Menetlus : 2016/0407(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0348/2017

Esitatud tekstid :

A8-0348/2017

Arutelud :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0414

RAPORT     ***I
PDF 770kWORD 95k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Jeroen Lenaers

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0881),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 79 lõike 2 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0532/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0348/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a)  Käesoleva määruse rakendamisel peaksid liikmesriigid võtma nõuetekohaselt arvesse lapse parimaid huvisid, perekonnaelu, asjaomase kolmanda riigi kodaniku tervislikku seisundit ja seda, kas kolmanda riigi kodanik on haavatav isik. Igal juhul peaksid kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise meetmed alati täielikult järgima Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7)  Tagasisaatmise tõhususe ja tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete lisaväärtuse suurendamiseks peaksid liikmesriigid kandma SISi hoiatusteated seoses kõigi otsustega, mis liikmesriigid on väljastanud direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise kohta. Selleks peaksid liikmesriigid kandma SISi hoiatusteate ka nende otsuste kohta, millega osutatud direktiivi artikli 2 lõikes 2 nimetatud juhtudel kehtestatakse või sätestatakse selliste kolmandate riikide kodanike tagasipöördumiskohustus, kelle suhtes rakendatakse sisenemiskeeldu vastavalt Schengeni piirieeskirjadele, kelle pädevad asutused on tabanud või kinni pidanud seoses liikmesriigi maismaa-, mere- või õhuvälispiiri ebaseadusliku ületamisega ning kes ei ole hiljem saanud luba või õigust kõnealuses liikmesriigis viibimiseks, kelle suhtes rakendatakse tagasisaatmist kriminaalkaristusena või kriminaalkaristuse tagajärjena vastavalt siseriiklikule õigusele või kelle suhtes kohaldatakse väljaandmismenetlust.

7)  Tagasisaatmise tõhususe ja tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete lisaväärtuse suurendamiseks peaksid liikmesriigid kandma SISi hoiatusteated seoses otsustega, mis on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise kohta. Selleks peaksid liikmesriigid kandma SISi hoiatusteate ka nende otsuste kohta, millega osutatud direktiivi artikli 2 lõikes 2 nimetatud juhtudel kehtestatakse või sätestatakse selliste kolmandate riikide kodanike tagasipöördumiskohustus, kelle suhtes rakendatakse sisenemiskeeldu vastavalt Schengeni piirieeskirjadele, kelle pädevad asutused on tabanud või kinni pidanud seoses liikmesriigi maismaa-, mere- või õhuvälispiiri ebaseadusliku ületamisega ning kes ei ole hiljem saanud luba või õigust kõnealuses liikmesriigis viibimiseks, kelle suhtes rakendatakse tagasisaatmist kriminaalkaristusena või kriminaalkaristuse tagajärjena vastavalt siseriiklikule õigusele või kelle suhtes kohaldatakse väljaandmismenetlust. Et käesoleva määruse kohaldamisel halduskoormust vähendada, peaks liikmesriikidel olema võimalus mitte sisestada nende kolmandate riikide kodanike andmeid, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus, kui neid kolmanda riigi kodanikke peetakse kuni väljasaatmiseni kinni.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  Käesolevas määruses tuleks kehtestada ühised eeskirjad, mille kohaselt sisestatakse hoiatusteade SISi kohe, kui väljastatakse selle aluseks olev direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tehtud tagasisaatmisotsus. Hoiatusteade peaks sisaldama teavet selle kohta, kas asjaomasele kolmanda riigi kodanikule on määratud vabatahtlikuks lahkumiseks tähtaeg, ja kas seda tähtaega on juhtumi konkreetseid asjaolusid arvesse võttes pikendatud, ning selle kohta, kas otsuse täitmine on peatatud või väljasaatmine edasi lükatud.

8)  Käesolevas määruses tuleks kehtestada ühised eeskirjad, mille kohaselt sisestatakse hoiatusteade SISi kohe, kui väljastatakse selle aluseks olev direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tehtud tagasisaatmisotsus. Hoiatusteade peaks sisaldama teavet selle kohta, kas asjaomasele kolmanda riigi kodanikule on määratud vabatahtlikuks lahkumiseks tähtaeg ja kas seda tähtaega on juhtumi konkreetseid asjaolusid arvesse võttes pikendatud, kas kolmanda riigi kodanikul on õigus esitada tagasisaatmise otsuse vaidlustamiseks edasikaebus, kas tagasisaatmisotsuse kohta tehtud edasikaebuse menetlus on pooleli, ning selle kohta, kas otsuse täitmine on peatatud või väljasaatmine edasi lükatud.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a)  Liikmesriigid peaksid tegema tagasisaatmisega seotud hoiatusteate SISis ajutiselt kättesaamatuks, kui direktiivi 2008/115/EÜ sätete kohaselt tehtud tagasisaatmisotsus peatatakse või selle täitmine lükatakse edasi või kui tagasisaatmisotsuse vastu on esitatud edasikaebus, mis võib kaasa tuua otsuse täitmise peatamise.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9)  Tuleb kindlaks määrata andmete liigid, mis sisestatakse SISi nende kolmandate riigi kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus. Tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade ei tohiks sisaldada muid andmeid kui andmed, mida on vaja andmesubjektide tuvastamiseks ning selleks, et pädevatel asutustel oleks kiireks otsuste tegemiseks vajalik teave ning teave, mis võimaldab vajaduse korral tagada nende isikute kaitse selliste isikute eest, kes on relvastatud, vägivaldsed, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK26 artiklites 1, 2, 3 ja 4. Tuvastamise ja mitme identiteedi avastamiseks peaks hoiatusteade sisaldama ka viidet isikut tõendavale dokumendile ja dokumendi koopiat, kui see on kättesaadav.

9)  Tuleb kindlaks määrata andmete liigid, mis sisestatakse SISi nende kolmandate riigi kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus. Tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade ei tohiks sisaldada muid andmeid kui andmed, mida on vaja andmesubjektide tuvastamiseks ning selleks, et pädevatel asutustel oleks kiireks otsuste tegemiseks vajalik teave ning teave, mis võimaldab vajaduse korral tagada nende isikute kaitse selliste isikute eest, kes on relvastatud, vägivaldsed, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/54126. Tuvastamise hõlbustamiseks ja mitme identiteedi avastamiseks peaks hoiatusteade sisaldama ka viidet isikut tõendavale dokumendile ja dokumendi koopiat, kui see on kättesaadav.

__________________

__________________

26 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10)  Liikmesriikide vahel tõhusa ja kiire koostöö tagamiseks peaks iga liikmesriik määrama asutuse, kes vastutab hoiatusteadetega seotud lisateabe vahetamise eest.

10)  Iga liikmesriik peaks määrama riikliku asutuse, kes on täielikult töövalmis 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas ning vastutab lisateabe vahetamise eest nende kolmanda riigi kodanike kohta, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus, et tagada tõhus ja kiire koostöö liikmesriikide vahel. Liikmesriikidel peaks olema võimalik määrata riiklikuks asutuseks oma riigi SIRENE büroo.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11)  Tuleks kehtestada kord, mis võimaldab liikmesriikidel kontrollida, kas tagasipöördumise kohustus on täidetud, ning kinnitada hoiatusteate väljastanud liikmesriigile, et kolmanda riigi kodanik on lahkunud. See teave peaks aitama paremini jälgida direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tehtud tagasisaatmisotsuste täitmist.

11)  Tuleks kehtestada kord, mis võimaldab liikmesriikidel kontrollida, kas tagasipöördumise kohustus on täidetud, ning kinnitada hoiatusteate väljastanud liikmesriigile, et kolmanda riigi kodanik on lahkunud või et talle on antud elamisluba või muu riigis viibimise luba. See teave peaks aitama paremini jälgida direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tehtud tagasisaatmisotsuste täitmist ja tagasisaatmisotsuste vastu esitatud kaebuste rahuldamise määra.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12)  Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated tuleb kustutada niipea, kui direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tagasisaatmisotsuse väljastanud liikmesriiki või pädevat asutust on teavitatud, et isik on tagasi pöördunud. Kui lisaks tagasisaatmisotsusele on kehtestatud sisenemiskeeld, tuleks see sisestada SISi vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikli 24 lõikele 3. Sellistel juhtudel peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et hetke, mil kolmanda riigi kodanik lahkub Schengeni alalt, ja riiki sisenemise keeldu käsitleva hoiatusteate SISi sisestamise vahele ei jääks ajalist tühikut.

12)  Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated tuleks kontrollimenetluse kohaselt automaatselt kustutada niipea, kui hoiatusteade aegub. Samuti tuleks hoiatusteated kustutada niipea, kui direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tagasisaatmisotsuse väljastanud liikmesriiki või pädevat asutust on teavitatud, et isik on tagasi pöördunud, või vajaduse korral kooskõlas sätetega hoiatusteadete ühilduvuse kohta. Kui lisaks tagasisaatmisotsusele on kehtestatud sisenemiskeeld, tuleks see sisestada SISi vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikli 24 lõikele 3. Sellistel juhtudel peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et hetke, mil kolmanda riigi kodanik lahkub Schengeni alalt, ja riiki sisenemise keeldu käsitleva hoiatusteate SISi sisestamise vahele ei jääks ajalist tühikut.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a)  Kui tagasisaatmisotsusega kaasneb sisenemiskeeld, isegi kui tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade ei ole SISi sisestatud, peaks hoiatusteate sisestanud liikmesriik tagama, et hoiatusteade jõustuks SISis, kui asjaomane kolmanda riigi kodanik liikmesriikide territooriumilt lahkub.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13)  SISil peaks olema mehhanism, mis võimaldaks liikmesriike teavitada sellest, kui kolmandate riikide kodanikud ei täida lahkumiskohustust neile vabatahtlikuks lahkumiseks määratud aja jooksul. Mehhanism peaks aitama liikmesriikidel täita direktiivi 2008/115/EÜ artikli 8 lõike 1 kohast kohustust nende kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei ole täitnud tagasipöördumiskohustust.

13)  SISil peaks olema mehhanism, mis võimaldaks liikmesriike teavitada sellest, kui kolmandate riikide kodanikud ei täida lahkumiskohustust neile vabatahtlikuks lahkumiseks määratud aja jooksul. Mehhanism peaks aitama liikmesriikidel täita direktiivi 2008/115/EÜ artikli 8 lõike 1 ja artikli 11 kohast kohustust nende kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei ole täitnud tagasipöördumiskohustust.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15)  SISi hoiatusteateid tuleks säilitada ainult nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks nad sisestati. Vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artiklile 34 vaadatakse kolmandate riikide kodanikke käsitlevad hoiatusteated läbi viie aasta pärast.

15)  SISi hoiatusteateid tuleks säilitada ainult nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks nad sisestati. Vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artiklile 34 vaadatakse kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated läbi kolme aasta pärast.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

21 a)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

21 b)  Käesoleva määruse kohaldamine ei piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioonist, mida on täiendatud 31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi protokolliga.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

28)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse […],

28)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 3. mail 2017,

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

28 a)  Käesolevas määruses sisalduvad muudatusettepanekud või uued sätted ei tohiks tekitada tarbetuid takistusi liikmesriikidele, kes kavatsevad ühineda või parasjagu ühinevad Schengeni alaga.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  „väljasaatmine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 punktis 5 määratletud väljasaatmine;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Andmed selliste kolmandate riikide kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus, sisestatakse SISi selleks, et võimaldada kontrollida, kas tagasipöördumiskohustus on täidetud, ning toetada sellise otsuse täitmist. Hoiatusteade sisestatakse SISi viivitamata pärast seda, kui tagasisaatmisotsus on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides.

1.  Andmed selliste kolmandate riikide kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus, sisestatakse viivitamata SISi selleks, et võimaldada kontrollida, kas tagasipöördumiskohustus on täidetud, ning toetada sellise otsuse täitmist. Hoiatusteade sisestatakse SISi viivitamata pärast seda, kui tagasisaatmisotsus on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides ja kooskõlas sätetega hoiatusteadete ühilduvuse kohta, mis on ette nähtud määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artiklis 23a.

 

Liikmesriigid võivad otsustada mitte sisestada andmeid kolmandate riikide kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud tingimustes langetatud tagasisaatmisotsus, kui tagasisaatmisotsus puudutab kolmandate riikide kodanikke, keda peetakse kinni kuni väljasaatmiseni.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hoiatusteatesse märgitakse kohe vabatahtliku lahkumise tähtaeg, mis on antud kolmanda riigi kodanikele, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus.

2.  Hoiatusteatesse märgitakse kohe vabatahtliku lahkumise tähtaeg, mis on antud kolmanda riigi kodanikele, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus. Kui seda tähtaega pikendatakse, ajakohastatakse hoiatust viivitamata.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsuse täitmise edasilükkamine või peatamine märgitakse viivitamata hoiatusteatesse.

3.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik teeb hoiatusteate tagasisaatmisotsuse kohta SISis kättesaamatuks järgmistel asjaoludel:

 

(a)   kui tagasisaatmisotsuse täitmine on edasi lükatud või peatatud; või

 

(b)  kui tagasisaatmisotsuse vastu on esitatud kaebus, mille tulemusel otsuse täitmine võidakse peatada.

 

Sellisel juhul ei ole hoiatus lõppkasutajatele kättesaadav. Sellele pääsevad juurde ainult SIRENE bürood, kuni tagasisaatmisotsus kinnitatakse või tühistatakse. Tagasisaatmisotsuse tühistamise korral kustutatakse hoiatusteade viivitamata.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  erilised muutumatud ja objektiivsed füüsilised tundemärgid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  sugu;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  kas isik on relvastatud, vägivaldne, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1, 2, 3 ja 4;

(j)  kas isik on relvastatud, vägivaldne, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–12 ja 14;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(u)  sõrmejäljed;

(u)  sõrmejäljeandmed;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(x a)  isiku valduses oleva mis tahes muu isikut tõendava dokumendi andmed, millele on osutatud punktides a kuni d, f kuni i, p kuni s ja v.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt x b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(x b)  kas direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsuse kohta saab esitada edasikaebuse;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt x c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(x c)  kas direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsuse kohta esitatud edasikaebuse menetlus on pooleli.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hoiatusteadet ei tohi sisestada ilma punktides a, g, k, m, n ja w nimetatud andmeteta. Sisestada tuleb ka kõik muud eespool loetletud andmed, kui need on olemas.

Hoiatusteadet ei tohi sisestada ilma punktides a, g, k, m, n, w ja vähemalt punktis t või u nimetatud andmeteta. Et tuvastamine oleks võimalikult täpne, tuleb fotodele ja näokujutistele alati eelistada sõrmejälgi. Sisestada tuleb ka kõik muud eespool loetletud andmed, kui need on olemas.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab ametiasutuse, kes vastutab lisateabe vahetamise eest nende kolmanda riigi kodanike kohta, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus määruse (EL) nr 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artiklis 8 nimetatud SIRENE käsiraamatu kohaselt.

Iga liikmesriik määrab riikliku asutuse, kes on täielikult töövalmis 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas, et tagada lisateabe vahetamine ja kättesaadavus nende kolmanda riigi kodanike kohta, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus määruse (EL) nr 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artiklis 8 nimetatud SIRENE käsiraamatu kohaselt. Liikmesriigid võivad määrata oma riiklikuks asutuseks oma riigi SIRENE büroo.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid esitavad määrusega (EL) nr 1077/2011 loodud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametile 36 (edaspidi „amet“) igakuiselt statistika kinnitatud tagasipöördumiste arvu kohta, selle kohta, kas tegemist oli vabatahtliku või sunniviisilise tagasipöördumiskohustuse täitmisega, ning sihtriigiks olnud kolmandate riikide kohta. See statistika ei tohi sisaldada isikuandmeid.

3.  Liikmesriigid esitavad määrusega (EL) nr 1077/2011 loodud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametile 36 (edaspidi „amet“) igakuiselt statistika kinnitatud tagasipöördumiste arvu kohta, selle kohta, kas tegemist oli vabatahtliku või sunniviisilise tagasipöördumiskohustuse täitmisega, ning sihtriigiks olnud kolmandate riikide kohta. See statistika ei tohi sisaldada isikuandmeid. Amet lisab igakuise statistika aastaaruandesse, mis avaldatakse vastavalt artiklile 11.

__________________

__________________

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CS–SIS teavitab liikmesriike nende hoiatusteatega seotud vabatahtliku lahkumise tähtaja möödumisest.

1.  CS–SIS teavitab liikmesriike automaatselt nende hoiatusteatega seotud vabatahtliku lahkumise tähtaja möödumisest, kui selle teate puhul ei ole kolmanda riigi kodaniku vabatahtliku lahkumise tähtaega pikendatud ja talle ei ole antud elamisluba ega muud riigis viibimise õigust.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui pädev asutus tuvastab kolmanda riigi kodaniku, kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, ja teeb kindlaks, et isik ei ole tagasipöördumiskohustust täitnud, konsulteerib ta kohe hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga lisateabe vahetamise teel, et määrata viivitamata kindlaks, milliseid meetmeid võetakse.

2.  Kui pädev asutus tuvastab kolmanda riigi kodaniku, kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, ja teeb kindlaks, et isik ei ole tagasipöördumiskohustust täitnud, konsulteerib ta kohe hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga lisateabe vahetamise teel, et määrata viivitamata kindlaks, milliseid meetmeid võetakse, ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik on kohustatud viivitamata teatama, milliseid meetmeid võetakse.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui liikmesriik kaalub elamisloa või mõne muu riigis viibimist võimaldava loa andmist kolmanda riigi kodanikule, kelle kohta teine liikmesriik on sisestanud tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate, siis peab ta täiendava teabe vahetamise teel eelnevalt nõu hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik vastab seitsme päeva jooksul. Tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade kustutatakse, kui liikmesriik kaalub elamisloa või mõne muu riigis viibimist võimaldava loa andmist.

1.  Enne kui liikmesriik otsustab ametlikult anda elamisloa või mõne muu riigis viibimist võimaldava loa kolmanda riigi kodanikule, kelle kohta teine liikmesriik on sisestanud tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate, peab ta täiendava teabe vahetamise teel eelnevalt nõu hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik vastab seitsme päeva jooksul. Lõpliku otsuse kolmanda riigi kodanikule elamisloa või mõne muu riigis viibimist võimaldava loa andmise kohta teeb konsulteeriv liikmesriik. Kui antakse kodakondsus, elamisluba või mõni muu riigis viibimist võimaldav luba, kustutatakse tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade viivitamata.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui liikmesriik kaalub tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate sisestamist kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on teise liikmesriigi antud elamisluba või muu riigis viibimist võimaldav luba, siis teavitab ta lisateabe vahetamise teel loa välja andnud liikmesriiki, et viimane saaks otsustada, kas on põhjust see kehtetuks tunnistada. Elamisloa väljastanud liikmesriik vastab seitsme päeva jooksul.

2.  Enne kui liikmesriik otsustab sisestada tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on teise liikmesriigi antud elamisluba või muu riigis viibimist võimaldav luba, teavitab ta lisateabe vahetamise teel loa välja andnud liikmesriiki, et viimane saaks otsustada, kas on põhjust see kehtetuks tunnistada. Elamisloa väljastanud liikmesriik vastab lõplikult seitsme päeva jooksul. Kui loa andnud liikmesriik otsustab loa alles jätta, siis tagasisaatmist käsitlevat hoiatusteadet ei sisestata.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui kolmanda riigi kodanik, kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, tuvastatakse sisenemisel liikmesriigi välispiiri kaudu, siis asjaomase kolmanda riigi kodaniku tuvastanud liikmesriik teavitab teabevahetuse käigus sellest kohe hoiatusteate sisestanud liikmesriiki, et see hoiatusteate kustutaks.

4.  Kui kolmanda riigi kodanik, kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, tuvastatakse sisenemisel liikmesriigi välispiiri kaudu, siis teavitab asjaomase kolmanda riigi kodaniku tuvastanud liikmesriik hoiatusteate sisestanud liikmesriiki sellest täiendava teabevahetuse teel niipea kui võimalik ja igal juhul 12 tunni jooksul, et see hoiatusteate kustutaks.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artiklite 6 ja 8 kohaldamist, kustutatakse tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated, kui pädev asutus on hoiatusteate sisestamise aluseks olnud otsuse tühistanud või kehtetuks tunnistanud. Kui hoiatusteates nimetatud isik tõendab, et ta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsuse alusel liikmesriikide territooriumilt lahkunud, siis tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade kustutatakse.

1.  Ilma et see piiraks artiklite 6 ja 8 kohaldamist, kustutatakse tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated niipea, kui pädev asutus on hoiatusteate sisestamise aluseks olnud otsuse tühistanud või kehtetuks tunnistanud. Kui hoiatusteates nimetatud isik on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsuse alusel liikmesriikide territooriumilt lahkunud või tõendab hiljem, et ta on seda teinud, siis tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade kustutatakse.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated tuleb automaatselt kustutada niipea, kui need kehtivuse kaotavad, kooskõlas määruse 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikliga 34 läbivaatamise aja kohta.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated kustutatakse vajaduse korral vastavalt sätetele hoiatusteadete ühilduvuse kohta, mis on ette nähtud määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artiklis 23a.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Väljasaatmist käsitlevad hoiatusteated, mis on sisestatud mis tahes sellise liikmesriigi või muu kodakondsuse omandanud isiku kohta, kelle kodanikel on liidus vaba liikumise õigus, kustutatakse kohe, kui hoiatusteate sisestanud liikmesriigile saab teatavaks või talle teatatakse vastavalt määruse EL 2018/xxx artiklile 39, et kõnealune isik on saanud kõnealuse kodakondsuse.

2.  Väljasaatmist käsitlevad hoiatusteated, mis on sisestatud isiku kohta, kes on omandanud elamisloa, riigis viibimise loa või kodakondsuse mõnes liikmesriigis või mis tahes muus riigis, mille kodanikel on liidus vaba liikumise õigus, kustutatakse kohe, kui hoiatusteate sisestanud liikmesriigile saab teatavaks või talle teatatakse vastavalt määruse EL 2018/xxx artiklile 39, et kõnealune isik on saanud kõnealuse elamisloa, muu riigis viibimise loa või kodakondsuse.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

SISis käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid andmeid ja nendega seotud lisateavet võib hoiatusteate sisestanud liikmesriigi loal edastada või kättesaadavaks teha kolmandale riigile vastavalt määruse (EL) 2016/679 V peatükile ainult selleks, et ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda riigi kodanik tuvastada või anda talle välja isikut tõendav või reisidokument, et teda saaks tagasi saata.

SISis käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid andmeid ja nendega seoses vahetatavat lisateavet võib hoiatusteate sisestanud liikmesriigi loal kolmandale riigile edastada või kättesaadavaks teha vastavalt määruse (EL) 2016/679 V peatükile ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 

(a)   andmed edastatakse või tehakse kättesaadavaks ainult selleks, et ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda riigi kodanik tuvastada või anda talle välja isikut tõendav või reisidokument, et teda saaks tagasi saata;

 

(a a)  kolmas riik nõustub sõnaselgelt kasutama andmeid üksnes sel eesmärgil, milleks need edastati, ning niivõrd, kui see on punktis a sätestatud eesmärkide saavutamisel seaduslik ja vajalik, ning kustutama need andmed, kui nende säilitamine ei ole enam õigustatud; ning

 

(b)   asjaomasele kolmanda riigi kodanikule on teatatud, et tema isikuandmed ja täiendav teave edastatakse kolmanda riigi ametiasutustele.

 

Kooskõlas direktiivi 2013/32/EL artikliga 30 ei avaldata teavet selle kohta, et liikmesriigis on esitatud taotlus rahvusvahelise kaitse saamiseks, väidetava(te)le tagakiusaja(te)le ega suure kahju põhjustaja(te)le või kui kõnealune riik on ühtlasi taotleja päritoluriik.

 

SISis töödeldavaid andmeid ja nendega seotud lisateavet, mida vahetatakse käesoleva määruse alusel, ei tehta kolmandale riigile kättesaadavaks, kui tagasisaatmisotsus on vastavalt artikli 3 lõikele 3 ajutiselt kättesaamatuks tehtud.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Mittetagasisaatmine, lapse parimad huvid, perekonnaelu ja tervislik seisund

 

Liikmesriigid rakendavad käesolevat määrust täielikult kooskõlas põhiõiguste ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega ning võtavad alati arvesse lapse parimaid huvisid, perekonnaelu, tervislikku seisundit ja asjaomaste isikute kaitsetut olukorda.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikli 54 statistikat käsitlevate sätete kohaldamist, esitab amet päeva-, kuu- ja aastastatistikat SISi sisestatud tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete koguarvu kohta ja liikmesriikide kaupa, sealhulgas käesoleva määruse artikli 4 punktis x loetletud andmete, käesoleva määruse artikli 7 lõikes 1 osutatud teadete ja tagasipöördumiskohustuse täitmise tõttu kustutatud tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete kohta. Amet koostab kuu- ja aastastatistikat liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõikega 5 esitatud andmete kohta. See statistika ei tohi sisaldada isikuandmeid.

Ilma et see piiraks määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikli 54 statistikat käsitlevate sätete kohaldamist, esitab amet päeva-, kuu- ja aastastatistikat SISi sisestatud tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete koguarvu kohta ja liikmesriikide kaupa, sealhulgas käesoleva määruse artikli 4 punktides x, xb ja xc loetletud andmete, käesoleva määruse artikli 7 lõikes 1 osutatud teadete ja tagasipöördumiskohustuse täitmise tõttu kustutatud tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete kohta. Amet koostab kuu- ja aastastatistikat liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõikega 5 esitatud andmete kohta. See statistika ei tohi sisaldada isikuandmeid.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Statistika kogutakse ameti aastaaruandesse, mis avaldatakse. Aruanne edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaselt SISi sisestatud ja seal töödeldavate andmete suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikleid 6–19, artikli 20 lõikeid 3 ja 4 ning artikleid 21, 22, 28, artikli 29 lõiget 4 ja artikleid 33–54, kui käesolevas määruses ning sätetes, millega on reguleeritud liikmesriikide ja ameti vastutus, hoiatusteadete sisestamine ja töötlemine, hoiatusteadete säilitamis- ja neile juurdepääsutingimused, andmete töötlemine ja isikuandmete kaitse, vastutus, seire ja statistika, ei ole sätestatud teisiti.

Kui käesolevas määruses ei ole teisiti sätestatud, kohaldatakse käesoleva määruse kohaselt SISi sisestatud ja seal töödeldavate hoiatusteadete suhtes määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artiklite 3, 6–19, artikli 20 lõigete 3 ja 4 ning artiklite 21, 22, 23a, 28, artikli 29 lõike 4 ja artiklite 33–54 sätteid liikmesriikide ja ameti vastutuse, hoiatusteadete sisestamise, töötlemise, ajakohastamise ja ühilduvuse, hoiatusteadete säilitamise ja neile juurdepääsu tingimuste, andmete töötlemise ja andmekaitse, vastutuse, seire ja statistika kohta.


SELETUSKIRI

Schengeni infosüsteemi kasutamine teabevahetuseks tagasisaatmisotsuste kohta on veel üks väike, kuid tähtis meede liidu meetmete seas, mille eesmärk on tõhustada riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist. Liidu tagasisaatmispoliitika tõhustamine on otsustavalt tähtis, et säilitada üldsuse usaldus liidu rände- ja varjupaigapoliitika suhtes.

Raportöör soovib rõhutada, et hetkel on liidu tagasisaatmispoliitika tõhususest kaugel. 2015. aastal tehti Euroopa Liidus 533 395 ebaseaduslikule rändajale korraldus riigist lahkuda, tagasisaatmiste kogumäär oli 42%. Kui mitte võtta arvesse tagasisaatmist Lääne-Balkani riikidesse, langeb tagasisaatmiste määr veelgi, 27%-ni.

Käesoleva ettepanekuga luuakse esimest korda kogu liitu hõlmav süsteem teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel tagasisaatmisotsuste kohta ning seega on võimalik kontrollida nii seda, kas kolmandate riikide kodanikud, kelle suhtes need otsused on väljastatud, on liikmesriikide territooriumilt lahkunud, kui ka tagasisaatmisotsuste rakendamist kogu liidus, mis omakorda peaks suurendama liidu tagasisaatmispoliitika tõhusust.

Raportöör on seisukohal, et ka seoses komisjoni käesoleva ettepanekuga kasutada tagasisaatmise korral Schengeni infosüsteemi peaksid liikmesriigid kasutama juba olemasolevat taristut, mis toimib hästi ka täiendava teabe vahetamisel. Seetõttu peaksid SIRENE bürood olema asutused, mis vastutavad täiendava teabe tõhusa ja kiire vahetamise eest seoses liikmesriikidevaheliste hoiatusteadetega tagasisaatmise kohta.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (26.7.2017)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Schengeni infosüsteemi kasutamist ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Arvamuse koostaja: Hilde Vautmans

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selliste kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise tingimustele, austades põhiõigusi ja mittetagasisaatmise põhimõtet ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/115/EÜ, on kesksel kohal ulatuslikes jõupingutustes, mida EL teeb ebaseadusliku rände piiramiseks ja ebaseaduslike rändajate tagasisaatmise määra suurendamiseks..

(1)  Selliste kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise tingimustele, austades põhiõigusi ja mittetagasisaatmise põhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja 1951. aasta Genfi konventsioonis, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/115/EÜ, on kesksel kohal ulatuslikes jõupingutustes, mida EL teeb ebaseadusliku rände piiramiseks ja rände haldamiseks tihedas koostöös kolmandate päritolu- või transiidiriikidega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tulemuslikuks ja proportsionaalseks tagasisaatmiseks kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ.

(3)  Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tulemuslikuks ja proportsionaalseks tagasisaatmiseks, austades samas täielikult põhiõigusi, eriti mittetagasisaatmise põhimõtet ja rändajate inimõiguste kaitsmist, kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated tuleb kustutada niipea, kui direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tagasisaatmisotsuse väljastanud liikmesriiki või pädevat asutust on teavitatud, et isik on tagasi pöördunud. Kui lisaks tagasisaatmisotsusele on kehtestatud sisenemiskeeld, tuleks see sisestada SISi vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikli 24 lõikele 3. Sellistel juhtudel peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et hetke, mil kolmanda riigi kodanik lahkub Schengeni alalt, ja riiki sisenemise keeldu käsitleva hoiatusteate SISi sisestamise vahele ei jääks ajalist tühikut.

(12)  Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated tuleb kustutada niipea, kui direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tagasisaatmisotsuse väljastanud liikmesriiki või pädevat asutust on teavitatud, et isik on tagasi pöördunud. Kui lisaks tagasisaatmisotsusele on kehtestatud sisenemiskeeld, tuleks see sisestada SISi vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri ületamise kontroll] artikli 24 lõikele 3. Sellistel juhtudel peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et hetke, mil kolmanda riigi kodanik lahkub liikmesriigi välispiiri kaudu, ja riiki sisenemise keeldu käsitleva hoiatusteate SISi sisestamise vahele ei jääks ajalist tühikut.

Selgitus

Schengeni ala mõiste ei ole järjepidev artikli 6 sõnastusega: „Kui kolmanda riigi kodanik, kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, lahkub hoiatusteate sisestanud liikmesriigi välispiiri kaudu, saadetakse kinnitus tagasipöördumise kohta pädevale asutusele kooskõlas siseriikliku õigusega“.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  SISis töödeldavad või täiendava teabe vahetamise käigus edastatud andmed võivad sisaldada täitva liikmesriigi jaoks teavet, mis on kasulik ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike kiireks tuvastamiseks ja neile uute dokumentide väljaandmiseks, et neid saaks kolmandasse riiki tagasi saata. Sel eesmärgil peaks olema juhtumipõhiselt võimalik jagada neid andmeid ja teavet kolmanda riigiga. Isikuandmete vahetamine peab toimuma selgetel tingimustel kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja hoiatusteate sisestanud liikmesriigi nõusolekul.

(16)  SISis töödeldavad või täiendava teabe vahetamise käigus edastatud andmed võivad sisaldada täitva liikmesriigi jaoks teavet, mis on kasulik ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike kiireks tuvastamiseks ja neile uute dokumentide väljaandmiseks, et neid saaks kolmandasse riiki tagasi saata. Sel eesmärgil peaks olema juhtumipõhiselt võimalik jagada neid andmeid ja teavet kolmanda riigiga. Seda peaks siiski tegema üksnes siis, kui on tehtud lõplik tagasisaatmisotsus. Isikuandmete vahetamine peab toimuma selgetel tingimustel kooskõlas määrusega (EL) 2016/679, lastega seotud juhtumite korral eelkõige artikli 6 lõike 1 punktiga f, artikliga 8, artikli 12 lõikega 1 ja artikli 40 lõike 2 punktiga g, ja hoiatusteate sisestanud liikmesriigi nõusolekul.

Selgitus

Isikuandmeid ei tohiks edastada kolmandale riigile enne, kui direktiivi 2008/115(EÜ) alusel vastu võetud tagasisaatmisotsus on muutunud lõplikuks ja seetõttu mitte enne, kui võimalikud õiguskaitse- või apellatsioonimenetlused on ammendatud või taotleja vastav taotlus on tunnistatud vastuvõetamatuks.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16 a)  Lastega seotud juhtumite korral tuleks käesoleva määruse kohaldamisel esikohale seada lapse huvid. Kui SISi on sisestatud last puudutavad andmed, võib neid kasutada üksnes kadunud laste juhtumite ennetamise, avastamise ja uurimisega seotud eesmärkidel ning lapse huvide kaitseks kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16 b)  Kõik SISiga seoses võetavad meetmed peaksid olema hartaga kooskõlas. Liikmesriigid peaksid kohaldama suuniseid, mille koostamise ja jälgimise eest vastutavad ühiselt Euroopa Liidu Varjupaigaamet ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ning milles käsitletakse seadusliku aluseta riiki sisenenud kolmandate riikide kodanike sõrmejälgede võtmise ja näokujutiste jäädvustamise üldist tava, mis tugineb Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti koostatud kontrollnimekirjale. Liikmesriigid peaksid sõrmejälgede võtmise ja näokujutise jäädvustamise käigus alati austama alaealise väärikust ja füüsilist puutumatust. Liikmesriigid ei tohiks kasutada alaealiste sõrmejälgede võtmiseks sunnimeetmeid.

Selgitus

Kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga tuleb lapsi alati kohelda inimlikult ja austusega viisil, mis arvestab nende vanusepõhiste vajadustega. Seetõttu tuleb alaealiste olukorrale pöörata erilist tähelepanu. Esmajärjekorras tuleb alati arvesse võtta lapse huve.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Eri liikmesriikides võivad tagasisaatmise eest vastutada erinevad asutused ning ka ühes liikmesriigis võivad tagasisaatmise eest vastutada eri asutused sõltuvalt ebaseadusliku viibimise alustest. Ka kohtud võivad teha direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tagasisaatmisotsuseid, näiteks kui tagasisaatmisotsus tehakse viibimisloa või -õiguse andmisest keeldumise otsuse edasikaebamise tulemusena või kriminaalkaristusena. Kõik riiklikud asutused, kes vastutavad direktiivi 2008/115/EÜ kohaselt tagasisaatmisotsuste tegemise ja täitmise eest, peaksid saama juurdepääsu SISile tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete sisestamiseks, ajakohastamiseks ja kustutamiseks ning otsingute tegemiseks.

(17)  Eri liikmesriikides võivad tagasisaatmise eest vastutada erinevad asutused ning ka ühes liikmesriigis võivad tagasisaatmise eest vastutada eri asutused sõltuvalt ebaseadusliku viibimise alustest. Lisaks on olemas erinevad riiklikud nimekirjad nn turvalistest kolmandatest riikidest. Ka kohtud võivad teha direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides tagasisaatmisotsuseid, näiteks kui tagasisaatmisotsus tehakse viibimisloa või -õiguse andmisest keeldumise otsuse edasikaebamise tulemusena või kriminaalkaristusena. Kõik riiklikud asutused, kes vastutavad direktiivi 2008/115/EÜ kohaselt tagasisaatmisotsuste tegemise ja täitmise eest, peaksid saama juurdepääsu SISile tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete sisestamiseks, ajakohastamiseks ja kustutamiseks ning otsingute tegemiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Käesolevas määruses sisalduvad muudatusettepanekud või uued sätted ei tohiks tekitada tarbetuid takistusi liikmesriikidele, kes kavatsevad ühineda või parasjagu ühinevad Schengeni alaga.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Andmed selliste kolmandate riikide kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus, sisestatakse SISi selleks, et võimaldada kontrollida, kas tagasipöördumiskohustus on täidetud, ning toetada sellise otsuse täitmist. Hoiatusteade sisestatakse SISi viivitamata pärast seda, kui tagasisaatmisotsus on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides.

1.  Andmed selliste kolmandate riikide kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsus, sisestatakse SISi kohe pärast seda, kui otsus on vastavalt asjaomase liikmesriigi siseriiklikele õigusaktidele jõustunud, et võimaldada kontrollida, kas tagasipöördumiskohustus on täidetud, ning toetada sellise otsuse täitmist. Hoiatusteade sisestatakse SISi viivitamata pärast seda, kui tagasisaatmisotsus on väljastatud direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(p)  isikut tõendava dokumendi liik;

(p)  isiku praeguste või vanade isikut tõendavate dokumentide või muude dokumentide (mida ta kasutas seni mingi muu nime all) liik;

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt r

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(r)  isikut tõendava dokumendi number;

(r)  isiku praeguste või vanade isikut tõendavate dokumentide numbrid;

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artiklite 6 ja 8 kohaldamist, kustutatakse tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated, kui pädev asutus on hoiatusteate sisestamise aluseks olnud otsuse tühistanud või kehtetuks tunnistanud. Kui hoiatusteates nimetatud isik tõendab, et ta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsuse alusel liikmesriikide territooriumilt lahkunud, siis tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade kustutatakse.

1.  Ilma et see piiraks artiklite 6 ja 8 kohaldamist, kustutatakse tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated viivitamata, kui pädev asutus on hoiatusteate sisestamise aluseks olnud otsuse tühistanud või kehtetuks tunnistanud. Kui hoiatusteates nimetatud isik tõendab, et ta on direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud tagasisaatmisotsuse alusel liikmesriikide territooriumilt lahkunud, siis tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade kustutatakse.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

SISis käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid andmeid ja nendega seotud lisateavet võib hoiatusteate sisestanud liikmesriigi loal edastada või kättesaadavaks teha kolmandale riigile vastavalt määruse (EL) 2016/679 V peatükile ainult selleks, et ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda riigi kodanik tuvastada või anda talle välja isikut tõendav või reisidokument, et teda saaks tagasi saata.

SISis käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid andmeid ja nendega seotud lisateavet võib hoiatusteate sisestanud liikmesriigi loal edastada või kättesaadavaks teha kolmandale riigile vastavalt määruse (EL) 2016/679 V peatükile ainult selleks, et ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda riigi kodanik tuvastada või anda talle välja isikut tõendav või reisidokument, et teda saaks tagasi saata. Seda tehakse siiski üksikutel juhtudel ja üksnes siis, kui lõplik tagasisaatmisotsus on tehtud täielikus kooskõlas mittetagasisaatmise põhimõttega. Eelkõige peab olema kontrollitud, et kõnealune riik tagab andmekaitse piisava taseme, milleks võetakse arvesse õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste austamist riigis, sõltumatute järelevalveasutuste olemasolu ja tulemuslikku toimimist ning riigi rahvusvahelisi kohustusi. Enne teabe edastamist kolmandale riigile peab pädev asutus olema veendunud, et tagasisaadetava isiku elu ja vabadus ei satu teatavasse rassi, usku, rahvusesse või sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu ohtu. Andmeid ja nendega seotud lisateavet ei edastata, kui selline edastamine võib seada ohtu isiku, keda need andmed puudutavad.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva määruse kohaldamisel ei edastata kolmandale riigile andmeid, mis on seotud tagasisaadetava isiku varasemate varjupaigataotluste või sisserändaja seisundiga liikmesriikide territooriumil.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult viibivate kolmanda riigi kodanike tagasisaatmiseks

Viited

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.4.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Hilde Vautmans

15.5.2017

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

13

21

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Frank Engel

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult viibivate kolmanda riigi kodanike tagasisaatmiseks

Viited

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

5

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Esitamise kuupäev

10.11.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave