Postup : 2016/0407(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0348/2017

Předložené texty :

A8-0348/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0414

ZPRÁVA     ***I
PDF 808kWORD 97k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Jeroen Lenaers

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0881),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0532/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0348/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Členské státy by při uplatňování tohoto nařízení měly zohledňovat nejlepší zájem dítěte, rodinný život, zdravotní stav dotčeného státního příslušníka třetí země a to, zda se v případě dotyčného státního příslušníka třetí země jedná o zranitelnou osobu. Všechna opatření k navrácení státních příslušníků třetích zemí by měla v každém případě dodržovat Listinu základních práv Evropské unie a zásadu nenavracení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby byla zajištěna účinnost navrácení a aby se zvýšila přidaná hodnota záznamů týkajících se navracení, měly by členské státy vkládat do SIS záznamy týkající se všech rozhodnutí o navrácení, která vydají neoprávněně pobývajícím státním příslušníkům třetích zemí podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Za tímto účelem by měly členské státy vložit záznam do SIS rovněž tehdy, jsou-li rozhodnutí, která ukládají nebo prohlašují povinnost návratu, vydána v situacích popsaných v čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice, zejména státním příslušníkům třetích zemí, kterým byl odepřen vstup v souladu s Schengenským hraničním kodexem nebo kteří byli zadrženi nebo zastaveni příslušnými orgány v souvislosti s neoprávněným překročením vnější hranice členského státu po zemi, po moři nebo vzduchem a následně neobdrželi v tomto členském státě povolení k pobytu či oprávnění k pobytu, a státním příslušníkům třetích zemí, jejichž návrat je trestněprávní sankcí nebo důsledkem trestněprávní sankce podle vnitrostátního práva nebo kterých se týká vydávací řízení.

(7)  Aby byla zajištěna účinnost navrácení a aby se zvýšila přidaná hodnota záznamů týkajících se navracení, měly by členské státy vkládat do SIS záznamy týkající se rozhodnutí o navrácení, která byla vydána neoprávněně pobývajícím státním příslušníkům třetích zemí podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Za tímto účelem by měly členské státy vložit záznam do SIS rovněž tehdy, jsou-li rozhodnutí, která ukládají nebo prohlašují povinnost návratu, vydána v situacích popsaných v čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice, zejména státním příslušníkům třetích zemí, kterým byl odepřen vstup v souladu s Schengenským hraničním kodexem nebo kteří byli zadrženi nebo zastaveni příslušnými orgány v souvislosti s neoprávněným překročením vnější hranice členského státu po zemi, po moři nebo vzduchem a následně neobdrželi v tomto členském státě povolení k pobytu či oprávnění k pobytu, a státním příslušníkům třetích zemí, jejichž návrat je trestněprávní sankcí nebo důsledkem trestněprávní sankce podle vnitrostátního práva nebo kterých se týká vydávací řízení. Pro účely tohoto nařízení by členské státy měly mít v zájmu snížení administrativní zátěže možnost nevložit údaje o státních příslušnících třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení, pokud jsou tito státní příslušníci třetích zemí umístěni v zajišťovacím zařízení až do vyhoštění.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Toto nařízení by mělo stanovit společná pravidla pro vkládání záznamů do SIS, jakmile jsou vydána příslušná rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Záznam by měl udávat, zda byla dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země poskytnuta lhůta pro dobrovolné opuštění území, včetně toho, zda byla tato lhůta vzhledem k zvláštním okolnostem daného případu prodloužena, a zda bylo rozhodnutí pozastaveno nebo zda bylo vyhoštění odloženo.

(8)  Toto nařízení by mělo stanovit společná pravidla pro vkládání záznamů do SIS, jakmile jsou vydána příslušná rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Záznam by měl udávat, zda byla dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země poskytnuta lhůta pro dobrovolné opuštění území, včetně toho, zda byla tato lhůta vzhledem k zvláštním okolnostem daného případu prodloužena, zda má státní příslušník třetí země právo se proti rozhodnutí o navrácení odvolat, zda se odvolání proti rozhodnutí o navrácení projednává a zda bylo rozhodnutí pozastaveno nebo zda bylo vyhoštění odloženo.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Členské státy by měly dočasně znepřístupnit existující záznam v SIS o navrácení, pokud byl pozastaven nebo odložen výkon rozhodnutí o navrácení, které bylo vydáno podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, nebo pokud bylo proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, které by mohlo vést k pozastavení jeho výkonu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Je nutné upřesnit kategorie údajů, které lze vkládat do SIS s ohledem na státní příslušníky třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Záznamy týkající se navracení by měly obsahovat pouze takové údaje, které jsou nezbytné k identifikaci subjektů údajů, aby mohly příslušné orgány přijímat informovaná rozhodnutí, aniž by ztrácely čas, a aby byla v případě potřeby zajištěna jejich ochrana ve vztahu k osobám, které jsou ozbrojeny, mají sklon k násilí, uprchlým osobám nebo osobám podílejícím se na činnosti uvedené v článcích 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu26. Za účelem usnadnění identifikace a odhalování vícenásobných identit by měl být v záznamu rovněž uveden odkaz na doklad totožnosti a kopie tohoto dokladu, je-li k dispozici.

(9)  Je nutné upřesnit kategorie údajů, které lze vkládat do SIS s ohledem na státní příslušníky třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Záznamy týkající se navracení by měly obsahovat pouze takové údaje, které jsou nezbytné k identifikaci subjektů údajů, aby mohly příslušné orgány přijímat informovaná rozhodnutí, aniž by ztrácely čas, a aby byla v případě potřeby zajištěna jejich ochrana ve vztahu k osobám, které jsou ozbrojeny, mají sklon k násilí, uprchlým osobám nebo osobám podílejícím se na činnosti uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/54126. Za účelem usnadnění identifikace a odhalování vícenásobných identit by měl být v záznamu rovněž uveden odkaz na doklad totožnosti a kopie tohoto dokladu, je-li k dispozici.

__________________

__________________

26 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Každý členský stát by měl určit orgán odpovědný za výměnu doplňujících informací v souvislosti se záznamy týkajícími se navracení, aby byla zajištěna účinná a rychlá spolupráce mezi členskými státy.

(10)  Každý členský stát by měl určit vnitrostátní orgán fungující 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a odpovědný za výměnu doplňujících informací o státních příslušnících třetích zemí, kterých se týká rozhodnutí o navrácení, aby byla zajištěna účinná a rychlá spolupráce mezi členskými státy. Členské státy by měly mít možnost jako takový vnitrostátní orgán určit svou centrálu SIRENE.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je třeba stanovit postupy, aby mohly členské státy ověřovat splnění povinnosti návratu a potvrdit odchod dotčeného státního příslušníka třetí země členskému státu, který záznam týkající se navracení pořídil. Tyto informace by měly přispět k tomu, aby bylo komplexněji sledováno dodržování rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

(11)  Je třeba stanovit postupy, aby mohly členské státy ověřovat splnění povinnosti návratu a potvrdit členskému státu, který záznam týkající se navracení vložil, odchod dotčeného státního příslušníka třetí země nebo skutečnost, že mu bylo uděleno povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající právo pobytu. Tyto informace by měly přispět k tomu, aby bylo komplexněji sledováno dodržování rozhodnutí o navrácení a podíl úspěšných odvolání proti těmto rozhodnutím podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Záznamy týkající se navracení by měly být vymazány, jakmile byl členský stát nebo příslušný orgán, který rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES vydal, informován o návratu. Je-li rozhodnutí o navrácení spojeno se zákazem vstupu, měl by být tento zákaz vložen do SIS podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly]. V těchto případech by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že nedojde k žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy státní příslušník třetí země opustí schengenský prostor, a aktivací záznamu o zákazu vstupu v SIS.

(12)  Záznamy týkající se navracení by měly být souladu s přezkumným postupem automaticky vymazány, jakmile vyprší platnost záznamu. Tyto záznamy by měly být vymazány také ihned poté, co byl členský stát nebo příslušný orgán, který rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES vydal, informován o návratu nebo, pokud je to nezbytné, v souladu s ustanoveními o slučitelnosti záznamů. Je-li rozhodnutí o navrácení spojeno se zákazem vstupu, měl by být tento zákaz vložen do SIS podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly]. V těchto případech by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že nedojde k žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy státní příslušník třetí země opustí schengenský prostor, a aktivací záznamu o zákazu vstupu v SIS.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Je-li rozhodnutí o navrácení spojeno se zákazem vstupu, členský stát pořizující záznam by měl i v případě, že záznam o navracení není vložen do SIS, zajistit, aby nabyl v SIS účinnosti, jakmile dotčený státní příslušník třetí země opustí území členských států.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  SIS by měl obsahovat mechanismus pro vyrozumění členských států o nesplnění povinnosti návratu ze strany státních příslušníků třetích zemí ve stanovené lhůtě pro dobrovolné opuštění území. Tento mechanismus by měl podpořit členské státy při plnění jejich povinností v souladu s čl. 8 odst. 1 směrnice 2008/115/ES s ohledem na státní příslušníky třetích zemí, kteří povinnost návratu nesplnili.

(13)  SIS by měl obsahovat mechanismus pro vyrozumění členských států o nesplnění povinnosti návratu ze strany státních příslušníků třetích zemí ve stanovené lhůtě pro dobrovolné opuštění území. Tento mechanismus by měl podpořit členské státy při plnění jejich povinností v souladu s čl. 8 odst. 1 a s článkem 11 směrnice 2008/115/ES s ohledem na státní příslušníky třetích zemí, kteří povinnost návratu nesplnili.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Záznamy by měly být v SIS uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění účelu, pro který byly vloženy. V souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly] činí lhůta pro přezkum u záznamů týkajících se státních příslušníků třetích zemí pět let.

(15)  Záznamy by měly být v SIS uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění účelu, pro který byly vloženy. V souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly] činí lhůta pro přezkum u záznamů týkajících se navrácení státních příslušníků třetích zemí tři roky.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Tímto nařízením nejsou dotčeny závazky vyplývající ze Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko vydal dne […],

(28)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko vydal dne 3. května 2017,

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Změnou tohoto nařízení ani doplněním nových ustanovení by neměly vznikat zbytečné překážky pro členské státy, jež hodlají přistoupit nebo právě přistupují k schengenskému prostoru.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  „vyhoštěním“ vyhoštění ve smyslu čl. 3 bodu 5 směrnice 2008/115/ES;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do SIS se vkládají údaje o státních příslušnících třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, za účelem ověření, zda byla splněna povinnost návratu, a na podporu výkonu rozhodnutí. Záznam se do SIS vkládá neprodleně, jakmile bylo rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES vydáno.

1.  Do SIS se okamžitě vkládají údaje o státních příslušnících třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, za účelem ověření, zda byla splněna povinnost návratu, a na podporu výkonu rozhodnutí. Záznam se do SIS vkládá neprodleně, jakmile bylo vydáno rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES a s ustanoveními o slučitelnosti záznamů podle článku 23a nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly].

 

Členské státy nemusí vložit údaje o státních příslušnících třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané za okolností podle čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/115/ES, pokud se týká státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou drženi v zajišťovacím zařízení až do vyhoštění.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V záznamu se bezodkladně uvede lhůta pro dobrovolné opuštění území, která byla poskytnuta státním příslušníkům třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

2.  V záznamu se bezodkladně uvede lhůta pro dobrovolné opuštění území, která byla poskytnuta státním příslušníkům třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES. Je-li tato lhůta prodloužena, záznam je bezodkladně odpovídajícím způsobem aktualizován.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V záznamu se bezodkladně uvede pozastavení a odklad výkonu rozhodnutí o navrácení, které bylo vydáno podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

3.  Členský stát, který záznam pořídil, znepřístupní v SIS záznam o rozhodnutí o navrácení, pokud:

 

a)   výkon rozhodnutí o navrácení byl pozastaven nebo odložen; nebo pokud

 

b)  proti rozhodnutí o navrácení bylo podáno odvolání, které může vést k pozastavení jeho výkonu.

 

Za takových okolností nemají koncoví uživatelé k záznamu přístup. Záznam je přístupný pouze centrálám SIRENE do doby, než je rozhodnutí o návratu potvrzeno nebo zrušeno. Je-li rozhodnutí zrušeno, záznam musí být okamžitě vymazán.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky;

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  pohlaví;

h)  gender;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  údaj o tom, zda je dotyčná osoba ozbrojena, má sklon k násilí nebo jde o uprchlou osobu nebo zda se podílí na činnosti uvedené v článcích 1, 2, 34 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu;

j)  údaj o tom, zda je dotyčná osoba ozbrojena, má sklon k násilí nebo jde o uprchlou osobu nebo zda se podílí na činnosti uvedené v článcích 3 až 12v článku 14 směrnice (EU) 2017/541;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. u

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

u)  daktyloskopické údaje;

u)  údaje o otiscích prstů;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. x a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

xa)  údaje uvedené v písmenech a) až d), f) až i), p) až s) a v) kteréhokoli jiného dokladu totožnosti, který má dotyčná osoba u sebe.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. x b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

xb)  informaci o tom, zda je možné se proti rozhodnutí o navrácení vydanému podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES odvolat;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. x c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

xc)  informaci o tom, zda bylo proti rozhodnutí o navrácení vydanému podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES podáno odvolání.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bez údajů uvedených v písmenech a), g), k), m), n) a w) nelze záznam vložit. Jsou-li k dispozici, vloží se i veškeré ostatní údaje.

Bez údajů uvedených v písmenech a), g), k), m), n), w) a alespoň t) nebo u) nelze záznam vložit. Pro účely zjišťování totožnosti s vysokou přesností se vždy upřednostňují otisky prstů před fotografiemi a zobrazením obličeje. Jsou-li k dispozici, vloží se i veškeré ostatní údaje.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí orgán odpovědný za výměnu doplňujících informací o státních příslušnících třetích zemí, jichž se týká navrácení, v souladu s ustanoveními příručky SIRENE obsaženými v článku 8 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly].

Každý členský stát určí vnitrostátní orgán fungující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby zajistil výměnu a dostupnost všech doplňujících informací o státních příslušnících třetích zemí, kterých se týká rozhodnutí o navrácení v souladu s ustanoveními příručky SIRENE obsaženými v článku 8 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly]. Členské státy mohou jako svůj vnitrostátní orgán určit svou centrálu SIRENE.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy poskytují každý měsíc Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/201136 (dále jen „agentura“) statistické údaje o počtu potvrzených návratů, o tom, zda se návrat uskutečnil v rámci dobrovolného splnění povinnosti návratu, nebo zda se jednalo o nucený návrat, a o třetích zemích určení. Tyto statistiky neobsahují osobní údaje.

3.  Členské státy poskytují každý měsíc Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/201136 (dále jen „agentura“) statistické údaje o počtu potvrzených návratů, o tom, zda se návrat uskutečnil v rámci dobrovolného splnění povinnosti návratu, nebo zda se jednalo o nucený návrat, a o třetích zemích určení. Tyto statistiky neobsahují osobní údaje. Z těchto měsíčních statistických údajů sestaví agentura výroční zprávu, kterou zveřejní v souladu s článkem 11.

__________________

__________________

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  CS-SIS informuje členské státy o jejich záznamech týkajících se navracení, u nichž uplynula lhůta pro dobrovolné opuštění území.

1.  CS-SIS automaticky informuje členské státy o jejich záznamech týkajících se navracení, u nichž uplynula lhůta pro dobrovolné opuštění území, která nebyla prodloužena, nebo u nichž bylo dotyčnému příslušníkovi třetí země vydáno povolení k pobytu či jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li státní příslušník třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení, identifikován příslušným orgánem a týž orgán zjistil, že nebyla splněna povinnost návratu, konzultuje dotyčný orgán prostřednictvím výměny doplňujících informací neprodleně členský stát, který záznam pořídil, aby neprodleně rozhodl o opatřeních, která je nutno přijmout.

2.  Aniž je dotčen článek 6, je-li státní příslušník třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení, identifikován příslušným orgánem a týž orgán zjistil, že nebyla splněna povinnost návratu, konzultuje dotyčný orgán prostřednictvím výměny doplňujících informací neprodleně členský stát, který záznam pořídil, aby rozhodl o opatřeních, která je nutno přijmout. Členský stát, který záznam pořídil, bezodkladně oznámí, jakému opatření dává přednost.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud členský stát hodlá vydat povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu státnímu příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení vložený jiným členským státem, první členský stát nejprve prostřednictvím výměny doplňujících informací konzultuje s členským státem, který záznam pořídil. Členský stát, který záznam pořídil, odpoví do sedmi dnů. Pokud členský stát, který hodlá vydat povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu, rozhodne o jeho vydání, záznam týkající se navracení se vymaže.

1.  Předtím, než se členský stát formálně rozhodne vydat povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu státnímu příslušníku třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení vložený jiným členským státem, první členský stát nejprve prostřednictvím výměny doplňujících informací konzultuje s členským státem, který záznam pořídil. Členský stát, který záznam pořídil, odpoví do sedmi dnů. Konečné rozhodnutí o tom, zda bude státnímu příslušníku třetí země vydáno povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu, přijme konzultující členský stát. Pokud je vydáno povolení k pobytu nebo jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu, záznam týkající se navracení se okamžitě vymaže.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud členský stát hodlá vložit záznam týkající se navracení, jenž se vztahuje na státního příslušníka třetí země, který je držitelem platného povolení k pobytu či jiného povolení zakládajícího oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem, informuje prostřednictvím výměny doplňujících informací členský stát, který povolení vydal, aby tento mohl rozhodnout, zda existují důvody pro jeho zrušení. Členský stát, který povolení vydal, poskytne konečnou odpověď do sedmi dnů.

2.  Předtím, než se členský stát rozhodne vložit záznam týkající se navracení, jenž se vztahuje na státního příslušníka třetí země, který je držitelem platného povolení k pobytu či jiného povolení zakládajícího oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem, informuje prostřednictvím výměny doplňujících informací členský stát, který povolení vydal, aby tento členský stát mohl rozhodnout, zda existují důvody pro jeho zrušení. Členský stát, který povolení vydal, poskytne konečnou odpověď do sedmi dnů. Pokud členský stát, který povolení vydal, rozhodne ponechat jej v platnosti, záznam týkající se navracení nebude vložen.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Je-li při vstupu přes vnější hranice identifikován státní příslušník třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení, informuje členský stát, který dotyčného státního příslušníka identifikoval, neprodleně prostřednictvím výměny doplňujících informací členský stát, který záznam pořídil, za účelem výmazu záznamu.

4.  Je-li při vstupu přes vnější hranice identifikován státní příslušník třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení, členský stát, který dotyčného státního příslušníka identifikoval, co nejdříve, nejpozději však do 12 hodin, informuje prostřednictvím výměny doplňujících informací členský stát, který záznam pořídil, za účelem výmazu záznamu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčeny články 6 a 8, záznamy týkající se navracení jsou vymazány, jakmile je rozhodnutí, na němž byl záznam založen, příslušným orgánem odvoláno nebo zrušeno. Záznamy týkající se navracení jsou vymazány rovněž tehdy, může-li dotčený státní příslušník třetí země prokázat, že území členských států opustil v souladu s rozhodnutím o navrácení, které bylo vydáno podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

1.  Aniž jsou dotčeny články 6 a 8, záznamy týkající se navracení jsou vymazány, jakmile je rozhodnutí, na němž byl záznam založen, příslušným orgánem odvoláno nebo zrušeno. Záznamy týkající se navracení jsou vymazány rovněž tehdy, pokud státní příslušník třetí země prokázal, nebo může později prokázat, že území členských států opustil v souladu s rozhodnutím o navrácení, které bylo vydáno podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Jakmile skončí platnost záznamů o navrácení, automaticky se vymažou v souladu s článkem 34 nařízení 2018/xxx [hraniční kontroly], který upravuje lhůtu pro posouzení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Je-li to nutné, záznamy o navrácení se vymažou v souladu s ustanoveními o slučitelnosti těchto záznamů podle článku 23a nařízení 2018/xxx [hraniční kontroly].

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záznamy týkající se navracení, které byly vloženy s ohledem na osobu, která získala občanství členského státu nebo státu, jehož státní příslušníci požívají práva volného pohybu v Unii, jsou vymazány, jakmile se členský stát, který záznam pořídil, doví nebo je podle článku 39 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly] informován o tom, že dotyčná osoba získala takovéto občanství.

2.  Záznamy týkající se navracení, které byly vloženy s ohledem na osobu, která získala povolení k pobytu, jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu nebo občanství členského státu nebo státu, jehož státní příslušníci požívají práva volného pohybu v Unii, jsou vymazány, jakmile se členský stát, který záznam pořídil, doví nebo je podle článku 39 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly] informován o tom, že dotyčná osoba získala takovéto povolení k pobytu, jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu nebo občanství.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje zpracované v SIS a související doplňující informace podle tohoto nařízení mohou být předány nebo zpřístupněny třetí zemi podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 se souhlasem členského státu, jenž záznam pořídil, pouze za účelem určení totožnosti a vydání dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země v zájmu jeho navrácení.

Údaje zpracované v SIS a související doplňující informace vyměňované podle tohoto nařízení mohou být předány nebo zpřístupněny třetí zemi podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 se souhlasem členského státu, jenž záznam pořídil, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

 

a)   údaje jsou předávány nebo zpřístupňovány pouze za účelem určení totožnosti a vydání dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země v zájmu jeho navrácení,

 

aa)  třetí země výslovně souhlasí s tím, že údaje použije pouze za účelem, k němuž byly poskytnuty, a v rámci toho, co je zákonné a nezbytné pro účely stanovené v písmenu a), a že tyto údaje vymaže, jakmile jejich uchovávání přestane být odůvodněné; a

 

b)   dotyčný státní příslušník třetí země byl informován o tom, že jeho osobní údaje a doplňující informace budou sdíleny s orgány třetí země.

 

O tom, že v členském státě byla podána žádost o mezinárodní ochranu, nesmí být poskytnuty žádné informace údajným původcům pronásledování nebo vážné újmy podle článku 30 směrnice 2013/31/EU nebo v případě, že tato země je rovněž zemí původu žadatele.

 

Údaje zpracované v systému SIS a související doplňující informace vyměňované podle tohoto nařízení nesmí být poskytnuty třetí zemi, pokud rozhodnutí o navrácení bylo znepřístupněno podle čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Nenavracení, nejlepší zájem dítěte, rodinný život a zdravotní stav

 

Členské státy při uplatňování tohoto nařízení plně dodržují základní práva a zásadu nenavracení a vždy zohledňují nejlepší zájem dítěte, rodinný život a zdravotní stav nebo zranitelnost dotyčných osob.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení o statistice v článku 54 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly], vypracovává agentura denní, měsíční a roční statistiky, a to celkově a pro každý členský stát, o počtu záznamů týkajících se navracení vložených do SIS, včetně údajů uvedených v čl. 4 odst. x tohoto nařízení, o oznámeních uvedených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení a o počtu záznamů týkajících se navracení, které byly vymazány v důsledku splnění povinnosti návratu. Agentura vypracovává měsíční a roční statistiky o údajích, které členské státy poskytnou podle čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení. Tyto statistiky neobsahují osobní údaje.

Aniž jsou dotčena ustanovení o statistice v článku 54 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly], vypracovává agentura denní, měsíční a roční statistiky, a to celkově a pro každý členský stát, o počtu záznamů týkajících se navracení vložených do SIS, včetně údajů uvedených v čl. 4 odst. x, xb a xc tohoto nařízení, o oznámeních uvedených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení a o počtu záznamů týkajících se navracení, které byly vymazány v důsledku splnění povinnosti návratu. Agentura vypracovává měsíční a roční statistiky o údajích, které členské státy poskytnou podle čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení. Tyto statistiky neobsahují osobní údaje.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Z veškerých statistických údajů sestaví agentura výroční zprávu a tu zveřejní. Tuto zprávu předá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Není-li tak stanoveno v tomto nařízení, použijí se na údaje vložené a zpracované v SIS podle tohoto nařízení ustanovení týkající se povinností členských států a agentury, vkládání zpracování záznamů, podmínek přístupu k záznamům a jejich uchovávání, zpracovávání údajů, ochrany údajů, odpovědnosti a monitorování a statistik obsažená v článcích 6 až 19, čl. 20 odst. 3 a 4, v článcích 21, 22, 28, čl. 29 odst. 4 a článcích 33 až 54 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly].

Není-li tak stanoveno v tomto nařízení, použijí se na údaje vložené a zpracované v SIS podle tohoto nařízení ustanovení týkající se povinností členských států a agentury, vkládání, zpracování, aktualizace a slučitelnosti záznamů, podmínek přístupu k záznamům a jejich uchovávání, zpracovávání údajů, ochrany údajů, odpovědnosti a monitorování a statistik obsažená v článcích 3, 6 až 19, čl. 20 odst. 3 a 4, v článcích 21, 22, 23a, čl. 29 odst. 4 a článcích 33 až 54 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Používání Schengenského informačního systému ke sdílení informací o rozhodnutích o navracení je dalším malým, ale zásadním krokem z řady opatření Unie, jejichž cílem je zlepšit efektivitu navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Zlepšení efektivity politiky Unie v oblasti navracení je klíčové pro zachování důvěry veřejnosti v politiku Unie v oblasti migrace a azylu.

Zpravodaj by rád zdůraznil, že politika Unie v oblasti navracení má v současné době k efektivitě daleko. V roce 2015 činil počet neoprávněně pobývajících migrantů, kterým bylo nařízeno opustit Evropskou unii, 533 395 osob, přičemž celková míra navracení dosáhla zhruba 42 %. Navíc pokud odhlédneme od navracení na západní Balkán, klesne tato míra navracení z Evropské unie na 27 %.

Tento návrh poprvé vytvoří celounijní systém pro sdílení informací mezi členskými státy ohledně rozhodnutí o navrácení, a umožní tak sledovat, zda státní příslušníci třetích zemí, jichž se tato rozhodnutí týkají, opustili území členských států, a uplatňovat celounijní rozhodnutí o navracení, což by mělo zvýšit efektivitu politik Unie v oblasti navracení.

Zpravodaj je toho názoru, že i v případě tohoto návrhu Komise o používání schengenského informačního systému pro navracení by členské státy měly využívat infrastrukturu, která již existuje a dobře funguje pro výměnu doplňujících informací. Proto by orgánem odpovědným za účinnou a rychlou výměnu doplňujících informací v souvislosti se záznamy týkajícími se navracení mezi členskými státy měly být centrály SIRENE.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (26.7.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Zpravodajka: Hilde Vautmans

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v členských státech, při plném dodržování základních práv, zejména zásady nenavracení, a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES, je důležitou součástí komplexního úsilí o řešení nelegální migrace a zvýšení míry navracení nelegálních migrantů.

(1)  Navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v členských státech, při plném dodržování základních práv a zásady nenavracení zakotvené v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a v Ženevské úmluvě z roku 1951 a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES, je důležitou součástí komplexního úsilí o řešení nelegální migrace a řízení migrace v úzké spolupráci se třetími zeměmi, které jsou zeměmi původu nebo tranzitu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Členské státy by měly přijmout veškerá opatření, která jsou nezbytná k navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí účinným a přiměřeným způsobem v souladu s ustanoveními směrnice 2008/115/ES.

(3)  Členské státy by měly přijmout veškerá opatření, která jsou nezbytná k navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí účinným a přiměřeným způsobem za plného dodržení základních práv, zejména zásady nenavracení a ochrany lidských práv migrantů v souladu s ustanoveními směrnice 2008/115/ES.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Záznamy týkající se navracení by měly být vymazány, jakmile byl členský stát nebo příslušný orgán, který rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES vydal, informován o návratu. Je-li rozhodnutí o navrácení spojeno se zákazem vstupu, měl by být tento zákaz vložen do SIS podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly]. V těchto případech by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že nedojde k žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy státní příslušník třetí země opustí schengenský prostor, a aktivací záznamu o zákazu vstupu v SIS.

(12)  Záznamy týkající se navracení by měly být vymazány, jakmile byl členský stát nebo příslušný orgán, který rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES vydal, informován o návratu. Je-li rozhodnutí o navrácení spojeno se zákazem vstupu, měl by být tento zákaz vložen do SIS podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční kontroly]. V těchto případech by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že nedojde k žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy státní příslušník třetí země opustí přes vnější hranice území členského státu, a aktivací záznamu o zákazu vstupu v SIS.

Odůvodnění

Termín „schengenský prostor“ neodpovídá termínu použitému v článku 6: „Pokud státní příslušník třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení, opustí přes vnější hranice území členského státu, jenž záznam pořídil, je potvrzení o navrácení předáno příslušnému orgánu v souladu s vnitrostátním právem.“

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Údaje zpracovávané v SIS nebo předávané prostřednictvím výměny doplňujících informací mohou vykonávajícímu členskému státu poskytnout informace, které jsou užitečné pro rychlé určení totožnosti neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a vydání nových dokladů těmto osobám za účelem jejich navracení do třetí země. V jednotlivých případech by mělo být možné sdílet tyto údaje a informace se třetí zemí za tímto účelem. Sdílení osobních údajů by mělo podléhat jasným podmínkám, mělo by se uskutečnit v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 a mělo by k němu dojít se souhlasem členského státu, který záznam pořídil.

(16)  Údaje zpracovávané v SIS nebo předávané prostřednictvím výměny doplňujících informací mohou vykonávajícímu členskému státu poskytnout informace, které jsou užitečné pro rychlé určení totožnosti neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a vydání nových dokladů těmto osobám za účelem jejich navracení do třetí země. V jednotlivých případech by mělo být možné sdílet tyto údaje a informace se třetí zemí za tímto účelem. K tomu by však mělo dojít až po přijetí konečného rozhodnutí o navrácení. Sdílení osobních údajů by mělo podléhat jasným podmínkám, mělo by se uskutečnit v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679, zejména s čl. 6 odst. 1 písm. f), článkem 8, čl. 12 odst. 1 a čl. 40 odst. 2 písm. g) v případech týkající se dětí, a mělo by k němu dojít se souhlasem členského státu, který záznam pořídil.

Odůvodnění

Dokud není s konečnou platnosti přijato rozhodnutí o návratu podle směrnice 2008/0115(ES), nesmí být do třetí země předávány žádné osobní údaje, a tudíž ani předtím, než jsou vyčerpány veškeré možnost nápravy a odvolání a než je zamítnuta případná žádost uchazeče.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16a)  V případech týkajících se dětí je třeba při provádění tohoto nařízení dbát v prvé řadě na to, co je v nejlepším zájmu dítěte. Jsou-li do systému SIS vloženy údaje týkající se dítěte, měly by být využívány výhradně pro účely spojené s prevencí, odhalováním a vyšetřováním případů zmizení dětí a k ochraně nejvlastnějšího zájmu dítěte v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16b)  Veškerá opatření přijatá v souvislosti se systémem SIS by měla být v souladu s Listinou. Členské státy by měly uplatňovat obecné pokyny, které společně vypracují a monitorují Agentura Evropské unie pro azyl a Agentura Evropské unie pro základní práva, používat ohledně společné praxe při snímání otisků prstů a pořizování vyobrazení obličeje neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, přičemž jako základ poslouží kontrolní seznam vypracovaný Agenturou Evropské unie pro základní práva. Členské státy by měly při snímání otisků prstů a pořizování zobrazení obličeje za všech okolností respektovat důstojnost a fyzickou integritu nezletilé osoby. Členské státy by neměly k vynucení sejmutí otisků prstů nezletilé osoby použít nátlaku.

Odůvodnění

V souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte musí být s každým dítětem zacházeno s lidskostí a s úctou a způsobem, který bere ohled na potřeby osoby daného věku. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost zvláštní situaci nezletilých osob. Zájem dítěte musí být vždy primárním kritériem.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Vnitrostátní orgány odpovědné za navrácení se mohou mezi jednotlivými členskými státy značně lišit a v závislosti na důvodech neoprávněného pobytu se tyto orgány mohou lišit i v rámci členského státu. Rovněž justiční orgány mohou vydávat rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, například na základě opravného prostředku podaného proti rozhodnutí o neudělení povolení nebo oprávnění k pobytu nebo jako trestněprávní sankci. Všechny vnitrostátní orgány, které jsou pověřeny vydáváním a výkonem rozhodnutí o navrácení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, by měly mít přístup k SIS za účelem vkládání, aktualizace, výmazu a vyhledávání záznamů týkajících se navracení.

(17)  Vnitrostátní orgány odpovědné za navrácení se mohou mezi jednotlivými členskými státy značně lišit a v závislosti na důvodech neoprávněného pobytu se tyto orgány mohou lišit i v rámci členského státu. Navíc existují různé vnitrostátní seznamy „bezpečných třetích zemí“. Rovněž justiční orgány mohou vydávat rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, například na základě opravného prostředku podaného proti rozhodnutí o neudělení povolení nebo oprávnění k pobytu nebo jako trestněprávní sankci. Všechny vnitrostátní orgány, které jsou pověřeny vydáváním a výkonem rozhodnutí o navrácení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, by měly mít přístup k SIS za účelem vkládání, aktualizace, výmazu a vyhledávání záznamů týkajících se navracení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Změnou tohoto nařízení ani doplněním nových ustanovení by neměly vznikat zbytečné překážky pro členské státy, jež hodlají vstoupit nebo právě vstupují do schengenského prostoru.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do SIS se vkládají údaje o státních příslušnících třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, za účelem ověření, zda byla splněna povinnost návratu, a na podporu výkonu rozhodnutí. Záznam se do SIS vkládá neprodleně, jakmile bylo rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES vydáno.

1.  Do SIS se vkládají údaje o státních příslušnících třetích zemí, jichž se týká rozhodnutí o navrácení vydané podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES, a to ihned poté, co toto rozhodnutí nabude účinku podle vnitrostátních právních předpisů příslušného členského státu, a za účelem ověření, zda byla splněna povinnost návratu, a na podporu výkonu rozhodnutí. Záznam se do SIS vkládá neprodleně, jakmile bylo rozhodnutí o navrácení podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES vydáno.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p)  kategorie dokladu totožnosti;

p)  kategorie stávajících nebo předchozích dokladů totožnosti dané osoby nebo jiných dokladů, které dosud používala po svým vlastním jménem nebo pod jinými jmény;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r)  číslo (čísla) dokladu totožnosti;

r)  čísla stávajících anebo předchozích dokladů totožnosti;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčeny články 6 a 8, záznamy týkající se navracení jsou vymazány, jakmile je rozhodnutí, na němž byl záznam založen, příslušným orgánem odvoláno nebo zrušeno. Záznamy týkající se navracení jsou vymazány rovněž tehdy, může-li dotčený státní příslušník třetí země prokázat, že území členských států opustil v souladu s rozhodnutím o navrácení, které bylo vydáno podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

1.  Aniž jsou dotčeny články 6 a 8, záznamy týkající se navracení jsou ihned vymazány, jakmile je rozhodnutí, na němž byl záznam založen, příslušným orgánem odvoláno nebo zrušeno. Záznamy týkající se navracení jsou vymazány rovněž tehdy, může-li dotčený státní příslušník třetí země prokázat, že území členských států opustil v souladu s rozhodnutím o navrácení, které bylo vydáno podle ustanovení v souladu se směrnicí 2008/115/ES.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje zpracované v SIS a související doplňující informace podle tohoto nařízení mohou být předány nebo zpřístupněny třetí zemi podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 se souhlasem členského státu, jenž záznam pořídil, pouze za účelem určení totožnosti a vydání dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země v zájmu jeho navrácení.

Údaje zpracované v SIS a související doplňující informace podle tohoto nařízení mohou být předány nebo zpřístupněny třetí zemi podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 se souhlasem členského státu, jenž záznam pořídil, pouze za účelem určení totožnosti a vydání dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země v zájmu jeho navrácení. To se však smí týkat pouze individuálních případů, a to pouze po přijetí konečného rozhodnutí o navrácení za plného dodržení zásady nenavracení. Musí být zejména potvrzeno, že dotčená země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, přičemž se zohlední, zda dodržuje zásady právního státu a lidská práva, zda v ní existují a účinně fungují nezávislé orgány dozoru a jaké mezinárodní závazky tato země přijala. Před předáním informací třetí zemi musí příslušné orgány vždy potvrdit, že život a svoboda navracené osoby nebudou ohroženy na základě rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení této osoby. Údaje a s nimi spojené dodatečné informace se nesmějí předávat, pokud by předání těchto údajů ohrozilo osobu, které se týkají.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely tohoto nařízení nesmí být žádné údaje týkající se předchozích žádostí o azyl nebo imigračního statusu navracené osoby na území členských států předány třetí zemi.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Využívání Schengenského informačního systému pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Referenční údaje

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.4.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Hilde Vautmans

15.5.2017

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

13

21

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Frank Engel

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Využívání Schengenského informačního systému pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Referenční údaje

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Datum předložení EP

22.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum přijetí

6.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

5

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum předložení

10.11.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění