemiseen.

Tarkistus     201

Ehdotus asetukseksi

43 artikla

Komission teksti

Tarkistus

43 artikla

Poistetaan.

Korjaavan kohdentamisen lopettaminen

 

Automaattinen järjestelmä ilmoittaa jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi, kun sellaisten hyötyvässä jäsenvaltiossa jätettyjen hakemusten määrä, joden käsittelystä se on vastuussa tämän asetuksen nojalla, laskee alle 150 prosenttiin sen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesta osuudesta.

 

Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus lopettaa jakomekanismin soveltamisen kyseisen jäsenvaltion osalta.

 

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

VII a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

VII a luku

 

Vastavuoroisuuteen perustuva yhteisvastuu

 

43 a artikla

 

Korjaavan jakomekanismin soveltamisen keskeyttäminen

 

1.   Jos jäsenvaltio kieltäytyy järjestelmällisesti täyttämästä velvollisuuttaan rekisteröidä mahdolliset hakijat 3 artiklan -1 kohdan mukaisesti ja on kieltäytynyt Euroopan unionin turvapaikkaviraston avusta, joka olisi antanut sille mahdollisuuden noudattaa 3 artiklan -1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan, komissio määrää viraston aloittamaan kyseisen jäsenvaltion seurannan asetuksen (EU) XXXX/XX [Euroopan unionin turvapaikkavirastoa koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] mukaisesti sen selvittämiseksi, noudattaako se 3 artiklan -1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan.

 

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetun seurannan perusteella todetaan, että jäsenvaltio kieltäytyy järjestelmällisesti täyttämästä 3 artiklan -1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan ja on kieltäytynyt Euroopan unionin turvapaikkaviraston avusta, joka olisi antanut jäsenvaltiolle mahdollisuuden noudattaa 3 artiklan -1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan, neuvosto voi komission ehdotuksesta antaa viipymättä täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jolla keskeytetään 34 artiklassa tarkoitetun korjaavan jakomekanismin soveltaminen kyseiseen jäsenvaltioon.

 

3.   Päätös korjaavan jakomekanismin soveltamisen keskeyttämisestä 2 kohdan mukaisesti on voimassa määrätyn ajan, joka on enintään yksi vuosi, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa. Valmistellessaan ja laatiessaan täytäntöönpanosäädöstä komissio varmistaa, että kaikki asiakirjat, myös ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi, toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin ja yhtäaikaisesti. Euroopan parlamentille ilmoitetaan viipymättä kaikista myöhemmistä toimenpiteistä ja tehdyistä päätöksistä.

 

43 b artikla

 

Pakkokeinot

 

1.   Jos jäsenvaltio ei täytä VII luvun mukaisia velvollisuuksiaan, sovelletaan asetuksen EU N:o 1303/2013 [sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella xxx] [x] artiklassa säädettyä menettelyä.

 

2.   Jos jäsenvaltio ei täytä VII luvun mukaisia velvollisuuksiaan, se ei saa käyttää unionin varoja rahoittaakseen kolmansien maiden kansalaisten paluuta kolmansiin maihin ja sen on tehtävä vuosittain selkoa asetuksen (EU) N:o 516/2014 ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla saamiensa varojen käytöstä.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Automaattisen järjestelmän ja Eurodacin yhteentoimivuus on varmistettava niin, että tieto kohdentamisjäsenvaltion määrittämisestä korjausmekanismin avulla voidaan välittää automaattisesti.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto on vastuussa keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien välisen viestintäinfrastruktuurin valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista.

3.  Asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto on vastuussa keskusjärjestelmän valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista, keskusjärjestelmän ja muiden järjestelmien yhteentoimivuudesta sekä keskusjärjestelmän ja kansallisten infrastruktuurien välisestä viestintäinfrastruktuurista.

Tarkistus     205

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäljempänä 47 artiklassa tarkoitetuilla jäsenvaltioiden toimivaltaisilla turvapaikkaviranomaisilla on oltava pääsy 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun automaattiseen järjestelmään, jotta ne voivat tallentaa siihen 20 artiklan 7 kohdassa, 22 artiklan 1, 4 ja 5 kohdassa, 37 artiklan 1 kohdassa ja 39 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

1.  Jäljempänä 47 artiklassa tarkoitetuilla jäsenvaltioiden toimivaltaisilla turvapaikkaviranomaisilla on oltava pääsy 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun automaattiseen järjestelmään, jotta ne voivat tallentaa siihen 20 artiklan 7 kohdassa, 22 artiklan 1, 4 ja 5 kohdassa, 37 artiklan 1 kohdassa ja 39 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja tietoja, sekä 36 c artiklassa tarkoitettua menettelyä varten.

Tarkistus     206

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille on annettava tämän asetuksen soveltamista varten tarvittava koulutus.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille on annettava tämän asetuksen soveltamista varten tarvittava säännöllinen koulutus, jossa käsitellään muun muassa asiaankuuluvien tietojen keräämistä ja lapsen edun arvioimista koskevia menettelyohjeita. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on erityiskoulutuksen saanutta henkilöstöä tai henkilöstön erityistukipalveluja lapsen edun arvioimiseksi tapauksissa, joissa on kyse ilman huoltajaa olevista alaikäisistä.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että erityisen arkaluontoisia asioita käsiteltäessä, kuten lapsen edun arvioinnissa, on mukana kattavan erityiskoulutuksen saanutta henkilöstöä.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan unionin turvapaikkavirasto perustaa 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten verkoston ja helpottaa sen toimintaa käytännön yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamiseksi kaikista tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä asioista, mukaan lukien käytännön työvälineiden kehittäminen ja ohjeistus.

Euroopan unionin turvapaikkavirasto perustaa 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten verkoston ja helpottaa sen toimintaa käytännön yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamiseksi kaikista tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä asioista, mukaan lukien käytännön työvälineiden kehittäminen ja ohjeistus. Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden sekä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden toimivaltaisia viranomaisia voidaan kehottaa tekemään yhteistyötä verkoston kanssa.

Tarkistus     208

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja asetuksen [ehdotus asetukseksi Euroopan turvapaikkaviraston perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta] henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti Euroopan unionin turvapaikkaviraston suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

3.  Euroopan unionin turvapaikkaviraston suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001 ja asetuksen (EU) xxx/xxx [ehdotus asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta] henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, erityisesti Euroopan tietosuojavaltuutetun suorittaman valvonnan osalta.

Perustelu

Selvennetään, että asetusta (EY) N:o 45/2001 sovelletaan Euroopan unionin turvapaikkaviraston suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn yleisesti eikä vain tietosuojavaltuutetun valvonnan osalta.

Tarkistus     209

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevasta 34 artiklan 2 kohdasta poiketen korjaavan jakomekanismin soveltamista ei aloiteta tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan kolmen kuukauden jakson aikana. Edellä olevasta 34 artiklan 3 kohdasta poiketen tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan kolmen kuukauden jakson päättymisestä siihen asti, kun tämän asetuksen voimaantulosta on kulunut vuosi, viitejaksona on aika, joka on kulunut tämän asetuksen voimaantulosta.

Edellä olevasta 34 artiklan 3 kohdasta poiketen tämän asetuksen voimaantulosta siihen asti, kun tämän asetuksen voimaantulosta on kulunut vuosi, viitejaksona on aika, joka on kulunut tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä olevasta 35 artiklasta poiketen korjausmekanismin viiteperuste lasketaan käyttäen liitteessä I a tarkoitettua kaavaa ensimmäisten kolmen vuoden aikana ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

Tarkistus     211

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän asetuksen VII luvussa säädetyn korjaavan jakomekanismin ja erityisesti 34 artiklan 2 kohdassa ja 43 artiklassa säädettyjen kynnysarvojen toimivuutta viimeistään [18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain.

Komissio tarkastelee tämän asetuksen VII luvussa säädetyn korjaavan jakomekanismin toimivuutta viimeistään [18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen vuosittain.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan unionin turvapaikkavirasto tekee asianmukaisten asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden kanssa arvioinnin ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanottokapasiteetista kaikissa jäsenvaltioissa 53 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana, jotta voidaan havaita puutteet ja tarjota jäsenvaltioille tukea niiden korjaamiseksi.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kumotaan asetus (EU) N:o 604/2013 niiden jäsenvaltioiden keskinäisten suhteiden osalta, joita tämä asetus sitoo.

Kumotaan asetus (EU) N:o 604/2013.

Perustelu

Esittelijä katsoo, että ulkopuolelle jättäytyvillä jäsenvaltioilla olisi oltava selkeä mahdollisuus valita joko Dublinin järjestelmään kuuluminen tai sen ulkopuolelle jääminen. Olisi tarpeettoman monimutkaista antaa joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus jäädä Dublin III ‑asetuksen piiriin, kun kaikki muut ovat siirtyneet Dublin IV -järjestelmään.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

Liite I a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite I a

 

Siirtymäjärjestelyt 35 artiklassa tarkoitettua viiteperustetta laskettaessa

 

1.  Korjaavaa jakomekanismia sovellettaessa kunkin jäsenvaltion viiteluku tässä liitteessä määritellyn siirtymäkauden aikana määritetään perustason viiteperusteen ja 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen yhdistelmänä. Tätä tilapäistä viiteperustetta kutsutaan siirtymäkauden viiteperusteeksi ja sitä sovelletaan 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen sijasta siirtymäkauden aikana.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu perustason viiteperuste lasketaan laskemalla yhteen jäsenvaltioissa Eurostatin toimittamien tietojen mukaan vuosina 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2016 jätetyt hakemukset ja jakamalla niiden lukumäärä kaikissa jäsenvaltioissa kyseisen ajanjakson aikana jätettyjen hakemusten kokonaismäärällä.

 

3.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto vahvistaa perustason viiteperusteen sekä 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen.

 

4.  Siirtymäkauden viiteperuste lasketaan seuraavasti:

 

a)  ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] voimaantuloa seuraavan ensimmäisen kalenterivuoden loppuun (”vuosi X”) siirtymäkauden viiteperuste on sama kuin perustason viiteperuste;

 

b)  vuonna X+1 siirtymäkauden viiteperusteeseen lasketaan 67 prosenttia perustason viiteperusteesta ja 33 prosenttia 35 artiklassa tarkoitetusta viiteperusteesta;

 

c)  vuonna X+2 siirtymäkauden viiteperusteeseen lasketaan 33 prosenttia perustason viiteperusteesta ja 67 prosenttia 35 artiklassa tarkoitetusta viiteperusteesta.

 

 

 

 

 

5.  Tämän liitteen 4 kohdan c alakohdassa mainitun ajanjakson päättymisen jälkeen viiteperuste lasketaan 35 artiklan mukaisesti.

 

6.   Kun sovelletaan tässä liitteessä vahvistettuja siirtymäjärjestelyjä, Euroopan unionin turvapaikkavirasto seuraa 14 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti (Euroopan unionin turvapaikkavirastoa koskeva asetus) jäsenvaltioita, joiden perustason viiteperusteen arvo on 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen arvoja alhaisempi, ja avustaa niitä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

(1)

  EUVL C 34, 2.2.2017, s. 144.

(2)

  EUVL C 185, 9.6.2017, s. 91.

(3)

  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Rohkea mutta pragmaattinen ehdotus

Dublin-asetuksella määritetään, minkä EU:n jäsenvaltion olisi oltava vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä. Vuoden 2015 pakolaiskriisin osoitti selvästi, että Dublin-asetus kaipaa perinpohjaista uudistamista, jotta mahdollistetaan turvapaikanhakijoiden järjestäytynyt ja ihmisarvoinen vastaanotto Euroopassa ja annetaan samalla jäsenvaltioille mahdollisuus valvoa tehokkaasti rajojaan. Koska nykyisen Dublin-asetuksen puutteet ovat perustavaa laatua ja luonteeltaan rakenteellisia, ongelmiin voidaan puuttua asianmukaisesti vain perinpohjaisella rakenneuudistuksella.

Euroopan parlamentti ehdottaa järjestelmää, joka toimii käytännössä, kentällä. Jotta tähän päästäisiin, on varmistettava, että sekä jäsenvaltioille että hakijoille tarjotaan kannustimia Dublin-järjestelmän sääntöjen noudattamiseen. Jäsenvaltiot ovat kaikki allekirjoittaneet Geneven yleissopimuksen, ja niiden on hyväksyttävä vastuun oikeudenmukainen jakaminen turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta Euroopassa. Hakijoiden on hyväksyttävä, että he eivät voi vapaasti valita jäsenvaltiota, joka arvioi heidän turvapaikkahakemuksensa.

Euroopan parlamentin ehdottama järjestelmä toimisi muuttovirtojen ollessa normaalit ja myös kriisiaikoina. Se selviäisi myös kriisistä millä tahansa unionin yhteisistä rajoista. Neuvostolla on selvästi oikeus päättää tästä asetuksesta enemmistöäänestyksellä, ja sen on nyt keskityttävä siihen, että löydetään käytännössä toimiva järjestelmä eikä vain sellainen, josta on mahdollista saavuttaa yksimielisyys neuvostossa.

Ehdotuksen pääkohdat

Pysyvä ja automaattinen siirtomekanismi ilman kynnyksiä

Hakijat, joilla on perheenjäseniä tietyssä jäsenvaltiossa tai joilla on yhteyksiä sinne esimerkiksi aiemman oleskelun tai opiskelun vuoksi, on siirrettävä näihin jäsenvaltioihin. Hakijat, joilla ei ole tällaisia yhteyksiä tiettyyn jäsenvaltioon, on siirrettävä korjaavan jakomekanismin kautta. Siirtojärjestelmä korvaa siten aiemman ”varakriteerin” eli jäsenvaltion, jonka alueelle hakija on ensiksi tullut. Järjestelmää sovelletaan aina, ei pelkästään kriisin aikana, ilman mitään kynnyksiä, kuten komissio on ehdottanut.

Hakijoiden rekisteröinti heti saapumisen yhteydessä ja turvallisuus

Euroopan parlamentin kanta sisältää vahvoja kannustimia sekä jäsenvaltioille että hakijoille rekisteröintiin välittömästi hakijoiden saavuttua EU:n alueelle. Tämän ansiosta viranomaiset voivat paljon paremmin valvoa sitä, ketkä oleskelevat EU:n alueella. Lisäksi ehdotuksessa edellytetään kaikkia hakijoita koskevia pakollisia turvavalvontatoimenpiteitä ja kaikkien hakijoiden tietojen tarkastamista asiaankuuluvista kansallisista ja unionin tietokannoista. Hakijoita, jotka muodostavat turvallisuusriskin, ei siirretä muihin maihin.

Asianmukaiset menettelyt ensimmäisissä jäsenvaltioissa, joihin hakijat saapuvat

Nykyinen Dublin-asetus rasittaa kohtuuttomasti ensimmäistä jäsenvaltiota, johon hakijat saapuvat. Menettelyjen on oltava nopeita ja varmistettava, että hakijat, jotka on siirrettävä muihin jäsenvaltioihin, siirretään ripeästi. Siksi otetaan käyttöön kevennetty menettely perheenyhdistämistä ja muita aitoja yhteyksiä varten.

EU:n talousarvion ja turvapaikkaviraston tuki

Euroopan parlamentti katsoo, että hakijoiden vastaanottokustannukset menettelyjen Dublin‑vaiheen aikana olisi katettava EU:n talousarviosta, jotta ei rasitetta kohtuuttomasti niitä jäsenvaltioita, joiden on hoidettava suuria määriä näitä menettelyjä. Euroopan parlamentti katsoo myös, että vastuu hakijoiden siirtämisestä Dublin-asetuksen nojalla tehtyjen päätösten tuloksena olisi siirrettävä turvapaikkavirastolle.

Oikeudenmukaisen vastuun laskenta

Kunkin jäsenvaltion oikeudenmukainen osuus siirtojärjestelmässä lasketaan bruttokansantuotteen ja väkiluvun perusteella. Näin varmistetaan, että suurempien ja vauraampien maiden osuus on suurempi kuin pienempien ja vähemmän vauraiden maiden. Hakijat siirretään korjaavan jakomekanismin kautta niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat vastaanottaneet vähiten hakijoita suhteessa niiden oikeudenmukaiseen osuuteen.

Korjaavan jakomekanismin toiminta

Hakijat, joilla ei ole aitoja yhteyksiä tiettyyn jäsenvaltioon, siirretään. Jos hakija on rekisteröitynyt jäsenvaltiossa, jota kautta hän on ensimmäiseksi tullut unioniin, hänelle annetaan mahdollisuus valita neljästä jäsenvaltiosta, jotka ovat vastaanottaneet vähiten hakijoita suhteessa niiden oikeudenmukaiseen osuuteen. Koska nämä vähiten hakijoita vastaanottaneet jäsenvaltiot vaihtuvat jatkuvasti sitä mukaa kun hakijoita rekisteröidään järjestelmään, hakijan ei ole mahdollista tietää, mistä neljästä jäsenvaltiosta hän voi valita, päättäessään hakea suojelua Euroopasta. Järjestelmän ei siis pitäisi muodostaa ”vetotekijää”, mutta rajallinen valinnanmahdollisuus antaa hakijalle jonkin verran sananvaltaa menettelyssä ja sen pitäisi näin vähentää edelleen liikkumisen riskiä.

Hakijoille annetaan myös mahdollisuus rekisteröityä enintään 30 henkilönryhminä. Rekisteröityminen ryhmänä ei anna hakijoille oikeutta hakea suojelua tietystä maasta, kuten esimerkiksi perhesiteiden tapauksessa, mutta se antaa hakijoille, jotka ovat muodostaneet läheiset siteet joko ennen lähtöä kotimaastaan tai matkan aikana, mahdollisuuden pysyä yhdessä ja tulla siirretyiksi samaan jäsenvaltioon. Tämän pitäisi myös vähentää edelleen liikkumisen riskiä.

Mahdollisuus valita neljästä jäsenvaltiosta, joissa on vähiten hakijoita suhteessa niiden oikeudenmukaiseen osuuteen, sekä mahdollisuus tulla siirretyksi ryhmänä tarjoutuu vain, jos hakija rekisteröityy ensimmäisessä jäsenvaltiossa, johon hän saapuu.

Mahdollisuuden antaminen jäsenvaltioille soveltaa onnistuneesti uutta turvapaikkajärjestelmää

Euroopan parlamentti on sisällyttänyt ehdotukseen kolmen vuoden siirtymäkauden, jonka aikana jäsenvaltiot, jotka ovat perinteisesti vastaanottaneet suuria määriä turvapaikanhakijoita, kantavat edelleen suuremman vastuun ja jossa jäsenvaltioilla, joilla on vähemmän kokemusta turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta, olisi alussa pienempi osa vastuusta. Näiden kolmen vuoden aikana jäsenvaltioiden osuuksia korjataan automaattisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan. Turvapaikkaviraston tuella ja seurannalla varmistetaan, että kaikilla jäsenvaltioilla on valmiudet panna oikeudenmukainen yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä tehokkaasti täytäntöön.

Edelleen liikkumiseen puuttuminen

On tärkeää varmistaa, että hakijat jäävät siihen jäsenvaltioon, joka on vastuussa heidän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa arvioinnista. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, on tukittava porsaanreiät, jotka ovat tähän asti mahdollistaneet vastuun siirtämisen jäsenvaltiosta toiseen. Dublin-asetus mahdollistaa hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion pikaisen määrittämisen, ja sen tultua voimaan hakijan on käytännössä mahdotonta muuttaa sitä. Hakijan ainoaksi mahdollisuudeksi saada kansainvälistä suojelua Euroopassa jää pysyminen vastuussa olevassa jäsenvaltiossa.

Sellaisten hakijoiden suodattaminen, joilla on hyvin pienet mahdollisuudet saada suojelua

Jotta tiedetään, täyttävätkö kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt suojelun saamisen edellytykset ja eroavat näin ”taloudellisista syistä muuttavista”, heidän hakemuksensa on arvioitava tapauskohtaisesti. Tämä on monimutkainen prosessi, joka suoritetaan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa.

Turvapaikkajärjestelmän toimivuus kuitenkin kärsii, jos siirretään hakijoita, joilla ei juurikaan ole mahdollisuuksia saada kansainvälistä suojelua. Järjestelmä, joka rasittaa liikaa ensimmäisiä saapumisjäsenvaltioita, puolestaan ei toimisi käytännössä. Siksi ehdotukseen on sisällytetty tarkoin kalibroitu ”suodatin” hakijoille, joilla on erittäin pienet mahdollisuudet saada kansainvälistä suojelua.

Näitä hakijoita ei siirrettäisi vaan heidän hakemuksensa käsiteltäisiin jäsenvaltiossa, johon he ovat ensiksi tulleet, joka saisi EU:lta lisätukea hakemusten käsittelyyn. Järjestelmässä otetaan siis huomioon hakijan oikeus oikeudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn sekä tarve saada aikaan tehokas turvapaikkajärjestelmä ilman, että kuormitetaan tarpeettomasti ensimmäisiä saapumisjäsenvaltioita tai siirretään hakijoita turhaan maasta toiseen.

Kannustimet hakijoille pysyä virallisessa järjestelmässä

Parantamalla tuntuvasti kansainvälistä suojelua hakeville tarjottavaa tiedotusta, oikeusapua ja tukea ja tehostamalla menettelyjä kannustetaan hakijoita tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Alaikäisille myönnettävät takeet

Euroopan parlamentti on pannut paljon painoa sille, että niin huoltajan kanssa kuin ilman huoltajaa oleville alaikäisille annetaan vahva turva. Tärkeimpien säännösten joukossa ovat alaikäisten edun arviointia koskevat tiukennetut säännöt, edunvalvojien tarjoamista koskevat tiukat vaatimukset ja mukautettujen tietojen tarjoaminen lapsille. Ilman huoltajaa olevien alaikäisten siirtoja ei tehdä ilman, että monialainen ryhmä arvioi alaikäisen edun ja edunvalvoja on läsnä vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Kaikkien jäsenvaltioiden täysipainoisen osallistumisen varmistaminen

Euroopan parlamentti olettaa, että kaikki EU:n jäsenvaltiot noudattavat demokraattisesti tehtyä päätöstä, myös tapauksissa, joissa ne eivät ole tuloksen kannalla. Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioita kannustetaan noudattamaan sääntöjä, ehdotukseen on sisällytetty pakkokeinoja, jotka on suunnattu jäsenvaltioille, jotka eivät noudata sääntöjä. Jos ensimmäiset saapumisjäsenvaltiot kieltäytyisivät rekisteröimästä hakijoita, siirrot niiden alueelta loppuisivat. Jos jäsenvaltiot kieltäytyisivät hyväksymästä hakijoiden siirtämistä alueelleen, niiden mahdollisuuksia saada EU-varoja rajoitettaisiin eivätkä ne pystyisi käyttämään EU-varoja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hakijoiden palauttamiseen.


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2016) 51537

Claude Moraes

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 13G205

Bryssel

Aihe:   Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu)

  (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Arvoisa puhemies

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 58 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen.”

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 29. marraskuuta 2016 pitämässään kokouksessa äänin 12 puolesta, 2 vastaan, yksi tyhjää(1), suositella, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta käsittelee edellä mainittua ehdotusta asiasta vastaavana valiokuntana työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Brysselissä 12. tammikuuta 2017

LAUSUNTO

  TIEDOKSI  EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta

COM(2016)0270 of 4.5.2016 – 2016/0133(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 25. toukokuuta ja 7. heinäkuuta 2016 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Näissä kokouksissa tarkasteltiin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta ja sen seurauksena neuvoa-antava ryhmä päätti yhteisellä sopimuksella, että seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä harmaalla varjostuksella, jota käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen:

–  1 artiklassa ehdotettu sanojen ”yksi ainoa” lisääminen

–  8 artiklan 5 ja 6 kohdassa ehdotettu sanan ”sisarusten” poistaminen;

–  10 artiklan 1 kohdassa sana ”ainoastaan”;

–  10 artiklan 2 kohdassa ehdotettu sanojen ”tai sisarus” poistaminen;

–  13 artiklan johdantokappaleessa ehdotettu sanojen ”ja/tai alaikäiset naimattomat sisarukset” poistaminen;

–  Liitteen I koko teksti.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENAPääjohtaja ja

      Neuvoston oikeudellinen  Pääjohtajaparlamentin lakimies

    neuvonantaja


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.5.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Valmistelija: Ramona Nicole Mănescu

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Sen estämiseksi, että hakijat, joiden hakemuksilta puuttuvat käsiteltäväksi ottamisen edellytykset tai jotka todennäköisesti eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, lähtevät mahdollisesti vaaralliselle matkalle alkuperämaastaan kohti jotakin jäsenvaltiota, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa huolehdittava siitä, että mahdolliset muuttajat saavat tiedon laillisista maahanpääsyväylistä unioniin sekä laittoman maahanmuuton riskeistä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään laitonta maahanmuuttoa ja vähentämään tietämättömyydestä johtuvien turvapaikkahakemusten määrää.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Ensimmäisten maahantulojäsenvaltioiden vastaanotto- ja järjestelykeskuksissa (niin kutsutut hotspot-alueet) ilmenneet vaikeudet muuttovirtojen hallinnassa osoittavat, että on sovellettava yhteistyön lisäämiseen perustuvia ja konkreettisempia toimintatapoja.

Perustelu

Tarkistuksella tuodaan esiin perusteita unionin yhteiselle toimintatavalle.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Sen estämiseksi, että jäsenvaltiosta toiseen siirretään hakijoita, joiden hakemuksilta puuttuvat käsiteltäväksi ottamisen edellytykset tai jotka todennäköisesti eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa tai muodostavat turvallisuusriskin, on tarpeen varmistaa, että jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on jätetty, tarkistaa, täyttääkö hakemus käsiteltäväksi ottamisen edellytykset suhteessa ensimmäiseen turvapaikkamaahan ja turvalliseen kolmanteen maahan, ja käsittelee EU:n luettelossa nimetystä turvallisesta alkuperämaasta tulleiden hakijoiden sekä turvallisuusuhan aiheuttavien hakijoiden hakemukset nopeutetussa menettelyssä.

Poistetaan.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Asetus (EU) N:o 604/2013

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta voidaan varmistaa, että perheen yhtenäisyyttä koskevia periaatteita ja lapsen etua noudatetaan täysimääräisesti, olisi hakijan raskaudesta tai äitiydestä taikka terveydentilasta tai korkeasta iästä johtuvasta hakijan ja hänen lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa riippuvuussuhteesta tehtävä velvoittava vastuuperuste. Kun hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, velvoittavana vastuuperusteena olisi pidettävä myös sitä, että hänellä on toisen jäsenvaltion alueella perheenjäsen tai sukulainen, joka voi huolehtia hänestä. Koska ilman huoltajaa olevan alaikäisen edelleen liikkuminen ei ole hänen etunsa mukaista, tällaisen edelleen liikkumisen ehkäisemiseksi silloin, kun perheenjäsentä tai sukulaista ei ole, vastuun olisi oltava sillä jäsenvaltiolla, jossa kyseinen alaikäinen jätti ensimmäisen kerran kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa, ellei osoiteta, että tämä ei olisi hänen etunsa mukaista. Ennen ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämistä toiseen jäsenvaltioon siirtävän jäsenvaltion olisi varmistettava, että asianomainen toinen jäsenvaltio toteuttaa kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet alaikäisen riittävän suojelun varmistamiseksi ja erityisesti että se nimittää viipymättä edustajan tai edustajia, joiden tehtävänä on turvata hänen oikeutensa. Ennen kuin tehdään päätös ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämisestä, henkilön, jolla on tarvittava pätevyys ja asiantuntemus, olisi arvioitava, olisiko siirtäminen kyseisen alaikäisen edun mukaista.

(20)  Jotta voidaan varmistaa, että perheen yhtenäisyyttä koskevia periaatteita ja lapsen etua noudatetaan täysimääräisesti, olisi hakijan raskaudesta tai äitiydestä taikka terveydentilasta tai korkeasta iästä johtuvasta hakijan ja hänen lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa riippuvuussuhteesta tehtävä velvoittava vastuuperuste. Kun hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, velvoittavana vastuuperusteena olisi pidettävä myös sitä, että hänellä on toisen jäsenvaltion alueella perheenjäsen tai sukulainen, joka voi huolehtia hänestä. Huoltajastaan eroon joutuneet lapset, joita pidetään myös oikeudellisesti ilman huoltajaa olevina alaikäisinä, ovat erityistä huomiota edellyttävä erillinen ryhmä. Koska ilman huoltajaa olevan alaikäisen edelleen liikkuminen ei ole hänen etunsa mukaista, tällaisen edelleen liikkumisen ehkäisemiseksi silloin, kun perheenjäsentä tai sukulaista ei ole, vastuun olisi oltava sillä jäsenvaltiolla, jossa kyseinen alaikäinen jätti ensimmäisen kerran kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa, ellei osoiteta, että tämä ei olisi hänen etunsa mukaista. Ennen ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämistä toiseen jäsenvaltioon siirtävän jäsenvaltion olisi varmistettava, että asianomainen toinen jäsenvaltio toteuttaa kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet alaikäisen riittävän suojelun varmistamiseksi ja erityisesti että se nimittää viipymättä edustajan tai edustajia, joiden tehtävänä on turvata hänen oikeutensa. Ennen kuin tehdään päätös ilman huoltajaa olevan alaikäisen siirtämisestä, henkilön, jolla on tarvittava pätevyys ja asiantuntemus, olisi arvioitava, olisiko siirtäminen kyseisen alaikäisen edun mukaista.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja sen soveltamisen esteiden poistamiseksi ja erityisesti pakenemisen ja jäsenvaltiosta toiseen edelleen liikkumisen välttämiseksi on tarpeen määrittää selvät velvoitteet, joita hakijan on noudatettava menettelyn yhteydessä, ja tiedottaa niistä hakijalle asianmukaisesti ja hyvissä ajoin. Näiden oikeudellisten velvoitteiden noudattamatta jättämisen olisi johdettava aiheellisiin ja oikeasuhteisiin prosessuaalisiiin seurauksiin sekä hakijalle itselleen että hänen vastaanotto-olosuhteilleen. Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti jäsenvaltion, jossa hakija oleskelee, olisi joka tapauksessa huolehdittava siitä, että kyseisen henkilön välittömät aineelliset tarpeet tyydytetään.

(22)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja sen soveltamisen esteiden poistamiseksi ja erityisesti pakenemisen ja jäsenvaltiosta toiseen edelleen liikkumisen välttämiseksi on tarpeen määrittää selvät velvoitteet, joita hakijan on noudatettava menettelyn yhteydessä, ja tiedottaa niistä hakijalle asianmukaisesti ja hyvissä ajoin. Näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen ei saisi rajoittaa hakijan oikeutta oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen menettelyyn eikä aiheuttaa tarpeettomia, epäasianmukaisia ja suhteettomia seurauksia hänen vastaanotto-olosuhteilleen. Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen mukaisesti jäsenvaltion, jossa hakija oleskelee, olisi joka tapauksessa huolehdittava siitä, että kyseisen henkilön välittömät perustarpeet tyydytetään.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Asetus (EU) N:o 604/2013

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Asianomaisten henkilöiden oikeuksien tehokkaan suojelun varmistamiseksi olisi erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti otettava käyttöön oikeudelliset takeet ja tehokkaat oikeussuojakeinot, jotka koskevat päätöksiä siirtää hakija hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon. Olisi myös säädettävä tehokkaista oikeussuojakeinoista, joita sovelletaan silloin, kun siirtopäätöstä ei ole tehty, mutta hakija väittää, että jokin toinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä sillä perusteella, että hänellä on perheenjäsen, tai ilman huoltajaa olevan alaikäisen tapauksessa sukulainen, toisessa jäsenvaltiossa. Jotta voidaan varmistaa, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan, tällaisia päätöksiä koskevien tehokkaiden oikeussuojakeinojen olisi katettava sekä tämän asetuksen soveltamisen tarkastelu että oikeudellisiin seikkoihin ja tosiseikkoihin perustuvan tilanteen tarkastelu siinä jäsenvaltiossa, johon hakija siirretään. Tehokkaiden oikeussuojakeinojen soveltamisala olisi rajoitettava koskemaan sen arvioimista, onko olemassa vaara, että perhe-elämän kunnioittamiseen, lapsen oikeuksiin tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltoon liittyviä hakijan perusoikeuksia loukataan.

(24)  Henkilöllä, johon sovelletaan tätä asetusta, olisi oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin niin, että hänellä on mahdollisuus hakea muutosta tai uudelleen käsittelyä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta. Asianomaisten henkilöiden oikeuksien tehokkaan suojelun varmistamiseksi olisi erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti otettava käyttöön oikeudelliset takeet ja tehokkaat oikeussuojakeinot, jotka koskevat päätöksiä siirtää hakija hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon. Olisi myös säädettävä tehokkaista oikeussuojakeinoista, joita sovelletaan silloin, kun siirtopäätöstä ei ole tehty, mutta hakija väittää, että jokin toinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä sillä perusteella, että hänellä on perheenjäsen, tai ilman huoltajaa olevan alaikäisen tapauksessa sukulainen, toisessa jäsenvaltiossa. Jotta voidaan varmistaa, että kansainvälistä oikeutta sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä noudatetaan, tällaisia päätöksiä koskevien tehokkaiden oikeussuojakeinojen olisi katettava sekä tämän asetuksen soveltamisen tarkastelu että oikeudellisiin seikkoihin ja tosiseikkoihin perustuvan tilanteen tarkastelu siinä jäsenvaltiossa, johon hakija siirretään tai palautetaan. Tehokkaiden oikeussuojakeinojen pääasiallinen soveltamisala olisi oltava sen arvioiminen, onko olemassa vaara, että perhe-elämän kunnioittamiseen, lapsen oikeuksiin tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltoon liittyviä hakijan perusoikeuksia loukataan.

Perustelu

Johdanto-osan alussa mainitaan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja viitataan Euroopan unionin tuomioistuimen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Tarkistuksella pyritään vahvistamaan tätä oikeutta.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jotta voidaan varmistaa, että hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden kohdentaminen tapahtuu ripeästi, vastaanottopyyntöjen tekemistä ja niihin vastaamista, takaisinottoilmoitusten tekemistä, siirtojen toteuttamista sekä muutoksenhakua ja sen ratkaisemista koskevia määräaikoja olisi yhdenmukaistettava ja lyhennettävä mahdollisimman suuressa määrin.

(26)  Jotta voidaan varmistaa, että hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden kohdentaminen tapahtuu ripeästi, vastaanottopyyntöjen tekemistä ja niihin vastaamista, takaisinottoilmoitusten tekemistä, siirtojen toteuttamista sekä muutoksenhakua ja sen ratkaisemista koskevia määräaikoja olisi lyhennettävä mahdollisimman suuressa määrin kunnioittaen samalla hakijoiden perusoikeuksia, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia, ja lapsen edun perusperiaatetta sekä oikeutta perheenyhdistämiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Korjaavan jakomekanismin toiminnan yhteydessä olisi sovellettava vertailuperustetta, joka pohjautuu jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 150 prosenttia viiteperusteen mukaisesti lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin kaikilta osin huomioon, kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin olisi laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

(32)  Korjaavan jakomekanismin toiminnan yhteydessä olisi sovellettava vertailuperustetta, joka pohjautuu jäsenvaltioiden väestömäärään, talouden kokoon ja vakauteen niiden naapurustossa olevissa kolmansissa maissa, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 150 prosenttia viiteperusteen mukaisesti lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin kaikilta osin huomioon, kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin olisi laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi perustettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkosto ja helpotettava sen toimintaa käytännön yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamiseksi kaikista tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä asioista, mukaan lukien käytännön työvälineiden kehittäminen ja ohjeistus.

(42)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi perustettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkosto ja helpotettava sen toimintaa käytännön yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamiseksi kaikista tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä asioista, mukaan lukien käytännön työvälineiden kehittäminen ja ohjeistus. Verkoston olisi voitava tehdä yhteistyötä kauttakulkumaiden, alkuperämaiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden sekä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden viranomaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti YK:n järjestöjen, samoin kuin kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Sen arvioimiseksi, täyttääkö tässä asetuksessa säädetty korjaava jakomekanismi tavoitteen varmistaa oikeudenmukainen vastuunjako jäsenvaltioiden välillä ja helpottaa tiettyihin jäsenvaltioihin kohdistuvaa kohtuutonta painetta, komission olisi tarkasteltava korjaavan jakomekanismin toimivuutta ja erityisesti varmistettava, että kynnys korjausmekanismin soveltamisen aloittamiselle ja lopettamiselle varmistaa tosiasiallisesti oikeudenmukaisen vastuunjaon jäsenvaltioiden välillä ja hakijoiden nopean pääsyn kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin tilanteissa, joissa jokin jäsenvaltio on asetuksen nojalla vastuussa suhteettoman suuresta määrästä hakemuksia.

(52)  Sen arvioimiseksi, täyttääkö tässä asetuksessa säädetty korjaava jakomekanismi tavoitteen varmistaa oikeudenmukainen vastuunjako jäsenvaltioiden välillä ja helpottaa tiettyihin jäsenvaltioihin kohdistuvaa kohtuutonta painetta, komission olisi tarkasteltava korjaavan jakomekanismin toimivuutta ja erityisesti varmistettava, että kynnys korjausmekanismin soveltamisen aloittamiselle ja lopettamiselle varmistaa tosiasiallisesti oikeudenmukaisen vastuunjaon jäsenvaltioiden välillä ja hakijoiden nopean pääsyn kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevien menettelyjen piiriin tilanteissa, joissa jokin jäsenvaltio on asetuksen nojalla vastuussa suhteettoman suuresta määrästä hakemuksia. Tämän vuoksi komission olisi julkaistava säännöllisin väliajoin kussakin jäsenvaltiossa vastaanotettujen kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, mukaan lukien myönteisten päätösten määrä, hakijoiden alkuperämaa sekä jokaisen hakemuksen käsittelyaika.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

2 artikla – 1 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j)  ’ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä’ alaikäistä, joka saapuu jäsenvaltioiden alueelle ilman hänestä joko asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaisesti vastuussa olevaa aikuista, niin kauan kuin hän ei tosiasiallisesti ole tällaisen aikuisen huostassa; tämä tarkoittaa myös alaikäistä, joka jää ilman huoltajaa sen jälkeen, kun hän on saapunut jäsenvaltioiden alueelle;

j)  ’ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä’ alaikäistä, joka saapuu jäsenvaltioiden alueelle ilman hänestä joko asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaisesti vastuussa olevaa aikuista, niin kauan kuin hän ei tosiasiallisesti ole tällaisen aikuisen huostassa; tämä tarkoittaa myös alaikäistä, joka jää ilman huoltajaa sen jälkeen, kun hän on saapunut jäsenvaltioiden alueelle, sekä alaikäistä, joka on joutunut eroon molemmista vanhemmistaan tai aiemmista laillisista tai tavanmukaisista ensisijaisista huoltajistaan;

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan ’ilman huoltajaa olevien alaikäisten’ määritelmän soveltamisalaa.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennen hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden soveltamista III ja IV luvun mukaisesti ensimmäisen jäsenvaltion, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on tehty,

Poistetaan.

a)  on tutkittava, puuttuvatko kansainvälistä suojelua koskevalta hakemukselta käsiteltäväksi ottamisen edellytykset direktiivin 2013/32/EU 33 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan nojalla, kun maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi tai turvalliseksi kolmanneksi maaksi; ja

 

b)   on käsiteltävä hakemus direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä, kun seuraavat perusteet täyttyvät:

 

i)   hakija on kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ja tämä maa oli hakijan aikaisempi asuinmaa, joka on määritetty turvalliseksi alkuperämaaksi asetuksen [ehdotus COM(2015) 452, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015] nojalla vahvistetussa EU:n yhteisessä turvallisten alkuperämaiden luettelossa; tai

 

ii)   hakijan voidaan painavista syistä katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltion kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle taikka hakija on poistettu maasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleistä turvallisuutta ja tai yleistä järjestystä koskevista painavista syistä.

 

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  siitä, että oikeus hakea kansainvälistä suojelua ei sisällä hakijan oikeutta valita kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio;

a)  siitä, että oikeus hakea kansainvälistä suojelua ei sisällä hakijan oikeutta valita kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, lukuun ottamatta tilannetta, jossa hän on oikeutettu perheenyhdistämiseen;

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tarvittaessa tiedot on annettava myös suullisesti esimerkiksi 7 artiklassa tarkoitetun henkilökohtaisen puhuttelun yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että hakija ymmärtää ne.

Tarvittaessa tiedot on annettava myös suullisesti esimerkiksi 7 artiklassa tarkoitetun henkilökohtaisen puhuttelun yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että hakija ymmärtää ne. Jos hakija on alaikäinen, hänelle on annettava tiedot lapsille soveltuvalla tavalla.

Perustelu

Alaikäisten tilanne on erityinen. Tarkistuksella lujitetaan heidän oikeuksiaan. Tarkistus liittyy 7, 8 ja 10 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava kielellä, jota hakija ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän ja jolla hän pystyy kommunikoimaan. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa turvauduttava tulkkiin, jonka välityksellä hakija ja henkilökohtaisen puhuttelun suorittaja pystyvät kommunikoimaan keskenään asianmukaisella tavalla.

3.  Henkilökohtainen puhuttelu on suoritettava kielellä, jota hakija ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän ja jolla hän pystyy kommunikoimaan, sekä tarvittaessa lapsille soveltuvalla tavalla. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa turvauduttava tulkkiin, jonka välityksellä hakija ja henkilökohtaisen puhuttelun suorittaja pystyvät kommunikoimaan keskenään asianmukaisella tavalla.

Perustelu

Alaikäisten tilanne on erityinen. Tarkistuksella lujitetaan heidän oikeuksiaan. Tarkistus liittyy 6, 8 ja 10 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on kaikkien tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen soveltamisessa otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

1.  Jäsenvaltioiden on kaikkien tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen soveltamisessa arvioitava järjestelmällisesti lapsen etu ja otettava se ensisijaisesti huomioon.

Perustelu

Tarkistuksella lujitetaan alaikäisten oikeuksia ja tiukennetaan velvoitteita, joita jäsenvaltioilla on alaikäisiä kohtaan. Tarkistus liittyy 8 artiklaan tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion, jossa edellytetään, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on saapuvilla, on huolehdittava siitä, että kyseisellä alaikäisellä on edustaja, joka edustaa ja/tai avustaa häntä tässä asetuksessa säädetyissä asiaankuuluvissa menettelyissä. Tällä edustajalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus sen varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan huomioon tämän asetuksen nojalla toteutettavissa menettelyissä. Tällaisen edustajan on voitava tutustua hakijan asiakirja-aineistossa olevien asiaan vaikuttavien asiakirjojen sisältöön, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu erityinen tiedote.

2. Kunkin jäsenvaltion, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen on saapuvilla, on huolehdittava siitä, että kyseiselle alaikäiselle nimetään välittömästi tämän saapuessa asianmukaisesti koulutettu edustaja, joka edustaa ja/tai avustaa häntä tässä asetuksessa säädetyissä asiaankuuluvissa menettelyissä. Tällä edustajalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus sen varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan huomioon tämän asetuksen nojalla toteutettavissa menettelyissä. Tällaisen edustajan on voitava tutustua hakijan asiakirja-aineistossa olevien asiaan vaikuttavien asiakirjojen sisältöön, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu erityinen tiedote.

Tämä kohta ei rajoita direktiivin 2013/32/EU 25 artiklan asiaankuuluvien säännösten soveltamista.

Tämä kohta ei rajoita direktiivin 2013/32/EU 25 artiklan asiaankuuluvien säännösten soveltamista.

 

Ilman huoltajaa olevia alaikäisiä olisi heidän haavoittuvuutensa takia voitava siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan, jos siirtäminen on lapsen edun mukaista.

Perustelu

Tarkistuksella lujitetaan ilman huoltajaa olevien alaikäisten oikeuksia ja korostetaan, että valtio on vastuussa heistä.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

8 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  perheen yhdistämisen mahdollisuus;

a)  perhe-elämän säilyttäminen, myös perheen yhdistämisen mahdollisuus;

Perustelu

Tarkistuksella lujitetaan alaikäisille myönnettäviä takeita ja laajennetaan velvoitteita, joita jäsenvaltioilla on alaikäisiä kohtaan. Tarkistus liittyy 8 artiklaan tehtyihin muihin tarkistuksiin.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

8 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäljempänä 47 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön, joka käsittelee ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevia pyyntöjä, on oltava saanut ja jatkuvasti saatava alaikäisten erityistarpeita koskevaa asianmukaista koulutusta.

Jäljempänä 47 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön, joka käsittelee ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevia pyyntöjä, on oltava saanut ja jatkuvasti saatava alaikäisten erityistarpeita koskevaa asianmukaista koulutusta. Tähän koulutukseen on sisällytettävä riskinarviointia koskevia moduuleja, jotta huolenpito ja suojelu voidaan kohdentaa lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ja siinä on keskityttävä erityisesti ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa sekä hyviin käytäntöihin katoamisten estämiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon alaikäisten erityinen tilanne, ja sillä lujitetaan alaikäisille myönnettäviä takeita siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset kohtelevat heitä ja huolehtivat heistä asianmukaisesti. Tarkistus liittyy 7, 8 ja 10 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

10 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua perheenjäsentä tai sukulaista ole, hakemuksen käsittelystä on vastuussa se jäsenvaltio, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen on jättänyt ensimmäisen kerran kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa, jollei voida osoittaa, että tämä ei ole alaikäisen edun mukaista.

5. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua perheenjäsentä tai sukulaista ole, hakemuksen käsittelystä on vastuussa se jäsenvaltio, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen oleskelee tai on jättänyt turvapaikkahakemuksen, edellyttäen että tämä on alaikäisen edun mukaista.

Perustelu

Tarkistus liittyy edellä 8 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Jäsenvaltio on vastuussa kaikista alueellaan oleskelevista ilman huoltajaa olevista alaikäisistä.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty ja joka toteuttaa menettelyn hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, voi milloin tahansa ennen hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä pyytää toista jäsenvaltiota vastaanottamaan hakijan, jotta omaiset voidaan saattaa yhteen, vaikka tämä toinen jäsenvaltio ei olisi 10–13 ja 18 artiklassa säädettyjen perusteiden nojalla vastuussa hakemuksen käsittelystä. Henkilöiden, joita asia koskee, on ilmaistava suostumuksensa kirjallisesti.

Jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty ja joka toteuttaa menettelyn hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, voi milloin tahansa ennen hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä pyytää toista jäsenvaltiota vastaanottamaan hakijan, jotta omaiset voidaan saattaa yhteen, taikka sellaisten perhe- tai kulttuurisiteiden tai sosiaalisten siteiden tai kielitaidon perusteella, jotka helpottaisivat tämän kotoutumista toiseen jäsenvaltioon, vaikka tämä toinen jäsenvaltio ei olisi 10–13 ja 18 artiklassa säädettyjen perusteiden nojalla vastuussa hakemuksen käsittelystä. Henkilöiden, joita asia koskee, on ilmaistava suostumuksensa kirjallisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Asetus (EU) N:o 604/2013

29 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa ottaa ketään säilöön pelkästään sen vuoksi, että häneen sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä menettelyä.

1. Jäsenvaltiot eivät saa ottaa ketään säilöön pelkästään sen vuoksi, että häneen sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä menettelyä. Säilöönoton on aina oltava viimeinen keino, ja sen vaihtoehdot on aina katsottava ensisijaisiksi. Lapsia ei saa ottaa säilöön, koska säilöönotto ei voi koskaan olla lapsen edun mukaista. Alaikäiset sekä perheet, joissa on alaikäisiä, on majoitettava yhdessä yhteisöllisiin avoimiin majoitustiloihin.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan asianmukaisia toimia, jotka ovat lapsen edun mukaisia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan unionin turvapaikkavirasto perustaa 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten verkoston ja helpottaa sen toimintaa käytännön yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamiseksi kaikista tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä asioista, mukaan lukien käytännön työvälineiden kehittäminen ja ohjeistus.

Euroopan unionin turvapaikkavirasto perustaa 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten verkoston ja helpottaa sen toimintaa käytännön yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamiseksi kaikista tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä asioista, mukaan lukien käytännön työvälineiden kehittäminen ja ohjeistus. Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden sekä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden toimivaltaiset viranomaiset voidaan kutsua tekemään yhteistyötä verkoston kanssa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu teksti)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Hyväksytty (pvä)

11.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

9

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Josef Weidenholzer

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.5.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti);

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Valmistelija: Gérard Deprez

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 uudelleenlaatimiseen ja korvaamiseen. Muuttoliike- ja pakolaiskriisin vuoksi on katsottu tarpeelliseksi uudistaa Dublin-järjestelmää sen yksinkertaistamiseksi ja sen tehokkuuden parantamiseksi käytännössä ja myös siksi, että otettaisiin huomioon, että joihinkin jäsenvaltioihin kohdistui suhteettomia paineita hakemusten määrän vuoksi.

Korjaava mekanismi

Ehdotuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvitaan 1,828 miljardia euroa vuosina 2017–2020. Tällä katettaisiin siirtokustannukset sen jälkeen, kun jakomekanismia on alettu soveltaa jonkin jäsenvaltion hyväksi, sekä turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä ja automaattista kohdentamista koskevan tietojärjestelmän perustaminen ja toiminta sekä vastaanottokapasiteetin lisäämisestä, ruoan toimittamisesta ja peruspalvelujen tarjoamisesta siirretyille turvapaikanhakijoille aiheutuvat kustannukset.

Valmistelija panee merkille komission kannan, jossa määritellään turvapaikkahakemusten määrälle kynnys, jonka ylittyessä korjaava jakomekanismi aktivoituu automaattisesti. Valmistelija pitää tarpeellisena soveltamiskynnyksen ennalta määrittelemistä, jotta vältetään se, että johonkin jäsenvaltioon kohdistuu suhteettomia paineita turvapaikkahakemusten määrän vuoksi tai että jokin jäsenvaltio pyytää tämän jakomekanismin käyttöönottoa, vaikka se on vastaanottanut jakoperusteihin nähden vain pienen määrän turvapaikanhakijoita.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että asettaessaan soveltamiskynnyksen 150 prosenttiin maan viiteluvusta, komissio sälyttää joillekin jäsenvaltioille kohtuuttoman taakan, sillä kyseisen maan on huolehdittava yksin sellaisesta hakemusten määrästä, joka on yli puolet suurempi kuin sen kapasiteetti, ennen kuin yhteisvastuujärjestelmä voidaan aktivoida. Valmistelija arvioi myös, että liian alhainen kynnys, johon ei liity lisäehtoja, voisi johtaa jäsenvaltion omien rajojen valvontaa ja hallintaa koskevan vastuuvelvollisuuden heikkenemiseen. Valmistelija ehdottaa näin ollen, että kynnys olisi 100 prosenttia jäsenvaltion viiteluvusta mutta että mahdollisesti rajavalvonnan löystyminen estettäisiin lisäämällä vastavuoroinen yhteisvastuulauseke, jonka mukaan korjausmekanismi voidaan keskeyttää, jos jäsenvaltio ei hoida ulkorajojensa valvontaa koskevia velvoitteitaan asianmukaisesti Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta annetun asetuksen nojalla. Lopuksi valmistelija ehdottaa, että korjaavan mekanismin soveltaminen lopetetaan vasta silloin, kun etua saavaan jäsenvaltioon kohdistuvien turvapaikkahakemusten määrä on laskenut 90 prosenttiin viiteluvusta, jotta vältetään edestakaisuutta järjestelmän käytössä.

Siirtokustannukset

Suunnitellusta 1,828 miljardista eurosta 375 miljoonaa euroa käytetään jäsenvaltioiden välisten siirtokustannusten korvaamiseen yhteensä 750 000 siirretyn henkilön osalta. Uudelleenlaadintaehdotuksen 42 artiklan mukaan hyötyvälle jäsenvaltiolle, joka järjestää turvapaikan hakijan siirron kohdentamisjäsenvaltioon, suoritetaan 500 euron kertakorvaus siirrettyä henkilöä kohden.

Valmistelija kannattaa ehdotusta, jonka mukaan siirtokustannuksista huolehtivalla jäsenvaltiolla on oikeus korvaukseen, ja katsoo, että on perusteltua käyttää kertakorvausta, sillä sen ansiosta vältetään todellisten kustannusten tarkistamisesta aiheutuva valtava byrokraattinen taakka. Valmistelija katsoo kuitenkin, että määrätessään kyseisen summan suuruudeksi 500 euroa sillä varjolla, että todellisista kustannuksista poikkeavat hyödyt voisivat auttaa suurimman paineen alaisia jäsenvaltioita, komissio ei ota huomioon vastikään käyttöön otettua hätäapuvälinettä(1), jonka tarkoituksena on täydentää toimia, joihin ovat ryhtyneet ne jäsenvaltiot, joiden alueelle on saapunut yhtäkkiä valtavia määriä kolmansien maiden kansalaisia (pakolaisia ja muuttajia).

Valmistelija ehdottaa näin ollen, että kertakorvauksen määrä olisi 300 euroa siirrettyä henkilöä kohden, jotta se vastaisi paremmin arvioituja todellisia kustannuksia. Siirtokustannusten kokonaismäärä kaudella 2017–2020 olisi näin ollen 225 miljoonaa euroa, jolloin säästettäisiin 150 miljoonaa euroa. Näin säästyneistä varoista vähintään 110 miljoonaa euroa voitaisiin siirtää hätäapurahastoon (30 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 40 miljoonaa euroa vuosina 2018 ja 2019) ennen asianomaisen oikeusperustan voimassaolon päättymistä maaliskuussa 2019.

Yhteisvastuuseen perustuva rahoitus sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) alaisen ”Dublin-varannon” perustaminen

Valmistelija pitää perusteltuna, tarpeellisena ja oikeasuhteisena komission ehdotusta, jonka mukaan jäsenvaltiot määrätään suorittamaan pakollinen maksu, jos ne kieltäytyvät ottamasta vastaan niille jakomekanismilla kohdennettuja turvapaikanhakijoita. Valmistelija korostaa, että kyseinen pakollinen maksu ei ole luonteeltaan millään tavoin rangaistuksenomainen, sillä kyseessä on oikeudenmukainen osallistuminen jäsenvaltioiden väliseen välttämättömään yhteisvastuuseen (SEUT 80 artikla). Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission tätä varten suunnittelema rahoitusjärjestelmä ei ole kaikkein asianmukaisin summan eikä menettelyn kannalta.

Valmistelija ehdottaa, että koska rahoitus perustuu yhteisvastuuseen, jäsenvaltion, joka ei täytä korjaavan jakomekanismin mukaisia velvoitteitaan, olisi maksettava kustakin sille kohdennetusta hakijasta ensimmäisenä ja toisena vuonna 50 000 euroa, kolmantena ja neljäntenä vuonna 75 000 euroa ja viidentenä ja sitä seuraavina vuosina 100 000 euroa. Kyseiset summat maksetaan kokonaisuudessaan asetuksen (EU) N:o 516/2014 nojalla perustettuun AMIF-rahastoon ”Dublin-varannon” luomiseksi. On selvää, ettei kyseistä varantoa voida perustaa kuin vasta asetuksen (EU) N:o 514/2014 60 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 516/2014 28 artiklassa säädetyn AMIF-rahaston uudelleentarkastelun yhteydessä, joka tehdään viimeistään 30. kesäkuuta 2020. Jos jäsenvaltio ei maksa osuuttaan, komissio pidättää vastaavan määrän kyseiselle jäsenvaltiolle muista unionin varoista maksettavista maksuista.

Näillä ”Dublin-varannon” varoilla on tarkoitus kattaa turvapaikanhakijakohtaisen kertasumman myöntäminen ja suhteellinen jakaminen niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka osallistuvat asianmukaisesti korjaavaan jakomekanismiin. Päätöksessä (EU) 2015/1601 täsmennetään, että sisäisiä siirtoja koskeville toimille voidaan myöntää taloudellista tukea AMIF-rahastosta. Näin ollen siirron kohteena olevat jäsenvaltiot saavat 6 000 euron kertakorvauksen kutakin niiden alueelle sisäisesti siirrettyä, kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä kohden. Uudelleensijoittamista varten myönnetään 10 000 euroa henkilöä kohden. Valmistelija pitää tarpeellisena, että tähän yhteisvastuujärjestelmään osallistuville jäsenvaltiolle annetaan taloudellista tukea. Ehdotetussa järjestelmässä tätä taloudellista tukea koskevat hakijakohtaiset summat nousevat suhteessa taakkaan, joka jäsenvaltioiden on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden osallistumattomuuden vuoksi.

Automaattinen järjestelmä hakemusten rekisteröintiä ja seurantaa varten

Kyseisestä 1,828 miljardista eurosta 3,603 miljoonaa kohdistetaan eu-LISAn talousarvioon turvapaikanhakijoiden kohdentamista varten luotavan automaattisen tietojärjestelmän luomiseen, kehittämiseen ja operatiiviseen hallinnointiin. Kun 44 artiklassa tarkoitettu hakemusten rekisteröintiä ja seurantaa sekä jakomekanismia koskeva automaattinen järjestelmä on määritellyt kohdentamisjäsenvaltion, on tämän tiedon siirryttävä automaattisesti Eurodac-järjestelmään. Korjaavan mekanismin keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän on siksi oltava yhteensopivia.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Asetuksella (EU) N:o 1077/201121 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston olisi vastattava keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien välisen viestintäinfrastruktuurin valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista.

(30)  Asetuksella (EU) N:o 1077/201121 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston olisi vastattava keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien välisen viestintäinfrastruktuurin valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista samoin kuin keskusjärjestelmän ja muiden järjestelmien yhteentoimivuudesta.

___

___

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Korjaavan jakomekanismin toiminnan yhteydessä olisi sovellettava vertailuperustetta, joka pohjautuu jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 150 prosenttia viiteperusteen mukaisesti lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin kaikilta osin huomioon, kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin olisi laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

(32)  Korjaavan jakomekanismin toiminnan yhteydessä olisi sovellettava vertailuperustetta, joka pohjautuu jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 100 prosenttia viiteperusteen mukaisesti lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin kaikilta osin huomioon, kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin olisi laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

Perustelu

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kustannukset, jotka aiheutuvat jakomekanismiin perustuvasta hakijan siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, olisi korvattava EU:n talousarviosta.

(34)  Kustannukset, jotka aiheutuvat jakomekanismiin perustuvasta hakijan siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, olisi korvattava EU:n talousarviosta, ja kertakorvauksen olisi oltava 300 euroa siirrettyä henkilöä kohden.

Perustelu

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Kohdentamisjäsenvaltio voi päättää olla hyväksymättä sille kohdennettuja hakijoita 12 kuukauden ajan, jolloin sen olisi tallennettava tätä koskeva tieto automaattiseen järjestelmään ja ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan unionin turvapaikkavirastolle. Sen jälkeen hakijat, jotka olisi muutoin kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle, olisi kohdennettava muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltion, joka keskeyttää väliaikaisesti osallistumisensa korjaavaan jakomekanismiin, olisi maksettava 250 000 euron suuruinen solidaarisuusmaksu kustakin sille kohdennetusta hakijasta, jota se ei ota vastaan, sille jäsenvaltiolle, jolle on määrätty vastuu kyseisten hakemusten käsittelystä. Komission olisi annettava täytäntöönpanosäädös, jossa määritetään menettelyt solidaarisuusmaksumekanismin toteuttamiseksi käytännössä. Euroopan unionin turvapaikkavirasto seuraa yhteisvastuuseen perustuvan rahoitusmekanismin soveltamista ja raportoi siitä komissiolle vuosittain.

(35)  Kohdentamisjäsenvaltion, joka ei ota vastaan sille kohdennettuja hakijoita 12 kuukauden ajan, olisi tallennettava tätä koskeva tieto automaattiseen järjestelmään ja ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan unionin turvapaikkavirastolle. Sen jälkeen hakijat, jotka olisi muutoin kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle, olisi kohdennettava muille jäsenvaltioille. Olisi perustettava rahasto (jäljempänä ”Dublin-vararahasto”), ja jäsenvaltion, joka ei osallistu korjaavaan jakomekanismiin, olisi maksettava kyseiseen rahastoon kustakin sille kohdennetusta hakijasta, jota se ei ota vastaan, seuraavat vuosimaksut: 50 000 euroa ensimmäisenä ja toisena vuonna, 75 000 euroa kolmantena ja neljäntenä vuonna ja 100 000 euroa niitä seuraavina vuosina. Dublin-vararahaston rahoituksella on tarkoitus kattaa kertasumman myöntäminen kutakin kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä kohden ja varojen suhteellinen jakaminen niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka osallistuvat korjaavaan jakomekanismiin. Jos jäsenvaltio ei maksa osuuttaan, komissio pidättää vastaavan summan kyseiselle jäsenvaltiolle muista unionin varoista maksettavista maksuista. Komission olisi annettava täytäntöönpanosäädös, jossa määritellään edellä mainitun periaatteen täytäntöönpanoa koskevat käytännön menettelyt ja Euroopan unionin turvapaikkavirasto seuraa täytäntöönpanoa ja raportoi siitä komissiolle vuosittain.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Olisi varmistettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskevan järjestelmän jatkuvuus siirryttäessä asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamisesta tämän asetuksen soveltamiseen. Olisi myös varmistettava tämän asetuksen ja asetuksen [ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] välinen yhteensopivuus.

(41)  Olisi varmistettava hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskevan järjestelmän jatkuvuus siirryttäessä asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamisesta tämän asetuksen soveltamiseen. Olisi myös varmistettava tämän asetuksen ja asetuksen [ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 603/2013 uudelleenlaatimisesta] välinen yhteensopivuus. Kun 44 artiklassa tarkoitettu hakemusten rekisteröintiä ja seurantaa sekä jakomekanismia koskeva automaattinen järjestelmä on määritellyt kohdentamisjäsenvaltion, tämä tieto olisi tallennettava automaattisesti Eurodac-järjestelmään. Korjaavan jakomekanismin keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän on siksi oltava yhteentoimivia.

Perustelu

Tarkistuksella luodaan selkeä kytkös kyseisten kahden asetuksen välille, jotta varmistetaan kahden järjestelmän välinen johdonmukaisuus niiden yhteentoimivuuden pohjalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, kun 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu automaattinen järjestelmä osoittaa, että niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä jäsenvaltio on vastuussa III luvussa olevan 3 artiklan 2 tai 3 kohdan sekä 18 ja 19 artiklan nojalla, lisättynä jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrällä, ylittää 150 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion viiteluvusta, joka määritetään 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen pohjalta.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, kun 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu automaattinen järjestelmä osoittaa, että niiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä, joiden käsittelystä jäsenvaltio on vastuussa III luvussa olevan 3 artiklan 2 tai 3 kohdan sekä 18 ja 19 artiklan nojalla, lisättynä jäsenvaltioon tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen henkilöiden määrällä, ylittää 100 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion viiteluvusta, joka määritetään 35 artiklassa tarkoitetun viiteperusteen pohjalta.

Perustelu

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisvastuu rahoituksesta

Yhteisvastuu rahoituksesta ja Dublinin vararahaston perustaminen

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan kolmen kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen kunkin 12 kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltio voi kirjata automaattiseen järjestelmään tiedon siitä, että se keskeyttää väliaikaisesti osallistumisensa tämän asetuksen VII luvussa esitettyyn korjaavaan jakomekanismiin, ja ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan turvapaikkavirastolle.

1.  Tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan kolmen kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen kunkin 12 kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltion, joka ei täytä luvussa VII tarkoitetun korjaavan jakomekanismin mukaisia kohdentamisjäsenvaltion velvoitteitaan, olisi kirjattava tämä tieto automaattiseen järjestelmään ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan turvapaikkavirastolle.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 2 kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltiolle, joka ei osallistu korjaavaan jakomekanismiin, niiden hakijoiden määrän, jotka olisi muussa tapauksessa kohdennettu sille. Kyseisen jäsenvaltion on sen jälkeen suoritettava 250 000 euron suuruinen solidaarisuusmaksu kustakin hakijasta, joka olisi muussa tapauksessa kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle päättyneen 12 kuukauden jakson aikana. Solidaarisuusmaksu suoritetaan jäsenvaltiolle, jonka on määritetty olevan vastuussa asianomaisten hakemusten käsittelystä.

3.  Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 2 kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltiolle, joka ei osallistu korjaavaan jakomekanismiin, niiden hakijoiden määrän, jotka olisi muussa tapauksessa kohdennettu sille. Perustetaan rahasto (jäljempänä ”Dublin-vararahasto”), ja jäsenvaltio, joka ei osallistu korjaavaan jakomekanismiin, maksaa kyseiseen rahastoon kustakin sille kohdennetusta hakijasta, jota se ei ota vastaan, seuraavat vuosimaksut: ensimmäisenä ja toisena vuonna 50 000 euroa, kolmantena ja neljäntenä vuonna 75 000 euroa ja niitä seuraavina vuosina 100 000 euroa. Dublin-vararahaston varoilla katetaan kutakin kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä kohden maksettavan kertasumman myöntäminen ja suhteellinen jakaminen niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka osallistuvat korjaavaan jakomekanismiin. Jos jäsenvaltio ei maksa osuuttaan, komissio pidättää vastaavan summan kyseiselle jäsenvaltiolle muista unionin varoista maksettavista maksuista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijan siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, suoritetaan hyötyvälle jäsenvaltiolle 500 euron kertakorvaus 38 artiklan c alakohdan nojalla siirrettyä henkilöä kohden. Rahoitustuki pannaan täytäntöön soveltamalla asetuksen (EU) N:o 516/2014 18 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

Kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijan siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, suoritetaan hyötyvälle jäsenvaltiolle 300 euron kertakorvaus 38 artiklan c alakohdan nojalla siirrettyä henkilöä kohden. Rahoitustuki pannaan täytäntöön soveltamalla asetuksen (EU) N:o 516/2014 18 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

Perustelu

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Automaattinen järjestelmä ilmoittaa jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi, kun sellaisten hyötyvässä jäsenvaltiossa jätettyjen hakemusten määrä, joiden käsittelystä se on vastuussa tämän asetuksen nojalla, laskee alle 150 prosenttiin sen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesta osuudesta.

Automaattinen järjestelmä ilmoittaa jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi, kun sellaisten hyötyvässä jäsenvaltiossa jätettyjen hakemusten määrä, joiden käsittelystä se on vastuussa tämän asetuksen nojalla, laskee alle 90 prosenttiin sen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesta osuudesta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos jäsenvaltio ei hoida Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 2016/16241a perustuvia ulkorajojensa valvontaa koskevia velvoitteitaan asianmukaisesti, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää korjaavan jakomekanismin keskeyttämisestä. Päätös kyseisen mekanismin keskeyttämisestä on voimassa määräajan, joka on enintään vuoden pituinen.

 

___

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Automaattisen järjestelmän ja Eurodacin yhteentoimivuus varmistetaan keskusjärjestelmien välisen suoran viestintäkanavan avulla, jotta tieto korjaavan jakomekanismin avulla määritellystä kohdentamisjäsenvaltiosta voidaan tallentaa automaattisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto on vastuussa keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien välisen viestintäinfrastruktuurin valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista.

3.  Asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto on vastuussa keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisten infrastruktuurien välisen viestintäinfrastruktuurin valmistelusta, kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista samoin kuin keskusjärjestelmän ja muiden järjestelmien yhteentoimivuudesta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Gérard Deprez

15.6.2016

Valiokuntakäsittely

9.2.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

5

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

LOPULLLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Neuvoston asetus (EU) 2016/369, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2016, hätäavun antamisesta unionin sisällä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Hyväksytty (pvä)

19.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

16

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.11.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus