Procedure : 2016/0408(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0347/2017

Indgivne tekster :

A8-0347/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0412

BETÆNKNING     ***I
PDF 1174kWORD 154k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C80533/2017 – 2016/0408(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Carlos Coelho

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C80533/2017 – 2016/0408(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0882),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b og d og 79, stk. 2, litra c i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C80533/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelsen fra Udenrigsudvalget (A8-0347/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det er nødvendigt at specificere målene for SIS, systemets tekniske arkitektur og finansiering, at fastsætte bestemmelser vedrørende "end-to-end"-driften og -brugen af systemet samt at fastlægge ansvaret for det, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, formålene med og kriterierne for indlæsningen af disse oplysninger, de myndigheder, der har adgang til oplysningerne, brugen af biometriske identifikatorer og yderligere regler for databehandling.

(6)  Det er nødvendigt at specificere målene for SIS, systemets tekniske arkitektur og finansiering, at fastsætte bestemmelser vedrørende "end-to-end"-driften og -brugen af systemet samt at fastlægge ansvaret for det, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, formålene med og kriterierne for indlæsningen af disse oplysninger, regler om sletning af indberetninger, de myndigheder, der har adgang til oplysningerne, brugen af biometriske identifikatorer og yderligere regler for databeskyttelse og databehandling.

Begrundelse

Regler om sletning af overflødige indberetninger og om databeskyttelsesspørgsmål, der er specifikke for SIS, bør også fastsættes i denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  De kompetente myndigheder bør i SIS kunne indlæse specifikke oplysninger om en persons eventuelle særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter. Disse oplysninger kan vedrøre kendetegn såsom piercinger, tatoveringer, mærker, ar osv. Data indlæst i SIS må imidlertid i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a ikke omfatte følsomme personoplysninger såsom etnisk oprindelse, religion, handicap, køn eller seksuel orientering.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  SIS omfatter et centralt system (det centrale SIS) og nationale systemer med en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen. Da SIS er det vigtigste instrument til udveksling af oplysninger i EU, er det nødvendigt at sikre uafbrudt drift af systemet på både centralt og nationalt plan. Hver enkelt medlemsstat bør derfor have en delvis eller fuldstændig kopi af SIS-databasen og oprette et system til sikkerhedskopiering af den.

(7)  SIS omfatter et centralt system (det centrale SIS) og nationale systemer, der kan indeholde en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen. Da SIS er det vigtigste instrument til udveksling af oplysninger i EU, er det nødvendigt at sikre uafbrudt drift af systemet på både centralt og nationalt plan. Der bør derfor være et pålideligt fælles system til sikkerhedskopiering af det centrale SIS (en aktiv/aktiv løsning), som sikrer slutbrugerne uafbrudt adgang til SIS-oplysningerne i tilfælde af svigt, opgraderinger eller vedligeholdelse af det centrale system. Der er brug for betydelige investeringer for at styrke og forbedre det centrale system, dets backupsystemer og kommunikationsinfrastrukturen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Det er nødvendigt at holde en håndbog med detaljerede bestemmelser om udvekslingen af visse supplerende oplysninger om de forholdsregler, der skal træffes som følge af indberetningerne, ajourført. De nationale myndigheder i hver medlemsstat (SIRENE-kontoret) bør sikre udvekslingen af sådanne oplysninger.

(8)  Det er nødvendigt at holde en håndbog (SIRENE-håndbogen) med detaljerede bestemmelser om udvekslingen af visse supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der skal træffes som følge af indberetningerne, ajourført. De nationale myndigheder i hver medlemsstat (SIRENE-kontorerne) bør sikre, at udvekslingen af sådanne oplysninger sker hurtigt og effektiv. I tilfælde af indberetninger vedrørende terrorhandlinger eller vedrørende børn skal SIRENE-kontorerne handle omgående.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For løbende at sikre en effektiv udveksling af supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der ifølge indberetningerne skal træffes, er det hensigtsmæssigt at styrke SIRENE-kontorernes funktion ved at specificere kravene med hensyn til disponible ressourcer, brugeruddannelse og svartiden ved forespørgsler fra andre SIRENE-kontorer.

(9)  For at sikre en effektiv udveksling af supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der ifølge indberetningerne skal træffes, er det hensigtsmæssigt at styrke SIRENE-kontorernes funktion ved at specificere kravene vedrørende disponible ressourcer, brugeruddannelse og svartiden ved forespørgsler fra andre SIRENE-kontorer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  For at være i stand til fuldt ud at udnytte SIS' funktionaliteter bør medlemsstaterne sikre, at SIRENE-kontorernes slutbrugere og personale regelmæssigt modtage uddannelse, herunder i datasikkerhed og -beskyttelse. Der bør fastlægges nationale standarder for uddannelse af slutbrugere om principper og praksis for datakvalitet i samarbejde med det nationale SIRENE-kontor. Medlemsstaterne bør tilskynde SIRENE-kontorernes personale til at bistå med at uddanne alle myndigheder, der indlæser indberetninger, med særlig vægt på datakvalitet og optimering af brugen af SIS II. Uddannelse skal ske efter retningslinjerne i SIRENE-underviserhåndbogen. SIRENE-kontorerne skal så vidt muligt også foretage udveksling af personale med andre SIRENE-kontorer mindst én gang om året. Medlemsstaterne tilskyndes til at træffe passende foranstaltninger for at undgå tab af kvalifikationer og erfaring i forbindelse med personaleomsætning.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i SIS, er korrekte, bør agenturet blive ansvarlig for at højne datakvaliteten ved at indføre et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den.

(11)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i SIS, er korrekte, bør agenturet blive ansvarlig for at højne datakvaliteten ved at indføre et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den. For yderligere at forbedre kvaliteten af dataene i SIS bør agenturet også tilbyde at træne de nationale uddannelsesinstitutioner og, så vidt muligt, SIRENE-personalet og slutbrugerne i brugen af SIS. Træningen bør navnlig fokusere på foranstaltninger til forbedring af SIS-dataenes kvalitet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at muliggøre bedre overvågning af brugen af SIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør agenturet kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der bør derfor oprettes et centralt statistisk register. Alle statistikker, der udarbejdes, bør ikke indeholde personoplysninger.

(12)  For at muliggøre bedre overvågning af brugen af SIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør agenturet kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der bør derfor oprettes et centralt statistisk register. Ingen statistik, der opbevares i eller udarbejdes af registret, bør indeholde personoplysninger som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20011a.

 

________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  SIS bør omfatte yderligere datakategorier for at gøre det muligt for slutbrugerne at træffe velfunderede afgørelser på grundlag af en indberetning uden at miste tid. Derfor bør indberetninger om afslag på indrejse og ophold indeholde oplysninger om den afgørelse, som indberetningen er baseret på. For at lette identifikationen af personer og opdage personer med flere identiteter bør indberetningerne desuden omfatte en henvisning til et personligt identitetsdokument eller -nummer og om muligt en kopi af dokumentet.

(13)  SIS bør omfatte yderligere datakategorier for at gøre det muligt for slutbrugerne at træffe velfunderede afgørelser på grundlag af en indberetning uden at miste tid. Derfor bør indberetninger om afslag på indrejse og ophold indeholde oplysninger om den afgørelse, som indberetningen er baseret på. For at lette identifikationen af personer og opdage personer med flere identiteter bør indberetningerne desuden omfatte en henvisning til et personligt identitetsdokument eller -nummer og om muligt en farvekopi af dokumentet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  SIS bør gøre det muligt at behandle biometriske oplysninger for at sikre en pålidelig identifikation af de pågældende personer. Ud fra samme perspektiv bør SIS desuden muliggøre behandling af oplysninger vedrørende enkeltpersoner, hvis identitet er blevet misbrugt (for at undgå ubehageligheder på grund af fejlidentifikation), idet der dog skal træffes passende sikkerhedsforanstaltninger, navnlig hvad angår den pågældendes samtykke og strenge begrænsninger med hensyn til de formål, hvortil sådanne oplysninger kan behandles på lovlig vis.

(15)  SIS bør gøre det muligt at behandle biometriske oplysninger for at sikre en pålidelig identifikation af de pågældende personer. Indlæsningen og brugen af fotografier, ansigtsbilleder eller daktyloskopiske oplysninger må under ingen omstændigheder gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de forfulgte mål, skal være tilladt i henhold til EU-retten, respektere de grundlæggende rettigheder, herunder hensynet til barnets tarv, og være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om databeskyttelse i SIS-retsinstrumenterne, i forordning (EU) 2016/679 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6801a. Ud fra samme perspektiv bør SIS desuden muliggøre behandling af oplysninger vedrørende enkeltpersoner, hvis identitet er blevet misbrugt (for at undgå ubehageligheder på grund af fejlidentifikation), idet der dog skal træffes passende sikkerhedsforanstaltninger, navnlig hvad angår den pågældendes samtykke og strenge begrænsninger med hensyn til de formål, hvortil sådanne personoplysninger kan behandles på lovlig vis.

 

_______________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at hver gang slutbrugerne har ret til at foretage en søgning i en af de nationale politi- eller immigrationsmyndigheders databaser, søger de samtidig også i SIS, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68044. Det bør sikre, at SIS fungerer som den vigtigste kompenserende foranstaltning inden for området uden kontrol ved de indre grænser og i højere grad kan bidrage til at bekæmpe den grænseoverskridende dimension af kriminalitet og de kriminelles mobilitet.

(16)  Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at hver gang slutbrugerne har ret til at foretage en søgning i en af de nationale politi- eller immigrationsmyndigheders databaser, søger de samtidig også i SIS, med fuld respekt for artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68044 og artikel 5 i forordning (EU) 2016/679. Det bør sikre, at SIS fungerer som den vigtigste kompenserende foranstaltning inden for området uden kontrol ved de indre grænser og i højere grad kan bidrage til at bekæmpe den grænseoverskridende dimension af kriminalitet og de kriminelles mobilitet.

__________________

__________________

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

 

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Denne forordning bør fastsætte betingelserne for anvendelsen af daktylografiske oplysninger og ansigtsbilleder til brug ved identifikation. Anvendelsen af ansigtsbilleder til identifikationsformål i SIS bør desuden medvirke til at sikre sammenhæng i grænsekontrolprocedurerne, når det kræves, at identifikationen og kontrollen af identiteten sker ved brug af daktylografiske oplysninger og ansigtsbilleder. Det bør være obligatorisk at søge med daktylografiske oplysninger, hvis der er den mindste tvivl om en persons identitet. Ansigtsbilleder bør kun anvendes til identifikation i forbindelse med regelmæssig grænsekontrol ved selvbetjeningsautomater og e-gates.

(17)  Denne forordning bør fastsætte betingelserne for anvendelsen af daktyloskopiske data, fotografier og ansigtsbilleder til brug ved identifikation. Anvendelsen af daktyloskopiske data og ansigtsbilleder til identifikationsformål i SIS bør desuden medvirke til at sikre sammenhæng i grænsekontrolprocedurerne, når det kræves, at identifikationen og kontrollen af identiteten sker ved brug af fingeraftryk og ansigtsbilleder. Det bør være obligatorisk at søge med daktyloskopiske oplysninger, hvis personens identitet ikke kan fastslås på andre måder. Der kan foretages en fingeraftrykssøgning inden optagelse af en ny indberetning for at kontrollere, om personen allerede findes i SIS under en anden identitet eller i en anden indberetning. Ansigtsbilleder bør kun anvendes til identifikation i forbindelse med regelmæssig grænsekontrol ved selvbetjeningsautomater og e-gates.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Indførelsen af en automatisk fingeraftryksidentifikationstjeneste i SIS supplerer den eksisterende Prümmekanisme om gensidig grænseoverskridende onlineadgang til bestemte nationale DNA-databaser og automatiske fingeraftryksidentifikationssystemer. Prümmekanismen muliggør sammenkobling af nationale fingeraftryksidentifikationssystemer, hvorved en medlemsstat kan indgive en anmodning for at få fastslået, om en gerningsmand, hvis fingeraftryk er blevet fundet, er kendt i andre medlemsstater. Ved hjælp af Prümmekanismen kontrolleres det, om identiteten af fingeraftrykkenes ejer er kendt på det givne tidspunkt. Hvis gerningsmandens identitet således først bliver kendt på et senere tidspunkt i en medlemsstat, bliver den pågældende ikke nødvendigvis pågrebet. En daktyloskopisk datasøgning i SIS gør det muligt aktivt at søge efter gerningsmanden.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Det bør være muligt at kontrollere fingeraftryk, som findes på et gerningssted, ved at sammenligne dem med de daktylografiske oplysninger, der er lagret i SIS, hvis det med stor sandsynlighed kan fastslås, at de tilhører gerningsmanden bag en alvorlig forbrydelse eller en terrorhandling. Med "alvorlig forbrydelse" menes de strafbare handlinger, der er anført i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA45, og med "terrorhandling" menes strafbare handlinger i henhold til national lovgivning som omhandlet i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA46.

(18)  Det bør være muligt at sammenligne fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk og håndaftryk, der findes på et gerningssted, med daktyloskopiske oplysninger i SIS, hvis det kan fastslås, at der er meget stor sandsynlighed for, at de stammer fra gerningsmanden til grov kriminalitet eller en terrorhandling, og forudsat, at de kompetente myndigheder ikke har kunnet fastslå vedkommendes identitet via en anden national, EU- eller international database.

__________________

__________________

45 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

 

46 Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Der kan opnås øget effektivitet, harmonisering og sammenhæng ved at gøre det obligatorisk at optage alle de indrejseforbud, der udstedes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, i SIS ved at følge procedurer, der overholder direktiv 2008/115/EF47, og ved at fastsætte fælles regler for optagelse af disse indberetninger efter tilbagesendelse af en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre forsinkelser fra det øjeblik, hvor en tredjelandsstatsborger forlader Schengenområdet, til indberetningen aktiveres i SIS. Dette skal sikre en vellykket håndhævelse af indrejseforbud ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og forhindre fornyet indrejse i Schengenområdet.

(20)  Der kan opnås øget effektivitet, harmonisering og sammenhæng ved at gøre det obligatorisk at optage alle de indrejseforbud, der udstedes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, i SIS ved at følge procedurer, der overholder direktiv 2008/115/EF47, og ved at fastsætte fælles regler for optagelse af disse indberetninger efter tilbagesendelse af en tredjelandsstatsborger med irregulært ophold. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre forsinkelser fra det øjeblik, hvor en tredjelandsstatsborger forlader Schengenområdet, til indberetningen aktiveres i SIS. Dette skal sikre håndhævelsen af indrejseforbud ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og forhindre fornyet indrejse i Schengenområdet.

_________________

_________________

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Begrundelse

Teknisk begrundet sproglig ændring.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  I denne forordning bør der fastsættes krav om konsultation af nationale myndigheder i tilfælde af, at en tredjelandsstatsborger besidder eller kan erhverve en gyldig opholdstilladelse eller anden tilladelse eller ret til ophold, der er udstedt i én medlemsstat, og en anden medlemsstat agter at foretage eller allerede har foretaget en indberetning om afslag på indrejse og ophold for den pågældende tredjelandsstatsborger. Disse situationer skaber alvorlig usikkerhed for grænsevagter, politi og immigrationsmyndigheder. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om en obligatorisk frist for konsultation, som fører til et endeligt resultat, for at undgå, at personer, der udgør en trussel, kan rejse ind i Schengenområdet.

(21)  I denne forordning bør der fastsættes krav om konsultation af nationale myndigheder i tilfælde af, at en tredjelandsstatsborger besidder eller kan erhverve en gyldig opholdstilladelse eller anden tilladelse eller ret til ophold, der er udstedt i én medlemsstat, og en anden medlemsstat agter at foretage eller allerede har foretaget en indberetning om afslag på indrejse og ophold for den pågældende tredjelandsstatsborger. Disse situationer skaber alvorlig usikkerhed for grænsevagter, politi og immigrationsmyndigheder. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte klare retningslinjer og en obligatorisk frist for konsultation, som fører til et endeligt resultat, der kan sikre, at personer, der har ret til at tage lovligt ophold i EU, kan rejse ind i EU uden vanskeligheder, og at dem, der ikke har ret til at rejse ind i EU, forhindres i at gøre det.

Begrundelse

Betragtningen bør forblive neutral hvad angår resultatet af drøftelserne mellem medlemsstaterne. I nogle tilfælde får en person opholdstilladelse. I andre tilfælde får en person indrejseforbud.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Indberetninger bør ikke opbevares længere i SIS, end det er nødvendigt af hensyn til det formål, der lå til grund for optagelsen af dem. For at mindske den administrative byrde for de myndigheder, der er involveret i behandlingen af oplysninger om enkeltpersoner til forskellige formål, er det hensigtsmæssigt at tilpasse den maksimale opbevaringsfrist for indberetninger om afslag på indrejse og ophold til den maksimale varighed af de indrejseforbud, som udstedes i overensstemmelse med procedurer, der overholder direktiv 2008/115/EF. Derfor bør opbevaringsfristen for indberetninger om personer være på maksimalt fem år. Generelt bør indberetninger om personer automatisk slettes i SIS efter fem år. Beslutningerne om at opbevare indberetninger om personer bør baseres på en samlet individuel vurdering. Medlemsstaterne bør undersøge indberetninger om personer inden for den fastsatte frist og føre statistik over antallet af indberetninger om personer, i forbindelse med hvilke opbevaringsfristen er blevet forlænget.

(23)  Indberetninger bør ikke opbevares længere i SIS, end det er nødvendigt af hensyn til de specifikke formål, der lå til grund for optagelsen af dem. Derfor bør undersøgelsesfristen for indberetninger om personer være på maksimalt tre år. Generelt bør indberetninger om personer slettes i SIS efter tre år. Beslutningerne om at opbevare indberetninger om personer bør baseres på en samlet individuel vurdering. Medlemsstaterne bør undersøge indberetninger om personer inden for den fastsatte frist og føre statistik over antallet af indberetninger om personer, i forbindelse med hvilke opbevaringsfristen er blevet forlænget.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Ved angivelse og forlængelse af udløbsdatoen for en SIS-indberetning bør der kræves sikring af den fornødne proportionalitet, idet det undersøges, om den konkrete sag er tilstrækkelig relevant og vigtig til, at der optages en indberetning i SIS. I tilfælde af strafbare handlinger som omhandlet i artikel 1, 2, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme49 bør der altid optages en indberetning om tredjelandsstatsborgere med henblik på afslag på indrejse og ophold i betragtning af den alvorlige trussel og de samlede negative konsekvenser, som sådanne aktiviteter kan medføre.

(24)  Ved angivelse og forlængelse af udløbsdatoen for en SIS-indberetning bør der kræves sikring af den fornødne proportionalitet, idet det undersøges, om den konkrete sag er tilstrækkelig relevant og vigtig til, at der optages en indberetning i SIS. I tilfælde af strafbare handlinger som omhandlet i direktiv (EU) 2017/541 bør der, når visse betingelser er opfyldt, optages en indberetning om tredjelandsstatsborgere med henblik på afslag på indrejse og ophold i betragtning af den alvorlige trussel og de samlede negative konsekvenser, som sådanne aktiviteter kan medføre. Dette bør ske under hensyntagen til mulige trusler mod den offentlige orden eller den nationale sikkerhed og i overensstemmelse med de folkeretlige forpligtelser, herunder navnlig den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og konventionen om flygtninges retsstilling.

__________________

 

49 Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  SIS-oplysningernes integritet er af allerstørste betydning. Derfor bør der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af SIS-oplysninger på både centralt og nationalt plan for at sikre oplysningernes "end-to-end"-sikkerhed. De myndigheder, der er involveret i databehandlingen, bør være underlagt sikkerhedskravene i denne forordning og følge en ensartet procedure for rapportering af hændelser.

(25)  SIS-oplysningernes integritet er af allerstørste betydning. Derfor bør der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af SIS-oplysninger på både centralt og nationalt plan for at sikre oplysningernes "end-to-end"-sikkerhed. De myndigheder, der er involveret i databehandlingen, bør være underlagt sikkerhedskravene i denne forordning, være korrekt uddannet til formålet, følge en ensartet procedure for rapportering af hændelser og være informeret om alle lovovertrædelser og strafferetlige sanktioner i forbindelse hermed.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Oplysninger, der er behandlet i SIS i medfør af denne forordning, bør ikke videregives eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer.

(26)  Oplysninger, der er behandlet i SIS, og tilknyttede supplerende oplysninger, der er udvekslet, i henhold til denne forordning, bør ikke videregives til eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Det er hensigtsmæssigt i denne forordning at give immigrationsmyndighederne adgang til SIS for at effektivisere deres arbejde, når de træffer afgørelser om tredjelandsstatsborgeres ret til indrejse og ophold på medlemsstaternes område og om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

(27)  Det er hensigtsmæssigt i denne forordning at give immigrationsmyndighederne adgang til SIS for at effektivisere deres arbejde, når de træffer afgørelser om tredjelandsstatsborgeres ret til indrejse og ophold på medlemsstaternes område og om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med irregulært ophold.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Forordning (EU) 2016/67950 bør gælde for medlemsstaternes myndigheders behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning, hvis direktiv (EU) 2016/68051 ikke finder anvendelse. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200152 bør finde anvendelsebehandling af personoplysninger, der foretages af Unionens institutioner og organer, når de varetager deres opgaver i henhold til denne forordning. Bestemmelserne i direktiv (EU) 2016/680, forordning (EU) 2016/679 og forordning (EF) nr. 45/2001 bør om nødvendigt præciseres yderligere i denne forordning. Hvad angår Europols behandling af personoplysninger, gælder forordning (EU) 2016/794 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde53 (Europol-forordningen).

(28)  Forordning (EU) 2016/67950 bør gælde for medlemsstaternes myndigheders behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning, medmindre medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager en sådan behandling med henblikat forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge straffelovsovertrædelser, udføre strafferetlige sanktioner eller beskytte mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

__________________

__________________

50 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

50 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

 

52 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

 

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 25.5.2016, s. 53).

 

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 bør gælde for medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser, fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner eller beskyttelse mod trusler mod den offentlige sikkerhed. Kun udpegede myndigheder, der er ansvarlige for forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhandlinger eller anden form for grov kriminalitet, og som medlemsstaterne kan garantere anvender alle bestemmelserne i denne forordning og i direktiv (EU) 2016/680 som gennemført i national lovgivning på en måde underlagt kontrol ved de kompetente myndigheder, herunder den tilsynsmyndighed, der er etableret i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, og hvis anvendelse af denne forordning er underlagt evaluering gennem den mekanisme, der er oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 1053/20131a, bør have ret til at konsultere oplysningerne i SIS.

 

__________________

 

1a Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelsen af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelsen af Eksekutivudvalgets afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 259 af 6.11.2013, s. 27).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b)  Forordning (EF) nr. 45/2001 bør finde anvendelse på EU-institutionernes og -organernes behandling af personoplysninger, når de udfører deres opgaver i medfør af nærværende forordning.

 

__________________

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28c)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/7941a bør finde anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 28 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28d)  Bestemmelserne i direktiv (EU) 2016/680, forordning (EU) 2016/679, forordning (EU) 2016/794 og forordning (EF) nr. 45/2001 bør i nødvendigt omfang specificeres yderligere i nærværende forordning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  De nationale uafhængige tilsynsmyndigheder bør overvåge lovligheden af medlemsstaternes behandling af personoplysninger i relation til denne forordning. Der bør fastsættes bestemmelser om de registreredes ret til at få adgang til, berigtige og slette deres personoplysninger i SIS, og deres adgang til retsmidler ved nationale domstole, og det samme gælder den gensidige anerkendelse af domme. Det er derfor hensigtsmæssigt at kræve årlige statistikker fra medlemsstaterne.

(31)  De nationale uafhængige tilsynsmyndigheder, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2016/680 (EU) (tilsynsmyndighederne) bør overvåge lovligheden af medlemsstaternes behandling af personoplysninger i relation til nærværende forordning, herunder udveksling af supplerende oplysninger, og bør tildeles de fornødne midler til at udføre denne opgave. Der bør fastsættes bestemmelser om de registreredes ret til at få adgang til samt få berigtiget, begrænset forarbejdningen af og slettet deres personoplysninger i SIS, om deres adgang til retsmidler ved nationale domstole samt om gensidig anerkendelse af domme. Det er derfor hensigtsmæssigt at kræve årlige statistikker fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør overvåge EU-institutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne bør samarbejde om tilsynet med SIS.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  I forordning (EU) 2016/794 (Europol-forordningen) fastsættes det, at Europol skal støtte og styrke de kompetente nationale myndigheders indsats og deres gensidige samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og alvorlig kriminalitet og udarbejde analyser og trusselsvurderinger. For at gøre det lettere for Europol at varetage sine opgaver, navnlig i Det Europæiske Center for Migrantsmugling, er det hensigtsmæssigt at give Europol adgang til de indberetningskategorier, der er fastsat i denne forordning. Da Europols Europæiske Center for Migrantsmugling spiller en vigtig strategisk rolle for at bekæmpe hjælp til irregulær migration, bør det kunne få adgang til indberetninger om personer, som nægtes indrejse og ophold på en medlemsstats område på grund af enten kriminalitet eller manglende overholdelse af betingelserne for indrejse og ophold.

(33)  I forordning (EU) 2016/794 (Europol-forordningen) fastsættes det, at Europol skal støtte og styrke de kompetente nationale myndigheders indsats og deres gensidige samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og alvorlig kriminalitet og udarbejde analyser og trusselsvurderinger. For at gøre det lettere for Europol at varetage sine opgaver, navnlig i Det Europæiske Center for Migrantsmugling, er det hensigtsmæssigt at give Europol adgang til de indberetningskategorier, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Det er uklart, på hvilket grundlag Kommissionen bygger sin antagelse om, at de personer, der er omfattet af et indrejseforbud, har noget med hjælp til irregulær migration at gøre. Denne form for profilering bør ikke understøttes.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  For at lukke hullerne med hensyn til udveksling af oplysninger om terrorisme, navnlig udenlandske krigere – i tilfælde, hvor overvågning af deres bevægelser er afgørende – bør medlemsstaterne udveksle oplysninger om terrorismerelateret aktivitet samt hit og beslægtede oplysninger med Europol, samtidig med at de optager en indberetning i SIS. Det bør gøre det muligt for Europols Europæiske Center for Bekæmpelse af Terrorisme at kontrollere, om der findes yderligere relevante oplysninger i Europols databaser, og foretage analyser af høj kvalitet, som bidrager til at optrevle terrornetværk og om muligt forhindre deres angreb.

(34)  For at lukke hullerne med hensyn til udveksling af oplysninger om terrorisme, navnlig udenlandske krigere – i tilfælde, hvor overvågning af deres bevægelser er afgørende – bør medlemsstaterne udveksle oplysninger om terrorismerelateret aktivitet samt hit, beslægtede oplysninger og oplysninger i tilfælde af, at de nødvendige foranstaltninger ikke kan træffes, med Europol, samtidig med at de optager en indberetning i SIS. En sådan udveksling af oplysninger bør ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser i forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Det er desuden nødvendigt at fastsætte klare regler for Europol om behandling og download af SIS-oplysninger, så agenturet så vidt muligt kan gøre brug af SIS, forudsat at databeskyttelsesstandarderne i denne forordning og forordning (EU) 2016/794 overholdes. Hvis Europols søgninger i SIS viser, at der findes en indberetning fra en medlemsstat, må Europol ikke træffe de fornødne foranstaltninger. Det bør derfor underrette den pågældende medlemsstat, så denne kan følge op på sagen.

(35)  Det er desuden nødvendigt at fastsætte klare regler for Europol om behandling og download af SIS-oplysninger, så agenturet så vidt muligt kan gøre brug af SIS, forudsat at databeskyttelsesstandarderne i denne forordning og forordning (EU) 2016/794 overholdes. Hvis Europols søgninger i SIS viser, at der findes en indberetning fra en medlemsstat, må Europol ikke træffe de fornødne foranstaltninger. Det bør derfor straks underrette den pågældende medlemsstat, så den kan følge op på sagen.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/162454 er det for så vidt angår denne forordning fastsat, at værtsmedlemsstaten skal bemyndige de europæiske grænse- og kystvagthold eller de hold bestående af medarbejdere, der beskæftiger sig med tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og som er indsat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, til at søge i europæiske databaser, hvis denne søgning er nødvendig for at opfylde operationelle mål, der er fastsat i den operationelle plan for grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Andre relevante EU-agenturer, navnlig Det Europæiske Asylstøttekontor og Europol, kan som en del af deres migrationsstyringsstøttehold også indsætte sagkyndige, der ikke er ansat hos disse EU-agenturer. Formålet med at indsætte de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene af medarbejdere, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, og migrationsstyringsstøtteholdene er at sikre teknisk og operativ forstærkning til de medlemsstater, der anmoder om det, navnlig de medlemsstater, som oplever uforholdsmæssigt store udfordringer med hensyn til migration. Varetagelsen af de opgaver, der tildeles de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og migrationsstyringsstøtteholdene, kræver adgang til SIS via en teknisk grænseflade hos Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med forbindelse til det centrale SIS. I de tilfælde, hvor søgninger foretaget af et eller flere hold medarbejdere i SIS registrerer en indberetning fra en medlemsstat, må et holdmedlem eller medarbejderne ikke træffe de nødvendige foranstaltninger, medmindre det får bemyndigelse til det af værtsmedlemsstaten. Derfor bør agenturet underrette den pågældende medlemsstat, så denne kan følge op på sagen.

(36)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 er det for så vidt angår denne forordning fastsat, at værtsmedlemsstaten skal bemyndige medlemmerne af de hold, der er omhandlet i artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) 2016/1624, og som er indsat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, til at søge i europæiske databaser, hvis denne søgning er nødvendig for at opfylde operationelle mål, der er fastsat i den operationelle plan for grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Andre relevante EU-agenturer, navnlig Det Europæiske Asylstøttekontor og Europol, kan som en del af deres migrationsstyringsstøttehold også indsætte sagkyndige, der ikke er ansat hos disse EU-agenturer. Formålet med at indsætte de hold, der er omhandlet i artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) 2016/1624, og migrationsstyringsstøtteholdene er at sikre teknisk og operativ forstærkning til de medlemsstater, der anmoder om det, navnlig de medlemsstater, som oplever uforholdsmæssigt store udfordringer med hensyn til migration. Varetagelsen af de opgaver, der tildeles de hold, der er omhandlet i artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) 2016/1624, og migrationsstyringsstøtteholdene, kræver adgang til SIS via en teknisk grænseflade hos Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med forbindelse til det centrale SIS. I de tilfælde, hvor søgninger foretaget af et eller flere hold medarbejdere i SIS registrerer en indberetning fra en medlemsstat, må et holdmedlem eller medarbejderne ikke træffe de nødvendige foranstaltninger, medmindre det får bemyndigelse til det af værtsmedlemsstaten. Derfor bør agenturet underrette den pågældende medlemsstat, så denne kan følge op på sagen.

_________________

_________________

54 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

54 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  I henhold til forordning (EU) 2016/1624 skal Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning udarbejde risikoanalyser. Disse risikoanalyser skal omfatte alle aspekter, der er relevante for den integrerede europæiske grænseforvaltning, navnlig trusler, som kan påvirke den måde, de ydre grænser fungerer på, eller sikkerheden ved dem. Indberetninger, der er optaget i SIS i overensstemmelse med denne forordning, navnlig indberetninger om afslag på indrejse og ophold, udgør relevante oplysninger ved vurderingen af eventuelle trusler, der kan påvirke de ydre grænser, og bør derfor være tilgængelige til brug ved den risikoanalyse, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal udarbejde. Varetagelsen af de opgaver, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har fået tildelt med hensyn til risikoanalyse, kræver adgang til SIS. I overensstemmelse med Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)55 skal den centrale ETIAS-enhed under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning endvidere via ETIAS foretage kontrol i SIS for at vurdere ansøgninger om rejsetilladelser, som bl.a. kræver, at det fastslås, om tredjelandsstatsborgere, der ansøger om en rejsetilladelse, er omfattet af en SIS-indberetning. Til dette formål bør den centrale ETIAS-enhed under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning også have adgang til SIS i det omfang, det er nødvendigt for at varetage dets mandat, det vil sige adgang til alle indberetningskategorier om tredjelandsstatsborgere, om hvem der er foretaget en indberetning vedrørende indrejse og ophold, og som er omfattet af restriktive foranstaltninger, der skal forhindre indrejse i eller transit gennem medlemsstater.

[(37)  I overensstemmelse med [Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)], skal den centrale ETIAS-enhed etableret under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning endvidere via ETIAS foretage kontrol i SIS for at vurdere ansøgninger om rejsetilladelser, som bl.a.. kræver, at det fastslås, om tredjelandsstatsborgere, der ansøger om en rejsetilladelse, er omfattet af en SIS-indberetning. Til dette formål bør den centrale ETIAS-enhed under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning også have adgang til SIS i det omfang, det er strengt nødvendigt for at varetage dets mandat, det vil sige adgang til alle indberetningskategorier om tredjelandsstatsborgere, om hvem der er foretaget en indberetning vedrørende indrejse og ophold, og som er omfattet af restriktive foranstaltninger, der skal forhindre indrejse i eller transit gennem medlemsstater.]

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Visse aspekter af SIS kan på grund af deres tekniske art, detaljeringsgrad og behov for regelmæssig ajourføring ikke dækkes fuldt ud af bestemmelserne i denne forordning. Dette gælder bl.a. tekniske regler om indlæsning af oplysninger, ajourføring, sletning og søgning efter oplysninger, datakvalitet og regler for søgning vedrørende biometriske identifikatorer, bestemmelser om forenelighed og prioritering af indberetninger, tilføjelse af påtegninger, forbindelser mellem indberetninger, fastsættelse af udløbsdatoen for indberetninger inden for den maksimale frist og udveksling af supplerende oplysninger. Gennemførelsesbeføjelserne i forbindelse med disse aspekter bør derfor tillægges Kommissionen. De tekniske regler for søgning i indberetninger bør tage hensyn til, at de nationale applikationer skal fungere problemfrit.

(38)  Visse aspekter af SIS kan på grund af deres tekniske art, detaljeringsgrad og behov for regelmæssig ajourføring ikke dækkes fuldt ud af bestemmelserne i denne forordning. Dette gælder bl.a. tekniske regler om indlæsning af oplysninger, ajourføring, sletning og søgning efter oplysninger, datakvalitet, tilføjelse af påtegninger og forbindelser mellem indberetninger. Gennemførelsesbeføjelserne i forbindelse med disse aspekter bør derfor tillægges Kommissionen. De tekniske regler for søgning i indberetninger bør tage hensyn til, at de nationale applikationer skal fungere problemfrit.

Begrundelse

Fremsat for at skabe overensstemmelse med senere ændringsforslag.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Den korrekte anvendelse af denne forordning er i alle medlemsstaters interesse og nødvendig for at bevare Schengenområdet som et område uden indre grænsekontrol. For at sikre korrekt anvendelse af nærværende forordning i medlemsstaterne er evalueringer gennem den mekanisme, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 1053/2013, af særlig betydning. Medlemsstaterne bør derfor reagere hurtigt på enhver henstilling, der rettes til dem. Kommissionen bør i de tilfælde, hvor henstillinger ikke efterkommes, gøre brug af sine beføjelser i henhold til traktaterne.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  For at sikre gennemsigtighed bør agenturet hvert andet år udarbejde en rapport om af det centrale SIS' og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder om sikkerheden i forbindelse hermed, og om udvekslingen af supplerende oplysninger. Kommissionen bør hvert fjerde år udsende en samlet evaluering.

(40)  For at sikre gennemsigtighed bør agenturet et år efter idriftsættelsen af SIS udarbejde en rapport om det centrale SIS-systems og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder om sikkerheden i forbindelse hermed, og om udvekslingen af supplerende oplysninger. Kommissionen bør hvert andet år udsende en samlet evaluering.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  For at sikre, at SIS fungerer tilfredsstillende, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår:

 

- vedtagelse af en håndbog med detaljerede regler for udveksling af supplerende oplysninger (SIRENE-håndbogen)

 

- de krav, der skal opfyldes for indlæsning af biometriske identifikatorer i SIS

 

- vedtagelse af proceduren for udpegelse af den medlemsstat, der skal være ansvarlig for indlæsning af en indberetning om tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af restriktive foranstaltninger

 

- brugen af fotografier og ansigtsbilleder til identifikation af personer og

 

. ændringer af datoen for anvendelsen af denne forordning.

 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører passende høringer, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter skal Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter skal have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

____________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Navnlig tilstræbes det i denne forordning at garantere et sikkert miljø for alle personer, der opholder sig på den Europæiske Unions område, og beskyttelse af irregulære migranter mod udnyttelse og menneskehandel ved at gøre det muligt at identificere dem under fuld overholdelse af reglerne for beskyttelse af personoplysninger.

(42)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Navnlig bør denne forordning fuldt ud overholde beskyttelsen af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og samtidigt søge at garantere et sikkert miljø for alle personer, der opholder sig på den Europæiske Unions område, og beskyttelse af irregulære migranter mod udnyttelse og menneskehandel. I sager vedrørende børn bør barnets tarv komme i første række.

Begrundelse

Sproglig ændring med det formål at fastslå behovet for at beskytte personoplysninger, da dette er en grundlæggende rettighed. Den sidste del af sidste sætning er forvirrende og vildledende.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 42a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a)  Alle foranstaltninger, der træffes i relation til SIS, bør overholde Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Medlemsstaterne bør anvende retningslinjer, der skal udarbejdes og overvåges af Den Europæiske Unions Asylagentur og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder i fællesskab, for en fælles praksis med hensyn til at tage fingeraftryk og ansigtsbilleder af irregulære tredjelandsstatsborgere, baseret på den tjekliste, der er udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Medlemsstaterne bør til enhver tid respektere mindreåriges værdighed og fysiske integritet i forbindelse med tagning af fingeraftryk og ansigtsbilleder. Medlemsstaterne bør ikke anvende tvang ved tagning af fingeraftryk fra mindreårige.

Begrundelse

Børn skal i overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder behandles humant og respektfuldt, på en måde, der tager hensyn til deres alder. Derfor bør der tages særligt hensyn til mindreåriges konkrete situation. Hensynet til barnets tarv skal altid komme i første række.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005, og bør sammenholdes med Rådets afgørelse 2010/365/EU om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien66.

(49)  For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005, og bør medføre ændring af Rådets afgørelse 2010/365/EU om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien66 for at gøre det muligt for disse to medlemsstater at anvende og gennemføre bestemmelserne i denne forordning fuldt ud.

_________________

_________________

66 EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17.

66 EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001, og afgav udtalelse den … —

(53)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001, og afgav udtalelse den 3. maj 2017.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a)  Ingen ændring eller ny bestemmelse i denne forordning bør medføre unødige hindringer for medlemsstater, der ønsker at tilslutte sig eller er i færd med at tilslutte sig Schengenområdet.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anvendelsesområde

Genstand

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I denne forordning fastsættes også bestemmelser vedrørende SIS' tekniske arkitektur, det ansvar, der påhviler medlemsstaterne og Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, generel behandling af oplysninger, de berørte personers rettigheder og erstatningsansvar.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Rettelse af fejl i engelsk tekst.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "indberetning": et sæt oplysninger, herunder biometriske identifikatorer som omhandlet i artikel 22, der indlæses i SIS, således at de kompetente myndigheder kan identificere en person med henblik på at træffe en særlig foranstaltning

a)  "indberetning": et sæt oplysninger, der indlæses i SIS, således at de kompetente myndigheder kan identificere en person med henblik på at træffe en særlig foranstaltning

Begrundelse

Der er ingen grund til i definitionen af ”indberetning” at indikere en enkelt type data, der kan indlæses i den forbindelse. Spørgsmålet om, hvilke data der skal inkluderes i en indberetning, er omhandlet i artikel 20 om datakategorier.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "supplerende oplysninger": oplysninger, som ikke indgår som en del af de indberetningsoplysninger, der lagres i SIS, men som har tilknytning til indberetninger i SIS, og som skal udveksles:

b)  "supplerende oplysninger": oplysninger, som ikke indgår som en del af de indberetningsoplysninger, der lagres i SIS, men som har tilknytning til indberetninger i SIS, og som skal udveksles gennem SIRENE-kontorerne:

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "personoplysninger": enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede")

e)  "personoplysninger": enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede") I denne definition forstås ved "identificerbar fysisk person" en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "kaldenavn": fiktiv identitet, som en person, der er kendt under andre identiteter, har påtaget sig

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "identificerbar fysisk person": en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

udgår

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "behandling af personoplysninger": enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

g)  "behandling af personoplysninger": enhver aktivitet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, logging, organisering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

Begrundelse

Kommissionen erstatter i sit forslag [EN] ”recording” med ordet "logging". Selv om det er hensigtsmæssigt at tilføje '"logging" til listen over handlinger, der udgør behandling, bør '"recording" fortsat være på listen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra h – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  søgningen viser, at en anden medlemsstat har optaget en indberetning i SIS

2)  søgningen viser, at en medlemsstat har optaget en indberetning i SIS

Begrundelse

Et "hit" kan også forekomme, hvis indberetningen er indlæst af brugerens egen medlemsstat.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  "biometriske identifikatorer": personoplysninger, der som følge af en specifik teknisk behandling vedrørende en fysisk persons fysiske eller fysiologiske kendetegn muliggør eller bekræfter en entydig identifikation af vedkommende (ansigtsbilleder, daktyloskopiske oplysninger)

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  "daktylografiske oplysninger": oplysninger om fingeraftryk og håndfladeaftryk, som på grund af deres unikke karakter og referencepunkterne i dem gør det muligt at foretage præcise og endegyldige sammenligninger vedrørende en persons identitet

n)  "daktyloskopiske data": oplysninger om fingeraftryk og håndfladeaftryk, som på grund af deres unikke karakter og referencepunkterne i dem gør det muligt at foretage præcise og endegyldige sammenligninger vedrørende en persons identitet

 

Horisontalt ændringsforslag, der vedrører hele teksten.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  "ansigtsbillede": digitale billeder af ansigtet i tilstrækkelig høj opløsning og kvalitet til, at de kan anvendes til automatisk biometrisk matching

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  "grov kriminalitet": de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 200268

udgår

_________________

 

68 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

 

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger i henhold til national ret, der er omhandlet i artikel 1-4 i rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 200269.

p)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger i henhold til national ret, der er omhandlet i artikel 3-12 samt 14 i direktiv (EU) 2017/541

__________________

 

69 Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et nationalt system (N.SIS) i hver enkelt medlemsstat, der består af de nationale datasystemer, der kommunikerer med det centrale SIS. En N.SIS skal indeholde en datafil ("national kopi"), som indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen og en sikkerhedskopi af N.SIS. N.SIS og sikkerhedskopien heraf kan anvendes samtidigt for at sikre, at systemet altid er tilgængeligt for slutbrugerne

b)  et nationalt system (N.SIS) i hver enkelt medlemsstat, der består af de nationale datasystemer, der kommunikerer med det centrale SIS. En N.SIS kan indeholde en datafil ("national kopi"), som indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen og en sikkerhedskopi af N.SIS. N.SIS og sikkerhedskopien heraf kan anvendes samtidigt for at sikre, at systemet altid er tilgængeligt for slutbrugerne

Begrundelse

Medlemsstater bør ikke være forpligtet til at have en national kopi med henblik på at sikre adgang til systemet på grund af den risiko for datasikkerheden, det kan medføre. For at opnå fuld tilgængelighed bør andre løsninger på centralt niveau foretrækkes.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En backup-kommunikationsinfrastruktur skal udvikles med henblik på yderligere at sikre, at SIS altid er tilgængeligt. Der skal fastlægges detaljerede regler for denne backup-kommunikationsinfrastruktur ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Begrundelse

For yderligere at sikre, at SIS altid er tilgængelig, bør en supplerende kommunikationsinfrastruktur stilles til rådighed og bruges i tilfælde af problemer med hovedkommunikationsinfrastrukturen.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  SIS-oplysninger indlæses, ajourføres, slettes og søges via de forskellige N.SIS. Der skal være en delvis eller fuldstændig national kopi til rådighed med henblik på automatiserede søgninger på de enkelte medlemsstaters område ved brug af denne kopi. Den delvise nationale kopi skal som minimum indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a)-v), i denne forordning. Det skal ikke være muligt at søge i datafiler fra andre medlemsstaters N.SIS.

2.  SIS-oplysninger indlæses, ajourføres, slettes og søges via de forskellige N.SIS.

Begrundelse

Medlemsstater bør ikke være forpligtet til at have en national kopi med henblik på at sikre adgang til systemet på grund af den risiko for datasikkerheden, det kan medføre. For at opnå fuld tilgængelighed bør andre løsninger på centralt niveau foretrækkes.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  CS-SIS udfører tekniske tilsyns- og forvaltningsfunktioner og har en sikkerhedskopi af CS-SIS, der kan sikre alle funktionaliteterne i CS-SIS, hvis sidstnævnte skulle svigte. CS-SIS og sikkerhedskopien af systemet placeres på to tekniske lokaliteter under Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201170 ("agenturet"). CS-SIS eller sikkerhedskopien heraf kan indeholde en yderligere kopi af SIS-databasen og kan anvendes samtidigt under aktiv drift, forudsat at de hver især er i stand til at behandle alle transaktioner med tilknytning til SIS-indberetninger.

3.  CS-SIS udfører tekniske tilsyns- og forvaltningsfunktioner og har en sikkerhedskopi af CS-SIS, der kan sikre alle funktionaliteterne i CS-SIS, hvis sidstnævnte skulle svigte. CS-SIS og sikkerhedskopien af systemet placeres på to tekniske lokaliteter under Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201170 ("agenturet"). CS-SIS eller sikkerhedskopien heraf skal indeholde en yderligere kopi af SIS-databasen og skal anvendes samtidigt under aktiv drift, forudsat at de hver især er i stand til at behandle alle transaktioner med tilknytning til SIS-indberetninger.

__________________

__________________

70 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s.1).

70 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s.1).

Begrundelse

For også at sikre uafbrudt adgang til SIS i fremtiden med flere data og flere brugere bør der vælges løsninger på centralt niveau. Ud over en ekstra kopi bør der implementeres en aktiv løsning. Agenturet bør ikke begrænses til de to nuværende tekniske anlæg, hvis en løsning kræver anvendelse af et andet anlæg.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  CS-SIS stiller de tjenester til rådighed, som er nødvendige for optagelsen og behandlingen af SIS-oplysninger, herunder for søgning i SIS-databasen. CS-SIS skal:

4.  CS-SIS stiller de tjenester til rådighed, som er nødvendige for optagelsen og behandlingen af SIS-oplysninger, herunder for søgning i SIS-databasen. For de medlemsstater, der anvender en national kopi, skal CS-SIS:

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat er ansvarlig for at sikre N.SIS' kontinuerlige drift, forbindelsen mellem den og NI-SIS og uafbrudt tilgængelighed af SIS-oplysninger for slutbrugerne.

Hver medlemsstat er ansvarlig for at sikre N.SIS' kontinuerlige drift og forbindelse til NI-SIS.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hver medlemsstat er ansvarlig for at sikre den uafbrudte tilgængelighed af SIS-oplysninger for slutbrugere, navnlig ved at etablere to sideløbende forbindelser til NI-SIS.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat foretager sine indberetninger via sit N.SIS-kontor.

Hver medlemsstat indberetter på basis af alle de tilgængelige oplysninger, der er omfattet af denne forordning, og foretager sine indberetninger via sit N.SIS-kontor.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger den myndighed, der sikrer udvekslingen og tilgængeligheden af alle supplerende oplysninger ("SIRENE-kontoret"), i overensstemmelse med SIRENE-håndbogen, jf. artikel 8.

Hver medlemsstat udpeger en national myndighed, der er fuldt operationel døgnet rundt alle ugens dage og sikrer udvekslingen og tilgængeligheden af alle supplerende oplysninger ("SIRENE-kontoret"), i overensstemmelse med bestemmelserne i SIRENE-håndbogen, jf. artikel 8. SIRENE-kontoret skal være et fælles kontaktpunkt for medlemsstaterne med henblik på at udveksle supplerende oplysninger i forbindelse med indberetninger og gøre det muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger, når der er indlæst indberetninger om personer eller genstande i SIS, og disse personer eller genstande findes efter et hit.

Begrundelse

Præcisering af SIRENE-kontorernes struktur og formål, som allerede er fastlagt i Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. februar 2013 om vedtagelse af SIRENE-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Supplerende oplysninger udveksles i overensstemmelse med SIRENE-håndbogen og ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterne sikrer de nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer til at sikre konstant tilgængelighed og udveksling af supplerende oplysninger. Hvis kommunikationsinfrastrukturen ikke er tilgængelig, kan medlemsstaterne anvende andre tilstrækkeligt sikrede tekniske midler til at udveksle supplerende oplysninger.

1.  Supplerende oplysninger udveksles i overensstemmelse med SIRENE-håndbogen og ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterne sikrer de nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer til at sikre, at de supplerende oplysninger kontinuerligt er tilgængelige og udveksles rettidigt og effektivt. Hvis kommunikationsinfrastrukturen ikke er tilgængelig, skal medlemsstaterne anvende den backup-kommunikationsinfrastruktur, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c). Som en sidste udvej kan andre tilstrækkeligt sikrede tekniske midler til at udveksle supplerende oplysninger benyttes.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  SIRENE-kontorerne varetager deres opgaver hurtigt og effektivt, navnlig med hensyn til at besvare anmodninger hurtigst muligt og senest 12 timer efter modtagelsen heraf.

3.  SIRENE-kontorerne varetager deres opgaver hurtigt og effektivt, navnlig med hensyn til at give et substantielt svar på anmodninger om supplerende oplysninger hurtigst muligt og senest seks timer efter modtagelsen heraf. I tilfælde af indberetninger vedrørende terrorhandlinger og i tilfælde af indberetninger vedrørende børn, jf. artikel 32, stk. 1, litra c), i forordning [politisamarbejde], skal SIRENE-kontorerne handle øjeblikkeligt.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  SIRENE-formularer, som skal behandles med højeste prioritet af det anmodede SIRENE-kontor, kan forsynes med påskriften "URGENT" ledsaget af begrundelsen for sagens hastende karakter.

Begrundelse

Bestemmelse i SIRENE-håndbogen.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der vedtages detaljerede regler om udveksling af supplerende oplysninger ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, jf. den i artikel 55, stk. 2, omhandlede undersøgelsesprocedure i form af en håndbog, som kaldes "SIRENE-håndbogen".

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 54a om vedtagelse af en håndbog med detaljerede regler for udveksling af supplerende oplysninger (SIRENE-håndbogen).

Begrundelse

Bedømt ud fra den nuværende håndbog og rammebestemmelserne for SIS II bør Sirene-håndbogen vedtages som en delegeret retsakt, da den i et vist omfang snarere supplerer de grundlæggende retsakter frem for at gennemføre dem. Eksempelvis kræver håndbogen, at hit skal indberettes "øjeblikkeligt", hvis der er mulighed for "alvorlige trusler mod sikkerheden", hvorimod forordningen kræver, at det sker "så snart som muligt". Betragtning 6 i håndbogen (EUT L44, 18.2.2015) siger endda: "Det er nødvendigt at fastlægge en ny fremskyndet procedure for udveksling af oplysninger om indberetninger med henblik på diskret eller målrettet kontrol [...]"

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af de tjenester, som CS-SIS stiller til rådighed, at oplysninger, der er lagret i den nationale kopi, via de automatiske ajourføringer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, er identiske og i overensstemmelse med SIS-databasen, og at en søgning i den nationale kopi giver et søgeresultat, der svarer til resultatet af en søgning i SIS-databasen. Slutbrugerne modtager de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver, navnlig alle de oplysninger, der kræves for at identificere de registrerede og træffe de nødvendige foranstaltninger.

2.  Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af de tjenester, som CS-SIS stiller til rådighed, at oplysninger, der er lagret i den nationale kopi, som etableres frivilligt af en medlemsstat, via de automatiske ajourføringer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, er identiske og i overensstemmelse med SIS-databasen, og at en søgning i den frivillige nationale kopi giver et søgeresultat, der svarer til resultatet af en søgning i SIS-databasen. Slutbrugerne modtager så vidt muligt de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver, navnlig, og for så vidt det er nødvendigt, alle de tilgængelige oplysninger, der gør det muligt at identificere de registrerede og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal ikke have adgang til alle oplysninger om alle de personer, som der foretages indberetninger om. Et tidsubegrænset krav om at give slutbrugeren oplysninger, der muligvis ikke er tilgængelige, vil være en belastning og ulogisk. Desuden er det uklart, hvem denne forpligtelse påhviler.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Der skal regelmæssigt foretages tests som led i den mekanisme, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1053/2013, for at sikre den tekniske og funktionelle overensstemmelse af nationale kopier og navnlig for at kontrollere, om søgninger i de nationale kopier giver samme resultater som søgninger i SIS-databasen.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til databehandlingsudstyr og -anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med adgang til udstyr og anlæg)

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at forhindre uautoriseret behandling af SIS-oplysninger samt uautoriseret ændring eller sletning af oplysninger, der er registreret i SIS (kontrol med dataindlæsning)

Begrundelse

Bestemmelse i artikel 34 af Eurodac-forordningen.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at sikre, at alle myndigheder med adgangsret til SIS eller til databehandlingsanlæggene opretter profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til, indlæse, ajourføre, slette og søge i oplysningerne, og øjeblikkelig stiller disse profiler til rådighed for de i artikel 50, stk. 1, omhandlede nationale tilsynsmyndigheder på deres anmodning (personaleprofiler)

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  at sikre, at det installerede system i tilfælde af afbrydelse kan genetableres (genopretning)

Begrundelse

Bestemmelse i Eurodacforslaget.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb)  at sikre, at SIS fungerer korrekt, at fejl rapporteres (pålidelighed), og at personoplysninger lagret i SIS ikke kan ødelægges i tilfælde af systemsvigt (integritet)

Begrundelse

Bestemmelse i Eurodacforslaget.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 11 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis en medlemsstat samarbejder med eksterne kontrahenter i forbindelse med SIS-relaterede opgaver, skal denne medlemsstat nøje overvåge kontrahentens aktiviteter for at sikre overholdelsen af alle bestemmelser i denne forordning, navnlig med hensyn til sikkerhed, fortrolighed og databeskyttelse.

Begrundelse

I 2012 blev SIS-data kompromitteret efter et hack via en ekstern kontrahent i Danmark. Medlemsstaterne bør styrke deres kontrol med sådanne virksomheder.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Logfilerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for databehandlingen, den type oplysninger, der er anvendt til en søgning, en henvisning til den type oplysninger, der er videregivet, samt navnet på både den kompetente myndighed og den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

2.  Logfilerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for databehandlingen, den type oplysninger, der er anvendt til en søgning, de oplysninger, der er behandlet, samt navnet på såvel den kompetente myndighed som den person, der har udført søgningen og behandlet oplysningerne.

Begrundelse

Der er i stk. 3 skabt en usædvanlig ordning med logfiler for søgning med daktyloskopiske oplysninger eller ansigtsbillede.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en søgning foretages med daktylografiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 22, skal logfilerne navnlig vise den type oplysninger, der er anvendt til søgningen, en henvisning til den type oplysninger, der er videregivet, samt navnet på både den kompetente myndighed og den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

3.  Hvis en søgning foretages med daktyloskopiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 22, skal logfilerne som en undtagelse fra stk. 2 vise, hvilken type oplysninger, der er behandlet, frem for de faktiske oplysninger.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Reglerne og formaterne for logfiler fastlægges ved gennemførelsesforanstaltninger i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Logfilerne må kun anvendes til det i stk. 1 nævnte formål og slettes tidligst ét år og senest tre år efter, at de blev skabt.

4.  Logfilerne må kun anvendes til det i stk. 1 nævnte formål og skal slettes to år efter, at de blev oprettet.

Begrundelse

Ordlyden er ændret i tråd med henstillingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Af hensyn til retssikkerheden bør opbevaringsperioden for logfiler præciseres.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til SIS-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning, og i nødvendigt omfang samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed.

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til SIS-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning, samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed.

Begrundelse

De nationale myndigheder med adgang til SIS bør pålægges at samarbejde med den nationale tilsynsmyndighed. Et sådant krav er en forpligtelse pålagt af medlemsstaten, og myndighederne bør derfor ikke kunne bestemme, hvornår de vil samarbejde, og hvornår de ikke vil.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden personale hos myndigheder med adgangsret til SIS får tilladelse til at behandle oplysninger, der er lagret i SIS, og periodisk efter at der er givet adgang til SIS-oplysninger, skal det modtage den relevante uddannelse i datasikkerhed, og databeskyttelsesregler og -procedurer som fastsat i SIRENE-håndbogen. Personalet skal informeres om eventuelle relevante strafbare forhold og sanktioner.

1.  Inden personalet hos myndigheder med adgangsret til SIS får tilladelse til at behandle oplysninger, der er lagret i SIS, og periodisk efter at der er givet adgang til SIS-oplysninger, skal det modtage den relevante uddannelse i datasikkerhed, grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelsesregler, og de procedurer for databehandling, der er fastsat i SIRENE-håndbogen. Personalet skal informeres om alle relevante strafbare forhold og strafferetlige sanktioner fastsat i overensstemmelse med artikel 53a i denne forordning..

 

2.  Medlemsstaterne skal have et nationalt SIS-uddannelsesprogram. Dette uddannelsesprogram skal omfatte uddannelse for såvel slutbrugere som SIRENE-kontorernes personale.

 

3.  Der skal arrangeres fælles uddannelseskurser mindst én gang om året for at fremme samarbejdet mellem SIRENE-kontorerne ved at give personalet mulighed for at møde kolleger fra andre SIRENE-kontorer, udveksle oplysninger om nationale arbejdsmetoder og sikre et konsistent og ensartet vidensniveau.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning af det centrale SIS. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne og ved hjælp af en cost-benefit-analyse, at den bedste disponible teknologi til enhver tid anvendes til det centrale SIS.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Rettelse af fejl i engelsk tekst.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det vil ikke være logisk at dele arbejdet mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  anskaffelse og fornyelse

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det vil ikke være logisk at dele arbejdet mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  kontraktforhold.

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det vil ikke være logisk at dele arbejdet mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen har ansvaret for alle andre opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen, navnlig:

udgår

a)  opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen

 

b)  anskaffelse og fornyelse

 

c)  kontraktforhold.

 

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det vil ikke være logisk at dele arbejdet mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet udvikler og opretholder en mekanisme og en række procedurer for udførelsen af kvalitetskontrol af oplysningerne i CS-SIS og forelægger regelmæssigt medlemsstaterne rapporter. Agenturet forelægger regelmæssigt en rapport for Kommissionen vedrørende de problemer, det er stødt på, og de heraf berørte medlemsstater. Denne mekanisme, procedurerne og fortolkningen af, hvorvidt kravene til datakvaliteten er overholdt, fastlægges og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

5.  Agenturet udvikler og opretholder en mekanisme og en række procedurer for udførelsen af kvalitetskontrol af oplysningerne i CS-SIS og forelægger regelmæssigt medlemsstaterne rapporter. Agenturet forelægger regelmæssigt en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende de problemer, det er stødt på, og de heraf berørte medlemsstater. Denne mekanisme, procedurerne og fortolkningen af, hvorvidt kravene til datakvaliteten er overholdt, fastlægges og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Agenturet skal også udføre opgaver i forbindelse med uddannelse i den tekniske brug af SIS og i metoder til at forbedre kvaliteten af oplysningerne i SIS.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til databehandlingsudstyr og -anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med adgang til udstyr og anlæg)

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at forhindre uautoriseret behandling af SIS-oplysninger samt uautoriseret ændring eller sletning af oplysninger, der er registreret i SIS (kontrol med dataindlæsning)

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at oprette profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til oplysningerne eller anlæggene, og øjeblikkelig stille disse profiler til rådighed for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som omhandlet i artikel 51, på dennes anmodning (personaleprofiler)

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  at sikre at det installerede system i tilfælde af afbrydelse kan genetableres (genopretning)

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb)  at sikre, at SIS fungerer korrekt, at fejl rapporteres (pålidelighed), og at personoplysninger lagret i SIS ikke kan ødelægges i tilfælde af systemsvigt (integritet)

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra k c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kc)  at sikre sikkerheden af deres tekniske anlæg.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis agenturet samarbejder med eksterne kontrahenter i forbindelse med SIS-relaterede opgaver, skal det nøje overvåge kontrahentens aktiviteter for at sikre overholdelsen af alle bestemmelser i denne forordning, navnlig med hensyn til sikkerhed, fortrolighed og databeskyttelse..

Begrundelse

I 2012 blev SIS-data kompromitteret efter et hack via en ekstern kontrahent i Danmark. Agenturet bør styrke sin overvågning af sådanne virksomheder.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Logfilerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for videregivelsen af oplysninger, den type oplysninger, der er anvendt til søgninger, en henvisning til den type oplysninger, der er videregivet, samt navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

2.  Logfilerne skal navnlig vise hver enkelt indberetnings hidtidige forløb, dato og tidspunkt for enhver databehandlingsaktivitet, den type oplysninger, der er anvendt til en søgning, de oplysninger, der er behandlet, samt navnet på såvel den kompetente myndighed som den person, der har udført søgningen og behandlet oplysningerne.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en søgning foretages med daktylografiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 22 og 28, skal logfilerne navnlig vise, hvilken type oplysninger der er anvendt til søgningen, en henvisning til den type oplysninger, der er videregivet, samt navnet på både den kompetente myndighed og den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

3.  Hvis søgningen foretages med daktyloskopiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 22 og 28, skal logfilerne som en undtagelse fra stk. 2 vise, hvilken type oplysninger der er behandlet, frem for de faktiske oplysninger.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Reglerne og formaterne for logfiler fastlægges ved gennemførelsesforanstaltninger i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Logfilerne må kun anvendes til de i stk. 1 nævnte formål og slettes tidligst ét år og senest tre år efter, at de blev skabt. De logfiler, der indeholder indberetningernes hidtidige forløb, slettes efter en periode på mellem et og tre år efter, at indberetningerne er slettet.

4.  Logfilerne må kun anvendes til det i stk. 1 nævnte formål og skal slettes to år efter, at de blev oprettet. De logfiler, der indeholder indberetningernes hidtidige forløb, slettes to år efter, at indberetningerne er slettet.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse regelmæssigt kampagner for at informere offentligheden om formålene med SIS, de lagrede oplysninger, hvilke myndigheder der har adgang til SIS, og de registreredes rettigheder. Medlemsstaterne udformer og gennemfører i samarbejde med deres nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige politikker for at orientere deres borgere om SIS generelt.

Ved begyndelsen af denne forordnings anvendelsesperiode gennemfører Kommissionen i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en kampagne for at informere unionsborgere og tredjelandsstatsborgere om formålene med SIS, de lagrede oplysninger, hvilke myndigheder der har adgang til SIS, og de registreredes rettigheder. Kommissionen gentager regelmæssigt og mindst en gang om året denne kampagne i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører i samarbejde med deres nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige politikker for at orientere deres borgere, herunder ikkestatsborgere, om SIS generelt. Medlemsstaterne sikrer, at der ydes tilstrækkelig finansiering til sådanne informationspolitikker.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  SIS skal udelukkende indeholde de kategorier af oplysninger, der meddeles af hver af medlemsstaterne, og som er nødvendige til de formål, der er fastsat i artikel 24, jf. dog artikel 8, stk. 1, eller denne forordnings bestemmelser vedrørende lagring af supplerende oplysninger.

1.  SIS skal udelukkende indeholde de kategorier af oplysninger, der meddeles af hver medlemsstat, og som er nødvendige til de formål, der er fastsat i artikel 24 og 27, jf. dog artikel 8, stk. 1, eller denne forordnings bestemmelser vedrørende lagring af supplerende oplysninger.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne om indberettede personer må kun omfatte følgende:

2.  Oplysningerne om personer, for hvem der er foretaget en indberetning med henblik på nægtelse af indrejse og ophold, må kun omfatte følgende:

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

e)  særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter uden forbindelse til de særlige kategorier af personoplysninger, som er omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2016/679, herunder etnicitet, religion, handicap, køn eller seksuel orientering

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  køn

h)  køn

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  om vedkommende er bevæbnet, voldelig, undsluppet eller involveret i en aktivitet som omhandlet i artikel 1, 2, 3 eller 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

j)  om vedkommende er bevæbnet, voldelig, undsluppet eller involveret i en aktivitet som omhandlet i artikel 3-12 og 14 i direktiv (EU) 2017/541

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  sammenkobling med andre indberetninger, der er foretaget i SIS, jf. artikel 38

o)  sammenkobling med andre indberetninger, der er foretaget i SIS, jf. artikel 43

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra q – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  en tidligere dom, jf. artikel 24, stk. 2, litra a)

–  en tidligere dom, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), nr. i), og stk. 2b

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra q – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  en alvorlig sikkerhedstrussel, jf. artikel 24, stk. 2, litra b)

–  en alvorlig sikkerhedstrussel, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), nr. ii)

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra q – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  et indrejseforbud, jf. artikel 24, stk. 3, eller

–  et indrejseforbud udstedt i henhold til procedurer, der overholder direktiv 2008/115/EF, jf. artikel 24, stk. 3 eller

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra r

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

r)  den strafbare handlings art (for indberetninger, der foretages i henhold til denne forordnings artikel 24, stk. 2)

r)  den strafbare handlings art (for indberetninger, der foretages i henhold til denne forordnings artikel 24, stk. 1)

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra x

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

x)  daktylografiske oplysninger

x)  daktyloskopiske data

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra y a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ya)  de i litra a)-d), f)-g) samt i) omhandlede oplysninger hidrørende fra et eller flere gyldige identifikationsdokumenter, som den pågældende har på sig, og som ikke er det dokument, der er omhandlet i litra s) til v), for så vidt som disse oplysninger ikke fremgår af sidstnævnte dokument.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De tekniske regler skal være de samme for søgninger i CS-SIS, i nationale kopier og i tekniske kopier, jf. artikel 36. De skal bygge på fælles standarder fastlagt og udviklet ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De tekniske regler, der er nødvendige for at søge i de i stk. 2 omhandlede data, fastsættes og udvikles efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2. Disse tekniske regler er de samme for søgninger i CS-SIS, nationale kopier og tekniske kopier, jf. artikel 36, og de skal baseres på fælles standarder, der fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen er dækket af stk. 3.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved anvendelsen af artikel 24, stk. 2, optager medlemsstaterne under alle omstændigheder en sådan indberetning om tredjelandsstatsborgere, hvis den strafbare handling er omfattet af artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme71.

udgår

__________________

 

71 Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige regler om optagelse af fotografier, ansigtsbilleder og daktylografiske oplysninger

Særlige regler om optagelse af fotografier, ansigtsbilleder og daktyloskopiske oplysninger

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54a vedrørende de krav, der skal være opfyldt for indlæsning af biometriske identifikatorer i SIS i overensstemmelse med denne forordning. Disse krav skal omfatte det antal fingeraftryk, der skal indlæses, metoden til at tage dem og den minimumskvalitetsstandard, som alle biometriske identifikatorer skal opfylde.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der må ikke optages en indberetning uden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a), g), k), m), n) og q). Hvis en indberetning er baseret på en afgørelse, der er truffet i henhold til artikel 24, stk. 2, indlæses de i artikel 20, stk. 2, litra r), omhandlede oplysninger også.

1.  Der må ikke optages en indberetning uden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a), b), g), h), i), k), m), n) og q). Hvis en indberetning er baseret på en afgørelse, der er truffet i henhold til artikel 24, stk. 1, indlæses de i artikel 20, stk. 2, litra r), omhandlede oplysninger også.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Alle de øvrige oplysninger, der er anført i artikel 20, stk. 2, indlæses også, i det omfang de er til rådighed.

2.  De øvrige oplysninger, der er anført i artikel 20, stk. 2, indlæses også i det omfang, de er til rådighed, og forudsat at betingelserne for at indlæse dem er opfyldt, jf. dog artikel 22.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23 a

 

Indberetningers forenelighed

 

1.  En medlemsstat undersøger inden indlæsningen af en ny indberetning, om der allerede findes en indberetning om den pågældende i SIS.

 

2.  Der må kun indlæses én indberetning pr. person eller pr. genstand pr. medlemsstat i SIS II. Hvis det er nødvendigt, kan nye indberetninger om samme person dog indlæses af andre medlemsstater, forudsat at de er forenelige. Foreneligheden sikres i henhold til stk. 3.

 

3.  Reglerne om indberetningers forenelighed fastsættes i SIRENE-håndbogen, jf. artikel 8, stk. 4. Når en person allerede er omfattet af en indberetning i SIS, kontrollerer den medlemsstat, der ønsker at foretage en ny indberetning, at indberetningerne ikke er uforenelige. Hvis de ikke er uforenelige, kan medlemsstaten indlæse den nye indberetning. Hvis indberetningerne er uforenelige, konsulterer de berørte SIRENE-kontorer hinanden gennem udveksling af supplerende oplysninger med henblik på nå frem til en aftale i overensstemmelse med prioritetsordenen for indberetninger i SIRENE-håndbogen. Prioritetsordenen for indberetninger kan undtagelsesvis fraviges efter konsultationer mellem SIRENE-kontorerne, hvis vigtige nationale interesser kræver det.

Begrundelse

Bestemmelserne er anført i den nugældende SIRENE-håndbog og er for vigtige til ikke at blive medtaget i forordningen.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Oplysninger om tredjelandsstatsborgere, om hvilke der er foretaget en indberetning med henblik på nægtelse af indrejse og ophold, indlæses i SIS på grundlag af en national indberetning, som bygger på en afgørelse truffet af de kompetente administrative eller retslige myndigheder i overensstemmelse med procedurebestemmelserne i national lovgivning på grundlag af en individuel vurdering. Efterprøvelse af sådanne afgørelser sker i overensstemmelse med national lovgivning.

1.  Medlemsstaterne foretager kun en indberetning med henblik på nægtelse af indrejse og ophold på grundlag af en national afgørelse og efter, at følgende betingelser er opfyldt i den angivne rækkefølge:

 

a)  Der foretages kun indberetning, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 

i)  en tredjelandsstatsborger er i en medlemsstat er blevet dømt for en lovovertrædelse, der straffes med en frihedsstraf af en varighed på mindst tre år

 

ii)  der er tungtvejende grunde til at antage, at en tredjelandsstatsborger har begået eller har til hensigt at begå grov kriminalitet eller en terrorhandling på en medlemsstats område.

 

b)  Medlemsstaten skal derpå:

 

i)  foretage en individuel vurdering af, om den pågældende tredjelandsstatsborgers tilstedeværelse på en medlemsstats område udgør en trussel mod den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed

 

ii)  Såfremt den konkluderer, at tredjelandsstatsborgeren udgør en sådan trussel, træffe en administrativ eller retslig afgørelse.

 

Medlemsstaten kan først herefter foretage indberetningen med henblik på nægtelse af indrejse og ophold.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der skal optages en indberetning, når den i stk. 1 omhandlede afgørelse bygger på, at den pågældende tredjelandsstatsborgers tilstedeværelse i medlemsstaten kan udgøre en trussel for den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed eller for den nationale sikkerhed. Dette gælder i særdeleshed:

udgår

a)  når en tredjelandsstatsborger i en medlemsstat er blevet idømt en frihedsstraf af en varighed på mindst et år på grund af en strafbar handling

 

b)  når der er begrundet mistanke om, at en tredjelandsstatsborger har begået alvorlige strafbare handlinger, eller når der foreligger konkrete indicier for, at den pågældende har til hensigt at begå sådanne handlinger på en medlemsstats område.

 

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Personer, for hvem der er truffet en afgørelse i henhold til stk. 1, litra b), nr. ii), har ret til at anke afgørelsen. Anker skal foretages i overensstemmelse med national lovgivning. Sådanne anker skal omfatte et effektivt retsmiddel ved en domstol.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Hvis en tredjelandsstatsborger i en medlemsstat er blevet idømt en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning på mindst fem år for en strafbar handling anført i direktiv (EU) 2017/541, er medlemsstaterne ikke forpligtet til at foretage en vurdering i henhold til stk. 2 eller artikel 21, før de træffer en administrativ eller retslig afgørelse om den pågældende. Medlemsstaterne træffer kun en sådan afgørelse, hvis det ikke indebærer en trussel mod den offentlige orden eller den nationale sikkerhed, og hvis det er i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der skal optages en indberetning, når den i stk. 1 omhandlede afgørelse er et indrejseforbud udstedt i overensstemmelse med procedurer, der overholder direktiv 2008/115/EF. Den indberettende medlemsstat sikrer, at indberetningen får virkning i SIS på tidspunktet for tilbagesendelsen af den pågældende tredjelandsstatsborger. Bekræftelsen af tilbagesendelsen meddeles til den indberettende medlemsstat, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2018/xxx [forordningen om tilbagesendelse].

3.  Der skal optages en indberetning, når den i denne artikels stk. 1, litra b), nr. ii), omhandlede afgørelse er et indrejseforbud udstedt i overensstemmelse med procedurer, der overholder direktiv 2008/115/EF. Den indberettende medlemsstat sikrer, at indberetningen får virkning i SIS, når den pågældende tredjelandsstatsborger forlader medlemsstaternes område. Bekræftelsen af tilbagesendelsen meddeles til den indberettende medlemsstat, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2018/xxx [forordningen om tilbagesendelse].

Begrundelse

Formålet er at tydeliggøre teksten.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstat overvejer at udstede en opholdstilladelse eller en anden tilladelse, der giver ret til ophold til en tredjelandsstatsborger, som er omfattet af en indberetning om afslag på indrejse og ophold, der er optaget af en anden medlemsstat, konsulterer førstnævnte først den indberettende medlemsstat gennem udveksling af supplerende oplysninger, idet den tager hensyn til den pågældende medlemsstats interesser. Den indberettende medlemsstat fremsender et endeligt svar inden for syv dage. Hvis den medlemsstat, der overvejer at udstede en opholdstilladelse eller en anden tilladelse, som giver ret til ophold, beslutter at udstede den, slettes indberetningen om afslag på indrejse og ophold.

1.  Inden en medlemsstat formelt beslutter at udstede en opholdstilladelse eller en anden tilladelse, der giver ret til ophold til en tredjelandsstatsborger, som er omfattet af en indberetning om afslag på indrejse og ophold, der er optaget af en anden medlemsstat, konsulterer førstnævnte først den indberettende medlemsstat gennem udveksling af supplerende oplysninger, idet den tager hensyn til den pågældende medlemsstats interesser. Den indberettende medlemsstat fremsender et endeligt svar inden for syv dage. Den endelige beslutning om at udstede en opholdstilladelse eller en anden tilladelse, som giver ret til ophold for en tredjelandsstatsborger, træffes af den konsulterende medlemsstat. Hvis der udstedes opholdstilladelse eller en anden tilladelse, som giver ret til ophold, slettes indberetningen om afslag på indrejse og ophold straks.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en medlemsstat overvejer at optage en indberetning om afslag på indrejse og ophold vedrørende en tredjelandsstatsborger, som er indehaver af en gyldig opholdstilladelse eller en anden tilladelse, der giver ret til ophold, og som er udstedt af en anden medlemsstat, konsulterer førstnævnte først den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen, gennem udveksling af supplerende oplysninger, idet den tager hensyn til den pågældende medlemsstats interesser. Den medlemsstat, som har udstedt tilladelsen, fremsender et endeligt svar inden for syv dage. Hvis den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen, beslutter at fastholde udstedelsen af tilladelsen, optages indberetningen om afslag på indrejse og ophold ikke.

2.  Inden en medlemsstat beslutte at foretage en indberetning om afslag på indrejse og ophold vedrørende en tredjelandsstatsborger, som er indehaver af en gyldig opholdstilladelse eller en anden tilladelse, der giver ret til ophold, og som er udstedt af en anden medlemsstat, konsulterer førstnævnte først den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen, gennem udveksling af supplerende oplysninger, og tage hensyn til den pågældende medlemsstats synspunkter. Den medlemsstat, som har udstedt tilladelsen, fremsender et endeligt svar inden for syv dage. Hvis den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen, beslutter at fastholde udstedelsen af tilladelsen, optages indberetningen om afslag på indrejse og ophold ikke.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Den medlemsstat, der er ansvarlig for at indlæse, ajourføre og slette disse indberetninger på alle medlemsstaternes vegne, udpeges ved vedtagelsen af den relevante foranstaltning, jf. artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union. Proceduren for udpegelse af den ansvarlige medlemsstat fastlægges og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

2.   Den medlemsstat, der er ansvarlig for at indlæse, ajourføre og slette disse indberetninger på alle medlemsstaternes vegne, udpeges ved vedtagelsen af den relevante foranstaltning, jf. artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union.

Begrundelse

Da intet element i proceduren er fastlagt i basisretsakten, vil en foranstaltning til fastlæggelse af proceduren mere være et supplement til retsakten frem for at sikre ensartede betingelser for dens gennemførelse. Dette kræver en delegeret retsakt og ikke en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 54a vedrørende proceduren for udpegelse af den ansvarlige medlemsstat i henhold til stk. 2.

Begrundelse

Da intet element i proceduren er fastlagt i basisretsakten, vil en foranstaltning til fastlæggelse af proceduren mere være et supplement til retsakten frem for at sikre ensartede betingelser for dens gennemførelse. Dette kræver en delegeret retsakt og ikke en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 27a

 

Forholdsregler i forbindelse med en indberetning

 

1.  I tilfælde af et hit vedrørende en tredjelandsstatsborger, der er indberettet i overensstemmelse med artikel 24 og 27, skal den kompetente myndighed:

 

a)  uden at det berører artikel 6, stk. 5, i forordning (EU) 2016/399, give afslag på indrejse i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) 2016/399

 

b)  uden at det berører artikel 22 i forordning (EF) 810/2009, give afslag på visum i overensstemmelse med artikel 32 i forordning (EU) 810/2009

 

[(c)  uden at det berører artikel 38 i forordning [forordningen om ETIAS], give afslag på rejsetilladelse i henhold til artikel 31 i den nævnte forordning.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige regler for kontrol og søgning med fotografier, ansigtsbilleder og daktylografiske oplysninger

Særlige regler for kontrol og søgning med fotografier, ansigtsbilleder og daktyloskopiske oplysninger

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fotografier, ansigtsbilleder og daktylografiske oplysninger hentes fra SIS for at fastslå identiteten på en person, der er lokaliseret som følge af en alfanumerisk søgning i SIS.

1.  Når en indberetning i SIS indeholder fotografier, ansigtsbilleder og daktyloskopiske oplysninger, skal sådanne oplysninger hentes fra SIS med henblik på at bekræfte identiteten på en person, der er fundet som følge af en alfanumerisk søgning i SIS.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Med henblik på at kontrollere, om personen allerede findes i SIS under en anden identitet, kan der foretages en fingeraftrykssøgning, inden der foretages en ny indberetning.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der kan også anvendes daktylografiske oplysninger til at identificere en person. Daktylografiske oplysninger, der lagres i SIS, anvendes til identifikationsformål, hvis en persons identitet ikke kan fastslås på anden måde.

2.  Daktyloskopiske oplysninger kan også anvendes til at identificere en person. Daktyloskopiske oplysninger lagret i SIS må kun benyttes til identifikation af en person, hvis det ikke er muligt at identificere vedkommende med alfanumeriske data. Med henblik herpå skal det centrale SIS omfatte et automatisk fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS).

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne stiller et automatisk fingeraftryksidentifikationssystem til rådighed for slutbrugerne senest to år efter ikrafttrædelsen af denne forordning. De træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå, herunder om nødvendigt ved at tilpasse deres N.SIS.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Daktylografiske oplysninger, der lagres i SIS med relation til indberetninger, der er foretaget i henhold til artikel 24, kan også gennemsøges med fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk eller håndfladeaftryk, der er fundet på et gerningssted, hvis det med stor sandsynlighed kan fastslås, at de tilhører gerningsmanden bag den strafbare handling, forudsat at de kompetente myndigheder ikke kan fastslå personens identitet ved brug af en anden national, europæisk eller international database.

3.  Daktyloskopiske oplysninger, der lagres i SIS med relation til indberetninger, der er foretaget i henhold til artikel 24 og 27, kan også gennemsøges med fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk eller håndfladeaftryk, der er fundet på gerningssteder for terrorhandlinger eller anden grov kriminalitet, der er under efterforskning, når det med en høj grad af sandsynlighed kan fastslås, at de tilhører gerningsmanden til terrorhandlingen eller den anden grove kriminalitet, forudsat at de kompetente myndigheder ikke kan fastslå personens identitet ved brug af en anden national, europæisk eller international database.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når den endelige identifikation i overensstemmelse med denne artikel viser, at resultatet af den sammenligning, der er modtaget fra det centrale system, ikke er i overensstemmelse med de daktyloskopiske oplysninger, der er sendt til sammenligning, sletter medlemsstaterne straks resultatet af sammenligningen og meddeler agenturet dette snarest muligt og senest efter tre arbejdsdage.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Så snart det bliver teknisk muligt, kan fotografier og ansigtsbilleder bruges til at identificere en person, idet der dog skal sikres en meget pålidelig identifikation. Identifikation på grundlag af fotografier eller ansigtsbilleder må kun anvendes i forbindelse med regulære grænseovergangssteder, hvor selvbetjeningssystemer og automatiske grænsekontrolsystemer er i brug.

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 54a med henblik på at fastlægge bestemmelser for anvendelsen af fotografier og ansigtsbilleder til at identificere personer og de tekniske standarder herfor, herunder for søgningen samt for identifikation og bekræftelse af identitet. Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, så snart det bliver teknisk muligt at identificere en person med fotografier og ansigtsbilleder med en høj grad af pålidelighed. Identifikation på grundlag af fotografier eller ansigtsbilleder må kun anvendes i forbindelse med regulære grænseovergangssteder, hvor selvbetjeningssystemer og automatiske grænsekontrolsystemer er i brug.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  andre retshåndhævelsesaktiviteter, der udføres for at forebygge, opdage og efterforske strafbare handlinger inden for den berørte medlemsstat

c)  forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller anden grov kriminalitet i den berørte medlemsstat, som direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse på

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  sikkerhedskontrol i forbindelse med procedurer i tilknytning til ansøgninger om international beskyttelse, for så vidt disse myndigheder ikke udgør ”besluttende myndigheder” som defineret i artikel 2, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU1a, og, hvis det er relevant, ydelse af rådgivning i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 377/20041b

 

____________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

 

1bRådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 1).

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på artikel 24, stk. 2 og 3, og artikel 27 har de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, samt deres koordinerende myndigheder også ret til adgang til oplysninger, der er indlæst i SIS, samt ret til direkte søgning i disse oplysninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som fastsat i national lovgivning.

2.  Med henblik på artikel 24, stk. 1 og 3, og artikel 27 har de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, samt deres koordinerende myndigheder også ret til adgang til oplysninger, der er indlæst i SIS, samt ret til direkte søgning i disse oplysninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som fastsat i national lovgivning.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De i stk. 1, litra d), omhandlede myndigheder har ret til at få adgang til oplysninger om dokumenter vedrørende personer, der er indlæst i henhold til artikel 38, stk. 2, litra j) og k), i forordning (EU) 2018/xxx [politisamarbejde og strafferetligt samarbejde], og ret til at søge i disse oplysninger. Disse myndigheders adgang til oplysningerne er undergivet den enkelte medlemsstats lovgivning.

3.  De i stk. 1, litra d), omhandlede myndigheder har ret til at få adgang til oplysninger om dokumenter vedrørende personer, der er indlæst i henhold til artikel 38, stk. 2, litra j) og k), i forordning (EU) 2018/xxx [politisamarbejde og strafferetligt samarbejde], og ret til at søge i disse oplysninger. Disse myndigheders adgang til oplysningerne skal være i overensstemmelse med denne forordning og med EU-lovgivningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) har inden for sit mandat ret til at tilgå og søge i oplysninger i SIS.

1.  Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) har, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde dets mandat, ret at tilgå og søge i oplysninger i SIS.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt en søgning foretaget af Europol viser, at der findes en indberetning i SIS, underretter Europol den indberettende medlemsstat ad de kanaler, der er fastlagt i forordning (EU) 2016/794.

2.  Såfremt en søgning foretaget af Europol viser, at der findes en indberetning i SIS, underretter Europol straks den indberettende medlemsstat gennem udveksling af supplerende oplysninger ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen og i overensstemmelse med SIRENE-håndbogens bestemmelser. Europol underretter, indtil det bliver i stand til at anvende de funktionaliteter, der er beregnet til udveksling af supplerende oplysninger, den indberettende medlemsstat ad de kanaler, der er fastlagt i forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Brug af oplysninger, der er tilvejebragt gennem søgning i SIS, kan kun finde sted med den pågældende medlemsstats samtykke. Hvis medlemsstaten giver tilladelse til at benytte sådanne oplysninger, skal Europols behandling heraf finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794. Europol kan kun meddele tredjelande og eksterne organisationer sådanne oplysninger med den pågældende medlemsstats samtykke.

3.  Brug af oplysninger, der er tilvejebragt gennem søgning i SIS, kan kun finde sted med den indberettende medlemsstats samtykke. Hvis medlemsstaten giver tilladelse til at benytte sådanne oplysninger, skal Europols behandling heraf finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794. Europol kan kun meddele tredjelande og eksterne organisationer sådanne oplysninger med den indberettende medlemsstats samtykke og under fuld overholdelse af EU-lovgivningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Europol kan anmode om yderligere oplysninger fra den berørte medlemsstat i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/794.

4.  Europol kan anmode om yderligere oplysninger fra de indberettende medlemsstater i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  begrænser adgangen til oplysninger i SIS til særligt bemyndiget Europol-personale

b)  begrænser adgangen til oplysninger i SIS til særligt bemyndiget Europol-personale, der har brug for adgang for at kunne udføre sine opgaver

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  vedtager og anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10 og 11

c)  vedtager og anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10, 11, 13 og 14;

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Eventuelle kopier, jf. stk. 6, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Dette tidsrum kan forlænges i nødsituationer, indtil nødsituationen ophører. Europol underretter Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om sådanne forlængelser.

7.  Eventuelle kopier, jf. stk. 6, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Når Europol opretter en offline-database med SIS-oplysninger, underretter det Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om en sådan database.

Begrundelse

Kommissionens tekst giver Europol en urimelig ret til at beholde en offline-database med oplysninger i SIS, når blot det hævder, at der foreligger en nødsituation. Men da Europol har adgang til SIS, er det overhovedet ikke nødvendigt for Europol at beholde oplysningerne i en offline-database i længere tid end den indledende periode på 48 timer, hvorved der skabes en unødvendig risiko. Europol bør derfor pålægges at informere Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hver gang det opretter en sådan offline-database.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Europol kan modtage og behandle supplerende oplysninger om tilsvarende SIS-indberetninger, forudsat at reglerne om databehandling i stk. 2-7 finder anvendelse, når det er relevant.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Med henblik på at kontrollere lovligheden af databehandlingen, udøve egenkontrol og sikre dataenes integritet og sikkerhed sørger Europol for at have logfiler over enhver adgang til og søgning i SIS. Disse logfiler og denne dokumentation skal ikke betragtes som ulovlig download eller kopiering af nogen del af SIS.

9.  Med henblik på at kontrollere lovligheden af databehandlingen, udøve egenkontrol og sikre dataenes integritet og sikkerhed sørger Europol for at have logfiler over enhver adgang til og søgning i SIS. Sådanne logfiler skal især vise dato og tidspunkt for databehandlingen, typen af oplysninger, der er videregivet, samt navnet på den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Sådanne logfiler og dokumenter betragtes ikke som ulovlig download eller kopiering af nogen del af SIS. Indholdet, opbevaringsfristen samt reglerne og formaterne for disse logfiler fastsættes i overensstemmelse med artikel 12.

Begrundelse

Bestemmelsen bør afstemmes med medlemsstaters logningsansvar som fastlagt i artikel 12.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  Medlemsstaterne underretter straks Europol om enhver indberetning, der er foretaget i henhold til artikel 24, og om hit vedrørende disse indberetninger, når en person eller en genstand eftersøges af en medlemsstat i relation til en lovovertrædelse, der er omhandlet i direktiv (EU) 2017/541.

Begrundelse

Bestemmelsen bør afstemmes med medlemsstaters logningsansvar som fastlagt i artikel 12.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 40, stk. 8, i forordning (EU) 2016/1624 har medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og medlemmerne af migrationsstyringsstøtteholdene ret til at tilgå og søge i oplysninger, der er indlæst i SIS, inden for deres mandat.

1.  I henhold til artikel 40, stk. 8, i forordning (EU) 2016/1624 har holdmedlemmer som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 samt medlemmerne af migrationsstyringsstøtteholdene ret til at tilgå og søge i oplysninger, der er indlæst i SIS, i overensstemmelse med nærværende forordning. De har kun denne ret i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, og det er krævet i den operative plan for en specifik operation.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og medlemmerne af migrationsstyringsstøtteholdene tilgår og søger i oplysningerne i SIS, jf. stk. 1, via den tekniske grænseflade, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har oprettet og opretholder, jf. artikel 32, stk. 2.

2.  Holdmedlemmer som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 samt medlemmer af migrationsstyringsstøtteholdene tilgår og søger i oplysningerne i SIS, jf. stk. 1, via den tekniske grænseflade, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har oprettet og opretholder, jf. artikel 32, stk. 2.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en søgning foretaget af et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, eller af et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene viser, at der findes en indberetning i SIS, underrettes den indberettende medlemsstat herom. I henhold til artikel 40 i forordning (EU) 2016/1624 må holdmedlemmerne kun reagere på en indberetning i SIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter eller medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, fra den værtsmedlemsstat, som de opererer i. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne.

3.  Hvis en søgning foretaget af et holdmedlem som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 eller af et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene viser, at der findes en indberetning i SIS, underrettes den indberettende medlemsstat straks herom. I henhold til artikel 40 i forordning (EU) 2016/1624 må holdmedlemmerne kun reagere på en indberetning i SIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter eller medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, fra den værtsmedlemsstat, som de opererer i. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hver gang et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, eller et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene tilgår systemet og foretager en søgning, skal det registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12, og de pågældendes brug af de oplysninger, som de tilgår, skal i alle tilfælde registreres.

4.  Med henblik på at kontrollere lovligheden af databehandlingen, udøve egenkontrol og sikre dataenes integritet og sikkerhed sørger Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for at gemme logfiler for hver tilgang af og søgning i SIS foretaget af et holdmedlem som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 eller af et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene. Sådanne logfiler skal især vise dato og tidspunkt for databehandlingen, typen af oplysninger, der er anvendt til en søgning, en henvisning til typen af oplysninger, der er videregivet, samt navnet på den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Sådanne logfiler og dokumenter betragtes ikke som ulovlig download eller kopiering af nogen del af SIS. Indholdet, opbevaringsfristen samt reglerne og formaterne for disse logfiler fastsættes i overensstemmelse med artikel 12.

Begrundelse

De relevante bestemmelser bør være de samme som i Europols tilfælde.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Adgangen til oplysninger i SIS skal begrænses til et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller hold af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, eller et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene og må ikke udvides til også at omfatte andre holdmedlemmer.

5.  Adgangen til oplysninger i SIS skal begrænses til et holdmedlem som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 eller et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene, forudsat at vedkommende har modtaget den påkrævede uddannelse. Adgangen må ikke udvides til andre holdmedlemmer.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Der træffes og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10 og 11.

6.  Der skal vedtages og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10, 11, 13 og 14.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forudsat at formålet er at analysere trusler, der kan påvirke den måde, hvorpå de ydre grænser fungerer, og sikkerheden ved de ydre grænser, har Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ret til at tilgå og søge i oplysninger i SIS, jf. artikel 24 og 27.

1.  Behørigt autoriseret personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til de statistiske oplysninger i det centrale register, der er omhandlet i artikel 54, stk. 6, med henblik på at udføre risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger som omhandlet i artikel 11 og 13 i forordning (EU) 2016/1624.

Begrundelse

Frontex har ud over sit engagement i de operationer, for hvilke der gives adgang til systemet i artikel 21, ikke brug for adgang til personoplysninger i SIS-indberetninger. De aggregerede statistiske data vil være fuldt ud tilstrækkelige til, at Frontex kan opfylde sit mandat.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på artikel 31, stk. 2, og denne artikels stk. 1, opretter og opretholder Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning en teknisk grænseflade, som sikrer en direkte forbindelse til det centrale SIS.

2.  Med henblik på artikel 31, stk. 2, opretter og vedligeholder Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning en teknisk grænseflade, som sikrer en direkte forbindelse til det centrale SIS.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en søgning foretaget af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning viser, at der findes en indberetning i SIS, underretter agenturet den indberettende medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I forbindelse med varetagelsen af de opgaver, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har fået pålagt i forordningen om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), har agenturet ret til at tilgå og kontrollere oplysningerne i SIS, jf. artikel 24 og 27.

[4.  Behørigt bemyndiget personale i den centrale ETIAS-enhed, der er oprettet under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, har i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af enhver af de opgaver, som den har fået pålagt i forordningen om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), ret til at tilgå og kontrollere oplysningerne i SIS, jf. artikel 24 og 27.]

Begrundelse

Det bør præciseres, at den ETIAS-relaterede adgang til SIS ikke gælder for agenturet i sin helhed, men kun for den centrale ETIAS-enhed.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis en søgning foretaget af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med henblik på stk. 2 viser, at der findes en indberetning i SIS, finder proceduren i artikel 22 i forordningen om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) anvendelse.

udgår

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hver gang Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning får adgang til eller søger i SIS, registreres det i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12, og enhver anvendelse af oplysninger, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tilgår, skal registreres.

udgår

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Ingen dele af SIS må forbindes til noget computersystem med henblik på dataindsamling og databehandling, som foretages af eller i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og ingen oplysninger i SIS, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til, må overføres til et sådant system, undtagen når det er nødvendigt for at udføre opgaverne med henblik på forordningen om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS). Ingen del af SIS må downloades. Logning af adgang og søgninger betragtes ikke som download eller kopiering af SIS-oplysninger.

8.  Ingen dele af SIS må forbindes til noget computersystem med henblik på dataindsamling og databehandling, der foretages af eller i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og ingen oplysninger i SIS, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til, må overføres til et sådant system. Ingen del af SIS må downloades. Logning af adgang og søgninger betragtes ikke som download eller kopiering af SIS-oplysninger.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Der træffes og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10 og 11.

9.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vedtager og gennemfører foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10, 11, 13 og 14.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opbevaringsfrist for indberetninger

Undersøgelsesfrist for indberetninger

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indberetninger, der er optaget i SIS i medfør af denne forordning, opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til de formål, der ligger til grund for indberetningen.

1.  Indberetninger, der er optaget i SIS i medfør af denne forordning, opbevares ikke længere, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, der ligger til grund for indberetningen.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En indberettende medlemsstat undersøger inden fem år efter, at den har foretaget indberetningen, behovet for fortsat at opbevare den.

2.  En indberettende medlemsstat undersøger inden tre år efter, at den har foretaget indberetningen, behovet for fortsat at opbevare den.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I de tilfælde, hvor det står klart for det personale i SIRENE-kontoret, der har ansvaret for at koordinere og kontrollere datakvaliteten, at en indberetning om en person har opfyldt sit formål og skal slettes fra SIS, kontakter personalet den myndighed, som har optaget indberetningen, for at gøre den opmærksom på det. Myndigheden 30 kalenderdage fra modtagelsen af denne underretning til at meddele, at indberetningen er blevet eller vil blive slettet, eller angive årsagen til at indberetningen fortsat opbevares. Hvis myndigheden ikke svarer inden for 30 kalenderdage, sletter personalet i SIRENE-kontoret indberetningen. SIRENE-kontoret indberetter eventuelle gentagne problemer på dette område til den nationale tilsynsmyndighed.

4.  Så snart det står klart for det personale i SIRENE-kontoret, der har ansvaret for at koordinere og kontrollere datakvaliteten, at en indberetning om en person har opfyldt sit formål og skal slettes fra SIS, kontakter personalet straks den myndighed, som foretog indberetningen, for at gøre den opmærksom på det. Myndigheden har syv kalenderdage fra modtagelsen af denne underretning til at meddele, at indberetningen er blevet eller vil blive slettet eller angive årsagen til, at indberetningen fortsat opbevares. Hvis myndigheden ikke svarer inden for syv kalenderdage, sletter personalet i SIRENE-kontoret indberetningen. SIRENE-kontoret indberetter eventuelle gentagne problemer på dette område til den nationale tilsynsmyndighed.

Begrundelse

Da et af formålene med revisionen er at fjerne overflødige indberetninger fra SIS, bør SIRENE-kontorerne handle, så snart de bliver opmærksomme på, at en indberetning skal slettes. Den relevante myndighed burde ikke have brug for en måned til at afgøre, om en indberetning kan slettes, især da SIRENE-kontoret allerede har foretaget en sådan vurdering. En periode på syv dage er rigelig tid til at træffe afgørelse om, hvorvidt indberetningen skal opbevares.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Inden udløbet af undersøgelsesfristen kan den indberettende medlemsstat efter en samlet individuel vurdering, der skal registreres, beslutte fortsat at opbevare indberetningen, hvis dette er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen. I så fald finder stk. 2 også anvendelse på forlængelsen af opbevaringsfristen. Hvis det besluttes at opbevare indberetningen længere, skal det meddeles CS-SIS.

5.  Inden udløbet af undersøgelsesfristen kan den indberettende medlemsstat efter en samlet individuel vurdering, der skal registreres, beslutte fortsat at opbevare indberetningen, hvis dette er nødvendigt og forholdsmæssigt i lyset af det formål, der ligger til grund for indberetningen. I så fald finder stk. 2 også anvendelse på forlængelsen af opbevaringsfristen. Hvis det besluttes at opbevare indberetningen længere, skal det meddeles CS-SIS.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne fører statistik over antallet af indberetninger, hvis opbevaringstid er blevet forlænget, jf. stk. 5.

7.  Medlemsstaterne fører statistik over antallet af indberetninger, hvis opbevaringsfrist er blevet forlænget i henhold til stk. 5, og fremsender dem til de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 50.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indberetninger om afslag på indrejse og ophold i medfør af artikel 24 slettes, når den afgørelse, der lå til grund for optagelsen af indberetningen, er blevet trukket tilbage af den kompetente myndighed, i givet fald på baggrund af den i artikel 26 omhandlede konsultationsprocedure.

1.  Indberetninger om afslag på indrejse og ophold i medfør af artikel 24 slettes, så snart den afgørelse, der lå til grund for optagelsen af indberetningen, er blevet trukket tilbage af den kompetente myndighed, i givet fald på baggrund af den i artikel 26 omhandlede konsultationsprocedure, eller når indberetningen udløber i overensstemmelse med artikel 34.

Begrundelse

I dossieret om politimæssigt og strafferetligt samarbejde er der en bestemmelse om opbevaringsfrister for indberetninger, ifølge hvilken en indberetning automatisk udløber, hvis en medlemsstat beslutter at ikke forlænge den. Det er indlysende, at udløbet af en indberetning bør medføre sletning af samme.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indberetninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af en restriktiv foranstaltning, jf. artikel 27, slettes, når den foranstaltning, der gennemfører rejseforbuddet, er blevet ophævet, suspenderet eller annulleret.

2.  Indberetninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af en restriktiv foranstaltning, jf. artikel 27, slettes, så snart den foranstaltning, der gennemfører rejseforbuddet, er blevet ophævet, suspenderet eller annulleret, eller når indberetningen udløber i overensstemmelse med artikel 34.

Begrundelse

I dossieret om politimæssigt og strafferetligt samarbejde er der en bestemmelse om opbevaringsfrister for indberetninger, ifølge hvilken en indberetning automatisk udløber, hvis en medlemsstat beslutter at ikke forlænge den. Det er indlysende, at udløbet af en indberetning bør medføre sletning af samme.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Ud over tilfældene i denne artikels stk. 1-3 skal indberetninger endvidere slettes, når det er nødvendigt på baggrund af kontrollen af foreneligheden i henhold til artikel 23a.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne må kun behandle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, med henblik på nægtelse af indrejse og ophold på deres område.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tekniske kopier, jf. stk. 2, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Dette tidsrum kan forlænges i en nødsituation, indtil nødsituationen ophører.

Tekniske kopier, jf. stk. 2, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer.

Begrundelse

Som det også fremgår af andre ændringsforslagsforslag, skaber oprettelsen af offline-databaser klart en ekstra sikkerhedsrisiko i forbindelse med SIS-oplysninger. Der er ingen begrundelse for at lade sådanne databaser eksistere på ubestemt tid på grund af en påstået nødsituation.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne opbevarer en ajourført oversigt over disse kopier, stiller denne oversigt til rådighed for deres nationale tilsynsmyndighed, og sikrer, at bestemmelserne i denne forordning, herunder navnlig dem, der er omhandlet i artikel 10, anvendes på disse kopier.

Medlemsstaterne opbevarer en ajourført oversigt over disse kopier, stiller denne oversigt til rådighed for deres nationale tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og sikrer, at bestemmelserne i denne forordning, herunder navnlig dem, der er omhandlet i artikel 10, anvendes på disse kopier.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Enhver anvendelse af oplysninger i strid med stk. 1-6 betragtes som misbrug efter bestemmelserne i den enkelte medlemsstats nationale lovgivning.

7.  Enhver anvendelse af oplysninger i strid med stk. 1-6 betragtes som misbrug efter bestemmelserne i den enkelte medlemsstats nationale lovgivning og pålægges sanktioner i henhold til artikel 53a.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hver medlemsstat sender agenturet en liste over de nationale kompetente myndigheder, der har tilladelse til at foretage direkte søgninger i oplysningerne i SIS i henhold til denne forordning, og alle ændringer af denne liste. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge og til hvilke formål. Agenturet sørger for, at listen hvert år offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

8.  Hver medlemsstat sender agenturet en liste over de nationale kompetente myndigheder, der har tilladelse til at foretage direkte søgninger i oplysningerne i SIS i henhold til denne forordning, og alle ændringer af denne liste. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge og til hvilke formål. Agenturet sørger for, at listen hvert år offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen driver et offentlig websted med disse oplysninger. Den sørger for, at webstedet altid er opdateret.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger i tilfælde af manglende gennemførelse af en indberetning

Procedure i tilfælde af manglende gennemførelse af en foranstaltning i en indberetning

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en krævet foranstaltning ikke kan iværksættes, underretter den anmodede medlemsstat straks den indberettende medlemsstat herom.

Hvis en krævet foranstaltning ikke kan iværksættes, anvendes følgende procedure:

 

a)  den anmodede medlemsstat underretter straks via sit SIRENE-kontor og i overensstemmelse med SIRENE-håndbogen den indberettende medlemsstat med angivelse af grundene til, at dette ikke kan ske.

 

b)  De berørte medlemsstater kan aftale, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til SIS II-retsinstrumenterne og deres egne nationale love.

 

c)  hvis en påkrævet foranstaltning ikke kan iværksættes over for personer, der er involveret i en aktivitet, der er omhandlet i direktiv (EU) 2017/541, underretter den anmodede medlemsstat straks Europol.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Når en indberettende medlemsstat får relevante supplerende eller ændrede oplysninger som anført i artikel 20, stk. 2, ajourfører eller berigtiger den straks den pågældende indberetning.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Når en anden medlemsstat får relevante supplerende eller ændrede alfanumeriske oplysninger som anført i artikel 20, stk. 2, sender den straks disse til den indberettende medlemsstat, således at sidstnævnte kan ajourføre indberetningen.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en anden medlemsstat end den indberettende er i besiddelse af dokumentation, der lader formode, at en oplysning er faktuelt ukorrekt eller er blevet ulovligt lagret, meddeler den ved udveksling af supplerende oplysninger den indberettende medlemsstat dette ved førstgivne lejlighed og senest ti dage efter, at den fik kendskab til denne dokumentation. Den indberettende medlemsstat kontrollerer denne meddelelse og retter eller sletter om nødvendigt omgående oplysningen.

3.  Hvis en anden medlemsstat end den indberettende er i besiddelse af dokumentation, der lader formode, at en oplysning er faktuelt ukorrekt eller er blevet ulovligt lagret, meddeler den ved udveksling af supplerende oplysninger den indberettende medlemsstat dette ved førstgivne lejlighed og senest to arbejdsdage efter, at den fik kendskab til denne dokumentation. Den indberettende medlemsstat kontrollerer denne meddelelse og retter eller sletter om nødvendigt oplysningen inden for syv arbejdsdage fra underretningen.

Begrundelse

Rettelse af fejl i SIS bør være en prioritet for alle. Hvis en medlemsstat bliver opmærksom på en fejl i en indberetning, der er indgivet af en anden medlemsstat, bør den ikke vente ti dage med at meddele den pågældende fejl til den indberettende medlemsstat. Dette bør ske øjeblikkeligt og senest inden for 48 timer. På samme måde bør den indberettende medlemsstat, når den er informeret om den mulige fejl, have syv dage til at rette fejlen eller forklare, hvorfor der ikke er nogen fejl. Dette er i tråd med ændringsforslaget til artikel 34, stk. 4, om foranstaltninger til sletning af indberetninger, når SIRENE-kontorerne har meddelt, at de er overflødige.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed inden for to måneder efter, at dokumentationen kom for dagens lys, jf. stk. 3, forelægger den medlemsstat, der ikke har foretaget indberetningen, sagen for de pågældende nationale tilsynsmyndigheder med henblik på, at de træffer en afgørelse.

4.  Hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed inden to måneder efter, at dokumentationen kom for dagens lys, jf. stk. 3, forelægger den medlemsstat, der ikke har foretaget indberetningen, sagen for de berørte nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med henblik på, at de træffer afgørelse via det samarbejde, der er omhandlet i artikel 52.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne udveksler supplerende oplysninger, hvis en person hævder ikke at være den person, der er eftersøgt i en indberetning. Hvis resultatet af undersøgelsen er, at der faktisk er tale om to forskellige personer, skal denne person underrettes om de i artikel 42 fastsatte foranstaltninger.

5.  Medlemsstaterne udveksler supplerende oplysninger, hvis en person hævder ikke at være den person, der er eftersøgt i en indberetning. Hvis resultatet af undersøgelsen er, at der faktisk er tale om to forskellige personer, skal denne person underrettes om de i artikel 42 fastsatte foranstaltninger og om de retsmidler, vedkommende har adgang til i henhold til artikel 49, stk.. 1.

Begrundelse

Hvis en person fejlidentificeres i SIS, bør vedkommende have ret til at klage i henhold til artikel 49, stk. 1. Den pågældende bør informeres herom, så snart det bliver klart, at der er sket en forveksling.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når der allerede findes en indberetning om en given person i SIS, aftaler den medlemsstat, der foretager en ny indberetning, nærmere om optagelsen af indberetningen med den medlemsstat, der foretog den første indberetning. Aftalen indgås på grundlag af en udveksling af supplerende oplysninger.

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen findes allerede og er bedre forklaret i artikel 23b om "Indberetningers forenelighed".

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver hændelse, der har eller kan have indvirkning på sikkerheden i SIS og forårsage beskadigelse eller tab af SIS-oplysninger, skal anses for at være en sikkerhedsrelateret hændelse, især når adgang til oplysninger kan have forekommet, eller hvor oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed er eller kan være blevet sat over styr.

1.  Enhver hændelse, der har eller kan have indvirkning på sikkerheden i SIS og forårsage beskadigelse eller tab af SIS-oplysninger, skal anses for at være en sikkerhedsrelateret hændelse, især når uautoriseret adgang til oplysninger kan have forekommet, eller hvor oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed er eller kan være blevet sat over styr.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om eventuelle sikkerhedsrelaterede hændelser. Agenturet underretter Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om eventuelle sikkerhedsrelaterede hændelser.

3.  Med forbehold af anmeldelsen og kommunikationen af et brud på persondatasikkerheden, jf. artikel 33 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680, underretter medlemsstaterne straks Kommissionen, den nationale tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om sikkerhedshændelser. I tilfælde af en sikkerhedshændelse på det centrale SIS underretter agenturet straks Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om de pågældende sikkerhedshændelser

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Oplysninger om en sikkerhedsrelateret hændelse, som har eller kan få indvirkning på driften af SIS i en medlemsstat eller i agenturet eller på tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der indlæses eller sendes af andre medlemsstater, forelægges medlemsstaterne og indberettes i overensstemmelse med agenturets hændelsesstyringsplan.

4.  Oplysninger om en sikkerhedsrelateret hændelse, som har eller kan have indvirkning på driften af SIS i en medlemsstat eller i agenturet, eller på tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der indlæses eller sendes af andre medlemsstater, skal straks forelægges medlemsstaterne og indberettes i overensstemmelse med agenturets hændelsesstyringsplan.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstater og eu-LISA samarbejder i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  I tilfælde af et brud på datasikkerheden skal de registrerede underrettes i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 31 i direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  Kommissionen rapporterer straks alvorlige hændelser til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d.  Når en sikkerhedshændelse er forårsaget af misbrug af oplysninger, sikrer medlemsstaterne, Europol, Eurojust og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, at der pålægges sanktioner eller disciplinære foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 53a.

Begrundelse

Hvis en sikkerhedshændelse skyldes, at en person med adgang til SIS har misbrugt oplysninger, bør vedkommende pålægges sanktioner.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  SIRENE-kontoret tager kontakt til den anmodende myndighed for at afklare, om det drejer sig om samme person

a)  SIRENE-kontoret tager straks kontakt til den anmodende myndighed for at afklare, om det drejer sig om samme person

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis undersøgelsen viser, at den nye indberetning faktisk drejer sig om samme person som den person, der allerede er indberettet i SIS, iværksætter SIRENE-kontoret proceduren for optagelse af flere indberetninger om samme person, jf. artikel 39, stk. 6. Hvis undersøgelsen viser, at det faktisk drejer sig om to forskellige personer, godkender SIRENE-kontoret anmodningen om optagelse af en anden indberetning ved at tilføje de nødvendige oplysninger for at forhindre fejlidentifikationer.

b)  hvis undersøgelsen viser, at den nye indberetning faktisk drejer sig om samme person som den person, der allerede er indberettet i SIS, iværksætter SIRENE-kontoret proceduren for optagelse af flere indberetninger om samme person, jf. artikel 23a. Hvis undersøgelsen viser, at det faktisk drejer sig om to forskellige personer, godkender SIRENE-kontoret anmodningen om optagelse af en anden indberetning ved at tilføje de nødvendige oplysninger for at forhindre fejlidentifikationer.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når der kan opstå forveksling mellem den person, der reelt er omfattet af en indberetning, og en person, hvis identitet er blevet misbrugt, tilføjer den indberettende medlemsstat med den pågældende persons udtrykkelige samtykke oplysninger vedrørende sidstnævnte i indberetningen for at undgå de negative følger af fejlidentifikation.

1.  Når der kan opstå forveksling mellem den person, der reelt er omfattet af en indberetning, og en person, hvis identitet er blevet misbrugt, tilføjer den indberettende medlemsstat med den pågældende persons udtrykkelige samtykke oplysninger vedrørende sidstnævnte i indberetningen for at undgå de negative følger af fejlidentifikation. Enhver person, hvis identitet er blevet misbrugt, har ret til at trække sit samtykke til behandling af oplysningerne tilbage.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved anvendelsen af denne artikel må kun følgende personoplysninger indlæses og behandles yderligere i SIS:

3.  Ved anvendelsen af denne artikel og med forbehold af et udtrykkeligt samtykke fra den person, hvis identitet er blevet misbrugt, for hver enkelt datakategori, må kun følgende personoplysninger indlæses og behandles yderligere i SIS:

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at de omtalte personoplysninger først må indlæses i SIS, når den person, hvis identitet er blevet misbrugt, udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, slettes samtidig med den tilsvarende indberetning eller tidligere, hvis den pågældende person anmoder herom.

5.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, slettes så snart den person, hvis identitet blev misbrugt, anmoder herom, eller samtidig med at den tilsvarende indberetning slettes.

Begrundelse

Kommissionens tekst er en smule vildledende. For klarhedens skyld bør den starte med den ret, som den person, hvis identitet er blevet misbrugt, har til at få oplysningerne slettet, så snart vedkommende anmoder herom. Hvis der ikke foreligger en sådan anmodning, slettes disse oplysninger automatisk, når den tilsvarende indberetning slettes.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på agenturets behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning.

1.  Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på agenturets og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger hos de myndigheder, der er omhandlet i artikel 29 i denne forordning, forudsat at der ikke gælder nationale bestemmelser, som gennemfører direktiv (EU) 2016/680.

2.  Forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i henhold til denne forordning, medmindre en sådan behandling foretages af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger, fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner eller beskyttelse mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse på de kompetente nationale myndigheders behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger, fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner eller beskyttelse mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Forordning (EU) 2016/794 finder anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i medfør af artikel 30 af denne forordning.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse på de kompetente nationale myndigheders databehandling med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod og forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

udgår

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 47 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ret til indsigt, berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger

Ret til indsigt, berigtigelse og begrænsning af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Registreredes ret til indsigt i oplysninger om dem selv, som er indlæst i SIS, og til at få disse oplysninger berigtiget eller slettet er udøves i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område denne ret gøres gældende.

1.  Med forbehold af artikel 15, 16, 17 og 18 i forordning (EU) 2016/679 har enhver tredjelandsstatsborger ret til at tilgå og få udleveret de oplysninger om vedkommende, der er registreret i SIS, og anmode om, at unøjagtige oplysninger om vedkommende berigtiges eller suppleres, at oplysninger, der er fremskaffet på ulovlig vis, slettes, og at databehandlingen begrænses.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14 til 18 i direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I sådanne tilfælde skal medlemsstaterne sørge for, at den dataansvarlige skriftligt og uden unødig forsinkelse oplyser den registrerede om et afslag på eller en begrænsning af adgang og om begrundelserne for afslaget eller begrænsningen. Hvis udlevering af sådanne oplysninger ville undergrave et formål i henhold til dette stykke, kan de udelades. Medlemsstaterne drager omsorg for, at den dataansvarlige informerer den registrerede om muligheden for at indgive klage til en tilsynsmyndighed eller gå rettens vej.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at den dataansvarlige fremlægger dokumentation for de faktuelle eller retlige omstændigheder, som afgørelsen hviler på. Denne information stilles til rådighed for tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til sikring af, at den registreredes rettigheder i sådanne tilfælde også kan udøves gennem de kompetente tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end 60 dage fra den dato, hvor vedkommende ansøger om indsigt, eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning.

5.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end 30 dage fra den dato, hvor vedkommende ansøger om indsigt, eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning, uanset om den registrerede befinder sig på Unionens område eller ej.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end tre måneder fra den dato, hvor vedkommende ansøger om berigtigelse eller sletning af oplysninger, om udfaldet af udøvelsen af denne ret til berigtigelse eller sletning, eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning.

6.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end 60 dage fra den dato, hvor vedkommende ansøger om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af oplysninger, om udfaldet af udøvelsen af vedkommendes ret til berigtigelse, sletning og til begrænsning af behandling, eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning. Den pågældende skal informeres i henhold til dette stykke, uanset om vedkommende befinder sig på Unionens område eller ej.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af en indberetning i medfør af denne forordning, informeres i henhold til artikel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF. Disse oplysninger gives skriftligt sammen med en kopi af eller en henvisning til den nationale afgørelse, der ligger til grund for indberetningen, som omhandlet i artikel 24, stk. 1.

1.  Tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af en indberetning i medfør af denne forordning, informeres hurtigst muligt af den indberettende medlemsstat og under alle omstændigheder senest 30 dage efter optagelse af indberetningen vedrørende de pågældende i henhold til artikel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 12 og 13 i direktiv (EU) 2016/680. Disse oplysninger gives skriftligt sammen med en kopi af eller en henvisning til den nationale afgørelse, der ligger til grund for indberetningen, som omhandlet i artikel 24, stk. 1.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der informeres dog ikke,

2.  Der informeres dog ikke, hvis den nationale lovgivning tillader en begrænsning i retten til information, navnlig af hensyn til den nationale sikkerhed, forsvaret eller den offentlige sikkerhed samt til forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen og retsforfølgningen af strafbare handlinger.

f)  hvis:

 

i)  personoplysningerne ikke er indsamlet hos den pågældende tredjelandsstatsborger,

 

og

 

ii)  det viser sig at være umuligt eller er uforholdsmæssig vanskeligt at informere

 

g)  hvis den pågældende tredjelandsstatsborger allerede har informationerne

 

h)  hvis national lovgivning tillader en begrænsning i retten til information, især for at beskytte den nationale sikkerhed, forsvaret eller den offentlige sikkerhed og forebyggelsen, efterforskningen, opdagelsen og retsforfølgningen af strafbare handlinger.

 

(Nummereringen er forkert i EN-udgaven af COM-forslaget)

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver indberettet person kan indbringe en sag for den domstol eller myndighed, der ifølge national lovgivning er kompetent i hver medlemsstat, med påstand om adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger eller skadeserstatning i forbindelse med indberetningen vedrørende den pågældende.

1.  Med forbehold af artikel 77-82 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 52-56 i direktiv (EU) 2016/680 kan enhver indberettet person indbringe en sag for den domstol eller myndighed, der ifølge national lovgivning er kompetent i hver medlemsstat, med anmodning om adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger, begrænsning af behandlingen eller om skadeserstatning i forbindelse med indberetningen vedrørende den pågældende.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at få et sammenhængende overblik over, hvor godt retsmidlerne virker, opfordres de nationale tilsynsmyndigheder til at udvikle et standardiseret statistisk system til årlig rapportering om:

For at få et sammenhængende overblik over, hvor godt retsmidlerne virker, udvikler de nationale tilsynsmyndigheder et standardiseret statistisk system til årlig rapportering om

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den registeransvarlige, og antallet af tilfælde, hvor oplysninger blev berigtiget eller slettet

c)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning eller begrænsning af behandlingen af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den registeransvarlige, og antallet af tilfælde, hvor oplysninger blev berigtiget eller slettet

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den nationale tilsynsmyndighed

d)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning eller begrænsning af behandlingen af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den nationale tilsynsmyndighed

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  antallet af sager, hvor domstolen gav ansøgeren medhold i mindst et aspekt af sagen

f)  antallet af sager, hvor domstolen gav ansøgeren medhold i mindst et aspekt af sagen, og antallet af sager, hvor der er opnået skadeserstatning

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver enkelt medlemsstat sikrer, at den eller de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder, som den har udpeget og givet de beføjelser, der er omhandlet i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i forordning (EU) 2016/679, overvåger uafhængigt lovligheden af behandlingen af SIS-personoplysninger på dens område og videregivelsen heraf fra dens område, samt udveksling og yderligere behandling af supplerende oplysninger.

1.  Hver enkelt medlemsstat sikrer, at de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i hver medlemsstat, og som har de beføjelser, der er omhandlet i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i forordning (EU) 2016/679, overvåger uafhængigt lovligheden af behandlingen af SIS-personoplysninger på deres område og videregivelsen heraf fra dens område, samt udveksling og yderligere behandling af supplerende oplysninger.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den eller de nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i N.SIS i overensstemmelse med internationale standarder for audit mindst hvert fjerde år. Denne audit foretages af den eller de nationale tilsynsmyndigheder, eller den eller de nationale tilsynsmyndigheder bestiller den direkte hos en uafhængig auditor med ekspertise inden for databeskyttelse. Den eller de nationale tilsynsmyndigheder bevarer til enhver tid kontrollen over den uafhængige auditor og påtager sig ansvaret for dennes arbejde.

2.  De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i N.SIS i overensstemmelse med internationale standarder for audit mindst hvert fjerde år. Denne audit foretages af de nationale tilsynsmyndigheder, eller de nationale tilsynsmyndigheder bestiller den direkte hos en uafhængig auditor med ekspertise inden for databeskyttelse. De nationale tilsynsmyndigheder bevarer til enhver tid kontrollen over den uafhængige auditor og påtager sig ansvaret for dennes arbejde.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale tilsynsmyndighed(er) har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er tillagt den/dem i henhold til denne forordning.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er pålagt dem ved denne forordning. De sikrer endvidere, at deres nationale tilsynsmyndigheder har adgang til bistand fra personer med ekspertise inden for biometriske data.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 51 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilsyn med agenturet

Tilsyn med agenturerne

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at agenturets behandling af personoplysninger sker i henhold til denne forordning. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001 finder tilsvarende anvendelse.

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er ansvarlig for overvågningen af agenturets, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings og Europols behandling af personoplysninger og for at sikre, at behandlingen sker i henhold til denne forordning. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001 finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en audit af agenturets behandling af personoplysninger i henhold til internationale standarder for audit. Der skal sendes en rapport om denne audit til Europa-Parlamentet, Rådet, agenturet, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. Agenturet skal have mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger, inden rapporten vedtages.

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en audit af agenturets, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings og Europols behandling af personoplysninger i henhold til internationale standarder for audit. Der skal sendes en rapport om denne audit til Europa-Parlamentet, Rådet, agenturet, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. Agenturet skal have mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger, inden rapporten vedtages.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre de opgaver, som den pålægges ved denne forordning, herunder bistanden fra personer med ekspertise inden for biometriske data.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer samordnet tilsyn med SIS.

1.  De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt med hinanden inden for rammerne af deres ansvarsområder i overensstemmelse med artikel [62] i [ny forordning om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne, organer, kontorer og agenturer og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger].

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Databeskyttelsesrådet, som er oprettet ved forordning (EU) 2016/679 sender hvert andet år en fælles aktivitetsrapport om det koordinerede tilsyn til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

4.  Databeskyttelsesrådet, som er oprettet ved forordning (EU) 2016/679 sender årligt en fælles aktivitetsrapport om det koordinerede tilsyn til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Kapitel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ANSVAR

ERSTATNINGSANSVAR OG SANKTIONER

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat er ansvarlig for enhver skade, der tilføjes en person i forbindelse med brugen af N.SIS. Dette gælder også, hvis skaden forvoldes af den indberettende medlemsstat, fordi denne har indlæst faktuelt ukorrekte oplysninger eller lagret oplysninger ulovligt.

1.  Hver medlemsstat og eu-LISA er ansvarlig for enhver materiel eller immateriel skade, der påføres en person som følge af en ulovlig behandlingsoperation, som følge af en handling, der er uforenelig med denne forordning, eller i forbindelse med brugen af N.SIS. Dette gælder også, hvis skaden forvoldes af den indberettende medlemsstat, fordi denne har indlæst faktuelt ukorrekte oplysninger eller lagret oplysninger ulovligt.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Enhver person eller medlemsstat, der har lidt materiel eller immateriel skade som følge af en ulovlig behandling eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, der er ansvarlig for den lidte skade, eller fra eu-LISA, hvis denne er ansvarlig for den lidte skade. Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for dette ansvar, hvis det bevises, at skadetilføjelsen ikke kan tilskrives denne. Skadeserstatningskrav mod en medlemsstat behandles efter reglerne i den sagsøgte medlemsstats nationale lovgivning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 53a

 

Sanktioner

 

Medlemsstaterne sikrer, at enhver behandling af oplysninger lagret i SIS og enhver udveksling af supplerende oplysninger i strid med denne forordning straffes i henhold til national lovgivning. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og skal omfatte administrative og strafferetlige sanktioner.

 

Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikrer, at medlemmer af deres personale eller medlemmer af deres hold, der tilgår SIS med deres bemyndigelse og behandler heri lagrede oplysninger i strid med denne forordning, pålægges disciplinære foranstaltninger af agenturet eller, hvis der er tale om holdmedlemmer, af disses hjemland.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet udarbejder daglige, månedlige og årlige statistikker over antallet af registreringer pr. indberetningskategori, det årlige antal hit pr. indberetningskategori, antallet af søgninger i SIS og antallet af gange, hvor SIS blev brugt til at optage, ajourføre eller slette en indberetning i alt og for hver medlemsstat, herunder statistikker om den i artikel 26 omhandlede konsultationsprocedure. De frembragte statistikker må ikke indeholde personoplysninger. Den årlige statistiske rapport skal offentliggøres.

3.  Agenturet udarbejder daglige, månedlige og årlige statistikker over antallet af registreringer pr. indberetningskategori, det årlige antal hit pr. indberetningskategori, antallet af søgninger i SIS og antallet af gange, hvor SIS blev brugt til at optage, supplere, ajourføre eller slette en indberetning i alt og for hver medlemsstat, herunder statistikker om den i artikel 26 omhandlede konsultationsprocedure. De frembragte statistikker må ikke indeholde personoplysninger. Den årlige statistiske rapport skal offentliggøres.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sender agenturet og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 7 og 8 omhandlede rapporter.

4.  Medlemsstaterne, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sender agenturet og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 3, 7 og 8 omhandlede rapporter.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet sender de statistiske rapporter, det udarbejder, til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. For at kunne føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retsakter kan Kommissionen anmode agenturet om enten regelmæssigt eller på ad hoc-basis at fremlægge yderligere særlige statistiske rapporter om effektiviteten og brugen af SIS og SIRENE-kommunikation.

5.  Agenturet sender de statistiske rapporter, det udarbejder, herunder eventuelle statistiske særrapporter, som det anmodes om, til Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstaterne, Kommissionen, Europol, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. For at kunne føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retsakter kan Kommissionen anmode agenturet om enten regelmæssigt eller på ad hoc-basis at fremlægge yderligere særlige statistiske rapporter om effektiviteten og brugen af SIS og SIRENE-kommunikation.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på denne artikels stk. 3-5, og artikel 15, stk. 5, opretter, gennemfører og hoster agenturet et centralt register på dets tekniske lokaliteter, som skal rumme de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3 og i artikel 15, stk. 5, og som ikke må muliggøre identifikation af enkeltpersoner, men skal gøre det muligt for Kommissionen og de i stk. 5 omhandlede agenturer at få de omtalte rapporter og statistikker. Agenturet giver medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikret adgang til det centrale register via kommunikationsinfrastrukturen, idet der anvendes adgangskontrol og særlige brugerprofiler udelukkende med henblik på rapportering og statistikker.

Med henblik på denne artikels stk. 3, 4 og 5 og artikel 15, stk. 5, opretter, gennemfører og hoster agenturet et centralt register på dets tekniske lokaliteter, som skal rumme de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3 og i artikel 15, stk. 5, og som ikke må muliggøre identifikation af enkeltpersoner, men skal gøre det muligt for Kommissionen og de i stk. 5 omhandlede agenturer at få de omtalte rapporter og statistikker. Agenturet giver efter anmodning medlemsstaterne, Kommissionen, Europol, Eurojust og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikret adgang til specifikke emner og oplysninger i det centrale register via kommunikationsinfrastrukturen, idet der anvendes adgangskontrol og særlige brugerprofiler udelukkende med henblik på rapportering og statistikker.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  To år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert andet år forelægger agenturet Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det centrale SIS' og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder sikkerheden i forbindelse hermed, og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne.

7.  Et år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert andet år forelægger agenturet Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det centrale SIS' og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder sikkerheden i forbindelse hermed, og om indførelsen af det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Tre år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert fjerde år foretager Kommissionen en overordnet evaluering af det centrale SIS og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Denne overordnede evaluering skal omfatte en undersøgelse af de opnåede resultater i forhold til målene og en vurdering af de grundlæggende princippers fortsatte gyldighed, anvendelsen af denne forordning for så vidt angår det centrale SIS og sikkerheden i det centrale SIS og eventuelle konklusioner med hensyn til fremtidige foranstaltninger. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

8.  Et år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert andet år foretager Kommissionen en overordnet evaluering af det centrale SIS og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Denne overordnede evaluering skal tage hensyn til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses udtalelse og omfatte en undersøgelse af de opnåede resultater i forhold til målene og en vurdering af de grundlæggende princippers fortsatte gyldighed, anvendelsen af denne forordning for så vidt angår det centrale SIS og sikkerheden i det centrale SIS og eventuelle konklusioner med hensyn til fremtidige foranstaltninger. Den overordnede evaluering skal også omfatte indførelse af en automatisk fingeraftryksregistreringsfunktion og af SIS-oplysningskampagner, som Kommissionen arrangerer i henhold til artikel 19. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 54a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, artikel 22, stk. -1, artikel 27, stk. 2a, artikel 28, stk. 4, og artikel 58, stk. 2a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 8, stk. 4, artikel 22, stk. -1, artikel 27, stk. 2a, artikel 28, stk. 4, og artikel 58, stk. 2a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 4, artikel 22, stk. -1, artikel 27, stk. 2a, artikel 28, stk. 4, og artikel 58, stk. 2a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den finder anvendelse fra den af Kommissionen fastsatte dato, efter at

2.  Den finder anvendelse fra ... [et år efter ikrafttrædelsesdatoen] med undtagelse af artikel 5, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 1, artikel 15, stk. 5 og stk. 6, artikel 20, stk. 3 og stk. 4, artikel 22, stk. -1 og 2, artikel 27, stk. 2a, artikel 28, stk. 4, artikel 42, stk. 4, artikel 54, stk. 6, artikel 54a, artikel 55 og artikel 58, stk. 2a, som finder anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

a)  de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger er vedtaget

 

b)  medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og retlige foranstaltninger til behandling af SIS-oplysninger og udveksling af supplerende oplysninger i henhold til denne forordning

 

c)  agenturet har underrettet Kommissionen om færdiggørelsen af alle testaktiviteter vedrørende CS-SIS og samspillet mellem CS-SIS og N.SIS.

 

Begrundelse

Der bør indsættes indføjes en fast anvendelsesdato, som dog om nødvendigt bør kunne justeres med en delegeret retsakt (se ændringsforslag til stk. 2a nedenfor). I mellemtiden bør de bestemmelser, som er nødvendige for gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter finde umiddelbar anvendelse, så arbejdet på disse foranstaltninger kan begynde straks efter ikrafttrædelsen.

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54a vedrørende ændringer af datoen for anvendelsen af denne forordning.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Rammebestemmelser for det nuværende Schengeninformationssystem II (”SIS II”) fandt først anvendelse den 9. april 2013, da SIS II-systemet var klart, selv om det blev vedtaget i 2006/2007.

SIS II har dog udviklet sig til en europæisk succeshistorie efter disse store beklagelige forsinkelser, som ledsages af en investering otte gange større end forventet. Som det fremgår af en evalueringsrapport af Kommissionen og SIS II statistics, er antallet af indberetninger og træffere konstant stigende.

Men der er stadigt meget plads til forbedring hos medlemsstaterne. Vurderingen, som ledsager de nuværende forslag og evalueringer og anbefalinger af Schengenevalueringsmekanismen henviser nogle gange til alvorlige anliggende angående manglende eller forkert gennemførelse af rammebestemmelser for SIS II. Dette omfang fra datakvalitetsproblemer, mangel på træning af slutbrugere til utilstrækkelig information om indberetninger og forsinkelser af SIRENE-kontorerne, som følger op en træffer. Dette er særligt bekymrende i forhold til terrorisme.

SIS er regelmæssigt underlagt evaluering og disse nye forslag er sammen med ændringsforslagene i dette udkast en afspejling af dette. Ordføreren opfordrer dog medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre alle anbefalinger, som er blevet stilet til dem og tage alle foranstaltninger til fuldt ud at udnytte de funktioner, som tilbydes af SIS II i overensstemmelse med dens rammebestemmelse uden forsinkelse.

Ordførerens holdning til de nye forslag.

Ordføreren glæder sig over Kommissionen forslag, da de yderligere styrker SIS’en, understreger dens sande europæiske natur, vedligeholder dens vigtigste kendetegn og gør noget ved nogle af utilstrækkelighederne på nationalt plan.

Alligevel finder ordføreren, at der kan foretages yderligere forbedringer og præsenterer i denne udkast til betænkning en række ændringsforslag til dette formål. Ændringsforslagene kan grupperes under følgende hovedoverskrifter:

Arkitektur

Ordføreren er helt klar over den kendsgerning, at systemet strukturelt skal styrkes for at være i stand til at håndtere endnu flere tilføjede data, især biometriske data, nye søgefunktioner og flere brugere. Det er klart, at det som det vigtigste europæiske retshåndhævelses- og store IT-system skal være pålideligt tilgængeligt for slutbrugere når som helst. Ordføreren tvivler dog på, at Kommissionens foreslåede løsning om at forpligte alle medlemsstater til at have en national kopi, er den rette vej frem. Parlamentet har altid været skeptisk over for nationale og også tekniske kopier, hovedsageligt på grund af de medfølgende risici omkring databeskyttelse og -sikkerhed. Ikke desto mindre har Parlamentet som et kompromis accepteret – og accepterer stadigvæk – at de medlemsstater, der ønsker at have nationale kopier, kan have dem. Hvad det ikke kan acceptere, er at påtvinge dem, der ikke vil, den forpligtelse. I kølvandet på aftalen om rammebestemmelser for SIS II blev der gjort meget ud af, og givet mange penge ud til, at have et ordentligt fungerende centralsystem. Ordføreren tror fuld og fast på, at yderligere anstrengelser bør gøres for at sikre systemets uafbrudte tilgængelighed på dette plan. Ordføreren foreslår derfor en række ændringsforslag, som prøver at forbedre det centrale systems tilgængelighed og kapacitet for slutbrugere. Navnlig bør CS-SIS rumme en yderligere kopi, og et backupsystem bør være i lignende aktiv drift hele tiden. På samme måde bør det overvejes at øge pålideligheden og sikkerheden for SIS ved at kopiere alle arkitekturens nøgleelementer, herunder kommunikationsinfrastrukturen. Endelig bør eu-LISA blive eneste aktør, som er ansvarlig for kommunikationsinfrastrukturen.

Adgang til systemet

Kommissionen foreslår at give forbedret adgangsmuligheder til en række europæiske agenturer. Mens ordføreren er enig i disse forslag, har han ikke desto mindre fremsat en række ændringsforslag, som forsøger at definere omstændighederne, under hvilke der fås adgang til SIS-oplysninger på en mere præcis måde, med henvisning til de pågældende agenturers eksisterende mandater. Han foreslår også at øge sikkerheden på dette område, om det må være forud for træning, logging og forglemmelse.

Ordføreren tror fuld og fast på systemets tilføjede værdi og genkender behovet for at gøre noget ved nye sikkerhedsudfordringer. det vil sige at sikre adgang til alle relevante nationale kompetente myndigheder. Denne adgang bør dog være betinget i alle lovbestemmelser om databeskyttelse, som er anvendelig på disse myndigheder og på muligheden for tilsynsmyndigheder til at søge den korrekte anvendelse af lovbestemmelserne, herunder gennem Schengenevalueringsmekanismen.

Datasikkerhed

På grundlag af oplysninger indeholdt i SIS er datasikkerheden et hovedmål. Ordføreren anerkender, at mange anstrengelser gøres af eu-LISA og medlemsstater på dette område. Ikke desto mindre bør sagen om hacking ind i SIS via en ekstern tjenesteudbyder i Danmark være en påmindelse om at øge anstrengelserne på dette område. Ordføreren glæder sig over de nye bestemmelser om sikkerhedsrelaterede hændelser foreslået af Kommissionen. Han foreslår nogle ændringer af denne bestemmelse, særligt med hensyn til samarbejdet mellem de forskellige institutionelle aktører og medlemsstater. Han foreslår ligeledes med den danske sag i tankerne, at medlemsstaterne og eu-LISA bør overvåge leverandørernes aktiviteter nøje. Endelig tilføjes nogle få yderligere krav med hensyn til datasikkerhed i overensstemmelse med andre store IT-systemer.

Databeskyttelse

Databeskyttelse for SIS er komplekst på grund af dets dobbelte natur som en immigrations- og retshåndhævelsesdatabase. Herudover er dets forskellige brugere på europæisk og nationalt niveau underlagt et bredt udvalg af lovbestemmelser. Alle anstrengelser skal dog gøres for at yde ordentlig sikkerhed, som også er robust nok til at klare testen i hverdagsbrug. At opnå dette er lige så afgørende for systemets integritet og legitimitet som dets succeser. Der foreslås derfor en række ændringsforslag, som hovedsageligt har til hensigt at tydeliggøre, hvordan gældende regler lyder. Herudover styrkes et antal bestemmelser og bringes videre på linje med EU's databeskyttelsesramme.

Indberetning i forbindelse med nægtelse af indrejse

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag vedrørende høringsprocedure, der skal bruges til at undgå, at den samme tredjelandsstatsborger er genstand for en indberetning om tilbagesendelse og samtidig er i besiddelse af et dokument fra en medlemsstat, som giver vedkommende en ret til ophold. Ordføreren støtter alle anstrengelser for at forbedre samarbejde mellem medlemsstater. Samarbejde er nøglen til at få Schengen-området til at virke som et område uden indre grænser.

Ordføreren beklager dog, at Kommissionen ikke har gjort sig nogen anstrengelser for at prøve at harmonisere kriterierne, som skal gælde for indsættelsen af en indberetning med det formål at nægte indrejse til Schengen-området. Parlamentet har tidligere anmodet om større harmoniring, når rammebestemmelserne for SIS II blev forhandlet. Som et kompromis blev følgende gennemgangsklausul indsat:

“Kommissionen tager anvendelsen af denne artikel op til revision tre år efter den dato, der er omhandlet i artikel 55, stk. 2. Kommissionen, der udøver sin initiativret i henhold til traktaten, fremsætter på grundlag af denne revision de nødvendige forslag om ændring af denne artikel for at opnå et højere harmoniseringsniveau for kriterierne for optagelse af indberetninger.”

Desværre var Kommissionens eneste forslag på dette område at foreslå at udelade dette stykke.

Ordføreren foreslår derfor nogle ændringer, som sigter mod større harmoniring. Endelig foreslår vedkommende også, at personer, der er dømt for terrorisme bør indsættes med det formål at nægte indrejse.

Ikrafttrædelse af nye bestemmelser

Schengen-området er i øjeblikket kommet i en vanskelig situation. Terrorisme og migration har ført til forlængede indre grænsekontroller, hvilket giver nye udfordringer, som der hurtigt skal gøres noget ved. Derfor finder ordføreren, at SIS er nøglen til dette formål i dag og kan levere løsninger. Forslagene skal derfor vedtages så hurtigt som muligt, da vi opgraderer det største, bedst gennemførte og mest brugte centraliserede europæiske informationssystem og leverer således konkrete og øjeblikkelige løsninger på problemer, som påvirker europæiske borgere. Derfor foreslår ordføreren, at den nye rammebestemmelse bør finde anvendelse et år efter ikrafttrædelse. Der bør vedtages en fastlagt tidsfrist for at undgå lange forsinkelser, som det vat tilfældet med rammebestemmelser for SIS II.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (26.7.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Ordfører for udtalelse: Hilde Vautmans

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Der vil blive indsamlet meget følsomme biometriske oplysninger. På grund af deres følsomhed bør indsamlingen og anvendelsen af dem derfor analyseres nøje, inden det besluttes at registrere dem i SIS. Der bør kun indføres og søges på biometriske identifikatorer under særlige betingelser, som opfylder kravet om proportionalitet i den retlige ramme for databeskyttelse.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  I denne forordning bør der fastsættes krav om konsultation af nationale myndigheder i tilfælde af, at en tredjelandsstatsborger besidder eller kan erhverve en gyldig opholdstilladelse eller anden tilladelse eller ret til ophold, der er udstedt i én medlemsstat, og en anden medlemsstat agter at foretage eller allerede har foretaget en indberetning om afslag på indrejse og ophold for den pågældende tredjelandsstatsborger. Disse situationer skaber alvorlig usikkerhed for grænsevagter, politi og immigrationsmyndigheder. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om en obligatorisk frist for konsultation, som fører til et endeligt resultat, for at undgå, at personer, der udgør en trussel, kan rejse ind i Schengenområdet.

(21)  I denne forordning bør der fastsættes krav om konsultation af nationale myndigheder i tilfælde af, at en tredjelandsstatsborger besidder eller kan erhverve en gyldig opholdstilladelse eller anden tilladelse eller ret til ophold, der er udstedt i én medlemsstat, og en anden medlemsstat agter at foretage eller allerede har foretaget en indberetning om afslag på indrejse og ophold for den pågældende tredjelandsstatsborger. Disse situationer skaber alvorlig usikkerhed for grænsevagter, politi og immigrationsmyndigheder. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte klare retningslinjer og bestemmelser om en obligatorisk frist for hurtig konsultation, som fører til et endeligt resultat, for at undgå, at personer, der udgør en trussel, kan rejse ind i Schengenområdet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Oplysninger, der er behandlet i SIS i medfør af denne forordning, bør ikke videregives eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer.

(26)  Oplysninger, der er behandlet og lagret i SIS i medfør af denne forordning, og SIS-oplysninger, der allerede er stillet til rådighed for autoriserede myndigheder, bør ikke videregives eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42a)  Der bør kræves specifikke garantier med hensyn til behandling af personoplysninger om sårbare tredjelandsborgere, såsom børn.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 42 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42b)  I sager om børn bør der først og fremmest tages hensyn til barnets tarv ved anvendelsen af denne forordning. Når data vedrørende et barn indlæses i SIS, skal de kun kunne anvendes til formål, der vedrører forebyggelse, registrering og efterforskning af sager om forsvundne børn, og til beskyttelse af barnets tarv i overensstemmelse med FN-konventionen om barnets rettigheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 42 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42c)  Alle foranstaltninger, der træffes i relation til SIS, bør overholde chartret om grundlæggende rettigheder i Unionen. Medlemsstaterne bør anvende retningslinjer, der udarbejdes og overvåges af Den Europæiske Unions Asylagentur og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder i fællesskab, for en fælles praksis med hensyn til indhentning af fingeraftryk og portrætfotos af irregulære tredjelandsstatsborgere, som er baseret på den tjekliste, der er udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Medlemsstaterne bør til enhver tid respektere den mindreåriges værdighed og fysiske integritet under fingeraftryksproceduren og indhentning af et portrætbillede. Medlemsstaterne bør ikke anvende tvang til at gennemføre optagelsen af fingeraftryk.

Begrundelse

Børn skal i overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder behandles humant og respektfuldt, på en måde, der tager hensyn til deres aldersbehov. Derfor vil der blive lagt særlig vægt på den specifikke situation for mindreårige. Hensynet til barnets tarv skal altid komme i første række.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a)  Ingen ændring eller ny bestemmelse i denne forordning bør skabe unødvendige hindringer for medlemsstater, der ønsker at tilslutte sig eller er i gang med at tilslutte sig Schengenområdet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse regelmæssigt kampagner for at informere offentligheden om formålene med SIS, de lagrede oplysninger, hvilke myndigheder der har adgang til SIS, og de registreredes rettigheder. Medlemsstaterne udformer og gennemfører i samarbejde med deres nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige politikker for at orientere deres borgere om SIS generelt.

Kommissionen gennemfører i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse regelmæssigt kampagner for at informere offentligheden, herunder tredjelandsstatsborgere, om formålene med SIS, de lagrede oplysninger, hvilke myndigheder der har adgang til SIS, og de registreredes rettigheder. Medlemsstaterne udformer og gennemfører i samarbejde med deres nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige politikker for at orientere deres borgere, herunder tredjelandsstatsborgere, om SIS generelt.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  arten af personens identitetsdokument

s)  arten af personens nuværende eller tidligere identitetsdokumenter eller andre dokumenter, som hidtil er blevet anvendt under personens tidligere navne

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra u

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u)  nummeret/numrene på personens identitetsdokument

u)  numrene på personens nuværende eller tidligere identitetsdokumenter eller andre dokumenter, som hidtil er blevet anvendt under personens tidligere navne

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Oplysninger om tredjelandsstatsborgere, om hvilke der er foretaget en indberetning med henblik på nægtelse af indrejse og ophold, indlæses i SIS på grundlag af en national indberetning, som bygger på en afgørelse truffet af de kompetente administrative eller retslige myndigheder i overensstemmelse med procedurebestemmelserne i national lovgivning på grundlag af en individuel vurdering. Efterprøvelse af sådanne afgørelser sker i overensstemmelse med national lovgivning.

1.  Oplysninger om tredjelandsstatsborgere, om hvilke der er foretaget en indberetning med henblik på nægtelse af indrejse og ophold, indlæses i SIS på grundlag af en national indberetning, som bygger på en afgørelse, der overholder princippet om "ne bis in idem", truffet af de kompetente administrative eller retslige myndigheder i overensstemmelse med procedurebestemmelserne i national lovgivning på grundlag af en individuel vurdering. Der garanteres under fuld overholdelse af forordning 2016/679 effektive retsmidler og mulighed for efterprøvelse af sådanne afgørelser samt ret til at få adgang til deres personoplysninger og til at slette, supplere eller bekræfte dem, herunder for tredjelandsstatsborgere, der ikke befinder sig på Unionens område.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på artikel 24, stk. 2 og 3, og artikel 27 har de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, samt deres koordinerende myndigheder også ret til adgang til oplysninger, der er indlæst i SIS, samt ret til direkte søgning i disse oplysninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som fastsat i national lovgivning.

2.  Kun behørigt bemyndigede medarbejdere hos udpegede myndigheder har adgang til SIS efter at have modtaget passende uddannelse vedrørende datasikkerhed og databeskyttelse. Med henblik på artikel 24, stk. 2 og 3, og artikel 27 har de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, samt deres koordinerende myndigheder også ret til adgang til oplysninger, der er indlæst i SIS, samt ret til direkte søgning i disse oplysninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som fastsat i national lovgivning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Registreredes ret til indsigt i oplysninger om dem selv, som er indlæst i SIS, og til at få disse oplysninger berigtiget eller slettet er udøves i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område denne ret gøres gældende.

1.  Registreredes ret til indsigt i oplysninger om dem selv, som er indlæst i SIS, og til at få disse oplysninger berigtiget eller slettet udøves i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område denne ret gøres gældende, uanset om den registrerede befinder sig på Unionens område.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver indberettet person kan indbringe en sag for den domstol eller myndighed, der ifølge national lovgivning er kompetent i hver medlemsstat, med påstand om adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger eller skadeserstatning i forbindelse med indberetningen vedrørende den pågældende.

1.  Enhver indberettet person kan indbringe en sag for den domstol eller myndighed, der ifølge national lovgivning er kompetent i hver medlemsstat, med påstand om adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger eller skadeserstatning i forbindelse med indberetningen vedrørende den pågældende, uanset om vedkommende befinder sig på Unionens område eller ej, når der tages sådanne skridt.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet

Referencer

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.4.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Hilde Vautmans

15.5.2017

Dato for vedtagelse

11.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

14

21

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Frank Engel


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet

Referencer

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Dato for høring af EP

22.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Dato for vedtagelse

6.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

3

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Dato for indgivelse

10.11.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse