Postupak : 2016/0407(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0348/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0348/2017

Rasprave :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0414

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 796kWORD 96k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Jeroen Lenaers

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0881),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 79. stavak 2. točka c Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0532/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0348/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Pri provedbi ove Uredbe države članice trebale bi u obzir uzeti najbolji interes djeteta, obiteljski život i zdravstveno stanje dotičnog državljanina treće zemlje te činjenicu je li državljanin treće zemlje ranjiva osoba. U svakom slučaju, svim mjerama za vraćanje državljana trećih zemalja u potpunosti bi se trebala poštovati Povelja Europske unije o temeljnim pravima i načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se osigurala učinkovitost vraćanja i povećala dodana vrijednost upozorenja o vraćanju države članice trebale bi unositi upozorenja u Schengenski informacijski sustav u vezi sa svim odlukama o vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koje su donijele u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ. U tu bi svrhu države članice trebale unijeti upozorenje u Schengenski informacijski sustav i onda kada su odluke kojima se nameće ili navodi obveza vraćanja donesene u slučajevima opisanima u članku 2. stavku 2. te Direktive, osobito za državljane trećih zemalja na koje se odnosi zabrana ulaska u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama ili koje su nadležna tijela uhitila ili zadržala zbog povezanosti s nezakonitim prelaskom vanjske granice države članice kopnom, morem ili zrakom i koji nisu naknadno stekli dozvolu ili pravo boravka u toj državi članici ili za državljane trećih zemalja na koje se odnosi obveza vraćanja kao kaznenopravna sankcija ili kao posljedica kaznenopravne sankcije u skladu s nacionalnim pravom ili na koje se odnose postupci izručenja.

(7)  Kako bi se osigurala učinkovitost vraćanja i povećala dodana vrijednost upozorenja o vraćanju države članice trebale bi unositi upozorenja u Schengenski informacijski sustav u vezi s odlukama o vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koje su donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ. U tu bi svrhu države članice trebale unijeti upozorenje u Schengenski informacijski sustav i onda kada su odluke kojima se nameće ili navodi obveza vraćanja donesene u slučajevima opisanima u članku 2. stavku 2. te Direktive, osobito za državljane trećih zemalja na koje se odnosi zabrana ulaska u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama ili koje su nadležna tijela uhitila ili zadržala zbog povezanosti s nezakonitim prelaskom vanjske granice države članice kopnom, morem ili zrakom i koji nisu naknadno stekli dozvolu ili pravo boravka u toj državi članici ili za državljane trećih zemalja na koje se odnosi obveza vraćanja kao kaznenopravna sankcija ili kao posljedica kaznenopravne sankcije u skladu s nacionalnim pravom ili na koje se odnose postupci izručenja. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, za potrebe ove Uredbe države članice trebale bi imati mogućnost da ne unose podatke o državljanima trećih zemalja na koje se primjenjuje odluka o vraćanju kad su ti državljani trećih zemalja pritvoreni do udaljavanja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom bi se Uredbom trebala utvrditi zajednička pravila za unošenje upozorenja povezanih s vraćanjem u Schengenski informacijski sustav čim se donesu odluke o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ na kojima se ta upozorenja temelje. U upozorenju bi trebalo navesti je li predmetnom državljaninu treće zemlje odobren rok za dobrovoljni odlazak, uključujući i je li taj rok produljen, uzimajući u obzir posebne okolnosti pojedinačnih slučajeva, te je li odluka suspendirana ili je udaljavanje odgođeno.

(8)  Ovom bi se Uredbom trebala utvrditi zajednička pravila za unošenje upozorenja povezanih s vraćanjem u Schengenski informacijski sustav čim se donesu odluke o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ na kojima se ta upozorenja temelje. U upozorenju bi trebalo navesti je li predmetnom državljaninu treće zemlje odobren rok za dobrovoljni odlazak, uključujući i je li taj rok produljen, uzimajući u obzir posebne okolnosti pojedinačnih slučajeva, ima li državljanin treće zemlje pravo podnijeti žalbu protiv odluke o vraćanju, je li žalba protiv odluke o vraćanju već u postupku te je li odluka suspendirana ili je udaljavanje odgođeno.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Države članice trebale bi postojeće upozorenje u SIS-u povezano s vraćanjem učiniti privremeno nedostupnim odmah nakon suspenzije ili odgode provedbe odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ ili ako je podnesena žalba protiv odluke o vraćanju koja može dovesti do suspenzije njezina izvršenja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potrebno je izričito navesti kategorije podataka koje se može unijeti u Schengenski informacijski sustav s obzirom na državljane trećih zemalja na koje se odnose odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ. Upozorenja o vraćanju trebala bi sadržavati samo one podatke koji su potrebni da bi se identificirali pojedinci na koje se podaci odnose, kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da donesu utemeljene odluke bez gubljenja vremena te kako bi se, prema potrebi, osigurala njihova zaštita od osoba koje su naoružane, nasilne, koje su u bijegu ili su uključene u aktivnosti iz članaka 1., 2., 3. i 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma26. Nadalje, radi olakšavanja identifikacije i otkrivanja višestrukih identiteta upozorenje bi trebalo uključivati i bilješku o osobnoj ispravi i kopiju takvog dokumenta ako je dostupna.

(9)  Potrebno je izričito navesti kategorije podataka koje se može unijeti u Schengenski informacijski sustav s obzirom na državljane trećih zemalja na koje se odnose odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ. Upozorenja o vraćanju trebala bi sadržavati samo one podatke koji su potrebni da bi se identificirali pojedinci na koje se podaci odnose, kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da donesu utemeljene odluke bez gubljenja vremena te kako bi se, prema potrebi, osigurala njihova zaštita od osoba koje su naoružane, nasilne, koje su u bijegu ili su uključene u aktivnosti iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća26. Nadalje, radi olakšavanja identifikacije i otkrivanja višestrukih identiteta upozorenje bi trebalo uključivati i bilješku o osobnoj ispravi i kopiju takvog dokumenta ako je dostupna.

__________________

__________________

26 Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).

26 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Svaka država članica trebala bi imenovati tijelo odgovorno za razmjenu dopunskih informacija povezanih s upozorenjima o vraćanju radi osiguravanja učinkovite i brze suradnje među državama članicama.

(10)  Svaka država članica trebala bi imenovati nacionalno tijelo, potpuno funkcionalno 24 sata dnevno sedam dana u tjednu i odgovorno za razmjenu dopunskih informacija o državljanima trećih zemalja na koje se odnosi odluka o vraćanju radi osiguravanja učinkovite i brze suradnje među državama članicama. Države članice trebale bi imati mogućnost da kao svoje nacionalno tijelo imenuju ured SIRENE.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Trebalo bi uspostaviti postupke kojima bi se državama članicama omogućilo da potvrde je li obveza vraćanja ispunjena te da potvrde odlazak predmetnog državljanina treće zemlje državi članici koja je izdala upozorenje o vraćanju. Tim informacijama trebalo bi se pridonijeti sveobuhvatnijoj naknadnoj provjeri pridržavanja odluka o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

(11)  Trebalo bi uspostaviti postupke kojima bi se državama članicama omogućilo da potvrde je li obveza vraćanja ispunjena te da potvrde odlazak predmetnog državljanina treće zemlje državi članici koja je izdala upozorenje o vraćanju ili da mu je izdana boravišna dozvola odnosno druga dozvola kojom se stječe pravo boravka. Tim informacijama trebalo bi se pridonijeti sveobuhvatnijoj naknadnoj provjeri pridržavanja odluka o vraćanju i stope uspješnih žalbi protiv odluka o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Upozorenja o vraćanju trebala bi izbrisati odmah nakon što se državu članicu ili nadležno tijelo koje je donijelo odluku o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ obavijesti o izvršenju vraćanja. Kada je odluka o vraćanju povezana sa zabranom ulaska potonje bi trebalo unijeti u Schengenski informacijski sustav u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole]. U takvim bi slučajevima države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da ne postoji vremenski razmak između trenutka u kojem je državljanin treće zemlje napustio schengenski prostor i trenutka aktivacije upozorenja o zabrani ulaska u Schengenskom informacijskom sustavu.

(12)  Upozorenja o vraćanju trebalo bi automatski izbrisati odmah nakon isteka upozorenja u skladu s postupkom preispitivanja. Ona bi se također trebala izbrisati odmah nakon što se država članica ili nadležno tijelo koje je donijelo odluku o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ ili po potrebi u skladu s odredbama o usklađenosti upozorenja obavijesti o izvršenju vraćanja. Kada je odluka o vraćanju povezana sa zabranom ulaska potonje bi trebalo unijeti u Schengenski informacijski sustav u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole]. U takvim bi slučajevima države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da ne postoji vremenski razmak između trenutka u kojem je državljanin treće zemlje napustio schengenski prostor i trenutka aktivacije upozorenja o zabrani ulaska u Schengenskom informacijskom sustavu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Ako je odluka o vraćanju povezana sa zabranom ulaska, čak i ako upozorenje o vraćanju nije uneseno u SIS, država članica koja je izdala upozorenje trebala bi osigurati da upozorenje stupi na snagu u SIS-u kad predmetni državljanin treće zemlje napusti teritorij država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Schengenski informacijski sustav trebao bi sadržavati mehanizam za obavještavanje država članica o nepridržavanju državljana trećih zemalja obveze vraćanja u roku određenom za dobrovoljni odlazak. Tim bi se mehanizmom trebalo poduprijeti države članice u ispunjavanju obveza u skladu s člankom 8. stavkom 1. Direktive 2008/115/EZ u pogledudržavljana trećih zemalja koji nisu ispunili obvezu vraćanja.

(13)  Schengenski informacijski sustav trebao bi sadržavati mehanizam za obavještavanje država članica o nepridržavanju državljana trećih zemalja obveze vraćanja u roku određenom za dobrovoljni odlazak. Tim bi mehanizmom trebalo poduprijeti države članice u ispunjavanju obveza u skladu s člankom 8. stavkom 1. i člankom 11. Direktive 2008/115/EZ u pogledu državljana trećih zemalja koji nisu ispunili obvezu vraćanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Upozorenja bi se trebala čuvati u Schengenskom informacijskom sustavu samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje njihove svrhe. U skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole] razdoblje preispitivanja za upozorenja o državljanima trećih zemalja jest pet godina.

(15)  Upozorenja bi se trebala čuvati u Schengenskom informacijskom sustavu samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje njihove svrhe. U skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole] razdoblje preispitivanja za upozorenja o vraćanju državljana trećih zemalja jest tri godine.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

21(b)  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje obveze koje proizlaze iz Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je dopunjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 te je on donio mišljenje [...],

(28)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 te je on dao mišljenje 3. svibnja 2017.,

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Nijedan amandman ili nova odredba ove Uredbe ne bi smjeli prouzročiti nepotrebne prepreke državama članicama koje su ili će tek biti u procesu pridruživanja schengenskom prostoru.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  „udaljavanje” znači udaljavanje kako je utvrđeno člankom 3. točkom 5. Direktive 2008/115/EZ;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podaci o državljanima trećih zemalja na koje se odnose odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ unose se u SIS kako bi se provjerilo je li obveza vraćanja ispunjena te poduprijela provedba odluke. Upozorenje se unosi u SIS bez odgode kada se donese odluka o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

1.  Podaci o državljanima trećih zemalja na koje se odnose odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ bez odgode se unose u SIS kako bi se provjerilo je li obveza vraćanja ispunjena te poduprijela provedba odluke. Upozorenje se unosi u SIS bez odgode kada se donese odluka o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ te odredbama o usklađenosti upozorenja utvrđenih u članku 23.a Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole].

 

Države članice mogu odabrati da ne unesu podatke o državljanima trećih zemalja na koje se odnosi odluka o vraćanju donesena u slučajevima iz članka 2. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/115/EZ kad se ona odnosi na državljane trećih zemalja koji su pritvoreni do udaljavanja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Rok za dobrovoljni odlazak koji je odobren državljanima trećih zemalja na koje se odnosi odluka o vraćanju donesena u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ odmah se evidentira u upozorenju.

2.  Rok za dobrovoljni odlazak koji je odobren državljanima trećih zemalja na koje se odnosi odluka o vraćanju donesena u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ odmah se evidentira u upozorenju. Ako se to razdoblje produlji, s tim u skladu odmah se ažurira upozorenje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Suspenzija i odgoda provedbe odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ odmah se evidentiraju u upozorenju.

3.  Država članica koja je izdala upozorenje u SIS-u čini upozorenje u pogledu odluke o vraćanju nedostupnim u sljedećim okolnostima:

 

(a)   ako je izvršenje odluke o vraćanju odgođeno ili suspendirano; ili

 

(b)  ako je podnesena žalba protiv odluke o vraćanju koja može dovesti do suspenzije njezina izvršenja.

 

U tim okolnostima upozorenje je nedostupno krajnjim korisnicima. Ono je dostupno samo uredima SIRENE dok se ne potvrdi ili ukine odluka o vraćanju. Ako je odluka ukinuta, upozorenje se bez odgode briše.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  sve posebne, objektivne fizičke značajke koje nisu promjenjive;

Briše se.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  spol;

(h)  rod;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  je li predmetna osoba naoružana, nasilna, u bijegu ili uključena u aktivnosti iz članaka 1., 2., 3. i 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma;

(j)  je li predmetna osoba naoružana, nasilna, u bijegu ili je uključena u aktivnosti iz članaka 3. do 12. i članka 14. Direktive (EU) 2017/541;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka u

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(u)  daktiloskopske podatke;

(u)  podatke o otiscima prstiju;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka xa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xa)  podatke iz točaka (a) do (d), (f) do (i), (p) do (s) i točke (v) iz bilo koje osobne isprave koju osoba ima uz sebe.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka xb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xb)  može li se protiv odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ uložiti žalba;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka xc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xc)  je li postupak žalbe protiv odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ već u tijeku.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upozorenje se ne može unijeti bez podataka iz točaka (a), (g), (k), (m), (n) i (w). Svi ostali prethodno navedeni podaci također se unose ako su dostupni.

Upozorenje se ne može unijeti bez podataka iz točaka (a), (g), (k), (m), (n), (w) i barem (t) ili (u). Radi identifikacije s visokim stupnjem preciznosti prednost bi se uvijek trebala dati podacima o otiscima prstiju u odnosu na fotografije i prikaze lica. Svi ostali prethodno navedeni podaci također se unose ako su dostupni.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica imenuje tijelo nadležno za razmjenu dopunskih informacija o državljanima trećih zemalja na koje se odnosi obveza vraćanja u skladu s odredbama iz Priručnika SIRENE utvrđenima člankom 8. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole].

Svaka država članica imenuje nacionalno tijelo, potpuno funkcionalno 24 sata dnevno sedam dana u tjednu kako bi se osigurala razmjena i dostupnost svih dopunskih informacija o državljanima trećih zemalja na koje se odnosi odluka o vraćanju u skladu s odredbama iz Priručnika SIRENE utvrđenima člankom 8. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole]. Države članice mogu kao svoje nacionalno tijelo imenovati ured SIRENE.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice svaki mjesec šalju Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, osnovanoj Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća36 („Agencija”) statističke podatke o broju potvrđenih vraćanja, o tome je li povratak u skladu s obvezom vraćanja bio dobrovoljan ili prisilan te o trećim zemljama odredišta. U tim statističkim podacima ne nalaze se osobni podaci.

3.  Države članice svaki mjesec šalju Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, osnovanoj Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća36 („Agencija”) statističke podatke o broju potvrđenih vraćanja, o tome je li povratak u skladu s obvezom vraćanja bio dobrovoljan ili prisilan te o trećim zemljama odredišta. U tim statističkim podacima ne nalaze se osobni podaci. Agencija na temelju mjesečnih statističkih podataka sastavlja godišnje izvješće koje se objavljuje u skladu s člankom 11.

__________________

__________________

36 Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

36 Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  CS-SIS obavještava države članice o njihovim upozorenjima o vraćanju kod kojih je istekao rok za dobrovoljni odlazak.

1.  CS-SIS automatski obavještava države članice o njihovim upozorenjima o vraćanju kod kojih je istekao rok za dobrovoljni odlazak i za koje rok za dobrovoljni odlazak nije produžen ili je dotičnom državljaninu treće zemlje izdana boravišna dozvola odnosno druga dozvola kojom se stječe pravo boravka.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nadležno tijelo identificira državljanina treće zemlje na kojeg se odnosi upozorenje o vraćanju i ako isto tijelo utvrdi da obveza vraćanja nije ispunjena ono se u okviru razmjene dopunskih informacija odmah savjetuje s državom članicom koja je izdala upozorenje kako bi bez odgode utvrdilo mjeru koju treba poduzeti.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 6., ako nadležno tijelo identificira državljanina treće zemlje na kojeg se odnosi upozorenje o vraćanju i ako isto tijelo utvrdi da obveza vraćanja nije ispunjena, ono se u okviru razmjene dopunskih informacija odmah savjetuje s državom članicom koja je izdala upozorenje kako bi bez odgode utvrdilo mjeru koju treba poduzeti. Država članica koja je izdala upozorenje bez odgode mora priopćiti koje korake namjerava poduzeti.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada država članica razmatra odobravanje boravišne dozvole ili druge dozvole kojom se stječe pravo boravka državljaninu treće zemlje na kojeg se odnosi upozorenje o vraćanju koje je unijela druga država članica, ona će se u okviru razmjene dopunskih informacija najprije savjetovati s državom članicom koja je unijela upozorenje. Država članica koja je unijela upozorenje odgovara u roku od sedam dana. Upozorenje o vraćanju briše se ako država članica koja razmatra odobravanje boravišne dozvole ili druge dozvole kojom se stječe pravo boravka odluči odobriti tu dozvolu.

1.  Prije nego što država članica donese službenu odluku o dodjeli boravišne dozvole ili druge dozvole kojom se daje pravo boravka državljaninu treće zemlje na kojeg se odnosi upozorenje o vraćanju koje je unijela druga država članica, ona će se u okviru razmjene dopunskih informacija najprije savjetovati s državom članicom koja je unijela upozorenje. Država članica koja je unijela upozorenje daje svoj konačan odgovor u roku od sedam dana. Konačnu odluku o dodjeli boravišne dozvole ili druge dozvole kojom se daje pravo boravka državljaninu treće zemlje donosi država članica koja je pokrenula savjetovanje. Ako je odobrena boravišna dozvola ili druga dozvola kojom se stječe pravo boravka, upozorenje o vraćanju briše se bez odgode.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako država članica razmatra unošenje upozorenja o vraćanju koje se odnosi na državljanina treće zemlje s valjanom boravišnom dozvolom ili drugom dozvolom na temelju koje ima pravo boravka, a koju je izdala druga država članica, ona u okviru razmjene dopunskih informacija o tome obavještava državu članicu koja je izdala dozvolu kako bi joj omogućila da odluči postoje li opravdani razlozi za ukidanje te dozvole. Država članica koja je izdala dozvolu šalje svoj konačan odgovor u roku od sedam dana.

2.  Prije nego što država članica odluči unijeti upozorenje o vraćanju koje se odnosi na državljanina treće zemlje s valjanom boravišnom dozvolom ili drugom dozvolom na temelju koje ima pravo boravka, a koju je izdala druga država članica, ona u okviru razmjene dopunskih informacija o tome obavještava državu članicu koja je izdala dozvolu kako bi joj omogućila da odluči postoje li opravdani razlozi za ukidanje te dozvole. Država članica koja je izdala dozvolu šalje svoj konačan odgovor u roku od sedam dana. Upozorenje o vraćanju ne unosi se ako država članica koja je izdala dozvolu odluči da dozvola ostaje na snazi.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se državljanina treće zemlje na kojeg se odnosi upozorenje o vraćanju identificira pri ulasku preko vanjskih granica, država članica koja je identificirala predmetnog državljanina treće zemlje u okviru razmjene dopunskih informacija o tome odmah obavještava, državu članicu koja je izdala upozorenje radi brisanja upozorenja.

4.  Ako se državljanina treće zemlje na kojeg se odnosi upozorenje o vraćanju identificira pri ulasku preko vanjskih granica, država članica koja je identificirala predmetnog državljanina treće zemlje u okviru razmjene dopunskih informacija o tome obavještava državu članicu koja je izdala upozorenje što je moguće prije i u svakom slučaju u roku od 12 sati radi brisanja upozorenja.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 6. i 8., upozorenja o vraćanju brišu se kada nadležno tijelo ukine ili poništi odluku na kojoj se upozorenje temeljilo. Upozorenja o vraćanju brišu se i kada državljanin treće zemlje na kojega se upozorenje odnosi može dokazati da je napustio državno područje država članica u skladu s odlukom o vraćanju donesenom u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 6. i 8., upozorenja o vraćanju brišu se čim nadležno tijelo ukine ili poništi odluku na kojoj se upozorenje temeljilo. Upozorenja o vraćanju brišu se i kada je državljanin treće zemlje dokazao ili kad može kasnije dokazati da je napustio državno područje država članica u skladu s odlukom o vraćanju donesenom u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Upozorenja o vraćanju automatski se brišu odmah nakon njihova isteka u skladu s člankom 34. Uredbe 2018/xxx [granične kontrole] koji se odnosi na razdoblje preispitivanja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Upozorenja o vraćanju brišu se ako je to potrebno u skladu s odredbama o usklađenosti upozorenja utvrđenima u članku 23.a Uredbe 2018/xxx [granične kontrole].

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upozorenja o vraćanju za osobu koja je stekla državljanstvo države članice ili bilo koje države čiji državljani imaju pravo slobodnog kretanja unutar Unije brišu se čim država članica koja je izdala to upozorenje sazna za to, ili bude obaviještena, u skladu s člankom 39. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole], da je predmetna osoba stekla takvo državljanstvo.

2.  Upozorenja o vraćanju za osobu koja je stekla boravišnu dozvolu, drugu dozvolu kojom se stječe pravo boravka ili državljanstvo države članice ili bilo koje države čiji državljani imaju pravo slobodnog kretanja unutar Unije brišu se čim država članica koja je izdala to upozorenje sazna za to, ili bude obaviještena, u skladu s člankom 39. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole], da je predmetna osoba stekla takvu boravišnu dozvolu, drugu dozvolu kojom se stječe pravo boravka ili državljanstvo.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci obrađeni u SIS-u i s njima povezane dopunske informacije u skladu s ovom Uredbom mogu se prenijeti ili ih je moguće učiniti dostupnima trećoj zemlji u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) 2016/679 uz dozvolu države članice koja je izdala upozorenje isključivo u svrhu identifikacije i izdavanja osobnih ili putnih isprava državljaninu treće zemlje s nezakonitim boravkom radi njegova vraćanja.

Podaci obrađeni u SIS-u i s njima povezane dopunske informacije razmijenjene u skladu s ovom Uredbom mogu se prenijeti ili ih je moguće učiniti dostupnima trećoj zemlji u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) 2016/679 uz dozvolu države članice koja je izdala upozorenje samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

(a)   podaci su preneseni ili dostupni samo u svrhu identifikacije i izdavanja osobnih ili putnih isprava državljaninu treće zemlje s nezakonitim boravkom radi njegova vraćanja;

 

(aa)  treća zemlja izričito pristaje upotrebljavati podatke samo u svrhu zbog koje su dostavljeni i u mjeri u kojoj je to zakonito i nužno za svrhe utvrđene u točki (a) te izbrisati te podatke kad njihovo čuvanje više nije opravdano; i

 

(b)   predmetni državljanin treće zemlje obaviješten je o tome da će se njegovi osobni podaci i dopunske informacije podijeliti s vlastima treće zemlje.

 

Informacije o zahtjevu za međunarodnu zaštitu podnesenim u državi članici neće se otkriti pretpostavljenim izvršiteljima progona ili teške štete u skladu s člankom 30. Direktive 2013/32/EU ili ako je ta zemlja i država podrijetla podnositelja zahtjeva.

 

Podatke obrađene u SIS-u i s njima povezane dopunske informacije razmijenjene u skladu s ovom Uredbom nije moguće učiniti dostupnima trećoj zemlji ako je odluka o vraćanju nedostupna u skladu s člankom 3. stavkom 3.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, najbolji interes djeteta, obiteljski život i zdravstveno stanje

 

Države članice provode ovu Uredbu uz potpuno poštovanje temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja te uvijek u obzir uzimaju najbolji interes djeteta, obiteljski život i zdravstveno stanje ili stanje ugroženosti dotičnih pojedinaca.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje odredbe o statističkim podacima iz članka 54. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole], Agencija izrađuje statističke podatke na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj osnovi, prikazujući ih i u ukupnom broju te za svaku državu članicu posebno, o broju upozorenja o vraćanju unesenih u SIS, uključujući podatke iz članka 4. stavka (x) ove Uredbe, o broju obavijesti iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe te o broju upozorenja o vraćanju koja su izbrisana na temelju ispunjenja obveze vraćanja. Agencija izrađuje statističke podatke na mjesečnoj i godišnjoj osnovi na temelju podataka koje su dostavile države članice u skladu s člankom 6. stavkom 3. i člankom 8. stavkom 5. ove Uredbe. U tim statističkim podacima ne nalaze se osobni podaci.

Ne dovodeći u pitanje odredbe o statističkim podacima iz članka 54. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole], Agencija izrađuje statističke podatke na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj osnovi, prikazujući ih i u ukupnom broju te za svaku državu članicu posebno, o broju upozorenja o vraćanju unesenih u SIS, uključujući podatke iz članka 4. stavaka (x), (xb) i (xc) ove Uredbe, o broju obavijesti iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe te o broju upozorenja o vraćanju koja su izbrisana na temelju ispunjenja obveze vraćanja. Agencija izrađuje statističke podatke na mjesečnoj i godišnjoj osnovi na temelju podataka koje su dostavile države članice u skladu s člankom 6. stavkom 3. i člankom 8. stavkom 5. ove Uredbe. U tim statističkim podacima ne nalaze se osobni podaci.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Agencija na temelju svih statističkih podataka sastavlja godišnje izvješće koje se objavljuje. To se izvješće dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odredbe o odgovornosti država članica i Agencije, o unosu i obradi upozorenja, uvjetima za pristup podacima i čuvanje podataka, obrađivanju podataka, zaštiti podataka, pravnoj odgovornosti i praćenju te statističkim podacima utvrđene člancima 6. do 19., člankom 20. stavcima 3. i 4. kao i člancima 21., 22. i 28., člankom 29. stavkom 4. i člancima 33. do 54. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole] primjenjuju se na podatke koji se unose u SIS i u njemu obrađuju u skladu s ovom Uredbom, ako ovom Uredbom nije drugačije utvrđeno.

Odredbe o odgovornosti država članica i Agencije, o unosu, obradi, ažuriranju i usklađenosti upozorenja, uvjetima za pristup podacima i čuvanje podataka, obrađivanju podataka, zaštiti podataka, pravnoj odgovornosti i praćenju te statističkim podacima, utvrđene člankom 3., člancima 6. do 19., člankom 20. stavcima 3. i 4., kao i člancima 21., 22., 23.a i 28., člankom 29. stavkom 4. i člancima 33. do 54. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole], primjenjuju se na podatke koji se unose u SIS i u njemu obrađuju u skladu s ovom Uredbom, ako ovom Uredbom nije drugačije utvrđeno.


OBRAZLOŽENJE

Upotreba Schengenskog informacijskog sustava za razmjenu informacija o odlukama o vraćanju još je jedan mali, ali vrlo važan korak u nizu mjera Unije za poboljšanje učinkovitosti vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Poboljšanje učinkovitosti politike Unije u pogledu vraćanja ključno je za održavanje povjerenja javnosti u migracijsku politiku i politiku azila Unije.

Izvjestitelj želi naglasiti da je aktualna politika Unije u pogledu vraćanja daleko od učinkovite. Tijekom 2015. bilo je 533 395 nezakonitih migranata kojima je naređeno da napuste Europsku uniju, dok je ukupna stopa vraćanja bila oko 42 %. Povrh toga, ako se u obzir ne uzmu vraćanja na zapadni Balkan, stopa vraćanja iz Europske unije dodatno se smanjuje na 27 %.

Ovim se Prijedlogom prvi put na razini Unije uspostavlja sustav za razmjenu informacija među državama članicama o odlukama o vraćanju kojim će se omogućiti praćenje jesu li državljani trećih zemalja na koje se te odluke odnose napustili državno područje država članica i provedba odluka o vraćanju diljem Unije, čime bi se trebala povećati učinkovitost politika Unije u pogledu vraćanja.

Izvjestitelj smatra da bi i za taj Prijedlog Komisije o uporabi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje države članice trebale koristiti već postojeću infrastrukturu koja dobro funkcionira za razmjenu dopunskih informacija. Stoga bi uredi SIRENE trebali biti tijelo odgovorno za učinkovitu i brzu razmjenu dopunskih informacija u vezi s upozorenjima o vraćanju među državama članicama.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (26.7.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Hilde Vautmans

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište u državama članicama, uz puno poštovanje temeljnih prava, a osobito načela zabrane prisilnog udaljenja i vraćanja te u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, ključni je dio sveobuhvatnih napora koji se ulažu u rješavanje problema nezakonitih migracija i povećanje stope vraćanja nezakonitih migranata.

(1)  Vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište u državama članicama, uz puno poštovanje temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja i vraćanja, kodificiranih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije (Povelja) i Ženevskom konvencijom iz 1951., te u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, ključni je dio sveobuhvatnih napora koji se ulažu u rješavanje problema nezakonitih migracija i upravljanje migracijama u bliskoj suradnji s trećim zemljama podrijetla ili tranzita.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere za učinkovito i proporcionalno vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, u skladu s odredbama Direktive 2008/115/EZ.

(3)  Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere za učinkovito i proporcionalno vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom uz potpuno jamčenje temeljnih sloboda, prije svega načela zabrane prisilnog udaljenja i vraćanja i uz zaštitu ljudskih prava migranata u skladu s odredbama Direktive 2008/115/EZ.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Upozorenja o vraćanju trebala bi izbrisati odmah nakon što se državu članicu ili nadležno tijelo koje je donijelo odluku o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ obavijesti o izvršenju vraćanja. Kada je odluka o vraćanju povezana sa zabranom ulaska potonje bi trebalo unijeti u Schengenski informacijski sustav u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole]. U takvim bi slučajevima države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da ne postoji vremenski razmak između trenutka u kojem je državljanin treće zemlje napustio schengenski prostor i trenutka aktivacije upozorenja o zabrani ulaska u Schengenskom informacijskom sustavu.

(12)  Upozorenja o vraćanju trebala bi izbrisati odmah nakon što se državu članicu ili nadležno tijelo koje je donijelo odluku o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ obavijesti o izvršenju vraćanja. Kada je odluka o vraćanju povezana sa zabranom ulaska potonje bi trebalo unijeti u Schengenski informacijski sustav u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/xxx [granične kontrole]. U takvim bi slučajevima države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da ne postoji vremenski razmak između trenutka u kojem je državljanin treće zemlje napustio vanjske granice države članice i trenutka aktivacije upozorenja o zabrani ulaska u Schengenskom informacijskom sustavu.

Obrazloženje

Pojam schengenski prostor nije dosljedan pojmu koji se koristi u članku 6.: „Ako državljanin treće zemlje na kojeg se odnosi upozorenje o vraćanju izađe preko vanjske granice države članice koja je izdala upozorenje, potvrda o vraćanju šalje se nadležnom tijelu u skladu s nacionalnim pravom.”

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Podacima obrađenima u sustavu SIS ili prenesenima razmjenom dopunskih informacija mogu se državi članici izvršenja pružiti informacije koje su korisne za brzu identifikaciju i ponovnu dokumentaciju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom radi njihova vraćanja u treću zemlju. U pojedinačnim slučajevima trebalo bi u tu svrhu biti moguće dijeliti takve podatke i informacije s trećom zemljom. Dijeljenje bilo kakvih osobnih podataka trebalo bi biti podložno jasnim uvjetima, izvršeno u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i provedeno uz suglasnost države članice koja je izdala upozorenje.

(16)  Podacima obrađenima u sustavu SIS ili prenesenima razmjenom dopunskih informacija mogu se državi članici izvršenja pružiti informacije koje su korisne za brzu identifikaciju i ponovnu dokumentaciju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom radi njihova vraćanja u treću zemlju. U pojedinačnim slučajevima trebalo bi u tu svrhu biti moguće dijeliti takve podatke i informacije s trećom zemljom. Međutim, to bi se trebalo dogoditi tek nakon donošenja konačne odluke o povratku. Dijeljenje bilo kakvih osobnih podataka trebalo bi biti podložno jasnim uvjetima, izvršeno u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679, posebice s člankom 6. stavkom 1. točkom (f), člancima 8., i 12. točkom (1) i člankom 40. stavkom 2. točkom (g) u slučajevima koji se odnose na djecu, i provedeno uz suglasnost države članice koja je izdala upozorenje.

Obrazloženje

Nijedan osobni podatak ne bi se smio proslijediti trećoj zemlji prije nego što odluka o vraćanju donesena u skladu s Direktivom 2008/115(EZ) postane konačna i, u skladu s tim, ne prije nego što se iscrpe mogući pravni lijekovi ili žalbeni postupci niti prije nego što se povezani zahtjev podnositelja zahtjeva proglasi nedopuštenim.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16a)  U slučajevima koji se odnose na djecu, prilikom primjene ove Uredbe prvenstveno se treba uzeti u obzir najbolji interes djeteta. U skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, kada se podaci u vezi s djetetom uvrštavaju u sustav SIS, oni se trebaju koristiti samo u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istraživanja slučajeva nestale djece i zaštite najboljeg interesa djeteta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16b)  Sve mjere poduzete u odnosu na sustav SIS trebale bi biti u skladu s Poveljom. Države članice trebale bi primjenjivati smjernice za zajedničku praksu pri uzimanju otisaka prsta i prikaza lica državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, koje će zajednički izraditi i nadzirati Agencija Europske unije za azil i Agencija Europske unije za temeljna prava te na temelju kontrolnog popisa koji je pripremila Agencija Europske unije za temeljna prava. Države članice tijekom uzimanja otisaka prstiju i prikaza lica uvijek trebaju poštovati dostojanstvo i fizički integritet maloljetnika. Države članice ne bi smjele upotrijebiti prisilu za uzimanje otisaka prstiju maloljetnika.

Obrazloženje

U skladu s Konvencijom UN-a o pravi djeteta, s djecom se postupa čovječno i s poštovanjem, na način kojim se u obzir uzima njihova dob. Stoga je posebnu pozornost potrebno posvetiti specifičnoj situaciji maloljetnika. Najbolji interes djeteta treba uvijek biti na prvom mjestu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Nacionalna tijela koja su nadležna za vraćanje mogu se uvelike razlikovati među državama članicama, a takva tijela mogu biti različita i unutar pojedine države članice ovisno o razlozima nezakonitog boravka. Pravosudna tijela također mogu donositi odluke o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ, na primjer kao rezultat žalbe na odbijanje izdavanja dozvole ili uskraćivanje prava na boravak ili kao kaznenu sankciju. Sva nacionalna tijela koja su zadužena za donošenje i provođenje odluka o vraćanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ trebala bi imati pristup sustavu SIS radi unosa, ažuriranja, brisanja i pretraživanja upozorenja o vraćanju.

(17)  Nacionalna tijela koja su nadležna za vraćanje mogu se uvelike razlikovati među državama članicama, a takva tijela mogu biti različita i unutar pojedine države članice ovisno o razlozima nezakonitog boravka. Nadalje, postoje različiti nacionalni popisi „sigurnih trećih zemalja”. Pravosudna tijela također mogu donositi odluke o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ, na primjer kao rezultat žalbe na odbijanje izdavanja dozvole ili uskraćivanje prava na boravak ili kao kaznenu sankciju. Sva nacionalna tijela koja su zadužena za donošenje i provođenje odluka o vraćanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ trebala bi imati pristup sustavu SIS radi unosa, ažuriranja, brisanja i pretraživanja upozorenja o vraćanju.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Nijedan amandman ili nova odredba Uredbe ne bi smjeli uzrokovati nepotrebne prepreke državama članicama koje su ili će tek biti u procesu pridruživanja schengenskom prostoru.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podaci o državljanima trećih zemalja na koje se odnose odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ unose se u SIS kako bi se provjerilo je li obveza vraćanja ispunjena te poduprijela provedba odluke. Upozorenje se unosi u SIS bez odgode kada se donese odluka o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

1.  Podaci o državljanima trećih zemalja na koje se odnose odluke o vraćanju donesene u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ unose se u SIS neposredno nakon što odluka stupi na snagu sukladno nacionalnom zakonodavstvu odgovarajuće države članice kako bi se provjerilo je li obveza vraćanja ispunjena te poduprijela provedba odluke. Upozorenje se unosi u SIS bez odgode kada se donese odluka o vraćanju u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  kategoriju osobnih isprava osobe;

(p)  kategoriju trenutačne ili bivše osobne isprave osobe, ili druge korištene dokumente koji sadržavaju ime i prezime ili pseudonim osobe;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  brojeve osobnih isprava osobe;

(r)  brojeve trenutačnih ili bivših osobnih isprava osobe;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 6. i 8., upozorenja o vraćanju brišu se kada nadležno tijelo ukine ili poništi odluku na kojoj se upozorenje temeljilo. Upozorenja o vraćanju brišu se i kada državljanin treće zemlje na kojega se upozorenje odnosi može dokazati da je napustio državno područje država članica u skladu s odlukom o vraćanju donesenom u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 6. i 8., upozorenja o vraćanju odmah se brišu kada nadležno tijelo ukine ili poništi odluku na kojoj se upozorenje temeljilo. Upozorenja o vraćanju brišu se i kada državljanin treće zemlje na kojega se upozorenje odnosi može dokazati da je napustio državno područje država članica u skladu s odlukom o vraćanju donesenom u skladu s odredbama kojima se poštuje Direktiva 2008/115/EZ.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci obrađeni u SIS-u i s njima povezane dopunske informacije u skladu s ovom Uredbom mogu se prenijeti ili ih je moguće učiniti dostupnima trećoj zemlji u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) 2016/679 uz dozvolu države članice koja je izdala upozorenje isključivo u svrhu identifikacije i izdavanja osobnih ili putnih isprava državljaninu treće zemlje s nezakonitim boravkom radi njegova vraćanja.

Podaci obrađeni u SIS-u i s njima povezane dopunske informacije u skladu s ovom Uredbom mogu se prenijeti ili ih je moguće učiniti dostupnima trećoj zemlji u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) 2016/679 uz dozvolu države članice koja je izdala upozorenje isključivo u svrhu identifikacije i izdavanja osobnih ili putnih isprava državljaninu treće zemlje s nezakonitim boravkom radi njegova vraćanja. Međutim, to se odnosi na pojedinačne slučajeve i događa se tek nakon donošenja konačne odluke o povratku uz potpuno pridržavanje načela zabrane prisilnog udaljenja i vraćanja. Osobito je važno potvrditi da dotična država osigurava odgovarajuću razinu zaštite, uzimajući u obzir njezino poštovanje načela vladavine prava i ljudskih prava, postojanje i djelotvorno funkcioniranje nezavisnih nadzornih tijela i međunarodne obveze zemlje. Prije prijenosa bilo kakvih informacija trećoj zemlji, nadležna tijela moraju potvrditi da život i sloboda povratnika neće biti ugroženi zbog rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkih mišljenja. Podaci i povezane dodatne informacije ne prenose se ako bi takav prijenos osobu na koju se oni odnose mogao dovesti u opasnost.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U svrhu ove Uredbe, podaci koji se odnose na bilo koje prethodne zahtjeve za azil ili imigracijski status povratnika na državnom području država članica ne prenose se u treću zemlju.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Primjena Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

Referentni dokumenti

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

6.4.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Hilde Vautmans

15.5.2017

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

13

21

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Frank Engel

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Primjena Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

Referentni dokumenti

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum usvajanja

6.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

5

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum podnošenja

10.11.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena