Procedūra : 2017/2200(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0346/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0346/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2017 - 5.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0422

ZIŅOJUMS     
PDF 665kWORD 64k
9.11.2017
PE 610.898v02-00 A8-0346/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Daniele Viotti

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0346/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Itālija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/004 IT/Almaviva, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saskaņā ar intervences kritērijiem, kas noteikti EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pēc 1646 darbinieku atlaišanas uzņēmumā “Almaviva Contact SpA”, kurš darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 82. nodaļā (Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības) NUTS 2. līmeņa Lacio reģionā Itālijā (ITI4); tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties 1610 atlaistie darbinieki,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 3 347 370 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 5 578 950;

2.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu iesniedza 2017. gada 9. maijā un pēc tam, kad Itālija sniedza papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2017. gada 26. septembrī un tajā pašā dienā par to paziņoja Parlamentam;

3.  atgādina, ka ekonomikas krīze ir radījusi ievērojamu spiedienu uz to, cik maksā mārketinga pakalpojumi un palīdzība preču un pakalpojumu pircējiem, kā rezultātā ir samazinājies pakalpojumu sniedzēju apgrozījums un rentabilitāte; ņemot vērā to, ka darbaspēka izmaksas zvanu centru nozarē ir visaugstākās ražošanas izmaksas, norāda, ka uzņēmumi ir reaģējuši uz šiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pārceļot darbiniekus, samazinot darbaspēka izmaksas vai beidzot saimniecisko darbību; pauž nožēlu par to, ka laikā no 2009. gada līdz 2014. gada pirmajam ceturksnim trešā daļa no visiem Itālijas uzņēmumiem šajā nozarē ir beiguši darbību;

4.  atzīst, ka šī darbinieku atlaišana ir tieši saistīta ar ieņēmumu samazināšanos par 45 % Almaviva Romas zvanu centrā laikā no 2011. līdz 2016. gadam; pauž nožēlu par to, ka nebija iespējams panākt vienošanos ar vienoto arodbiedrību pārstāvību (RSU) par plānu saskaņot Almaviva Romas zvanu centra darbaspēka izmaksas ar citiem Almaviva zvanu centriem Itālijā, kā rezultātā tiktu samazinātas algas, tāpēc Romas zvanu centrs tika slēgts;

5.  norāda, ka zvanu centru nozares darbinieki būtu vairāk jāaizsargā, kas jo īpaši nozīmē, ka jāizvairās no darbinieku pārvietošanas no viena centra uz citu, kas tiek izmantots kā īpaša stratēģija, kā piespiedu kārtā panākt masveida atlaišanu no darba;

6.  atzīst, ka reģionālā un vietējā ekonomika tikai lēnām atgūstas pēc lielajām grūtībām saistībā ar ekonomikas un finanšu krīzi un ka masveida atlaišana draud apstādināt vai pārtraukt šo atveseļošanos; uzsver, ka, lai to novērstu, izšķiroša nozīme ir aktīviem darba tirgus pasākumiem, piemēram, tiem, ko līdzfinansē no EGF;

7.  norāda, ka 79 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir sievietes un lielākā daļa no viņām ir vecumā no 30 līdz 55 gadiem; pauž nožēlu, ka nav bijis iespējams rast pieņemamu risinājumu, lai izvairītos no viņu atlaišanas, jo īpaši ņemot vērā to, ka sievietēm šajā vecuma grupā jau tā ir mazāka iespēja palikt darbā un progresēt darba tirgū tāpēc, ka ir grūti rast līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, ņemot vērā viņu pienākumus kā neformālām aprūpētājām, kā arī vienlīdzīgu iespēju trūkumu darbavietā;

8.  uzsver, ka apmācībā un citos individualizētajos pakalpojumos būtu pilnībā jāņem vērā šīs darbinieku grupas specifika, jo īpaši augstais sieviešu īpatsvars; atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauta aplēstā summa EUR 680 000 apmērā apgādājamo personu aprūpētāju izdevumu segšanai;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem sāka sniegt 2017. gada 6. aprīlī — pirms pieteikuma iesniegšanas par EGF atbalstu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

10.  norāda, ka Itālija plāno īstenot astoņu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) atsevišķu orientāciju, ii) palīdzību darba meklējumos, iii) apmācību, pārkvalifikāciju un arodmācības, iv) darba meklēšanas talonus, v) atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai, vi) ieguldījumu uzņēmuma izveidē, vii) atlīdzību apgādājamo personu aprūpētāju izdevumu segšanai un viii) mobilitātes izdevumu atlīdzināšanu; norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 17,4 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir daudz mazāk par regulā noteikto maksimālo apjomu — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota komiteja (to veido Ekonomikas attīstības ministrijas (MiSE1a), ANPAL1b, Regione Lazio un arodbiedrību pārstāvji), kuras uzdevums ir noteikt stratēģiju un pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu bijušos uzņēmuma “Almaviva” darbiniekus, kā arī izstrādāt saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu;

12.  saprot, ka darba meklēšanas talonu izmantošana ir jauninājums, kas iepriekš ir ticis izmantots tikai vienu reizi; uzsver, ka ir svarīgi pilnībā novērtēt šādu pasākumu efektivitāti, tiklīdz ir pagājis pietiekami daudz laika, lai būtu pieejami dati;

13.  uzsver — Itālijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem, bet tās tiks papildinātas ar darbībām, ko finansē ESF vai tikai no valsts līdzekļiem;

14.  atgādina, ka saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

15.  atzinīgi vērtē Itālijas valdības apņemšanos izstrādāt jaunu tiesisko regulējumu darbiniekiem telesakaru jomā, lai izvairītos no turpmākiem gadījumiem kā šis, uz kuru attiecas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valsts iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, pieņems jaunus darbiniekus, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

18.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Itālija 2017. gada 9. maijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā “Almaviva Contact SpA” Itālijā. Pieteikums tika papildināts, sniedzot papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 3 347 370 apmērā saistībā ar Itālijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 3 347 370 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums].

[Vieta, *(4)Datums]

Eiropas Parlamenta vārdā  Padomes vārdā

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Itālijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2017. gada 26. septembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Itālijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba uzņēmumā “Almaviva Contact SpA”, kurš darbojas NACE 2. redakcijas 82. nodaļā (Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības) NUTS 2. līmeņa Lacio reģionā Itālijā (ITI4).

Šis ir piektais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2017. gada budžetu, un pirmais pieteikums saistībā ar biroju administratīvo darbību un citu uzņēmumu palīgdarbību nozari. Tas attiecas uz 1664 atlaistiem darbiniekiem, no kuriem 1610 darbinieki, paredzams, piedalīsies ierosinātajos pasākumos, un paredz uz EGF līdzekļu piešķiršanu Itālijai par kopējo summu EUR 3 347 370.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2017. gada 9. maijā, un līdz 2017. gada 4. jūlijam tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza tā izvērtējumu 2017. gada 26. septembrī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Ekonomikas krīze ir palielinājusi spiedienu uz cenām zvanu centru nozarē, veicinot konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem un samazinot kopējo rentabilitāti. Ņemot vērā to, ka darbaspēka izmaksas veido lielāko daļu no ražošanas izmaksām šajā nozarē, referente pauž nožēlu par to, ka daudzi pakalpojumu sniedzēji ir atgriezusies pie stratēģijas, kas paredz samazināt kopējās personāla izmaksas, izmantojot pārcelšanu, atalgojuma samazināšanu vai pat darbības izbeigšanu.

Almaviva Romas zvanu centra ieņēmumi laikā no 2011. līdz 2015. gadam samazinājās par 45 %. Diemžēl nebija iespējams rast praktisku risinājumu, lai šo samazinājumu novērstu, kā rezultātā Romas zvanu centrs 2016. gada beigās tika slēgts. Aktīvi darba tirgus pasākumi, piemēram, tie, ko līdzfinansē no EGF, ir izšķiroši svarīgi, lai vairāk nekā 1600 atlaistos darba ņēmējus veiksmīgi reintegrētu darba tirgū, ņemot vērā lēno ekonomikas atveseļošanos. Šī iemesla dēļ referente uzskata, ka ES ir jārīkojas pēc iespējas drīzāk, lai sniegtu atbalstu šāda veida instrumentiem, kā arī visiem tās sociālajiem un labklājības instrumentiem.

Ir astoņu veidu pasākumi, kuri tiks piedāvāti atlaistajiem darbiniekiem un kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums.

-Atsevišķā orientācija: šis pasākums nozīmē prasmju novērtēšanu, iesaistīto dalībnieku profila izveidi un pielāgotu reintegrācijas veidu izstrādi, kā arī pieteikšanās procedūru.

-Darba meklēšana: šajā pasākumā ietilpst intensīva darba meklēšana, tostarp vietēja un reģionāla mēroga darba iespēju apzināšana un prasmēm atbilstoša darba piemeklēšana.

-Apmācība, pārkvalifikācija un arodmācības: dalībniekiem tiks piedāvātas arodmācības, kuru mērķis ir viņu prasmju pārkvalifikācija vai pilnveide, lai gādātu par intensīvā darba meklēšanā apzinātajām darba iespējām.

-Darba meklēšanas talons: summa, kas izmantojama, intensīvi meklējot darbu pie akreditētiem (publiskiem vai privātiem) pakalpojumu sniedzējiem. Atkarībā no darba ņēmēja nodarbināmības minētā talona vērtība var būt no EUR 500 līdz EUR 5000. Pakalpojuma sniedzējiem tiks atlīdzināts atkarībā no darba ņēmēja nodarbināmības un noslēgtā darba līguma veida, kas var būt EUR 500–EUR 2500 par darba līgumu uz noteiktu laiku (vismaz uz sešiem mēnešiem) un EUR 1000–EUR 5000 par darba līgumu uz nenoteiktu laiku. Gadījumos, kad nebūs izdevies rast risinājumu attiecībā uz atlaisto darbinieku, pakalpojuma sniedzējs saņems fiksētu summu (maksu par pakalpojumu) par vienu dalībnieku. Maksa par pakalpojumu nevar pārsniegt EUR 106,50.

-Atbalsts uzņēmējdarbības sākšanai: plašs atbalsts tiks piedāvāts atlaistajiem darbiniekiem, kuri apsver iespēju sākt uzņēmējdarbību.

-Ieguldījums uzņēmuma izveidē: atlaistie darbinieki, kuri izveidos paši savu uzņēmumu, saņems līdz EUR 15 000 uzņēmuma dibināšanas izmaksu, ieguldījumu aktīvos un kārtējo izdevumu segšanai.

-Atlīdzība apgādājamo personu aprūpētāju izdevumu segšanai līdz EUR 1700 apmērā. Šī pasākuma mērķis ir segt papildu izmaksas, kas rodas dalībniekiem, kuri aprūpē apgādājamos (bērnus, vecākus cilvēkus, invalīdus), lai šie dalībnieki varētu piedalīties apmācībā vai citos pasākumos.

-Atlīdzināmās mobilitātes izmaksas: lai sekmētu darba ņēmēju ģeogrāfisko mobilitāti, pieņemot darbā uzņēmumā, kas atrodas vismaz 80 km attālumā no viņa dzīvesvietas, ir paredzēts atlīdzināt sākotnējās izmitināšanas un transporta izmaksas līdz EUR 5000 apmērā.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Itālijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

-piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanai tiks piemēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminēšanas principi,

-ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības par kolektīvo atlaišanu,

-uzņēmums “Almaviva Contact Spa”, kurš pēc atlaišanas turpināja darbību, ir ievērojis juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darbinieku atlaišanu, un sniedzis tiem atbilstošu palīdzību,

-par ierosinātajām darbībām netiks saņemts finansiālais atbalsts no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana,

-ar ierosinātajām darbībām tiks papildinātas no struktūrfondiem finansētās darbības,

-EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

Itālija ir paziņojusi Komisijai, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avoti ir reģionālie resursi, ko nodrošina 2016. gada 24. septembra Likumdošanas dekrēts Nr. 2017/185 un Arodmācību fonds, kuru pārvalda ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs ANPAL, un Regione Lazio būs vadošās iestādes starpniekstruktūra.

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 3 347 370.

Šis ir piektais budžeta lēmējinstitūcijai 2017. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D(2017)41749

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Itālijas pieteikumu EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. (COM(2017) 496 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/004 IT/Almaviva Contact S.p.A. un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam un attiecas uz 1646 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā “Almaviva Contact S.p.A.”, kurš darbojas NACE 2. red. 82. nodaļas (Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības) nozarē;

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanu un globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Itālija norāda, ka ekonomikas un finanšu krīze ir radījusi ievērojamu spiedienu uz cenu samazināšanos saistībā ar mārketinga pakalpojumiem un palīdzību preču un pakalpojumu pircējiem, kā rezultātā nozares uzņēmumi tiek pārcelti uz valstīm, kurās ir zemākas darbaspēka izmaksas, tiek samazinātas darbaspēka izmaksas vai uzņēmumi tiek slēgti;

C) tā kā 79,3% no darbiniekiem, kuriem paredzēti pasākumi, ir sievietes, bet 20,7% — vīrieši; tā kā 85,2% no viņiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 13,9% — vecumā no 55 līdz 64 gadiem.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā attiecībā uz Itālijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 3 347 370 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 5 578 950;

2. norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Itālijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas un 2017. gada 26. septembrī pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, šajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3. atzīst, ka Lacio reģions un Roma tikai lēnām atgūstas pēc lielajām grūtībām saistībā ar ekonomikas un finanšu krīzi un ka masveida atlaišana draud apstādināt vai pārtraukt šo atveseļošanos;

4. pauž bažas par to, ka sarunas ar vienoto arodbiedrību pārstāvību (RSU) bija neveiksmīgas;

5. norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darbiniekiem ietver atsevišķu orientāciju, darba meklēšanu, apmācību, darba meklēšanas talonus, kas paredzēti intensīvas darba meklēšanas pakalpojumiem, atbalstu atlaistajiem darbiniekiem, kuri apsver iespēju sākt savu uzņēmējdarbību, tostarp ieguldījumu uzņēmuma izveides izmaksās, atlīdzību apgādājamo personu aprūpētāju izdevumu segšanai un mobilitātes izdevumu atlīdzināšanu;

6. uzsver, ka apmācībā un citos individualizētajos pakalpojumos būtu pilnībā jāņem vērā šīs darbinieku grupas specifika, jo īpaši augstais sieviešu īpatsvars; atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauta aplēstā summa EUR 680 000 apmērā apgādājamo personu aprūpētāju izdevumu segšanai;

7. saprot, ka darba meklēšanas talonu izmantošana ir jauninājums, kas ir ticis iepriekš izmantots tikai vienu reizi; uzsver, ka ir svarīgi pilnībā novērtēt šādu pasākumu efektivitāti, tiklīdz ir pagājis pietiekami daudz laika, lai būtu pieejami dati;

8. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota komiteja (to veido Ekonomikas attīstības ministrijas (MiSE(1)) ANPAL(2), Regione Lazio un arodbiedrību pārstāvji), kuras uzdevums ir noteikt stratēģiju un pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu bijušos uzņēmuma “Almaviva” darbiniekus, kā arī izstrādāt saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu;

9. norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 17,4% no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, aktīvi piedalīsies darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

10. norāda, ka Itālijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

11. atzinīgi vērtē Itālijas sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

12. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG,

priekšsēdētāja pirmā vietniece, priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

c.c. Thomas Händel

(1)

  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

(2)

  Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājas Iskra Mihaylova 2017. gada 12. oktobra vēstule Budžeta komitejas priekšsēdētājam Jean Arthuis

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2017. gada 8. novembrī:

-  COM(2017)0496 ir priekšlikums piešķirt EUR 3 347 370 lielu EGF ieguldījumu 1646 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā “Almaviva Contact SpA”. Uzņēmums darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 82. nodaļā “Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības”. Atlaišanas gadījumi notikuši NUTS 2. līmeņa Lacio reģionā (ITI4).

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

9.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums