Procedūra : 2016/0408(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0347/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0347/2017

Debates :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0412

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1378kWORD 163k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Carlos Coelho

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ārlietu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0882),

––  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta b un d apakšpunktu un 79. panta 2. punkta c apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0533/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0347/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Vajadzētu precizēt SIS II mērķus, tās tehnisko uzbūvi un finansējumu, paredzēt noteikumus par tās darbību no viena gala līdz otram un izmantošanu un noteikt pienākumus, sistēmā ievadāmo datu kategorijas, datu ievadīšanas mērķus, ievadīšanas kritērijus, iestādes, kam ir tiesības piekļūt datiem, biometrisko identifikatoru izmantošanu un citus noteikumus par datu apstrādi.

(6)  Vajadzētu precizēt SIS II mērķus, tās tehnisko uzbūvi un finansējumu, paredzēt noteikumus par tās darbību no viena gala līdz otram un izmantošanu un noteikt pienākumus, sistēmā ievadāmo datu kategorijas, datu ievadīšanas mērķus, ievadīšanas kritērijus, noteikumus par brīdinājumu dzēšanu, iestādes, kam ir tiesības piekļūt datiem, biometrisko identifikatoru izmantošanu un citus noteikumus par datu aizsardzību un datu apstrādi.

Pamatojums

Šajā regulā būtu jāparedz arī noteikumi par vairs nevajadzīgu brīdinājumu dzēšanu un datu aizsardzības jautājumiem saistībā ar SIS.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6.a aspsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Kompetentajām iestādēm vajadzētu spēt ievadīt SIS specifisku informāciju, kas saistīta ar kādu personas īpašu, objektīvu un fizisku pazīmi, kura nevar mainīties. Šī informācija varētu attiekties uz tādām pazīmēm kā pīrsingi, tetovējumi, zīmes, rētas utt. Tomēr saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/6791a 9. pantu dati, kas ievadīti SIS, nedrīkstētu atklāt jutīgu informāciju par kādu personu, piemēram, etnisko piederību, reliģisko pārliecību, invaliditāti, dzimti vai seksuālo orientāciju.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  SIS sastāv no centrālās sistēmas (centrālā SIS) un valstu sistēmām ar pilnīgu vai daļēju SIS datubāzes kopiju. Ņemot vērā to, ka SIS ir vissvarīgākais informācijas apmaiņas rīks Eiropā, ir jānodrošina tās nepārtraukta darbība gan centrālajā, gan valstu līmenī. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu jāizveido pilnīga vai daļēja SIS datubāzes kopija un jāuztur rezerves sistēma.

(7)  SIS sastāv no centrālās sistēmas (centrālā SIS) un valstu sistēmām, kurās var būt pilnīga vai daļēja SIS datubāzes kopija. Ņemot vērā to, ka SIS ir vissvarīgākais informācijas apmaiņas rīks Eiropā, ir jānodrošina tās nepārtraukta darbība gan centrālajā, gan valstu līmenī. Šim nolūkam vajadzētu būt gan drošai centrālās SIS rezerves sistēmai (aktīvs–aktīvs risinājums), centrālās sistēmas atteices, atjaunināšanas vai tehniskās apkopes gadījumā nodrošinot SIS datu pastāvīgu pieejamību galalietotājiem, gan rezerves komunikāciju infrastruktūrai. Ir vajadzīgi būtiski ieguldījumi, lai stiprinātu un uzlabotu centrālo sistēmu, rezerves sistēmas un komunikācijas infrastruktūru.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ir nepieciešams sagatavot rokasgrāmatu ar sīki izstrādātiem noteikumiem par konkrētas papildinformācijas apmaiņu attiecībā uz to, kā jārīkojas brīdinājuma gadījumā. Valsts iestādēm katrā dalībvalstī (SIRENE birojs) būtu jānodrošina šādas informācijas apmaiņa.

(8)  Ir nepieciešams sagatavot rokasgrāmatu ar sīki izstrādātiem noteikumiem par konkrētas papildinformācijas apmaiņu attiecībā uz to, kā jārīkojas brīdinājuma gadījumā (SIRENE rokasgrāmata). Valsts iestādēm katrā dalībvalstī (SIRENE birojs) būtu jānodrošina ātra un efektīva šādas informācijas apmaiņa. Attiecībā uz brīdinājumiem par teroristu nodarījumiem vai par bērniem SIRENE birojs rīkojas nekavējoties.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai nodrošinātu efektīvu apmaiņu ar papildinformāciju par to, kā jārīkojas konkrēta brīdinājuma gadījumā, ir lietderīgi stiprināt SIRENE biroju darbību, precizējot prasības attiecībā uz pieejamajiem resursiem, lietotāju apmācību un reakcijas laiku uz jautājumiem, kas saņemti no citiem SIRENE birojiem.

(9)  Lai panāktu efektīvu apmaiņu ar papildinformāciju par to, kā jārīkojas konkrēta brīdinājuma gadījumā, ir lietderīgi stiprināt SIRENE biroju darbību, precizējot prasības attiecībā uz pieejamajiem resursiem, lietotāju apmācību un reakcijas laiku uz jautājumiem, kas saņemti no citiem SIRENE birojiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai varētu pilnībā izmantot SIS iespējas, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka galalietotāji un SIRENE biroju personāls regulāri apmeklē mācības, tostarp attiecībā uz datu drošību un aizsardzību. Sadarbībā ar valstu SIRENE birojiem būtu jāizveido valstu standarti galalietotāju apmācībai par datu kvalitātes principiem un praksi. Dalībvalstīm vajadzētu aicināt SIRENE biroju personālu palīdzēt apmācīt visu to iestāžu darbiniekus, kuri ievada brīdinājumus, īpašu uzmanību pievēršot datu kvalitātei un SIS maksimālai izmantošanai. Mācībām būtu jānotiek saskaņā ar SIRENE instruktoru rokasgrāmatu. Cik vien iespējams, SIRENE birojiem vajadzētu arī paredzēt savstarpēju darbinieku apmaiņu vismaz reizi gadā. Dalībvalstis tiek aicinātas veikt atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no kvalifikācijas un pieredzes zaudēšanas darbinieku mainības dēļ.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Neskarot dalībvalstu atbildību par SIS ievadīto datu precizitāti, Aģentūrai būtu jāuztic atbildība par datu kvalitātes uzlabošanu, ieviešot centrālu datu kvalitātes uzraudzības instrumentu, un regulāru ziņojumu sniegšanu dalībvalstīm.

(11)  Neskarot dalībvalstu atbildību par SIS ievadīto datu precizitāti, Aģentūrai būtu jāuztic atbildība par datu kvalitātes uzlabošanu, ieviešot centrālu datu kvalitātes uzraudzības instrumentu, un regulāru ziņojumu sniegšanu dalībvalstīm. Lai vēl vairāk uzlabotu SIS datu kvalitāti, Aģentūrai būtu arī jāpiedāvā apmācība par SIS izmantošanu valstu apmācības struktūrām un, ciktāl iespējams, SIRENE darbiniekiem un galalietotājiem. Šādā apmācībā uzmanība jo īpaši būtu jāpievērš pasākumiem SIS datu kvalitātes uzlabošanai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu labāku SIS izmantošanas pārraudzību nolūkā analizēt migrācijas spiediena un robežu pārvaldības tendences, Aģentūras spējām sniegt dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai statistikas ziņojumus būtu jāatbilst jaunākajam tehnikas līmenim, neietekmējot datu integritāti. Tādēļ būtu jāizveido centrālās statistikas reģistrs. Apkopotajā statistikā nebūtu jāietver personas dati.

(12)  Lai nodrošinātu labāku SIS izmantošanas pārraudzību nolūkā analizēt migrācijas spiediena un robežu pārvaldības tendences, Aģentūras spējām sniegt dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropolam un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai statistikas ziņojumus būtu jāatbilst jaunākajam tehnikas līmenim, neietekmējot datu integritāti. Tādēļ būtu jāizveido centrālās statistikas reģistrs. Reģistrā glabātajā vai sagatavotajā statistikā nebūtu jāietver personas dati, kā tos definē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/20011a.

 

________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  SIS būtu jāiekļauj papildu datu kategorijas, kas ļauj galalietotājiem, pamatojoties uz brīdinājumu un nezaudējot laiku, pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus. Tāpēc brīdinājumos par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu būtu jāietver informācija par lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā. Turklāt, lai atvieglotu identifikāciju un atklātu personas, kas izmanto vairākas identitātes, brīdinājumā būtu jāiekļauj arī atsauce uz personu apliecinošo dokumentu vai tā numuru un šā dokumenta kopija, ja pieejama.

(13)  SIS būtu jāiekļauj papildu datu kategorijas, kas ļauj galalietotājiem, pamatojoties uz brīdinājumu un nezaudējot laiku, pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus. Tāpēc brīdinājumos par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu būtu jāietver informācija par lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā. Turklāt, lai atvieglotu identifikāciju un atklātu personas, kas izmanto vairākas identitātes, brīdinājumā būtu jāiekļauj arī atsauce uz personu apliecinošo dokumentu vai tā numuru un šā dokumenta krāsu kopija, ja pieejama.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  SIS vajadzētu būt iespējai apstrādāt biometriskos datus, lai palīdzētu ticami identificēt attiecīgas personas. Šai sakarā SIS vajadzētu būt arī iespējai apstrādāt to personu datus, kuru identitāte ir ļaunprātīgi izmantota (lai novērstu nepareizas identifikācijas dēļ radušās grūtības), ievērojot attiecīgas garantijas; jo īpaši ar attiecīgās personas piekrišanu un stingru to mērķu ierobežošanu, kuros šādus datus var apstrādāt.

(15)  SIS vajadzētu būt iespējai apstrādāt biometriskos datus, lai palīdzētu ticami identificēt attiecīgas personas. Jebkāda fotogrāfiju, sejas attēlu vai daktiloskopijas datu ievadīšana un izmantošana nedrīkst pārsniegt to, kas ir nepieciešams izvirzītajiem mērķiem, šādas darbības jāatļauj ar Savienības tiesību aktiem, tām jānotiek, ievērojot pamattiesības, tostarp bērnu intereses, un jāatbilst attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas noteikti SIS tiesību aktos, Regulā (ES) 2016/679 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/6801a.Šai sakarā SIS vajadzētu būt arī iespējai apstrādāt to personu datus, kuru identitāte ir ļaunprātīgi izmantota (lai novērstu nepareizas identifikācijas dēļ radušās grūtības), ievērojot attiecīgas garantijas; jo īpaši ar attiecīgās personas piekrišanu un stingru to mērķu ierobežošanu, kuros šādus personas datus var apstrādāt.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie tehniskās sagatavošanās darbi, lai katru reizi, kad galalietotājiem ir tiesības veikt meklēšanu valsts policijas vai imigrācijas datubāzē, viņi paralēli meklētu arī SIS saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/68044. Tam būtu jānodrošina, ka SIS darbojas kā galvenais papildu pasākums zonā bez iekšējās robežkontroles un labāk risina noziedzības un noziedznieku mobilitātes pārrobežu aspektu.

(16)  Dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie tehniskās sagatavošanās darbi, lai katru reizi, kad galalietotājiem ir tiesības veikt meklēšanu valsts policijas vai imigrācijas datubāzē, viņi paralēli meklētu arī SIS, pilnībā ievērojot 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/68044 un 5. pantu Regulā (ES) 2016/679. Tam būtu jānodrošina, ka SIS darbojas kā galvenais papildu pasākums zonā bez iekšējās robežkontroles un labāk risina noziedzības un noziedznieku mobilitātes pārrobežu aspektu.

__________________

__________________

44 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI, OV L 119, 4.5.2016. (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

 

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Šajā regulā būtu jāparedz daktiloskopisko datu un sejas attēlu izmantošanas nosacījumi identifikācijas nolūkiem. Sejas attēlu izmantošanai SIS identifikācijas nolūkos būtu arī jāpalīdz nodrošināt robežkontroles procedūru konsekvenci, kad ir nepieciešama identifikācija un identitātes pārbaude, izmantojot daktiloskopiskos datus un sejas attēlu. Daktiloskopisko datu meklēšanai vajadzētu būt obligātai, ja pastāv šaubas par personas identitāti. Sejas attēli identifikācijas nolūkā būtu jāizmanto tikai saistībā ar regulāro robežkontroli pašapkalpošanās iekārtās un elektroniskajos vārtos.

(17)  Šajā regulā būtu jāparedz daktiloskopisko datu, fotoattēlu un sejas attēlu izmantošanas nosacījumi identifikācijas nolūkiem. Daktiloskopisko datu un sejas attēlu izmantošanai SIS identifikācijas nolūkos būtu arī jāpalīdz nodrošināt robežkontroles procedūru konsekvenci, kad ir nepieciešama identifikācija un identitātes pārbaude, izmantojot pirkstu nospiedumus un sejas attēlus. Meklēšanai pēc daktiloskopiskajiem datiem vajadzētu būt obligātai tad, ja personas identitāti nav iespējams noteikt citādi. Lai pārbaudītu, vai persona jau ir SIS ar citu identitāti vai brīdinājumu, vajadzētu būt iespējai veikt pirkstu nospiedumu meklēšanu pirms jauna brīdinājuma ievadīšanas. Sejas attēli identifikācijas nolūkā būtu jāizmanto tikai saistībā ar regulāro robežkontroli pašapkalpošanās iekārtās un elektroniskajos vārtos.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Automatizēta pirkstu nospiedumu identifikācijas pakalpojuma ieviešana SIS papildina Prīmes mehānismu savstarpējai pārrobežu tiešsaistes piekļuvei valstu DNS datu bāzēm un automatizētajām pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām. Prīmes mehānisms dara iespējamu valstu pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmu starpsavienojamību, ar kuras palīdzību dalībvalsts var iesniegt pieprasījumu, lai noskaidrotu, vai nozieguma izdarītājs, kura pirkstu nospiedumi ir atrasti, ir zināms kādā citā dalībvalstī. Prīmes mehānisms pārbauda, vai pirkstu nospiedumu īpašnieks ir zināms konkrētā brīdī. Tāpēc, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs kādā no dalībvalstīm kļūst zināms vēlāk – viņš sistēmā visdrīzāk nebūs ietverts. SIS daktiloskopisko datu meklēšana pieļauj izdarītāja aktīvu meklēšanu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Pirkstu nospiedumus, kas atrasti noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, būtu jāatļauj salīdzināt ar daktiloskopiskajiem datiem, kas glabājas SIS, ja tiek konstatēta augsta varbūtības pakāpe, ka tie ir smaga nozieguma vai teroristiska nodarījuma izdarītāja pirkstu nospiedumi. Ar jēdzienu “smags noziegums” būtu jāsaprot nodarījumi, kas minēti Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI45, un ar jēdzienu “teroristu nodarījumi” būtu jāsaprot valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas minēti Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI46.

(18)  Pilnīgu vai daļēju pirkstu nospiedumu vai delnas nospiedumu kopumu, kas atrasti noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, būtu jāatļauj salīdzināt ar daktiloskopiskajiem datiem, kas glabājas SIS, ja tiek konstatēta ļoti augsta varbūtības pakāpe, ka tie ir smaga nozieguma vai teroristu nodarījuma izdarītāja pirkstu nospiedumi, taču ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes nespēj noteikt personas identitāti, izmantojot jebkuru citu valsts, Eiropas vai starptautisku datubāzi.

__________________

__________________

45 Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

 

46 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).

 

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lielāku efektivitāti, saskaņotību un konsekvenci var panākt, paredzot, ka SIS ir obligāti jāievada visi ieceļošanas aizliegumi, ko izdevušas dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar procedūrām, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK47, un, nosakot kopīgus noteikumus šādu brīdinājumu ievadīšanai pēc trešās valsts valstspiederīgā, kurš uzturas nelikumīgi, atgriešanas. Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv laika sprīdis starp brīdi, kurā trešās valsts valstspiederīgais atstāj Šengenas zonu, un brīdi, kad SIS tiek aktivizēts brīdinājums. Tam būtu jānodrošina sekmīga ieceļošanas aizlieguma īstenošana ārējo robežu robežšķērsošanas vietās, faktiski liedzot atkārtoti ieceļot Šengenas zonā.

(20)  Lielāku efektivitāti, saskaņotību un konsekvenci var panākt, paredzot, ka SIS ir obligāti jāievada visi ieceļošanas aizliegumi, ko izdevušas dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar procedūrām, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK47, un, nosakot kopīgus noteikumus šādu brīdinājumu ievadīšanai pēc trešās valsts valstspiederīgā, kurš uzturas neatbilstīgi, atgriešanas. Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv laika sprīdis starp brīdi, kurā trešās valsts valstspiederīgais atstāj Šengenas zonu, un brīdi, kad SIS tiek aktivizēts brīdinājums. Tam būtu jānodrošina ieceļošanas aizlieguma īstenošana ārējo robežu robežšķērsošanas vietās, faktiski liedzot atkārtoti ieceļot Šengenas zonā.

_________________

_________________

47 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

47 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

Pamatojums

Tehnisks lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Šajā regulā būtu jāparedz obligātie noteikumi par apspriešanos ar valsts iestādēm, ja trešās valsts valstspiederīgajam ir vai viņš varētu iegūt derīgu uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, vai tiesības uzturēties kādā dalībvalstī, un cita dalībvalsts par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo plāno pieņemt vai jau ir ievadījusi brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu. Šāda situācija rada nopietnas neskaidrības robežsardzei, policijai un imigrācijas iestādēm. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt obligātus termiņus ātrām apspriedēm ar konkrētu rezultātu, lai nepieļautu, ka personas, kas rada apdraudējumu, var ieceļot Šengenas zonā.

(21)  Šajā regulā būtu jāparedz obligātie noteikumi par apspriešanos ar valsts iestādēm, ja trešās valsts valstspiederīgajam ir vai viņš varētu iegūt derīgu uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, vai tiesības uzturēties kādā dalībvalstī, un cita dalībvalsts par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo plāno pieņemt vai jau ir ievadījusi brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu. Šāda situācija rada nopietnas neskaidrības robežsardzei, policijai un imigrācijas iestādēm. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt skaidrus norādījumus un obligātus termiņus ātrām apspriedēm ar konkrētu rezultātu, lai nodrošinātu, ka personas, kurām ir likumīgas tiesības dzīvot ES, ieceļotu bez grūtībām, un personām, kurām nav tiesību ieceļot ES, tas tiktu liegts.

Pamatojums

Apsvērumā būtu jāsaglabā neitralitāte attiecībā uz dalībvalstu apspriežu rezultātu. Dažos gadījumos personai tiks piešķirta uzturēšanās atļauja. Citos gadījumos personai var tikt noteikts ieceļošanas aizliegums.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Brīdinājumi SIS nebūtu jāglabā ilgāk kā nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuriem tie izdoti. Lai samazinātu administratīvo slogu iestādēm, kas iesaistītas personas datu apstrādē dažādiem mērķiem, ir lietderīgi saskaņot maksimālo saglabāšanas periodu brīdinājumiem par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu ar maksimālo iespējamo ilgumu ieceļošanas aizliegumiem, kas izdoti saskaņā ar procedūrām, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Līdz ar to maksimālais saglabāšanas periods brīdinājumiem par personām būtu pieci gadi. Parasti brīdinājumi par personām būtu automātiski jādzēš no SIS II pēc pieciem gadiem. Lēmums saglabāt brīdinājumus par personām būtu jāpieņem, pamatojoties uz visaptverošu individuālu izvērtējumu. Dalībvalstīm būtu jāpārskata brīdinājumi par personām noteiktā termiņā un jāglabā statistika par to brīdinājumu skaitu, kuru saglabāšanas periods ir pagarināts.

(23)  Brīdinājumi SIS nebūtu jāglabā ilgāk kā nepieciešams, lai īstenotu konkrētos mērķus, kuriem tie izdoti. Līdz ar to pārskatīšanas periods brīdinājumiem par personām būtu trīs gadi. Parasti brīdinājumi par personām būtu jādzēš no SIS II pēc trim gadiem. Lēmums saglabāt brīdinājumus par personām būtu jāpieņem, pamatojoties uz visaptverošu individuālu izvērtējumu. Dalībvalstīm būtu jāpārskata brīdinājumi par personām noteiktā termiņā un jāglabā statistika par to brīdinājumu skaitu, kuru saglabāšanas periods ir pagarināts.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  SIS brīdinājuma beigu termiņa pagarināšanai un ievadīšanai būtu jāpiemēro nepieciešamās proporcionalitātes prasība, izvērtējot, vai konkrētais gadījums ir atbilstīgs, piemērots un pietiekami svarīgs, lai ievadītu brīdinājumu SIS. Tādu nodarījumu gadījumā, kas minēti Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu49 1., 2., 3. un 4. pantā, par trešās valsts valstspiederīgo vienmēr būtu jāizveido brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu, ņemot vērā augsto apdraudējuma līmeni un kopējo negatīvo ietekmi, kāda var būt šādai darbībai.

(24)  SIS brīdinājuma beigu termiņa pagarināšanai un ievadīšanai būtu jāpiemēro nepieciešamās proporcionalitātes prasība, izvērtējot, vai konkrētais gadījums ir atbilstīgs, piemērots un pietiekami svarīgs, lai ievadītu brīdinājumu SIS. Tādu nodarījumu gadījumā, kas minēti Direktīvā (ES) 2017/541, par trešās valsts valstspiederīgo, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi, būtu jāizveido brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu, ņemot vērā augsto apdraudējuma līmeni un kopējo negatīvo ietekmi, kāda var būt šādai darbībai. Tas jāveic, ņemot vērā iespējamos draudus sabiedriskajai kārtībai vai valsts drošībai, un ievērojot pienākumus, kas paredzēti starptautiskajās tiesībās, jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Konvencijā par bēgļa statusu.

__________________

 

49 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).

 

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  SIS datu integritāte ir ārkārtīgi nozīmīga. Tāpēc būtu jāparedz attiecīgi aizsardzības pasākumi, lai apstrādātu SIS datus gan centrālajā, gan valsts līmenī, lai nodrošinātu datu drošību “no viena gala līdz otram”. Iestādēm, kas iesaistītas datu apstrādē, būtu jāievēro šajā regulā noteiktās drošības prasības un jāpiemēro vienota starpgadījumu ziņošanas procedūra.

(25)  SIS datu integritāte ir ārkārtīgi nozīmīga. Tāpēc būtu jāparedz attiecīgi aizsardzības pasākumi, lai apstrādātu SIS datus gan centrālajā, gan valsts līmenī, lai nodrošinātu datu drošību “no viena gala līdz otram”. Iestādēm, kas iesaistītas datu apstrādē, būtu jāievēro šajā regulā noteiktās drošības prasības, tām vajadzētu būt pienācīgi apmācītām šim uzdevumam, jāpiemēro vienota starpgadījumu ziņošanas procedūra un jābūt informētām par noziedzīgiem nodarījumiem un kriminālsodiem šajā sakarā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Datus, kas apstrādāti SIS, piemērojot šo regulu, nevajadzētu nosūtīt vai darīt pieejamus trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

(26)  Datus, kas apstrādāti SIS, un saistīto papildu informāciju, ar kuru notikusi apmaiņa, piemērojot šo regulu, nevajadzētu nosūtīt vai darīt pieejamus trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Lai uzlabotu imigrācijas iestāžu darba efektivitāti, pieņemot lēmumus par trešo valstu valstspiederīgo tiesībām ieceļot un uzturēties dalībvalstu teritorijās, kā arī par trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas nelikumīgi, atgriešanu, ir lietderīgi piešķirt tām piekļuvi SIS saskaņā ar šo regulu.

(27)  Lai uzlabotu imigrācijas iestāžu darba efektivitāti, pieņemot lēmumus par trešo valstu valstspiederīgo tiesībām ieceļot un uzturēties dalībvalstu teritorijās, kā arī par trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas neatbilstīgi, atgriešanu, ir lietderīgi piešķirt tām piekļuvi SIS saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Gadījumos, kad Direktīva (ES) 2016/68051 nav piemērojama, personas datu apstrādei, ko veic dalībvalstis saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Regula (ES) Nr. 2016/67950. Personas datu apstrādei, ko veic Savienības iestādes un struktūras, pildot savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200152. Direktīvas (ES) 2016/680, Regulas (ES) Nr. 2016/679 un Regulas (EK) 45/2001 noteikumi nepieciešamos gadījumos būtu jākonkretizē šajā regulā. Personas datu apstrādei, ko veic Eiropols, piemēro Regulu (ES) Nr. 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai53 (Eiropola regula).

(28)  Personas datu apstrādei, ko veic dalībvalstu iestādes saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Regula (ES) Nr. 2016/679, izņemot gadījumus, kad šādu apstrādi veic dalībvalstu kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, izpildītu kriminālsodus vai aizsargātu pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem.

__________________

__________________

50 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

51 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

52 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

 

53 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 25.5.2016., 53. lpp.).

 

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes, lai novērstu, atklātu, izmeklētu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, un izpildītu kriminālsodus vai aizsargātu pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem, būtu jāpiemēro valsts tiesību akti, ar kuriem transponēta Direktīva (ES) 2016/680. Tiesībām aplūkot SIS glabātos datus vajadzētu būt tikai izraudzītām iestādēm, kuras atbildīgas par teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu un par kurām dalībvalstis var garantēt, ka visus šīs regulas un Direktīvas (ES) 2016/680 noteikumus, kas transponēti valstu tiesību aktos, tās piemēro, pakļaujoties kompetento iestāžu pārbaudei, tostarp pārbaudei, ko veic uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu, un kuru darbību, kad tās piemēro šo regulu, novērtē ar atbilstīgi Padomes Regulai (ES) Nr. 1053/20131a izveidotu mehānismu.

 

__________________

 

1a Padomes Regula (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 259, 6.11.2013., 27. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28b)  Personas datu apstrādei, ko veic Savienības iestādes un struktūras, pildot savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Regula (EK) Nr. 45/2001.

 

__________________

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

28.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28c)  Eiropola šīs regulas nolūkā veiktajai personas datu apstrādei būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 25.5.2016., 53. lpp.).

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

28.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28d)  Direktīvas (ES) 2016/680, Regulas (ES) Nr. 2016/679, Regulas (ES) 2016/794 un Regulas (EK) 45/2001 noteikumi nepieciešamos gadījumos būtu jākonkretizē šajā regulā.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Neatkarīgām valsts uzraudzības iestādēm būtu jāpārrauga to personas datu apstrādes likumību, ko dalībvalstis veic saistībā ar šo regulu. Būtu jānosaka datu subjektu tiesības piekļūt datiem, labot un dzēst savus personas datus, kas glabājas SIS, un turpmākus tiesiskās aizsardzības līdzekļus valsts tiesās, kā arī spriedumu savstarpēju atzīšanu. Tādēļ ir lietderīgi no dalībvalstīm pieprasīt gada statistiku.

(31)  Neatkarīgām valsts uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu (ES) 2016/680 (uzraudzības iestādēm) būtu jāpārrauga to personas datu apstrādes likumība, ko dalībvalstis veic saistībā ar šo regulu, tostarp papildinformācijas apmaiņa, un tām jāpiešķir pietiekami resursi šā uzdevuma veikšanai. Būtu jānosaka datu subjektu tiesības piekļūt datiem, ierobežot datu apstrādi, labot un dzēst savus personas datus, kas glabājas SIS, un turpmākus tiesiskās aizsardzības līdzekļus valsts tiesās, kā arī spriedumu savstarpēju atzīšanu. Tādēļ ir lietderīgi no dalībvalstīm pieprasīt gada statistiku.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbība attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot SIS, būtu savstarpēji jāsadarbojas.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Regulā (ES) Nr. 2016/794 (Eiropola regula) ir paredzēts, ka Eiropols atbalsta un stiprina dalībvalstu kompetento iestāžu darbības un to savstarpējo sadarbību terorisma un smagu noziegumu novēršanā un apkarošanā un sniedz analītisku atbalstu un draudu novērtējumus. Lai palīdzētu Eiropolam veikt tā uzdevumus, jo īpaši Eiropas Migrantu kontrabandas apkarošanas centra ietvaros, ir lietderīgi ļaut Eiropolam piekļūt brīdinājumu kategorijām, kas definētas šajā regulā. Eiropola Eiropas Migrantu kontrabandas apkarošanas centram ir svarīga stratēģiska nozīme cīņā pret neatbilstīgās migrācijas veicināšanu, tam būtu jāsaņem piekļuve brīdinājumiem par personām, kurām atteikta ieceļošana un uzturēšanās dalībvalsts teritorijā vai nu sodāmības dēļ, vai tādēļ, ka nav ievēroti ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi.

(33)  Regulā (ES) Nr. 2016/794 (Eiropola regula) ir paredzēts, ka Eiropols atbalsta un stiprina dalībvalstu kompetento iestāžu darbības un to savstarpējo sadarbību terorisma un smagu noziegumu novēršanā un apkarošanā un sniedz analītisku atbalstu un draudu novērtējumus. Lai palīdzētu Eiropolam veikt tā uzdevumus, jo īpaši Eiropas Migrantu kontrabandas apkarošanas centra ietvaros, ir lietderīgi ļaut Eiropolam piekļūt brīdinājumu kategorijām, kas definētas šajā regulā.

Pamatojums

Nav skaidrs, uz kāda pamata Komisija pieņem, ka personas, kurām piemērots ieceļošanas aizliegums, ir saistītas ar nelikumīgas migrācijas veicināšanu. Šādu profilēšanas veidu nevajadzētu atbalstīt.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Lai novērstu trūkumus informācijas apmaiņā par terorismu, jo īpaši par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem kuru pārvietošanās uzraudzība ir īpaši svarīga, dalībvalstīm, paralēli ievadot brīdinājumu SIS, būtu jāsniedz Eiropolam informācija par darbībām, kas saistītas ar terorismu, kā arī par trāpījumiem un saistīto informāciju. Tas ļautu Eiropola Eiropas Terorisma apkarošanas centram pārbaudīt, vai pastāv jebkāda papildu kontekstuāla informācija, kas pieejama Eiropola datubāzēs, un nodrošināt augstas kvalitātes analīzi, kura palīdzētu izjaukt terorisma tīklus un, ja iespējams, novērst uzbrukumus.

(34)  Lai novērstu trūkumus informācijas apmaiņā par terorismu, jo īpaši par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem — kuru pārvietošanās uzraudzība ir īpaši svarīga —, dalībvalstīm, paralēli ievadot brīdinājumu SIS, būtu jāsniedz Eiropolam informācija par darbībām, kas saistītas ar terorismu, kā arī informācija par trāpījumiem, saistītā informācija un informācija gadījumā, ja paredzēto darbību nevar veikt. Šādai informācijas apmaiņai jānotiek saskaņā ar Regulā (ES) 2016/679, Direktīvā (ES) 2016/680 un Regulā (ES) 2016/794 noteiktajiem piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Ir arī nepieciešams paredzēt skaidrus noteikumus Eiropolam par SIS datu apstrādi un lejupielādi, lai nodrošinātu pēc iespējas visaptverošu SIS izmantošanu ar nosacījumu, ka tiek ievēroti datu aizsardzības standarti, kas paredzēti šajā regulā un Regulā (ES) Nr. 2016/794. Ja Eiropola veiktā meklēšanā atklājas, ka SIS ir dalībvalsts izdots brīdinājums, Eiropols nevar veikt vajadzīgos pasākumus. Tādēļ tam būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts, kas ļautu tai izskatīt konkrēto gadījumu.

(35)  Ir arī nepieciešams paredzēt skaidrus noteikumus Eiropolam par SIS datu apstrādi un lejupielādi, lai nodrošinātu pēc iespējas visaptverošu SIS izmantošanu ar nosacījumu, ka tiek ievēroti datu aizsardzības standarti, kas paredzēti šajā regulā un Regulā (ES) Nr. 2016/794. Ja Eiropola veiktā meklēšanā atklājas, ka SIS ir dalībvalsts izdots brīdinājums, Eiropols nevar veikt vajadzīgos pasākumus. Tādēļ tam nekavējoties būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts, kas ļautu tai izskatīt konkrēto gadījumu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 2016/162454 noteikts, ka šīs regulas nolūkos uzņēmēja dalībvalsts atļauj Eiropas robežu un krasta apsardzes vienību dalībniekiem vai tāda personāla vienību dalībniekiem, kuri iesaistīti ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē un kurus norīko Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, ieskatīties Eiropas datubāzēs, ja šāda ieskatīšanās ir vajadzīga, lai sasniegtu operatīvos mērķus, kas noteikti operatīvajā plānā par robežpārbaudēm, robežu uzraudzību un atgriešanu. Citas attiecīgas Savienības aģentūras, jo īpaši Eiropas Patvēruma atbalsta birojs un Eiropols, arī var norīkot ekspertus migrācijas pārvaldības atbalsta vienību sastāvā, un šie eksperti nav šo aģentūru personāls. Eiropas robežu un krasta apsardzes vienību, tāda personāla vienību, kas iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, un migrācijas pārvaldības atbalsta vienību izvietošanas mērķis ir sniegt pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību dalībvalstīm, kas izteikušas pieprasījumu, jo īpaši tām dalībvalstīm, kas saskaras ar nesamērīgām migrācijas problēmām. Pildot tām uzticētos uzdevumus, Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienībām, tāda personāla vienībām, kas iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, un migrācijas pārvaldības atbalsta vienībām ir nepieciešama piekļuve SIS, izmantojot Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras tehnisko saskarni, kas savienota ar centrālo SIS. Ja meklēšanā, ko SIS veic vienības vai personāla vienības, atklājas dalībvalsts izdots brīdinājums, vienības vai personāla vienības loceklis nevar veikt nepieciešamo darbību, izņemot, ja uzņēmēja dalībvalsts atļauj to darīt. Tādēļ tam būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts, kas ļautu tai izskatīt konkrēto gadījumu.

(36)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 2016/1624 noteikts, ka šīs regulas nolūkā uzņēmēja dalībvalsts atļauj Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteikto vienību dalībniekiem, kurus norīko Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, ieskatīties Eiropas datubāzēs, ja šāda ieskatīšanās ir vajadzīga, lai sasniegtu operatīvos mērķus, kas noteikti operatīvajā plānā par robežpārbaudēm, robežu uzraudzību un atgriešanu. Citas attiecīgas Savienības aģentūras, jo īpaši Eiropas Patvēruma atbalsta birojs un Eiropols, arī var norīkot ekspertus migrācijas pārvaldības atbalsta vienību sastāvā, un šie eksperti nav šo aģentūru personāls. Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteikto vienību un migrācijas pārvaldības atbalsta vienības izvietošanas mērķis ir sniegt pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību dalībvalstīm, kas izteikušas pieprasījumu, jo īpaši tām dalībvalstīm, kas saskaras ar nesamērīgām migrācijas problēmām. Pildot tām uzticētos uzdevumus, Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteiktajām vienībām un migrācijas pārvaldības atbalsta vienībai ir nepieciešama piekļuve SIS, izmantojot Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras tehnisko saskarni, kas savienota ar centrālo SIS. Ja meklēšanā, ko SIS veic vienības vai personāla vienības, atklājas dalībvalsts izdots brīdinājums, vienības vai personāla vienības loceklis nevar veikt nepieciešamo darbību, izņemot, ja uzņēmēja dalībvalsts atļauj to darīt. Tādēļ tam būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts, kas ļautu tai izskatīt konkrēto gadījumu.

_________________

_________________

54 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

54 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2016/1624 Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sagatavo riska analīzi. Šīs riska analīzes aptver visus aspektus, kas attiecas uz Eiropas integrēto robežu pārvaldību, jo īpaši draudus, kuri var ietekmēt ārējo robežu darbību vai drošību. Brīdinājumi, kas saskaņā ar šo regulu ievadīti SIS, jo īpaši brīdinājumi par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu, ir nozīmīga informācija, lai izvērtētu iespējamos draudus, kuri var ietekmēt ārējās robežas, un tādējādi tiem vajadzētu būt pieejamiem, ņemot vērā riska analīzi, kas jāsagatavo Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai. Pildot tai uzticētos uzdevumus, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai saistībā ar riska analīzi ir nepieciešama piekļuve SIS. Turklāt saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)55, Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras ETIAS centrālā vienība, izmantojot ETIAS, veiks pārbaudes SIS, lai varētu veikt ceļošanas atļauju pieteikumu izvērtējumu, kas cita starpā prasa pārliecināties, vai uz trešās valsts valstspiederīgo, kurš iesniedz ceļošanas atļaujas pieteikumu, neattiecas SIS brīdinājums. Tālab Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras ETIAS centrālajai vienībai, ciktāl tas nepieciešams tai uzticēto uzdevumu veikšanai, arī vajadzētu būt piekļuvei SIS, proti, visām brīdinājumu kategorijām par trešo valstu valstspiederīgajiem, par kuriem ir izdots brīdinājums ieceļošanas un uzturēšanās nolūkos un uz kuriem attiecas ierobežojošs pasākums, kas paredzēts, lai atteiktu ieceļošanu vai tranzītu caur dalībvalstīm.

[(37)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes [Regulu .../..., ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)], Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrā izveidotā ETIAS centrālā vienība, izmantojot ETIAS, veiks pārbaudes SIS, lai varētu veikt ceļošanas atļauju pieteikumu izvērtējumu, kas cita starpā prasa pārliecināties, vai uz trešās valsts valstspiederīgo, kurš iesniedz ceļošanas atļaujas pieteikumu, neattiecas SIS brīdinājums. Tālab Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras ETIAS centrālajai vienībai, ciktāl tas absolūti nepieciešams tai uzticēto uzdevumu veikšanai, vajadzētu būt piekļuvei SIS, proti, visām brīdinājumu kategorijām par trešo valstu valstspiederīgajiem, par kuriem ir izdots brīdinājums ieceļošanas un uzturēšanās nolūkos un uz kuriem attiecas ierobežojošs pasākums, kas paredzēts, lai atteiktu ieceļošanu vai tranzītu caur dalībvalstīm.

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ņemot vērā dažu SIS aspektu tehnisko raksturu, detalizācijas pakāpi un nepieciešamību veikt regulāru atjaunināšanu, tos nevar pilnīgi aptvert šajā regulā. Šie aspekti ietver, piemēram, tehniskos noteikumus par datu ievadi, atjaunināšanu, dzēšanu un meklēšanu, datu kvalitāti un datu meklēšanas noteikumus, kas saistīti ar biometriskajiem identifikatoriem, noteikumus attiecībā uz brīdinājumu savietojamību un prioritāti, karodziņu pievienošanu, saites starp brīdinājumiem, brīdinājumu izbeigšanās termiņu noteikšanu maksimālo termiņu ietvaros un papildinformācijas apmaiņu. Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz šiem aspektiem tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai. Tehniskajos noteikumos brīdinājumu meklēšanai būtu jāņem vērā valstu sistēmu sekmīga darbība.

(38)  Ņemot vērā dažu SIS aspektu tehnisko raksturu, detalizācijas pakāpi un nepieciešamību veikt regulāru atjaunināšanu, tos nevar pilnīgi aptvert šajā regulā. Šie aspekti ietver, piemēram, tehniskos noteikumus par datu ievadi, atjaunināšanu, dzēšanu un meklēšanu, datu kvalitāti, karodziņu pievienošanu un saitēm starp brīdinājumiem. Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz šiem aspektiem tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai. Tehniskajos noteikumos brīdinājumu meklēšanai būtu jāņem vērā valstu sistēmu sekmīga darbība.

Pamatojums

Grozījums iesniegts saskaņošanas nolūkā ar vēlākajiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a)  Šīs regulas pareiza piemērošana ir visu dalībvalstu interesēs, un tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka Šengenas zonā arī turpmāk nav jāveic iekšējo robežu kontroles. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pareizi piemēro šo regulu, īpaši liela nozīme ir izvērtējumiem, ko veic saskaņā ar mehānismu, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013. Tāpēc dalībvalstīm būtu ātri jārīkojas gadījumos, kad tām tiek izteikti ieteikumi. Gadījumā, ja ieteikumi netiek pildīti, Komisijai būtu jāizmanto savas līgumos paredzētās pilnvaras.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Pārredzamības nodrošināšanai Aģentūrai ik pēc diviem gadiem būtu jāizstrādā ziņojums par centrālās SIS un sakaru infrastruktūras tehnisko darbību, tostarp to drošību, un par papildinformācijas apmaiņu. Komisijai ik pēc četriem gadiem būtu jāveic vispārējs novērtējums.

(40)  Pārredzamības nodrošināšanai Aģentūrai gadu pēc SIS darbības uzsākšanas būtu jāizstrādā ziņojums par centrālās SIS un sakaru infrastruktūras tehnisko darbību, tostarp to drošību, un par papildinformācijas apmaiņu. Komisijai ik pēc diviem gadiem būtu jāveic vispārējs novērtējums.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40a)  Lai nodrošinātu SIS netraucētu darbību, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz:

 

- tādas rokasgrāmatas pieņemšanu, kurā paredzēti sīki izstrādāti papildinformācijas apmaiņas noteikumi (SIRENE rokasgrāmata);

 

- prasībām, kas jāievēro attiecībā uz biometrisko identifikatoru ievadīšanu SIS;

 

- procedūras pieņemšanu tās dalībvalsts izraudzīšanai, kura ir atbildīga par brīdinājumu ievadīšanu par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ierobežojoši pasākumi;

 

- fotogrāfiju un sejas attēlu izmantošanu personu identificēšanas nolūkā; un

 

- šīs regulas spēkā stāšanās dienas grozīšanu.

 

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1.a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalsts ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

 

____________________

 

1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Šajā regulā tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši šīs regulas mērķis ir nodrošināt drošu vidi visām personām, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, un aizsargāt neatbilstīgos migrantus pret ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību, ļaujot viņus identificēt, vienlaikus pilnībā ievērojot personas datu aizsardzību.

(42)  Šajā regulā tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši šajā regulā būtu pilnībā jāievēro personas datu aizsardzība saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantu, vienlaikus tiecoties nodrošināt drošu vidi visām personām, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, un aizsargāt neatbilstīgos migrantus pret ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību. Visās lietās, kas attiecas uz bērniem, pirmām kārtām jāņem vērā bērna intereses.

Pamatojums

Lingvistisks grozījums, kas paredzēts, lai atkārtoti uzsvērtu nepieciešamību aizsargāt personas datus, jo tās ir pamattiesības. Pēdējā teikuma pēdējā daļa ir mulsinoša un maldinoša.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(42a)  Visiem saistībā ar SIS veiktajiem pasākumiem būtu jāatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai. Dalībvalstīm būtu jāpiemēro pamatnostādnes, kuras kopīgi jāizstrādā un jāuzrauga Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, lai iedibinātu tādu vienotu praksi attiecībā uz neatbilstīgo trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumu un sejas attēlu iegūšanu, kas pamatotos uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras sagatavoto kontrolsarakstu. Dalībvalstīm pirkstu nospiedumu un sejas attēla iegūšanas procedūras laikā vienmēr pret nepilngadīgajiem būtu jāizturas ar cieņu un jāievēro viņu fiziskā integritāte. Dalībvalstīm nebūtu jāizmanto piespiešana, lai panāktu pirkstu nospiedumu iegūšanu no nepilngadīgajiem.

Pamatojums

Saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām pret bērniem jāizturas humāni un ar cieņu, ņemot vērā viņu vecumam atbilstošās vajadzības. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš īpašajai situācijai, kādā atrodas nepilngadīgie. Vienmēr jāņem vērā pirmām kārtām bērna intereses.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49)  Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā, un būtu jālasa saistībā ar Padomes Lēmumu 2010/365/ES par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā66.

(49)  Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta nozīmē, un būtu jāgroza Padomes Lēmums 2010/365/ES par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā66, lai abas dalībvalstis varētu pilnībā piemērot un īstenot šīs regulas noteikumus.

_________________

_________________

66 OV L 166, 1.7.2010., 17. lpp.

66 OV L 166, 1.7.2010., 17. lpp.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas […] sniedzis atzinumu,

(53)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2017. gada 3. maijā.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53a)  Nevienam šīs regulas grozījumam vai jaunam noteikumam nebūtu jārada nevajadzīgi šķēršļi dalībvalstīm, kuras vēlas vai gatavojas pievienoties Šengenas zonai.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piemērošanas joma

Priekšmets

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tāpat ar šo regulu paredz noteikumus par SIS tehnisko uzbūvi, dalībvalstu un Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā pienākumiem, vispārēju datu apstrādi, attiecīgo personu tiesībām un atbildību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Pamatojums

Kļūdas labojums

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “brīdinājums” ir to datu kopums, tostarp biometriskie identifikatori, kā minēts 22. pantā, ko ievada SIS un kas kompetentajām iestādēm ļauj identificēt personu, lai konkrēti rīkotos;

(a)  “brīdinājums” ir datu kopums, ko ievada SIS un kas kompetentajām iestādēm ļauj identificēt personu, lai konkrēti rīkotos;

Pamatojums

Jēdziena “brīdinājums’ definīcijā nav vajadzības norādīt vienu to datu kategoriju, ko var ievadīt brīdinājumā. Jautājums par to, kādus datus var ievadīt brīdinājumā, ir apskatīts 20. pantā par datu kategorijām.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “papildinformācija” ir informācija, kas nav SIS saglabāto brīdinājumu sastāvdaļa, bet ir saistīta ar SIS brīdinājumiem un ar ko apmainās:

(b)  “papildinformācija” ir informācija, kas nav SIS saglabāto brīdinājumu sastāvdaļa, bet ir saistīta ar SIS brīdinājumiem, un ar ko apmainās SIRENE biroji:

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “personas dati” ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu (“datu subjektu”);

(e)  “personas dati” ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu (“datu subjektu”); šajā definīcijā “identificējama fiziska persona” ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  “pseidonīms” ir pieņemta identitāte, ko izmanto ar citu identitāti zināma persona;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  “identificējama fiziska persona” ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt, jo īpaši, izmantojot tādus identifikatorus kā, piemēram, vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus minētajai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus;

svītrots

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  “personas datu apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

(g)  “personas datu apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā “ievadīšana” no pašreizējā SIS II Padomes lēmuma ir aizstāta ar vārdu “reģistrācija”. Lai gan “reģistrāciju” ir lietderīgi iekļaut apstrādes darbību sarakstā, šajā sarakstā būtu jāsaglabā arī “ierakstīšana”.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  meklēšanā tiek konstatēts brīdinājums, ko SIS ir ievadījusi cita dalībvalsts,

(2)  meklēšanā tiek konstatēts brīdinājums, ko SIS ir ievadījusi kāda dalībvalsts,

Pamatojums

Meklēšana var būt rezultatīva arī tad, ja brīdinājumu ir ievadījusi dalībvalsts, kurā lietotājs veic meklēšanu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ka)  “biometriskie identifikatori” ir personas dati pēc specifiskas tehniskas apstrādes, kuri attiecas uz fiziskas personas fiziskajām vai psiholoģiskajām pazīmēm, kas ļauj veikt vai apstiprina minētās fiziskās personas unikālu identifikāciju (sejas attēli, daktiloskopijas dati);

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n)  “daktiloskopiskie dati” ir dati par pirkstu nospiedumiem un plaukstu nospiedumiem, kuri, ņemot vērā to unikālās īpašības vai unikalitāti un ietvertās atsauces vērtības, dara iespējamu precīzu un pārliecinošu salīdzināšanu attiecībā uz personas identitāti;

(n)  “daktiloskopiskie dati” ir dati par pirkstu nospiedumiem un plaukstu nospiedumiem, kuri, ņemot vērā to unikālās īpašības un tajos ietvertās atsauces vērtības, dara iespējamu precīzu un pārliecinošu salīdzināšanu attiecībā uz personas identitāti;

 

Horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu tekstu.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(na)  “sejas attēls” ir sejas digitālie attēli ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai tos varētu izmantot biometrisko datu salīdzināšanai;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(o)  “smagi noziegumi” ir nodarījumi, kas uzskaitīti 2. panta 1. un 2. punktā 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/TI68;

svītrots

_________________

 

68 Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p)  “teroristu nodarījumi” ir valsts tiesību aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 2002. gada 13.jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI 691. – 4. pantā.

(p)  “teroristu nodarījumi” ir valsts tiesību aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3.-12. un 14. pantā.

__________________

 

69 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).

 

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  valsts sistēma katrā dalībvalstī (“N.SIS”), ko veido valsts datu sistēmas, kuras ir saistītas ar centrālo SIS. N.SIS ietver datu datni (“valsts eksemplārs”), kas ir pilnīga vai daļēja SIS datubāzes kopija, kā arī rezerves N.SIS. N.SIS un rezerves N.SIS var izmantot vienlaicīgi, lai nodrošinātu nepārtrauktu pieejamību tiešajiem galalietotājiem;

(b)  valsts sistēma katrā dalībvalstī (“N.SIS”), ko veido valsts datu sistēmas, kuras ir saistītas ar centrālo SIS. N.SIS var ietvert datu datni (“valsts eksemplārs”), kas ir pilnīga vai daļēja SIS datubāzes kopija, kā arī rezerves N.SIS; N.SIS un rezerves N.SIS var izmantot vienlaicīgi, lai nodrošinātu nepārtrauktu pieejamību tiešajiem galalietotājiem;

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmas pieejamību, dalībvalstīm nevajadzētu būt pienākumam glabāt datu bāzes valsts eksemplāru, ņemot vērā risku, ko šāda pieeja varētu radīt datu drošībai. Lai nodrošinātu pilnīgu pieejamību, ieteicams dot priekšroku citiem, centralizētiem risinājumiem.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai vēl labāk nodrošinātu SIS nepārtrauktu pieejamību, izstrādā rezerves komunikācijas infrastruktūru. Sīki izstrādātus noteikumus par šo rezerves komunikācijas infrastruktūru pieņem kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pamatojums

Lai vēl labāk nodrošinātu SIS nepārtrauktu pieejamību, ir jābūt pieejamai otrai komunikācijas infrastruktūrai, ko izmantot gadījumā, ja galvenajā komunikācijas infrastruktūrā rodas problēmas.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  SIS datus ievada, atjaunina, dzēš un tajos veic meklēšanu, izmantojot dažādās N.SIS.Daļēju vai pilnu valsts eksemplāru dara pieejamu, lai veiktu automatizētu meklēšanu katras dalībvalsts teritorijā, kas lieto tādu eksemplāru. Daļējs valsts eksemplārs ietver vismaz tos datus, kas uzskaitīti šīs regulas 20. panta 2. punkta a) – v) apakšpunktā. Veikt meklēšanu citu dalībvalstu N. SIS datu datnēs nav iespējams.

2.  SIS datus ievada, atjaunina, dzēš un tajos veic meklēšanu, izmantojot dažādās N.SIS.

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmas pieejamību, dalībvalstīm nevajadzētu būt pienākumam glabāt datu bāzes valsts eksemplāru, ņemot vērā risku, ko šāda pieeja varētu radīt datu drošībai. Lai nodrošinātu pilnīgu pieejamību, ieteicams dot priekšroku citiem, centralizētiem risinājumiem.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  CS-SIS veic tehniskās uzraudzības un administrācijas uzdevumus, un tai ir rezerves CS-SIS, kas spēj nodrošināt visas galvenās CS-SIS funkcijas šīs sistēmas avārijas gadījumā. CS-SIS un rezerves CS-SIS atrodas divos tehniskajos centros Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kura izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/201170 (“Aģentūra”). CS-SIS vai rezerves CS-SIS var ietvert SIS datubāzes papildu kopiju, un aktīvās operācijās tās var izmantot vienlaicīgi ar nosacījumu, ka katra no tām spēj apstrādāt visas transakcijas saistībā ar SIS brīdinājumiem.

3.  CS-SIS veic tehniskās uzraudzības un administrācijas uzdevumus, un tai ir rezerves CS-SIS, kas spēj nodrošināt visas galvenās CS-SIS funkcijas šīs sistēmas avārijas gadījumā. CS-SIS un rezerves CS-SIS atrodas tehniskajos centros Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kura izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/201170 (“Aģentūra”). CS-SIS vai rezerves CS-SIS ietver SIS datubāzes papildu kopiju, un aktīvās operācijās tās izmanto vienlaicīgi ar nosacījumu, ka katra no tām spēj apstrādāt visas transakcijas saistībā ar SIS brīdinājumiem.

__________________

__________________

70 Izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).

70 Izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).

Pamatojums

Lai nodrošinātu SIS nepārtrauktu pieejamību arī nākotnē, kad sistēmā būs vairāk datu un tai būs vairāk lietotāju, būtu jāmeklē centralizēti risinājumi. Ir ne tikai jāparedz nepieciešamība glabāt datu papildu kopiju, bet arī jāievieš aktīvs risinājums. Gadījumā, ja ir vajadzība izmantot citu tehnisko centru, Aģentūras iespējām nevajadzētu aprobežoties ar diviem tās rīcībā šobrīd esošajiem centriem.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  CS-SIS nodrošina pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai ievadītu un apstrādātu SIS datus, tostarp veiktu meklēšanu SIS datubāzē. CS-SIS nodrošina:

4.  CS-SIS nodrošina pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai ievadītu un apstrādātu SIS datus, tostarp veiktu meklēšanu SIS datubāzē. Dalībvalstīm, kas lieto valsts eksemplāru, CS-SIS nodrošina:

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts ir atbildīga par N.SIS nepārtrauktas darbības nodrošināšanu, tās sasaisti ar NI-SIS un SIS datu nepārtrauktu pieejamību galalietotājiem.

Katra dalībvalsts ir atbildīga par N.SIS nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un tās sasaisti ar NI-SIS.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Katra dalībvalsts ir atbildīga par SIS datu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanu, jo īpaši, izveidojot rezerves savienojumu ar NI-SIS.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts nosūta brīdinājumus ar N.SIS biroja starpniecību.

Katra dalībvalsts ievada brīdinājumus, ņemot vērā visu pieejamo informāciju, uz kuru attiecas šī regula, un nosūta brīdinājumus ar N.SIS biroja starpniecību.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – l daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts norīko iestādi, kas nodrošina visas papildinformācijas apmaiņu un pieejamību (SIRENE birojs) saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas noteikumiem, kā minēts 8. pantā.

Katra dalībvalsts norīko valsts iestādi, kas darbojas 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā un kas nodrošina visas papildinformācijas apmaiņu un pieejamību (SIRENE birojs) saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas noteikumiem, kā minēts 8. pantā. SIRENE birojs ir vienots kontaktpunkts dalībvalstīm nolūkā apmainīties ar papildinformāciju par brīdinājumiem un nodrošināt iespēju veikt piemērotus pasākumus gadījumos, kad brīdinājumi par personām vai priekšmetiem ir reģistrēti SIS un šīs personas vai priekšmeti tiek atrasti trāpījumu dēļ.

Pamatojums

Precizējumi par SIRENE biroju struktūru un uzdevumiem, kas jau paredzēti 2013. gada 26. februāra Komisijas īstenošanas lēmumā par SIRENE rokasgrāmatu un citiem pasākumiem, kas attiecas uz otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) piemērošanu.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Papildinformācijas apmaiņu veic saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatu un izmantojot komunikācijas infrastruktūru. Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos tehniskos un personāla resursus, lai nodrošinātu papildinformācijas nepārtrauktu pieejamību un apmaiņu ar to. Gadījumā, ja komunikācijas infrastruktūra nav pieejama, dalībvalstis var papildinformācijas apmaiņai izmantot citus atbilstīgi nodrošinātus tehniskos līdzekļus.

1.  Papildinformācijas apmaiņu veic saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatu un izmantojot komunikācijas infrastruktūru. Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos tehniskos un cilvēkresursus, lai nodrošinātu papildinformācijas nepārtrauktu pieejamību un savlaicīgu un efektīvu apmaiņu ar to. Gadījumā, ja komunikācijas infrastruktūra nav pieejama, dalībvalstis izmanto 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto rezerves komunikācijas infrastruktūru. Galējas nepieciešamības gadījumā papildinformācijas apmaiņai var izmantot citus atbilstīgi nodrošinātus tehniskos līdzekļus, piemēram, SIENA.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  SIRENE birojs veic savus uzdevumus ātri un efektīvi, jo īpaši, atbildot uz lūgumu pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc lūguma saņemšanas.

3.  SIRENE birojs veic savus uzdevumus ātri un efektīvi, jo īpaši, atbildot uz papildu informācijas lūgumu pēc būtības un pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā sešu stundu laikā pēc lūguma saņemšanas. SIRENE biroji rīkojas nekavējoties, ja ir brīdinājumi par teroristu nodarījumiem un brīdinājumi par bērniem, kā minēts [Policijas sadarbības] Regulas 32. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  SIRENE veidlapas, kas SIRENE birojam, kuram tiek lūgta darbība, jāizskata visaugstākās prioritātes kārtā, var apzīmēt ar norādi “STEIDZAMI”, minot steidzamības iemeslu.

Pamatojums

Šāda prasība ir paredzēta SIRENE rokasgrāmatā.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Sīki izstrādātus papildinformācijas apmaiņas noteikumus pieņem kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru kā “SIRENE rokasgrāmatu”.

4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 54.a pantu attiecībā uz tādas rokasgrāmatas pieņemšanu, kurā būtu ietverti sīki izstrādāti noteikumi papildinformācijas apmaiņai (SIRENE rokasgrāmata).

Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējo rokasgrāmatu un SIS II tiesisko regulējumu, Sirene rokasgrāmata būtu jāpieņem kā deleģētais akts, jo dažas tās daļas papildina pamataktus, nevis tos īsteno. Kā piemēru var minēt rokasgrāmatā paredzēto prasību, ka par meklēšanas trāpījumiem iespējamu “nopietnu drošības apdraudējumu gadījumā” ir jāziņo “nekavējoties”, kamēr regulā ir paredzēts, ka tas jādara “iespējami drīz”. Rokasgrāmatas (OV L44, 18.2.2015.) 6. apsvērumā pat ir noteikts: “Ir nepieciešams noteikt jaunu paātrinātu procedūru informācijas apmaiņai par brīdinājumiem, kas saistīti ar diskrētām un īpašām pārbaudēm [...]”

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis ar CS-SIS sniegtu pakalpojumu palīdzību nodrošina, ka dati, ko glabā valsts eksemplārā, veicot 4. panta 4. punktā minēto automātisko atjaunināšanu, ir identiski un saskaņoti ar SIS datubāzi un ka meklēšana attiecīgās valsts eksemplārā sniedz līdzvērtīgu rezultātu SIS datubāzē veiktai meklēšanai. Galalietotāji saņem datus, kas ir vajadzīgi, lai veiktu tiem uzticētos uzdevumus, jo īpaši visus datus, kas vajadzīgi, lai identificētu datu subjektu un veiktu prasītās darbības.

2.  Dalībvalstis ar CS-SIS sniegtu pakalpojumu palīdzību nodrošina, ka dati, ko glabā dalībvalsts brīvprātīgi izveidotā valsts eksemplārā, veicot 4. panta 4. punktā minēto automātisko atjaunināšanu, ir identiski un saskaņoti ar SIS datubāzi un ka meklēšana attiecīgās valsts brīvprātīgi izveidotā eksemplārā sniedz līdzvērtīgu rezultātu SIS datubāzē veiktai meklēšanai. Ciktāl tas iespējams, galalietotāji saņem datus, kas ir vajadzīgi, lai veiktu tiem uzticētos uzdevumus, jo īpaši un vajadzības gadījumā visus pieejamos datus, kas nodrošinātu datu subjekta identifikāciju un iespēju veikt prasītās darbības.

Pamatojums

Dalībvalstīm nebūs pieejama visa informācija par visām personām, attiecībā uz kurām izdots brīdinājums. Atvērta pienākuma piemērošana sniegt galalietotājam informāciju, kas varētu nebūt pieejama, padara šo pienākumu par apgrūtinošu un neloģisku. Nav arī skaidrs, kam jāpilda šis pienākums.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Īstenojot ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013 izveidoto mehānismu, veic regulāras pārbaudes, lai pārbaudītu valstu eksemplāru tehnisko un funkcionālo atbilstību un jo īpaši to, vai, veicot meklēšanu valsts eksemplārā, tiek iegūti rezultāti, kas ir ekvivalenti tiem, kādi tiek gūti, veicot meklēšanu SIS datubāzē.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  liegtu nepilnvarotām personām pieeju datu apstrādes iekārtām, kuras izmanto personas datu apstrādei (piekļuves kontrole iekārtām);

(b)  liegtu nepilnvarotām personām piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un iekārtām, kuras izmanto personas datu apstrādei (aprīkojuma un piekļuves kontrole un piekļuves kontrole iekārtām);

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  novērstu datu nesankcionētu apstrādi SIS, kā arī SIS apstrādātu datu nesankcionētu grozīšanu vai dzēšanu (datu ievades kontrole);

Pamatojums

Eurodac regulas 34. pantā paredzēts noteikums.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  nodrošinātu, ka visas iestādes, kurām ir piekļuves tiesības SIS vai datu apstrādes iekārtām, izstrādā profilus, raksturojot to personu funkcijas un pienākumus, kuras ir pilnvarotas piekļūt, ievadīt, atjaunot, dzēst un meklēt datus, un pēc 50. panta 1. punktā minēto valstu uzraudzības iestāžu lūguma šos profilus nekavējoties dara tām pieejamus (personālie profili);

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ka)  nodrošinātu, ka traucējumu gadījumā uzstādīto sistēmu var atjaunot (darbības atjaunošana);

Pamatojums

Eurodac priekšlikumā paredzēts noteikums.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – kb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(kb)  nodrošinātu, ka SIS savas funkcijas pilda pareizi, par kļūdu parādīšanos darbībās tiek ziņots (drošums) un SIS saglabātie personas dati nevar tikt sabojāti sistēmas darbības traucējumu dēļ (integritāte).

Pamatojums

Eurodac priekšlikumā paredzēts noteikums.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja dalībvalsts jebkuru ar SIS saistītu uzdevumu veikšanai sadarbojas ar ārējiem līgumslēdzējiem, šī dalībvalsts rūpīgi uzrauga līgumslēdzēja darbību, lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs regulas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz drošību, konfidencialitāti un datu aizsardzību.

Pamatojums

2012. gadā SIS dati tika apdraudēti pēc ārējā līgumslēdzēja (no Dānijas) sistēmas uzlaušanas. Dalībvalstīm būtu jāpastiprina šādu uzņēmumu uzraudzība.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ieraksti konkrēti parāda brīdinājuma vēsturi, datu apstrādes darbības datumu un laiku, meklēšanā izmantoto datu veidu, atsauci uz pārraidīto datu veidu un gan kompetentās iestādes, gan par datu apstrādi atbildīgās personas vārdu.

2.  Ieraksti konkrēti parāda brīdinājuma vēsturi, datu apstrādes darbības datumu un laiku, meklēšanā izmantoto datu veidu, atsauci uz apstrādāto datu veidu un gan kompetentās iestādes nosaukumu, gan datu meklēšanu un apstrādi veikušās personas vārdu.

Pamatojums

Ar 3. punktu tika izveidota izņēmuma kārtība to meklēšanas darbību reģistrēšanai, kurās izmantoti daktiloskopiskie dati vai sejas attēls.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja meklēšana veikta ar daktiloskopiskajiem datiem vai sejas attēlu saskaņā ar 22. pantu, ieraksti konkrēti parāda meklēšanā izmantoto datu veidu, atsauci uz pārraidīto datu veidu un gan kompetentās iestādes, gan par datu apstrādi atbildīgās personas vārdu.

3.  Atkāpjoties no 2. punkta, ja meklēšana veikta ar daktiloskopiskajiem datiem vai sejas attēlu saskaņā ar 22. pantu, ieraksti parāda apstrādāto datu veidu, nevis faktiskos datus.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Noteikumus par ierakstiem un to formātus nosaka ar īstenošanas pasākumiem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ierakstus lieto vienīgi 1. punktā minētajā nolūkā un dzēš ne ātrāk kā pēc gada un ne vēlāk kā pēc trim gadiem no to izveides dienas.

4.  Ierakstus lieto vienīgi 1. punktā minētajā nolūkā un dzēš pēc diviem gadiem no to izveides dienas.

Pamatojums

Redakcija ir grozīta atbilstīgi Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumiem. Juridiskās noteiktības nolūkā ierakstu glabāšanas ilgums būtu precīzi jānosaka.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt SIS datiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un vajadzības gadījumā sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādi.

Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt SIS datiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādi.

Pamatojums

Valsts iestādēm, kurām ir piekļuve SIS, būtu jāprasa sadarboties ar valsts uzraudzības iestādi. Šāda prasība ir dalībvalsts pienākums, tādēļ tām nav tiesību izvēlēties — kad sadarboties un kad nesadarboties.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms tiek piešķirta atļauja apstrādāt SIS uzglabātos datus un periodiski pēc tam, kad piekļuve SIS datiem ir piešķirta, to iestāžu darbiniekus, kam ir tiesības piekļūt SIS, pienācīgi apmāca par datu drošības un datu aizsardzības noteikumiem un datu apstrādes procedūrām, kas izklāstītas SIRENE rokasgrāmatā. Darbiniekus informē par visiem attiecīgiem noziedzīgiem nodarījumiem un sodiem.

1.  Pirms tiek piešķirta atļauja apstrādāt SIS uzglabātos datus un periodiski pēc tam, kad piekļuve SIS datiem ir piešķirta, to iestāžu darbiniekus, kam ir tiesības piekļūt SIS, pienācīgi apmāca par datu drošību un pamattiesībām, tostarp par datu aizsardzības noteikumiem un datu apstrādes procedūrām, kas izklāstītas SIRENE rokasgrāmatā. Darbiniekus informē par visiem attiecīgiem noziedzīgiem nodarījumiem un sodiem, kas noteikti saskaņā ar šīs regulas 53.a pantu.

 

2.  Dalībvalstīs darbojas valsts līmeņa SIS mācību programma. Šīs mācību programmas ietvaros notiek gan galalietotāju, gan arī SIRENE biroju personāla apmācība.

 

3.  Kopīgus mācību kursus organizē ne retāk kā vienu reizi gadā, lai veicinātu sadarbību starp SIRENE birojiem, ļaujot darbiniekiem tikties ar kolēģiem no citiem SIRENE birojiem, dalīties informācijā par darba metodēm valstī un veidot konsekventu un līdzvērtīgu zināšanu līmeni.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Par centrālās SIS darbības pārvaldību atbild Aģentūra. Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina to, ka centrālās SIS vajadzībām vienmēr tiek izmantota vislabākā pieejamā tehnoloģija, izmantojot izmaksu un ieguvumu analīzi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Pamatojums

Kļūdas labojums.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  uzdevumiem saistībā ar budžeta izpildi;

Pamatojums

Aģentūrai vajadzētu būt atbildīgai par visiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas infrastruktūru. Nebūtu loģiski saglabāt uzdevumu sadalījumu starp Aģentūru un Komisiju.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  iegādi un atjaunināšanu;

Pamatojums

Aģentūrai vajadzētu būt atbildīgai par visiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas infrastruktūru. Nebūtu loģiski saglabāt uzdevumu sadalījumu starp Aģentūru un Komisiju.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cc)  jautājumiem, kas saistīti ar līgumiem.

Pamatojums

Aģentūrai vajadzētu būt atbildīgai par visiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas infrastruktūru. Nebūtu loģiski saglabāt uzdevumu sadalījumu starp Aģentūru un Komisiju.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija ir atbildīga par visiem pārējiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas infrastruktūru, jo īpaši:

svītrots

(a)  uzdevumiem saistībā ar budžeta izpildi;

 

(b)  iegādi un atjaunināšanu;

 

(c)  jautājumiem, kas saistīti ar līgumiem.

 

Pamatojums

Aģentūrai vajadzētu būt atbildīgai par visiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas infrastruktūru. Nebūtu loģiski saglabāt uzdevumu sadalījumu starp Aģentūru un Komisiju.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Aģentūra izstrādā un uztur mehānismu un procedūras, lai veiktu CS-SIS datu kvalitātes pārbaudes, un regulāri iesniedz ziņojumus dalībvalstīm. Aģentūra regulāri iesniedz Komisijai ziņojumu par problēmām un attiecīgajām dalībvalstīm. Šo mehānismu, procedūras un datu kvalitātes atbilstības interpretāciju nosaka un izstrādā kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Aģentūra izstrādā un uztur mehānismu un procedūras, lai veiktu CS-SIS datu kvalitātes pārbaudes, un regulāri iesniedz ziņojumus dalībvalstīm. Aģentūra regulāri iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par problēmām un attiecīgajām dalībvalstīm. Šo mehānismu, procedūras un datu kvalitātes atbilstības interpretāciju nosaka un izstrādā kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

15. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Aģentūra veic uzdevumus, kas saistīti ar apmācību par SIS tehnisko izmantošanu un par pasākumiem SIS datu kvalitātes uzlabošanai.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  liegtu nepilnvarotām personām pieeju datu apstrādes iekārtām, kuras izmanto personas datu apstrādei (piekļuves kontrole iekārtām);

(b)  liegtu nepilnvarotām personām piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un iekārtām, kuras izmanto personas datu apstrādei (aprīkojuma un piekļuves kontrole un piekļuves kontrole iekārtām);

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  novērstu datu nesankcionētu apstrādi SIS, kā arī SIS apstrādātu datu nesankcionētu grozīšanu vai dzēšanu (datu ievades kontrole);

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  izstrādātu profilus, raksturojot to personu funkcijas un pienākumus, kuras ir pilnvarotas piekļūt datiem vai datu apstrādes iekārtām, un pēc 51. pantā minētā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lūguma šos profilus nekavējoties dara tam pieejamus (personālie profili);

(g)  izstrādātu profilus, kuros aprakstītas to personu funkcijas un pienākumi, kas ir pilnvarotas piekļūt datiem vai datu apstrādes iekārtām, un pēc 51. pantā minētā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lūguma šos profilus nekavējoties darītu tām pieejamus (personālie profili);

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ka)  nodrošinātu, ka traucējumu gadījumā uzstādīto sistēmu var atjaunot (darbības atjaunošana);

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – kb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(kb)  nodrošinātu, ka SIS savas funkcijas pilda pareizi, par kļūdu parādīšanos darbībās tiek ziņots (drošums) un SIS saglabātie personas dati nevar tikt sabojāti sistēmas darbības traucējumu dēļ (integritāte).

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – kc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(kc)  nodrošinātu tās tehnisko centru drošību.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja Aģentūra jebkuru ar SIS saistītu uzdevumu veikšanai sadarbojas ar ārējiem līgumslēdzējiem, tā rūpīgi uzrauga līgumslēdzēja darbību, lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs regulas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz drošību, konfidencialitāti un datu aizsardzību.

Pamatojums

2012. gadā SIS dati tika apdraudēti pēc ārējā līgumslēdzēja (no Dānijas) sistēmas uzlaušanas. Aģentūrai būtu jāpastiprina šādu uzņēmumu uzraudzība.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ierakstos konkrēti uzrāda brīdinājumu vēsturi, datu pārraides datumu un laiku, meklēšanā izmantoto datu veidu, atsauci uz pārraidīti datu veidu, kā arī par datu apstrādi atbildīgās kompetentās iestādes nosaukumu.

2.  Ieraksti konkrēti parāda ikviena brīdinājuma vēsturi, datu apstrādes darbības datumu un laiku, meklēšanā izmantoto datu veidu, atsauci uz apstrādāto datu veidu un gan kompetentās iestādes nosaukumu, gan datu meklēšanu un apstrādi veikušās personas vārdu.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja meklēšana veikta ar daktiloskopiskajiem datiem vai sejas attēlu saskaņā ar 22. pantu un 28. pantu, ieraksti konkrēti parāda meklēšanā izmantoto datu veidu, atsauci uz pārraidīto datu veidu un gan kompetentās iestādes, gan par datu apstrādi atbildīgās personas vārdu.

3.  Atkāpjoties no 2. punkta, ja meklēšana veikta ar daktiloskopiskajiem datiem vai sejas attēlu saskaņā ar 22. un 28. pantu, ieraksti parāda apstrādāto datu veidu, nevis faktiskos datus.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Noteikumus par ierakstiem un to formātus nosaka ar īstenošanas pasākumiem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ierakstus lieto vienīgi 1. punktā paredzētajos nolūkos un dzēš ne ātrāk kā pēc gada un ne vēlāk kā pēc trim gadiem no to izveides dienas. Ierakstus, kuros ietverta brīdinājumu vēsture, dzēš vienu līdz trīs gadus pēc brīdinājumu dzēšanas.

4.  Ierakstus lieto vienīgi 1. punktā paredzētajos nolūkos un dzēš pēc diviem gadiem no to izveides dienas. Ierakstus, kuros ietverta brīdinājumu vēsture, dzēš pēc diviem gadiem no brīdinājumu dzēšanas.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju regulāri īsteno kampaņas, lai informētu sabiedrību par SIS mērķiem, glabātajiem datiem, iestādēm, kurām ir piekļuve SIS, un datu subjektu tiesībām. Dalībvalstis sadarbībā ar savām valsts uzraudzības iestādēm izstrādā un īsteno vajadzīgo politiku, lai informētu savus iedzīvotājus par SIS kopumā.

Sākot šīs regulas piemērošanu, Komisija sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju īsteno kampaņu, lai informētu Savienības iedzīvotājus un trešo valstu valstspiederīgos, par SIS mērķiem, glabātajiem datiem, iestādēm, kurām ir piekļuve SIS, un datu subjektu tiesībām. Komisija sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju regulāri atkārto šādas kampaņas vismaz reizi gadā. Dalībvalstis sadarbībā ar savām valsts uzraudzības iestādēm izstrādā un īsteno vajadzīgo politiku, lai informētu savus pilsoņus un iedzīvotājus par SIS kopumā. Dalībvalstis nodrošina, ka šādai informēšanas politikai tiek darīts pieejams pietiekams finansējums.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 8. panta 1. punktu vai šīs regulas noteikumus par papildu datu saglabāšanu, SIS ir ietverti tikai to kategoriju dati, ko ir iesniegusi katra dalībvalsts un kas ir vajadzīgi 24. pantā noteiktajiem nolūkiem.

1.  Neskarot 8. panta 1. punktu vai šīs regulas noteikumus par papildu datu glabāšanu, SIS ir ietverti tikai to kategoriju dati, ko ir iesniegusi ikviena dalībvalsts un kas ir vajadzīgi 24. un 27. pantā noteiktajiem nolūkiem.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informācija par personām, attiecībā uz kurām brīdinājums ir izdots, ietver tikai šādus datus:

2.  Informācija par personām, attiecībā uz kurām brīdinājums ir izdots, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos, ietver tikai šādus datus:

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  īpašas fiziskās pazīmes, kas ir objektīvas un nemainīgas;

(e)  īpašas fiziskās pazīmes, kas ir objektīvas un nemainīgas un nav saistītas ar Regulas (ES) 2016/679 9. pantā noteiktajām īpašajām personas datu kategorijām, proti, etnisko izcelsmi, reliģiju, invaliditāti, dzimti vai seksuālo orientāciju;

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  dzimums;

(h)  dzimte;

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  norāde, vai attiecīgā persona ir bruņota, vardarbīga, izbēgusi vai iesaistīta darbībā, kā minēts Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1., 2., 3. un 4. pantā;

(j)  norāde, vai attiecīgā persona ir bruņota, vardarbīga, izbēgusi vai iesaistīta darbībā, kā minēts Direktīvas (ES) 2017/541 3.–12. un 14. pantā;

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(o)  saite(-es) ar citiem brīdinājumiem, kas izdoti SIS saskaņā ar 38. pantu;

(o)  saite(-es) ar citiem brīdinājumiem, kas izdoti SIS saskaņā ar 43. pantu;

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – q apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  iepriekšēju sodāmību, kā minēts 24. panta 2. punkta a) apakšpunktā,

–  iepriekšēju sodāmību, kā minēts 24. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā un 2.b punktā,

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – q apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  nopietnu drošības apdraudējumu, kā minēts 24. panta 2. punkta bapakšpunktā,

–  nopietnu drošības apdraudējumu, kā minēts 24. panta 1. punkta aapakšpunkta ii) punktā,

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – q apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  ieceļošanas aizliegumu, kā minēts 24. panta 3. punktā, vai

-  ieceļošanas aizliegumu, kas noteikts saskaņā ar Direktīvā 2008/115/EK paredzēto kārtību, kā minēts 24. panta 3. punktā, vai

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(r)  pārkāpuma veids (attiecībā uz brīdinājumiem, kas ir izdoti saskaņā ar šīs regulas 24. panta 2. punktu);

(r)  pārkāpuma veids (attiecībā uz brīdinājumiem, kas ir izdoti saskaņā ar šīs regulas 24. panta 1. punktu);

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – x apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(x)  daktiloskopiskie dati;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – ya apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ya)  šā punkta a)–d), f)–g) un i) apakšpunktā minētie dati no personas rīcībā esoša derīga identifikācijas dokumenta (dokumentiem), kas nav s) līdz v) apakšpunktā minētais dokuments, ja tajā minētie dati nav pieejami.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tehniskie noteikumi ir līdzīgi noteikumiem par meklēšanu CS-SIS, valstu eksemplāros un tehniskajās kopijās, kā minēts 36. pantā. Tie balstās uz vienotiem standartiem, kurus nosaka un izstrādā ar īstenošanas pasākumiem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tehniskos noteikumus, kas vajadzīgi 2. punktā minēto datu meklēšanai, nosaka un izstrādā kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Šie tehniskie noteikumi ir līdzīgi tehniskajiem noteikumiem attiecībā uz meklēšanu CS-SIS, valsts eksemplārā un tehniskajos eksemplāros, kā minēts 36. pantā, un ir balstīti uz vienotiem standartiem, kurus nosaka un izstrādā kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Pamatojums

Šis noteikums ir ietverts 3. punktā.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piemērojot 24. panta 2. punktu, dalībvalstis vienmēr izveido brīdinājumu attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, ja nodarījumam ir piemērojams Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu71 1. – 4. pants.

svītrots

__________________

 

71 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).

 

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpaši noteikumi fotogrāfiju, sejas attēlu un daktiloskopisko datu ievadīšanai

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

22. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 54.a pantu attiecībā uz prasībām, kas jāievēro attiecībā uz biometrisko identifikatoru ievadīšanu SIS saskaņā ar šo regulu. Šīs prasības attiecas uz ievadāmo pirkstu nospiedumu skaitu, metodi to ņemšanai un kvalitātes minimuma standartu, kas jāievēro attiecībā uz visiem biometriskajiem identifikatoriem.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Brīdinājumu nevar ievadīt, ja nav 20. panta 2. punkta a), g), k), m), n) un q) apakšpunktā minēto datu. Ja brīdinājuma pamatā ir lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 24. panta 2. punktu, ievada arī datus, kas minēti 20. panta 2. punkta r) apakšpunktā.

1.  Brīdinājumu nevar ievadīt, ja nav 20. panta 2. punkta a), b), g), h), i), k), m), n) un q) apakšpunktā minēto datu. Ja brīdinājuma pamatā ir lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 24. panta 1. punktu, ievada arī datus, kas minēti 20. panta 2. punkta r) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ievada arī visus pārējos 20. panta 2. punktā minētos datus, ja tie ir pieejami.

2.  Neskarot 22. pantu, ievada arī pārējos 20. panta 2. punktā minētos datus, ja tie ir pieejami un ja ir izpildīti nosacījumi par šādu datu ievadīšanu.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.a pants

 

Brīdinājumu savietojamība

 

1.  Pirms jauna brīdinājuma ievadīšanas dalībvalsts pārbauda, vai par attiecīgo personu SIS jau nav ievadīts cits brīdinājums.

 

2.  Par vienu personu vai vienu priekšmetu katra dalībvalsts SIS II drīkst ievadīt tikai vienu brīdinājumu. Tomēr, ja nepieciešams, jaunus brīdinājumus par to pašu personu var ievadīt citas dalībvalstis, ja šie brīdinājumi ir savietojami. Savietojamību nodrošina saskaņā ar 3. punktu.

 

3.  Noteikumus par brīdinājumu savietojamību paredz SIRENE rokasgrāmatā, kas minēta 8. panta 4. punktā. Ja par kādu personu SIS jau ir ievadīts brīdinājums, tad dalībvalsts, kura grib ievadīt jaunu brīdinājumu, pārbauda, vai brīdinājumi nav nesavietojami. Ja nesavietojamību nekonstatē, dalībvalsts var ievadīt jauno brīdinājumu. Ja brīdinājumi nav savietojami, attiecīgie SIRENE biroji savstarpēji konsultējas, apmainoties ar papildinformāciju, lai panāktu vienošanos saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatā minēto prioritāro secību. Pēc dalībvalstu konsultēšanās un ja tiek apdraudētas būtiskas valsts intereses, var atkāpties no šādas prioritārās secības.

Pamatojums

Šie noteikumi ir paredzēti pašreizējā SIRENE rokasgrāmatā un ir pārāk svarīgi, lai tos neiekļautu regulā.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, par kuriem izdots brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos, ievada SIS, pamatojoties uz attiecīgās valsts brīdinājumu, kas izriet no kompetento administratīvo vai tiesu iestāžu lēmuma, kurš pieņemts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem procesuālajiem noteikumiem, pamatojoties uz individuālu novērtējumu. Šos lēmumus pārsūdz saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

1.  Dalībvalstis pēc valsts lēmuma izdod brīdinājumu, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos, tikai tad, ja secīgi tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 

(a)  brīdinājumu izdod tikai tad, ja ir spēkā vismaz viens no šiem nosacījumiem:

 

(i)  trešās valsts valstspiederīgais kādā dalībvalstī ir ticis notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, par ko paredzētais sods ir saistīts ar brīvības atņemšanu uz vismaz trim gadiem,

 

(ii)  ir pamatots iemesls uzskatīt, ka trešās valsts valstspiederīgais ir izdarījis smagu noziegumu vai teroristisku nodarījumu, vai ir pierādījumi par trešās valsts valstspiederīgā nodomu izdarīt šādu nodarījumu kādas dalībvalsts teritorijā;

 

(b)  šādā gadījumā dalībvalsts:

 

(i)  veic individuālu novērtējumu par to, vai attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā atrašanās kādas dalībvalsts teritorijā rada draudus sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības drošībai vai valsts drošībai;

 

(ii)  ja dalībvalsts secina, ka trešās valsts valstspiederīgais rada šādus draudus, tā pieņem administratīvu vai tiesas lēmumu.

 

Tikai pēc tam dalībvalsts izsniedz brīdinājumu, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Brīdinājumu ievada, ja 1. punktā minētā lēmuma pamatā ir draudi sabiedriskajai kārtībai vai sabiedriskajai drošībai, vai valsts drošībai, kurus var radīt attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā atrašanās dalībvalsts teritorijā. Šāda situācija pastāv jo īpaši attiecībā uz:

svītrots

(a)  trešās valsts valstspiederīgo, kurš kādā dalībvalstī notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, par ko paredzētais sods ir saistīts ar brīvības atņemšanu uz vismaz vienu gadu;

 

(b)  trešās valsts valstspiederīgo, par kuru ir pamatots iemesls uzskatīt, ka viņš ir izdarījis smagu noziegumu, vai par kuru ir skaidras norādes par viņa nodomu izdarīt šādu noziedzīgu nodarījumu kādas dalībvalsts teritorijā.

 

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

24. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Personām, attiecībā uz kurām ir pieņemts lēmums saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu, ir tiesības to pārsūdzēt. Pārsūdzības īsteno saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Šādas pārsūdzības ietver efektīvus tiesību aizsardzības līdzekļus tiesā.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

24. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Ja trešās valsts valstspiederīgais kādā dalībvalstī ir notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, kas minēts Direktīvā (ES) 2017/541, par kuru paredzētais sods ir brīvības atņemšana vai ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis uz vismaz pieciem gadiem, dalībvalstīm pirms administratīva vai tiesas lēmuma pieņemšanas par minēto personu nav jāveic novērtējums saskaņā ar 2. punktu vai 21. pantu. Dalībvalstis pieņem lēmumu tikai tad, ja šāda rīcība nerada draudus sabiedriskajai kārtībai vai valsts drošībai, un ievērojot starptautiskajos tiesību aktos paredzētos dalībvalstu pienākumus.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Brīdinājumu ievada, ja 1. punktā minētais lēmums ir ieceļošanas aizliegums, kas izdots saskaņā ar procedūrām, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Izdevēja dalībvalsts nodrošina, ka brīdinājums stājas spēkā SIS attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā atgriešanas brīdī. Atgriešanas apstiprinājumu paziņo izdevējai dalībvalstij saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES) Nr. 2018/xxx [Atgriešanas regula].

3.  Brīdinājumu ievada, ja šā panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētais lēmums ir ieceļošanas aizliegums, kas izdots saskaņā ar procedūrām, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Izdevēja dalībvalsts nodrošina, ka brīdinājums stājas spēkā SIS brīdī, kad attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais atstāj dalībvalstu teritoriju. Atgriešanas apstiprinājumu paziņo izdevējai dalībvalstij saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES) Nr. 2018/xxx [Atgriešanas regula].

Pamatojums

Pievienots, lai padarītu redakciju skaidrāku.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja dalībvalsts apsver iespēju piešķirt uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības uzturēties, trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru attiecas brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu, ko ievadījusi cita dalībvalsts, tā vispirms papildinformācijas apmaiņas ceļā apspriežas ar izdevēju dalībvalsti un ņem vērā minētās dalībvalsts intereses. Izdevēja dalībvalsts sniedz konkrētu atbildi septiņu dienu laikā. Ja dalībvalsts, kura apsver piešķirt uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības uzturēties, nolemj šādu atļauju piešķirt, brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu dzēš.

1.  Pirms dalībvalsts oficiāli nolemj piešķirt uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības uzturēties, trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru attiecas brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu, ko ievadījusi cita dalībvalsts, tā vispirms papildinformācijas apmaiņas ceļā apspriežas ar izdevēju dalībvalsti un ņem vērā minētās dalībvalsts intereses. Izdevēja dalībvalsts sniedz konkrētu atbildi septiņu dienu laikā. Galīgais lēmums par to, vai trešās valsts valstspiederīgajam piešķirt uzturēšanās atļauju vai cita veida atļauju, kas dod tiesības uzturēties, ir tās dalībvalsts kompetencē, kura lūgusi apspriesties. Ja tiek piešķirta uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kas dod tiesības uzturēties, brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja dalībvalsts apsver iespēju ievadīt brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kas dod tiesības uzturēties un ko izsniegusi cita dalībvalsts, tā vispirms papildinformācijas apmaiņas ceļā apspriežas ar dalībvalsti, kura izsniegusi atļauju, un ņem vērā minētās dalībvalsts intereses. Dalībvalsts, kas izsniegusi atļauju, sniedz konkrētu atbildi septiņu dienu laikā. Ja dalībvalsts, kas izsniegusi atļauju, nolemj to saglabāt, brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu neievada.

2.  Pirms dalībvalsts nolemj ievadīt brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kas dod tiesības uzturēties un ko izsniegusi cita dalībvalsts, tā vispirms papildinformācijas apmaiņas ceļā apspriežas ar dalībvalsti, kura izsniegusi atļauju, un ņem vērā minētās dalībvalsts nostāju. Dalībvalsts, kas izsniegusi atļauju, sniedz konkrētu atbildi septiņu dienu laikā. Ja dalībvalsts, kas izsniegusi atļauju, nolemj to saglabāt, brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu neievada.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Dalībvalsti, kas ir atbildīga par šo brīdinājumu ievadīšanu, atjaunināšanu un dzēšanu visu dalībvalstu vārdā, izraugās, nosakot attiecīgo pasākumu, ko pieņem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 29. pantu. Dalībvalsts izraudzīšanās procedūru nosaka un izstrādā kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Dalībvalsti, kas ir atbildīga par šo brīdinājumu ievadīšanu, atjaunināšanu un dzēšanu visu dalībvalstu vārdā, izraugās, nosakot attiecīgo pasākumu, ko pieņem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 29. pantu.

Pamatojums

Tā kā neviens procedūras elements nav noteikts pamataktā, tad pasākums, kurā paredzēta procedūra, minēto aktu drīzāk papildina, nevis nodrošina vienādus tā īstenošanas nosacījumus. Tāpēc šajā nolūkā ir nepieciešams deleģētais akts, nevis īstenošanas akts.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 54.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz procedūru, kas paredzēta tam, lai izraudzītos par šā panta 2. punktā minētajām darbībām atbildīgo dalībvalsti.

Pamatojums

Tā kā neviens procedūras elements nav noteikts pamataktā, tad pasākums, kurā paredzēta procedūra, minēto aktu drīzāk papildina, nevis nodrošina vienādus tā īstenošanas nosacījumus. Tāpēc šajā nolūkā ir nepieciešams deleģētais akts, nevis īstenošanas akts.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

27.a pants

 

Darbības, kas jāveic saistībā ar brīdinājumu

 

1.  Ja trāpījums attiecas uz trešās valsts valstspiederīgo, par kuru ir brīdināts saskaņā ar 24. un 27. pantu, kompetentā iestāde:

 

(a)  neskarot Regulas (ES) 2016/399 6. panta 5. punktu, atsaka ieceļošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 14. pantu;

 

(b)  neskarot Regulas (EK) 810/2009 6. panta 22. punktu, atsaka izsniegt vīzu saskaņā ar Regulas (EK) 810/2009 32. pantu;

 

[(c)  neskarot Regulas [ETIAS izveides regula] 38. pantu, atsaka ceļošanas atļauju saskaņā ar minētās regulas 31. pantu.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpaši noteikumi pārbaudei vai meklēšanai, izmantojot fotogrāfijas, sejas attēlus un daktiloskopiskos datus

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Fotogrāfijas, sejas attēlus un daktiloskopiskos datus izgūst no SIS, lai pārbaudītu tāda trešās valsts valstspiederīgā identitāti, kurš noteikts SIS burtciparu meklēšanas rezultātā.

1.  Ja SIS brīdinājumā ir iekļautas fotogrāfijas, sejas attēli un daktiloskopiskie dati, šādus datus izgūst no SIS, lai apstiprinātu tāda trešās valsts valstspiederīgā identitāti, kurš atrasts SIS burtciparu meklēšanas rezultātā.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Lai pārbaudītu, vai persona jau neparādās SIS ar citu identitāti, vajadzētu veikt pirkstu nospiedumu meklēšanu pirms jauna brīdinājuma ievadīšanas.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Daktiloskopiskos datus var arī izmantot, lai identificētu personu. Daktiloskopiskos datus, kas glabājas SIS, izmanto identifikācijas nolūkos, ja personas identitāti nevar noskaidrot, izmantojot citus līdzekļus.

2.  Daktiloskopiskos datus var arī izmantot, lai identificētu personu. Daktiloskopiskos datus, kas glabājas SIS, izmanto identifikācijas nolūkos tikai tad, ja personas identitāti nevar noskaidrot burtciparu meklēšanas rezultātā.Šim nolūkam centrālajā SIS iekļauta automatizēta pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma (AFIS).

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis automatizēto pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmu galalietotājiem dara pieejamu ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Tās veic šai nolūkā nepieciešamos pasākumus, tostarp, ja nepieciešams, pielāgojot valstu N.SIS.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Daktiloskopiskajos datos, ko glabā SIS saistībā ar brīdinājumiem, kas izdoti saskaņā ar 24. pantu, var meklēt arī, izmantojot pilnu vai nepilnu pirkstu nospiedumu komplektu vai delnas nospiedumus, kas konstatēti izmeklējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas vietās, ja var konstatēt augstu varbūtības pakāpi, ka tie pieder nodarījuma izdarītājam, ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes nespēj noteikt tās personas identitāti, izmantojot jebkuru citu valsts, Eiropas vai starptautisku datu bāzi.

3.  Daktiloskopiskajos datos, ko glabā SIS saistībā ar brīdinājumiem, kas izdoti saskaņā ar 24. un 27. pantu, var meklēt arī, izmantojot pilnu vai nepilnu pirkstu nospiedumu komplektu vai delnas nospiedumus, kas konstatēti izmeklējamu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziegumu izdarīšanas vietās, ja var konstatēt augstu varbūtības pakāpi, ka tie pieder teroristu nodarījuma vai cita smaga nozieguma izdarītājam, ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes nespēj noteikt tās personas identitāti, izmantojot jebkuru citu valsts, Eiropas vai starptautisku datu bāzi.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja saskaņā ar šo pantu veiktajā galīgajā identifikācijā atklājas, ka no centrālās sistēmas saņemtais salīdzināšanas rezultāts neatbilst salīdzināšanai nosūtītajiem daktiloskopiskajiem datiem, dalībvalstis nekavējoties dzēš salīdzināšanas rezultātu un paziņo par to Aģentūrai pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiklīdz tas tehniski ir iespējams un vienlaikus nodrošinot augstu identifikācijas uzticamības pakāpi, fotogrāfijas un sejas attēlus var izmantot personas identificēšanai. Identificēšanu, pamatojoties uz fotogrāfijām vai sejas attēliem, izmanto tikai regulārās robežšķērsošanas vietās, kurās izmanto pašapkalpošanās sistēmas un automatizētas robežkontroles sistēmas.

4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 71.a pantu, nosakot fotogrāfiju un sejas attēlu izmantošanu personu identificēšanai, un šo darbību, tostarp meklēšanas, kā arī identifikācijas un identitātes apstiprināšanas tehniskos standartus. Komisija pieņem minēto deleģēto aktu, tiklīdz tehniski ir iespējams ar augstu identifikācijas uzticamības pakāpi fotogrāfijas un sejas attēlus izmantot personas identificēšanai. Identificēšanu, pamatojoties uz fotogrāfijām vai sejas attēliem, izmanto tikai regulārās robežšķērsošanas vietās, kurās izmanto pašapkalpošanās sistēmas un automatizētas robežkontroles sistēmas.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  īstenotu citas tiesībaizsardzības darbības, ko veic, lai novērstu, atklātu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus attiecīgajā dalībvalstī;

(c)  attiecīgajā dalībvalstī novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, uz kuriem attiecas Direktīva (ES) 2016/680;

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  veiktu drošības pārbaudes ar starptautiskās aizsardzības pieteikumiem saistītās procedūrās, ciktāl šīs iestādes nav atbildīgās iestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES1a 2. panta f) punktā, un vajadzības gadījumā sniedzot konsultācijas saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 377/20041b.

 

____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).

 

1b Padomes Regula EK 377/2004 (2004. gada 19. februāris) par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (OV L 64, 2.3.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un tiesības veikt tiešu meklēšanu šajos datos 24. panta 2. un 3. punkta un 27. panta nolūkos var būt arī attiecīgās valsts tiesu iestādēm — tostarp tām, kuras ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un par tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas —, pildot attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētos uzdevumus, kā arī šādu iestāžu darbības koordinēšanas iestādēm.

2.  Tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un tiesības veikt tiešu meklēšanu šajos datos 24. panta 1. un 3. punkta un 27. panta nolūkos var būt arī attiecīgās valsts tiesu iestādēm — tostarp tām, kuras ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un par tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas —, pildot attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētos uzdevumus, kā arī šādu iestāžu darbības koordinēšanas iestādēm.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiesības piekļūt datiem par dokumentiem saistībā ar personām, kas ievadīti saskaņā ar 38. panta 2. punkta j) un k) apakšpunktu Regulā (ES) 2018/xxx [policijas sadarbība un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās], un tiesības meklēt šajos datos arī var būt iestādēm, kas minētas 1. punkta d) apakšpunktā. Šo iestāžu piekļuvi datiem reglamentē katras dalībvalsts tiesību akti.

3.  Tiesības piekļūt datiem par dokumentiem saistībā ar personām, kas ievadīti saskaņā ar 38. panta 2. punkta j) un k) apakšpunktu Regulā (ES) 2018/xxx [policijas sadarbība un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās], un tiesības meklēt šajos datos arī var būt iestādēm, kas minētas 1. punkta d) apakšpunktā. Šo iestāžu piekļuvei datiem ir jāatbilst šai regulai un Savienības tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Savienības Aģentūrai tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolam) atbilstīgi savām pilnvarām ir tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un meklēt tajos.

1.  Eiropas Savienības Aģentūrai tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolam) gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai pildītu savas pilnvaras, ir tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un meklēt tajos.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Eiropola veiktā meklēšanā konstatē, ka SIS ir brīdinājums, Eiropols informē izdevēju dalībvalsti, izmantojot kanālus, kas definēti Regulā (ES) Nr. 2016/794.

2.  Ja Eiropola veiktā meklēšanā konstatē, ka SIS ir brīdinājums, Eiropols nekavējoties informē izdevēju dalībvalsti, ar komunikācijas infrastruktūras palīdzību veicot papildinformācijas apmaiņu un rīkojoties saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatā paredzētajiem noteikumiem. Kamēr Eiropols vēl nevar izmantot papildinformācijas apmaiņai paredzētās funkcijas, tas informē izdevējas dalībvalstis, izmantojot kanālus, kas definēti Regulā (ES) Nr. 2016/794.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  SIS meklēšanā iegūtās informācijas izmantošanai ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts piekrišana. Ja attiecīgā dalībvalsts atļauj izmantot šādu informāciju, Eiropola darbības ar šo informāciju reglamentē Regula (ES) 2016/794. Eiropols var šādu informāciju sniegt trešām valstīm un trešām struktūrām vienīgi ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu.

3.  SIS meklēšanā iegūtās informācijas izmantošanai ir vajadzīga attiecīgās izdevējas dalībvalsts piekrišana. Ja attiecīgā dalībvalsts atļauj izmantot šādu informāciju, Eiropola darbības ar šo informāciju reglamentē Regula (ES) 2016/794. Eiropols var šādu informāciju sniegt trešām valstīm un trešām struktūrām vienīgi ar izdevējas dalībvalsts piekrišanu un pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 noteikumiem Eiropols var lūgt attiecīgajai dalībvalstij sīkāku informāciju.

4.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 noteikumiem Eiropols var lūgt izdevējai dalībvalstij sīkāku informāciju.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

30. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem nodrošina vienīgi īpaši pilnvarotiem Eiropola darbiniekiem;

(b)  tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem nodrošina vienīgi īpaši pilnvarotiem Eiropola darbiniekiem, kuriem piekļuve nepieciešama viņu pienākumu pildīšanai;

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

30. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieņem un piemēro 10. un 11. pantā paredzētos pasākumus;

(c)  pieņem un piemēro 10., 11., 13. un 14. pantā paredzētos pasākumus;

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

30. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Visas 6. punktā minētās kopijas, kuru rezultātā veidojas bezsaistes datubāzes, drīkst saglabāt laiku, ka nav ilgāks par 48 stundām. Ārkārtas situācijās šo laiku var pagarināt līdz ārkārtas situācijas beigām. Eiropols ziņo par visiem šādiem pagarinājumiem Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

7.  Visas 6. punktā minētās kopijas, kuru rezultātā veidojas bezsaistes datubāzes, drīkst saglabāt laiku, kas nav ilgāks par 48 stundām. Ja Eiropols no SIS datiem izveido bezsaistes datubāzi, tas ziņo par šādu datubāzi Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Pamatojums

Komisijas tekstā Eiropolam ir nodrošinātas nepamatotas tiesības saglabāt bezsaistes SIS datu datubāzi tik ilgi, cik ilgi tas apgalvo, ka ir ārkārtas situācija. Taču, tā kā Eiropolam ir piekļuve SIS, absolūti nav nepieciešams, lai Eiropols saglabātu datus bezsaistes datubāzē ilgāk par sākotnējo 48 stundu periodu, tādējādi radot nevajadzīgu risku. Tādēļ būtu jāprasa, lai Eiropols informē EDAU katru reizi, kad tas izveido šādu bezsaistes datubāzi.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

30. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Eiropols var saņemt un apstrādāt papildinformāciju par atbilstošajiem SIS brīdinājumiem ar nosacījumu, ka tiek pienācīgi piemēroti datu apstrādes noteikumi, kas minēti 2. 7. punktā.

8.  Eiropols var saņemt un apstrādāt papildinformāciju par atbilstošajiem SIS brīdinājumiem ar nosacījumu, ka tiek pienācīgi piemēroti datu apstrādes noteikumi, kas minēti 2.–7. punktā.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

30. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu datu pienācīgu integritāti un drošību, Eiropols saglabā ierakstus par katru piekļuvi un meklēšanu SIS. Šādus ierakstus un dokumentus neuzskata par nelikumīgu SIS sastāvdaļu lejupielādi vai kopēšanu.

9.  Lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu datu pienācīgu integritāti un drošību, Eiropols saglabā ierakstus par katru piekļuvi un meklēšanu SIS. Šie ieraksti jo īpaši parāda datu apstrādes darbības datumu un laiku, apstrādāto datu veidu un par datu apstrādi atbildīgās personas vārdu un uzvārdu. Šādus ierakstus un dokumentus neuzskata par nelikumīgu SIS sastāvdaļu lejupielādi vai kopēšanu. Ierakstu saturu, glabāšanas laiku, kā arī noteikumus un formātus to veikšanai nosaka saskaņā ar 12. pantu.

Pamatojums

Noteikums ir jāsaskaņo ar 12. pantā noteikto dalībvalstu pienākumu saglabāt ierakstus.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

30. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Dalībvalstis nekavējoties informē Eiropolu par jebkādiem brīdinājumiem saskaņā ar 24. pantu un trāpījumiem saistībā ar šiem brīdinājumiem, ja dalībvalsts meklē personu saistībā ar Direktīvā (ES) 2017/541 minētu nodarījumu.

Pamatojums

Noteikums ir jāsaskaņo ar 12. pantā noteikto dalībvalstu pienākumu saglabāt ierakstus.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/1624 40. panta 8. punktu Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību vai tāda personāla vienību, kas iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, kā arī migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībniekiem atbilstīgi savām pilnvarām ir tiesības piekļūt SIS un meklēt SIS ievadītajos datos.

1.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/1624 40. panta 8. punktu Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteikto vienību dalībniekiem, kā arī migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībniekiem atbilstīgi savām pilnvarām ir tiesības piekļūt SIS un meklēt SIS ievadītajos datos saskaņā ar šo regulu. Viņiem šīs tiesības ir tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams viņu pienākumu pildīšanai un ciktāl to prasa konkrētās operācijas operatīvais plāns.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saskaņā ar 1. punktu Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību vai tāda personāla vienību, kas iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, kā arī migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībnieki piekļūst SIS un meklē SIS ievadītajos datos, izmantojot tehnisko saskarni, ko izveido un uztur Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, kā minēts 32. panta 2. punktā.

2.  Saskaņā ar 1. punktu Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteikto vienību dalībnieki, kā arī migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībnieki piekļūst SIS un meklē SIS ievadītajos datos, izmantojot tehnisko saskarni, ko izveido un uztur Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, kā minēts 32. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību vai tāda personāla vienību, kas iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, vai migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībnieka veiktā meklēšanā atklājas brīdinājums SIS, par to informē izdevēju dalībvalsti. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/1624 40. pantu vienību dalībnieki saistībā ar brīdinājumu SIS var rīkoties tikai saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts, kurā tie darbojas, robežsargu vai ar atgriešanu saistītos uzdevumos iesaistītā personāla norādījumiem un parasti tikai viņu klātbūtnē. Uzņēmēja dalībvalsts var vienību dalībniekus pilnvarot rīkoties tās vārdā.

3.  Ja Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteikto vienību dalībnieka vai migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībnieka veiktā meklēšanā atklājas brīdinājums SIS, par to nekavējoties informē izdevēju dalībvalsti. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/1624 40. pantu vienību dalībnieki saistībā ar brīdinājumu SIS var rīkoties tikai saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts, kurā tie darbojas, robežsargu vai ar atgriešanu saistītos uzdevumos iesaistītā personāla norādījumiem un parasti tikai viņu klātbūtnē. Uzņēmēja dalībvalsts var vienību dalībniekus pilnvarot rīkoties tās vārdā.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā ar 12. panta noteikumiem saglabā ierakstus par katru piekļuves gadījumu un katru meklēšanu, ko veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību vai tāda personāla vienību, kas iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, dalībnieks vai migrācijas pārvaldības vienības dalībnieks, un reģistrē katru to datu izmantošanu, kuriem piekļuvuši minētie dalībnieki.

4.  Lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu datu pienācīgu integritāti un drošību, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saglabā ierakstus par katru piekļuves gadījumu un katru meklēšanu SIS, ko veic Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteikto vienību dalībnieks vai migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībnieks. Šie ieraksti jo īpaši parāda datu apstrādes darbības datumu un laiku, meklēšanā izmantoto datu veidu, atsauci uz apstrādāto datu veidu, kā arī par datu apstrādi atbildīgās personas vārdu un uzvārdu. Šādus ierakstus un dokumentus neuzskata par nelikumīgu SIS sastāvdaļu lejupielādi vai kopēšanu. Ierakstu saturu, glabāšanas laiku, kā arī noteikumus un formātus to veikšanai nosaka saskaņā ar 12. pantu.

Pamatojums

Attiecīgajiem noteikumiem jābūt tādiem pašiem kā tiem, kurus piemēro Eiropolam.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Piekļuve datiem, kas ievadīti SIS, attiecas tikai uz Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību vai tāda personāla vienību, kas iesaistīts ar atgriešanu saistītu uzdevumu izpildē, dalībnieku, vai migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībnieku, un to neattiecina ne uz vienu citu vienības dalībnieku.

5.  Piekļuve datiem, kas ievadīti SIS, attiecas tikai uz Regulas (ES) 2016/1624 2. panta 8. punktā noteikto vienību vai migrācijas pārvaldības atbalsta vienību dalībnieku, ar nosacījumu, ka viņiem ir nodrošināta nepieciešamā apmācība. Piekļuvi neattiecina uz nevienu citu vienības dalībnieku.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pieņem un piemēro 10. pantā un 11. pantā paredzētos pasākumus drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

6.  Pieņem un piemēro 10., 11., 13. un 14. pantā paredzētos pasākumus drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, lai analizētu apdraudējumus, kas var ietekmēt ārējo robežu darbību vai drošību, ir tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un meklēt tajos saskaņā ar 24. un 27. pantu.

1.  Pienācīgi pilnvarotiem Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbiniekiem ir piekļuve 54. panta 6. punktā minētajā centrālajā repozitorijā glabātajiem statistikas datiem nolūkā veikt riska analīzes un neaizsargātības novērtējumus, kā minēts Regulas (ES) 2016/1624 11. un 13. pantā.

Pamatojums

Neskaitot dalību operācijās, attiecībā uz kurām piekļuvi sistēmai paredz 31. pants, Frontex nav nepieciešama piekļuve SIS brīdinājumos ietvertajiem personas datiem. Lai pildītu savas pilnvaras, Frontex pilnībā pietiek ar apkopotiem statistikas datiem.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra 31. panta 2. punkta nolūkos un šā panta 1. punkta nolūkos izveido un uztur tehnisko saskarni, kas ļauj nodrošināt tiešu savienojumu ar centrālo SIS.

2.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra 31. panta 2. punkta nolūkos izveido un uztur tehnisko saskarni, kas ļauj nodrošināt tiešu savienojumu ar centrālo SIS.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras veiktā meklēšanā atklājas brīdinājums SIS, tā informē izdevēju dalībvalsti.

svītrots

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, lai veiktu uzdevumus, kuri tai uzticēti ar Regulu, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), ir tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un pārbaudīt tos saskaņā ar 24. un 27. pantu.

[4.  Attiecīgi pilnvarotajiem Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras ETIAS centrālās vienības darbiniekiem, ciktāl tas nepieciešams, lai veiktu jebkādus uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), ir tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un tos pārbaudīt saskaņā ar 24. un 27. pantu.]

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka ar ETIAS saistītā piekļuve SIS attiecas nevis uz visu Aģentūru, bet gan tikai uz ETIAS centrālo vienību.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja pārbaude, ko Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra veic 2. punktā minētajos nolūkos, atklāj brīdinājumu SIS, piemēro procedūru, kura noteikta Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) 22. pantā.

svītrots

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

32. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Saskaņā ar 12. panta noteikumiem saglabā ierakstus par katru piekļuves gadījumu un katru meklēšanu, ko veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, un reģistrē katru to datu izmantošanu, kuriem piekļuvusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra.

svītrots

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

32. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai veiktu uzdevumus Regulas, ar ko izveido Eiropas ceļojumu informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) nolūkos, nevienu SIS daļu nepievieno nevienai datorsistēmai datu vākšanai un apstrādei, ko darbina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra vai ko darbina tās ietvaros, un SIS iekļautos datus, kuriem piekļuvusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, nenosūta nevienai šādai sistēmai. SIS daļas netiek lejupielādētas. Ierakstu saglabāšanu par piekļuvi un meklēšanu neuzskata par nelikumīgu lejupielādi vai SIS datu kopēšanu.

8.  Nevienu SIS daļu nepievieno nevienai datorsistēmai datu vākšanai un apstrādei, ko darbina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra vai ko darbina tās ietvaros, un SIS iekļautos datus, kuriem piekļuvusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, nenosūta nevienai šādai sistēmai. SIS daļas netiek lejupielādētas. Ierakstu saglabāšanu par piekļuvi un meklēšanu neuzskata par nelikumīgu lejupielādi vai SIS datu kopēšanu.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

32. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Pieņem un piemēro 10. pantā un 11. pantā paredzētos pasākumus drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

9.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra pieņem un piemēro 10., 11., 13. un 14. pantā paredzētos pasākumus drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Brīdinājumu saglabāšanas periods

Brīdinājumu pārskatīšanas periods

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar šo regulu SIS ievadītos brīdinājumus saglabā vienīgi tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie ievadīti.

1.  Saskaņā ar šo regulu SIS ievadītos brīdinājumus neglabā ilgāk par laiku, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie ievadīti.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalsts, kas izdod brīdinājumu, piecos gados pēc tā ievadīšanas SIS izvērtē vajadzību to saglabāt.

2.  Dalībvalsts, kas izdod brīdinājumu, trīs gados pēc tā ievadīšanas SIS izvērtē vajadzību to saglabāt.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Gadījumos, kad SIRENE biroja darbiniekam, kurš atbild par datu kvalitātes koordināciju un pārbaudi, kļūst skaidrs, ka brīdinājums par personu ir sasniedzis savu mērķi un to būtu jādzēš no SIS, darbinieks paziņo iestādei, kas izveidojusi brīdinājumu, lai pievērstu iestādes uzmanību šim jautājumam. Iestāde 30 kalendāro dienu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas norāda, ka brīdinājums ir dzēsts vai tiks dzēsts, vai norāda iemeslus saglabāt brīdinājumu. Ja 30 dienu termiņš beidzas un šāda atbilde nav saņemta, brīdinājumu dzēš SIRENE biroja darbinieks. SIRENE biroji par šādu problēmu atkārtošanos šajā jomā ziņo savai valsts uzraudzības iestādei.

4.  Tiklīdz SIRENE biroja darbiniekam, kurš atbild par datu kvalitātes koordināciju un pārbaudi, kļūst skaidrs, ka brīdinājums par personu ir sasniedzis savu mērķi un to būtu jādzēš no SIS, darbinieks nekavējoties paziņo iestādei, kas izveidojusi brīdinājumu, lai pievērstu iestādes uzmanību šim jautājumam. Iestāde septiņu kalendāro dienu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas norāda, ka brīdinājums ir dzēsts vai tiks dzēsts, vai norāda iemeslus saglabāt brīdinājumu. Ja septiņu dienu termiņš beidzas un šāda atbilde nav saņemta, brīdinājumu dzēš SIRENE biroja darbinieks. SIRENE biroji par šādu problēmu atkārtošanos šajā jomā ziņo savai valsts uzraudzības iestādei.

Pamatojums

Tā kā viens no pārskatīšanas mērķiem ir izdzēst liekos brīdinājumus SIS, SIRENE birojam būtu jārīkojas, tiklīdz tam kļuvis zināms, ka brīdinājums būtu jādzēš. Attiecīgajai iestādei nebūtu vajadzīgs viens mēnesis, lai izlemtu, vai brīdinājumu var dzēst, jo īpaši tādēļ, ka SIRENE birojs jau ir veicis šādu novērtējumu. Septiņu dienu periods ir vairāk nekā pietiekams laiks lēmumam par to, vai saglabāt brīdinājumu.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izvērtēšanas termiņā brīdinājuma izdevēja dalībvalsts pēc visaptveroša, individuāla novērtējuma, ko dokumentē, var pieņemt lēmumu brīdinājumu saglabāt ilgāk, ja tas ir vajadzīgs nolūkos, kuru dēļ brīdinājums izdots. Šādā gadījumā 2. punkts attiecas arī uz termiņa pagarinājumu. Par brīdinājuma termiņa pagarināšanu paziņo CS-SIS.

5.  Izvērtēšanas termiņā brīdinājuma izdevēja dalībvalsts pēc visaptveroša, individuāla novērtējuma, ko dokumentē, var pieņemt lēmumu brīdinājumu saglabāt ilgāk, ja tas ir vajadzīgs un uzskatāms par samērīgu nolūkos, kuru dēļ brīdinājums izdots. Šādā gadījumā 2. punkts attiecas arī uz termiņa pagarinājumu. Par brīdinājuma termiņa pagarināšanu paziņo CS-SIS.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

34. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Dalībvalstis glabā statistiku par to brīdinājumu skaitu, kuru saglabāšanas periods ir pagarināts saskaņā ar 5. punktu.

7.  Dalībvalstis glabā statistiku par to brīdinājumu skaitu, kuru saglabāšanas periods ir pagarināts saskaņā ar 5. punktu, un nosūta to 50. pantā minētajām uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Brīdinājumus par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu saskaņā ar 24. pantu dzēš, ja kompetentā iestāde ir atsaukusi lēmumu, uz kura pamata brīdinājums tika ievadīts, attiecīgā gadījumā pēc 26. pantā minēto apspriešanās procedūru.

1.  Brīdinājumus par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu saskaņā ar 24. pantu dzēš, tiklīdz kompetentā iestāde ir atsaukusi lēmumu, uz kura pamata brīdinājums tika ievadīts, attiecīgā gadījumā pēc 26. pantā minēto apspriešanās procedūru, vai beidzoties brīdinājuma darbības laikam saskaņā ar 34. pantu.

Pamatojums

Tāpat kā policijas un tiesas iestāžu sadarbības gadījumā ir paredzēts noteikums par brīdinājumu glabāšanas periodiem, kurā ir paredzēta brīdinājuma automātiska darbības izbeigšana, ja dalībvalsts nolemj nepagarināt brīdinājumu. Brīdinājuma darbības beigām būtu skaidri jānozīmē, ka brīdinājums tiek dzēsts.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Brīdinājumus par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ierobežojošs pasākums, kā minēts 27. pantā, dzēš, ja pasākums, ar ko īsteno ceļošanas aizliegumu, ir izbeigts, apturēts vai anulēts.

2.  Brīdinājumus par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ierobežojošs pasākums, kā minēts 27. pantā, dzēš, tiklīdz pasākums, ar ko īsteno ceļošanas aizliegumu, ir izbeigts, apturēts vai anulēts, vai beidzoties brīdinājuma darbības laikam saskaņā ar 34. pantu.

Pamatojums

Tāpat kā policijas un tiesas iestāžu sadarbības gadījumā ir paredzēts noteikums par brīdinājumu glabāšanas periodiem, kurā ir paredzēta brīdinājuma automātiska darbības izbeigšana, ja dalībvalsts nolemj nepagarināt brīdinājumu. Brīdinājuma darbības beigām būtu skaidri jānozīmē, ka brīdinājums tiek dzēsts.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

35. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Papildus šā panta 1. līdz 3. punktam brīdinājumu nepieciešamības gadījumā dzēš arī pēc 23.a pantā paredzētās savietojamības pārbaudes.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis 20. pantā minētos datus var apstrādāt, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos savā teritorijā.

1.  Dalībvalstis 20. pantā minētos datus var apstrādāt tikai tādēļ, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos savā teritorijā.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

36. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 2. punktā minētās tehniskās kopijas, kuru rezultātā veidojas bezsaistes datubāzes, drīkst saglabāt laiku, ka nav ilgāks par 48 stundām. Ārkārtas situācijās šo laiku var pagarināt līdz ārkārtas situācijas beigām.

Šā panta 2. punktā minētās tehniskās kopijas, kuru rezultātā veidojas bezsaistes datubāzes, drīkst saglabāt laiku, ka nav ilgāks par 48 stundām.

Pamatojums

Saskaņā ar citiem iesniegtajiem grozījumiem bezsaistes datubāžu izveide rada skaidru papildu drošības risku attiecībā uz SIS datiem. Nav pamata ļaut šādas datubāzes glabāt neierobežotu laiku, balstoties uz paziņotu ārkārtas situāciju.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

36. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis uztur šādu kopiju pastāvīgi atjauninātu uzskaitījumu, šo uzskaitījumu dara pieejamu attiecīgās valsts uzraudzības iestādei un nodrošina, ka attiecībā uz šīm kopijām piemēro šo regulu, jo īpaši tās 10. pantu.

Dalībvalstis uztur šādu kopiju pastāvīgi atjauninātu uzskaitījumu, šo uzskaitījumu dara pieejamu attiecīgās valsts uzraudzības iestādei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un nodrošina, ka attiecībā uz šīm kopijām piemēro šo regulu, jo īpaši tās 10. pantu.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

36. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Datu izmantošanu, kura neatbilst 1. līdz 6. punktam, uzskata par nelikumīgu izmantošanu atbilstīgi katras dalībvalsts tiesību aktiem.

7.  Datu izmantošanu, kura neatbilst 1. līdz 6. punktam, uzskata par nelikumīgu izmantošanu atbilstīgi katras dalībvalsts tiesību aktiem, un uz to attiecas sods saskaņā ar šīs regulas 53.a pantu.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

36. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Katra dalībvalsts nosūta Aģentūrai to savu kompetento iestāžu sarakstu, kuras saskaņā ar šo regulu ir pilnvarotas tieši veikt meklēšanu SIS ievadītajos datos, kā arī jebkuras izmaiņas šajā sarakstā. Minētajā sarakstā attiecībā uz katru iestādi norāda, kuros datos un kādos nolūkos tās drīkst veikt meklēšanu. Aģentūra nodrošina saraksta gadskārtēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8.  Katra dalībvalsts nosūta Aģentūrai to savu kompetento iestāžu sarakstu, kuras saskaņā ar šo regulu ir pilnvarotas tieši veikt meklēšanu SIS ievadītajos datos, kā arī jebkuras izmaiņas šajā sarakstā. Minētajā sarakstā attiecībā uz katru iestādi norāda, kuros datos un kādos nolūkos tās drīkst veikt meklēšanu. Aģentūra nodrošina saraksta gadskārtēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija uztur publisku tīmekļa vietni, kurā ir sniegta šī informācija. Tā nodrošina, ka minētā tīmekļa vietne tiek pastāvīgi atjaunināta.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija brīdinājuma neizpildes gadījumā

Procedūra brīdinājuma neizpildes gadījumā

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pieprasītās darbības nevar veikt, brīdinājuma saņēmēja dalībvalsts nekavējoties informē brīdinājuma izdevēju dalībvalsti.

Ja pieprasītās darbības nevar veikt, piemēro šādu procedūru:

 

(a)  pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts nekavējoties informē izdevēju dalībvalsti, izmantojot savu SIRENE biroju un saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatu norādot, kādēļ tas nav iespējams;

 

(b)  attiecīgās dalībvalstis var vienoties par rīcību saskaņā ar SIS II juridiskajiem instrumentiem un šo valstu tiesību aktiem;

 

(c)  ja pieprasīto rīcību nevar veikt attiecībā uz personām, kas iesaistītas Direktīvā (ES) 2017/541 minētajās darbībās, pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts nekavējoties informē Eiropolu.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja izdevējas dalībvalsts rīcībā nonāk attiecīgi papildu vai laboti dati, kas minēti 20. panta 2. punktā, tā nekavējoties papildina vai labo attiecīgo brīdinājumu.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

39. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Ja citai dalībvalstij ir attiecīgi papildu vai laboti burtciparu dati, kas minēti 20. panta 2. punktā, šī dalībvalsts nekavējoties tos nosūta izdevējai dalībvalstij, lai tā varētu papildināt brīdinājumu.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja dalībvalstij, kura nav brīdinājuma izdevēja dalībvalsts, ir pierādījumi, ka datos ir faktu kļūda vai ka dati saglabāti nelikumīgi, tad attiecīgā valsts iespējami drīz, bet ne vēlāk kā desmit dienās pēc tam, kad tai kļuvis zināms minētais pierādījums, apmainoties ar papildinformāciju, par to informē brīdinājuma izdevēju dalībvalsti. Izdevēja dalībvalsts pārbauda šo informāciju un vajadzības gadījumā attiecīgo ierakstu nekavējoties labo vai dzēš.

3.  Ja dalībvalstij, kura nav brīdinājuma izdevēja dalībvalsts, ir pierādījumi, ka datos ir faktu kļūda vai ka dati saglabāti nelikumīgi, tad attiecīgā valsts iespējami drīz, bet ne vēlāk kā divās darbdienās pēc tam, kad tai kļuvis zināms minētais pierādījums, apmainoties ar papildinformāciju, par to informē brīdinājuma izdevēju dalībvalsti. Izdevēja dalībvalsts pārbauda šo informāciju un vajadzības gadījumā septiņās darbadienās no paziņojuma saņemšanas brīža attiecīgo ierakstu labo vai dzēš.

Pamatojums

Kļūdu labošanai SIS vajadzētu būt visu pušu prioritātei. Ja dalībvalsts uzzina par kļūdu brīdinājumā, ko ievadījusi cita dalībvalsts, tai nebūtu jāgaida desmit dienas, lai informētu izdevēju dalībvalsti par šo kļūdu. Tas būtu jādara nekavējoties un ne vēlāk kā 48 stundu laikā. Līdzīgā veidā, saņemot informāciju par iespējamu kļūdu, izdevējas dalībvalsts rīcībā vajadzētu būt septiņām dienām, lai kļūdu labotu vai paskaidrotu, ka kļūdas nav. Tas atbilst grozījumam, kas ierosināts 34. panta 4. punktam par darbībām, lai dzēstu brīdinājumus, kad Sirene birojs ir informējis, ka tie ir lieki.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja dalībvalstis nespēj vienoties divu mēnešu laikā no brīža, kad pirmoreiz atklājās pierādījumi, kā aprakstīts 3. punktā, tad dalībvalsts, kura nav izdevusi brīdinājumu, jautājumu nodod attiecīgajām valsts uzraudzības iestādēm lēmuma pieņemšanai.

4.  Ja dalībvalstis nespēj vienoties divu mēnešu laikā no brīža, kad pirmoreiz atklājās pierādījumi, kā aprakstīts 3. punktā, tad dalībvalsts, kura nav izdevusi brīdinājumu, jautājumu nodod attiecīgajām valsts uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 52. pantā paredzēto sadarbību.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis apmainās ar papildinformāciju, ja persona sūdzas, ka viņš vai viņa nav tā persona, par kuru izdots brīdinājums. Ja pārbaudē konstatē, ka tās tiešām ir divas dažādas personas, sūdzības iesniedzēju informē par 42. pantā minētajiem pasākumiem.

5.  Dalībvalstis apmainās ar papildinformāciju, ja persona sūdzas, ka viņš vai viņa nav tā persona, par kuru izdots brīdinājums. Ja pārbaudē konstatē, ka tās tiešām ir divas dažādas personas, sūdzības iesniedzēju informē par 42. pantā minētajiem pasākumiem un tās tiesībām uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 49. panta 1. punktu.

Pamatojums

Ja persona SIS ir nepareizi identificēta, tai vajadzētu būt tiesībām uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 49. panta 1. punktu. Attiecīgā persona par to būtu jāinformē uzreiz, tiklīdz kļuvis skaidrs, ka tā ir nepareizi identificēta.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

39. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja par kādu personu SIS jau ir ievadīts brīdinājums, tad dalībvalsts, kura datubāzē ievada jaunu brīdinājumu, par brīdinājuma ievadīšanu vienojas ar dalībvalsti, kas ievadījusi pirmo brīdinājumu. Vienošanos panāk, apmainoties ar papildinformāciju.

svītrots

Pamatojums

Šis noteikums jau ir paredzēts un labāk izklāstīts 23.b pantā par „brīdinājumu saderību”.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jebkurš notikums, kurš ietekmē vai var ietekmēt SIS drošību un var kaitēt SIS datiem vai izraisīt to zudumu, ir uzskatāms par drošības starpgadījumu, jo īpaši, ja ir radusies piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

1.  Jebkurš notikums, kurš ietekmē vai var ietekmēt SIS drošību un var kaitēt SIS datiem vai izraisīt to zudumu, ir uzskatāms par drošības starpgadījumu, jo īpaši, ja ir radusies nesankcionēta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai, Aģentūrai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības starpgadījumiem. Aģentūra paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības starpgadījumiem.

3.  Neskarot paziņošanu un informēšanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 33. pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu, dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai, Aģentūrai, valsts uzraudzības iestādei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības starpgadījumiem. Ja drošības starpgadījums skāris SIS centrālo sistēmu, Aģentūra par šiem drošības starpgadījumiem nekavējoties paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Sniedz dalībvalstīm informāciju par drošības starpgadījumu, kas ietekmē vai var ietekmēt SIS darbību dalībvalstī vai Aģentūrā vai citu dalībvalstu ievadīto vai nosūtīto datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, un par to ziņo saskaņā ar starpgadījumu pārvaldības plānu, ko nodrošina Aģentūra.

4.  Informāciju par drošības starpgadījumu, kas ietekmē vai var ietekmēt SIS darbību dalībvalstī vai Aģentūrā vai citu dalībvalstu ievadīto vai nosūtīto datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, nekavējoties sniedz dalībvalstīm, un par to ziņo saskaņā ar starpgadījumu pārvaldības plānu, ko nodrošina Aģentūra.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

40. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja rodas drošības starpgadījums, dalībvalstis un eu-LISA sadarbojas.

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

40. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā datu subjektus informē saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 34. pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 31. pantu.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

40. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c  Komisija par nopietniem starpgadījumiem nekavējoties ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

40. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.d  Ja drošības starpgadījuma iemesls ir datu ļaunprātīga izmantošana, dalībvalstis, Eiropols, Eurojust un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nodrošina, ka saskaņā ar 53.a pantu tiek piemēroti sodi vai disciplināri pasākumi.

Pamatojums

Ja drošības starpgadījumu ir izraisījis kāds, kuram ir piekļuve SIS un kurš ir ļaunprātīgi izmantojis datus, šai personai būtu jāpiemēro sankcijas.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  SIRENE birojs sazinās ar lūguma iesniedzēju iestādi, lai noskaidrotu, vai brīdinājums attiecas uz vienu un to pašu personu;

(a)  SIRENE birojs nekavējoties sazinās ar lūguma iesniedzēju iestādi, lai noskaidrotu, vai brīdinājums attiecas uz vienu un to pašu personu;

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja dažādu avotu pārbaudē atklājas, ka jaunā brīdinājuma subjekts un persona, kas jau norādīta SIS, patiešām ir viena un tā pati persona, SIRENE birojs piemēro 39. panta 6. punktā minēto procedūru vairāku brīdinājumu ievadīšanai. Ja pārbaudē atklājas, ka tās ir divas dažādas personas, SIRENE birojs apstiprina lūgumu ievadīt otru brīdinājumu, pievienojot vajadzīgos elementus, lai novērstu nepareizu identifikāciju.

(b)  ja dažādu avotu pārbaudē atklājas, ka jaunā brīdinājuma subjekts un persona, kas jau norādīta SIS, patiešām ir viena un tā pati persona, SIRENE birojs piemēro 23.a pantā minēto procedūru vairāku brīdinājumu ievadīšanai. Ja pārbaudē atklājas, ka tās ir divas dažādas personas, SIRENE birojs apstiprina lūgumu ievadīt otru brīdinājumu, pievienojot vajadzīgos elementus, lai novērstu nepareizu identifikāciju.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja personu, uz kuru faktiski attiecas brīdinājums, var sajaukt ar personu, kuras identitāte ir izmantota ļaunprātīgi, izdevēja dalībvalsts ar minētās personas skaidri izteiktu piekrišanu brīdinājumam pievieno datus par pēdējo minēto personu, lai izvairītos no nepareizas identifikācijas negatīvām sekām.

1.  Ja personu, uz kuru faktiski attiecas brīdinājums, var sajaukt ar personu, kuras identitāte ir izmantota ļaunprātīgi, izdevēja dalībvalsts ar minētās personas skaidri izteiktu piekrišanu brīdinājumam pievieno datus par pēdējo minēto personu, lai izvairītos no nepareizas identifikācijas negatīvām sekām. Visām personām, kuru identitāte ir ļaunprātīgi izmantota, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu informācijas apstrādei.

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta nolūkiem SIS drīkst ievadīt un turpmāk apstrādāt vienīgi šādus personas datus:

3.  Šā panta nolūkiem un saskaņā ar personas, kuras identitāte tika ļaunprātīgi izmantota kādā no datu kategorijām, nepārprotamu piekrišanu SIS drīkst ievadīt un turpmāk apstrādāt vienīgi šādus personas datus:

Pamatojums

Ir svarīgi atkārtoti uzsvērt, ka minētos personas datus var ievadīt SIS tikai pēc tam, kad ir saņemta skaidra tās personas piekrišana, kuras identitāte tikusi ļaunprātīgi izmantota.

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  dzimums;

(h)  dzimte;

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 3. punktā minētos datus dzēš vienlaikus ar atbilstošo brīdinājumu vai agrāk, ja attiecīgā persona to lūdz.

5.  Šā panta 3. punktā minētos datus dzēš, tiklīdz to pieprasa persona, kuras identitāte tika ļaunprātīgi izmantota, vai vienlaikus ar atbilstošā brīdinājuma dzēšanu.

Pamatojums

Komisijas teksts ir nedaudz maldinošs. Ir skaidrāk sākt ar tās personas tiesībām, kuras identitāte tikusi ļaunprātīgi izmantota, pieprasīt datu dzēšanu, tiklīdz šī persona to vēlas. Pēc tam, ja šāda pieprasījuma nav, minētos datus dzēš automātiski, kad tiek dzēsts attiecīgais brīdinājums.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulu (EK) Nr. 45/2001 piemēro personas datu apstrādei, ko veic Aģentūra saskaņā ar šo regulu.

1.  Regulu (EK) Nr. 45/2001 piemēro personas datu apstrādei, ko veic Aģentūra un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Regulu 2016/679 piemēro tādai personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 29. pantā minētās iestādes, ar nosacījumu, ka nav piemērojami valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

2.  Personas datu apstrādei, ko veic saskaņā ar šo regulu, piemēro Regulu (ES) Nr. 2016/679, izņemot gadījumus, kad šādu apstrādi veic dalībvalstu kompetentās iestādes, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, izpildītu kriminālsodus vai aizsargātu pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

46. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Personas datu apstrādei, ko saskaņā ar šo regulu veic dalībvalstu kompetentās iestādes, lai novērstu, atklātu, izmeklētu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus vai aizsargātu pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem, piemēro valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

46. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Personas datu apstrādei, ko saskaņā ar šīs regulas 30. pantu veic Eiropols, piemēro Regulu (ES) 2016/794.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecībā uz datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus, tostarp, lai aizsargātu pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem un novērstu tos, piemēro valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

svītrots

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

47. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesības uz piekļuvi, neprecīzu datu labošanu un nelikumīgi glabātu datu dzēšanu

Tiesības uz piekļuvi, neprecīzu datu labošanu un ierobežošanu un nelikumīgi glabātu datu dzēšanu

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datu subjektu tiesības piekļūt datiem, kas attiecas uz šīm personām un kas ir ievadīti SIS, un tiesības uz šo datu labošanu vai dzēšanu īsteno saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā attiecīgās personas atsaucas uz minētajām tiesībām.

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 15., 16., 17. un 18. pantu, jebkuram trešās valsts valstspiederīgajam ir tiesības piekļūt datiem, kas attiecas uz šo personu un ierakstīti SIS, un iegūt šos datus, un tiesības uz to, lai tiktu laboti vai papildināti neprecīzi dati un dzēsti pretlikumīgi ierakstīti dati, kas attiecas uz šo personu, un lai šādu datu apstrāde tiktu ierobežota.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Attiecīgā gadījumā piemēro Direktīvas (ES) 2016/680 14.–18. pantu.

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

47. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šādos gadījumos dalībvalstis paredz, ka pārzinis datu subjektu bez liekas kavēšanās rakstiski informē par piekļuves atteikumu vai ierobežošanu un par atteikuma vai ierobežošanas iemesliem. Šādu informāciju var nesniegt, ja tās sniegšana apdraudētu kādu no šajā punktā noteiktajiem nolūkiem. Dalībvalstis paredz, ka pārzinis informē datu subjektu par iespēju iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē vai vērsties tiesā.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

47. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis paredz, ka pārzinis dokumentē faktiskos vai juridiskos iemeslus, kuri ir lēmuma pamatā. Minēto informāciju dara pieejamu uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

47. pants – 4. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šādos gadījumos dalībvalstis pieņem pasākumus, kuri paredz, ka datu subjekta tiesības var īstenot arī ar kompetento uzraudzības iestāžu starpniecību.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Attiecīgo personu informē, tiklīdz iespējams un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 60 dienas pēc datuma, kad šī persona iesniedz piekļuves pieteikumu, vai agrāk, ja to paredz valsts tiesību akti.

5.  Attiecīgo personu informē, tiklīdz iespējams un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 dienas pēc datuma, kad šī persona iesniedz piekļuves pieteikumu, vai agrāk, ja to paredz valsts tiesību akti, turklāt neatkarīgi no tā, vai persona ir Savienības teritorijā vai nav.

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Attiecīgo personu informē par papildpasākumiem, kas veikti, īstenojot viņas tiesības uz labojumiem un dzēšanu, tiklīdz iespējams un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc datuma, kad šī persona iesniedz labojuma vai dzēšanas pieteikumu, vai agrāk, ja to paredz valsts tiesību akti.

6.  Attiecīgo personu informē par papildpasākumiem, kas veikti, īstenojot tās tiesības uz labojumiem, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, tiklīdz iespējams un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 60 dienas pēc datuma, kad šī persona iesniedz labojuma, dzēšanas vai apstrādes ierobežošanas pieteikumu, vai agrāk, ja to paredz valsts tiesību akti. Personu informē saskaņā ar šo punktu, turklāt neatkarīgi no tā, vai tā ir Savienības teritorijā vai nav.

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Trešo valstu valstspiederīgos, par ko saskaņā ar šo regulu izdots brīdinājums, informē saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantu. Šo informāciju sniedz rakstiski, pievienojot kopiju lēmumam, kas ir brīdinājuma pamatā, kā minēts 24. panta 1. punktā, vai atsauci uz minēto lēmumu.

1.  Trešo valstu valstspiederīgos, par ko saskaņā ar šo regulu izdots brīdinājums, izdevēja dalībvalsts īsākajā termiņā un jebkurā gadījumā vēlākais 30 dienās pēc brīdinājuma par viņiem ievadīšanas informē saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. un 14pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 12. un 13. pantu. Šo informāciju sniedz rakstiski, pievienojot kopiju lēmumam, kas ir brīdinājuma pamatā, kā minēts 24. panta 1. punktā, vai atsauci uz minēto lēmumu.

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo informāciju nesniedz,

2.  Šo informāciju nesniedz tad, ja attiecīgās valsts tiesību aktos ir atļauti ierobežojumi tiesībām uz informāciju, jo īpaši nolūkā garantēt valsts drošību, aizsardzību, sabiedrisko drošību, kā arī nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, un saukt pie atbildības par tiem.

(f)  ja:

 

i)  no attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā nav iegūti personas dati;

 

un

 

ii)  informācijas sniegšana nav iespējama, vai tā ir saistīta ar nesamērīgu piepūli;

 

(g)  ja attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam jau ir šī informācija;

 

(h)  ja attiecīgās valsts tiesību aktos ir atļauti ierobežojumi tiesībām uz informāciju, jo īpaši nolūkā garantēt valsts drošību, aizsardzību, sabiedrisko drošību, kā arī nolūkā novērst, izmeklēt un atklāt noziedzīgus nodarījumus, un sodīt par tiem.

 

(Komisijas priekšlikuma angļu valodas versijā nav pareiza apakšpunktu numerācija.)

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ikviena persona var vērsties tiesā vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem kompetentā iestādē, lai saistībā ar brīdinājumu, kas attiecas uz konkrēto personu, iegūtu piekļuvi informācijai, labotu vai dzēstu informāciju vai saņemtu kompensāciju.

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 77.–82. pantu un 79. pantu un Direktīvas (ES) 2016/680 52.–56. pantu, ikviena persona var vērsties tiesā vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem kompetentā iestādē, lai saistībā ar brīdinājumu, kas attiecas uz konkrēto personu, iegūtu piekļuvi informācijai, labotu vai dzēstu informāciju vai iegūtu apstrādes ierobežojumu un kompensāciju.

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai gūtu pilnīgu pārskatu par tiesiskās aizsardzības līdzekļu darbību, valsts uzraudzības iestādes ir aicinātas izstrādāt standarta statistikas sistēmas, lai katru gadu ziņotu par:

Lai gūtu pilnīgu pārskatu par tiesiskās aizsardzības līdzekļu darbību, valsts uzraudzības iestādes izstrādā standarta statistikas sistēmas, lai katru gadu ziņotu par:

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieprasījumu skaitu, kas iesniegti datu pārzinim par neprecīzu datu labošanu un nelikumīgi glabātu datu dzēšanu, un to gadījumu skaitu, kad dati ir laboti vai dzēsti;

(c)  pieprasījumu skaitu, kas iesniegti datu pārzinim par neprecīzu datu labošanu un nelikumīgi glabātu datu dzēšanu vai apstrādes ierobežojumu, un to gadījumu skaitu, kad dati ir laboti vai dzēsti;

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pieprasījumu skaitu, kas iesniegti valsts uzraudzības iestādei par neprecīzu datu labošanu un nelikumīgi glabātu datu dzēšanu;

(d)  pieprasījumu skaitu, kas iesniegti valsts uzraudzības iestādei par neprecīzu datu labošanu un nelikumīgi glabātu datu dzēšanu vai apstrādes ierobežojumu;

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  to gadījumu skaitu, kad tiesa ir lēmusi par labu prasītājam jebkurā lietas jautājumā;

(f)  to gadījumu skaitu, kad tiesa ir lēmusi par labu prasītājam jebkurā lietas jautājumā, un to gadījumu skaitu, kuros saņemta kompensācija;

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka neatkarīga uzraudzības iestāde vai iestādes, kas norīkotas katrā dalībvalstī un kam piešķirtas Direktīvas (ES) 2016/680 VI nodaļā vai Regulas (ES) 2016/679 VI nodaļā minētās pilnvaras, neatkarīgi uzrauga SIS personas datu apstrādes likumīgumu attiecīgās valsts teritorijā un to nosūtīšanas no attiecīgās valsts teritorijas, kā arī papildinformācijas apmaiņas un turpmākās apstrādes likumīgumu.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka neatkarīgās uzraudzības iestādes, kas norīkotas katrā dalībvalstī un kam piešķirtas Direktīvas (ES) 2016/680 VI nodaļā vai Regulas (ES) 2016/679 VI nodaļā minētās pilnvaras, neatkarīgi uzrauga SIS personas datu apstrādes likumīgumu attiecīgās valsts teritorijā un to nosūtīšanas no attiecīgās valsts teritorijas, kā arī papildinformācijas apmaiņas un turpmākās apstrādes likumīgumu.

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecīgās valsts uzraudzības iestāde nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta attiecīgās valsts N.SIS veikto datu apstrādes operāciju revīzija saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem. Revīziju veic valsts uzraudzības iestāde(-s) vai valsts uzraudzības iestāde(-s) tieši pasūta revīziju no neatkarīga datu aizsardzības revidenta. Valsts uzraudzības iestāde vienmēr saglabā pār neatkarīgo revidentu un uzņemas atbildību.

2.  Attiecīgās valsts uzraudzības iestādes nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta attiecīgās valsts N.SIS veikto datu apstrādes operāciju revīzija saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem. Revīziju veic valsts uzraudzības iestādes, vai valsts uzraudzības iestādes tieši pasūta revīziju no neatkarīga datu aizsardzības revidenta. Valsts uzraudzības iestādes vienmēr saglabā kontroli pār neatkarīgo revidentu un uzņemas atbildību.

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka valsts uzraudzības iestādei ir pietiekami resursi, lai pildītu ar šo regulu noteiktos uzdevumus.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka valsts uzraudzības iestādēm ir pietiekami resursi, lai pildītu ar šo regulu tām noteiktos uzdevumus. Tās arī nodrošina, ka to valstu uzraudzības iestādēm ir iespēja saņemt palīdzību no personām, kurām ir speciālās zināšanas par biometriskajiem datiem.

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

51. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūras uzraudzība

Aģentūru uzraudzība

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka Aģentūras veiktā personu datu apstrāde notiek saskaņā ar šo regulu. Attiecīgi piemēro Regulas (EK) Nr. 45/2001 46. un 47. pantā minētos pienākumus un pilnvaras.

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir atbildīgs par Aģentūras, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras un Eiropola veikto personas datu apstrādes darbību uzraudzību, kā arī par to, lai tiktu nodrošināta šādu darbību veikšana saskaņā ar šo regulu. Attiecīgi piemēro Regulas (EK) Nr. 45/2001 46. un 47. pantā minētos pienākumus un pilnvaras.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados notiek Aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Aģentūrai, Komisijai un valsts uzraudzības iestādēm. Pirms ziņojuma pieņemšanas Aģentūrai dod iespēju izteikt savus apsvērumus.

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados notiek Aģentūras, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras un Eiropola veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Aģentūrai, Komisijai un valsts uzraudzības iestādēm. Pirms ziņojuma pieņemšanas Aģentūrai dod iespēju izteikt savus apsvērumus.

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

51. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam piešķir pietiekamus resursus tam saskaņā ar šo regulu uzticēto uzdevumu izpildei, tostarp atbalstu no personām, kam ir speciālās zināšanas par biometriskajiem datiem.

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties saskaņā ar savām attiecīgajām pilnvarām, aktīvi sadarbojas savu pienākumu ietvarā un nodrošina SIS koordinētu uzraudzību.

1.  Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties saskaņā ar savām attiecīgajām pilnvarām, aktīvi savstarpēji sadarbojas savu pienākumu ietvarā saskaņā ar [62]. pantu [jaunā regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti].

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

52. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kopīgu darbības pārskatu par koordinēto uzraudzību kolēģija, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 2016/679, reizi divos gados nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

4.  Kopīgu darbības pārskatu par koordinēto uzraudzību kolēģija, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 2016/679, katru gadu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

10. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ATBILDĪBA

ATBILDĪBA UN SODI

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts ir atbildīga par jebkuru kaitējumu personai, kas radies, izmantojot N. SIS. Tas attiecas arī uz kaitējumu, ko radījusi izdevēja dalībvalsts, ja tā ievadījusi datus ar faktu kļūdām vai datus saglabājusi nelikumīgi.

1.  Katra dalībvalsts un eu-LISA ir atbildīgas par jebkuru materiālu vai nemateriālu kaitējumu personai, kas radies sakarā ar nelikumīgu datu apstrādes darbību vai jebkuras ar šo regulu nesavienojamas rīcības rezultātā, vai izmantojot N.SIS. Tas attiecas arī uz kaitējumu, ko radījusi izdevēja dalībvalsts, ja tā ievadījusi datus ar faktu kļūdām vai datus saglabājusi nelikumīgi.

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

53. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ikvienai personai vai dalībvalstij, kam sakarā ar nelikumīgu datu apstrādes darbību vai ar šo regulu nesavienojamas rīcības rezultātā radīts materiāls vai nemateriāls kaitējums, ir tiesības saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu no atbildīgās dalībvalsts vai no eu-LISA, ja tā ir atbildīga par nodarīto kaitējumu. Dalībvalsts vai eu-LISA tiek daļēji vai pilnībā atbrīvotas no atbildības, ja tiek pierādīts, ka tās nevar vainot kaitējuma nodarīšanā. Pret dalībvalsti iesniegtās kompensācijas prasības pārvalda ar atbildētājas dalībvalsts tiesību aktu noteikumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu (ES) 2016/680.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

53.a pants

 

Sodi

 

Dalībvalstis nodrošina, ka par jebkādu tādu SIS glabāto datu apstrādi vai papildinformācijas apmaiņu, kas notiek pretrunā šai regulai, soda saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un atturoši, un tie ietver administratīvus sodus un kriminālsodus.

 

Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nodrošina, ka to personālam vai to vienību dalībniekiem, kuri piekļūst SIS šo iestāžu pārraudzībā un kuri SIS uzglabātos datus apstrādā, pārkāpjot šo regulu, disciplināros pasākumus piemēro Aģentūra, vai gadījumā, ja tie ir vienību dalībnieki, to piederības dalībvalsts.

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra izstrādā dienas, mēneša un gada statistiku, norādot ierakstu skaitu pa brīdinājumu kategorijām, saņemto trāpījumu skaitu pa brīdinājumu kategorijām un to, cik reizes notikusi meklēšana SIS, un to, cik reizes piekļūts SIS, lai ievadītu, atjauninātu vai dzēstu brīdinājumu kopumā un par katru dalībvalsti, tostarp statistiku par 26. pantā minēto apspriešanās procedūru. Minētajā statistikā neietver personas datus. Gada statistikas ziņojumu publicē.

3.  Aģentūra izstrādā dienas, mēneša un gada statistiku, norādot ierakstu skaitu pa brīdinājumu kategorijām, saņemto trāpījumu skaitu pa brīdinājumu kategorijām un to, cik reizes notikusi meklēšana SIS, un to, cik reizes piekļūts SIS, lai ievadītu, aizpildītu, atjauninātu vai dzēstu brīdinājumu kopumā un par katru dalībvalsti, tostarp statistiku par 26. pantā minēto apspriešanās procedūru. Minētajā statistikā neietver personas datus. Gada statistikas ziņojumu publicē.

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis, kā arī Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sniedz Aģentūrai un Komisijai informāciju, kas nepieciešama, lai izstrādātu 8. un 7. punktā minētos ziņojumus.

4.  Dalībvalstis, kā arī Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sniedz Aģentūrai un Komisijai informāciju, kas nepieciešama, lai izstrādātu 3., 8. un 7. punktā minētos ziņojumus.

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

54. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Aģentūra iesniedz dalībvalstīm, Komisijai, Eiropolam un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai visus sagatavotos statistikas ziņojumus. Lai uzraudzītu to, kā tiek īstenoti Savienības tiesību akti, Komisijai ir jābūt iespējai pieprasīt, lai Aģentūra regulāri vai ad hoc sniedz papildu īpašus statistikas ziņojumus par SIS un SIRENE komunikācijas darbību un izmantojumu.

5.  Aģentūra iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, dalībvalstīm, Komisijai, Eiropolam, Eurojust, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam visus sagatavotos statistikas ziņojumus un jebkādus pieprasītus īpašos statistikas ziņojumus. Lai uzraudzītu to, kā tiek īstenoti Savienības tiesību akti, Komisijai ir jābūt iespējai pieprasīt, lai Aģentūra regulāri vai ad hoc sniedz papildu īpašus statistikas ziņojumus par SIS un SIRENE komunikācijas darbību un izmantojumu.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

54. pants – 6. punkts – l daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 3. līdz 5. punkta un 15. panta 5. punkta nolūkos Aģentūra izveido, īsteno un mitina centrālo repozitoriju savās tehniskajās tīmekļa vietnēs, kurš satur datus, kas minēti šā panta 3. punktā un 15. panta 5. punktā, minētie dati neļauj identificēt personas un ļauj Komisijai un 5. punktā minētajām aģentūrām iegūt minētos ziņojumus un statistiku. Aģentūra dalībvalstīm, Komisijai, Eiropolam un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai piešķir piekļuvi centrālajam repozitorijam ar aizsargātu piekļuvi, izmantojot komunikācijas infrastruktūru, kas kontrolē piekļuvi un konkrētus lietotāju profilus vienīgi ziņojumu un statistikas nolūkā.

Šā panta 3., 4. un 5. punkta un 15. panta 5. punkta nolūkos Aģentūra izveido, īsteno un mitina centrālo repozitoriju savās tehniskajās tīmekļa vietnēs, kurš satur datus, kas minēti šā panta 3. punktā un 15. panta 5. punktā, minētie dati neļauj identificēt personas un ļauj Komisijai un 5. punktā minētajām aģentūrām iegūt minētos ziņojumus un statistiku. Pēc pieprasījuma Aģentūra dalībvalstīm, Komisijai, Eiropolam, Eurojust un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai sniedz piekļuvi centrālā repozitorija konkrētām sadaļām un informācijai ar aizsargātu piekļuvi, izmantojot komunikācijas infrastruktūru, kas kontrolē piekļuvi un konkrētus lietotāju profilus vienīgi ziņojumu un statistikas nolūkā.

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

54. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Divus gadus pēc SIS darbības sākšanas un pēc tam reizi divos gados Aģentūra iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par centrālās SIS un komunikācijas infrastruktūras tehnisko darbību, tostarp to drošību, un papildinformācijas divpusēju un daudzpusēju apmaiņu starp dalībvalstīm.

7.  Vienu gadu pēc SIS darbības sākšanas un pēc tam reizi divos gados Aģentūra iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par centrālās SIS un komunikācijas infrastruktūras tehnisko darbību, tostarp to drošību, pirkstu nospiedumu automātiskās identifikācijas sistēmas ieviešanu un papildinformācijas divpusēju un daudzpusēju apmaiņu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

54. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Trīs gadus pēc SIS darbības sākšanas un pēc tam reizi četros gados Komisija sagatavo vispārēju izvērtējumu par centrālo SIS un papildinformācijas divpusēju un daudzpusēju apmaiņu starp dalībvalstīm. Šajā vispārējā novērtējumā iekļauj sasniegto rezultātu analīzi salīdzinājumā ar mērķiem, izvērtējumu par to, vai pamatojums joprojām ir spēkā, par šīs regulas piemērošanu saistībā ar centrālo SIS, centrālās SIS drošību un turpmāko darbību iespējamo ietekmi. Komisija izvērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

8.  Vienu gadu pēc SIS darbības sākšanas un pēc tam reizi divos gados Komisija sagatavo vispārēju izvērtējumu par centrālo SIS un papildinformācijas divpusēju un daudzpusēju apmaiņu starp dalībvalstīm. Šajā vispārējā novērtējumā ņem vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu un tajā iekļauj sasniegto rezultātu analīzi salīdzinājumā ar mērķiem, izvērtējumu par to, vai pamatojums joprojām ir spēkā, par šīs regulas piemērošanu saistībā ar centrālo SIS, centrālās SIS drošību un turpmāko darbību iespējamo ietekmi. Šis vispārējais novērtējums attiecas arī uz pirkstu nospiedumu automātiskā reģistra funkcijas izveidi un informācijas kampaņām par SIS, ko Komisija rīko saskaņā ar 19. pantu. Komisija izvērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

54.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 4. punktā, 22. panta -1. punktā, 27. panta 2.a punktā, 28. panta 4. punktā un 58. panta 2.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 4. punktā, 22. panta -1. punktā, 27. panta 2.a punktā, 28. panta 4. punktā un 58. panta 2.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 8. panta 4. punktu, 22. panta -1. punktu, 27. panta 2.a punktu, 28. panta 4. punktu un 58. panta 2.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  To piemēro no dienas, ko nosaka Komisija pēc tam, kad:

2.  To piemēro no ... [viens gads pēc spēkā stāšanās dienas], izņemot 5. pantu, 8. panta 4. punktu, 9. panta 1. punktu, 15. panta 5. un 6. punktu, 20. panta 3. un 4. punktu, 22. panta -1. un 2. punktu, 27. panta 2.a punktu, 28. panta 4. punktu, 42. panta 4. punktu, 54. panta 6. punktu, 54.a pantu, 55. pantu un 58. panta 2.a punktu, kas stājas spēkā šīs regulas spēkā stāšanās dienā.

(a)  ir pieņemti vajadzīgie īstenošanas pasākumi;

 

(b)  dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai, ka tās veikušas tehniskos un juridiskos pasākumus, kas vajadzīgi SIS datu apstrādei un papildinformācijas apmaiņai saskaņā ar šo regulu;

 

(c)  Aģentūra ir informējusi Komisiju par to, ka ir pabeigtas visas testēšanas darbības attiecībā uz CS-SIS un mijiedarbību starp CS-SIS un N.SIS.

 

Pamatojums

Būtu jānorāda noteikts regulas piemērošanas datums, kuru tomēr vajadzības gadījumā varētu grozīt ar deleģēto aktu (sk. grozījumu par 2.a punktu). Līdz tam noteikumiem par īstenošanas pasākumiem un deleģētajiem aktiem vajadzētu būt tieši piemērojamiem, lai pēc to stāšanās spēkā uzreiz varētu sākt darbu pie šiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

58. pants – 2.a punkts a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 54.a pantu attiecībā uz šīs regulas spēkā stāšanās dienas grozīšanu.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Kaut gan pašreizējais Šengenas Informācijas Sistēmas II (“SIS II”) tiesiskais regulējums tika saskaņots līdz 2006./2007. gadam, tas stājās spēkā tikai 2013. gada 9. aprīlī, kad SIS II sistēma bija gatava darbam.

Tomēr, pat pēc šī ļoti nepatīkamā kavējuma un neraugoties uz to, ka nācās ieguldīt astoņas reizes vairāk līdzekļu, nekā sākotnēji bija plānots, SIS II ir kļuvusi par Eiropas mēroga veiksmes stāstu. Kā liecina Komisijas izvērtējuma ziņojums un SIS II statistika, brīdinājumu un meklēšanas trāpījumu skaits pastāvīgi pieaug.

Tomēr ir daudz aspektu, kurus dalībvalstis vēl var uzlabot. Novērtējums, kas pievienots pašreizējiem priekšlikumiem, kā arī attiecībā uz Šengenas izvērtēšanas mehānismu veiktie izvērtējumi un sniegtie ieteikumi reizēm norāda uz nopietnām problēmām, kas izriet no tā, ka SIS II tiesiskais regulējums nav īstenots vai ir nepareizi īstenots. Pie tām pieder gan datu kvalitātes problēmas, nepietiekama galalietotāju apmācība, gan nepietiekama informācija par brīdinājumiem un SIRENE biroju kavēšanās ar turpmākām darbībām pēc tam, kad meklēšanas rezultātā ir gūts trāpījums. Tas rada īpašas bažas attiecībā uz terorisma apdraudējumu gadījumiem.

SIS tiek veikti regulāri izvērtējumi, un to atspoguļo arī minētie jaunie priekšlikumi un šim ziņojuma projektam pievienotie grozījumi. Tomēr referents aicina dalībvalstis ātri īstenot visus tām adresētos ieteikumus un bez kavēšanās veikt visus pasākumus, lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā SIS II saskaņā ar tās tiesisko regulējumu.

Referenta nostāja pret jaunajiem priekšlikumiem

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus, jo tie vēl vairāk nostiprina SIS, uzsver tās patiesi eiropeisko būtību, saglabā tās galvenās īpašības un risina dažus trūkumus valstu līmenī.

Tomēr referents uzskata, ka ir iespējams veikt uzlabojumus, un šajā nolūkā ar šo ziņojuma projektu iesniedz grozījumus. Tos var sadalīt turpmāk minētajās galvenajās grupās.

Arhitektūra

Referents pilnībā apzinās to, ka sistēmas struktūra ir jāpastiprina, jo ir jārēķinās ar to, ka sistēmai būs arvien vairāk lietotāju, tajā tiks glabāts arvien vairāk datu, jo īpaši biometrisko datu, un tai būs nepieciešamas jaunas meklēšanas iespējas. Ir skaidrs, ka tai kā galvenajai Eiropas tiesībaizsardzības un robežsardzes lielapjoma IT sistēmai ir jebkurā laikā jābūt droši pieejamai galalietotājiem. Tomēr referents šaubās par to, vai Komisijas ierosinātais risinājums, tas ir, paredzēt visām dalībvalstīm pienākumu glabāt datu bāzes valsts eksemplāru, ir pareizais virziens. Parlaments vienmēr ir skeptiski izturējies pret valsts mēroga un tehniskajiem eksemplāriem (kopijām), galvenokārt tāpēc, ka tie rada risku no datu aizsardzības un drošības viedokļa. Tomēr Parlaments, cenšoties rast kompromisu, piekrita un joprojām piekrīt tam, ka tās dalībvalstis, kuras vēlas uzturēt valsts eksemplāru, var to darīt. Parlaments nevar piekrist tam, ka būtu jāuzliek šāds pienākums dalībvalstīm, kuras to nevēlas. Pēc tam, kad tika panākta vienošanās par SIS II tiesisko regulējumu, tika ieguldīts daudz pūļu un naudas, lai izveidotu pienācīgi darbojošos centralizētu sistēmu. Referents ir stingri pārliecināts, ka ir jāturpina centieni nodrošināt sistēmas nepārtrauktu pieejamību centralizētā līmenī. Tāpēc referents ierosina veikt vairākus grozījumus, kuru mērķis ir uzlabot centralizētās sistēmas jaudu un pieejamību galalietotājiem. Jo īpaši CS-SIS ir jāietver vēl viens datubāzes eksemplārs, un paralēli visu laiku ir aktīvi jādarbojas rezerves sistēmai. Tāpat jāapsver iespēja palielināt SIS uzticamību un drošību, dublējot visus arhitektūras galvenos elementus, tostarp sakaru infrastruktūru. Visbeidzot, eu-LISA ir jāizraugās kā vienīgā struktūra, kas atbildīga par sakaru infrastruktūru.

Piekļuve sistēmai

Komisija ierosina paredzēt paplašinātas piekļuves iespējas vairākām Eiropas aģentūrām. Kaut gan referents piekrīt šiem priekšlikumiem, viņš tomēr ir iesniedzis vairākus grozījumus, kuru mērķis ir, atsaucoties uz attiecīgo aģentūru pašreizējām pilnvarām, precīzāk definēt apstākļus, kuros tās var piekļūt SIS glabātajiem datiem. Viņš arī ierosina šajā jomā pastiprināt drošības pasākumus, kas varētu būt darbinieku iepriekšēja apmācība, veikto darbību reģistrēšana un pārraudzība.

Referents ir stingri pārliecināts par to, ka sistēma dod pievienoto vērtību, un atzīst vajadzību risināt jaunās drošības problēmas. Viena no tām ir piekļuves nodrošināšana visām relevantajām valstu kompetentajām iestādēm. Kā šīs piekļuves nosacījums tomēr ir jāizvirza, ka uz minētajām iestādēm ir jāattiecas visām tiesību normām par datu aizsardzību, un tas, ka uzraudzības iestādes var pārbaudīt, vai tiesību normas tiek pareizi piemērotas, tostarp, izmantojot Šengenas izvērtējuma mehānismu.

Datu drošība

Ņemot vērā to, kādi ir SIS glabātie dati, datu drošībai ir jābūt vienam no galvenajiem mērķiem. Referents atzīst to, ka eu-LISA un dalībvalstis šajā aspektā ir ieguldījušas daudz pūļu. Tomēr starpgadījumam, kad caur ārēju pakalpojumu sniedzēju no Dānijas notika SIS uzlaušana, vajadzētu kalpot kā atgādinājumam pastiprināt centienus šajās jomās. Referents atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātos jaunos noteikumus par drošības starpgadījumiem. Saistībā ar tiem viņš ierosina vairākus grozījumus, jo īpaši attiecībā uz dažādo iesaistīto iestāžu un dalībvalstu sadarbību. Ņemot vērā gadījumu Dānijā, viņš ierosina arī dalībvalstīm un eu-LISA rūpīgi uzraudzīt līgumslēdzēju darbību. Visbeidzot, viņš ierosina priekšlikumu papildināt ar vēl dažām tādām prasībām attiecībā uz datu drošību, kādas piemēro citām lielapjoma IT sistēmām.

Datu aizsardzība

Ņemot vērā to, ka SIS ir gan imigrācijas, gan tiesībaizsardzības datubāze, datu aizsardzība saistībā ar to ir sarežģīts jautājums. Turklāt uz tās dažādajiem lietotājiem Eiropas un valstu līmenī attiecas plašs tiesību normu klāsts. Tomēr ir jādara viss iespējamais, lai paredzētu pienācīgus drošības pasākumus, kuri būtu arī pietiekami robusti, lai sistēma izturētu ikdienas lietošanas apstākļus. Sistēmas integritātei un leģitimitātei tas ir tikpat būtiski, cik tās panākumi. Tāpēc tiek ierosināts veikt vairākus grozījumus, kuru mērķis ir viest skaidrību, kuri noteikumi ir piemērojami. Turklāt vairāki noteikumi ir pastiprināti un precīzāk saskaņoti ar ES datu aizsardzības regulējumu.

Brīdinājumi, kas izdoti, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par apspriešanās procedūru, kas jāizmanto, lai nepieļautu situāciju, kurā par trešās valsts valstspiederīgo ir izdots brīdinājums nolūkā atteikt ieceļošanu, bet vienlaikus šai personai ir arī kādas dalībvalsts izdots dokuments, ar ko šai personai piešķir tiesības minētajā dalībvalstī uzturēties. Referents atbalsta visus uz dalībvalstu sadarbības uzlabošanu vērstos centienus. Lai nodrošinātu, ka Šengenas zonā arī turpmāk nebūtu jāveic iekšējo robežu kontroles, ir ļoti svarīgi sadarboties.

Tomēr referents pauž nožēlu par to, ka Komisija nav centusies saskaņot kritērijus, kuri jāpiemēro, lai ievietotu brīdinājumu, kas izdots, lai atteiktu ieceļošanu Šengenas zonā. Parlaments arī iepriekš sarunu laikā par SIS II tiesisko regulējumu aicināja panākt lielāku saskaņotību. Kā kompromisa risinājums tika ievietota šāda pārskatīšanas klauzula:

“Komisija trīs gadus pēc 55. panta 2. punktā minētā datuma pārskata šā panta piemērošanu. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija, izmantojot iniciatīvas tiesības atbilstīgi Līgumam, iesniedz vajadzīgos priekšlikumus šā panta grozījumiem, lai panāktu brīdinājumu ievadīšanas kritēriju lielāku saskaņotību.”

Diemžēl vienīgais priekšlikums, ko Komisijas šajā ziņā iesniedza, bija šo punktu ierobežot.

Tāpēc referents ierosina dažus grozījumus, kuru mērķis ir panākt lielāku saskaņotību. Visbeidzot, viņš ierosina to, ka brīdinājumi nolūkā atteikt ieceļošanu būtu jāievada arī par personām, kuras notiesātas par terorismu.

Jauno noteikumu stāšanās spēkā

Šengenas zona pašlaik ir nonākusi sarežģītā situācijā. Terorisma un migrācijas rezultātā iekšējo robežu kontroles ir paildzinājušās, kas rada jaunas problēmas, kuras ir jārisina ātri. Tāpēc referents uzskata, ka pašlaik SIS ir būtiski svarīga šiem nolūkiem un var palīdzēt rast risinājumus. Tāpēc priekšlikumi būtu jāpieņem pēc iespējas drīzāk, jo ar to tiek paredzēti jauninājumi vislielākajā, vislabāk ieviestajā viscentralizētākajā Eiropas informācijas sistēmā, tādējādi rodot Eiropas iedzīvotājus ietekmējošu problēmu konkrētus un tūlītējus risinājumus. Tāpēc referents ierosina, ka jauno tiesisko regulējumu būtu jāsāk piemērot vienu gadu pēc tā stāšanās spēkā. Būtu jāparedz noteikts termiņš, lai nepieļautu ilgus kavējumus, kādi radās ar SIS II tiesisko regulējumu.


Ārlietu komitejaS ATZINUMS (26.7.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Hilde Vautmans

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Tiks vākti ļoti sensitīvi biometriskie dati. Ņemot to vērā, pirms nolemt šos datus reģistrēt SIS, par to vākšanu un izmantošanu jāveic rūpīga analīze. Biometriskie identifikatori ir jāievada un jāmeklē tikai ļoti specifiskos apstākļos, kuri atbilst datu aizsardzības tiesiskajā regulējumā paredzētajai samērīguma prasībai.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Šajā regulā būtu jāparedz obligātie noteikumi par apspriešanos ar valsts iestādēm, ja trešās valsts valstspiederīgajam ir vai viņš varētu iegūt derīgu uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, vai tiesības uzturēties kādā dalībvalstī, un cita dalībvalsts par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo plāno pieņemt vai jau ir ievadījusi brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu. Šāda situācija rada nopietnas neskaidrības robežsardzei, policijai un imigrācijas iestādēm. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt obligātus termiņus ātrām apspriedēm ar konkrētu rezultātu, lai nepieļautu, ka personas, kas rada apdraudējumu, var ieceļot Šengenas zonā.

(21)  Šajā regulā būtu jāparedz obligātie noteikumi par apspriešanos ar valsts iestādēm, ja trešās valsts valstspiederīgajam ir vai viņš varētu iegūt derīgu uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, vai tiesības uzturēties kādā dalībvalstī, un cita dalībvalsts par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo plāno pieņemt vai jau ir ievadījusi brīdinājumu par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu. Šāda situācija rada nopietnas neskaidrības robežsardzei, policijai un imigrācijas iestādēm. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt skaidras vadlīnijas un obligātus termiņus ātrām apspriedēm ar konkrētu rezultātu, lai nepieļautu, ka personas, kas rada apdraudējumu, var ieceļot Šengenas zonā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Datus, kas apstrādāti SIS, piemērojot šo regulu, nevajadzētu nosūtīt vai darīt pieejamus trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

(26)  Datus, kas apstrādāti un tiek glabāti SIS, piemērojot šo regulu, kā arī SIS glabāto informāciju, kas jau darīta pieejama pilnvarotām iestādēm, nevajadzētu nosūtīt vai darīt pieejamu trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

42.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42a)  Vajadzētu prasīt nodrošināt īpašus aizsardzības pasākumus, kas reglamentētu neaizsargātu trešo valstu valstspiederīgo, piemēram, bērnu, personas datu apstrādi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

42.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42b)  Gadījumos, kad iesaistīti bērni, šīs regulas piemērošanā galvenokārt būtu jāņem vērā bērna intereses. SIS ievietotos datus par bērnu vajadzētu izmantot tikai tādiem mērķiem, kas saistīti ar prevenciju, atklāšanu un izmeklēšanu pazudušo bērnu lietās, un bērna interešu aizsardzībai saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

42.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(42c)  Visiem saistībā ar SIS veiktajiem pasākumiem būtu jāatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai. Dalībvalstīm būtu jāpiemēro pamatnostādnes, kuras kopīgi jāizstrādā un jāuzrauga Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, lai iedibinātu tādu vienotu praksi attiecībā uz neatbilstīgo trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumu un sejas attēlu iegūšanu, kas pamatotos uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras sagatavoto kontrolsarakstu. Dalībvalstīm pirkstu nospiedumu un sejas attēla iegūšanas procedūras laikā vienmēr pret nepilngadīgo būtu jāizturas ar cieņu un jāievēro viņa fiziskā integritāte. Dalībvalstīm nebūtu jāizmanto piespiešana, lai panāktu pirkstu nospiedumu iegūšanu no nepilngadīgajiem.

Pamatojums

Saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām pret bērniem jāizturas humāni un ar cieņu, ņemot vērā viņu vecumam atbilstošās vajadzības. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš īpašajai situācijai, kādā atrodas nepilngadīgie. Vienmēr jāņem vērā pirmām kārtām bērna intereses.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53a)  Nevienam šīs regulas grozījumam vai jaunam noteikumam nebūtu jārada nevajadzīgi šķēršļi dalībvalstīm, kuras vēlas vai gatavojas pievienoties Šengenas zonai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju regulāri īsteno kampaņas, lai informētu sabiedrību par SIS mērķiem, glabātajiem datiem, iestādēm, kurām ir piekļuve SIS, un datu subjektu tiesībām. Dalībvalstis sadarbībā ar savām valsts uzraudzības iestādēm izstrādā un īsteno vajadzīgo politiku, lai informētu savus iedzīvotājus par SIS kopumā.

Komisija sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju regulāri īsteno kampaņas, lai informētu sabiedrību, ieskaitot trešo valstu valstspiederīgos, par SIS mērķiem, glabātajiem datiem, iestādēm, kurām ir piekļuve SIS, un datu subjektu tiesībām. Dalībvalstis sadarbībā ar savām valsts uzraudzības iestādēm izstrādā un īsteno vajadzīgo politiku, lai informētu savus iedzīvotājus, tostarp trešo valstu valstspiederīgos, par SIS kopumā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – s apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

s)  personas identifikācijas dokumenta kategorija;

s)  personas pašreizējo vai iepriekšējo identifikācijas dokumentu kategorija vai citu tādu dokumentu kategorija, ko persona līdz šim izmantojusi ar savu vārdu vai pseidonīmiem;

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

u)  personas identifikācijas dokumenta numurs;

u)  personas pašreizējo vai iepriekšējo identifikācijas dokumentu numurs(-i) vai citu tādu dokumentu numurs(-i), ko persona līdz šim izmantojusi ar savu vārdu vai pseidonīmiem;

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, par kuriem izdots brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos, ievada SIS, pamatojoties uz attiecīgās valsts brīdinājumu, kas izriet no kompetento administratīvo vai tiesu iestāžu lēmuma, kurš pieņemts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem procesuālajiem noteikumiem, pamatojoties uz individuālu novērtējumu. Šos lēmumus pārsūdz saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

1.  Datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, par kuriem izdots brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos, ievada SIS, pamatojoties uz attiecīgās valsts brīdinājumu, kas izriet no kompetento administratīvo vai tiesu iestāžu lēmuma, kurā ievērots ne bis in idem princips un kurš pieņemts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem procesuālajiem noteikumiem, pamatojoties uz individuālu novērtējumu. Pilnībā ievērojot Regulu 2016/679, tostarp arī trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri neatrodas Savienības teritorijā, garantē iedarbīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un iespējas šos lēmumus pārsūdzēt, kā arī tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos dzēst, papildināt vai apstiprināt.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un tiesības veikt tiešu meklēšanu šajos datos 24. panta 2. un 3. punkta un 27. panta nolūkos var būt arī attiecīgās valsts tiesu iestādēm — tostarp tām, kuras ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un par tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas —, pildot attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētos uzdevumus, kā arī šādu iestāžu darbības koordinēšanas iestādēm.

2.  Tiesības piekļūt SIS ir tikai pienācīgi pilnvarotiem izraudzītu iestāžu darbiniekiem, kuri saņēmuši pienācīgu apmācību par datu drošību un datu aizsardzību. Tiesības piekļūt SIS ievadītajiem datiem un tiesības veikt tiešu meklēšanu šajos datos 24. panta 2. un 3. punkta un 27. panta nolūkos var būt arī attiecīgās valsts tiesu iestādēm — tostarp tām, kuras ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un par tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas —, pildot attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētos uzdevumus, kā arī šādu iestāžu darbības koordinēšanas iestādēm.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datu subjektu tiesības piekļūt datiem, kas attiecas uz šīm personām un kas ir ievadīti SIS, un tiesības uz šo datu labošanu vai dzēšanu īsteno saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā attiecīgās personas atsaucas uz minētajām tiesībām.

1.  Datu subjektu tiesības piekļūt datiem, kas attiecas uz šīm personām un kas ir ievadīti SIS, un tiesības uz šo datu labošanu vai dzēšanu īsteno saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā attiecīgās personas atsaucas uz minētajām tiesībām, neatkarīgi no tā, vai datu subjekts atrodas Savienības teritorijā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ikviena persona var vērsties tiesā vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem kompetentā iestādē, lai saistībā ar brīdinājumu, kas attiecas uz konkrēto personu, iegūtu piekļuvi informācijai, labotu vai dzēstu informāciju vai saņemtu kompensāciju.

1.  Ikviena persona var vērsties tiesā vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem kompetentā iestādē, lai saistībā ar brīdinājumu, kas attiecas uz konkrēto personu, iegūtu piekļuvi informācijai, labotu vai dzēstu informāciju vai saņemtu kompensāciju neatkarīgi no tā, vai šī persona tajā laikā atrodas Savienības teritorijā.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā

Atsauces

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.4.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Hilde Vautmans

15.5.2017

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

14

21

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā

Atsauces

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Pieņemšanas datums

6.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

3

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Iesniegšanas datums

10.11.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums