Postupak : 2017/2200(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0346/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0346/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0422

IZVJEŠĆE     
PDF 584kWORD 64k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Italija – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Daniele Viotti

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Italija – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0346/2017),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Italija podnijela zahtjev EGF/2017/004 IT/Almaviva za financijski doprinos iz EGF-a na temelju intervencijskih kriterija utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe o EGF-u, nakon što je 1 646 radnika proglašeno viškom u poduzeću Almaviva Contact SpA, koje djeluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 82 NACE-a Rev. 2 (Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti) u regiji Lacij u Italiji (ITI4) obuhvaćenoj razinom NUTS 2; budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 1 610 otpuštenih radnika;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Italija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u visini od 3 347 370 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 5 578 950 EUR;

2.  napominje da su talijanske vlasti podnijele zahtjev 9. svibnja 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Italija pružila, Komisija završila izradu ocjene zahtjeva 26. rujna 2017. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća da je gospodarska kriza izvršila znatan pritisak na cijene marketinških usluga i podršku kupcima roba i usluga, što je dovelo do smanjenja prihoda i profitabilnosti pružatelja usluga; uzimajući u obzir činjenicu da je trošak radne snage daleko najveći trošak proizvodnje u sektoru pozivnih centara, primjećuje da su poduzeća reagirala na te nepovoljne uvjete preseljenjem, intervencijom u troškove radne snage ili zatvaranjem; žali što je u razdoblju između 2009. i prvog tromjesečja 2014. trećina talijanskih poduzeća u tom sektoru prestala sa svojom djelatnošću;

4.  priznaje da su trenutačna otpuštanja izravno povezana sa smanjenjem prihoda od 45 % podružnice Almavive u Rimu u razdoblju između 2011. i 2016.; žali zbog toga što nije bilo moguće postići dogovor s ujedinjenim predstavništvom sindikata (RSU) o planu usklađivanja troškova rada u podružnici Almavive u Rimu s drugim podružnicama u Italiji, što bi zapravo značilo smanjenje plaća, već je to dovelo do zatvaranja podružnice u Rimu;

5.  napominje da bi radnici iz sektora pozivnih centara trebali imati bolju zaštitu koja konkretno podrazumijeva sprječavanje preseljavanja zaposlenika iz jednog centra u drugi, što se koristi kao strategija za masovna otpuštanja;

6.  uviđa da se regionalno i lokalno gospodarstvo tek polako oporavljaju od velikih poteškoća koje su proizašle iz gospodarske i financijske krize te da masovna otpuštanja prijete zaustavljanju ili prekidanju tog oporavka; ističe ključnu ulogu koju aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada, poput onih koje sufinancira EGF, imaju u sprječavanju te pojave;

7.  prima na znanje da 79 % ciljanih korisnika čine žene i to velikom većinom one u dobi od 30 do 55 godina; žali što nije bilo moguće pronaći održivo rješenje kako bi se izbjeglo njihovo otpuštanje, s obzirom na činjenicu da žene u toj dobnoj skupini vjerojatno neće ostati i napredovati na tržištu rada zbog poteškoća u pronalaženju ravnoteže između privatnog i poslovnog života koje su posljedica njihovih odgovornosti kao neformalnih njegovateljica i izostanka jednakih mogućnosti na radnom mjestu;

8.  naglašava da bi se u okviru osposobljavanja i drugih usluga prilagođenih potrebama trebale u potpunosti uzeti u obzir karakteristike te skupine radnika, a posebno visoki udio žena; pozdravlja uključenje procijenjenih 680 000 EUR za pokrivanje troškova skrbnika uzdržavanih osoba;

9.  pozdravlja činjenicu da su talijanske vlasti ciljanim korisnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 6. travnja 2017., prije podnošenja zahtjeva za doprinos iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

10.  napominje da Italija priprema osam vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen ovaj zahtjev: (i) individualno savjetovanje, (ii) pomoć u traženju posla, (iii) osposobljavanje, ponovno osposobljavanje i strukovno osposobljavanje, (iv) vaučer za ponovno osposobljavanje, (v) potpora poduzetništvu, (vi) potpora pokretanju poslovanja, (vii) nadoknada troškova za skrb o uzdržavanim osobama i (viii) nadoknada troškova mobilnosti; napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 17,4 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je daleko ispod maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  pozdravlja osnivanje odbora koji čine Ministarstvo gospodarskog razvoja (MiSE1a), ANPAL1b, područno tijelo regije Lacij i sindikati kako bi se definirale strategija i intervencije za potporu bivšim radnicima poduzeća Almaviva te osmislio koordinirani paket usluga prilagođenih potrebama;

12.  prima na znanje da je upotreba vaučera za ponovno zapošljavanje novost s obzirom na to da su upotrijebljeni tek u jednom prethodnom predmetu; ističe važnost potpune ocjene djelotvornosti tih mjera nakon što prođe dovoljno vremena da bi podaci bili na raspolaganju;

13.  naglašava da su talijanske vlasti potvrdile da za mjere prihvatljive za financiranje iz EFG-a nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije, već da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje će se financirati putem ESF-a ili samo nacionalnim sredstvima;

14.  podsjeća na to da bi se pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

15.  pohvaljuje predanost talijanske vlade u utvrđivanju novog pravnog okvira za radnike u području telekomunikacija kako bi se izbjegli daljnji slučajevi poput slučaja koji je predmet zahtjeva EFG/2017/004 IT/Almaviva;

16.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

17.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

18.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom/predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Dana 9. svibnja 2017. Italija je podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u poduzeću Almaviva Contact SpA u Italiji. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Italija osigurao financijski doprinos u iznosu od 3 347 370 EUR.

(5)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. iznos od 3 347 370 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja mobilizira se na ime Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja ove Odluke](4).

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)

  Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Italije i prijedlog Komisije

Komisija je 26. rujna 2017. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Italije radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Almaviva Contact SpA koje djeluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 82 NACE-a Rev. 2 (Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti) u regiji Lacij (ITI4) u Italiji, regiji razine NUTS 2 (ES41).

To je peti zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2017. i prvi u sektoru uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti. Zahtjev se odnosi se na 1 664 otpuštena radnika, od kojih će, prema predviđanjima, njih 1 610 biti obuhvaćeno mjerama, te na mobilizaciju ukupnog iznosa od 3 347 370 EUR iz EGF-a za Italiju.

Zahtjev je poslan Komisiji 9. svibnja 2017. i do 4. srpnja 2017. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 26. rujna 2017. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe o EGF-u.

Gospodarska kriza povećala je pritisak na cijene u sektoru pozivnih centara, jačajući konkurenciju između pružatelja usluga i smanjujući ukupnu profitabilnost. S obzirom na to da se većina troškova proizvodnje u ovom sektoru odnosi na troškove radne snage, izvjestitelj žali zbog toga što su se mnogi pružatelji usluga za smanjenje troškova osoblja poslužili strategijama koje uključuju preseljenje, smanjenje plaća ili čak zatvaranje.

Podružnica Almavive u Rimu zabilježila je pad prihoda za 45 % u razdoblju od 2011. do 2015. Nažalost, za to se smanjenje prihoda nije uspjelo pronaći djelotvorno rješenje, što je dovelo do zatvaranja podružnice u Rimu krajem 2016. godine. U kontekstu sporog gospodarskog oporavka, aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada, poput onih koje se sufinanciraju sredstvima iz EGF-a, ključne su za ponovno uključivanje više od 1 600 otpuštenih radnika na tržište rada. Iz tog razloga izvjestitelj smatra da EU mora što prije djelovati kako bi ojačao tu vrstu alata zajedno sa svim instrumentima socijalne skrbi.

Osam vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima i za koje se traži sufinanciranje EFG-a su:

-Individualno savjetovanje: obuhvaća procjenu vještina, izradu profila radnika koji sudjeluju u programu i osmišljavanje prilagođenog puta za ponovno uključivanje, te postupak uključenja u program.

-Potraga za poslom: uključivat će intenzivnu potragu za poslom, uključujući pronalaženje lokalnih i regionalnih prilika za zapošljavanje i usklađivanje s potrebama tržišta rada.

-Osposobljavanje, prekvalifikacija i stručno osposobljavanje: sudionicima će se ponuditi strukovno osposobljavanje u cilju prekvalifikacije ili dokvalificiranja radnika kako bi bolje odgovarali mogućnostima zapošljavanja identificiranim tijekom intenzivne potrage za poslom.

-Vaučer za ponovno zapošljavanje s kojima se iznos za usluge intenzivne potrage za poslom može iskoristiti pri ovlaštenim pružateljima usluga (javnim ili privatnim). S obzirom na zapošljivost radnika vrijednost vaučera može biti između 500 i 5 000 eura. Pružatelji usluga bit će plaćeni na temelju zapošljivosti radnika kao i vrste sklopljenog ugovora u rasponu od 500 do 2 500 EUR za ugovore na određeno vrijeme u trajanju od najmanje šest mjeseci i od 1 000 do 5 000 EUR za ugovore o radu na neodređeno vrijeme. U situacijama kad nije bilo moguće pronaći rješenje za otpuštenog radnika pružatelj usluga dobivat će fiksni iznos (naknada za usluge) po sudioniku. Naknada za usluge ne može biti veća od 106,50 EUR.

-Potpora poduzetništvu: otpuštenim radnicima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog posla bit će na raspolaganju brojni vidovi podrške.

-Potpora pokretanju poslovanja: radnici koji pokreću vlastito poduzeće dobit će do 15 000 EUR za podmirivanje troškova osnivanja, ulaganja u imovinu i tekuće rashode.

-Nadoknada troškova za skrb o uzdržavanim osobama: predviđeno do 1 700 EUR. Na taj se način želi pokriti dodatne troškove sudionika koji skrbe o uzdržavanim osobama (djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom itd.) kako bi se koristili osposobljavanjem ili drugim mjerama.

-Nadoknada troškova mobilnosti: kako bi se potaklo geografsku mobilnost radnika u slučaju ponovnog zapošljavanja u poduzeću udaljenom od mjesta prebivališta radnika više od 80 km, predviđena je nadoknada početnih troškova prijevoza i smještaja u iznosu do 5 000 EUR.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Talijanske su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

-u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

-ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

-poduzeće Almaviva Contact Spa, koje je nakon otpuštanja nastavilo s poslovanjem, ispunilo je svoje pravne obveze u vezi s otpuštanjima i u skladu s njima pobrinulo se za svoje radnike,

-za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

-predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

-financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Italija je obavijestila Komisiju da su izvori nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja regionalna sredstva osigurana putem zakonodavne uredbe br. 2017/185 (24.9.2016.) i Fonda za strukovno osposobljavanje kojim upravlja ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Financijskim će doprinosom upravljati te će ga nadzirati ANPAL, dok će područno tijelo regije Lacij imati ulogu posrednika za upravljačko tijelo.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 3 347 370 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je peti prijedlog za prijenos sredstava u svrhu mobilizacije Fonda koji je dosad predstavljen proračunskom tijelu 2017. godine.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2017)41749

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za predmet EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. iz ITALIJE (COM(2017) 496 final)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i njegova radna skupina za EGF slažu se s time da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 1646 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Almaviva Contact S.p.A. koje posluje u ekonomskim sektorima razvrstanim u odjeljak 82. NACE-a Rev. 2 (Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti);

B)  budući da, kako bi se uspostavila veza između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, Italija tvrdi da su učinci gospodarske i financijske krize prouzročili znatan pritisak u pogledu smanjivanja cijena za marketinške usluge i podršku kupcima roba i usluga, što je dovelo do toga da se poduzeća u tom sektoru sele u zemlje s manjim troškovima rada, da smanjuju svoje troškove rada ili da se zatvaraju;

C)  budući da 79,3 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine žene, a 20,7 % muškarci; budući da je 85,2 % tih radnika u dobi od 30 do 54 godine, a njih 13,9 % u dobi od 55 do 64 godine;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s talijanskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Italija u skladu s tom Uredbom stoga ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 347 370 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 5 578 950 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele talijanske vlasti, nakon čega je 26. rujna 2017. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istog dana obavijestila Parlament;

3.  uviđa da se regija Lacij i grad Rim tek polako oporavljaju od velikih poteškoća koje su proizašle iz gospodarske i financijske krize te da masovna otpuštanja prijete zaustavljanju ili prekidanju tog oporavka;

4.  izražava zabrinutost zbog neuspješnih pregovora s ujedinjenim predstavništvom sindikata (RSU);

5.  napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika sufinancirane sredstvima iz EGF-a uključuju individualno savjetovanje, potragu za poslom, osposobljavanje, vaučere za ponovno zapošljavanje koje treba potrošiti na usluge intenzivne potrage za poslom, potporu otpuštenim radnicima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog poduzeća, uključujući doprinos za podmirivanje troškova osnivanja poduzeća, nadoknadu troškova za skrbnike uzdržavanih osoba i nadoknadu troškova mobilnosti:

6.  naglašava da bi se u okviru osposobljavanja i drugih usluga prilagođenih potrebama trebale u potpunosti uzeti u obzir karakteristike te skupine radnika, a posebno visoki udio žena; pozdravlja uključenje procijenjenih 680 000 EUR za pokrivanje troškova skrbnika uzdržavanih osoba;

7.  prima na znanje da je upotreba vaučera za ponovno zapošljavanje novost s obzirom na to da su upotrijebljeni tek u jednom prethodnom slučaju; ističe važnost potpune ocjene djelotvornosti tih mjera nakon što prođe dovoljno vremena da bi podaci bili na raspolaganju;

8.  pozdravlja osnivanje odbora koji čine Ministarstvo gospodarskog razvoja (MiSE(1)), ANPAL(2), područno tijelo regije Lacij i sindikati kako bi se definirale strategija i intervencije za potporu bivšim radnicima poduzeća Almaviva te osmislio koordinirani paket usluga prilagođenih potrebama;

9.  napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 17,4 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je daleko ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi, te napominje da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

10.  napominje da su talijanske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće davati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

11.  pozdravlja činjenicu da je Italija potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

12.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

prva potpredsjednica, vršiteljica dužnosti predsjednika

na znanje: Thomasu Händelu

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

(2)

  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pismo od 12. listopada 2017. koje je Iskra Mihaylova, predsjednica Odbora za regionalni razvoj, poslala Jeanu Arthuisu, predsjedniku Odbora za proračune

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 8. studenog 2017.:

-  u dokumentu COM(2017)0496 predložen je doprinos iz EGF-a u iznosu od 3 347 370 EUR za 1646 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Almaviva Contact SpA. Poduzeće posluje u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 82. NACE-a Rev. 2 (Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti). Do otpuštanja je došlo u regiji Lacij (ITI4) obuhvaćenoj razinom NUTS 2.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena