Procedūra : 2016/0408(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0347/2017

Pateikti tekstai :

A8-0347/2017

Debatai :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0412

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1385kWORD 163k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Carlos Coelho

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0882),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0533/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0347/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  būtina tiksliai apibūdinti SIS tikslus, jos techninę architektūrą ir finansavimą, nustatyti jos ištisinio eksploatavimo ir naudojimo taisykles, taip pat apibūdinti atsakomybės sritis, duomenų, kuriuos reikia įvesti į sistemą, kategorijas, duomenų įvedimo tikslus ir kriterijus, institucijas, turinčias prieigos prie duomenų teisę, biometrinių identifikatorių naudojimą ir papildomas duomenų tvarkymo taisykles;

(6)  būtina tiksliai apibūdinti SIS tikslus, jos techninę architektūrą ir finansavimą, nustatyti jos ištisinio eksploatavimo ir naudojimo taisykles, taip pat apibūdinti atsakomybės sritis, duomenų, kuriuos reikia įvesti į sistemą, kategorijas, duomenų įvedimo tikslus ir kriterijus, perspėjimų panaikinimo taisykles, institucijas, turinčias prieigos prie duomenų teisę, biometrinių identifikatorių naudojimą ir papildomas duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles;

Pagrindimas

Šiame reglamente turėtų būti išdėstytos SIS taikomos perteklinių perspėjimų panaikinimo ir duomenų apsaugos klausimų taisyklės.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  kompetentingos institucijos turėtų galėti į SIS įvesti specifinę informaciją, susijusią su bet kokiomis nekintančiomis specifinėmis, objektyviomis, fizinėmis asmens savybėmis. Ši informacija gali būti susijusi su tokiais požymiais kaip įverti auskarai, tatuiruotės, apgamai, randai ir kt. Vis dėlto, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a 9 straipsnyje, į SIS įvesti duomenys negali atskleisti neskelbtinų duomenų, kaip antai etninės kilmės, religijos, negalios, lyties ar seksualinės orientacijos;

 

_______________

 

1a 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  SIS apima centrinę sistemą (centrinė SIS) ir nacionalines sistemas su visa arba daline SIS duomenų bazės kopija. Atsižvelgiant į tai, kad SIS yra svarbiausia keitimosi informacija priemonė Europoje, būtina užtikrinti nenutrūkstamą jos eksploatavimą centriniu ir nacionaliniu lygmenimis. Todėl kiekviena valstybė narė turėtų sukurti dalinę arba visą SIS duomenų bazės kopiją ir sukurti jos atsarginę sistemą;

(7)  SIS apima centrinę sistemą (centrinė SIS) ir nacionalines sistemas, kuriose gali būti visa arba dalinė SIS duomenų bazės kopija. Atsižvelgiant į tai, kad SIS yra svarbiausia keitimosi informacija priemonė Europoje, būtina užtikrinti nenutrūkstamą jos eksploatavimą centriniu ir nacionaliniu lygmenimis. Dėl šios priežasties turėtų būti patikima bendra centrinės SIS sistemos atsarginė sistema (abiejų aktyvių sistemų sprendimas), užtikrinanti nuolatinį SIS duomenų prieinamumą galutiniams naudotojams centrinės sistemos gedimo, tobulinimo ar priežiūros atveju ir atsarginę ryšių infrastruktūrą. Reikalingos didelės investicijos siekiant stiprinti ir tobulinti centrinę sistemą, jos atsargines sistemas ir ryšių infrastruktūrą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  būtina turėti vadovą, kuriame nustatytos išsamios keitimosi tam tikra papildoma informacija, susijusia su veiksmais, kurių reikia imtis perspėjimų pagrindu, taisykles. Keitimąsi tokia informacija turėtų užtikrinti kiekvienos valstybės narės nacionalinės institucijos (SIRENE biurai);

(8)  būtina turėti vadovą, kuriame būtų nustatytos išsamios keitimosi tam tikra papildoma informacija, susijusia su veiksmais, kurių reikia imtis perspėjimų pagrindu, taisyklės (SIRENE vadovą). Greitą ir veiksmingą keitimąsi tokia informacija turėtų užtikrinti kiekvienos valstybės narės nacionalinės institucijos (SIRENE biurai). Su teroristiniais nusikaltimais ar su vaikais susijusių perspėjimų atveju SIRENE biurai turėtų nedelsdami imtis veiksmų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant išlaikyti veiksmingą keitimąsi papildoma informacija, susijusia su perspėjimuose nurodytais veiksmais, kurių reikia imtis, tikslinga sustiprinti SIRENE biurų veikimą, nustatant reikalavimus, susijusius su turimais ištekliais, naudotojų mokymu ir reagavimo į užklausas, gautas iš kitų SIRENE biurų, laiku;

(9)  siekiant užtikrinti veiksmingą keitimąsi papildoma informacija, susijusia su perspėjimuose nurodytais veiksmais, kurių reikia imtis, tikslinga sustiprinti SIRENE biurų veikimą, nustatant reikalavimus, susijusius su turimais ištekliais, naudotojų mokymu ir reagavimo į užklausas, gautas iš kitų SIRENE biurų, laiku;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti SIS funkcijomis, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad galutiniai naudotojai ir SIRENE biurų darbuotojai būtų nuolat apmokomi, taip pat ir duomenų saugumo ir apsaugos srityse. Bendradarbiaujant su nacionaliniu SIRENE biuru turėtų būti kuriami galutinių vartotojų mokymo nacionaliniai standartai, susiję su duomenų kokybės principais ir praktika. Valstybės narės turėtų prašyti SIRENE biurų darbuotojų padėti apmokyti visų institucijų, įvedančių perspėjimus, darbuotojus, didžiausią dėmesį skiriant duomenų kokybei ir kuo aktyvesniam SIS II naudojimui. Mokymas turėtų būti organizuojamas vadovaujantis SIRENE instruktorių vadovu. Be to, jei įmanoma, bent kartą per metus SIRENE biurai turėtų rengti darbuotojų mainus su kitais SIRENE biurais. Valstybės narės raginamos imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta įgūdžių ir patirties praradimo dėl darbuotojų kaitos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už duomenų, įvestų į SIS, tikslumą, Agentūra turėtų tapti atsakinga už duomenų kokybės gerinimą, įdiegdama centrinę duomenų kokybės stebėsenos priemonę, ir už reguliarų ataskaitų teikimą valstybėms narėms;

(11)  nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už duomenų, įvestų į SIS, tikslumą, Agentūra turėtų tapti atsakinga už duomenų kokybės gerinimą, įdiegdama centrinę duomenų kokybės stebėsenos priemonę, ir už reguliarų ataskaitų teikimą valstybėms narėms. Siekiant užtikrinti geresnę SIS duomenų kokybę, Agentūra taip pat turėtų organizuoti nacionalinėms mokymo įstaigoms ir, kiek įmanoma, SIRENE darbuotojams ir galutiniams naudotojams su SIS naudojimu susijusius mokymus. Tokių mokymų metu didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas priemonėms, kuriomis siekiama pagerinti SIS duomenų kokybę;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant sudaryti galimybę užtikrinti geresnę SIS naudojimo stebėseną, kad būtų galima nagrinėti tendencijas, susijusias su migracijos spaudimu ir sienų valdymu, Agentūra turėtų turėti galimybę plėtoti pažangiausiais metodais grindžiamos statistinės informacijos teikimo valstybėms narėms, Komisijai, Europolui ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai pajėgumus, nekeldama pavojaus duomenų vientisumui. Todėl turėtų būti sukurta centrinė statistinių duomenų saugykla. Jokiuose rengiamuose statistiniuose duomenyse neturėtų būti asmens duomenų;

(12)  siekiant sudaryti galimybę užtikrinti geresnę SIS naudojimo stebėseną, kad būtų galima nagrinėti tendencijas, susijusias su migracijos spaudimu ir sienų valdymu, Agentūra turėtų turėti galimybę plėtoti pažangiausiais metodais grindžiamos statistinės informacijos teikimo Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europolui ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai pajėgumus, nekeldama pavojaus duomenų vientisumui. Todėl turėtų būti sukurta centrinė statistinių duomenų saugykla. Jokiuose duomenų saugykloje laikomuose ar joje rengiamuose statistiniuose duomenyse neturėtų būti asmens duomenų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/20011a;

 

________________

 

1a 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  SIS turėtų būti papildomų duomenų kategorijų, kad galutiniai naudotojai perspėjimo pagrindu neprarasdami laiko galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus. Todėl perspėjimuose dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti turėtų būti nurodyta informacija, susijusi su sprendimu, kuriuo perspėjimas pagrįstas. Be to, kad būtų lengviau nustatyti ir aptikti kelias tapatybes, perspėjime turėtų būti pateikta nuoroda į asmens tapatybės dokumentą arba asmens identifikavimo numerį ir tokio dokumento kopija, jei tokia yra;

(13)  SIS turėtų būti papildomų duomenų kategorijų, kad galutiniai naudotojai perspėjimo pagrindu neprarasdami laiko galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus. Todėl perspėjimuose dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti turėtų būti nurodyta informacija, susijusi su sprendimu, kuriuo perspėjimas pagrįstas. Be to, kad būtų lengviau nustatyti ir aptikti kelias tapatybes, perspėjime turėtų būti pateikta nuoroda į asmens tapatybės dokumentą arba asmens identifikavimo numerį ir tokio spalvota dokumento kopija, jei tokia yra;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  SIS turėtų būti pritaikyta biometriniams duomenims tvarkyti, kad būtų galima patikimai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybę. Siekiant to paties tikslo, SIS taip pat turėtų suteikti galimybę tvarkyti duomenis apie asmenis, kurių tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota (kad būtų išvengta nepatogumų, atsirandančių dėl neteisingo tokių asmenų tapatybės nustatymo), taikant atitinkamas apsaugos priemones, visų pirma gaunant atitinkamo asmens sutikimą ir griežtai apsiribojant tik tais tikslais, kuriais tokius duomenis galima teisėtai tvarkyti;

(15)  SIS turėtų būti pritaikyta biometriniams duomenims tvarkyti, kad būtų galima patikimai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybę. Nuotraukų, veido atvaizdų ar daktiloskopinių duomenų įvedimas ir naudojimas negali viršyti to, kas yra būtina siekiant tikslų, turi būti leidžiamas pagal Sąjungos teisę, jie turi būti įvedami ir naudojami paisant pagrindinių teisių, įskaitant vaiko interesus, ir laikantis atitinkamų nuostatų dėl duomenų apsaugos, numatytų SIS teisiniuose dokumentuose, Reglamente (ES) 2016/679 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/6801a. Siekiant to paties tikslo, SIS taip pat turėtų suteikti galimybę tvarkyti duomenis apie asmenis, kurių tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota (kad būtų išvengta nepatogumų, atsirandančių dėl neteisingo tokių asmenų tapatybės nustatymo), taikant atitinkamas apsaugos priemones, visų pirma gaunant atitinkamo asmens sutikimą ir griežtai apsiribojant tik tais tikslais, kuriais tokius duomenis galima teisėtai tvarkyti. Visų pirma turėtų būti gautas atitinkamo asmens sutikimas ir griežtai apsiribojama tik tais tikslais, kuriais tokius asmens duomenis galima teisėtai tvarkyti;

 

_______________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  valstybės narės turėtų imtis būtinų techninių priemonių, kad kiekvieną kartą, kai galutiniai naudotojai yra įgalioti atlikti paiešką nacionalinėje policijos ar imigracijos duomenų bazėje, jie taip pat lygiagrečiai vykdytų paiešką SIS pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/68044 4 straipsnį. Taip turėtų būti užtikrinta, kad SIS būtų pagrindinė kompensuojamoji priemonė erdvėje be vidaus sienų kontrolės ir padėtų geriau spręsti tarpvalstybinio nusikalstamumo ir nusikaltėlių judumo problemą;

(16)  valstybės narės turėtų imtis būtinų techninių priemonių, kad kiekvieną kartą, kai galutiniai naudotojai yra įgalioti atlikti paiešką nacionalinėje policijos ar imigracijos duomenų bazėje, jie taip pat lygiagrečiai vykdytų paiešką SIS visapusiškai paisydami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/68044 4 straipsnio ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67944 5 straipsnio. Taip turėtų būti užtikrinta, kad SIS būtų pagrindinė kompensuojamoji priemonė erdvėje be vidaus sienų kontrolės ir padėtų geriau spręsti tarpvalstybinio nusikalstamumo ir nusikaltėlių judumo problemą;

__________________

__________________

44 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

 

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šiame reglamente turėtų būti nustatytos daktiloskopinių duomenų ir veido atvaizdų naudojimo tapatybei nustatyti sąlygos. Veido atvaizdų naudojimas tapatybei nustatyti SIS taip pat turėtų padėti užtikrinti nuoseklias sienų kontrolės procedūras tais atvejais, kai tapatybei nustatyti ir patikrinti reikia naudoti daktiloskopinius duomenis ir veido atvaizdus. Paieška naudojant daktiloskopinius duomenis turėtų būti privaloma, jeigu yra abejonių dėl asmens tapatybės. Veido atvaizdai turėtų būti naudojami tapatybės nustatymui tik vykdant įprastinę sienų kontrolę savitarnos terminaluose ir prie elektroninių vartų;

(17)  šiame reglamente turėtų būti nustatytos daktiloskopinių duomenų, nuotraukų ir veido atvaizdų naudojimo tapatybei nustatyti sąlygos. Daktiloskopinių duomenų ir veido atvaizdų naudojimas tapatybei nustatyti SIS taip pat turėtų padėti užtikrinti nuoseklias sienų kontrolės procedūras tais atvejais, kai tapatybei nustatyti ir patikrinti reikia naudoti pirštų atspaudus ir veido atvaizdus. Paieška naudojant daktiloskopinius duomenis turėtų būti privaloma, jeigu asmens tapatybės neįmanoma nustatyti kitaip. Prieš įvedant naują perspėjimą turėtų būti galima atlikti pirštų atspaudų paiešką, siekiant patikrinti, ar apie tą asmenį jau pranešta SIS nurodant kitą tapatybę arba kitą perspėjimą. Veido atvaizdai turėtų būti naudojami tapatybės nustatymui tik vykdant įprastinę sienų kontrolę savitarnos terminaluose ir prie elektroninių vartų;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  įvedant automatizuotą pirštų atspaudų identifikavimo paslaugą SIS papildomas esamas Priumo mechanizmas dėl tarpusavio tarpvalstybinės internetinės prieigos prie nustatytų nacionalinių DNR duomenų bazių ir automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų. Priumo mechanizmas padeda užtikrinti nacionalinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų sujungiamumą – valstybė narė gali pateikti prašymą, siekdama nustatyti, ar nusikaltimo vykdytojas, kurio pirštų atspaudų rasta, žinomas kurioje nors kitoje valstybėje narėje. Priumo mechanizmas padeda patikrinti, ar asmuo, kuriam priklauso pirštų atspaudai, žinomas konkrečią akimirką. Todėl, jeigu nusikaltimo vykdytojas tampa žinomas bet kurioje valstybėje narėje vėliau, jis nebūtinai sulaikomas. Daktiloskopinių duomenų paieška SIS suteikia galimybę nusikaltimo vykdytojo ieškoti aktyviai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  turėtų būti leidžiama nusikaltimo vietoje rastus pirštų atspaudus palyginti su SIS laikomais daktiloskopiniais duomenimis, jeigu yra didelė tikimybė, kad jie gali priklausyti sunkaus nusikaltimo arba teroristinio nusikaltimo vykdytojui. Sunkus nusikaltimas turėtų būti viena iš nusikalstamų veikų, įvardytų Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR45, o teroristinis nusikaltimas turėtų būti viena iš nusikalstamų veikų, apibrėžtų nacionalinėje teisėje, kaip nurodyta Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR46;

(18)  turėtų būti leidžiama nusikaltimo vietoje rastus išsamius arba neišsamius pirštų ar delnų atspaudus palyginti su SIS laikomais daktiloskopiniais duomenimis, jeigu yra labai didelė tikimybė, kad jie gali priklausyti sunkaus nusikaltimo arba teroristinio nusikaltimo vykdytojui su sąlyga, kad kompetentingos institucijos negali nustatyti asmens tapatybės pasinaudodamos bet kuria kita nacionaline, Sąjungos ar tarptautine duomenų baze;

__________________

__________________

45 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

 

46 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  didesnį efektyvumą, suderinimą ir nuoseklumą galima pasiekti nustačius prievolę įvesti į SIS visus draudimus atvykti, kuriuos paskelbia valstybių narių kompetentingos institucijos taikydamos procedūras pagal Direktyvą 2008/115/EB47, ir nustačius bendras tokių perspėjimų įvedimo grąžinus neteisėtai esantį trečiosios šalies pilietį taisykles. Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tarp trečiosios šalies piliečio išvykimo iš Šengeno erdvės ir perspėjimo aktyvavimo SIS nebūtų jokio laiko tarpo. Tai turėtų garantuoti sėkmingą draudimų atvykti vykdymo užtikrinimą išorės sienų perėjimo punktuose ir taip veiksmingai užkirsti kelią pakartotiniam atvykimui į Šengeno erdvę;

(20)  didesnį efektyvumą, suderinimą ir nuoseklumą galima pasiekti nustačius prievolę įvesti į SIS visus draudimus atvykti, kuriuos paskelbia valstybių narių kompetentingos institucijos taikydamos procedūras pagal Direktyvą 2008/115/EB47, ir nustačius bendras tokių perspėjimų įvedimo grąžinus neteisėtai esantį trečiosios šalies pilietį taisykles. Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tarp trečiosios šalies piliečio išvykimo iš Šengeno erdvės ir perspėjimo aktyvavimo SIS nebūtų jokio laiko tarpo. Tai turėtų garantuoti draudimų atvykti vykdymo užtikrinimą išorės sienų perėjimo punktuose ir taip veiksmingai užkirsti kelią pakartotiniam atvykimui į Šengeno erdvę;

_________________

_________________

47 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

47 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

Pagrindimas

Tekstas keičiamas techniniais sumetimais.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos privalomos konsultacijų su nacionalinėmis institucijomis taisyklės, skirtos atvejams, kai trečiosios šalies pilietis vienoje valstybėje narėje turi arba gali gauti galiojantį leidimą gyventi arba kitą leidimą ar teisę būti, o kita valstybė narė dėl šio trečiosios šalies piliečio ketina paskelbti arba jau įvedė perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti. Tokie atvejai kelia daug netikrumo sienos apsaugos pareigūnams, policijai ir imigracijos tarnyboms. Todėl reikia nustatyti privalomą skubių konsultacijų, kurios duotų konkretų rezultatą, terminą, kad grėsmę keliantys asmenys negalėtų atvykti į Šengeno erdvę;

(21)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos privalomos konsultacijų su nacionalinėmis institucijomis taisyklės, skirtos atvejams, kai trečiosios šalies pilietis vienoje valstybėje narėje turi arba gali gauti galiojantį leidimą gyventi arba kitą leidimą ar teisę būti, o kita valstybė narė dėl šio trečiosios šalies piliečio ketina paskelbti arba jau įvedė perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti. Tokie atvejai kelia daug netikrumo sienos apsaugos pareigūnams, policijai ir imigracijos tarnyboms. Todėl reikia nustatyti aiškias gaires ir privalomą skubių konsultacijų, kurios duotų konkretų rezultatą, terminą, kad teisę teisėtai gyventi Sąjungoje turintys asmenys galėtų atvykti į Sąjungą be sunkumų, o tokios teisės neturintys asmenys to padaryti negalėtų;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turėtų likti neutrali valstybių narių diskusijų rezultatų atžvilgiu. Kai kuriais atvejais asmeniui bus išduotas leidimas gyventi. Kitais atvejais gali būti toliau taikomas draudimas atvykti.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  perspėjimai SIS neturėtų būti saugomi ilgiau negu jų reikia tiems tikslams, dėl kurių jie buvo paskelbti, pasiekti. Siekiant sumažinti asmens duomenis įvairiais tikslais tvarkančių institucijų administracinę naštą, reikia suderinti ilgiausią perspėjimų atsisakyti leisti atvykti ir būti saugojimo laikotarpį su galimu ilgiausiu draudimų atvykti, paskelbtų taikant procedūras pagal Direktyvą 2008/115/EB, galiojimo laikotarpiu. Todėl perspėjimų dėl asmenų saugojimo laikotarpis neturėtų viršyti penkerių metų. Paprastai perspėjimai dėl asmenų turėtų būti automatiškai panaikinami SIS praėjus penkerių metų laikotarpiui. Sprendimai toliau saugoti perspėjimus dėl asmenų turėtų būti grindžiami išsamiu individualiu įvertinimu. Valstybės narės turėtų peržiūrėti perspėjimus dėl asmenų per nustatytą laikotarpį ir saugoti statistinius duomenis apie perspėjimų dėl asmenų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas, skaičių;

(23)  perspėjimai SIS neturėtų būti saugomi ilgiau negu jų reikia konkretiems tikslams, dėl kurių jie buvo paskelbti, pasiekti. Todėl perspėjimų dėl asmenų peržiūros laikotarpis neturėtų viršyti trejų metų. Paprastai perspėjimai dėl asmenų turėtų būti automatiškai panaikinami SIS praėjus trejų metų laikotarpiui. Sprendimai toliau saugoti perspėjimus dėl asmenų turėtų būti grindžiami išsamiu individualiu įvertinimu. Valstybės narės turėtų peržiūrėti perspėjimus dėl asmenų per nustatytą laikotarpį ir saugoti statistinius duomenis apie perspėjimų dėl asmenų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas, skaičių;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  SIS perspėjimo įvedimui ir jo galiojimo pratęsimui turėtų būti taikomas būtinas proporcingumo reikalavimas, nagrinėjant, ar konkretus atvejis yra pakankamai adekvatus, aktualus ir svarbus, kad į SIS būtų įvestas perspėjimas. Nusikalstamų veikų pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu49 1, 2, 3 ir 4 straipsnius atvejais dėl trečiųjų šalių piliečių visada turėtų būti sukuriamas perspėjimas dėl atsisakymo leisti jiems atvykti ir būti atsižvelgiant į keliamą didelę grėsmę ir bendrą neigiamą poveikį, kurią gali sukelti jų veikla;

(24)  SIS perspėjimo įvedimui ir jo galiojimo pratęsimui turėtų būti taikomas būtinas proporcingumo reikalavimas, nagrinėjant, ar konkretus atvejis yra pakankamai adekvatus, aktualus ir svarbus, kad į SIS būtų įvestas perspėjimas. Nusikalstamų veikų pagal Direktyvą (ES) 2017/541 atvejais, kai tenkinamos tam tikros sąlygos, dėl trečiųjų šalių piliečių turėtų būti sukuriamas perspėjimas dėl atsisakymo leisti jiems atvykti ir būti atsižvelgiant į keliamą didelę grėsmę ir bendrą neigiamą poveikį, kurią gali sukelti jų veikla. Tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į galimą grėsmę viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui ir laikantis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, visų pirma Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Konvencijos dėl pabėgėlių statuso;

__________________

 

49 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  SIS duomenų vientisumas yra nepaprastai svarbus. Todėl turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, skirtos SIS duomenims tvarkyti centriniu ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant užtikrinti ištisinį duomenų saugumą. Asmens duomenis tvarkančioms institucijoms šiame reglamente nustatyti saugumo reikalavimai turėtų būti privalomi ir jos turėtų laikytis vienodos pranešimo apie incidentus tvarkos;

(25)  SIS duomenų vientisumas yra nepaprastai svarbus. Todėl turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, skirtos SIS duomenims tvarkyti centriniu ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant užtikrinti ištisinį duomenų saugumą. Asmens duomenis tvarkančioms institucijoms šiame reglamente nustatyti saugumo reikalavimai turėtų būti privalomi, jų darbuotojams turėtų būti rengiami tinkami mokymai šiuo tikslu, jos turėtų laikytis vienodos pranešimo apie incidentus tvarkos ir būti informuojamos apie visas susijusias nusikalstamas veikas ir bausmes;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  taikant šį reglamentą SIS tvarkomi duomenys neturėtų būti perduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms ir joms neturėtų būti suteikiama galimybė su jais susipažinti;

(26)  SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija, kuria keičiamasi taikant šį reglamentą, neturėtų būti perduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms ir joms neturėtų būti suteikiama galimybė su jais susipažinti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant padidinti imigracijos institucijų, priimančių sprendimus dėl trečiųjų šalių piliečių teisės atvykti ir būti valstybių narių teritorijose ir dėl neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo, darbo veiksmingumą, reikia suteikti joms prieigą prie SIS pagal šį reglamentą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  valstybių narių institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą turėtų būti taikomas Reglamentas (ES) 2016/67950, jeigu netaikoma Direktyva (ES) 2016/680. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200152 turėtų būti taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį vykdo Sąjungos institucijos ir įstaigos, vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą. Prireikus šiame reglamente turėtų būti plačiau išdėstytos Direktyvos (ES) 2016/680, Reglamento (ES) 2016/679 ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatos. Kalbant apie Europolo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, taikomas Reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo reglamentas);

(28)  asmens duomenų tvarkymui, kurį pagal šį reglamentą vykdo valstybių narių institucijos, turėtų būti taikomas Reglamentas (ES) 2016/67950, išskyrus atvejus, kai valstybių narių kompetentingos institucijos duomenis tvarko nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba apsaugos nuo grėsmės visuomenės saugumui tikslais;

__________________

__________________

50 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

50 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

51 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

 

52 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

 

53 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, p. 53).

 

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680, turėtų būti taikomos tuo atveju, kai kompetentingos valstybių narių institucijos asmens duomenis tvarko nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba apsaugos nuo grėsmės visuomenės saugumui tikslais. Prieiga prie SIS laikomų duomenų turėtų būti suteikiama tik paskirtosioms institucijoms, kurios yra atsakingos už teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą ir kurių atveju valstybės narės gali garantuoti, kad jos taiko visas šio reglamento ir į nacionalinę teisę perkeltos Direktyvos (ES) 2016/680 nuostatas ir tokią jų veiklą tikrina kompetentingos institucijos, įskaitant pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigtą priežiūros instituciją, be to, kurių veikla taikant šį reglamentą vertinama taikant Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/20131a nustatytą mechanizmą;

 

__________________

 

1a 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 259, 2013 11 6, p. 27).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b)  asmens duomenų tvarkymui, kurį vykdo Sąjungos institucijos ir įstaigos, vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą, turėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001;

 

__________________

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28c)  asmens duomenų tvarkymui, kurį pagal šį reglamentą vykdo Europolas, turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/7941a;

 

__________________

 

1a 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28d)  prireikus šiame reglamente turėtų būti plačiau išdėstytos Direktyvos (ES) 2016/680, Reglamento (ES) 2016/679, Reglamento (ES) 2016/794 ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatos;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  nacionalinės nepriklausomos priežiūros institucijos turėtų stebėti valstybių narių vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisėtumą kiek tai susiję su šiuo reglamentu. Turėtų būti nustatytos duomenų subjektų teisės susipažinti su SIS laikomais asmens duomenimis, juos taisyti ir trinti, taip pat teisių gynimo nacionaliniuose teismuose priemonės ir abipusis teismo sprendimų pripažinimas. Todėl tikslinga reikalauti, kad valstybės narės teiktų metų statistinius duomenis;

(31)  nacionalinės nepriklausomos priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą (ES) 2016/680 (priežiūros institucijos), turėtų stebėti valstybių narių vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, kiek tai susiję su šiuo reglamentu, taip pat keistis papildoma informacija, be to, joms turėtų būti skirta pakankamai išteklių šiai užduočiai vykdyti. Turėtų būti nustatytos duomenų subjektų teisės susipažinti su SIS laikomais asmens duomenimis, juos taisyti, apriboti jų tvarkymą ir juos trinti, taip pat teisių gynimo nacionaliniuose teismuose priemonės ir abipusis teismo sprendimų pripažinimas. Todėl tikslinga reikalauti, kad valstybės narės teiktų metų statistinius duomenis;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų prižiūrėti Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą, susijusią su asmens duomenų tvarkymu pagal šį reglamentą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje stebėdami SIS;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  Reglamente (ES) Nr. 2016/794 (Europolo reglamentas) nustatyta, kad Europolas remia ir stiprina valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomus veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą kovojant su terorizmu bei sunkiais nusikaltimais ir atlieka analizę ir grėsmių vertinimus. Siekiant padėti Europolui atlikti jo užduotis, visų pirma Europos kovos su neteisėtu migrantų gabenimu centre, tikslinga suteikti Europolui prieigą prie šiame reglamente apibrėžtų perspėjimų kategorijų. Europolo Europos kovos su neteisėtu migrantų gabenimu centras atlieka svarbų strateginį vaidmenį kovojant su tarpininkavimu neteisėtai migracijai; jam turėtų būti suteikta prieiga prie perspėjimų dėl asmenų, kuriems atsisakoma leisti atvykti ir būti valstybės narės teritorijoje dėl nusikalstamumo priežasčių arba dėl atvykimo ir buvimo sąlygų nesilaikymo;

(33)  Reglamente (ES) Nr. 2016/794 (Europolo reglamentas) nustatyta, kad Europolas remia ir stiprina valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomus veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą kovojant su terorizmu bei sunkiais nusikaltimais ir atlieka analizę ir grėsmių vertinimus. Siekiant padėti Europolui atlikti jo užduotis, visų pirma Europos kovos su neteisėtu migrantų gabenimu centre, tikslinga suteikti Europolui prieigą prie šiame reglamente apibrėžtų perspėjimų kategorijų;

Pagrindimas

Neaišku, kokiu pagrindu Komisija mano, kad tie asmenys, kuriems taikomas draudimas atvykti, yra susiję su sąlygų neteisėtai migracijai sudarymu. Tokiam suskirstymui neturėtų būti pritarta.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  siekiant užpildyti dalijimosi informacija apie terorizmą, pirmiausia apie užsienio teroristus kovotojus, spragą, kai nepaprastai svarbu stebėti jų judėjimą, valstybės narės įvesdamos į SIS perspėjimą turėtų dalytis su Europolu informacija apie su terorizmu susijusią veiklą, atitiktis ir susijusia informacija. Tai padėtų Europolo Europos kovos su terorizmu centrui tikrinti, ar Europolo duomenų bazėse yra papildomos kontekstinės informacijos, ir parengti aukštos kokybės analizę, padėsiančią suardyti teroristų tinklus ir, jei įmanoma, užkirsti kelią jų išpuoliams;

(34)  siekiant užpildyti dalijimosi informacija apie terorizmą, pirmiausia apie užsienio teroristus kovotojus, spragą, kai nepaprastai svarbu stebėti jų judėjimą, valstybės narės, įvesdamos į SIS perspėjimą, turėtų dalytis su Europolu informacija apie su terorizmu susijusią veiklą, atitiktis, susijusia informacija ir informacija apie tai, kad neįmanoma atlikti veiksmų, kurių turi būti imtasi. Informacija turėtų būti dalijamasi laikantis taikomų duomenų apsaugos nuostatų, įtvirtintų Reglamente (ES) 2016/679, Direktyvoje (ES) 2016/680 ir Reglamente (ES) 2016/794;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  taip pat būtina nustatyti Europolui skirtas aiškias SIS duomenų tvarkymo ir atsisiuntimo taisykles, kad būtų sudarytos sąlygos kuo visapusiškiau naudotis SIS, jeigu laikomasi šiame reglamente ir Reglamente (ES) 2016/794 nustatytų duomenų apsaugos standartų. Jeigu Europolui atlikus paiešką SIS nustatoma, kad yra valstybės narės paskelbtas perspėjimas, Europolas negali imtis reikiamo veiksmo. Todėl jis turi informuoti atitinkamą valstybę narę, kad ji galėtų į tokį atvejį reaguoti;

(35)  taip pat būtina nustatyti Europolui skirtas aiškias SIS duomenų tvarkymo ir atsisiuntimo taisykles, kad būtų sudarytos sąlygos kuo visapusiškiau naudotis SIS, jeigu laikomasi šiame reglamente ir Reglamente (ES) 2016/794 nustatytų duomenų apsaugos standartų. Jeigu Europolui atlikus paiešką SIS nustatoma, kad yra valstybės narės paskelbtas perspėjimas, Europolas negali imtis reikiamo veiksmo. Todėl jis turi nedelsdamas informuoti atitinkamą valstybę narę, kad ji galėtų į tokį atvejį reaguoti;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/162454 šio reglamento tikslais nustatyta, kad priimančioji valstybė narė leidžia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros išsiųstų Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariams arba su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių nariams ieškoti informacijos Europos duomenų bazėse, kuriomis naudotis būtina siekiant įgyvendinti veiklos plane dėl patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo srityse nurodytus veiklos tikslus. Kitos susijusios Sąjungos agentūros, visų pirma Europos prieglobsčio paramos biuras ir Europolas, taip pat gali siųsti ekspertus, kurie nėra tų Sąjungos agentūrų personalo nariai, kaip migracijos valdymo rėmimo grupių narius. Europos sienų ir pakrančių apsaugos būriai, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupės ir migracijos valdymo rėmimo grupės siunčiami, kad suteiktų techninį ir operacinį pastiprinimą prašančiosioms valstybėms narėms, visų pirma patiriančioms neproporcingai didelių migracijos sunkumų. Kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos būriai, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupės ir migracijos valdymo rėmimo grupės galėtų vykdyti jiems pavestas užduotis, jie turi turėti prieigą prie SIS per Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros techninę sąsają su centrine SIS. Jeigu būriui arba darbuotojų grupei atlikus paiešką SIS nustatoma, kad yra valstybės narės paskelbtas perspėjimas, būrio arba darbuotojų grupės narys negali imtis reikiamo veiksmo negavęs priimančiosios valstybės narės leidimo. Todėl jis turi informuoti atitinkamas valstybes nares, kad ji galėtų į tokį atvejį reaguoti;

(36)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1624 šio reglamento tikslais nustatyta, kad priimančioji valstybė narė leidžia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros išsiųstų būrių nariams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje, ieškoti informacijos Europos duomenų bazėse, kuriomis naudotis būtina siekiant įgyvendinti veiklos plane dėl patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo srityse nurodytus veiklos tikslus. Kitos susijusios Sąjungos agentūros, visų pirma Europos prieglobsčio paramos biuras ir Europolas, taip pat gali siųsti ekspertus, kurie nėra tų Sąjungos agentūrų personalo nariai, kaip migracijos valdymo rėmimo grupių narius. Būriai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje, ir migracijos valdymo rėmimo grupės siunčiami, kad suteiktų techninį ir operacinį pastiprinimą prašančiosioms valstybėms narėms, visų pirma patiriančioms neproporcingai didelių migracijos sunkumų. Kad būriai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje, ir migracijos valdymo rėmimo grupės galėtų vykdyti jiems pavestas užduotis, jie turi turėti prieigą prie SIS per Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros techninę sąsają su centrine SIS. Jeigu būriui arba darbuotojų grupei atlikus paiešką SIS nustatoma, kad yra valstybės narės paskelbtas perspėjimas, būrio arba darbuotojų grupės narys negali imtis reikiamo veiksmo negavęs priimančiosios valstybės narės leidimo. Todėl jis turi informuoti atitinkamas valstybes nares, kad ji galėtų į tokį atvejį reaguoti;

_________________

_________________

54 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

54 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  pagal Reglamentą (ES) 2016/1624 Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra rengia rizikos analizes. Šios rizikos analizės apima visus su Europos integruotu sienų valdymu susijusius aspektus, visų pirma grėsmes, kurios gali daryti poveikį išorės sienų veikimui arba jų saugumui. Pagal šį reglamentą į SIS įvesti perspėjimai, visų pirma perspėjimai dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti, yra svarbi informacija vertinant galimas grėsmes, kurios gali daryti poveikį išorės sienoms ir todėl turėtų būti prieinami atsižvelgiant į rizikos analizę, kurią turi parengti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai pavestoms su rizikos analize susijusioms užduotims atlikti būtina naudotis SIS. Be to, pagal Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)55, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ETIAS centrinis padalinys tikrins SIS per ETIAS, kad įvertintų kelionės leidimų prašymus, be kita ko, siekdamas nustatyti, ar dėl trečiosios šalies piliečio, teikiančio prašymą išduoti kelionės leidimą, įvestas SIS perspėjimas. Šiuo tikslu ETIAS centrinis padalinys, kuris yra Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros dalis, taip pat turėtų turėti prieigą prie SIS tokiu mastu, koks būtinas jo įgaliojimams vykdyti, t. y. prie visų kategorijų perspėjimų dėl trečiųjų šalių piliečių, kurių atžvilgiu paskelbtas perspėjimas dėl atvykimo ir buvimo, ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikoma ribojamoji priemonė, skirta užkirsti kelią jų atvykimui į valstybes nares arba vykimui per jas tranzitu;

[(37)  pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą .../..., kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)], Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS centrinis padalinys tikrins SIS per ETIAS, kad įvertintų kelionės leidimų prašymus, be kita ko, siekdamas nustatyti, ar dėl trečiosios šalies piliečio, teikiančio prašymą išduoti kelionės leidimą, įvestas SIS perspėjimas. Šiuo tikslu ETIAS centrinis padalinys, kuris yra Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros dalis, turėtų turėti prieigą prie SIS tik tokiu mastu, koks būtinas jo įgaliojimams vykdyti, t. y. prie visų kategorijų perspėjimų dėl trečiųjų šalių piliečių, kurių atžvilgiu paskelbtas perspėjimas dėl atvykimo ir buvimo, ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikoma ribojamoji priemonė, skirta užkirsti kelią jų atvykimui į valstybes nares arba vykimui per jas tranzitu;]

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  dėl tam tikrų SIS aspektų techninio pobūdžio, išsamumo lygio ir poreikio reguliariai juos atnaujinti jie negali būti išsamiai reglamentuoti šio reglamento nuostatomis. Tai yra, pavyzdžiui, duomenų įvedimo, atnaujinimo, panaikimo ir paieškos techninės taisyklės, duomenų kokybės užtikrinimo ir su biometriniais identifikatoriais susijusios paieškos taisyklės, perspėjimų suderinamumo ir pirmenybės taisyklės, taisyklės dėl žymų pridėjimo, perspėjimų sąsajų, perspėjimų galiojimo laikotarpio nustatymo atsižvelgiant į ilgiausią terminą ir keitimosi papildoma informacija. Todėl tų aspektų įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų suteikti Komisijai. Techninėse taisyklėse dėl perspėjimų paieškos reikėtų atsižvelgti į sklandų nacionalinių sistemų veikimą;

(38)  dėl tam tikrų SIS aspektų techninio pobūdžio, išsamumo lygio ir poreikio reguliariai juos atnaujinti jie negali būti išsamiai reglamentuoti šio reglamento nuostatomis. Tai yra, pavyzdžiui, duomenų įvedimo, atnaujinimo, panaikinimo ir paieškos techninės taisyklės, duomenų kokybės užtikrinimo taisyklės, taisyklės dėl žymų pridėjimo ir perspėjimų sąsajų. Todėl tų aspektų įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų suteikti Komisijai. Techninėse taisyklėse dėl perspėjimų paieškos reikėtų atsižvelgti į sklandų nacionalinių sistemų veikimą;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atitikties vėlesniems pakeitimams.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  tinkamas šio reglamento taikymas naudingas visoms valstybėms narėms ir būtinas siekiant išsaugoti Šengeno erdvę kaip erdvę be vidaus sienų kontrolės. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai taikytų šį reglamentą, ypatinga svarba tenka vertinimams, atliekamiems naudojant Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 sukurtą mechanizmą. Todėl valstybės narės turėtų skubiai imtis veiksmų, atsižvelgdamos į joms pateiktas rekomendacijas. Tuo atveju, jei šių rekomendacijų nesilaikoma, Komisija turėtų pasinaudoti savo įgaliojimais pagal Sutartis;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  siekiant skaidrumo, Agentūra kas dvejus metus turėtų pateikti ataskaitą dėl centrinės SIS ir ryšių infrastruktūros techninio veikimo, įskaitant jos saugumą, bei dėl keitimosi papildoma informacija. Kas ketverius metus Komisija turėtų parengti bendrą įvertinimą;

(40)  siekiant skaidrumo, praėjus vieneriems metams nuo SIS veikimo pradžios Agentūra turėtų pateikti ataskaitą dėl centrinės SIS ir ryšių infrastruktūros techninio veikimo, įskaitant jos saugumą, bei dėl keitimosi papildoma informacija. Kas dvejus metus Komisija turėtų parengti bendrą įvertinimą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  siekiant užtikrinti sklandų SIS veikimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl:

 

– vadovo, kuriame būtų pateiktos išsamios keitimosi papildoma informacija taisyklės (SIRENE vadovas), patvirtinimo,

 

– reikalavimų, kurių turi būti laikomasi norint įvesti biometrinius identifikatorius į SIS,

 

– valstybės narės, atsakingos už perspėjimo apie trečiosios šalies piliečius, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, įvedimą, paskyrimo procedūros patvirtinimo,

 

– nuotraukų ir veido atvaizdų naudojimo siekiant nustatyti asmenų tapatybę ir

 

– šio reglamento taikymo pradžios datos pakeitimų.

 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

____________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti saugią aplinką visiems Europos Sąjungos teritorijoje gyvenantiems asmenims ir neteisėtų migrantų apsaugą nuo išnaudojimo ir prekybos žmonėmis, sudarant sąlygas nustatyti jų tapatybę ir kartu visapusiškai laikantis asmens duomenų apsaugos nuostatų;

(42)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šiuo reglamentu turėtų būti visapusiškai laikomasi asmens duomenų apsaugos, kaip numatytas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje, ir siekiama užtikrinti saugią aplinką visiems Europos Sąjungos teritorijoje gyvenantiems asmenims ir neteisėtų migrantų apsaugą nuo išnaudojimo ir prekybos žmonėmis. Su vaikais susijusiais atvejais visų pirma reikėtų atsižvelgti į vaiko interesus;

Pagrindimas

Peržiūrima kalba siekiant pabrėžti būtinybę apsaugoti asmens duomenis, nes tai yra pagrindinė teisė. Paskutinė paskutinio sakinio dalis yra paini ir klaidinanti.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42a)  visos priemonės, kurių imamasi dėl SIS, turėtų atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas. Valstybės narės turėtų taikyti gaires, kurias turi kartu parengti ir stebėti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, kad nusistovėtų bendra praktika, susijusi su neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudų ėmimu ir veido atvaizdo fiksavimu, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros sudarytu kontroliniu sąrašu. Valstybės narės viso pirštų atspaudų ir veido atvaizdo ėmimo proceso metu turėtų gerbti nepilnamečių orumą ir fizinę neliečiamybę. Valstybės narės, imdamos nepilnamečių pirštų atspaudus, neturėtų naudoti prievartos;

Pagrindimas

Pagal JT Vaiko teisių konvenciją su vaikais turi būti elgiamasi žmogiškai ir pagarbiai, paisant poreikių pagal amžių. Todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas specialiai nepilnamečių padėčiai. Visada visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje, ir turėtų būti taikomas kartu su Tarybos sprendimu 2010/365/ES dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje66;

(49)  Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje, ir dėl to turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos sprendimas 2010/365/ES dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje66, kad tos dvi valstybės galėtų visapusiškai taikyti ir įgyvendinti šio reglamento nuostatas;

_________________

_________________

66 OL L 166, 2010 7 1, p. 17.

66 OL L 166, 2010 7 1, p. 17.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris [data] pateikė nuomonę,

(53)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2017 m. gegužės 3 d.;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53a)  jokiais šio reglamento pakeitimais ar nauja nuostata neturėtų būti sudaroma papildomų kliūčių valstybėms narėms, kurios prisijungs prie Šengeno erdvės ar siekia tai padaryti;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikymo sritis

Dalykas

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiame reglamente taip pat išdėstomos nuostatos dėl SIS techninės architektūros, valstybių narių ir Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros pareigų, bendro duomenų tvarkymo, atitinkamų asmenų teisių ir atsakomybės.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Ištaisoma klaida versijoje anglų kalba.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  perspėjimas – į SIS įvestų duomenų, įskaitant 22 straipsnyje nurodytus biometrinius identifikatorius, rinkinys, pagal kurį kompetentingos institucijos identifikuoja asmenį, kad būtų galima imtis konkretaus veiksmo;

a)  perspėjimas – į SIS įvestų duomenų rinkinys, leidžiantis kompetentingoms institucijoms identifikuoti asmenį, kad būtų galima imtis konkretaus veiksmo;

Pagrindimas

Sąvokos „perspėjimas“ apibrėžtyje nebūtina nurodyti vieno tipo duomenų, kurie galėtų būti įtraukiami siekiant nustatyti perspėjimą. Tai, kokie duomenys turi būti įtraukti nustatant perspėjimą, reglamentuojama 20 straipsnyje dėl duomenų kategorijų.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  papildoma informacija – informacija, kuri nėra SIS laikomų perspėjimo duomenų dalis, tačiau yra susieta su SIS perspėjimais; šia informacija turi būti keičiamasi:

b)  papildoma informacija – informacija, kuri nėra SIS laikomų perspėjimo duomenų dalis, tačiau yra susieta su SIS perspėjimais; šia informacija turi keistis SIRENE biurai:

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas);

e)  asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas); šioje apibrėžtyje fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  kitas vardas (alias) – netikra tapatybė, kuria naudojasi asmuo, apie kurį žinoma, kad jis turi kitų tapatybių;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, – asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą, pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Išbraukta.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar jų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, gavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

g)  asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar jų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, užrašymas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, gavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme žodis „užrašymas“ iš dabartinio SIS II Tarybos sprendimo pakeičiamas žodžiu „įrašymas“. Į veiksmų, kurie sudaro tvarkymą, sąrašą tinkama įrašyti žodį „įrašymas“, tačiau sąraše turėtų likti ir žodis „užrašymas“.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies h punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  paieška rodo kitos valstybės narės į SIS įvestą perspėjimą;

2)  paieška rodo, kad tam tikra valstybė narė yra įvedusi perspėjimą į SIS;

Pagrindimas

Atitiktis bus ir tuo atveju, jei perspėjimą bus įvedusi naudotojo valstybė narė.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  biometriniai identifikatoriai – po specialaus techninio apdorojimo gauti asmens duomenys, susiję su fizinio asmens fizinėmis ar fiziologinėmis savybėmis, pagal kurias galima konkrečiai nustatyti arba patvirtinti to fizinio asmens tapatybę (veido atvaizdai, daktiloskopiniai duomenys);

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  daktiloskopiniai duomenys – pirštų ir delnų atspaudų duomenys, kurių unikalūs požymiai ir atskaitos taškai leidžia daryti tikslius ir nenuginčijamus palyginimus nustatant asmens tapatybę;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

 

(Horizontalusis pakeitimas versijoje anglų kalba, taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  veido atvaizdas – tinkamos raiškos ir kokybės skaitmeninis veido atvaizdas, naudotinas nustatant biometrinių duomenų atitiktį;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  sunkus nusikaltimas – bet kuri į 2002 m. birželio 13 d. Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR68 2 straipsnio 1 ir 2 dalis įtraukta nusikalstama veika;

Išbraukta.

_________________

 

68 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

 

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti 2002 m. birželio 13 d. Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR69 1–4 straipsniuose.

p)  teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, nurodyti Direktyvos (ES) 2017/541 3–12 straipsniuose ir 14 straipsnyje;

__________________

 

69 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

 

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nacionalinė sistema (N.SIS) kiekvienoje valstybėje narėje, susidedanti iš nacionalinių duomenų sistemų, palaikančių ryšį su centrine SIS. N.SIS sudėtyje yra duomenų rinkmena (nacionalinė kopija), kurią sudaro visa ar dalinė SIS duomenų bazės kopija ir atsarginė N.SIS. N.SIS ir atsarginė N.SIS gali būti naudojamos vienu metu siekiant užtikrinti nepertraukiamą prieigą galutiniams naudotojams;

b)  nacionalinė sistema (N.SIS) kiekvienoje valstybėje narėje, susidedanti iš nacionalinių duomenų sistemų, palaikančių ryšį su centrine SIS. N.SIS sudėtyje gali būti duomenų rinkmena (nacionalinė kopija), kurią sudaro visa ar dalinė SIS duomenų bazės kopija ir atsarginė N.SIS. N.SIS ir atsarginė N.SIS gali būti naudojamos vienu metu siekiant užtikrinti nepertraukiamą prieigą galutiniams naudotojams;

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų būti įpareigotos turėti nacionalinę kopiją, kad būtų užtikrinama galimybė naudotis sistema, atsižvelgiant į susijusią galimą riziką dėl duomenų saugumo. Siekiant užtikrinti visišką sistemos prieinamumą, pirmenybė turėtų būti teikiama kitiems sprendimams centriniu lygmeniu.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsarginė ryšių infrastruktūra sukuriama siekiant užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie SIS. Išsamios taisyklės dėl šios atsarginės ryšių infrastruktūros priimamos taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Siekiant ir toliau užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie SIS, turėtų būti sukurta antra ryšių infrastruktūra, kuri būti naudojama tuo atveju, jei kiltų problemų su pagrindine ryšių infrastruktūra.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  SIS duomenys įvedami, atnaujinami, panaikinami ir jų paieška atliekama naudojant įvairias nacionalines sistemas (N.SIS). Dalinė ar visa nacionalinė kopija naudojama atliekant automatizuotas paieškas kiekvienos valstybės narės, naudojančios tokią kopiją, teritorijoje. Dalinėje nacionalinėje kopijoje yra bent šio reglamento 20 straipsnio 2 dalies a–v punktuose išvardyti duomenys. Paieška kitų valstybių narių N.SIS duomenų rinkmenose negalima.

2.  SIS duomenys įvedami, atnaujinami, panaikinami ir jų paieška atliekama naudojant įvairias nacionalines sistemas (N.SIS).

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų būti įpareigotos turėti nacionalinę kopiją, kad būtų užtikrinama galimybė naudotis sistema, atsižvelgiant į susijusią galimą riziką dėl duomenų saugumo. Siekiant užtikrinti visišką sistemos prieinamumą, pirmenybė turėtų būti teikiama kitiems sprendimams centriniu lygmeniu.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  CS-SIS atlieka techninės priežiūros ir administravimo funkcijas, o atsarginė CS-SIS gali užtikrinti visas pagrindinės CS-SIS funkcijas šios sistemos gedimo atveju. CS-SIS ir atsarginė CS-SIS yra dviejose Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1077/201170 (toliau – Agentūra), techninėse stotyse. CS-SIS arba atsarginėje CS-SIS gali būti papildoma SIS duomenų bazės kopija ir jomis gali būti vienu metu aktyviai naudojamasi, jeigu abi pajėgia tvarkyti visas operacijas, susijusias su SIS perspėjimais.

3.  CS-SIS atlieka techninės priežiūros ir administravimo funkcijas, o atsarginė CS-SIS gali užtikrinti visas pagrindinės CS-SIS funkcijas šios sistemos gedimo atveju. CS-SIS ir atsarginė CS-SIS yra Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1077/201170 (toliau – Agentūra), techninėse stotyse. CS-SIS arba atsarginėje CS-SIS yra papildoma SIS duomenų bazės kopija ir jomis vienu metu aktyviai naudojamasi, jeigu abi pajėgia tvarkyti visas operacijas, susijusias su SIS perspėjimais.

__________________

__________________

70 Įsteigta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

70 Įsteigta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie SIS taip pat ir ateityje, kai bus daugiau duomenų ir daugiau naudotojų, sprendimus reikėtų rasti centriniu lygmeniu. Greta papildomos kopijos turėtų būti įgyvendintas aktyvus sprendimas. Agentūra neturėtų apsiriboti esamomis dviem techninėmis stotimis, jei bus rastas sprendimas, pagal kurį numatomas kitos techninės stoties naudojimas.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  CS-SIS teikia paslaugas, būtinas SIS duomenų įvedimui ir tvarkymui, įskaitant paieškos SIS duomenų bazėje vykdymą. CS-SIS funkcijos:

4.  CS-SIS teikia paslaugas, būtinas SIS duomenų įvedimui ir tvarkymui, įskaitant paieškos SIS duomenų bazėje vykdymą. CS-SIS funkcijos, skirtos nacionalines kopijas naudojančioms valstybėms narėms:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė atsako už nuolatinio N.SIS eksploatavimo užtikrinimą, N.SIS prijungimą prie NI-SIS ir nepertraukiamos prieigos prie SIS duomenų užtikrinimą galutiniams naudotojams.

Kiekviena valstybė narė atsako už nuolatinio N.SIS eksploatavimo užtikrinimą ir N.SIS prijungimą prie NI-SIS.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekviena valstybė narė atsako už nepertraukiamos prieigos prie SIS duomenų užtikrinimą galutiniams naudotojams, visų pirma sukuriant prijungimo prie NI-SIS dublikatą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė savo perspėjimus perduoda per savo N.SIS tarnybą.

Kiekviena valstybė narė įrašo perspėjimus, remdamasi visa turima informacija, kuriai taikomas šis reglamentas, ir savo perspėjimus perduoda per savo N.SIS tarnybą.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją (SIRENE biurą), užtikrinančią keitimąsi visa papildoma informacija ir prieigą prie jos pagal SIRENE vadovo nuostatas, kaip nurodyta 8 straipsnyje.

Kiekviena valstybė narė paskiria visomis savaitės dienomis ir visą parą visapusiškai veikiančią nacionalinę instituciją (SIRENE biurą), užtikrinančią keitimąsi visa papildoma informacija ir prieigą prie jos pagal SIRENE vadovo nuostatas, kaip nurodyta 8 straipsnyje. SIRENE biuras veikia kaip vienas bendras valstybių narių ryšių palaikymo centras, kad būtų galima keistis papildoma informacija dėl perspėjimų ir sudaryti sąlygas imtis atitinkamų veiksmų tais atvejais, kai nustačius atitiktį randami asmenys ir daiktai, su kuriais susiję perspėjimai buvo įtraukti į SIS II.

Pagrindimas

SIRENE biurų struktūra ir užduotys jau apibrėžtos 2013 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Papildoma informacija keičiamasi pagal SIRENE vadovo nuostatas ir naudojantis ryšių infrastruktūra. Valstybės narės teikia būtinus techninius ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų užtikrinta nuolatinė prieiga prie papildomos informacijos ir keitimasis ja. Jei ryšių infrastruktūra naudotis neįmanoma, valstybės narės papildoma informacija gali keistis kitomis tinkamai apsaugotomis techninėmis priemonėmis.

1.  Papildoma informacija keičiamasi pagal SIRENE vadovo nuostatas ir naudojantis ryšių infrastruktūra. Valstybės narės teikia būtinus techninius ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų užtikrinta nuolatinė prieiga prie papildomos informacijos ir laiku bei veiksmingai atliekamas keitimasis ja. Jei ryšių infrastruktūra naudotis neįmanoma, valstybės narės naudojasi 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta atsargine ryšių infrastruktūra. Kraštutiniu atveju papildoma informacija galima keistis naudojantis kitomis tinkamai apsaugotomis techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, SIENA.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  į prašymus atsakoma kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 12 valandų nuo prašymo gavimo.

3.  SIRENE biurai savo užduotis atlieka greitai ir veiksmingai: į prašymus pateikti papildomos informacijos išsamiai atsakoma kuo greičiau, ne vėliau kaip per 6 valandas nuo prašymo gavimo. Gavę perspėjimų, susijusių su teroristiniais nusikaltimais, ir perspėjimų, susijusių su vaikais, kaip nurodyta Reglamento [dėl policijos bendradarbiavimo] 32 straipsnio 1 dalies c punkte, SIRENE biurai imasi veiksmų nedelsdami.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  SIRENE formose, kurias prašymą gavęs SIRENE biuras turėtų tvarkyti kuo greičiau, gali būti nurodoma žyma „URGENT“ (skubu), nurodant skubos priežastį.

Pagrindimas

SIRENE vadove numatyta nuostata.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Išsamios keitimosi papildoma informacija taisyklės SIRENE vadovo pavidalu priimamos taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4.  Komisijai pagal 54a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl vadovo, nustatančio išsamias keitimosi papildoma informacija taisykles (SIRENE vadovas), priėmimo.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dabartinį vadovą ir SIS II teisinę sistemą, SIRENE vadovas turėtų būti priimtas kaip deleguotasis aktas, nes jis iš dalies papildo pagrindinius teisės aktus, o ne juos įgyvendina. Vadove numatytą reikalavimą, kad apie atitiktis turi būti pranešta nedelsiant, jei galima rimta grėsmė saugumui (reglamente reikalaujama, kad tai būtų padaryta kuo greičiau), galima paminėti kaip pavyzdį. Vadovo (OL L 44, 2015 2 18) 6 konstatuojamojoje dalyje netgi nurodoma: „būtina nustatyti naują spartesnę keitimosi informacija apie perspėjimus dėl slaptų ir specialiųjų patikrinimų, procedūrą [...]“.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės, naudodamosi per CS-SIS teikiamomis paslaugomis, užtikrina, kad nacionalinėje kopijoje laikomi duomenys, taikant automatinio atnaujinimo priemones, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtų identiški ir atitiktų SIS duomenų bazėje esančius duomenis ir kad atliekant paiešką nacionalinėje kopijoje būtų gaunami tokie patys rezultatai kaip ir atliekant paiešką SIS duomenų bazėje. Galutiniai naudotojai gauna jų užduotims atlikti būtinus duomenis, visų pirma visus duomenų subjekto tapatybei nustatyti ir reikiamam veiksmui imtis būtinus duomenis.

2.  Valstybės narės, naudodamosi per CS-SIS teikiamomis paslaugomis, užtikrina, kad nacionalinėje kopijoje, kurią savanoriškai sukuria valstybė narė, laikomi duomenys, taikant automatinio atnaujinimo priemones, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtų identiški ir atitiktų SIS duomenų bazėje esančius duomenis ir kad atliekant paiešką savanoriškoje nacionalinėje kopijoje būtų gaunami tokie patys rezultatai kaip ir atliekant paiešką SIS duomenų bazėje. Jei įmanoma, galutiniai naudotojai gauna jų užduotims atlikti būtinus duomenis, visų pirma ir prireikus visus turimus duomenys, kurie padėtų nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir leistų imtis reikiamų veiksmų.

Pagrindimas

Valstybėms narėms nebus prieinama visa informacija apie asmenis, kuriems taikomas perspėjimas. Atviros pareigos galutiniams vartotojams pateikti informaciją, kurios galbūt neturima, nustatymas yra apsunkinantis ir nelogiškas. Taip pat neaišku, kam nustatoma ši pareiga.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Taikant Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 nustatytą mechanizmą reguliariai atliekami bandymai siekiant patikrinti techninę ir funkcinę nacionalinių kopijų atitiktį ir ypač tai, ar paieškos nacionalinėje kopijoje rezultatai atitinka paieškos SIS duomenų bazėje rezultatus.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo įrangos (prieigos prie įrangos kontrolė);

b)  neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie duomenų tvarkymo įrenginių ir asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo įrangos (įrenginiai, prieigos kontrolė ir prieigos prie įrangos kontrolė);

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  užkirsti kelią neteisėtam duomenų tvarkymui SIS sistemoje ir bet kokiam neteisėtam SIS sistemoje tvarkomų asmens duomenų keitimui ar trynimui (duomenų įvedimo kontrolė);

Pagrindimas

EURODAC reglamento 34 straipsnyje numatyta nuostata.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  užtikrintų, jog visos institucijos, turinčios prieigos prie SIS arba prieigos prie duomenų tvarkymo įrangos teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų teisę, teisę juos įvesti, atnaujinti, panaikinti ir atlikti jų paiešką, funkcijos ir pareigos, ir leistų 50 straipsnio 1 dalyje nurodytoms nacionalinėms priežiūros institucijoms jų prašymu nedelsiant susipažinti su tais aprašais (personalo aprašai);

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  užtikrinti, kad įdiegta sistema pertraukties atveju galėtų būti atkurta (atgaminimas);

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl EURODAC numatyta nuostata.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kb)  užtikrinti, kad SIS funkcijos tinkamai veiktų, kad apie veikimo klaidas būtų pranešama (patikimumas) ir kad SIS saugomi asmens duomenys negalėtų būti sugadinami dėl sistemos klaidų (vientisumas).

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl EURODAC numatyta nuostata.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei valstybė narė, vykdydama su SIS susijusias užduotis, bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėjais, ta valstybė narė turi atidžiai stebėti paslaugų teikėjo veiklą siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio reglamento nuostatų, visų pirma dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

Pagrindimas

2012 m. SIS duomenims kilo pavojus dėl įsibrovimo į sistemą per išorės paslaugų teikėją Danijoje. Valstybės narės turėtų vykdyti sustiprintą tokių bendrovių priežiūrą.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiuose įrašuose visų pirma nurodoma perspėjimo istorija, duomenų tvarkymo data ir laikas, paieškai atlikti naudotų duomenų rūšis, nuoroda į perduotų duomenų rūšį ir kompetentingos institucijos bei asmens, atsakingų už duomenų tvarkymą, pavadinimas, vardas ir pavardė.

2.  Šiuose įrašuose visų pirma nurodoma perspėjimo istorija, duomenų tvarkymo data ir laikas, paieškai atlikti naudotų duomenų rūšis, tvarkyti duomenys ir tiek kompetentingos institucijos, tiek asmens, atlikusių domenų paiešką ir tvarkymą, pavadinimas, vardas ir pavardė.

Pagrindimas

3 dalimi sukuriama išskirtinė tvarka, pagal kurią saugomi paieškos veiksmų naudojant daktiloskopinius duomenis arba veido atvaizdą, įrašai.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei paieška atliekama naudojant daktiloskopinius duomenis arba veido atvaizdą pagal 22 straipsnį, šiuose įrašuose visų pirma nurodoma paieškai atlikti naudotų duomenų rūšis, nuorodos į perduotų duomenų rūšį ir kompetentingos institucijos bei asmens, atsakingų už duomenų tvarkymą, pavadinimas, vardas ir pavardė.

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, jei paieška atliekama naudojant daktiloskopinius duomenis arba veido atvaizdą pagal 22 straipsnį, šiuose įrašuose nurodoma tvarkytų duomenų rūšis, o ne faktiniai duomenys.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Taisyklės, susijusios su įrašais, ir įrašų formatai nustatomi taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įrašai gali būti naudojami tik 1 dalyje nurodytu tikslu ir panaikinami ne anksčiau kaip po vienerių metų ir ne vėliau kaip po trejų metų nuo jų sukūrimo.

4.  Įrašai gali būti naudojami tik 1 dalyje nurodytu tikslu ir panaikinami po dvejų metų nuo jų sukūrimo.

Pagrindimas

Iš dalies keičiama formuluotė atitinka Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijas. Teisinio tikrumo tikslais turėtų būti nurodomas tikslus įrašų saugojimo laikotarpis.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie SIS duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, ir prireikus bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie SIS duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, ir bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.

Pagrindimas

Turėtų būti reikalaujama, kad nacionalinės institucijos bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija. Toks reikalavimas yra valstybės narės įpareigojimas ir todėl joms neturėtų būti suteikta teisė nuspręsti, kada bendradarbiauti, o kada ne.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš suteikiant leidimą tvarkyti SIS laikomus duomenis ir periodiškai po prieigos prie SIS duomenų teisės suteikimo prieigos prie SIS teisę turinčių institucijų darbuotojai tinkamai mokomi duomenų saugumo bei duomenų apsaugos taisyklių ir SIRENE vadove nustatytų duomenų tvarkymo procedūrų. Darbuotojai informuojami apie visas susijusias nusikalstamas veikas ir bausmes.

1.  Prieš suteikiant leidimą tvarkyti SIS laikomus duomenis ir periodiškai po prieigos prie SIS duomenų teisės suteikimo prieigos prie SIS teisę turinčių institucijų darbuotojams surengiami tinkami mokymai apie duomenų saugumą, pagrindines teises, įskaitant duomenų apsaugos taisykles, ir SIRENE vadove nustatytas duomenų tvarkymo procedūras. Darbuotojai informuojami apie visas susijusias nusikalstamas veikas ir bausmes, nustatytas šio reglamento 53a straipsnyje.

 

2.  Valstybės narės turi turėti nacionalinę SIS mokymo programą. Tokia mokymo programa turi apimti galutinių naudotojų ir SIRENE biurų darbuotojų mokymus.

 

3.  Bent kartą per metus rengiami bendri mokymai, kad būtų plečiamas SIRENE biurų bendradarbiavimas, darbuotojai susitiktų su kolegomis iš kitų SIRENE biurų, keistųsi informacija apie nacionalinius darbo metodus ir būtų sukurtas nuoseklus ir lygiavertis žinių lygis.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra atsakinga už centrinės SIS operacijų valdymą. Agentūra, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina, kad, atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos analizę, centrinei SIS visada būtų naudojamos pažangiausios turimos technologijos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Ištaisoma klaida versijoje anglų kalba.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  su biudžeto vykdymu susijusias užduotis;

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti atsakinga už visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis. Būtų nelogiška išlaikyti užduočių padalijimą tarp Agentūros ir Komisijos.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  pirkimus ir atnaujinimą;

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti atsakinga už visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis. Būtų nelogiška išlaikyti užduočių padalijimą tarp Agentūros ir Komisijos.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  sutartinius reikalus.

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti atsakinga už visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis. Būtų nelogiška išlaikyti užduočių padalijimą tarp Agentūros ir Komisijos.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija atsako už visas kitas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, visų pirma:

Išbraukta.

a)  su biudžeto vykdymu susijusias užduotis;

 

b)  pirkimus ir atnaujinimą;

 

c)  sutartinius reikalus.

 

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti atsakinga už visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis. Būtų nelogiška išlaikyti užduočių padalijimą tarp Agentūros ir Komisijos.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Agentūra sukuria ir prižiūri duomenų CS-SIS kokybės tikrinimo mechanizmą bei procedūras ir valstybėms narėms reguliariai teikia ataskaitas. Agentūra reguliariai teikia Komisijai ataskaitą apie iškilusias problemas ir atitinkamas valstybes nares. Šis mechanizmas, procedūros ir atitikties duomenų kokybės reikalavimams aiškinimas nustatomi ir plėtojami taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5.  Agentūra sukuria ir prižiūri duomenų CS-SIS kokybės tikrinimo mechanizmą bei procedūras ir valstybėms narėms reguliariai teikia ataskaitas. Agentūra reguliariai teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą apie iškilusias problemas ir atitinkamas valstybes nares. Šis mechanizmas, procedūros ir atitikties duomenų kokybės reikalavimams aiškinimas nustatomi ir plėtojami taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Agentūra taip pat vykdo uždavinius, susijusius su mokymų apie SIS informacinės sistemos techninį naudojimą ir priemones siekiant gerinti SIS duomenų kokybę rengimu.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo įrangos (prieigos prie įrangos kontrolė);

b)  neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie duomenų tvarkymo įrenginių ir asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo įrangos (įrenginiai, prieigos kontrolė ir prieigos prie įrangos kontrolė);

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  užkirstų kelią neteisėtam duomenų tvarkymui SIS sistemoje ir bet kokiam neteisėtam SIS sistemoje tvarkomų asmens duomenų keitimui ar trynimui (duomenų įvedimo kontrolė);

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų arba prieigos prie duomenų tvarkymo įrangos teisę, funkcijos bei pareigos, ir leistų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, nurodytam 51 straipsnyje, jo prašymu, nedelsiant tais aprašais naudotis (personalo aprašai);

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  užtikrintų, kad įdiegta sistema pertraukties atveju galėtų būti atkurta (atgaminimas);

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kb)  užtikrintų, kad SIS funkcijos tinkamai veiktų, apie veikimo klaidas būtų pranešama (patikimumas) ir SIS saugomi asmens duomenys negalėtų būti sugadinami dėl sistemos klaidų (vientisumas).

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies k c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kc)  užtikrintų savo techninių stočių saugumą.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei Agentūra, vykdydama su SIS susijusias užduotis, bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėjais, ji turi atidžiai stebėti paslaugų teikėjo veiklą siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio reglamento nuostatų, visų pirma dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

Pagrindimas

2012 m. SIS duomenims kilo pavojus dėl įsibrovimo į sistemą per išorės paslaugų teikėją Danijoje. Agentūra turėtų vykdyti sustiprintą tokių bendrovių priežiūrą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiuose įrašuose visų pirma nurodoma perspėjimų istorija, duomenų perdavimo data ir laikas, duomenų, naudotų paieškai atlikti, rūšis, nuorodos į perduotų duomenų rūšį bei kompetentingos institucijos, atsakingos už duomenų tvarkymą, pavadinimas.

2.  Šiuose įrašuose visų pirma nurodoma kiekvieno perspėjimo istorija, bet kokio duomenų tvarkymo data ir laikas, paieškai atlikti naudotų duomenų rūšis, tvarkyti duomenys ir tiek kompetentingos institucijos, tiek asmens, atlikusio duomenų paiešką ir tvarkymą, pavadinimas, vardas ir pavardė.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu paieška atliekama naudojant daktiloskopinius duomenis ar veido atvaizdą pagal 22 ir 28 straipsnius, šiuose įrašuose nurodoma visų pirma duomenų, naudotų paieškai atlikti, rūšis, nuorodos į perduotų duomenų rūšį ir kompetentingos institucijos bei asmens, atsakingų už duomenų tvarkymą, pavadinimas, vardas ir pavardė.

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, jei paieška atliekama naudojant daktiloskopinius duomenis ar veido atvaizdą pagal 22 ir 28 straipsnius, šiuose įrašuose nurodoma tvarkytų duomenų rūšis, o ne faktiniai duomenys.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Taisyklės, susijusios su įrašais, ir įrašų formatai nustatomi taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įrašai gali būti naudojami tik 1 dalyje minėtais tikslais ir yra panaikinami ne anksčiau kaip po vienų metų ir ne vėliau kaip po trejų metų nuo jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, ištrinami ne anksčiau kaip po vienų ir ne vėliau kaip po trejų metų nuo perspėjimų panaikinimo.

4.  Įrašai gali būti naudojami 1 dalyje nurodytais tikslais ir yra panaikinami praėjus dvejiems metams nuo jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, ištrinami praėjus dvejiems metams nuo perspėjimų panaikinimo.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, reguliariai rengia informavimo kampanijas, per kurias visuomenė supažindama su SIS tikslais, laikomais duomenimis, prieigą prie SIS turinčiomis institucijomis ir duomenų subjektų teisėmis. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su savo nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengia ir įgyvendina priemones, būtinas bendrai informuoti savo piliečius apie SIS.

Pradėjus taikyti šį reglamentą Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, surengia informavimo kampaniją, per kurią Sąjungos piliečiai ir trečiųjų šalių piliečiai supažindami su SIS tikslais, laikomais duomenimis, prieigą prie SIS turinčiomis institucijomis ir duomenų subjektų teisėmis. Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, šias kampanijas kartoja reguliariai, bent kartą per metus. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su savo nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengia ir įgyvendina priemones, būtinas bendrai informuoti savo piliečius ir gyventojus apie SIS. Valstybės narės užtikrina, kad tokiai informavimo politikai būtų skiriama pakankamai lėšų.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio šio reglamento 8 straipsnio 1 daliai ar jo nuostatoms dėl papildomų duomenų laikymo, SIS yra tik tų kategorijų duomenys, kuriuos kiekviena valstybė narė pateikia 24 straipsnyje nurodytais tikslais.

1.  Nedarant poveikio šio reglamento 8 straipsnio 1 daliai ar jo nuostatoms dėl papildomų duomenų laikymo, SIS yra tik tų kategorijų duomenys, kuriuos kiekviena valstybė narė pateikia 24 ir 27 straipsniuose nurodytais tikslais.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apie asmenis, dėl kurių paskelbtas perspėjimas, pateikiama tik ši informacija:

2.  Apie asmenis, dėl kurių paskelbtas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti į valstybių narių teritoriją ar būti joje, pateikiama tik ši informacija:

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai;

e)  visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai, nesusiję su specialiomis asmens duomenų kategorijomis, apibrėžtomis Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnyje, pvz., su etnine kilme, religija, negalia, lytimi ar seksualine orientacija;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  lytis;

h)  socialinė lytis;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  ar atitinkamas asmuo yra ginkluotas, linkęs smurtauti, yra pabėgęs ar vykdo bet kokią Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1, 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą;

j)  informacija apie tai, ar atitinkamas asmuo yra ginkluotas, linkęs smurtauti, yra pabėgęs ar vykdo bet kokią Direktyvos (ES) 2017/541 3–12 straipsniuose ir 14 straipsnyje nurodytą veiklą;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  sąsaja (-os) su kitais perspėjimais, skelbiamais SIS pagal 38 straipsnį;

o)  sąsaja (-os) su kitais perspėjimais, skelbiamais SIS pagal 43 straipsnį;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies q punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ankstesniu teistumu, kaip nurodyta 24 straipsnio 2 dalies a punkte,

–  ankstesniu teistumu, kaip nurodyta 24 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje ir 2b dalyje,

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies q punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  didelė grėsme saugumui, kaip nurodyta 24 straipsnio 2 dalies b punkte,

–  didelė grėsme saugumui, kaip nurodyta 24 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje,

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies q punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  draudimu atvykti, kaip nurodyta 24 straipsnio 3 dalyje arba

–  draudimu atvykti, paskelbtu Direktyvą 2008/115/EB atitinkančia tvarka, kaip nurodyta 24 straipsnio 3 dalyje, arba

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r)  nusikalstamos veikos rūšis (perspėjimų, paskelbtų pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį, atveju);

r)  nusikalstamos veikos rūšis (perspėjimų, paskelbtų pagal šio reglamento 24 straipsnio 1 dalį, atveju);

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies x punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x)  daktiloskopiniai duomenys;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies y a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ya)  a–d, f–g ir i punktuose nurodyti asmens turimo (-ų) galiojančio (-ių) tapatybės dokumento (-ų), kito (-ų) nei s–v punktuose nurodytas dokumentas, duomenys, jei tokių duomenų nėra pastarajame dokumente.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Techninės taisyklės turi būti panašios į paieškai CS-SIS, nacionalinėse kopijose ir techninėse kopijose, kaip nurodyta 36 straipsnyje, skirtas taisykles. Jos turi būti grindžiamos bendrais standartais, kurie nustatomi ir plėtojami taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  2 dalyje nurodytų duomenų paieškai būtinos techninės taisyklės nustatomos ir plėtojamos pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Šios techninės taisyklės panašios į paieškai CS-SIS, nacionalinėse kopijose ir techninėse kopijose, kaip nurodyta 36 straipsnyje, skirtas taisykles ir jos grindžiamos bendrais standartais, kurie nustatomi ir plėtojami taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis nuostata įtraukta į 3 dalį.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taikydamos 24 straipsnio 2 dalį valstybės narės tokį perspėjimą dėl trečiųjų šalių piliečių sukuria visais atvejais, jeigu nusikalstama veika patenka į Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu71 1–4 straipsnių taikymo sritį.

Išbraukta.

__________________

 

71 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

 

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialios nuotraukų, veido atvaizdų ir daktiloskopinių duomenų įvedimo taisyklės

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Komisijai pagal 54a straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus dėl reikalavimų, kurių turi būti laikomasi norint pagal šį reglamentą įvesti biometrinius identifikatorius į SIS. Tie reikalavimai turi apimti pirštų atspaudus, kuriuos reikia įvesti, skaičių, pirštų antspaudų ėmimo metodą ir būtinuosius kokybės standartus, kuriuos turi atitikti visi biometriniai identifikatoriai.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perspėjimas negali būti įvestas neturint 20 straipsnio 2 dalies a, g, k, m, n ir q punktuose nurodytų duomenų. Kai perspėjimas grindžiamas pagal 24 straipsnio 2 dalį priimtu sprendimu, taip pat įvedami 20 straipsnio 2 dalies r punkte nurodyti duomenys.

1.  Perspėjimas negali būti įvestas neturint 20 straipsnio 2 dalies a, b, g, h, i, k, m, n ir q punktuose nurodytų duomenų. Kai perspėjimas grindžiamas pagal 24 straipsnio 1 dalį priimtu sprendimu, taip pat įvedami 20 straipsnio 2 dalies r punkte nurodyti duomenys.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei žinomi, taip pat įvedami visi kiti 20 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys.

2.  Nedarant poveikio 22 straipsniui, taip pat įvedami kiti 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti duomenys, jei jie žinomi ir jei tenkinamos duomenų įvedimo sąlygos.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a straipsnis

 

Perspėjimų suderinamumas

 

1.  Prieš įvesdama naują perspėjimą, valstybė narė patikrina, ar dėl to asmens jau yra įvestas perspėjimas į SIS.

 

2.  Viena valstybė narė į SIS II gali įvesti tik vieną perspėjimą dėl to paties asmens arba daikto. Tačiau prireikus kita valstybė narė gali įvesti naują perspėjimą dėl to paties asmens, jei perspėjimai suderinami. Suderinamumas užtikrinamas laikantis 3 dalies.

 

3.  Perspėjimų suderinamumo taisyklės išdėstomos SIRENE vadove, nurodytame 8 straipsnio 4 dalyje. Jeigu SIS jau yra perspėjimas dėl asmens, naują perspėjimą norinti įvesti valstybė narė patikrina, ar perspėjimai nėra nesuderinami. Jeigu jie nėra nesuderinami, valstybė narė gali įvesti naują perspėjimą. Jeigu perspėjimai nesuderinami, atitinkami SIRENE biurai tarpusavyje konsultuojasi keisdamiesi papildoma informacija, kad pasiektų susitarimą pagal SIRENE vadove numatytą prioritetų tvarką. Jeigu to reikia svarbiausiems nacionaliniams interesams, pasikonsultavus su SIRENE biurais šios eilės tvarkos galima nesilaikyti.

Pagrindimas

Dabartinio SIRENE vadovo nuostatos yra labai svarbios, todėl jos turi būti įtrauktos į reglamentą.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių paskelbtas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti, į SIS įvedami remiantis nacionaliniu perspėjimu, grindžiamu kompetentingų administracinių arba teisminių institucijų sprendimu, priimtu pagal nacionalinės proceso teisės normas, atsižvelgus į individualų vertinimą. Skundai dėl tų sprendimų nagrinėjami nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.

1.  Priėmus nacionalinį sprendimą valstybės narės pateikia perspėjimą dėl draudimo atvykti į jų teritoriją ir būti joje tik tuo atveju, jei paeiliui tenkinamos šios sąlygos:

 

a)  perspėjimas išduodamas tik tuo atveju, jei įvykdoma bent viena iš šių sąlygų:

 

i)  trečiosios šalies pilietis yra nuteistas valstybėje narėje už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama ne mažesne kaip trejų metų laisvės atėmimo bausme;

 

ii)  yra svarių priežasčių manyti, kad trečiosios šalies pilietis yra padaręs sunkią nusikalstamą veiką arba teroristinį nusikaltimą, arba yra įrodymų, kad jis ketina padaryti tokią nusikalstamą veiką valstybės narės teritorijoje;

 

b)  tuomet valstybė narė:

 

i)  atlieka individualų vertinimą, ar dėl atitinkamo trečiosios šalies piliečio buvimo valstybės narės teritorijoje gali kilti grėsmė viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba nacionaliniam saugumui;

 

ii)  jei valstybė narė padaro išvadą, kad dėl to trečiosios šalies piliečio tokia grėsmė kyla, priimamas administracinės ar teisminės institucijos sprendimas.

 

Tik po to valstybė narė pateikia perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti į jos teritoriją ir būti joje.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Perspėjimas įvedamas, kai 1 dalyje nurodytas sprendimas grindžiamas grėsme viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba nacionaliniam saugumui, kuri gali kilti dėl atitinkamo trečiosios šalies piliečio buvimo valstybės narės teritorijoje. Tokia padėtis susidaro pirmiausia tuomet, kai:

Išbraukta.

a)  trečiosios šalies pilietis yra nuteistas valstybėje narėje už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama ne mažesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme;

 

b)  yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies pilietis yra padaręs sunkų nusikaltimą, arba yra aiškių įrodymų, kad jis ketina padaryti tokią nusikalstamą veiką valstybės narės teritorijoje.

 

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Asmenys, dėl kurių pagal 1 dalies b punkto ii papunktį priimamas toks sprendimas, turi turėti teisę šį sprendimą apskųsti. Skundai nagrinėjami pagal nacionalinę teisę. Tokie skundai apima veiksmingą teisinę gynybą teisme.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Jei trečiosios šalies pilietis valstybėje narėje yra nuteistas už vieną iš Direktyvoje (ES) 2017/541 nurodytų nusikalstamų veikų, už kurią jis buvo nubaustas ne mažesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo arba įkalinimo bausme, prieš priimant administracinės arba teisminės institucijos sprendimą dėl to asmens valstybės narės neprivalo atlikti įvertinimo, kaip numatyta pagal 2 dalį arba 21 straipsnį. Valstybės narės priima sprendimą tik tada, kai tai nekelia grėsmės viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui, laikydamosi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Perspėjimas įvedamas, kai 1 dalyje nurodytas sprendimas yra draudimas atvykti, paskelbtas taikant procedūras pagal Direktyvą 2008/115/EB. Perspėjančioji valstybė narė užtikrina, kad perspėjimas SIS aktyvuojamas grąžinus atitinkamą trečiosios šalies pilietį. Perspėjančiajai valstybei narei apie grąžinimo patvirtinimą pranešama pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [Grąžinimo reglamentas] 6 straipsnį.

3.  Perspėjimas įvedamas, kai šio straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas sprendimas yra draudimas atvykti, paskelbtas taikant procedūras pagal Direktyvą 2008/115/EB. Perspėjančioji valstybė narė užtikrina, kad perspėjimas SIS aktyvuojamas grąžinus, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis išvyksta iš tos valstybės narės teritorijos. Perspėjančiajai valstybei narei apie grąžinimo patvirtinimą pranešama pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [Grąžinimo reglamentas] 6 straipsnį.

Pagrindimas

Siekiama patikslinti tekstą.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu valstybė narė svarsto galimybę išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą trečiosios šalies piliečiui, dėl kurio kita valstybė narė yra paskelbusi perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti, ji pirmiausia konsultuojasi su perspėjančiąja valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija ir atsižvelgia į tos valstybės narės interesus. Perspėjančioji valstybė narė per septynias dienas pateikia galutinį atsakymą. Jeigu valstybė narė, svarstanti galimybę išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą, priima sprendimą jį išduoti, perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti panaikinamas.

1.  Valstybė narė, prieš priimdama oficialų sprendimą išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą trečiosios šalies piliečiui, dėl kurio kita valstybė narė yra paskelbusi perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti, pirmiausia konsultuojasi su perspėjančiąja valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija ir atsižvelgia į tos valstybės narės interesus. Perspėjančioji valstybė narė per septynias dienas pateikia galutinį atsakymą. Galutinį sprendimą dėl to, ar išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą trečiosios šalies piliečiui, priima valstybė narė, kuri konsultuojasi. Jeigu išduodamas leidimas gyventi arba kitas teisę joje būti suteikiantis leidimas, nedelsiant panaikinamas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu valstybė narė svarsto galimybę įvesti perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti, susijusį su trečiosios šalies piliečiu, turinčiu kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi ar kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą, ji pirmiausia konsultuojasi su leidimą išdavusia valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija ir atsižvelgia į tos valstybės narės interesus. Leidimą išdavusi valstybė narė per septynias dienas pateikia galutinį atsakymą. Jeigu leidimą išdavusi valstybė narė priima sprendimą palikti jį galioti, perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti neįvedamas.

2.  Valstybė narė, prieš priimdama sprendimą įvesti perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti į jos teritoriją ir būti joje, susijusį su trečiosios šalies piliečiu, turinčiu kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi ar kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą, pirmiausia konsultuojasi su leidimą išdavusia valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija ir atsižvelgia į tos valstybės narės nuomonę. Leidimą išdavusi valstybė narė per septynias dienas pateikia galutinį atsakymą. Jeigu leidimą išdavusi valstybė narė priima sprendimą palikti jį galioti, perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti neįvedamas.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė, visų valstybių narių vardu atsakinga už šių perspėjimų įvedimą, atnaujinimą ir panaikinimą, paskiriama priimant atitinkamą pagal Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnį taikytiną priemonę. Atsakingos valstybės narės skyrimo procedūra nustatoma ir plėtojama taikant įgyvendinimo priemones pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2.  Valstybė narė, visų valstybių narių vardu atsakinga už šių perspėjimų įvedimą, atnaujinimą ir panaikinimą, paskiriama priimant atitinkamą pagal Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnį taikytiną priemonę.

Pagrindimas

Kadangi pagrindiniame teisės akte nenustatyta jokių procedūros elementų, procedūrą nustatančia priemone toks aktas papildomas, o ne užtikrinamos vienodos įgyvendinimo sąlygos. Todėl būtinas deleguotasis, o ne įgyvendinimo aktas.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai pagal 54a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą dėl atsakingos valstybės narės, kaip numatyta pagal šio straipsnio 2 dalį, paskyrimo procedūros.

Pagrindimas

Kadangi pagrindiniame teisės akte nenustatyta jokių procedūros elementų, procedūrą nustatančia priemone toks aktas papildomas, o ne užtikrinamos vienodos įgyvendinimo sąlygos. Todėl būtinas deleguotasis, o ne įgyvendinimo aktas.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

27a straipsnis

 

Veiksmai, kurių turi būti imamasi atsižvelgiant į perspėjimus

 

1.  Jei esama atitikties dėl trečiosios šalies piliečio, dėl kurio pateiktas perspėjimas pagal 24 ir 27 straipsnius, kompetentinga institucija:

 

a)  nedarydama poveikio Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 5 daliai, atsisako leisti atvykti į valstybės narės teritoriją pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 straipsnį;

 

b)  nedarydama poveikio Reglamento (EB) 810/2009 22 straipsniui, atsisako išduoti vizą pagal Reglamento (EB) 810/2009 32 straipsnį;

 

c)  nedarydama poveikio Reglamento [Reglamento, kuriuo sukuriama ETIAS] 38 straipsniui, atsisako suteikti kelionės leidimą pagal to reglamento 31 straipsnį.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialios tikrinimo arba paieškos naudojant nuotraukas, veido atvaizdus ir daktiloskopinius duomenis taisyklės

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nuotraukos, veido atvaizdai ir daktiloskopiniai duomenys iš SIS gaunami siekiant patikrinti asmens, kuris buvo rastas atlikus raidinę ir skaitmeninę paiešką SIS, tapatybę.

1.  Jei SIS esančiame perspėjime yra nuotraukų, veido atvaizdų ir daktiloskopinių duomenų, tokie duomenys gaunami iš SIS siekiant patvirtinti asmens, kuris buvo rastas atlikus raidinę skaitmeninę paiešką SIS, tapatybę.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Prieš įvedant naują perspėjimą galima atlikti pirštų atspaudų paiešką, siekiant patikrinti, ar duomenys apie tą asmenį jau įvesti į SIS nurodant kitą tapatybę.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Daktiloskopiniai duomenys taip pat gali būti naudojami asmens tapatybei nustatyti. SIS laikomi daktiloskopiniai duomenys naudojami siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei to negalima padaryti kitomis priemonėmis.

2.  Daktiloskopiniai duomenys taip pat gali būti naudojami asmens tapatybei nustatyti. SIS laikomi daktiloskopiniai duomenys naudojami tik siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei to negalima padaryti naudojant raidinius skaitmeninius duomenis.Šiuo tikslu centrinėje SIS yra automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema (AFIS).

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės galutiniams naudotojams suteikia galimybę naudotis automatine pirštų atspaudų identifikavimo sistema. Šiuo tikslu jos imasi reikalingų priemonių, taip pat prireikus pritaiko savo N.SIS.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Taip pat galima SIS laikomų daktiloskopinių duomenų, susijusių su perspėjimais, paskelbtais pagal 24 straipsnį, paieška pagal išsamius arba neišsamius pirštų ar delnų atspaudų, rastų tiriamų nusikaltimų vietose, rinkinius, kai yra didelė tikimybė, kad jie priklauso nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, jeigu kompetentingos institucijos, naudodamosi bet kuriomis kitomis nacionalinėmis, Europos ar tarptautinėmis duomenų bazėmis, negali nustatyti asmens tapatybės.

3.  Taip pat galima SIS laikomų daktiloskopinių duomenų, susijusių su perspėjimais, paskelbtais pagal 24 ir 27 straipsnius, paieška naudojant išsamius arba neišsamius pirštų ar delnų atspaudų, rastų tiriamų teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų vietose, rinkinius, kai yra didelė tikimybė, kad jie priklauso teroristinį nusikaltimą ar kitą sunkią nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, jeigu kompetentingos institucijos, naudodamosi bet kuriomis kitomis nacionalinėmis, Europos ar tarptautinėmis duomenų bazėmis, negali nustatyti asmens tapatybės.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Kai per galutinį identifikavimą pagal šį straipsnį paaiškėja, kad iš centrinės sistemos gautas netikslus lyginimo rezultatas ir palyginti atsiųsti daktiloskopiniai duomenys nesutampa, valstybė narė nedelsdama ištrina palyginimo rezultatą ir kuo skubiau bei ne vėliau negu praėjus trims darbo dienoms apie tai praneša Komisijai ir Agentūrai.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai tik atsiranda techninė galimybė ir kartu užtikrinant didelį tapatybės nustatymo patikimumą, asmens tapatybei nustatyti gali būti naudojamos nuotraukos ir veido atvaizdai. Asmens tapatybė pagal nuotraukas ar veido atvaizdus nustatoma tik įprastiniuose sienos perėjimo punktuose, kuriuose naudojamos savitarnos sistemos ir automatizuotos sienų kontrolės sistemos.

4.  Komisijai pagal 54a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas nuotraukų ir veido atvaizdų naudojimas asmenų tapatybei nustatyti ir jų naudojimo techniniai standartai, įskaitant paiešką, taip pat tapatybės nustatymą ir patvirtinimą. Komisija priima deleguotąjį aktą, kai tik atsiranda techninė galimybė (užtikrinant didelį tapatybės nustatymo patikimumą) nustatyti asmens tapatybę naudojant nuotraukas ir veido atvaizdus. Asmens tapatybė pagal nuotraukas ar veido atvaizdus nustatoma tik įprastiniuose sienos perėjimo punktuose, kuriuose naudojamos savitarnos sistemos ir automatizuotos sienų kontrolės sistemos.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kitus teisėsaugos veiksmus, atliekamus vykdant nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą atitinkamoje valstybėje narėje;

c)  teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų, kurioms taikoma Direktyva (ES) 2016/680, prevenciją, atskleidimą ir tyrimą atitinkamoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  saugumo patikrą vykdant su tarptautinės apsaugos prašymais susijusias procedūras, jeigu tos institucijos nėra Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES1a 2 straipsnio f dalyje apibrėžtos sprendžiančiosios institucijos, ir konsultacijų teikimą atitinkamais atvejais pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 377/20041b.

 

____________

 

1a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).

 

1b 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1).

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  24 straipsnio 2 bei 3 dalių ir 27 straipsnio taikymo tikslais prieigos prie į SIS įvestų duomenų teise ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką vykdydamos joms pagal nacionalinę teisę pavestas užduotis taip pat gali naudotis nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant institucijas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, ir jų koordinuojančios institucijos.

2.  24 straipsnio 1 bei 3 dalių ir 27 straipsnio taikymo tikslais prieigos prie į SIS įvestų duomenų teise ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką vykdydamos joms pagal nacionalinę teisę pavestas užduotis taip pat gali naudotis nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant institucijas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, ir jų koordinuojančios institucijos.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prieigos prie duomenų apie su asmenimis susijusius dokumentus, įvestus pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [policijos bendradarbiavimas ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose] 38 straipsnio 2 dalies j ir k punktus, teise ir teise atlikti tokių duomenų paiešką taip pat gali naudotis 1 dalies d punkte nurodytos teisminės institucijos. Šių institucijų prieiga prie duomenų reglamentuojama kiekvienos valstybės narės teise.

3.  Prieigos prie duomenų apie su asmenimis susijusius dokumentus, įvestus pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [policijos bendradarbiavimas ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose] 38 straipsnio 2 dalies j ir k punktus, teise ir teise atlikti tokių duomenų paiešką taip pat gali naudotis 1 dalies d punkte nurodytos teisminės institucijos. Šių institucijų prieiga prie duomenų turi atitikti šį reglamentą ir Sąjungos duomenų apsaugos srities teisės aktus.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), neviršydama savo įgaliojimų, turi prieigos prie duomenų, įvestų į SIS, teisę ir teisę atlikti jų paiešką.

1.  Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), kai tai būtina jos įgaliojimams vykdyti, turi prieigos prie duomenų, įvestų į SIS, teisę ir teisę atlikti jų paiešką.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu Europolo atlikta paieška atskleidžia, kad SIS yra perspėjimas, Europolas Reglamente (ES) 2016/794 nustatytais kanalais apie tai informuoja perspėjančiąją valstybę narę.

2.  Jeigu Europolo atlikta paieška atskleidžia, kad SIS yra perspėjimas, Europolas, keisdamasis papildoma informacija per ryšių infrastruktūrą ir laikydamasis SIRENE vadove numatytų nuostatų, apie tai nedelsdamas informuoja perspėjančiąją valstybę narę. Kol Europolas negali naudotis keitimosi papildoma informacija funkcijomis, jis apie tai praneša perspėjančiajai valstybei narei Reglamente (ES) 2016/794 nustatytais kanalais.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atliekant paiešką SIS gauta informacija naudojama gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą. Jeigu valstybė narė leidžia naudoti tokią informaciją, ją Europolas naudoja vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/794. Europolas tokią informaciją trečiosioms šalimis ir trečiosioms įstaigoms gali perduoti tik gavęs atitinkamos valstybės narės sutikimą.

3.  Atliekant paiešką SIS gauta informacija naudojama gavus atitinkamos perspėjančiosios valstybės narės sutikimą. Jeigu valstybė narė leidžia naudoti tokią informaciją, ją Europolas naudoja vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/794. Europolas tokią informaciją trečiosioms šalimis ir trečiosioms įstaigoms gali perduoti tik gavęs perspėjančiosios valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikydamasis Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagal Reglamento (ES) 2016/794 nuostatas Europolas gali prašyti, kad atitinkama valstybė narė pateiktų daugiau informacijos.

4.  Pagal Reglamento (ES) 2016/794 nuostatas Europolas gali prašyti, kad perspėjančioji valstybė narė pateiktų daugiau informacijos.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prieigą prie duomenų, įvestų į SIS, suteikia tik specialiai įgaliotiems Europolo darbuotojams;

b)  prieigą prie duomenų, įvestų į SIS, suteikia tik specialiai įgaliotiems Europolo darbuotojams, kurie prašo šios prieigos, kad galėtų vykdyti savo užduotis;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priima ir taiko 10 ir 11 straipsniuose nustatytas priemones;

c)  priima ir taiko 10, 11, 13 ir 14 straipsniuose nustatytas priemones;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Visos 6 dalyje nurodytos kopijos, dėl kurių atsiranda nuo tinklo atjungtos duomenų bazės, gali būti saugomos ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Šis laikotarpis gali būti pratęstas tik ekstremaliosios situacijos atveju iki tol, kol ekstremalioji situacija pasibaigs. Apie visus tokius pratęsimus Europolas praneša Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

7.  Visos 6 dalyje nurodytos kopijos, dėl kurių atsiranda nuo tinklo atjungtos duomenų bazės, gali būti saugomos ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Jeigu Europolas sukuria nuo tinklo atjungtą SIS duomenų bazę, jis apie tokios duomenų bazės buvimą praneša Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Pagrindimas

Komisijos tekstu Europolui suteikiama nepagrįsta teisė pasilikti nuo tinklo atjungtą SIS duomenų bazę, kol, jo teigimu, tęsiasi ekstremalioji situacija. Tačiau, kadangi Europolas turi prieigą prie SIS, jam visiškai nebūtina duomenis nuo tinklo atjungtoje duomenų bazėje saugoti ilgiau negu pradiniu 48 valandų laikotarpiu ir taip leisti atsirasti nereikalingai rizikai. Todėl, Europolui sukūrus tokią nuo tinklo atjungtą duomenų bazę, jis apie tai turėtų informuoti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Europolas gali gauti ir tvarkyti papildomą informaciją apie atitinkamus SIS perspėjimus, jeigu tinkamai taikomos 2–7 pastraipose nurodytos duomenų tvarkymo taisyklės.

8.  Europolas gali gauti ir tvarkyti papildomą informaciją apie atitinkamus SIS perspėjimus, jeigu tinkamai taikomos 2–7 dalyse nurodytos duomenų tvarkymo taisyklės.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Siekiant tikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Europolas turėtų registruoti kiekvieną prieigos prie duomenų ir jų paieškos atvejį. Tokie įrašai ir dokumentai nelaikomi neteisėtu bet kurios SIS dalies atsisiuntimu ar kopijavimu.

9.  Siekiant tikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Europolas registruoja kiekvieną prieigos prie duomenų ir jų paieškos atvejį. Šiuose įrašuose nurodoma visų pirma duomenų tvarkymo data ir laikas, tvarkytų duomenų rūšis bei asmens, atsakingo už duomenų tvarkymą, vardas ir pavardė. Tokie įrašai ir dokumentai nelaikomi neteisėtu bet kurios SIS dalies atsisiuntimu ar kopijavimu. Šių įrašų turinys, saugojimo laikotarpis, taisyklės, susijusios su įrašais, ir įrašų formatai nustatomi pagal 12 straipsnį.

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suderinta su valstybių narių įrašų registravimo prievolėmis, kaip numatyta 12 straipsnyje.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Valstybė narė nedelsdama informuoja Europolą apie visus pagal 24 straipsnį sukurtus perspėjimus ir atitiktis pagal šiuos perspėjimus, jeigu valstybė narė ieško su nusikalstama veika, nurodyta Direktyvoje (ES) 2017/541, susijusio asmens.

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suderinta su valstybių narių įrašų registravimo prievolėmis, kaip numatyta 12 straipsnyje.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnio 8 dalį Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių nariai ir migracijos valdymo rėmimo grupių nariai pagal savo įgaliojimus turi prieigos prie SIS duomenų ir paieškos joje teisę.

1.  Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnio 8 dalį būrių nariai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje, ir migracijos valdymo rėmimo grupių nariai pagal savo įgaliojimus turi prieigos prie SIS duomenų ir paieškos joje teisę laikantis šio reglamento. Jie šia teise naudojasi tik tiek, kiek tai būtina jų užduotims atlikti ir kiek tai reikalinga atsižvelgiant į konkrečios operacijos veiklos planą.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių ir migracijos valdymo rėmimo grupių nariai pagal 1 dalį prieigą prie SIS duomenų turi ir paiešką joje atlieka naudodamiesi technine sąsaja, kurią sukuria ir tvarko Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, kaip nurodyta 32 straipsnio 2 dalyje.

2.  Būrių nariai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje, ir migracijos valdymo rėmimo grupių nariai pagal 1 dalį prieigą prie SIS duomenų turi ir paiešką joje atlieka naudodamiesi technine sąsaja, kurią sukuria ir tvarko Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, kaip nurodyta 32 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių ir migracijos valdymo rėmimo grupių nario atlikta paieška atskleidžia, kad SIS yra perspėjimas, apie tai informuojama perspėjančioji valstybė narė. Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnį būrių ar grupių nariai imtis veiksmų reaguojant į perspėjimą SIS gali tik pagal priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnų arba su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų nurodymus ir, paprastai, jiems esant. Priimančioji valstybė narė gali įgalioti būrių narius veikti jos vardu.

3.  Jeigu būrių nario, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje, arba migracijos valdymo rėmimo grupės nario atlikta paieška atskleidžia, kad SIS yra perspėjimas, apie tai nedelsiant informuojama perspėjančioji valstybė narė. Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnį būrių ar grupių nariai imtis veiksmų reaguojant į perspėjimą SIS gali tik pagal priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnų arba su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų nurodymus ir, paprastai, jiems esant. Priimančioji valstybė narė gali įgalioti būrių narius veikti jos vardu.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagal 12 straipsnio nuostatas registruojamas kiekvienas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros būrių, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių ir migracijos valdymo rėmimo grupių nario prieigos ir atliktos paieškos atvejis, taip pat kiekvienas gautų duomenų panaudojimo atvejis.

4.  Siekiant tikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra registruoja kiekvieną būrių nario, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje, ir migracijos valdymo rėmimo grupių nario prieigos prie SIS duomenų ir atliktos paieškos atvejį. Šiuose įrašuose visų pirma nurodoma duomenų tvarkymo veiklos data ir laikas, duomenų, naudotų paieškai atlikti, rūšis, nuorodos į perduotų duomenų rūšį bei asmens, atsakingo už duomenų tvarkymą, vardas ir pavardė. Tokie įrašai ir dokumentai nelaikomi neteisėtu bet kurios SIS dalies atsisiuntimu ar kopijavimu. Šių įrašų turinys, saugojimo laikotarpis, taisyklės, susijusios su įrašais, ir įrašų formatai nustatomi pagal 12 straipsnį.

Pagrindimas

Atitinkamos nuostatos turėtų būti tokios pat kaip ir Europolo atveju.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieiga prie duomenų, įvestų į SIS, suteikiama tik Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių ir migracijos valdymo rėmimo grupės nariui ir nesuteikiama jokiems kitiems būrių ar grupių nariams.

5.  Prieiga prie duomenų, įvestų į SIS, suteikiama tik Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtų būrių nariui ir migracijos valdymo rėmimo grupių nariui, jeigu jiems buvo suteikti reikiami mokymai. Tokia prieiga nesuteikiama jokiems kitiems būrių ar grupių nariams.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Priimamos ir taikomos 10 ir 11 straipsniuose nurodytos saugumo ir konfidencialumo užtikrinimo priemonės.

6.  Priimamos ir taikomos 10, 11, 13 ir 14 straipsniuose nurodytos saugumo ir konfidencialumo užtikrinimo priemonės.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra grėsmių, kurios gali daryti poveikį išorės sienų veikimui arba saugumui, analizės tikslu turi prieigos prie SIS teisę ir teisę atlikti į ją įvestų duomenų paiešką pagal 24 ir 27 straipsnius.

1.  Tinkamai įgalioti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros darbuotojai turi prieigą prie statistinių duomenų, laikomų centrinėje duomenų saugykloje, nurodytoje 56 straipsnio 6 dalyje, siekiant atlikti rizikos ir pažeidžiamumo vertinimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1624 11 ir 13 straipsniuose.

Pagrindimas

Be FRONTEX dalyvavimo operacijose, dėl kurių prieiga prie sistemos suteikiama pagal 31 straipsnį, šiai agentūrai nereikia prieigos prie asmens duomenų, nurodomų įvedant SIS perspėjimus. FRONTEX visiškai pakanka suvestinių statistinių duomenų, kad ši agentūra galėtų įvykdyti savo įgaliojimus.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  31 straipsnio 2 dalies ir šio straipsnio 1 dalies taikymo tikslais Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra sukuria ir tvarko techninę sąsają, per kurią tiesiogiai jungiamasi prie centrinės SIS.

2.  31 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra sukuria ir tvarko techninę sąsają, per kurią tiesiogiai jungiamasi prie centrinės SIS.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atlikta paieška atskleidžia, kad SIS yra perspėjimas, ji informuoja apie tai perspėjančiąją valstybę narę.

Išbraukta.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, vykdydama Reglamentu, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), jai pavestas užduotis, turi prieigos prie į SIS įvestų duomenų teisę ir teisę juos patikrinti pagal 24 ir 27 straipsnius.

[4.  Tinkamai įgalioti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ETIAS centrinio padalinio darbuotojai, tik tuomet, kai tai būtina vykdant Reglamentu, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), jiems pavestas užduotis, turi prieigos prie SIS teisę ir teisę patikrinti į ją įvestus duomenis pagal 24 ir 27 straipsnius.]

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad ETIAS skirta prieiga prie SIS suteikiama ne visai agentūrai, o tik ETIAS centriniam padaliniui.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai patikrinus 2 dalies taikymo tikslais paaiškėja, kad SIS yra perspėjimas, taikoma Reglamento, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), 22 straipsnyje nustatyta procedūra.

Išbraukta.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Pagal 12 straipsnio nuostatas registruojamas kiekvienas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros prieigos ir atliktos paieškos atvejis ir kiekvienas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros gautų duomenų panaudojimo atvejis.

Išbraukta.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Išskyrus atvejus, kai būtina atlikti užduotis pagal Reglamentą, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), jokia SIS dalis neprijungiama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros eksploatuojamos ar joje esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į ją neperkeliami SIS esantys duomenys, prie kurių Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turi prieigą. Taip pat jokia SIS dalis neatsisiunčiama. Prieigos ir paieškos atvejų įrašai nelaikomi neteisėtu bet kurios SIS dalies atsisiuntimu ar kopijavimu.

8.  Nė viena SIS dalis neprijungiama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros eksploatuojamos ar joje esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į ją neperkeliami SIS esantys duomenys, prie kurių Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turi prieigą. Taip pat jokia SIS dalis neatsisiunčiama. Prieigos ir paieškos atvejų įrašai nelaikomi neteisėtu bet kurios SIS dalies atsisiuntimu ar kopijavimu.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Priimamos ir taikomos 10 ir 11 straipsniuose nurodytos saugumo ir konfidencialumo užtikrinimo priemonės.

9.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra priima ir taiko 10, 11, 13 ir 14 straipsniuose nurodytas saugumo ir konfidencialumo užtikrinimo priemones.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Perspėjimų saugojimo laikotarpis

Perspėjimų peržiūros laikotarpis

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perspėjimai, įvesti į SIS pagal šį reglamentą, laikomi ne ilgiau nei jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo įvesti, pasiekti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per penkerius metus nuo perspėjimo įvedimo į SIS perspėjančioji valstybė narė peržiūri būtinybę jį saugoti.

2.  Per trejus metus nuo perspėjimo įvedimo į SIS perspėjančioji valstybė narė peržiūri būtinybę jį saugoti.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tais atvejais, kai SIRENE biurų darbuotojai, atsakingi už duomenų kokybės koordinavimą ir tikrinimą, akivaizdžiai mato, kad perspėjimo dėl asmens tikslas pasiektas ir kad perspėjimas turėtų būti panaikintas SIS, darbuotojai apie tokį perspėjimą praneša jį sukūrusiai institucijai, kad ji atkreiptų į tai dėmesį. Institucija per 30 kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo gavimo turi nurodyti, kad perspėjimas buvo arba bus panaikintas, arba turi nurodyti perspėjimo saugojimo priežastis. Jeigu per 30 dienų laikotarpį tokio atsakymo negaunama, perspėjimą panaikina SIRENE biuro darbuotojai. SIRENE biurai apie visas pasikartojančias problemas šioje srityje praneša nacionalinei priežiūros institucijai.

4.  Kai tik SIRENE biurų darbuotojai, atsakingi už duomenų kokybės koordinavimą ir tikrinimą, akivaizdžiai pamato, kad perspėjimo dėl asmens tikslas pasiektas ir kad perspėjimas turėtų būti panaikintas SIS, darbuotojai apie tokį perspėjimą nedelsdami praneša jį sukūrusiai institucijai, kad ji atkreiptų į tai dėmesį. Institucija per septynias kalendorines dienas nuo tokio pranešimo gavimo turi nurodyti, kad perspėjimas buvo arba bus panaikintas, arba turi nurodyti perspėjimo saugojimo priežastis. Jeigu per septynių dienų laikotarpį tokio atsakymo negaunama, perspėjimą panaikina SIRENE biuro darbuotojai. SIRENE biurai apie visas pasikartojančias problemas šioje srityje praneša nacionalinei priežiūros institucijai.

Pagrindimas

Kadangi vienas iš peržiūros tikslų yra perteklinių perspėjimų panaikinimas SIS, SIRENE biurai turėtų imtis veiksmų iš karto, kai tik sužino, kad perspėjimas turėtų būti panaikintas. Kažin, ar atitinkamai institucijai reikia mėnesio nuspręsti, ar perspėjimą galima panaikinti, visų pirma todėl, kad SIRENE biuras jau būna atlikęs tokį vertinimą. Septynių dienų laikotarpis – daugiau negu pakankamas laikas sprendimui dėl to, ar perspėjimas turėtų būti saugomas toliau, priimti.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Peržiūros laikotarpiu perspėjančioji valstybė narė, atlikusi išsamų individualų vertinimą, kuris užregistruojamas, gali nuspręsti perspėjimą laikyti ilgiau, jei jis būtinas tiems tikslams, kuriems buvo įvestas, pasiekti. Tokiu atveju 2 dalis taip pat taikoma saugojimo laikotarpio pratęsimui. Apie kiekvieną perspėjimo saugojimo laikotarpio pratęsimą pranešama CS-SIS.

5.  Peržiūros laikotarpiu perspėjančioji valstybė narė, atlikusi išsamų individualų vertinimą, kuris užregistruojamas, gali nuspręsti perspėjimą laikyti ilgiau, jei jis būtinas tiems tikslams, kuriems buvo įvestas, pasiekti ir jiems proporcingas. Tokiu atveju 2 dalis taip pat taikoma saugojimo laikotarpio pratęsimui. Apie kiekvieną perspėjimo saugojimo laikotarpio pratęsimą pranešama CS-SIS.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės saugo statistinius duomenis apie perspėjimų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas pagal 5 dalį, skaičių.

7.  Valstybės narės saugo statistinius duomenis apie perspėjimų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas pagal 5 dalį, skaičių ir perduoda juos 50 straipsnyje nurodytoms priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perspėjimai dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti pagal 24 straipsnį panaikinami, kai kompetentinga institucija atšaukia sprendimą, kurio pagrindu perspėjimas buvo įvestas, jei taikoma, po 26 straipsnyje nurodytos konsultavimosi procedūros.

1.  Perspėjimai dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti pagal 24 straipsnį panaikinami, kai tik kompetentinga institucija atšaukia sprendimą, kurio pagrindu perspėjimas buvo įvestas, jei taikoma, po 26 straipsnyje nurodytos konsultavimosi procedūros arba perspėjimui nustojus galioti pagal 34 straipsnį.

Pagrindimas

Policijos ir teisminio bendradarbiavimo atveju taikoma nuostata dėl perspėjimų saugojimo laikotarpių, pagal kurią numatyta, kad, valstybei narei nusprendus perspėjimo nepratęsti, jis automatiškai nustoja galioti. Akivaizdu, kad, perspėjimui nustojus galioti, jis turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Perspėjimai, susiję su trečiųjų šalių piliečiais, kuriems taikoma ribojamoji priemonė, kaip nurodyta 27 straipsnyje, panaikinami, kai draudimo keliauti įgyvendinimo priemonės galiojimas nutraukiamas, sustabdomas arba tokia priemonė panaikinama.

2.  Perspėjimai, susiję su trečiųjų šalių piliečiais, kuriems taikoma ribojamoji priemonė, kaip nurodyta 27 straipsnyje, panaikinami, kai tik draudimo keliauti įgyvendinimo priemonės galiojimas nutraukiamas, sustabdomas ar tokia priemonė panaikinama arba perspėjimui nustojus galioti pagal 34 straipsnį.

Pagrindimas

Policijos ir teisminio bendradarbiavimo atveju taikoma nuostata dėl perspėjimų saugojimo laikotarpių, pagal kurią numatyta, kad, valstybei narei nusprendus perspėjimo nepratęsti, jis automatiškai nustoja galioti. Akivaizdu, kad, perspėjimui nustojus galioti, jis turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Be šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytų atvejų, perspėjimai taip pat panaikinami kai tai būtina atlikus 23a straipsnyje numatytą suderinamumo patikrinimą.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali tvarkyti 20 straipsnyje nurodytus duomenis atsisakymo leisti atvykti į jų teritorijas arba būti jose tikslais.

1.  Valstybės narės gali tvarkyti 20 straipsnyje nurodytus duomenis tik atsisakymo leisti atvykti į jų teritorijas arba būti jose tikslais.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 dalyje nurodytos techninės kopijos, dėl kurių atsiranda nuo tinklo atjungtos duomenų bazės, gali būti saugomos ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Šis laikotarpis gali būti pratęstas tik ekstremaliosios situacijos atveju iki tol, kol ekstremali situacija pasibaigs.

2 dalyje nurodytos techninės kopijos, dėl kurių atsiranda nuo tinklo atjungtos duomenų bazės, gali būti saugomos ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį.

Pagrindimas

Remiantis kitais pateiktais pakeitimais, sukūrus nuo tinklo atjungtą duomenų bazę, akivaizdžiai kyla papildoma saugumo rizika SIS duomenų atžvilgiu. Nėra pagrindo leisti tokioms duomenų bazėms veikti neribotu laikotarpiu, argumentuojant ekstremalia situacija.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės turi atnaujinamą tokių kopijų aprašą, teikia tą aprašą susipažinti savo nacionalinės priežiūros institucijai ir užtikrina, kad tokioms kopijoms būtų taikomos šio reglamento nuostatos, visų pirma 10 straipsnio nuostatos.

Valstybės narės turi atnaujinamą tokių kopijų aprašą, teikia tą aprašą susipažinti savo nacionalinės priežiūros institucijai bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir užtikrina, kad tokioms kopijoms būtų taikomos šio reglamento nuostatos, visų pirma 10 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Bet koks duomenų naudojimas, neatitinkantis 1–6 dalių nuostatų, pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę laikomas netinkamu naudojimu.

7.  Bet koks duomenų naudojimas, neatitinkantis 1–6 dalių nuostatų, pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę laikomas netinkamu naudojimu ir už jį taikomos sankcijos pagal šio reglamento 53a straipsnį.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Kiekviena valstybė narė Agentūrai nusiunčia savo kompetentingų institucijų, įgaliotų atlikti SIS esančių duomenų tiesioginę paiešką pagal šį reglamentą, sąrašą ir jo pakeitimus. Tame sąraše konkrečiai nurodoma, kokių duomenų paiešką ir kokiais tikslais kiekviena institucija gali atlikti. Agentūra užtikrina, kad šis sąrašas kasmet būtų skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8.  Kiekviena valstybė narė Agentūrai nusiunčia savo kompetentingų institucijų, įgaliotų atlikti SIS esančių duomenų tiesioginę paiešką pagal šį reglamentą, sąrašą ir jo pakeitimus. Tame sąraše konkrečiai nurodoma, kokių duomenų paiešką ir kokiais tikslais kiekviena institucija gali atlikti. Agentūra užtikrina, kad šis sąrašas kasmet būtų skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija tvarko viešą interneto svetainę, kurioje pateikiama ši informacija. Ji užtikrina, kad ši interneto svetainė būtų nuolat atnaujinama.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija neįvykdžius perspėjimo

Procedūra neįvykdžius perspėjimo

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei prašomo veiksmo negalima atlikti, prašomoji valstybė narė nedelsdama praneša apie tai perspėjančiajai valstybei narei.

Jei prašomo veiksmo negalima atlikti, taikoma tokia procedūra:

 

a)  prašomoji valstybė narė, laikydamasi SIRENE vadovo, per savo SIRENE biurą nedelsdama praneša perspėjančiajai valstybei narei, kodėl ji negali atlikti to veiksmo;

 

b)  atitinkamos valstybės narės gali susitarti dėl veiksmo, kurio reikia imtis laikantis SIS II teisinių dokumentų ir jų nacionalinės teisės aktų;

 

c)  jei prašomo veiksmo, susijusio su asmenimis, vykdančiais Direktyvoje (ES) 2017/541 nurodytą veiklą, negalima atlikti, prašomoji valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Europolui.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai perspėjančioji valstybė narė turi svarbių papildomų ar pakeistų duomenų, kaip nurodytieji 20 straipsnio 2 dalyje, ji nedelsdama papildo ar pataiso atitinkamą perspėjimą.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Jei kita valstybė narė turi svarbių papildomų ar pakeistų raidinių skaitmeninių duomenų, išvardytų 20 straipsnio 2 dalyje, ta valstybė narė nedelsdama juos perduoda perspėjančiajai valstybei narei, kad ši galėtų papildyti perspėjimą.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei kita valstybė narė nei perspėjančioji turi įrodymų, kad kurie nors duomenys yra faktiškai neteisingi arba laikomi neteisėtai, ji, keisdamasi papildoma informacija, kuo skubiau ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo sužinojimo apie tokius įrodymus praneša apie tai perspėjančiajai valstybei narei. Perspėjančioji valstybė narė patikrina pranešimą ir prireikus nedelsdama tuos duomenis ištaiso arba panaikina.

3.  Jei kita valstybė narė nei perspėjančioji turi įrodymų, kad kurie nors duomenys yra faktiškai neteisingi arba laikomi neteisėtai, ji, keisdamasi papildoma informacija, kuo skubiau ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sužinojimo apie tokius įrodymus praneša apie tai perspėjančiajai valstybei narei. Perspėjančioji valstybė narė patikrina pranešimą ir prireikus tuos duomenis ištaiso arba panaikina per septynias darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

Pagrindimas

Visi turėtų teikti prioritetą klaidų SIS ištaisymui. Valstybė narė, sužinojusi apie klaidą kitos valstybės narės įvestame perspėjime, prieš informuodama perspėjančiąją valstybę apie tą klaidą neturėtų laukti 10 dienų. Ji tai turėtų padaryti iš karto ir ne vėliau negu per 48 valandas. Tuo pačiu, gavusi pranešimą apie galimą klaidą, perspėjančioji valstybė narė turėtų per septynias dienas klaidą ištaisyti arba paaiškinti, kodėl tai ne klaida. Tai atitinka siūlomą 34 straipsnio 4 dalies pakeitimą dėl veiksmų siekiant panaikinti perspėjimą, kai gaunamas SIRENE biuro pranešimas, kad jis nebeaktualus.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei valstybės narės susitarimo negali pasiekti per du mėnesius nuo įrodymų pateikimo, kaip nurodyta 3 dalyje, perspėjimo nepateikusi valstybė narė šį klausimą perduoda svarstyti atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms, kad jos priimtų sprendimą.

4.  Jei valstybės narės susitarimo negali pasiekti per du mėnesius nuo įrodymų pateikimo, kaip nurodyta 3 dalyje, perspėjimo nepateikusi valstybė narė šį klausimą perduoda svarstyti atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad jie, bendradarbiaudami pagal 52 straipsnį, priimtų sprendimą.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Tais atvejais, kai asmuo teigia, jog jis nėra tas asmuo, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, valstybės narės keičiasi papildoma informacija. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad tai iš tikrųjų yra du skirtingi asmenys, tas asmuo informuojamas apie 42 straipsnyje nustatytas priemones.

5.  Tais atvejais, kai asmuo teigia, jog jis nėra tas asmuo, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, valstybės narės keičiasi papildoma informacija. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad tai iš tikrųjų yra du skirtingi asmenys, tas asmuo informuojamas apie 42 straipsnyje nustatytas priemones ir apie jo teisę į teisių gynimą vadovaujantis 49 straipsnio 1 dalimi.

Pagrindimas

SIS neteisingai nustačius asmens tapatybę, jis turėtų turėti teisę į teisių gynimą vadovaujantis 49 straipsnio 1 dalimi. Apie šią teisę jis turėtų būti informuotas iš karto, kai tampa aišku, kad buvo neteisingai nustatyta asmens tapatybė.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Tais atvejais, kai SIS jau yra perspėjimas dėl asmens, kitą perspėjimą dėl jo įvedanti valstybė narė dėl to perspėjimo įvedimo susitaria su pirmąjį perspėjimą įvedusia valstybe nare. Susitariama keičiantis papildoma informacija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata jau numatyta ir geriau paaiškinta 23b straipsnyje dėl „perspėjimų suderinamumo“.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet koks įvykis, kuris paveikė arba galėjo paveikti SIS saugumą ir kuris gali padaryti SIS duomenims žalos arba sukelti nuostolių, laikomas saugumo incidentu, ypač jei buvo pasinaudota prieiga prie duomenų arba kilo ar galėjo kilti pavojus duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

1.  Bet koks įvykis, kuris paveikė arba galėjo paveikti SIS saugumą ir kuris gali padaryti SIS duomenims žalos arba sukelti nuostolių, laikomas saugumo incidentu, ypač jei buvo pasinaudota neteisėta prieiga prie duomenų arba kilo ar galėjo kilti pavojus duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės apie saugumo incidentus praneša Komisijai, Agentūrai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Agentūra apie saugumo incidentus praneša Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

3.  Nedarydamos poveikio nuostatoms dėl pranešimo ir informacijos apie asmens duomenų pažeidimus pagal Reglamento (ES) Nr. 679/2016 33 straipsnį arba Direktyvos (ES) Nr. 2016/680 30 straipsnį, valstybės narės nedelsdamos praneša apie saugumo incidentus Komisijai, agentūrai, nacionalinei priežiūros institucijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Saugumo incidento centrinėje SIS atveju Agentūra apie tuos saugumo incidentusnedelsdama praneša Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba galėjo paveikti SIS eksploatavimą valstybėje narėje arba Agentūroje, arba kuris paveikė arba galėjo paveikti kitų valstybių narių įvestų arba siunčiamų duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, perduodama valstybėms narėms ir apie jį pranešama laikantis Agentūros parengto incidentų valdymo plano.

4.  Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba galėjo paveikti SIS eksploatavimą valstybėje narėje arba Agentūroje, arba kuris paveikė arba galėjo paveikti kitų valstybių narių įvestų arba siunčiamų duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, nedelsiant perduodama valstybėms narėms ir apie jį pranešama laikantis Agentūros parengto incidentų valdymo plano.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Įvykus saugumo incidentui valstybės narės ir „eu-LISA“ bendradarbiauja.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Duomenų saugumo pažeidimo atveju jų subjektai informuojami pagal Reglamento (ES) 2016/679 34 straipsnį arba Direktyvos 2016/680/ES 31 straipsnį.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Komisija apie rimtus incidentus nedelsdama praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d.  Kai saugumo incidentas kyla dėl netinkamo duomenų naudojimo, valstybės narės, Europolas, Eurojustas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų agentūra užtikrina, kad, vadovaujantis 53a straipsniu, būtų pritaikytos sankcijos arba drausminės priemonės.

Pagrindimas

Jei saugumo incidentą sukelia prieigą prie SIS turintis asmuo, netinkamai panaudojęs duomenis, šiam asmeniui turėtų būti pritaikytos sankcijos.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  SIRENE biuras kreipiasi į prašančiąją instituciją siekdamas išsiaiškinti, ar perspėjimas yra dėl to paties asmens;

a)  SIRENE biuras nedelsdamas kreipiasi į prašančiąją instituciją, kad išsiaiškintų, ar perspėjimas yra dėl to paties asmens;

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu kryžminės patikros metu paaiškėja, kad naujas perspėjimas yra dėl to paties asmens, dėl kurio SIS jau įvestas perspėjimas, SIRENE biuras taiko 39 straipsnio 6 dalyje nurodytą kelių perspėjimų įvedimo procedūrą. Jeigu patikros metu paaiškėja, kad iš tikrųjų tai yra du skirtingi asmenys, SIRENE biuras patvirtina prašymą įvesti antrą perspėjimą, jį papildydamas reikalingais duomenimis, kad būtų išvengta neteisingo asmens tapatybės nustatymo.

b)  jeigu kryžminės patikros metu paaiškėja, kad naujas perspėjimas yra dėl to paties asmens, dėl kurio į SIS jau įvestas perspėjimas, SIRENE biuras taiko 23a straipsnyje nurodytą kelių perspėjimų įvedimo procedūrą. Jeigu patikros metu paaiškėja, kad iš tikrųjų tai yra du skirtingi asmenys, SIRENE biuras patvirtina prašymą įvesti antrą perspėjimą, jį papildydamas reikalingais duomenimis, kad būtų išvengta neteisingo asmens tapatybės nustatymo.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu asmuo, kuriam iš tikrųjų skirtas perspėjimas, gali būti supainiotas su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, perspėjančioji valstybė narė, gavusi aiškų to asmens sutikimą, siekdama išvengti neigiamų neteisėto pasinaudojimo tapatybe padarinių, prie perspėjimo prideda su tuo asmeniu susijusius duomenis.

1.  Jeigu asmuo, kuriam iš tikrųjų skirtas perspėjimas, gali būti supainiotas su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, perspėjančioji valstybė narė, gavusi aiškų to asmens sutikimą, siekdama išvengti neigiamų neteisėto pasinaudojimo tapatybe padarinių, prie perspėjimo prideda su tuo asmeniu susijusius duomenis. Visi asmenys, kurių asmens tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, turi teisę atšaukti savo sutikimą, kad informacija būtų tvarkoma.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio straipsnio tikslais į SIS gali būti įvesti ir toliau tvarkomi tik šie asmens duomenys:

3.  Šio straipsnio tikslais ir jeigu gautas aiškus asmens, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, sutikimas dėl kiekvienos duomenų kategorijos, į SIS gali būti įvesti ir toliau tvarkomi tik šie asmens duomenys:

Pagrindimas

Svarbu pakartoti, kad asmens duomenys, apie kuriuos kalbama, į SIS gali būti įvedami tik gavus aiškų asmens, kurios tapatybe netinkamai pasinaudota, sutikimą.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  lytis;

h)  socialinė lytis;

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  3 dalyje nurodyti duomenys panaikinami tuo pat metu kaip ir atitinkamas perspėjimas ar, jei to reikalauja asmuo, anksčiau.

5.  3 dalyje nurodyti duomenys panaikinami iš karto, kai tik to paprašo asmuo, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, arba tuo pat metu, kai panaikinamas atitinkamas perspėjimas.

Pagrindimas

Komisijos tekstas kiek klaidina. Būtų aiškiau pradėti asmens, kurio tapatybe netinkamai pasinaudota, teise prašyti panaikinti duomenis iš karto, kai jis išsako tokį pageidavimą. Tuomet, jeigu tokių prašymų nepateikiama, duomenys tiesiog panaikinami, kai panaikinamas atitinkamas perspėjimas.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal šį reglamentą Agentūros vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

1.  Asmens duomenų tvarkymui, kurį pagal šį reglamentą vykdo Agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Reglamentas (ES) 2016/679 šio reglamento 29 straipsnyje nurodytų institucijų atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas, jeigu netaikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

2.  Asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą taikomas Reglamentas 2016/679, išskyrus atvejus, kai valstybių narių kompetentingos institucijos duomenis tvarko nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba apsaugos nuo grėsmės visuomenės saugumui tikslais.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Asmens duomenų tvarkymui, kurį nacionalinės kompetentingos institucijos vykdo pagal šį reglamentą nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba apsaugos nuo grėsmės visuomenės saugumui tikslais, taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Asmens duomenų tvarkymui, kurį pagal šio reglamento 30 straipsnį vykdo Europolas, taikomas Reglamentas (ES) Nr. 2016/794.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai kompetentingos nacionalinės institucijos duomenis tvarko nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais, įskaitant grėsmės visuomenės saugumui prevencijos užtikrinimą, taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

Išbraukta.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieigos prie duomenų teisė, teisė ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti neteisėtai laikomus duomenis

Prieigos prie duomenų teisė, teisė ištaisyti netikslius duomenis, apriboti jų tvarkymą ir ištrinti neteisėtai laikomus duomenis

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Duomenų subjektai prieigos prie su jais susijusių duomenų, įvestų į SIS, teise, teise tokius duomenis taisyti ar ištrinti naudojasi pagal valstybės narės, kurioje jie šia teise nori naudotis, teisę.

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 15, 16, 17 ir 18 straipsniams, kiekvienas trečiosios šalies pilietis turi teisę gauti su juo susijusius duomenis, kurie įrašyti į SIS, ir su jais susipažinti, be to, gali prašyti ištaisyti arba papildyti netikslius su juo susijusius duomenis ir ištrinti neteisėtai įrašytus duomenis arba apriboti tokių duomenų tvarkymą.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai tinkama, taikomi Direktyvos (ES) 2016/680 14–18 straipsniai.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tokiais atvejais valstybės narės numato, kad duomenų valdytojas be reikalo nedelsdamas turi raštu informuoti duomenų subjektą apie bet kokį atsisakymą leisti susipažinti su duomenimis arba tokios teisės susipažinti apribojimą ir tokio atsisakymo ar apribojimo priežastis. Tokia informacija gali būti nesuteikta, jeigu jos pateikimas pakenktų tikslui, kurio siekiama šia dalimi. Valstybės narės numato, kad duomenų valdytojas turi informuoti duomenų subjektą apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai arba imtis teisminių teisių gynimo priemonių.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės numato, kad duomenų valdytojas turi dokumentuoti faktines arba teisines priežastis, kuriomis pagrįstas sprendimas. Ta informacija pateikiama priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalies 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tokiems atvejams valstybės narės patvirtina priemones, kuriomis numatoma, kad duomenų subjekto teisėmis taip pat gali būti naudojamasi per kompetentingas priežiūros institucijas.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Atitinkamas asmuo informuojamas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 60 dienų arba greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo jo prašymo leisti susipažinti su duomenimis pateikimo dienos.

5.  Atitinkamas asmuo informuojamas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų arba greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo jo prašymo leisti susipažinti su duomenimis pateikimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar duomenų subjektas yra Sąjungos teritorijoje, ar ne.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Atitinkamas asmuo kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius arba greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo prašymo ištaisyti ar ištrinti duomenis pateikimo dienos informuojamas apie tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant jo teises ištaisyti ar ištrinti duomenis.

6.  Atitinkamas asmuo kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 60 dienų arba greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo prašymo ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą pateikimo dienos informuojamas apie tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant jo teises ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Asmuo pagal šią dalį informuojamas neatsižvelgiant į tai, ar jis yra Sąjungos teritorijoje, ar ne.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečiųjų šalių piliečiai, dėl kurių paskelbtas perspėjimas pagal šį reglamentą, informuojami pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 straipsnius. Ši informacija pateikiama raštu, kartu su nacionalinio sprendimo, kuriuo grindžiamas perspėjimas, kaip nurodyta 24 straipsnio 1 dalyje, kopija arba pateikiant nuorodą į jį.

1.  Trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių paskelbtas perspėjimas pagal šį reglamentą, kuo greičiau ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų po su jais susijusio perspėjimo įvedimo informuoja perspėjančioji valstybė narė pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius arba Direktyvos (ES) 2016/680 12 ir 13 straipsnius. Ši informacija pateikiama raštu, kartu su nacionalinio sprendimo, kuriuo grindžiamas perspėjimas, kaip nurodyta 24 straipsnio 1 dalyje, kopija arba pateikiant nuorodą į jį.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši informacija bet kuriuo atveju nepateikiama,

2.  Tokia informacija neteikiama tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę leidžiama riboti teisę gauti informaciją, pirmiausia nacionalinio saugumo, gynybos, visuomenės saugumo ir nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ir persekiojimo už jas tikslais.

f)  kai:

 

i)  asmens duomenys nebuvo gauti iš to trečiosios šalies piliečio

 

ir

 

ii)  informaciją pateikti yra neįmanoma ar pernelyg sunku;

 

g)  kai tas trečiosios šalies pilietis jau turi informaciją;

 

h)  kai pagal nacionalinę teisę leidžiama riboti teisę gauti informaciją, pirmiausia nacionalinio saugumo, gynybos, visuomenės saugumo ir nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais.

 

(COM pasiūlyme punktų numeracija neteisinga.)

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienas asmuo dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo, panaikinimo arba ištrynimo ar žalos atlyginimo dėl su juo susijusio perspėjimo gali kreiptis į pagal bet kurios valstybės narės teisę kompetentingą teismą arba instituciją.

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 77–82 straipsniams ir Direktyvos (ES) 2016/680 52–56 straipsniams, kiekvienas asmuo dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo arba ištrynimo ar jos tvarkymo apribojimo ir žalos atlyginimo dėl su juo susijusio perspėjimo gali kreiptis į bet kurios valstybės narės kompetentingą teismą arba instituciją.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos nuosekliai įvertinti, kaip užtikrinama teisinė gynyba, nacionalinės priežiūros institucijos parengia standartinę statistinių duomenų teikimo sistemą, kuria naudojantis kasmet pranešama apie:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  duomenų valdytojui pateiktų prašymų ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti neteisėtai laikomus duomenis skaičių ir atvejų, kai duomenys buvo ištaisyti ar panaikinti, skaičių;

c)  duomenų valdytojui pateiktų prašymų ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti neteisėtai laikomus duomenis ar apriboti jų tvarkymą skaičių ir atvejų, kai duomenys buvo ištaisyti ar panaikinti, skaičių;

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nacionalinei priežiūros institucijai pateiktų prašymų ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti neteisėtai laikomus duomenis skaičių;

d)  nacionalinei priežiūros institucijai pateiktų prašymų ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti neteisėtai laikomus duomenis ar apriboti jų tvarkymą skaičių;

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  bylų, kuriose teismas dėl bet kokio bylos aspekto priėmė ieškovui palankų sprendimą, skaičių;

f)  bylų, kuriose teismas dėl bet kokio bylos aspekto priėmė ieškovui palankų sprendimą, skaičių ir bylų, kuriose gautas žalos atlyginimas, skaičių;

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nepriklausoma nacionalinė (-ės) priežiūros institucija (-os), kurią (-as) paskiria kiekviena valstybė narė ir kuriai (-ioms) suteikiami įgaliojimai, nurodyti Direktyvos (ES) 2016/680 VI skyriuje arba Reglamento (ES) 2016/679 VI skyriuje, vykdytų nepriklausomą jų teritorijoje atliekamo SIS asmens duomenų tvarkymo ir iš jų teritorijos atliekamo SIS asmens duomenų perdavimo teisėtumo ir tolimesnio keitimosi papildoma informacija bei jos tvarkymo teisėtumo stebėseną.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nepriklausomos nacionalinės priežiūros institucijos, kurias paskiria kiekviena valstybė narė ir kurioms suteikiami įgaliojimai, nurodyti Direktyvos (ES) 2016/680 VI skyriuje arba Reglamento (ES) 2016/679 VI skyriuje, vykdytų nepriklausomą jų teritorijoje atliekamo SIS asmens duomenų tvarkymo ir iš jų teritorijos atliekamo SIS asmens duomenų perdavimo teisėtumo ir tolimesnio keitimosi papildoma informacija bei jos tvarkymo teisėtumo stebėseną.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinė priežiūros institucija užtikrina, kad duomenų tvarkymo operacijų N.SIS auditas būtų atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, laikantis tarptautinių audito standartų. Auditą atlieka nacionalinė (-ės) priežiūros institucija (-os) arba nacionalinė (-ės) priežiūros institucija (-os) tiesiogiai paveda auditą atlikti nepriklausomam duomenų apsaugos auditoriui. Nacionalinė priežiūros institucija visais atvejais kontroliuoja nepriklausomą auditorių ir prisiima atsakomybę už jo atliekamas užduotis.

2.  Nacionalinės priežiūros institucijos užtikrina, kad duomenų tvarkymo operacijų N.SIS auditas būtų atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, laikantis tarptautinių audito standartų. Auditą atlieka nacionalinės priežiūros institucijos arba jos tiesiogiai paveda auditą atlikti nepriklausomam duomenų apsaugos auditoriui. Nacionalinės priežiūros institucijos visais atvejais kontroliuoja nepriklausomą auditorių ir prisiima atsakomybę už jo atliekamas užduotis.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai patikėtoms užduotims atlikti.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priežiūros institucijos turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu joms patikėtoms užduotims atlikti. Jos taip pat užtikrina, kad jų nacionalinės priežiūros institucijos turėtų galimybę pasinaudoti asmenų, turinčių ekspertinių žinių apie biometrinius duomenis, pagalba.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūros priežiūra

Agentūrų priežiūra

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad Agentūra asmens duomenis tvarkytų laikydamasi šio reglamento. Atitinkamai taikomos pareigos ir įgaliojimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose.

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atsakingas už asmens duomenų tvarkymo veiklos, kurią vykdo Agentūra, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europolas, stebėseną ir užtikrinimą, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis šio reglamento. Atitinkamai taikomos pareigos ir įgaliojimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad Agentūros vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas būtų atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, laikantis tarptautinių audito standartų. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Agentūrai, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Agentūrai suteikiama galimybė prieš patvirtinant ataskaitą pateikti pastabas.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad Agentūros, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Europolo vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas būtų atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, laikantis tarptautinių audito standartų. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Agentūrai, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Agentūrai suteikiama galimybė prieš patvirtinant ataskaitą pateikti pastabas.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui suteikiama pakankamai išteklių šiuo reglamentu jam patikėtoms užduotims atlikti, taip pat galimybė pasinaudoti asmenų, turinčių ekspertinių žinių apie biometrinius duomenis, pagalba.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal savo atitinkamą kompetenciją aktyviai bendradarbiauja, vykdydami savo įsipareigojimus, ir užtikrina suderintą SIS priežiūrą.

1.  Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal savo atitinkamą kompetenciją aktyviai bendradarbiauja vieni su kitais, vykdydami savo įsipareigojimus pagal [naujojo reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo] [62] straipsnį.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reglamentu (ES) 2016/679 įsteigta Valdyba bendrą veiklos ataskaitą, susijusią su suderinta priežiūra, kas dvejus metus siunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4.  Reglamentu (ES) 2016/679 įsteigta Valdyba bendrą veiklos ataskaitą, susijusią su suderinta priežiūra, kasmet siunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

10 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ATSAKOMYBĖ

ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė atsako už bet kokią naudojant N.SIS. asmeniui padarytą žalą. Ši nuostata taip pat taikoma perspėjančiosios valstybės narės padarytai žalai tais atvejais, kai ši įvedė tikrai netikslius duomenis arba neteisėtai juos laikė.

1.  Kiekviena valstybė narė ir „eu-LISA“ atsako už bet kokią asmeniui padarytą turtinę arba neturtinę žalą, padarytą atlikus neteisėtą duomenų tvarkymo operaciją ar kokį nors veiksmą, nesuderinamą su šiuo reglamentu, arba naudojant N.SIS. Ši nuostata taip pat taikoma perspėjančiosios valstybės narės padarytai žalai tais atvejais, kai ši įvedė tikrai netikslius duomenis arba neteisėtai juos laikė.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrę turtinę arba neturtinę žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę iš tą žalą padariusios valstybės narės arba iš „eu-LISA“, jei ji padarė tą žalą, gauti žalos atlyginimą. Ta valstybė narė ir „eu-LISA“ iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo šios atsakomybės, jeigu ji įrodo, kad ji jokiu būdu nėra kalta dėl įvykio, dėl kurio buvo padaryta ta žala. Valstybei narei pareiškiami ieškiniai reglamentuojami atsakovės valstybės narės nacionalinės teisės nuostatomis, kaip numatyta pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53a straipsnis

 

Sankcijos

 

Valstybės narės užtikrina, kad už SIS laikomų duomenų tvarkymą arba už keitimąsi papildoma informacija nesilaikant šio reglamento baudžiama pagal jų nacionalinę teisę. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir apimti administracines bei baudžiamąsias sankcijas.

 

Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų agentūra užtikrina, kad jų darbuotojams ar būrių nariams, įgaliotiems naudotis prieiga prie SIS, kurie SIS laikomus duomenis naudoja pažeisdami šį reglamentą, Agentūra taikytų drausmines priemones, o jei tą padaro būrių nariai – tokias priemones taikytų jų valstybė narė.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra rengia dienos, mėnesio ir metų statistinius duomenis, iš kurių matyti, kiek įrašų tenka kiekvienai perspėjimų kategorijai, kiek kartų per metus buvo nustatyta atitiktis pagal kiekvieną perspėjimų kategoriją, kiek kartų SIS buvo atlikta paieška ir kiek kartų buvo prisijungta prie SIS perspėjimo įvedimo, atnaujinimo ar panaikinimo tikslais, informaciją pateikiant bendrai ir kiekvienos valstybės narės atžvilgiu, įskaitant statistinius duomenis, susijusius su 26 straipsnyje nurodyta konsultavimosi procedūra. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiama jokių asmens duomenų. Skelbiama metinė statistinė ataskaita.

3.  Agentūra rengia dienos, mėnesio ir metų statistinius duomenis, iš kurių matyti, kiek įrašų tenka kiekvienai perspėjimų kategorijai, kiek kartų per metus buvo nustatyta atitiktis pagal kiekvieną perspėjimų kategoriją, kiek kartų SIS buvo atlikta paieška ir kiek kartų buvo prisijungta prie SIS perspėjimo įvedimo, papildymo, atnaujinimo ar panaikinimo tikslais, informaciją pateikiant bendrai ir kiekvienos valstybės narės atžvilgiu, įskaitant statistinius duomenis, susijusius su 26 straipsnyje nurodyta konsultavimosi procedūra. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiama jokių asmens duomenų. Skelbiama metinė statistinė ataskaita.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra teikia Agentūrai ir Komisijai informaciją, būtiną 7 ir 8 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti.

4.  Valstybės narės, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra teikia Agentūrai ir Komisijai informaciją, būtiną 3, 7 ir 8 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Agentūra valstybėms narėms, Komisijai, Europolui ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai teikia visas rengiamas statistines ataskaitas. Siekdama stebėti, kaip įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, Komisija turi galimybę prašyti Agentūros teikti reguliariai arba ad hoc rengiamas papildomas konkrečias statistines ataskaitas dėl SIS veiklos rezultatų arba naudojimosi ja ir SIRENE tarpusavio ryšių.

5.  Agentūra Europos Parlamentui, Tarybai, valstybėms narėms, Komisijai, Europolui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui teikia visas rengiamas statistines ataskaitas ir visas specialias statistines ataskaitas, kurias jos prašoma parengti. Siekdama stebėti, kaip įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, Komisija turi galimybę prašyti Agentūros teikti reguliariai arba ad hoc rengiamas papildomas konkrečias statistines ataskaitas dėl SIS veiklos rezultatų arba naudojimosi ja ir SIRENE tarpusavio ryšių.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio straipsnio 35 dalių ir 15 straipsnio 5 dalies tikslais Agentūra sukuria ir savo techninėse stotyse įdiegia centrinę duomenų saugyklą, taip pat vykdo jos prieglobą; toje saugykloje saugomi šio straipsnio 3 dalyje ir 15 straipsnio 5 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neįmanoma nustatyti asmenų tapatybės ir pagal kuriuos Komisija ir 5 dalyje nurodytos agentūros gauna minėtas ataskaitas ir statistinius duomenis. Agentūra valstybėms narėms, Komisijai, Europolui ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai prieigą prie centrinės duomenų saugyklos suteikia naudodama saugią prieigą per ryšių infrastruktūrą, kur vykdoma prieigos kontrolė ir naudojami konkrečių naudotojų profiliai, tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais.

Šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalių ir 15 straipsnio 5 dalies tikslais Agentūra sukuria ir savo techninėse stotyse įdiegia centrinę duomenų saugyklą, taip pat vykdo jos prieglobą; toje saugykloje saugomi šio straipsnio 3 dalyje ir 15 straipsnio 5 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neįmanoma nustatyti asmenų tapatybės ir pagal kuriuos Komisija ir 5 dalyje nurodytos agentūros gauna minėtas ataskaitas ir statistinius duomenis. Valstybėms narėms, Komisijai, Europolui, Eurojustui ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai paprašius, Agentūra suteikia jiems prieigą prie centrinės duomenų saugyklos, konkrečių duomenų ir informacijos tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Praėjus dvejiems metams nuo SIS eksploatavimo pradžios, o vėliau kas dvejus metus, Agentūra Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą apie centrinės SIS ir ryšių infrastruktūros techninį veikimą, įskaitant jų saugumą, ir apie dvišalį bei daugiašalį valstybių narių keitimąsi papildoma informacija.

7.  Praėjus vieneriems metams nuo SIS eksploatavimo pradžios, o vėliau kas dvejus metus, Agentūra Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą apie centrinės SIS ir ryšių infrastruktūros techninį veikimą, įskaitant jų saugumą, taip pat apie automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos įdiegimą ir apie dvišalį bei daugiašalį valstybių narių keitimąsi papildoma informacija.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Praėjus trejiems metams nuo SIS eksploatavimo pradžios, o vėliau kas ketverius metus, Komisija parengia bendrą centrinės SIS ir valstybių narių dvišalio ir daugiašalio keitimosi papildoma informacija vertinimą. Šis bendras vertinimas apima rezultatų, pasiektų įgyvendinant tikslus, analizę, vertinimą, ar tebegalioja pagrindiniai principai, šio reglamento taikymo centrinės SIS atžvilgiu vertinimą, centrinės SIS saugumo bei poveikio būsimoms operacijoms vertinimą. Komisija vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

8.  Praėjus vieneriems metams nuo SIS eksploatavimo pradžios, o vėliau kas dvejus metus, Komisija parengia bendrą centrinės SIS ir valstybių narių dvišalio ir daugiašalio keitimosi papildoma informacija vertinimą. Atliekant šį bendrą vertinimą atsižvelgiama į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę, šis bendras vertinimas apima rezultatų, pasiektų įgyvendinant tikslus, analizę, vertinimą, ar tebegalioja pagrindiniai principai, šio reglamento taikymo centrinės SIS atžvilgiu vertinimą, centrinės SIS saugumo bei poveikio būsimoms operacijoms vertinimą. Ši bendro vertinimo ataskaita taip pat apima automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos įdiegimą ir Komisijos pagal 19 straipsnį rengiamas informavimo apie SIS kampanijas. Komisija vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

54a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  28 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio -1 dalyje, 27 straipsnio 2a dalyje, 28 straipsnio 4 dalyje ir 58 straipsnio 2a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio -1 dalyje, 27 straipsnio 2a dalyje, 28 straipsnio 4 dalyje ir 58 straipsnio 2a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 8 straipsnio 4 dalį, 22 straipsnio -1 dalį, 27 straipsnio 2a dalį, 28 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jis taikomas nuo Komisijos nustatytos datos po to, kai:

2.  Jis taikomas nuo ... [vieneri metai nuo įsigaliojimo dienos], išskyrus 5 straipsnį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 5 ir 6 dalis, 20 straipsnio 3 ir 4 dalis, 22 straipsnio -1 ir 2 dalis, 27 straipsnio 2a dalį, 28 straipsnio 4 dalį, 42 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 6 dalį, 54a straipsnį, 55 straipsnį ir 58 straipsnio 2a dalį, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

a)  priimamos būtinos įgyvendinimo priemonės;

 

b)  valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kad jos priėmė technines ir teisines priemones, reikalingas tam, kad pagal šį reglamentą būtų galima tvarkyti SIS duomenis ir keistis papildoma informacija;

 

c)  Agentūra pranešė Komisijai apie visų bandymų, susijusių su CS-SIS, taip pat su CS-SIS ir N.SIS sąveika, užbaigimą.

 

Pagrindimas

Turėtų būti įrašyta nustatyta taikymo pradžios data, kurią prireikus būtų galima koreguoti priimant deleguotąjį aktą (žr. tolesnį pakeitimą dėl 2a dalies). Iki tol turėtų būti tiesiogiai taikomos nuostatos, būtinos norint priimti įgyvendinimo priemones ir deleguotuosius aktus, kad su šiomis priemonėmis susijęs darbas galėtų būti pradėtas iš karto po akto įsigaliojimo.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai pagal 54a straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento taikymo pradžios datos dalinių pakeitimų.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Dabartinė Šengeno informacinės sistemos II (toliau – SIS II) teisinė sistema, nors ir buvo sutarta 2006–2007 m., pradėta taikyti tik 2013 m. balandžio 9 d., kai buvo parengta SIS II sistema.

Vis dėlto, nors ir labai vėluota, kartu su investicijomis, aštuonis kartus didesnėmis nei numatyta, SIS II buvo sėkmingai įdiegta Europoje. Kaip nurodyta Komisijos ir SIS II statistinių duomenų vertinimo ataskaitoje, perspėjimų ir atitikčių skaičius nuolat auga.

Tačiau valstybės narės vis dar turi daug galimybių tobulėti. Kartu su dabartiniais pasiūlymais pateiktame vertinime, taip pat Šengeno vertinimo mechanizmo vertinimuose bei rekomendacijose kartais nurodomi rimti klausimai dėl netinkamo SIS II teisinės sistemos įdiegimo arba jos nebuvimo. Šie klausimai yra susiję su duomenų kokybės problemomis, galutinių naudotojų mokymo trūkumu, taip pat nepakankama informacija apie perspėjimus ir vėlavimus SIRENE biuruose nustačius atitiktį. Tai ypač kelia nerimą terorizmo atžvilgiu.

SIS yra reguliariai vertinama ir tai matyti iš šių naujų pasiūlymų, kartu su šiame projekte pateiktais daliniais pakeitimais. Tačiau pranešėjas ragina valstybes nares skubiai įgyvendinti visas joms skirtas rekomendacijas ir imtis visų priemonių, kad būtų nedelsiant visiškai išnaudotos SIS II siūlomos funkcijos pagal jos teisinę sistemą.

Pranešėjo pozicija dėl naujų pasiūlymų

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus, nes jais dar labiau sustiprinama SIS, pabrėžiant jos iš tikrųjų europinį pobūdį, išlaikant pagrindines jos savybes ir sprendžiant kai kuriuos trūkumus nacionaliniu lygmeniu.

Vis dėlto pranešėjas mano, kad šiame pranešimo projekte gali būti atlikta tolesnių patobulinimų, todėl pateikia nemažai pakeitimų. Pakeitimus galima sugrupuoti pagal šias pagrindines antraštes:

Struktūra

Pranešėjas visiškai supranta, kad sistemą reikia stiprinti struktūriškai, kad joje būtų galima patalpinti vis daugiau duomenų, ypač biometrinių duomenų, ir kad ji apimtų naujas paieškos funkcijas ir daugiau vartotojų. Akivaizdu, kad kaip pagrindinė didelio masto Europos teisėsaugos ir sienų kontrolės IT sistema, ji turi būti patikimai prieinama galutiniams naudotojams bet kuriuo metu. Tačiau pranešėjas abejoja, ar Komisijos pasiūlytas sprendimas, t. y. įpareigoti visas valstybes nares turėti nacionalinę kopiją, yra tinkamas. Parlamentas visada skeptiškai vertino nacionalines ir technines kopijas, visų pirma dėl grėsmės duomenų apsaugai ir jų saugumui. Nepaisant to, Parlamentas, kaip kompromisui, pritarė ir vis dar pritaria tam, kad valstybės narės, kurios pageidauja turėti nacionalines kopijas, gali jas turėti. Jis nepritaria tam, kad reikėtų nustatyti šią prievolę toms valstybėms narėms, kurios to nepageidauja. Sudarius susitarimą dėl SIS II teisinės sistemos buvo įdėta daug pastangų ir išleista daug pinigų, kad būtų sukurta tinkamai veikianti centrinė sistema. Pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia toliau dėti pastangas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas sistemos prieinamumas šiuo lygmeniu. Todėl pranešėjas siūlo nemažai pakeitimų, kuriais siekiama toliau didinti centrinės sistemos prieinamumą ir pajėgumus galutiniams naudotojams. Visų pirma, CS-SIS turėtų būti dar viena kopija, o atsarginė sistema turėtų vienu metu veikti visą laiką. Tomis pačiomis aplinkybėmis reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti SIS patikimumą ir saugumą dubliuojant visus pagrindinius struktūros elementus, įskaitant ryšių infrastruktūrą. Galiausiai, „eu-LISA“ turėtų tapti vieninteliu subjektu, atsakingu už ryšių infrastruktūrą.

Prieiga prie sistemos

Komisija siūlo numatyti daugiau prieigos galimybių kelioms Europos agentūroms. Nors pranešėjas sutinka su šiais pasiūlymais, jis vis dėlto pateikė nemažai pakeitimų, kuriais siekiama – atsižvelgiant į esamus atitinkamų agentūrų įgaliojimus – tiksliau apibrėžti aplinkybes, kuriomis galima pasinaudoti SIS duomenimis. Jis taip pat siūlo sugriežtinti apsaugos priemones, ar tai būtų išankstiniai mokymai, prieigos įrašai ar priežiūra.

Pranešėjas tvirtai tiki papildoma sistemos nauda ir pripažįsta, kad būtina spręsti naujus saugumo iššūkius. Visų pirma, tai reiškia užtikrinti prieigą visoms atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Tačiau tokia prieiga turėtų priklausyti nuo visų teisinių duomenų apsaugos nuostatų, taikomų šioms institucijoms, ir nuo galimybės priežiūros institucijoms patikrinti, ar teisingai taikomos teisinės nuostatos, taip pat pasitelkiant Šengeno vertinimo mechanizmą.

Duomenų saugumas

Atsižvelgiant į SIS esančių duomenų pobūdį, duomenų saugumas turi būti pagrindinis tikslas. Pranešėjas pripažįsta, kad šiuo požiūriu „eu-LISA“ ir valstybės narės deda daug pastangų. Nepaisant to, įsilaužimo į SIS per išorės paslaugų teikėją Danijoje atvejis turėtų būti priminimas, kad šiuo požiūriu reikės dar labiau sustiprinti pastangas. Pranešėjas teigiamai vertina naujas Komisijos siūlomas nuostatas dėl saugumo incidentų. Jis siūlo keletą šios nuostatos pakeitimų, visų pirma susijusių su įvairių institucinių subjektų ir valstybių narių bendradarbiavimu. Turėdamas omenyje Danijos atvejį, jis taip pat siūlo, kad valstybės narės ir „eu-LISA“ atidžiai stebėtų subteikėjų veiklą. Galiausiai, įtraukiami keli papildomi reikalavimai dėl duomenų saugumo, atsižvelgiant į kitas didelio masto IT sistemas.

Duomenų apsauga

SIS duomenų apsauga yra sudėtinga, nes sistema yra dvejopo pobūdžio – tai imigracijos ir teisėsaugos duomenų bazė. Be to, skirtingiems naudotojams Europos ir nacionaliniu lygmenimis taikomos įvairios teisinės nuostatos. Tačiau reikia dėti visas pastangas ir numatyti tinkamas apsaugos priemones, kurios būtų pakankamai griežtos, kad būtų galima užtikrinti kasdienį šios sistemos naudojimą. Tai pasiekti labai svarbu dėl sistemos vientisumo ir teisėtumo, taip pat dėl sėkmingo jos veikimo. Todėl siūloma atlikti keletą pakeitimų, kurių pagrindinis tikslas – išaiškinti, kokios taisyklės yra taikomos. Be to, tam tikros nuostatos sugriežtinamos, kad dar labiau atitiktų ES duomenų apsaugos sistemą.

Perspėjimai dėl draudimo įvažiuoti

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl konsultavimosi procedūros, kuri turi būti naudojama siekiant išvengti, kad dėl tam tikro trečiosios šalies piliečio būtų įvestas perspėjimas siekiant neleisti jam atvykti ir tuo pat metu jis turėtų valstybės narės išduotą dokumentą, kuriuo jam suteikiama teisė būti šalyje. Pranešėjas remia visas pastangas pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Bendradarbiavimui tenka itin svarbus vaidmuo siekiant užtikrinti Šengeno erdvės kaip erdvės be vidaus sienų kontrolės veikimą.

Vis dėlto pranešėjas apgailestauja dėl to, kad Komisija nedėjo pastangų, siekdama suderinti kriterijus, kurie turi būti taikomi įvedant perspėjimą dėl draudimo atvykti į Šengeno erdvę. Parlamentas jau anksčiau, kai buvo deramasi dėl SIS II teisinės sistemos, ragino užtikrinti didesnį suderinimą. Kaip kompromisas buvo įtraukta ši nuostata dėl peržiūros:

„Po trejų metų nuo 55 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos Komisija peržiūri šio straipsnio taikymą. Komisija, remdamasi šia peržiūra ir pagal Sutartį naudodamasi iniciatyvos teise, teikia reikiamus pasiūlymus keisti šio straipsnio nuostatas, kad būtų pasiektas didesnis perspėjimų įvedimo kriterijų suderinimo lygis.“

Deja, vienintelis šiuo klausimu Komisijos pasiūlytas dalykas buvo pasiūlymas išbraukti šią dalį.

Todėl pranešėjas siūlo keletą pakeitimų, kuriais siekiama didesnio suderinamumo. Be to, jis siūlo, jog turėtų būti įvedami duomenys apie asmenis, nuteistus už teroristinius nusikaltimus, kad jiems būtų draudžiama atvykti.

Naujų nuostatų įsigaliojimas

Šiuo metu Šengeno erdvėje susiduriama su sudėtingomis problemomis. Terorizmas ir migracija paskatino ilgesnę vidaus sienų kontrolę ir kelia naujus iššūkius, kuriuos reikia nedelsiant išspręsti. Todėl pranešėjas mano, kad SIS šiuo metu yra pagrindinis tikslas ir gali pasiūlyti sprendimų. Todėl pasiūlymai turėtų būti priimami kuo greičiau, nes atnaujiname didžiausią, geriausiai įgyvendinamą ir dažniausiai naudojamą centralizuotą Europos informacinę sistemą, taip pateikdami konkrečius ir neatidėliotinus sprendimus problemoms, kurios turi poveikį ES piliečiams. Dėl to pranešėjas siūlo, kad naujoji teisinė sistema būtų taikoma praėjus vieniems metams nuo įsigaliojimo. Reikėtų nustatyti terminą, kad būtų išvengta ilgų vėlavimų, kaip nutiko su SIS II teisine sistema.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ  (26.7.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Nuomonės referentė: Hilde Vautmans

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  bus renkami jokiais atvejais neskelbtini biometriniai duomenys. Dėl to, kad šie duomenys neskelbtini, prieš nusprendžiant užregistruoti juos SIS, turėtų būti atliekama griežta analizė. Turėtų būti nustatyti biometriniai identifikatoriai ir jų paieška turėtų būti atliekama tik specialiomis sąlygomis, atitinkančiomis duomenų apsaugos teisės akte įtvirtintą proporcingumo reikalavimą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos privalomos konsultacijų su nacionalinėmis institucijomis taisyklės, skirtos atvejams, kai trečiosios šalies pilietis vienoje valstybėje narėje turi arba gali gauti galiojantį leidimą gyventi arba kitą leidimą ar teisę būti, o kita valstybė narė dėl šio trečiosios šalies piliečio ketina paskelbti arba jau įvedė perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti. Tokie atvejai kelia daug netikrumo sienos apsaugos pareigūnams, policijai ir imigracijos tarnyboms. Todėl reikia nustatyti privalomą skubių konsultacijų, kurios duotų konkretų rezultatą, terminą, kad grėsmę keliantys asmenys negalėtų atvykti į Šengeno erdvę;

(21)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos privalomos konsultacijų su nacionalinėmis institucijomis taisyklės, skirtos atvejams, kai trečiosios šalies pilietis vienoje valstybėje narėje turi arba gali gauti galiojantį leidimą gyventi arba kitą leidimą ar teisę būti, o kita valstybė narė dėl šio trečiosios šalies piliečio ketina paskelbti arba jau įvedė perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti. Tokie atvejai kelia daug netikrumo sienos apsaugos pareigūnams, policijai ir imigracijos tarnyboms. Todėl reikia nustatyti aiškias skubių konsultacijų, kurios duotų konkretų rezultatą, gaires ir privalomą terminą, kad grėsmę keliantys asmenys negalėtų atvykti į Šengeno erdvę;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  taikant šį reglamentą SIS tvarkomi duomenys neturėtų būti perduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms ir joms neturėtų būti suteikiama galimybė su jais susipažinti;

(26)  taikant šį reglamentą SIS tvarkomi ir saugomi duomenys, taip pat SIS informacija, su kuria jau gali susipažinti leidimą turinčios institucijos, neturėtų būti perduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms ir joms neturėtų būti suteikiama galimybė su jais susipažinti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42a)  turėtų būti reikalaujama taikyti konkrečias apsaugos priemones, reglamentuojančias pažeidžiamų trečiųjų šalių piliečių, pvz., vaikų, asmens duomenų tvarkymą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42b)  su vaikais susijusias atvejais dėmesys taikant šį reglamentą pirmiausia turėtų būti skiriamas vaiko interesams. Į SIS įkėlus su vaiku susijusius duomenis, jie turėtų būti naudojami tik siekiant užkirsti kelią vaikų dingimo atvejams, juos išaiškinti ir tirti, taip pat vaiko interesams apsaugoti, kaip nustatyta JT Vaiko teisių konvencijoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

42 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42c)  visos priemonės, kurių imamasi dėl SIS, turėtų atitikti Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas. Valstybės narės turėtų taikyti gaires, kurias kartu parengs ir stebės Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, kad nusistovėtų bendra praktika, susijusi su neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudų ėmimu ir veido atvaizdo fiksavimu, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros sudarytu kontroliniu sąrašu. Valstybės narės viso pirštų atspaudų ir veido atvaizdo ėmimo proceso metu turėtų gerbti nepilnamečio orumą ir fizinę neliečiamybę. Valstybės narės, imdamos nepilnamečių pirštų atspaudus, turi nenaudoti prievartos;

Pagrindimas

Pagal JT Vaiko teisių konvenciją su vaikais turi būti elgiamasi žmogiškai ir pagarbiai, paisant poreikių pagal amžių. Todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas specialiai nepilnamečių padėčiai. Visada visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53a)  jokiais šio Reglamento pakeitimais ar nauja nuostata neturėtų būti sudaroma papildomų kliūčių valstybėms narėms, kurios prisijungs prie Šengeno erdvės ar siekia tai padaryti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, reguliariai rengia informavimo kampanijas, per kurias visuomenė supažindama su SIS tikslais, laikomais duomenimis, prieigą prie SIS turinčiomis institucijomis ir duomenų subjektų teisėmis. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su savo nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengia ir įgyvendina priemones, būtinas bendrai informuoti savo piliečius apie SIS.

Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, reguliariai rengia informavimo kampanijas, per kurias visuomenė, įskaitant trečiųjų šalių piliečius, supažindinama su SIS tikslais, laikomais duomenimis, prieigą prie SIS turinčiomis institucijomis ir duomenų subjektų teisėmis. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su savo nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengia ir įgyvendina priemones, būtinas savo ir trečiųjų šalių piliečiams bendrai informuoti apie SIS.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  asmens tapatybės dokumento kategorija;

s)  dabartinių arba ankstesnių asmens tapatybės dokumentų arba kitų dokumentų, kuriuos asmuo naudojo savo pravarde, kategorija;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

u)  asmens tapatybės dokumento numeris (-iai);

u)  dabartinių arba ankstesnių asmens tapatybės dokumentų arba kitų dokumentų, kuriuos asmuo naudojo savo pravarde, numeris (-iai);

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių paskelbtas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti, į SIS įvedami remiantis nacionaliniu perspėjimu, grindžiamu kompetentingų administracinių arba teisminių institucijų sprendimu, priimtu pagal nacionalinės proceso teisės normas, atsižvelgus į individualų vertinimą. Skundai dėl tų sprendimų nagrinėjami nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.

1.  Duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių paskelbtas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti, į SIS įvedami remiantis nacionaliniu perspėjimu, grindžiamu kompetentingų administracinių arba teisminių institucijų sprendimu, kuriuo paisoma non bis in idem principo ir kuris priimamas pagal nacionalinės proceso teisės normas, atsižvelgus į individualų vertinimą. Visapusiškai laikantis Reglamento 2016/679, užtikrinama veiksminga teisinė gynyba ir galimybė teikti skundus dėl tų sprendimų, taip pat teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištrinti, papildyti ar patvirtinti, įskaitant tokių priemonių užtikrinimą trečiosios šalies piliečiams, kurie nėra Sąjungos teritorijoje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  24 straipsnio 2 bei 3 dalių ir 27 straipsnio taikymo tikslais prieigos prie į SIS įvestų duomenų teise ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką vykdydamos joms pagal nacionalinę teisę pavestas užduotis taip pat gali naudotis nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant institucijas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, ir jų koordinuojančios institucijos.

2.  Galimybė naudotis SIS suteikiama tik tinkamai įgaliotiems paskirtų institucijų darbuotojams, išėjusiems atitinkamus duomenų saugumo ir duomenų apsaugos mokymus. 24 straipsnio 2 bei 3 dalių ir 27 straipsnio taikymo tikslais prieigos prie į SIS įvestų duomenų teise ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką vykdydamos joms pagal nacionalinę teisę pavestas užduotis taip pat gali naudotis nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant institucijas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, ir jų koordinuojančios institucijos.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Duomenų subjektai prieigos prie su jais susijusių duomenų, įvestų į SIS, teise, teise tokius duomenis taisyti ar ištrinti naudojasi pagal valstybės narės, kurioje jie šia teise nori naudotis, teisę.

1.  Duomenų subjektai prieigos prie su jais susijusių duomenų, įvestų į SIS, teise, teise tokius duomenis taisyti ar ištrinti naudojasi pagal valstybės narės, kurioje jie šia teise nori naudotis, teisę, nesvarbu, ar duomenų subjektas yra Sąjungos teritorijoje, ar ne.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienas asmuo dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo, panaikinimo arba ištrynimo ar žalos atlyginimo dėl su juo susijusio perspėjimo gali kreiptis į pagal bet kurios valstybės narės teisę kompetentingą teismą arba instituciją.

1.  Kiekvienas asmuo dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo, panaikinimo arba ištrynimo ar žalos atlyginimo dėl su juo susijusio perspėjimo gali kreiptis į pagal bet kurios valstybės narės teisę kompetentingą teismą arba instituciją, nesvarbu, ar imdamasis tokio veiksmo jis yra Sąjungoje teritorijoje, ar ne.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, veikimas ir naudojimas pasienio kontrolės srityje

Nuorodos

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.4.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Hilde Vautmans

15.5.2017

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

14

21

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Frank Engel

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, veikimas ir naudojimas pasienio kontrolės srityje

Nuorodos

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Priėmimo data

6.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

3

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Pateikimo data

10.11.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas