Процедура : 2016/0408(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0347/2017

Внесени текстове :

A8-0347/2017

Разисквания :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0412

ДОКЛАД     ***I
PDF 1457kWORD 218k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Карлуш Куелю

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0882),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0533/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0347/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Необходимо е да бъдат уточнени целите на ШИС, техническата ѝ архитектура и финансирането ѝ, да бъдат формулирани правилата за нейното функциониране и използване „от край до край“ и да бъдат определени отговорностите, категориите данни, които се въвеждат в системата, целите, за които се въвеждат данните, критериите за тяхното въвеждане, органите с право на достъп до данните, използването на биометрични идентификатори, както и допълнителните правила за обработване на данните.

(6)  Необходимо е да бъдат уточнени целите на ШИС, техническата ѝ архитектура и финансирането ѝ, да бъдат формулирани правилата за нейното функциониране и използване „от край до край“ и да бъдат определени отговорностите, категориите данни, които се въвеждат в системата, целите, за които се въвеждат данните, критериите за тяхното въвеждане, правилата относно заличаването на сигнали, органите с право на достъп до данните, използването на биометрични идентификатори, както и допълнителните правила за защита и за обработване на данните.

Обосновка

В настоящия регламент следва да се формулират също и правила относно заличаването на излишните сигнали и по въпросите, свързани със защитата на данните, отнасящи се конкретно до ШИС.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Компетентните органи следва да могат да въвеждат в ШИС специфична информация, свързана с всички конкретни, обективни и физически характерни особености на дадено лице, които не подлежат на промяна. Тази информация може да се отнася до характеристики, като например пиърсинг, татуировки, белези и т.н. При все това, съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a, въведените в ШИС данни не следва да разкриват чувствителна информация относно дадено лице, като например етническа принадлежност, религия, увреждания, пол или сексуална ориентация.

 

_______________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  ШИС включва централна система („централна ШИС“) и национални системи с пълно или частично копие на базата данни на ШИС. Като се има предвид, че ШИС е най-важният инструмент за обмен на информация в Европа, е необходимо да се гарантира непрекъснатото функциониране на системата както на централно, така и на национално равнище. Ето защо всяка държава членка следва да създаде частично или пълно копие на базата данни на ШИС, както и резервна система.

(7)  ШИС включва централна система („централна ШИС“) и национални системи, които може да съдържат пълно или частично копие на базата данни на ШИС. Като се има предвид, че ШИС е най-важният инструмент за обмен на информация в Европа, е необходимо да се гарантира непрекъснатото функциониране на системата както на централно, така и на национално равнище. Поради тази причина следва да има надеждна обща резервна система на централната ШИС (двойно активно решение), която да гарантира непрекъснат достъп на крайните потребители до данните в ШИС в случай на неизправност, актуализация или извършване на дейности по поддръжка на централната система и резервната комуникационна инфраструктура. Необходими са сериозни инвестиции за укрепване и подобряване на централната система, както и на нейните резервни системи и комуникационна инфраструктура.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Необходимо е да се поддържа наръчник с подробни правила за обмен на определена допълнителна информация относно действията, които се налагат във връзка със сигнали. Националните органи във всяка държава членка (бюрата SIRENE) следва да осигурят обмена на такава информация.

(8)  Необходимо е да се поддържа наръчник с подробни правила за обмен на определена допълнителна информация относно действията, които се налагат във връзка със сигнали (наръчник за SIRENE). Националните органи във всяка държава членка (бюрата SIRENE) следва да осигурят бърз и ефективен обмен на такава информация. В случай на сигнали за терористични престъпления или във връзка с деца бюрата SIRENE следва да предприемат незабавни действия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел поддържане на ефективен обмен на допълнителна информация относно посочените в сигналите действия, които трябва да бъдат предприети, е целесъобразно да се подобри функционирането на бюрата SIRENE, като се уточнят изискванията относно наличните ресурси, обучението на ползвателите и времето за отговор на запитванията, получавани от други бюра SIRENE.

(9)  С цел гарантиране на ефективен обмен на допълнителна информация относно посочените в сигналите действия, които трябва да бъдат предприети, е целесъобразно да се подобри функционирането на бюрата SIRENE, като се уточнят изискванията относно наличните ресурси, обучението на ползвателите и времето за отговор на запитванията, получавани от други бюра SIRENE.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да могат да използват изцяло функционалните характеристики на ШИС, държавите членки следва да гарантират, че крайните потребители и персоналът на бюрата SIRENE получават редовно обучение, включително по въпросите на сигурността и защитата на данните. В сътрудничество с националното бюро SIRENE, следва да бъдат установени национални стандарти за обучение на крайните потребители относно принципите и практиката за качество на данните. Държавите членки следва да призоват персонала на бюрата SIRENE да обучава всички органи, които въвеждат сигнали, като се наблегне на качеството на данните и максималното използване на ШИС II. Предоставянето на обучения следва да е съобразено с наръчника на обучителите за SIRENE. Доколкото е възможно, бюрата SIRENE следва да предвиждат и организирането на обмен на служители с други бюра SIRENE поне веднъж годишно. Държавите членки се насърчават да вземат подходящи мерки за предотвратяване на загубата на умения и опит поради текучество на персонала.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени в ШИС, Агенцията следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки.

(11)  Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени в ШИС, Агенцията следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки. За да се повиши допълнително качеството на данните в ШИС, Агенцията следва също така да предложи обучение за използването на ШИС на националните обучителни органи и, доколкото е възможно, на персонала на SIRENE и крайните потребители. Това обучение следва да бъде насочено по-специално към мерките за подобряване на качеството на данните в ШИС.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се даде възможност за по-добро наблюдение на използването на ШИС с цел анализиране на тенденциите, свързани с престъпленията, Агенцията следва да може да развие капацитет според съвременното технологично равнище за статистическа отчетност пред държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните Ето защо следва да бъде създадено централно хранилище за статистически данни. Изготвените статистически данни не следва да съдържат лични данни.

(12)  За да се даде възможност за по-добро наблюдение на използването на ШИС с цел анализиране на тенденциите, свързани с престъпленията, Агенцията следва да може да развие капацитет според съвременното технологично равнище за статистическа отчетност пред държавите членки, Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните. Ето защо следва да бъде създадено централно хранилище за статистически данни. Изготвените статистически данни, съхранявани в хранилището или създавани от него, не следва да съдържат лични данни, съгласно посоченото в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

 

________________

 

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  ШИС следва да съдържа допълнителни категории данни, за да се даде възможност на крайните ползватели да вземат информирани решения въз основа на сигнали, без да се губи време. Ето защо сигналите с цел отказ за влизане и престой следва да съдържат информация относно решението, на което се основава сигналът. Освен това, с цел да се улесни установяването на самоличността на лица и с цел разкриването на използването на няколко самоличности, сигналът следва да включва позоваване на документа за самоличност или на личния идентификационен номер и копие на такъв документ, ако е налично.

(13)  ШИС следва да съдържа допълнителни категории данни, за да се даде възможност на крайните ползватели да вземат информирани решения въз основа на сигнали, без да се губи време. Ето защо сигналите с цел отказ за влизане и престой следва да съдържат информация относно решението, на което се основава сигналът. Освен това, с цел да се улесни установяването на самоличността на лица и с цел разкриването на използването на няколко самоличности, сигналът следва да включва позоваване на документа за самоличност или на личния идентификационен номер и цветно копие на такъв документ, ако е налично.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  ШИС следва да позволява обработването на биометрични данни с цел да подпомогне надеждното установяване на самоличността на засегнатите лица. В тази връзка ШИС следва да дава възможност за обработване на данни относно лица, с чиято самоличност е било злоупотребено (с оглед избягване на неудобствата, причинени от неправилното определяне на самоличността им), при условие че се прилагат съответните предпазни мерки; по-специално съгласие от страна на засегнатото лице и строго ограничаване на целите, за които тези данни могат да бъдат обработвани законосъобразно.

(15)  ШИС следва да позволява обработването на биометрични данни с цел да подпомогне надеждното установяване на самоличността на засегнатите лица. Всяко въвеждане и използване на снимки, портретни снимки или дактилоскопични данни не трябва да превишава необходимото за постигането на преследваните цели, трябва да бъде разрешено от правото на Съюза, да зачита основните права, включително висшите интереси на детето, и да съответства на респективните разпоредби за защита на данните, определени в правните инструменти на ШИС, Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета. В тази връзка ШИС следва да дава възможност за обработване на данни относно лица, с чиято самоличност е било злоупотребено (с оглед избягване на неудобствата, причинени от неправилното определяне на самоличността им), при условие че се прилагат съответните предпазни мерки; по-специално съгласие от страна на засегнатото лице и строго ограничаване на целите, за които тези лични данни могат да бъдат обработвани законосъобразно.

 

_______________

 

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Държавите членки следва да създадат необходимата техническа организация, така че всеки път, когато крайните ползватели имат право да извършват търсене в национална полицейска база данни или база данни, свързана с имиграцията, те извършват паралелно търсене и в ШИС в съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета44. Това следва да гарантира, че ШИС функционира като основна компенсаторна мярка в пространството без контрол по вътрешните граници и се справя по-успешно с трансграничното измерение на престъпността и мобилността на престъпниците.

(16)  Държавите членки следва да създадат необходимата техническа организация, така че всеки път, когато крайните ползватели имат право да извършват търсене в национална полицейска база данни или база данни, свързана с имиграцията, те извършват паралелно търсене и в ШИС при пълно спазване на член 4 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета44 и член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Това следва да гарантира, че ШИС функционира като основна компенсаторна мярка в пространството без контрол по вътрешните граници и се справя по-успешно с трансграничното измерение на престъпността и мобилността на престъпниците.

__________________

__________________

44 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

 

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В настоящия регламент следва да бъдат определени условията за използване на дактилографски данни и портретни снимки с цел установяване на самоличността. Използването на портретни снимки с цел установяване на самоличност в ШИС следва също така да спомогне за гарантиране на съгласуваност на процедурите за граничен контрол, когато се изискват установяване и проверка на самоличността чрез използване на дактилографски данни и портретни снимки. Търсенето с дактилографски данни следва да бъде задължително, ако е налице съмнение относно самоличността на дадено лице. Портретните снимки с цел установяване на самоличността следва да се използват единствено в контекста на редовния граничен контрол при гишетата за самообслужване и електронните врати.

(17)  В настоящия регламент следва да бъдат определени условията за използване на дактилоскопични данни, снимки и портретни снимки с цел установяване на самоличността. Използването на дактилоскопични данни и портретни снимки в ШИС с цел установяване на самоличност следва също така да спомогне за гарантиране на съгласуваност на процедурите за граничен контрол, когато се изискват установяване и проверка на самоличността чрез използване на пръстови отпечатъци и портретни снимки. Търсенето с дактилоскопични данни следва да бъде задължително, ако самоличността на лицето не може да се установи с никакви други средства. Преди да се въведе нов сигнал, следва да може да се направи справка с помощта на пръстови отпечатъци, за да се провери дали лицето вече фигурира в ШИС под различна самоличност или във връзка с друг сигнал. Портретните снимки с цел установяване на самоличността следва да се използват единствено в контекста на редовния граничен контрол при гишетата за самообслужване и електронните врати.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Въвеждането на автоматизирана услуга за дактилоскопична идентификация в ШИС допълва съществуващия механизъм от Прюм за взаимен трансграничен достъп онлайн до определени национални бази данни за ДНК и автоматизирани системи за дактилоскопична идентификация. Механизмът от Прюм предоставя възможност за свързване на националните системи за дактилоскопична идентификация, при което дадена държава членка може да подаде искане да се установи дали извършителят на престъпление, чиито пръстови отпечатъци са били намерени, е известен в друга държава членка. Механизмът от Прюм проверява дали притежателят на пръстовите отпечатъци вече е известен в определен момент от времето. Следователно, ако извършителят стане известен в някоя от държавите членки на по-късен етап, той няма непременно да бъде заловен. Търсенето на дактилоскопични данни в ШИС дава възможност за активно търсене на извършителя.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Пръстовите отпечатъци, намерени на местопрестъпление, следва да могат да бъдат проверени спрямо дактилографските данни, съхранявани в ШИС, ако е възможно да се установи с висока степен на вероятност, че принадлежат на извършителя на тежко престъпление или терористично престъпление. „Тежки престъпления“ са престъпленията, изброени в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета45, а „терористични престъпления“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета46.

(18)  Пълни или непълни набори от пръстови отпечатъци или отпечатъци на длани, намерени на местопрестъпление, следва да могат да бъдат проверени спрямо дактилоскопичните данни, съхранявани в ШИС, ако е възможно да се установи с висока степен на вероятност, че принадлежат на извършителя на тежко престъпление или терористично престъпление, при условие че компетентните органи не могат да установят самоличността на лицето посредством други национални, европейски или международни бази данни.

__________________

__________________

45 Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

 

46 Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

 

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  По-висока степен на ефективност, хармонизиране и съгласуваност може да бъде постигната, като стане задължително в ШИС да се въвеждат всички забрани за влизане, издадени от компетентните органи на държавите членки в съответствие с процедури, спазващи Директива 2008/115/ЕО47, както и като се установят общи правила за въвеждане на такива сигнали след връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента, в който гражданинът на трета държава напуска Шенгенското пространство, и активирането на сигнала в ШИС няма промеждутък от време. Това следва да гарантира успешното прилагане на забраните за влизане по външните гранични контролно-пропускателни пунктове, като по ефективен начин се предотвратява повторно влизане в Шенгенското пространство.

(20)  По-висока степен на ефективност, хармонизиране и съгласуваност може да бъде постигната, като стане задължително в ШИС да се въвеждат всички забрани за влизане, издадени от компетентните органи на държавите членки в съответствие с процедури, спазващи Директива 2008/115/ЕО47, както и като се установят общи правила за въвеждане на такива сигнали след връщането на неправомерно пребиваващи граждани на трети държави. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента, в който гражданинът на трета държава напуска Шенгенското пространство, и активирането на сигнала в ШИС няма промеждутък от време. Това следва да гарантира прилагането на забраните за влизане по външните гранични контролно-пропускателни пунктове, като по ефективен начин се предотвратява повторно влизане в Шенгенското пространство.

_________________

_________________

47 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

47 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

Обосновка

Формулировката е изменена с техническа цел.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В настоящия регламент се определят задължителни правила за консултации с националните органи, в случай че гражданин на трета държава притежава или може да получи валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, или право на престой, предоставено в една държава членка, а друга държава членка възнамерява да подаде или вече е въвела сигнал за отказ за влизане и престой на засегнатия гражданин на трета държава. Такива ситуации създават сериозна несигурност за граничната охрана, полицията и имиграционните органи. Ето защо е целесъобразно да се предвиди задължителен срок за бърза консултация с окончателен резултат, за да се предотврати влизане в Шенгенското пространство на лица, които представляват заплаха.

(21)  В настоящия регламент се определят задължителни правила за консултации с националните органи, в случай че гражданин на трета държава притежава или може да получи валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, или право на престой, предоставено в една държава членка, а друга държава членка възнамерява да подаде или вече е въвела сигнал за отказ за влизане и престой на засегнатия гражданин на трета държава. Такива ситуации създават сериозна несигурност за граничната охрана, полицията и имиграционните органи. Ето защо е целесъобразно да се предвидят ясни насоки и задължителен срок за бърза консултация с окончателен резултат, за да могат лицата, които имат право на законно пребиваване в Съюза, да влизат в Съюза без затруднение, а лицата, които нямат право на влизане в Съюза, да не бъдат допускани.

Обосновка

Съображението следва да остане неутрално, тъй като зависи от резултата от обсъжданията между държавите членки. В някои случаи на дадено лице ще се даде разрешение за пребиваване. В други случаи може да се запази забраната за влизане на определено лице.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Сигналите следва да не бъдат съхранявани в ШИС по-дълго от необходимото за постигане на целите, за които са били подадени. За да се намали административната тежест на органите, участващи в обработването за различни цели на данни относно лица, е целесъобразно максималният срок на съхранение на сигналите за отказ за влизане и престой да се хармонизира с максималната възможна продължителност на забраните за влизане, издадени в съответствие с процедури, спазващи Директива 2008/115/ЕО. Ето защо срокът на съхранение на сигнали за лица следва да бъде максимум пет години. По правило сигналите за лица следва да бъдат автоматично заличавани от ШИС след изтичане на срок от пет години. Решенията за съхраняване на сигнали за лица следва да се основават на цялостна индивидуална оценка. Държавите членки следва да правят преглед на сигналите за лица в определения срок и да водят статистика относно броя на сигналите за лица, чийто срок за съхранение е бил удължен.

(23)  Сигналите следва да не бъдат съхранявани в ШИС по-дълго от необходимото за постигане на конкретните цели, за които са били подадени. Ето защо срокът за преразглеждане на сигнали за лица следва да бъде максимум три години. По правило сигналите за лица следва да бъдат заличавани от ШИС след изтичане на срок от три години. Решенията за съхраняване на сигнали за лица следва да се основават на цялостна индивидуална оценка. Държавите членки следва да правят преглед на сигналите за лица в определения срок и да водят статистика относно броя на сигналите за лица, чийто срок за съхранение е бил удължен.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Въвеждането и удължаването на срока на действие на сигнал в ШИС следва да спазват изискването за пропорционалност, като се преценява дали даден конкретен случай е подходящ, релевантен и достатъчно важен за въвеждане на сигнал в ШИС. В случаи на престъпления по членове 1, 2, 3 и 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета49 относно борбата срещу тероризма винаги трябва да се създава сигнал за граждани на трети държави за целите на отказ за влизане и престой, като се има предвид високата степен на заплаха и цялостното отрицателно въздействие, до които може да доведе такава дейност.

(24)  Въвеждането и удължаването на срока на действие на сигнал в ШИС следва да спазват изискването за пропорционалност, като се преценява дали даден конкретен случай е подходящ, релевантен и достатъчно важен за въвеждане на сигнал в ШИС. В случаи на престъпления по Директива (ЕС) 2017/541, ако са изпълнени определени условия, трябва да се създава сигнал за граждани на трети държави за целите на отказ за влизане и престой, като се има предвид високата степен на заплаха и цялостното отрицателно въздействие, до които може да доведе такава дейност. Това следва да се извърши, като се вземат предвид възможните заплахи за обществения ред или националната сигурност, и в съответствие със задълженията по международното право, по-специално Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Конвенцията за статута на бежанците.

__________________

 

49 Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

 

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Целостта на данните в ШИС е от основно значение. Ето защо за обработването на данни в ШИС следва да бъдат осигурени подходящи предпазни мерки на централно и на национално равнище, за да се гарантира сигурността на данните „от край до край“. Органите, участващи в обработването на данните, следва да бъдат обвързани от изискванията за сигурност на настоящия регламент и да подлежат на единна процедура за докладване на инциденти.

(25)  Целостта на данните в ШИС е от основно значение. Ето защо за обработването на данни в ШИС следва да бъдат осигурени подходящи предпазни мерки на централно и на национално равнище, за да се гарантира сигурността на данните „от край до край“. Органите, участващи в обработването на данните, следва да бъдат обвързани от изискванията за сигурност на настоящия регламент, да бъдат подходящо обучени за тази цел, да подлежат на единна процедура за докладване на инциденти и да бъдат уведомени за съответните престъпления и наказания.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Данните, обработвани в ШИС в изпълнение на настоящия регламент, не следва да бъдат предавани или предоставяни на трети държави или на международни организации.

(26)  Данните, обработвани в ШИС, както и свързаната допълнителна информация, която се обменя в изпълнение на настоящия регламент, не следва да бъдат предавани или предоставяни на трети държави или на международни организации.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За да се повиши ефективността на работата на имиграционните органи при вземането на решения относно правото на граждани на трети държави на влизане и престой на територията на държавите членки, както и относно връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, е целесъобразно да им бъде предоставен достъп до ШИС съгласно настоящия регламент.

(27)  За да се повиши ефективността на работата на имиграционните органи при вземането на решения относно правото на граждани на трети държави на влизане и престой на територията на държавите членки, както и относно връщането на неправомерно пребиваващи граждани на трети държави, е целесъобразно да им бъде предоставен достъп до ШИС съгласно настоящия регламент.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Към обработването на лични данни от органите на държавите членки съгласно настоящия регламент, когато не се прилага Директива (ЕС) 2016/68051, следва да се прилага Регламент (ЕС) 2016/67950. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета52 следва да се прилага към обработването на лични данни от страна на институциите и органите на Съюза при изпълнение на отговорностите им по настоящия регламент. Разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/680, Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕО) № 45/2001 следва да бъдат допълнително конкретизирани в настоящия регламент, когато това е необходимо. По отношение на обработването на лични данни от Европол се прилага Регламент (ЕС) 2016/794 относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането53 (Регламент за Европол).

(28)  Към обработването на лични данни от органите на държавите членки съгласно настоящия регламент следва да се прилага Регламент (ЕС) 2016/67950, освен ако посоченото обработване се извършва от компетентните органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, изпълнението на наказанията или предпазни мерки срещу заплахи за обществената сигурност.

__________________

__________________

50 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

50 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

51 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

52 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

 

53 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 25.5.2016 г., стр. 53).

 

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  Националните разпоредби, транспониращи Директива (ЕС) 2016/680, следва да се прилагат по отношение на обработването налични данни от компетентните органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, изпълнението на наказания или предпазни мерки срещу заплахите за обществената сигурност. Справка с данните, съхранявани в ШИС, имат право да извършват единствено определените органи, които отговарят за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления и за които държавите членки могат да гарантират, че прилагат всички разпоредби от настоящия регламент и разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/680 във вида, в който са транспонирани в националното законодателство, по начин, който подлежи на проверка от компетентните органи, включително от надзорния орган, създаден в съответствие с член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, като прилагането от тяхна страна на настоящия регламент подлежи на оценка посредством механизма, установен чрез Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 259, 6.11.2013 г., стр. 27).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  Регламент (ЕО) № 45/2001 следва да се прилага за обработването на лични данни от страна на институциите и органите на Съюза при изпълнение на отговорностите им по настоящия регламент.

 

__________________

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 28 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28в)  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета следва да се прилага за обработването на лични данни от Европол съгласно настоящия регламент.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 25.5.2016 г., стр. 53).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 28 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28г)  Разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/680, Регламент (ЕС) 2016/679, Регламент (ЕС) 2016/794 и Регламент (ЕО) № 45/2001 следва да бъдат допълнително конкретизирани в настоящия регламент, когато това е необходимо.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Независимите национални надзорни органи следва да следят за законосъобразността на обработването на лични данни от държавите членки във връзка с настоящия регламент. Следва да бъдат определени правата на субектите на данни относно достъпа, коригирането и заличаването на личните им данни, съхранявани в ШИС, и последващите средства за правна защита пред националните съдилища, както и взаимното признаване на съдебни решения. Ето защо е подходящо от държавите членки да се изисква ежегодна статистика.

(31)  Независимите национални надзорни органи, създадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 (надзорните органи), следва да следят за законосъобразността на обработването на лични данни от държавите членки във връзка с настоящия регламент, включително обмена на допълнителна информация, и следва да им бъдат предоставени достатъчно ресурси за изпълнението на тази задача. Следва да бъдат определени правата на субектите на данни относно достъпа, коригирането, ограничаването на обработването и заличаването на личните им данни, съхранявани в ШИС, и последващите средства за правна защита пред националните съдилища, както и взаимното признаване на съдебни решения. Ето защо е подходящо от държавите членки да се изисква ежегодна статистика.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a)  Европейският надзорен орган по защита на данните следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни по настоящия регламент. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на ШИС.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  В Регламент (ЕС) 2016/794 (Регламент за Европол) се посочва, че Европол подкрепя и засилва действията, извършвани от компетентните органи на държавите членки, и сътрудничеството им в борбата срещу тероризма и тежката престъпност, и предоставя анализи и оценки на заплахите. С цел да се улесни агенция Европол при изпълнението на нейните задачите, по-специално в рамките на Европейския център за борба с контрабандата на мигранти, е подходящо да се разреши достъпът на Европол до категориите сигнали, определени в настоящия регламент. Европейският център за борба с контрабандата на мигранти към Европол играе важна стратегическа роля при противодействието срещу подпомагането на незаконната миграция и той следва да получи достъп до сигналите за лица, на които се отказва влизане и престой на територията на държава членка поради наказателноправни основания или поради несъответствие с условията за влизане и престой.

(33)  В Регламент (ЕС) 2016/794 (Регламент за Европол) се посочва, че Европол подкрепя и засилва действията, извършвани от компетентните органи на държавите членки, и сътрудничеството им в борбата срещу тероризма и тежката престъпност, и предоставя анализи и оценки на заплахите. С цел да се улесни агенция Европол при изпълнението на нейните задачите, по-специално в рамките на Европейския център за борба с контрабандата на мигранти, е подходящо да се разреши достъпът на Европол до категориите сигнали, определени в настоящия регламент.

Обосновка

Не е ясно на какво основание Комисията стига до заключението, че лицата, които са обект на забрана за влизане, са свързани с улесняването на неправомерната миграция. Тази форма на профилиране не следва да се подкрепя.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За да се компенсират пропуските при споделянето на информация относно тероризма, по-специално относно чуждестранните бойци терористи, при които наблюдението на движението им е от решаващо значение, държавите членки следва да обменят с Европол информация относно отнасящата се до тероризъм дейност успоредно с въвеждането на сигнал в ШИС, а така също и относно намерените съответствия и свързаната информация. Това следва да позволи на Европейския център на Европол за борба с тероризма да проверява дали в базите данни на Европол е налице допълнителна контекстуална информация и да предоставя висококачествен анализ, който допринася за разрушаване на терористичните мрежи и, когато е възможно, за предотвратяване на техните атаки.

(34)  За да се компенсират пропуските при споделянето на информация относно тероризма, по-специално относно чуждестранните бойци терористи, при които наблюдението на движението им е от решаващо значение, държавите членки следва да обменят с Европол информация относно отнасящата се до тероризъм дейност успоредно с въвеждането на сигнал в ШИС, а така също и относно намерените съответствия, свързаната информация и информацията, при невъзможност за изпълнение на действията, които е трябвало да бъдат предприети. Това споделяне на информация следва да се осъществява в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (ЕС) 2016/794.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Необходимо е също така да се определят ясни правила за обработването и изтеглянето на данни в ШИС от страна на Европол, които да позволяват най-всеобхватно използване на ШИС, при условие че се спазват стандартите за защита на данните, както е предвидено в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) 2016/794. В случаите, когато при извършване на търсене в ШИС Европол открие наличието на сигнал, подаден от държава членка, Европол не може да предприеме исканото действие. Ето защо Европол следва да информира съответната държава членка, за да може тя да предприеме последващи действия по случая.

(35)  Необходимо е също така да се определят ясни правила за обработването и изтеглянето на данни в ШИС от страна на Европол, които да позволяват най-всеобхватно използване на ШИС, при условие че се спазват стандартите за защита на данните, както е предвидено в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) 2016/794. В случаите, когато при извършване на търсене в ШИС Европол открие наличието на сигнал, подаден от държава членка, Европол не може да предприеме исканото действие. Ето защо Европол следва незабавно да информира съответната държава членка, за да може тя да предприеме последващи действия по случая.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  В Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета54 се предвиждат целите на настоящия регламент, съгласно които приемащата държава членка трябва да разреши на членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана или на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, разположени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, да правят справки в европейските бази данни, когато тези справки са необходими за изпълнението на оперативните цели, посочени в оперативния план за гранични проверки, наблюдение на границите и връщане. Други важни агенции на Съюза, по-специално Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол, също могат да осигурят експерти като част от екипите за съдействие в управлението на миграцията, които не са членове на персонала на тези агенции на Съюза. Целта на разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана, на екипи от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и на екипи за съдействие в управлението на миграцията, е да се осигури укрепване на техническия и оперативния капацитет на отправилите искане държави членки, особено на онези, които са изправени пред непропорционални предизвикателства, свързани с миграцията. Изпълнението на задачите, възложени на европейските екипи за гранична и брегова охрана, на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и на екипите за съдействие в управлението на миграцията, налага осигуряване на достъп до ШИС чрез технически интерфейс на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за свързване към централната ШИС. В случаите, когато при извършване на търсене в ШИС, екипът или екипите от персонал открият наличието на сигнал, подаден от държава членка, членовете на екипа или на персонала не могат да предприемат исканото действие, освен ако не получат разрешение за това от приемащата държава членка. Ето защо те трябва да информират съответната държава членка, за да може тя да предприеме последващи действия по случая.

(36)  В Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета54 се предвиждат целите на настоящия регламент, съгласно които приемащата държава членка трябва да разреши на членовете на екипите, определени в член 2, параграф 8 на Регламент (ЕС) 2016/1624, разположени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, да правят справки в европейските бази данни, когато тези справки са необходими за изпълнението на оперативните цели, посочени в оперативния план за гранични проверки, наблюдение на границите и връщане. Други важни агенции на Съюза, по-специално Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол, също могат да осигурят експерти като част от екипите за съдействие в управлението на миграцията, които не са членове на персонала на тези агенции на Съюза. Целта на разполагането на екипите, определени в член 2, параграф 8 на Регламент (ЕС) 2016/1624, и на екипи за съдействие в управлението на миграцията, е да се осигури укрепване на техническия и оперативния капацитет на отправилите искане държави членки, особено на онези, които са изправени пред непропорционални предизвикателства, свързани с миграцията. Изпълнението на задачите, възложени на екипите, определени в член 2, параграф 8 на Регламент (ЕС) 2016/1624, и на екипите за съдействие в управлението на миграцията, налага осигуряване на достъп до ШИС чрез технически интерфейс на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за свързване към централната ШИС. В случаите, когато при извършване на търсене в ШИС, екипът или екипите от персонал открият наличието на сигнал, подаден от държава членка, членовете на екипа или на персонала не могат да предприемат исканото действие, освен ако не получат разрешение за това от приемащата държава членка. Ето защо те трябва да информират съответната държава членка, за да може тя да предприеме последващи действия по случая.

_________________

_________________

54 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

54 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската агенция за гранична и брегова охрана изготвя анализи на риска. Тези анализи на риска обхващат всички аспекти, свързани с интегрираното управление на европейските граници, по-специално заплахите, които могат да засегнат функционирането или сигурността на външните граници. Сигналите, въведени в ШИС в съответствие с настоящия регламент, по-специално сигналите за отказ за влизане и престой, представляват важна информация при оценяването на възможните заплахи, които могат да засегнат външните граници, и затова следва да бъдат достъпни с оглед на анализа на риска, който трябва да бъде изготвен от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Изпълнението на задачите, възложени на екипите на Европейската гранична и брегова охрана във връзка с анализа на риска, налага осигуряване на достъп до ШИС. Освен това, в съответствие с предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)55, централното звено на ETIAS в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще извършва проверки в ШИС чрез ETIAS, за да направи оценка на заявленията за разрешение за пътуване, за което се изисква, inter alia, да се установи дали е налице сигнал в ШИС по отношение на гражданина на трета държава, който кандидатства за разрешение за пътуване. За тази цел централното звено на ETIAS в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва също да има достъп до ШИС в степента, необходима за изпълнението на мандата му, по-специално до всички категории сигнали за граждани на трети държави, по отношение на които е подаден сигнал за целите на забраната на влизането и престоя или е налице ограничителна мярка, предназначена да предотврати влизането в държавите членки или транзитното преминаване през тях.

[(37)  В съответствие с [Регламент .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], централното звено на ETIAS, създадено в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, ще извършва проверки в ШИС чрез ETIAS, за да направи оценка на заявленията за разрешение за пътуване, за което се изисква, inter alia, да се установи дали е налице сигнал в ШИС по отношение на гражданина на трета държава, който кандидатства за разрешение за пътуване. За тази цел централното звено на ETIAS в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да има достъп до ШИС в степента, която е строго необходима за изпълнението на мандата му, по-специално до всички категории сигнали за граждани на трети държави, по отношение на които е подаден сигнал за целите на забраната на влизането и престоя или е налице ограничителна мярка, предназначена да предотврати влизането в държавите членки или транзитното преминаване през тях.]

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Предвид техническото им естество, степента на детайлност и необходимостта от редовно актуализиране, определени аспекти на ШИС не могат да бъдат обхванати изчерпателно от разпоредбите на настоящия регламент. Те включват например: техническите правила за въвеждането на данни, актуализирането, заличаването и търсенето на данни; качеството на данните и правилата за търсене, свързани с биометричните идентификатори; правилата за съвместимост и приоритетност на сигналите; добавянето на специални ограничителни знаци; връзките между сигналите; определянето на дата на изтичане на срока на действие на сигнала в рамките на максималния срок и обмена на допълнителна информация. Затова на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на тези аспекти. Техническите правила за търсене на сигнали следва да отчитат гладкото функциониране на националните приложения.

(38)  Предвид техническото им естество, степента на детайлност и необходимостта от редовно актуализиране, определени аспекти на ШИС не могат да бъдат обхванати изчерпателно от разпоредбите на настоящия регламент. Те включват например: техническите правила за въвеждането на данни, актуализирането, заличаването и търсенето на данни, качеството на данните, добавянето на специални ограничителни знаци и връзките между сигналите. Затова на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на тези аспекти. Техническите правила за търсене на сигнали следва да отчитат гладкото функциониране на националните приложения.

Обосновка

Изменението е внесено с цел съгласуваност с последните изменения.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Правилното прилагане на настоящия регламент е в интерес на всички държави членки и е необходимо за запазването на Шенгенското пространство като пространство без контрол по вътрешните граници. За да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент от страна на държавите членки, са от особено значение оценките, извършвани посредством механизма, създаден чрез Регламент (ЕС) № 1053/2013. Поради това държавите членки следва бързо да предприемат мерки във връзка с отправените към тях препоръки. Когато препоръките не бъдат изпълнени, Комисията следва да се възползва от правомощията си съгласно Договорите.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  С цел да се осигури прозрачност, Агенцията следва да изготвя на всеки две години доклад за техническото функциониране на централната ШИС и на комуникационната инфраструктура, в това число за сигурността на ШИС, както и за обмена на допълнителна информация. На всеки четири години Комисията следва да изготвя цялостна оценка.

(40)  С цел да се осигури прозрачност, Агенцията следва да изготви една година след пускането в действие на ШИС доклад за техническото функциониране на централната ШИС и на комуникационната инфраструктура, в това число за сигурността на ШИС, както и за обмена на допълнителна информация. На всеки две години Комисията следва да изготвя цялостна оценка.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40a)  За да се гарантира безпрепятственото функциониране на ШИС, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на:

 

- приемането на наръчник, съдържащ подробни правила за обмена на допълнителна информация (Наръчник за SIRENE);

 

- изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за въвеждането на биометрични данни в ШИС;

 

- приемането на процедурата за определяне на държавата членка, която отговаря за въвеждането на сигнали за гражданите на трети държави, спрямо които се прилагат ограничителни мерки;

 

- използването на снимки и портретни снимки с цел установяване на самоличността на лицата; както и

 

- измененията на датата на прилагане на настоящия регламент.

 

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

____________________

 

1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Целта на настоящия регламент е по-специално да се гарантира безопасна среда за всички лица, пребиваващи на територията на Европейския съюз, и защита на незаконните имигранти срещу експлоатацията и трафика на хора, като се позволи установяването на тяхната самоличност при пълно зачитане на защитата на личните данни.

(42)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално настоящият регламент следва напълно да зачита защитата на личните данни съгласно член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, като едновременно с това се стреми да гарантира безопасна среда за всички лица, пребиваващи на територията на Европейския съюз, и защита на незаконните имигранти срещу експлоатацията и трафика на хора. Когато става въпрос за деца, висшите интереси на детето следва да бъдат първостепенно съображение.

Обосновка

Езикова редакция, направена с цел отново да се подчертае необходимостта от защита на личните данни, тъй като това е основно право. Краят на последното изречение е объркващ и подвеждащ.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42a)  При всички мерки, предприети във връзка с ШИС, следва да се спазва Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да прилагат насоките, които ще бъдат разработени и наблюдавани съвместно от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Агенцията на Европейския съюз за основните права, за единна практика по отношение на снемането на дактилоскопични отпечатъци и заснемането на портретни снимки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави въз основа на контролния списък, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за основните права. Във всеки един момент от процедурата по снемане на дактилоскопични отпечатъци и при заснемането на портретна снимка държавите членки следва да зачитат достойнството и физическата неприкосновеност на ненавършилите пълнолетие. Държавите членки не следва да използват принудително снемане на дактилоскопични отпечатъци на ненавършили пълнолетие лица.

Обосновка

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето децата следва да бъдат третирани хуманно и с уважение, по начин, който отчита свързаните с възрастта им потребности. Поради това следва да се отдели специално внимание на специфичното положение на ненавършилите пълнолетие лица. Висшите интереси на детето са винаги съображение от първостепенно значение.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и следва да се чете във връзка с Решение на Съвета 2010/365/ЕС относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния66.

(49)  По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и следва да доведе до изменение на Решение на Съвета 2010/365/ЕС относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния66, така че тези две държави членки да прилагат и изпълняват изцяло разпоредбите на настоящия регламент.

_________________

_________________

66 ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17.

66 ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г.,

(53)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 3 май 2017 г.,

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53a)  Никое изменение на настоящия регламент или нова разпоредба в него не следва да създават ненужни пречки за държавите членки, които ще се присъединят към Шенгенското пространство или са в процес на присъединяване към него.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложно поле

Предмет

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В настоящия регламент се предвиждат също така разпоредби относно техническата архитектура на ШИС, отговорностите на държавите членки и на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, общите правила за обработване на данните, правата на засегнатите лица и отговорността.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Поправя се допусната грешка.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „сигнал“ означава набор от данни, въведени в ШИС, включително биометрични идентификатори, както е посочено в член 22, който набор позволява на компетентните органи да установят самоличността на лице с цел предприемане на конкретни действия;

а)  „сигнал“ означава набор от данни, въведени в ШИС, който позволява на компетентните органи да установят самоличността на лице с цел предприемане на конкретни действия;

Обосновка

В определението на „сигнал“ не е необходимо да се посочва видът данни, които може да бъдат въвеждани за даден сигнал. Въпросът какви данни трябва да бъдат въвеждани в сигнала е разгледан в член 20 относно категориите данни.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „допълнителна информация“ означава информация, която не е част от съхраняваните в ШИС данни за сигнала, но е свързана със сигнали в ШИС и подлежи на обмен:

б)  „допълнителна информация“ означава информация, която не е част от съхраняваните в ШИС данни за сигнала, но е свързана със сигнали в ШИС и подлежи на обмен между бюрата SIRENE:

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена („субект на данни“);

д)  „лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена („субект на данни“); за целите на настоящото определение физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена, е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологическата, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „псевдоним“ означава възприета самоличност, използвана от лице, което е известно под други самоличности;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена“ е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологическата, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

заличава се

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  „обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, заличаване или унищожаване;

ж)  „обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, регистриране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, заличаване или унищожаване;

Обосновка

В предложението на Комисията терминът „записване“ от Решението на Съвета относно ШИС II се заменя с термина „регистриране“. Въпреки че е целесъобразно в списъка с действия, свързани с обработката, да се добави терминът „регистриране“, терминът „записване“ също следва да се запази.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  търсенето показва, че в ШИС има въведен сигнал от друга държава членка;

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Съответствие може да бъде намерено и ако сигналът е бил въведен от държавата членка на ползвателя.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  „биометрични идентификатори“ означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите или физиологичните характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице (портретни снимки, дактилоскопични данни);

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  „дактилографски данни“ означава данни за пръстови отпечатъци и отпечатъци на длани, които поради своята уникалност и съдържащите се в тях референтни точки позволяват точни и категорични сравнения относно самоличността на дадено лице;

н)  „дактилоскопични данни“ означава данни за пръстови отпечатъци и отпечатъци на длани, които поради своята уникалност и съдържащите се в тях референтни точки позволяват точни и категорични сравнения относно самоличността на дадено лице;

 

(Хоризонтално изменение, приложимо за целия текст.)

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на)  „портретна снимка“ означава дигитални изображения на лицето с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използват при съпоставяне на биометрични данни;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  „тежки престъпления“ са престъпленията, изброени в член 2, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г.68;

заличава се

_________________

 

68 Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

 

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  „терористични престъпления“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в членове 14 от Рамково решение 2002/475/ПВР от 13 юни 2002 г.69

п)  „терористични престъпления“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в членове 312 и 14 от Директива (ЕС) 2017/541.

__________________

 

69 Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

 

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  национална система („Н.ШИС“) във всяка от държавите членки, която се състои от национални системи за данни, осъществяващи връзка с централната ШИС. Дадена Н.ШИС съдържа файл с данни („национално копие“), съдържащ пълно или частично копие на базата данни на ШИС, като и резервна Н.ШИС. Н.ШИС и резервната ѝ система могат да се използват едновременно, за да се гарантира непрекъснат достъп за крайните ползватели;

б)  национална система („Н.ШИС“) във всяка от държавите членки, която се състои от национални системи за данни, осъществяващи връзка с централната ШИС. Дадена Н.ШИС може да съдържа файл с данни („национално копие“), съдържащ пълно или частично копие на базата данни на ШИС, като и резервна Н.ШИС. Н.ШИС и резервната ѝ система могат да се използват едновременно, за да се гарантира непрекъснат достъп за крайните ползватели;

Обосновка

Държавите членки не следва да бъдат задължени да имат национално копие, за да бъде осигурен достъпът до системата, като се има предвид рискът за сигурността на данните, до който би могло да доведе това. За постигането на пълен достъп следва да се насърчават други решения на централно равнище.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Следва да бъде разработена резервна комуникационна инфраструктура с цел допълнително осигуряване на непрекъснатия достъп до ШИС. Подробните правила за тази резервна комуникационна инфраструктура се приемат с мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Обосновка

С оглед на допълнителното осигуряване на непрекъснатия достъп до ШИС следва да има втора комуникационна инфраструктура, която да се използва в случай на проблеми с основната комуникационна инфраструктура.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Данните в ШИС се въвеждат, актуализират, заличават и търсят посредством различните Н.ШИС. Налице е достъп до частично или пълно национално копие за целите на автоматизираното търсене на територията на всяка държава членка, използваща такова копие. Частичното национално копие съдържа най-малко данните, изброени в член 20, параграф 2, букви а)—х) от настоящия регламент. Не е възможно да се извършва търсене във файловете с данни на Н.ШИС на други държави членки.

2.  Данните в ШИС се въвеждат, актуализират, заличават и търсят посредством различните Н.ШИС.

Обосновка

Държавите членки не следва да бъдат задължени да имат национално копие, за да бъде осигурен достъпът до системата, като се има предвид рискът за сигурността на данните, до който би могло да доведе това. За постигането на пълен достъп следва да се насърчават други решения на централно равнище.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ЦС-ШИС изпълнява функции по технически надзор и административни функции, като съществува и резервна ЦС-ШИС, която е в състояние да осигури всички функционалности на главната ЦС-ШИС в случай на системен срив. ЦС-ШИС и резервната ЦС-ШИС се намират в двата технически обекта на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/201170 („Агенцията“). ЦС-ШИС или резервната ЦС-ШИС могат да съдържат допълнително копие на базата данни на ШИС и могат да се използват едновременно в активен режим на работа, при условие че всяка от тях може да обработва всички операции, свързани със сигнали в ШИС.

3.  ЦС-ШИС изпълнява функции по технически надзор и административни функции, като съществува и резервна ЦС-ШИС, която е в състояние да осигури всички функционалности на главната ЦС-ШИС в случай на системен срив. ЦС-ШИС и резервната ЦС-ШИС се намират в техническите обекти на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/201170 („Агенцията“). ЦС-ШИС или резервната ЦС-ШИС съдържат допълнително копие на базата данни на ШИС и се използват едновременно в активен режим на работа, при условие че всяка от тях може да обработва всички операции, свързани със сигнали в ШИС.

__________________

__________________

70 Създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

70 Създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

Обосновка

За да се гарантира непрекъснатият достъп до ШИС и в бъдеще, с повече данни и повече ползватели, следва да се търсят решения на централно равнище. В допълнение към използването на допълнително копие, следва да се прилага активно решение. Агенцията не следва да бъде ограничавана до настоящите два технически обекта, ако дадено решение изисква използването на друг обект.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  ЦС-ШИС предоставя услугите, необходими за въвеждане и обработване на данни в ШИС, включително търсене в базата данни на ШИС. ЦС-ШИС осигурява:

4.  ЦС-ШИС предоставя услугите, необходими за въвеждане и обработване на данни в ШИС, включително търсене в базата данни на ШИС. За държавите членки, които използват национално копие, ЦС-ШИС осигурява:

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка е задължена да гарантира непрекъснатото функциониране на Н.ШИС, свързването ѝ с НИ—ШИС и непрекъснатия достъп на крайните ползватели до данните в ШИС.

Всяка държава членка е задължена да гарантира непрекъснатото функциониране на Н.ШИС и свързването ѝ с НИ—ШИС.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всяка държава членка е задължена да гарантира непрекъснатия достъп на крайните ползватели до данните в ШИС, по-специално като създаде дублираща връзка с НИ-ШИС.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка предава своите сигнали чрез своята служба Н.ШИС.

Всяка държава членка въвежда сигнали въз основа на цялата налична информация, попадаща в обхвата на настоящия регламент, и предава своите сигнали чрез своята служба Н.ШИС.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя органа, който гарантира обмена и достъпа до цялата допълнителна информация („бюро SIRENE“) в съответствие с разпоредбите на наръчника за SIRENE, както е посочено в член 8.

Всяка държава членка определя национален орган, който работи на пълен капацитет 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата и който гарантира обмена и достъпа до цялата допълнителна информация („бюро SIRENE“) в съответствие с разпоредбите на наръчника за SIRENE, както е посочено в член 8. Бюрото SIRENE изпълнява функциите на единно звено за контакт за държавите членки за целите на обмена на допълнителна информация относно сигналите и за да се създаде възможност за предприемане на подходящи мерки в случаите, когато в ШИС II са регистрирани сигнали за лица или вещи и тези лица или вещи са открити след намерено съответствие.

Обосновка

Уточнения относно структурата и задачите на бюрата SIRENE, които вече са предвидени в решението за изпълнение на Комисията от 26 февруари 2013 г. относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II).

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Допълнителна информация се обменя съгласно разпоредбите на наръчника за SIRENE и посредством комуникационната инфраструктура. Държавите членки предоставят необходимите технически и човешки ресурси, за да гарантират непрекъснатия достъп и обмен на допълнителна информация. В случай че комуникационната инфраструктура не е достъпна, държавите членки могат да използват за обмен на допълнителна информация други технически средства с подходяща система за защита.

1.  Допълнителна информация се обменя съгласно разпоредбите на наръчника за SIRENE и посредством комуникационната инфраструктура. Държавите членки предоставят необходимите технически и човешки ресурси, за да гарантират непрекъснатия достъп и своевременния и ефективен обмен на допълнителна информация. В случай че комуникационната инфраструктура не е достъпна, държавите членки използват резервната комуникационна инфраструктура, посочена в член 4, параграф 1, буква в). Като крайна мярка могат да се използват за обмен на допълнителна информация други технически средства с подходяща система за защита, като например SIENA.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Бюрата SIRENE изпълняват своите задачи по бърз и ефективен начин, по-специално като отговарят на дадено искане във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 12 часа след получаване на искането.

3.  Бюрата SIRENE изпълняват своите задачи по бърз и ефективен начин, по-специално като отговарят по същество на дадено искане за допълнителна информация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от шест часа след получаване на искането. При сигнали за терористични престъпления и в случаите на сигнали във връзка с деца, посочени в член 32, параграф 1, буква в) от Регламента [за полицейско сътрудничество], бюрата SIRENE действат незабавно.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Формулярите SIRENE, които бюрото SIRENE, към което е отправено запитване, следва да обработи с най-голям приоритет, могат да се обозначават с „URGENT“, като се посочи причината за спешността.

Обосновка

Разпоредба, предвидена в наръчника за SIRENE.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Подробните правила за обмен на допълнителна информация са приемат чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2, под формата на наръчник, наречен „Наръчник за SIRENE“.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приеме делегиран акт в съответствие с член 54а относно приемането на наръчник, съдържащ подробни правила за обмен на допълнителна информация („Наръчник за SIRENE“).

Обосновка

Съдейки от настоящия наръчник и правната рамка за ШИС II, Наръчникът за Sirene следва да бъде приет чрез делегиран акт, тъй като в някои части той по-скоро допълва основните актове, отколкото да ги изпълнява. Като пример може да бъде споменато изискването по наръчника намерените съответствия да се докладват „незабавно“ в случай на евентуални „сериозни заплахи за сигурността“, докато регламентът изисква това да се прави „във възможно най-кратък срок“. Съображение 6 от наръчника (ОВ L 44, 18.2.2015 г.) дори гласи: „Крайно необходимо е да се въведе нова ускорена процедура за обмен на информация във връзка със сигнали за проверки от разстояние и за явни проверки [...]“.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посредством предоставяните от ЦС—ШИС услуги и автоматизираната актуализация, посочена в член 4, параграф 4, държавите членки гарантират, че съхраняваните в националното копие данни са идентични със и съответстват на тези в базата данни на ШИС и че търсене, извършено в националното ѝ копие, дава същите резултати като търсене в базата данни на ШИС. Крайните ползватели получават данните, необходими за изпълнението на техните задачи, по-специално всички данни, необходими за установяване на самоличността на субекта на данни и предприемане на необходимите действия.

2.  Посредством предоставяните от ЦС—ШИС услуги и автоматизираната актуализация, посочена в член 4, параграф 4, държавите членки гарантират, че съхраняваните в националното копие данни, което е създадено доброволно от държавата членка, са идентични със и съответстват на тези в базата данни на ШИС и че търсене, извършено в доброволно създаденото ѝ национално копие, дава същите резултати като търсене в базата данни на ШИС. Доколкото това е възможно, крайните ползватели получават данните, необходими за изпълнението на техните задачи, по-специално и когато е необходимо, всички налични данни, позволяващи установяване на самоличността на субекта на данни и предприемане на необходимите действия.

Обосновка

Държавите членки няма да разполагат с цялата информация за всички лица, обект на сигнали. Налагането на постоянно задължение да се предоставя информация на крайния ползвател, която може да не е налична, прави това задължение обременяващо и лишено от логика. Освен това не е ясно чие е това задължение.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Като част от механизма, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013, се извършват редовни изпитвания с цел проверка на техническото и функционалното съответствие на националните копия, и по-специално дали търсенето в националното копие дава същите резултати като търсенето в базата данни на ШИС.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да не се допускат неоправомощени лица до съоръженията за обработване на данни, използвани за обработването на лични данни (контрол на достъпа до съоръженията);

б)  да не се допускат неоправомощени лица до оборудването и съоръженията за обработване на данни, използвани за обработването на лични данни (оборудване, контрол на достъпа и контрол на входа на съоръженията);

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  да се предотвратят неразрешеното обработване на данни в ШИС и неразрешената промяна или заличаване на обработените в ШИС данни (контрол на въвеждането на данни);

Обосновка

Разпоредбата е предвидена в член 34 от Регламента за Евродак.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  да се гарантира, че всички органи с право на достъп до ШИС или до съоръженията за обработване на данни създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които имат разрешение за достъп и за въвеждане, актуализиране и заличаване на данни и търсене в тях, както и че при поискване от националните надзорни органи, посочени в член 50, параграф 1, незабавно им предоставят тези профили (профили на служителите);

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  да се гарантира възможност за възстановяване на инсталираната система в случай на прекъсване на функционирането (възстановяване);

Обосновка

Разпоредбата е предвидена в Регламента за Евродак.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква кб (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кб)  да се гарантира правилното изпълнение на функциите на ШИС, докладването за появили се във функциите грешки (надеждност) и недопускането на увреждане на съхраняваните в ШИС лични данни вследствие на неизправно функциониране на системата (цялост);

Обосновка

Разпоредбата е предвидена в Регламента за Евродак.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато държава членка си сътрудничи с външни изпълнители по задачи, свързани с ШИС, тя следи отблизо дейностите на изпълнителя, за да гарантира спазването на всички разпоредби на настоящия регламент, в това число по-специално за сигурността, поверителността и защитата на данните.

Обосновка

През 2012 г. данните в ШИС бяха компрометирани вследствие на хакерска атака чрез външен изпълнител в Дания. Държавите членки следва да засилят наблюдението върху тези дружества.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Записите съдържат по-специално историята на сигналите, датата и часа на дейността по обработване на данните, вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за обработването на данните.

2.  Записите съдържат по-специално историята на сигналите, датата и часа на дейността по обработване на данните, вида на данните, използвани за извършване на търсене, обработените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за извършването на търсенето и за обработването на данните.

Обосновка

Параграф 3 създава извънреден режим на поддържане на записи на търсенията, при които се използват дактилоскопични данни или портретни снимки.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако търсенето се извършва с дактилографски данни или портретна снимка в съответствие с член 22, записите съдържат по-специално вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за обработването на данните.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, ако търсенето се извършва с дактилоскопични данни или портретна снимка в съответствие с член 22, записите съдържат вида на обработваните данни, вместо действителните данни.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Правилата и форматите за записите се определят чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Записите могат да се използват единствено за посочените в параграф 1 цели и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им.

4.  Записите могат да се използват единствено за посочените в параграф 1 цели и се заличават две години след създаването им.

Обосновка

Изменената формулировка е в съответствие с препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните. За целите на правната сигурност срокът на съхранение на записите следва да бъде указан точно.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни в ШИС, взема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и при необходимост оказва съдействие на националния надзорен орган.

Държавите членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни в ШИС, взема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и оказва съдействие на националния надзорен орган.

Обосновка

От националните органи, които имат достъп до ШИС, следва да се изисква да си сътрудничат с националния надзорен орган. Това изискване е задължение на държавата членка и поради това тя не следва да има право да избира кога да си сътрудничи и кога да не го прави.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да им бъде разрешено да обработват съхраняваните в ШИС данни и периодично след предоставяне на достъп до данните в ШИС, служителите на органите, имащи право на достъп до ШИС, преминават необходимото обучение относно правилата за сигурност на данните и защита на данните и относно процедурите за обработването на данни, както е определено в Наръчника за SIRENE. Служителите биват уведомени за съответните престъпления и наказания.

1.  Преди да им бъде разрешено да обработват съхраняваните в ШИС данни и периодично след предоставяне на достъп до данните в ШИС, служителите на органите, имащи право на достъп до ШИС, преминават необходимото обучение относно правилата за сигурност на данните, основните права, включително защита на данните, и относно процедурите за обработването на данни, както е определено в Наръчника за SIRENE. Служителите биват уведомени за съответните престъпления и наказания, установени в съответствие с член 53а от настоящия регламент.

 

2.  Държавите членки разполагат с национална програма за обучение, свързана с ШИС. Тази програма за обучение включва обучение за крайните потребители, както и за персонала на бюрата SIRENE.

 

3.  Поне веднъж годишно се организират общи курсове за обучение с цел подобряване на сътрудничеството между бюрата SIRENE, като на персонала се дава възможност да се срещне с колегите от другите бюра SIRENE, обменя се информация за методите на работа на национално ниво и се създава единна база от еднородни и равностойни знания.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията отговаря за оперативното управление на централната ШИС. Агенцията, в сътрудничество с държавите членки, гарантира, въз основа на анализ на разходите и ползите, че за централната ШИС по всяко време се използва най-добрата налична технология.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Поправя се допусната грешка.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  задачи, свързани с изпълнението на бюджета;

Обосновка

Агенцията следва да отговаря за всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура. Не е логично задачите да се разпределят между Агенцията и Комисията.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  придобиване и подновяване;

Обосновка

Агенцията следва да отговаря за всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура. Не е логично задачите да се разпределят между Агенцията и Комисията.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  договорни въпроси.

Обосновка

Агенцията следва да отговаря за всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура. Не е логично задачите да се разпределят между Агенцията и Комисията.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията отговаря за всички други задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, по-специално:

заличава се

а)  задачи, свързани с изпълнението на бюджета;

 

б)  придобиване и подновяване;

 

в)  договорни въпроси.

 

Обосновка

Агенцията следва да отговаря за всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура. Не е логично задачите да се разпределят между Агенцията и Комисията.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Агенцията разработва и поддържа механизъм и процедури за извършване на проверки на качеството на данните в ЦС-ШИС и представя редовни доклади на държавите членки. Агенцията представя редовен доклад на Комисията, който обхваща срещнатите проблеми и засегнатите държави членки. Този механизъм, процедури и тълкуване на съответствието със стандартите за качество на данните се определят и разработват чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

5.  Агенцията разработва и поддържа механизъм и процедури за извършване на проверки на качеството на данните в ЦС-ШИС и представя редовни доклади на държавите членки. Агенцията представя редовен доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията, който обхваща срещнатите проблеми и засегнатите държави членки. Този механизъм, процедури и тълкуване на съответствието със стандартите за качество на данните се определят и разработват чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Агенцията също така изпълнява задачи, свързани с предоставянето на обучение относно техническото използване на ШИС и относно мерките за подобряване на качеството на данните в ШИС.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да не се допускат неоправомощени лица до съоръженията за обработване на данни, използвани за обработването на лични данни (контрол на достъпа до съоръженията);

б)  да не се допускат неоправомощени лица до оборудването и съоръженията за обработване на данни, използвани за обработването на лични данни (оборудване, контрол на достъпа и контрол на входа на съоръженията);

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  да се предотвратят неразрешеното обработване на данни в ШИС и неразрешената промяна или заличаване на обработените в ШИС данни (контрол на въвеждането на данни);

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  да се създадат профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени за достъп до данните или до съоръженията за обработване на данни, и тези профили незабавно да бъдат предоставяни на разположение на Европейския надзорен орган по защита на данните, посочен в член 51, при поискване от него (профили на служителите);

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  да се гарантира възможност за възстановяване на инсталираната система в случай на прекъсване на функционирането (възстановяване);

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква кб (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кб)  да се гарантира правилното изпълнение на функциите на ШИС, докладването за появили се във функциите грешки (надеждност) и недопускането на увреждане на съхраняваните в ШИС лични данни вследствие на неизправно функциониране на системата (цялост);

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – точка кв (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кв)  да се гарантира сигурността на техническите обекти на Агенцията.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато Агенцията си сътрудничи с външни изпълнители по задачи, свързани с ШИС, тя следи отблизо дейностите на изпълнителя, за да гарантира спазването на всички разпоредби на настоящия регламент, в това число по-специално за сигурността, поверителността и защитата на данните.

Обосновка

През 2012 г. данните в ШИС бяха компрометирани вследствие на хакерска атака чрез външен изпълнител в Дания. Агенцията следва да засили своето наблюдение върху тези дружества.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Записите съдържат по-специално историята на сигналите, датата и часа на предаване на данните, вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и името на компетентния орган, отговарящ за обработването на данните.

2.  Записите съдържат по-специално историята на всички сигнали, датата и часа на всяка дейност по обработване на данни, вида на данните, използвани за извършване на търсене, обработените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за извършването на търсенето и обработването на данните.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако търсенето се извършва с дактилографски данни или портретна снимка в съответствие с членове 22 и 28, записите съдържат по-специално вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за обработването на данните.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, ако търсенето се извършва с дактилоскопични данни или портретна снимка в съответствие с членове 22 и 28, записите съдържат вида на обработваните данни, вместо действителните данни.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Правилата и форматите за записите се определят чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Записите могат да се използват единствено за целите, посочени в параграф 1, и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им. Записите, съдържащи историята на сигналите, се заличават от една до три години след заличаване на сигналите.

4.  Записите могат да се използват единствено за целите, посочени в параграф 1, и се заличават две години след създаването им. Записите, съдържащи историята на сигналите, се заличават две години след заличаване на сигналите.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, редовно провежда кампании за информиране на обществеността относно целите на ШИС, съхраняваните данни, органите, имащи достъп до ШИС, и правата на субектите на данни. Държавите членки, в сътрудничество със своите национални надзорни органи, разработват и изпълняват необходимите политики за общо информиране на гражданите си за ШИС.

В началото на прилагането на настоящия регламент Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, провежда кампания за информиране на гражданите на Съюза и на трети държави относно целите на ШИС, съхраняваните данни, органите, имащи достъп до ШИС, и правата на субектите на данни. Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и с Европейския надзорен орган по защита на данните, повтаря тези кампании редовно, най-малко веднъж годишно. Държавите членки, в сътрудничество със своите национални надзорни органи, разработват и изпълняват необходимите политики за общо информиране на гражданите и жителите си за ШИС. Държавите членки гарантират осигуряването на достатъчно финансиране за тези политики за информиране.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат член 8, параграф 1 или разпоредбите на настоящия регламент, предвиждащи съхраняването на допълнителни данни, ШИС съдържа само тези категории данни, които се предоставят от всяка държава членка съгласно изискваното за целите, посочени в член 24.

1.  Без да се засягат член 8, параграф 1 или разпоредбите на настоящия регламент, предвиждащи съхраняването на допълнителни данни, ШИС съдържа само тези категории данни, които се предоставят от всяка държава членка съгласно изискваното за целите, посочени в членове 24 и 27.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията за лицата, по отношение на които е бил подаден сигнал, съдържа единствено следните данни:

2.  Информацията за лицата, по отношение на които е бил подаден сигнал с цел отказ за влизане и престой, съдържа единствено следните данни:

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  всички специфични, обективни и непроменливи физически отличителни белези;

д)  всички специфични, обективни и непроменливи физически отличителни белези, които не са свързани със специални категории лични данни, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679, като например етнически произход, религиозни убеждения, увреждания, сексуален живот или сексуална ориентация;

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  пол;

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  дали въпросното лице е въоръжено, склонно към насилие, извършило е бягство или участва в дейност, посочена в членове 1, 2, 3 или 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма;

й)  дали въпросното лице е въоръжено, склонно към насилие, извършило е бягство или участва в дейност, посочена в членове 3—12 и 14 от Директива (ЕС) 2017/541;

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  връзка(и) с други сигнали, подадени в ШИС, съгласно член 38;

о)  връзка(и) с други сигнали, подадени в ШИС, съгласно член 43;

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква р – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  предишна осъдителна присъда, според предвиденото в член 24, параграф 2, буква а);

–  предишна осъдителна присъда според предвиденото в член 24, параграф 1, букви а), подточка i) и член 24, параграф 1, буква 2б);

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква р – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  сериозна заплаха за сигурността, според предвиденото в член 24 параграф 2, буква б);

–  сериозна заплаха за сигурността, според предвиденото в член 24 параграф 1, буква а), подточка ii);

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква р – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  забрана за влизане, според предвиденото в член 24, параграф 3; или

–  забрана за влизане, издадена в съответствие с процедури, спазващи Директива 2008/115/ЕО, според предвиденото в член 24, параграф 3; или

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква с

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с)  вид на престъплението (за сигнали, подадени съгласно член 24, параграф 2 от настоящия регламент);

с)  вид на престъплението (за сигнали, подадени съгласно член 24, параграф 1 от настоящия регламент);

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 20 - параграф 2 - буква ч

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ч)  дактилографски данни;

ч)  дактилоскопични данни;

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква ша (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ша)  данните, посочени в букви а) — г), е) – ж) и и), от валиден/валидни документ(и) за самоличност, притежание на лицето, различен/различни от документа, посочен в букви т) до х), тъй като такива данни не са налични в този документ.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Техническите правила са подобни на тези за търсенето в ЦС—ШИС, в националните копия и в техническите копия по член 36. Те се основават на общи стандарти, определени и разработени чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Техническите правила, необходими за търсене на данните, посочени в параграф 2, се определят и разработват в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2. Тези технически правила са подобни по отношение на търсенето в ЦС-ШИС, в националните копия и в техническите копия, посочени в член 36, и се основават на общи стандарти, определени и разработени чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

заличава се

Обосновка

Разпоредбата е обхваната в параграф 3.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При прилагането на член 24, параграф 2 държавите членки при всички обстоятелства създават такъв сигнал по отношение на граждани на трети държави, ако престъплението попада в обхвата на членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма71.

заличава се

__________________

 

71 Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

 

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специални правила за въвеждане на снимки, портретни снимки и дактилографски данни

Специални правила за въвеждане на снимки, портретни снимки и дактилоскопични данни

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 22 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 54а във връзка с изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за въвеждането на биометрични идентификатори в ШИС, в съответствие с настоящия регламент. Тези изисквания включват броя на пръстовите отпечатъци, които трябва да бъдат въведени, способа на снемането им и минималния стандарт за качество, на който трябва да отговарят всички биометрични идентификатори.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Сигнал не може да бъде въведен без данните, посочени в член 20, параграф 2, букви а), ж), к), м), н) и р). Когато даден сигнал се основава на решение, взето съгласно член 24, параграф 2, се въвеждат и данните, посочени в член 20, параграф 2, буква с).

1.  Сигнал не може да бъде въведен без данните, посочени в член 20, параграф 2, букви а), б), ж), з), и), к), м), н) и р). Когато даден сигнал се основава на решение, взето съгласно член 24, параграф 1, се въвеждат и данните, посочени в член 20, параграф 2, буква с).

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При наличие се въвеждат и всички други данни, посочени в член 20, параграф 2.

2.  Без да се нарушават разпоредбите на член 22, при наличие и ако са спазени условията за въвеждане на данните, се въвеждат и другите данни, посочени в член 20, параграф 2.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 23 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23а

 

Съвместимост на сигналите

 

1.  Преди да въведе нов сигнал, държава членка проверява дали за лицето вече е подаден сигнал в ШИС.

 

2.  В ШИС II може да бъде въведен само по един сигнал за лице или обект от държава членка. Въпреки това, когато е необходимо, нови сигнали могат да бъдат въведени за същото лице от други държави членки, при условие че сигналите са съвместими. Съвместимостта се гарантира в съответствие с параграф 3.

 

3.  Правилата относно съвместимостта на сигналите се определят в наръчника за SIRENE, посочен в член 8, параграф 4. Когато за дадено лице вече е подаден сигнал в ШИС, държавата членка, която желае да въведе нов сигнал, проверява дали е налице несъвместимост на сигналите. Ако не е налице несъвместимост, държавата членка може да въведе новия сигнал. Ако сигналите са несъвместими, съответните бюра SIRENE се консултират помежду си посредством обмен на допълнителна информация, за да постигнат споразумение в съответствие с реда на приоритетност на сигналите, предвиден в наръчника за SIRENE. Отклоняване от реда на приоритетност на сигналите може да се допусне след консултации между бюрата SIRENE, ако това се налага поради изключително важни национални интереси.

Обосновка

Разпоредби, предвидени в настоящия наръчник за SIRENE, които поради особено голямото си значение трябва да фигурират в регламента.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Данните за граждани на трети държави, по отношение на които е бил подаден сигнал с цел отказ за влизане и престой, се въвеждат в ШИС въз основа на национален сигнал след решение, взето от компетентните административни или съдебни органи в съответствие с процедурните правила, предвидени в националното законодателство, и въз основа на индивидуална оценка. Обжалването на такива решения се извършва в съответствие с националното законодателство.

1.  Държавите членки, след решение на национално равнище, подават сигнал за целите на отказ за влизане и престой, само ако са изпълнени последователно следните условия:

 

а)  сигналът се подава единствено, ако е приложимо поне едно от следните условия:

 

i)  гражданин на трета държава е бил осъден в държава членка за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок от поне три години;

 

ii)  има сериозни основания да се счита, че гражданин на трета държава е извършил сериозно престъпление или терористично престъпление или има доказателства, че гражданин на трета държава възнамерява да извърши такова престъпление на територията на държава членка.

 

б)  Тогава държавата членка:

 

i)  извършва индивидуална оценка на това дали присъствието на съответния гражданин на трета държава на територията на държава членка съставлява опасност за обществения ред, обществената сигурност или националната сигурност;

 

ii)  когато държавата членка стигне до заключението, че гражданинът на трета държава съставлява такава заплаха, тя взема административно или съдебно решение.

 

Едва впоследствие държавата членка подава сигнал за целите на отказ на влизане и престой.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сигнал се въвежда, когато решението по параграф 1 се основава на заплаха за обществения ред или обществената сигурност, или за националната сигурност, каквато заплаха може да представлява присъствието на въпросния гражданин на трета държава на територията на държава членка. Такова положение може да възникне по-специално в случай на:

заличава се

а)  гражданин на трета държава, който е бил осъден в държава членка за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок от поне една година;

 

б)  гражданин на трета държава, по отношение на когото има сериозни основания да се счита, че е извършил тежко престъпление, или по отношение на когото съществуват явни признаци за намерение да извърши такова престъпление на територията на държава членка.

 

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Лицата, по отношение на които е взето решение съгласно параграф 1, буква б), подточка ii), имат право да го обжалват. Обжалванията се извършват в съответствие с националното законодателство. Тези обжалвания включват ефективни средства за правна защита пред правораздавателен орган.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Ако гражданин на трета държава е бил осъден в държава членка за престъпление, посочено в Директива (ЕС) 2017/541, с присъда за лишаване от свобода или заповед за задържане за период от най-малко пет години, от държавите членки не се изисква да извършват оценка съгласно параграф 2 или съгласно член 21 преди издаването на административно или съдебно решение, отнасящо се до това лице. Държавите членки издават решение само когато това не създава заплаха за обществения ред или националната сигурност и в съответствие с техните задължения съгласно международното право.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Сигнал се въвежда, когато решението по параграф 1 представлява забрана за влизане, издадена в съответствие с процедури, спазващи разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. Подаващата държава членка гарантира, че сигналът влиза в действие в ШИС в момента на връщане на засегнатия гражданин на трета държава. Потвърждението на връщането се съобщава на подаващата държава членка в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2018/xxx [Регламента относно връщането].

3.  Сигнал се въвежда, когато решението по параграф 1, буква б), подточка ii) от настоящия член представлява забрана за влизане, издадена в съответствие с процедури, спазващи разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. Подаващата държава членка гарантира, че сигналът влиза в действие в ШИС, когато засегнатият гражданин на трета държава напусне територията на държавите членки. Потвърждението на връщането се съобщава на подаващата държава членка в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2018/xxx [Регламента относно връщането].

Обосновка

Целта е да се поясни текстът.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държава членка обмисля предоставянето на разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой на гражданин на трета държава, за когото друга държава членка е въвела сигнал за отказ за влизане и престой, тя първо се консултира с подаващата държава членка чрез обмен на допълнителна информация и взема под внимание интересите на тази държава членка. Подаващата държава членка предоставя окончателен отговор в срок от седем дни. Когато държавата членка, която обмисля предоставянето на разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, реши да го предостави, сигналът за отказ за влизане и престой се заличава.

1.  Преди държава членка официално да реши да предостави разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой на гражданин на трета държава, за когото друга държава членка е въвела сигнал за отказ за влизане и престой, тя първо се консултира с подаващата държава членка чрез обмен на допълнителна информация и взема под внимание интересите на тази държава членка. Подаващата държава членка предоставя окончателен отговор в срок от седем дни. Окончателното решение за това дали да се предостави разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой на гражданин на трета държава, се взема от държавата членка, извършваща справката. Ако бъде предоставено разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, сигналът за отказ за влизане и престой се заличава незабавно.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато държава членка обмисля въвеждането на сигнал за отказ за влизане и престой по отношение на гражданин на трета държава, който притежава валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, издадено от друга държава членка, тя първо се консултира с държавата членка, издала разрешението, чрез обмен на допълнителна информация и взема под внимание интересите на тази държава членка. Държавата членка, издала разрешението, предоставя окончателен отговор в срок от седем дни. Ако държавата членка, издала разрешението, реши то да остане в действие, сигналът за отказ за влизане и престой не се въвежда.

2.  Преди държава членка да реши да въведе сигнал за отказ за влизане и престой по отношение на гражданин на трета държава, който притежава валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, издадено от друга държава членка, тя първо се консултира с държавата членка, издала разрешението, чрез обмен на допълнителна информация и взема под внимание становището на тази държава членка. Държавата членка, издала разрешението, предоставя окончателен отговор в срок от седем дни. Ако държавата членка, издала разрешението, реши то да остане в действие, сигналът за отказ за влизане и престой не се въвежда.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Държавата членка, която отговаря за въвеждането, актуализирането и заличаването на тези сигнали от името на всички държави членки, се определя в момента на приемане на съответната мярка, предприета в съответствие с член 29 от Договора за Европейския съюз. Процедурата за определяне на отговорната държава членка се установява и изготвя чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

2.   Държавата членка, която отговаря за въвеждането, актуализирането и заличаването на тези сигнали от името на всички държави членки, се определя в момента на приемане на съответната мярка, предприета в съответствие с член 29 от Договора за Европейския съюз.

Обосновка

Тъй като в основния акт не се съдържат елементи, свързани с процедурата, една указваща процедурата мярка по-скоро допълва акта, а не гарантира еднакви условия на прилагане. Поради това е необходим делегиран акт, а не акт за изпълнение.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт в съответствие с член 54а по отношение на процедурата за определяне на държавата членка, носеща отговорност съгласно параграф 2 от настоящия член.

Обосновка

Тъй като в основния акт не се съдържат елементи, свързани с процедурата, една указваща процедурата мярка по-скоро допълва акта, а не гарантира еднакви условия на прилагане. Поради това е необходим делегиран акт, а не акт за изпълнение.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 27a

 

Действия, които трябва да бъдат предприети във връзка със сигнал

 

1.  В случай на положителен резултат по отношение на гражданин на трета държава, за когото е подаден сигнал в съответствие с членове 24 и 27, компетентният орган:

 

а)  без да се засягат разпоредбите на член 6, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/399, отказва влизане в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399;

 

б)  без да се засягат разпоредбите на член 22 от Регламент (ЕС) 810/2009, отказва виза в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) 810/2009;

 

в)  без да се засягат разпоредбите на член 38 от Регламент [Регламент за създаване на ETIAS], отказва разрешение за пътуване в съответствие с член 31 от този регламент.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специални правила за проверка или търсене със снимки, портретни снимки и дактилографски данни

Специални правила за проверка или търсене със снимки, портретни снимки и дактилоскопични данни

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Снимки, портретни снимки и дактилографски данни се извличат от ШИС с цел проверка на самоличността на лице, чието местонахождение е установено в резултат на буквено-цифрово търсене, осъществено в ШИС.

1.  Когато снимки, портретни снимки и дактилоскопични данни се съдържат в сигнал в ШИС, тези данни се извличат от ШИС с цел потвърждаване на самоличността на лице, чието местонахождение е открито в резултат на буквено-цифрово търсене, осъществено в ШИС.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Преди да се въведе нов сигнал, може да се направи справка с помощта на пръстови отпечатъци, за да се провери дали лицето вече фигурира в ШИС под различна самоличност.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дактилографски данни могат да се използват също за установяване на самоличността на дадено лице. Дактилографските данни, съхранявани в ШИС, се използват с цел установяване на самоличността, ако самоличността на лицето не може да бъде установена с други средства.

2.  Дактилоскопични данни могат да се използват също за установяване на самоличността на дадено лице. Дактилоскопичните данни, съхранявани в ШИС, се използват единствено с цел установяване на самоличността, ако самоличността на лицето не може да бъде установена чрез буквено-цифрови данни.За тази цел централната ШИС съдържа автоматизирана система за дактилоскопична идентификация (AFIS).

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки предоставят на крайните ползватели автоматизирана система за дактилоскопична идентификация най-късно две години след влизането в сила на настоящия регламент. Те предприемат всички необходими за тази цел мерки, включително, когато е необходимо, адаптиране на техните Н.ШИС.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В дактилографските данни, съхранявани в ШИС във връзка със сигнали, подадени съгласно член 24, може да се извършва и търсене с пълни или непълни набори от пръстови отпечатъци или отпечатъци на длани, намерени на местопрестъпление в хода на разследване, в случаите, в които може да се установи с висока степен на вероятност, че принадлежат на извършителя на престъплението, при условие че компетентните органи не могат да установят самоличността на лицето посредством други национални, европейски или международни бази данни.

3.  В дактилоскопичните данни, съхранявани в ШИС във връзка със сигнали, подадени съгласно членове 24 и 27, може да се извършва и търсене с пълни или непълни набори от пръстови отпечатъци или отпечатъци на длани, намерени на местопрестъпление на терористично или друго тежко престъпление в хода на разследване, в случаите, в които може да се установи с висока степен на вероятност, че принадлежат на извършителя на терористичното или на друго тежко престъпление, при условие че компетентните органи не могат да установят самоличността на лицето посредством други национални, европейски или международни бази данни.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато окончателното идентифициране съгласно настоящия член покаже, че резултатът от сравняването, получен от централната система, не съответства на дактилоскопичните данни, изпратени за сравняване, държавите членки незабавно заличават резултата от сравняването и съобщават този факт на Агенцията във възможно най-кратък срок и не по-късно от три работни дни.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Веднага след като е налице техническа възможност за това и при гарантиране на висока степен на надеждност на определянето на самоличността, снимките и портретните снимки могат да се използват за установяване на самоличността на дадено лице. Установяване на самоличността въз основа на снимки или портретни снимки се извършва само на редовните гранични контролно-пропускателни пунктове, където се използват системи за самообслужване и системи за автоматизиран граничен контрол.

4.  Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт в съответствие с член 54а, с който да определи използването на снимки и портретни снимки с цел установяване на самоличността на лицата, както и техническите стандарти за това, включително за търсенето, както и идентификацията и потвърждаването на самоличността. Комисията приема този делегиран акт, веднага след като е налице техническа възможност за това, при висока степен на надеждност на определянето на самоличността, при която снимките и портретните снимки могат да се използват за установяване на самоличността на дадено лице. Установяване на самоличността въз основа на снимки или портретни снимки се извършва само на редовните гранични контролно-пропускателни пунктове, където се използват системи за самообслужване и системи за автоматизиран граничен контрол.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  други дейности по правоприлагане, извършвани с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления в съответната държава членка;

в)  предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления или други сериозни престъпления в съответната държава членка, по отношение на които е приложима Директива (ЕС) 2016/680;

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  проверки за сигурност в контекста на процедури, свързани със заявления за международна закрила, доколкото тези органи не са „решаващи органи“ съгласно посоченото в член 2, буква е) от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a, и когато е целесъобразно – предоставяне на консултации в съответствие с Регламент (ЕС) № 377/2004 на Съвета;

 

____________

 

1a Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

 

Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1).

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на член 24, параграфи 2 и 3 и член 27 правото на достъп до въведените в ШИС данни и правото на директно търсене в тези данни могат да се упражняват също от националните съдебни органи, включително отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, в изпълнението на техните задачи, предвидени в националното законодателство, както и от техните координиращи органи.

2.  За целите на член 24, параграфи 1 и 3 и член 27 правото на достъп до въведените в ШИС данни и правото на директно търсене в тези данни могат да се упражняват също от националните съдебни органи, включително отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, в изпълнението на техните задачи, предвидени в националното законодателство, както и от техните координиращи органи.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Правото на достъп до данни за документи, свързани с лица, които са въведени в съответствие с член 38, параграф 2, букви й) и к) от Регламент (ЕС) 2018/xxx [полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси], и правото на търсене в тези данни могат да се упражняват също така от органите, посочени в параграф 1, буква г). Достъпът на тези органи до данните се урежда от законодателството на всяка държава членка.

3.  Правото на достъп до данни за документи, свързани с лица, които са въведени в съответствие с член 38, параграф 2, букви й) и к) от Регламент (ЕС) 2018/xxx [полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси], и правото на търсене в тези данни могат да се упражняват също така от органите, посочени в параграф 1, буква г). Достъпът на тези органи до данните е в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и със законодателството на Съюза в областта на защитата на данните.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) в рамките на своя мандат има правото на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях.

1.  Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) има правото на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях, когато това е необходимо с оглед на изпълнението на нейния мандат.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато при търсене, извършено от Европол, се установи съществуването на сигнал в ШИС, Европол информира подаващата държава членка посредством каналите, определени в Регламент (ЕС) 2016/794.

2.  Когато при търсене, извършено от Европол, се установи съществуването на сигнал в ШИС, Европол незабавно информира подаващата държава членка посредством обмен на допълнителна информация чрез средствата на комуникационната инфраструктура и в съответствие с разпоредбите, предвидени в наръчника за SIRENE. До момента, в който Европол ще може да използва предвидените функционалности за обмен на допълнителна информация, той информира подаващата държава членка посредством каналите, определени в Регламент (ЕС) 2016/794.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на информацията, получена от търсене в ШИС, става само със съгласието на съответната държава членка. Ако държавата членка разреши използването на тази информация, работата на Европол с тази информация се урежда от Регламент (ЕС) 2016/794. Европол има право да предоставя тази информация на трети държави и трети органи само със съгласието на съответната държава членка.

3.  Използването на информацията, получена от търсене в ШИС, става само със съгласието на държавата членка, подала сигнала. Ако държавата членка разреши използването на тази информация, работата на Европол с тази информация се урежда от Регламент (ЕС) 2016/794. Европол има право да предоставя тази информация на трети държави и трети органи само със съгласието на държавата членка, подала сигнала, и при пълно спазване на законодателството на Съюза относно защитата на данните.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Европол може да поиска допълнителна информация от съответната държава членка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794.

4.  Европол може да поиска допълнителна информация от държавата членка, подала сигнала, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ограничава достъпа до въведените в ШИС данни до специално оправомощени служители на Европол;

б)  ограничава достъпа до въведените в ШИС данни до специално оправомощени служители на Европол, които се нуждаят от достъп за изпълнение на своите задачи;

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  приема и прилага мерките, предвидени в членове 10 и 11;

в)  приема и прилага мерките, предвидени в членове 10, 11, 13 и 14;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Всички копия, посочени в параграф 6, които водят до офлайн бази данни, могат да се съхраняват за срок не по-дълъг от 48 часа. Този срок може да бъде удължен в извънредни случаи до приключването на извънредния случай. Европол докладва всяко такова удължаване на Европейския надзорен орган по защита на данните.

7.  Всички копия, посочени в параграф 6, които водят до офлайн бази данни, могат да се съхраняват за срок не по-дълъг от 48 часа. Когато Европол създава офлайн база данни с данни от ШИС, той докладва за съществуването на такава база данни на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обосновка

В текста на Комисията се предоставя необосновано право на Европол да поддържа офлайн база данни с данни от ШИС, след като обяви дадена ситуация за извънредна. От друга страна, тъй като Европол има достъп до ШИС, няма абсолютно никаква нужда да задържа данните в офлайн база данни за по-дълго от първоначално посочения срок от 48 часа, създавайки излишен риск. Поради това от Европол следва да се изисква да уведомява Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), когато създава такава офлайн база данни.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Европол може да получава и обработва допълнителна информация относно съответни сигнали в ШИС, при условие че правилата за обработването на данни, посочени в параграфи 2—7, се прилагат надлежно.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  С цел проверка на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и осигуряване на подходяща сигурност и цялост на данните, Европол следва да води записи за всеки достъп до ШИС и търсене в нея. Тези записи и документация не съставляват неправомерно изтегляне или копиране на части от ШИС.

9.  С цел проверка на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и осигуряване на подходяща сигурност и цялост на данните, Европол води записи за всеки достъп до ШИС и търсене в нея. Тези записи показват по-специално датата и часа на дейността по обработка на данните, вида на обработените данни и името на лицето, отговорно за обработването на данните. Тези записи и документация не съставляват неправомерно изтегляне или копиране на части от ШИС. Съдържанието, срокът на съхранение, устройството и форматите на тези записи се определят в съответствие с член 12.

Обосновка

Разпоредбата следва да бъде в съответствие с отговорностите на държавите членки за записване, съгласно указаното в член 12.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a.  Европол бива информиран незабавно от държавите членки за всички сигнали, създадени съгласно член 24, и за намерените съответствия във връзка с тези сигнали, когато дадено лице се издирва от държава членка във връзка с престъпление, посочено в Директива (ЕС) 2017/541.

Обосновка

Разпоредбата следва да бъде в съответствие с отговорностите на държавите членки за записване, съгласно указаното в член 12.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с член 40, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана или на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията в рамките на своя мандат имат право на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях.

1.  В съответствие с член 40, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на европейските екипи, както са посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624, както и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията в рамките на своя мандат имат право на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях в съответствие с настоящия регламент. Те имат това право само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на своите задачи и доколкото това се изисква съгласно оперативния план за определена операция.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана или на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията осъществяват достъп до данните, въведени в ШИС, и извършват търсене в тях в съответствие с параграф 1 посредством посочения в член 32, параграф 2 технически интерфейс, създаден и поддържан от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

2.  Членовете на екипите, както са посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624, както и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията осъществяват достъп до данните, въведени в ШИС, и извършват търсене в тях в съответствие с параграф 1 посредством посочения в член 32, параграф 2 технически интерфейс, създаден и поддържан от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато при търсене, извършено от член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, или от член на екипите за съдействие в управлението на миграцията, се установи съществуването на сигнал в ШИС, това се съобщава на подаващата държава членка. В съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на екипите могат да действат в отговор на сигнал в ШИС единствено съгласно инструкциите и, като общо правило, в присъствието на гранични служители или персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, на приемащата държава членка, в която извършват операция. Приемащата държава членка може да оправомощи членовете на екипите да действат от нейно име.

3.  Когато при търсене, извършено от член на екипите, както са посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624, или от член на екипите за съдействие в управлението на миграцията, се установи съществуването на сигнал в ШИС, това се съобщава незабавно на подаващата държава членка. В съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на екипите могат да действат в отговор на сигнал в ШИС единствено съгласно инструкциите и, като общо правило, в присъствието на гранични служители или персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, на приемащата държава членка, в която извършват операция. Приемащата държава членка може да оправомощи членовете на екипите да действат от нейно име.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всеки достъп и всяко търсене, осъществени от член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, или от член на екипите за съдействие в управлението на миграцията, се записват в съответствие с разпоредбите на член 12, а всяко използване от тяхна страна на данни, до които са имали достъп, се регистрира.

4.  С цел проверка на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и осигуряване на подходяща сигурност и цялост на данните, Европейската агенция за гранична и брегова охрана води записи за всеки достъп до ШИС и търсене в нея, осъществени от екипите, както са посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624, или от член на екипите за съдействие в управлението на миграцията. Тези записи показват по-специално датата и часа на предаване на данните, вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на обработените данни и името на лицето, отговорно за обработването на данните. Тези записи и документация не съставляват неправомерно изтегляне или копиране на части от ШИС. Съдържанието, срокът на съхранение, правилата и форматите на тези записи се определят в съответствие с член 12.

Обосновка

Съответните разпоредби следва да бъдат същите, каквито са приложими по отношение на Европол.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Достъпът до данните, въведени в ШИС, е ограничен до даден член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, или до член на екипите за съдействие в управлението на миграцията и не се отнася до друг член на екипа.

5.  Достъпът до данните, въведени в ШИС, е ограничен до даден член на екипите, както са посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624, или до член на екипите за съдействие в управлението на миграцията, при условие че те са преминали необходимото обучение. Достъпът не се отнася до друг член на екипа.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Приемат се и се прилагат мерките за гарантиране на сигурност и поверителност, предвидени в членове 10 и 11.

6.  Приемат се и се прилагат мерките за гарантиране на сигурност и поверителност, предвидени в членове 10, 11, 13 и 14.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел анализиране на заплахите, които могат да засегнат функционирането или сигурността на външните граници, Европейската агенция за гранична и брегова охрана има право на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях, в съответствие с членове 24 и 27.

1.  Надлежно оправомощени служители на Европейската агенция за гранична и брегова охрана имат достъп до статистическите данни, налични в централното хранилище, посочено в член 54, параграф 6, за целите на провеждане на анализи на риска и оценки на уязвимостите, съгласно указаното в членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) 2016/1624.

Обосновка

Въпреки участието си в операции, за които в член 31 е предвиден достъп до системата, Frontex не изисква достъп до личните данни в сигналите в ШИС. Агрегираните статистически данни са напълно достатъчни за изпълнението на мандата на Frontex.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на член 31, параграф 2 и параграф 1 от настоящия член Европейската агенция за гранична и брегова охрана създава и поддържа технически интерфейс, който позволява директно свързване с централната ШИС.

2.  За целите на член 31, параграф 2, Европейската агенция за гранична и брегова охрана създава и поддържа технически интерфейс, който позволява директно свързване с централната ШИС.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато при търсене, извършено от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, се установи съществуването на сигнал в ШИС, тя информира подаващата държава членка.

заличава се

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  С цел изпълнение на задачите, възложени ѝ с Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), Европейската агенция за гранична и брегова охрана има право на достъп до и проверка на данните, въведени в ШИС, в съответствие с членове 24 и 27.

4.  С цел изпълнение на задачите, възложени им с Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), надлежно упълномощените служители на централното звено на ETIAS, създадено в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, имат право, доколкото това е необходимо за целите, на достъп до и проверка на данните, въведени в ШИС, в съответствие с членове 24 и 27.

Обосновка

Следва да бъде уточнено, че достъпът до ШИС във връзка с ETIAS не е предвиден за Агенцията като цяло, а за централното звено на ETIAS.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато при проверка, извършена от Европейската агенция за гранична и брегова охрана за целите на параграф 2, се установи съществуването на сигнал в ШИС, се прилага процедурата, посочена в член 22 от Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).

заличава се

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Всеки достъп и всяко търсене, осъществени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, се записват в съответствие с разпоредбите на член 12, а всяко използване на данни, до които Европейската агенция за гранична и брегова охрана е имала достъп, се регистрира.

заличава се

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Освен когато е необходимо за изпълнение на задачите за целите на Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), никакви части от ШИС няма да бъдат свързвани към компютърна система за събиране и обработване на данни, използвана от или в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, нито данните, съдържащи се в ШИС, до които има достъп Европейската агенция за гранична и брегова охрана, ще се прехвърлят в такава система. Никоя част от ШИС не може да се изтегля. Записването на достъпа и на търсенето не се счита за изтегляне или копиране на данни от ШИС.

8.  Никакви части от ШИС няма да бъдат свързвани към компютърна система за събиране и обработване на данни, използвана от или в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, нито данните, съдържащи се в ШИС, до които има достъп Европейската агенция за гранична и брегова охрана, ще се прехвърлят в такава система. Никоя част от ШИС не може да се изтегля. Записването на достъпа и на търсенето не се счита за изтегляне или копиране на данни от ШИС.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Приемат се и се прилагат мерките за гарантиране на сигурност и поверителност, предвидени в членове 10 и 11.

9.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана приема и прилага мерките за гарантиране на сигурност и поверителност, предвидени в членове 10, 11, 13 и 14.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Срок на съхранение на сигналите

Срок на преразглеждане на сигналите

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Сигналите, въведени в ШИС по силата на настоящия регламент, се съхраняват само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени.

1.  Сигналите, въведени в ШИС по силата на настоящия регламент, не се съхраняват по-дълго от времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държава членка, която подава сигнал, преразглежда необходимостта от съхранението му в петгодишен срок от неговото въвеждане в ШИС.

2.  Държава членка, която подава сигнал, преразглежда необходимостта от съхранението му в тригодишен срок от неговото въвеждане в ШИС.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случаите, в които на служителите в бюро SIRENE, отговарящи за координирането и проверката на качеството на данните, стане ясно, че сигналът за дадено лице е изпълнил своята цел и следва да бъде заличен от ШИС, служителите уведомяват органа, който е създал сигнала, за да поставят този въпрос на неговото внимание. Органът разполага с 30 календарни дни от получаването на това уведомление, за да посочи, че сигналът е бил или ще бъде заличен, или посочва причините за съхранението на сигнала. Ако 30-дневният срок изтече, без да бъде получен такъв отговор, сигналът се заличава от служителите на бюрото SIRENE. Бюрата SIRENE докладват всички повтарящи се проблеми в тази област на своя национален надзорен орган.

4.  Веднага след като на служителите в бюро SIRENE, отговарящи за координирането и проверката на качеството на данните, стане ясно, че сигналът за дадено лице е изпълнил своята цел и следва да бъде заличен от ШИС, служителите незабавно уведомяват органа, който е създал сигнала, за да поставят този въпрос на неговото внимание. Органът разполага със 7 календарни дни от получаването на това уведомление, за да посочи, че сигналът е бил или ще бъде заличен, или посочва причините за съхранението на сигнала. Ако седемдневният срок изтече без да бъде получен такъв отговор, сигналът се заличава от служителите на бюрото SIRENE. Бюрата SIRENE докладват всички повтарящи се проблеми в тази област на своя национален надзорен орган.

Обосновка

Тъй като една от целите на този преглед е да се премахнат излишните сигнали от ШИС, бюрата SIRENE следва да действат веднага след като разберат, че даден сигнал следва да се заличи. На съответния орган не следва да му отнема един месец, за да реши дали даден сигнал може да бъде заличен, особено след като бюрото SIRENE вече е направило такава оценка. Седемдневен срок е повече от достатъчен за вземане на решение дали сигналът да се запази.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В рамките на срока за преразглеждане държавата членка, подаваща сигнала, може след обстойна индивидуална оценка, която се регистрира, да реши да запази сигнала за по-дълъг период, в случай че това се окаже необходимо за целите, за които е подаден сигналът. В такъв случай параграф 2 се прилага и по отношение на удължаването. Всяко удължаване на срока на съхранение на даден сигнал се съобщава на ЦС-ШИС.

5.  В рамките на срока за преразглеждане държавата членка, подаваща сигнала, може след обстойна индивидуална оценка, която се регистрира, да реши да запази сигнала за по-дълъг период, в случай че това се окаже необходимо и съразмерно за целите, за които е подаден сигналът. В такъв случай параграф 2 се прилага и по отношение на удължаването. Всяко удължаване на срока на съхранение на даден сигнал се съобщава на ЦС-ШИС.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки водят статистика за броя на сигналите, чийто срок на съхранение е бил удължен в съответствие с параграф 5.

7.  Държавите членки водят статистика за броя на сигналите, чийто срок на съхранение е бил удължен в съответствие с параграф 5, и предават тези данни на надзорните органи, посочени в член 50.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Сигналите за отказ за влизане и престой съгласно член 24 се заличават, когато решението, въз основа на което е въведен сигнал, е оттеглено от компетентния орган, след провеждане, когато е приложимо, на процедурата на консултация, посочена в член 26.

1.  Сигналите за отказ за влизане и престой съгласно член 24 се заличават веднага след като решението, въз основа на което е въведен сигнал, е оттеглено от компетентния орган, след провеждане, когато е приложимо, на процедурата на консултация, посочена в член 26, или при изтичането на срока на съхранение на сигнала в съответствие с член 34.

Обосновка

Що се отнася до документа за полицейското и съдебното сътрудничество, съществува разпоредба относно периода на съхранение на сигнали, която предвижда автоматично удължаване на срока за определен сигнал, ако дадена държава членка реши да не удължава неговото съхранение. Казано ясно, изтичането на срока на съхранение на даден сигнал следва да води до неговото заличаване.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сигналите за граждани на трети държави, спрямо които се прилага ограничителна мярка съгласно посоченото в член 27, се заличават, когато мярката за изпълнение на забраната за пътуване е прекратена, спряна или отменена.

2.  Сигналите за граждани на трети държави, спрямо които се прилага ограничителна мярка съгласно посоченото в член 27, се заличават веднага след като мярката за изпълнение на забраната за пътуване е прекратена, спряна или отменена или при изтичането на срока на съхранение на сигнала в съответствие с член 34.

Обосновка

Що се отнася до документа за полицейското и съдебното сътрудничество, съществува разпоредба относно периода на съхранение на сигнали, която предвижда автоматично удължаване на срока за определен сигнал, ако дадена държава членка реши да не удължава неговото съхранение. Казано ясно, изтичането на срока на съхранение на даден сигнал следва да води до неговото заличаване.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  В допълнение към параграфи 1 – 3 от настоящия член, при необходимост, сигналите също се заличават след проверка на съвместимостта, предвидена в член 23а.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да обработват данните, посочени в член 20, с цел отказ за влизане и престой на тяхната територия.

1.  Държавите членки могат да обработват данните, посочени в член 20, единствено с цел отказ за влизане и престой на тяхната територия.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническите копия, посочени в параграф 2, които водят до автономни бази от данни, могат да се съхраняват за срок не по-дълъг от 48 часа. Този срок може да бъде удължен в извънредни случаи до приключването на извънредния случай.

Техническите копия, посочени в параграф 2, които водят до автономни бази от данни, могат да се съхраняват за срок не по-дълъг от 48 часа.

Обосновка

В съответствие с други внесени изменения създаването на офлайн бази данни създава ясен допълнителен риск за сигурността, свързан с данните в ШИС. Няма основание да се допуска съществуването на такива бази данни за неопределен срок въз основа на заявена неотложност.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки водят актуализиран опис на тези копия, предоставят този опис на разположение на своя национален надзорен орган и гарантират, че разпоредбите на настоящия регламент, по-специално разпоредбите на член 10, се прилагат по отношение на тези копия.

Държавите членки водят актуализиран опис на тези копия, предоставят този опис на разположение на своя национален надзорен орган, както и на Европейския надзорен орган по защита на данните и гарантират, че разпоредбите на настоящия регламент, по-специално разпоредбите на член 10, се прилагат по отношение на тези копия.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Всяко използване на данни, което не съответства на параграфи от 1 до 6, се счита за злоупотреба съгласно националното законодателство на всяка държава членка.

7.  Всяко използване на данни, което не съответства на параграфи от 1 до 6, се счита за злоупотреба съгласно националното законодателство на всяка държава членка и подлежи на санкции съгласно член 53а от настоящия регламент.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Всяка държава членка изпраща на Агенцията списък на своите компетентни органи, които са оправомощени да търсят директно в данните, съдържащи се в ШИС, по силата на настоящия регламент, както и всяка промяна в списъка. В списъка се определя за всеки орган в кои данни същият може да извършва търсене и за какви цели. Агенцията осигурява годишното публикуване на списъка в Официален вестник на Европейския съюз.

8.  Всяка държава членка изпраща на Агенцията списък на своите компетентни органи, които са оправомощени да търсят директно в данните, съдържащи се в ШИС, по силата на настоящия регламент, както и всяка промяна в списъка. В списъка се определя за всеки орган в кои данни същият може да извършва търсене и за какви цели. Агенцията осигурява годишното публикуване на списъка в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията поддържа публичен уебсайт, съдържащ тази информация. Тя гарантира постоянната актуалност на информацията, публикувана в уебсайта.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация в случай на неизпълнение на действия по сигнал

Процедура в случай на неизпълнение на действия по сигнал

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако дадено поискано действие не може да бъде извършено, държавата членка, към която е отправено искането, незабавно уведомява държавата членка, подала сигнала.

Ако дадено поискано действие не може да бъде извършено, се прилага следната процедура:

 

а)  държавата членка, към която е отправено искането, незабавно уведомява държавата членка, подала сигнала, посредством бюрото SIRENE и посочва основанията за неизвършване в съответствие с наръчника за SIRENE;

 

б)  съответните държави членки могат да се договорят за действие, съвместимо с правните инструменти за ШИС II и националното им право;

 

в)  ако дадено поискано действие не може да бъде извършено по отношение на лица, участвали в дейност, посочена в Директива (ЕС) 2017/541, държавата членка, към която е отправено искането, незабавно уведомява Европол.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато подаваща държава членка разполага с относими допълнителни или изменени данни като изброените в член 20, параграф 2, тя незабавно допълва или коригира съответния сигнал.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Когато друга държава членка разполага със съответните допълнителни или променени буквено-цифрови данни, както са посочени в член 20, параграф 2, тази държава членка ги предава незабавно на подалата сигнала държава членка, за да ѝ даде възможност за допълване на сигнала.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато държава членка, различна от тази, която е подала сигнала, разполага с доказателства, сочещи, че дадени данни са фактологично неточни или са неправомерно съхранени, тя уведомява подаващата държава членка за това посредством обмена на допълнителна информация във възможно най-кратък срок и не по-късно от 10 дни, след като се е запознала с въпросните доказателства. Подаващата държава членка проверява съобщението и ако е необходимо, незабавно поправя или заличава въпросните данни.

3.  Когато държава членка, различна от тази, която е подала сигнала, разполага с доказателства, сочещи, че дадени данни са фактологично неточни или са неправомерно съхранени, тя уведомява подаващата държава членка за това посредством обмена на допълнителна информация във възможно най-кратък срок и не по-късно от два работни дни, след като се е запознала с въпросните доказателства. Подаващата държава членка проверява съобщението и ако е необходимо, в срок от седем работни дни от уведомлението поправя или заличава въпросните данни.

Обосновка

Поправянето на грешки в ШИС следва да е приоритет за всички. Ако дадена държава членка разбере за грешка в сигнал, подаден от друга държава членка, тя следва да не чака да изминат 10 дни, преди да уведоми подаващата държава члена за тази грешка. Това следва да бъде направено незабавно и най-късно в рамките на 48 часа. В същия дух, след като бъде уведомена за евентуална грешка, подаващата държава членка следва да разполага със седем дни, за да я поправи или да даде обяснение защо няма грешка. Това е в съответствие с предложеното изменение на член 34, параграф 4 относно действията по заличаване на сигналите след получаване на информация от бюрата SIRENE, че тези сигнали са ненужни.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато държавите членки не могат да постигнат съгласие до два месеца, след като доказателствата са станали известни за първи път, както е описано в параграф 3, държавата членка, която не е подала сигнала, отнася въпроса пред съответните национални надзорни органи, които следва да вземат решение.

4.  Когато държавите членки не могат да постигнат съгласие до два месеца, след като доказателствата са станали известни за първи път, както е описано в параграф 3, държавата членка, която не е подала сигнала, отнася въпроса пред съответните национални надзорни органи и пред Европейския надзорен орган по защита на данните, които следва да вземат решение чрез предвиденото в член 52 сътрудничество.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки обменят допълнителна информация, когато дадено лице подаде жалба, че не е лицето, издирвано по даден сигнал. Когато в резултат на проверката се установи, че всъщност се касае за две различни лица, жалбоподателят бива уведомен за мерките, определени в член 42.

5.  Държавите членки обменят допълнителна информация, когато дадено лице подаде жалба, че не е лицето, издирвано по даден сигнал. Когато в резултат на проверката се установи, че всъщност се касае за две различни лица, жалбоподателят бива уведомен за мерките, определени в член 42, и за правото му на обезщетение в съответствие с член 49, параграф 1.

Обосновка

Когато самоличността на дадено лице е определена неправилно в ШИС, то следва да има право на обезщетение в съответствие с член 49, параграф 1. Това лице следва да бъде уведомено за това, след като стане ясно, че е налице неправилно определяне на самоличността.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато за дадено лице вече има сигнал в ШИС, държавата членка, която въвежда нов сигнал, постига съгласие относно въвеждането на сигнала с държавата членка, въвела първия сигнал. Съгласието се постига въз основа на обмена на допълнителна информация.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба вече е предвидена и обяснена по-добре в член 23б относно съвместимостта на сигналите.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на ШИС и може да предизвика щети или загуба на данни в ШИС, се разглежда като инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

1.  Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на ШИС и може да предизвика щети или загуба на данни в ШИС, се разглежда като инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен неразрешен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки уведомяват Комисията, Агенцията и Европейския надзорен орган по защита на данните за инцидентите, свързани със сигурността. Агенцията уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните за инцидентите, свързани със сигурността.

3.  Без да се нарушават разпоредбите за уведомяване и съобщаване за нарушение на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки уведомяват незабавно Комисията, Агенцията, националния надзорен орган и Европейския надзорен орган по защита на данните за инциденти, свързани със сигурността. В случай на инцидент в централната ШИС, свързан със сигурността, Агенцията незабавно уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните за тези инциденти, свързани със сигурността.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Информацията относно инциденти, свързани със сигурността, които имат или могат да имат въздействие върху функционирането на ШИС в дадена държава членка или в рамките на Агенцията, или върху наличността, целостта и поверителността на данните, въведени или изпратени от други държави членки, се предоставя на държавите членки и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, осигурен от Агенцията.

4.  Информацията относно инциденти, свързани със сигурността, които имат или могат да имат въздействие върху функционирането на ШИС в дадена държава членка или в рамките на Агенцията, или върху наличността, целостта и поверителността на данните, въведени или изпратени от други държави членки, се предоставя незабавно на държавите членки и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, осигурен от Агенцията.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В случай на инцидент, свързан със сигурността, държавите членки и eu-LISA си сътрудничат помежду си.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  В случай на нарушение на сигурността на данните, субектите на данните се уведомяват съгласно член 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 31 от Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Комисията докладва незабавно на Европейския парламент и на Съвета относно сериозни инциденти.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г.  Когато даден инцидент, свързан със сигурността, е причинен от злоупотребата с данни, държавите членки, Европол, Евроюст и Европейската агенция за гранична и брегова охрана гарантират налагането на санкции или дисциплинарни мерки в съответствие с член 53а.

Обосновка

Когато даден инцидент, свързан със сигурността, е причинен от някой с достъп до ШИС, който злоупотребява с данните, на това лице следва да му бъдат наложени санкции.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  бюрото SIRENE се свързва с органа, отправил искането, за да се изясни дали сигналът се отнася за същото лице;

а)  бюрото SIRENE незабавно се свързва с органа, отправил искането, за да се изясни дали сигналът се отнася за същото лице;

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако при кръстосаната проверка се установи, че лицето, за което се отнася новият сигнал, действително е същото лице, което вече фигурира в ШИС, бюрото SIRENE прилага процедурата за въвеждане на множествени сигнали по член 39, параграф 6. Ако в резултат на проверката се установи, че в действителност това са две различни лица, бюрото SIRENE одобрява искането за въвеждане на втория сигнал, като добавя необходимите елементи за предотвратяване на евентуално неправилно определяне на самоличността.

б)  ако при кръстосаната проверка се установи, че лицето, за което се отнася новият сигнал, действително е същото лице, което вече фигурира в ШИС, бюрото SIRENE прилага процедурата за въвеждане на множествени сигнали по член 23а. Ако в резултат на проверката се установи, че в действителност това са две различни лица, бюрото SIRENE одобрява искането за въвеждане на втория сигнал, като добавя необходимите елементи за предотвратяване на евентуално неправилно определяне на самоличността.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случаите, в които може да възникне объркване между лице, което действително е обектът на даден сигнал, и лице, с чиято самоличност е злоупотребено, подаващата държава членка добавя в сигнала данни относно последното лице, с изричното съгласие на това лице, с цел да се предотвратят отрицателните последици от неправилно определяне на самоличността.

1.  В случаите, в които може да възникне объркване между лице, което действително е обектът на даден сигнал, и лице, с чиято самоличност е злоупотребено, подаващата държава членка добавя в сигнала данни относно последното лице, с изричното съгласие на това лице, с цел да се предотвратят отрицателните последици от неправилно определяне на самоличността. Всяко лице, с чиято самоличност е извършена злоупотреба, има правото да оттегли съгласието си за обработване на информацията.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на настоящия член в ШИС могат да се въвеждат и допълнително да се обработват само следните лични данни:

3.  За целите на настоящия член и с изричното съгласие на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено за всяка категория данни, в ШИС могат да се въвеждат и допълнително да се обработват само следните лични данни:

Обосновка

Важно е отново да се подчертае, че посочените лични данни могат да се въвеждат в ШИС само след изричното съгласие на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  пол;

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Данните, посочени в параграф 3, се заличават едновременно със съответния сигнал или по-рано, ако лицето поиска това.

5.  Данните, посочени в параграф 3, се заличават веднага след като това бъде поискано от лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, или едновременно със заличаването на съответния сигнал.

Обосновка

Текстът на Комисията е малко подвеждащ. По-ясно е да се започне с правото на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, да поиска заличаване на данните веднага след като пожелае това. След това, ако няма такова искане, тези данни се заличават по естествен начин, когато се заличи съответният сигнал.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработването на лични данни от Агенцията съгласно настоящия регламент.

1.  Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага по отношение на обработването на лични данни от Агенцията и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана съгласно настоящия регламент.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за обработването на лични данни от органите, посочени в член 29 от настоящия регламент, при условие че не се прилагат националните разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680.

2.  Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за обработването на лични данни съгласно настоящия регламент, освен ако това обработване не се извършва от компетентните органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, изпълнението на наказания или предпазването от заплахи за обществената сигурност.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Към обработването на лични данни съгласно настоящия регламент от компетентните национални органи за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, изпълнението на наказания или предпазването от заплахи за обществената сигурност, се прилагат националните разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Регламент (ЕС) 2016/794 се прилага по отношение на обработването на лични данни от Европол в съответствие с член 30 от настоящия регламент.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По отношение на обработването на данни от компетентните национални органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване, се прилагат националните разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680.

заличава се

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на достъп, коригиране на неточни данни и заличаване на неправомерно съхранявани данни

Право на достъп, коригиране и ограничаване на неточни данни и заличаване на неправомерно съхранявани данни

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правото на субектите на данни на достъп до свързаните с тях данни, въведени в ШИС, и на коригиране или заличаване на тези данни се упражнява в съответствие със законодателството на държавата членка, пред която те се позовават на това право.

1.  Без да се засягат разпоредбите на членове 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, всеки гражданин на трета държава има право на достъп и получаване на данните, които се отнасят до него и които са регистрирани в ШИС, както и на това отнасящите се до него данни, които са неточни, да бъдат поправени или допълнени, а незаконно регистрираните данни да бъдат заличени, като обработката на данните се ограничава.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Където е уместно, се прилагат членове 14 до 18 от Директива (ЕС) № 2016/680.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В тези случаи държавите членки предвиждат администраторът да информира писмено и без неоправдано забавяне субекта на данните за всеки отказ или ограничаване на достъпа, както и за причините за отказа или ограничаването. Тази информация може да бъде пропусната, когато предоставянето ѝ би възпрепятствало постигането на някоя от целите, посочени в настоящия параграф. Държавите членки предвиждат администраторът да информира субекта на данните за възможността за подаване на жалба до надзорен орган или за търсене на защита по съдебен ред.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки предвиждат администраторът да документира фактическите или правните основания, на които се основава решението. Тази информация се предоставя на надзорните органи.

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За такива случаи държавите членки приемат мерки, съгласно които правата на субекта на данни могат да се упражняват също и чрез компетентните надзорни органи.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Засегнатото лице се информира във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 60 дни от датата, на която е подало заявление за достъп, или по-рано, ако така е предвидено в националното законодателство.

5.  Засегнатото лице се информира във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 30 дни от датата, на която е подало заявление за достъп, или по-рано, ако така е предвидено в националното законодателство, независимо дали лицето се намира на територията на Съюза или не.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Засегнатото лице се уведомява за последващите мерки, предприети във връзка с упражняването на правата му на коригиране и заличаване, във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от три месеца от датата на подаване на заявление за коригиране или заличаване, или по-рано, ако така е предвидено в националното законодателство.

6.  Засегнатото лице се уведомява за последващите мерки, предприети във връзка с упражняването на правата му на коригиране, заличаване и ограничаване на обработването, във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 60 дни от датата на подаване на заявление за коригиране, заличаване или ограничаване на обработването, или по-рано, ако така е предвидено в националното законодателство. Лицето се уведомява съгласно настоящия параграф, независимо от това дали е на територията на Съюза или не.

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На гражданите на трети държави, които са обект на сигнал, подаден в съответствие с настоящия регламент, се предоставя информация в съответствие с членове 10 и 11 от Директива 95/46/ЕО. Тази информация се предоставя в писмен вид заедно с копие на националното решение, породило сигнала, посочено в член 24, параграф 1, или с позоваване на това решение.

1.  На гражданите на трети държави, които са обект на сигнал, подаден в съответствие с настоящия регламент, се предоставя информация от подалата сигнала държава членка във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 30 дни след въвеждането на отнасящия се до тях сигнал, в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 или членове 12 и 13 от Директива (ЕС). 2016/680. Тази информация се предоставя в писмен вид заедно с копие на националното решение, породило сигнала, посочено в член 24, параграф 1, или с позоваване на това решение.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Тази информация не се предоставя:

2.  Тази информация не се предоставя в случаите, когато националното право позволява ограничаване на правото на информация, по-конкретно за да се гарантира националната сигурност, отбраната, обществената сигурност и предотвратяването, разкриването, разследването и преследването на престъпления.

е)  когато:

 

i)  личните данни не са били получени от въпросния гражданин на трета държава;

 

както и

 

ii)  предоставянето на информацията е невъзможно или би изисквало непропорционални усилия;

 

ж)  когато въпросният гражданин на трета държава вече разполага с информацията;

 

з)  когато националното законодателство позволява ограничаване на правото на информация, по-специално с цел да се гарантират националната сигурност, отбраната, обществената сигурност и предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления.

 

(В английската версия на предложението на Комисията номерирането на точките е неправилно).

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко лице може да заведе иск пред съдилищата или органите, компетентни съгласно законодателството на всяка държава членка, за получаване на достъп, коригиране или заличаване на информация, или за получаване на обезщетение във връзка с отнасящ се до него сигнал.

1.  Без да се засягат разпоредбите на членове 77–82 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и членове 52–56 от Директива (ЕС) 2016/680, всяко лице може да заведе иск пред съдилищата или органите, компетентни съгласно националното законодателство на всяка държава членка, за получаване на достъп, коригиране, заличаване или получаване на ограничаване на обработката или обезщетение във връзка с отнасящ се до него сигнал.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се добие цялостен поглед върху функционирането на средствата за правна защита, националните надзорни органи се приканват да разработят стандартна система за статистически данни за ежегодно докладване относно:

С цел да се добие цялостен поглед върху функционирането на средствата за правна защита, националните надзорни органи разработват стандартна система за статистически данни за ежегодно докладване относно:

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  броя на исканията за коригиране на неточни данни и заличаване на неправомерно съхранявани данни, подадени до администратора на лични данни, както и броя на случаите, в които данните са били коригирани или заличени;

в)  броя на исканията за коригиране на неточни данни и заличаване или за ограничаване на обработването на неправомерно съхранявани данни, подадени до администратора на лични данни, както и броя на случаите, в които данните са били коригирани или заличени;

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  броя на исканията за коригиране на неточни данни и заличаване на неправомерно съхранявани данни, подадени до националния надзорен орган;

г)  броя на исканията за коригиране на неточни данни и заличаване или за ограничаване на обработването на неправомерно съхранявани данни, подадени до националния надзорен орган;

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  броя на делата, по които съдът е постановил решение в полза на подалия искането по който и да е аспект на делото;

е)  броя на делата, по които съдът е постановил решение в полза на подалия искането по който и да е аспект на делото, и броя на делата с присъждане на обезщетение;

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка гарантира, че независимият национален надзорен орган или независимите национални надзорни органи, определени от нея, на които са предоставени правомощията по глава VI от Директива (ЕС) 2016/680 или глава VI от Регламент (ЕС) 2016/679, извършват независимо наблюдение на законосъобразността на обработването на лични данни от ШИС на нейна територия и на предаването на тези данни от нейната територия, както и на обмена и по-нататъшното обработване на допълнителна информация.

1.  Всяка държава членка гарантира, че независимите национални надзорни органи, определени от нея, на които са предоставени правомощията по глава VI от Директива (ЕС) 2016/680 или глава VI от Регламент (ЕС) 2016/679, извършват независимо наблюдение на законосъобразността на обработването на лични данни от ШИС на нейна територия и на предаването на тези данни от нейната територия, както и на обмена и по-нататъшното обработване на допълнителна информация.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националният надзорен орган гарантира, че най-малко веднъж на всеки четири години и в съответствие с международните одиторски стандарти се извършва одит на операциите по обработване на данни в неговата Н.ШИС. Одитът се извършва от националния надзорен орган или органи, или националният надзорен орган или органи пряко възлагат извършването на одита на независим одитор в областта на защитата на данните. Националният надзорен орган запазва по всяко време контрол върху независимия одитор и носи отговорност за извършената от него работа.

2.  Националните надзорни органи гарантират, че най-малко веднъж на всеки четири години и в съответствие с международните одиторски стандарти се извършва одит на операциите по обработване на данни в неговата Н.ШИС. Одитът се извършва от националните надзорни органи, или националните надзорни органи пряко възлагат извършването на одита на независим одитор в областта на защитата на данните. Националните надзорни органи запазват по всяко време контрол върху независимия одитор и носят отговорност за извършената от него работа.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че техният национален надзорен орган разполага с достатъчно средства за изпълнение на задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

3.  Държавите членки гарантират, че техните национални надзорни органи разполагат с достатъчно средства за изпълнение на задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент. Те гарантират също, че техните национални надзорни органи могат да ползват съветите на лица, които имат експертни познания относно биометричните данни.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 51 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Надзор върху Агенцията

Надзор върху Агенциите

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че дейностите по обработване на лични данни, извършвани от Агенцията, се извършват в съответствие с настоящия регламент. Задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат съответно.

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните е отговорен за това да следи дейностите на Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол по обработване на лични данни и да гарантира, че тези дейности се осъществяват в съответствие с настоящия регламент. Задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат съответно.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с международните одиторски стандарти се извършва одит на дейностите на Агенцията по обработване на лични данни. Доклад за този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Агенцията, Комисията и националните надзорни органи. На Агенцията се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с международните одиторски стандарти се извършва одит на дейностите на Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол по обработване на лични данни. Доклад за този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Агенцията, Комисията и националните надзорни органи. На Агенцията се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  На Европейския надзорен орган по защита на данните се предоставят достатъчно ресурси за изпълнение на поверените му съгласно настоящия регламент задачи, включително помощ от лица с експертни познания по отношение на биометричните данни.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, действайки в рамките на съответните си правомощия, си сътрудничат активно в рамките на отговорностите си и осигуряват координиран надзор на ШИС.

1.  Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, действайки в рамките на съответните си правомощия, си сътрудничат активно в рамките на отговорностите си в съответствие с член [62] от [новия Регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни].

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На всеки две години комитетът, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, изпраща до Европейския парламент, Съвета и Комисията съвместен доклад относно дейностите във връзка с координирания надзор.

4.  Комитетът, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, изпраща ежегодно до Европейския парламент, Съвета и Комисията съвместен доклад относно дейностите във връзка с координирания надзор.

Изменение    233

Предложение за регламент

Глава 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОТГОВОРНОСТ

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка носи отговорност за всяка вреда, причинена на лице чрез използване на Н.ШИС. Това се отнася също за вреда, причинена от подаващата държава членка, когато последната е въвела фактологично неточни данни или е съхранила данни неправомерно.

1.  Всяка държава членка и eu-LISA носят отговорност за всички имуществени или неимуществени вреди, причинени на дадено лице в резултат на неправомерна операция по обработване на данни, в резултат на действие, което е несъвместимо с настоящия регламент, или чрез използване на Н.ШИС. Това се отнася също за вреда, причинена от подаващата държава членка, когато последната е въвела фактологично неточни данни или е съхранила данни неправомерно.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Всяко лице или държава членка, които са претърпели материални или нематериални вреди поради неправомерна обработка или поради действие, несъвместимо с настоящия регламент, имат право да получат обезщетение от отговорната държава членка или от eu-LISA, ако тя е отговорна за претърпените вреди. Тази държава членка или eu-LISA са освободени частично или изцяло от отговорност, ако докажат, че по никакъв начин не са отговорни за събитието, породило вредата. Исковете за обезщетение, предявени срещу държава членка, се уреждат от разпоредбите на националното право на държавата членка ответник в съответствие с Регламент (EС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 53 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 53a

 

Санкции

 

Държавите членки гарантират, че всяка обработка на данни, съхранявани в ШИС, или всеки обмен на допълнителна информация в нарушение на настоящия регламент се наказва в съответствие с националното законодателство. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и да включват административни и наказателноправни санкции.

 

Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана гарантират, че техните служители или членовете на техните екипи с достъп до ШИС в рамките на техните правомощия, които обработват лични данни в ШИС в нарушение на настоящия регламент, подлежат на дисциплинарни мерки от страна на Агенцията или, в случая на членовете на екипа, от страна на тяхната държава членка по произход.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията изготвя дневна, месечна и годишна статистика, показваща броя на регистрираните сигнали по категории сигнали, годишния брой намерени съответствия по категории сигнали, колко пъти е извършвано търсене в ШИС и колко пъти е осъществяван достъп до ШИС с цел въвеждане, актуализиране или заличаване на сигнал общо и за всяка държава членка, включително статистика относно процедурата на консултация, посочена в член 26. В изготвената статистика не се съдържат лични данни. Годишният статистически доклад се публикува.

3.  Агенцията изготвя дневна, месечна и годишна статистика, показваща броя на регистрираните сигнали по категории сигнали, годишния брой намерени съответствия по категории сигнали, колко пъти е извършвано търсене в ШИС и колко пъти е осъществяван достъп до ШИС с цел въвеждане, допълване, актуализиране или заличаване на сигнал общо и за всяка държава членка, включително статистика относно процедурата на консултация, посочена в член 26. В изготвената статистика не се съдържат лични данни. Годишният статистически доклад се публикува.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки, както и Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставят на Агенцията и Комисията информацията, необходима за изготвяне на докладите, посочени в параграфи 7 и 8.

4.  Държавите членки, както и Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставят на Агенцията и Комисията информацията, необходима за изготвяне на докладите, посочени в параграфи 3, 7 и 8.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Агенцията предоставя на държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана всички статистически доклади, които изготвя. С цел наблюдение на прилагането на правните актове на Съюза Комисията може да поиска от Агенцията да предоставя, редовно или по конкретен повод, специфични допълнителни статистически доклади относно функционирането или използването на ШИС и комуникацията по линия на SIRENE.

5.  Агенцията предоставя на Европейския парламент, Съвета, държавите членки, Комисията, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейския надзорен орган по защита на данните всички статистически доклади, които изготвя, и всички изискани от нея конкретни статистически доклади. С цел наблюдение на прилагането на правните актове на Съюза Комисията може да поиска от Агенцията да предоставя, редовно или по конкретен повод, специфични допълнителни статистически доклади относно функционирането или използването на ШИС и комуникацията по линия на SIRENE.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на параграфи 35 от настоящия член и член 15, параграф 5 Агенцията създава, внедрява и поддържа в техническите си звена централно хранилище, в което се съдържат данните, посочени в параграф 3 от настоящия член и в член 15, параграф 5, и което не позволява установяване на самоличността на лица, но дава възможност на Комисията и агенциите, посочени в параграф 5, да получават съответстващи на нуждите им доклади и статистически данни. Агенцията предоставя на държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана достъп до централното хранилище посредством обезопасен достъп през комуникационната инфраструктура с контрол на достъпа и специални потребителски профили единствено за целите на докладването и изготвянето на статистика.

За целите на параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член и член 15, параграф 5 Агенцията създава, внедрява и поддържа в техническите си звена централно хранилище, в което се съдържат данните, посочени в параграф 3 от настоящия член и в член 15, параграф 5, и което не позволява установяване на самоличността на лица, но дава възможност на Комисията и агенциите, посочени в параграф 5, да получават съответстващи на нуждите им доклади и статистически данни. При поискване, Агенцията предоставя на държавите членки, Комисията, Европол, Евроюст и Европейската агенция за гранична и брегова охрана достъп до централното хранилище, конкретни елементи и информация посредством обезопасен достъп през комуникационната инфраструктура с контрол на достъпа и специални потребителски профили единствено за целите на докладването и изготвянето на статистика.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Две години след пускането в действие на ШИС и на всеки две години след това Агенцията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно техническото функциониране на централната ШИС и комуникационната инфраструктура, включително относно тяхната сигурност, както и относно двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки.

7.  Една година след пускането в действие на ШИС и на всеки две години след това Агенцията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно техническото функциониране на централната ШИС и комуникационната инфраструктура, включително относно тяхната сигурност, относно въвеждането на функционалността за автоматизирано разпознаване на пръстови отпечатъци, както и относно двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Три години след пускането в действие на ШИС и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на централната ШИС и на двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки. При тази цялостна оценка се прави преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, преценява се дали основната обосновка продължава да е валидна и се оценяват прилагането на настоящия регламент по отношение на централната ШИС, сигурността на централната ШИС и последиците за бъдещото функциониране. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

8.  Една година след пускането в действие на ШИС и на всеки две години след това Комисията изготвя цялостна оценка на централната ШИС и на двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки. При тази цялостна оценка се взема предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните, прави се преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, преценява се дали основната обосновка продължава да е валидна и се оценяват прилагането на настоящия регламент по отношение на централната ШИС, сигурността на централната ШИС и последиците за бъдещото функциониране. Тази цялостна оценка включва също така въвеждането на функционалността за автоматизирано разпознаване на пръстови отпечатъци и информационните кампании относно ШИС, организирани от Комисията в съответствие с член 19. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 54 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 54a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 4, член 22, параграф -1, член 27, параграф 2а, член 28, параграф 4 и член 58, параграф 2а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4, член 22, параграф -1, член 27, параграф 2а, член 28, параграф 4 и член 58, параграф 2а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4, член 22, параграф -1, член 27, параграф 2а, член 28, параграф 4 и член 58, параграф 2а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Той се прилага от датата, определена от Комисията, след като:

2.  Той се прилага от ... [една година след датата на влизане в сила], с изключение на член 5, член 8, параграф 4, член 9, параграф 1, член 15, параграфи 5 и 6, член 20, параграфи 3 и 4, член 22, параграфи -1 и 2, член 27, параграф 2а, член 28, параграф 4, член 42, параграф 4, член 54, параграф 6, член 54а, член 55 и член 58, параграф 2а, които са приложими от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

а)  бъдат приети необходимите мерки за изпълнение;

 

б)  държавите членки са уведомили Комисията, че са предприели необходимите технически и правни мерки за обработване на данни от ШИС и за обмен на допълнителна информация съгласно настоящия регламент;

 

в)  Агенцията е уведомила Комисията за приключването на всички дейности по изпитване по отношение ЦС-ШИС и взаимодействието между ЦС-ШИС и Н.ШИС.

 

Обосновка

Следва да се впише фиксирана дата на приложение, която обаче при необходимост може да бъде коригирана посредством делегиран акт (вж. изменение на параграф 2а по-долу). Междувременно разпоредбите, които са необходими за мерките за изпълнение и делегираните актове, следва да бъдат пряко приложими, за да може работата по тези мерки да започне директно с влизането в сила.

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 54а във връзка с изменения на датата на прилагане на настоящия регламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Макар договорена до 2006/2007 г., настоящата правна рамка по отношение на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) стана приложима едва на 9 април 2013 г., когато беше готова ШИС II.

Въпреки това много нежелателно закъснение, съпътствано от много по-големи от очакваното инвестиции, ШИС II обаче се превърна в европейски пример за успех. Съгласно доклада на Комисията за оценка и статистическите данни на ШИС II броят на сигналите и намерените съответствия непрекъснато се увеличава.

При все това обаче все още има много възможности за подобрения от страна на държавите членки. Оценката, придружаваща сегашните предложения, както и оценките и препоръките относно механизма за оценка по Шенген в някои случаи сочат наличието на сериозни проблеми, свързани с неприлагане или погрешно прилагане на правната рамка за ШИС II. Те варират от проблеми, свързани с качеството на данните и липса на обучение за крайните ползватели, до недостатъчно информация във връзка със сигналите и закъснения в действията от страна на бюрата SIRENE след намиране на съответствие. Това буди особени тревоги във връзка с тероризма.

ШИС редовно се подлага на оценка и тези нови предложения, както и измененията в настоящия проектодоклад, са отражение на това обстоятелство. При все това докладчикът призовава държавите членки бързо да приложат всички отправени към тях препоръки и незабавно да предприемат всички мерки за цялостно използване на функционалностите, предлагани от ШИС II, съгласно нейната правна рамка.

Позиция на докладчика относно новите предложения

Докладчикът приветства предложенията на Комисията, тъй като те укрепват допълнително ШИС, подчертавайки нейното истинско европейско естество, запазвайки основните ѝ характеристики и разглеждайки някои от недостатъците на национално равнище.

Докладчикът обаче счита, че могат да бъдат внесени още подобрения и в настоящия проектодоклад представя редица изменения с тази цел. Измененията могат да бъдат групирани в следните категории:

Структура

Докладчикът отчита напълно факта, че системата трябва да бъде структурно укрепена, за да разполага с капацитет за справяне с нарастващия обем внасяни данни, особено биометрични данни, новите функционалности за търсене и по-големия брой ползватели. Очевидно в качеството си на основна широкомащабна информационна система, обслужваща европейското правоприлагане и граничен контрол, тя трябва по всяко време да осигурява надежден достъп за крайните потребители. Докладчикът обаче изразява съмнение, че предложеното от Комисията решение, изразяващо се в задължаване на държавите членки да разполагат с национално копие, е правилният подход. Парламентът винаги е изразявал скептична позиция относно национални и технически копия, главно поради свързаните с това рискове за защитата и сигурността на данните. При все това, като компромисен вариант, Парламентът прие и все още е съгласен държавите членки, които желаят да имат национални копия, да разполагат с такива. Той обаче не може да приеме налагането на такова задължение за държавите, които не желаят това. След споразумението относно правната рамка за ШИС II бяха направени много усилия и бяха вложени много парични средства за създаване на добре работеща централна система. Докладчикът е убеден, че следва да се положат допълнителни усилия за гарантиране на непрекъсната достъпност на системата на това равнище. Ето защо докладчикът предлага редица изменения, които имат за цел да подобрят достъпността и капацитета на централната система за крайните потребители. По-специално централната система на ШИС следва да разполага с допълнително копие, а едновременно с това в непрекъснат активен режим следва да работи и резервна система. По същия начин следва да се обмисли увеличаването на надеждността и сигурността на ШИС чрез дублиране на всички основни елементи на структурата, включително и комуникационната инфраструктура. И накрая, eu-LISA следва да стане единственият субект, който да отговаря за комуникационната инфраструктура.

Достъп до системата

Комисията предлага да се погрижи за осигуряване на увеличени възможности за достъп за редица европейски агенции. Докладчикът е съгласен с тези предложения, но същевременно е внесъл серия от изменения, които имат за цел да определят по-прецизно, при позоваване на съществуващите мандати на съответните агенции, обстоятелствата, при които ШИС може да бъде достъпна. Той също така той предлага засилване на предпазните мерки в тази връзка под формата на предварително обучение, записване на достъпа и контрол.

Докладчикът твърдо вярва в добавената стойност на системата и признава необходимостта от преодоляване на новите предизвикателства пред сигурността. Има се предвид осигуряване на достъп за всички съответни национални компетентни органи. Този достъп следва обаче да бъде осигуряван при условие, че тези органи са обхванати от всички правни разпоредби относно защитата на данните и при условие, че надзорните органи имат възможност да проверяват правилното прилагане на правните разпоредби, включително посредством механизма за оценка по Шенген.

Сигурност на данните

Предвид естеството на данните, които се съдържат в ШИС, сигурността на данните трябва да бъде основна цел. Докладчикът признава, че eu-LISA и държавите членки полагат големи усилия в това отношение. При все това случаят, при който ШИС стана обект на хакерска атака през външен доставчик на услуги в Дания, следва да напомня за необходимостта от увеличаване на усилията в тази посока. Докладчикът приветства предложените от Комисията нови разпоредби относно инцидентите, свързани със сигурността. Той предлага някои изменения в тази разпоредба, особено по отношение на сътрудничеството между отделните институционални участници и държавите членки. Предвид случая в Дания, той предлага също така държавите членки и eu-LISA да наблюдават отблизо дейностите на изпълнителите. Накрая са добавени някои допълнителни изисквания относно сигурността на данните, в съответствие с други широкомащабни информационни системи.

Защита на данните

Защитата на данните в рамките на ШИС е сложна задача, което се дължи на нейната двойна функция като база данни, обслужваща сферата на имиграцията и правоприлагането. Освен това нейните различни ползватели на европейско и национално равнище са обхванати от широк спектър от правни разпоредби. Необходимо е обаче да бъдат положени всички усилия за осигуряване на подходящи предпазни мерки, които същевременно да са достатъчно устойчиви, за да издържат теста на ежедневната употреба. Постигането на това е от толкова ключово значение за интегритета и законността на системата, колкото са и постиганите от нея успехи. Ето защо се предлагат редица изменения, чиято главна цел е да изяснят кои са приложимите правила. Освен това много от разпоредбите са усъвършенствани и приведени в по-голямо съответствие с рамката на ЕС за защита на данните.

Сигнали с цел отказ за влизане

Доставчикът приветства предложението на Комисията относно процедурата за консултации, която трябва да се използва, за да се избегне ситуация, при която един и същи гражданин на трета държава е едновременно обект на сигнал за отказ за влизане и притежател на издаден от държава членка документ, който му дава право на престой. Докладчикът подкрепя всички усилия, насочени към подобряване на сътрудничеството между държавите членки. Сътрудничеството е ключът към превръщането на Шенгенското пространство в пространство без вътрешни граници.

Докладчикът обаче изразява съжаление за това, че Комисията не е положила никакви усилия в опитите си за хармонизиране на критериите, които трябва да се прилагат по отношение на вписването на сигнал с цел отказ на влизане в Шенгенското пространство. Парламентът и преди е отправял призив за по-голяма хармонизация във връзка с преговорите за правната рамка за ШИС II. В резултат на компромис беше вмъкната следната клауза за преразглеждане:

„Комисията преглежда прилагането на настоящия член три години след датата, посочена в член 55, параграф 2. Въз основа на този преглед Комисията, като използва правото си на инициатива в съответствие с Договора, прави необходимите предложения за изменение на разпоредбите на настоящия член за постигане на по-голяма степен на хармонизация на критериите за въвеждане на сигнали.“

За съжаление единственото предложение на Комисията в тази връзка се състоеше в премахване на този параграф.

Ето защо докладчикът предлага някои изменения, насочени към постигане на по-голяма хармонизация. И накрая, той предлага също така лицата, които са обвинени в тероризъм, да бъдат въвеждани в системата, с цел да им бъде отказано влизане.

Влизане в сила на новите разпоредби

Понастоящем Шенгенското пространство е поставено в трудна ситуация. Тероризмът и миграцията станаха причина за провеждане на дълги проверки по вътрешните граници, което създава нови предизвикателства, изискващи бързо преодоляване. Докладчикът е на мнение, че в момента ШИС е от ключово значение за целта и може да предостави решения. Поради това предложението следва да бъде прието колкото е възможно по-бързо, тъй като надграждаме най-мащабната, най-добре прилаганата и най-използваната централизирана европейска информационна система и така предоставяме конкретни и незабавни решения на проблеми, които засягат европейските граждани. В тази връзка докладчикът предлага новата правна рамка да стане приложима една година след влизането си в сила. Следва да се впише фиксиран срок, с което да се избегне продължително забавяне, какъвто беше случаят с правната рамка относно ШИС II.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (26.7.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8‑0533/2016 – 2016/0408(COD))

Докладчик по становище: Хилде Вотманс

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  Ще бъдат събирани силно чувствителни биометрични данни. Като се има предвид тяхната чувствителност, тяхното събиране и използване следва да бъдат предмет на стриктен анализ, преди да се вземе решение за регистрирането им в ШИС. Биометричните идентификатори следва да бъдат въведени и търсени само при конкретни условия, които отговарят на изискването за пропорционалност на правната уредба за защита на данните.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В настоящия регламент се определят задължителни правила за консултации с националните органи, в случай че гражданин на трета държава притежава или може да получи валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, или право на престой, предоставено в една държава членка, а друга държава членка възнамерява да подаде или вече е въвела сигнал за отказ за влизане и престой на засегнатия гражданин на трета държава. Такива ситуации създават сериозна несигурност за граничната охрана, полицията и имиграционните органи. Ето защо е целесъобразно да се предвиди задължителен срок за бърза консултация с окончателен резултат, за да се предотврати влизане в Шенгенското пространство на лица, които представляват заплаха.

(21)  В настоящия регламент се определят задължителни правила за консултации с националните органи, в случай че гражданин на трета държава притежава или може да получи валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, или право на престой, предоставено в една държава членка, а друга държава членка възнамерява да подаде или вече е въвела сигнал за отказ за влизане и престой на засегнатия гражданин на трета държава. Такива ситуации създават сериозна несигурност за граничната охрана, полицията и имиграционните органи. Ето защо е целесъобразно да се предвидят ясни насоки и задължителен срок за бърза консултация с окончателен резултат, за да се предотврати влизане в Шенгенското пространство на лица, които представляват заплаха.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Данните, обработвани в ШИС в изпълнение на настоящия регламент, не следва да бъдат предавани или предоставяни на трети държави или на международни организации.

(26)  Данните, обработвани и съхранявани в ШИС в изпълнение на настоящия регламент, както и информацията от ШИС, която вече е предоставена на оправомощени органи, не следва да бъдат предавани или предоставяни на трети държави или на международни организации.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 42 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42а)  Следва да се изискват конкретни гаранции по отношение на обработването на лични данни на уязвими граждани на трети държави, като например деца.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 42 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42б)  Когато става въпрос за деца, висшите интереси на детето следва да бъдат първостепенно съображение при прилагането на настоящия регламент. Когато данни, отнасящи се до дете, са въведени в ШИС, те следва да се използват единствено за цели, свързани с предотвратяването, разкриването и разследването на случаи на изчезнали деца, и за защитата на висшите интереси на детето в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 42 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42в)  Всички мерки, предприети във връзка с ШИС, следва да спазват Хартата на основните права на Съюза. Държавите членки следва да прилагат насоките, които ще бъдат разработени и наблюдавани съвместно от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Агенцията на Европейския съюз за основните права, за единна практика по отношение на снемането на дактилоскопични отпечатъци и заснемането на портретни снимки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави въз основа на контролния списък, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за основните права. Във всеки един момент от процедурата по снемане на дактилоскопични отпечатъци и при заснемането на портретна снимка държавите членки следва да зачитат достойнството и физическата неприкосновеност на ненавършилите пълнолетие. Държавите членки не следва да използват принудително снемане на дактилоскопични отпечатъци на ненавършили пълнолетие.

Обосновка

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето децата следва да бъдат третирани хуманно и с уважение, по начин, който взема предвид свързаните с възрастта им потребности. Поради това следва да се отдели специално внимание на специфичното положение на ненавършилите пълнолетие лица. Висшите интереси на детето са винаги съображение от първостепенно значение.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 53 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53а)  Никое изменение на настоящия регламент или нова разпоредба в него не следва да създават ненужни пречки за държавите членки, които ще се присъединят към Шенгенското пространство или са в процес на присъединяване към него.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, редовно провежда кампании за информиране на обществеността относно целите на ШИС, съхраняваните данни, органите, имащи достъп до ШИС, и правата на субектите на данни. Държавите членки, в сътрудничество със своите национални надзорни органи, разработват и изпълняват необходимите политики за общо информиране на гражданите си за ШИС.

Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, редовно провежда кампании за информиране на обществеността, включително гражданите на трети държави, относно целите на ШИС, съхраняваните данни, органите, имащи достъп до ШИС, и правата на субектите на данни. Държавите членки, в сътрудничество със своите национални надзорни органи, разработват и изпълняват необходимите политики за общо информиране на гражданите си, включително гражданите на трети държави, за ШИС.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква т

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т)  категория на документа за самоличност на лицето;

т)  категория на настоящите или предишните документи за самоличност на лицето или други документи, които лицето е използвало досега под своите псевдоними;

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква ф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ф)  номер(а) на документа за самоличност на лицето;

ф)  номер(а) на настоящите или предишните документи за самоличност на лицето или други документи, които лицето е използвало досега под своите псевдоними;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Данните за граждани на трети държави, по отношение на които е бил подаден сигнал с цел отказ за влизане и престой, се въвеждат в ШИС въз основа на национален сигнал след решение, взето от компетентните административни или съдебни органи в съответствие с процедурните правила, предвидени в националното законодателство, и въз основа на индивидуална оценка. Обжалването на такива решения се извършва в съответствие с националното законодателство.

1.  Данните за граждани на трети държави, по отношение на които е бил подаден сигнал с цел отказ за влизане и престой, се въвеждат в ШИС въз основа на национален сигнал след решение в съответствие с принципа „ne bis in idem“, взето от компетентните административни или съдебни органи в съответствие с процедурните правила, предвидени в националното законодателство, и въз основа на индивидуална оценка. В пълно съответствие с Регламент 2016/679 се гарантират ефективни средства за правна защита и обжалване на такива решения, както и правото на достъп до личните данни и на тяхното заличаване, допълване или ратифициране, включително за граждани на трети държави, които не се намират на територията на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на член 24, параграфи 2 и 3 и член 27 правото на достъп до въведените в ШИС данни и правото на директно търсене в тези данни могат да се упражняват също от националните съдебни органи, включително отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, в изпълнението на техните задачи, предвидени в националното законодателство, както и от техните координиращи органи.

2.  Единствено надлежно упълномощени служители на определени органи имат достъп до ШИС, след като преминат подходящи обучения относно сигурността на данните и защитата на данните. За целите на член 24, параграфи 2 и 3 и член 27 правото на достъп до въведените в ШИС данни и правото на директно търсене в тези данни могат да се упражняват също от националните съдебни органи, включително отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, в изпълнението на техните задачи, предвидени в националното законодателство, както и от техните координиращи органи.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правото на субектите на данни на достъп до свързаните с тях данни, въведени в ШИС, и на коригиране или заличаване на тези данни се упражнява в съответствие със законодателството на държавата членка, пред която те се позовават на това право.

1.  Правото на субектите на данни на достъп до свързаните с тях данни, въведени в ШИС, и на коригиране или заличаване на тези данни се упражнява в съответствие със законодателството на държавата членка, пред която те се позовават на това право, независимо дали субектът на данните е на територията на Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко лице може да заведе иск пред съдилищата или органите, компетентни съгласно законодателството на всяка държава членка, за получаване на достъп, коригиране или заличаване на информация, или за получаване на обезщетение във връзка с отнасящ се до него сигнал.

1.  Всяко лице може да заведе иск пред съдилищата или органите, компетентни съгласно законодателството на всяка държава членка, за получаване на достъп, коригиране или заличаване на информация, или за получаване на обезщетение във връзка с отнасящ се до него сигнал, независимо дали се намира на територията на Съюза, когато заведе иска.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване, функциониране и използване на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки

Позовавания

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AFET

6.4.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Hilde Vautmans

15.5.2017

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

14

21

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване, функциониране и използване на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки

Позовавания

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Дата на приемане

6.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Дата на внасяне

10.11.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация