Förfarande : 2016/0133(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0345/2017

Ingivna texter :

A8-0345/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Antagna texter :


BETÄNKANDE     ***I
PDF 1272kWORD 184k
6.11.2017
PE 599.751v03-00 A8-0345/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

(COM(2016)0270 – C8–0173/2016 – 2016/0133(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Cecilia Wikström

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0270),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 78.2 e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0173/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden som ingetts, inom ramen för protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, av Tjeckiens deputeradekammare, Tjeckiens senat, Italiens senat, Ungerns parlament, Polens sejm, Polens senat, Rumäniens deputeradekammare och Slovakiens nationalråd och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 oktober 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 december 2016(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(3),

–  med beaktande av skrivelsen av den 30 november 2016 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A8-0345/2017).

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Enligt artikel 18 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska rätten till asyl garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  En sådan metod bör bygga på objektiva kriterier, som är rättvisa för både medlemsstaterna och de berörda personerna. Den bör särskilt göra det möjligt att snabbt fastställa ansvarig medlemsstat, för att garantera faktisk tillgång till förfarandena för beviljande av internationellt skydd och inte äventyra målet att behandla ansökningar om internationellt skydd snabbt.

(5)  En sådan metod bör bygga på principen om solidaritet och objektiva kriterier som är rättvisa för både medlemsstaterna och de berörda personerna. Den bör särskilt göra det möjligt att snabbt fastställa ansvarig medlemsstat, för att garantera faktisk tillgång till förfarandena för beviljande av internationellt skydd och inte äventyra målet att behandla ansökningar om internationellt skydd snabbt.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europeiska unionens asylbyråbör ge lämpligt stöd för genomförandet av denna förordning, i synnerhet genom att fastställa den referensnyckel som ska användas för fördelningen av asylsökande enligt den korrigerande tilldelningsmekanismen och genom att årligen bearbeta de siffror som ligger till grund för referensnyckeln och den referensnyckel som bygger på uppgifter från Eurostat.

(9)  Europeiska unionens asylbyrå (nedan kallad asylbyrån) bör ge lämpligt stöd för genomförandet av denna förordning, i synnerhet genom att fastställa den referensnyckel som ska användas för fördelningen av asylsökande enligt den korrigerande tilldelningsmekanismen och genom att årligen bearbeta de siffror som ligger till grund för referensnyckeln och den referensnyckel som bygger på uppgifter från Eurostat. Asylbyrån bör ta fram informationsmaterial i nära samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Asylbyrån bör få ansvaret för överföring av personer som ansöker om, eller beviljats, internationellt skydd i samtliga fall som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Mot bakgrund av resultaten av den utvärdering som gjorts av genomförandet av förordning (EU) 604/2013 är det lämpligt att i detta skede bekräfta de principer som ligger till grund för förordning (EU) nr 604/2013, och samtidigt, på grundval av gjorda erfarenheter, göra nödvändiga förbättringar för att öka effektiviteten i Dublinsystemet och i det skydd som beviljas personer som ansöker om internationellt skydd enligt det systemet. Med utgångspunkt i denna utvärdering och samråd med medlemsstaterna, Europaparlamentet och andra aktörer, framstår det som lämpligt att i förordningen fastställa åtgärder som ska åstadkomma en rättvisare fördelning av ansökningarna om internationellt skydd mellan medlemsstaterna, i synnerhet för att undvika att en oproportionerligt stor börda läggs på vissa medlemsstater.

(10)  Mot bakgrund av resultaten av den utvärdering som gjorts av genomförandet av förordning (EU) 604/2013 är det nödvändigt att på grundval av gjorda erfarenheter göra grundläggande förbättringar av effektiviteten i Dublinsystemet och i det skydd som beviljas personer som ansöker om internationellt skydd enligt det systemet. Med utgångspunkt i denna utvärdering och samråd med medlemsstaterna, Europaparlamentet och andra aktörer, framstår det som lämpligt att i förordningen fastställa åtgärder som ska åstadkomma en rättvisare fördelning av ansökningarna om internationellt skydd mellan medlemsstaterna, i synnerhet för att undvika att en oproportionerligt stor börda läggs på vissa medlemsstater.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I enlighet med Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bör respekten för familjelivet vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid tillämpningen av denna förordning.

(16) I enlighet med Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bör respekten för privat- och familjelivet, liksom för principen om icke-diskriminering, vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att hindra överföring mellan medlemsstaterna av personer vars asylansökan ska avvisas, personer som troligen inte är i behov av internationellt skydd eller personer som utgör en fara för den inre säkerheten är det nödvändigt att se till att den första ansökningsmedlemsstaten kontrollerar om ansökan ska avvisas med hänvisning till principen om första asylland eller säkert tredjeland, samt med hjälp av det påskyndade förfarandet prövar ansökningar som lämnats in av personer från ett sådant säkert tredjeland som finns upptaget på EU:s förteckning eller av personer som utgör en fara för den inre säkerheten.

utgår

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Sökande som utgör en säkerhetsrisk bör inte överföras mellan medlemsstaterna. Den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd registreras bör genomföra en säkerhetskontroll så snart som möjligt efter registreringen för att avgöra om sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaten. Om en medlemsstat invänder mot överföringen av en sökande av säkerhetsskäl bör medlemsstaten lämna alla nödvändiga uppgifter som styrker dess invändningar till den medlemsstat där sökanden befinner sig.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  Om de kriterier som anges i artiklarna 10, 11, 12, 13 och 18 inte kan användas för att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig, om sökanden inte är i behov av särskilda förfarandegarantier och det anses uppenbart osannolikt att sökanden kommer att beviljas internationellt skydd, bör han eller hon inte överföras till en annan medlemsstat. Den medlemsstat där sökanden har lämnat in sin ansökan bör vara ansvarig för den fortsatta behandlingen av ansökan. Kostnaderna för mottagningen av en sådan sökande bör belasta unionens allmänna budget, och den ansvariga medlemsstaten bör kunna begära bistånd från asylbyrån med avseende på behandlingen av en sådan ansökan. Den ansvariga medlemsstaten bör kunna begära bistånd från den europeiska gräns- och kustbevakningen för återsändande av en sådan sökande till ett tredjeland efter ett beslut om återvändande, om det framkommer att han eller hon inte kan beviljas internationellt skydd i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [skyddsförordningen].

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Om en och samma medlemsstat gör en samlad prövning av ansökningar om internationellt skydd från medlemmar i samma familj kan det säkerställas att ansökningarna prövas grundligt, att de beslut som fattas i dessa ärenden blir enhetliga och att medlemmar i samma familj inte skiljs från varandra.

(18)  Om en och samma medlemsstat gör en samlad prövning av ansökningar om internationellt skydd från medlemmar i samma familj kan det säkerställas att ansökningarna prövas grundligt, att de beslut som fattas i dessa ärenden blir enhetliga och att medlemmar i samma familj inte skiljs från varandra. En samlad prövning av ansökningar om internationellt skydd från en familj bör inte påverka en sökandes rätt inge en ansökan enskilt.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att säkerställa full respekt för principen om familjens enhet och hänsyn till barnets bästa, bör förekomsten av ett beroendeförhållande mellan en sökande och dennes barn, syskon eller förälder på grund av sökandens graviditet eller moderskap, hälsotillstånd eller höga ålder göras till ett bindande ansvarskriterium. Om sökanden är ett ensamkommande barn bör även närvaron av en familjemedlem eller en släkting som kan ta hand om honom eller henne, på en annan medlemsstats territorium, göras till ett bindande ansvarskriterium. För att avvärja sådan sekundär förflyttning av ensamkommande barn som inte är för deras bästa bör ansvarig medlemsstat, om det inte finns några familjemedlemmar eller släktingar, vara den där det ensamkommande barnet första gången lämnat in ansökan om internationellt skydd, om det inte kan påvisas att detta inte är för barnets bästa. Innan ett ensamkommande barn överförs till en annan medlemsstat bör den överförande medlemsstaten kontrollera att den andra medlemsstaten kommer att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att garantera lämpligt skydd av barnet, i synnerhet snarast utse en eller flera företrädare som ska ha i uppgift att bevaka barnets rättigheter. Alla beslut om att överföra ensamkommande barn bör föregås av en bedömning av barnets bästa som ska utföras av personal med erforderlig kompetens och erfarenhet.

(20)  För att säkerställa full respekt för principen om familjens enhet och hänsyn till barnets bästa bör förekomsten av ett beroendeförhållande mellan en sökande och dennes barn, syskon eller förälder på grund av sökandens graviditet eller moderskap, hälsotillstånd eller höga ålder göras till ett bindande ansvarskriterium. Om sökanden är ett ensamkommande barn bör även närvaron på en annan medlemsstats territorium av en familjemedlem eller en släkting som kan ta hand om barnet göras till ett bindande ansvarskriterium, såvida det inte påvisas att detta inte är till barnets bästa. Innan ett ensamkommande barn överförs till en annan medlemsstat bör den överförande medlemsstaten erhålla individuella garantier från den andra medlemsstaten om att denna kommer att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att säkerställa lämpligt skydd av barnet och i synnerhet genast utse en förmyndare som ska ha i uppgift att bevaka barnets samtliga rättigheter. Alla beslut om ansvaret för ett ensamkommande barn i enlighet med denna förordning bör föregås av en bedömning av barnets bästa av en tvärdisciplinär grupp med nödvändiga kvalifikationer och sakkunskaper, med deltagande av barnets förmyndare och juridiska rådgivare.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Att en medlemsstat tar ansvar för att pröva en ansökan som lämnats in till den när den inte är ansvarig för att pröva ansökan enligt kriterierna i den här förordningen kan undergräva systemets effektivitet och hållbarhet och bör därför endast förekomma i undantagsfall. En medlemsstat bör därför kunna frångå ansvarskriterierna endast om det föreligger humanitära skäl, i synnerhet familjeskäl, innan det fastställts vilken medlemsstat som är ansvarig och pröva en ansökan om internationellt skydd som den staten har mottagit eller som lämnats in i en annan medlemsstat, även om de inte skulle vara ansvariga för prövningen enligt de bindande kriterierna i denna förordning.

(21)  En medlemsstat bör kunna göra avsteg från ansvarskriterierna och pröva en ansökan om internationellt skydd som har lämnats in i den staten eller i en annan medlemsstat, även om den inte är ansvarig för prövningen enligt de bindande kriterierna i denna förordning. För att motverka fenomenet med sekundära förflyttningar och uppmuntra asylsökande att omgående ansöka i den första ankomstmedlemsstaten bör en sökande få lov att göra en skriftlig, vederbörligen motiverad begäran – i synnerhet på grundval av släktband, kulturella band eller sociala band, språkkunskaper eller andra meningsfulla anknytningar som skulle underlätta sökandens integrering i en viss medlemsstat – om att hans eller hennes ansökan ska prövas av den medlemsstat där ansökan lämnades in eller om att denna medlemsstat ska begära att en annan medlemsstat övertar ansvaret.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att se till att syftet med förordningen uppnås och undanröja hinder för tillämpningen, i synnerhet för att undvika att personer avviker eller sekundärt förflyttar sig mellan medlemsstaterna, är det nödvändigt att fastställa klara och tydliga skyldigheter som den sökande ska åläggas inom ramen för förfarandet och i god tid underrättas om i vederbörlig ordning. Överträdelse av dessa rättsliga skyldigheter bör leda till lämpliga och proportionerliga formella påföljder för sökanden samt lämpliga och proportionerliga påföljder med avseende på mottagningsvillkoren. I enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bör den medlemsstat där sökanden vistas i vart fall ombesörja personens omedelbara materiella behov.

(22)  För att se till att syftet med förordningen uppnås och undanröja hinder för tillämpningen, i synnerhet för att undvika att personer avviker eller sekundärt förflyttar sig mellan medlemsstaterna, bör förfaranden inrättas för att säkerställa ett samarbete mellan sökande och medlemsstater med ett tydligt system med positiva och negativa incitament för att säkra efterlevnad. Det är också nödvändigt att fastställa tydliga skyldigheter som sökanden måste fullgöra inom ramen för förfarandet och att se till att alla sökande får lämplig information om rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning. Stödet och skyddet för barn, i synnerhet ensamkommande, bör stärkas. Betydelsen av avvikande bör definieras strikt. Irreguljär inresa eller avsaknad av en adress eller handlingar som styrker en sökandes identitet bör inte i sig utgöra kriterier för att fastställa att det föreligger en risk för avvikande.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  För att sökandena ska få bättre förståelse av hur Ceas fungerar måste tillhandahållandet av information förbättras väsentligt. Om man satsar på att tidigt ge sökandena lättillgänglig information är det mycket mer sannolikt att de kommer att förstå, acceptera och följa förfarandena i denna förordning. För att minska de administrativa kraven och effektivisera användningen av de gemensamma resurserna bör asylbyrån ta fram lämpligt informationsmaterial, i nära samarbete med de nationella myndigheterna. Asylbyrån bör fullt ut utnyttja modern informationsteknik vid framtagandet av sådant material. För att stödja de asylsökande på lämpligt sätt bör asylbyrån också ta fram audiovisuellt informationsmaterial som kan användas som komplement till det skriftliga informationsmaterialet. Asylbyrån bör ansvara för en särskild webbplats för sökande och potentiella sökande med information om hur Ceas fungerar, utformad för att bemöta den i många fall felaktiga information som de får av smugglare. Det informationsmaterial som asylbyrån tar fram bör översättas och göras tillgängligt på alla de större språk som talas av asylsökande som kommer till unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)  Olika kategorier av sökande har olika informationsbehov, och informationen måste därför ges på olika sätt och anpassas till dessa behov. Det är särskilt viktigt att se till att barn får tillgång till barnanpassad information som tar hänsyn till deras behov och situation. Att ge korrekt, högkvalitativ information till barn såväl med som utan medföljande vuxen i en barnvänlig miljö kan spela en avgörande roll, både för att ge barnet en bra miljö och för att upptäcka fall av misstänkt människohandel.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  En personlig intervju med sökanden bör hållas för att underlätta fastställandet av vilken medlemsstat som är ansvarig för prövningen av en ansökan om internationellt skydd om inte sökanden har avvikit eller de uppgifter sökanden lämnat räcker för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig . Sökanden bör omedelbart efter det att ansökan om internationellt skydd har lämnats in underrättas i synnerhet om tillämpningen av denna förordning, om att det inte går att välja vilken medlemsstat som ska pröva en asylansökan, om sina skyldigheter enligt denna förordning och om följderna av att inte fullgöra dem.

(23)  En personlig intervju med sökanden bör hållas för att underlätta fastställandet av vilken medlemsstat som är ansvarig för prövningen av en ansökan om internationellt skydd såvida inte de uppgifter sökanden lämnat räcker för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig och sökanden inte begär att höras. Sökanden bör omedelbart efter det att ansökan om internationellt skydd har registrerats underrättas i synnerhet om tillämpningen av denna förordning, om att det inte går att välja – förutom enligt bestämmelserna i kapitel VII – vilken medlemsstat som ska pröva en asylansökan, om sina skyldigheter enligt denna förordning och om följderna av att inte fullgöra dem samt om nödvändigheten att tillhandahålla alla uppgifter som är av vikt för ett korrekt avgörande av vilken medlemsstat som är ansvarig, i synnerhet familjemedlemmars eller släktingars närvaro i medlemsstaterna. Sökanden bör också få fullständig information om sina rättigheter, inklusive rätten till ett effektivt rättsmedel och rättsligt bistånd. Informationen bör ges till sökanden på ett språk som han eller hon förstår, i ett koncist, tydligt, begripligt och lättillgängligt format och med ett klart och tydligt språkbruk.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Den person som genomför den personliga intervjun bör ha fått tillräcklig utbildning för att kunna beakta sökandens personliga och allmänna villkor, däribland dennes kulturella ursprung, ålder, kön, sexuella läggning, könsidentitet och utsatta ställning. Personal som intervjuar sökande bör även ha skaffat sig allmänna kunskaper om problem som kan ha en negativ inverkan på sökandens förmåga att bli intervjuad, till exempel indikationer på att personen kan ha blivit utsatt för tortyr i det förflutna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att garantera ett effektivt skydd av den berörda individens rättigheter är det viktigt att fastställa rättssäkerhetsgarantier och rätten till ett effektivt rättsmedel i samband med beslut om överföring till den ansvariga medlemsstaten, särskilt i enlighet med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ett effektivt rättsmedel bör också tillhandahållas när inget beslut om överföring fattas men den sökande hävdar att en annan medlemsstat är ansvarig eftersom den sökande har en familjemedlem, eller avseende ensamkommande barn en släkting, i en annan medlemsstat. För att säkerställa respekten för internationell rätt bör ett effektivt rättsmedel för sådana beslut omfatta prövning såväl av tillämpningen av denna förordning som av den rättsliga och faktiska situationen i den medlemsstat till vilken den sökande överförs. Omfattningen av det effektiva rättsmedlet bör begränsas till en bedömning av om det föreligger risk för överträdelse av den sökandes grundläggande rättigheter med avseende på respekten för familjelivet, barnets rättigheter eller förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling.

(24)  För att garantera ett effektivt skydd av den berörda individens rättigheter är det viktigt att fastställa rättssäkerhetsgarantier och rätten till ett effektivt rättsmedel i samband med beslut om överföring till den ansvariga medlemsstaten, särskilt i enlighet med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ett effektivt rättsmedel bör också tillhandahållas när inget beslut om överföring fattas men den sökande hävdar att en annan medlemsstat är ansvarig. För att säkerställa respekten för internationell rätt bör ett effektivt rättsmedel för sådana beslut omfatta prövning såväl av tillämpningen av denna förordning som av den rättsliga och faktiska situationen i den medlemsstat till vilken den sökande överförs.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Den medlemsstat som fastställs som ansvarig för att pröva asylansökan enligt denna förordning bör fortsättningsvis vara ansvarig för att pröva alla påföljande ansökningar från samma person, däribland eventuella tillkommande ansökningar, i enlighet med artikel 40, 41 och 42 i direktiv 2013/32/EU, oavsett om den sökande lämnat eller avlägsnats från medlemsstaternas territorium. De bestämmelser i förordning (EU) 604/2013 som föreskriver att ansvaret under vissa förutsättningar ska övergå på en annan medlemsstat, till exempel en viss tid efter det att fristen för att verkställa överföringar löpt ut, skapade incitament att avvika och bör därför strykas.

(25)  Den medlemsstat som fastställs som ansvarig enligt denna förordning bör fortsätta att vara ansvarig för att pröva alla påföljande ansökningar från samma person, däribland eventuella efterföljande ansökningar, i enlighet med artikel [42] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om asylförfaranden], såvida inte sökanden avlägsnats från eller lämnat medlemsstatens territorium efter ett beslut om återvändande. De bestämmelser i förordning (EU) 604/2013 som föreskriver att ansvaret under vissa förutsättningar ska övergå på en annan medlemsstat, till exempel en viss tid efter det att fristen för att verkställa överföringar löpt ut, skapade incitament att avvika och bör därför strykas.

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att säkerställa snabbt fastställande av ansvarsfrågan och tilldelning mellan medlemsstaterna av personer som ansöker om internationellt skydd bör man i största möjliga mån harmonisera och korta tidsfristerna för att sända och besvara framställningar om övertagande, sända meddelanden om återtagande, verkställa överföringar samt överklaga och pröva överklaganden.

(26)  För att snabbt fastställa ansvarsfrågan och tilldela personer som ansöker om internationellt skydd medlemsstaterna emellan bör man i största möjliga mån korta tidsfristerna för att sända och besvara framställningar om övertagande, sända meddelanden om återtagande, verkställa överföringar samt överklaga och pröva överklaganden, samtidigt som man respekterar sökandes grundläggande rättigheter, utsatta personers rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter och den grundläggande principen om barnets bästa samt rätten till familjeåterförening.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Förvar av sökande bör följa den grundläggande principen att personer inte bör hållas i förvar enbart av det skälet att de ansöker om internationellt skydd. Förvar bör pågå en så kort tidsperiod som möjligt och följa nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna. Förvar av asylsökande måste särskilt ske i enlighet med artikel 31 i Genèvekonventionen. De förfaranden som föreskrivs i denna förordning med avseende på personer som hålls i förvar bör, som en fråga av största vikt, tillämpas inom kortaste möjliga tidsfrister. När det gäller de allmänna garantier som reglerar förvar, samt villkoren för förvar, bör medlemsstaterna i förekommande fall tillämpa bestämmelserna i direktiv 2013/33/EU också på personer som hålls i förvar på grundval av denna förordning.

(27)  Förvar av sökande bör följa den grundläggande principen att personer inte bör hållas i förvar enbart av det skälet att de ansöker om internationellt skydd. Förvar bör pågå en så kort tidsperiod som möjligt och följa nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna. Att hålla barn i förvar eller kvarhålla dem, oavsett om de är ensamkommande eller har anlänt tillsammans med sina familjer, är aldrig till barnets bästa och utgör alltid en kränkning av barnets rättigheter. Det bör därför förbjudas. Förvar av asylsökande måste särskilt ske i enlighet med artikel 31 i Genèvekonventionen och bör fullständigt respektera sökandens grundläggande rättigheter. De förfaranden som föreskrivs i denna förordning med avseende på personer som hålls i förvar bör, som en fråga av största vikt, tillämpas inom kortast möjliga tidsfrister. När det gäller de allmänna garantier som reglerar förvar och villkoren för förvar bör medlemsstaterna i förekommande fall tillämpa bestämmelserna i direktiv 2013/33/EU också på personer som hålls i förvar på grundval av denna förordning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Regelrätt registrering av alla asylansökningar i EU under ett unikt ansökningsnummer bör öka möjligheterna att upptäcka flerfaldiga ansökningar, förebygga irreguljära sekundära förflyttningar och asylshopping. Ett automatiskt system bör inrättas för att underlätta tillämpningen av denna förordning. Systemet bör göra det möjligt att registrera asylansökningar som lämnats in i EU, övervaka vilken andel av ansökningarna som behandlas av de olika medlemsstaterna och korrekt tillämpa den korrigerande tilldelningsmekanismen.

(29)  Regelrätt registrering av alla asylansökningar i EU under ett unikt ansökningsnummer bör öka möjligheterna att upptäcka flerfaldiga ansökningar och förebygga irreguljära sekundära förflyttningar. Ett automatiskt system bör inrättas för att underlätta tillämpningen av denna förordning. Systemet bör göra det möjligt att registrera asylansökningar som lämnats in i EU, övervaka vilken andel av ansökningarna som behandlas av de olika medlemsstaterna och korrekt tillämpa den korrigerande tilldelningsmekanismen. Med fullständig respekt för principen om ändamålsbegränsning bör den unika identifieraren inte i något fall användas för andra syften än de som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201121 bör vara ansvarig för att förbereda, utveckla och driva det centrala systemet och infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

(30)  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201121, bör vara ansvarig för utarbetandet, utvecklingen och driften av det centrala systemet, dess kompatibilitet med andra system samt infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  I enlighet med artikel 80 i fördraget, där det föreskrivs att unionsakterna, när det är nödvändigt, ska innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen av principen om solidaritet. En korrigerande tilldelningsmekanism bör inrättas för att ge en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och ge asylsökande snabb tillgång till förfaranden för internationellt skydd i situationer där en medlemsstat konfronteras med ett oproportionerligt stort antal ansökningar som ska prövas av landet enligt denna förordning.

(31)  I enlighet med artikel 80 i fördraget bör unionsakter varje gång det är nödvändigt innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen av principen om solidaritet. En korrigerande tilldelningsmekanism bör inrättas för att ge en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och ge asylsökande snabb tillgång till förfaranden för internationellt skydd, i syfte att undvika situationer där en medlemsstat annars skulle ställas inför ett oproportionerligt antal ansökningar om internationellt skydd som den skulle vara ansvarig för.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  Medlemsstaterna bör se till att förfarandena för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig är effektiva och innebär att personer som ansöker om internationellt skydd vid behov omgående kan omplaceras till andra medlemsstater. Sökande med särskilda förfarandebehov bör få sina ansökningar om internationellt skydd och överföringar prioriterade.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  En referensnyckel som bygger på befolkningens storlek och medlemsstaternas ekonomiska situation bör användas som hållpunkt för användningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen, tillsammans med en tröskel så att mekanismen kan hjälpa medlemsstater som står inför ett oproportionerligt högt migrationstryck. Användning av korrigerande tilldelning från en medlemsstat bör utlösas automatiskt om någon medlemsstat ansvarar för mer än 150 % fler ansökningar om internationellt skydd än vad som anges i referensnyckeln. För att på ett uttömmande sätt återspegla varje medlemsstats ansträngningar bör antalet personer som faktiskt vidarebosatts till den medlemsstaten läggas till antalet personer som ansökt om internationellt skydd för denna beräkning.

(32)  En referensnyckel som bygger på storleken av medlemsstaternas befolkning och ekonomi bör användas som hållpunkt för användningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen, så att mekanismen kan säkra en rättvis ansvarsfördelning av medlemsstaterna. Användningen av korrigerande tilldelning bör vara permanent och automatisk i fall där en ansvarig medlemsstat inte har kunnat fastställas i enlighet med de kriterier som anges i kapitlen III och IV. För att på ett uttömmande sätt återspegla varje medlemsstats ansträngningar bör för denna beräkning det antal personer som faktiskt vidarebosatts till den medlemsstaten läggas till det antal personer som ansökt om internationellt skydd och för vilka medlemsstaten är ansvarig.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Medlemsstaterna har olika erfarenheter när det gäller mottagandet av sökande. För att de medlemsstater som de senaste åren inte har varit bland de främsta destinationsländerna för sökande ska ha tillräckligt med tid på sig att stärka sin mottagningskapacitet, bör den korrigerande tilldelningsmekanismen möjliggöra en gradvis övergång från den nuvarande situationen till en som kännetecknas av en rättvis ansvarsfördelning inom ramen för mekanismen. Genom övergångssystemet bör ett utgångsvärde skapas på grundval av det genomsnittliga relativa antal ansökningar om internationellt skydd som historiskt lämnats in i medlemsstaterna. Därefter bör en övergång ske från denna ”status quo”-modell till en rättvis fördelning genom att en tredjedel av utgångsvärdet årligen tas bort och en tredjedel av modellen för rättvis fördelning årligen läggs till, till dess systemet fullt ut baseras på rättvis ansvarsfördelning. Det är avgörande att medlemsstater som de senaste åren inte har varit destinationsländer för sökande fullt ut utnyttjar de möjligheter som ett gradvis genomförande av den korrigerande tilldelningsmekanismen innebär i syfte att stärka sin mottagningskapacitet i tillräcklig grad, i synnerhet när det gäller mottagandet av barn. Asylbyrån bör göra en särskild inventering av samtliga medlemsstaters mottagningskapacitet för ensamkommande barn under övergångsperioden för att identifiera brister och erbjuda stöd för att åtgärda dessa problem.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  När mekanismen används bör personer som ansökt om internationellt skydd i en tilldelande medlemsstat tilldelas andra medlemsstater som inte behandlar sin andel av ansökningarna enligt den referensnyckel som är tillämplig på dem. Lämpliga bestämmelser bör antas om sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaten, i synnerhet bestämmelser om informationsutbyte mellan behöriga asylmyndigheter i medlemsstaterna. Efter överföringen bör den tilldelade medlemsstaten fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig och bör ansvara för att pröva asylansökan om det inte föreligger övervägande ansvarskriterier, i synnerhet med avseende på eventuella familjemedlemmar, och i så fall fastställa att en annan medlemsstat ska pröva ansökan.

(33)  När mekanismen används bör sökande som lämnat in sina ansökningar i den fastställande medlemsstaten tilldelas medlemsstater som inte behandlar sin andel av ansökningarna enligt den referensnyckel som är tillämplig på dem. Lämpliga bestämmelser bör antas för fall där en sökande på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen, i synnerhet bestämmelser om informationsutbyte mellan behöriga asylmyndigheter i medlemsstaterna. Efter överföringen bör den tilldelade medlemsstaten pröva ansökan i egenskap av ansvarig medlemsstat.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Medlemsstaterna bör se till att förfarandena är effektiva och innebär att sökandena omgående kan omplaceras till andra medlemsstater, om de inte är ansvariga enligt denna förordning. I syfte att undvika kostsamma och tidsödande sekundära överföringar och ge sökande effektiv tillgång till familjesammanhållning utan att i onödan överbelasta medlemsstaterna vid EU:s yttre gränser, bör ett enkelt förfarande planeras som skulle göra det möjligt för sökande som sannolikt uppfyller de relevanta kriterierna för återförening med sina familjemedlemmar i en viss medlemsstat att överföras dit eller att få sin ansökan skyndsamt prövad i en medlemsstat till vilken de har bevisats ha meningsfulla anknytningar som bygger på tidigare laglig vistelse eller utbildningsbevis.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b)  För att undvika sekundära förflyttningar, öka integrationsutsikterna och underlätta den administrativa hanteringen av ansökningar om internationellt skydd är det fördelaktigt att sökande som vill överföras tillsammans kan registrera sig och överföras i grupp inom ramen för den korrigerande tilldelningsmekanismen till en och samma medlemsstat i stället för till flera olika medlemsstater. Sökandena bör själva få bestämma sin grupp, och det bör klargöras för dem att en sådan gruppregistrering inte medför någon rätt att överföras till en viss medlemsstat men däremot en rätt att överföras i grupp till en medlemsstat, i enlighet med den korrigerande tilldelningsmekanismen. Om en sökande uppfyller kriterierna för att återförenas med sina familjemedlemmar eller om en medlemsstat har valt att åta sig ansvaret för ansökan enligt bestämmelserna om diskretionär bedömning i denna förordning, bör sökanden inte få ingå i en grupp inom ramen för den korrigerande tilldelningsmekanismen. Om en sökande som hör till en grupp inte kan överföras av exempelvis hälsoskäl eller hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet, bör de övriga medlemmarna i gruppen eller delar av gruppen kunna överföras till den tilldelade medlemsstaten före den sökande som inte kan överföras. Så snart hindren för överföring av den återstående sökanden har åtgärdats bör han eller hon överföras till samma medlemsstat som resten av gruppen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  En tilldelad medlemsstat får besluta att under en tolvmånadersperiod inte godta tilldelning av asylsökande; i så fall ska uppgift om detta föras in i det automatiska systemet och övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå underrättas. Sökande som skulle ha tilldelats den medlemsstaten ska då tilldelas övriga medlemsstater istället. Den medlemsstat som tillfälligt inte deltar i den korrigerande tilldelningen bör betala en solidaritetsavgift på 250 000 euro per vägrad sökande till den andra medlemsstat som fastställs som ansvarig för att pröva asylansökan. Kommissionen bör anta närmare bestämmelser om tillämpningen av solidaritetsavgiften i en genomförandeakt. Europeiska unionens asylbyrå ska övervaka och till kommissionen årligen rapportera om tillämpningen av systemet med solidaritetsavgifter.

utgår

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1560/200322 får överföringar till den medlemsstat som är ansvarig för prövning av en ansökan om internationellt skydd genomföras på frivillig grund, i form av kontrollerad avresa eller med eskort. Medlemsstaterna bör främja frivillig överföring genom att förse sökanden med adekvat information och bör se till att kontrollerade avresor och avresor med eskort genomförs på ett humant sätt, i full överensstämmelse med de berörda personernas grundläggande rättigheter och mänskliga värdighet samt för barnets bästa och med största möjliga beaktande av utvecklingen när det gäller relevant rättspraxis, särskilt beträffande överföringar av humanitära skäl.

(36)  Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1560/200322 får överföringar till den medlemsstat som är ansvarig för prövning av en ansökan om internationellt skydd genomföras på frivillig grund, i form av kontrollerad avresa eller med eskort. Frivilliga överföringar bör främjas genom att sökanden förses med adekvat information, och kontrollerade avresor och avresor med eskort bör genomföras på ett humant sätt, i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och respekten för människans värdighet samt barnets bästa och med största möjliga beaktande av utvecklingen när det gäller relevant rättspraxis, särskilt beträffande överföringar av humanitära skäl.

_________________

_________________

22 EUT L 222, 5.9.2003, s. 3.

22 EUT L 222, 5.9.2003, s. 3.

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  [Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) .../2016] är tillämplig på medlemsstaternas behandling av personuppgifter enligt den här förordningen från det datum som anges i den förordningen. Fram till den dagen är direktiv 95/46/EG tillämpligt. Medlemsstaterna bör vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna styrka att behandling utförs i enlighet med den förordningen och de bestämmelser i den föreliggande förordningen som preciserar dessa krav. Åtgärderna ska särskilt avse att garantera säkerheten för personuppgifter som behandlas enligt denna förordning, särskilt för att förhindra olaglig eller obehörig åtkomst, eller röjande, ändring eller förlust av personuppgifter som behandlas. Varje medlemsstats behöriga tillsynsmyndighet eller tillsynsmyndigheter bör övervaka lagligheten i de berörda myndigheternas behandling av personuppgifter, däribland överföring till och från det automatiska systemet och till de myndigheter som är behöriga att utföra säkerhetskontroll.

(38)  [Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) .../2016] är tillämplig på medlemsstaternas behandling av personuppgifter enligt den här förordningen från den dag som anges i den förordningen. Fram till den dagen är direktiv 95/46/EG tillämpligt. Medlemsstaterna bör vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna styrka att behandling utförs i enlighet med den förordningen och de bestämmelser i den föreliggande förordningen som preciserar dessa krav. Åtgärderna ska särskilt avse att garantera säkerheten för personuppgifter som behandlas enligt denna förordning, särskilt för att förhindra olaglig eller obehörig åtkomst, eller röjande, ändring eller förlust av personuppgifter som behandlas. De registrerade bör i synnerhet meddelas utan otillbörligt dröjsmål när en säkerhetsincident sannolikt kommer att leda till att deras rättigheter och friheter i stor utsträckning äventyras. Varje medlemsstats behöriga tillsynsmyndighet eller tillsynsmyndigheter bör övervaka lagligheten i de berörda myndigheternas behandling av personuppgifter, däribland överföring till och från det automatiska systemet och till de myndigheter som är behöriga att utföra säkerhetskontroll.

Ändringsförslag     33

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20011a bör vara tillämplig på asylbyråns behandling av personuppgifter.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt förbundet med andra tillåtliga ändringsförslag i skäl 38, som säger att den allmänna dataskyddsförordningen är tillämplig på uppgifter som behandlas av medlemsstaterna. Det anges dock ingenstans i förslagen att förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på EU:s asylbyrås behandling av personuppgifter. I skäl 39 anges endast förordning (EG) nr 45/2001 i samband med tillsyn av datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b)  Information om sökande i unionen skulle potentiellt sett kunna vara av värde för myndigheter i det tredjeland som sökandena har lämnat för att söka internationellt skydd. Medlemsstaterna och de ansvariga unionsorganen bör vidta alla proportionella och nödvändiga åtgärder för att se till att uppgifterna lagras på ett säkert sätt, med tanke på det ökade hot som tredjeländer utövar mot unionens informationssystem och eftersom det system som avses i denna förordning kommer att innebära att alla registreringar kommer att förses med ett unikt identifieringsnummer.

Motivering

Personer som ansöker om internationellt skydd, inte minst de som flyr politisk förföljelse, har ofta flytt från regimer i tredjeländer som skulle kunna ha ett intresse av att spåra upp sökandena. Med tanke på att en rad länder i allt högre grad och systematiskt använder sig av hackning och informationskrigföring bör såväl medlemsstater som EU-organ vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att se till att uppgifter om personer som ansöker om internationellt skydd i Europa inte hamnar i fel händer.

Ändringsförslag     35

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Det går att underlätta tillämpningen av denna förordning och göra den effektivare genom bilaterala överenskommelser mellan medlemsstaterna för att förbättra kommunikationen mellan behöriga myndigheter, korta ner tidsfrister för förfaranden eller förenkla handläggningen av framställningar om övertagande eller återtagande och fastställa former för överföringar.

(40)  Det går att underlätta tillämpningen av denna förordning och göra den effektivare genom asylbyråns stöd och bilaterala överenskommelser mellan medlemsstaterna för att förbättra kommunikationen mellan behöriga myndigheter, korta ner tidsfrister för förfaranden, förenkla handläggningen av framställningar och meddelanden eller fastställa former för överföringar.

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Det är nödvändigt att säkerställa överensstämmelse mellan bestämmelserna om ansvarig medlemsstat i förordning (EU) nr 604/2013 och motsvarande bestämmelser i den här förordningen. Man bör även se till att den här förordningen överensstämmer med [förslag till förordning om omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013].

(41)  Det är nödvändigt att säkerställa överensstämmelse mellan bestämmelserna om ansvarig medlemsstat i förordning (EU) nr 604/2013 och motsvarande bestämmelser i den här förordningen. Man bör även se till att den här förordningen överensstämmer med [förslag till förordning om omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013]. När den tilldelade medlemsstaten har fastställts med hjälp av det automatiserade systemet för registrering och uppföljning av ansökningar om internationellt skydd och för den korrigerande tilldelningsmekanism som föreskrivs i denna förordning bör en uppgift om detta automatiskt föras in i Eurodac. Den korrigerande tilldelningsmekanismens centrala system och Eurodacs centrala system måste således vara kompatibla.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Granskningsförfarandet bör användas för att anta en gemensam broschyr om Dublin- och Eurodaclagstiftningen, samt en särskild broschyr för ensamkommande barn, ett standardformulär för utbyte av relevanta uppgifter om ensamkommande barn, enhetliga villkor för utbyte av uppgifter om underåriga och personer i beroendeställning, enhetliga villkor för utarbetande och översändande av framställan om övertagande och meddelanden om återtagande framställningar, två förteckningar över relevanta delar av bevis och indicier, och regelbunden revidering av dessa, en laissez passer, enhetliga villkor för uppgifter rörande överföringar, ett standardformulär för utbyte av uppgifter före en överföring, ett gemensamt hälsointyg, enhetliga villkor och förfaranden för utbyte av uppgifter om en persons hälsotillstånd före en överföring och säkra elektroniska överföringskanaler för översändande av framställningar.

(47)  Granskningsförfarandet bör användas för att anta ett standardformulär för utbyte av relevanta uppgifter om ensamkommande barn, enhetliga villkor för utbyte av uppgifter om underåriga och personer i beroendeställning, enhetliga villkor för utarbetande och översändande av framställan om övertagande och meddelanden om återtagande framställningar, två förteckningar över relevanta delar av bevis och indicier, och regelbunden revidering av dessa, en laissez passer, enhetliga villkor för uppgifter rörande överföringar, ett standardformulär för utbyte av uppgifter före en överföring, ett gemensamt hälsointyg, enhetliga villkor och förfaranden för utbyte av uppgifter om en persons hälsotillstånd före en överföring och säkra elektroniska överföringskanaler för översändande av framställningar.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  För att fastställa kompletterande bestämmelser bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‑fördraget delegeras till kommissionen vad gäller identifiering av familjemedlemmar eller släktingar till ett ensamkommande barn, kriterier för att fastställa förekomsten av erkända familjeband, kriterier som ska beaktas vid bedömningen av en släktings förmåga att ta hand om ett ensamkommande barn i de fall när familjemedlemmar, syskon eller släktingar vistas i mer än en medlemsstat, kriterier för att bedöma ett beroendeförhållande, kriterier som ska beaktas vid bedömningen av en persons förmåga att ta hand om en person i beroendeställning och de uppgifter som ska beaktas vid bedömningen av en oförmåga att resa under en betydande tid. När kommissionen utövar sin befogenhet att anta delegerade akter ska den inte överskrida räckvidden för barnets bästa som fastställs i artikel 8 i denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och att samråden anordnas i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 . För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter och deras experter ska systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelser av delegerade akter.

(48)  I syfte att fastställa kompletterande bestämmelser bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på identifiering av familjemedlemmar eller släktingar till ett ensamkommande barn, kriterier för att fastställa förekomsten av erkända familjeband, kriterier som ska beaktas vid bedömningen av en släktings förmåga att ta hand om ett ensamkommande barn, även i de fall där familjemedlemmar, syskon eller släktingar vistas i mer än en medlemsstat, omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av ett beroendeförhållande, kriterier som ska beaktas vid bedömningen av en persons förmåga att ta hand om en person i beroendeställning, de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av en oförmåga att resa under en betydande tid samt standardprotokoll för fastställandet av barnets bästa. När kommissionen utövar sin befogenhet att anta delegerade akter ska den inte överskrida räckvidden för barnets bästa som fastställs i artikel 8 i denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att samråden anordnas i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ska systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelser av delegerade akter.

Ändringsförslag     39

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  För att kontrollera att den korrigerande tilldelningsmekanismen enligt denna förordning uppfyller målet att åstadkomma en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och att mildra det oproportionerliga migrationstryck som vissa medlemsstater utsätts för, bör kommissionen se över hur mekanismen fungerar och i synnerhet kontrollera att tröskeln för när den korrigerande tilldelningen används eller upphör faktiskt åstadkommer en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och ger snabb tillgång till förfarandena för att ansöka om internationellt skydd i situationer där en medlemsstat konfronteras med ett oproportionerligt stort antal ansökningar som ska prövas av landet enligt denna förordning

(52)  För att kontrollera att den korrigerande tilldelningsmekanismen enligt denna förordning uppfyller målet att åstadkomma en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och att mildra det oproportionerliga migrationstryck som vissa medlemsstater utsätts för, bör kommissionen se över hur mekanismen fungerar och bedöma om den faktiskt åstadkommer en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och ger snabb tillgång till förfarandena för att ansöka om internationellt skydd, i synnerhet i situationer där en medlemsstat konfronteras med ett oproportionerligt stort antal ansökningar som ska prövas av landet enligt denna förordning. Kommissionen bör genomföra dessa översyner i nära samverkan med Europaparlamentet.

Ändringsförslag     40

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led g – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Underåriga barn till sådana par som avses i första strecksatsen eller till sökanden, förutsatt att de är ogifta och oavsett om de är födda inom eller utom äktenskapet eller adopterade enligt nationell rätt.

–  Underåriga barn till sådana par som avses i första strecksatsen eller till sökanden och de vuxna barn som de har ansvar för, oavsett om de är födda inom eller utom äktenskapet eller adopterade såsom detta definieras eller erkänns av nationell rätt, liksom övriga barn som de har föräldraansvar för.

Ändringsförslag     41

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led g – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Om sökanden är underårig och ogift, fadern, modern eller en annan vuxen som ansvarar för sökanden enligt lag eller praxis i den medlemsstat där den vuxna befinner sig.

–  Om sökanden är underårig: fadern, modern eller en annan vuxen som ansvarar för sökanden enligt lag eller praxis i den medlemsstat där den vuxne befinner sig.

Ändringsförslag     42

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led g – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Om den person som beviljats internationellt skydd är underårig och ogift, fadern, modern eller en annan vuxen som ansvarar för denne antingen enligt lag eller praxis i den medlemsstat där den person som beviljats internationellt skydd befinner sig.

–  Om den person som beviljats internationellt skydd är underårig: fadern, modern eller en annan vuxen som ansvarar för personen enligt lag eller praxis i den medlemsstat där personen befinner sig.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  företrädare: en person eller organisation som av behöriga organ utsetts för att bistå och företräda ett ensamkommande barn i förfarandena enligt denna förordning för att tillgodose barnets bästa och att vid behov företräda barnet rättsligt. Om en organisation utses till företrädare ska den utse en person som ansvarig för att uppfylla företrädarens ansvar för det ensamkommande barnet, i enlighet med denna förordning.

k)  förmyndare: en förmyndare enligt definitionen i artikel [4.2 f] i förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om förfaranden].

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

n)  risk för avvikande: skäl i det enskilda fallet och grundadelagstadgade objektiva kriterier, att anta att en sökande, en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som är föremål för ett överföringsförfarande kan komma att avvika .

n)  risk för avvikande: en bevisad förekomst av specifika skäl, i ett enskilt fall och på grundval av objektiva och specifika kriterier i enlighet med normer som tagits fram av Europeiska unionens asylbyrå och med nationell rätt, att anta att en sökande kan komma att avvika, exklusive allmänna kriterier såsom att den sökande bara är en sökande i den mening som avses i förordning (EU) .../… [förordningen om förfaranden] eller sökandens nationalitet.

Ändringsförslag     45

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

o)  tilldelande medlemsstat: den medlemsstat som använder den korrigerande tilldelningsmekanism som beskrivs i kapitel VII i denna förordning på en sökande.

utgår

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led q – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q)  vidarebosatt person: person som genomgår den process genom vilken tredjelandsmedborgare på begäran av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och på grundval av deras behov av internationellt skydd överförs från ett tredjeland och etableras i en medlemsstat där de får rätt att uppehålla sig med någon av följande statusar:

q)  vidarebosatt person: person som genomgår den process genom vilken tredjelandsmedborgare och statslösa personer i behov av internationellt skydd, efter hänskjutande från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) eller en medlemsstat, väljs ut, beviljas inresa, överförs från ett tredjeland och erbjuds skydd i en medlemsstat där de får tillstånd att uppehålla sig med någon av följande statusar:

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna ska genom proaktiva åtgärder se till att tredjelandsmedborgare eller statslösa personer på deras territorium – även vid den yttre gränsen, på deras territorialvatten eller i deras transitområden eller vid gränsövergångsställen, inbegripet transitområden vid de yttre gränserna – som rimligen kan förväntas ansöka om internationellt skydd i en medlemsstat ges faktisk möjlighet att registreras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) XXXX/XX [förordningen om asylförfaranden]. En person som har rest in på en medlemsstats territorium irreguljärt ska registreras i Eurodac i enlighet med artikel [14] i förordning (EU) XXXX/XX [Eurodacförordningen].

Ändringsförslag     48

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska pröva varje ansökan om internationellt skydd som lämnas in av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som är tillämplig på någon av medlemsstaternas territorium, inklusive vid gränsen eller i transitområden. Ansökan ska prövas av en enda medlemsstat, som ska vara den medlemsstat som enligt kriterierna i kapitel III fastställs som ansvarig.

1.  Medlemsstaterna ska pröva varje ansökan om internationellt skydd som lämnas in av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som är tillämplig på någon av medlemsstaternas territorium, inklusive vid gränsen eller i transitområden. Ansökan om internationellt skydd ska prövas av en enda medlemsstat, som ska vara den medlemsstat som enligt kriterierna i kapitlen III och IV fastställs som ansvarig.

Ändringsförslag     49

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ansvarig medlemsstat inte kan fastställas på grundval av kriterierna i denna förordning inte kan fastställas, ska den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd först lämnades in ansvara för prövningen.

2. Om ansvarig medlemsstat inte kan fastställas på grundval av kriterierna i kapitlen III och IV, ska den medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan om internationellt skydd fastställas i enlighet med den korrigerande tilldelningsmekanism som anges i kapitel VII.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det är omöjligt att överföra en sökande till den medlemsstat som ursprungligen utsetts som ansvarig på grund av att det finns välgrundade skäl att anta att det finns systematiska brister i asylförfarandet och i mottagningsvillkoren för sökande i den medlemsstaten, vilket medför en risk för omänsklig eller förnedrande behandling i den mening som avses i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska den medlemsstat som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat fortsätta att undersöka de kriterier som anges i kapitel III för att fastställa huruvida en annan medlemsstat kan utses som ansvarig.

Om det är omöjligt att överföra en sökande till den medlemsstat som utsetts som ansvarig på grund av att det finns välgrundade skäl att anta att sökanden skulle utsättas för en verklig risk för allvarlig kränkning av sina grundläggande rättigheter, ska den medlemsstat som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat fortsätta att undersöka de kriterier som anges i kapitlen III och IV för att fastställa huruvida en annan medlemsstat kan utses som ansvarig.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om överföringen i enlighet med denna punkt inte kan göras till någon medlemsstat som utsetts på grundval av kriterierna i kapitel III eller till den medlemsstat där ansökan först lämnades in, ska den medlemsstat som genomför förfarandet för att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig bli ansvarig medlemsstat.

Om överföringen i enlighet med denna punkt inte kan göras till någon medlemsstat som utsetts på grundval av kriterierna i kapitlen III och IV, ska den medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan om internationellt skydd fastställas i enlighet med den korrigerande tilldelningsmekanism som anges i kapitel VII.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Innan kriterierna för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan enligt kapitel III och IV tillämpas ska den första medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnats in

utgår

a)   undersöka om ansökan om internationellt skydd ska avvisas i enlighet med artikel 33.2 b och c i direktiv 2013/32/EU om ett annat land än en medlemsstat är att betrakta som första asylland eller säkert tredjeland för den sökande, och

 

b)   pröva ansökan med det påskyndade förfarandet enligt artikel 31.8 i direktiv 2013/32/EU om

 

i)   den sökande är medborgare i tredjeland eller är en statslös person som tidigare hade sitt hemvist i det landet, och landet betecknas som säkert ursprungsland i EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer som fastställts enligt förordning [förslag COM (2015) 452 av den 9 september 2015], eller

 

ii)   sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaten eller med tvång har utvisats i egenskap av ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet enligt nationell rätt.

 

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den första medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd har registrerats ska pröva denna ansökan i ett påskyndat förfarande i enlighet med artikel [40] i förordning XXXX/XX/EU [[förordningen om asylförfaranden] om sökanden, efter den säkerhetskontroll som föreskrivs i artikel 3a, på allvarliga grunder anses utgöra en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaten eller sökanden tidigare utvisats med tvång i enlighet med nationell rätt, antingen från den fastställande medlemsstaten eller från en annan medlemsstat, på allvarliga grunder som rör allmän säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om medlemsstaten anser att ansökan ska avvisas eller prövar ansökan med det påskyndade förfarandet enligt punkt 3, ska den medlemsstaten anses vara ansvarig medlemsstat.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den medlemsstat som har prövat ansökan om internationellt skydd, även i de fall som avses i punkt 3, ska vara ansvarig för att pröva alla påföljande inlagor, däribland eventuella tillkommande ansökningar, från samma person i enlighet med artikel 40, 41 och 42 i direktiv 2013/32/EU, oavsett om den sökande lämnat eller avlägsnats från medlemsstaternas territorium.

5.  Den medlemsstat som har prövat ansökan om internationellt skydd, även i de fall som avses i punkt 3, ska vara ansvarig för att pröva alla påföljande inlagor, däribland eventuella efterföljande ansökningar från samma person, i enlighet med artikel [42] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om asylförfaranden], såvida inte sökanden avlägsnats från eller lämnat medlemsstatens territorium efter ett beslut om återvändande.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Säkerhetskontroll

 

1.  Den fastställande medlemsstaten ska omgående ta sökandens biometriska uppgifter i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) XXX/XXX [Eurodacförordningen]. Så snart som möjligt efter registreringen av sökanden ska den fastställande medlemsstaten genomföra en säkerhetskontroll mot relevanta unionsdatabaser och nationella databaser.

2.  Om den säkerhetskontroll som avses i punkt 1 i denna artikel, eller ytterligare information som samlas in av den fastställande medlemsstaten, bland annat genom den intervju som avses i artikel 7, ger anledning att misstänka att en sökande kan anses som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaten, ska den fastställande medlemsstaten genomföra en personlig säkerhetsintervju, utöver den intervju som avses i artikel 7, i syfte att fastställa huruvida den sökande på allvarliga grunder kan anses som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i den medlemsstaten.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den sökande ska så snart som möjligt, och senast vid den personliga intervju som hålls enligt artikel 7, lämna in alla uppgifter och handlingar som krävs för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan och ska samarbeta med medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2.  Den sökande ska så snart som möjligt lämna in alla tillgängliga uppgifter och handlingar som krävs för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan och ska samarbeta med medlemsstaternas behöriga myndigheter. De behöriga myndigheterna ska beakta uppgifter och handlingar av vikt för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig bara om dessa lämnats in innan det slutgiltiga beslutet om ansvarig medlemsstat fattats.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om den sökande inte efterkommer den skyldighet som fastställs i artikel 4.1 ska den medlemsstat som är ansvarig enligt denna förordning pröva ansökan med ett påskyndat förfarande i enlighet med artikel 31.8 i direktiv 2013/32/EU.

utgår

Ändringsförslag     59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den medlemsstat där sökanden är skyldig att vistas ska fortsätta förfarandet för att utreda vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan, även om sökanden utan tillstånd lämnat landet eller på annat sätt inte står till förfogande för de behöriga myndigheterna i landet.

2.  Den medlemsstat där sökanden är skyldig att vistas ska fortsätta förfarandet för att utreda vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan, även om sökanden utan tillstånd lämnat landet eller på annat sätt inte står till förfogande för de behöriga myndigheterna i landet. De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat ska införa en anmälan i det automatiserade system som avses i artikel 44.1 så snart de har bevis på att sökanden har lämnat medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Med undantag för akutsjukvård ska sökanden inte ha rätt till de mottagningsvillkor som beskrivs i artiklarna 14–19 i direktiv 2013/33/EU i någon annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att vistas.

utgår

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Så snart en ansökan om internationellt skydd görs i den mening som avses i artikel [26] i förordning (EU) XXXX/XXX [förordningen om asylförfaranden] i en medlemsstat ska dess behöriga myndigheter underrätta sökanden om dennes rättigheter och skyldigheter när det gäller registreringen av ansökningen om internationellt skydd i enlighet med artikel [26.1] i den förordningen. I detta sammanhang ska minderåriga ges information på ett barnanpassat sätt i enlighet med artikel [5.2] i direktiv (EU) xxx/xxxx [direktivet om mottagningsvillkor] av personal med lämplig utbildning och under medverkan av förmyndaren, särskilt beträffande processen med att identifiera familjemedlemmar eller släktingar i enlighet med artikel 8.5 i denna förordning.

Ändringsförslag     62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Omedelbart efter det att en ansökan om internationellt skydd har lämnats in i den mening som avses i artikel 21.2 i en medlemsstat ska dess behöriga myndigheter underrätta sökanden om tillämpningen av denna förordning och om skyldigheterna enligt artikel 4 samt om påföljder enligt artikel 5 vid bristande efterlevnad , särskilt :

1.  Så snart en ansökan om internationellt skydd registreras i den mening som avses i artikel [27] i förordning (EU) XXXX/XXX [förordningen om asylförfaranden] i en medlemsstat ska dess behöriga myndigheter underrätta sökanden om tillämpningen av den här förordningen och om skyldigheterna enligt artikel 4 samt om påföljder enligt artikel 5 vid bristande efterlevnad, särskilt:

Ändringsförslag     63

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  om att rätten att ansöka om internationellt skydd inte ger rätt att välja vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva ansökan,

a)  om att rätten att ansöka om internationellt skydd inte ger rätt att välja vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva ansökan, förutom när detta föreskrivs inom tilldelningsmekanismen enligt villkoren i kapitel VII,

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  om syftena med denna förordning och följderna av att lämna in en ny ansökan i en annan medlemsstat samt följderna av att lämna den medlemsstat där personen är skyldig att vistas under de skeden när den ansvariga medlemsstaten enligt denna förordning fastställs och ansökan om internationellt skydd prövas , i synnerhet om att sökanden, med undantag för akut sjukvård, inte har rätt till de mottagningsvillkor som avses i artiklarna 14–19 i direktiv 2013/33/EU i någon annan medlemsstat än den där personen är skyldig att vistas ,

b)  om syftena med denna förordning och följderna av att lämna in en ny ansökan i en annan medlemsstat samt följderna av att lämna den medlemsstat där personen är skyldig att vistas under de skeden när den ansvariga medlemsstaten enligt denna förordning fastställs och ansökan om internationellt skydd prövas,

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  om bestämmelserna om familjeåterförening och i detta avseende om den tillämpliga definitionen av familjemedlemmar och släktingar, liksom om att sökanden så snart som möjligt under förfarandet bör lämna ut alla uppgifter av vikt som skulle kunna bidra till att fastställa var familjemedlemmar eller släktingar befinner sig i andra medlemsstater, samt om allt stöd som medlemsstaten kan erbjuda för att spåra familjemedlemmar eller släktingar,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  om att sökanden så tidigt som möjligt i förfarandet bör lämna ut alla uppgifter av vikt som skulle kunna bidra till att fastställa eventuella tidigare uppehållstillstånd, viseringar eller utbildningsbevis,

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc)  om möjligheten enligt artikel 19 att begära att en medlemsstat ska tillämpa klausulen om diskretionär bedömning från den medlemsstat där sökanden befinner sig, liksom om de specifika arrangemang som hör till förfarandet,

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cd)  om det tilldelningsförfarande som anges i kapitel VII, i tillämpliga fall,

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ce)  om sökandens möjlighet enligt artikel 36.1 c att välja en av de fyra medlemsstater som har det lägsta antalet sökande i förhållande till sin andel enligt den fördelningsnyckel som avses i artikel 35, så länge sökanden har fullgjort de skyldigheter som anges i artikel 4.1,

Ändringsförslag     70

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  om den personliga intervjun enligt artikel 7 och skyldigheten att lämna och styrka information om närvaron av familjemedlemmar, släktingar eller andra närstående i medlemsstaterna, inklusive på vilket sätt sökanden kan lämna denna information,

d)  om syftet med den personliga intervjun enligt artikel 7 samt vilken typ av information och bevis som sökanden kommer att behöva lämna för fastställandet av vilken medlemsstat som ska vara ansvarig, inklusive på vilket sätt sökanden kan lämna denna information,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  om möjligheten att överklaga eller begära omprövning av ett beslut om överföring inom sju dagar efter underrättelsen och om att omprövningen kommer att begränsas till en bedömning av om artikel 3.2 avseende risk för omänsklig eller förnedrande behandling eller artiklarna 10–13 och 18 inte efterlevs,

e)  om möjligheten och villkoren för att överklaga eller begära omprövning av ett beslut om överföring samt om rätten till ett effektivt rättsmedel i domstol i enlighet med artikel 28, även i en situation där inget beslut om överföring har fattats,

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  om förmyndarens roll och skyldigheter när det gäller ett ensamkommande barn, liksom om förfarandet för att lämna in klagomål mot en förmyndare i förtroende och säkerhet och med full respekt för barnets rätt att höras i detta avseende,

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

hb)  om rätten att begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde i alla skeden av förfarandet,

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – led hc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

hc)  om den informationswebbplats som avses i artikel 6.3 a.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  i förekommande fall, om det tilldelningsförfarande som fastställs i kapitel VII.

utgår

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den information som avses i punkt 1 ska tillhandahållas sökanden skriftligt, ett språk denne förstår eller rimligen kan förväntas förstå. Medlemsstaterna ska använda sig av den gemensamma broschyr som utarbetats för ändamålet i enlighet med punkt 3.

Den information som avses i punkt 1 ska ges på ett språk som sökanden förstår, i ett koncist, tydligt, begripligt och lättillgängligt format och med ett klart och tydligt språkbruk. Medlemsstaterna ska använda sig av det gemensamma informationsmaterial som utarbetats för ändamålet i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Informationen ska ges skriftligen och muntligen, vid behov med hjälp av multimedieutrustning. Muntlig information kan ges antingen vid enskilda möten eller vid gruppmöten, och sökandena ska beredas möjlighet att ställa frågor om de förfarandesteg som de förväntas följa när det gäller förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat i enlighet med denna förordning. Information till minderåriga ska ges på ett barnanpassat sätt i enlighet med artikel [5.2] i direktiv xxx/xxxx [direktivet om mottagningsvillkor] av lämpligt utbildad personal och tillsammans med förmyndaren.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det är nödvändigt för att sökanden ska kunna ta till sig informationen, ska den även tillhandahållas muntligen, till exempel i samband med den personliga intervju som avses i artikel 7.

utgår

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska genom genomförandeakter utarbeta en gemensam broschyr samt en särskild broschyr för ensamkommande barn som innehåller åtminstone den information som avses i punkt 1 i denna artikel. Denna gemensamma broschyr ska även innehålla information om tillämpningen av förordning (EU) [förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013] och särskilt i vilket syfte en sökandes uppgifter kan komma att behandlas inom Eurodac. Den gemensamma broschyren ska utformas på ett sådant sätt att den möjliggör för medlemsstaterna att komplettera den med ytterligare medlemsstatsspecifik information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.2 i denna förordning.

3.  Europeiska unionens asylbyrå ska, i nära samarbete med de ansvariga nationella myndigheterna, utarbeta ett gemensamt informationsmaterial som innehåller åtminstone den information som avses i punkt 1 i denna artikel. Detta gemensamma informationsmaterial ska även innehålla information om tillämpningen av förordning (EU) [förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013] och särskilt i vilket syfte en sökandes uppgifter kan komma att behandlas inom Eurodac. Det gemensamma informationsmaterialet ska utformas på ett sådant sätt att det möjliggör för medlemsstaterna att komplettera det med ytterligare medlemsstatsspecifik information. Europeiska unionens asylbyrå ska utarbeta särskilt informationsmaterial som framför allt riktar sig till följande målgrupper:

 

a)  Vuxna sökande.

 

b)  Ensamkommande barn.

 

c)  Barn med medföljande vuxen.

 

 

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Europeiska unionens asylbyrå ska tillhandahålla en särskild webbplats med information om Ceas och i synnerhet om tillämpningen av denna förordning. Informationen på webbplatsen ska vara omfattande och uppdaterad och ges i ett koncist, tydligt, begripligt och lättillgängligt format och med ett klart och tydligt språkbruk, och den ska vara tillgänglig på alla de större språk som talas av sökande som kommer till unionen.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska hålla sökandena underrättade om utvecklingen i de förfaranden som genomförs i enlighet med denna förordning med avseende på deras ansökan. Informationen ska ges skriftligen och regelbundet, minst varannan vecka. Om det rör sig om barn ska de behöriga myndigheterna, på samma villkor, ge information till både barnet och föräldern eller förmyndaren.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter för att fastställa villkoren för hur sådan information ska ges. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.2.

Ändringsförslag     82

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde

 

1.  Utan att det påverkar sökandens rätt att på egen bekostnad välja sitt eget rättsliga ombud ska medlemsstaterna tillhandahålla kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde i ärenden rörande tillämpningen av denna förordning i alla skeden av förfarandet, om sökanden själv inte kan stå för kostnaderna. Medlemsstaterna får begära att helt eller delvis få ersättning för kostnader som uppstått om beslutet att stå för sådana kostnader fattades på grundval av falska uppgifter från sökanden, under förutsättning att det kan fastställas att sökanden kan stå för de aktuella kostnaderna.

 

2.  Detta kostnadsfria rättsliga bistånd och biträde ska minst omfatta

 

a)  information om förfarandet med hänsyn till sökandens enskilda omständigheter,

 

b)  hjälp med förberedelse för den personliga intervjun och av de styrkande handlingar och det bevismaterial som ska tillhandahållas som en del av intervjun, inbegripet deltagande i den personliga intervjun,

 

c)  en förklaring av skälen till och följderna av ett beslut om överföring samt information om hur man överklagar detta beslut eller hur man får tillgång till rättsmedel i situationer där inget beslut om överföring fattas i enlighet med artikel 28.

 

Vid tillämpningen av denna punkt ska medlemsstaterna se till att det rättsliga biståndet och biträdet inte inskränks godtyckligt och att sökandens faktiska tillgång till rättslig prövning inte hindras.

 

Förfarandena för tillgång till rättsligt bistånd ska fastställas i nationell rätt.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att underlätta förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat ska den fastställande medlemsstaten genomföra en personlig intervju med sökanden, om inte sökanden har avvikit eller de uppgifter sökanden lämnat enligt artikel 4.2 räcker för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig Intervjun ska också ge sökanden möjlighet att ta till sig den information som denne tillhandahållits i enlighet med artikel 6.

1.  I syfte att underlätta förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat ska den fastställande medlemsstaten genomföra en personlig intervju med sökanden. Den fastställande medlemsstaten ska proaktivt ställa frågor om alla aspekter av ansökningen vilka skulle göra det möjligt att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig. Intervjun ska också möjliggöra en riktig förståelse av den information som tillhandahållits sökanden i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaten behöver inte genomföra den personliga intervjun om de uppgifter som sökanden lämnat i enlighet med artikel 4.2 räcker för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig och om sökanden inte begär att höras. Om en medlemsstat avstår från intervjun ska den ge sökanden möjlighet att lägga fram all ytterligare information som är av vikt för att korrekt avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig, innan ett slutgiltigt beslut fattas om att överföra sökanden till den ansvariga medlemsstaten i enlighet med artikel 30.1.

Ändringsförslag     85

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den personliga intervjun ska äga rum inom skälig tid och, under alla omständigheter, innan någon framställan om övertagande gjorts i enlighet med artikel 24.

2.  Den personliga intervjun ska äga rum inom skälig tid och under alla omständigheter innan någon framställan om övertagande enligt artikel 24 görs eller ett beslut om att överföra en sökande fattas.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den personliga intervjun ska genomföras på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan förväntas förstå och på vilket han eller hon kan kommunicera. Om så behövs ska medlemsstaterna anlita en tolk som kan säkerställa en fungerande kommunikation mellan sökanden och den person som genomför den personliga intervjun.

3.  Den personliga intervjun ska genomföras på ett språk som sökanden förstår och på vilket han eller hon kan kommunicera. Intervjuer med ensamkommande barn ska genomföras på ett barnanpassat sätt av personal som är lämpligt utbildad och kvalificerad enligt nationell rätt, i närvaro av förmyndaren och i förekommande fall dennes juridiska rådgivare.

 

Om så behövs ska medlemsstaterna anlita en kvalificerad tolk, och om så är lämpligt en kulturtolk, som kan säkerställa en fungerande kommunikation mellan sökanden och den person som genomför den personliga intervjun. Sökanden får begära att bli intervjuad och biträdd av personal av samma kön i den utsträckning detta är möjligt.

Ändringsförslag     87

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den personliga intervjun ska genomföras under förhållanden som säkerställer tillbörlig konfidentialitet. Den ska utföras av en person som har behörighet enligt nationell rätt.

4.  Den personliga intervjun ska genomföras under förhållanden som säkerställer tillbörlig konfidentialitet. Den ska utföras av en person som har behörighet enligt nationell rätt. Sökande som fastställs ha behov av särskilda förfarandegarantier bör tillhandahållas lämpligt stöd, inklusive tillräcklig tid, för att få de förutsättningar som krävs för att på ett verkningsfullt sätt lägga fram alla de uppgifter som skulle göra det möjligt att fastställa den ansvariga medlemsstaten.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaten ska se till att det finns lämpliga standardrutiner för att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas med avseende på sökande som riskerar att utnyttjas i människohandel eller annan organiserad brottslig verksamhet.

Ändringsförslag     89

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den medlemsstat som genomför den personliga intervjun ska göra en skriftlig sammanfattning som åtminstone ska innehålla de viktigaste uppgifter som sökanden har lämnat vid intervjun. Denna sammanfattning kan göras i form av en rapport eller ett standardformulär. Medlemsstaten ska se till att sökanden och/eller den juridiska rådgivaren eller annan rådgivare som företräder sökanden i god tid får tillgång till sammanfattningen.

5.  Den medlemsstat som genomför den personliga intervjun ska göra en skriftlig sammanfattning som åtminstone ska innehålla de viktigaste uppgifter som sökanden har lämnat vid intervjun. De viktigaste inslagen i sammanfattningen ska i slutet av intervjun kontrolleras av sökanden och i tillämpliga fall av förmyndaren och/eller det rättsliga ombudet. Denna sammanfattning ska göras i form av en rapport. Medlemsstaten ska göra en inspelning av samtalet. Medlemsstaten ska se till att sökanden och/eller förmyndaren och den juridiska rådgivare som företräder sökanden får tillgång till sammanfattningen så snart som möjligt efter intervjun och under alla omständigheter innan ett beslut om överföring fattas.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat där ett ensamkommande barn måste vistas ska se till att en företrädare företräder och/eller bistår det ensamkommande barnet i samband med relevanta förfaranden som föreskrivs i denna förordning. Företrädaren ska ha de kvalifikationer och den sakkunskap som behövs för att säkerställa att barnets bästa beaktas under de förfaranden som genomförs enligt denna förordning. Företrädaren ska ha tillgång till innehållet i de relevanta handlingarna i sökandens akt, inklusive den särskilda broschyren för ensamkommande barn.

2. Varje medlemsstat där ett ensamkommande barn vistas ska se till att en förmyndare företräder och/eller bistår det ensamkommande barnet i samband med alla de förfaranden som föreskrivs i denna förordning. Förmyndaren ska ha de kvalifikationer, den utbildning, den sakkunskap och det oberoende som behövs för att säkerställa att barnets bästa beaktas under de förfaranden som genomförs i enlighet med denna förordning. Förmyndaren ska ha tillgång till innehållet i de relevanta handlingarna i sökandens akt, inklusive det särskilda informationsmaterialet för ensamkommande barn. Förmyndaren ska utses så snart som möjligt, dock senast inom 24 timmar efter det att ansökan ingetts, och under alla omständigheter före insamlingen av biometriska uppgifter i enlighet med artikel [10.1 eller 13.1] i förordning (EU) XXXX/XX/EU [Eurodacförordningen].

Ändringsförslag     91

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Förmyndaren ska i största möjliga utsträckning delta i förfarandet för fastställande av medlemsstatens ansvar enligt denna förordning. Förmyndaren ska för detta ändamål ge barnet hjälp att ge information som är av vikt för att bedöma barnets bästa i enlighet med punkt 3, inbegripet utövandet av barnets rätt att höras, och ska stödja barnets kontakter med andra aktörer, såsom organisationer som arbetar med att spåra upp familjer, om så är lämpligt för detta ändamål, och med vederbörlig hänsyn till sekretesskyldigheter gentemot barnet.

 

Förmyndaren ska se till att barnet har tillgång till information, juridisk rådgivning och representation rörande förfarandena enligt denna förordning och ska hålla barnet underrättat om utvecklingen i de förfaranden enligt denna förordning som rör barnet.

 

Förmyndaren ska ha tillgång till innehållet i de relevanta handlingarna i barnets akt, inklusive det särskilda informationsmaterialet för ensamkommande barn och de formulär som anges i artikel 6.

 

Förmyndare ska få regelbunden utbildning och stöd för att kunna utföra sina uppgifter.

 

 

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den underåriges välbefinnande och sociala utveckling.

b)  Den underåriges välbefinnande och sociala utveckling, med särskild hänsyn till hans eller hennes etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund och behovet av stabilitet och kontinuitet i hans eller hennes omsorgs- och förmyndararrangemang och tillgång till hälsovård och utbildning.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Säkerhets- och trygghetshänsyn, särskilt om det finns en risk för att den underårige är offer för människohandel.

c)  Säkerhets- och trygghetshänsyn, särskilt om det finns en risk för att den underårige är offer för någon form av våld och utnyttjande, inklusive människohandel.

Ändringsförslag     94

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Utsatthet, inklusive trauman, särskilda hälsobehov och funktionsnedsättningar.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Garantier för överlämning till en utsedd förmyndare i den mottagande medlemsstaten.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  Den information som ges av förmyndaren i den medlemsstat där barnet befinner sig.

Ändringsförslag     97

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dc)  Att beslut som rör barn måste prioriteras.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid bedömningen av barnets bästa måste barnets rätt att höras garanteras.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan ett ensamkommande barn överförs till den ansvariga medlemsstaten, eller i förekommande fall till den tilldelade medlemsstaten, ska den överförande medlemsstaten säkerställa att den ansvariga medlemsstaten eller den tilldelade medlemsstaten snarast vidtar de åtgärder som avses i artiklarna 14 och 24 i direktiv 2013/33/EU och artikel 25 i direktiv 2013/32/EU. Alla beslut om att överföra ensamkommande barn ska föregås av en bedömning av barnets bästa. Bedömningen ska bygga på de omständigheter som anges i punkt 3. Bedömningen ska göras skyndsamt av personal med erforderlig kompetens och erfarenhet för att säkerställa att barnets bästa beaktas.

4.  Innan ett ensamkommande barn överförs till den ansvariga medlemsstaten, eller i förekommande fall till den tilldelade medlemsstaten, ska den överförande medlemsstaten i varje enskilt fall utverka garantier för att den ansvariga medlemsstaten eller den tilldelade medlemsstaten snarast vidtar de åtgärder som avses i artiklarna 14 och 24 i direktiv 2013/33/EU och artikel 25 i direktiv 2013/32/EU. Alla beslut om att överföra eller inte överföra ensamkommande barn ska föregås av en tvärdisciplinär bedömning av barnets bästa. Denna bedömning ska bygga på de omständigheter som anges i punkt 3, och slutsatserna av bedömningen av varje omständighet ska tydligt anges i överföringsbeslutet. Bedömningen ska göras skyndsamt av en tvärdisciplinär grupp med erforderlig kompetens och erfarenhet för att säkerställa att barnets bästa beaktas. Den tvärdisciplinära bedömningen ska göras med deltagande av kvalificerad personal med sakkunskaper om barnets rättigheter, barnpsykologi och barns utveckling, och ska även inbegripa åtminstone barnets förmyndare och juridiska rådgivare.

Ändringsförslag     100

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 10 ska den medlemsstat där det ensamkommande barnet lämnade in ansökan om internationellt skydd så snart som möjligt vidta lämpliga åtgärder för att identifiera de familjemedlemmar, eller släktingar till det ensamkommande barnet som befinner sig på medlemsstaternas territorium, samtidigt som man värnar om barnets bästa.

Vid tillämpning av artiklarna 10 och 19 ska den medlemsstat där det ensamkommande barnet inger en ansökan om internationellt skydd så snart som möjligt vidta lämpliga åtgärder för att identifiera de familjemedlemmar eller släktingar till det ensamkommande barnet som befinner sig på medlemsstaternas territorium, samtidigt som man värnar om barnets bästa.

Ändringsförslag     101

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personalen vid de behöriga myndigheter som avses i artikel 47 och som handlägger framställningar rörande ensamkommande barn ska ha fått och ska fortsätta få lämplig fortbildning om underårigas särskilda behov.

Personalen vid de behöriga myndigheter som avses i artikel 47 och som handlägger framställningar rörande ensamkommande barn ska ha fått och ska fortsätta få lämplig fortbildning om underårigas särskilda behov, inklusive fortbildning om barnets rättigheter, barnpsykologi och barns utveckling. Denna fortbildning ska också inbegripa moduler om riskbedömning för att anpassa omsorgen och skyddet beroende på barnets individuella behov, med särskilt fokus på tidig identifiering av offer för människohandel och övergrepp, liksom utbildning i god praxis för att förhindra försvinnanden.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Före överföring av ett ensamkommande barn ska den mottagande medlemsstaten utse en förmyndare så snart som möjligt, dock senast inom fem arbetsdagar efter bekräftelsen av beslutet om överföring. De behöriga myndigheterna ska förmedla informationen om den förmyndare som utsetts av den mottagande medlemsstaten till den aktuella förmyndaren tillsammans med arrangemangen för överföringen.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 57 och komplettera denna förordning genom att, i enlighet med denna artikel, fastställa regler och förfaranden för internationellt samarbete vid bedömningar av barnets bästa.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Kostnader för mottagande

 

1.  Kostnader för mottagandet av en sökande vilka täcks av en fastställande medlemsstat, från den tidpunkt då ansökan om internationellt skydd registrerades fram till överföringen av sökanden till den ansvariga medlemsstaten, eller fram till det att den fastställande medlemsstaten tar över ansvaret för sökanden, ska ersättas från unionens allmänna budget.

 

2.  De kostnader för mottagande som en medlemsstat står för i fall där det anses uppenbart osannolikt att en sökande kommer att beviljas internationellt skydd enligt artikel 9 ska återbetalas från unionens allmänna budget.

Ändringsförslag     105

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kriterierna för att fastställa ansvarig medlemsstat ska tillämpas endast en gång, i den ordning de anges i detta kapitel.

1.  Kriterierna för att fastställa ansvarig medlemsstat ska tillämpas endast en gång, i den ordning de anges i kapitlen III och IV.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ansvarig medlemsstat i enlighet med kriterierna i detta kapitel ska fastställas på grundval av situationen vid den tidpunkt då sökanden först lämnade in sin ansökan om internationellt skydd i en medlemsstat.

2.  Ansvarig medlemsstat i enlighet med kriterierna i detta kapitel ska fastställas på grundval av situationen vid den tidpunkt då sökanden först lämnade in sin ansökan om internationellt skydd i en medlemsstat i enlighet med artikel [28] i förordning (EU) xxx/xxxx [förordningen om asylförfaranden].

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om den ansvariga myndigheten i den fastställande medlemsstaten efter att ha genomfört den personliga intervju som anges i artikel 7 finner att ansvarig medlemsstat inte kan fastställas på grundval av artikel 10, 11, 12, 13 eller 18, och om sökanden inte är i behov av särskilda förfarandegarantier i enlighet med artikel [19] i förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asylförfaranden], ska den fastställande medlemsstaten, innan något av de återstående kriterierna enligt kapitel III eller IV tillämpas, göra en preliminär undersökning av om sökanden vid inlämningen av ansökan bara tog upp frågor som saknar betydelse för prövningen av om han eller hon kan beviljas internationellt skydd i enlighet med förordning (EU) XXX/XXX [skyddsförordningen] och inga andra uppgifter som ger vid handen att han eller hon kan beviljas internationellt skydd tillhandahålls eller är tillgängliga för den fastställande medlemsstaten, så att sökandens anspråk på att uppfylla kriterierna för internationellt skydd uppenbart inte är övertygande.

 

I ett sådant fall ska det anses uppenbart osannolikt att sökanden kommer att beviljas internationellt skydd, och den fastställande medlemsstaten ska anses vara ansvarig medlemsstat, utan att det påverkar tillämpningen av artikel [37] i förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asylförfaranden].

Ändringsförslag     108

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ansvarig medlemsstat ska vara den där en familjemedlem till det ensamkommande barnet lagligen vistas, förutsatt att det är för den underåriges bästa. Om den sökande är en gift underårig vars make eller maka inte lagligen vistas på medlemsstaternas territorium, ska ansvarig medlemsstat vara den medlemsstat där fadern, modern eller en annan vuxen som enligt lag eller praxis i den medlemsstaten ansvarar för den underårige eller syskon, lagligen vistas.

2.  Ansvarig medlemsstat ska vara den där en familjemedlem till det ensamkommande barnet lagligen vistas, såvida det inte kan styrkas att detta inte är till den underåriges bästa. Om sökanden är underårig ska ansvarig medlemsstat vara den medlemsstat där fadern, modern eller en annan vuxen som enligt lag eller praxis i den medlemsstaten ansvarar för den underårige, eller ett syskon, lagligen vistas.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den sökande har en släkting som vistas lagligt i en annan medlemsstat och det vid en individuell prövning har fastställts att släktingen kan ta hand om honom eller henne, ska den medlemsstaten sammanföra den underårige med släktingen och vara ansvarig medlemsstat, förutsatt att det är för den underåriges bästa.

3.  Om sökanden har en släkting som vistas lagligt i en annan medlemsstat och det vid en individuell prövning fastställs att släktingen kan ta hand om honom eller henne, ska den medlemsstaten sammanföra den underårige med släktingen och vara ansvarig medlemsstat, såvida det inte kan styrkas att detta inte är till den underåriges bästa.

Ändringsförslag     110

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I frånvaro av en familjemedlem eller en släkting som avses i punkterna, 2 och 3 ska ansvarig medlemsstat vara den där den underårige först har lämnat in sin ansökan om internationellt skydd förutsatt att det inte kan styrkas att det inte är för den underåriges bästa.

5.  I frånvaro av en familjemedlem eller en släkting enligt vad som avses i punkterna 2 och 3, och om inga andra kriterier som anges i kapitlen III och IV, i synnerhet artikel 19, är tillämpliga, ska ansvarig medlemsstat fastställas genom tilldelningsmekanismen i kapitel VII, förutsatt att den underårige alltid får rätt att välja bland de tilldelade medlemsstaterna i enlighet med artikel 36.1c. Varje beslut om ansvarig medlemsstat bör föregås av en tvärdisciplinär bedömning av den underåriges bästa, även i händelse av tilldelning.

Ändringsförslag     111

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om en underårig åtföljs av en förälder, ett vuxet syskon eller en annan vuxen som har föräldraansvar för den underårige enligt lag eller praxis i den medlemsstaten, och en förälder eller en annan vuxen som har föräldraansvar för den underårige enligt lag eller praxis i den medlemsstaten, lagligen vistas i en medlemsstat, ska ansvarig medlemsstat vara den där föräldern eller den andre vuxne som har föräldraansvar för den underårige lagligen vistas, förutsatt att detta är till barnets bästa.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Familjemedlemmar som har beviljats internationellt skydd

Familjemedlemmar som vistas lagligen i en medlemsstat

Ändringsförslag     113

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en familjemedlem till sökanden, oberoende av om familjen bildades redan i ursprungslandet, har beviljats rätt att i egenskap av person som beviljats internationellt skydd vistas i en medlemsstat, ska den medlemsstaten ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd, om de berörda personerna skriftligen uttryckt önskemål om detta.

Om en familjemedlem till sökanden, oberoende av om familjen bildades redan i ursprungslandet, lagligen vistas i en medlemsstat, ska den medlemsstaten ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd, om de berörda personerna skriftligen uttryckt önskemål om detta.

Ändringsförslag     114

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Den medlemsstat som genom kriterierna fastställs som ansvarig för övertagande av flertalet familjemedlemmar och/eller underåriga ogifta syskon ska ansvara för prövningen av ansökningar om internationellt skydd från alla familjemedlemmar och/eller underåriga ogifta syskon.

a)  Den medlemsstat som genom kriterierna fastställs som ansvarig för övertagande av flertalet familjemedlemmar ska ansvara för prövningen av ansökningar om internationellt skydd från alla familjemedlemmar.

Ändringsförslag     115

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om sökanden har ett giltigt uppehållstillstånd eller ett uppehållstilstånd som löpte ut senast två år innan den första ansökan lämnades in ska den medlemsstat som utfärdat tillståndet ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

1.  Om sökanden har ett giltigt uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd som löpte ut innan den första ansökan lämnades in, ska den medlemsstat som utfärdade tillståndet ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag     116

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om sökanden har en giltig visering eller en visering som löpte ut senast sex månader innan den första ansökan lämnades in ska den medlemsstat som utfärdat viseringen ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd, såvida inte viseringen har utfärdats på en annan medlemsstats vägnar i enlighet med en sådan överenskommelse om representation som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/200925. I så fall ska den representerade medlemsstaten ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

2.  Om sökanden har en giltig visering eller en visering som löpte ut innan den första ansökan lämnades in ska den medlemsstat som utfärdade viseringen ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd, såvida inte viseringen utfärdades på en annan medlemsstats vägnar i enlighet med en sådan överenskommelse om representation som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/200925. I så fall ska den representerade medlemsstaten ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

_________________

_________________

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Utfärdande av akademiska examensbevis eller yrkesutbildningsbevis

 

1.  Om sökanden innehar ett examensbevis eller annat behörighetsbevis som utfärdats av en utbildningsinstitution med säte i en medlemsstat, ska den medlemsstaten ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

 

I detta sammanhang avses med utbildningsinstitution alla slags utbildningsinstitutioner som erkänns eller betraktas som sådana i enlighet med nationell rätt och som, i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis, erbjuder erkända examina från utbildning eller annan erkänd behörighet, oavsett vad dessa anstalter kallas, eller varje institution som, i enlighet med nationell rätt eller praxis, erbjuder yrkesutbildning eller fortbildning.

 

Vid tillämpningen av denna artikel ska endast examensbevis eller andra behörighetsbevis som utfärdats till följd av att sökanden gått på utbildningsinstitutionen på medlemsstatens territorium betraktas som relevanta för bedömningen av den ansvariga medlemsstaten. Onlineutbildningar eller andra former av distansutbildning ska inte betraktas som relevanta.

 

2.  Om sökanden innehar fler än ett examensbevis eller annat behörighetsbevis som utfärdats av utbildningsinstitutioner med säte i olika medlemsstater, ska den medlemsstat där det senaste examensbeviset eller behörighetsbeviset utfärdades ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag     118

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det har fastställts, på grundval av sådana bevis eller indicier som tas upp i de två förteckningar som avses i artikel 25.4 i denna förordning, inklusive sådana uppgifter som avses i förordning [förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013] att en sökande utan tillstånd har passerat gränsen till en medlemsstat landvägen, sjövägen eller luftvägen från ett tredjeland, ska den medlemsstat där inresan ägt rum ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

utgår

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om det inte går att fastställa ansvarig medlemsstat i enlighet med övriga kriterier i kapitlen III eller IV ska ansvarig medlemsstat fastställas genom den korrigerande tilldelningsmekanism som anges i kapitel VII.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om det inte går att fastställa ansvarig medlemsstat i enlighet med övriga kriterier i kapitel III eller artikel 18, och om det fastställs, på grundval av bevis eller indicier, att en sökande passerade gränsen till den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd lämnades in via en annan medlemsstat, ska den medlemsstat som är ansvarig för prövningen av ansökan om internationellt skydd fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24c.

Ändringsförslag     121

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

utgår

Inresa efter upphävt viseringskrav

 

Om en tredjelandsmedborgare eller en statslös person reser in på en medlemsstats territorium där han eller hon inte behöver visering ska den medlemsstaten ansvara för prövningen av dennes ansökan om internationellt skydd.

 

Ändringsförslag     122

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17

utgår

Ansökan på det internationella transitområdet på en flygplats

 

Om en ansökan om internationellt skydd görs av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person på det internationella transitområdet på en flygplats i en medlemsstat ska den medlemsstaten ansvara för prövningen.

 

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en sökande på grund av graviditet, ett nyfött barn, svår sjukdom, allvarligt funktionshinder eller hög ålder är beroende av hjälp från sitt barn, sitt syskon eller sin förälder som är lagligen bosatt i en av medlemsstaterna, eller om ett barn, syskon eller förälder som är lagligen bosatt i en av medlemsstaterna är beroende av sökandens hjälp ska medlemsstaterna normalt hålla samman eller sammanföra sökanden med det barnet, syskonet eller den föräldern, förutsatt att familjebanden fanns i ursprungslandet, att barnet, syskonet eller föräldern eller sökanden kan ta hand om personen i beroendeställning och de berörda personerna skriftligen uttryckt önskemål om detta.

1.  Om en sökande på grund av graviditet, ett nyfött barn, svår sjukdom, allvarligt funktionsnedsättning, ett svårt trauma eller hög ålder är beroende av hjälp från sitt barn, sitt syskon eller sin förälder som är lagligen bosatt i en av medlemsstaterna, eller om ett barn, ett syskon eller en förälder som är lagligen bosatt i en av medlemsstaterna är beroende av sökandens hjälp, ska medlemsstaterna normalt sett hålla samman eller sammanföra sökanden med det barnet, syskonet eller den föräldern, i den mån familjebanden fanns redan innan sökanden anlände till medlemsstatens territorium, barnet, syskonet eller föräldern eller sökanden kan ta hand om personen i beroendeställning och de berörda personerna skriftligen uttryckt önskemål om detta.

Ändringsförslag     124

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Fadderverksamhet

 

1.  En medlemsstat får föreskriva att en organisation som har godkänts av denna medlemsstat i enlighet med särskilda krav i den nationella lagstiftningen vilka syftar till att förebygga övergrepp och människohandel ska få möjlighet att bli fadder för en sökande som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i unionen. Den organisation som är fadder för en sökande ska sörja för dennes överföring och vistelse i den medlemsstat där fadderorganisationen har sitt säte, fram till dess att ett slutligt beslut om ansökan om internationellt skydd fattas.

 

2.  På grundval av en skriftlig begäran från faddern ska den fastställande medlemsstaten, med sökandens godkännande, underrätta den medlemsstat där fadderorganisationen har sitt säte om fadderavtalet mellan organisationen och sökanden. Om den medlemsstat där organisationen har sitt säte går med på att överta sökanden ska den bli ansvarig medlemsstat, och ansökningen om internationellt skydd ska då räknas in i dess referenstal enligt definitionen i artikel 35.

 

3.  De formella krav och urvalskriterier som ska uppfyllas av en fadderorganisation och övriga nödvändiga villkor ska fastställas i en delegerad akt som antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 57.2.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 3.1 och endast så länge ingen ansvarig medlemsstat fastställts , får varje medlemsstat besluta att pröva en ansökan om internationellt skydd som den har mottagit från en tredjelandsmedborgare eller en statslös person av familjeskäl avseende anhöriga som inte omfattas av artikel 2 g , även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges i denna förordning.

Med avvikelse från artikel 3.1 får varje medlemsstat besluta att pröva en ansökan om internationellt skydd som den har mottagit från en tredjelandsmedborgare eller en statslös person, även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den medlemsstat som beslutar att pröva en ansökan om internationellt skydd enligt denna punkt ska bli ansvarig medlemsstat och ska påta sig de skyldigheter som följer av detta ansvar. I tillämpliga fall ska denna medlemsstat underrätta den tidigare ansvariga medlemsstaten, den medlemsstat som genomför ett förfarande för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig eller den medlemsstat som har mottagit en framställan om övertagande.

Den medlemsstat som beslutar att pröva en ansökan om internationellt skydd enligt denna punkt ska bli ansvarig medlemsstat och ska påta sig de skyldigheter som följer av detta ansvar. I tillämpliga fall ska denna medlemsstat, med hjälp av det elektroniska kommunikationsnätet DubliNet, som inrättats i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1560/2003, underrätta den tidigare ansvariga medlemsstaten, den medlemsstat som genomför ett förfarande för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig eller den medlemsstat som har mottagit en framställan om övertagande.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En sökande får begära att den medlemsstat i vilken hans eller hennes ansökan om internationellt skydd lämnades in ska tillämpa denna punkt. En sådan begäran ska vara skriftlig och vederbörligen motiverad.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnas in och som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat får när som helst innan en ansvarig medlemsstat fastställts anmoda en annan medlemsstat att överta en sökande för att sammanföra alla närstående, även om den andra medlemsstaten inte är ansvarig enligt kriterierna i artiklarna 10 till 13 och 18. De berörda personerna måste lämna sitt samtycke skriftligen.

2. Den medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnas in och som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat, eller den ansvariga medlemsstaten, får när som helst innan ett första beslut i sak fattas anmoda en annan medlemsstat att överta en sökande för att sammanföra alla närstående, på humanitära grunder som särskilt baseras på familjeband, kulturella band eller sociala band, språkkunskaper eller andra meningsfulla anknytningar som skulle underlätta sökandens integrering i den andra medlemsstaten, även om den andra medlemsstaten inte är ansvarig enligt kriterierna i kapitlen III och IV. De berörda personerna måste lämna sitt samtycke skriftligen.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  En sökande får begära att den medlemsstat i vilken ansökan om internationellt skydd lämnades in ska tillämpa punkt 2. En sådan begäran ska göras skriftligen, ska vara vederbörligen motiverad och ska riktas till de behöriga myndigheterna i den fastställande medlemsstat där ansökan har lämnats in. Om det anses uppenbart osannolikt att en sökande kommer att beviljas internationellt skydd ska den sökanden inte ha rätt att utnyttja detta förfarande.

 

De behöriga myndigheterna i den fastställande medlemsstaten ska se till att en begäran som avses i första stycket i denna punkt översänds till de ansvariga behöriga myndigheterna i den medlemsstat till vilken sökanden skickat in sin begäran genom det elektroniska kommunikationsnätet DubliNet, som inrättats i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1560/2003.

 

Den medlemsstaten ska, inom två veckor från mottagandet av begäran, meddela om den avser att överta ansvaret för ansökningen om internationellt skydd. Medlemsstaten får förlänga tidsfristen med ytterligare två veckor om detta anmäls till den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd lämnades in skriftligen genom det elektroniska kommunikationsnätet DubliNet. Om ett svar inte har inkommit inom denna tidsfrist ska begäran anses ha avslagits, och den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd lämnades in ska fortsätta med fastställandet av vilken medlemsstat som är ansvarig på grundval av de kriterier som fastställs i kapitlen III och IV. Utan att det påverkar punkt 1 eller 2 ska sökande inte ha rätt att utnyttja detta förfarande mer än en gång.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om den medlemsstat till vilken sökanden skickat in sin begäran godtar denna begäran i enlighet med punkt 2a, ska den bli ansvarig medlemsstat. Den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd lämnades in ska se till att sökanden överförs till den ansvariga medlemsstaten.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Kommissionen ska genom genomförandeakter utarbeta ett gemensamt formulär som ska användas för det förfarande som avses i punkt 2a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.2.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  på de villkor som anges i artiklarna 24, 25 och 30 överta en sökande som har lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat,

a)  på de villkor som anges i artiklarna 24, 24c, 25 och 30 överta en sökande som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat,

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I den situation som avses i punkt 1 a ska den ansvariga medlemsstaten pröva eller slutföra prövningen av ansökan om internationellt skydd.

2.  I den situation som avses i punkt 1 a eller b ska den ansvariga medlemsstaten pröva eller slutföra prövningen av ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I den situation som avses i punkt 1 b ska den ansvariga medlemsstaten pröva eller slutföra prövningen av ansökan om internationellt skydd enligt det påskyndade förfarande som avses i artikel 31.8 i direktiv 2013/32/EU.

utgår

Ändringsförslag     135

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I den situation som avses i punkt 1 c ska den ansvariga medlemsstaten behandla ytterligare utsagor eller en ny ansökan från sökanden som en sådan efterföljande ansökan som avses i direktiv 2013/32/EU.

utgår

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I den situation som avses i punkt 1 d ska beslut om att avvisa ansökan som fattas av den behöriga myndigheten i den ansvariga medlemsstaten inte kunna överklagas enligt kapitel V i direktiv 2013/32/EU.

5.  I den situation som avses i punkt 1 d ska den ansvariga medlemsstaten, om ansökan om internationellt skydd har avslagits endast i första instans, se till att den berörda personen har eller har haft tillgång till ett effektivt rättsmedel, i enlighet med artikel 46 i direktiv 2013/32/EU.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den ansvariga medlemsstaten ska i den elektroniska fil som avses i artikel 22.2 notera att den är ansvarig.

7.  Den ansvariga medlemsstaten ska i förekommande fall ange i den elektroniska fil som avses i artikel 22.2 att den är ansvarig.

Ändringsförslag     138

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat ska inledas när en ansökan om internationellt skydd första gången lämnas in i en medlemsstat, förutsatt att den medlemsstat där ansökan första gången lämnas in inte redan är ansvarig medlemsstat enligt artikel 3.4 eller 3.5.

1.  Förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat ska inledas när en ansökan om internationellt skydd för första gången registreras i en medlemsstat, förutsatt att den medlemsstat där ansökan första gången lämnas in inte redan är ansvarig medlemsstat enligt artikel 3.5.

Ändringsförslag     139

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan om internationellt skydd ska anses inlämnad vid den tidpunkt då en formell ansökan från den sökande eller en rapport från myndigheterna inkom till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Om ansökan inte är skriftlig, bör rapporten upprättas så snart som möjligt efter avsiktsförklaringen.

utgår

Ändringsförslag     140

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En sökande som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd eller som där har lämnat in en ansökan om internationellt skydd efter att ha återkallat sin första ansökan som lämnats in i en annan medlemsstat under förfarandet för fastställande av ansvarig medlemsstat, ska återtas av den medlemsstat där den ansökan om internationellt skydd först lämnades in, enligt villkoren i artiklarna 26 och 30

5.  En sökande som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd eller som där har lämnat in en ansökan om internationellt skydd efter att ha återkallat sin första ansökan som lämnats in i en annan medlemsstat under förfarandet för fastställande av ansvarig medlemsstat, ska återtas av den medlemsstat där den ansökan om internationellt skydd först lämnades in, enligt villkoren i artiklarna 26 och 30, i syfte att slutföra förfarandet för fastställande av ansvarig medlemsstat.

Ändringsförslag     141

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  eventuell anknytning till ansökningar från familjemedlemmar eller släktingar som reser tillsammans,

b)  eventuell anknytning till ansökningar från familjemedlemmar, släktingar eller grupper av högst 30 sökande som anhåller om att registreras som samresande, utan att detta påverkar rätten till individuell prövning av varje ansökan om internationellt skydd och med särskild uppmärksamhet mot sökande som uttrycker rädsla för tvång, våld eller övergrepp,

Ändringsförslag     142

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När de uppgifter som avses i punkt 1 förts in ska det automatiska system som avses i artikel 44 tilldela varje ansökan ett unikt ansökningsnummer, skapa en elektronisk fil för varje ansökan och informera den medlemsstat där ansökan lämnats in om ansökningsnumret.

2.  När de uppgifter som avses i punkt 1 förts in ska det automatiska system som avses i artikel 44 tilldela varje ansökan om internationellt skydd ett unikt ansökningsnummer, skapa en elektronisk fil för varje ansökan och informera den medlemsstat där ansökan lämnades in om ansökningsnumret. De personuppgifter som ingår i det unika ansökningsnumret och den elektroniska filen ska användas endast för de syften som anges i denna förordning och i förordning (EU) xxx/xxx [förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013].

Ändringsförslag     143

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den medlemsstat där ansökan lämnas in ska göra en sökning i VIS i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) 767/2008. När en träff i VIS ger vid handen att sökanden har en giltig visering, eller en visering som löpte ut senast sex månader innan den första ansökan lämnades in, ska medlemsstaten ange viseringsansökans nummer, utfärdande medlemsstat, den myndighet som utfärdat eller förnyat viseringen samt om viseringen utfärdats för en annan medlemsstats räkning.

5.  Den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd lämnas in ska göra en sökning i VIS i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) 767/2008. Om en träff i VIS ger vid handen att sökanden hade en giltig visering innan den första ansökan lämnades in, ska medlemsstaten ange viseringsansökans nummer, utfärdande medlemsstat, den myndighet som utfärdade eller förnyade viseringen samt om viseringen utfärdades för en annan medlemsstats räkning.

Ändringsförslag     144

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  det sammanlagda antalet beviljade ansökningar som lämnats in i unionen,

Ändringsförslag     145

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab)  det sammanlagda antalet beviljade ansökningar som lämnats in i varje medlemsstat,

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Om tilldelningsmekanismen enligt kapitel VII är tillämplig ska de uppgifter som avses i artikel 36.4 och artikel 39 h föras in.

h)  de uppgifter som avses i artiklarna 38 och 39 h.

Ändringsförslag     147

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat som har mottagit en ansökan om internationellt skydd bedömer att en annan medlemsstat ska ansvara för prövningen av denna ansökan, ska den förstnämnda medlemsstaten så snart som möjligt och i vart fall inom en månad från det att asylansökan lämnades in enligt artikel 21.2 anmoda den senare medlemsstaten att överta sökanden.

1. Om en medlemsstat som har mottagit en ansökan om internationellt skydd bedömer att en annan medlemsstat ska ansvara för prövningen av denna ansökan, ska den så snart som möjligt, dock senast inom tre månader från den dag då ansökan lämnades in i den mening som avses i artikel 21.2, anmoda den andra medlemsstaten att överta sökanden.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan hinder av första stycket ska, vid en träff i Eurodac på grundval av uppgifter som registrerats i enlighet med artikel 13 i förordning [förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013] eller en träff i VIS med uppgifter som registrerats i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EU) nr 767/2008, framställan göras inom två veckor från det att den träffen registrerades .

Utan hinder av första stycket ska, vid en träff i Eurodac på grundval av uppgifter som registrerats i enlighet med artikel 13 i förordning [förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013] eller en träff i VIS med uppgifter som registrerats i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EU) nr 767/2008, framställan göras inom en månad från det att den träffen registrerades.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller barn ska tiden, i syfte att beräkna de tidsfrister som avses i det första och andra stycket i denna punkt, börja räknas när en förmyndare har utsetts och när bedömningen av barnets bästa i enlighet med artikel 8.3 har slutförts.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 24a

 

Förfarande vid familjeåterförening

 

1.  Den medlemsstat som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat ska ansvara för att genomföra ett särskilt förfarande för familjeåterförening för sökanden, så att familjer återförenas snabbt och sökande får tillgång till asylförfarandena där det vid första påseendet finns tillräckliga indikationer på att de sannolikt har rätt till familjeåterförening i enlighet med artiklarna 10, 11, 12 eller 13.

 

2.  Vid fastställandet av om det finns tillräckliga indikationer på att sökanden har familjemedlemmar och/eller släktingar i den medlemsstat som han eller hon hävdar, ska den fastställande medlemsstaten se till att sökanden har förstått den tillämpliga definitionen av familjemedlemmar och/eller släktingar och att sökanden är säker på att de påstådda familjemedlemmarna och/eller släktingarna inte befinner sig i en medlemsstat. Den fastställande medlemsstaten ska även se till att sökanden förstår att han eller hon inte kommer att tillåtas stanna i den medlemsstat där han eller hon hävdar sig ha familjemedlemmar och/eller släktingar såvida inte ett sådant påstående kan styrkas av den medlemsstaten. Om den information som lämnas av sökanden inte ger upphov till uppenbara skäl att betvivla att sökanden har familjemedlemmar och/eller släktingar i den medlemsstat som han eller hon uppger, ska slutsatsen dras att det vid första påseendet finns tillräckliga indikationer på att sökanden har familjemedlemmar och/eller släktingar i den medlemsstaten för att uppfylla kraven i punkt 1.

 

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där sökanden hävdar sig ha familjemedlemmar och/eller släktingar ska bistå de behöriga myndigheterna i den fastställande medlemsstaten med att besvara eventuella frågor som syftar till att klargöra huruvida de påstådda familjeanknytningarna är korrekta.

 

3.  Om det i enlighet med punkterna 1 och 2 fastställs att en sökande vid första påseendet sannolikt har rätt till familjeåterförening i enlighet med artikel 10, 11, 12 eller 13 ska den fastställande medlemsstaten upplysa den tilldelade medlemsstaten om detta, och sökanden ska överföras till den medlemsstaten.

 

4.  Den fastställande medlemsstaten ska överföra alla de uppgifter som lämnats av sökanden till den tilldelade medlemsstaten med hjälp av det elektroniska kommunikationsnätet DubliNet, som inrättats genom artikel 18 i förordning (EG) nr 1560/2003.

 

5.  I enlighet med det förfarande som avses i punkt 3 ska den tilldelade medlemsstaten avgöra huruvida villkoren för familjeåterförening i enlighet med artikel 10, 11, 12 eller 13 är uppfyllda. Om så är fallet ska den tilldelade medlemsstaten bli ansvarig medlemsstat.

 

6.  Om det fastslås att villkoren för familjeåterförening inte är uppfyllda ska den tilldelade medlemsstaten se till att den sökande omplaceras till en annan ansvarig medlemsstat i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24c.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 24b

 

Enkelt förfarande för artiklarna 14 och 14a

 

1.  Den fastställande medlemsstaten ska omgående fastställa en tilldelad medlemsstat när det vid första påseendet finns tillräckliga indikationer på att en sökande har meningsfulla anknytningar i enlighet med artikel 14 eller 14a till en annan medlemsstat än den fastställande medlemsstaten.

 

2.  Vid avgörandet av om det finns tillräckliga indikationer på att sökanden har meningsfulla anknytningar till en viss medlemsstat i enlighet med artikel 14 eller 14a ska den fastställande medlemsstaten grunda sin bedömning på bevisning och annan information från sökanden och söka i relevanta unionsdatabaser. Den fastställande medlemsstaten ska även se till att sökanden förstår att han eller hon inte kommer att tillåtas stanna i den tilldelade medlemsstaten om inte den bevisning och information som lämnats kan styrkas av den medlemsstaten. Om den information som lämnats av sökanden eller samlats in genom relevanta unionsdatabaser inte ger upphov till uppenbara skäl att betvivla att artikel 14 eller 14a är tillämplig på en viss medlemsstat, ska den fastställande medlemsstaten dra slutsatsen att det vid första påseendet finns tillräckliga indikationer på att anknytningarna i fråga uppfyller kraven i punkt 1 i denna artikel.

 

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat till vilken sökanden kan ha en anknytning i enlighet med artikel 14 eller 14a ska bistå de behöriga myndigheterna i den fastställande medlemsstaten med att besvara eventuella frågor som syftar till att klargöra huruvida de påstådda anknytningarna är verkliga.

 

3.  Om den fastställande medlemsstaten i enlighet med punkterna 1 och 2 anser att en viss medlemsstat vid första påseendet sannolikt ska vara den tilldelade medlemsstaten i enlighet med artikel 14 eller 14a, ska den fastställande medlemsstaten underrätta den tilldelade medlemsstaten, och sökanden ska överföras till den medlemsstaten.

 

4.  Den fastställande medlemsstaten ska överföra alla de uppgifter som lämnats av sökanden till den tilldelade medlemsstaten med hjälp av det elektroniska kommunikationsnätet DubliNet, som inrättats genom artikel 18 i förordning (EG) nr 1560/2003.

 

5.  Den tilldelade medlemsstaten ska i enlighet med förfarandet i punkt 3 fastställa om villkoren i artikel 14 eller 14a är uppfyllda. Om så är fallet ska den tilldelade medlemsstaten bli ansvarig medlemsstat.

 

6.  Om det fastslås att villkoren inte är uppfyllda ska den tilldelade medlemsstaten se till att den sökande omplaceras till en annan ansvarig medlemsstat i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24c.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 24c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 24c

 

Inlämning av ett meddelande om övertagande

 

1.   Om en sökande ska överföras till en annan medlemsstat i enlighet med artikel 15.2, 24a.5 eller 24b.6 ska den ansvariga medlemsstaten vara den medlemsstat som har lägst antal sökande i förhållande till sin andel enligt den referensnyckel som avses i artikel 35 vid tidpunkten för det fastställande som avses i artikel 15.2, 24a.5 eller 24b.6.

 

2.   När den ansvariga medlemsstaten har fastställts i enlighet med punkt 1 ska en upplysning om detta automatiskt föras in i Eurodac, och den medlemsstaten ska underrättas genom ett automatiskt meddelande.

 

3.   Den medlemsstat där sökanden befinner sig ska underrätta sökanden om fastställandet i enlighet med punkt 2 och, i samarbete med Europeiska unionens asylbyrå, om arrangemangen för överföringen.

 

4.  Den medlemsstat där sökanden befinner sig ska överföra alla de uppgifter som lämnats av sökanden till den ansvariga medlemsstaten med hjälp av det elektroniska kommunikationsnätet DubliNet, som inrättats genom artikel 18 i förordning (EG) nr 1560/2003.

 

5.   Europeiska unionens asylbyrå ska se till att sökanden snabbt överförs från den medlemsstat där han eller hon befinner sig till den ansvariga medlemsstaten.

 

6.   De skyldigheter som anges i artiklarna 39, 40, 41 och 42 ska gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag     153

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den anmodade medlemsstaten ska utföra de kontroller som behövs och fatta beslut om en framställan om övertagande av en sökande inom en månad från det att framställan mottogs.

1.  Den anmodade medlemsstaten ska utföra de kontroller som behövs och fatta beslut om en framställan om övertagande av en sökande inom två veckor från det att framställan mottogs.

Motivering

För att rimligen korta förfarandetiden. I överensstämmelse med det enkla förfarandet för familjeåterförening förefaller det tillräckligt med en frist på två veckor för att svara på en framställan om övertagande.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I de situationer som avses i artikel 20.1 b, c, eller d eller e ska den medlemsstat där personen vistas utfärda ett meddelande om återtagande inom två veckor efter mottagande av träffen i Eurodac, och överföra personen till den ansvariga medlemsstaten .

1.  I de situationer som avses i artikel 20.1 b, c, eller d eller e ska den medlemsstat där personen vistas utfärda ett meddelande om återtagande senast inom en månad efter mottagande av träffen i Eurodac och överföra personen till den ansvariga medlemsstaten.

Ändringsförslag     155

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om den anmodade medlemsstaten samtycker till att överta en sökande ska den anmodande medlemsstaten meddela den sökande skriftligen och utan dröjsmål om beslutet att överföra honom eller henne till den ansvariga medlemsstaten och, i tillämpliga fall, om beslutet att inte pröva hans eller hennes ansökan om internationellt skydd.

1.  Om den anmodade medlemsstaten samtycker till att överta en sökande ska den anmodande medlemsstaten meddela sökanden skriftligen inom fem dagar efter beslutet att överföra honom eller henne till den ansvariga medlemsstaten och, i tillämpliga fall, om beslutet att inte pröva hans eller hennes ansökan om internationellt skydd.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att behålla den interna logiken i texten, eftersom den bör fungera som ett säkerställande av förverkligandet av sökandens processuella rättigheter och en individuell bedömning av dennes omständigheter. Detta ändringsförslag är oupplösligt förbundet med de tillåtliga ändringsförslag inom ramen för förslaget till betänkande som syftar till att förbättra sökandens processuella rättigheter.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska föreskriva en period på 7 dagar efter det att beslut om överföring meddelats inom vilken den berörda personen får utöva sin rätt till ett effektivt rättsmedel enligt punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska föreskriva en rimlig period på minst 15 dagar efter det att beslut om överföring meddelats inom vilken den berörda personen får utöva sin rätt till ett effektivt rättsmedel enligt punkt 1.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Omfattningen av det effektiva rättsmedel som avses i punkt 1 ska begränsas till en bedömning av risken för att artikel 3.2 avseende omänsklig eller förnedrande behandling eller artiklarna 10–13 och 18 överträds.

utgår

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om inget sådant beslut om överföring som avses i punkt 1 fattas ska medlemsstaterna tillhandahålla ett effektivt rättsmedel inför domstol om den sökande hävdar att en familjemedlem, eller avseende ensamkommande barn en släkting, lagligen vistas i en annan medlemsstat än den som prövar sökandens ansökan om internationellt skydd och därför anser att denna andra medlemsstat bör vara ansvarig för att pröva ansökan.

5.  Om inget sådant beslut om överföring som avses i punkt 1 fattas ska medlemsstaterna tillhandahålla ett effektivt rättsmedel inför domstol om sökanden hävdar att en annan medlemsstat är ansvarig för att pröva ansökan.

Ändringsförslag     159

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska se till att den berörda personen har tillgång till rättsligt bistånd samt, om så krävs, språkligt stöd.

6.  Medlemsstaterna ska se till att den berörda personen har tillgång till kostnadsfritt rättsligt bistånd i enlighet med artikel 6a, samt, om så krävs, språkligt stöd och, om så är lämpligt, kulturtolk i alla skeden av förfarandena.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska se till att rättsligt bistånd på begäran tillhandahålls kostnadsfritt om den berörda personen inte själv kan stå för kostnaderna. Medlemsstaterna får föreskriva att en sökande inte ska behandlas mer förmånligt i fråga om avgifter och andra kostnader än medlemsstatens egna medborgare när det gäller rättsligt bistånd.

utgår

Medlemsstaterna får, utan att tillgången till rättsligt bistånd begränsas godtyckligt, föreskriva att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde inte ska beviljas om den behöriga myndigheten eller en domstol anser att överklagandet eller omprövningen saknar rimliga utsikter till framgång.

 

Om en myndighet som inte är en domstol beslutar att inte bevilja kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde med hänvisning till denna punkt ska medlemsstaterna sörja för rätten till ett effektivt rättsmedel i domstol för att överklaga eller begära omprövning av det beslutet. Om beslutet överklagas ska detta utgöra ett sådant effektivt rättsmedel som avses i punkt 1.

 

Vid uppfyllande av kraven i denna punkt ska medlemsstaterna se till att tillgången till rättsligt bistånd och biträde inte begränsas godtyckligt och att sökandens tillgång till rättslig prövning inte hindras.

 

Rättsligt bistånd ska åtminstone inbegripa sammanställning av de handlingar som krävs inom ramen för förfarandet samt företrädande i domstol, och kan begränsas till tillgång till juridisk eller annan rådgivare som anvisas särskilt i nationell rätt för att bistå och företräda.

 

Förfaranden för tillgång till rättsligt bistånd ska fastställas i nationell rätt.

 

Ändringsförslag     161

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det finns en betydande risk för att en person avviker får medlemsstaterna ta honom eller henne i förvar i syfte att säkerställa överföringsförfarandena i enlighet med denna förordning på grundval av en individuell bedömning och endast om hållandet i förvar är proportionellt och andra, mindre ingripande åtgärder inte kan tillämpas verkningsfullt.

2.  Om det finns en bevisad betydande risk för att en person avviker får medlemsstaterna som en sista utväg ta den berörda personen i förvar i syfte att säkerställa överföringsförfarandena i enlighet med denna förordning på grundval av en individuell bedömning och endast om hållandet i förvar är proportionellt och andra, mindre ingripande åtgärder inte kan tillämpas i praktiken, på grundval av en individuell bedömning av sökandens omständigheter.

Ändringsförslag     162

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Barn ska inte tas i förvar. Medlemsstaterna ska inhysa barn och familjer med barn i icke frihetsberövande boenden ute i samhället medan deras ansökan behandlas.

Ändringsförslag     163

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Beslut om förvar av sökande ska fattas skriftligen av rättsliga myndigheter. I beslutet om förvar ska de faktiska och rättsliga skäl som beslutet grundar sig på anges, liksom en hänvisning till beaktandet av de tillgängliga alternativen och skälen till varför dessa inte kunde tillämpas i praktiken.

Ändringsförslag     164

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller förhållanden för tagande i förvar, och tillämpliga garantier för personer som tagits i förvar, i syfte att säkerställa överföringsförfarandena till den ansvariga medlemsstaten, ska artiklarna 9, 10 och 11 i direktiv 2013/33/EU tillämpas.

4.  När det gäller förhållandena i förvaren, som fullt ut ska respektera de grundläggande rättigheterna, och de tillämpliga garantierna för personer som tagits i förvar i syfte att säkerställa överföringsförfarandena till den ansvariga medlemsstaten, ska artiklarna 9, 10 och 11 i direktiv 2013/33/EU tillämpas.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kostnaderna för överföring till den ansvariga medlemsstaten av en sökande eller annan person som avses i artikel 20.1 c, d eller e ska bäras av den överförande medlemsstaten.

1.  Kostnaderna för överföring till den ansvariga medlemsstaten av en sökande eller annan person som avses i artikel 20.1 c, d eller e ska bäras av unionens allmänna budget.

Motivering

Som en ytterligare åtgärd för att öka incitamenten för varje medlemsstat att utan dröjsmål registrera alla asylsökande på sitt territorium, och för att se till att medlemsstaterna inte hamnar i en situation där ytterligare finansiella kostnader uppstår för efterlevnad av bestämmelserna i förordningen, bör alla överföringar inom ramen för denna förordning täckas av Europeiska unionens budget.

Ändringsförslag     166

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den tilldelningsmekanism som avses i detta kapitel ska användas till förmån för medlemsstater som står inför ett oproportionerligt stort antal ansökningar om internationellt skydd som ska prövas av landet enligt denna förordning.

1.  Den tilldelningsmekanism som avses i detta kapitel ska användas för alla ansökningar där ansvarig medlemsstat inte kunnat fastställas i enlighet med de kriterier som anges i kapitlen III och IV.

Ändringsförslag     167

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 ska tillämpas när det automatiska system som avses i artikel 44.1 anger att antalet ansökningar om internationellt skydd för vilka en given medlemsstat är ansvarig enligt kriterierna i kapitel III, artiklarna 3.2, 3.3, 18 och 19 tillsammans med antalet personer som faktiskt vidarebosatts överstiger 150 % av det referenstal som fastställts för medlemsstaten med hjälp av referensnyckeln i artikel 35.

utgår

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det automatiska systemet ska kontinuerligt bevaka om någon av medlemsstaterna hamnar över den tröskel som avses i punkt 2 och i så fall underrätta medlemsstaten och kommissionen om detta, med angivande av hur många fler ansökningar än tröskeln som givits in.

utgår

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Efter sådan underrättelse som avses i punkt 5 ska den korrigerande tilldelningen tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När den tröskel som avses i artikel 34.2 är uppnådd ska det automatiska system som avses i artikel 44.1 tillämpa den referensnyckel som avses i artikel 35 på de medlemsstater som är ansvariga för färre ansökningar än sin andel enligt artikel 35.1 och underrätta medlemsstaterna därom.

utgår

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om ansvarig medlemsstat inte kan fastställas i enlighet med de kriterier som anges i kapitlen III och IV, ska den fastställande medlemsstaten underrätta sökanden om att hans eller hennes ansökan om internationellt skydd kommer att prövas av en tilldelad medlemsstat.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  På grundval av den referensnyckel som avses i artikel 35 ska en förteckning över de fyra medlemsstater som har det lägsta antalet sökande i förhållande till sin andel enligt referensnyckeln fastställas med hjälp av det automatiserade system som avses i artikel 44.1.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Den fastställande medlemsstaten ska översända den förteckning som avses i punkt 1b tillsammans med information om medlemsstaterna på denna förteckning till sökanden. Inom fem dagar efter detta meddelande ska sökanden ges möjlighet att välja en tilldelad medlemsstat bland de fyra medlemsstaterna på förteckningen.

 

Om sökanden inte väljer ut en medlemsstat i enlighet med första stycket i denna punkt, ska den fastställande medlemsstaten tilldela sökanden till den medlemsstat på förteckningen som hade det lägsta antalet sökande i förhållande till sin andel enligt den referensnyckel som avses i artikel 35 när förteckningen sammanställdes i enlighet med punkt 1b i denna artikel.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d.  Punkterna 1a, 1b och 1c ska gälla i tillämpliga delar i fall där sökande har registrerat som familjer, släktingar eller grupper av sökande som har begärt att bli registrerade som samresande. I fall där enighet om valet inte kan uppnås bland medlemmarna i gruppen ska var och en av medlemmarna i den tidigare gruppen kunna välja en tilldelad medlemsstat från den förteckning som upprättats för gruppen, i enlighet med punkt 2. Om ett val inte meddelas de fastställande myndigheterna inom de fem dagarna ska sökanden tilldelas den medlemsstat som hade det lägsta antalet sökande i förhållande till sin andel enligt den referensnyckel som avses i artikel 35 när förteckningen sammanställdes i enlighet med punkt 1b.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Asylsökande som lämnat in ansökan i den tilldelande medlemsstaten efter sådan underrättelse om tilldelning som avses i artikel 34.5 ska tilldelas de medlemsstater som avses i punkt 1, och dessa medlemsstater ska fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig.

utgår

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Asylansökningar som ska avvisas eller som prövas med det påskyndade förfarandet enligt artikel 3.3 ska inte omfattas av tilldelningsmekanismen.

utgår

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Med hjälp av den referensnyckel som avses i punkt 1 ska det automatiska system som avses i artikel 44.1 ange vilken medlemsstat som ska vara tilldelad medlemsstat och senast 72 timmar efter den registrering som avses i artikel 22.1 underrätta den tilldelande respektive tilldelade medlemsstaten samt lägga till den tilldelade medlemsstaten i den elektroniska fil som avses i artikel 23.2.

utgår

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 37

utgår

Ekonomisk solidaritet

 

1.   Tre månader efter denna förordnings ikraftträdande, och vid utgången av varje tolvmånadersperiod därefter, får en medlemsstat i det automatiska systemet föra in uppgift om att den tillfälligt inte kommer att delta i den korrigerande tilldelningsmekanism som inrättas genom kapitel VII i denna förordning i egenskap av tilldelad medlemsstat; den ska i så fall underrätta övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå.

 

2.   Det automatiska system som avses i artikel 44.1 ska i så fall tillämpa referensnyckeln under denna tolvmånadersperiod på de medlemsstater som är ansvariga för färre asylansökningar än sin andel enligt artikel 35.1, med undantag för den medlemsstat som fört in uppgifterna samt den tilldelande medlemsstaten. Det automatiska system som avses i artikel 44.1 ska räkna in varje asylansökan som annars skulle ha tilldelats den medlemsstat som fört in uppgifterna i enlighet med artikel 36.4 i dess andel.

 

3.   Vid utgången av den tolvmånadersperiod som avses i punkt 2 ska det automatiska systemet meddela den medlemsstat som inte deltar i den korrigerande tilldelningsmekanismen om hur många asylansökningar landet i annat fall skulle ha tilldelats. Därefter ska medlemsstaten betala en solidaritetsavgift på 250 000 euro per sökande som annars skulle tilldelats den medlemsstaten under den aktuella tolvmånadersperioden. Solidaritetsavgiften ska betalas till den medlemsstat som fastställs som ansvarig för att pröva asylansökan.

 

4.   Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta beslut enligt det granskningsförfarande som avses i artikel 56 och fastställa formerna för tillämpningen av punkt 3.

 

5.   Europeiska unionens asylbyrå ska övervaka och till kommissionen årligen rapportera om tillämpningen av systemet med solidaritetsavgifter.

 

Motivering

Den korrigerande tilldelningsmekanismen är avsedd att uppväga den orättvisa ansvarsfördelningen inom ett system där medlemsstaterna vid EU:s yttre gränser utsätts för stora påfrestningar. Att tillåta andra medlemsstater att köpa sig fria från systemet vore inte rättvist för medlemsstaterna vid de yttre gränserna, och för att ett sådant system skulle fungera skulle kostnaden för att köpa sig fri behöva vara så avskräckande hög att det i grunden skulle bli orättvist också för ekonomiskt svagare medlemsstater. Slutligen kan föredraganden inte gå med på att medlemsstater ska kunna betala för att undfly ansvaret att hjälpa människor i behov av internationellt skydd.

Ändringsförslag     179

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tilldelande medlemsstatens skyldigheter

Den fastställande medlemsstatens skyldigheter vid tillämpningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen

Ändringsförslag     180

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tilldelande medlemsstaten ska göra följande:

Den fastställande medlemsstaten ska göra följande:

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Senast en vecka från den underrättelse som avses i artikel 36.4 fatta beslut om överföring av den sökande till den tilldelade medlemsstaten, om inte den tilldelande medlemsstaten inom samma tid accepterar att överta ansvaret för att pröva asylansökan i enlighet med kriterierna i artiklarna 10–13 och artikel 18.

a)  Fatta ett beslut som återspeglar sökandens val eller, efter utgången av femdagarsperioden, i enlighet med artikel 36.1c. Den fastställande medlemsstaten ska omedelbart meddela beslutet till det automatiserade systemet och den tilldelade medlemsstaten samt lägga till den ansvariga medlemsstaten i den elektroniska fil som avses i artikel 23.2.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Utan dröjsmål underrätta den sökande om beslutet att överföra honom eller henne till den tilldelade medlemsstaten.

b)  Utan dröjsmål underrätta sökanden om bekräftelsen av beslutet att överföra honom eller henne till den tilldelade medlemsstaten.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Överföra den sökande till den tilldelade medlemsstaten, senast fyra veckor från det slutliga beslutet om överföring.

c)  Tillhandahålla det bistånd som krävs för att Europeiska unionens asylbyrå ska kunna överföra sökanden till den tilldelade medlemsstaten, senast inom två veckor efter det slutliga beslutet om överföring.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  överföra alla de uppgifter som lämnats av sökanden till den ansvariga medlemsstaten med hjälp av det elektroniska kommunikationsnätet DubliNet, som inrättats genom artikel 18 i förordning (EG) nr 1560/2003.

Ändringsförslag     185

Förslag till förordning

Artikel 39 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Till den tilldelande medlemsstaten bekräfta mottagande av meddelandet om tilldelning och ange hos vilken behörig myndighet den sökande ska anmäla sig efter överföringen.

a)  Till den fastställande medlemsstaten bekräfta mottagande av meddelandet om tilldelning och ange hos vilken behörig myndighet sökanden ska anmäla sig efter överföringen.

Ändringsförslag     186

Förslag till förordning

Artikel 39 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Underrätta den tilldelande medlemsstaten om huruvida den sökande anlänt eller inte har infunnit sig inom utsatt tid.

b)  Underrätta den fastställande medlemsstaten om huruvida sökanden anlänt eller inte har infunnit sig inom utsatt tid.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 39 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Ta emot den sökande och hålla den personliga intervjun enligt artikel 7 i förekommande fall.

c)  Ta emot sökanden.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 39 – led 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  I egenskap av ansvarig medlemsstat pröva ansökan om internationellt skydd, om inte en annan medlemsstat är ansvarig för att pröva ansökan i enlighet med artiklarna 10–13 eller artiklarna 16−18.

d)  I egenskap av ansvarig medlemsstat pröva ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 39 – led 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Om en annan medlemsstat är ansvarig för att pröva en ansökan i enlighet med artiklarna 10–13 eller artiklarna 16–18 ska den tilldelade medlemsstaten begära att den andra medlemsstaten övertar den sökande.

utgår

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 39 – led 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  I förekommande fall underrätta den ansvariga medlemsstaten om överföringen till den medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 39 – led 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  I förekommande fall överföra den sökande till den ansvariga medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  I förekommande fall notera i den elektroniska fil som avses i artikel 23.2 att landet kommer att pröva ansökan om internationellt skydd i egenskap av ansvarig medlemsstat.

h)  Notera i den elektroniska fil som avses i artikel 23.2 att landet kommer att pröva ansökan om internationellt skydd i egenskap av ansvarig medlemsstat.

Ändringsförslag     193

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När ett beslut om överföring fattats i enlighet med artikel 38 a ska den tilldelande medlemsstaten samtidigt översända den sökandes fingeravtryck som tagits i enlighet med förordning (förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013) till den tilldelade medlemsstaten, och detta enbart i syfte att kontrollera om sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen.

1.  När ett beslut om överföring fattats i enlighet med artikel 38 a ska den fastställande medlemsstaten samtidigt översända sökandens fingeravtryck som tagits i enlighet med förordning (förslag till förordning om omarbetning av förordning (EU) nr 603/2013) till den tilldelade medlemsstaten, och detta enbart i syfte att kontrollera om sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen.

Ändringsförslag     194

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om säkerhetskontroll av en sökande visar att denne på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen bör upplysningar om registreringen delas med de rättsvårdande myndigheterna i den tilldelande medlemsstaten och inte kommuniceras via de elektroniska kanaler som avses i artikel 47.4.

2.  Om säkerhetskontroll av en sökande visar att denne på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen bör upplysningar om registreringen delas med de rättsvårdande myndigheterna i den fastställande medlemsstaten och inte kommuniceras via de elektroniska kanaler som avses i artikel 47.4.

Ändringsförslag     195

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom en vecka efter mottagandet av fingeravtrycken ska den tilldelade medlemsstaten underrätta den tilldelande medlemsstaten om sådana registreringar och ange vilka rättsvårdande myndigheter i den medlemsstat där ansökan lämnats in som fått full information, samt notera registreringen i det automatiska systemet i enlighet med artikel 23.2 d.

Inom en vecka efter mottagandet av fingeravtrycken ska den tilldelade medlemsstaten underrätta den fastställande medlemsstaten om sådana registreringar och ange vilka rättsvårdande myndigheter i den medlemsstat där ansökan lämnats in som fått full information samt notera registreringen i det automatiserade systemet i enlighet med artikel 23.2 d.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om den tilldelade medlemsstaten anser att en sökande utgör en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen ska den till den fastställande medlemsstaten meddela vilka uppgifter som krävs för att styrka denna bedömning samt uppgifter som den fastställande medlemsstaten kan behöva för att vidta lämpliga åtgärder gentemot sökanden.

Ändringsförslag     197

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När säkerhetskontrollen bekräftar att sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen ska den tilldelande ansökningsmedlemsstaten vara ansvarig för att pröva ansökan med påskyndat förfarande i enlighet med artikel 31.8 i direktiv 2013/32/EU.

3.  Om säkerhetskontrollen bekräftar att sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen ska den fastställande ansökningsmedlemsstaten vara ansvarig medlemsstat och ska pröva ansökan om internationellt skydd i ett påskyndat förfarande i enlighet med artikel 31.8 i direktiv 2013/32/EU. Om det finns en risk för att den berörda personen avviker får den fastställande medlemsstaten vidta åtgärder i enlighet med artikel 29.

Ändringsförslag     198

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Familjemedlemmar som omfattas av tilldelningsförfarandet ska placeras i samma medlemsstat.

2.  Familjemedlemmar och släktingar som omfattas av tilldelningsförfarandet ska placeras i samma medlemsstat.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Sökande som omfattas av förfarandet för tilldelning och som är registrerade som samresande i enlighet med artikel 22.1 b, men som inte är en grupp av familjemedlemmar, ska i möjligaste mån tilldelas samma medlemsstat.

Motivering

I den reviderade omplaceringsmodell som föredraganden föreslår skulle sökande kunna omplaceras i grupp till medlemsstater i stället för en och en. Detta skulle dock inte medföra någon rätt att välja destination och ska bara ske i den mån det är möjligt, i motsats till hur det är med familjemedlemmar, som alltid ska överföras till samma medlemsstat.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tilldelande medlemsstaten ska ersättas med ett schablonbelopp på 500 euro per person som överförts till den tilldelade medlemsstaten enlighet med artikel 38 c. Detta finansiella stöd ska utbetalas enligt förfarandena i artikel 18 i förordning (EU) nr 516/2014.

Europeiska asylbyråns kostnader för att överföra en person till den tilldelade medlemsstaten ska bäras av unionens allmänna budget och ersättas med ett schablonbelopp på 300 euro per person som överförts i enlighet med artikel 38 c.

Motivering

Föredraganden skulle vilja föreslå att ansvaret för överföringar inom ramen för Dublinförordningen överflyttas från medlemsstaterna till Europeiska asylbyrån. Nedsättningen av ersättningen om 500 euro till 300 euro skulle medföra betydande besparingar som enligt föredragandens uppfattning bör investeras i stöd till systemet.

Ändringsförslag     201

Förslag till förordning

Artikel 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 43

utgår

Upphörande av korrigerande tilldelning

 

Det automatiska systemet ska underrätta medlemsstaterna och kommissionen så snart antalet asylansökningar för vilka den tilldelande medlemsstaterna är ansvarig enligt denna förordning sjunker under 150 % av dess andel i enlighet med artikel 35.1.

 

Efter sådan underrättelse som avses i punkt 2 ska den korrigerande tilldelningen upphöra att tillämpas på den medlemsstaten.

 

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Kapitel VIIa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel VIIa

 

Ömsesidig solidaritet

 

Artikel 43a

 

Upphävande av den korrigerande tilldelningsmekanismen

 

1.  Om en medlemsstat systematiskt vägrar att fullgöra sin skyldighet att registrera potentiella sökande i enlighet med artikel 3.-1 och har tackat nej till bistånd av Europeiska unionens asylbyrå vilket skulle ha gjort det möjligt för medlemsstaten att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.-1, ska kommissionen uppdra åt byrån att inleda en övervakning av denna medlemsstat i enlighet med artikel [14.2] i förordning (EU) XXXX/XX [förordningen om asylbyrån] för att fastställa om medlemsstaten respekterar sina skyldigheter enligt artikel 3.-1).

 

2.  Om den övervakning som avses i punkt 1 leder till slutsatsen att medlemsstaten systematiskt vägrar att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 3.-1 och har tackat nej till bistånd av Europeiska unionens asylbyrå vilket skulle ha gjort det möjligt för medlemsstaten att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.-1, får rådet, på grundval av ett förslag från kommissionen, utan dröjsmål anta ett beslut i form av en genomförandeakt för att tillfälligt upphäva tillämpningen av den korrigerande tilldelningsmekanism som avses i artikel 34 på den medlemsstaten.

 

3.  Ett beslut om att upphäva den korrigerande tilldelningsmekanismen i enlighet med punkt 2 ska gälla för en specificerad period om högst ett år och kan förlängas. Vid utarbetandet och upprättandet av genomförandeakten ska kommissionen säkerställa en punktlig och samtidig överföring av alla handlingar, inbegripet förslaget till genomförandeakt, till Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet ska utan dröjsmål informeras om alla efterföljande åtgärder som vidtas och beslut som fattas.

 

Artikel 43b

 

Tvångsåtgärder

 

1.  Om en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter enligt kapitel VII ska det förfarande som föreskrivs i artikel [x] i förordning (EU) nr 1303/2013 [, ändrad genom förordning xxx] gälla.

 

2.  Om en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter enligt kapitel VII ska den inte få använda unionsmedel för att finansiera återvändande av tredjelandsmedborgare till tredjeländer, och den ska årligen redovisa sin användning av medel som tillhandahållits i enlighet med förordningarna (EU) nr 516/2014 och (EU) nr 1303/2013.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kompatibiliteten mellan det automatiserade systemet och Eurodac ska säkerställas i syfte att möjliggöra automatisk överföring av information om vilken tilldelad medlemsstat som fastställts genom korrigeringsmekanismen.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/2011 ska vara ansvarig för att förbereda, utveckla och driva det centrala systemet och infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

3.  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/2011, ska vara ansvarig för utarbetandet, utvecklingen och driften av det centrala systemet, dess kompatibilitet med andra system samt infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

Ändringsförslag     205

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaternas behöriga asylmyndigheter som avses i artikel 47 ska ha tillgång till det automatiska system som avses i artikel 44.1 för att föra in de uppgifter som avses i artikel 20.7, artikel 22.1, 22.4 och 22.5, artikel 37.1 och artikel 39 h.

1.  Medlemsstaternas behöriga asylmyndigheter som avses i artikel 47 ska ha tillgång till det automatiserade system som avses i artikel 44.1 för att föra in de uppgifter som avses i artikel 20.7, artikel 22.1, 22.4 och 22.5, artikel 37.1 och artikel 39 h samt för det förfarande som avses i artikel 36c.

Ändringsförslag     206

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska erhålla den fortbildning som krävs för tillämpningen av denna förordning.

3.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska erhålla den regelbundna fortbildning som krävs för tillämpningen av denna förordning, även avseende operativa förfaranden för att samla in relevant information och bedöma barnets bästa. Medlemsstaterna ska se till att specialutbildad personal eller specialiserade stödtjänster för personal finns tillgängliga, som arbetar med bedömningar av barnets bästa i ärenden som omfattar ensamkommande barn.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att se till att fullständigt och specifikt utbildad personal finns tillgänglig för att hantera särskilt känsliga frågor, såsom bedömningen av barnets bästa.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska unionens asylbyrå ska inrätta och sköta verksamheten i ett nät för de behöriga myndigheter som avses i artikel 47.1 för att förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet i alla frågor som gäller tillämpningen av den föreliggande förordningen, däribland utvecklingen av praktiska verktyg och riktlinjer.

Europeiska unionens asylbyrå ska inrätta och sköta verksamheten i ett nätverk för de behöriga myndigheter som avses i artikel 47.1 för att förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet i alla frågor som gäller tillämpningen av den föreliggande förordningen, däribland utvecklingen av praktiska verktyg och riktlinjer. De behöriga myndigheterna i kandidatländer och potentiella kandidatländer samt i länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken får inbjudas att samarbeta med detta nätverk.

Ändringsförslag     208

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  All behandling av personuppgifter som utförs av Europeiska unionens asylbyrå ska ske under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och bestämmelserna om uppgiftsskydd i [förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om återkallande av förordning (EU) nr 439/2010].

3.  All behandling av personuppgifter som utförs av Europeiska unionens asylbyrå ska ske i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och bestämmelserna om uppgiftsskydd i förordning (EU) xxx/xxx [förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010], i synnerhet vad avser Europeiska datatillsynsmannens tillsyn.

Motivering

Förtydligande av att förordning (EG) nr 45/2001 är tillämplig på asylbyråns behandling av personuppgifter i allmänhet, och inte bara i samband med datatillsynsmannens tillsyn.

Ändringsförslag     209

Förslag till förordning

Artikel 53 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 34.2 ska den korrigerande tilldelningsmekanismen inte utlösas under de tre första månaderna efter det att denna förordning trätt i kraft. Med avvikelse från artikel 34.3 ska referensperioden, efter utgången av de tre första månader som följer på det att förordningen trätt i kraft och fram till dess att förordningen varit i kraft i ett år, vara den tid som följer efter det att förordningen trätt i kraft.

Med avvikelse från artikel 34.3 ska referensperioden, efter det att förordningen trätt i kraft och fram till dess att förordningen varit i kraft i ett år, vara den tid som har förflutit efter det att förordningen trätt i kraft.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 53 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Med avvikelse från artikel 35 ska referensnyckeln för den korrigerande tilldelningen beräknas med hjälp av formeln i bilaga Ia under de första tre åren efter ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag     211

Förslag till förordning

Artikel 58 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den [18 månader efter ikraftträdandet] och därefter varje år ska kommissionen se över hur den korrigerande tilldelningsmekanism som inrättas enligt kapitel VII i denna förordning fungerar, och i synnerhet de trösklar som fastställs i artikel 34.2 och artikel 43 i förordningen.

Senast den [18 månader efter ikraftträdandet] och därefter varje år ska kommissionen se över hur den korrigerande tilldelningsmekanism som fastställs i kapitel VII i denna förordning fungerar.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 58 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europeiska unionens asylbyrå ska, i samråd med lämpliga expertorgan och organisationer, göra en inventering av samtliga medlemsstaters mottagningskapacitet för ensamkommande barn under den övergångsperiod som avses i artikel 53.2 a, i syfte att identifiera brister och erbjuda stöd till medlemsstaterna för att åtgärda dessa brister.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 60 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordning (EU) nr 604/2013 upphävs för de medlemsstater som är bundna av denna förordning och i förhållande till deras inbördes skyldigheter.

Förordning (EU) nr 604/2013 ska upphöra att gälla.

Motivering

Föredraganden anser att icke-deltagande medlemsstater bör ha ett tydligt val mellan att antingen stanna i Dublinsystemet eller inte, och att det skulle skapa onödiga komplikationer att låta vissa medlemsstater ha valmöjligheten att stanna i Dublin III-förordningen när alla andra har gått vidare till Dublin IV-förordningen.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga Ia

 

Övergångsbestämmelser för beräkning av den referensnyckel som avses i artikel 35

 

1.  För tillämpningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen ska referensnumret för varje medlemsstat, under en övergångsperiod som definieras i denna bilaga, fastställas genom en kombination av en grundreferensnyckel och den referensnyckel som avses i artikel 35. Denna tillfälliga referensnyckel ska kallas övergångsreferensnyckeln och ska tillämpas under övergångsperioden i stället för den referensnyckel som avses i artikel 35.

 

2.  Den grundreferensnyckel som avses i punkt 1 ska beräknas genom att de inlämnade ansökningarna i medlemsstaterna under åren 2011, 2012, 2013, 2014 och 2016, med utgångspunkt i Eurostats siffror, adderas och delas med det totala antalet inlämnade ansökningar i alla medlemsstater under den perioden.

 

3.  Europeiska unionens asylbyrå ska fastställa grundreferensnyckeln och den referensnyckel som avses i artikel 35.

 

4.  Övergångsreferensnyckeln ska beräknas enligt följande:

 

a)  Från ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande] fram till utgången av det första kalenderåret efter ikraftträdandet (”år X”) ska övergångsreferensnyckeln vara samma som grundreferensnyckeln.

 

b)  År X+1 ska övergångsreferensnyckeln bestå till 67 procent av grundreferensnyckeln och till 33 procent av den referensnyckel som avses i artikel 35.

 

c)  År X+2 ska övergångsreferensnyckeln bestå till 33 procent av grundreferensnyckeln och till 67 procent av den referensnyckel som avses i artikel 35.

 

5.  Efter utlöpandet av den period som nämns i punkt 4 c ska referensnyckeln beräknas i enlighet med artikel 35.

 

6.   Under tillämpningen av de övergångsbestämmelser som anges i denna bilaga ska Europeiska unionens asylbyrå, i enlighet med bestämmelserna i artikel 14.1 (förordningen om asylbyrån), övervaka medlemsstater med ett grundreferensvärde som är lägre än värdena enligt den referensnyckel som avses i artikel 35 och hjälpa dem att vidta nödvändiga åtgärder för att deras asyl- och mottagningssystem ska fungera.

(1)

EUT C 34, 2.2.2017, s. 144.

(2)

EUT C 185, 9.6.2017, s. 91.

(3)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Ett djärvt men pragmatiskt förslag

Genom Dublinförordningen fastställs vilken EU-medlemsstat som ska vara ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd. Flyktingkrisen 2015 visade tydligt att Dublinförordningen är i behov av en grundläggande reform för att möjliggöra ett strukturerat och värdigt mottagande av asylsökande i Europa och samtidigt göra det möjligt för medlemsstaterna att framgångsrikt kontrollera sina gränser. Eftersom bristerna i den nuvarande Dublinförordningen är av en grundläggande och strukturell natur kan problemen åtgärdas på ett lämpligt sätt bara genom en grundläggande och strukturell reform.

Europaparlamentet föreslår ett system som kommer att fungera på plats i praktiken. För att åstadkomma detta måste vi se till att både medlemsstaterna och sökande uppmuntras att följa reglerna i Dublinsystemet. Medlemsstaterna, som alla har undertecknat Genèvekonventionen, kommer att behöva godta en rättvis fördelning av ansvaret för mottagningen av asylsökande i Europa. Sökandena måste acceptera att de inte har ett fritt val när det gäller den medlemsstat som kommer att genomföra utvärderingen av deras asylansökningar.

Det system som föreslås av Europaparlamentet skulle fungera såväl i tider av normala migrationsflöden som i kristider. Det skulle också vara i stånd att hantera en kris vid någon av de gemensamma gränserna i unionen. Rådet har en tydlig möjlighet att besluta om denna förordning genom majoritetsomröstning, och deras fokus måste nu vara att hitta ett system som fungerar i praktiken, och inte bara ett som man kan enas om i rådet.

Huvudpunkterna i förslaget

En permanent och automatisk omplaceringsmekanism utan tröskelvärden

Sökande som har familj i eller anknytning till en viss medlemsstat, exempelvis efter en föregående bosättning eller studier i landet, ska omplaceras till denna medlemsstat. Sökande som saknar sådan anknytning till en viss medlemsstat ska omplaceras genom det korrigerande tilldelningssystemet. Omplaceringssystemet ersätter således det tidigare ”fall back”-kriteriet om medlemsstaten för första inresa. Systemet tillämpas alltid, inte bara i kristider och utan någon av de trösklar som föreslås av kommissionen.

Registrering av sökande direkt vid ankomsten och säkerhet

Europaparlamentets ståndpunkt innehåller starka incitament för registrering omedelbart vid ankomsten till EU, både för medlemsstaterna och för sökandena. Detta kommer att ge myndigheterna en mycket bättre kontroll över vem som befinner sig på vårt territorium. Enligt förslaget ska det också ske obligatoriska säkerhetskontroller av alla sökande mot relevanta nationella och europeiska databaser. Sökande som utgör en säkerhetsrisk kommer inte att överföras till andra länder.

Lämpliga förfaranden i medlemsstaten för första inresa

Den nuvarande Dublinförordningen lägger en orimlig börda på det första inreselandet. Förfarandena måste gå snabbt och säkerställa att sökande som ska omplaceras till andra medlemsstater överförs skyndsamt. Ett enkelt förfarande för familjeåterförening och andra verkliga anknytningar införs därför.

Stöd från EU-budgeten och EU:s asylbyrå

Europaparlamentet anser att mottagningskostnaderna för sökande under Dublinfasen av förfarandena bör belasta EU-budgeten för att inte på ett otillbörligt sätt belasta de medlemsstater som måste genomföra ett stort antal av dessa förfaranden. Europaparlamentet anser också att ansvaret för att överföra sökande till följd av beslut enligt Dublinförordningen bör överföras till asylbyrån.

Beräkning av rättvist ansvar

Den rättvisa andelen för varje medlemsstat i omplaceringssystemet beräknas utifrån BNP och befolkning. Detta garanterar att större och rikare länder kommer att få en större andel än mindre och mindre välbärgade länder. Sökandena kommer att överföras genom det korrigerande tilldelningssystem till de medlemsstater som har fått minst antal sökande i förhållande till sin andel.

Funktionssättet för det kollektiva tilldelningssystemet

Sökande som inte har några verkliga anknytningar till en viss medlemsstat kommer att bli föremål för omplacering. En sökande som har registrerat sig i medlemsstaten för första inresa i unionen kommer att ges möjlighet att välja mellan de fyra medlemsstater som har mottagit det lägsta antalet sökande i förhållande till sin andel. Eftersom dessa medlemsstater med ”det lägsta antalet” hela tiden kommer att förändras efterhand som sökande registreras i systemet kommer det inte att bli möjligt för sökande att veta vilka fyra medlemsstater som det kommer att gå att välja mellan när man beslutar att söka skydd i Europa. Systemet bör därför inte innebära en ”pullfaktor”, men den begränsade valmöjligheten ger sökandena viss bestämmanderätt i förfarandet och bör därmed minska risken för sekundära förflyttningar.

Sökande kommer också ha rätt att registrera sig som grupper på högst 30 personer. Att registrera sig som grupp ger inte sökandena rätt att söka skydd i ett visst land, som när det till exempel finns familjeband, men det ger sökande som har knutit täta band antingen innan de lämnat sitt hemland eller under resan en möjlighet att hålla ihop och överföras till samma medlemsstat. Detta bör också minska riskerna för sekundära förflyttningar.

Möjligheten att välja mellan de fyra medlemsstater som har det minsta antalet sökande i förhållande till sin andel samt möjligheten att omplaceras som en grupp gäller endast om sökandena registrerar sig i medlemsstaten för första inresa.

Att ge medlemsstaterna en chans att lyckas med det nya asylsystemet

Europaparlamentet har inbegripit en treårig övergångsperiod under vilken medlemsstater som historiskt sett har tagit emot många asylsökande kommer att fortsätta att axla ett större ansvar, och medlemsstater med en mer begränsad erfarenhet av att ta emot asylsökande kommer att börja med en lägre andel av ansvaret. Under dessa tre år kommer medlemsstaternas andelar automatiskt att röra sig i riktning mot deras rättvisa andel. Bistånd och övervakning från EU:s asylbyrå kommer att säkerställa att alla medlemsstater har kapacitet att klara ett praktiskt genomförande av ett rättvist gemensamt europeiskt asylsystem.

Att motverka sekundära förflyttningar

Det är viktigt att se till att sökande stannar kvar i den medlemsstat som ansvarar för att bedöma deras ansökan om internationellt skydd. För att uppnå detta mål har de kryphål som hittills möjliggjort en överflyttning av ansvaret mellan medlemsstaterna avlägsnats. Dublinförordningen kommer att göra det möjligt att snabbt fastställa ansvarig medlemsstat, och det kommer därefter i praktiken att bli omöjligt för sökanden att ändra denna. Den enda möjligheten för dem att få internationellt skydd inom EU kommer att bli att stanna kvar i den ansvariga medlemsstaten.

Ett filter för sökande med mycket små chanser att få skydd

För att ta reda på om en person som ansöker om internationellt skydd uppfyller kraven för att få skydd, vilket är det som skiljer dem från så kallade ekonomiska migranter, är det nödvändigt att bedöma deras fordran på individuell basis. Detta är en komplex process som sker i den ansvariga medlemsstaten.

Det ligger dock inte i intresset för ett väl fungerande asylsystem att sökande med näst intill obefintliga chanser att få internationellt skydd omplaceras. Samtidigt skulle ett system som innebär alltför tunga bördor för medlemsstater vid EU:s yttre gränser inte fungera i praktiken. Ett finjusterat ”filter” för sökande som har mycket små chanser att få internationellt skydd ingår därför i förslaget.

Dessa sökande skulle inte omplaceras, utan deras ansökningar behandlas i medlemsstaten för första inresa, som skulle få ytterligare EU-stöd för att hantera dem. Systemet respekterar alltså rätten till ett rättvist asylförfarande för sökande och tryggar samtidigt ett ändamålsenligt asylsystem utan att skapa onödiga bördor för medlemsstaterna vid de yttre gränserna eller leda till onödiga omplaceringar.

Uppmuntra sökande att stanna kvar inom det officiella systemet

Genom ett radikalt förbättrat tillhandahållande av information, rättshjälp och stöd för personer som söker internationellt skydd, i kombination med effektivare förfaranden, kommer sökandena att uppmuntras att samarbeta med myndigheterna.

Skyddsåtgärder för barn

Europaparlamentet har lagt stor vikt vid att säkra ett starkt skydd för barn, både med åtföljande vuxen och ensamkommande. Bland de viktigaste bestämmelserna finns strängare regler för bedömning av barnets bästa, strikta krav på att utse förmyndare och tillhandahållande av information som är anpassad till barn. Inga överföringar av ensamkommande barn kommer att göras utan en bedömning av barnets bästa som utförs av en tvärdisciplinär grupp eller utan att det finns en förmyndare i den mottagande medlemsstaten.

Säkerställa samtliga medlemsstaters fullständiga deltagande

Europaparlamentet förutsätter att alla medlemsstater i EU respekterar demokratiskt beslutsfattande, även i de fall där de inte stöder slutresultatet. I syfte att se till att medlemsstaterna följer reglerna har tvångsåtgärder riktade mot medlemsstater som inte följer reglerna införts. Medlemsstater vid EU:s yttre gränser som vägrar att registrera sökande skulle drabbas av ett stopp i omplaceringen av sökande från deras territorium. Medlemsstater som vägrar att godta omplacering av sökande till deras territorium skulle drabbas av begränsningar av deras tillgång till EU-medel och skulle inte kunna använda EU-medel för återsändande av sökande som fått sina asylansökningar avslagna.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ref. D(2016)51537

Claude Moraes

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

ASP 13G205

Bryssel

Ärende:   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

  (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Till ordföranden

Ordföranden för utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 58 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som behandlade omarbetningsförslaget. Efter rättstjänstens yttrande och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 12 röster för, 2 röster emot och 1 nedlagd röst vid sammanträdet den 29 november 2016(1), att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 6 oktober 2016

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat.

COM(2016)0270 av den 4 maj 2016 – 2016/0133(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 25 maj och den 7 juli 2016 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, och konstaterade enhälligt att följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– i artikel 1: det föreslagna tillägget av ordet ”enskild”,

– i artikel 8.5 och 8.6: den föreslagna strykningen av ordet ”syskon”,

– i artikel 10.1: ordet ”bara”,

– i artikel 10.2: den föreslagna strykningen av orden ”eller ett syskon”,

– i artikel 13, inledningen: den föreslagna strykningen av orden ”och/eller underåriga ogifta syskon”,

– hela texten i bilaga I.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (4.5.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Föredragande av yttrande: Ramona Nicole Mănescu

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att förhindra att sökande vilkas ansökan ska avvisas, eller vilka troligen inte är i behov av internationellt skydd, ger sig ut på en potentiellt farlig resa från sina ursprungsländer till en medlemsstat bör Europeiska unionens asylbyrå, i samarbete med kommissionen och medlemsstaterna, se till att potentiella migranter informeras om lagliga inresevägar till unionen och om riskerna med olaglig invandring.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förhindra olaglig invandring och att minska antalet asylansökningar på felaktig information.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Svårigheterna med hanteringen av migrationsströmmarna vid mottagnings- och sorteringscentrumen (”hotspots”) i de medlemsstater som är första ankomstland visar att det behövs ett mer samarbetsinriktat och handfast grepp på frågan.

Motivering

Detta ändringsförslag understryker varför det behövs ett gemensamt EU-grepp.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att hindra överföring mellan medlemsstaterna av personer vars asylansökan ska avvisas, personer som troligen inte är i behov av internationellt skydd eller personer som utgör en fara för den inre säkerheten är det nödvändigt att se till att den första ansökningsmedlemsstaten kontrollerar om ansökan ska avvisas med hänvisning till principen om första asylland eller säkert tredjeland, samt med hjälp av det påskyndade förfarandet prövar ansökningar som lämnats in av personer från ett sådant säkert tredjeland som finns upptaget på EU:s förteckning eller av personer som utgör en fara för den inre säkerheten.

utgår

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 20

Förordning (EU) nr 604/2013

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att säkerställa full respekt för principen om familjens enhet och hänsyn till barnets bästa, bör förekomsten av ett beroendeförhållande mellan en sökande och dennes barn, syskon eller förälder på grund av sökandens graviditet eller moderskap, hälsotillstånd eller höga ålder göras till ett bindande ansvarskriterium. Om sökanden är ett ensamkommande barn bör även närvaron av en familjemedlem eller en släkting som kan ta hand om honom eller henne, på en annan medlemsstats territorium, göras till ett bindande ansvarskriterium. För att avvärja sådan sekundär förflyttning av ensamkommande barn som inte är för deras bästa bör ansvarig medlemsstat, om det inte finns några familjemedlemmar eller släktingar, vara den där det ensamkommande barnet första gången lämnat in ansökan om internationellt skydd, om det inte kan påvisas att detta inte är för barnets bästa. Innan ett ensamkommande barn överförs till en annan medlemsstat bör den överförande medlemsstaten kontrollera att den andra medlemsstaten kommer att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att garantera lämpligt skydd av barnet, i synnerhet snarast utse en eller flera företrädare som ska ha i uppgift att bevaka barnets rättigheter. Alla beslut om att överföra ensamkommande barn bör föregås av en bedömning av barnets bästa som ska utföras av personal med erforderlig kompetens och erfarenhet.

(20)  För att säkerställa full respekt för principen om familjens enhet och hänsyn till barnets bästa, bör förekomsten av ett beroendeförhållande mellan en sökande och dennes barn, syskon eller förälder på grund av sökandens graviditet eller moderskap, hälsotillstånd eller höga ålder göras till ett bindande ansvarskriterium. Om sökanden är ett ensamkommande barn bör även närvaron av en familjemedlem eller en släkting som kan ta hand om honom eller henne, på en annan medlemsstats territorium, göras till ett bindande ansvarskriterium. Barn som skilts från sina föräldrar anses också vara ensamkommande barn rättsligt sett och utgör en klart avgränsad kategori som bör uppmärksammas särskilt. För att avvärja sådan sekundär förflyttning av ensamkommande barn som inte är för deras bästa bör ansvarig medlemsstat, om det inte finns några familjemedlemmar eller släktingar, vara den där det ensamkommande barnet första gången lämnat in ansökan om internationellt skydd, om det inte kan påvisas att detta inte är för barnets bästa. Innan ett ensamkommande barn överförs till en annan medlemsstat bör den överförande medlemsstaten kontrollera att den andra medlemsstaten kommer att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att garantera lämpligt skydd av barnet, i synnerhet snarast utse en eller flera företrädare som ska ha i uppgift att bevaka barnets rättigheter. Alla beslut om att överföra ensamkommande barn bör föregås av en bedömning av barnets bästa som ska utföras av personal med erforderlig kompetens och erfarenhet.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att se till att syftet med förordningen uppnås och undanröja hinder för tillämpningen, i synnerhet för att undvika att personer avviker eller sekundärt förflyttar sig mellan medlemsstaterna, är det nödvändigt att fastställa klara och tydliga skyldigheter som den sökande ska åläggas inom ramen för förfarandet och i god tid underrättas om i vederbörlig ordning. Överträdelse av dessa rättsliga skyldigheter bör leda till lämpliga och proportionerliga formella påföljder för sökanden samt lämpliga och proportionerliga påföljder med avseende på mottagningsvillkoren. I enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bör den medlemsstat där sökanden vistas i vart fall ombesörja personens omedelbara materiella behov.

(22)  För att se till att syftet med denna förordning uppnås och undanröja hinder för tillämpningen, i synnerhet för att undvika att personer avviker eller sekundärt förflyttar sig mellan medlemsstaterna, är det nödvändigt att fastställa klara och tydliga skyldigheter som sökanden måste rätta sig efter inom ramen för förfarandet och i god tid underrättas om i vederbörlig ordning. Bristande efterlevnad av dessa skyldigheter bör inte påverka sökandens rätt till en rättvis och skälig prövning eller leda till onödiga, olämpliga och oproportionerliga konsekvenser med avseende på mottagningsvillkoren för sökanden. I enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna bör den medlemsstat där sökanden vistas i varje fall ombesörja att den personens omedelbara grundläggande behov tillgodoses.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 24

Förordning (EU) nr 604/2013

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att garantera ett effektivt skydd av den berörda individens rättigheter är det viktigt att fastställa rättssäkerhetsgarantier och rätten till ett effektivt rättsmedel i samband med beslut om överföring till den ansvariga medlemsstaten, särskilt i enlighet med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ett effektivt rättsmedel bör också tillhandahållas när inget beslut om överföring fattas men den sökande hävdar att en annan medlemsstat är ansvarig eftersom den sökande har en familjemedlem, eller avseende ensamkommande barn en släkting, i en annan medlemsstat. För att säkerställa respekten för internationell rätt bör ett effektivt rättsmedel för sådana beslut omfatta prövning såväl av tillämpningen av denna förordning som av den rättsliga och faktiska situationen i den medlemsstat till vilken den sökande överförs. Omfattningen av det effektiva rättsmedlet bör begränsas till en bedömning av om det föreligger risk för överträdelse av den sökandes grundläggande rättigheter med avseende på respekten för familjelivet, barnets rättigheter eller förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling.

(24)  Alla personer som omfattas av denna förordning bör ha rätt till ett effektivt rättsmedel, i form av överklagande eller omprövning, i enlighet med den faktiskt och rättsligt tillämpliga lagstiftningen. För att garantera ett effektivt skydd av den berörda individens rättigheter bör rättssäkerhetsgarantier och rätten till ett effektivt rättsmedel i samband med beslut om överföring till den ansvariga medlemsstaten fastställas i synnerhet i enlighet med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ett effektivt rättsmedel bör också tillhandahållas när inget beslut om överföring fattas men sökanden hävdar att en annan medlemsstat är ansvarig den grunden att sökanden har en familjemedlem eller, avseende ensamkommande barn, en släkting i en annan medlemsstat. För att säkerställa respekten för internationell rätt och relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol och från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bör ett effektivt rättsmedel mot sådana beslut omfatta prövning av såväl tillämpningen av denna förordning som av den rättsliga och faktiska situationen i den medlemsstat till vilken sökanden överförs eller återsänds. Det effektiva rättsmedlet bör huvudsakligen utgöras av en bedömning av om det föreligger risk för överträdelse av sökandens grundläggande rättigheter med avseende på respekten för familjelivet, barnets rättigheter eller förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling.

Motivering

Skälet inleds med rätten till ett effektivt rättsmedel och hänvisar vidare till EU-domstolens och Europadomstolens rättspraxis, då syftet med ändringsförslaget är att stärka denna rätt.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att säkerställa snabbt fastställande av ansvarsfrågan och tilldelning mellan medlemsstaterna av personer som ansöker om internationellt skydd bör man i största möjliga mån harmonisera och korta tidsfristerna för att sända och besvara framställningar om övertagande, sända meddelanden om återtagande, verkställa överföringar samt överklaga och pröva överklaganden.

(26)  För att snabbt fastställa ansvarsfrågan och tilldela personer som ansöker om internationellt skydd medlemsstaterna emellan bör man i största möjliga mån korta tidsfristerna för att sända och besvara framställningar om övertagande, sända meddelanden om återtagande, verkställa överföringar samt överklaga och pröva överklaganden, samtidigt som man respekterar sökandes grundläggande rättigheter, utsatta personers rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter och den grundläggande principen om barnets bästa samt rätten till familjeåterförening.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  En referensnyckel som bygger på befolkningens storlek och medlemsstaternas ekonomiska situation bör användas som hållpunkt för användningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen, tillsammans med en tröskel så att mekanismen kan hjälpa medlemsstater som står inför ett oproportionerligt högt migrationstryck. Användning av korrigerande tilldelning från en medlemsstat bör utlösas automatiskt om någon medlemsstat ansvarar för mer än 150 % fler ansökningar om internationellt skydd än vad som anges i referensnyckeln. För att på ett uttömmande sätt återspegla varje medlemsstats ansträngningar bör antalet personer som faktiskt vidarebosatts till den medlemsstaten läggas till antalet personer som ansökt om internationellt skydd för denna beräkning.

(32)  En referensnyckel som bygger på befolkningens storlek, medlemsstaternas ekonomiska situation och graden av stabilitet i de tredjeländer som gränsar till dem bör användas som utgångspunkt för användningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen tillsammans med en tröskel, så att mekanismen kan hjälpa medlemsstater som står inför ett oproportionerligt högt migrationstryck. Tillämpningen av korrigerande tilldelning till förmån för en medlemsstat bör utlösas automatiskt om någon medlemsstat ansvarar för mer än 150 % fler ansökningar om internationellt skydd än vad som anges i referensnyckeln. För att på ett uttömmande sätt återspegla varje medlemsstats ansträngningar bör antalet personer som faktiskt vidarebosatts till den medlemsstaten läggas till antalet personer som ansökt om internationellt skydd för denna beräkning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Ett nät för behöriga myndigheter i medlemsstaterna bör inrättas och skötas av Europeiska unionens asylbyrå för att förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet i alla frågor som gäller tillämpningen av den föreliggande förordningen, däribland utvecklingen av praktiska verktyg och riktlinjer.

(42)  Ett nätverk för behöriga myndigheter i medlemsstaterna bör inrättas och skötas av Europeiska unionens asylbyrå för att förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet i alla frågor som gäller tillämpningen av den föreliggande förordningen, däribland utvecklingen av praktiska verktyg och riktlinjer. Detta nätverk bör kunna samarbeta med myndigheterna i transitländer, ursprungsländer, kandidatländer och potentiella kandidatländer och grannskapsländer, med internationella organisationer, i synnerhet FN:s fackorgan, och med icke-statliga organisationer.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  För att kontrollera att den korrigerande tilldelningsmekanismen enligt denna förordning uppfyller målet att åstadkomma en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och att mildra det oproportionerliga migrationstryck som vissa medlemsstater utsätts för, bör kommissionen se över hur mekanismen fungerar och i synnerhet kontrollera att tröskeln för när den korrigerande tilldelningen används eller upphör faktiskt åstadkommer en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och ger snabb tillgång till förfarandena för att ansöka om internationellt skydd i situationer där en medlemsstat konfronteras med ett oproportionerligt stort antal ansökningar som ska prövas av landet enligt denna förordning

(52)  För att kontrollera att den korrigerande tilldelningsmekanismen enligt denna förordning uppfyller målet att åstadkomma en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och att mildra det oproportionerliga migrationstryck som vissa medlemsstater utsätts för, bör kommissionen se över hur mekanismen fungerar och i synnerhet kontrollera att tröskeln för när den korrigerande tilldelningen används eller upphör faktiskt åstadkommer en rättvis fördelning av ansvaret mellan medlemsstaterna och ger snabb tillgång till förfarandena för att ansöka om internationellt skydd i situationer där en medlemsstat konfronteras med ett oproportionerligt stort antal ansökningar som ska prövas av landet enligt denna förordning. I detta avseende bör kommissionen regelbundet offentliggöra det antal ansökningar om internationellt skydd som varje medlemsstat mottagit, inklusive andelen positiva svar, sökandenas ursprung och behandlingstiden för varje ansökan.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led j

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 2 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j)  ensamkommande barn: underårig som anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten ansvarar för honom eller henne, så länge han eller hon inte faktiskt tas om hand av en sådan vuxen; det gäller även en underårig som lämnas utan medföljande vuxen efter att ha anlänt till medlemsstaternas territorium.

j)  ensamkommande barn: underårig som anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten ansvarar för honom eller henne, så länge han eller hon inte faktiskt tas om hand av en sådan vuxen; det gäller även en underårig som lämnas utan medföljande vuxen efter att ha anlänt till medlemsstaternas territorium, liksom underåriga som har skilts från båda sina föräldrar eller från sin föregående primära omsorgsgivare enligt lag eller sedvänja.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att utvidga definitionen av ”ensamkommande barn”.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Innan kriterierna för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökan enligt kapitel III och IV tillämpas ska den första medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnats in

utgår

a)  undersöka om ansökan om internationellt skydd ska avvisas i enlighet med artikel 33.2 b och c i direktiv 2013/32/EU om ett annat land än en medlemsstat är att betrakta som första asylland eller säkert tredjeland för den sökande, och

 

b)   pröva ansökan med det påskyndade förfarandet enligt artikel 31.8 i direktiv 2013/32/EU om

 

i)   den sökande är medborgare i tredjeland eller är en statslös person som tidigare hade sitt hemvist i det landet, och landet betecknas som säkert ursprungsland i EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer som fastställts enligt förordning [förslag COM (2015) 452 av den 9 september 2015], eller

 

ii)   sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller den allmänna ordningen i medlemsstaten eller med tvång har utvisats i egenskap av ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet enligt nationell rätt.

 

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  om att rätten att ansöka om internationellt skydd inte ger rätt att välja vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva ansökan,

a)  om att rätten att ansöka om internationellt skydd inte ger rätt att välja vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva ansökan, förutom när sökanden uppfyller kraven för familjeåterförening,

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det är nödvändigt för att sökanden ska kunna ta till sig informationen, ska den även tillhandahållas muntligen, till exempel i samband med den personliga intervju som avses i artikel 7.

Om det är nödvändigt för att sökanden ska kunna ta till sig informationen ska den även tillhandahållas muntligen, till exempel i samband med den personliga intervju som avses i artikel 7. En sökande som är underårig ska informeras på ett barnvänligt sätt.

Motivering

Detta ändringsförslag tar upp den särskilda situationen för underåriga i syfte att stärka deras rättigheter. Det är kopplat till ändringsförslagen till artiklarna 7, 8 och 10.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den personliga intervjun ska genomföras på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan förväntas förstå och på vilket han eller hon kan kommunicera. Om så behövs ska medlemsstaterna anlita en tolk som kan säkerställa en fungerande kommunikation mellan sökanden och den person som genomför den personliga intervjun.

3.  Den personliga intervjun ska genomföras på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan förväntas förstå och på vilket han eller hon kan kommunicera samt vid behov på ett barnvänligt sätt. Om så behövs ska medlemsstaterna anlita en tolk som kan säkerställa en fungerande kommunikation mellan sökanden och den person som genomför den personliga intervjun.

Motivering

Detta ändringsförslag tar upp den särskilda situationen för underåriga i syfte att stärka deras rättigheter. Det är kopplat till ändringsförslagen till artiklarna 6, 8 och 10.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Barnets bästa ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid alla förfaranden som föreskrivs i denna förordning.

1.  Barnets bästa ska bedömas systematiskt och vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid alla förfaranden som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att stärka barns rättigheter och skärpa medlemsstaternas skyldigheter gentemot dem. Det är kopplat till de andra ändringsförslagen till artikel 8.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat där ett ensamkommande barn måste vistas ska se till att en företrädare företräder och/eller bistår det ensamkommande barnet i samband med relevanta förfaranden som föreskrivs i denna förordning. Företrädaren ska ha de kvalifikationer och den sakkunskap som behövs för att säkerställa att barnets bästa beaktas under de förfaranden som genomförs enligt denna förordning. Företrädaren ska ha tillgång till innehållet i de relevanta handlingarna i sökandens akt, inklusive den särskilda broschyren för ensamkommande barn.

Varje medlemsstat där ett ensamkommande barn vistas ska se till att en utbildad företrädare omedelbart efter ankomsten utses och företräder och/eller bistår det ensamkommande barnet i samband med de relevanta förfaranden som föreskrivs i denna förordning. Företrädaren ska ha de kvalifikationer och den sakkunskap som behövs för att säkerställa att barnets bästa beaktas under de förfaranden som genomförs enligt denna förordning. Företrädaren ska ha tillgång till innehållet i de relevanta handlingarna i sökandens akt, inklusive den särskilda broschyren för ensamkommande barn.

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i artikel 25 i direktiv 2013/32/EU.

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i artikel 25 i direktiv 2013/32/EU.

 

På grund av sin sårbarhet bör ensamkommande barn överföras till en annan medlemsstat endast om en sådan överföring är till barnets bästa.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka ensamkommande barns rättigheter och att understryka att staten har ansvar för dem.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led a

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 8 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Möjligheterna till familjeåterförening.

a)  Bevarande av familjelivet, inbegripet möjligheterna till familjeåterförening.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att stärka garantierna för barn genom att bredda medlemsstaternas skyldigheter gentemot dem. Det är kopplat till de andra ändringsförslagen till artikel 8.

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 3

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personalen vid de behöriga myndigheter som avses i artikel 47 och som handlägger framställningar rörande ensamkommande barn ska ha fått och ska fortsätta få lämplig fortbildning om underårigas särskilda behov.

Personalen vid de behöriga myndigheter som avses i artikel 47 och som handlägger framställningar rörande ensamkommande barn ska ha fått och ska fortsätta få lämplig fortbildning om underårigas särskilda behov. Denna fortbildning ska inbegripa moduler om riskbedömning för att anpassa omsorgen och skyddet beroende på barnets individuella behov, med särskilt fokus på tidig identifiering av offer för människohandel och övergrepp, liksom utbildning i god praxis för att förhindra försvinnanden.

Motivering

Detta ändringsförslag tar upp den särskilda situationen för underåriga genom att stärka garantierna för att de kommer att få lämplig vård och omsorg av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Det är kopplat till ändringsförslagen till artiklarna 7, 8 och 10.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 10 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I frånvaro av en familjemedlem eller en släkting som avses i punkterna 2 och 3 ska ansvarig medlemsstat vara den där den underårige först har lämnat in sin ansökan om internationellt skydd förutsatt att det inte kan styrkas att det inte är för den underåriges bästa.

I frånvaro av en familjemedlem eller en släkting enligt vad som avses i punkterna 2 och 3 ska ansvarig medlemsstat vara den där den underårige vistas eller har lämnat in en asylansökan, förutsatt att detta är till den underåriges bästa.

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till det föregående till artikel 8. Staten har ansvar för alla ensamkommande barn som befinner sig på dess territorium.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnas in och som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat får när som helst innan en ansvarig medlemsstat fastställts anmoda en annan medlemsstat att överta en sökande för att sammanföra alla närstående, även om den andra medlemsstaten inte är ansvarig enligt kriterierna i artiklarna 10 till 13 och 18. De berörda personerna måste lämna sitt samtycke skriftligen.

Den medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd lämnas in och som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat får när som helst innan en ansvarig medlemsstat fastställts anmoda en annan medlemsstat att överta en sökande för att sammanföra alla närstående eller på grundval av familjeband, kulturella band eller sociala förbindelser eller språkkunskaper som skulle underlätta för dennes integrering i den andra medlemsstaten, även om den andra medlemsstaten inte är ansvarig enligt kriterierna i artiklarna 10 till 13 och 18. De berörda personerna måste lämna sitt samtycke skriftligen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Förordning (EU) nr 604/2013

Artikel 29 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte hålla en person i förvar enbart av det skälet att han eller hon är föremål för det förfarande som fastställs genom denna förordning.

Medlemsstaterna får inte hålla en person i förvar enbart av det skälet att han eller hon är föremål för det förfarande som fastställs genom denna förordning. Förvar ska alltid förbli en sista utväg, och alternativ till förvar ska alltid prioriteras. Barn ska inte hållas i förvar, eftersom förvar aldrig kan vara till barnets bästa. Underåriga och familjer med underåriga barn ska inkvarteras tillsammans i icke frihetsberövande boenden ute i samhället.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att det vidtas lämpliga åtgärder till barnens bästa.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska unionens asylbyrå ska inrätta och sköta verksamheten i ett nät för de behöriga myndigheter som avses i artikel 47.1 för att förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet i alla frågor som gäller tillämpningen av den föreliggande förordningen, däribland utvecklingen av praktiska verktyg och riktlinjer.

Europeiska unionens asylbyrå ska inrätta och sköta verksamheten i ett nätverk för de behöriga myndigheter som avses i artikel 47.1 för att förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet i alla frågor som gäller tillämpningen av den föreliggande förordningen, däribland utvecklingen av praktiska verktyg och riktlinjer. De behöriga myndigheterna i kandidatländer och potentiella kandidatländer samt i länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken får inbjudas att samarbeta med detta nätverk.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Antagande

11.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

9

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Josef Weidenholzer

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

47

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

9

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-   :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetutskottet (17.5.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Föredragande av yttrande: Gérard Deprez

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, som syftar till att omarbeta och ersätta rådets förordning (EG) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. Mot bakgrund av migrations- och flyktingkrisen har det blivit nödvändigt att reformera Dublinsystemet, både för att förenkla det och göra det mer effektivt i praktiken och för att ta hänsyn till att vissa medlemsstater utsatts för ett oproportionerligt högt ansökningstryck.

Korrigeringsmekanismen

För att förslaget ska kunna genomföras krävs anslag på 1,828 miljarder euro för perioden 2017–2020. Detta bör täcka överföringskostnaderna när ”rättvisemekanismen” har aktiverats till förmån för en medlemsstat, liksom inrättandet och driften av it-systemet för registrering och automatisk tilldelning av asylsökande samt kostnaderna för att skapa ytterligare mottagningskapacitet och tillhandahålla livsmedel och grundläggande tjänster till de överförda asylsökande.

Föredraganden konstaterar att kommissionen fastställer ett tröskelvärde för hur många asylansökningar som ska lämnas in innan den korrigerande tilldelningsmekanismen aktiveras automatiskt. Föredraganden anser att det är nödvändigt att införa en sådan tröskel för att undvika att en medlemsstat utsätts för oproportionerligt högt tryck i fråga om asylansökningar eller att medlemsstaten begär att få använda denna mekanism trots att den bara tar emot ett mindre antal asylsökande sett till fördelningsnyckeln.

Föredraganden anser dock att kommissionen, genom att fastställa tröskelvärdet till 150 procent av medlemsstaternas referenstilldelningar, lägger alltför stor börda på vissa medlemsstater, eftersom dessa inte kan aktivera solidaritetsmekanismen förrän de på egen hand ansvarar för mer än 50 procent fler ansökningar än vad de klarar av. Dessutom anser föredraganden att en alltför låg tröskel utan kompletterande villkor skulle kunna leda till att medlemsstater avhänder sig sitt ansvar för att kontrollera och förvalta sina gränser. Han föreslår därför att denna tröskel fastställs till 100 procent av en medlemsstats referenstilldelning men att man samtidigt förebygger en eventuell slapp gränspolitik genom att lägga till en klausul om ömsesidig solidaritet som gör det möjligt att upphäva korrigeringsmekanismen om en medlemsstat inte på lämpligt sätt fullgör sina skyldigheter att bevaka sina yttre gränser i enlighet med förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning. Slutligen föreslår han att korrigeringsmekanismen ska upphöra att tillämpas först när antalet asylansökningar till den gynnade medlemsstaten sjunkit till 90 procent av referenstilldelningen, så att man undviker upprepade aktiveringar och återaktiveringar av systemet.

Överföringskostnader

Av de 1,828 miljarder euro som finns tillgängliga öronmärks 375 miljoner till kostnaderna för överföringar mellan medlemsstaterna, för totalt 750 000 överförda personer. Enligt artikel 42 i förslaget till omarbetning ska den gynnade medlemsstat som överför en asylsökande till en tilldelad medlemsstat ersättas med ett schablonbelopp på 500 euro för varje person som överförs.

Föredraganden stöder förslaget om att den stat som ansvarar för överföringen ska ha rätt till ersättning. Han anser att en schablonersättning är berättigad, eftersom man då undviker den enorma byråkratiska börda det skulle innebära att kontrollera de faktiska kostnaderna. Dock anser han att kommissionen, när den fastställer detta belopp till 500 euro per överförd person under förevändningen att mellanskillnaden mellan detta belopp och de faktiska kostnaderna kan hjälpa de mest utsatta medlemsstaterna, inte tar hänsyn till att det nyligen inrättades ett nödhjälpsinstrument(1) som ska komplettera insatserna från de medlemsstater som drabbats särskilt av en plötslig, stor tillströmning av tredjelandsmedborgare (flyktingar och migranter) på sitt territorium.

Föredraganden föreslår därför att detta schablonbelopp fastställs till 300 euro per person som överförs, så att man hamnar lite närmare de uppskattade faktiska kostnaderna. Det totala beloppet för överföringar under perioden 2017–2020 skulle således bli 225 miljoner euro, vilket gör det möjligt att spara 150 miljoner. Av dessa besparingar skulle minst 110 miljoner euro kunna avsättas till reserven för katastrofbistånd (30 miljoner 2017 och 40 miljoner per år 2018 och 2019) innan dess rättsliga grund löper ut i mars 2019.

Ekonomisk solidaritet och skapandet av en ”Dublinreserv” under Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif)

Föredraganden påpekar att kommissionens förslag syftar till att ålägga medlemsstaterna att bidra ekonomiskt när de vägrar att ta ansvar för de asylsökande som de tilldelas genom fördelningsmekanismen, och anser att detta förslag är legitimt, nödvändigt och proportionerligt. Han betonar att detta obligatoriska ekonomiska bidrag inte alls är ett straff, utan ett sätt att åstadkomma en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet mellan medlemsstaterna (artikel 80 i EUF-fördraget). Han anser dock att den finansiella mekanism som kommissionen föreslår i detta fall inte är den lämpligaste, vare sig när det gäller beloppet eller formen.

För den ekonomiska solidaritetens skull föreslår föredraganden att en medlemsstat som underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt den korrigerande tilldelningsmekanismen ska betala, för varje sökande som den skulle ha tilldelats, 50 000 euro det första och andra året, 75 000 euro det tredje och fjärde året samt 100 000 euro det femte och de följande åren. Dessa belopp skulle betalas in till Amif, som inrättats genom förordning (EU) nr 516/2014, för att skapa en ”Dublinreserv”. Denna reserv kan naturligtvis inte skapas förrän i samband med den översyn av Amif som enligt artikel 60 i förordning 514/2014 och artikel 28 i förordning (EU) nr 516/2014 ska genomföras senast den 30 juni 2020. Om en medlemsstat underlåter att betala ska kommissionen hålla inne dessa belopp från de utbetalningar som ska göras till den medlemsstaten från andra unionsfonder.

Anslagen i denna ”Dublinreserv” är avsedda att täcka beviljandet av ett schablonbelopp per asylsökande som fördelas proportionellt mellan de medlemsstater som på rätt sätt deltar i den korrigerande tilldelningsmekanismen. I beslut (EU) 2015/1601 anges att omplaceringsåtgärder berättigar till stöd från Amif. I detta syfte ska omplaceringsmedlemsstaterna erhålla ett schablonbelopp på 6 000 euro för varje person som ansöker om internationellt skydd och omplaceras på deras territorium. För vidarebosättning uppgår detta belopp till 10 000 euro per person. Föredraganden anser därför att det är lämpligt att ge ekonomiskt stöd till de medlemsstater som deltar i denna solidaritetsmekanism. Enligt det föreslagna systemet skulle beloppen per sökande av detta ekonomiska stöd öka i förhållande till de bördor som vissa medlemsstater måste ta på sig på grund av att andra medlemsstater inte deltar.

Det automatiska systemet för registrering och uppföljning av ansökningar

Av beloppet på 1,828 miljarder euro avsätts 3,603 miljoner till eu-LISA:s budget för utarbetandet, utvecklingen och driften av det automatiska it-systemet för fördelning av asylsökande. När den tilldelade medlemsstaten har fastställts med hjälp av det automatiska systemet för registrering och uppföljning av ansökningar och tilldelningsmekanismen i artikel 44, måste en uppgift om detta automatiskt föras in i Eurodac. Korrigeringsmekanismens centrala system och Eurodacs centrala system måste således vara kompatibla.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201121 bör vara ansvarig för att förbereda, utveckla och driva det centrala systemet och infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

(30)  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201121, bör vara ansvarig för utarbetandet, utvecklingen och driften av det centrala systemet, dess kompatibilitet med andra system samt infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

________________

_____________

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  En referensnyckel som bygger på befolkningens storlek och medlemsstaternas ekonomiska situation bör användas som hållpunkt för användningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen, tillsammans med en tröskel så att mekanismen kan hjälpa medlemsstater som står inför ett oproportionerligt högt migrationstryck. Användning av korrigerande tilldelning från en medlemsstat bör utlösas automatiskt om någon medlemsstat ansvarar för mer än 150 % fler ansökningar om internationellt skydd än vad som anges i referensnyckeln. För att på ett uttömmande sätt återspegla varje medlemsstats ansträngningar bör antalet personer som faktiskt vidarebosatts till den medlemsstaten läggas till antalet personer som ansökt om internationellt skydd för denna beräkning.

(32)  En referensnyckel som bygger på befolkningens storlek och medlemsstaternas ekonomiska situation bör användas som hållpunkt för användningen av den korrigerande tilldelningsmekanismen, tillsammans med en tröskel, så att mekanismen kan hjälpa medlemsstater som står inför ett oproportionerligt högt tryck. Tillämpningen av den korrigerande tilldelningen till förmån för en medlemsstat bör utlösas automatiskt om någon medlemsstat ansvarar för mer än 100 % fler ansökningar om internationellt skydd än vad som anges i referensnyckeln. För att på ett uttömmande sätt återspegla varje medlemsstats ansträngningar bör antalet personer som faktiskt vidarebosatts till den medlemsstaten läggas till antalet personer som ansökt om internationellt skydd för denna beräkning.

Motivering

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un article 43 a)

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Enligt mekanismen ska kostnaderna för överföring av den sökande till den tilldelade medlemsstaten ersättas från EU:s budget.

(34)  Enligt mekanismen bör kostnaderna för överföring av den sökande till den tilldelade medlemsstaten ersättas från EU:s budget genom ett schablonbelopp på 300 euro per överförd person.

Motivering

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  En tilldelad medlemsstat får besluta att under en tolvmånadersperiod inte godta tilldelning av asylsökande; i så fall ska uppgift om detta föras in i det automatiska systemet och övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå underrättas. Sökande som skulle ha tilldelats den medlemsstaten ska då tilldelas övriga medlemsstater istället. Den medlemsstat som tillfälligt inte deltar i den korrigerande tilldelningen bör betala en solidaritetsavgift 250 000 euro per vägrad sökande till den andra medlemsstat som fastställs som ansvarig för att pröva asylansökan. Kommissionen bör anta närmare bestämmelser om tillämpningen av solidaritetsavgiften i en genomförandeakt. Europeiska unionens asylbyrå ska övervaka och till kommissionen årligen rapportera om tillämpningen av systemet med solidaritetsavgifter.

(35)  En tilldelad medlemsstat som under en tolvmånadersperiod inte godtar de tilldelade sökande bör föra in en uppgift om detta i det automatiska systemet och underrätta övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå. De sökande som skulle ha tilldelats den medlemsstaten bör då tilldelas övriga medlemsstater i stället. En fond (nedan kallad Dublinreservfonden) bör inrättas, och den medlemsstat som inte deltar i den korrigerande tilldelningen bör till denna fond, med avseende varje tilldelad sökande som medlemsstaten inte godtar, göra årliga inbetalningar på 50 000 euro för det första och det andra året, 75 000 euro för det tredje och det fjärde året och 100 000 euro för de efterföljande åren. Medlen i denna Dublinreservfond är avsedda att täcka utbetalningen av ett schablonbelopp per asylsökande som fördelas proportionellt mellan de medlemsstater som deltar i den korrigerande tilldelningsmekanismen. Om en medlemsstat underlåter att betala bör kommissionen hålla inne samma belopp från de utbetalningar som ska göras till den medlemsstaten från andra unionsfonder. Kommissionen bör anta närmare bestämmelser om tillämpningen av den ovan angivna principen i en genomförandeakt, och Europeiska unionens asylbyrå kommer att övervaka tillämpningen och årligen rapportera till kommissionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Det är nödvändigt att säkerställa överensstämmelse mellan bestämmelserna om ansvarig medlemsstat i förordning (EU) nr 604/2013 och motsvarande bestämmelser i den här förordningen. Man bör även se till att den här förordningen överensstämmer med [förslag till förordning om omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013] .

(41)  Det är nödvändigt att säkerställa överensstämmelse mellan bestämmelserna om ansvarig medlemsstat i förordning (EU) nr 604/2013 och motsvarande bestämmelser i den här förordningen. Man bör även se till att den här förordningen överensstämmer med [förslag till förordning om omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013] . När den tilldelade medlemsstaten har fastställts med hjälp av det automatiska systemet för registrering och uppföljning av ansökningar och för tilldelningsmekanismen i artikel 44 bör en uppgift om detta automatiskt föras in i Eurodac. Korrigeringsmekanismens centrala system och Eurodacs centrala system måste således vara kompatibla.

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar kopplingen mellan de båda förordningarna i syfte att garantera enhetlighet mellan de två systemen på grundval av deras kompatibilitet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 ska tillämpas när det automatiska system som avses i artikel 44.1 anger att antalet ansökningar om internationellt skydd för vilka en given medlemsstat är ansvarig enligt kriterierna i kapitel III, artiklarna 3.2, 3.3, 18 och 19 tillsammans med antalet personer som faktiskt vidarebosatts överstiger 150 % av det referenstal som fastställts för medlemsstaten med hjälp av referensnyckeln i artikel 35.

2.  Punkt 1 ska tillämpas när det automatiska system som avses i artikel 44.1 anger att antalet ansökningar om internationellt skydd för vilka en given medlemsstat är ansvarig enligt kriterierna i kapitel III, artiklarna 3.2, 3.3, 18 och 19 tillsammans med antalet personer som faktiskt vidarebosatts överstiger 100 % av det referenstal som fastställts för medlemsstaten med hjälp av referensnyckeln i artikel 35.

Motivering

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un article 43 a)

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 37 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekonomisk solidaritet

Ekonomisk solidaritet och inrättandet av Dublinreservfonden

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tre månader efter denna förordnings ikraftträdande, och vid utgången av varje tolvmånadersperiod därefter, får en medlemsstat i det automatiska systemet föra in uppgift om att den tillfälligt inte kommer att delta i den korrigerande tilldelningsmekanism som inrättas genom kapitel VII i denna förordning i egenskap av tilldelad medlemsstat; den ska i så fall underrätta övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå.

1.  En medlemsstat som underlåter att uppfylla sina skyldigheter som tilldelad medlemsstat enligt den korrigerande tilldelningsmekanismen i kapitel VII bör, vid utgången av varje tremånadersperiod efter denna förordnings ikraftträdande och vid utgången av varje tolvmånadersperiod därefter, föra in en uppgift om detta i det automatiska systemet och underrätta övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå om detta.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid utgången av den tolvmånadersperiod som avses i punkt 2 ska det automatiska systemet meddela den medlemsstat som inte deltar i den korrigerande tilldelningsmekanismen om hur många asylansökningar landet i annat fall skulle ha tilldelats. Därefter ska medlemsstaten betala en solidaritetsavgift på 50 000 euro per sökande som annars skulle tilldelats den medlemsstaten under den aktuella tolvmånadersperioden. Solidaritetsavgiften ska betalas till den medlemsstat som fastställs som ansvarig för att pröva asylansökan.

3.  Vid utgången av den tolvmånadersperiod som avses i punkt 2 ska det automatiska systemet meddela den medlemsstat som inte deltar i den korrigerande tilldelningsmekanismen om hur många sökande landet i annat fall skulle ha tilldelats. En fond (nedan kallad Dublinreservfonden) ska inrättas, och den medlemsstat som inte deltar i den korrigerande tilldelningsmekanismen ska till denna fond, med avseende på varje tilldelad sökande som medlemsstaten inte godtar, göra årliga inbetalningar på 50 000 euro för det första och det andra året, 75 000 euro för det tredje och det fjärde året och 100 000 euro för efterföljande år. Medlen i denna Dublinreservfond ska täcka utbetalningen av ett schablonbelopp per asylsökande som fördelas proportionellt mellan de medlemsstater som deltar i den korrigerande tilldelningsmekanismen. Om en medlemsstat underlåter att betala ska kommissionen hålla inne samma belopp från de utbetalningar som ska göras till den medlemsstaten från andra unionsfonder.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tilldelande medlemsstaten ska ersättas med ett schablonbelopp på 500 euro per person som överförts till den tilldelade medlemsstaten enlighet med artikel 38 c. Detta finansiella stöd ska utbetalas enligt förfarandena i artikel 18 i förordning (EU) nr 516/2014.

Den gynnade medlemsstaten ska ersättas med ett schablonbelopp på 300 euro per person som överförs till den tilldelade medlemsstaten i enlighet med artikel 38 c. Detta finansiella stöd ska utbetalas enligt förfarandena i artikel 18 i förordning (EU) nr 516/2014.

Motivering

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det automatiska systemet ska underrätta medlemsstaterna och kommissionen så snart antalet asylansökningar för vilka den tilldelande medlemsstaterna är ansvarig enligt denna förordning sjunker under 150 % av dess andel i enlighet med artikel 35.1.

Det automatiska systemet ska underrätta medlemsstaterna och kommissionen så snart antalet asylansökningar för vilka den gynnade medlemsstaten är ansvarig enligt denna förordning sjunker under 90 % av dess andel i enlighet med artikel 35.1.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 43 – styck 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat inte på lämpligt sätt fullgör sina skyldigheter i fråga om att förvalta sina yttre gränser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/16241a får rådet med kvalificerad majoritet besluta att upphäva den korrigerande tilldelningsmekanismen. Beslutet att upphäva denna mekanism ska vara giltigt under en bestämd period på högst ett år.

 

___

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kompatibiliteten mellan det datoriserade systemet och Eurodac ska säkerställas genom en direkt kommunikationskanal mellan de centrala systemen, så att automatisk överföring av information om vilken tilldelad medlemsstat som fastställts genom korrigeringsmekanismen möjliggörs.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/2011 ska vara ansvarig för att förbereda, utveckla och driva det centrala systemet och infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

3.  Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/2011, bör vara ansvarig för utarbetandet, utvecklingen och driften av det centrala systemet, dess kompatibilitet med andra system samt infrastrukturen för kommunikation mellan det centrala systemet och de nationella infrastrukturerna.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Gérard Deprez

15.6.2016

Behandling i utskott

9.2.2017

 

 

 

Antagande

11.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

5

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss, Rainer Wieland

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Axel Voss, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

5

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Younous Omarjee

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)

Framläggande för parlamentet

4.5.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

26.5.2016

 

 

 

Behandling i utskott

16.6.2016

9.3.2017

12.4.2017

19.10.2017

Antagande

19.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

16

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Ingivande

6.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

16

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Czesław Hoc, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande