Postupak : 2016/0408(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0347/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0347/2017

Rasprave :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0412

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1298kWORD 163k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Carlos Coelho

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0882),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) i članak 79. stavak 2. točku (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0533/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0347/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Potrebno je točno utvrditi ciljeve sustava SIS, njegovu tehničku arhitekturu i njegovo financiranje, odrediti pravila za njegov rad i upotrebu u svim fazama te utvrditi odgovornosti, kategorije podataka koji će se unositi u sustav, svrhe u koje se ti podaci unose, kriterije za njihov unos, tijela ovlaštena za pristup podacima, upotrebu biometrijskih identifikatora i daljnja pravila o obradi podataka.

(6)  Potrebno je točno utvrditi ciljeve sustava SIS, njegovu tehničku arhitekturu i njegovo financiranje, odrediti pravila za njegov rad i upotrebu u svim fazama te utvrditi odgovornosti, kategorije podataka koji će se unositi u sustav, svrhe u koje se ti podaci unose, kriterije za njihov unos, pravila o brisanju upozorenja, tijela ovlaštena za pristup podacima, upotrebu biometrijskih identifikatora i daljnja pravila o zaštiti i obradi podataka.

Obrazloženje

Ovom bi Uredbom također trebalo utvrditi pravila o brisanju suvišnih upozorenja i o pitanjima zaštite podataka specifičnih za SIS.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Nadležna tijela trebala bi moći unijeti u SIS konkretne informacije o svim posebnim i objektivnim fizičkim značajkama osobe, koje nisu podložne promjenama. Te informacije mogu se odnositi na značajke kao što su „piercing”, tetovaže, madeži, ožiljci itd. Međutim, u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a podacima unesenima u SIS ne bi trebalo otkrivati osjetljive informacije o osobi, kao što su etnička pripadnost, vjeroispovijest, invaliditet, spol ili seksualna orijentacija.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  SIS se sastoji od središnjeg sustava (Središnji SIS) i nacionalnih sustava s potpunom ili djelomičnom kopijom baze podataka sustava SIS. Budući da je SIS najvažniji instrument za razmjenu informacija u Europi, potrebno je osigurati njegov kontinuirani rad na središnjoj i na nacionalnoj razini. Stoga bi svaka država članica trebala izraditi djelomičnu ili potpunu kopiju baze podataka SIS-a te uspostaviti rezervni sustav.

(7)  SIS se sastoji od središnjeg sustava (Središnji SIS) i nacionalnih sustava koji mogu sadržavati potpunu ili djelomičnu kopiju baze podataka sustava SIS. Budući da je SIS najvažniji instrument za razmjenu informacija u Europi, potrebno je osigurati njegov kontinuirani rad na središnjoj i na nacionalnoj razini. Zbog toga bi trebao postojati pouzdan zajednički rezervni sustav Središnjeg SIS-a (po principu aktivne replikacije – „active-active solution”) kojim bi se jamčila stalna dostupnost podataka SIS-a krajnjim korisnicima u slučaju kvara, nadogradnje ili održavanja središnjeg sustava te rezervna komunikacijska infrastruktura. Potrebna su znatna ulaganja kako bi se ojačao i poboljšao središnji sustav, njegovi rezervni sustavi i komunikacijska infrastruktura.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Potrebno je izraditi priručnik s detaljnim pravilima za razmjenu određenih dopunskih informacija povezanih s mjerama koje se poduzimaju na temelju upozorenja. Nacionalna tijela u svakoj državi članici (uredi SIRENE) trebala bi osigurati razmjenu tih informacija.

(8)  Potrebno je izraditi priručnik s detaljnim pravilima za razmjenu određenih dopunskih informacija povezanih s mjerama koje se poduzimaju na temelju upozorenja (Priručnik SIRENE). Nacionalna tijela u svakoj državi članici (uredi SIRENE) trebala bi osigurati brzu i učinkovitu razmjenu tih informacija. U slučaju upozorenja o terorističkim kaznenim djelima ili o djeci uredi SIRENE trebaju djelovati odmah.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Da bi se održavala učinkovita razmjena dopunskih informacija povezanih s mjerama koje se poduzimaju na temelju upozorenja, primjereno je dodatno ojačati funkcioniranje ureda SIRENE određivanjem zahtjeva koji se odnose na dostupne resurse, osposobljavanje korisnika i rok za odgovor na upite koje pošalju drugi uredi SIRENE.

(9)  Da bi se osigurala učinkovita razmjena dopunskih informacija povezanih s mjerama koje se poduzimaju na temelju upozorenja, primjereno je dodatno ojačati funkcioniranje ureda SIRENE određivanjem zahtjeva koji se odnose na dostupne resurse, osposobljavanje korisnika i rok za odgovor na upite koje pošalju drugi uredi SIRENE.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Kako bi se mogle u potpunosti iskoristiti funkcije sustava SIS, države članice trebale bi osigurati da krajnji korisnici i osoblje ureda SIRENE redovito pohađaju obuku, među ostalim o sigurnosti podataka i njihovoj zaštiti. U suradnji s nacionalnim uredom SIRENE trebaju se uspostaviti nacionalne norme za osposobljavanje krajnjih korisnika u pogledu načela i praksi povezanih s kvalitetom podataka. Države članice trebale bi pozvati osoblje ureda SIRENE da pomognu u osposobljavanju svih tijela koja unose upozorenja, pri čemu se treba usredotočiti na kvalitetu podataka i maksimalno korištenje SIS-a II. Osposobljavanje se provodi u skladu s Priručnikom SIRENE za voditelje osposobljavanja. U onoj mjeri u kojoj je to moguće uredi SIRENE trebaju predvidjeti i organiziranje razmjene osoblja s ostalim uredima SIRENE najmanje jednom godišnje. Države članice potiču se na to da poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi izbjegle gubitak vještina i iskustva zbog mijenjanja osoblja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za točnost podataka unesenih u SIS, Agencija bi trebala postati odgovorna za dodatno jačanje kvalitete podataka uvođenjem središnjeg alata za praćenje kvalitete podataka te za redovitu izradu izvješća namijenjenih državama članicama.

(11)  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za točnost podataka unesenih u SIS, Agencija bi trebala postati odgovorna za dodatno jačanje kvalitete podataka uvođenjem središnjeg alata za praćenje kvalitete podataka te za redovitu izradu izvješća namijenjenih državama članicama. Kako bi se dodatno povećala kvaliteta podataka u SIS-u, Agencija bi za upotrebu sustava SIS trebala osposobljavati i nacionalna obrazovna tijela i, u mjeri u kojoj je to moguće, osoblje SIRENE i krajnje korisnike. To bi osposobljavanje trebalo biti posebno usredotočeno na mjere poboljšanja kvalitete podataka u SIS-u.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Da bi se omogućilo bolje praćenje upotrebe sustava SIS za analizu trendova u pogledu migracijskog pritiska i upravljanja granicama, Agencija bi trebala moći razviti vrhunsku sposobnost za statističko izvješćivanje država članica, Komisije, Europola i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu bez ugrožavanja cjelovitosti podataka. Stoga bi trebalo uspostaviti središnji statistički repozitorij. Dobiveni statistički podaci ne bi trebali sadržavati osobne podatke.

(12)  Da bi se omogućilo bolje praćenje upotrebe sustava SIS za analizu trendova u pogledu migracijskog pritiska i upravljanja granicama, Agencija bi trebala moći razviti vrhunsku sposobnost za statističko izvješćivanje država članica, Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Europola i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu bez ugrožavanja cjelovitosti podataka. Stoga bi trebalo uspostaviti središnji statistički repozitorij. Dobiveni statistički podaci koji se zadržavaju u repozitoriju ili koje repozitorij producira ne bi trebali sadržavati osobne podatke definirane u Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

________________

 

1a Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  SIS bi trebao sadržavati dodatne kategorije podataka koje bi krajnjim korisnicima omogućile da bez odgode donose utemeljene odluke na osnovi upozorenja. Stoga bi upozorenja u svrhu odbijanja ulaska i boravka trebala sadržavati informacije o odluci na kojoj se upozorenje temelji. Radi lakše identifikacije i otkrivanja višestrukih identiteta upozorenje bi trebalo uključivati bilješku o osobnoj ispravi ili broj i kopiju takvog dokumenta ako su dostupni.

(13)  SIS bi trebao sadržavati dodatne kategorije podataka koje bi krajnjim korisnicima omogućile da bez odgode donose utemeljene odluke na osnovi upozorenja. Stoga bi upozorenja u svrhu odbijanja ulaska i boravka trebala sadržavati informacije o odluci na kojoj se upozorenje temelji. Radi lakše identifikacije i otkrivanja višestrukih identiteta upozorenje bi trebalo uključivati bilješku o osobnoj ispravi ili broj i kopiju u boji takvog dokumenta ako su dostupni.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  SIS bi trebao omogućavati obradu biometrijskih podataka, što bi pridonijelo pouzdanoj identifikaciji predmetnih osoba. Iz istog bi razloga SIS trebao omogućavati i obradu podataka osoba čiji je identitet zloupotrijebljen (da bi se izbjegle neugodnosti zbog pogrešne identifikacije), pri čemu je potrebno primjenjivati odgovarajuće zaštitne mjere; osobito suglasnost predmetnog pojedinca i strogo ograničenje svrha u koje se ti podaci mogu zakonito obrađivati.

(15)  SIS bi trebao omogućavati obradu biometrijskih podataka, što bi pridonijelo pouzdanoj identifikaciji predmetnih osoba. Pri svakom unošenju i korištenju fotografija, prikaza lica i daktiloskopskih podataka ne smije se premašiti ono što je nužno za ostvarivanje željenih ciljeva, to unošenje i korištenje mora biti dopušteno pravom Unije, pri njemu se moraju poštovati temeljna prava, uključujući najbolji interes djeteta, te mora biti u skladu s relevantnim odredbama o zaštiti podataka utvrđenima u pravnim instrumentima SIS-a, Uredbi (EU) 2016/679 i Direktivi (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Zbog istog bi razloga SIS trebao omogućavati i obradu podataka osoba čiji je identitet zloupotrijebljen (da bi se izbjegle neugodnosti zbog pogrešne identifikacije), pri čemu je potrebno primjenjivati odgovarajuće zaštitne mjere; osobito suglasnost predmetnog pojedinca i strogo ograničenje svrha u koje se ti osobni podaci mogu zakonito obrađivati.

 

_______________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.)

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Države članice trebale bi poduzeti potrebne tehničke mjere tako da svaki put kad su krajnji korisnici ovlašteni za pretraživanje nacionalne policijske ili imigracijske baze podataka istodobno pretražuju i SIS u skladu s člankom 4. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća44. Time bi se trebalo osigurati da SIS funkcionira kao glavna kompenzacijska mjera na području bez unutarnjih graničnih kontrola i bolje obuhvatiti prekograničnu dimenziju kriminaliteta i mobilnosti kriminalaca.

(16)  Države članice trebale bi poduzeti potrebne tehničke mjere tako da svaki put kad su krajnji korisnici ovlašteni za pretraživanje nacionalne policijske ili imigracijske baze podataka istodobno pretražuju i SIS uz potpuno poštovanje članka 4. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća44 i članka 5. Uredbe (EU) 2016/679. Time bi se trebalo osigurati da SIS funkcionira kao glavna kompenzacijska mjera na području bez unutarnjih graničnih kontrola i bolje obuhvatiti prekograničnu dimenziju kriminaliteta i mobilnosti kriminalaca.

__________________

__________________

44 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP, SL L 119, 4.5.2016., str. 89.

 

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Ovom bi se Uredbom trebali odrediti uvjeti za upotrebu daktiloskopskih podataka i prikaza lica za identifikaciju. Upotreba prikaza lica za identifikaciju u SIS-u trebala bi pomoći i u osiguravanju dosljednosti postupaka graničnog nadzora pri kojima su za identifikaciju i potvrdu identiteta potrebni daktiloskopski podaci i prikazi lica. Pretraživanje na temelju daktiloskopskih podataka trebalo bi biti obvezno ako postoji sumnja u identitet osobe. Prikazi lica trebali bi se upotrebljavati za identifikaciju samo pri redovnim graničnim kontrolama na samoposlužnim točkama i elektroničkim vratima.

(17)  Ovom bi se Uredbom trebali odrediti uvjeti za upotrebu daktiloskopskih podataka, fotografija i prikaza lica za identifikaciju. Upotreba daktiloskopskih podataka i prikaza lica za identifikaciju u SIS-u trebala bi pomoći i u osiguravanju dosljednosti postupaka graničnog nadzora pri kojima su za identifikaciju i potvrdu identiteta potrebni otisci prstiju i prikazi lica. Pretraživanje na temelju daktiloskopskih podataka trebalo bi biti obvezno ako se identitet osobe ne može utvrditi ni na koji drugi način. Kako bi se provjerilo pojavljuje li se osoba već u SIS-u pod drugim identitetom ili upozorenjem, trebalo bi biti moguće pretražiti otiske prstiju prije unošenja novog upozorenja. Prikazi lica trebali bi se upotrebljavati za identifikaciju samo pri redovnim graničnim kontrolama na samoposlužnim točkama i elektroničkim vratima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Uvođenjem usluge za automatsku identifikaciju otisaka prstiju u okviru sustava SIS dopunjuje se postojeći mehanizam iz prümskih odluka o uzajamnom prekograničnom internetskom pristupu određenim nacionalnim bazama podataka o DNK-u i sustavima za automatsku identifikaciju otisaka prstiju. Mehanizmom iz prümskih odluka omogućuje se međusobna povezivost nacionalnih sustava za identifikaciju otisaka prstiju, pri čemu država članica može slanjem zahtjeva utvrditi je li počinitelj kaznenog djela čiji su otisci prstiju pronađeni poznat u nekoj drugoj državi članici. Mehanizmom iz prümskih odluka potvrđuje se je li osoba kojoj pripadaju otisci prstiju poznata u određenom trenutku. Stoga ako počinitelj poslije postane poznat u bilo kojoj državi članici, on neće nužno biti uhvaćen. Pretraživanjem daktiloskopskih podataka u SIS-u omogućuje se aktivna potraga za počiniteljem.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Trebalo bi omogućiti da se otisci prstiju pronađeni na mjestu zločina usporede s daktiloskopskim podacima pohranjenima u SIS-u ako postoji velika vjerojatnost da pripadaju počinitelju teškog ili terorističkog kaznenog djela. Teškim kaznenim djelima trebala bi se smatrati kaznena djela navedena u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/584/PUP45, a „terorističkim kaznenim djelima” trebala bi se smatrati kaznena djela prema nacionalnom pravu na koje se poziva u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/475/PUP46.

(18)  Trebalo bi omogućiti da se potpuni ili nepotpuni skupovi otisaka prstiju ili dlanova pronađeni na mjestu zločina usporede s daktiloskopskim podacima pohranjenima u SIS-u ako postoji velika vjerojatnost da pripadaju počinitelju teškog ili terorističkog kaznenog djela, pod uvjetom da nadležna tijela ne mogu utvrditi identitet osobe upotrebom bilo koje druge nacionalne ili međunarodne baze podataka te baze podataka Unije.

__________________

__________________

45 Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

 

46 Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Veća djelotvornost, usklađenost i dosljednost mogu se postići uvođenjem obveze unošenja u SIS svih zabrana ulaska koje izdaju nadležna tijela država članica u skladu s postupcima kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ47 te utvrđivanjem zajedničkih pravila za unošenje takvih upozorenja nakon vraćanja državljanina treće zemlje s nezakonitim boravkom. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da između trenutka kad državljanin treće zemlje napusti schengenski prostor i aktivacije upozorenja u SIS-u ne bude vremenskog razmaka. Time bi se trebalo osigurati uspješno izvršenje zabrana ulaska na vanjskim graničnim prijelazima, čime bi se djelotvorno sprečavao ponovni ulazak u schengenski prostor.

(20)  Veća djelotvornost, usklađenost i dosljednost mogu se postići uvođenjem obveze unošenja u SIS svih zabrana ulaska koje izdaju nadležna tijela država članica u skladu s postupcima kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ47 te utvrđivanjem zajedničkih pravila za unošenje takvih upozorenja nakon vraćanja državljanina treće zemlje s nezakonitim boravkom. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da između trenutka kad državljanin treće zemlje napusti schengenski prostor i aktivacije upozorenja u SIS-u ne bude vremenskog razmaka. Time bi se trebalo osigurati izvršenje zabrana ulaska na vanjskim graničnim prijelazima, čime bi se djelotvorno sprečavao ponovni ulazak u schengenski prostor.

_________________

_________________

47 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

47 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

Obrazloženje

Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi obvezna pravila za savjetovanje nacionalnih tijela u slučaju kad državljanin treće zemlje ima ili bi mogao dobiti valjanu boravišnu dozvolu ili drugo ovlaštenje ili pravo kojim se odobrava boravak u jednoj državi članici, a druga država članica namjerava unijeti ili je već unijela upozorenje o odbijanju ulaska i boravka tom državljaninu treće zemlje. U takvim se situacijama službenici graničnog nadzora, policija i tijela nadležna za imigraciju suočavaju s velikim nedoumicama. Stoga je primjereno predvidjeti obvezni vremenski okvir za brzo savjetovanje s konačnim ishodom kako bi se izbjeglo da osobe koje predstavljaju prijetnju ulaze schengenski prostor.

(21)  Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi obvezna pravila za savjetovanje nacionalnih tijela u slučaju kad državljanin treće zemlje ima ili bi mogao dobiti valjanu boravišnu dozvolu ili drugo ovlaštenje ili pravo kojim se odobrava boravak u jednoj državi članici, a druga država članica namjerava unijeti ili je već unijela upozorenje o odbijanju ulaska i boravka tom državljaninu treće zemlje. U takvim se situacijama službenici graničnog nadzora, policija i tijela nadležna za imigraciju suočavaju s velikim nedoumicama. Stoga je primjereno predvidjeti jasne smjernice i obvezan vremenski okvir za brzo savjetovanje s konačnim ishodom kako bi osobe koje imaju pravo na zakonit boravak u Uniji imale pravo ući u Uniju bez poteškoća i kako bi se spriječio ulazak osoba koje na njega nemaju pravo.

Obrazloženje

Uvodna izjava treba biti neutralna u pogledu ishoda rasprava među državama članicama. U nekim će slučajevima pojedinci dobiti boravišnu dozvolu. U drugima će se zadržati zabrana ulaska.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Upozorenja se ne bi trebala čuvati u SIS-u dulje nego što je potrebno za ostvarenje svrha u koje su izdana. Da bi se smanjilo administrativno opterećenje tijela uključenih u obradu podataka o pojedincima u različite svrhe, primjereno je uskladiti najdulje razdoblje čuvanja upozorenja o odbijanju ulaska i boravka s najduljim mogućim trajanjem zabrana ulaska izdanih u skladu s postupcima kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ. Stoga bi razdoblje čuvanja upozorenja o osobama trebalo biti ograničeno na najviše pet godina. Načelno bi se upozorenja o osobama nakon pet godina trebala automatski brisati iz sustava SIS. Odluke o čuvanju upozorenja o osobama trebale bi se temeljiti na sveobuhvatnoj pojedinačnoj procjeni. Države članice trebale bi u utvrđenom roku preispitati upozorenja o osobama i voditi statističke evidencije o broju upozorenja o osobama za koja je razdoblje čuvanja produljeno.

(23)  Upozorenja se ne bi trebala čuvati u SIS-u dulje nego što je potrebno za ostvarenje specifičnih svrha u koje su izdana. Stoga bi rok za preispitivanje upozorenja o osobama trebao biti ograničen na najviše tri godine. Načelno bi se upozorenja o osobama nakon tri godine trebala brisati iz sustava SIS. Odluke o čuvanju upozorenja o osobama trebale bi se temeljiti na sveobuhvatnoj pojedinačnoj procjeni. Države članice trebale bi u utvrđenom roku preispitati upozorenja o osobama i voditi statističke evidencije o broju upozorenja o osobama za koja je razdoblje čuvanja produljeno.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Unošenje i produljivanje roka valjanosti upozorenja u SIS-u trebalo bi biti podložno obvezi proporcionalnosti, pri čemu se razmatra je li konkretan slučaj primjeren, relevantan i dovoljno važan za unošenje upozorenja u SIS. U slučaju kaznenih djela u skladu s člancima 1., 2., 3. i 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma49 trebalo bi uvijek unijeti upozorenje o državljanima trećih zemalja u svrhe odbijanja ulaska i boravka uzimajući u obzir visoku razinu prijetnje i cjelokupni negativni učinak kao moguću posljedicu takve aktivnosti.

(24)  Unošenje i produljivanje roka valjanosti upozorenja u SIS-u trebalo bi biti podložno obvezi proporcionalnosti, pri čemu se razmatra je li konkretan slučaj primjeren, relevantan i dovoljno važan za unošenje upozorenja u SIS. U slučaju kaznenih djela u skladu s Direktivom (EU) 2017/541 trebalo bi, ako su ispunjeni određeni uvjeti, unijeti upozorenje o državljanima trećih zemalja u svrhe odbijanja ulaska i boravka uzimajući u obzir visoku razinu prijetnje i cjelokupni negativni učinak kao moguću posljedicu takve aktivnosti. To bi trebalo učiniti uzimajući u obzir moguće opasnosti za javni poredak ili nacionalnu sigurnost te u skladu s obvezama propisanim međunarodnim pravom, posebno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Konvencijom o statusu izbjeglica.

__________________

 

49 Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Cjelovitost podataka u sustavu SIS od ključne je važnosti. Stoga bi trebalo pružiti primjerene zaštitne mjere pri obradi podataka iz sustava SIS na središnjoj i na nacionalnoj razini da bi se osigurala sigurnost podataka u svim fazama njihove obrade i upotrebe. Tijela uključena u obradu podataka trebala bi biti obvezana sigurnosnim zahtjevima iz ove Uredbe i podložna jedinstvenom postupku izvješćivanja o incidentima.

(25)  Cjelovitost podataka u sustavu SIS od ključne je važnosti. Stoga bi trebalo pružiti primjerene zaštitne mjere pri obradi podataka iz sustava SIS na središnjoj i na nacionalnoj razini da bi se osigurala sigurnost podataka u svim fazama njihove obrade i upotrebe. Tijela uključena u obradu podataka trebala bi biti obvezana sigurnosnim zahtjevima iz ove Uredbe, pravilno osposobljena u tu svrhu, podložna jedinstvenom postupku izvješćivanja o incidentima i upoznata sa svim relevantnim kaznenim djelima i sankcijama.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Podaci koji se obrađuju u SIS-u primjenom ove Uredbe ne bi se trebali prosljeđivati niti stavljati na raspolaganje trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

(26)  Podaci koji se obrađuju u SIS-u i s njima povezane dopunske informacije koje se razmjenjuju primjenom ove Uredbe ne bi se trebali prosljeđivati niti stavljati na raspolaganje trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Da bi tijela nadležna za imigraciju mogla učinkovitije donositi odluke o pravu državljana trećih zemalja na ulazak i boravak na državnom području država članica te o vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, primjereno je odobriti im pristup sustavu SIS na temelju ove Uredbe.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Tijela država članica trebala bi primijeniti Uredbu (EU) 2016/67950 na obradu osobnih podataka na temelju ove Uredbe u slučajevima u kojima se ne primjenjuje Direktiva (EU) 2016/68051. Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća52 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provode institucije i tijela Unije pri izvršavanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe. U ovoj bi Uredbi prema potrebi trebalo dodatno razraditi odredbe Direktive (EU) 2016/680, Uredbe (EU) 2016/679 i Uredbe (EZ) br. 45/2001. Na obradu osobnih podataka koju provodi Europol primjenjuje se Uredba (EU) 2016/794 o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva53 (Uredba o Europolu).

(28)  Tijela država članica trebala bi primijeniti Uredbu (EU) 2016/67950 na obradu osobnih podataka na temelju ove Uredbe, osim ako tu obradu provode nadležna tijela država članica radi sprečavanja, istrage, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, izvršavanja kaznenih sankcija ili zaštite od prijetnji za javnu sigurnost.

__________________

__________________

50 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

50 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

51 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

 

52 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

 

53 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 25.5.2016., str. 53.).

 

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  Nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680 trebale bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provode nadležna tijela država članica radi sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, izvršavanja kaznenih sankcija ili zaštite od prijetnji za javnu sigurnost. Pravo uvida u podatke pohranjene u SIS-u trebala bi imati samo imenovana tijela odgovorna za sprečavanje, otkrivanje ili istragu terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela, čiju primjenu svih odredbi ove Uredbe i odredbi Direktive (EU) 2016/680 kako su prenesene u nacionalno pravo mogu zajamčiti države članice na način koji podliježe provjeri od strane nadležnih tijela, pa tako i nadzornog tijela osnovanog u skladu s člankom 41. Stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680, i čija primjena ove Uredbe podliježe ocjenjivanju u okviru mehanizma utvrđenog Uredbom Vijeća (EU) ) br. 1053/20131a.

 

__________________

 

1a Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 259, 6.11.2013., str. 27.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.b)  Uredba (EZ) br. 45/2001 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provode institucije i tijela Unije pri izvršavanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe.

 

__________________

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.c)  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća1a trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provodi Europol u okviru ove Uredbe.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 25.5.2016., str. 53.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.d)  U ovoj bi Uredbi prema potrebi trebalo dodatno razraditi odredbe Direktive (EU) 2016/680, Uredbe (EU) 2016/679, Uredbe (EU) 2016/794 i Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Nacionalna nezavisna nadzorna tijela trebala bi pratiti zakonitost obrade osobnih podataka koju provode države članice u vezi s ovom Uredbom. Trebala bi se utvrditi prava osoba na koje se podaci odnose na pristup, ispravljanje i brisanje svojih osobnih podataka pohranjenih u SIS i na naknadne pravne lijekove pred nacionalnim sudovima te pravila o uzajamnom priznavanju sudskih presuda. Stoga je primjereno zahtijevati da države članice dostavljaju godišnje statističke podatke.

(31)  Nacionalna nezavisna nadzorna tijela uspostavljena u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom (EU) 2016/680 (nadzorna tijela) trebala bi pratiti zakonitost obrade osobnih podataka koju provode države članice u vezi s ovom Uredbom, uključujući razmjenu dopunskih informacija, i trebala bi im se dodijeliti dostatna sredstva za obavljanje te zadaće. Trebala bi se utvrditi prava osoba na koje se podaci odnose na pristup, ispravljanje, ograničavanje obrade i brisanje svojih osobnih podataka pohranjenih u SIS i na naknadne pravne lijekove pred nacionalnim sudovima te pravila o uzajamnom priznavanju sudskih presuda. Stoga je primjereno zahtijevati da države članice dostavljaju godišnje statističke podatke.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32.a)  Europski nadzornik za zaštitu podataka trebao bi pratiti aktivnosti institucija i tijela Unije u vezi s obradom osobnih podataka u okviru ove Uredbe. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela trebali bi surađivati pri nadzoru nad SIS-om.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Uredbom (EU) 2016/794 (Uredba o Europolu) predviđa se da Europol podupire i jača mjere koje izvršavaju nadležna tijela država članica i njihovu suradnju u suzbijanju terorizma i teških kaznenih djela te pruža analizu i procjene opasnosti. Da bi se Europolu olakšalo izvršavanje njegovih zadaća, osobito u okviru Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata, primjereno je Europolu omogućiti pristup kategorijama upozorenja koje su utvrđene ovom Uredbom. Europolov Europski centar za borbu protiv krijumčarenja migranata ima važnu stratešku ulogu u suzbijanju nezakonitih migracija te bi trebao dobiti pristup upozorenjima o osobama kojima je odbijen ulazak i boravak na državnom području države članice bilo zbog razloga povezanih s kriminalom ili zbog nepridržavanja uvjeta ulaska i boravka.

(33)  Uredbom (EU) 2016/794 (Uredba o Europolu) predviđa se da Europol podupire i jača mjere koje izvršavaju nadležna tijela država članica i njihovu suradnju u suzbijanju terorizma i teških kaznenih djela te pruža analizu i procjene opasnosti. Da bi se Europolu olakšalo izvršavanje njegovih zadaća, osobito u okviru Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata, primjereno je Europolu omogućiti pristup kategorijama upozorenja koje su utvrđene ovom Uredbom.

Obrazloženje

Nije jasno na temelju čega Komisija pretpostavlja da su osobe kojima je zabranjen ulazak povezane s pomaganjem u nezakonitoj migraciji. Ne bi trebalo podržavati taj oblik profiliranja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Da bi se ispravili propusti u razmjeni informacija o terorizmu, osobito o stranim terorističkim borcima – pri čemu je praćenje njihova kretanja od presudne važnosti – države članice trebale bi istodobno s unošenjem upozorenja u SIS s Europolom razmjenjivati informacije o aktivnostima povezanima s terorizmom te pronađene podatke i s njima povezane informacije. Tako bi Europolov Europski centar za borbu protiv terorizma mogao provjeriti ima li u bazama podataka Europola dodatnih kontekstualnih informacija te osigurati visokokvalitetnu analizu, koja pridonosi razbijanju terorističkih mreža i, gdje je to moguće, sprečavanju njihovih napada.

(34)  Da bi se ispravili propusti u razmjeni informacija o terorizmu, osobito o stranim terorističkim borcima – pri čemu je praćenje njihova kretanja od presudne važnosti – države članice trebale bi istodobno s unošenjem upozorenja u SIS s Europolom razmjenjivati informacije o aktivnostima povezanima s terorizmom te pronađene podatke, s njima povezane informacije i informacije ako se mjera koju treba poduzeti ne može provesti. Takva razmjena informacija trebala bi se odvijati u skladu s primjenjivim odredbama o zaštiti podataka propisanima Uredbom (EU) 2016/679, Direktivom (EU) 2016/680 i Uredbom (EU) 2016/794.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Potrebno je utvrditi i jasna pravila namijenjena Europolu o obradi i preuzimanju podataka iz sustava SIS kako bi se omogućila njegova što cjelovitija upotreba pod uvjetom da se pritom poštuju standardi zaštite podataka u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EU) 2016/794. Ako pretraživanjem u sustavu SIS otkrije upozorenje koje je izdala država članica, Europol ne može poduzeti potrebne mjere. Stoga bi trebao o tome obavijestiti predmetnu državu članicu kako bi ona mogla poduzeti daljnje mjere.

(35)  Potrebno je utvrditi i jasna pravila namijenjena Europolu o obradi i preuzimanju podataka iz sustava SIS kako bi se omogućila njegova što cjelovitija upotreba pod uvjetom da se pritom poštuju standardi zaštite podataka u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EU) 2016/794. Ako pretraživanjem u sustavu SIS otkrije upozorenje koje je izdala država članica, Europol ne može poduzeti potrebne mjere. Stoga bi trebao o tome odmah obavijestiti predmetnu državu članicu kako bi ona mogla poduzeti daljnje mjere.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća54 predviđa se, u svrhu ove Uredbe, da država članica domaćin članovima timova europske granične i obalne straže ili timovima osoblja uključenoga u zadaće povezane s vraćanjem, koje je rasporedila Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, odobri uvid u europske baze podataka kad je to potrebno za ispunjenje operativnih ciljeva utvrđenih operativnim planom o graničnim kontrolama, nadzoru granica i vraćanju. Ostale relevantne agencije Unije, osobito Europski potporni ured za azil i Europol, mogu u timove za potporu upravljanju migracijama rasporediti i stručnjake koji nisu članovi njihova osoblja. Cilj raspoređivanja timova europske granične i obalne straže, timova osoblja čije su zadaće povezane s vraćanjem i timova za potporu upravljanju migracijama jest osigurati tehničko i operativno pojačanje državama članicama koje to zatraže, osobito onima koje su suočene s nerazmjernim migracijskim izazovima. Za ispunjavanje zadaća povjerenih timovima europske granične i obalne straže, timovima osoblja čije su zadaće povezane s vraćanjem i timovima za potporu upravljanju migracijama nužan je pristup SIS-u preko tehničkog sučelja Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu koje se povezuje sa Središnjim SIS-om. Ako tim ili timovi osoblja pretraživanjem u sustavu SIS otkriju upozorenje koje je izdala država članica, član tima ili osoblja ne može poduzeti potrebne mjere ako ga za to nije ovlastila država članica domaćin. Stoga bi trebao o tome obavijestiti predmetnu državu članicu kako bi ona mogla poduzeti daljnje mjere.

(36)  Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća54 predviđa se, u svrhu ove Uredbe, da država članica domaćin članovima timova utvrđenih u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624, koje je rasporedila Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, odobri uvid u europske baze podataka kad je to potrebno za ispunjenje operativnih ciljeva utvrđenih operativnim planom o graničnim kontrolama, nadzoru granica i vraćanju. Ostale relevantne agencije Unije, osobito Europski potporni ured za azil i Europol, mogu u timove za potporu upravljanju migracijama rasporediti i stručnjake koji nisu članovi njihova osoblja. Cilj raspoređivanja timova, kako je utvrđeno u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624, i timova za potporu upravljanju migracijama jest osigurati tehničko i operativno pojačanje državama članicama koje to zatraže, osobito onima koje su suočene s nerazmjernim migracijskim izazovima. Za ispunjavanje zadaća povjerenih timovima, kako je utvrđeno u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624, i timovima za potporu upravljanju migracijama nužan je pristup SIS-u preko tehničkog sučelja Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu koje se povezuje sa Središnjim SIS-om. Ako tim ili timovi osoblja pretraživanjem u sustavu SIS otkriju upozorenje koje je izdala država članica, član tima ili osoblja ne može poduzeti potrebne mjere ako ga za to nije ovlastila država članica domaćin. Stoga bi trebao o tome obavijestiti predmetnu državu članicu kako bi ona mogla poduzeti daljnje mjere.

_________________

_________________

54 Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

54 Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  U skladu s Uredbom (EU) 2016/1624 Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu priprema analize rizika. Te analize rizika obuhvaćaju sve aspekte koji su relevantni za europsko integrirano upravljanje granicama, posebice prijetnje koje mogu narušiti funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica. Upozorenja unesena u SIS u skladu s ovom Uredbom, osobito upozorenja o odbijanju ulaska i boravka, važne su informacije za procjenu mogućih prijetnji koje mogu utjecati na vanjske granice te bi stoga trebala biti dostupna radi analize rizika koju mora pripremiti Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu. Za ispunjavanje zadaća dodijeljenih Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu s obzirom na analizu rizika nužan je pristup sustavu SIS. Nadalje, u skladu s Komisijinim prijedlogom Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)55, Središnja jedinica ETIAS-a u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu provodit će provjere u SIS-u preko ETIAS-a da bi procijenila zahtjev za odobrenje putovanja, za što je, među ostalim, potrebno utvrditi postoji li u SIS-u upozorenje o državljaninu treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje putovanja. Zato bi i Središnja jedinica ETIAS-a u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala imati pristup SIS-u u mjeri koja je potrebna za izvršavanje njezinih ovlaštenja, to jest pristup svim kategorijama upozorenja o državljanima trećih zemalja za koje je izdano upozorenje u svrhu odbijanja ulaska i boravka te na koje se primjenjuje restriktivna mjera kojom se sprečava njihov ulazak na državno područje država članica ili tranzit preko njega.

[(37)  U skladu s [Uredbom .../... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)], Središnja jedinica ETIAS-a uspostavljena u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu provodit će provjere u SIS-u preko ETIAS-a da bi procijenila zahtjev za odobrenje putovanja, za što je, među ostalim, potrebno utvrditi postoji li u SIS-u upozorenje o državljaninu treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje putovanja. Zato bi Središnja jedinica ETIAS-a u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala imati pristup SIS-u u mjeri koja je nužno potrebna za izvršavanje njezinih ovlaštenja, to jest pristup svim kategorijama upozorenja o državljanima trećih zemalja za koje je izdano upozorenje u svrhu odbijanja ulaska i boravka te na koje se primjenjuje restriktivna mjera kojom se sprečava njihov ulazak na državno područje država članica ili tranzit preko njega.]

__________________

 

55 COM(2016)731 final.

 

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Zbog njihove tehničke prirode, razine detaljnosti i potrebe za redovitim ažuriranjem određeni aspekti sustava SIS ne mogu se iscrpno obuhvatiti odredbama ove Uredbe. Među njima su, primjerice, tehnička pravila o unosu podataka, ažuriranju, brisanju i pretraživanju podataka, pravila o kvaliteti podataka i pretraživanju u vezi s biometrijskim identifikatorima, pravila o usklađenosti i prioritetu upozorenja, dodavanju oznaka, poveznicama među upozorenjima, određivanju roka valjanosti upozorenja unutar maksimalnog vremenskog ograničenja te razmjeni dopunskih informacija. Stoga bi se provedbene ovlasti koje se odnose na te aspekte trebale dodijeliti Komisiji. Tehnička pravila o pretraživanju upozorenja ne bi trebala ometati rad nacionalnih aplikacija.

(38)  Zbog njihove tehničke prirode, razine detaljnosti i potrebe za redovitim ažuriranjem određeni aspekti sustava SIS ne mogu se iscrpno obuhvatiti odredbama ove Uredbe. Među njima su, primjerice, tehnička pravila o unosu podataka, ažuriranju, brisanju i pretraživanju podataka, pravila o kvaliteti podataka, dodavanju oznaka i poveznicama među upozorenjima. Stoga bi se provedbene ovlasti koje se odnose na te aspekte trebale dodijeliti Komisiji. Tehnička pravila o pretraživanju upozorenja ne bi trebala ometati rad nacionalnih aplikacija.

Obrazloženje

Podneseno radi usklađenosti s kasnijim amandmanima.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a)  Ispravna primjena ove Uredbe u interesu je svih država članica i potrebna kako bi schengenski prostor ostao područje bez unutarnjih graničnih kontrola. Kako bi se osigurala ispravna primjena ove Uredbe u državama članicama, od posebne su važnosti evaluacije koje se provode s pomoću mehanizma uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1053/2013. Države članice stoga bi trebale brzo reagirati u vezi sa svim preporukama koje su im dane. Ako se preporuke ne slijede, Komisija bi se trebala koristiti svojim ovlastima na temelju Ugovora.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Da bi se osigurala transparentnost, Agencija bi svake dvije godine trebala izraditi izvješće o tehničkom funkcioniranju Središnjeg SIS-a i komunikacijske infrastrukture, uključujući njezinu sigurnost, te o razmjeni dopunskih informacija. Komisija bi svake četiri godine trebala objaviti sveobuhvatnu evaluaciju.

(40)  Da bi se osigurala transparentnost, Agencija bi jednu godinu nakon početka funkcioniranja SIS-a trebala izraditi izvješće o tehničkom funkcioniranju Središnjeg SIS-a i komunikacijske infrastrukture, uključujući njezinu sigurnost, te o razmjeni dopunskih informacija. Komisija bi svake dvije godine trebala objaviti sveobuhvatnu evaluaciju.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40.a)  Kako bi se zajamčilo neometano funkcioniranje SIS-a, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu sljedećeg:

 

– donošenja priručnika koji sadrži detaljna pravila o razmjeni dopunskih informacija (Priručnik SIRENE);

 

– uvjeta koje je potrebno ispuniti za unos biometrijskih podataka u SIS;

 

– donošenja postupka za određivanje odgovorne države članice za unošenje upozorenja za državljane trećih zemalja koji podliježu mjerama ograničavanja;

 

– korištenja fotografija i prikaza lica u svrhu identifikacije osoba i

 

– amandmana na datum početka primjene ove Uredbe.

 

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva1a od 13. travnja 2016. Posebno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

____________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su naročito priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom se Uredbom posebno nastoji osigurati sigurno okruženje svim osobama s boravištem na području Europske unije i zaštita nezakonitih migranata od iskorištavanja i trgovine ljudima tako da se omogući njihova identifikacija uz potpuno poštovanje zaštite osobnih podataka.

(42)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su naročito priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom se Uredbom posebno treba poštovati zaštita osobnih podataka u skladu s člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te pritom treba nastojati osigurati sigurno okružje svim osobama s boravištem na području Europske unije i zaštitu nezakonitih migranata od iskorištavanja i trgovine ljudima. U slučajevima koji se odnose na djecu prvenstveno bi trebalo uzeti u obzir najbolje interese djeteta.

Obrazloženje

Lingvistička revizija čiji je cilj ponovno istaknuti potrebu za zaštitom osobnih podataka, koja je temeljno pravo. Posljednji dio posljednje rečenice zbunjujući je i zavaravajući.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(42.a)  Sve mjere koje se poduzimaju u pogledu sustava SIS trebale bi biti u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi pri uzimanju otisaka prstiju i prikaza lica državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom primjenjivati smjernice za zajedničku praksu koje će zajednički izraditi i nadzirati Agencija Europske unije za azil i Agencija Europske unije za temeljna prava, na temelju kontrolnog popisa koji je pripremila Agencija Europske unije za temeljna prava. Države članice tijekom uzimanja otisaka prstiju i prikaza lica uvijek trebaju poštovati dostojanstvo i fizički integritet maloljetnika. Države članice ne bi smjele upotrijebiti prisilu za uzimanje otisaka prstiju maloljetnika.

Obrazloženje

U skladu s Konvencijom UN-a o pravi djeteta, s djecom se postupa čovječno i s poštovanjem, na način kojim se u obzir uzima njihova dob. Stoga je posebnu pozornost potrebno posvetiti specifičnoj situaciji maloljetnika. Najbolji interes djeteta treba uvijek biti na prvom mjestu.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Kad je riječ o Bugarskoj i Rumunjskoj, ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan u smislu članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005. i treba je tumačiti u vezi s Odlukom Vijeća 2010/365/EU o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj66.

(49)  Kad je riječ o Bugarskoj i Rumunjskoj, ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan u smislu članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005. i treba rezultirati izmjenom Odluke Vijeća 2010/365/EU o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj66 kako bi se tim dvjema državama članicama omogućilo da u cijelosti primjenjuju odredbe ove Uredbe.

_________________

_________________

66 SL L 166, 1.7.2010., str. 17.

66 SL L 166, 1.7.2010., str. 17.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 te je on dao mišljenje [...],

(53)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 te je on dao mišljenje 3. svibnja 2017.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53.a)  Nijedan amandman ili nova odredba Uredbe ne bi smjeli prouzročiti nepotrebne prepreke državama članicama koje su ili će tek biti u procesu pridruživanja schengenskom prostoru.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Područje primjene

Predmet

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom se Uredbom utvrđuju i odredbe o tehničkoj arhitekturi sustava SIS, odgovornostima država članica i Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, općoj obradi podataka, pravima predmetnih osoba i odgovornosti za štetu.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Obrazloženje

Izmjenom se ispravlja pogreška.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „upozorenje” znači skup podataka unesenih u SIS, uključujući biometrijske identifikatore iz članka 22., koji nadležnim tijelima omogućuju identifikaciju osobe radi poduzimanja određenih mjera;

(a)  „upozorenje” znači skup podataka unesenih u SIS, koji nadležnim tijelima omogućuju identifikaciju osobe radi poduzimanja određenih mjera;

Obrazloženje

U definiciji „upozorenja” nije potrebno navesti jednu vrstu podataka koja bi se mogla unijeti za upozorenje. Pitanje o tome koje podatke treba unijeti u upozorenje obrađuje se u članku 20. o kategorijama podataka.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „dopunske informacije” znači informacije koje nisu dio podataka o upozorenjima pohranjenih u SIS, ali su povezane s upozorenjima u SIS-u, koje se razmjenjuju:

(b)  „dopunske informacije” znači informacije koje nisu dio podataka o upozorenjima pohranjenih u SIS, ali su povezane s upozorenjima u SIS-u, koje razmjenjuju uredi SIRENE:

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („osoba na koju se podaci odnose”);

(e)  „osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („osoba na koju se podaci odnose”); u svrhu te definicije fizička osoba čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito s pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili s pomoću jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  „pseudonim” znači identitet kojim se koristi osoba poznata pod drugim identitetima;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „fizička osoba koja se može identificirati” je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito upotrebom identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikatori ili jednog ili više čimbenika svojstvenih fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu te fizičke osobe;

Briše se.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „obrada osobnih podataka” znači svaki postupak ili niz postupaka koji se provode nad osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka automatiziranim sredstvima ili bez njih, kao što su prikupljanje, evidentiranje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, traženje, uvid, uporaba, otkrivanje prosljeđivanjem, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

(g)  „obrada osobnih podataka” znači svaki postupak ili niz postupaka koji se provode nad osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka automatiziranim sredstvima ili bez njih, kao što su prikupljanje, bilježenje, evidentiranje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, traženje, uvid, uporaba, otkrivanje prosljeđivanjem, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Obrazloženje

U Prijedlogu Komisije riječ „bilježenje” iz trenutačne Odluke Vijeća o sustavu SIS II zamijenjena je riječju „evidentiranje”. Iako je prikladno popisu postupaka dodati „evidentiranje”, potrebno je zadržati i „bilježenje”.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka h – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  pretraživanjem se otkrije upozorenje koje je u SIS unijela druga država članica;

(2)  pretraživanjem se otkrije da je neka država članica unijela upozorenje u SIS;

Obrazloženje

„Pronađen podatak” može se pojaviti ako je upozorenje unijela država članica korisnika.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  „biometrijski identifikatori” znači osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim ili fiziološkim obilježjima fizičke osobe kojima se omogućuje ili potvrđuje jedinstvena identifikacija te fizičke osobe (prikazi lica, daktiloskopski podaci i profil DNK-a);

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  „daktiloskopski podaci” znači podaci o otiscima prstiju i dlanova čijom se usporedbom može točno i uvjerljivo utvrditi identitet osobe zbog njihovih jedinstvenih značajki i referentnih točaka koje sadržavaju;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

 

(Horizontalna izmjena koju treba unijeti u cijeli tekst.)

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  „prikaz lica” znači digitalne snimke lica dostatne rezolucije i kvalitete, koje se upotrebljavaju za uparivanje biometrijskih podataka;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  „teško kazneno djelo” znači kaznena djela navedena u članku 2. stavcima 1. i 2. Okvirne odluke 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002.68;

Briše se.

_________________

 

68 Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

 

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  „teroristička kaznena djela” znači kaznena djela prema nacionalnom pravu iz članaka od 1. do 4. Okvirne odluke 2002/475/PUP od 13. lipnja 200269.

(p)  „teroristička kaznena djela” znači kaznena djela prema nacionalnom pravu iz članaka od 3. do 12. i članka 14. Direktive (EU) 2017/541.

__________________

 

69 Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).

 

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nacionalnog sustava (N.SIS) u svakoj državi članici, koji se sastoji od nacionalnih podatkovnih sustava povezanih sa središnjim SIS-om. N.SIS sadržava zbirku podataka („nacionalnu kopiju”), koja sadržava potpunu ili djelomičnu kopiju baze podataka sustava SIS te rezervni sustav N.SIS-a. N.SIS i njegov rezervni sustav mogu se upotrebljavati istodobno da se krajnjim korisnicima osigura stalna dostupnost;

(b)  nacionalnog sustava (N.SIS) u svakoj državi članici, koji se sastoji od nacionalnih podatkovnih sustava povezanih sa središnjim SIS-om. N.SIS može sadržavati zbirku podataka („nacionalnu kopiju”), koja sadržava potpunu ili djelomičnu kopiju baze podataka sustava SIS te rezervni sustav N.SIS-a. N.SIS i njegov rezervni sustav mogu se upotrebljavati istodobno da se krajnjim korisnicima osigura stalna dostupnost;

Obrazloženje

Države članice ne bi trebale biti obvezne imati nacionalnu kopiju u svrhu osiguravanja dostupnosti sustava s obzirom na rizik za sigurnost podataka koji bi to moglo značiti. Kako bi se postigla potpuna dostupnost, treba dati prednost drugim rješenjima na središnjoj razini.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pričuvna komunikacijska infrastruktura razvija se kako bi se i dalje osigurala stalna dostupnost SIS-a. Detaljna pravila za tu pričuvnu komunikacijsku infrastrukturu donose se provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

Obrazloženje

Kako bi se dalje osigurala stalna dostupnost SIS-a, trebala bi biti dostupna druga komunikacijska infrastruktura koja bi se koristila u slučaju problema s glavnom komunikacijskom infrastrukturom.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podaci se u SIS unose, ažuriraju, brišu i pretražuju preko različitih nacionalnih sustava (N.SIS). Djelomična ili potpuna nacionalna kopija dostupna je u svrhu automatiziranog pretraživanja na državnom području svake države članice koja se koristi takvom kopijom. Djelomična nacionalna kopija sadržava barem podatke koji su navedeni u članku 20. stavku 2. točkama (a) – (v) ove Uredbe. Nije moguće pretraživati zbirke podataka N.SIS-a drugih država članica.

2.  Podaci se u SIS unose, ažuriraju, brišu i pretražuju preko različitih nacionalnih sustava (N.SIS).

Obrazloženje

Države članice ne bi trebale biti obvezne imati nacionalnu kopiju u svrhu osiguravanja dostupnosti sustava s obzirom na rizik za sigurnost podataka koji bi to moglo značiti. Kako bi se postigla potpuna dostupnost, treba dati prednost drugim rješenjima na središnjoj razini.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  CS-SIS provodi tehnički nadzor i upravljanje te sadržava sigurnosnu kopiju CS-SIS-a, koja može osigurati rad svih funkcija glavnog CS-SIS-a u slučaju pada sustava. CS-SIS i sigurnosna kopija CS-SIS-a smješteni su u dva tehnička pogona Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, koja je uspostavljena Uredbom (EU) br. 1077/201170 („Agencija”). CS-SIS ili sigurnosna kopija CS-SIS-a mogu sadržavati dodatnu kopiju baze podataka sustava SIS i mogu se upotrebljavati istodobno tijekom aktivnog rada pod uvjetom da je svaka od njih sposobna obraditi sve transakcije povezane s upozorenjima u SIS-u.

3.  CS-SIS provodi tehnički nadzor i upravljanje te sadržava sigurnosnu kopiju CS-SIS-a, koja može osigurati rad svih funkcija glavnog CS-SIS-a u slučaju pada sustava. CS-SIS i sigurnosna kopija CS-SIS-a smješteni su u tehničkim pogonima Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, koja je uspostavljena Uredbom (EU) br. 1077/201170 („Agencija”). CS-SIS ili sigurnosna kopija CS-SIS-a sadržavaju dodatnu kopiju baze podataka sustava SIS i upotrebljavaju se istodobno tijekom aktivnog rada pod uvjetom da je svaka od njih sposobna obraditi sve transakcije povezane s upozorenjima u SIS-u.

__________________

__________________

70 Uspostavljena Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

70 Uspostavljena Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

Obrazloženje

Kako bi se osigurala neprekidna dostupnost SIS-a i u budućnosti, s više podataka i više korisnika, treba razvijati rješenja na središnjoj razini. Osim postojanja dodatne kopije trebalo bi primijeniti aktivno rješenje. Agencija ne bi trebala biti ograničena na trenutačna dva tehnička pogona u slučaju da je za jedno rješenje potrebno koristiti drugi pogon.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  CS-SIS osigurava usluge potrebne za unos i obradu podataka u SIS-u, uključujući pretraživanja njegove baze podataka. CS-SIS osigurava:

4.  CS-SIS osigurava usluge potrebne za unos i obradu podataka u SIS-u, uključujući pretraživanja njegove baze podataka. Za države članice koje koriste nacionalne kopije CS-SIS osigurava:

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica odgovorna je za osiguravanje kontinuiranog rada N.SIS-a, njegove povezanosti s NI-SIS-om i stalne dostupnosti podataka iz sustava SIS krajnjim korisnicima.

Svaka država članica odgovorna je za osiguravanje kontinuiranog rada N.SIS-a i njegovu povezanost s NI-SIS-om.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Svaka država članica odgovorna je za osiguravanje stalne dostupnosti podataka iz sustava SIS krajnjim korisnicima, posebno uspostavom dvostruke veze s NI-SIS-om.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica prenosi svoja upozorenja preko svojeg ureda N.SIS-a.

Svaka država članica unosi upozorenja na temelju svih dostupnih informacija iz područja primjene ove Uredbe i svoja upozorenja prenosi preko svojeg ureda N.SIS-a.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica imenuje tijelo koje osigurava razmjenu i dostupnost svih dopunskih informacija (ured SIRENE) u skladu s odredbama Priručnika SIRENE, kako je navedeno u članku 8.

Svaka država članica imenuje nacionalno tijelo, potpuno funkcionalno 24 sata dnevno sedam dana u tjednu, koje osigurava razmjenu i dostupnost svih dopunskih informacija (ured SIRENE) u skladu s odredbama Priručnika SIRENE, kako je navedeno u članku 8. Ured SIRENE služi kao jedinstvena kontaktna točka u državama članicama za razmjenu dopunskih informacija o upozorenjima o vraćanju te za omogućavanje donošenja odgovarajućih mjera ako su upozorenja o osobama ili predmetima unesena u sustav SIS i te su osobe ili predmeti pronađeni uspješnim pretraživanjem.

Obrazloženje

Pojedinosti o strukturi i zadaćama ureda SIRENE već su utvrđene u provedbenoj odluci Komisije od 26. veljače 2013. o usvajanju Priručnika SIRENE i drugih provedbenih mjera za drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II).

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dopunske informacije razmjenjuju se u skladu s odredbama Priručnika SIRENE upotrebom komunikacijske infrastrukture. Države članice pružaju tehničke i ljudske resurse potrebne za stalnu dostupnost i razmjenu dopunskih informacija. Ako je komunikacijska infrastruktura nedostupna, države članice mogu upotrebljavati druga primjereno zaštićena tehnička sredstva za razmjenu dopunskih informacija.

1.  Dopunske informacije razmjenjuju se u skladu s odredbama Priručnika SIRENE upotrebom komunikacijske infrastrukture. Države članice pružaju tehničke i ljudske resurse potrebne za stalnu dostupnost te za pravovremenu i učinkovitu razmjenu dopunskih informacija. Ako je komunikacijska infrastruktura nedostupna, države članice upotrebljavaju pričuvnu komunikacijsku infrastrukturu iz članka 4. stavka 1. točke (c). Kao krajnja mjera mogu se upotrebljavati i druga primjereno zaštićena tehnička sredstva za razmjenu dopunskih informacija, kao što je SIENA.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uredi SIRENE provode svoje zadaće brzo i učinkovito, osobito tako da odgovaraju na zahtjeve što prije, a najkasnije 12 sati nakon primanja zahtjeva.

3.  Uredi SIRENE provode svoje zadaće brzo i učinkovito, osobito tako da na zahtjeve za dopunske informacije odgovaraju iscrpno i što prije, a najkasnije šest sati nakon primanja zahtjeva. U slučaju upozorenja za kaznena djela terorizma i upozorenja u vezi s djecom iz članka 32. stavka 1. točke (c) Uredbe [policijska suradnja] uredi SIRENE djeluju odmah.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Obrasci SIRENE kojima se ured SIRENE kojemu je podnesen zahtjev mora baviti prioritetno mogu biti označeni riječju „URGENT” (hitno) te se može navesti razlog hitnosti.

Obrazloženje

Odredba predviđena u Priručniku SIRENE.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Detaljna pravila za razmjenu dopunskih informacija donose se provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2. u obliku priručnika pod naslovom „Priručnik SIRENE”.

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 54.a u vezi s donošenjem priručnika s detaljnim pravilima o razmjeni dopunskih informacija (Priručnik SIRENE).

Obrazloženje

Sudeći prema trenutačnom Priručniku i pravnom okviru SIS-a II, Priručnik Sirene trebalo bi donijeti u obliku delegiranog akta jer se njime u nekim dijelovima više nadopunjuju temeljni akti nego što se provode. Kao primjer se može navesti zahtjev iz Priručnika da se o pronađenim podacima mora izvijestiti „odmah” u slučaju mogućih „ozbiljnih prijetnji za sigurnost”, dok je u Uredbi propisano da to treba učiniti „što prije”. U uvodnoj izjavi 6. Priručnika (SL L44, 18.2.2015.) čak se navodi: „Nužno je utvrditi novi ubrzani postupak razmjene informacija o upozorenjima o skrivenoj i namjenskoj provjeri [...]”

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice uslugama koje pruža CS-SIS osiguravaju da su podaci koji su pohranjeni u nacionalnoj kopiji, automatskim ažuriranjem iz članka 4. stavka 4., identični i usklađeni s bazom podataka sustava SIS te da se pretraživanjem nacionalne kopije dobivaju isti rezultati kao i pretraživanjem baze podataka sustava SIS. Krajnji korisnici dobivaju podatke potrebne za obavljanje svojih zadaća, osobito sve podatke potrebne za identifikaciju osobe na koju se ti podaci odnose te za poduzimanje potrebnih mjera.

2.  Države članice uslugama koje pruža CS-SIS osiguravaju da podaci pohranjeni u nacionalnoj kopiji koju države članice uspostavljaju dobrovoljno automatskim ažuriranjem iz članka 4. stavka 4. budu identični i usklađeni s bazom podataka sustava SIS te da se pretraživanjem dobrovoljne nacionalne kopije dobivaju isti rezultati kao i pretraživanjem baze podataka sustava SIS. Utoliko ukoliko je to moguće krajnji korisnici dobivaju podatke potrebne za obavljanje svojih zadaća, osobito i prema potrebi, sve dostupne podatke kojima se omogućuje identifikacija osobe na koju se ti podaci odnose te poduzimanje potrebnih mjera.

Obrazloženje

Državama članicama neće biti dostupni svi podaci o svim osobama na koje se odnosi upozorenje. Nametanje neograničene obveze da se krajnjim korisnicima dostavljaju informacije koje možda nisu dostupne opterećujuće je i nelogično. Također je nejasno na koga se ta obveza odnosi.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Redovita ispitivanja provode se kao dio mehanizma uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1053/2013 radi provjere tehničke i funkcionalne usklađenosti nacionalnih kopija i, posebno, kako bi se utvrdilo daju li pretraživanja u nacionalnoj kopiji rezultate ekvivalentne onima iz pretraživanja u bazi podataka SIS.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zabrane pristupa neovlaštenih osoba objektima i opremi za obradu osobnih podataka (nadzor nad pristupom objektima i opremi);

(b)  zabrane pristupa neovlaštenih osoba opremi za obradu podataka i objektima za obradu osobnih podataka (oprema, nadzor nad pristupom i kontrola pri ulasku u objekte);

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  sprečavanja neovlaštene obrade podataka u SIS-u i svakog neovlaštenog mijenjanja ili brisanja podataka obrađenih u SIS-u (kontrola unosa podataka);

Obrazloženje

Odredba predviđena u članku 34. Uredbe o Eurodacu.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  osiguravanja da sva tijela s pravom pristupa SIS-u ili objektima i opremi za obradu podataka izrade profile s opisom funkcija i odgovornosti osoba ovlaštenih za pristupanje, unošenje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka te da na zahtjev te profile bez odgode stave na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 50. stavka 1. (profili osoblja);

(g)  osiguravanja da sva tijela s pravom pristupa SIS-u ili objektima i opremi za obradu podataka izrade profile s opisom funkcija i odgovornosti osoba ovlaštenih za pristupanje, unošenje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka te da na zahtjev te profile odmah stave na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 50. stavka 1. (profili osoblja);

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  osiguravanja mogućnosti da se instalirani sustav u slučaju prekida može povratiti (ponovna uspostava);

Obrazloženje

Odredba predviđena u prijedlogu o Eurodacu.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka kb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(kb)  osiguravanja da SIS svoje funkcije obavlja ispravno, da se pogreške prijavljuju (pouzdanost) i da se osobni podaci pohranjeni u SIS-u ne mogu oštetiti lošim funkcioniranjem sustava (cjelovitost);

Obrazloženje

Odredba predviđena u prijedlogu o Eurodacu.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako Agencija surađuje s vanjskim ugovarateljima u bilo kojem pitanju povezanom sa SIS-om, ona pozorno prati aktivnosti ugovaratelja kako bi se osiguralo poštovanje svih odredaba ove Uredbe, uključujući u prvom redu sigurnost, povjerljivost i zaštitu podataka.

Obrazloženje

Tijekom 2012. ugrožena je sigurnost podataka iz SIS-a nakon hakerskog napada preko vanjskog ugovaratelja u Danskoj. Države članice trebale bi poboljšati nadzor nad takvim trgovačkim društvima.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Evidencija posebice sadržava povijest upozorenja, datum i vrijeme obrade podataka, vrstu podataka korištenih pri pretraživanju, bilješku o vrsti prenesenih podataka te ime nadležnog tijela i osobe odgovorne za obradu podataka.

2.  Evidencija posebice sadržava povijest upozorenja, datum i vrijeme obrade podataka, vrstu podataka korištenih pri pretraživanju, obrađene podatke te ime nadležnog tijela i osobe koja obavlja pretraživanje i obrađuje podatke.

Obrazloženje

Stavkom 3. uveden je izvanredni sustav evidencije za pretraživanja daktiloskopskih podataka ili prikaza lica.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se pretražuje na temelju daktiloskopskih podataka ili prikaza lica u skladu s člankom 22., evidencija posebice sadržava vrstu podataka korištenih pri pretraživanju, bilješku o vrsti prenesenih podataka te ime nadležnog tijela i osobe odgovorne za obradu podataka.

3.  Odstupajući od stavka 2., ako se pretražuje na temelju daktiloskopskih podataka ili prikaza lica u skladu s člankom 22., evidencija sadržava vrstu obrađenih podataka umjesto stvarnih podataka.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Pravila i formati evidencije utvrđuju se provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zapisi iz evidencije mogu se upotrebljavati samo u svrhu iz stavka 1. te se brišu najranije godinu dana, a najkasnije tri godine nakon njihova unosa.

4.  Zapisi iz evidencije mogu se upotrebljavati samo u svrhu iz stavka 1. te se brišu dvije godine nakon njihova unosa.

Obrazloženje

Tekst je izmijenjen u skladu s preporukama Europskog nadzornika za zaštitu podataka. U svrhu pravne sigurnosti razdoblje čuvanja evidencije mora se točno odrediti.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da svako tijelo koje ima pravo na pristup podacima u SIS-u poduzme mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te da prema potrebi surađuje s nacionalnim nadzornim tijelom.

Države članice osiguravaju da svako tijelo koje ima pravo na pristup podacima u SIS-u poduzme mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te da surađuje s nacionalnim nadzornim tijelom.

Obrazloženje

Od nacionalnih tijela koja imaju pristup SIS-u trebalo bi zahtijevati da surađuju s nacionalnim nadzornim tijelom. Taj zahtjev obveza je države članice i stoga ona ne bi trebala imati pravo birati kada hoće, a kada neće surađivati.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka pohranjenih u SIS i redovito nakon dobivanja tog ovlaštenja, osoblje tijela koja imaju pravo pristupa SIS-u pohađa odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka, pravilima za zaštitu podataka te postupcima u vezi s obradom podataka kako su utvrđeni u Priručniku SIRENE. Osoblje se upoznaje sa svim relevantnim kaznenim djelima i sankcijama.

1.  Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka pohranjenih u SIS i redovito nakon dobivanja tog ovlaštenja, osoblje tijela koja imaju pravo pristupa SIS-u pohađa odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka, temeljnim pravima, uključujući pravila za zaštitu podataka, te postupcima u vezi s obradom podataka kako su utvrđeni u Priručniku SIRENE. Osoblje se upoznaje sa svim relevantnim kaznenim djelima i sankcijama utvrđenima u skladu s člankom 53.a ove Uredbe.

 

2.  Države članice imaju nacionalni program osposobljavanja za SIS. Program osposobljavanja obuhvaća osposobljavanje za krajnje korisnike i osoblje ureda SIRENE.

 

3.  Zajednički tečajevi osposobljavanja organiziraju se najmanje jednom godišnje da bi se unaprijedila suradnja među uredima SIRENE tako što se omogućava da osoblje upozna suradnike iz drugih ureda SIRENE, da se razmjenjuju informacije o nacionalnim metodama rada te da se uspostavi usklađena i jednakovrijedna razina znanja.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za operativno upravljanje Središnjim SIS-om odgovorna je Agencija. Agencija u suradnji s državama članicama osigurava da se za Središnji SIS u svakom trenutku upotrebljava najbolja dostupna tehnologija, u skladu s analizom troškova i koristi.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Obrazloženje

Izmjenom se ispravlja pogreška.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  zadaće u vezi s izvršenjem proračuna;

Obrazloženje

Agencija bi trebala biti odgovorna za sve zadaće u vezi s komunikacijskom infrastrukturom. Ne bi bilo logično zadržati podjelu zadaća između Agencije i Komisije.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  nabavu i modernizaciju;

Obrazloženje

Agencija bi trebala biti odgovorna za sve zadaće u vezi s komunikacijskom infrastrukturom. Ne bi bilo logično zadržati podjelu zadaća između Agencije i Komisije.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  ugovorna pitanja.

Obrazloženje

Agencija bi trebala biti odgovorna za sve zadaće u vezi s komunikacijskom infrastrukturom. Ne bi bilo logično zadržati podjelu zadaća između Agencije i Komisije.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je odgovorna za sve druge zadaće povezane s komunikacijskom infrastrukturom, a osobito za:

Briše se.

(a)  zadaće u vezi s izvršenjem proračuna;

 

(b)  nabavu i modernizaciju;

 

(c)  ugovorna pitanja.

 

Obrazloženje

Agencija bi trebala biti odgovorna za sve zadaće u vezi s komunikacijskom infrastrukturom. Ne bi bilo logično zadržati podjelu zadaća između Agencije i Komisije.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija izrađuje i održava mehanizam i postupke za provođenje provjera kvalitete podataka u CS-SIS-u i podnosi redovita izvješća državama članicama. Agencija Komisiji podnosi redovito izvješće o problemima s kojima se susrela i predmetnim državama članicama. Taj mehanizam, postupci i tumačenje usklađenosti kvalitete podataka utvrđuju se i razvijaju provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

5.  Agencija izrađuje i održava mehanizam i postupke za provođenje provjera kvalitete podataka u CS-SIS-u i podnosi redovita izvješća državama članicama. Agencija Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi redovito izvješće o problemima s kojima se susrela i predmetnim državama članicama. Taj mehanizam, postupci i tumačenje usklađenosti kvalitete podataka utvrđuju se i razvijaju provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Agencija obavlja i zadaće povezane s osposobljavanjem o tehničkoj uporabi SIS-a i o mjerama poboljšanja kvalitete podataka u SIS-u.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zabrane pristupa neovlaštenih osoba objektima i opremi za obradu osobnih podataka (nadzor nad pristupom objektima i opremi);

(b)  zabrane pristupa neovlaštenih osoba opremi za obradu podataka i objektima za obradu osobnih podataka (oprema, nadzor nad pristupom i kontrola pri ulasku u objekte);

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  sprečavanja neovlaštene obrade podataka u SIS-u i svakog neovlaštenog mijenjanja ili brisanja podataka obrađenih u SIS-u (kontrola unosa podataka);

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  izrade profila s opisom funkcija i odgovornosti osoba ovlaštenih za pristupanje podacima ili objektima i opremi za obradu podataka te na zahtjev stavljanja tih profila bez odgode na raspolaganje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka iz članka 51. (profili osoblja);

(g)  izrade profila s opisom funkcija i odgovornosti osoba ovlaštenih za pristupanje podacima ili objektima i opremi za obradu podataka te na zahtjev stavljanja tih profila odmah na raspolaganje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka iz članka 51. (profili osoblja);

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  osiguravanja mogućnosti da se instalirani sustav u slučaju prekida može povratiti (ponovna uspostava);

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka kb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(kb)  osiguravanja da SIS svoje funkcije obavlja ispravno, da se pogreške prijavljuju (pouzdanost) i da se osobni podaci pohranjeni u SIS-u ne mogu oštetiti lošim funkcioniranjem sustava (cjelovitost);

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka kc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(kc)  osiguravanja sigurnosti svojih tehničkih centara.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako Agencija surađuje s vanjskim ugovarateljima u bilo kojem pitanju povezanom sa SIS-om, ona pozorno prati aktivnosti ugovaratelja kako bi se osiguralo poštovanje svih odredaba ove Uredbe, uključujući u prvom redu sigurnost, povjerljivost i zaštitu podataka.

Obrazloženje

Tijekom 2012. ugrožena je sigurnost podataka iz SIS-a nakon hakerskog napada preko vanjskog izvoditelja u Danskoj. Agencija bi trebala poboljšati nadzor nad takvim trgovačkim društvima.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Evidencija posebice sadržava povijest upozorenja, datum i vrijeme prijenosa podataka, vrstu podataka korištenih pri pretraživanju, bilješku o vrsti prenesenih podataka i ime nadležnog tijela odgovornog za obradu podataka.

2.  Evidencija posebice sadržava povijest svakog upozorenja, datum i vrijeme svake obrade podataka, vrstu podataka korištenih pri pretraživanju, obrađene podatke te ime nadležnog tijela i osobe koja obavlja pretraživanje i obrađuje podatke.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se pretražuje na temelju daktiloskopskih podataka ili prikaza lica u skladu s člancima 22. i 28., evidencija posebice sadržava vrstu podataka korištenih pri pretraživanju, bilješku o vrsti prenesenih podataka te ime nadležnog tijela i osobe odgovorne za obradu podataka.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ako se pretražuje na temelju daktiloskopskih podataka ili prikaza lica u skladu s člancima 22. i 28., evidencija sadržava vrstu obrađenih podataka umjesto stvarnih podataka.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Pravila i formati evidencije utvrđuju se provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zapisi iz evidencije mogu se upotrebljavati samo u svrhe navedene u stavku 1. te se brišu najranije godinu dana, a najkasnije tri godine nakon njihova unosa. Evidencija koja uključuje povijest upozorenja briše se nakon jedne do tri godine nakon brisanja upozorenja.

4.  Zapisi iz evidencije mogu se upotrebljavati samo u svrhe navedene u stavku 1. te se brišu dvije godine nakon njihova unosa. Evidencija koja uključuje povijest upozorenja briše se dvije godine nakon brisanja upozorenja.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka redovito putem kampanja obavješćuje javnost o ciljevima sustava SIS, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup SIS-u i pravima osoba na koje se podaci odnose. Države članice u suradnji sa svojim nacionalnim nadzornim tijelima pripremaju i provode politike potrebne za opće obavješćivanje svojih građana o SIS-u.

Na početku provedbe ove Uredbe Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka provodi kampanju u okviru koje obavješćuje građane Unije i državljane trećih zemalja o ciljevima sustava SIS, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup SIS-u i pravima osoba na koje se podaci odnose. Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka redovito ponavlja takve kampanje najmanje jednom godišnje. Države članice u suradnji sa svojim nacionalnim nadzornim tijelima pripremaju i provode politike potrebne za opće obavješćivanje svojih građana i rezidenata o SIS-u. Države članice osiguravaju dostatna financijska sredstva za te politike informiranja.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 1. ni odredbe ove Uredbe o pohrani dodatnih podataka, SIS sadržava isključivo one kategorije podataka koje dostavlja svaka država članica, kako se zahtijeva u svrhe utvrđene člankom 24.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 1. ni odredbe ove Uredbe o pohrani dodatnih podataka, SIS sadržava isključivo one kategorije podataka koje dostavlja svaka država članica, kako se zahtijeva u svrhe utvrđene člancima 24. i 27.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije o osobama za koje je izdano upozorenje sadržavaju samo sljedeće podatke:

2.  Informacije o osobama za koje je izdano upozorenje u svrhu odbijanja ulaska ili boravka sadržavaju samo sljedeće podatke:

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  sve objektivne tjelesne posebnosti koje se ne mijenjaju;

(e)  sve objektivne tjelesne posebnosti koje se ne mijenjaju, nepovezane s posebnim kategorijama osobnih podataka utvrđenima u članku 9. Uredbe (EU) 2016/679, kao što su etničko porijeklo, vjera, invaliditet, spol ili seksualna orijentacija;

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  spol;

(h)  rod;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  je li predmetna osoba naoružana, nasilna, u bijegu ili je uključena u aktivnosti iz članaka 1., 2., 3. i 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma;

(j)  je li predmetna osoba naoružana, nasilna, u bijegu ili je uključena u aktivnosti iz članaka od 3. do 12. i članka 14. Direktive (EU) 2017/541;

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  poveznicu/poveznice s ostalim upozorenjima izdanima u SIS-u u skladu s člankom 38.;

(o)  poveznicu/poveznice na ostala upozorenja izdana u SIS-u u skladu s člankom 43.;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka q – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  prethodnoj osudi kako je navedeno u članku 24. stavku 2. točki (a),

–  prethodnoj osudi kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (a) podtočki i. te stavku 2. točki (b);

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka q – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  ozbiljnoj prijetnji sigurnosti kako je navedeno u članku 24. stavku 2. točki (b),

–  ozbiljnoj prijetnji sigurnosti kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (a) podtočki ii.,

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka q – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  zabrani ulaska kako je navedeno u članku 24. stavku 3.; ili

–  zabrani ulaska izdanoj u skladu s postupcima kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ kako je navedeno u članku 24. stavku 3.; ili

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  vrstu kaznenog djela (za upozorenja izdana u skladu s člankom 24. stavkom 2. ove Uredbe);

(r)  vrstu kaznenog djela (za upozorenja izdana u skladu s člankom 24. stavkom 1. ove Uredbe);

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka x

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(x)  daktiloskopske podatke;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka ya (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ya)  podatke iz točaka od (a) do (d), od (f) do (g) te točke (i) iz jedne važeće osobne isprave ili više njih koje osoba nosi sa sobom, osim dokumenata navedenih u točkama od (s) do (v), ako ti podaci nisu dostupni u potonjem dokumentu.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Tehnička pravila slična su pravilima za pretraživanje u CS-SIS-u, u nacionalnim kopijama i tehničkim kopijama, kako je navedeno u članku 36. Ona se temelje na zajedničkim standardima koji se utvrđuju i razvijaju provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tehnička pravila za pretraživanje podataka iz stavka 2. utvrđuju se i razvijaju u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2. Ta tehnička pravila slična su pravilima za pretraživanja u CS-SIS-u, nacionalnim kopijama i tehničkim kopijama, kako se navodi u članku 36., i temelje se na zajedničkim standardima koji se utvrđuju i razvijaju provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

Briše se.

Obrazloženje

Ova je odredba obuhvaćena stavkom 3.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri primjeni članka 24. stavka 2. države članice u svim okolnostima unose takvo upozorenje o državljanima trećih zemalja ako je kazneno djelo obuhvaćeno člancima 1. – 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma71.

Briše se.

__________________

 

71 Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).

 

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 22. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebna pravila za unošenje fotografija, prikaza lica i daktiloskopskih podataka

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 54.a u pogledu uvjeta koje treba ispuniti za unošenje biometrijskih identifikatora u SIS u skladu s ovom Uredbom. Ti uvjeti obuhvaćaju broj otisaka prstiju koje treba unijeti, način njihova uzimanja i minimalni standard kvalitete koji moraju ispunjavati svi biometrijski identifikatori.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upozorenje se ne može unijeti bez podataka iz članka 20. stavka 2. točaka (a), (g), (k), (m), (n) i (q). Ako se upozorenje temelji na odluci donesenoj na temelju članka 24. stavka 2., unose se i podaci iz članka 20. stavka 2. točke (r).

1.  Upozorenje se ne može unijeti bez podataka iz članka 20. stavka 2. točaka (a), (b), (g), (h), (i), (k), (m), (n) i (q). Ako se upozorenje temelji na odluci donesenoj na temelju članka 24. stavka 1., unose se i podaci iz članka 20. stavka 2. točke (r).

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako su dostupni, unose se i svi ostali podaci navedeni u članku 20. stavku 2.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 22., ako su dostupni te pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za unošenje podataka, unose se i ostali podaci navedeni u članku 20. stavku 2.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.a

 

Usklađenost upozorenja

 

1.  Prije unošenja novog upozorenja država članica provjerava postoji li za dotičnu osobu već upozorenje u SIS-u.

 

2.  Za jednu osobu ili jedan predmet može se unijeti samo jedno upozorenje u SIS II po državi članici. Međutim ako je potrebno, nova upozorenja za istu osobu može unijeti druga država članica, pod uvjetom da su usklađena. Usklađenost se osigurava u skladu sa stavkom 3.

 

3.  Pravila o usklađenosti upozorenja utvrđuju se u Priručniku SIRENE navedenom u članku 8. stavku 4. Ako za pojedinu osobu već postoji upozorenje u SIS-u, država članica koja želi unijeti novo upozorenje potvrđuje da ne postoji neusklađenost između upozorenja. Ako ne postoji neusklađenost, država članica može unijeti novo upozorenje. Ako su upozorenja neusklađena, održava se savjetovanje među predmetnim uredima SIRENE razmjenom dopunskih informacija kako bi se postigao sporazum u skladu s redoslijedom prednosti upozorenja predviđenim u Priručniku SIRENE. Odstupanja od tog redoslijeda prednosti upozorenja moguća su nakon savjetovanja među uredima SIRENE ako je riječ o temeljnim nacionalnim interesima.

Obrazloženje

Aktualne i vrlo važne odredbe predviđene u Priručniku SIRENE koje stoga moraju imati svoje mjesto u Uredbi.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podaci o državljanima trećih zemalja za koje je izdano upozorenje u svrhe odbijanja ulaska ili boravka unose se u SIS na temelju nacionalnog upozorenja koje se temelji na odluci nadležnog upravnog ili pravosudnog tijela, u skladu s postupovnim odredbama utvrđenima nacionalnim pravom na temelju pojedinačne procjene. Žalbe protiv tih odluka podnose se u skladu s nacionalnim pravom.

1.  Države članice, nakon donošenja odluke na nacionalnoj razini, izdaju upozorenje u svrhu zabrane ulaska i boravka samo ako su redom ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

(a)  upozorenje se izdaje samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 

i.  državljanin treće zemlje osuđen je u državi članici za kazneno djelo za koje je propisana kazna oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine;

 

ii.  postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je državljanin treće zemlje počinio teško kazneno djelo ili terorističko kazneno djelo ili postoji dokaz da državljanin treće zemlje namjerava počiniti takvo djelo na području države članice.

 

(b)  u tom slučaju država članica:

 

i.  izrađuje individualnu procjenu o tome je li prisutnost tog državljanina treće zemlje na državnom području države članice opasnost za javni poredak ili javnu sigurnost ili nacionalnu sigurnost;

 

ii.  ako država članica zaključi da je državljanin treće zemlje takva prijetnja, donosi administrativnu ili sudsku odluku.

 

Država članica tek poslije toga izdaje upozorenje u svrhu odbijanja ulaska i boravka.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upozorenje se unosi kad se odluka iz stavka 1. temelji na prijetnji javnom redu ili sigurnosti ili nacionalnoj sigurnosti koju može predstavljati prisutnost predmetnog državljanina treće zemlje na državnom području države članice. Takva situacija nastaje posebno u slučaju:

Briše se.

(a)  državljanina treće zemlje koji je u državi članici osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna oduzimanja slobode u trajanju od najmanje godinu dana;

 

(b)  državljanina treće zemlje za kojeg se opravdano sumnja da je počinio teško kazneno djelo ili za kojeg postoje jasne indicije o namjeri počinjenja takvog djela na području države članice.

 

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Osobe u pogledu kojih se u skladu sa stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. donosi takva odluka imaju pravo na žalbu. Žalbeni postupak vodi se u skladu s nacionalnim pravom. Takve žalbe uključuju učinkovit pravni lijek pred sudom.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ako je državljanin treće zemlje u državi članici osuđen za kazneno djelo iz Direktive (EU) 2017/541 s kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode od najmanje pet godina, od države članice ne zahtijeva se da izradi procjenu u skladu sa stavkom 2. ili člankom 21. prije izdavanja administrativne ili sudske odluke o tom pojedincu. Države članice izdaju odluku samo ako to nije opasno za javni poredak ili nacionalnu sigurnost te u skladu sa svojim obvezama u okviru međunarodnog prava.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Upozorenje se unosi kad je odluka iz stavka 1. zabrana ulaska donesena u skladu s postupcima kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ. Država članica izdavateljica osigurava da upozorenje stupi na snagu u SIS-u u trenutku vraćanja predmetnog državljanina treće zemlje. O potvrdi vraćanja obavješćuje se država članica izdavateljica u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2018/xxx [Uredba o vraćanju].

3.  Upozorenje se unosi kad je odluka iz stavka 1. točke (b) podtočke ii. ovog članka zabrana ulaska donesena u skladu s postupcima kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ. Država članica izdavateljica osigurava da upozorenje stupi na snagu u SIS-u kad dotični državljanin treće zemlje napusti državno područje država članica. O potvrdi vraćanja obavješćuje se država članica izdavateljica u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2018/xxx [Uredba o vraćanju].

Obrazloženje

U cilju pojašnjenja teksta.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad država članica razmatra odobravanje boravišne dozvole ili druge dozvole kojom se stječe pravo boravka državljaninu treće zemlje za kojeg je druga država članica unijela upozorenje radi odbijanja ulaska i boravka, najprije se na temelju razmjene dopunskih informacija savjetuje s državom članicom koja je unijela upozorenje te uzima u obzir njezine interese. Država članica koja je izdala upozorenje šalje svoj konačan odgovor u roku od sedam dana. Upozorenje radi odbijanja ulaska i boravka briše se ako država članica koja razmatra odobravanje boravišne dozvole ili druge dozvole kojom se stječe pravo boravka odluči odobriti tu dozvolu.

1.  Prije nego što država članica službeno odluči odobriti boravišnu dozvolu ili drugu dozvolu kojom se stječe pravo boravka državljaninu treće zemlje za kojeg je druga država članica unijela upozorenje radi odbijanja ulaska i boravka, najprije se na temelju razmjene dopunskih informacija savjetuje s državom članicom koja je unijela upozorenje te uzima u obzir njezine interese. Država članica koja je izdala upozorenje šalje svoj konačan odgovor u roku od sedam dana. Konačnu odluku o dodjeli boravišne dozvole ili druge dozvole kojom se stječe pravo boravka državljaninu treće zemlje donosi država članica s kojom se savjetuje. Ako je odobrena boravišna dozvola ili druga dozvola kojom se stječe pravo boravka, upozorenje radi odbijanja ulaska i boravka odmah se briše.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad država članica razmatra unošenje upozorenja radi odbijanja ulaska i boravka koje se odnosi na državljanina treće zemlje s valjanom boravišnom dozvolom ili drugom dozvolom na temelju koje ima pravo boravka, a koju je izdala druga država članica, najprije se na temelju razmjene dopunskih informacija savjetuje s državom članicom koja je izdala dozvolu te uzima u obzir njezine interese. Država članica koja je izdala dozvolu šalje svoj konačan odgovor u roku od sedam dana. Upozorenje radi odbijanja ulaska i boravka ne unosi se ako država članica koja je izdala dozvolu odluči da dozvola ostaje na snazi.

2.  Prije nego što država članica odluči unijeti upozorenje radi odbijanja ulaska i boravka koje se odnosi na državljanina treće zemlje s valjanom boravišnom dozvolom ili drugom dozvolom na temelju koje ima pravo boravka, a koju je izdala druga država članica, najprije se na temelju razmjene dopunskih informacija savjetuje s državom članicom koja je izdala dozvolu te uzima u obzir njezino mišljenje. Država članica koja je izdala dozvolu šalje svoj konačan odgovor u roku od sedam dana. Upozorenje radi odbijanja ulaska i boravka ne unosi se ako država članica koja je izdala dozvolu odluči da dozvola ostaje na snazi.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Država članica odgovorna za unošenje, ažuriranje i brisanje tih upozorenja u ime svih država članica određuje se u trenutku donošenja odgovarajuće mjere u skladu s člankom 29. Ugovora o Europskoj uniji. Postupak za određivanje odgovorne države članice utvrđuje se i razvija provedbenim mjerama u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 55. stavka 2.

2.   Država članica odgovorna za unošenje, ažuriranje i brisanje tih upozorenja u ime svih država članica određuje se u trenutku donošenja odgovarajuće mjere u skladu s člankom 29. Ugovora o Europskoj uniji.

Obrazloženje

S obzirom na to da nijedan element postupka nije utvrđen u temeljnom aktu, mjera o utvrđivanju postupka više je dopuna akta, nego osiguravanje jedinstvenih uvjeta za provedbu. Stoga je potreban delegirani akt, a ne provedbeni akt.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 54.a u vezi s postupkom za određivanje odgovorne države članice iz stavka 2. ovog članka.

Obrazloženje

S obzirom na to da nijedan element postupka nije utvrđen u temeljnom aktu, mjera o utvrđivanju postupka više je dopuna akta, nego osiguravanje jedinstvenih uvjeta za provedbu. Stoga je potreban delegirani akt, a ne provedbeni akt.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 27.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 27.a

 

Mjere koje se poduzimaju u vezi s upozorenjem

 

1.  Ako se pronađe podatak o državljaninu treće zemlje za kojeg je izdano upozorenje u skladu s člancima 24. i 27., nadležno tijelo:

 

(a)  ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 5. Uredbe (EU) 2016/399, odbija ulazak u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2016/399;

 

(b)  ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 22. Uredbe (EZ) 810/2009, odbija ulazak u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) 810/2009;

 

[(c)  ne dovodeći u pitanje članak 38. Uredbe [Uredba o uspostavi ETIAS-a], odbija odobriti putovanje u skladu s člankom 31. te Uredbe.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 28. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebna pravila za provjeru ili pretraživanje na temelju fotografija, prikaza lica i daktiloskopskih podataka

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Fotografije, prikazi lica i daktiloskopski podaci dohvaćaju se iz sustava SIS radi provjere identiteta osobe koja je pronađena na temelju alfanumeričkog pretraživanja u SIS-u.

1.  Ako se fotografije, prikazi lica i daktiloskopski podaci nalaze u okviru upozorenja u SIS-u, ti se podaci dohvaćaju iz sustava SIS radi potvrđivanja identiteta osobe koja je pronađena na temelju alfanumeričkog pretraživanja u SIS-u.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Pretraživanje na temelju otisaka prstiju može se provesti prije izdavanja novog upozorenja kako bi se provjerilo postoji li u SIS-u već upozorenje o toj osobi pod drugim identitetom.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Daktiloskopski podaci mogu se upotrebljavati i za identifikaciju osobe. Daktiloskopski podaci pohranjeni u SIS upotrebljavaju se za identifikaciju ako se identitet osobe ne može utvrditi drugim sredstvima.

2.  Daktiloskopski podaci mogu se upotrebljavati i za identifikaciju osobe. Daktiloskopski podaci pohranjeni u SIS upotrebljavaju se za identifikaciju samo ako se identitet osobe ne može utvrditi na temelju alfanumeričkih podataka. U tu svrhu središnji SIS sadrži sustav za automatsku identifikaciju otisaka prstiju (AFIS).

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice stavljaju na raspolaganje krajnjim korisnicima sustav za automatsku identifikaciju otisaka prstiju najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Države članice poduzimaju sve mjere potrebne za ostvarenje tog cilja, uključujući po potrebi prilagodbe svojeg N.SIS-a.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Daktiloskopski podaci pohranjeni u SIS u vezi s upozorenjima izdanima na temelju članka 24. mogu se pretraživati upotrebom potpunih ili nepotpunih skupova otisaka prstiju ili dlanova otkrivenih na mjestu zločina tijekom istrage i kad se s visokim stupnjem vjerojatnosti može utvrditi da pripadaju počinitelju kaznenog djela, pod uvjetom da nadležna tijela ne mogu utvrditi identitet osobe upotrebom bilo koje druge nacionalne, europske ili međunarodne baze podataka.

3.  Daktiloskopski podaci pohranjeni u SIS u vezi s upozorenjima izdanima na temelju članaka 24. i 27. mogu se pretraživati upotrebom potpunih ili nepotpunih skupova otisaka prstiju ili dlanova otkrivenih na mjestu počinjenja terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela za koja se provodi istraga i kad se s visokim stupnjem vjerojatnosti može utvrditi da pripadaju počinitelju terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela, pod uvjetom da nadležna tijela ne mogu utvrditi identitet osobe upotrebom bilo koje druge nacionalne, europske ili međunarodne baze podataka.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Kad konačna identifikacija u skladu s ovim člankom pokaže da rezultat usporedbe primljene iz središnjeg sustava ne odgovara daktiloskopskim podacima poslanima radi usporedbe, države članice odmah brišu rezultat usporedbe i o tome, u najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri radna dana, obavješćuju Agenciju.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Čim to postane tehnički moguće i uz osiguravanje visokog stupnja pouzdanosti identifikacije, fotografije i prikazi lica mogu se upotrebljavati za identifikaciju osobe. Identifikacija na temelju fotografija ili prikaza lica upotrebljava se samo u kontekstu stalnih graničnih prijelaza na kojima se upotrebljavaju samoposlužni sustavi i sustavi automatiziranog graničnog nadzora.

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 54.a kojim se određuju pravila za korištenje fotografija i prikaza lica u svrhu identifikacije osoba i tehnički standardi za to, uključujući pretraživanje, kao i identifikaciju i potvrdu identiteta. Komisija donosi taj delegirani akt čim to postane tehnički moguće i uz osiguravanje visokog stupnja pouzdanosti identifikacije fotografije i prikazi lica mogu upotrebljavati za identifikaciju osobe. Identifikacija na temelju fotografija ili prikaza lica upotrebljava se samo u kontekstu stalnih graničnih prijelaza na kojima se upotrebljavaju samoposlužni sustavi i sustavi automatiziranog graničnog nadzora.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ostalih aktivnosti izvršavanja zakonodavstva koje se provode radi sprečavanja, otkrivanja i istrage kaznenih djela u predmetnoj državi članici;

(c)  sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela u predmetnoj državi članici te na koja se primjenjuje Direktiva (EU) 2016/680;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  sigurnosnih provjera u kontekstu postupaka povezanih sa zahtjevima za međunarodnu zaštitu ako ta tijela nisu „tijela odlučivanja” u smislu članka 2. točke (f) Direktive 2013/32/EU1a Europskog parlamenta i Vijeća i ako prema potrebi pružaju savjete u skladu s Uredbom (EU) 377/20041b;

 

____________

 

1a Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

 

1b Uredba Vijeća (EZ) br. 377/2004 od 19. veljače 2004. o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (SL L 64, 2.3.2004., str. 1.).

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U svrhe iz članka 24. stavaka 2. i 3. te članka 27. pravo na pristup podacima unesenima u SIS i pravo na izravno pretraživanje tih podataka mogu ostvariti i nacionalna pravosudna tijela, uključujući ona koja su odgovorna za pokretanje javnog progona u kaznenom postupku i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice, pri izvršavanju svojih zadaća, kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom, te tijela zadužena za njihovu koordinaciju.

2.  U svrhe iz članka 24. stavaka 1. i 3. te članka 27. pravo na pristup podacima unesenima u SIS i pravo na izravno pretraživanje tih podataka mogu ostvariti i nacionalna pravosudna tijela, uključujući ona koja su odgovorna za pokretanje javnog progona u kaznenom postupku i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice, pri izvršavanju svojih zadaća, kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom, te tijela zadužena za njihovu koordinaciju.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravo na pristup podacima o ispravama osoba, unesenima u skladu s člankom 38. stavkom 2. točkama (j) i (k) Uredbe (EU) 2018/xxx [policijska suradnja i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima], i pravo na pretraživanje tih podataka mogu ostvarivati i tijela iz stavka 1. točke (d). Pristup tih tijela podacima uređuje se pravom svake države članice.

3.  Pravo na pristup podacima o ispravama osoba, unesenima u skladu s člankom 38. stavkom 2. točkama (j) i (k) Uredbe (EU) 2018/xxx [policijska suradnja i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima], i pravo na pretraživanje tih podataka mogu ostvarivati i tijela iz stavka 1. točke (d). Pristup tih tijela podacima mora biti u skladu s ovom Uredbom i s pravom Unije o zaštiti podataka.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) u okviru svojih nadležnosti ima pravo pristupa podacima unesenima u SIS i njihova pretraživanja.

1.  Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), kad je to potrebno za ispunjavanje njezina mandata, ima pravo pristupa podacima unesenima u SIS i njihova pretraživanja.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Europol pretraživanjem otkrije postojanje upozorenja u SIS-u, obavješćuje državu članicu izdavateljicu kanalima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/794.

2.  Ako Europol pretraživanjem otkrije postojanje upozorenja u SIS-u, obavješćuje državu članicu izdavateljicu razmjenom dopunskih informacija preko komunikacijske infrastrukture i u skladu s odredbama predviđenima u Priručniku SIRENE. Dok Europol ne bude mogao koristiti funkcije predviđene za razmjenu dopunskih informacija, on obavješćuje državu članicu izdavateljicu kanalima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/794.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za upotrebu informacija dobivenih pretraživanjem sustava SIS potrebna je suglasnost predmetne države članice. Ako država članica dopusti upotrebu takvih informacija, Europolovo postupanje s njima uređuje se Uredbom (EU) 2016/794. Europol može takve podatke prosljeđivati trećim zemljama i trećim tijelima samo uz pristanak predmetne države članice.

3.  Za upotrebu informacija dobivenih pretraživanjem sustava SIS potrebna je suglasnost države članice izdavateljice. Ako država članica dopusti upotrebu takvih informacija, postupanje Europola s njima uređuje se Uredbom (EU) 2016/794. Europol može takve podatke prosljeđivati trećim zemljama i trećim tijelima samo uz pristanak države članice izdavateljice i uz potpuno poštovanje prava Unije u području zaštite podataka.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Europol može zatražiti dodatne informacije od predmetne države članice u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/794.

4.  Europol može zatražiti dodatne informacije od države članice izdavateljice u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/794.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ograničava pristup podacima unesenima u SIS na posebno ovlašteno osoblje Europola;

(b)  ograničava pristup podacima unesenima u SIS na posebno ovlašteno osoblje Europola, kojemu je za obavljanje zadaća potreban pristup;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  donosi i primjenjuje mjere iz članaka 10. i 11.;

(c)  donosi i primjenjuje mjere iz članaka 10., 11. 13. i 14.;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Sve kopije, kako je navedeno u stavku 6., kojima se stvaraju izvanmrežne baze podataka mogu se čuvati najviše 48 sati. To se razdoblje u slučaju izvanredne situacije može produljiti do prestanka izvanredne situacije. Europol izvješćuje Europskog nadzornika za zaštitu podataka o svakom takvom produljenju.

7.  Sve kopije, kako je navedeno u stavku 6., kojima se stvaraju izvanmrežne baze podataka mogu se čuvati najviše 48 sati. Kad Europol uspostavlja izvanmrežnu bazu podataka s podacima iz SIS-a, o njezinu postojanju izvješćuje Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Obrazloženje

Tekstom Komisije Europolu se daje neutemeljeno pravo da zadrži izvanmrežnu bazu podataka iz SIS-a sve dok tvrdi da postoji hitna situacija. Međutim, budući da Europol ima pristup SIS-u, apsolutno ne postoji potreba da čuva podatke u izvanmrežnoj bazi podataka dulje od početnog razdoblja od 48 sati i da se time stvara nepotreban rizik. Stoga bi od Europola trebalo tražiti da obavijesti Europskog nadzornika za zaštitu podataka kad god uspostavi takvu izvanmrežnu bazu podataka.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Europol može primati i obrađivati dopunske informacije o odgovarajućim upozorenjima u SIS-u pod uvjetom da pritom na prikladan način primjenjuje pravila za obradu podataka iz stavaka 2. do 7.

8.  Europol može primati i obrađivati dopunske informacije o odgovarajućim upozorenjima u SIS-u pod uvjetom da pritom na prikladan način primjenjuje pravila za obradu podataka iz stavaka od 2. do 7.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  U svrhu provjere zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg praćenja te osiguravanja odgovarajuće sigurnosti i cjelovitosti podataka Europol bi trebao voditi evidenciju o svakom pristupu SIS-u i pretraživanju tog sustava. Takva evidencija i dokumentacija ne smatra se nezakonitim preuzimanjem ili kopiranjem bilo kojeg dijela sustava SIS.

9.  U svrhu provjere zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg praćenja te osiguravanja odgovarajuće sigurnosti i cjelovitosti podataka Europol vodi evidenciju o svakom pristupu SIS-u i pretraživanju tog sustava. Ta evidencija posebno sadrži datum i vrijeme obrade podataka, vrstu obrađenih podataka te ime osobe odgovorne za njihovu obradu. Takva evidencija i dokumentacija ne smatra se nezakonitim preuzimanjem ili kopiranjem bilo kojeg dijela sustava SIS. Sadržaj, razdoblje čuvanja te pravila i formati za evidenciju definiraju se u skladu s člankom 12.

Obrazloženje

Odredba treba biti usklađena s odgovornošću država članica za vođenje evidencije kako je utvrđeno u članku 12.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Države članice odmah obavješćuju Europol o svim upozorenjima izdanima na temelju članka 24. i podacima pronađenima o tim upozorenjima kad država članica traži osobu zbog kaznenog djela navedenog u Direktivi (EU) 2017/541.

Obrazloženje

Odredba treba biti usklađena s odgovornošću država članica za vođenje evidencije kako je utvrđeno u članku 12.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 40. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/1624 članovi timova europske granične i obalne straže ili timova osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem te članovi timova za potporu upravljanju migracijama imaju, u okviru svojih nadležnosti, pravo na pristup podacima unesenima u SIS i njihovo pretraživanje.

1.  U skladu s člankom 40. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/1624 članovi timova definirani u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624 te članovi timova za potporu upravljanju migracijama imaju, u okviru svojeg mandata, pravo na pristup podacima unesenima u SIS i njihovo pretraživanje u skladu s ovom Uredbom. To pravo imaju samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih zadaća i u kojoj se to zahtijeva operativnim planom za određenu operaciju.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi timova europske granične i obalne straže ili timova osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem te članovi timova za potporu upravljanju migracijama pristupaju podacima unesenima u SIS i pretražuju ih u skladu sa stavkom 1. preko tehničkog sučelja koje uspostavlja i održava Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, kako se navodi u članku 32. stavku 2.

2.  Članovi timova definirani u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624 te članovi timova za potporu upravljanju migracijama pristupaju podacima unesenima u SIS i pretražuju ih u skladu sa stavkom 1. preko tehničkog sučelja koje uspostavlja i održava Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, kako se navodi u članku 32. stavku 2.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako član timova europske granične i obalne straže, timova osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem ili član timova za potporu upravljanju migracijama pretraživanjem otkrije postojanje upozorenja u SIS-u, o tome se obavješćuje država članica izdavateljica. U skladu s člankom 40. Uredbe (EU) 2016/1624 članovi timova mogu reagirati na upozorenje u SIS-u samo na temelju uputa i, u pravilu, u prisutnosti službenika graničnog nadzora ili osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem države članice domaćina u kojoj djeluju. Država članica domaćin može ovlastiti članove timova da djeluju u njezino ime.

3.  Ako član timova definiran u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624 ili član timova za potporu upravljanju migracijama pretraživanjem otkrije postojanje upozorenja u SIS-u, o tome se odmah obavješćuje država članica izdavateljica. U skladu s člankom 40. Uredbe (EU) 2016/1624 članovi timova mogu reagirati na upozorenje u SIS-u samo na temelju uputa i, u pravilu, u prisutnosti službenika graničnog nadzora ili osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem države članice domaćina u kojoj djeluju. Država članica domaćin može ovlastiti članove timova da djeluju u njezino ime.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaki pristup i pretraživanje koje provede član timova europske granične i obalne straže ili timova osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem ili član timova za potporu upravljanju migracijama evidentira se u skladu s odredbama članka 12., a evidentira se i svaka upotreba podataka kojima su oni pristupili.

4.  U svrhu provjere zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg praćenja te osiguravanja odgovarajuće sigurnosti i cjelovitosti podataka Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu vodi evidenciju o svakom pristupu SIS-u i pretraživanju tog sustava koje izvrši član timova definiran u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624 ili član timova za potporu upravljanju migracijama. Ta evidencija posebno sadrži datum i vrijeme obrade podataka, vrstu podataka korištenih pri pretraživanju, upućivanje na vrstu obrađenih podataka te ime osobe odgovorne za obradu podataka. Takva evidencija i dokumentacija ne smatra se nezakonitim preuzimanjem ili kopiranjem bilo kojeg dijela sustava SIS. Sadržaj, razdoblje čuvanja te pravila i formati za evidenciju definiraju se u skladu s člankom 12.

Obrazloženje

Relevantne odredbe trebale bi biti iste kao i za Europol.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pristup podacima unesenima u SIS ograničen je na jednog člana timova europske granične i obalne straže ili timova osoblja uključenog u zadaće povezane s vraćanjem ili člana timova za potporu upravljanju migracijama i ne proširuje se na druge članove tima.

5.  Pristup podacima unesenima u SIS ograničen je na jednog člana timova definiranog u članku 2. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/1624 ili člana timova za potporu upravljanju migracijama, pod uvjetom da su te osobe primjereno osposobljene. Pristup se ne proširuje na druge članove tima.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Donose se i primjenjuju mjere za osiguravanje sigurnosti i povjerljivosti, kako je predviđeno u člancima 10. i 11.

6.  Donose se i primjenjuju mjere za osiguravanje sigurnosti i povjerljivosti, kako je predviđeno u člancima 10., 11., 13. i 14.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ima, u svrhu analiziranja prijetnji koje mogu utjecati na funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica, pravo na pristup podacima unesenima u SIS i njihovo pretraživanje u skladu s člancima 24. i 27.

1.  Propisno ovlašteno osoblje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu ima pristup statističkim podacima iz središnjeg repozitorija iz članka 54. stavka 6. u svrhu provođenja analiza rizika i procjena osjetljivosti, kako je navedeno u člancima 11. i 13. Uredbe (EU) 2016/16241.

Obrazloženje

Osim sudjelovanja u operacijama za koje je pristup sustavu omogućen člankom 31., Frontex ne zahtijeva pristup osobnim podacima u vezi s upozorenjima iz SIS-a. Zbirni statistički podaci Frontexu bi bili sasvim dovoljni za ispunjavanje mandata.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U svrhe iz članka 31. stavka 2. i stavka 1. ovog članka Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavlja i održava tehničko sučelje koje omogućuje izravnu vezu sa Središnjim SIS-om.

2.  U svrhe iz članka 31. stavka 2. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavlja i održava tehničko sučelje koje omogućuje izravnu vezu sa Središnjim SIS-om.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu pretraživanjem otkrije postojanje upozorenja u SIS-u, o tome obavješćuje državu članicu izdavateljicu.

Briše se.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ima, u svrhu izvršavanja svojih zadaća koje su joj dodijeljene Uredbom o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), pravo na pristup podacima unesenima u SIS i njihovo provjeravanje u skladu s člancima 24. i 27.

[4.  Propisno ovlašteno osoblje Središnje jedinice ETIAS-a pri Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, ako je to potrebno u svrhu izvršavanja svih zadaća koje su joj dodijeljene Uredbom o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), ima pravo na pristup podacima unesenima u SIS i njihovo provjeravanje u skladu s člancima 24. i 27.]

Obrazloženje

Trebalo bi pobliže odrediti da pristup SIS-u u vezi s ETIAS-om nije namijenjen za Agenciju u cjelini, nego za Središnju jedinicu ETIAS-a.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu pri provjeravanju u svrhe iz stavka 2. otkrije postojanje upozorenja u SIS-u, primjenjuje se postupak iz članka 22. Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS).

Briše se.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Svaki pristup i pretraživanje koje provede Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu evidentira se u skladu s odredbama članka 12., a evidentira se i svaka upotreba podataka kojima je pristupila.

Briše se.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Osim kad je to potrebno za izvršavanje zadaća u svrhe utvrđene Uredbom o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), ni jedan dio sustava SIS ne povezuje se ni s jednim računalnim sustavom za prikupljanje i obradu podataka kojim upravlja Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ili koji se u okviru nje upotrebljava niti se podaci iz sustava SIS kojima ona ima pristup prenose u takav sustav. Ni jedan se dio sustava SIS ne preuzima. Vođenje evidencije o pristupu i pretraživanjima ne smatra se preuzimanjem ili kopiranjem podataka iz sustava SIS.

8.  Ni jedan dio sustava SIS ne povezuje se ni s jednim računalnim sustavom za prikupljanje i obradu podataka kojim upravlja Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ili koji se u okviru nje upotrebljava niti se podaci iz sustava SIS kojima ona ima pristup prenose u takav sustav. Ni jedan se dio sustava SIS ne preuzima. Vođenje evidencije o pristupu i pretraživanjima ne smatra se preuzimanjem ili kopiranjem podataka iz sustava SIS.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Donose se i primjenjuju mjere za osiguravanje sigurnosti i povjerljivosti, kako je predviđeno u člancima 10. i 11.

9.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu donosi i primjenjuje mjere za osiguravanje sigurnosti i povjerljivosti, kako je predviđeno u člancima 10., 11., 13. i 14.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 34. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razdoblje čuvanja upozorenja

Rok za preispitivanje upozorenja

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upozorenja unesena u SIS u skladu s ovom Uredbom čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrha radi kojih su unesena.

1.  Upozorenja unesena u SIS u skladu s ovom Uredbom ne čuvaju se dulje nego što je potrebno za ostvarenje svrha radi kojih su unesena.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica koja je izdala upozorenje preispituje potrebu njegova čuvanja u roku od pet godina nakon unosa upozorenja u SIS.

2.  Država članica koja je izdala upozorenje preispituje potrebu za njegovim čuvanjem u roku od tri godine nakon unosa upozorenja u SIS.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako osoblje ureda SIRENE, koje je odgovorno za koordinaciju i provjeru kvalitete podataka, utvrdi da je upozorenje o osobi ispunilo svoju svrhu i da bi se trebalo izbrisati iz sustava SIS, šalje obavijest tijelu koje je unijelo upozorenje kako bi mu na to skrenulo pozornost. To tijelo u roku od 30 kalendarskih dana od primanja obavijesti odgovara da je izbrisalo upozorenje ili ga namjerava izbrisati, ili navodi razloge za daljnje čuvanje upozorenja. Ako tijelo ne odgovori u roku od 30 dana, osoblje ureda SIRENE briše to upozorenje. Uredi SIRENE izvješćuju svoja nacionalna nadzorna tijela o svim učestalim problemima u ovom području.

4.  Čim osoblje ureda SIRENE, koje je odgovorno za koordinaciju i provjeru kvalitete podataka, utvrdi da je upozorenje o osobi ispunilo svoju svrhu i da bi se trebalo izbrisati iz sustava SIS, odmah šalje obavijest tijelu koje je unijelo upozorenje kako bi mu na to skrenulo pozornost. To tijelo u roku od sedam kalendarskih dana od primanja te obavijesti odgovara da je izbrisalo upozorenje ili ga namjerava izbrisati, ili navodi razloge za njegovo daljnje čuvanje. Ako tijelo ne odgovori u roku od sedam dana, osoblje ureda SIRENE briše to upozorenje. Uredi SIRENE izvješćuju svoja nacionalna nadzorna tijela o svim učestalim problemima u tom području.

Obrazloženje

Budući da je jedan od ciljeva revizije uklanjanje suvišnih upozorenja iz SIS-a, uredi SIRENE trebali bi djelovati čim postanu svjesni da upozorenje treba izbrisati. Relevantnom tijelu ne treba jedan mjesec da odlučiti može li se upozorenje izbrisati, posebno s obzirom na to da je ured SIRENE već dao takvu procjenu. Razdoblje od sedam dana više je nego dovoljno za donošenje odluke o tome treba li zadržati upozorenje.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Unutar roka za preispitivanje država članica koja je izdala upozorenje može, nakon sveobuhvatne pojedinačne procjene, koja se evidentira, odlučiti još neko vrijeme čuvati upozorenje ako se to pokaže potrebnim za svrhe u koje je upozorenje izdano. U tom se slučaju stavak 2. primjenjuje i na to produljenje. O svakom produljenju upozorenja obavješćuje se CS-SIS.

5.  U okviru roka za preispitivanje država članica koja je izdala upozorenje može, nakon sveobuhvatne pojedinačne procjene koja se evidentira, odlučiti još neko vrijeme čuvati upozorenje ako se to pokaže potrebnim i razmjernim za svrhe u koje je izdano. U tom se slučaju stavak 2. primjenjuje i na to produljenje. O svakom produljenju upozorenja obavješćuje se CS-SIS.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice vode statističku evidenciju o broju upozorenja za koja je razdoblje čuvanja produljeno u skladu sa stavkom 5.

7.  Države članice vode statističku evidenciju o broju upozorenja za koja je razdoblje čuvanja produljeno u skladu sa stavkom 5. i prosljeđuju je nadležnim tijelima iz članka 50.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upozorenja o odbijanju ulaska i boravka u skladu s člankom 24. brišu se kad nadležno tijelo povuče odluku na temelju koje je upozorenje uneseno, prema potrebi nakon provedenog postupka savjetovanja iz članka 26.

1.  Upozorenja o odbijanju ulaska i boravka u skladu s člankom 24. brišu se čim nadležno tijelo povuče odluku na temelju koje je upozorenje uneseno, prema potrebi nakon provedenog postupka savjetovanja iz članka 26. ili nakon isteka upozorenja u skladu s člankom 34.

Obrazloženje

Kad je riječ o policijskoj i pravosudnoj suradnji, postoji odredba o razdobljima čuvanja upozorenja kojom se predviđa automatski istek upozorenja ako ga država članica odluči ne proširiti. Jasno je da upozorenje treba izbrisati nakon njegova isteka.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upozorenja o državljanima trećih zemalja na koje se primjenjuje restriktivna mjera iz članka 27. brišu se u slučaju ukidanja, suspenzije ili poništenja zabrane putovanja.

2.  Upozorenja o državljanima trećih zemalja na koje se primjenjuje restriktivna mjera iz članka 27. brišu se čim se ukine, suspendira ili poništi mjera kojom se provodi zabrana putovanja ili nakon isteka upozorenja u skladu s člankom 34.

Obrazloženje

Kad je riječ o policijskoj i pravosudnoj suradnji, postoji odredba o razdobljima čuvanja upozorenja kojom se predviđa automatski istek upozorenja ako ga država članica odluči ne proširiti. Jasno je da upozorenje treba izbrisati nakon njegova isteka.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Osim kako se navodi stavcima od 1. do 3. ovog članka, upozorenja se brišu i kad je to potrebno nakon provjere usklađenosti iz članka 23.a

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu obrađivati podatke iz članka 20. u svrhe odbijanja ulaska na njihova državna područja ili boravka na njima.

1.  Države članice mogu obrađivati podatke iz članka 20. samo u svrhe odbijanja ulaska na svoja državna područja ili boravka na njima.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tehničke kopije, kako je navedeno u stavku 2., kojima se stvaraju izvanmrežne baze podataka mogu se čuvati najviše 48 sati. To se razdoblje u slučaju izvanredne situacije može produljiti do prestanka izvanredne situacije.

Tehničke kopije iz stavka 2. kojima se stvaraju izvanmrežne baze podataka mogu se čuvati najviše 48 sati.

Obrazloženje

U skladu s ostalim podnesenim amandmanima uspostava izvanmrežnih baza podataka jasan je dodatni rizik za sigurnost u vezi s podacima iz sustava SIS. Ne postoji opravdanje za neograničeno postojanje takvih baza podataka na temelju tvrdnje o postojanju opasnosti.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice vode ažurirani popis tih kopija, omogućuju uvid u njega svojem nacionalnom nadzornom tijelu i osiguravaju da se na te kopije primjenjuju odredbe ove Uredbe, osobito one iz članka 10.

Države članice vode ažurirani popis tih kopija, omogućuju uvid u njega svojem nacionalnom nadzornom tijelu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te osiguravaju da se na te kopije primjenjuju odredbe ove Uredbe, osobito one iz članka 10.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Svaka upotreba podataka koja nije u skladu sa stavcima od 1. do 6. smatra se zloupotrebom u skladu s nacionalnim pravom svake države članice.

7.  Svaka upotreba podataka koja nije u skladu sa stavcima od 1. do 6. smatra se zloupotrebom u skladu s nacionalnim pravom svake države članice te podliježe sankcijama u skladu s člankom 53.a ove Uredbe.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Svaka država članica Agenciji šalje popis svojih nadležnih tijela ovlaštenih za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS u skladu s ovom Uredbom te sve promjene popisa. U popisu se za svako tijelo utvrđuje koje podatke može pretraživati i u koje svrhe. Agencija osigurava godišnje objavljivanje popisa u Službenom listu Europske unije.

8.  Svaka država članica Agenciji šalje popis svojih nadležnih tijela ovlaštenih za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS u skladu s ovom Uredbom te sve promjene popisa. U popisu se za svako tijelo utvrđuje koje podatke može pretraživati i u koje svrhe. Agencija osigurava godišnje objavljivanje popisa u Službenom listu Europske unije. Komisija održava javno web-mjesto koje sadrži te informacije i osigurava njegovo redovito ažuriranje.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 38. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obavješćivanje u slučaju neizvršenja upozorenja

Postupak u slučaju neizvršenja upozorenja

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država članica ne može poduzeti mjeru koja se od nje zahtijeva, o tome odmah obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje.

Ako država članica ne može poduzeti mjeru koja se od nje zahtijeva, primjenjuje se sljedeći postupak:

 

(a)  država članica kojoj je upućen zahtjev preko svojeg ureda SIRENE o tome odmah obavješćuje državu članicu izdavateljicu te navodi razloge u skladu s Priručnikom SIRENE;

 

(b)  predmetne države članice mogu se usuglasiti o mjerama koje treba poduzeti u skladu s pravnim instrumentima o SIS-u II i vlastitim nacionalnim zakonodavstvom;

 

(c)  ako se ne može provesti mjera koja se odnosi na osobe uključene u jednu od aktivnosti iz Direktive (EU) 2017/541, država članica kojoj je upućen zahtjev o tome odmah obavješćuje Europol.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako država članica koja izdaje upozorenje raspolaže relevantnim dodatnim ili izmijenjenim podacima navedenima u članku 20. stavku 2., ona odmah dopunjuje ili ispravlja predmetno upozorenje.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Ako druga država članica ima relevantne dodatne ili izmijenjene alfanumeričke podatke navedene u članku 20. stavku 2., ta država članica ih odmah prosljeđuje državi članici izdavateljici kako bi joj omogućila upotpunjavanje upozorenja.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako država članica koja nije izdala upozorenje utvrdi da je neki podatak netočan ili nezakonito pohranjen, razmjenom dopunskih informacija o tome što prije obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje, a najkasnije deset dana nakon utvrđivanja nepravilnosti. Država članica koja je izdala upozorenje provjerava obavijest i prema potrebi bez odgode ispravlja ili briše sporni podatak.

3.  Ako država članica koja nije izdala upozorenje utvrdi da je neki podatak netočan ili nezakonito pohranjen, razmjenom dopunskih informacija o tome što prije obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje, a najkasnije dva radna dana nakon utvrđivanja nepravilnosti. Država članica koja je izdala upozorenje provjerava obavijest i prema potrebi ispravlja ili briše sporni podatak u roku od sedam radnih dana od obavijesti.

Obrazloženje

Ispravljanje pogrešaka u SIS-u trebalo bi biti prioritet za sve. Ako država članica postane svjesna pogreške u upozorenju koje je unijela druga država članica, ne bi trebala čekati 10 dana da o toj pogrešci upozori državu članicu koja je izdala upozorenje. To treba učiniti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati. U istom smislu, nakon što je obaviještena o mogućoj pogrešci, država članica koja je izdala upozorenje trebala bi imati rok od sedam dana da ispravi pogrešku ili objasni zašto pogreška ne postoji. To je u skladu s izmjenom predloženom u članku 34. stavku 4. o mjerama za brisanje upozorenja nakon obavijesti ureda SIRENE da su nepotrebna.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako države članice ne postignu dogovor u roku od dva mjeseca od trenutka utvrđivanja nepravilnosti, kako je opisano u stavku 3., država članica koja nije izdala upozorenje dostavlja predmet nacionalnim nadzornim tijelima koja su nadležna za donošenje odluke.

4.  Ako države članice ne postignu dogovor u roku od dva mjeseca od trenutka utvrđivanja nepravilnosti, kako je opisano u stavku 3., država članica koja nije izdala upozorenje dostavlja predmet nadležnim nacionalnim nadzornim tijelima i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka radi donošenja odluke, u okviru suradnje predviđene u članku 52.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice razmjenjuju dopunske informacije ako osoba iznese pritužbu da ona nije osoba na koju se upozorenje odnosi. Ako se provjerom utvrdi da se zaista radi o dvije različite osobe, podnositelj pritužbe obavještava se o mjerama iz članka 42.

5.  Države članice razmjenjuju dopunske informacije ako osoba iznese pritužbu da ona nije osoba na koju se upozorenje odnosi. Ako se provjerom utvrdi da je zaista riječ o dvjema različitim osobama, podnositelj pritužbe obavještava se o mjerama iz članka 42. i njegovu pravu na pravnu zaštitu u skladu s člankom 49. stavkom 1.

Obrazloženje

Ako je osoba pogrešno identificirana u SIS-u, treba imati pravo na pravnu zaštitu u skladu s člankom 49. stavkom 1. Nju o tome treba obavijestiti čim postane jasno da je došlo do pogrešne identifikacije.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kad za pojedinu osobu već postoji upozorenje u SIS-u, država članica koja unosi novo upozorenje dogovara se o unošenju upozorenja s državom članicom koja je unijela prvo upozorenje. Dogovor se postiže na temelju razmjene dopunskih informacija.

Briše se.

Obrazloženje

Odredbe koje su već predviđene i bolje objašnjene u članku 23.b „o usklađenosti upozorenja”.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaki događaj koji utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost sustava SIS i koji može uzrokovati oštećenje ili gubitak podataka iz tog sustava smatra se sigurnosnim incidentom, osobito u slučaju mogućeg pristupa podacima ili ugrožavanja dostupnosti, cjelovitosti i povjerljivosti podataka.

1.  Svaki događaj koji utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost sustava SIS i koji može prouzročiti oštećenje ili gubitak podataka iz tog sustava smatra se sigurnosnim incidentom, osobito u slučaju mogućeg neovlaštenog pristupa podacima ili ugrožavanja dostupnosti, cjelovitosti i povjerljivosti podataka.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice o sigurnosnim incidentima obavješćuju Komisiju, Agenciju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Agencija o sigurnosnim incidentima obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

3.  Ne dovodeći u pitanje obavijest i priopćenje o povredi osobnih podataka u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 2016/679 ili člankom 30. Direktive (EU) 2016/680, države članice odmah obavješćuju Komisiju, Agenciju, nacionalno nadzorno tijelo i Europskog nadzornika za zaštitu podataka o sigurnosnim incidentima. Ako do sigurnosnih incidenata dođe z Središnjem SIS-u, Agencija o njima odmah obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Informacije o sigurnosnom incidentu koji utječe ili može utjecati na rad sustava SIS u državi članici ili u Agenciji ili na dostupnost, cjelovitost i povjerljivost podataka koje su unijele ili poslale druge države članice, prosljeđuju se državama članicama i o njima se izvješćuje u skladu s planom upravljanja incidentima koji izrađuje Agencija.

4.  Informacije o sigurnosnom incidentu koji utječe ili može utjecati na rad sustava SIS u državi članici ili u Agenciji ili na dostupnost, cjelovitost i povjerljivost podataka koje su unijele ili poslale druge države članice odmah se prosljeđuju državama članicama i o njima se izvješćuje u skladu s planom upravljanja incidentima koji izrađuje Agencija.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice i agencija eu-Lisa surađuju u slučaju sigurnosnog incidenta.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  U slučaju povrede podataka osobe na koje se podaci odnose obavještavaju se u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2016/679 ili člankom 31. Direktive (EU) 2016/680.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c  Komisija ozbiljne incidente odmah prijavljuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.d  Ako je do sigurnosnog incidenta došlo zbog zloupotrebe podataka, države članice, Europol, Eurojust i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu osiguravaju izricanje sankcija ili stegovnih mjera u skladu s člankom 53.a.

Obrazloženje

Ako je sigurnosni incident prouzročila osoba koja ima pristup SIS-u i koja je zloupotrijebila podatke, treba joj izreći kazne.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ured SIRENE uspostavlja kontakt s tijelom koje je zatražilo unos kako bi se razjasnilo odnosi li se upozorenje na istu osobu ili ne;

(a)  ured SIRENE odmah uspostavlja kontakt s tijelom koje je zatražilo unos kako bi se razjasnilo odnosi li se upozorenje na istu osobu ili ne;

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako se unakrsnom provjerom utvrdi da je osoba na koju se odnosi novo upozorenje doista ista osoba koja je već unesena u SIS, ured SIRENE primjenjuje postupak za unos višestrukih upozorenja iz članka 39. stavka 6. Ako se tom provjerom utvrdi da se radi o dvije različite osobe, ured SIRENE odobrava zahtjev za unošenje novog upozorenja i dodaje elemente potrebne da se izbjegne pogrešna identifikacija.

(b)  ako se unakrsnom provjerom utvrdi da je osoba na koju se odnosi novo upozorenje doista ista osoba koja je već unesena u SIS, ured SIRENE primjenjuje postupak za unos višestrukih upozorenja iz članka 23.a. Ako se tom provjerom utvrdi da je riječ o dvjema različitim osobama, ured SIRENE odobrava zahtjev za unošenje novog upozorenja i dodaje elemente potrebne da se izbjegne pogrešna identifikacija.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako postoji mogućnost da dođe do zamjene osobe na koju se upozorenje zapravo odnosi i osobe čiji je identitet zloupotrijebljen, država članica koja je izdala upozorenje dodaje upozorenju podatke o potonjoj osobi, pod uvjetom da za to dobije njezin izričit pristanak, da bi se izbjegle negativne posljedice pogrešne identifikacije.

1.  Ako postoji mogućnost da dođe do zamjene osobe na koju se upozorenje zapravo odnosi i osobe čiji je identitet zloupotrijebljen, država članica koja je izdala upozorenje dodaje upozorenju podatke o potonjoj osobi, pod uvjetom da za to dobije njezin izričit pristanak, da bi se izbjegle negativne posljedice pogrešne identifikacije. Svaka osoba čiji je identitet zloupotrijebljen ima pravo povući svoj pristanak na obradu podataka.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za potrebe ovog članka u SIS se mogu unijeti i obrađivati samo sljedeći osobni podaci:

3.  Za potrebe ovog članka i pod uvjetom da se dobije izričiti pristanak osobe čiji je identitet zloupotrijebljen za svaku kategoriju podataka, u SIS se mogu unijeti i obrađivati samo sljedeći osobni podaci:

Obrazloženje

Važno je ponovno istaknuti da se ti osobni podaci mogu unositi u SIS samo nakon izričitog pristanka osobe čiji je identitet zloupotrijebljen.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  spol;

(h)  rod;

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Podaci iz stavka 3. brišu se istodobno s brisanjem odgovarajućeg upozorenja ili prije ako to zatraži predmetna osoba.

5.  Podaci iz stavka 3. brišu se čim to zatraži osoba čiji je identitet zloupotrijebljen ili u isto vrijeme kad i odgovarajuće upozorenje.

Obrazloženje

Tekst Komisije je u manjoj mjeri obmanjujući. Jasnije je započeti s pravom osobe čiji je identitet zloupotrijebljen da zatraži brisanje podataka čim to poželi. Stoga ako ne postoji takav zahtjev, podaci se brišu kad i odgovarajuće upozorenje.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uredba (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju na temelju ove Uredbe provodi Agencija.

1.  Uredba (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju na temelju ove Uredbe provode Agencija i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uredba 2016/679 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provode tijela iz članka 29. ove Uredbe u slučajevima u kojima se ne primjenjuju nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680.

2.  Uredba 2016/679 primjenjuje se na obradu osobnih podataka na temelju ove Uredbe, osim ako tu obradu ne provode nadležna tijela država članica radi sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, izvršavanja kaznenih sankcija ili zaštite od prijetnji za javnu sigurnost.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Nacionalne odredbe kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuju se na obradu osobnih podataka koju u skladu s ovom Uredbom provode nadležna tijela država članica radi sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, izvršavanja kaznenih sankcija ili zaštite od prijetnji za javnu sigurnost.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Uredba (EU) 2016/794 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Europol u skladu s člankom 30. ove Uredbe.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri obradi podataka koju provode nadležna nacionalna tijela radi sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela i izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje, primjenjuju se nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680.

Briše se.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 47. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo na pristup, ispravljanje netočnih podataka i brisanje nezakonito pohranjenih podataka

Pravo na pristup, ispravljanje i ograničavanje netočnih podataka te brisanje nezakonito pohranjenih podataka

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravo osoba na pristup podacima koji su uneseni u SIS i odnose se na njih te pravo na ispravljanje ili brisanje tih podataka ostvaruje se u skladu s pravom države članice u kojoj se osobe pozivaju na to pravo.

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) 2016/679, svaki državljanin treće zemlje ima pravo na pristup podacima koji se na njega odnose i upisani su u SIS te na njihovo dobivanje i može zatražiti da se podaci koji se na njega odnose, a koji su netočni, isprave ili dopune, kao i da se nezakonito upisani podaci izbrišu i njihova obrada ograniči.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Po potrebi se primjenjuju članci od 14. do 18. Direktive (EU) 2016/680.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U takvim slučajevima države članice osiguravaju da voditelj obrade podataka bez nepotrebnog odgađanja pismeno obavijesti osobu na koju se podaci odnose o svakom odbijanju ili ograničavanju pristupa i o razlozima za to odbijanje ili ograničavanje. Te se informacije mogu izostaviti kad bi se njihovim pružanjem dovela u pitanje jedna od svrha iz ovog stavka. Države članice osiguravaju da voditelj obrade obavijesti osobu na koju se podaci odnose o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu ili traženja pravnog lijeka.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da voditelj obrade podataka zabilježi činjenične ili pravne razloge na kojima se temelji odluka. Ti se podaci stavljaju na raspolaganje nadzornim tijelima.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4. – podstavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U takvim slučajevima države članice donose mjere kojima se osigurava da se prava osoba na koje se podaci odnose mogu ostvariti i posredstvom nadležnih nadzornih tijela.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Predmetnoj osobi mora se odgovoriti što prije, a u svakom slučaju najkasnije 60 dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristup ili prije ako je tako propisano nacionalnim pravom.

5.  Predmetnoj osobi mora se odgovoriti što prije, a u svakom slučaju najkasnije 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristup ili prije ako je tako propisano nacionalnim pravom, bez obzira na to nalazi li se ona na teritoriju Unije ili ne.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Predmetna osoba mora se što prije obavijestiti o daljnjem tijeku događaja u vezi s ostvarivanjem njezina prava na ispravak ili brisanje podataka, a najkasnije tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za ispravak ili brisanje ili prije ako je tako propisano nacionalnim pravom.

6.  Predmetna osoba mora se što prije obavijestiti o daljnjem tijeku događaja u vezi s ostvarivanjem njezina prava na ispravak, brisanje i ograničavanje obrade podataka, a najkasnije 60 dana od datuma podnošenja zahtjeva za ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade ili prije ako je tako propisano nacionalnim pravom. Osoba će biti obaviještena u skladu s ovim stavkom bez obzira na to nalazi li se na teritoriju Unije ili ne.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Državljani trećih zemalja na koje se odnosi upozorenje izdano u skladu s ovom Uredbom moraju dobiti informacije se u skladu s člancima 10. i 11. Direktive 95/46/EZ. Te se informacije pružaju u pisanom obliku, a prilaže im se kopija ili pozivanje na nacionalnu odluku na temelju koje je izdano upozorenje, kako je navedeno u članku 24. stavku 1.

1.  Državljani trećih zemalja na koje se odnosi upozorenje izdano u skladu s ovom Uredbom moraju što prije dobiti informacije od države članice izdavateljice upozorenja, a u svakom slučaju najkasnije 30 dana nakon unošenja upozorenja koje se na njih odnosi, u skladu s člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 i člancima 12. i 13. Direktive (EU) 2016/680. Te se informacije pružaju u pisanom obliku, a prilaže im se kopija ili pozivanje na nacionalnu odluku na temelju koje je izdano upozorenje, kako je navedeno u članku 24. stavku 1.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije se ne pružaju:

2.  Informacije se ne pružaju ako se nacionalnim pravom omogućuje ograničavanje prava na informacije, osobito radi zaštite nacionalne sigurnosti, obrane, javne sigurnosti te radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela.

(f)  ako:

 

i.  osobni podaci nisu dobiveni od predmetnog državljanina treće zemlje;

 

i

 

ii.  pružanje informacija nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor;

 

(g)  ako predmetni državljanin treće zemlje već raspolaže tim informacijama;

 

(h)  ako se nacionalnim pravom omogućuje ograničavanje prava na informacije, osobito radi zaštite nacionalne sigurnosti, obrane, javne sigurnosti te sprečavanja, istraživanja, otkrivanja i progona kaznenih djela.

 

(Numeriranje točki neispravno je u engleskoj verziji Prijedloga Komisije)

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka osoba može sudu ili tijelu nadležnom prema pravu bilo koje države članice podnijeti tužbu radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, njihov ispravak ili brisanje ili na naknadu štete u vezi s upozorenjem koje se na nju odnosi.

1.  Ne dovodeći u pitanje članke od 77. do 82. Uredbe (EU) 2016/679 i članke od 52. do 56. Direktive (EU) 2016/680, svaka osoba može sudu ili tijelu nadležnom prema pravu bilo koje države članice podnijeti tužbu radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, njihov ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili na naknadu štete u vezi s upozorenjem koje se na nju odnosi.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Da bi se dobio dosljedan pregled funkcioniranja pravnih lijekova, nacionalna nadzorna tijela pozivaju se da razviju standardni statistički sustav za godišnje izvješćivanje o:

Da bi se dobio dosljedan pregled funkcioniranja pravnih lijekova, nacionalna nadzorna tijela razvijaju standardni statistički sustav za godišnje izvješćivanje o:

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broju zahtjeva za ispravak netočnih podataka i brisanje nezakonito pohranjenih podataka podnesenih voditelju obrade podataka i broju slučajeva u kojima su podaci ispravljeni ili izbrisani;

(c)  broju zahtjeva za ispravak netočnih podataka i brisanje ili ograničavanje obrade nezakonito pohranjenih podataka podnesenih voditelju obrade podataka i broju slučajeva u kojima su podaci ispravljeni ili izbrisani;

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  broju zahtjeva za ispravak netočnih podataka i brisanje nezakonito pohranjenih podataka podnesenih nacionalnom nadzornom tijelu;

(d)  broju zahtjeva za ispravak netočnih podataka i brisanje ili ograničavanje obrade nezakonito pohranjenih podataka podnesenih nacionalnom nadzornom tijelu;

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  broju predmeta u kojima je sud presudio u korist podnositelja zahtjeva po bilo kojoj točki optužnice;

(f)  broju predmeta u kojima je sud presudio u korist podnositelja zahtjeva po bilo kojoj točki optužnice i broju predmeta u kojima je dobivena naknada štete;

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da neovisno nadzorno tijelo ili tijela imenovana u svakoj državi članici, kojima su dodijeljene ovlasti iz poglavlja VI. Direktive (EU) 2016/680 ili poglavlja VI. Uredbe (EU) 2016/679, neovisno prate zakonitost obrade osobnih podataka u SIS-u na svojem državnom području i njihov prijenos s njihova državnog područja te razmjenu i daljnju obradu dopunskih informacija.

1.  Svaka država članica osigurava da neovisna nadzorna tijela imenovana u svakoj državi članici, kojima su dodijeljene ovlasti iz poglavlja VI. Direktive (EU) 2016/680 ili poglavlja VI. Uredbe (EU) 2016/679, neovisno prate zakonitost obrade osobnih podataka u SIS-u na svojem državnom području i prijenos tih podataka s njihova državnog područja te razmjenu i daljnju obradu dopunskih informacija.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalno nadzorno tijelo osigurava reviziju postupaka obrade podataka u svojem N.SIS-u u skladu s međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine. Reviziju provode nacionalna nadzorna tijela ili je naručuju izravno od neovisnog revizora za zaštitu podataka. Nacionalno nadzorno tijelo u svakom trenutku zadržava nadzor nad radom neovisnog revizora i odgovorno je za njegov rad.

2.  Nacionalna nadzorna tijela osiguravaju reviziju postupaka obrade podataka u svojem N.SIS-u u skladu s međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine. Reviziju provode nacionalna nadzorna tijela ili je naručuju izravno od neovisnog revizora za zaštitu podataka. Nacionalna nadzorna tijela u svakom trenutku zadržavaju nadzor nad radom neovisnog revizora i odgovorna su za njegov rad.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice svojim nacionalnim nadzornim tijelima osiguravaju dovoljno resursa za izvršavanje zadaća koje su im povjerene na temelju ove Uredbe.

3.  Države članice svojim nacionalnim nadzornim tijelima osiguravaju dovoljno resursa za izvršavanje zadaća koje su im povjerene na temelju ove Uredbe. One također osiguravaju da njihova nacionalna nadzorna tijela dobivaju pomoć od osoba koje posjeduju stručno znanje o biometrijskim podacima.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 51. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzor nad radom Agencije

Nadzor nad radom agencija

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da Agencija provodi svoje aktivnosti obrade osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom. U skladu s tim primjenjuju se dužnosti i ovlaštenja iz članaka 46. i 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka odgovoran je za praćenje obrade osobnih podataka koju provode Agencija, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Europol te za osiguravanje obavljanja tih aktivnosti u skladu s ovom Uredbom. U skladu s tim primjenjuju se dužnosti i ovlaštenja iz članaka 46. i 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se najmanje svake četiri godine provede revizija aktivnosti Agencije u pogledu obrade osobnih podataka u skladu s međunarodnim revizijskim standardima. Izvješće o toj reviziji podnosi se Europskom parlamentu, Vijeću, Agenciji, Komisiji i nacionalnim nadzornim tijelima. Agencija ima mogućnost iznijeti svoje primjedbe prije donošenja izvješća.

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se najmanje svake četiri godine provede revizija aktivnosti Agencije, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Europola u pogledu obrade osobnih podataka u skladu s međunarodnim revizijskim standardima. Izvješće o toj reviziji podnosi se Europskom parlamentu, Vijeću, Agenciji, Komisiji i nacionalnim nadzornim tijelima. Agencija ima mogućnost iznijeti svoje primjedbe prije donošenja izvješća.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Europskom nadzorniku za zaštitu podataka odobravaju se dostatni resursi za obavljanje zadaća koje su mu povjerene u okviru ove Uredbe, uključujući pomoć osoba koje posjeduju stručno znanje o biometrijskim podacima.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti i osiguravaju usklađeni nadzor nad sustavom SIS.

1.  Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki u okviru svoje nadležnosti, aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti u skladu s člankom [62.] [nove uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka].

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odbor uspostavljen Uredbom (EU) 2016/679 svake dvije godine podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji zajedničko izvješće o aktivnostima usklađenog nadzora.

4.  Odbor uspostavljen Uredbom (EU) 2016/679 svake godine podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji zajedničko izvješće o aktivnostima usklađenog nadzora.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Poglavlje 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

ODGOVORNOST ZA ŠTETU I SANKCIJE

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica odgovorna je za svaku štetu nanesenu bilo kojoj osobi upotrebom sustava N.SIS. To se odnosi i na štetu koju je prouzročila država članica koja je izdala upozorenje unošenjem netočnih podataka ili njihovom nezakonitom pohranom.

1.  Svaka država članica i eu-LISA odgovorna je za svaku materijalnu ili nematerijalnu štetu nanesenu bilo kojoj osobi uslijed nezakonitih postupaka obrade, svakog djelovanja koje nije u skladu s ovom Uredbom ili upotrebom sustava N.SIS. To se odnosi i na štetu koju je prouzročila država članica koja je izdala upozorenje unošenjem netočnih podataka ili njihovom nezakonitom pohranom.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog nezakonite obrade podataka ili drugog djelovanja koje nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo dobiti naknadu štete od države članice odgovorne za pretrpljenu štetu ili od agencije eu-LISA ako je ona odgovorna za pretrpljenu štetu. Ta se država članica ili eu-LISA djelomično ili u cijelosti oslobađa odgovornosti ako dokaže da nije odgovorna za okolnosti koje su dovele do štete. Zahtjevi za naknadu štete upućeni državi članici podliježu odredbama nacionalnog prava tužene države članice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom (EU) 2016/680.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 53.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 53.a

 

Sankcije

 

Države članice osiguravaju da se svaka obrada podataka unesenih u sustav SIS ili svaka razmjena dopunskih podataka suprotna ovoj Uredbi kažnjava u skladu s nacionalnim pravom. Utvrđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te moraju obuhvaćati administrativne i kaznene sankcije.

 

Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu osiguravaju da članovi njihova osoblja ili timova koji pristupaju SIS-u pod njihovom nadležnošću i koji obrađuju podatke pohranjene u SIS-u u suprotnosti s odredbama ove Uredbe podliježu stegovnim mjerama Agencije ili, u slučaju članova tima, njihove matične države članice.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija priprema dnevne, mjesečne i godišnje statističke podatke o broju zapisa po kategoriji upozorenja, godišnjem broju pronađenih podataka po kategoriji upozorenja, broju pretraživanja sustava SIS i pristupa tom sustavu u svrhu unošenja, ažuriranja ili brisanja upozorenja, a ti se podaci prikazuju ukupno i pojedinačno za svaku državu članicu, uključujući statističke podatke o postupku savjetovanja iz članka 26. Ti statistički podaci ne sadržavaju osobne podatke. Objavljuje se godišnje statističko izvješće.

3.  Agencija priprema dnevne, mjesečne i godišnje statističke podatke o broju zapisa po kategoriji upozorenja, godišnjem broju pronađenih podataka po kategoriji upozorenja, broju pretraživanja sustava SIS i pristupa tom sustavu u svrhu unošenja, dopunjavanja, ažuriranja ili brisanja upozorenja, a ti se podaci prikazuju ukupno i pojedinačno za svaku državu članicu, uključujući statističke podatke o postupku savjetovanja iz članka 26. Ti statistički podaci ne sadržavaju osobne podatke. Objavljuje se godišnje statističko izvješće.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice te Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu dostavljaju Agenciji i Komisiji sve informacije potrebne za izradu izvješća iz stavaka 7. i 8.

4.  Države članice te Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu dostavljaju Agenciji i Komisiji sve informacije potrebne za izradu izvješća iz stavaka 3., 7. i 8.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija državama članicama, Komisiji, Europolu i Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu dostavlja sva statistička izvješća koja izradi. Da bi pratila provedbu pravnih akata Unije, Komisija može zatražiti od Agencije da dostavi dodatna posebna statistička izvješća, redovna ili ad hoc, o radu ili upotrebi komunikacije u okviru sustava SIS i SIRENE.

5.  Agencija Europskom parlamentu, Vijeću, državama članicama, Komisiji, Europolu, Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu te Europskom nadzorniku za zaštitu podataka dostavlja sva statistička izvješća koja izradi i sva zatražena posebna statistička izvješća. Da bi pratila provedbu pravnih akata Unije, Komisija može zatražiti od Agencije da dostavi dodatna posebna statistička izvješća, redovna ili ad hoc, o radu ili upotrebi komunikacije u okviru sustava SIS i SIRENE.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svrhe iz stavaka od 3. do 5. ovog članka i članka 15. stavka 5. Agencija uspostavlja, provodi i smješta središnji repozitorij u svojim tehničkim pogonima, koji sadržava podatke iz stavka 3. ovog članka i članka 15. stavka 5. koji ne omogućuju identifikaciju pojedinaca, ali omogućuju da Komisija i agencije iz stavka 5. dobiju zatražena izvješća i statističke podatke. Agencija državama članicama, Komisiji, Europolu i Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu odobrava pristup središnjem repozitoriju sigurnim pristupom preko komunikacijske infrastrukture, uz kontrolu pristupa i posebne korisničke profile isključivo u svrhu izvješćivanja i prikupljanja statističkih podataka.

U svrhe iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka i članka 15. stavka 5. Agencija uspostavlja, provodi i smješta središnji repozitorij u svojim tehničkim pogonima, koji sadržava podatke iz stavka 3. ovog članka i članka 15. stavka 5. koji ne omogućuju identifikaciju pojedinaca, ali omogućuju da Komisija i agencije iz stavka 5. dobiju zatražena izvješća i statističke podatke. Agencija državama članicama, Komisiji, Europolu, Eurojustu i Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu na zahtjev pruža pristup središnjem repozitoriju, posebnim stavkama i informacijama sigurnim pristupom preko komunikacijske infrastrukture, uz kontrolu pristupa i posebne korisničke profile isključivo u svrhu izvješćivanja i prikupljanja statističkih podataka.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Dvije godine nakon što SIS postane operativan i svake dvije godine nakon toga Agencija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o tehničkom funkcioniranju Središnjeg SIS-a i komunikacijske infrastrukture, uključujući njihovu sigurnost, te o dvostranoj i višestranoj razmjeni dopunskih informacija među državama članicama.

7.  Jednu godinu nakon što SIS postane operativan i svake dvije godine nakon toga Agencija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o tehničkom funkcioniranju Središnjeg SIS-a i komunikacijske infrastrukture, među ostalim o njihovoj sigurnosti, o uvođenju sustava za automatsku identifikaciju otisaka prstiju te o dvostranoj i višestranoj razmjeni dopunskih informacija među državama članicama.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Tri godine nakon što SIS postane operativan i svake četiri godine nakon toga Komisija priprema sveobuhvatnu evaluaciju Središnjeg SIS-a te dvostrane i višestrane razmjene dopunskih informacija među državama članicama. Ta sveobuhvatna evaluacija uključuje razmatranje rezultata postignutih u pogledu postavljenih ciljeva i procjenu trajne valjanosti načela na kojima se sustav temelji, primjene ove Uredbe s obzirom na Središnji SIS, sigurnost Središnjeg SIS-a i sve implikacije koje se odnose na budući rad sustava. Komisija tu evaluaciju prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

8.  Jednu godinu nakon što SIS postane operativan i svake dvije godine nakon toga Komisija priprema sveobuhvatnu evaluaciju Središnjeg SIS-a te dvostrane i višestrane razmjene dopunskih informacija među državama članicama. Tom sveobuhvatnom evaluacijom uzima se u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka, ona uključuje razmatranje rezultata postignutih u pogledu postavljenih ciljeva i procjenu trajne valjanosti načela na kojima se sustav temelji, njome se ocjenjuje primjena ove Uredbe s obzirom na Središnji SIS, sigurnost Središnjeg SIS-a i sve implikacije koje se odnose na budući rad sustava. Izvješće o sveobuhvatnoj evaluaciji također obuhvaća uvođenje funkcije automatizirane datoteke s otiscima prstiju te informativne kampanje o SIS-u koje organizira Komisija u skladu s člankom 19. Komisija tu evaluaciju prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 54.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 54.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 4., članka 22. stavka -1., članka 27. stavka 2.a, članka 28. stavka 4. i članka 58. stavka 2.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 4., članka 22. stavka -1., članka 27. stavka 2.a, članka 28. stavka 4. i članka 58. stavka 2.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objavljivanja spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 4., članka 22. stavka -1., članka 27. stavka 2.a, članka 28. stavka 4. i članka 58. stavka 2.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Primjenjuje se od datuma koji utvrđuje Komisija nakon:

2.  Primjenjuje se od ... [jedne godine nakon datuma stupanja na snagu], osim članka 5., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 1., članka 15. stavaka 5. i 6., članka 20. stavaka 3. i 4., članka 22. stavaka -1. i 2., članka 27. stavka 2.a, članka 28. stavka 4., članka 42. stavka 4., članka 54. stavka 6., članka 54.a, članka 55. i članka 58. stavka 2.a, koji se primjenjuju od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(a)  donošenja potrebnih provedbenih mjera;

 

(b)  što države članice izvijeste Komisiju da su provele tehničke i pravne pripreme potrebne za obradu podataka u SIS-u i razmjenu dopunskih informacija u skladu s ovom Uredbom;

 

(c)  što Agencija izvijesti Komisiju o dovršetku svih aktivnosti testiranja s obzirom na CS-SIS i interakciju CS-SIS-a i N.SIS-a.

 

Obrazloženje

Trebalo bi umetnuti fiksni datum primjene, koji se po potrebi može prilagoditi delegiranim aktom (vidi amandman na stavak 2.a u nastavku). U međuvremenu odredbe potrebne za provedbene mjere i delegirane akte trebale bi se izravno primjenjivati tako da rad na tim mjerama može započeti izravno sa stupanjem na snagu.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 54.a u pogledu izmjena datuma primjene ove Uredbe.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Unatoč dogovoru iz 2006./2007. godine sadašnji pravni okvir Schengenskog informacijskog sustava II („SIS II”) počeo se primjenjivati tek 9. travnja 2013., kada je sustav SIS II postao spreman.

Iako je nažalost došlo do velikih kašnjenja te iako su ulaganja bila osam puta veća nego što se očekivalo, SIS II je ipak postao europska priča o uspjehu. Kao što izvješće o evaluaciji Komisije i statistički podaci o sustavu SIS II i pokazuju, broj upozorenja i pronađenih podataka stalno se povećava.

Međutim, u državama članicama ima još mnogo prostora za poboljšanje. Procjena priložena trenutačnim prijedlozima te ocjene i preporuke u pogledu mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine katkad upućuju na ozbiljne probleme u vezi s neprovođenjem ili pogrešnim provođenjem pravnog okvira SIS-a II. Ti problemi obuhvaćaju pitanja u vezi s kvalitetom podataka, nedovoljnom razinom osposobljavanja krajnjih korisnika te nedostatnim informacijama o upozorenjima i kašnjenjima ureda SIRENE u pogledu postupaka nakon pronađenog podatka. To je posebno zabrinjavajuće kad je riječ o terorizmu.

SIS redovito podliježe evaluaciji, a odraz toga su ovi novi prijedlozi, zajedno s amandmanima iz ovog nacrta. Međutim, izvjestitelj poziva države članice da žurno provedu sve preporuke koje su im upućene te da poduzmu sve mjere kako bi se u potpunosti i bez odgode iskoristile funkcije sustava SIS II u skladu s njegovim pravnim okvirom.

Stajalište izvjestitelja o novim prijedlozima

Izvjestitelj pozdravlja prijedloge Komisije jer se njima dodatno jača sustav SIS, ističe njegova istinska europska narav, zadržavaju njegove glavne značajke i rješava pitanje nekih od nedostataka na nacionalnoj razini.

Ipak, izvjestitelj smatra da postoji prostor za daljnja poboljšanja i u ovom nacrtu izvješća te u tu svrhu predstavlja niz izmjena. One se mogu grupirati pod sljedećim glavnim naslovima:

Struktura

Izvjestitelj je u potpunosti svjestan činjenice da se sustav mora strukturno ojačati kako bi mogao podnijeti sve veći broj podataka koji se unose, posebno biometrijskih, nove funkcije pretraživanja i više korisnika. Jasno je da sustav SIS kao ključni i opsežni europski informacijski sustav u području kaznenog progona i zaštite granica mora biti pouzdan i u svakom trenutku dostupan krajnjim korisnicima. Ipak, izvjestitelj izražava sumnju u ispravnost rješenja koje je predložila Komisija, a kojim se države članice obvezuju na postojanje nacionalne kopije. Parlament je uvijek bio skeptičan u pogledu nacionalnih i tehničkih kopija, uglavnom zbog rizika za zaštitu i sigurnost podataka. Ipak, Parlament je prihvatio te i dalje prihvaća kompromisno rješenje prema kojemu države članice koje to žele mogu imati nacionalnu kopiju. No ne može prihvatiti nametanje te obveze onim državama članicama koje ne žele imati nacionalnu kopiju. Nakon sporazuma o pravnom okviru SIS-a II veliki su napori i sredstva uloženi u ispravno funkcioniranje središnjeg sustava. Izvjestitelj je uvjeren da treba uložiti dodatne napore kako bi se osigurala neprekidna dostupnost sustava na toj razini. Zato predlaže niz izmjena kojima se nastoji povećati dostupnost i kapacitet središnjeg sustava za krajnje korisnike. Točnije, CS-SIS bi trebao sadržavati dodatnu kopiju te bi istodobno trebalo osigurati stalno i aktivno funkcioniranje rezervnog sustava. U istom kontekstu potrebno je razmotriti povećanje pouzdanosti i sigurnosti SIS-a udvostručavanjem svih ključnih strukturnih elemenata, uključujući komunikacijsku infrastrukturu. Naposljetku, agencija eu-LISA trebala bi postati jedini subjekt odgovoran za komunikacijsku infrastrukturu.

Pristup sustavu

Komisija predlaže da se osiguraju bolje mogućnosti pristupa za niz europskih agencija. Iako se slaže s tim prijedlozima, izvjestitelj je podnio niz amandmana kojima se na precizniji način i uzimajući u obzir postojeće mandate tih agencija nastoje definirati uvjeti pod kojima se može pristupiti podacima iz SIS-a. U tom smislu također predlaže intenziviranje zaštitnih mjera u pogledu prethodnog osposobljavanja, evidentiranja i nadzora.

Izvjestitelj čvrsto vjeruje u dodanu vrijednost sustava i prepoznaje potrebu za rješavanjem novih sigurnosnih problema, što će se postići osiguravanjem pristupa svim relevantnim nacionalnim nadležnim tijelima. Taj bi pristup trebao biti uvjetovan primjenjivošću svih zakonskih odredbi o zaštiti podataka na ta tijela i mogućnošću nadzornih tijela da provjere ispravnu primjenu pravnih odredbi, među ostalim s pomoću mehanizma za ocjenjivanje schengenske pravne stečevine.

Sigurnost podataka

S obzirom na prirodu podataka sadržanih u SIS-u njihova sigurnost mora biti ključni cilj. Izvjestitelj prepoznaje velike napore koje u tom pogledu poduzimaju agencije eu-LISA i država članica. Međutim, slučaj hakiranja sustava SIS preko vanjskog pružatelja usluga u Danskoj trebao bi poslužiti kao podsjetnik na to da je napore u tom pogledu potrebno dodatno povećati. Izvjestitelj pozdravlja nove odredbe o sigurnosnim incidentima koje je predložila Komisija. Predlaže nekoliko izmjena tih odredbi, osobito kad je riječ o suradnji između različitih institucijskih aktera i država članica. Imajući u vidu slučaj Danske, također predlaže da države članice i agencija eu-LISA pozorno prate aktivnosti ugovaratelja. Naposljetku, dodano je nekoliko dodatnih zahtjeva u pogledu sigurnosti podataka u skladu s drugim opsežnim informacijskim sustavima.

Zaštita podataka

Zaštita podataka u sustavu SIS složen je zadatak zbog dvojne naravi tog sustava kao baze podataka o imigraciji i o kaznenom progonu. Osim toga, njegovi različiti korisnici na europskoj i nacionalnoj razini podliježu širokom rasponu zakonskih odredbi. Svi napori moraju se, međutim, uložiti kako bi se osigurale odgovarajuće zaštitne mjere koje su ujedno i dovoljno snažne da se pokažu djelotvornima u svakodnevnoj uporabi. Postizanje tog cilja jednako je ključno za integritet i legitimnost sustava kao i njegov uspješan rad. Stoga je predložen niz amandmana kojima se prije svega nastoji pojasniti koja su primjenjiva pravila. Osim toga, neke su odredbe učvršćene i dodatno usklađene s okvirom EU-a za zaštitu podataka.

Upozorenja u svrhu odbijanja ulaska

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije u vezi s postupkom savjetovanja koji se treba koristiti kako bi se izbjeglo da isti državljanin treće zemlje podliježe upozorenju o odbijanju ulaska i istovremeno posjeduje dokument države članice kojim mu se dodjeljuje pravo boravka. Izvjestitelj podržava sve napore za poboljšanje suradnje među državama članicama. Suradnja je ključna kako bi se schengenski prostor pretvorio u područje bez unutarnjih granica.

Međutim, izvjestitelj žali zbog toga što Komisija nije uložila nikakve napore u usklađivanje kriterija koje treba primjenjivati za unos upozorenja u svrhu odbijanja ulaska u schengenski prostor. Parlament je u prošlosti pozivao na bolje usklađivanje kad se pregovaralo o pravnom okviru SIS-a II. Kao kompromis umetnuta je sljedeća klauzula o preispitivanju:

„Komisija ocjenjuje primjenu ovog članka tri godine nakon datuma iz članka 55. stavka 2. Na temelju te ocjene, koristeći svoje pravo inicijative u skladu s Ugovorom, Komisija priprema prijedloge potrebne za provođenje prilagodbi ovog članka, radi postizanja veće razine usklađenosti mjerila za unošenje upozorenja.”

Nažalost, jedini prijedlog Komisije u tom pogledu bio je prijedlog o izostavljanju tog stavka.

Izvjestitelj stoga predlaže nekoliko izmjena radi postizanja bolje usklađenosti. Naposljetku, također predlaže da bi u svrhu odbijanja ulaska trebalo uvrstiti osobe koje su osuđene zbog terorizma.

Stupanje na snagu novih odredbi

Schengenski prostor trenutačno je u teškoj situaciji. Terorizam i migracije doveli su do dužih provjera na unutarnjim granicama, a tako i do novih problema koji zahtijevaju brza rješenja. Izvjestitelj stoga smatra da je u tom pogledu SIS danas od ključne važnosti te da može pružiti rješenja. Stoga je prijedloge potrebno usvojiti u najkraćem mogućem roku jer je riječ o unaprjeđenju najvećeg, najbolje provedenog i najviše korištenog centraliziranog europskog informacijskog sustava, čime se osiguravaju konkretna i neposredna rješenja za probleme koji utječu na europske građane. Izvjestitelj stoga predlaže da novi pravni okvir postane primjenjiv jednu godinu nakon njegova stupanja na snagu. Treba uvrstiti fiksni rok kako bi se izbjegla duga kašnjenja, kao u slučaju pravnog okvira za sustav SIS-a II.


MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE (26.7.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Hilde Vautmans

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Prikupljat će se vrlo osjetljivi biometrijski podaci. S obzirom na to, njihovo prikupljanje i upotreba trebali bi biti podložni temeljitoj analizi prije donošenja odluke da ih se registrira u sustavu SIS. Uvođenje i pretragu biometrijskih identifikatora treba provesti samo u posebnim uvjetima, koji ispunjavaju zahtjeve proporcionalnosti pravnog okvira o zaštiti podataka.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi obvezna pravila za savjetovanje nacionalnih tijela u slučaju kad državljanin treće zemlje ima ili bi mogao dobiti valjanu boravišnu dozvolu ili drugo ovlaštenje ili pravo kojim se odobrava boravak u jednoj državi članici, a druga država članica namjerava unijeti ili je već unijela upozorenje o odbijanju ulaska i boravka tom državljaninu treće zemlje. U takvim se situacijama službenici graničnog nadzora, policija i tijela nadležna za imigraciju suočavaju s velikim nedoumicama. Stoga je primjereno predvidjeti obvezni vremenski okvir za brzo savjetovanje s konačnim ishodom kako bi se izbjeglo da osobe koje predstavljaju prijetnju ulaze schengenski prostor.

(21)  Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi obvezna pravila za savjetovanje nacionalnih tijela u slučaju kad državljanin treće zemlje ima ili bi mogao dobiti valjanu boravišnu dozvolu ili drugo ovlaštenje ili pravo kojim se odobrava boravak u jednoj državi članici, a druga država članica namjerava unijeti ili je već unijela upozorenje o odbijanju ulaska i boravka tom državljaninu treće zemlje. U takvim se situacijama službenici graničnog nadzora, policija i tijela nadležna za imigraciju suočavaju s velikim nedoumicama. Stoga je primjereno predvidjeti jasne smjernice i obvezni vremenski okvir za brzo savjetovanje s konačnim ishodom kako bi se izbjeglo da osobe koje predstavljaju prijetnju ulaze schengenski prostor.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Podaci koji se obrađuju u SIS-u primjenom ove Uredbe ne bi se trebali prosljeđivati niti stavljati na raspolaganje trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

(26)  Podaci koji se obrađuju i pohranjuju u SIS-u primjenom ove Uredbe kao i informacije iz SIS-a koje su već stavljene na raspolaganje ovlaštenim tijelima ne bi se trebali prosljeđivati niti stavljati na raspolaganje trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42a)  Kad je riječ o obradi osobnih podataka ranjivih državljana trećih zemalja, poput djece, trebale bi biti obavezne posebne zaštitne mjere.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42b)  U slučajevima koji se odnose na djecu primarni cilj pri primjeni ove Uredbe trebao bi biti najbolji interes djeteta. U skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, kada se podaci u vezi s djetetom uvrštavaju u sustav SIS, oni se trebaju koristiti samo u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istraživanja slučajeva nestale djece i zaštite najboljeg interesa djeteta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(42c)  Sve poduzete mjere u odnosu na sustav SIS trebale bi biti u skladu s Poveljom Unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi primjenjivati smjernice za zajedničku praksu pri uzimanju otisaka prsta i prikaza lica državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, koje će zajednički izraditi i nadzirati Agencija Europske unije za azil i Agencija Europske unije za temeljna prava te na temelju kontrolnog popisa koji je pripremila Agencija Europske unije za temeljna prava. Države članice tijekom uzimanja otisaka prstiju i prikaza lica uvijek trebaju poštovati dostojanstvo i fizički integritet maloljetnika. Države članice ne bi smjele upotrijebiti prisilu za uzimanje otisaka prstiju maloljetnika.

Obrazloženje

U skladu s Konvencijom UN-a o pravi djeteta, s djecom se postupa čovječno i s poštovanjem, na način kojim se u obzir uzima njihova dob. Stoga je posebnu pozornost potrebno posvetiti specifičnoj situaciji maloljetnika. Najbolji interes djeteta treba uvijek biti na prvom mjestu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53a)  Nijedan amandman ili nova odredba Uredbe ne bi smjeli uzrokovati nepotrebne prepreke državama članicama koje su ili će tek biti u procesu pridruživanja schengenskom prostoru.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka redovito putem kampanja obavješćuje javnost o ciljevima sustava SIS, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup SIS-u i pravima osoba na koje se podaci odnose. Države članice u suradnji sa svojim nacionalnim nadzornim tijelima pripremaju i provode politike potrebne za opće obavješćivanje svojih građana o SIS-u.

Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka redovito putem kampanja obavješćuje javnost, uključujući državljane trećih zemalja, o ciljevima sustava SIS, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup SIS-u i pravima osoba na koje se podaci odnose. Države članice u suradnji sa svojim nacionalnim nadzornim tijelima pripremaju i provode politike potrebne za opće obavješćivanje svojih građana, uključujući državljane trećih zemalja, o SIS-u.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  kategoriju osobne isprave osobe;

(s)  kategoriju trenutačne ili bivše osobne isprave osobe, ili druge korištene dokumente koji sadržavaju ime i prezime ili pseudonim osobe;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka u

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(u)  broj(eve) osobne isprave osobe;

(u)  broj trenutačne ili bivše osobne isprave osobe, ili druge korištene dokumente koji sadržavaju ime i prezime ili pseudonim osobe;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podaci o državljanima trećih zemalja za koje je izdano upozorenje u svrhe odbijanja ulaska ili boravka unose se u SIS na temelju nacionalnog upozorenja koje se temelji na odluci nadležnog upravnog ili pravosudnog tijela, u skladu s postupovnim odredbama utvrđenima nacionalnim pravom na temelju pojedinačne procjene. Žalbe protiv tih odluka podnose se u skladu s nacionalnim pravom.

1.  Podaci o državljanima trećih zemalja za koje je izdano upozorenje u svrhe odbijanja ulaska ili boravka unose se u SIS na temelju nacionalnog upozorenja koje se temelji na odluci nadležnog upravnog ili pravosudnog tijela, poštujući načelo „ne bis in idem”, u skladu s postupovnim odredbama utvrđenima nacionalnim pravom na temelju pojedinačne procjene. Uz puno poštovanje Uredbe 2016/679, zajamčeni su učinkoviti pravni lijek i žalbe protiv tih odluka, kao i pravo pristupa osobnim podacima i pravo na njihovo brisanje, dopunjavanje ili potvrđivanje, uključujući i državljanima trećih zemalja koji se ne nalaze na području Unije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U svrhe iz članka 24. stavaka 2. i 3. te članka 27. pravo na pristup podacima unesenima u SIS i pravo na izravno pretraživanje tih podataka mogu ostvariti i nacionalna pravosudna tijela, uključujući ona koja su odgovorna za pokretanje javnog progona u kaznenom postupku i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice, pri izvršavanju svojih zadaća, kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom, te tijela zadužena za njihovu koordinaciju.

2.  Samo propisno ovlašteno osoblje imenovanih tijela ima pristup SIS-u, nakon što je završilo odgovarajuću obuku o sigurnosti i zaštiti podataka. U svrhe iz članka 24. stavaka 2. i 3. te članka 27. pravo na pristup podacima unesenima u SIS i pravo na izravno pretraživanje tih podataka mogu ostvariti i nacionalna pravosudna tijela, uključujući ona koja su odgovorna za pokretanje javnog progona u kaznenom postupku i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice, pri izvršavanju svojih zadaća, kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom, te tijela zadužena za njihovu koordinaciju.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravo osoba na pristup podacima koji su uneseni u SIS i odnose se na njih te pravo na ispravljanje ili brisanje tih podataka ostvaruje se u skladu s pravom države članice u kojoj se osobe pozivaju na to pravo.

1.  Pravo osoba na pristup podacima koji su uneseni u SIS i odnose se na njih te pravo na ispravljanje ili brisanje tih podataka ostvaruje se u skladu s pravom države članice u kojoj se osobe pozivaju na to pravo, bez obzira nalazi li se osoba na koju se podaci odnose na području EU-a.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka osoba može sudu ili tijelu nadležnom prema pravu bilo koje države članice podnijeti tužbu radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, njihov ispravak ili brisanje ili na naknadu štete u vezi s upozorenjem koje se na nju odnosi.

1.  Svaka osoba može sudu ili tijelu nadležnom prema pravu bilo koje države članice podnijeti tužbu radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, njihov ispravak ili brisanje ili na naknadu štete u vezi s upozorenjem koje se na nju odnosi, bez obzira nalazi li se prilikom poduzimanja takve mjere na području Unije ili ne.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava, djelovanje i primjena Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola

Referentni dokumenti

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

6.4.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Hilde Vautmans

15.5.2017

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

14

21

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Frank Engel

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

EPP

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava, djelovanje i primjena Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola

Referentni dokumenti

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum usvajanja

6.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

3

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum podnošenja

10.11.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

EPP

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena