Διαδικασία : 2016/0408(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0347/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0347/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0412

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1465kWORD 225k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006

COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD)

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Carlos Coelho

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0882),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0533/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0347/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι στόχοι του SIS, η τεχνική αρχιτεκτονική του και η χρηματοδότησή του, να θεσπιστούν κανόνες για τη διατερματική λειτουργία και χρήση του, καθώς και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες, οι κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να εισάγονται στο σύστημα, οι σκοποί για τους οποίους πρέπει να εισάγονται τα δεδομένα, τα κριτήρια που διέπουν την εισαγωγή τους, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, η χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και περαιτέρω κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων.

(6)  Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι στόχοι του SIS, η τεχνική αρχιτεκτονική του και η χρηματοδότησή του, να θεσπιστούν κανόνες για τη διατερματική λειτουργία και χρήση του, καθώς και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες, οι κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να εισάγονται στο σύστημα, οι σκοποί για τους οποίους πρέπει να εισάγονται τα δεδομένα, τα κριτήρια που διέπουν την εισαγωγή τους, οι κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των καταχωρίσεων, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, η χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και περαιτέρω κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την επεξεργασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να οριστούν κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των περιττών καταχωρίσεων και ζητήματα που άπτονται της προστασίας των δεδομένων ειδικά για το SIS.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να προσθέτουν στο SIS ειδικές πληροφορίες που θα αφορούν τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να αφορούν χαρακτηριστικά όπως πίρσινγκ, τατουάζ, σημάδια, ουλές, κ.λπ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα δεδομένα που εισάγονται στο SIS δεν πρέπει να αποκαλύπτουν ευαίσθητα στοιχεία ενός ατόμου όπως εθνικότητα, θρησκεία, αναπηρία, φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το SIS περιλαμβάνει ένα κεντρικό σύστημα (κεντρικό SIS) και εθνικά συστήματα με πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής. Δεδομένου ότι το SIS είναι το σημαντικότερο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρώπη, είναι αναγκαία η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής και θα πρέπει να αναπτύξει το εφεδρικό του σύστημα.

(7)  Το SIS περιλαμβάνει ένα κεντρικό σύστημα (κεντρικό SIS) και εθνικά συστήματα τα οποία μπορεί να περιέχουν ένα πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής. Δεδομένου ότι το SIS είναι το σημαντικότερο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρώπη, είναι αναγκαία η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο κοινό εφεδρικό σύστημα του Κεντρικού SIS (διπλή ενεργή λύση) που θα διασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων του SIS στους τελικούς χρήστες σε περίπτωση διακοπής, αναβάθμισης ή συντήρησης του κεντρικού συστήματος και επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την υποστήριξη και τη βελτίωση του κεντρικού συστήματος, των εφεδρικών συστημάτων του και της επικοινωνιακής υποδομής.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Είναι αναγκαία η τήρηση εγχειριδίου με λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή ορισμένων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη δράση που απαιτείται βάσει της εκάστοτε καταχώρισης. Οι εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους (τα τμήματα SIRENE) οφείλουν να μεριμνούν για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

(8)  Είναι αναγκαία η τήρηση εγχειριδίου με λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή ορισμένων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη δράση που απαιτείται βάσει της εκάστοτε καταχώρισης (το εγχειρίδιο SIRENE). Οι εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους (τα τμήματα SIRENE) οφείλουν να μεριμνούν για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών κατά τρόπο ταχύ και αποτελεσματικό. Σε περίπτωση καταχωρίσεων για τρομοκρατικά εγκλήματα ή για παιδιά, τα τμήματα SIRENE θα πρέπει να ενεργούν αμέσως.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματική ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τη δράση που πρέπει να αναληφθεί όπως προσδιορίζεται στις καταχωρίσεις, θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των τμημάτων SIRENE μέσω της αποσαφήνισης των απαιτήσεων για τους διαθέσιμους πόρους, την κατάρτιση των χρηστών και τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα για πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα τμήματα SIRENE.

(9)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τη δράση που πρέπει να αναληφθεί όπως προσδιορίζεται στις καταχωρίσεις, θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των τμημάτων SIRENE μέσω της αποσαφήνισης των απαιτήσεων για τους διαθέσιμους πόρους, την κατάρτιση των χρηστών και τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα για πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα τμήματα SIRENE.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τις λειτουργίες του SIS, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι τελικοί χρήστες και το προσωπικό των τμημάτων SIRENE να παρακολουθούν τακτικά μαθήματα κατάρτισης, μεταξύ άλλων σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Σε συνεργασία με το εθνικό τμήμα SIRENE, θα πρέπει να θεσπιστούν εθνικά πρότυπα για την κατάρτιση των χρηστών σχετικά με τις αρχές και τις πρακτικές όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλέσουν το προσωπικό των τμημάτων SIRENE να συμβάλει στην κατάρτιση όλων των αρχών που εισάγουν καταχωρίσεις, εστιάζοντας στην ποιότητα των δεδομένων και στη μεγιστοποίηση της χρήσης του SIS. Τα μαθήματα κατάρτισης πρέπει να ακολουθούν το εγχειρίδιο εκπαιδευτών SIRENE. Στο μέτρο του δυνατού, τα τμήματα SIRENE θα πρέπει επίσης να προβλέπουν τη διοργάνωση ανταλλαγών προσωπικού με άλλα τμήματα SIRENE τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια δεξιοτήτων και πείρας λόγω της εναλλαγής προσωπικού.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο SIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του Οργανισμού για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

(11)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο SIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του Οργανισμού για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των δεδομένων στο SIS, ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει κατάρτιση σχετικά με τη χρήση του SIS σε εθνικούς εκπαιδευτικούς φορείς και, στο μέτρο του δυνατού, στο προσωπικό SIRENE και στους τελικούς χρήστες. Η εν λόγω κατάρτιση θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως στα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων του SIS.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του SIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και τη διαχείριση των συνόρων, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες αιχμής για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο στατιστικών στοιχείων. Οποιαδήποτε παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(12)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του SIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και τη διαχείριση των συνόρων, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες αιχμής για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο στατιστικών στοιχείων. Οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο αποθετήριο ή παράγονται από το αποθετήριο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

________________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες δεδομένων, ώστε να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις επί τη βάσει καταχώρισης χωρίς να χάνουν χρόνο. Κατά συνέπεια, οι καταχωρίσεις για τον σκοπό της άρνησης εισόδου και παραμονής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόφαση στην οποία βασίζεται η καταχώριση. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και να εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες, στην καταχώριση θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στο προσωπικό έγγραφο ταυτότητας ή αριθμό, καθώς και αντίγραφο του εγγράφου αυτού, εάν διατίθεται.

(13)  Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες δεδομένων, ώστε να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις επί τη βάσει καταχώρισης χωρίς να χάνουν χρόνο. Κατά συνέπεια, οι καταχωρίσεις για τον σκοπό της άρνησης εισόδου και παραμονής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόφαση στην οποία βασίζεται η καταχώριση. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και να εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες, στην καταχώριση θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στο προσωπικό έγγραφο ταυτότητας ή αριθμό, καθώς και έγχρωμο αντίγραφο του εγγράφου αυτού, εάν διατίθεται.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το SIS θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξιόπιστη ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων. Στο ίδιο πλαίσιο, το SIS θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσώπων τα οποία είναι θύματα πλαστοπροσωπίας (προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησής τους), με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων· και συγκεκριμένα, της συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου και της αυστηρής οριοθέτησης των σκοπών για τους οποίους τέτοια δεδομένα μπορούν να υποβληθούν νομίμως σε επεξεργασία.

(15)  Το SIS θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξιόπιστη ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων. Κάθε εισαγωγή και χρήση φωτογραφιών, εικόνων προσώπου, ή δακτυλοσκοπικών δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, πρέπει να επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, και να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που καθορίζονται στις νομικές πράξεις του SIS, στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a. Στο ίδιο πλαίσιο, το SIS θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσώπων τα οποία είναι θύματα πλαστοπροσωπίας (προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησής τους), με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων· και συγκεκριμένα, της συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου και της αυστηρής οριοθέτησης των σκοπών για τους οποίους τέτοια προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν νομίμως σε επεξεργασία.

 

_______________

 

1a Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις ώστε κάθε φορά που οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε βάση δεδομένων των εθνικών αστυνομικών αρχών ή υπηρεσιών μετανάστευσης, να πραγματοποιούν παράλληλα αναζήτηση και στο SIS, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διασφαλιστεί ότι το SIS λειτουργεί ως το κύριο αντισταθμιστικό μέτρο στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και αντιμετωπίζει καλύτερα τη διασυνοριακή διάσταση της εγκληματικότητας και της κινητικότητας των εγκληματιών.

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις ώστε κάθε φορά που οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε βάση δεδομένων των εθνικών αστυνομικών αρχών ή υπηρεσιών μετανάστευσης, να πραγματοποιούν παράλληλα αναζήτηση και στο SIS, σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44 και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διασφαλιστεί ότι το SIS λειτουργεί ως το κύριο αντισταθμιστικό μέτρο στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και αντιμετωπίζει καλύτερα τη διασυνοριακή διάσταση της εγκληματικότητας και της κινητικότητας των εγκληματιών.

__________________

__________________

44Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

 

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση των δακτυλοσκοπικών δεδομένων και των εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης. Η χρήση εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης στο SIS αναμένεται επίσης να συνδράμει στην εξασφάλιση της συνεκτικότητας των διαδικασιών συνοριακού ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η ταυτοποίηση και η εξακρίβωση της ταυτότητας με τη χρήση δακτυλοσκοπικών δεδομένων και εικόνων προσώπου. Η αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ταυτότητα ενός προσώπου. Οι εικόνες προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης μόνο στο πλαίσιο των τακτικών συνοριακών ελέγχων στα ειδικά μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης και στις ηλεκτρονικές πύλες.

(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση των δακτυλοσκοπικών δεδομένων, φωτογραφιών και των εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης. Η χρήση δακτυλοσκοπικών δεδομένων και εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης στο SIS αναμένεται επίσης να συνδράμει στην εξασφάλιση της συνεκτικότητας των διαδικασιών συνοριακού ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η ταυτοποίηση και η εξακρίβωση της ταυτότητας με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου. Η αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που η ταυτότητα του προσώπου δεν μπορεί να εξακριβωθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων πριν από την εισαγωγή νέας καταχώρισης, προκειμένου να επαληθεύεται αν το πρόσωπο έχει ήδη καταχωριστεί στο SIS με άλλη ταυτότητα ή άλλη καταχώριση. Οι εικόνες προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης μόνο στο πλαίσιο των τακτικών συνοριακών ελέγχων στα ειδικά μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης και στις ηλεκτρονικές πύλες.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17a)  Η δημιουργία υπηρεσίας αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του SIS συμπληρώνει τον υφιστάμενο μηχανισμό Prüm σχετικά με την αμοιβαία διασυνοριακή επιγραμμική πρόσβαση σε καθορισμένες εθνικές βάσεις δεδομένων DNA και σε συστήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ο μηχανισμός Prüm παρέχει τη δυνατότητα διασυνδεσιμότητας των εθνικών συστημάτων αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων βάσει της οποίας ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτημα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράσης ενός εγκλήματος του οποίου τα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν βρεθεί είναι γνωστός σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Ο μηχανισμός Prüm εξακριβώνει αν ο κάτοχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει γίνει γνωστός σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Επομένως, εάν ο δράστης του αδικήματος γίνει γνωστός σε ένα κράτος μέλος σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα συλληφθεί. Η αναζήτηση δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο SIS επιτρέπει την ενεργό αναζήτηση του δράστη.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Θα πρέπει να επιτρέπεται τα δακτυλικά αποτυπώματα που ανιχνεύονται στον τόπο του εγκλήματος να διασταυρώνονται με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS εάν μπορεί να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του υπό εξέταση σοβαρού ή τρομοκρατικού εγκλήματος. Ως «σοβαρά εγκλήματα» θα πρέπει να νοούνται τα αδικήματα που παρατίθενται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ45 του Συμβουλίου και ως «τρομοκρατικά εγκλήματα» τα αδικήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ46 του Συμβουλίου.

(18)  Θα πρέπει να επιτρέπεται οι πλήρεις ή ελλιπείς σειρές δακτυλικών αποτυπωμάτων ή τα αποτυπώματα παλάμης που ανιχνεύονται στον τόπο του εγκλήματος να διασταυρώνονται με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS εάν μπορεί να διαπιστωθεί με πολύ υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του υπό εξέταση σοβαρού ή τρομοκρατικού εγκλήματος, υπό την προϋπόθεση οι αρμόδιες αρχές αδυνατούν να εξακριβώσουν τη ταυτότητα του προσώπου μέσω οποιωνδήποτε άλλων εθνικών, ενωσιακών ή διεθνών βάσεων δεδομένων.

__________________

__________________

45Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

 

46Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

 

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Μεγαλύτερος βαθμός αποτελεσματικότητας, εναρμόνισης και συνεκτικότητας μπορεί να επιτευχθεί εάν καταστεί υποχρεωτική η εισαγωγή στο SIS όλων των απαγορεύσεων εισόδου που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2008/115/ΕΚ47, και εάν θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την εισαγωγή των καταχωρίσεων αυτών μετά την επιστροφή του παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από τον χώρο Σένγκεν και του χρόνου ενεργοποίησης της καταχώρισης στο SIS. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να διασφαλίζεται η επιτυχής εκτέλεση των απαγορεύσεων εισόδου στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και να αποτρέπεται αποτελεσματικά η επανείσοδος στον χώρο Σένγκεν.

(20)  Μεγαλύτερος βαθμός αποτελεσματικότητας, εναρμόνισης και συνεκτικότητας μπορεί να επιτευχθεί εάν καταστεί υποχρεωτική η εισαγωγή στο SIS όλων των απαγορεύσεων εισόδου που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2008/115/ΕΚ47, και εάν θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την εισαγωγή των καταχωρίσεων αυτών μετά την επιστροφή του παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από τον χώρο Σένγκεν και του χρόνου ενεργοποίησης της καταχώρισης στο SIS. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να διασφαλίζεται η εκτέλεση των απαγορεύσεων εισόδου στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και να αποτρέπεται αποτελεσματικά η επανείσοδος στον χώρο Σένγκεν.

_________________

_________________

47Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

47Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της διατύπωσης για τεχνικούς λόγους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οριστούν υποχρεωτικοί κανόνες για τη διαβούλευση με τις εθνικές αρχές στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας έχει στην κατοχή του ή μπορεί να εξασφαλίσει έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια ή δικαίωμα παραμονής που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος, ενώ άλλο κράτος μέλος προτίθεται να εισαγάγει ή έχει ήδη εισαγάγει καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής που αφορά τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα στους συνοριοφύλακες, στις αστυνομικές αρχές και στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί υποχρεωτικό χρονικό πλαίσιο για ταχεία διαβούλευση με οριστικό αποτέλεσμα προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν πρόσωπα τα οποία αποτελούν απειλή.

(21)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οριστούν υποχρεωτικοί κανόνες για τη διαβούλευση με τις εθνικές αρχές στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας έχει στην κατοχή του ή μπορεί να εξασφαλίσει έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια ή δικαίωμα παραμονής που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος, ενώ άλλο κράτος μέλος προτίθεται να εισαγάγει ή έχει ήδη εισαγάγει καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής που αφορά τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα στους συνοριοφύλακες, στις αστυνομικές αρχές και στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και ένα υποχρεωτικό χρονικό πλαίσιο για ταχεία διαβούλευση με οριστικό αποτέλεσμα προκειμένου εκείνοι που δικαιούνται να διαμένουν νομίμως στην ΕΕ να δικαιούνται να εισέρχονται στην Ένωση χωρίς δυσκολία και να αποτρέπεται η είσοδος σε εκείνους που δεν δικαιούνται να εισέρχονται στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να παραμένει ουδέτερη όσον αφορά το αποτέλεσμα των συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο θα λαμβάνει άδεια διαμονής. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να διατηρείται η απαγόρευση εισόδου ενός ατόμου.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι καταχωρίσεις δεν θα πρέπει να διατηρούνται στο SIS για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των αρχών που συμμετέχουν στην επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων για διαφορετικούς σκοπούς, είναι σκόπιμο να εναρμονιστεί η μέγιστη περίοδος διατήρησης των καταχωρίσεων για άρνηση εισόδου και παραμονής με τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων εισόδου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2008/115/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η περίοδος διατήρησης για τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Κατά γενικό κανόνα, οι καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως από το SIS μετά την παρέλευση πενταετίας. Οι αποφάσεις για τη διατήρηση καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένη και ατομική αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα εντός της καθορισμένης περιόδου και να διατηρούν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα για τις οποίες έχει παραταθεί η περίοδος διατήρησης.

(23)  Οι καταχωρίσεις δεν θα πρέπει να διατηρούνται στο SIS για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη του ειδικού σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. Ως εκ τούτου, η περίοδος επανεξέτασης για τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη. Κατά γενικό κανόνα, οι καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως από το SIS μετά την παρέλευση τριετίας. Οι αποφάσεις για τη διατήρηση καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένη και ατομική αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα εντός της καθορισμένης περιόδου και να διατηρούν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα για τις οποίες έχει παραταθεί η περίοδος διατήρησης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο ορισμός και η παράταση της ημερομηνίας λήξης ισχύος μιας καταχώρισης SIS θα πρέπει να υπόκεινται στην αναγκαία απαίτηση αναλογικότητας, ώστε να εξετάζεται αν η καταλληλότητα, η συνάφεια και η σπουδαιότητα μιας συγκεκριμένης περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS. Στις περιπτώσεις αδικημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας49, θα πρέπει πάντα να δημιουργείται καταχώριση σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους σκοπούς της άρνησης εισόδου και παραμονής, λαμβανομένων υπόψη του υψηλού επιπέδου απειλής και του συνολικού αρνητικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει τέτοιου είδους δραστηριότητα.

(24)  Ο ορισμός και η παράταση της ημερομηνίας λήξης ισχύος μιας καταχώρισης SIS θα πρέπει να υπόκεινται στην αναγκαία απαίτηση αναλογικότητας, ώστε να εξετάζεται αν η καταλληλότητα, η συνάφεια και η σπουδαιότητα μιας συγκεκριμένης περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS. Στις περιπτώσεις αδικημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αριθ. (ΕΕ) 2017/541, θα πρέπει, όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να δημιουργείται καταχώριση σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους σκοπούς της άρνησης εισόδου και παραμονής, λαμβανομένων υπόψη του υψηλού επιπέδου απειλής και του συνολικού αρνητικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει τέτοιου είδους δραστηριότητα. Αυτό θα πρέπει να γίνει λαμβανομένων υπόψη των πιθανών απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τη Σύμβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων.

__________________

 

49 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

 

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η ακεραιότητα των δεδομένων του SIS είναι πρωταρχικής σημασίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διασφαλίσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του SIS τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να κατοχυρώνεται η διατερματική ασφάλεια των δεδομένων. Οι αρχές που συμμετέχουν στην επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ασφάλειας του παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν ενιαία διαδικασία αναφοράς συμβάντων.

(25)  Η ακεραιότητα των δεδομένων του SIS είναι πρωταρχικής σημασίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διασφαλίσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του SIS τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να κατοχυρώνεται η διατερματική ασφάλεια των δεδομένων. Οι αρχές που συμμετέχουν στην επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ασφάλειας του παρόντος κανονισμού, να εκπαιδεύονται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, να ακολουθούν ενιαία διαδικασία αναφοράς συμβάντων και να ενημερώνονται για σχετικά ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ούτε να διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.

(26)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των υπηρεσιών μετανάστευσης κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών στα εδάφη των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να τους χορηγηθεί πρόσβαση στο SIS δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(27)  Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των υπηρεσιών μετανάστευσης κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών στα εδάφη των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με την επιστροφή παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να τους χορηγηθεί πρόσβαση στο SIS δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/67950 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τις αρχές των κρατών μελών όταν δεν εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/68051. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θα πρέπει, όπου απαιτείται, να διευκρινίζονται περαιτέρω στον παρόντα κανονισμό. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου53 (κανονισμός για την Ευρωπόλ).

(28)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/67950 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων, εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας.

__________________

__________________

50Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

50Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

51Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

 

52Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

 

53Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 25.5.2016, σ. 53).

 

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 θα πρέπει να εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή της προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια. Μόνο οι ορισθείσες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εγγυηθούν εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και εκείνες της οδηγίας 2016/680 όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο κατά τρόπο υποκείμενο σε επαλήθευση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής αρχής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/680 και της οποίας η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε αξιολόγηση μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/20131a θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναζητούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο SIS.

 

__________________

 

1aΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 259 της 6.11.2013, σ. 27).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

__________________

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28γ)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 25.5.2016, σ. 53).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28δ)  Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θα πρέπει, όπου απαιτείται, να διευκρινίζονται περαιτέρω στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Οι εθνικές ανεξάρτητες εποπτικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο SIS και τα συνακόλουθα μέτρα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί η υποβολή στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση από τα κράτη μέλη.

(31)  Οι εθνικές ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 (εποπτικές αρχές) θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, και θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων για πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο SIS και τα συνακόλουθα μέτρα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί η υποβολή στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να ελέγχει τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση του SIS.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 (κανονισμός για την Ευρωπόλ) προβλέπει ότι η Ευρωπόλ στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος και παρέχει ανάλυση και αξιολογήσεις των απειλών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η Ευρωπόλ στην εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στην Ευρωπόλ η πρόσβαση στις κατηγορίες καταχωρίσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών της Ευρωπόλ διαδραματίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης και θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στο έδαφος κράτους μέλους είτε για ποινικούς λόγους είτε λόγω μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής.

(33)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 (κανονισμός για την Ευρωπόλ) προβλέπει ότι η Ευρωπόλ στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος και παρέχει ανάλυση και αξιολογήσεις των απειλών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η Ευρωπόλ στην εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στην Ευρωπόλ η πρόσβαση στις κατηγορίες καταχωρίσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές σε ποια βάση υποθέτει η Επιτροπή ότι τα πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η είσοδος συνδέονται με τη διευκόλυνση της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτή η μορφή κατάρτισης προφίλ δεν θα πρέπει να υποστηρίζεται.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ιδιαίτερα όσον αφορά τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –καθώς η παρακολούθηση των κινήσεών τους είναι κρίσιμης σημασίας– τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ πληροφορίες για δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία, παράλληλα με την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS, καθώς και θετικές απαντήσεις στο SIS και σχετικές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Ευρωπόλ να επαληθεύει αν διατίθενται τυχόν πρόσθετες συνοδευτικές πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ και να παρέχει ανάλυση υψηλής ποιότητας που συμβάλλει στην εξουδετέρωση των τρομοκρατικών δικτύων και, όπου είναι δυνατόν, στην αποτροπή των επιθέσεών τους.

(34)  Προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ιδιαίτερα όσον αφορά τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –καθώς η παρακολούθηση των κινήσεών τους είναι κρίσιμης σημασίας– τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ πληροφορίες για δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία, παράλληλα με την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS, καθώς και θετικές απαντήσεις, σχετικές πληροφορίες και πληροφορίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης δράσης που επρόκειτο να αναληφθεί. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθούν σαφείς κανόνες για την Ευρωπόλ σχετικά με την επεξεργασία και τη μεταφόρτωση των δεδομένων του SIS, ώστε να καταστεί δυνατή η περισσότερο ολοκληρωμένη χρήση του SIS υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναζητήσεις που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ στο SIS αποκαλύπτουν την ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαγάγει κράτος μέλος, η Ευρωπόλ δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

(35)  Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθούν σαφείς κανόνες για την Ευρωπόλ σχετικά με την επεξεργασία και τη μεταφόρτωση των δεδομένων του SIS, ώστε να καταστεί δυνατή η περισσότερο ολοκληρωμένη χρήση του SIS υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναζητήσεις που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ στο SIS αποκαλύπτουν την ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαγάγει κράτος μέλος, η Ευρωπόλ δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενημερώνει αμελλητί το οικείο κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου54 προβλέπει, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, τα οποία αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή. Άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ευρωπόλ, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίοι δεν είναι μέλη του προσωπικού των εν λόγω οργανισμών της Ένωσης. Στόχος της ανάπτυξης των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης στα αιτούντα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, στις ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, απαιτείται η πρόσβαση στο SIS μέσω τεχνικής διεπαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής η οποία συνδέεται με το κεντρικό SIS. Στις περιπτώσεις στις οποίες από τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται από την ομάδα ή τις ομάδες προσωπικού στο SIS αποκαλύπτεται η ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαχθεί από κράτος μέλος, το μέλος της ομάδας ή του προσωπικού δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί να το πράξει από το κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

(36)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προβλέπει, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα οποία αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή. Άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ευρωπόλ, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίοι δεν είναι μέλη του προσωπικού των εν λόγω οργανισμών της Ένωσης. Στόχος της ανάπτυξης των ομάδων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, και της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης στα αιτούντα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις ομάδες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, και στην ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, απαιτείται η πρόσβαση στο SIS μέσω τεχνικής διεπαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής η οποία συνδέεται με το κεντρικό SIS. Στις περιπτώσεις στις οποίες από τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται από την ομάδα ή τις ομάδες προσωπικού στο SIS αποκαλύπτεται η ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαχθεί από κράτος μέλος, το μέλος της ομάδας ή του προσωπικού δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί να το πράξει από το κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

_________________

_________________

54 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

54 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εκπονεί αναλύσεις κινδύνου. Οι εν λόγω αναλύσεις κινδύνου καλύπτουν όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ειδικότερα τις απειλές που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Οι καταχωρίσεις που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα οι καταχωρίσεις για άρνηση εισόδου και παραμονής, αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση πιθανών απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τα εξωτερικά σύνορα και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους σκοπούς της ανάλυσης κινδύνου που πρέπει να εκπονείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου, απαιτείται πρόσβαση στο SIS. Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), η κεντρική μονάδα ETIAS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πραγματοποιεί επαληθεύσεις στο SIS μέσω του ETIAS προκειμένου να διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια ταξιδίου, που απαιτούν, μεταξύ άλλων, να εξακριβώνεται αν υπάρχει καταχώριση στο SIS για τον υπήκοο τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδίου. Για τον σκοπό αυτό, η κεντρική μονάδα ETIAS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο SIS στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της εντολής της, και συγκεκριμένα σε όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εισαχθεί καταχώριση για τους σκοπούς της άρνησης εισόδου και παραμονής, και εκείνους εις βάρος των οποίων έχει επιβληθεί περιοριστικό μέτρο με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διέλευσης μέσω των κρατών μελών.

[(37)  Σύμφωνα με [τον κανονισμό .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)], η κεντρική μονάδα ETIAS που έχει συσταθεί εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πραγματοποιεί επαληθεύσεις στο SIS μέσω του ETIAS προκειμένου να διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια ταξιδίου, που απαιτούν, μεταξύ άλλων, να εξακριβώνεται αν υπάρχει καταχώριση στο SIS για τον υπήκοο τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδίου. Για τον σκοπό αυτό, η κεντρική μονάδα ETIAS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο SIS στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση της εντολής της, και συγκεκριμένα σε όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εισαχθεί καταχώριση για τους σκοπούς της άρνησης εισόδου και παραμονής, και εκείνους εις βάρος των οποίων έχει επιβληθεί περιοριστικό μέτρο με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διέλευσης μέσω των κρατών μελών.]

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Λόγω του τεχνικού και εξαιρετικά λεπτομερούς χαρακτήρα τους και της ανάγκης τακτικής επικαιροποίησής τους, ορισμένες παράμετροι του SIS δεν είναι δυνατό να ρυθμίζονται εξαντλητικά από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τεχνικοί κανόνες για την εισαγωγή δεδομένων, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση δεδομένων, οι κανόνες για την ποιότητα των δεδομένων και την αναζήτηση σε σχέση με βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, οι κανόνες για τη συμβατότητα και την προτεραιότητα των καταχωρίσεων, η προσθήκη ειδικής ένδειξης («flag»), οι σύνδεσμοι μεταξύ καταχωρίσεων, ο καθορισμός της ημερομηνίας λήξης ισχύος των καταχωρίσεων εντός του μέγιστου χρονικού ορίου και η ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τις εν λόγω παραμέτρους. Οι τεχνικοί κανόνες για την αναζήτηση καταχωρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ομαλή λειτουργία των εθνικών εφαρμογών.

(38)  Λόγω του τεχνικού και εξαιρετικά λεπτομερούς χαρακτήρα τους και της ανάγκης τακτικής επικαιροποίησής τους, ορισμένες παράμετροι του SIS δεν είναι δυνατό να ρυθμίζονται εξαντλητικά από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τεχνικοί κανόνες για την εισαγωγή δεδομένων, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση δεδομένων, οι κανόνες για την ποιότητα των δεδομένων, την προσθήκη ειδικής ένδειξης («flag») και τους συνδέσμους μεταξύ καταχωρίσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τις εν λόγω παραμέτρους. Οι τεχνικοί κανόνες για την αναζήτηση καταχωρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ομαλή λειτουργία των εθνικών εφαρμογών.

Αιτιολόγηση

Κατατίθεται για λόγους συνέπειας με ακόλουθες τροπολογίες.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών και είναι αναγκαία για τη διατήρηση του χώρου Σένγκεν ως χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη, οι αξιολογήσεις που διεξάγονται μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 έχουν ιδιαίτερη σημασία. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν άμεσα τις συστάσεις που τους απευθύνονται. Η Επιτροπή θα πρέπει, όταν δεν τηρούνται οι συστάσεις, να κάνει χρήση των εξουσιών της βάσει των Συνθηκών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, ο Οργανισμός θα πρέπει να καταρτίζει ανά διετία έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της εν λόγω υποδομής, καθώς και σχετικά με την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει συνολική αξιολόγηση κάθε τέσσερα έτη.

(40)  Για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, ο Οργανισμός θα πρέπει να καταρτίσει ένα έτος μετά τη θέση σε λειτουργία του SIS έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της εν λόγω υποδομής, καθώς και έκθεση σχετικά με την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει συνολική αξιολόγηση κάθε δύο έτη.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του SIS, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με:

 

την έκδοση εγχειριδίου που περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών (εγχειρίδιο SIRENE)∙

 

- τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την καταχώριση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο SIS·

 

- τη θέσπιση της διαδικασίας για τον ορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή καταχώρισης που αφορά υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα∙

 

- τη χρήση φωτογραφιών και εικόνων προσώπου για την ταυτοποίηση προσώπων∙ και

 

- τροποποιήσεις έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

____________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ασφαλές περιβάλλον για όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία των παράτυπων μεταναστών από την εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων, καθιστώντας δυνατή την ταυτοποίησή τους σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(42)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται στο έπακρο με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρώντας παράλληλα να εξασφαλίσει ασφαλές περιβάλλον για όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία των παράτυπων μεταναστών από την εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων. Στις περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

Αιτιολόγηση

Γλωσσική αναθεώρηση με σκοπό να επαναληφθεί η ανάγκη προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Το τελευταίο μέρος της τελευταίας πρότασης προκαλεί σύγχυση και είναι παραπλανητικό.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α)  Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με το SIS πρέπει να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν κατευθυντήριες γραμμές που πρόκειται να ορίζονται και να παρακολουθούνται από κοινού από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή χρήση όσον αφορά τα λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπων παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών, με βάση τον κατάλογο σημείων προς έλεγχο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανά πάσα στιγμή, τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα των ανηλίκων κατά τη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταναγκασμό επί των ανηλίκων για να τους αποσπάσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά και σεβασμό, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της ηλικίας τους. Ως εκ τούτου μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ιδιαίτερη κατάσταση των ανηλίκων. Πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005 και θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία66.

(49)  Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005 και θα πρέπει να οδηγήσει στην τροποποίηση της απόφασης 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία66 προκειμένου να μπορούν τα δύο κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

_________________

_________________

66ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 17.

66ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 17.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις …,

(53)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 3 Μαΐου 2017.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53a)  Καμία τροπολογία ή προσθήκη νέων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να επιφέρει περιττά προσκόμματα για τα κράτη μέλη που πρόκειται να ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν ή έχουν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής

Θέμα

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την τεχνική αρχιτεκτονική του SIS, τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, τη γενική επεξεργασία των δεδομένων, τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων προσώπων και την ευθύνη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «καταχώριση», σύνολο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων όπως αναφέρονται στο άρθρο 22, που εισάγονται στο SIS και επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα προσώπου με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης·

α)  «καταχώριση», σύνολο δεδομένων που εισάγονται στο SIS και επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα προσώπου με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης·

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο να αναφερθεί στον ορισμό της «καταχώρισης» ένας τύπος δεδομένων που θα μπορούσε να εισαχθεί για μια καταχώριση. Το θέμα των δεδομένων που πρέπει να εισάγονται σε μια καταχώριση αναφέρεται στο άρθρο 20 σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «συμπληρωματικές πληροφορίες»: πληροφορίες που δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων καταχώρισης που αποθηκεύονται στο SIS, ωστόσο συνδέονται με τις καταχωρίσεις του SIS, οι οποίες πρέπει να ανταλλάσσονται:

β)  «συμπληρωματικές πληροφορίες»: πληροφορίες που δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων καταχώρισης που αποθηκεύονται στο SIS, ωστόσο συνδέονται με τις καταχωρίσεις του SIS, οι οποίες πρέπει να ανταλλάσσονται από τα τμήματα SIRENE:

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·

ε)  ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «ψευδώνυμο»: η χρήση πλασματικής ταυτότητας από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό υπό άλλη ταυτότητα·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο»: εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·

διαγράφεται

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·

ζ)  «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστά τον όρο «καταγραφή» της ισχύουσας απόφασης του Συμβουλίου για το SIS II με τον όρο «καταχώριση». Αν και πρέπει να προστεθεί ο όρος «καταχώριση» στον κατάλογο των ενεργειών που συνιστούν επεξεργασία, η «καταγραφή» θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί στον κατάλογο.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  από την αναζήτηση διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος στο SIS,

2.  από την αναζήτηση διαπιστώνεται ότι η καταχώριση εισάγεται από άλλο κράτος μέλος στο SIS,

Αιτιολόγηση

«Θετική απάντηση» μπορεί επίσης να συμβεί αν η καταχώριση εισαχθεί από το κράτος μέλος του χρήστη.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  «βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με σωματικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου (εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα)·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  «δακτυλοσκοπικά δεδομένα»: δεδομένα σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα και αποτυπώματα παλάμης τα οποία, λόγω της μοναδικότητάς τους και των σημείων αναφοράς που περιέχουν, παρέχουν τη δυνατότητα για ακριβείς και επαρκείς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων συγκρίσεις σχετικά με την ταυτότητα ενός προσώπου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

 

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  «εικόνα προσώπου»: ψηφιακές εικόνες προσώπου με επαρκή ευκρίνεια εικόνας και ποιότητα για χρήση σε βιομετρική αντιστοίχιση∙

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  τα αδικήματα που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 200268·

διαγράφεται

_________________

 

68Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

 

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα αδικήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στα άρθρα 1-4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 200269.

ιστ)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα αδικήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541.

__________________

 

69 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

 

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένα εθνικό σύστημα («N.SIS») σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από τα εθνικά συστήματα δεδομένων που επικοινωνούν με το κεντρικό SIS. Ένα N.SIS περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων («εθνικό αντίγραφο»), το οποίο περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής καθώς και εφεδρικό N.SIS. Το N.SIS και το εφεδρικό του σύστημα μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για τη διασφάλιση αδιάλειπτης διαθεσιμότητας για τους τελικούς χρήστες·

β)  ένα εθνικό σύστημα («N.SIS») σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από τα εθνικά συστήματα δεδομένων που επικοινωνούν με το κεντρικό SIS. Ένα N.SIS μπορεί να περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων («εθνικό αντίγραφο»), το οποίο περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής καθώς και εφεδρικό N.SIS. Το N.SIS και το εφεδρικό του σύστημα μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για τη διασφάλιση αδιάλειπτης διαθεσιμότητας για τους τελικούς χρήστες·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν εθνικό αντίγραφο για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, δεδομένου του κινδύνου για την ασφάλεια των δεδομένων που μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διαθεσιμότητα, θα πρέπει να ευνοηθούν άλλες λύσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πρέπει να αναπτυχθεί επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας για την περαιτέρω εξασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του SIS. Λεπτομερείς κανόνες για την εν λόγω επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας θεσπίζονται με εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του SIS, θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη επικοινωνιακή υποδομή και να χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων με την κύρια επικοινωνιακή υποδομή.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εισαγωγή, η επικαιροποίηση, η διαγραφή και η αναζήτηση των δεδομένων του SIS πραγματοποιείται μέσω των διαφόρων N. SIS. Το πλήρες εθνικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής διατίθεται για τον σκοπό της αυτόματης αναζήτησης δεδομένων στο έδαφος κάθε κράτους μέλους που χρησιμοποιεί τέτοιο αντίγραφο. Το εθνικό αντίγραφο τμήματος της βάσης δεδομένων του SIS περιέχει τουλάχιστον τα δεδομένα που παρατίθενται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως κβ) του παρόντος κανονισμού. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση αρχείων δεδομένων τα οποία περιέχονται στα Ν.SIS άλλων κρατών μελών.

2.  Η εισαγωγή, η επικαιροποίηση, η διαγραφή και η αναζήτηση των δεδομένων του SIS πραγματοποιείται μέσω των διαφόρων N. SIS.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν εθνικό αντίγραφο για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, δεδομένου του κινδύνου για την ασφάλεια των δεδομένων που μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διαθεσιμότητα, θα πρέπει να ευνοηθούν άλλες λύσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το CS-SIS παρέχει την τεχνική εποπτεία και διοίκηση και διαθέτει εφεδρικό CS-SIS, το οποίο είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του βασικού CS-SIS σε περίπτωση που εκείνο υποστεί βλάβη. Το CS-SIS και το εφεδρικό CS-SIS βρίσκονται στις δύο τεχνικές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201170 («ο Οργανισμός»). Το CS-SIS ή το εφεδρικό CS-SIS μπορούν να περιέχουν επιπλέον αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS και μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε ενεργό λειτουργία υπό την προϋπόθεση ότι καθένα εξ αυτών είναι σε θέση να επεξεργάζεται όλες τις πράξεις που αφορούν καταχωρίσεις του SIS.

3.  Το CS-SIS παρέχει την τεχνική εποπτεία και διοίκηση και διαθέτει εφεδρικό CS-SIS, το οποίο είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του βασικού CS-SIS σε περίπτωση που εκείνο υποστεί βλάβη. Το CS-SIS και το εφεδρικό CS-SIS βρίσκονται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201170 («ο Οργανισμός»). Το CS-SIS ή το εφεδρικό CS-SIS περιέχουν επιπλέον αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS και χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε ενεργό λειτουργία υπό την προϋπόθεση ότι καθένα εξ αυτών είναι σε θέση να επεξεργάζεται όλες τις πράξεις που αφορούν καταχωρίσεις του SIS.

__________________

__________________

70 Ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

70 Ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του SIS και στο μέλλον με περισσότερα δεδομένα και περισσότερους χρήστες, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις σε κεντρικό επίπεδο. Εκτός από ένα επιπλέον αντίγραφο, πρέπει να εφαρμοστεί μια ενεργή λύση. Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις δύο υπάρχουσες τεχνικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση που μια λύση απαιτεί τη χρήση άλλης εγκατάστασης.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το CS-SIS παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων SIS, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης αναζητήσεων στη βάση δεδομένων SIS. Το CS-SIS:

4.  Το CS-SIS παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων SIS, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης αναζητήσεων στη βάση δεδομένων SIS. Για τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν εθνικό αντίγραφο, το CS-SIS:

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του N.SIS, της σύνδεσής του με τη NI-SIS και της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας των δεδομένων του SIS στους τελικούς χρήστες.

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του N.SIS και της σύνδεσής του με τη NI-SIS.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του SIS στους τελικούς χρήστες, ιδίως μέσω της δημιουργίας διπλής σύνδεσης με το NI-SIS.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τις καταχωρίσεις του μέσω της οικείας υπηρεσίας Ν.SIS.

Κάθε κράτος μέλος εισάγει καταχωρίσεις με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και διαβιβάζει τις καταχωρίσεις του μέσω της οικείας υπηρεσίας Ν.SIS.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή η οποία εξασφαλίζει την ανταλλαγή και διαθεσιμότητα όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών («τμήμα SIRENE») σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική αρχή η οποία λειτουργεί πλήρως επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα, και η οποία εξασφαλίζει την ανταλλαγή και διαθεσιμότητα όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών («τμήμα SIRENE») σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8. Το τμήμα SIRENE λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής στα κράτη μέλη για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις και τη δυνατότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων όταν καταχωρίσεις για πρόσωπα και αντικείμενα έχουν εισαχθεί στο SIS και τα εν λόγω πρόσωπα ή αντικείμενα εντοπίζονται κατόπιν θετικής απάντησης.

Αιτιολόγηση

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δομή και τα καθήκοντα των τμημάτων SIRENE που προβλέπονται ήδη στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, για το εγχειρίδιο Sirene και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η ανταλλαγή των συμπληρωματικών πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE και μέσω της επικοινωνιακής υποδομής. Τα κράτη μέλη παρέχουν τους απαραίτητους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας και ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών. Σε περίπτωση που η επικοινωνιακή υποδομή δεν είναι διαθέσιμη, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα τεχνικά μέσα επαρκώς ασφαλή για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών.

1.  Η ανταλλαγή των συμπληρωματικών πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE και μέσω της επικοινωνιακής υποδομής. Τα κράτη μέλη παρέχουν τους απαραίτητους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας και της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών. Σε περίπτωση που η επικοινωνιακή υποδομή δεν είναι διαθέσιμη, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Ως έσχατη λύση, μπορεί να χρησιμοποιούν άλλα τεχνικά μέσα επαρκώς ασφαλή για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως το SIENA.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τμήματα SIRENE εκτελούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και αποδοτικότητα, ειδικότερα με την παροχή απάντησης σε αιτήσεις το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 12 ωρών από την παραλαβή της αίτησης.

3.  Τα τμήματα SIRENE εκτελούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και αποδοτικότητα, ειδικότερα με την παροχή ουσιαστικής απάντησης σε αιτήσεις συμπληρωματικών πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 6 ωρών από την παραλαβή της αίτησης. Στην περίπτωση των καταχωρίσεων για τρομοκρατικά εγκλήματα και στην περίπτωση σημάτων σχετικά με τα παιδιά που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού [για] τα τμήματα SIRENE ενεργούν αμέσως.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα έντυπα SIRENE με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί με απόλυτη προτεραιότητα το τμήμα SIRENE προς το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση είναι δυνατό να επισημαίνονται με την ένδειξη “URGENT” (κατεπείγον), στα έντυπα SIRENE με παράθεση του λόγου του κατεπείγοντος.

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στο εγχειρίδιο Sirene.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2, με τη μορφή εγχειριδίου που καλείται «εγχειρίδιο SIRENE».

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 54α σχετικά με την έκδοση εγχειριδίου που περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών (εγχειρίδιο SIRENE).

Αιτιολόγηση

Κρίνοντας από το ισχύον εγχειρίδιο και το νομικό πλαίσιο του SIS II, το εγχειρίδιο Sirene θα πρέπει να εγκριθεί ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο συμπληρώνει τις βασικές πράξεις παρά τις εφαρμόζει. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η απαίτηση του εγχειριδίου ότι οι θετικές απαντήσεις πρέπει να αναφέρονται «αμέσως» σε περίπτωση πιθανών «σοβαρών απειλών για την ασφάλεια», ενώ ο κανονισμός απαιτεί αυτό να λαμβάνει χώρα «το συντομότερο δυνατόν». Η αιτιολογική σκέψη 6 του εγχειριδίου (ΕΕ L44 της 18.2.2015) ορίζει ακόμη το εξής: «Είναι απαραίτητο να θεσπιστεί μια νέα ταχεία διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτικούς και ειδικούς ελέγχους [...]»

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει το CS-SIS, ότι τα δεδομένα που φυλάσσονται στο εθνικό αντίγραφο καθίστανται, μέσω των αυτόματων επικαιροποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, πανομοιότυπα και αντίστοιχα με τη βάση δεδομένων του SIS και ότι η αναζήτησή τους στο εθνικό αντίγραφο παράγει αποτέλεσμα ισοδύναμο με την αναζήτηση στη βάση δεδομένων του SIS. Οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ειδικότερα όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων και για την ανάληψη της απαιτούμενης δράσης.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει το CS-SIS, ότι τα δεδομένα που φυλάσσονται στο εθνικό αντίγραφο που έχει δημιουργηθεί οικειοθελώς από κράτος μέλος καθίστανται, μέσω των αυτόματων επικαιροποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, πανομοιότυπα και αντίστοιχα με τη βάση δεδομένων του SIS και ότι η αναζήτησή τους στο προαιρετικό εθνικό αντίγραφο παράγει αποτέλεσμα ισοδύναμο με την αναζήτηση στη βάση δεδομένων του SIS. Στον βαθμό του εφικτού, οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ειδικότερα δε πρέπει να λάβουν, όπου απαιτείται, όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που θα επιτρέψουν την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων και να αναλάβουν την απαιτούμενη δράση.

Αιτιολόγηση

Δεν θα διατίθενται όλες οι πληροφορίες για όλα τα πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενα καταχωρίσεων στα κράτη μέλη. Η επιβολή απεριόριστης υποχρέωσης παροχής στον τελικό χρήστη πληροφοριών που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες είναι επαχθής και παράλογη. Επίσης, δεν είναι σαφές ποιον αφορά η εν λόγω υποχρέωση.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Διεξάγονται τακτικές δοκιμές στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 για να διαπιστωθεί η τεχνική και λειτουργική συμμόρφωση των εθνικών αντιγράφων και, ειδικότερα, κατά πόσον οι έρευνες στο εθνικό αντίγραφο παρέχουν αποτελέσματα ισοδύναμα με τα αποτελέσματα έρευνας στη βάση δεδομένων SIS.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να απαγορεύεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

β)  να απαγορεύεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εξοπλισμός, έλεγχος πρόσβασης και έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία δεδομένων στο SIS καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία στο SIS (έλεγχος καταγραφής δεδομένων)·

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 34 του κανονισμού Eurodac.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης στο SIS ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων, καταρτίζουν καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, να εισέρχονται σε αυτό, να επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να αναζητούν τα δεδομένα, και ότι οι εν λόγω καταστάσεις είναι διαθέσιμες στις εθνικές εποπτικές αρχές που μνημονεύονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

ζ)  να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης στο SIS ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων, καταρτίζουν καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, να εισέρχονται σε αυτό, να επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να αναζητούν τα δεδομένα, και ότι οι εν λόγω καταστάσεις είναι διαθέσιμες στις εθνικές εποπτικές αρχές που μνημονεύονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 αμελλητί, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  την εξασφάλιση ότι το εγκαταστημένο σύστημα μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του (αποκατάσταση)·

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στην πρόταση Eurodac.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β)  να εξασφαλίζει ότι το SIS εκτελεί σωστά τις λειτουργίες του, ότι η εμφάνιση σφαλμάτων αναφέρεται (αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο SIS δεν μπορούν να αλλοιωθούν λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος (ακεραιότητα)∙

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στην πρόταση Eurodac.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν ένα κράτος μέλος συνεργάζεται με εξωτερικούς ανάδοχους για οποιεσδήποτε εργασίες που σχετίζονται με το SIS, το εν λόγω κράτος μέλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του αναδόχου, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το 2012, τα δεδομένα του SIS κινδύνευσαν έπειτα από παραβίαση μέσω εξωτερικού αναδόχου στη Δανία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την παρακολούθηση των εν λόγω εταιρειών.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό της καταχώρισης, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων, καθώς και τα ονόματα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων.

2.  Στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό της κάθε καταχώρισης, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, τα δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, καθώς και το όνομα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που πραγματοποίησε την αναζήτηση και επεξεργάστηκε τα δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 δημιούργησε ένα ιδιαίτερο καθεστώς για τα αρχεία καταγραφής αναζητήσεων που χρησιμοποιούν δακτυλικά αποτυπώματα ή εικόνες προσώπου.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν διεξάγεται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 22, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων, καθώς και τα ονόματα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, εάν διεξάγεται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 22, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται το είδος των προς επεξεργασία δεδομένων και όχι τα διαβιβαζόμενα και τηρούμενα στοιχεία.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Καθορίζονται κανόνες και μορφότυπα για τα αρχεία καταγραφής μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους το νωρίτερο και τριών ετών το αργότερο από τη δημιουργία τους.

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημιουργία τους.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της διατύπωσης σε συμφωνία με τις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Προκειμένου να επιτευχθεί νομική σαφήνεια, η περίοδος διατήρησης των αρχείων καταγραφής θα πρέπει να καθορίζεται επακριβώς.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του SIS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την εθνική εποπτική αρχή.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του SIS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται με την εθνική εποπτική αρχή.

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS θα πρέπει να υποχρεούνται να συνεργάζονται με την εθνική εποπτική αρχή. Μια τέτοια απαίτηση συνιστά υποχρέωση του κράτους μέλος και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει πότε θα συνεργάζεται και πότε όχι.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το προσωπικό των αρχών που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο SIS, προτού λάβει εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων που αποθηκεύονται στο SIS, και κατόπιν κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά τη χορήγηση πρόσβασης στα δεδομένα του SIS, λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια των δεδομένων, τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και τις διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο SIRENE. Το προσωπικό ενημερώνεται για τα σχετικά ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές.

1.  Το προσωπικό των αρχών που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο SIS, προτού λάβει εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων που αποθηκεύονται στο SIS, και κατόπιν κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά τη χορήγηση πρόσβασης στα δεδομένα του SIS, λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια των δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προστασίας των δεδομένων και τις διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο SIRENE. Το προσωπικό ενημερώνεται για τα σχετικά ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 49α του παρόντος κανονισμού.

 

2.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα εθνικό SIS πρόγραμμα κατάρτισης. Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν κατάρτιση για τους τελικούς χρήστες, καθώς και το προσωπικό των τμημάτων SIRENE.

 

3.  Τουλάχιστον μία φορά ετησίως οργανώνονται κοινά μαθήματα κατάρτισης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων SIRENE, μέσω της παροχής στο προσωπικό τους της δυνατότητας να συναντήσουν συναδέλφους από άλλα τμήματα SIRENE, να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές μεθόδους εργασίας και να συγκροτήσουν συνεκτικό και ισοδύναμο επίπεδο γνώσεων.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού SIS. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μεριμνά ώστε να χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για το κεντρικό SIS βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους.

1.  Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού SIS. Ο Οργανισμός μεριμνά, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για το κεντρικό SIS βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  αγορά και ανανέωση·

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  συμβατικά ζητήματα.

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για όλα τα λοιπά καθήκοντα που σχετίζονται με την επικοινωνιακή υποδομή, ιδίως:

διαγράφεται

α)  καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

 

β)  αγορά και ανανέωση·

 

(c)  συμβατικά ζητήματα.

 

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί μηχανισμό και διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας σχετικά με τα δεδομένα στο CS-SIS και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά έκθεση στην Επιτροπή, η οποία καλύπτει τα προβλήματα που προκύπτουν και τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν. Ο εν λόγω μηχανισμός, οι διαδικασίες και η ερμηνεία της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας των δεδομένων καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

5.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί μηχανισμό και διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας σχετικά με τα δεδομένα στο CS-SIS και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία καλύπτει τα προβλήματα που προκύπτουν και τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν. Ο εν λόγω μηχανισμός, οι διαδικασίες και η ερμηνεία της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας των δεδομένων καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5a.  Ο Οργανισμός εκτελεί επίσης καθήκοντα σχετικά με την παροχή κατάρτισης για την τεχνική χρήση του SIS και για τα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων του SIS.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να απαγορεύεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

β)  να απαγορεύεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εξοπλισμός, έλεγχος πρόσβασης και έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία δεδομένων στο SIS καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία στο SIS (έλεγχος καταγραφής δεδομένων)·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  να καταρτίζονται καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των δεδομένων, και οι εν λόγω καταστάσεις να είναι διαθέσιμες στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 51 χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν σχετικής αίτησής του (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

ζ)  να καταρτίζονται καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των δεδομένων, και οι εν λόγω καταστάσεις να είναι διαθέσιμες στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 51 αμελλητί, κατόπιν σχετικής αίτησής του (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  να εξασφαλίζει ότι το εγκαταστημένο σύστημα μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του (αποκατάσταση)·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β)  να εξασφαλίζει ότι το SIS εκτελεί σωστά τις λειτουργίες του, ότι η εμφάνιση σφαλμάτων αναφέρεται (αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο SIS δεν μπορούν να αλλοιωθούν λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος (ακεραιότητα)∙

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια γ)  να εξασφαλίζει την ασφάλεια των τεχνικών του εγκαταστάσεων.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν ο Οργανισμός συνεργάζεται με εξωτερικούς ανάδοχους για οποιεσδήποτε εργασίες που σχετίζονται με το SIS, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του αναδόχου, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το 2012, τα δεδομένα του SIS κινδύνευσαν έπειτα από παραβίαση μέσω εξωτερικού αναδόχου στη Δανία. Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενισχύσει την παρακολούθηση των εν λόγω εταιρειών.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό των καταχωρίσεων, η ημερομηνία και η ώρα διαβίβασης των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζητήσεων, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων και το όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων.

2.  Στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό της κάθε καταχώρισης, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, τα δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, καθώς και το όνομα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που πραγματοποίησε την αναζήτηση και επεξεργάστηκε τα δεδομένα.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν πραγματοποιείται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 28, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων, καθώς και τα ονόματα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, εάν διεξάγεται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 22 και 28, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται το είδος των προς επεξεργασία δεδομένων και όχι τα διαβιβαζόμενα και τηρούμενα στοιχεία.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Καθορίζονται κανόνες και μορφότυπα για τα αρχεία καταγραφής μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους το νωρίτερο και τριών ετών το αργότερο από τη δημιουργία τους. Τα αρχεία καταγραφής τα οποία περιλαμβάνουν το ιστορικό των καταχωρίσεων διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έως τριών ετών από τη διαγραφή των καταχωρίσεων.

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημιουργία τους. Τα αρχεία καταγραφής τα οποία περιλαμβάνουν το ιστορικό των καταχωρίσεων διαγράφονται μετά την παρέλευση δύο ετών από τη διαγραφή των καταχωρίσεων.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει τακτικά εκστρατείες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους του SIS, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές τους αρχές, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερώνουν τους πολίτες τους γενικά για το SIS.

Μόλις ο παρών κανονισμός τεθεί σε εφαρμογή, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει εκστρατεία για την ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τους στόχους του SIS, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, επαναλαμβάνει αυτές τις ενημερωτικές εκστρατείες σε τακτά διαστήματα τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές τους αρχές, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερώνουν τους πολίτες και τους κατοίκους τους γενικά για το SIS. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης για τις εν λόγω πολιτικές ενημέρωσης.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1 ή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στις οποίες προβλέπεται η αποθήκευση πρόσθετων δεδομένων, το SIS περιέχει αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδομένων που παρέχονται από κάθε κράτος μέλος και είναι αναγκαία για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 24.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1 ή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στις οποίες προβλέπεται η αποθήκευση πρόσθετων δεδομένων, το SIS περιέχει αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδομένων που παρέχονται από κάθε κράτος μέλος και είναι αναγκαία για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 24 και στο άρθρο 27.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα δεδομένα:

2.  Τα στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την άρνηση εισόδου και παραμονής περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα δεδομένα:

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά·

ε)  τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν συνδέονται με ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως εθνότητα, θρησκεία, αναπηρία, φύλο ή γενετήσιος προσανατολισμός·

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  φύλο·

η)  ζητήματα φύλου·

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ι)  ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  σύνδεσμο ή συνδέσμους με άλλες καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί στο SIS δυνάμει του άρθρου 38·

ιε)  σύνδεσμο ή συνδέσμους με άλλες καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί στο SIS δυνάμει του άρθρου 43·

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  προηγούμενη καταδίκη όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

–  προηγούμενη καταδίκη όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1 στοιχείο α) σημείο i) και 2β

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  σοβαρή απειλή για την ασφάλεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο β

–  σοβαρή απειλή για την ασφάλεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  απαγόρευση εισόδου όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3· ή

-  απαγόρευση εισόδου που εκδίδεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2008/115/ΕΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3· ή

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  είδος αδικήματος (για καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού)·

ιη)  είδος αδικήματος (για καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού)·

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο κδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κδ)  «δακτυλοσκοπικά δεδομένα»:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο κε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κε α)  στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (δ), (στ), (ζ) και (θ), από έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης (s), η οποία πραγματοποιήθηκε από άλλο πρόσωπο και όχι το έγγραφο που αναφέρεται στα σημεία (α) (v), εφόσον τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στο τελευταίο αυτό έγγραφο.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι τεχνικοί κανόνες είναι παρεμφερείς για τις αναζητήσεις στο CS-SIS, στα εθνικά αντίγραφα και στα τεχνικά αντίγραφα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36. Βασίζονται σε κοινά πρότυπα που καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται και αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2. Οι εν λόγω τεχνικοί κανόνες είναι παρεμφερείς για τις αναζητήσεις στο CS-SIS, στα εθνικά αντίγραφα και στα τεχνικά αντίγραφα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 και βασίζονται σε κοινά πρότυπα που καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη καλύπτεται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 2 τα κράτη μέλη, σε κάθε περίπτωση, δημιουργούν σχετική καταχώριση για υπηκόους τρίτων χωρών εάν το αδίκημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 – 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας71.

διαγράφεται

__________________

 

71 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

 

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικοί κανόνες για την εισαγωγή φωτογραφιών, εικόνων προσώπου και δακτυλοσκοπικών δεδομένων

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 54 α σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων που πρόκειται να εισαχθεί, η μέθοδος λήψης τους και τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να πληρούνται από όλα τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση χωρίς τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α), ζ), ια), ιγ), ιδ) και ιζ). Όταν μια καταχώριση βασίζεται σε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, εισάγονται επίσης τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιη).

1.  Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση χωρίς τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), ζ), η) θ), ια), ιγ), ιδ) και ιζ). Όταν μια καταχώριση βασίζεται σε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1, εισάγονται επίσης τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιη).

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν είναι διαθέσιμα, εισάγονται επίσης και όλα τα άλλα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, εάν είναι διαθέσιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή τέτοιων δεδομένων, εισάγονται επίσης και τα άλλα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23α

 

Συμβατότητα καταχωρίσεων

 

1.  Πριν από την εισαγωγή νέας καταχώρισης, το κράτος μέλος ελέγχει αν το πρόσωπο έχει ήδη καταχωριστεί στο SIS.

 

2.  Μόνο μία καταχώριση ανά άτομο ή ανά αντικείμενο ανά κράτος μέλος επιτρέπεται να εισαχθεί στο SIS ΙΙ. Ωστόσο, όταν είναι αναγκαίο, μπορούν να εισαχθούν νέες καταχωρήσεις για το ίδιο πρόσωπο από άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συμβατές. Η συμβατότητα διασφαλίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

3.  Οι κανόνες σχετικά με τη συμβατότητα των καταχωρίσεων ορίζονται στο εγχειρίδιο SIRENE που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4. Όταν για ένα πρόσωπο έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS, το κράτος μέλος που προτίθεται να εισαγάγει νέα καταχώριση ελέγχει εάν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των καταχωρίσεων. Εάν δεν υπάρχει ασυμβατότητα, το κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει τη νέα καταχώριση. Εάν οι καταχωρίσεις είναι ασύμβατες, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των σχετικών τμημάτων SIRENE μέσω ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας των καταχωρίσεων που προβλέπεται στο εγχειρίδιο SIRENE. Αποκλίσεις από τη σειρά προτεραιότητας των καταχωρίσεων είναι δυνατές έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ των τμημάτων SIRENE εφόσον διακυβεύονται ουσιώδη εθνικά συμφέροντα.

Αιτιολόγηση

Διατάξεις οι οποίες προβλέπονται στο τρέχον εγχειρίδιο SIRENE και είναι πολύ σημαντικές ώστε πρέπει να εμφανίζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεδομένα σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την άρνηση εισόδου και παραμονής εισάγονται στο SIS βάσει εθνικής καταχώρισης η οποία απορρέει από απόφαση που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και βάσει ατομικής αξιολόγησης. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών ασκούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

1.  Τα κράτη μέλη, ως αποτέλεσμα της έκδοσης εθνικής απόφασης, εισάγουν καταχώριση με σκοπό την άρνηση εισόδου και παραμονής μόνον εφόσον πληρούνται διαδοχικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  η καταχώρηση εισάγεται μόνο εφόσον ισχύει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

 

(i)  όταν υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί σε κράτος μέλος για αδίκημα που επισύρει ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών·

 

(ii)  όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι υπήκοος τρίτης χώρας διέπραξε σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατικό έγκλημα ή υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι υπήκοος τρίτης χώρας σκοπεύει να διαπράξει τέτοιες πράξεις στο έδαφος κράτους μέλους.

 

β)  στη συνέχεια τα κράτη μέλη:

 

(i)  προβαίνουν σε εξατομικευμένη εκτίμηση του κατά πόσο η παρουσία του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας στο έδαφος κράτους μέλους συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια·

 

(ii)  σε περίπτωση που το κράτος μέλος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά τέτοιας μορφής απειλή, λαμβάνει διοικητική ή δικαστική απόφαση.

 

Μόνο κατόπιν τούτου, το κράτος μέλος εισάγει καταχώρηση με σκοπό την άρνηση εισόδου και παραμονής.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Καταχώριση εισάγεται όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είχε ως αιτιολογία απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή ασφάλειας ή κατά της εθνικής ασφάλειας που ενδέχεται να συνιστά η παρουσία του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας επί του εδάφους κράτους μέλους. Αυτή η κατάσταση προκύπτει ειδικότερα στην περίπτωση:

διαγράφεται

α)  υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κράτος μέλος για αδίκημα που επισύρει ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους·

 

β)  υπηκόου τρίτης χώρας εις βάρος του οποίου υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα ή εις βάρος του οποίου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι προτίθεται να διαπράξει τέτοιο αδίκημα στο έδαφος κράτους μέλους.

 

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα πρόσωπα για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο ii) έχουν το δικαίωμα προσφυγής. Οι προσφυγές ασκούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Στις προσφυγές αυτές περιλαμβάνεται η πραγματική προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί σε κράτος μέλος για αξιόποινη πράξη που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να προβαίνουν σε εκτίμηση δυνάμει της παραγράφου 2 ή του άρθρο 21 πριν από την έκδοση διοικητικής ή δικαστικής αποφάσεως σχετικά με το εν λόγω άτομο. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση μόνον εφόσον τούτο δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια πολιτική ή την εθνική ασφάλεια, και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Καταχώριση εισάγεται όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι απαγόρευση εισόδου η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2008/115/ΕΚ. Το καταχωρίζον κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η καταχώριση τίθεται σε εφαρμογή στο SIS τη στιγμή της επιστροφής του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Η επιβεβαίωση της επιστροφής κοινοποιείται στο καταχωρίζον κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [κανονισμός για την επιστροφή].

3.  Καταχώριση εισάγεται όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο ii) του παρόντος άρθρου είναι απαγόρευση εισόδου η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2008/115/ΕΚ. Το καταχωρίζον κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η καταχώριση τίθεται σε εφαρμογή στο SIS όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας εγκαταλείπει το έδαφος των κρατών μελών. Η επιβεβαίωση της επιστροφής κοινοποιείται στο καταχωρίζον κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [κανονισμός για την επιστροφή].

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο κράτος μέλος διαβουλεύεται καταρχάς με το καταχωρίζον κράτος μέλος, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του εν λόγω κράτους μέλους. Το καταχωρίζον κράτος μέλος παρέχει οριστική απάντηση εντός επτά ημερών. Όταν το κράτος μέλος που εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια αυτή, η καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής διαγράφεται.

1.  Όταν κράτος μέλος αποφασίζει επισήμως να χορηγήσει άδεια διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο κράτος μέλος διαβουλεύεται καταρχάς με το καταχωρίζον κράτος μέλος, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του εν λόγω κράτους μέλους. Το καταχωρίζον κράτος μέλος παρέχει οριστική απάντηση εντός επτά ημερών. Την τελική απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας φέρει το κράτος μέλος που κίνησε τη διαβούλευση. Εάν χορηγηθεί άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής, η καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής διαγράφεται αμελλητί.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής καταχώρισης για άρνηση εισόδου και παραμονής που αφορά υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής και που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, διαβουλεύεται πρώτα με το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του εν λόγω κράτους μέλους. Το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια διαβιβάζει οριστική απάντηση εντός επτά ημερών. Εάν το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια αποφασίζει να τη διατηρήσει, δεν εισάγεται η καταχώριση για την άρνηση εισόδου και παραμονής.

2.  Όταν κράτος μέλος αποφασίζει να εισαγάγει καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής που αφορά υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής και που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, διαβουλεύεται πρώτα με το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του εν λόγω κράτους μέλους. Το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια διαβιβάζει οριστική απάντηση εντός επτά ημερών. Εάν το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια αποφασίζει να τη διατηρήσει, δεν εισάγεται η καταχώριση για την άρνηση εισόδου και παραμονής.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση και τη διαγραφή των καταχωρίσεων αυτών εξ ονόματος όλων των κρατών μελών ορίζεται κατά τον χρόνο θέσπισης του σχετικού μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία για τον ορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο καθορίζεται και αναπτύσσεται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

2.   Το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση και τη διαγραφή των καταχωρίσεων αυτών εξ ονόματος όλων των κρατών μελών ορίζεται κατά τον χρόνο θέσπισης του σχετικού μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι κανένα στοιχείο της διαδικασίας δεν καθορίζεται στη βασική πράξη, ένα μέτρο καθορισμού της διαδικασίας περισσότερο συμπληρώνει την πράξη παρά εξασφαλίζει ενιαίες συνθήκες εφαρμογής. Ως εκ τούτου, απαιτείται κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και όχι εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 54α σχετικά με τη διαδικασία ορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι κανένα στοιχείο της διαδικασίας δεν καθορίζεται στη βασική πράξη, ένα μέτρο καθορισμού της διαδικασίας περισσότερο συμπληρώνει την πράξη παρά εξασφαλίζει ενιαίες συνθήκες εφαρμογής. Ως εκ τούτου, απαιτείται κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και όχι εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 27α

 

Δράση που απαιτείται σχετικά με καταχώριση

 

1.  Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο SIS σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί σήμα σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27, η αρμόδια αρχή:

 

α)  με την επιφύλαξη του άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, απαγορεύει την είσοδο σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

 

β)  με την επιφύλαξη του άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, αρνείται τη χορήγηση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009·

 

[γ)  με την επιφύλαξη του άρθρο 38 του κανονισμού [κανονισμός για τη θέσπιση του ETIAS], απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδίου σύμφωνα με το άρθρο 31 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικοί κανόνες για επαλήθευση ή αναζήτηση με φωτογραφίες, εικόνες προσώπου και δακτυλοσκοπικά δεδομένα

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι φωτογραφίες, οι εικόνες προσώπου και τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα αντλούνται από το SIS για την επαλήθευση της ταυτότητας προσώπου που εντοπίστηκε έπειτα από αναζήτηση στο SIS με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα.

1.  Στις περιπτώσεις που φωτογραφίες, εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα περιλαμβάνονται σε καταχώριση στο SIS, τα δεδομένα αυτά αντλούνται από το SIS για την επαλήθευση της ταυτότητας προσώπου που ανευρέθηκε έπειτα από αναζήτηση στο SIS με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα πριν από την εισαγωγή νέας καταχώρισης, προκειμένου να επαληθεύεται αν το πρόσωπο έχει ήδη καταχωριστεί στο SIS με άλλη ταυτότητα.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ενός προσώπου. Τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS χρησιμοποιούνται για σκοπούς ταυτοποίησης εάν δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου με άλλα μέσα.

2.  Τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ενός προσώπου. Μόνον εάν δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου με αλφαριθμητικά δεδομένα, χρησιμοποιούνται τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS για σκοπούς ταυτοποίησης.Για το σκοπό αυτό το Κεντρικό SIS περιλαμβάνει ένα αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS).

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των τελικών χρηστών αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα προς το σκοπό αυτόν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, και προσαρμογών στο δικό τους N.SIS.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS σχετικά με καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 24 μπορεί επίσης να πραγματοποιείται αναζήτηση με βάση πλήρεις ή ημιτελείς σειρές δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αποτυπωμάτων παλάμης που έχουν ανακαλυφθεί σε τόπους εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας, και εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του αδικήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητα του προσώπου με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς βάσης δεδομένων.

3.  Στα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS σχετικά με καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει των άρθρων 24 και 27, μπορεί επίσης να πραγματοποιείται αναζήτηση με τη χρήση πλήρων ή ημιτελών σειρών δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αποτυπωμάτων παλάμης που έχουν ανακαλυφθεί σε τόπους τρομοκρατικών αδικημάτων ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας, και εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλου σοβαρού εγκλήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητα του προσώπου με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς βάσης δεδομένων.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οσάκις από την τελική εξακρίβωση βάσει του παρόντος άρθρου προκύπτει ότι το αποτέλεσμα της αντιπαραβολής που προήλθε από το Κεντρικό Σύστημα δεν αντιστοιχεί στα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που απεστάλησαν προς αντιπαραβολή, τα κράτη μέλη διαγράφουν πάραυτα το αποτέλεσμα της αντιπαραβολής και γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στον Οργανισμό το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μόλις καταστεί εφικτό από τεχνική άποψη, και με παράλληλη διασφάλιση υψηλού βαθμού αξιοπιστίας της ταυτοποίησης, για την ταυτοποίηση ενός ατόμου μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης φωτογραφίες και εικόνες προσώπου. Η ταυτοποίηση με βάση φωτογραφίες ή εικόνες προσώπου χρησιμοποιείται μόνο σε σημεία τακτικής διέλευσης των συνόρων όπου βρίσκονται σε λειτουργία συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των συνόρων.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 54α που καθορίζει τη χρήση φωτογραφιών και εικόνων προσώπου με σκοπό τη ταυτοποίηση προσώπων καθώς και τα τεχνικά πρότυπα που διέπουν τις σχετικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης, της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ 'εξουσιοδότηση πράξη μόλις καταστεί εφικτό από τεχνική άποψη με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας της ταυτοποίησης, για την ταυτοποίηση ενός ατόμου μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης φωτογραφίες και εικόνες προσώπου. Η ταυτοποίηση με βάση φωτογραφίες ή εικόνες προσώπου χρησιμοποιείται μόνο σε σημεία τακτικής διέλευσης των συνόρων όπου βρίσκονται σε λειτουργία συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των συνόρων.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  άλλες δραστηριότητες επιβολής του νόμου που διεξάγονται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων εντός του οικείου κράτους μέλους·

(γ)  την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων εντός του οικείου κράτους μέλους στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  έλεγχοι ασφάλειας στο πλαίσιο διαδικασιών που σχετίζονται με αιτήσεις διεθνούς προστασίας, στο βαθμό που οι αρχές αυτές δεν συνιστούν «αποφαινόμενες αρχές», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στ) της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, και παρέχουν, κατά περίπτωση, συμβουλές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 377/2004 του Συμβουλίου·

 

____________

 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 1).

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 27, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS και το δικαίωμα απευθείας αναζήτησής τους μπορεί επίσης να ασκείται από τις εθνικές δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας πριν από την απαγγελία κατηγορίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις συντονιστικές αρχές τους.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφοι 1 και 3 και του άρθρου 27, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS και το δικαίωμα απευθείας αναζήτησής τους μπορεί επίσης να ασκείται από τις εθνικές δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας πριν από την απαγγελία κατηγορίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις συντονιστικές αρχές τους.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με έγγραφα που αφορούν πρόσωπα, τα οποία έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις] και το δικαίωμα αναζήτησης στα εν λόγω δεδομένα μπορεί επίσης να ασκείται από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ). Η πρόσβαση των εν λόγω αρχών στα δεδομένα ρυθμίζεται από το δίκαιο κάθε κράτους μέλους.

3.  Το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με έγγραφα που αφορούν πρόσωπα, τα οποία έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις] και το δικαίωμα αναζήτησης στα εν λόγω δεδομένα μπορεί επίσης να ασκείται από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ). Η πρόσβαση των εν λόγω αρχών στα δεδομένα συνάδει με τον παρόντα κανονισμό και το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τη προστασία δεδομένων.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) έχει, στο πλαίσιο της εντολής του, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

1.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) έχει, όπου είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της εντολής του, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, η Ευρωπόλ ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω των διαύλων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.

2.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, η Ευρωπόλ ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος με ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω της επικοινωνιακής υποδομής και σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο εγχειρίδιο SIRENE. Έως ότου η Ευρωπόλ να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες που προβλέπονται για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών, ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω των διαύλων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται έπειτα από αναζήτηση στο SIS απαιτείται η συγκατάθεση του οικείου κράτους μέλους. Εάν το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο χειρισμός τους από την Ευρωπόλ ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Η Ευρωπόλ μπορεί να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες και τρίτους οργανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση του οικείου κράτους μέλους.

3.  Για τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται έπειτα από αναζήτηση στο SIS απαιτείται η συγκατάθεση του καταχωρίζοντος κράτους μέλους. Εάν το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο χειρισμός τους από την Ευρωπόλ ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Η Ευρωπόλ μπορεί να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες και τρίτους οργανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση του καταχωρίζοντος κράτους μέλους και με πλήρη σεβασμό του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

4.  Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από το καταχωρίζον κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS στο ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ευρωπόλ·

β)  περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS στο ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ευρωπόλ που χρειάζεται να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  λαμβάνει και εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11·

(γ)  λαμβάνει και εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11,·13 και 14·

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τυχόν αντίγραφα, αναφερόμενα στην παράγραφο 6, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έως ότου τερματιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Ευρωπόλ υποβάλλει αναφορά για κάθε τέτοια παράταση στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

7.  Τυχόν αντίγραφα, αναφερόμενα στην παράγραφο 6, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών. Σε περίπτωση που η Ευρωπόλ δημιουργήσει βάση δεδομένων εκτός σύνδεσης με δεδομένα του SIS, αναφέρει την ύπαρξη αυτής της βάσης δεδομένων στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής παρέχει στην Ευρωπόλ το μη δικαιολογημένο δικαίωμα να διατηρεί βάση δεδομένων εκτός σύνδεσης με δεδομένα του SIS για όσο διάστημα ισχυρίζεται ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ευρωπόλ έχει πρόσβαση στο SIS, δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη να διατηρεί τα δεδομένα σε βάση δεδομένων εκτός σύνδεσης για διάστημα μεγαλύτερο από την αρχική περίοδο των 48 ωρών, προκαλώντας άσκοπο κίνδυνο. Συνεπώς, η Ευρωπόλ πρέπει να υποχρεούται να ενημερώνει τον ΕΕΠΔ κάθε φορά που δημιουργεί μια τέτοια βάση δεδομένων εκτός σύνδεσης.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει και να επεξεργάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο SIS υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται δεόντως οι κανόνες περί επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 2-7.

8.  Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει και να επεξεργάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο SIS υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται δεόντως οι κανόνες περί επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 7.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Για τον σκοπό της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της διασφάλισης της δέουσας ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ θα πρέπει να τηρεί αρχεία καταγραφής για κάθε πρόσβαση και αναζήτηση που πραγματοποιεί στο SIS. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής και έγγραφα τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν παράνομη μεταφόρτωση ή αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του SIS.

9.  Για τον σκοπό της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της διασφάλισης της δέουσας ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ τηρεί αρχεία καταγραφής για κάθε πρόσβαση και αναζήτηση που πραγματοποιεί στο SIS. Στα εν λόγω αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής και έγγραφα τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν παράνομη μεταφόρτωση ή αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του SIS. Το περιεχόμενο, η διάρκεια της διατήρησης, οι λεπτομέρειες και τα μορφότυπα αυτών των αρχείων καταγραφής καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σχετικά με τα αρχεία καταγραφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 12.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Ευρωπόλ για κάθε καταχώριση που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του άρθρου 24 και για τις θετικές απαντήσεις που αφορούν τις εν λόγω καταχωρίσεις σε περίπτωση που ένα πρόσωπο αναζητείται από κράτος μέλος σε σχέση με αδίκημα που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σχετικά με τα αρχεία καταγραφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 12.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν, στο πλαίσιο της εντολής τους, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν, στο πλαίσιο της εντολής τους, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Έχουν το δικαίωμα αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στο βαθμό που απαιτείται από το επιχειρησιακό σχέδιο για συγκεκριμένη επιχείρηση.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με την παράγραφο 1 μέσω της τεχνικής διεπαφής που δημιουργείται και συντηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

2.  Τα μέλη των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με την παράγραφο 1 μέσω της τεχνικής διεπαφής που δημιουργείται και συντηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί μέλος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή ή μέλος των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, το καταχωρίζον κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων μπορούν να ενεργούν ανταποκρινόμενα σε καταχώριση στο SIS μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριοφυλάκων ή προσωπικού που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις επιστροφές από το κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο επιχειρούν. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του.

3.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί μέλος των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 ή μέλος της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, το καταχωρίζον κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά αμελλητί. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων μπορούν να ενεργούν ανταποκρινόμενα σε καταχώριση στο SIS μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριοφυλάκων ή προσωπικού που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις επιστροφές από το κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο επιχειρούν. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε περίπτωση πρόσβασης και κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται από μέλος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή ή από μέλος των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, ενώ επίσης καταχωρίζεται κάθε χρήση εκ μέρους τους των δεδομένων στα οποία απέκτησαν πρόσβαση.

4.  Για την επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοέλεγχου και της διασφάλισης της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τηρεί αρχεία καταγραφής για κάθε πρόσβαση και κάθε αναζήτηση στο SIS που πραγματοποιείται από μέλος των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 ή από μέλος των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στα εν λόγω αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων και το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής και έγγραφα τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν παράνομη μεταφόρτωση ή αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του SIS. Το περιεχόμενο, η διάρκεια της διατήρησης, οι λεπτομέρειες και τα μορφότυπα αυτών των αρχείων καταγραφής καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να είναι οι ίδιες με εκείνες της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS περιορίζεται σε μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή ή σε μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν επεκτείνεται στα μέλη οποιασδήποτε άλλης ομάδας.

5.  Η πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS περιορίζεται σε μέλη των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 ή σε μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση. Η πρόσβαση δεν επεκτείνεται στα μέλη οποιασδήποτε άλλης ομάδας.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα των άρθρων 10 και 11 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

6.  Λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα των άρθρων 10, 11, 13 και 14 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27, για τον σκοπό της ανάλυσης των απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων.

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ευρωπαϊκού ΟργανισμούΣυνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει πρόσβαση στα στατιστικά δεδομένα που περιέχονται στο κεντρικό αρχείο που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 6 για τη διενέργεια αναλύσεων κινδύνου και εκτιμήσεων ευπάθειας όπως αναφέρεται στα άρθρα 11 και 13 Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624.

Αιτιολόγηση

Εκτός από τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις για τις οποίες προβλέπεται πρόσβαση στο σύστημα στο άρθρο 31, ο Frontex δεν απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε καταχωρίσεις στο SIS. Τα συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα θα είναι απολύτως επαρκή για να μπορέσει ο Frontex να εκπληρώσει την εντολή του.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 31 παράγραφος 2 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δημιουργεί και συντηρεί τεχνική διεπαφή η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας σύνδεση με το κεντρικό SIS.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 31 παράγραφος 2, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δημιουργεί και συντηρεί τεχνική διεπαφή η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας σύνδεση με το κεντρικό SIS.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, ο εν λόγω οργανισμός ενημερώνει σχετικά το καταχωρίζον κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει το δικαίωμα πρόσβασης και επαλήθευσης δεδομένων που εισάγονται στο SIS, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27, για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS).

4.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της κεντρικής μονάδας ETIAS που έχει συγκροτηθεί εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει, στον βαθμό που είναι απαραίτητο, για τον σκοπό της εκτέλεσης οποιωνδήποτε καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), το δικαίωμα πρόσβασης και επαλήθευσης των δεδομένων που εισάγονται στο SIS, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27.]

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση στο SIS που σχετίζεται με τον ETIAS δεν αφορά τον Οργανισμό στο σύνολό του, αλλά την κεντρική μονάδα του ETIAS.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν από επαλήθευση που πραγματοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για τους σκοπούς της παραγράφου 2 διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS).

διαγράφεται

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Κάθε περίπτωση πρόσβασης και κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, ενώ επίσης καταχωρίζεται κάθε χρήση των δεδομένων στα οποία απέκτησε πρόσβαση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

διαγράφεται

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Εκτός των περιπτώσεων στις οποίες κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών για τους σκοπούς του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), κανένα από τα μέρη του SIS δεν συνδέεται με οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή το οποίο λειτουργεί σε αυτόν, ούτε μεταφέρονται σε τέτοιο σύστημα τα δεδομένα του SIS στα οποία έχει πρόσβαση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Κανένα μέρος του SIS δεν μεταφορτώνεται. Η καταγραφή των περιπτώσεων πρόσβασης και των αναζητήσεων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταφόρτωση ή αντιγραφή των δεδομένων του SIS.

8.  Κανένα από τα μέρη του SIS δεν συνδέεται με οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή το οποίο λειτουργεί σε αυτόν, ούτε μεταφέρονται σε τέτοιο σύστημα τα δεδομένα του SIS στα οποία έχει πρόσβαση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Κανένα μέρος του SIS δεν μεταφορτώνεται. Η καταγραφή των περιπτώσεων πρόσβασης και των αναζητήσεων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταφόρτωση ή αντιγραφή των δεδομένων του SIS.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα των άρθρων 10 και 11 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

9.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής λαμβάνει και εφαρμόζει μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11, 13 και 14 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περίοδος διατήρησης των καταχωρίσεων

Περίοδος επανεξέτασης των καταχωρίσεων

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι καταχωρίσεις που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους εισήχθησαν.

1.  Οι καταχωρίσεις που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν διατηρούνται πέρα από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους εισήχθησαν.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός πενταετίας από την εισαγωγή μιας καταχώρισης στο SIS, η ανάγκη διατήρησής της επανεξετάζεται από το κράτος μέλος που την εισήγαγε.

2.  Εντός τριετίας από την εισαγωγή μιας καταχώρισης στο SIS, η ανάγκη διατήρησής της επανεξετάζεται από το κράτος μέλος που την εισήγαγε.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περιπτώσεις στις οποίες καθίσταται σαφές στο προσωπικό του τμήματος SIRENE που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων ότι μια καταχώριση που αφορά πρόσωπο έχει εκπληρώσει τον σκοπό της και ότι θα πρέπει να διαγραφεί από το SIS, το προσωπικό ενημερώνει την αρχή που εισήγαγε την καταχώριση για το ζήτημα αυτό. Η αρχή έχει στη διάθεσή της 30 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή αυτής της ενημέρωσης για να απαντήσει αν η καταχώριση έχει διαγραφεί ή πρόκειται να διαγραφεί, ή για να αναφέρει τους λόγους για τη διατήρηση της καταχώρισης. Εάν η περίοδος των 30 ημερών παρέλθει χωρίς να ληφθεί σχετική απάντηση, η καταχώριση διαγράφεται από το προσωπικό του τμήματος SIRENE. Τα τμήματα SIRENE αναφέρουν στην οικεία εθνική εποπτική αρχή κάθε ζήτημα που ανακύπτει επανειλημμένα στον τομέα αυτό.

4.  Ευθύς μόλις καταστεί σαφές στο προσωπικό του τμήματος SIRENE που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων ότι μια καταχώριση που αφορά πρόσωπο έχει εκπληρώσει τον σκοπό της και ότι θα πρέπει να διαγραφεί από το SIS, το προσωπικό ενημερώνει αμελλητί την αρχή που εισήγαγε την καταχώριση για το ζήτημα αυτό. Η αρχή έχει στη διάθεσή της επτά ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης για να απαντήσει αν η καταχώριση έχει διαγραφεί ή πρόκειται να διαγραφεί, ή για να αναφέρει τους λόγους για τη διατήρηση της καταχώρισης. Εάν η περίοδος των επτά ημερών παρέλθει χωρίς να ληφθεί σχετική απάντηση, η καταχώριση διαγράφεται από το προσωπικό του τμήματος SIRENE. Τα τμήματα SIRENE αναφέρουν στην οικεία εθνική εποπτική αρχή κάθε ζήτημα που ανακύπτει επανειλημμένα στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Καθώς ένας από τους στόχους της αναθεώρησης είναι η κατάργηση των περιττών καταχωρίσεων από το SIS, το τμήμα SIRENE θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση αμέσως μόλις αντιλαμβάνεται ότι μια καταχώριση χρήζει διαγραφής. Η αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να χρειάζεται έναν μήνα για να αποφασίσει κατά πόσον μια καταχώριση μπορεί να διαγραφεί, ιδίως εάν το τμήμα SIRENE έχει προβεί ήδη σε τέτοια αξιολόγηση. Μια περίοδος επτά ημερών είναι υπεραρκετός χρόνος για να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη διατήρηση ή όχι της καταχώρισης.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εντός της ορισθείσας περιόδου επανεξέτασης, το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν ολοκληρωμένης και ατομικής αξιολόγησης η οποία καταγράφεται, να αποφασίσει τη διατήρηση της καταχώρισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους εισήχθη η καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή, η παράγραφος 2 διέπει επίσης την παράταση της περιόδου διατήρησης. Η παράταση της περιόδου διατήρησης της καταχώρισης κοινοποιείται στο CS-SIS.

5.  Εντός της ορισθείσας περιόδου επανεξέτασης, το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν ολοκληρωμένης και ατομικής αξιολόγησης η οποία καταγράφεται, να αποφασίσει τη διατήρηση της καταχώρισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό για τους σκοπούς για τους οποίους εισήχθη η καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή, η παράγραφος 2 διέπει επίσης την παράταση της περιόδου διατήρησης. Η παράταση της περιόδου διατήρησης της καταχώρισης κοινοποιείται στο CS-SIS.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη διατηρούν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό καταχωρίσεων των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7.  Τα κράτη μέλη διατηρούν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό καταχωρίσεων για τις οποίες η περίοδος διατήρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 και τα διαβιβάζουν στις εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 50.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι καταχωρίσεις για άρνηση εισόδου και παραμονής δυνάμει του άρθρου 24 διαγράφονται όταν ανακληθεί από την αρμόδια αρχή η απόφαση βάσει της οποίας εισήχθη η καταχώριση, κατά περίπτωση έπειτα από τη διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 26.

1.  Οι καταχωρίσεις για άρνηση εισόδου και παραμονής δυνάμει του άρθρου 24 διαγράφονται ευθύς μόλις ανακληθεί από την αρμόδια αρχή η απόφαση βάσει της οποίας εισήχθη η καταχώριση, κατά περίπτωση έπειτα από τη διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 26 ή όταν παρέλθει η ισχύς της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 34.

Αιτιολόγηση

Όσο για το αρχείο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, υπάρχει διάταξη σχετικά με τις περιόδους διατήρησης των καταχωρίσεων που προβλέπει την αυτόματη λήξη ισχύος μιας καταχώρισης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην παρατείνει την καταχώριση. Είναι σαφές ότι η λήξη ισχύος μιας καταχώρισης θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της καταχώρισης.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι καταχωρίσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχει επιβληθεί περιοριστικό μέτρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 διαγράφονται όταν το μέτρο εφαρμογής της απαγόρευσης ταξιδίου παύσει να ισχύει, ανασταλεί ή ακυρωθεί.

2.  Οι καταχωρίσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχει επιβληθεί περιοριστικό μέτρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 διαγράφονται ευθύς μόλις το μέτρο εφαρμογής της απαγόρευσης ταξιδίου παύσει να ισχύει, ανασταλεί ή ακυρωθεί ή όταν παρέλθει η ισχύς της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 34.

Αιτιολόγηση

Όσο για το αρχείο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, υπάρχει διάταξη σχετικά με τις περιόδους διατήρησης των καταχωρίσεων που προβλέπει την αυτόματη λήξη ισχύος μιας καταχώρισης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην παρατείνει την καταχώριση. Είναι σαφές ότι η λήξη ισχύος μιας καταχώρισης θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της καταχώρισης.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εκτός των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, οι καταχωρίσεις διαγράφονται επίσης, όταν κρίνεται αναγκαίο, μετά από τον έλεγχο συμβατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 23α.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 για τους σκοπούς της άρνησης εισόδου και παραμονής στο έδαφός τους.

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 μόνο για τους σκοπούς της άρνησης εισόδου και παραμονής στο έδαφός τους.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 τεχνικά αντίγραφα, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έως ότου τερματιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 τεχνικά αντίγραφα, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν, η δημιουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης δημιουργεί έναν σαφή πρόσθετο κίνδυνο ασφαλείας όσον αφορά τα δεδομένα του SIS. Δεν δικαιολογείται η επ' αόριστον ύπαρξη τέτοιων βάσεων δεδομένων λόγω εικαζόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένη κατάσταση των εν λόγω αντιγράφων, την οποία θέτουν στη διάθεση της οικείας εθνικής εποπτικής αρχής, και μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 10, σε σχέση με τα εν λόγω αντίγραφα.

Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένη κατάσταση των εν λόγω αντιγράφων, την οποία θέτουν στη διάθεση της οικείας εθνικής εποπτικής αρχής καθώς και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 10, σε σχέση με τα εν λόγω αντίγραφα.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Κάθε χρήση δεδομένων αντίθετη προς τις παραγράφους 1 έως 6 θεωρείται καταχρηστική σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους.

7.  Κάθε χρήση δεδομένων αντίθετη προς τις παραγράφους 1 έως 6 θεωρείται καταχρηστική σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους και υπόκειται σε ποινές σύμφωνα με το άρθρο 53a του παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στον Οργανισμό κατάλογο των οικείων αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα του SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού. Στον κατάλογο αυτό προσδιορίζονται, για κάθε αρχή, τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναζητεί και για ποιους σκοπούς. Ο Οργανισμός μεριμνά για την ετήσια δημοσίευση του καταλόγου αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.  Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στον Οργανισμό κατάλογο των οικείων αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα του SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού. Στον κατάλογο αυτό προσδιορίζονται, για κάθε αρχή, τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναζητεί και για ποιους σκοπούς. Ο Οργανισμός μεριμνά για την ετήσια δημοσίευση του καταλόγου αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή διατηρεί δημόσιο ιστότοπο ο οποίος περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες. Μεριμνά για την διαρκή ενημέρωση του ιστότοπου αυτού.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενημέρωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης καταχώρισης

Διαδικασία σε περίπτωση μη εκτέλεσης καταχώρισης

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ζητούμενης δράσης, το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει αμέσως το καταχωρίζον κράτος μέλος.

Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ζητούμενης δράσης, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

α)  το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει αμέσως το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω του οικείου τμήματος SIRENE αναφέροντας τους λόγους της σχετικής αδυναμίας, σύμφωνα με το εγχειρίδιο SIRENE·

 

β)  τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τη δράση η οποία πρέπει να αναληφθεί και να είναι συμβατή με τις νομικές πράξεις που αφορούν το SIS και τις οικείες εθνικές νομοθεσίες·

 

γ)  εάν μια ζητούμενη δράση δεν μπορεί να εκτελεστεί σε σχέση με πρόσωπα που εμπλέκονται σε δραστηριότητα που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541, το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει αμέσως την Ευρωπόλ.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στις περιπτώσεις που καταχωρίζον κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του σχετικά συμπληρωματικά ή τροποποιημένα δεδομένα όπως αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος συμπληρώνει ή διορθώνει αμέσως τη σχετική καταχώριση.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Στις περιπτώσεις που άλλο κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του σχετικά συμπληρωματικά ή τροποποιημένα αλφαριθμητικά δεδομένα όπως αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος τα διαβιβάζει αμέσως στο καταχωρίζον κράτος μέλος προκειμένου αυτό να μπορέσει να συμπληρώσει την καταχώριση.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ένα κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο που εισήγαγε καταχώριση, διαθέτει ενδείξεις ότι ένα στοιχείο δεδομένων περιέχει πραγματικό σφάλμα ή έχει αποθηκευθεί παράνομα, ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα που περιήλθαν σε γνώση του οι εν λόγω ενδείξεις. Το καταχωρίζον κράτος μέλος ελέγχει την πληροφορία και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώνει ή διαγράφει το εν λόγω στοιχείο χωρίς καθυστέρηση.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο που εισήγαγε καταχώριση, διαθέτει ενδείξεις ότι ένα στοιχείο δεδομένων περιέχει πραγματικό σφάλμα ή έχει αποθηκευθεί παράνομα, ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα που περιήλθαν σε γνώση του οι εν λόγω ενδείξεις. Το καταχωρίζον κράτος μέλος ελέγχει την πληροφορία και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώνει ή διαγράφει το εν λόγω στοιχείο εντός επτά εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

Αιτιολόγηση

Η διόρθωση σφαλμάτων στο SIS θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους. Εάν ένα κράτος μέλος λάβει γνώση σφάλματος σε καταχώριση που εισήχθη από άλλο κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να περιμένει 10 ημέρες προτού ενημερώσει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά. Θα πρέπει να το κάνει αμέσως και, το αργότερο, εντός 48 ωρών. Στο ίδιο πνεύμα, εφόσον ενημερωθεί για ενδεχόμενο σφάλμα, το καταχωρίζον κράτος μέλος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του επτά ημέρες για να διορθώσει το σφάλμα ή να εξηγήσει γιατί δεν υπάρχει σφάλμα. Αυτό συνάδει με την τροπολογία που προτείνεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 σχετικά με ενέργειες για τη διαγραφή καταχωρίσεων κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Sirene για τον περιττό χαρακτήρα τους.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν τα κράτη μέλη αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός δύο μηνών από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκαν οι εν λόγω ενδείξεις, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3, το κράτος μέλος που δεν εισήγαγε την καταχώριση υποβάλλει το ζήτημα στις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές για λήψη απόφασης.

4.  Εάν τα κράτη μέλη αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός δύο μηνών από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκαν οι εν λόγω ενδείξεις, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3, το κράτος μέλος που δεν εισήγαγε την καταχώριση υποβάλλει το ζήτημα στις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για λήψη απόφασης, μέσω της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 52.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση που ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι δεν είναι το πρόσωπο το οποίο αναζητείται βάσει καταχώρισης. Εφόσον έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 42.

5.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση που ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι δεν είναι το πρόσωπο το οποίο αναζητείται βάσει καταχώρισης. Εφόσον έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 42 και σχετικά με τα δικαιώματα προσφυγής του σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση εσφαλμένης ταυτοποίησης προσώπου στο SIS, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να διαθέτει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1. Θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά μόλις καταστεί σαφές ότι έχει υπάρξει εσφαλμένη ταυτοποίηση.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν για ένα πρόσωπο έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS, το κράτος μέλος που εισάγει νέα καταχώριση καταλήγει σε συμφωνία με το κράτος μέλος που εισήγαγε την αρχική καταχώριση ως προς το περιεχόμενο της καταχώρισης. Η συμφωνία επιτυγχάνεται βάσει της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διάταξη η οποία ήδη προβλέπεται και επεξηγείται καλύτερα στο άρθρο 23β σχετικά με τη «συμβατότητα καταχωρίσεων»

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του SIS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια δεδομένων στο SIS θεωρείται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχει θιγεί ή ενδέχεται να έχει θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα δεδομένων.

1.  Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του SIS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια δεδομένων στο SIS θεωρείται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχει θιγεί ή ενδέχεται να έχει θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα δεδομένων.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, τον Οργανισμό και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

3.  Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 ή του άρθρου 30 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/680, τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή, τον Οργανισμό, την εθνική εποπτική αρχή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και αφορά το Κεντρικό SIS, ο Οργανισμός ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για το εν λόγω συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το οποίο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του SIS σε κράτος μέλος ή στον Οργανισμό, ή τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που εισάγονται ή αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη παρέχονται στα κράτη μέλη και υποβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που προβλέπει ο Οργανισμός.

4.  Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το οποίο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του SIS σε κράτος μέλος ή στον Οργανισμό, ή τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που εισάγονται ή αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη, παρέχονται στα κράτη μέλη αμελλητί και υποβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που προβλέπει ο Οργανισμός.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη και ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος ασφαλείας.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 ή το άρθρο 31 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/680.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Η Επιτροπή αναφέρει αμελλητί σοβαρά περιστατικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ.  Σε περίπτωση που συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προκαλείται εξαιτίας της κατάχρησης δεδομένων, τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ, η Eurojust και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εξασφαλίζουν την επιβολή ποινών ή πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 53α.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προκληθεί από κάποιον με πρόσβαση στο SIS, ο οποίος καταχράται τα δεδομένα, θα πρέπει να ακολουθήσουν κυρώσεις σε βάρος του προσώπου αυτού.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το τμήμα SIRENE έρχεται σε επαφή με την αιτούσα αρχή για να διευκρινιστεί αν πρόκειται για καταχώριση που αφορά το ίδιο πρόσωπο·

α)  το τμήμα SIRENE έρχεται αμελλητί σε επαφή με την αιτούσα αρχή για να διευκρινιστεί αν πρόκειται για καταχώριση που αφορά το ίδιο πρόσωπο·

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν έπειτα από διασταυρούμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι το υποκείμενο της νέας καταχώρισης και το πρόσωπο που είναι ήδη καταχωρισμένο στο SIS είναι πράγματι ένα και το αυτό, το τμήμα SIRENE εφαρμόζει τη διαδικασία για την εισαγωγή πολλαπλών καταχωρίσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 6. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, το τμήμα SIRENE εγκρίνει την αίτηση για την εισαγωγή της δεύτερης καταχώρισης, στην οποία προστίθενται τα αναγκαία στοιχεία προς αποφυγή τυχόν εσφαλμένης ταυτοποίησης.

β)  εάν έπειτα από διασταυρούμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι το υποκείμενο της νέας καταχώρισης και το πρόσωπο που είναι ήδη καταχωρισμένο στο SIS είναι πράγματι ένα και το αυτό, το τμήμα SIRENE εφαρμόζει τη διαδικασία για την εισαγωγή πολλαπλών καταχωρίσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 23α. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, το τμήμα SIRENE εγκρίνει την αίτηση για την εισαγωγή της δεύτερης καταχώρισης, στην οποία προστίθενται τα αναγκαία στοιχεία προς αποφυγή τυχόν εσφαλμένης ταυτοποίησης.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του προσώπου για το οποίο έχει πράγματι εισαχθεί καταχώριση και ενός προσώπου το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας, το καταχωρίζον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του θύματος της πλαστοπροσωπίας, προσθέτει στην καταχώριση δεδομένα σχετικά με το τελευταίο αυτό πρόσωπο, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησης.

1.  Εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του προσώπου για το οποίο έχει πράγματι εισαχθεί καταχώριση και ενός προσώπου το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας, το καταχωρίζον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του θύματος της πλαστοπροσωπίας, προσθέτει στην καταχώριση δεδομένα σχετικά με το τελευταίο αυτό πρόσωπο, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησης. Κάθε πρόσωπο που έχει πέσει θύμα πλαστοπροσωπίας έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων.

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να εισάγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στο SIS μόνο τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και εφόσον υπάρχει ρητή συγκατάθεση του προσώπου το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας για κάθε κατηγορία δεδομένων, επιτρέπεται να εισάγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στο SIS μόνο τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι τα αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να εισαχθούν στο SIS μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του προσώπου του οποίου η ταυτότητα αποτέλεσε αντικείμενο κατάχρησης.

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  φύλο·

η)  ζητήματα φύλου·

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διαγράφονται ταυτόχρονα με την αντίστοιχη καταχώριση ή και νωρίτερα κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

5.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διαγράφονται αμέσως μόλις κάτι τέτοιο ζητηθεί από το πρόσωπο το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας ή ταυτόχρονα με τη διαγραφή της αντίστοιχης καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής είναι ελαφρώς παραπλανητικό. Είναι σαφέστερο αν ληφθεί πρώτα υπόψη το δικαίωμα του προσώπου του οποίου η ταυτότητα αποτέλεσε αντικείμενο κατάχρησης να ζητήσει διαγραφή των δεδομένων αμέσως μόλις το επιθυμήσει. Στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει τέτοιο αίτημα, τα δεδομένα διαγράφονται φυσικά με τη διαγραφή της αντίστοιχης καταχώρισης.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο κανονισμός 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού εφόσον δεν εφαρμόζονται εθνικές διατάξεις με τις οποίες μεταφέρεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

2.  Ο κανονισμός 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για λόγους πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης, ή δίωξης ποινικών αδικημάτων, εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή της προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για την επεξεργασία δεδομένων από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, του εντοπισμού ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις με τις οποίες μεταφέρεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

διαγράφεται

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και διαγραφής δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού ανακριβών δεδομένων και διαγραφής δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία εισάγονται στο SIS και το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών ασκείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους έναντι του οποίου τα πρόσωπα επικαλούνται το δικαίωμα αυτό.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει τα δεδομένα που το αφορούν και έχουν καταγραφεί στο SIS και μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων που το αφορούν και είναι ανακριβή, τη διαγραφή των δεδομένων που έχουν καταγραφεί παράνομα και τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά περίπτωση, εφαρμόζονται τα άρθρα 14 έως 18 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί το υποκείμενο των δεδομένων για κάθε άρνηση ή περιορισμό της πρόσβασης και για τους λόγους της άρνησης ή του περιορισμού. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να παραλείπεται εάν η παροχή της υπονομεύει έναν από τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία προς εποπτική αρχή ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση των εποπτικών αρχών.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα που προβλέπουν ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν επίσης να ασκούνται μέσω των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση 60 ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για πρόσβαση, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο.

5.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση 30 ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για πρόσβαση, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, είτε βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης είτε όχι.

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη συνέχεια που δίδεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του για διόρθωση και διαγραφή το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε τρεις μήνες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για διόρθωση ή διαγραφή, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο.

6.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη συνέχεια που δίδεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε 60 ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο. Το πρόσωπο αυτό ενημερώνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου είτε βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης είτε όχι.

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενημερώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται γραπτώς μαζί με αντίγραφο ή μνεία της εθνικής απόφασης βάσει της οποίας εκδόθηκε η καταχώριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

1.  Υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενημερώνεται από το καταχωρίζον κράτος μέλος το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 30 ημέρες μετά την εισαγωγή της καταχώρισης που τον αφορά, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται γραπτώς μαζί με αντίγραφο ή μνεία της εθνικής απόφασης βάσει της οποίας εκδόθηκε η καταχώριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενημέρωση αυτή δεν παρέχεται:

2.  Η ενημέρωση αυτή δεν παρέχεται όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει τον περιορισμό του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας και για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων.

στ)  όταν:

 

i)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν παρασχεθεί από τον ίδιο τον υπήκοο τρίτης χώρας·

 

και

 

ii)  η παροχή της ενημέρωσης αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια·

 

ζ)  όταν ο εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη ενημερωθεί·

 

η)  οσάκις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προβλέπεται περιορισμός του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, της δημόσιας τάξης και της πρόληψης, έρευνας, ανακάλυψης και δίωξης αξιόποινων πράξεων.

 

(Η αρίθμηση των σημείων είναι εσφαλμένη στην έκδοση EN της πρότασης COM)

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για να ζητήσει την πρόσβαση σε πληροφορίες ή διόρθωση, διαγραφή ή απαλοιφή πληροφοριών ή την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το αφορά.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 77 έως 82 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και των άρθρων 52 έως 56 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για να ζητήσει πρόσβαση σε πληροφορίες ή διόρθωση ή διαγραφή πληροφοριών ή για να επιτύχει περιορισμό της επεξεργασίας και την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το αφορά.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να διαμορφωθεί συνεκτική εικόνα της λειτουργίας των μέσων προσφυγής, οι εθνικές εποπτικές αρχές καλούνται να αναπτύξουν ένα πρότυπο στατιστικό σύστημα για την υποβολή εκθέσεων σε ετήσια βάση σχετικά με:

Προκειμένου να διαμορφωθεί συνεκτική εικόνα της λειτουργίας των μέσων προσφυγής, οι εθνικές εποπτικές αρχές αναπτύσσουν ένα πρότυπο στατιστικό σύστημα για την υποβολή εκθέσεων σε ετήσια βάση σχετικά με:

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν δεδομένα·

γ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν δεδομένα·

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην εθνική εποπτική αρχή για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα·

δ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην εθνική εποπτική αρχή για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα·

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του αιτούντος ως προς οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης·

στ)  τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του αιτούντος ως προς οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης και των αριθμό των υποθέσεων στις οποίες κατέστη δυνατή η λήψη αποζημίωσης·

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η μία ή περισσότερες ανεξάρτητες εθνικές εποπτικές αρχές οι οποίες ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος και στις ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο VI της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ή στο κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ασκούν ανεξάρτητο έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του SIS στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και της διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων από το οικείο έδαφος, καθώς και ως προς την ανταλλαγή και περαιτέρω επεξεργασία συμπληρωματικών πληροφοριών.

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι ανεξάρτητες εθνικές εποπτικές αρχές οι οποίες ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος και στις ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο VI της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ή στο κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ασκούν ανεξάρτητο έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του SIS στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και της διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων από το οικείο έδαφος, καθώς και ως προς την ανταλλαγή και περαιτέρω επεξεργασία συμπληρωματικών πληροφοριών.

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εθνική εποπτική αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται στο N.SIS σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Ο έλεγχος είτε διενεργείται από την εθνική εποπτική αρχή ή τις αρχές, είτε η εθνική εποπτική αρχή ή οι αρχές αναθέτουν απευθείας τον έλεγχο σε ανεξάρτητο ελεγκτή προστασίας των δεδομένων. Η εθνική εποπτική αρχή διατηρεί ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο και είναι σε θέση να αναλάβει τις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου ελεγκτή.

2.  Οι εθνικές εποπτικές αρχές μεριμνούν ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται στο N.SIS σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Ο έλεγχος είτε διενεργείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές είτε οι εθνικές εποπτικές αρχές αναθέτουν απευθείας τον έλεγχο σε ανεξάρτητο ελεγκτή προστασίας των δεδομένων. Η εθνική εποπτική αρχή διατηρεί ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο και είναι σε θέση να αναλάβει τις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου ελεγκτή.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική εποπτική τους αρχή να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές εποπτικές τους αρχές να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές τους έχουν πρόσβαση στη βοήθεια από πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εποπτεία του Οργανισμού

Εποπτεία των Οργανισμών

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του Οργανισμού που αφορούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζονται αναλόγως.

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Οργανισμού, του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Ευρωπόλ και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζονται αναλόγως.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στον Οργανισμό, στην Επιτροπή και στις εθνικές εποπτικές αρχές. Στον Οργανισμό δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έγκριση της έκθεσης.

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Ευρωπόλ όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στον Οργανισμό, στην Επιτροπή και στις εθνικές εποπτικές αρχές. Στον Οργανισμό δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έγκριση της έκθεσης.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στον Ευρωπαίο Επόπτης Προστασίας Δεδομένων χορηγούνται επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας από πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, έκαστος στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των ευθυνών τους και εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του SIS.

1.  Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, έκαστος στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται στενά μεταξύ τους στο πλαίσιο των ευθυνών τους σύμφωνα με το άρθρο [62] του [νέου κανονισμού σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών].

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το συμβούλιο που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 αποστέλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή κοινή έκθεση δραστηριοτήτων όσον αφορά τη συντονισμένη εποπτεία.

4.  Το συμβούλιο που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 αποστέλλει κάθε έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή κοινή έκθεση δραστηριοτήτων όσον αφορά τη συντονισμένη εποπτεία.

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε σε πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας εξαιτίας της χρήσης του N.SIS. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν η ζημία προκλήθηκε από το καταχωρίζον κράτος μέλος, σε περίπτωση που αυτό έχει εισαγάγει αντικειμενικώς ανακριβή δεδομένα ή έχει προβεί σε παράνομη αποθήκευση δεδομένων.

1.  Κάθε κράτος μέλος και ο eu-LISA ευθύνονται για οποιαδήποτε υλική ή άυλη ζημία προκλήθηκε σε πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας, οποιασδήποτε πράξης ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό ή εξαιτίας της χρήσης του N.SIS. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν η ζημία προκλήθηκε από το καταχωρίζον κράτος μέλος, σε περίπτωση που αυτό έχει εισαγάγει αντικειμενικώς ανακριβή δεδομένα ή έχει προβεί σε παράνομη αποθήκευση δεδομένων.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ζημία ή ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας ή οποιασδήποτε πράξης που δεν συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό δικαιούται να λαμβάνει αποζημίωση από το κράτος μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ζημία ή τη βλάβη που υπέστη ή από τον eu-LISA εάν αυτός ευθύνεται για την προκληθείσα ζημία ή βλάβη. Το εν λόγω κράτος μέλος ή ο eu-LISA απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από την ευθύνη αυτή εάν αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται ουδόλως για το ζημιογόνο γεγονός. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης κατά κράτους μέλους διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του εναγόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 53α

 

Κυρώσεις

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε επεξεργασία δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο SIS ή κάθε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών που αντίκειται στον παρόντα κανονισμό να τιμωρείται σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και περιλαμβάνουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 

Η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μεριμνούν ώστε τα μέλη του προσωπικού τους ή τα μέλη των ομάδων τους που έχουν πρόσβαση στο SIS υπό την ευθύνη των εν λόγω οργανισμών και που επεξεργάζονται δεδομένα του SIS κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα από τον Οργανισμό ή, στην περίπτωση των μελών ομάδας, από το κράτος μέλος καταγωγής τους.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τον ετήσιο αριθμό θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τη συχνότητα αναζήτησης στο SIS και τη συχνότητα πρόσβασης στο SIS για τους σκοπούς της εισαγωγής, επικαιροποίησης ή διαγραφής μιας καταχώρισης, τόσο συνολικά όσο και για κάθε επιμέρους κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 26. Οι στατιστικές που παράγονται δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ετήσια στατιστική έκθεση δημοσιεύεται.

3.  Ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τον ετήσιο αριθμό θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τη συχνότητα αναζήτησης στο SIS και τη συχνότητα πρόσβασης στο SIS για τους σκοπούς της εισαγωγής, συμπλήρωσης, επικαιροποίησης ή διαγραφής μιας καταχώρισης, τόσο συνολικά όσο και για κάθε επιμέρους κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 26. Οι στατιστικές που παράγονται δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ετήσια στατιστική έκθεση δημοσιεύεται.

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη, καθώς και η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχουν στον Οργανισμό και στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8.

4.  Τα κράτη μέλη, καθώς και η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχουν στον Οργανισμό και στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 7 και 8.

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής κάθε στατιστική έκθεση την οποία καταρτίζει. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νομικών πράξεων της Ένωσης, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητεί από τον Οργανισμό να παρέχει πρόσθετες ειδικές στατιστικές εκθέσεις, είτε τακτικές είτε έκτακτες, σχετικά με τις επιδόσεις ή τη χρήση του SIS και την επικοινωνία σε επίπεδο SIRENE.

5.  Ο Οργανισμός παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθώς και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κάθε στατιστική έκθεση την οποία καταρτίζει και κάθε ειδική στατιστική έκθεση που του ζητείται. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νομικών πράξεων της Ένωσης, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητεί από τον Οργανισμό να παρέχει πρόσθετες ειδικές στατιστικές εκθέσεις, είτε τακτικές είτε έκτακτες, σχετικά με τις επιδόσεις ή τη χρήση του SIS και την επικοινωνία σε επίπεδο SIRENE.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 παράγραφος 5, ο Οργανισμός εγκαθιστά, υλοποιεί και φιλοξενεί κεντρικό αποθετήριο στις τεχνικές εγκαταστάσεις του, το οποίο περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 παράγραφος 5 και τα οποία δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων, και παρέχει στην Επιτροπή και στους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ο Οργανισμός χορηγεί στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο με χρήση μέσων ασφαλούς πρόσβασης μέσω της επικοινωνιακής υποδομής με έλεγχο της πρόσβασης και με συγκεκριμένα προφίλ χρηστών αποκλειστικά για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων.

Για τους σκοπούς των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 παράγραφος 5, ο Οργανισμός εγκαθιστά, υλοποιεί και φιλοξενεί κεντρικό αποθετήριο στις τεχνικές εγκαταστάσεις του, το οποίο περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 παράγραφος 5 και τα οποία δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων, και παρέχει στην Επιτροπή και στους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Κατόπιν αιτήσεως, ο Οργανισμός χορηγεί στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ στη Eurojust και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής πρόσβαση στα ειδικά στοιχεία και στις ειδικές πληροφορίες του κεντρικού αποθετηρίου με χρήση μέσων ασφαλούς πρόσβασης μέσω της επικοινωνιακής υποδομής με έλεγχο της πρόσβασης και με συγκεκριμένα προφίλ χρηστών αποκλειστικά για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Δύο έτη από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά διετία στη συνέχεια, ο Οργανισμός υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους, καθώς και για τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

7.  Ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά διετία στη συνέχεια, ο Οργανισμός υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους, καθώς και για την εισαγωγή της λειτουργίας του αυτοματοποιημένου αρχείου δακτυλικών αποτυπωμάτων και τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τρία έτη από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά τετραετία στη συνέχεια, η Επιτροπή εκπονεί συνολική αξιολόγηση του κεντρικού SIS και της διμερούς και πολυμερούς ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνεται η εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους, η εκτίμηση κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το κεντρικό SIS, η ασφάλεια του κεντρικού SIS και οι τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

8.  Ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά διετία στη συνέχεια, η Επιτροπή εκπονεί συνολική αξιολόγηση του κεντρικού SIS και της διμερούς και πολυμερούς ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβάνεται η εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους, η εκτίμηση κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το κεντρικό SIS, η ασφάλεια του κεντρικού SIS και οι τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνονται επίσης η εισαγωγή της λειτουργίας του αυτοματοποιημένου αρχείου δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι ενημερωτικές εκστρατείες για το SIS που διοργανώνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19. Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 54α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 παράγραφος 2α, στο άρθρο 28 παράγραφος 4 και στο άρθρο 58 παράγραφος 2α, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 παράγραφος 2α, στο άρθρο 28 παράγραφος 4 και στο άρθρο 58 παράγραφος 2α, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 27 παράγραφος 7, το άρθρο 28 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφαρμόζεται από την ημερομηνία την οποία καθορίζει η Επιτροπή έπειτα από:

2.  Εφαρμόζεται από... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], με εξαίρεση το άρθρο 5, το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 15 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2α, το άρθρο 28 παράγραφος 4, το άρθρο 42 παράγραφος 4, το άρθρο 54 παράγραφος 6, το άρθρο 54α, το άρθρο 55 και το άρθρο 58 παράγραφος 2α, τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

α)  τη θέσπιση των αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων·

 

β)  τη γνωστοποίηση από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή ότι έχουν προβεί στις αναγκαίες τεχνικές και νομικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων του SIS και την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

 

γ)  τη γνωστοποίηση από τον Οργανισμό προς την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων δοκιμών σε σχέση με το CS-SIS και την αλληλεπίδραση μεταξύ CS-SIS και N.SIS.

 

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εισαχθεί μια καθορισμένη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, η οποία μπορεί, ωστόσο, να προσαρμοσθεί, εάν είναι αναγκαίο, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (βλ. τροπολογία στην παράγραφο 2α κατωτέρω). Εν τω μεταξύ, οι διατάξεις που είναι απαραίτητες για τα εκτελεστικά μέτρα και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα, ώστε οι εργασίες για τα μέτρα αυτά να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα με την έναρξη ισχύος.

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 54α σχετικά με τροποποιήσεις της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το ισχύον νομικό πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν II («SIS II»), μολονότι συμφωνήθηκε από την περίοδο 2006/2007, άρχισε να ισχύει μόλις στις 9 Απριλίου 2013, όταν το σύστημα SIS II ήταν έτοιμο.

Έπειτα από αυτές τις εξαιρετικά λυπηρές καθυστερήσεις, καθώς και από μια επένδυση οκταπλάσια από την προβλεπόμενη, το SIS II εξελίχθηκε, ωστόσο, σε μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Όπως προκύπτει από την έκθεση αξιολόγησης των στατιστικών στοιχείων της Επιτροπής και του SIS II, ο αριθμός των καταχωρίσεων και των επισκέψεων αυξάνεται διαρκώς.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης από τα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση που συνοδεύει τις τρέχουσες προτάσεις και τις αξιολογήσεις και συστάσεις σχετικά με τον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν καταδεικνύει ορισμένες φορές σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη μη ορθή ή λανθασμένη εφαρμογή του νομικού πλαισίου του SIS II. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν από προβλήματα ποιότητας των δεδομένων, έλλειψη κατάρτισης των τελικών χρηστών έως ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις καταχωρίσεις και τις καθυστερήσεις των τμημάτων SIRENE έπειτα από μια θετική απάντηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όσον αφορά την τρομοκρατία.

Το SIS υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση και το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται από τις νέες αυτές προτάσεις, καθώς και από τις τροπολογίες στο σχέδιο αυτό. Ωστόσο, ο εισηγητής καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως όλες τις συστάσεις που τους απευθύνθηκαν και να λάβουν αμελλητί όλα τα μέτρα για την πλήρη αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων που παρέχει το SIS II σύμφωνα με το νομικό του πλαίσιο.

Θέση του εισηγητή επί των νέων προτάσεων

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής, καθώς ενισχύουν περαιτέρω το SIS, υπογραμμίζοντας τον πραγματικό ευρωπαϊκό του χαρακτήρα, διατηρώντας τα κύρια χαρακτηριστικά του και αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ελλείψεις σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις και παρουσιάζει στο παρόν σχέδιο έκθεσης μια σειρά τροπολογιών προς τον σκοπό αυτό. Οι τροπολογίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αρχιτεκτονική

Ο εισηγητής έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να ενισχυθεί διαρθρωτικά το σύστημα ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει όλο και περισσότερα δεδομένα, ιδίως βιομετρικά δεδομένα, νέες λειτουργίες αναζήτησης και περισσότερους χρήστες. Είναι σαφές ότι, ως το βασικό σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα σύνορα, πρέπει να είναι διαθέσιμο στους τελικούς χρήστες ανά πάσα στιγμή και με αξιόπιστο τρόπο. Ο εισηγητής αμφιβάλλει, ωστόσο, ότι η λύση που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή η υποχρέωση όλων των κρατών μελών να έχουν ένα εθνικό αντίγραφο, αποτελεί τον σωστό δρόμο. Το Κοινοβούλιο ήταν πάντα σκεπτικό για τα εθνικά και τεχνικά αντίγραφα, κυρίως λόγω των εγγενών κινδύνων για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο, ως συμβιβαστική λύση, αποδέχθηκε - και αποδέχεται - ότι τα κράτη μέλη που θέλουν να έχουν εθνικά αντίγραφα μπορούν να τα έχουν. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί είναι να επιβάλει αυτή την υποχρέωση σε όσα δεν θέλουν. Μετά τη συμφωνία για το νομικό πλαίσιο του SIS II, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια και δαπανήθηκαν χρήματα για να λειτουργήσει ένα κεντρικό σύστημα που να λειτουργεί σωστά. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του συστήματος σε αυτό το επίπεδο. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας και της χωρητικότητας του κεντρικού συστήματος για τους τελικούς χρήστες. Συγκεκριμένα, το CS-SIS θα πρέπει να περιέχει ένα επιπλέον αντίγραφο και ένα εφεδρικό σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε ταυτόχρονη ενεργή λειτουργία. Στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του SIS με την επικάλυψη όλων των βασικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής υποδομής. Τέλος, ο eu-LISA θα πρέπει να γίνει ο μόνος υπεύθυνος για την επικοινωνιακή υποδομή.

Πρόσβαση στο σύστημα

Η Επιτροπή προτείνει να προβλεφθούν ενισχυμένες δυνατότητες πρόσβασης για μια σειρά ευρωπαϊκών οργανισμών. Παρότι ο εισηγητής συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές, υπέβαλε ωστόσο μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν στον ακριβέστερο ορισμό, με αναφορά στις υπάρχουσες εντολές των αντίστοιχων οργανισμών, των συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα του SIS. Προτείνει επίσης να αυξηθούν οι διασφαλίσεις από την άποψη αυτή, είτε πρόκειται για την προηγούμενη κατάρτιση, την τήρηση αρχείων καταγραφής ή την εποπτεία.

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα στην προστιθέμενη αξία του συστήματος και αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, εξασφαλίζοντας, ειδικότερα, την πρόσβαση σε όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο, η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να εξαρτάται από την εφαρμογή όλων των νομικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και από τη δυνατότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των νομικών διατάξεων, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν.

Ασφάλεια δεδομένων

Δεδομένης της φύσης των δεδομένων που περιέχονται στο SIS, η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο. Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι ο eu-LISA και τα κράτη μέλη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στον τομέα αυτό. Ωστόσο, η περίπτωση της παραβίασης στο SIS μέσω εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών στη Δανία θα πρέπει να υπενθυμίζει την αύξηση των προσπαθειών στον τομέα αυτό. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες διατάξεις σχετικά με τα περιστατικά ασφάλειας που προτείνει η Επιτροπή. Προτείνει ορισμένες τροπολογίες σχετικά με τη διάταξη αυτή, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών φορέων και των κρατών μελών. Προτείνει επίσης, έχοντας υπόψη την υπόθεση της Δανίας, ότι τα κράτη μέλη και ο eu-LISA θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες των αναδόχων. Τέλος, προστίθενται ορισμένες άλλες απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Προστασία των δεδομένων

Η προστασία δεδομένων για το SIS είναι σύνθετη λόγω της διττής φύσης του ως βάσης δεδομένων για τη μετανάστευση και την επιβολή του νόμου. Επιπλέον, οι διαφορετικοί χρήστες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο υπόκεινται σε ευρύ φάσμα νομικών διατάξεων. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πρόβλεψη κατάλληλων διασφαλίσεων, οι οποίες θα είναι επίσης αρκετά ισχυρές ώστε να αντέξουν στη δοκιμασία της καθημερινής χρήσης. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι εξίσου σημαντική για την ακεραιότητα και τη νομιμότητα του συστήματος, όπως και οι επιτυχίες του. Για τον λόγο αυτό προτείνεται μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν κυρίως στην αποσαφήνιση των εφαρμοστέων κανόνων. Επιπλέον, ορισμένες διατάξεις ενισχύονται και ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

Καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης που πρέπει να χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου ο ίδιος υπήκοος τρίτης χώρας υπόκειται σε καταχώριση άρνησης εισόδου και ταυτόχρονα διαθέτει έγγραφο κράτους μέλους που του χορηγεί δικαίωμα παραμονής. Ο εισηγητής υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η συνεργασία είναι το κλειδί για να καταστεί ο χώρος Σένγκεν ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Ο εισηγητής εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια για την εναρμόνιση των κριτηρίων που πρέπει να εφαρμόζονται για την εισαγωγή καταχώρισης με σκοπό την άρνηση εισόδου στον χώρο Σένγκεν. Στο παρελθόν, το Κοινοβούλιο ζήτησε μεγαλύτερη εναρμόνιση κατά τη διαπραγμάτευση του νομικού πλαισίου του SIS II. Ως συμβιβαστική λύση, εισήχθη η ακόλουθη ρήτρα επανεξέτασης:

«Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για τους σκοπούς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής καταχωρίσεων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή παραμονής τρία έτη μετά την ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.» Βάσει της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή, στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας που έχει κατά τη Συνθήκη, καταρτίζει τις αναγκαίες προτάσεις για τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου χάριν υψηλότερου βαθμού εναρμόνισης των κριτηρίων για την εισαγωγή καταχωρίσεων.»

Δυστυχώς, η μόνη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό ήταν να προτείνει την κατάργηση αυτής της παραγράφου.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροπολογίες που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη εναρμόνιση. Τέλος, προτείνει επίσης ότι θα πρέπει να εισαχθούν άτομα που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία με σκοπό την άρνηση εισόδου.

Έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων

Ο χώρος Σένγκεν βρίσκεται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση. Η τρομοκρατία και η μετανάστευση έχουν οδηγήσει στους παρατεταμένους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, δημιουργώντας νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής θεωρεί ότι το SIS είναι σήμερα καθοριστικό για τον σκοπό αυτό και μπορεί να προσφέρει λύσεις. Συνεπώς, οι προτάσεις θα πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς αναβαθμίζουμε το μεγαλύτερο, καλύτερα εφαρμοζόμενο και πλέον χρησιμοποιούμενο κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και παρέχουμε έτσι συγκεκριμένες και άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τους ευρωπαίους πολίτες. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει να τεθεί σε ισχύ το νέο νομικό πλαίσιο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος. Θα πρέπει να εισαχθεί μια καθορισμένη προθεσμία προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά το νομικό πλαίσιο του SIS II.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (26.7.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Hilde Vautmans

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Θα συλλέγονται εξαιρετικά ευαίσθητα βιομετρικά δεδομένα. Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα τους, η συλλογή και η χρήση τους θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρή ανάλυση πριν να αποφασιστεί η καταχώρησή τους στο SIS. Τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία θα πρέπει να εισάγονται και να αναζητούνται μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες ικανοποιούν την απαίτηση της αναλογικότητας του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οριστούν υποχρεωτικοί κανόνες για τη διαβούλευση με τις εθνικές αρχές στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας έχει στην κατοχή του ή μπορεί να εξασφαλίσει έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια ή δικαίωμα παραμονής που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος, ενώ άλλο κράτος μέλος προτίθεται να εισαγάγει ή έχει ήδη εισαγάγει καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής που αφορά τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα στους συνοριοφύλακες, στις αστυνομικές αρχές και στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί υποχρεωτικό χρονικό πλαίσιο για ταχεία διαβούλευση με οριστικό αποτέλεσμα προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν πρόσωπα τα οποία αποτελούν απειλή.

(21)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οριστούν υποχρεωτικοί κανόνες για τη διαβούλευση με τις εθνικές αρχές στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας έχει στην κατοχή του ή μπορεί να εξασφαλίσει έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια ή δικαίωμα παραμονής που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος, ενώ άλλο κράτος μέλος προτίθεται να εισαγάγει ή έχει ήδη εισαγάγει καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής που αφορά τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα στους συνοριοφύλακες, στις αστυνομικές αρχές και στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και υποχρεωτικό χρονικό πλαίσιο για ταχεία διαβούλευση με οριστικό αποτέλεσμα προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν πρόσωπα τα οποία αποτελούν απειλή.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ούτε να διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.

(26)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στο SIS κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και οι πληροφορίες του SIS που διαθέτουν ήδη οι εξουσιοδοτημένες αρχές, δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ούτε να διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42α)  Πρέπει να απαιτούνται συγκεκριμένες διασφαλίσεις που θα διέπουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων ευάλωτων υπηκόων τρίτων χωρών, όπως παιδιών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42β)  Σε περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Όταν εισάγονται στο SΙS δεδομένα που αφορούν παιδί, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς σχετικούς με την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων αγνοούμενων παιδιών και για την εξυπηρέτηση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42γ)  Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με το SIS πρέπει να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν κατευθυντήριες γραμμές που πρόκειται να ορίζονται και να παρακολουθούνται από κοινού από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή χρήση όσον αφορά τα λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπων παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών, με βάση τον κατάλογο σημείων προς έλεγχο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανά πάσα στιγμή, τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου κατά τη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταναγκασμό επί των ανηλίκων για να τους αποσπάσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά και σεβασμό, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της ηλικίας τους. Ως εκ τούτου μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ιδιαίτερη κατάσταση των ανηλίκων. Πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53α)  Καμία τροπολογία ή προσθήκη νέων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να επιφέρει περιττά προσκόμματα για τα κράτη μέλη που πρόκειται να ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν ή έχουν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει τακτικά εκστρατείες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους του SIS, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές τους αρχές, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερώνουν τους πολίτες τους γενικά για το SIS.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει τακτικά εκστρατείες για την ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών, σχετικά με τους στόχους του SIS, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές τους αρχές, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερώνουν τους πολίτες τους, καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών, γενικά για το SIS.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  κατηγορία του εγγράφου ταυτότητας του προσώπου·

ιθ)  κατηγορία των παρόντων ή προηγούμενων εγγράφων ταυτότητας του προσώπου ή άλλων εγγράφων που έχουν χρησιμοποιηθεί έως το παρόν και φέρουν το δικό του ψευδώνυμο·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κα)  αριθμό(-ούς) του εγγράφου ταυτότητας του προσώπου·

κα)  αριθμό(-ούς) των παρόντων ή προηγούμενων εγγράφων ταυτότητας του προσώπου ή άλλων εγγράφων που έχουν χρησιμοποιηθεί έως το παρόν και φέρουν το δικό του ψευδώνυμο·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεδομένα σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την άρνηση εισόδου και παραμονής εισάγονται στο SIS βάσει εθνικής καταχώρισης η οποία απορρέει από απόφαση που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και βάσει ατομικής αξιολόγησης. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών ασκούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

1.  Δεδομένα σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την άρνηση εισόδου και παραμονής εισάγονται στο SIS βάσει εθνικής καταχώρισης η οποία απορρέει από απόφαση που έχει εκδοθεί, με σεβασμό στην αρχή «ne bis in idem», από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και βάσει ατομικής αξιολόγησης. Στο πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τον κανονισμό 2016/679, εξασφαλίζονται αποτελεσματικά ένδικα μέσα και προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και διαγραφής, ολοκλήρωσης ή κυρώσεώς τους, μεταξύ άλλων, και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν είναι παρόντες στο έδαφος της ΕΕ

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 27, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS και το δικαίωμα απευθείας αναζήτησής τους μπορεί επίσης να ασκείται από τις εθνικές δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας πριν από την απαγγελία κατηγορίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις συντονιστικές αρχές τους.

2.  Μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εντεταλμένων αρχών έχει πρόσβαση στο SIS αφού περάσει από την ενδεδειγμένη κατάρτιση για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Για τους σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 27, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS και το δικαίωμα απευθείας αναζήτησής τους μπορεί επίσης να ασκείται από τις εθνικές δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής έρευνας πριν από την απαγγελία κατηγορίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις συντονιστικές αρχές τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία εισάγονται στο SIS και το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών ασκείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους έναντι του οποίου τα πρόσωπα επικαλούνται το δικαίωμα αυτό.

1.  Το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία εισάγονται στο SIS και το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών ασκείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους έναντι του οποίου τα πρόσωπα επικαλούνται το δικαίωμα αυτό, ανεξάρτητα από το εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα βρίσκεται στο έδαφος της ΕΕ.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για να ζητήσει την πρόσβαση σε πληροφορίες ή διόρθωση, διαγραφή ή απαλοιφή πληροφοριών ή την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το αφορά.

1.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για να ζητήσει την πρόσβαση σε πληροφορίες ή διόρθωση, διαγραφή ή απαλοιφή πληροφοριών ή την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το αφορά, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται ή όχι στο έδαφος της ΕΕ όταν ασκείται η προσφυγή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.4.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Hilde Vautmans

15.5.2017

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0.

27.

14.

21.

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27.

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14.

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21.

0.

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0.  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0.

45.

3.

5.

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Ημερομηνία κατάθεσης

10.11.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45.

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3.

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5.

0.

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0.  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου