Procedure : 2017/2200(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0346/2017

Indgivne tekster :

A8-0346/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2017 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0422

BETÆNKNING     
PDF 419kWORD 63k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering på baggrund af en ansøgning fra Italien - EGF/2017/004 IT/Almaviva

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Daniele Viotti

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering på baggrund af en ansøgning fra Italien - EGF/2017/004 IT/Almaviva

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/20061(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0346/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Italien indgav ansøgning EGF/2017/004 IT/Almaviva for økonomisk støtte fra EGF i henhold til interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som følge af 1 646 afskedigelser i Almaviva Contact SpA, der er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 82 (Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice) i NUTS 2-regionen Lazio (ITI4) i Italien; der henviser til, at 1 610 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 3 347 370 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 5 578 950 EUR;

2.  bemærker, at de italienske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 9. maj 2017, og at vurderingen heraf efter indgivelse af yderligere oplysninger fra Italien blev afsluttet af Kommissionen den 26. september 2017 og fremsendt til Parlamentet samme dag;

3.  minder om, at den økonomiske krise har lagt et betydeligt pres på prisen på markedsføringstjenester og støtten til købere af varer og tjenesteydelser, hvilket har medført et fald i tjenesteudbydernes omsætning og rentabilitet; tager højde for, at arbejdskraftomkostningerne udgør langt de højeste produktionsomkostninger i callcenter-sektoren, og konstaterer, at virksomhederne har reageret på disse ugunstige forhold ved at flytte, foretage interventioner på arbejdskraftomkostningerne eller lukke; beklager, at en tredjedel af alle italienske virksomheder i sektoren har indstillet deres aktiviteter i perioden mellem 2009 og første kvartal af 2014;

4.  anerkender, at de nuværende afskedigelser er direkte forbundet med et fald i indtægterne på mere end 45 % på Almavivas arbejdssted i Rom mellem 2011 og 2016; beklager, at det ikke var muligt at nå til enighed med den fælles fagforeningsrepræsentation (RSU) om en plan om at tilpasse arbejdsomkostningerne – som reelt ville have betydet en lønnedgang – hos Almaviva-Rom til andre af Almavivas arbejdssteder, hvilket resulterede i lukning af arbejdsstedet i Rom;

5.  bemærker, at arbejdstagere i callcenter-sektoren bør være bedre beskyttet, hvilket navnlig indebærer, at flytning af personale fra et arbejdssted til et andet undgås, idet denne løsning anvendes som en særlig strategi til at gennemtvinge omfattende afskedigelser;

6.  anerkender, at den regionale og lokale økonomi kun langsomt er ved at komme sig efter de store vanskeligheder som følge af den økonomiske og finansielle krise, og at masseafskedigelser risikerer at standse eller afbryde denne genopretning; understreger den afgørende betydning af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, såsom dem der medfinansieres af EGF, med henblik på at undgå dette;

7.  bemærker, at 79 % af de tiltænkte støttemodtagere er kvinder, og at størstedelen af disse er mellem 30 og 55 år gamle; beklager, at det ikke var muligt at finde en holdbar løsning for at undgå disse afskedigelser, navnlig i betragtning af at kvinder i denne aldersgruppe allerede er mindre tilbøjelige til at blive og avancere på arbejdsmarkedet som følge af vanskelighederne med at finde en balance mellem arbejde og privatliv, der skyldes deres forpligtelser som uformelle plejere samt en mangel på lige muligheder på arbejdspladsen;

8.  understreger, at videreuddannelse og andre individualiserede tilbud bør tage fuldt hensyn til de karakteristiske træk ved denne gruppe arbejdstagere, navnlig den store andel af kvinder; glæder sig over, at der medtages et anslået beløb på 680 000 EUR til godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar;

9.  glæder sig over, at de italienske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de modtagere, der er tiltænkt støtte, i værk den 6. april 2017 før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

10.  bemærker, at Italien planlægger otte typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) individuel orientering, ii) hjælp til jobsøgning, (iii) videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, iv) genansættelsesvoucher, v) støtte til iværksætteri, (vi) støtte til virksomhedsetablering, (vii) godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar og viii) godtgørelse af mobilitetsomkostninger; bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil være 17,4 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

11.  glæder sig over nedsættelsen af et udvalg (bestående af det italienske ministerium for økonomisk udvikling MiSE1a, ANPAL1b, regionen Lazio og fagforeninger) til at fastlægge strategien og interventionerne til støtte for tidligere arbejdstagere hos Almaviva samt til at udarbejde den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

12.  forstår, at anvendelsen af genansættelsesvouchere er noget helt nyt, og at de kun er blevet brugt i forbindelse med én tidligere sag; understreger, at det er vigtigt fuldt ud at bedømme, hvor effektive sådanne foranstaltninger er, når der er gået tilstrækkelig lang tid til, at der foreligger data til belysning heraf;

13.  understreger, at de italienske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter, men at de vil blive suppleret med aktioner, der skal finansieres af enten ESF eller udelukkende med nationale midler;

14.  erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af personaliserede tilbud, der støttes af EGF, bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

15.  roser den italienske regerings tilsagn om at fastlægge en ny retlig ramme for arbejdstagere inden for telekommunikationssektoren med henblik på at undgå nye tilfælde som det, der er genstand for ansøgning EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

17.  opfordrer Kommissionen til på indtrængende vis at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at oplyse nærmere detaljer om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration, der er opnået gennem EGF;

18.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering på baggrund af en ansøgning fra Italien - EGF/2017/004 IT/Almaviva

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 9. maj 2017 indgav de spanske myndigheder en ansøgning om at mobilisere EGF i forbindelse med afskedigelser i Almaviva Contact SpA i Italien. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af Italiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 3 347 370 EUR.

(5)  For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 3 347 370 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen].

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Italiens ansøgning og Kommissionens forslag

Den 26. september 2017 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Italien til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra Almaviva Contact SpA, en virksomhed, der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 82 (Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice) i NUTS 2-regionen Lazio (ITI4) i Italien;

Dette er den femte ansøgning, som skal behandles under 2017-budgettet, og den første inden for sektoren for administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice. Den vedrører 1 664 afskedigede arbejdstagere, hvoraf 1 610 forventes at deltage i de foreslåede foranstaltninger, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 3 347 370 EUR til Italien.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 9. maj 2017 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 4. juli 2017. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 26. september 2017 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen.

Den økonomiske krise har øget presset på priserne inden for callcenter-sektoren og sat skub i konkurrencen mellem tjenesteudbydere samt medført et fald i den samlede rentabilitet. Da arbejdskraftomkostningerne udgør størstedelen af produktionsomkostningerne i denne sektor, beklager ordføreren, at mange tjenesteydere er gået tilbage til at anvende strategier til nedbringelse personaleomkostningsbyrden ved hjælp af flytning, lønnedskæringer eller endog lukning.

Almaviva-Rom oplevede et fald i indtægterne på mere end 45 % i perioden mellem 2011 og 2015. Desværre var det ikke muligt at finde en brugbar løsning på denne nedgang, hvilket ultimo 2016 resulterede i, at arbejdsstedet i Rom blev lukket. Aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger som dem, der medfinansieres af EGF, er afgørende for en vellykket reintegration af de flere end 1 600 afskedigede arbejdstagere på arbejdsmarkedet på et tidspunkt, som er præget af langsom økonomisk genopretning. Af denne grund mener ordføreren, at EU skal handle så hurtigt som muligt for at styrke denne form for redskaber sideløbende med alle dets sociale instrumenter og dets velfærdsinstrumenter.

De otte typer foranstaltninger, der skal tilbydes til de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra Globaliseringsfonden, består af:

-Individuel orientering: Dette omfatter kompetencevurdering, udarbejdelse af en profil for de deltagende arbejdstagere og udformning af et skræddersyet genindslusningsforløb samt registreringsprocedure.

-Jobsøgning: Denne foranstaltning omfatter en intensiv jobsøgning, herunder søgning efter lokale og regionale beskæftigelsesmuligheder og jobmatchning.

-Videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse: Deltagerne vil blive tilbudt erhvervsuddannelse med fokus på rekvalificering eller opkvalificering af arbejdstagerne for at imødegå de jobmuligheder, der er identificeret i forbindelse med den intensive jobsøgning.

-Genansættelsesvoucher: et beløb til støtte til intensiv jobsøgning hos godkendte udbydere (offentlige eller private). Alt efter arbejdstagerens beskæftigelsesegnethed kan en genansættelsesvoucher have en værdi på mellem 500 og 5 000 EUR. Udbyderne får et beløb pr. arbejdstager på baggrund af arbejdstagerens beskæftigelsesegnethed og typen af den indgåede kontrakt i en størrelsesorden mellem 500 og 2 500 EUR for tidsbegrænsede kontrakter på mindst seks måneder og mellem 1 000 og 5 000 EUR for tidsubegrænsede kontrakter. Når det ikke er muligt at finde en løsning for den afskedigede arbejdstager, modtager udbyderen et fast beløb (gebyr for tjenesteydelser) pr. deltager. Dette gebyr må ikke overstige 106,5 EUR.

-Støtte til iværksætteri. Der stilles en lang række støttemuligheder til rådighed for afskedigede arbejdstagere, som overvejer at starte deres egen virksomhed.

-Støtte til virksomhedsetablering. Arbejdstagere, der starter deres egen virksomhed, vil få op til 15 000 EUR til dækning af etableringsomkostninger, investeringer i aktiver og løbende udgifter.

-Godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar op til 1 700 EUR. Denne ordning har til formål at dække de ekstraudgifter, som deltagerne måtte have i forbindelse med deres omsorgsansvar (børn, ældre, handicappede m.fl.) ved at deltage i en uddannelse eller andre foranstaltninger.

-Godtgørelse af mobilitetsomkostninger. For at støtte arbejdstagernes geografiske mobilitet i forbindelse med genansættelse i en virksomhed 80 km eller mere fra arbejdstagerens bopæl, forventes der en godtgørelse af de første omkostninger til indkvartering og transport på op til 5 000 EUR.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De italienske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

-Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

-Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

-Almaviva Contact SpA, som har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

-De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

-De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

-Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

Italien har meddelt Kommissionen, at kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er regionale ressourcer, jf. lovdekret nr. 2017/185 (24.9.2016), og fonden til erhvervsuddannelse, der forvaltes af ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Den økonomiske støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af ANPAL, og regionen Lazio vil fungere som bemyndiget organ for forvaltningsmyndigheden.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 3 347 370 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det femte overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2017)41749

Jean Arthuis

formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden, EGF) i forbindelse med sag EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact SpA fra Italien (COM(2017)0496)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af EGF i forbindelse med sag EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact SpA og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets EGF-arbejdsgruppe støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger, uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 1 646 arbejdstagere, der er blevet afskediget af Almaviva Contact SpA, som er aktiv i de økonomiske sektorer, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 82 (Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice);

B) der henviser til, at Italien – for at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen – anfører, at følgerne af den økonomiske og finansielle krise har lagt stort pres på priserne for marketingydelser og støtte til købere af varer og tjenesteydelser, hvilket har ført til, at virksomheder i denne sektor flytter deres aktiviteter til lande med lavere arbejdskraftomkostninger, nedbringer deres arbejdskraftomkostninger eller lukker;

C) der henviser til, at 79,3 % af de arbejdstagere, som er omfattet af foranstaltningerne, er kvinder, og 20,7% er mænd; der henviser til, at 85,2 % er mellem 30 og 54 år, og 13,9 % er mellem 55 og 64 år;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den italienske ansøgning, det vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 3 347 370 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60% af de samlede omkostninger på 5 578 950 EUR;

2. bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de italienske myndigheder til færdiggørelsen den 26. september 2017 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen meddelte dette til Parlamentet samme dag;

3. anerkender, at regionen Lazio og byen Rom kun langsomt er ved at komme sig efter de store vanskeligheder som følge af den økonomiske og finansielle krise, og at masseafskedigelser risikerer at standse eller afbryde denne genopretning;

4. udtrykker bekymring over de mislykkede forhandlinger med den fælles fagforeningsrepræsentation RSU;

5. bemærker, at EGF har samfinansieret individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere, som omfatter individuel orientering, jobsøgning, videreuddannelse, genansættelsesvouchere, som kan anvendes til intensive jobsøgningstjenester, støtte til afskedigede arbejdstagere, som overvejer at starte egen virksomhed, herunder et bidrag til startomkostningerne, godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar og godtgørelse af mobilitetsomkostninger;

6. understreger, at videreuddannelse og andre individualiserede tilbud bør tage fuldt hensyn til de karakteristiske træk ved denne gruppe arbejdstagere, navnlig den store andel af kvinder; glæder sig over, at der medtages et anslået beløb på 680 000 EUR til godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar;

7. forstår, at anvendelsen af genansættelsesvouchere er noget helt nyt, og at de kun er blevet brugt i forbindelse med én tidligere sag; understreger, at det er vigtigt fuldt ud at bedømme, hvor effektive sådanne foranstaltninger er, når der er gået tilstrækkelig lang tid til, at der foreligger data til belysning heraf;

8. glæder sig over nedsættelsen af et udvalg (bestående af det italienske ministerium for økonomisk udvikling MiSE(1), ANPAL(2), regionen Lazio og fagforeninger) til at fastlægge strategien og interventionerne til støtte for tidligere ansatte hos Almaviva samt til at udarbejde den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

9. bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 17,4 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket ligger langt under den grænse på 35 %, der er fastsat i forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

10. bemærker, at de italienske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke modtager økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og at enhver dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de pågældende foranstaltninger vil supplere foranstaltninger, som finansieres af strukturfondene;

11. glæder sig over, at Italien har bekræftet, at finansiel støtte fra EGF ikke vil erstatte foranstaltninger, som Almaviva skal træffe i medfør af national lovgivning eller i henhold til kollektive overenskomster;

12. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med EGF-forordningens artikel 7 bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

1. næstformand, fungerende formand

c.c. Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Skrivelse af 12. oktober 2017 fra Iskra Mihaylova, formand for Regionaludviklingsudvalget, til Jean Arthuis, formand for Budgetudvalget

Oversættelse

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 8. november 2017:

-  COM(2017)0496 foreslår EGF-støtte på 3 347 370 EUR til 1 646 afskedigede arbejdstagere hos Almaviva Contact SpA. Virksomheden er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 82 (Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice). Afskedigelserne er lokaliseret i NUTS 2-regionen Lazio (ITI4).

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse