Procedūra : 2016/0407(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0348/2017

Pateikti tekstai :

A8-0348/2017

Debatai :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0414

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 864kWORD 95k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams

(COM(2016) 0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jeroen Lenaers

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams

(COM(2016) 0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0881),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0532/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0348/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  įgyvendindamos šį reglamentą, valstybės narės turėtų deramai atsižvelgti į atitinkamo trečiosios šalies piliečio vaiko interesus, šeiminį gyvenimą, sveikatos būklę ir į tai, ar trečiosios šalies pilietis yra pažeidžiamas asmuo. Bet kokiu atveju visomis priemonėmis, kuriomis siekiama grąžinti trečiųjų šalių piliečius, turėtų būti visapusiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir negrąžinimo principo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant užtikrinti grąžinimo veiksmingumą ir padidinti perspėjimų dėl grąžinimo papildomą naudą, valstybės narės turėtų įvesti į SIS perspėjimus, susijusius su visais jų pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtais sprendimais grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų įvesti perspėjimą į SIS ir tada, kai sprendimai, kuriais nustatoma ar nurodoma prievolė grįžti, priimami atvejais, aprašytais tos direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje, visų pirma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti pagal Šengeno sienų kodeksą arba kuriuos kompetentingos institucijos sulaikė ar suėmė dėl neteisėto valstybės narės išorės sienos kirtimo sausuma, jūra ar oru, ir kurie po to nėra gavę leidimo ar teisės būti toje valstybėje narėje, taip pat trečiųjų šalių piliečiams, kurie turi būti grąžinami vykdant baudžiamosios teisės sankciją arba tai yra baudžiamosios teisės sankcijos pasekmė pagal nacionalinę teisę, arba kuriems taikomos ekstradicijos procedūros;

(7)  siekiant užtikrinti grąžinimo veiksmingumą ir padidinti perspėjimų dėl grąžinimo papildomą naudą, valstybės narės turėtų įvesti į SIS perspėjimus, susijusius su pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtais sprendimais grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų įvesti perspėjimą į SIS ir tada, kai sprendimai, kuriais nustatoma ar nurodoma prievolė grįžti, priimami atvejais, aprašytais tos direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje, visų pirma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti pagal Šengeno sienų kodeksą arba kuriuos kompetentingos institucijos sulaikė ar suėmė dėl neteisėto valstybės narės išorės sienos kirtimo sausuma, jūra ar oru, ir kurie po to nėra gavę leidimo ar teisės būti toje valstybėje narėje, taip pat trečiųjų šalių piliečiams, kurie turi būti grąžinami vykdant baudžiamosios teisės sankciją arba tai yra baudžiamosios teisės sankcijos pasekmė pagal nacionalinę teisę, arba kuriems taikomos ekstradicijos procedūros. Pagal šį reglamentą, siekiant sumažinti administracinę naštą, valstybės narės turėtų turėti galimybę neįvesti trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių priimtas sprendimas grąžinti, duomenų, kai tie trečiųjų šalių piliečiai laikomi sulaikyti iki jų išsiuntimo;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šiame reglamente turėtų būti nustatytos bendros taisyklės dėl perspėjimų, susijusių su grąžinimu, įvedimo į SIS, kai tik priimami atitinkami sprendimai grąžinti pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB. Perspėjime turėtų būti nurodyta, ar susijusiam trečiosios šalies piliečiui suteiktas savanoriško išvykimo laikotarpis, be kita ko, ar toks laikotarpis buvo pratęstas atsižvelgiant į konkrečias atskiro atvejo aplinkybes ir ar sprendimas buvo sustabdytas arba išsiuntimas atidėtas;

(8)  šiame reglamente turėtų būti nustatytos bendros taisyklės dėl perspėjimų, susijusių su grąžinimu, įvedimo į SIS, kai tik priimami atitinkami sprendimai grąžinti pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB. Perspėjime turėtų būti nurodyta, ar atitinkamam trečiosios šalies piliečiui suteiktas savanoriško išvykimo laikotarpis, be kita ko, ar toks laikotarpis buvo pratęstas atsižvelgiant į konkrečias atskiro atvejo aplinkybes, ar trečiosios šalies pilietis turi teisę apskųsti sprendimą grąžinti, ar skundas dėl sprendimo grąžinti yra nagrinėjamas ir ar sprendimas buvo sustabdytas arba išsiuntimas atidėtas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad SIS esantis perspėjimas, susijęs su grąžinimu, būtų laikinai neprieinamas tais atvejais, kai sustabdomas ar atidedamas sprendimo grąžinti, priimto pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, vykdymas arba kai yra paduotas apeliacinis skundas dėl sprendimo grąžinti, dėl kurio gali būti sustabdytas sprendimo vykdymas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  būtina konkrečiai nurodyti, kokių kategorijų duomenis, susijusius su trečiųjų šalių piliečiais, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, yra priimtas sprendimas grąžinti, galima įvesti į SIS. Perspėjimuose dėl grąžinimo turėtų būti nurodyti tik tokie duomenys, kurių reikia siekiant nustatyti duomenų subjektus, kad kompetentingos institucijos, neprarasdamos laiko, galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus ir prireikus užtikrinti jų apsaugą nuo asmenų, kurie yra ginkluoti, linkę smurtauti, yra pabėgę arba vykdo bet kokią Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu26 1, 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą. Be to, kad būtų lengviau nustatyti tapatybę ir aptikti kelias tapatybes, perspėjime taip pat turėtų būti pateikta nuoroda į asmens tapatybės dokumentą ir tokio dokumento kopija, jei yra;

(9)  būtina konkrečiai nurodyti, kokių kategorijų duomenis, susijusius su trečiųjų šalių piliečiais, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, yra priimtas sprendimas grąžinti, galima įvesti į SIS. Perspėjimuose dėl grąžinimo turėtų būti nurodyti tik tokie duomenys, kurių reikia siekiant nustatyti duomenų subjektus, kad kompetentingos institucijos, neprarasdamos laiko, galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus ir prireikus užtikrinti jų apsaugą nuo asmenų, kurie yra ginkluoti, linkę smurtauti, yra pabėgę arba vykdo bet kokią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/54126 nurodytą veiklą. Be to, kad būtų lengviau nustatyti tapatybę ir aptikti kelias tapatybes, perspėjime taip pat turėtų būti pateikta nuoroda į asmens tapatybės dokumentą ir tokio dokumento kopija, jei yra;

__________________

__________________

26 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

26 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti, kad valstybės narės veiksmingai ir greitai bendradarbiautų, kiekviena valstybė narė turėtų paskirti instituciją, atsakingą už keitimąsi papildoma informacija, susijusia su perspėjimais dėl grąžinimo;

(10)  siekiant užtikrinti, kad valstybės narės veiksmingai ir greitai bendradarbiautų, kiekviena valstybė narė turėtų paskirti visą parą visomis savaitės dienomis nuolat visiškai veikiančią nacionalinę instituciją, atsakingą už keitimąsi papildoma informacija apie trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių priimamas sprendimas grąžinti. Valstybės narės turėtų galėti savo nacionaline institucija paskirti SIRENE biurą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  turėtų būti nustatytos procedūros, pagal kurias valstybės narės galėtų patikrinti, ar įvykdyta prievolė grįžti, ir perspėjimą dėl grąžinimo paskelbusiai valstybei narei patvirtinti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis išvyko. Ši informacija turėtų padėti atlikti išsamesnį tolesnį patikrinimą, kaip laikomasi sprendimų grąžinti, priimtų pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB;

(11)  turėtų būti nustatytos procedūros, pagal kurias valstybės narės galėtų patikrinti, ar įvykdyta prievolė grįžti, ir perspėjimą dėl grąžinimo paskelbusiai valstybei narei patvirtinti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis išvyko arba kad jam buvo suteiktas leidimas gyventi ar kitas teisę būti šalyje suteikiantis leidimas. Ši informacija turėtų padėti atlikti išsamesnį tolesnį patikrinimą, kaip laikomasi sprendimų grąžinti, priimtų pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, ir koks yra patenkintų skundų dėl sprendimų grąžinti rodiklis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  perspėjimai dėl grąžinimo turėtų būti panaikinti, kai tik valstybė narė arba kompetentinga institucija, pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priėmusi sprendimą grąžinti, praneša, kad trečiosios šalies pilietis jau grąžintas. Jei sprendimas grąžinti priimtas kartu su draudimu atvykti, pastarasis turėtų būti įvestas į SIS pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 24 straipsnio 3 dalį. Tokiais atvejais valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tarp trečiosios šalies piliečio išvykimo iš Šengeno erdvės ir perspėjimo dėl draudimo atvykti aktyvavimo SIS nebūtų jokio laiko tarpo;

(12)  perspėjimai dėl grąžinimo turėtų būti panaikinti automatiškai, kai baigiasi perspėjimo galiojimo laikas pagal peržiūros procedūrą. Jie taip pat turėtų būti panaikinti, kai tik valstybė narė arba kompetentinga institucija, pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priėmusi sprendimą grąžinti, praneša, kad trečiosios šalies pilietis jau grąžintas, arba prireikus pagal nuostatas dėl perspėjimų suderinamumo. Jei sprendimas grąžinti priimtas kartu su draudimu atvykti, pastarasis turėtų būti įvestas į SIS pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 24 straipsnio 3 dalį. Tokiais atvejais valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tarp trečiosios šalies piliečio išvykimo iš Šengeno erdvės ir perspėjimo dėl draudimo atvykti aktyvavimo SIS nebūtų jokio laiko tarpo;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  jei sprendimas grąžinti priimtas kartu su draudimu atvykti, net jei perspėjimas dėl grąžinimo nėra įvestas į SIS, perspėjančioji valstybė narė turėtų užtikrinti, kad šis perspėjimas būtų aktyvuojamas SIS tada, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis išvyksta iš valstybių narių teritorijos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  SIS turėtų būti nustatytas pranešimo valstybėms narėms, kad trečiųjų šalių piliečiai neįvykdė prievolės grįžti per nustatytą savanoriško išvykimo laikotarpį, mechanizmas. Jis turėtų padėti valstybėms narėms vykdyti savo įsipareigojimus pagal Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 1 dalį dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie neįvykdė prievolės grįžti;

(13)  SIS turėtų būti nustatytas pranešimo valstybėms narėms, kad trečiųjų šalių piliečiai neįvykdė prievolės grįžti per nustatytą savanoriško išvykimo laikotarpį, mechanizmas. Jis turėtų padėti valstybėms narėms vykdyti savo įsipareigojimus pagal Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnį dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie neįvykdė prievolės grįžti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  perspėjimai SIS neturėtų būti laikomi ilgiau negu jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo įvesti, pasiekti. Pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 34 straipsnį perspėjimų dėl trečiųjų šalių piliečių peržiūros laikotarpis yra penkeri metai;

(15)  perspėjimai SIS neturėtų būti laikomi ilgiau negu jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo įvesti, pasiekti. Pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 34 straipsnį perspėjimų dėl trečiųjų šalių piliečių grąžinimo peržiūros laikotarpis yra treji metai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  šis reglamentas nedaro poveikio įsipareigojimams, atsirandantiems pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę […],

(28)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 2017 m. gegužės 3 d. pateikė nuomonę,

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  jokiais šio reglamento pakeitimais ar naujomis nuostatomis neturėtų būti sudaroma nereikalingų kliūčių valstybėms narėms, kurios prisijungs prie Šengeno erdvės ar siekia tai padaryti;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  išsiuntimas – išsiuntimas, apibrėžtas Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 5 punkte;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtas sprendimas grąžinti, duomenys įvedami į SIS siekiant patikrinti, ar įvykdyta prievolė grįžti, ir padėti užtikrinti sprendimo vykdymą. Perspėjimas į SIS įvedamas nedelsiant, kai pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimamas sprendimas grąžinti.

1.  Trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtas sprendimas grąžinti, duomenys nedelsiant įvedami į SIS siekiant patikrinti, ar įvykdyta prievolė grįžti, ir padėti užtikrinti sprendimo vykdymą. Perspėjimas į SIS įvedamas nedelsiant, kai pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimamas sprendimas grąžinti, laikantis nuostatų dėl perspėjimų suderinamumo, nustatytų Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 23a straipsnyje.

 

Valstybės narės gali nuspręsti neįvesti trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių esant Direktyvos 2008/115/EB 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms aplinkybėms priimtas sprendimas grąžinti, duomenų, jei šie duomenys susiję su trečiųjų šalių piliečiais, kurie laikomi sulaikyti iki jų išsiuntimo.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Perspėjime nedelsiant įrašomas savanoriško išvykimo laikotarpis, suteiktas trečiųjų šalių piliečiams, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtas sprendimas grąžinti.

2.  Perspėjime nedelsiant įrašomas savanoriško išvykimo laikotarpis, suteiktas trečiųjų šalių piliečiams, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtas sprendimas grąžinti. Jei šis laikotarpis pratęsiamas, perspėjimas nedelsiant atitinkamai atnaujinamas.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Perspėjime nedelsiant įrašoma informacija apie sprendimo grąžinti, priimto pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, vykdymo sustabdymą ir atidėjimą.

3.  Perspėjančioji valstybė narė užtikrina, kad SIS perspėjimas dėl sprendimo grąžinti būtų neprieinamas šiomis aplinkybėmis:

 

a)   kai sprendimo grąžinti vykdymas buvo atidėtas ar sustabdytas arba

 

b)  kai dėl sprendimo grąžinti yra paduotas skundas, dėl kurio gali būti sustabdytas sprendimo vykdymas.

 

Esant tokioms aplinkybėms perspėjimas yra neprieinamas galutiniams naudotojams. Jis prieinamas tik SIRENE biurams iki tol, kol sprendimas grąžinti bus patvirtintas arba panaikintas. Jei sprendimas panaikinamas, perspėjimas panaikinamas nedelsiant.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai;

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  lytis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  informacija apie tai, ar atitinkamas asmuo yra ginkluotas, linkęs smurtauti, yra pabėgęs ar vykdo bet kokią Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1, 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą;

j)  informacija apie tai, ar atitinkamas asmuo yra ginkluotas, linkęs smurtauti, yra pabėgęs ar vykdo bet kokią Direktyvos (ES) 2017/541 3–12 straipsniuose ir 14 straipsnyje nurodytą veiklą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

u)  daktiloskopiniai duomenys;

u)  pirštų atspaudų duomenys;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xa)  duomenys, nurodyti asmens turimo (-ų) tapatybės nustatymo dokumento (-ų) a–d, f–i, p–s ir v punktuose.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies x b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xb)  informacija apie tai, ar galima apskųsti sprendimus grąžinti, priimtus pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies x c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xc)  informacija apie tai, ar skundas dėl sprendimo grąžinti, priimto pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, yra nagrinėjamas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Perspėjimas negali būti įvestas neturint a, g, k, m, n ir w punktuose nurodytų duomenų. Taip pat įvedami visi kiti pirmiau išvardyti duomenys, jei tokie yra.

Perspėjimas negali būti įvestas neturint a, g, k, m, n, w ir bent t arba u punktuose nurodytų duomenų. Siekiant užtikrinti itin tikslų tapatybės nustatymą pirmenybė visada teikiama pirštų antspaudų duomenims, o ne nuotraukoms ir veido atvaizdams. Taip pat įvedami visi kiti pirmiau išvardyti duomenys, jei tokie yra.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, atsakingą už keitimąsi papildoma informacija apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas grąžinimas, pagal SIRENE vadovo nuostatas, išdėstytas Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 8 straipsnyje.

Kiekviena valstybė narė paskiria visą parą visomis savaitės dienomis nuolat visiškai veikiančią nacionalinę instituciją, kuri užtikrintų keitimąsi visa papildoma informacija apie trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių priimamas sprendimas grąžinti, ir prieigą prie jos pagal SIRENE vadovo nuostatas, išdėstytas Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 8 straipsnyje. Valstybės narės gali savo nacionaline institucija paskirti SIRENE biurą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės kiekvieną mėnesį teikia statistinius duomenis Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai, įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/201136 (toliau – Agentūra), apie asmenų, kurių grąžinimas patvirtintas, skaičių, apie tai, ar grąžinta savanoriškai laikantis prievolės grįžti ar priverstinai, ir apie trečiąsias kelionės tikslo šalis. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiami asmens duomenys.

3.  Valstybės narės kiekvieną mėnesį teikia statistinius duomenis Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai, įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/201136 (toliau – Agentūra), apie asmenų, kurių grąžinimas patvirtintas, skaičių, apie tai, ar grąžinta savanoriškai laikantis prievolės grįžti ar priverstinai, ir apie trečiąsias kelionės tikslo šalis. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiami asmens duomenys. Agentūra surenka mėnesinius statistinius duomenis į metinę ataskaitą, kuri skelbiama pagal 11 straipsnį.

__________________

__________________

36 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

36 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  CS-SIS praneša valstybėms narėms apie jų perspėjimus dėl grąžinimo, kurių atveju savanoriško išvykimo laikotarpis yra pasibaigęs.

1.  CS-SIS automatiškai praneša valstybėms narėms apie jų perspėjimus dėl grąžinimo, kurių atveju savanoriško išvykimo laikotarpis yra pasibaigęs ir kurių atveju savanoriško išvykimo laikotarpis nebuvo pratęstas arba atitinkamam trečiosios šalies piliečiui buvo suteiktas leidimas gyventi arba kitas teisę būti šalyje suteikiantis leidimas.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei kompetentinga institucija nustato trečiosios šalies piliečio, dėl kurio grąžinimo paskelbtas perspėjimas, tapatybę ir ta pati institucija nustato, kad prievolė grįžti nebuvo įvykdyta, ta institucija nedelsdama konsultuojasi su perspėjančiąja valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija, kad nedelsiant nustatytų, kokių veiksmų reikia imtis.

2.  Nedarant poveikio 6 straipsnio taikymui, jei kompetentinga institucija nustato trečiosios šalies piliečio, dėl kurio grąžinimo paskelbtas perspėjimas, tapatybę ir ta pati institucija nustato, kad prievolė grįžti nebuvo įvykdyta, ta institucija nedelsdama konsultuojasi su perspėjančiąja valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija, kad nustatytų, kokių veiksmų reikia imtis. Perspėjančioji valstybė narė privalo nedelsdama pranešti apie pageidaujamą veiksmų kryptį.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu valstybė narė svarsto galimybę išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą trečiosios šalies piliečiui, dėl kurio kita valstybė narė yra paskelbusi perspėjimą dėl grąžinimo, ji pirmiausia pasikonsultuoja su perspėjančiąja valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija. Perspėjančioji valstybė narė atsako per septynias dienas. Jeigu valstybė narė, svarstanti galimybę išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą, priima sprendimą jį išduoti, perspėjimas dėl grąžinimo panaikinamas.

1.  Valstybė narė, prieš oficialiai nuspręsdama išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą trečiosios šalies piliečiui, dėl kurio kita valstybė narė yra paskelbusi perspėjimą dėl grąžinimo, pirmiausia pasikonsultuoja su perspėjančiąja valstybe nare pasikeisdama papildoma informacija. Perspėjančioji valstybė narė per septynias dienas pateikia atsakymą. Galutinį sprendimą dėl to, ar išduoti leidimą gyventi arba kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą trečiosios šalies piliečiui, priima valstybė narė, kuri konsultuojasi. Jeigu išduodamas leidimas gyventi arba kitas teisę joje būti suteikiantis leidimas, perspėjimas dėl grąžinimo panaikinamas nedelsiant.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei valstybė narė svarsto galimybę įvesti perspėjimą dėl grąžinimo, susijusį su trečiosios šalies piliečiu, turinčiu galiojantį leidimą gyventi ar kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą, išduotą kitos valstybės narės, ji apie tai praneša leidimą išdavusiai valstybei narei pasikeisdama papildoma informacija, kad ta valstybė narė galėtų nuspręsti, ar yra priežasčių, suteikiančių pagrindą jį atšaukti. Leidimą išdavusi valstybė narė per septynias dienas pateikia galutinį atsakymą.

2.  Valstybė narė, prieš nuspręsdama įvesti perspėjimą dėl grąžinimo, susijusį su trečiosios šalies piliečiu, turinčiu galiojantį leidimą gyventi ar kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą, išduotą kitos valstybės narės, apie tai praneša leidimą išdavusiai valstybei narei pasikeisdama papildoma informacija, kad ta valstybė narė galėtų nuspręsti, ar yra priežasčių, suteikiančių pagrindą jį atšaukti. Leidimą išdavusi valstybė narė per septynias dienas pateikia galutinį atsakymą. Jei leidimą išdavusi valstybė narė priima sprendimą palikti jį galioti, perspėjimas dėl grąžinimo neįvedamas.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei trečiosios šalies piliečio, dėl kurio grąžinimo paskelbtas perspėjimas, tapatybė nustatoma jam atvykstant per valstybės narės išorės sieną, atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę nustačiusi valstybė narė, pasikeisdama papildoma informacija, nedelsdama informuoja perspėjančiąją valstybę narę, kad perspėjimas būtų panaikintas.

4.  Jei trečiosios šalies piliečio, dėl kurio grąžinimo paskelbtas perspėjimas, tapatybė nustatoma jam atvykstant per valstybės narės išorės sieną, atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę nustačiusi valstybė narė, pasikeisdama papildoma informacija, informuoja perspėjančiąją valstybę narę kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 12 valandų, kad perspėjimas būtų panaikintas.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 6 ir 8 straipsniams perspėjimai dėl grąžinimo ištrinami, kai kompetentinga institucija atšaukia arba panaikina sprendimą, kuriuo buvo pagrįstas perspėjimas. Perspėjimai dėl grąžinimo taip pat panaikinami, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis gali įrodyti, kad išvyko iš valstybių narių teritorijos, laikydamasis sprendimo grąžinti, priimto pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB.

1.  Nedarant poveikio 6 ir 8 straipsniams perspėjimai dėl grąžinimo panaikinami, kai tik kompetentinga institucija atšaukia arba panaikina sprendimą, kuriuo buvo pagrįstas perspėjimas. Perspėjimai dėl grąžinimo taip pat panaikinami, kai trečiosios šalies pilietis įrodo arba galės vėliau įrodyti, kad išvyko iš valstybių narių teritorijos, laikydamasis sprendimo grąžinti, priimto pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Perspėjimai dėl grąžinimo automatiškai panaikinami, kai tik baigiasi jų galiojimo laikas pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 34 straipsnį.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Prireikus perspėjimai dėl grąžinimo panaikinami pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 23a straipsnio nuostatas dėl perspėjimų suderinamumo.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Perspėjimai dėl grąžinimo, įvesti dėl asmens, įgijusio valstybės narės pilietybę arba bet kurios valstybės, kurios piliečiai turi teisę laisvai judėti Sąjungoje, pilietybę, panaikinami, kai tik perspėjančioji valstybė narė sužino arba yra informuojama pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 39 straipsnį, kad atitinkamas asmuo įgijo tokią pilietybę.

2.  Perspėjimai dėl grąžinimo, įvesti dėl asmens, gavusio leidimą gyventi ar teisę būti šalyje suteikiantį leidimą arba įgijusio valstybės narės pilietybę ar bet kurios valstybės, kurios piliečiai turi teisę laisvai judėti Sąjungoje, pilietybę, panaikinami, kai tik perspėjančioji valstybė narė sužino arba yra informuojama pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 39 straipsnį, kad atitinkamas asmuo gavo tokį leidimą gyventi ar kitą teisę būti šalyje suteikiantį leidimą arba įgijo pilietybę.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija pagal šį reglamentą gali būti perduodama arba suteikiama susipažinti trečiajai šaliai pagal Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių gavus perspėjančiosios valstybės narės leidimą tik siekiant nustatyti neteisėtai esančio trečiosios šalies piliečio tapatybę ir išduoti jam tapatybės arba kelionės dokumentą grąžinimo tikslams.

SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija, kuriais keičiamasi pagal šį reglamentą, gali būti perduodama arba suteikiama susipažinti trečiajai šaliai pagal Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių gavus perspėjančiosios valstybės narės leidimą tik tada, kai laikomasi tokių sąlygų:

 

a)  duomenys perduodami arba pateikiami susipažinti tik siekiant nustatyti neteisėtai esančio trečiosios šalies piliečio tapatybę ir išduoti jam tapatybės arba kelionės dokumentą grąžinimo tikslams;

 

aa)  trečioji šalis aiškiai sutinka naudoti duomenis tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo suteikti, ir tik teisėtam ir būtinam tikslų, nustatytų a punkte, įgyvendinimui ir ištrinti tuos duomenis, kai nebelieka pagrįstų priežasčių juos saugoti, ir

 

b)  atitinkamas trečiosios šalies pilietis buvo informuotas, kad jo asmens duomenimis ir papildoma informacija bus dalijamasi su trečiosios šalies institucijomis.

 

Jokia informacija apie tai, kad pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas valstybėje narėje, neatskleidžiama įtariamam persekiotojui arba didelę žalą sukėlusiam subjektui vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES 30 straipsniu arba jei ta šalis yra ir prašytojo kilmės šalis.

 

SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija, kuriais keičiamasi pagal šį reglamentą, nesuteikiami susipažinti trečiajai šaliai, jei sprendimas grąžinti neprieinamas pagal 3 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Negrąžinimas, vaiko interesai, šeiminis gyvenimas ir sveikatos būklė

 

Valstybės narės šį reglamentą įgyvendina visapusiškai laikydamos pagrindinių teisių ir negrąžinimo principo ir visada atsižvelgia į atitinkamų asmenų vaiko interesus, šeiminį gyvenimą ir sveikatos būklę ar pažeidžiamumą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarydama poveikio Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 54 straipsnio nuostatoms dėl statistinių duomenų, Agentūra rengia dienos, mėnesio ir metų statistinius duomenis (bendrą skaičių ir atskirų valstybių narių duomenis), susijusius su perspėjimų dėl grąžinimo, įvestų į SIS, skaičiumi, įskaitant šio reglamento 4 straipsnio x punkte nurodytus duomenis, taip pat susijusius su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais pranešimais ir su perspėjimų dėl grąžinimo, panaikintų dėl prievolės grįžti įvykdymo, skaičiumi. Agentūra rengia mėnesio ir metų statistinius duomenis, susijusius su valstybių narių pagal šio reglamento 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 5 dalį pateiktais duomenimis. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiami asmens duomenys.

Nedarydama poveikio Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 54 straipsnio nuostatoms dėl statistinių duomenų, Agentūra rengia dienos, mėnesio ir metų statistinius duomenis (bendrą skaičių ir atskirų valstybių narių duomenis), susijusius su perspėjimų dėl grąžinimo, įvestų į SIS, skaičiumi, įskaitant šio reglamento 4 straipsnio x, xb ir xc punktuose nurodytus duomenis, taip pat susijusius su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais pranešimais ir su perspėjimų dėl grąžinimo, panaikintų dėl prievolės grįžti įvykdymo, skaičiumi. Agentūra rengia mėnesio ir metų statistinius duomenis, susijusius su valstybių narių pagal šio reglamento 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 5 dalį pateiktais duomenimis. Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiami asmens duomenys.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Visus statistinius duomenis Agentūra surenka į metinę ataskaitą, kuri paskelbiama. Ši ataskaita perduodama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu nenustatyta šiame reglamente, į SIS įvestiems ir joje pagal šį reglamentą tvarkomiems duomenims taikomos Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 6–19 straipsniuose, 20 straipsnio 3–4 dalyse, 21, 22 ir 28 straipsniuose, 29 straipsnio 4 dalyje ir 33–54 straipsniuose išdėstytos nuostatos dėl valstybių narių ir Agentūros atsakomybės, perspėjimų įvedimo ir tvarkymo, prieigos prie prašymų ir jų saugojimo, duomenų tvarkymo, duomenų apsaugos, atsakomybės bei stebėjimo ir statistinių duomenų.

Jeigu nenustatyta šiame reglamente, į SIS įvestiems ir joje pagal šį reglamentą tvarkomiems duomenims taikomos Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 6–19 straipsniuose, 20 straipsnio 3–4 dalyse, 21, 22, 23a ir 28 straipsniuose, 29 straipsnio 4 dalyje ir 33–54 straipsniuose išdėstytos nuostatos dėl valstybių narių ir Agentūros atsakomybės, perspėjimų įvedimo, tvarkymo, atnaujinimo ir suderinamumo, prieigos prie prašymų ir jų saugojimo, duomenų tvarkymo, duomenų apsaugos, atsakomybės bei stebėjimo ir statistinių duomenų.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šengeno informacinės sistemos naudojimas keistis informacija apie sprendimus grąžinti yra kitas nedidelis, bet svarbus žingsnis įgyvendinant daugelį Sąjungos priemonių, kuriomis siekiama padidinti neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo veiksmingumą. Sąjungos grąžinimo politikos veiksmingumo didinimas yra itin svarbus siekiant išsaugoti visuomenės pasitikėjimą Sąjungos migracijos ir prieglobsčio politika.

Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad šiuo metu Sąjungos grąžinimo politika toli gražu nėra veiksminga. 2015 m. išvykti iš Europos Sąjungos liepta 533 395 neteisėtiems migrantams, o bendras grąžinimo mastas buvo apie 42 proc. Be to, neskaičiuojant grąžinimo į Vakarų Balkanus, Europos Sąjungos grąžinimo mastas dar mažesnis – 27 proc.

Šiuo pasiūlymu pirmą kartą bus sukurta Sąjungos masto sistema, skirta valstybėms narėms dalytis informacija apie sprendimus grąžinti, kuri leis stebėti, ar trečiųjų šalių piliečiai, dėl kurių priimti tokie sprendimai, išvyko iš valstybių narių teritorijos, ir kaip įgyvendinami Sąjungos masto sprendimai grąžinti, todėl turėtų padidėti Sąjungos grąžinimo politikos veiksmingumas.

Pranešėjas mano, kad šiam Komisijos pasiūlymui dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo grąžinimo tikslams valstybės narės keitimuisi papildoma informacija taip pat turėtų naudoti infrastruktūrą, kuri jau sukurta ir kuri puikiai veikia. Todėl SIRENE biuras turėtų būti institucija, atsakinga už veiksmingą ir skubų valstybių narių keitimąsi papildoma informacija, susijusia su perspėjimais dėl grąžinimo.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ  (26.7.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams

(COM(2016) 0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Nuomonės referentė: Hilde Vautmans

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėse narėse sąlygų, grąžinimas visapusiškai laikantis pagrindinių teisių, visų pirma negrąžinimo principo, ir vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB, yra esminė plataus masto pastangų kovoti su neteisėta migracija ir padidinti grąžinamų neteisėtų migrantų skaičių dalis;

(1)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėse narėse sąlygų, grąžinimas visapusiškai laikantis pagrindinių teisių, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) ir 1951 m. Ženevos konvencijoje įtvirtinto negrąžinimo principo, ir vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB, yra esminė plataus masto pastangų kovoti su neteisėta migracija ir valdyti ją glaudžiai bendradarbiaujant su trečiosiomis kilmės ar tranzito šalimis dalis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vadovaudamosi Direktyvos 2008/115/EB nuostatomis valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad veiksmingai ir proporcingai grąžintų neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius;

(3)  vadovaudamosi Direktyvos 2008/115/EB nuostatomis valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad veiksmingai ir proporcingai grąžintų neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius, užtikrindamos, kad būtų visapusiškai paisoma migrantų pagrindinių teisių, ypač negrąžinimo principo, ir garantuodamos jų žmogaus teisių apsaugą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  perspėjimai dėl grąžinimo turėtų būti panaikinti, kai tik valstybė narė arba kompetentinga institucija, pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priėmusi sprendimą grąžinti, praneša, kad trečiosios šalies pilietis jau grąžintas. Jei sprendimas grąžinti priimtas kartu su draudimu atvykti, pastarasis turėtų būti įvestas į SIS pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 24 straipsnio 3 dalį. Tokiais atvejais valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tarp trečiosios šalies piliečio išvykimo iš Šengeno erdvės ir perspėjimo dėl draudimo atvykti aktyvavimo SIS nebūtų jokio laiko tarpo;

(12)  perspėjimai dėl grąžinimo turėtų būti panaikinti, kai tik valstybė narė arba kompetentinga institucija, pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priėmusi sprendimą grąžinti, praneša, kad trečiosios šalies pilietis jau grąžintas. Jei sprendimas grąžinti priimtas kartu su draudimu atvykti, pastarasis turėtų būti įvestas į SIS pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [patikrinimai kertant sieną] 24 straipsnio 3 dalį. Tokiais atvejais valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tarp trečiosios šalies piliečio išvykimo už valstybės narės išorės sienų ir perspėjimo dėl draudimo atvykti aktyvavimo SIS nebūtų jokio laiko tarpo;

Pagrindimas

Terminas „Šengeno erdvė“ nedera su 6 straipsnyje vartojamu terminu: „Tuo atveju, kai trečiosios šalies pilietis, dėl kurio grąžinimo paskelbtas perspėjimas, išvyksta per perspėjančiosios valstybės narės išorės sieną, grąžinimo patvirtinimas perduodamas kompetentingai institucijai pagal nacionalinę teisę.“

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  duomenys, tvarkomi SIS arba perduodami keičiantis papildoma informacija, gali padėti vykdymą užtikrinančioms valstybėms narėms gauti informacijos, kuri būtų naudinga siekiant greitai nustatyti neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir parengti naujus jų dokumentus siekiant juos grąžinti į trečiąją šalį. Atskirais atvejais turėtų būti numatyta galimybė šiuo tikslu dalytis tokiais duomenimis ir informacija su trečiąja šalimi. Turėtų būti nustatytos aiškios dalijimosi asmens duomenimis sąlygos, jis turėtų būti vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas ir gavus perspėjimą paskelbusios valstybės narės sutikimą;

(16)  duomenys, tvarkomi SIS arba perduodami keičiantis papildoma informacija, gali padėti vykdymą užtikrinančioms valstybėms narėms gauti informacijos, kuri būtų naudinga siekiant greitai nustatyti neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir parengti naujus jų dokumentus siekiant juos grąžinti į trečiąją šalį. Atskirais atvejais turėtų būti numatyta galimybė šiuo tikslu dalytis tokiais duomenimis ir informacija su trečiąja šalimi. Vis dėlto tokia galimybė turėtų būti numatoma tik priėmus galutinį sprendimą dėl grąžinimo. Turėtų būti nustatytos aiškios dalijimosi asmens duomenimis sąlygos, jis turėtų būti vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, visų pirma pagal 6 straipsnio 1 dalies f punktą, 8 straipsnį, 12 straipsnio 1 dalį ir 40 straipsnio 2 dalies g punktą su vaikais susijusiais atvejais, ir gavus perspėjimą paskelbusios valstybės narės sutikimą;

Pagrindimas

Trečiajai šaliai neturėtų būti perduodami jokie asmens duomenys, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl grąžinimo, kuris priimamas pagal Direktyvą 2008/115 (EB) ir, vadinasi, kol neišnaudotos visos galimos teisių gynimo ar apskundimo priemonės arba kol atitinkamas pareiškėjo prašymas nepaskelbiamas nepriimtinu.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16a)  su vaikais susijusias atvejais dėmesys taikant šį reglamentą pirmiausia turėtų būti skiriamas vaiko interesams. Į SIS įkėlus su vaiku susijusius duomenis, jie turėtų būti naudojami tik siekiant užkirsti kelią vaikų dingimo atvejams, juos išaiškinti ir tirti, taip pat vaiko interesams apsaugoti, kaip nustatyta JT Vaiko teisių konvencijoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16b)  visos priemonės, kurių imamasi dėl SIS, turėtų atitikti Chartijos nuostatas. Valstybės narės turėtų taikyti gaires, kurias kartu parengs ir stebės Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, kad nusistovėtų bendra praktika, susijusi su neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudų ėmimu ir veido atvaizdo fiksavimu, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros sudarytu kontroliniu sąrašu. Valstybės narės viso pirštų atspaudų ir veido atvaizdo ėmimo proceso metu turėtų gerbti nepilnamečio orumą ir fizinę neliečiamybę. Valstybės narės, imdamos nepilnamečių pirštų atspaudus, turi nenaudoti prievartos.

Pagrindimas

Pagal JT Vaiko teisių konvenciją su vaikais turi būti elgiamasi žmogiškai ir pagarbiai, paisant poreikių pagal amžių. Todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas specialiai nepilnamečių padėčiai. Visada visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  už grąžinimą atsakingos nacionalinės institucijos gali labai skirtis valstybėse narėse, be to tokios institucijos gali skirtis ir pačioje valstybėje narėje atsižvelgiant į neteisėto buvimo priežastis. Teisminės institucijos taip pat gali priimti sprendimus grąžinti pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, pavyzdžiui, atsižvelgdamos į apeliacinius skundus dėl atsisakymo suteikti leidimą arba teisę būti šalyje, arba kaip baudžiamąją sankciją. Visos nacionalinės institucijos, atsakingos už sprendimų grąžinti priėmimą ir vykdymo užtikrinimą pagal Direktyvą 2008/115/EB, turėtų turėti prieigos prie SIS teisę, kad galėtų įvesti, atnaujinti, panaikinti perspėjimus dėl grąžinimo ir atlikti jų paiešką;

(17)  už grąžinimą atsakingos nacionalinės institucijos gali labai skirtis valstybėse narėse, be to, tokios institucijos gali skirtis ir pačioje valstybėje narėje atsižvelgiant į neteisėto buvimo priežastis. Taip pat esama skirtingų nacionalinių vadinamųjų saugių trečiųjų šalių sąrašų. Teisminės institucijos taip pat gali priimti sprendimus grąžinti pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, pavyzdžiui, atsižvelgdamos į apeliacinius skundus dėl atsisakymo suteikti leidimą arba teisę būti šalyje, arba kaip baudžiamąją sankciją. Visos nacionalinės institucijos, atsakingos už sprendimų grąžinti priėmimą ir vykdymo užtikrinimą pagal Direktyvą 2008/115/EB, turėtų turėti prieigos prie SIS teisę, kad galėtų įvesti, atnaujinti, panaikinti perspėjimus dėl grąžinimo ir atlikti jų paiešką;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  jokiais šio Reglamento pakeitimais ar nauja nuostata neturėtų būti sudaroma papildomų kliūčių valstybėms narėms, kurios prisijungs prie Šengeno erdvės ar siekia tai padaryti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtas sprendimas grąžinti, duomenys įvedami į SIS siekiant patikrinti, ar įvykdyta prievolė grįžti, ir padėti užtikrinti sprendimo vykdymą. Perspėjimas į SIS įvedamas nedelsiant, kai pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimamas sprendimas grąžinti.

1.  Trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimtas sprendimas grąžinti, duomenys įvedami į SIS iš karto po to, kai pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus sprendimas įsiteisėja, siekiant patikrinti, ar įvykdyta prievolė grįžti, ir padėti užtikrinti sprendimo vykdymą. Perspėjimas į SIS įvedamas nedelsiant, kai pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB, priimamas sprendimas grąžinti.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  asmens tapatybės dokumento kategorija;

p)  dabartinių arba ankstesnių asmens tapatybės dokumentų arba kitų dokumentų, kuriuos asmuo naudojo savo pravarde, kategorija;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r)  asmens tapatybės dokumento numeris (-iai);

r)  dabartinių arba ankstesnių asmens tapatybės dokumentų numeris (iai);

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 6 ir 8 straipsniams perspėjimai dėl grąžinimo ištrinami, kai kompetentinga institucija atšaukia arba panaikina sprendimą, kuriuo buvo pagrįstas perspėjimas. Perspėjimai dėl grąžinimo taip pat panaikinami, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis gali įrodyti, kad išvyko iš valstybių narių teritorijos, laikydamasis sprendimo grąžinti, priimto pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB.

1.  Nedarant poveikio 6 ir 8 straipsniams perspėjimai dėl grąžinimo nedelsiant ištrinami, kai kompetentinga institucija atšaukia arba panaikina sprendimą, kuriuo buvo pagrįstas perspėjimas. Perspėjimai dėl grąžinimo taip pat panaikinami, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis gali įrodyti, kad išvyko iš valstybių narių teritorijos, laikydamasis sprendimo grąžinti, priimto pagal nuostatas, kurios atitinka Direktyvą 2008/115/EB.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija pagal šį reglamentą gali būti perduodama arba suteikiama susipažinti trečiajai šaliai pagal Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių gavus perspėjančiosios valstybės narės leidimą tik siekiant nustatyti neteisėtai esančio trečiosios šalies piliečio tapatybę ir išduoti jam tapatybės arba kelionės dokumentą grąžinimo tikslams.

SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija pagal šį reglamentą gali būti perduodama arba suteikiama susipažinti trečiajai šaliai pagal Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių gavus perspėjančiosios valstybės narės leidimą tik siekiant nustatyti neteisėtai esančio trečiosios šalies piliečio tapatybę ir išduoti jam tapatybės arba kelionės dokumentą grąžinimo tikslams. Vis dėlto tai taikoma pavieniais atvejais ir tik priėmus galutinį sprendimą dėl grąžinimo visapusiškai laikantis negrąžinimo principo. Visų pirma turi būti patvirtinta, kad atitinkama šalis užtikrina tinkamo lygio apsaugą, atsižvelgiant į tai, ar toje šalyje laikomasi teisinės valstybės principo, paisoma žmogaus teisių ir esama veiksmingai funkcionuojančių nepriklausomų priežiūros institucijų, taip pat į tos šalies tarptautinius įsipareigojimus. Prieš perduodamos bet kokią informaciją trečiajai šaliai, kompetentingos institucijos privalo patvirtinti, kad grąžinamo asmens gyvybei ir laisvei negrės pavojus dėl jo rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinės nuomonės. Duomenys ir susijusi papildoma informacija negali būti perduodami, jeigu tai galėtų sukelti pavojų su jais susijusiam asmeniui.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal šį reglamentą trečiajai šaliai neperduodami duomenys, susiję su bet kokiu ankstesniu grąžinamo asmens prieglobsčio prašymu ar valstybės narės teritorijoje suteiktu imigracijos statusu.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti

Nuorodos

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.4.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Hilde Vautmans

15.5.2017

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

13

21

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Frank Engel

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti

Nuorodos

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Priėmimo data

6.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

5

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Pateikimo data

10.11.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas