Menettely : 2017/2200(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0346/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0346/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2017 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0422

MIETINTÖ     
PDF 415kWORD 63k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Daniele Viotti

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0346/2017),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Italia jätti hakemuksen EGF/2017/004 IT/Almaviva rahoitustuen saamiseksi EGR:stä EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen toimintakriteereiden perusteella sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 82 (Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle) luokitellulla toimialalla toimiva Almaviva Contact SpA oli vähentänyt 1 646 työntekijää NUTS 2 -tason alueella Laziossa Italiassa (ITI4); ottaa huomioon, että toimenpiteisiin odotetaan osallistuvan arviolta 1 610 vähennettyä työntekijää;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 3 347 370 euroa eli 60 prosenttia 5 578 950 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Italian viranomaiset jättivät hakemuksen EGR-rahoitustuen saamiseksi 9. toukokuuta 2017 ja että Italian toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 26. syyskuuta 2017 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  palauttaa mieliin, että talouskriisi on lisännyt merkittävästi markkinointipalvelujen ja tavaroiden ja palvelujen ostajille annettavan tuen hintapainetta, mikä on vähentänyt palveluntarjoajien liikevaihtoa ja kannattavuutta; ottaa huomioon, että puhelinpalvelukeskussektorilla työvoimakustannukset muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan tuotantokustannuksista, ja panee merkille, että palveluntarjoajat ovat reagoineet näihin negatiivisiin olosuhteisiin siirtämällä toimintaansa, leikkaamalla työvoimakustannuksia ja lopettamalla toimintansa; pitää valitettavana, että vuodesta 2009 vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle kolmasosa tämän alan yrityksistä Italiassa lopetti toimintansa;

4.  toteaa, että käsiteltävänä olevien työntekijävähennysten taustalla on tulojen vähentyminen 45 prosentilla Almavivan Rooman toimipisteessä vuosien 2011–2016 välillä; pitää valitettavana, että neuvottelut RSU:n (Yhtenäinen ammattiliittoedustus Italiassa) kanssa suunnitelmasta saattaa Almavivan Rooman yksikön työvoimakustannukset muiden Almavivan Italiassa sijaitsevien toimipisteiden kustannusten tasalle, mikä olisi käytännössä merkinnyt palkanalennuksia, kariutuivat, minkä seurauksena Rooman toimipiste suljettiin;

5.  toteaa, että puhelinpalvelukeskussektorin työntekijöitä olisi suojattava paremmin ja että erityisesti olisi vältettävä sitä, että henkilöstöä siirretään yhdestä keskuksesta toiseen, mitä käytetään erityisstrategiana mittavien irtisanomisten yhteydessä;

6.  toteaa, että alueellisen ja paikallisen talouden elinvoimaisuus on vasta hiljalleen palaamassa talous- ja rahoituskriisistä johtuneiden suurten vaikeuksien jälkeen ja että joukkoirtisanomiset uhkaavat pysäyttää tai keskeyttää tämän elpymisen; korostaa aktiivisten, muun muassa EGR:stä osarahoitettujen työvoimapoliittisten toimien suurta merkitystä tämän välttämisessä;

7.  panee merkille, että 79 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista edunsaajista on naisia ja että suurin osa heistä on 30–55-vuotiaita; pitää valitettavana, että ei onnistuttu löytämään ratkaisua, jolla olisi vältytty näiltä työntekijävähennyksiltä erityisesti kun otetaan huomioon, että tämän ikäryhmän naiset eivät muutenkaan todennäköisesti pysy ja etene työmarkkinoilla, sillä heidän on vaikea saavuttaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa, koska usein he toimivat omaishoitajina ja työpaikoilta puuttuvat yhtäläiset mahdollisuudet;

8.  korostaa, että koulutuksessa ja muissa yksilöllisissä palveluissa olisi otettava kattavasti huomioon tämän työntekijäryhmän erityispiirteet ja etenkin sen naisvoittoisuus; panee tyytyväisenä merkille, että arviolta 680 000 euron määrä on varattu niiden henkilöiden menojen korvaamiseen, joilla on huollettavia;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että Italian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 6. huhtikuuta 2017 eli ennen EGR:n tuen hakemista ehdotetulle koordinoidulle paketille;

10.  toteaa, että Italia suunnittelee tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille kahdeksanlaisia toimia, joita ovat i) yksilöllinen ohjaus, ii) työnhaku, iii) koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, iv) uudelleentyöllistymissetelit, v) yrittäjyyden tukeminen, vi) tuki yrityksen perustamiseen, vii) niiden henkilöiden menojen korvaaminen, joilla on huollettavia, ja viii) liikkumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen; toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 17,4 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli selvästi EGR-asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu komitea, jossa ovat mukana taloudellisen kehityksen ministeriö (MiSE1a), ANPAL1b, Regione Lazio ja ammattiliittoja, määrittelemään entisiä Almavivan työntekijöitä tukevat strategia ja toimet sekä laatimaan yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti;

12.  panee merkille, että uudelleentyöllistymisseteleiden käyttö on uusi käytäntö, jota on sovellettu vasta yhdessä aiemmassa tapauksessa; korostaa, että on tärkeää arvioida perusteellisesti tällaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta, kunhan aikaa on kulunut riittävästi ja tietoa on saatavilla;

13.  korostaa Italian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoituslähteistä, mutta todenneen, että niitä täydennetään toimilla, joita rahoitetaan ESR:n varoin tai yksinomaan kansallisin varoin;

14.  muistuttaa, että EGR:stä tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

15.  pitää kiitettävänä Italian hallituksen sitoumusta laatia uusi tietoliikennealan työntekijöitä koskeva oikeudellinen kehys, jotta vältytään hakemuksen EGF/2017/004 IT/Almaviva kohteena olevan tapauksen kaltaisilta uusilta tapauksilta;

16.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

17.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksista muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleenintegroitumisasteesta;

18.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Italian hakemuksen johdosta – EGF/2017/004 IT/Almaviva

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Italia toimitti 9 päivänä toukokuuta 2017 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön Almaviva Contact SpA:n Italiassa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 3 347 370 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Italian hakemuksen perusteella.

(5)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 3 347 370 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2017 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta [...] [sen hyväksymispäivästä]*.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


PERUSTELUT

I.  Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Italian hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 26. syyskuuta 2017 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Italian hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 82 (Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle) luokitellulla toimialalla Laziossa Italiassa NUTS 2 ‑tason alueella (ITI4) toimivasta Almaviva Contact Spa -yrityksestä vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on tähän mennessä viides vuoden 2017 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja ensimmäinen toimialaan ”hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle” liittyvä hakemus. Hakemus koskee 1 646:ta vähennettyä työntekijää, joista toimenpiteisiin odotetaan osallistuvan 1 610 työntekijää, ja 3 347 370 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Italian hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 9. toukokuuta 2017, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 4. heinäkuuta 2017 asti. Komissio sai arvionsa valmiiksi 26. syyskuuta 2017 ja tuli EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Talouskriisi on lisännyt puhelinpalvelukeskusten palvelujen hintapainetta, mikä on lisännyt palveluntarjoajien välistä kilpailua ja vähentänyt yleistä kannattavuutta. Kun otetaan huomioon, että tällä sektorilla työvoimakustannukset muodostavat suurimman osan tuotantokustannuksista, esittelijä pitää valitettavana, että monet palveluntarjoajat ovat turvautuneet strategioihin, joiden avulla vähennetään henkilöstökustannusten osuutta uudelleensijoittamalla toiminta, alentamalla palkkoja ja jopa lopettamalla toiminta.

Almavivan Rooman toimipisteessä tulot vähenivät 45 prosenttia vuonna 2015 vuoteen 2011 verrattuna. Valitettavasti tähän tulojen vähentymiseen ei onnistuttu löytämään ratkaisua, minkä seurauksena oli Rooman toimipisteen sulkeminen vuoden 2016 loppupuolella. Aktiiviset, muun muassa EGR:stä osarahoitetut työvoimapoliittiset toimet ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan paremmin tukea 1 600 vähennetyn työntekijän paluuta työelämään talouden elpyessä hitaasti. Tästä syystä esittelijä katsoo, että EU:n on toimittava mahdollisimman nopeasti näiden välineiden vahvistamiseksi EU:n kaikkien sosiaalialan välineiden ja hyvinvointia tukevien välineiden lisäksi.

Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat seuraavasta kahdeksasta toimesta, joihin haetaan EGR:n osarahoitusta:

-Yksilöllinen ohjaus: Tähän kuuluu taitojen arviointi, osallistuvien työntekijöiden profilointi ja työmarkkinoille uudelleen integroitumiseen tähtäävän räätälöidyn ohjelman suunnittelu sekä ilmoittautumismenettely.

-Työnhaku: Tähän kuuluu intensiivinen työpaikkojen haku, jossa kartoitetaan paikalliset ja alueelliset työllistymismahdollisuudet ja sovitetaan yhteen työnhakijoita ja työpaikkoja.

-Koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus: Osallistujille tarjotaan ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on työntekijöiden uudelleenkoulutus tai ammattitaidon parantaminen sellaisia työmahdollisuuksia silmällä pitäen, jotka on löydetty intensiivisen työpaikkojen haun aikana.

-Uudelleentyöllistymisseteli: Työntekijöille annetaan rahamäärä käytettäväksi intensiiviseen työnhakuun akkreditoiduilta (julkisilta tai yksityisiltä) palveluntarjoajilta. Työntekijän työllistettävyyden mukaan seteli voi olla arvoltaan 500–5 000 euroa. Palveluntarjoajille maksetaan työntekijän työllistettävyyden ja tehdyn sopimuksen tyypin mukaan 500–2 500 euron korvaus vähintään kuuden kuukauden määräaikaisesta sopimuksesta ja 1 000–5 000 euron korvaus vakinaisesta sopimuksesta. Jos vähennetylle työntekijälle ei ole onnistuttu löytämään ratkaisua, palveluntarjoaja saa kiinteän määrän (maksu palveluista) osallistujaa kohden. Palveluista maksettava maksu voi olla enintään 106,50 euroa.

-Yrittäjyyden tukeminen: Niille vähennetyille työntekijöille, jotka harkitsevat oman yrityksen perustamista, tullaan tarjoamaan laaja-alaista tukea.

-Tuki yrityksen perustamiseen: Työntekijät, jotka perustavat oman yrityksen, saavat enintään 15 000 euron avustuksen perustamiskustannusten kattamiseen, omaisuuseräsijoituksiin ja juokseviin menoihin.

-Niiden henkilöiden menojen korvaaminen, joilla on huollettavia: Tähän tarkoitukseen on varattu enintään 1 700 euroa. Tarkoituksena on kattaa lisäkustannukset, joita aiheutuu niille osallistujille, joilla on huollettavia (lapsia, vanhuksia, vammaisia jne.), jotta he voivat käyttää koulutusta tai muita toimenpiteitä hyväkseen.

-Liikkumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen: Työntekijöiden maantieteellisen liikkuvuuden tukemiseen on varattu enintään 5 000 euroa alkuvaiheeseen liittyvien majoitus- ja matkakustannusten korvaamiseen tapauksissa, joissa henkilö työllistyy uudelleen yritykseen, joka sijaitsee vähintään 80 kilometrin päässä työntekijän asuinpaikasta.

Komission mukaan edellä kuvatut toimenpiteet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Italian viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

-Suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

-Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

-Almaviva Contact SpA, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten jälkeen, on noudattanut henkilöstön vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvannut työntekijänsä asianmukaisesti.

-Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

-Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia.

-EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Italia on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähteet ovat alueellisia varoja, joista säädetään asetuksessa (Decreto Legislativo) nro 2017/185 (24.9.2016) ja joita saadaan ANPAL:n (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) hallinnoimasta ammatillisen koulutuksen rahastosta. Rahoitustukea hallinnoi ja valvoo ANPAL ja hallintoviranomaisen välittävänä elimenä toimii Regione Lazio.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 3 347 370 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä viides budjettivallan käyttäjälle vuonna 2017 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2017)41749

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta hakemuksen EGF/2017/004 T/Almaviva Contact S.p.A., Italia (COM(2017)0496) johdosta

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. johdosta ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 1 646:ta työntekijää, jotka jäivät työttömiksi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 82 (Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle) luokitellulla toimialalla toimivan yrityksen Almaviva Contact S.p.A. palveluksesta.

B)  Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Italia toteaa, että talous- ja rahoituskriisin johdosta paine alentaa markkinointipalvelujen ja tavaroiden ja palvelujen ostajille tarkoitettujen tukipalvelujen hintoja on suuri, mikä on johtanut siihen, että alan yritykset siirtyvät halvempien työvoimakustannusten maihin, leikkaavat työvoimakustannuksiaan tai lopettavat toimintansa.

C)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 79,3 prosenttia on naisia ja 20,7 prosenttia miehiä, ja heistä 85,2 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja 13,9 prosenttia 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Italian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 3 347 370 euroa eli 60 prosenttia 5 578 950 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi Italian viranomaisten hakemuksen toimittamisesta ja päättyi siihen, että komissio sai valmiiksi arvionsa rahoitustuen myöntämisen edellytysten noudattamisesta 26. syyskuuta 2017, ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  toteaa, että Lazion alueen ja Rooman kaupungin elinvoimaisuus on vasta hiljalleen palaamassa talous- ja rahoituskriisistä johtuneiden suurten vaikeuksien jälkeen ja että joukkoirtisanomiset uhkaavat pysäyttää tai keskeyttää tämän elpymisen;

4.  ilmaisee huolensa yhtenäisen ammattiliittoedustuksen RSU:n kanssa käytyjen neuvotteluiden kariutumisesta;

5.  panee merkille, että irtisanotuille työntekijöille tarjottavia EGR:stä yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja ovat muun muassa yksilöllinen ohjaus, työnhaku, koulutus, intensiiviseen työnhakuun tarkoitetut uudelleentyöllistymissetelit, tuki irtisanotuille työntekijöille, jotka harkitsevat oman yrityksen perustamista, tuki yrityksen perustamiseen mukaan luettuna, niiden henkilöiden menojen korvaaminen, joilla on huollettavia, sekä liikkumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen;

6.  korostaa, että koulutuksessa ja muissa yksilöllisissä palveluissa olisi otettava kattavasti huomioon tämän työntekijäryhmän erityispiirteet ja etenkin sen naisvoittoisuus; on tyytyväinen, että tukeen sisältyy arviolta 680 000 euron suuruinen summa, joka on tarkoitettu niiden henkilöiden menojen korvaamiseen, joilla on huollettavia;

7.  panee merkille, että uudelleentyöllistymisseteleiden käyttö on uusi käytäntö, jota on sovellettu vasta yhdessä aiemmassa tapauksessa; korostaa, että on tärkeää arvioida perusteellisesti tällaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta, kunhan aikaa on kulunut riittävästi ja tietoa on saatavilla;

8.  pitää myönteisenä komitean perustamista Almavivan entisiä työntekijöitä tukevan strategian ja toimenpidekokonaisuuden määrittämiseksi sekä yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimiseksi (komitea koostuu taloudellisen kehityksen ministeriön (MiSE(1)), ANPALin(2) ja Regione Lazion ja ammattiliittojen edustajista);

9.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 17,4 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista eli asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

10.  toteaa Italian viranomaisten vahvistaneen, että suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

11.  pitää myönteisenä Italian antamaa vahvistusta, ettei EGR-rahoitustuella korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla;

12.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

puheenjohtajana toimiva ensimmäinen varapuheenjohtaja

tiedoksi: Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan Iskra Mihaylovan 12. lokakuuta 2017 päivätty kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Jean Arthuisille

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 8. marraskuuta 2017.

  Ehdotuksessa COM(2017)0496 esitetään 3 347 370 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä 1 646:n Almaviva Contact SpA -yhtiön palveluksesta vähennetyn työntekijän hyväksi. Yritys toimii alalla, joka luokitellaan NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 82 (Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle). Työntekijävähennykset sijoittuvat NUTS 2 -tason alueelle Lazio (ITI4).

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus