Procedūra : 2016/0407(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0348/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0348/2017

Debates :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0414

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 867kWORD 95k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Jeroen Lenaers

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ārlietu komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0881),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0532/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0348/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Īstenojot šo regulu, dalībvalstīm būtu pienācīgi jāņem vērā bērna intereses, ģimenes dzīve, attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā veselības stāvoklis un tas, vai trešās valsts valstspiederīgais ir mazāk aizsargāta persona. Īstenojot jebkādus trešās valsts valstspiederīgo atgriešanas pasākumus, katrā ziņā būtu pilnībā jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību harta un neizraidīšanas princips.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai nodrošinātu atgriešanas efektivitāti un palielinātu pievienoto vērtību brīdinājumiem par atgriešanu, dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājumi par visiem atgriešanas lēmumiem, kas izdoti saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. Šim nolūkam dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājums arī tad, ja lēmumi, ar kuriem nosaka vai konstatē atgriešanās pienākumu, ir izdoti situācijās, kas aprakstītas minētās direktīvas 2. panta 2. punktā, jo īpaši attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ieceļošanas atteikums saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu, vai kurus kompetentās iestādes ir aizturējušas vai notvērušas saistībā ar dalībvalsts sauszemes, jūras vai gaisa robežas neatbilstīgu šķērsošanu un kuri pēcāk nav ieguvuši atļauju vai tiesības uzturēties šajā dalībvalstī, kā arī attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem atgriešana ir piemērota kā krimināltiesiska sankcija vai tā ir krimināltiesiskas sankcijas sekas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vai kuriem piemēro izdošanas procedūras.

(7)  Lai nodrošinātu atgriešanas efektivitāti un palielinātu pievienoto vērtību brīdinājumiem par atgriešanu, dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājumi par atgriešanas lēmumiem, kas izdoti saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. Šim nolūkam dalībvalstīm SIS būtu jāievada brīdinājums arī tad, ja lēmumi, ar kuriem nosaka vai konstatē atgriešanās pienākumu, ir izdoti situācijās, kas aprakstītas minētās direktīvas 2. panta 2. punktā, jo īpaši attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ieceļošanas atteikums saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu, vai kurus kompetentās iestādes ir aizturējušas vai notvērušas saistībā ar dalībvalsts sauszemes, jūras vai gaisa robežas neatbilstīgu šķērsošanu un kuri pēcāk nav ieguvuši atļauju vai tiesības uzturēties šajā dalībvalstī, kā arī attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem atgriešana ir piemērota kā krimināltiesiska sankcija vai tā ir krimināltiesiskas sankcijas sekas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vai kuriem piemēro izdošanas procedūras. Lai mazinātu administratīvo slogu, šīs regulas piemērošanas nolūkā būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm neievadīt datus par tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, ja minētie trešo valstu valstspiederīgie līdz izraidīšanai atrodas aizturēšanas vietā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šajā regulā būtu jāizklāsta vienoti noteikumi par brīdinājumu saistībā ar atgriešanu ievadīšanu SIS tiklīdz ir izdots attiecīgais atgriešanas lēmums saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Brīdinājumā būtu jānorāda, vai attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam ir piešķirts brīvprātīgas izceļošanas termiņš, tostarp, vai šāds termiņš ir pagarināts, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, vai lēmums ir apturēts un vai izraidīšana ir atlikta.

(8)  Šajā regulā būtu jāizklāsta vienoti noteikumi par brīdinājumu saistībā ar atgriešanu ievadīšanu SIS tiklīdz ir izdots attiecīgais atgriešanas lēmums saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Brīdinājumā būtu jānorāda, vai attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam ir piešķirts brīvprātīgas izceļošanas termiņš, tostarp, vai šāds termiņš ir pagarināts, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus; vai trešās valsts valstspiederīgajam ir tiesības pārsūdzēt atgriešanas lēmumu; vai tiek izskatīta atgriešanas lēmuma pārsūdzība; vai lēmums ir apturēts un vai izraidīšana ir atlikta.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Dalībvalstīm būtu uz laiku jādara nepieejams SIS ievadītais ar atgriešanu saistītais pašreizējais brīdinājums, ja atgriešanas lēmuma izpilde ir apturēta vai atlikta saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, vai ja ir iesniegta atgriešanas lēmuma pārsūdzība, kuras rezultātā atgriešanas lēmuma izpilde var tikt apturēta.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ir jāprecizē datu kategorijas, ko var ievadīt SIS attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Brīdinājumiem par atgriešanu būtu jāietver tikai tie dati, kas nepieciešami, lai identificētu datu subjektu, ļautu kompetentajām iestādēm pieņemt apzinātus lēmumus, nezaudējot laiku, un vajadzības gadījumā nodrošinātu to aizsardzību pret personām, kas ir bruņotas, vardarbīgas, izbēgušas vai iesaistītas kādā darbībā, kā minēts Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1., 2., 3. un 4. punktā26. Turklāt, lai atvieglotu identifikāciju un atklātu personas, kas izmanto vairākas identitātes, brīdinājumā būtu jāiekļauj arī atsauce uz personas identifikācijas dokumentu un šā dokumenta kopija, ja pieejama.

(9)  Ir jāprecizē datu kategorijas, ko var ievadīt SIS attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Brīdinājumos par atgriešanu būtu jāietver tikai tie dati, kas nepieciešami, lai identificētu datu subjektu, ļautu kompetentajām iestādēm pieņemt apzinātus lēmumus, nezaudējot laiku, un vajadzības gadījumā nodrošinātu to aizsardzību pret personām, kas ir bruņotas, vardarbīgas, izbēgušas vai iesaistītas kādā darbībā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/54126. Turklāt, lai atvieglotu identifikāciju un atklātu personas, kas izmanto vairākas identitātes, brīdinājumā būtu jāiekļauj arī atsauce uz personas identifikācijas dokumentu un šā dokumenta kopija, ja pieejama.

__________________

__________________

26 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu efektīvu un ātru sadarbību starp dalībvalstīm, katrai dalībvalstij būtu jāizraugās iestāde, kas atbild par papildinformācijas apmaiņu saistībā ar brīdinājumiem par atgriešanu.

(10)  Lai nodrošinātu efektīvu un ātru sadarbību starp dalībvalstīm, katrai dalībvalstij būtu jāizraugās valsts iestāde, kas darbojas visu diennakti, 7 dienas nedēļā un atbild par papildinformācijas apmaiņu par trešās valsts valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums. Dalībvalstīm par savu valsts iestādi būtu jāvar izraudzīties SIRENE biroji.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Būtu jāievieš procedūras, kas ļautu dalībvalstīm pārbaudīt, vai atgriešanās pienākums ir izpildīts, un apstiprināt attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā izbraukšanu tai dalībvalstij, kas izdevusi brīdinājumu par atgriešanu. Šai informācijai vajadzētu sekmēt vispusīgāku pārraudzību par to, kā tiek ievēroti atgriešanas lēmumi saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

(11)  Būtu jāievieš procedūras, kas ļautu dalībvalstīm pārbaudīt, vai atgriešanās pienākums ir izpildīts, un sniegt tai dalībvalstij, kas izdevusi brīdinājumu par atgriešanu, apstiprinājumu par to, ka attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais ir izbraucis, vai to, ka viņam ir izsniegta uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kurā garantētas uzturēšanās tiesības. Šai informācijai vajadzētu sekmēt vispusīgāku pārraudzību par to, kā tiek ievēroti atgriešanas lēmumi saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, un kāds ir pret atgriešanas lēmumiem iesniegto attaisnoto pārsūdzību īpatsvars.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Brīdinājumus par atgriešanu būtu jādzēš, tiklīdz dalībvalsts vai kompetentā iestāde, kas izdeva atgriešanas lēmumu saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ir informēta, ka atgriešana ir notikusi. Ja atgriešanas lēmums ir papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, tas būtu jāievada SIS saskaņā ar 24. panta 3. punktu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes]. Šādos gadījumos dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv laika sprīdis starp brīdi, kurā trešās valsts valstspiederīgais atstāj Šengenas zonu, un brīdi, kad tiek aktivizēts brīdinājums par ieceļošanas aizliegumu SIS.

(12)  Saskaņā ar pārbaudes procedūru brīdinājumi par atgriešanu būtu automātiski jādzēš, tiklīdz ir beidzies brīdinājuma termiņš. Tie būtu jādzēš, tiklīdz dalībvalsts vai kompetentā iestāde, kas izdeva atgriešanas lēmumu saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ir informēta, ka atgriešana ir notikusi, vai attiecīgos gadījumos saskaņā ar noteikumiem par brīdinājumu savietojamību. Ja atgriešanas lēmums ir papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, tas būtu jāievada SIS saskaņā ar 24. panta 3. punktu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes]. Šādos gadījumos dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv laika sprīdis starp brīdi, kurā trešās valsts valstspiederīgais atstāj Šengenas zonu, un brīdi, kad tiek aktivizēts brīdinājums par ieceļošanas aizliegumu SIS.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Ja atgriešanas lēmums ir papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, pat gadījumos, kad brīdinājums par atgriešanu nav ievadīts SIS, izdevējai dalībvalstij būtu jānodrošina, ka SIS ievadītajam brīdinājumam būtu jāstājas spēkā, kad attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais atstāj dalībvalstu teritoriju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  SIS vajadzētu ietvert mehānismu, ar kura palīdzību dalībvalstis tiktu informētas, ja trešās valsts valstspiederīgais neizpilda atgriešanās pienākumu termiņā, kas noteikts brīvpratīgai izceļošanai. Mehānismam būtu jāatbalsta dalībvalstis, kad tās pilda saistības saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 1. punktu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nav izpildījuši atgriešanās pienākumu.

(13)  SIS vajadzētu ietvert mehānismu, ar kura palīdzību dalībvalstis tiktu informētas, ja trešās valsts valstspiederīgais neizpilda atgriešanās pienākumu termiņā, kas noteikts brīvprātīgai izceļošanai. Mehānismam būtu jāatbalsta dalībvalstis, kad tās pilda saistības saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 1. punktu un 11. pantu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nav izpildījuši atgriešanās pienākumu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  SIS brīdinājumi būtu jāglabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie ievadīti. Saskaņā ar 34. pantu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] pārskatīšanas termiņš brīdinājumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem ir pieci gadi.

(15)  SIS brīdinājumi būtu jāglabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie ievadīti. Saskaņā ar 34. pantu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] pārskatīšanas termiņš brīdinājumiem par trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu ir trīs gadi.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Šajā regulā tiek ievērotas pamattiesības un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītie principi.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21b)  Šī regula neskar saistības, kas izriet no 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu, kura papildināta ar 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas protokolu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas […] sniedzis atzinumu,

(28)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2017. gada 3. maijā sniedzis atzinumu,

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Nevienam šīs regulas grozījumam vai jaunam noteikumam nebūtu jārada nevajadzīgi šķēršļi dalībvalstīm, kuras vēlas vai gatavojas pievienoties Šengenas zonai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  “izraidīšana” ir izraidīšana, kā definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 5. punktā;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ievada SIS, lai pārliecinātos, ka atgriešanās pienākums ir izpildīts, un lai atbalstītu šā lēmuma izpildi. Brīdinājumu nekavējoties ievada SIS pēc tam, kad ir izdots atgriešanas lēmums saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

1.  Datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, nekavējoties ievada SIS, lai pārliecinātos, ka atgriešanās pienākums ir izpildīts, un lai atbalstītu šā lēmuma izpildi. Brīdinājumu nekavējoties ievada SIS pēc tam, kad ir izdots atgriešanas lēmums saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, un saskaņā ar Regulas (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] 23.a panta noteikumiem par brīdinājumu savietojamību.

 

Dalībvalstis var izvēlēties neievadīt datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots Direktīvas 2008/115/EK 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos, ja trešo valstu valstspiederīgie līdz izraidīšanai atrodas aizturēšanas vietā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Brīdinājumā nekavējoties ieraksta brīvprātīgas izceļošanas termiņu, kas piešķirts trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

2.  Brīdinājumā nekavējoties ieraksta brīvprātīgas izceļošanas termiņu, kas piešķirts trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK. Ja šo periodu pagarina, brīdinājumu nekavējoties attiecīgi atjaunina.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Brīdinājumā nekavējoties ieraksta atgriešanas lēmuma, , kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, izpildes apturēšanu vai atlikšanu.

3.  Izdevēja dalībvalsts ievada SIS brīdinājumu par atgriešanas lēmumu, taču tas nav pieejams šādos gadījumos:

 

a)   atgriešanas lēmuma izpilde ir atlikta vai apturēta vai

 

b)  atgriešanas lēmums ir pārsūdzēts un pārsūdzības rezultātā atgriešanas lēmuma izpilde var tikt apturēta.

 

Šādos gadījumos brīdinājums galalietotājiem nav pieejams. Tas ir pieejams tikai SIRENE birojiem līdz brīdim, kad atgriešanas lēmums tiek vai nu apstiprināts, vai atcelts. Ja atgriešanas lēmumu atceļ, brīdinājumu nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  īpašas fiziskās pazīmes, kas ir objektīvas un nemainīgas;

svītrots

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  dzimums;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j)  norāde, vai attiecīgā persona ir bruņota, vardarbīga, izbēgusi vai iesaistīta kādā darbībā, kā minēts Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1., 2., 3. un 4. punktā;

j)  norāde, vai attiecīgā persona ir bruņota, vardarbīga, izbēgusi vai iesaistīta darbībā, kā minēts Direktīvas (ES) 2017/541 3.–12. un 14. pantā;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – u punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

u)  daktiloskopiskie dati;

u)  pirkstu nospiedumu dati;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – xa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

xa)  a)–d), f)–i), p)–s) un v) punktā minētie dati par jebkādu(-iem) citu(-iem) personai piederošu(-iem) identifikācijas dokumentu(-iem).

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – xb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

xb)  norāde, vai var pārsūdzēt atgriešanas lēmumu, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – xc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

xc)  norāde, vai tiek izskatīta atgriešanas lēmuma, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, pārsūdzība.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Brīdinājumu nevar ievadīt, ja nav datu, kas minēti a), g), k), m), n) un w) punktā. Ja vien tie ir pieejami, ievada visus citus iepriekš minētos datus.

Brīdinājumu nevar ievadīt, ja nav datu, kas minēti a), g), k), m), n), w) un vismaz t) vai u) punktā. Lai identifikācija tiktu veikta ar augstu precizitātes pakāpi, priekšroku vienmēr dod nevis fotoattēliem un sejas attēliem, bet pirkstu nospiedumu datiem. Ja vien tie ir pieejami, ievada visus citus iepriekš minētos datus.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas atbild par papildinformācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešana, saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas noteikumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 2018/xxx [robežpārbaudes] 8. pantā.

Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi, kas darbojas visu diennakti, 7 dienas nedēļā un nodrošina visas papildinformācijas apmaiņu un pieejamību par trešās valsts valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, saskaņā ar SIRENE rokasgrāmatas noteikumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 2018/xxx [robežpārbaudes] 8. pantā. Dalībvalstis par savu valsts iestādi var izraudzīties SIRENE biroju.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis katru mēnesi sniedz statistiku Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/201136 (Aģentūra), norādot atgriešanās apstiprinājumu skaitu, vai atgriešanās bija brīvprātīga atgriešanās pienākuma izpilde vai arī notika piespiedu kārtā, un galamērķa trešās valstis. Minētajā statistikā neietver personas datus.

3.  Dalībvalstis katru mēnesi sniedz statistiku Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/201136 (Aģentūra), norādot atgriešanās apstiprinājumu skaitu, vai atgriešanās bija brīvprātīga atgriešanās pienākuma izpilde vai arī notika piespiedu kārtā, un galamērķa trešās valstis. Minētajā statistikā neietver personas datus. Aģentūra apkopo ikmēneša statistikas datus gada ziņojumā, kuru publicē saskaņā ar 11. pantu.

__________________

__________________

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  CS-SIS informē dalībvalstis par to brīdinājumiem par atgriešanu, attiecībā uz kuriem ir beidzies brīvprātīgas izceļošanas termiņš.

1.  CS-SIS automātiski informē dalībvalstis par to brīdinājumiem par atgriešanu, attiecībā uz kuriem ir beidzies brīvprātīgas izceļošanas termiņš un attiecībā uz kuriem brīvprātīgas izceļošanas termiņš nav pagarināts vai arī attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam ir izdota uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kurā garantētas uzturēšanās tiesības.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja kompetentā iestāde identificē trešās valsts valstspiederīgo, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, un šī pati iestāde ir pārliecinājusies, ka pienākums atgriezties nav izpildīts, minētā iestāde papildinformācijas apmaiņas ceļā tūlīt apspriežas ar izdevēju dalībvalsti, lai nekavējoties noteiktu, kā rīkoties.

2.  Neskarot 6. pantu, ja kompetentā iestāde identificē trešās valsts valstspiederīgo, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, un šī pati iestāde ir pārliecinājusies, ka pienākums atgriezties nav izpildīts, minētā iestāde papildinformācijas apmaiņas ceļā tūlīt apspriežas ar izdevēju dalībvalsti, lai nekavējoties noteiktu, kā rīkoties. Izdevējas dalībvalsts pienākums ir nekavējoties paziņot vēlamo rīcības veidu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja dalībvalsts apsver iespēju piešķirt uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības uzturēties, trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, ko ievadījusi cita dalībvalsts, tā vispirms papildinformācijas apmaiņas ceļā apspriežas ar dalībvalsti, kas ievadījusi brīdinājumu. Dalībvalsts, kura ievadījusi brīdinājumu, atbild septiņu dienu laikā. Ja dalībvalsts, kura apsver iespēju piešķirt uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības uzturēties, nolemj šādu atļauju piešķirt, brīdinājumu par atgriešanu dzēš.

1.  Pirms dalībvalsts oficiāli nolemj piešķirt uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības uzturēties, trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, ko ievadījusi cita dalībvalsts, tā vispirms papildinformācijas apmaiņas ceļā apspriežas ar dalībvalsti, kas ievadījusi brīdinājumu. Dalībvalsts, kura ievadījusi brīdinājumu, sniedz atbildi septiņu dienu laikā. Galīgo lēmumu par uzturēšanās atļaujas vai citas atļaujas, kurā garantētas tiesības uzturēties, piešķiršanu trešās valsts valstspiederīgajam pieņem tā dalībvalsts, kura apspriežas. Ja tiek piešķirta uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kas dod tiesības uzturēties, brīdinājumu par atgriešanu nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja dalībvalsts apsver iespēju ievadīt brīdinājumu par atgriešanos attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kas dod tiesības uzturēties, kuru izsniegusi cita dalībvalsts, tā papildinformācijas apmaiņas ceļā par to paziņo dalībvalstij, kas izsniegusi atļauju, lai minētā dalībvalsts varētu lemt, vai pastāv iemesli, kuri pamato atļaujas atsaukšanu. Dalībvalsts, kura izsniegusi atļauju, atbild septiņu dienu laikā.

2.  Pirms dalībvalsts nolemj ievadīt brīdinājumu par atgriešanos attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja vai cita atļauja, kas dod tiesības uzturēties, kuru izsniegusi cita dalībvalsts, tā papildinformācijas apmaiņas ceļā par to paziņo dalībvalstij, kas izsniegusi atļauju, lai minētā dalībvalsts varētu lemt, vai pastāv iemesli, kuri pamato atļaujas atsaukšanu. Dalībvalsts, kura izsniegusi atļauju, atbild septiņu dienu laikā. Ja dalībvalsts, kas izsniegusi atļauju, izlemj to neatsaukt, brīdinājumu par atgriešanu neievada.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja trešās valsts valstspiederīgais, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, tiek identificēts brīdī, kad viņš ieceļo, šķērsojot ārējās robežas, dalībvalsts, kas identificējusi attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo, papildinformācijas apmaiņas ceļā tūlīt informē izdevēju dalībvalsti brīdinājuma dzēšanas nolūkā.

4.  Ja trešās valsts valstspiederīgais, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, tiek identificēts brīdī, kad viņš ieceļo, šķērsojot ārējās robežas, dalībvalsts, kas identificējusi attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo, papildinformācijas apmaiņas ceļā pēc iespējas drīz un katrā ziņā 12 stundu laikā informē izdevēju dalībvalsti brīdinājuma dzēšanas nolūkā.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 6. un 8. pantu, brīdinājumu par atgriešanu dzēš pēc tam, kad kompetentā iestāde ir atsaukusi vai atcēlusi atgriešanas lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā. Brīdinājumu par atgriešanu dzēš arī tad, ja attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais var pierādīt, ka ir atstājis dalībvalstu teritoriju saskaņā ar atgriešanas lēmumu, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

1.  Neskarot 6. un 8. pantu, brīdinājumu par atgriešanu dzēš, tiklīdz kompetentā iestāde ir atsaukusi vai atcēlusi atgriešanas lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā. Brīdinājumu par atgriešanu dzēš arī tad, ja trešās valsts valstspiederīgais ir atstājis vai vēlāk var pierādīt, ka ir atstājis dalībvalstu teritoriju saskaņā ar atgriešanas lēmumu, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Brīdinājumus par atgriešanu automātiski dzēš, tiklīdz ir beidzies to termiņš saskaņā ar Regulas 2018/xxx [robežpārbaudes] 34. pantu par pārbaudes periodu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Vajadzības gadījumā brīdinājumus par atgriešanu dzēš saskaņā ar noteikumiem par brīdinājumu savietojamību, kā noteikts Regulas 2018/xxx [robežpārbaudes] 23.b pantā.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Brīdinājumu par atgriešanu, kurš ievadīts attiecībā uz personu, kas ieguvusi kādas dalībvalsts pilsonību vai tādas valsts pilsonību, kuras valstspiederīgajiem ir tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, dzēš, tiklīdz izdevēja dalībvalsts uzzina vai tiek informēta saskaņā ar 39. pantu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes], ka attiecīgā persona ieguvusi šādu pilsonību.

2.  Brīdinājumu par atgriešanu, kurš ievadīts attiecībā uz personu, kas ieguvusi kādas dalībvalsts uzturēšanās atļauju, atļauju, kurā piešķirtas uzturēšanās tiesības, vai pilsonību vai tādas valsts pilsonību, kuras valstspiederīgajiem ir tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, dzēš, tiklīdz izdevēja dalībvalsts uzzina vai tiek informēta saskaņā ar 39. pantu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes], ka attiecīgā persona ieguvusi šādu uzturēšanās atļauju, atļauju, kurā piešķirtas uzturēšanās tiesības, vai pilsonību.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto papildinformāciju saskaņā ar šo regulu, saņemot izdevējas dalībvalsts atļauju, var nosūtīt vai darīt pieejamus trešām valstīm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 V nodaļu un vienīgi nolūkā identificēt trešās valsts valstspiederīgo, kas uzturas nelikumīgi, un izsniegt identifikācijas vai ceļošanas dokumentu šādam trešās valsts valstspiederīgajam atgriešanās nolūkā.

Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto papildinformāciju, ar kuru notikusi apmaiņa saskaņā ar šo regulu, saņemot izdevējas dalībvalsts atļauju, var nosūtīt vai darīt pieejamus trešai valstij saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 V nodaļu tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 

a)   datus nosūta vai dara pieejamus tikai nolūkā identificēt trešās valsts valstspiederīgo, kas uzturas nelikumīgi, un izsniegt identifikācijas vai ceļošanas dokumentu šādam trešās valsts valstspiederīgajam atgriešanās nolūkā;

 

aa)  trešā valsts nepārprotami piekrīt izmantot šos datus tikai nolūkā, kuram tie sniegti, ievērot to, kas ir likumīgi un nepieciešami nolūkiem, kas izklāstīti a) punktā, un dzēst šos datus, ja vairs nav pamata to glabāšanai; kā arī:

 

b)   attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais ir informēts par to, ka viņa personas dati un papildinformācija tiks kopīgota ar trešās valsts iestādēm.

 

Atbilstīgi Direktīvas 2013/32/ES 30. pantam vai gadījumos, kad trešā valsts vienlaikus ir arī starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valsts, informāciju par to, ka trešās valsts valstspiederīgais kādā dalībvalstī ir iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, neatklāj iespējamam vajāšanas vai nopietna kaitējuma veicējam.

 

Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto papildinformāciju, ar kuru notikusi apmaiņa saskaņā ar šo regulu, nedara pieejamus trešai valstij, ja atgriešanas lēmums ir darīts nepieejams saskaņā ar 3. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Neizdošana, bērna intereses, ģimenes dzīve un veselības stāvoklis

 

Dalībvalstis īsteno šo regulu, pilnībā ievērojot pamattiesības un neizraidīšanas principu un vienmēr ņemot vērā bērna intereses, ģimenes dzīvi un attiecīgo personu veselības stāvokli vai neaizsargātības līmeni.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot noteikumus par statistiku Regulas (ES) Nr. 2018/xxx [robežpārbaudes] 54. pantā, Aģentūra sagatavo dienas, mēneša un gada statistiku gan par kopējo SIS ievadīto brīdinājumu par atgriešanu skaitu, gan par katru dalībvalsti, ietverot datus, kas minēti šīs regulas 4. panta x) punktā, datus par paziņojumiem, kas minēti šīs regulas 7. panta 1. punktā, un to brīdinājumu par atgriešanu skaitu, kas svītroti sakarā ar to, ka pienākums atgriezties ir izpildīts. Aģentūra sagatavo mēneša un gada statistiku par dalībvalstu sniegtajiem datiem saskaņā ar šīs regulas 6. panta 3. punktu un 8. panta 5. punktu. Minētajā statistikā neietver personas datus.

Neskarot noteikumus par statistiku Regulas (ES) Nr. 2018/xxx [robežpārbaudes] 54. pantā, Aģentūra sagatavo dienas, mēneša un gada statistiku gan par kopējo SIS ievadīto brīdinājumu par atgriešanu skaitu, gan par katru dalībvalsti, ietverot datus, kas minēti šīs regulas 4. panta x), xb) un xc) punktā, datus par paziņojumiem, kas minēti šīs regulas 7. panta 1. punktā, un to brīdinājumu par atgriešanu skaitu, kas svītroti sakarā ar to, ka pienākums atgriezties ir izpildīts. Aģentūra sagatavo mēneša un gada statistiku par dalībvalstu sniegtajiem datiem saskaņā ar šīs regulas 6. panta 3. punktu un 8. panta 5. punktu. Minētajā statistikā neietver personas datus.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

11. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Aģentūra apkopo visus statistikas datus gada ziņojumā, kuru publicē. Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ciktāl šajā regulā tas nav noteikts, noteikumi par dalībvalstu un Aģentūras pienākumiem, par brīdinājumu ievadīšanu un apstrādi, piekļuves nosacījumiem un brīdinājumu saglabāšanu, datu apstrādi, datu aizsardzība, atbildību un uzraudzība un statistiku, kas noteikti Regulas (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] 6.  19. pantā, 20. panta 3. un 4. punktā, kā arī 21., 22., 28. pantā, 29. panta 4. punktā un 33. 54. pantā, piemēro arī datu ievadei un apstrādei SIS saskaņā ar šo regulu.

Ciktāl šajā regulā tas nav noteikts, noteikumi par dalībvalstu un Aģentūras pienākumiem, par brīdinājumu ievadīšanu, apstrādi, atjaunināšanu un savietojamību, piekļuves nosacījumiem un brīdinājumu saglabāšanu, datu apstrādi, datu aizsardzība, atbildību un uzraudzība un statistiku, kas noteikti Regulas (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes] 6.–19. pantā, 20. panta 3. un 4. punktā, kā arī 21., 22., 23.a, 28. pantā, 29. panta 4. punktā un 33.–54. pantā, piemēro arī datu ievadei un apstrādei SIS saskaņā ar šo regulu.


PASKAIDROJUMS

Šengenas informācijas sistēmas izmantošana, lai apmainītos ar informāciju par atgriešanas lēmumiem, ir vēl viens mazs, taču nozīmīgs solis to Savienības pasākumu kopumā, kuru mērķis ir uzlabot trešo valstu valstspiederīgo, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, atgriešanas efektivitāti. Ir ļoti svarīgi uzlabot Savienības atgriešanas politikas efektivitāti, lai saglabātu sabiedrības uzticēšanos Savienības migrācijas un aptvēruma politikai.

Referents vēlētos uzsvērt, ka Savienības atgriešanas politika pašreiz nav pietiekami efektīva. 2015. gadā to neatbilstīgo migrantu skaits, kuriem bija jāpamet Eiropas Savienība, sasniedza 533 395 un kopējais atgriešanas rādītājs bija aptuveni 42 %. Turklāt, ja atgriešana uz Rietumbalkāniem netiek ņemta vērā, Eiropas Savienības atgriešanas rādītājs samazinās vēl vairāk — līdz 27 %.

Ar šo priekšlikumu pirmo reizi tiks izveidota visas Savienības sistēma, lai dalībvalstis apmainītos ar informāciju par atgriešanas lēmumiem, un tādējādi būs iespējams uzraudzīt, vai trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas šie lēmumi, ir pametuši dalībvalstu teritoriju, kā arī uzraudzīt atgriešanas lēmumu izpildi visā Savienībā, tādā veidā palielinot Savienības atgriešanas politikas efektivitāti.

Referents pauž viedokli, ka arī attiecībā uz šo Komisijas priekšlikumu par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu dalībvalstīm būtu jāizmanto jau pieejamā infrastruktūra, kuras darbība apmaiņā ar papildinformāciju ir apmierinoša. Tāpēc SIRENE birojiem vajadzētu būt atbildīgajām iestādēm, kas nodrošina efektīvu un ātru papildinformācijas apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar brīdinājumiem par atgriešanu.


Ārlietu komitejas ATZINUMS  (26.7.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Hilde Vautmans

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, pilnībā ievērojot pamattiesības un jo īpaši neizraidīšanas principu, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK, ir būtisks elements visaptverošajos centienos risināt neatbilstīgās migrācijas problēmas un palielināt neatbilstīgo migrantu atgriešanas rādītāju.

(1)  To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, pilnībā ievērojot pamattiesības un neizraidīšanas principu, kas kodificēts ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Pamattiesību harta) un 1951. gada Ženēvas konvenciju, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK, ir būtisks elements visaptverošajos centienos risināt neatbilstīgās migrācijas problēmas un pārvaldīt migrāciju ciešā sadarbībā ar trešām valstīm, kas ir migrantu izcelsmes vai tranzīta valstis.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK noteikumiem vajadzīgi, lai efektīvi un samērīgi atgrieztu trešo valstu valstspiederīgos, kas dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

(3)  Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK noteikumiem vajadzīgi, lai efektīvi un samērīgi atgrieztu trešo valstu valstspiederīgos, kas dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, vienlaikus pilnībā ievērojot pamattiesības, jo īpaši neizraidīšanas principu un migrantu cilvēktiesību aizsardzību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Brīdinājumus par atgriešanu būtu jādzēš, tiklīdz dalībvalsts vai kompetentā iestāde, kas izdeva atgriešanas lēmumu saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ir informēta, ka atgriešana ir notikusi. Ja atgriešanas lēmums ir papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, tas būtu jāievada SIS saskaņā ar 24. panta 3. punktu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes]. Šādos gadījumos dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv laika sprīdis starp brīdi, kurā trešās valsts valstspiederīgais atstāj Šengenas zonu, un brīdi, kad tiek aktivizēts brīdinājums par ieceļošanas aizliegumu SIS.

(12)  Brīdinājumus par atgriešanu būtu jādzēš, tiklīdz dalībvalsts vai kompetentā iestāde, kas izdeva atgriešanas lēmumu saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ir informēta, ka atgriešana ir notikusi. Ja atgriešanas lēmums ir papildināts ar ieceļošanas aizliegumu, tas būtu jāievada SIS saskaņā ar 24. panta 3. punktu Regulā (ES) 2018/xxx [robežpārbaudes]. Šādos gadījumos dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv laika sprīdis starp brīdi, kurā trešās valsts valstspiederīgais izceļo, šķērsojot dalībvalsts ārējo robežu, un brīdi, kad tiek aktivizēts brīdinājums par ieceļošanas aizliegumu SIS.

Pamatojums

Termins “Šengenas zona” nav saskaņā ar 6. pantā izmantoto terminu: “ja trešās valsts valstspiederīgais, uz kuru attiecas brīdinājums par atgriešanu, izceļo, šķērsojot izdevējas dalībvalsts ārējo robežu, atgriešanās apstiprinājumu paziņo kompetentai iestādei saskaņā ar valsts tiesību aktiem”.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Dati, kas apstrādāti SIS vai nosūtīti papildinformācijas apmaiņas gaitā, var sniegt izpildes dalībvalstij informāciju, kas ir noderīga, lai ātri identificētu trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un no jauna izsniegtu tiem dokumentus, kas nepieciešami viņu atgriešanai trešā valstī. Atsevišķos gadījumos vajadzētu būt iespējai minētajā nolūkā sniegt šādus datus un informāciju trešai valstij. Jebkuru personas datu apmaiņai vajadzētu būt balstītai uz skaidriem nosacījumiem, un to būtu jāveic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 noteikumiem un ar dalībvalsts, kas izdevusi brīdinājumu, piekrišanu.

(16)  Dati, kas apstrādāti SIS vai nosūtīti papildinformācijas apmaiņas gaitā, var sniegt izpildes dalībvalstij informāciju, kas ir noderīga, lai ātri identificētu trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un no jauna izsniegtu tiem dokumentus, kas nepieciešami viņu atgriešanai trešā valstī. Atsevišķos gadījumos vajadzētu būt iespējai minētajā nolūkā sniegt šādus datus un informāciju trešai valstij. Tomēr tam būtu jānotiek vienīgi pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par atgriešanu. Jebkuru personas datu apmaiņai vajadzētu būt balstītai uz skaidriem nosacījumiem, un to būtu jāveic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 noteikumiem, jo īpaši 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, 8. pantu, 12. panta 1. punktu un 40. panta 2. punkta g) apakšpunktu gadījumos, kad iesaistīti bērni, un ar dalībvalsts, kas izdevusi brīdinājumu, piekrišanu.

Pamatojums

Jebkādi personas dati būtu jānosūta trešai valstij tikai pēc tam, kad saskaņā ar Direktīvu 2008/115(EK) pieņemtais atgriešanas lēmums ir kļuvis galīgs, un tāpēc arī pēc tam, kad ir izmantotas iespējamās tiesībaizsardzības vai pārsūdzības procedūras vai saistītais pieteikuma iesniedzēja pieprasījums ir ticis paziņots par nepieņemamu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16a)  Gadījumos, kad iesaistīti bērni, šīs regulas piemērošanā galvenokārt būtu jāņem vērā bērna intereses. SIS ievietotos datus par bērnu būtu jāizmanto tikai tādiem mērķiem, kas saistīti ar prevenciju, atklāšanu un izmeklēšanu pazudušo bērnu lietās, un bērna interešu aizsardzībai saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16b)  Visiem saistībā ar SIS veiktajiem pasākumiem būtu jāatbilst Pamattiesību hartai. Dalībvalstīm būtu jāpiemēro pamatnostādnes, kuras kopīgi jāizstrādā un jāuzrauga Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, lai iedibinātu tādu vienotu praksi attiecībā uz neatbilstīgo trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumu un sejas attēlu iegūšanu, kas pamatotos uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras sagatavoto kontrolsarakstu. Dalībvalstīm pirkstu nospiedumu un sejas attēla iegūšanas procedūras laikā vienmēr pret nepilngadīgo būtu jāizturas ar cieņu un jāievēro viņa fiziskā integritāte. Dalībvalstīm nebūtu jāizmanto piespiešana, lai panāktu pirkstu nospiedumu iegūšanu no nepilngadīgajiem.

Pamatojums

Saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām pret bērniem jāizturas humāni un ar cieņu, ņemot vērā viņu vecumam atbilstošās vajadzības. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš īpašajai situācijai, kādā atrodas nepilngadīgie. Vienmēr jāņem vērā pirmām kārtām bērna intereses.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Valsts iestādes, kas ir atbildīgas par atgriešanu, dažādās dalībvalstīs var būt ļoti dažādas, un šīs iestādes var atšķirties arī vienas dalībvalsts iekšienē atkarībā no nelikumīgas uzturēšanās iemesliem. Tiesu iestādes var arī izdot atgriešanas lēmumu saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, piemēram, izskatot pārsūdzību par atteikumu piešķirt atļauju vai tiesības uzturēties, vai kā krimināltiesisku sankciju. Visām valstu iestādēm, kas atbild par atgriešanas lēmumu izdošanu un izpildi saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, vajadzētu būt tiesībām piekļūt SIS, lai ievadītu, atjauninātu, dzēstu un meklētu brīdinājumus par atgriešanu.

(17)  Valsts iestādes, kas ir atbildīgas par atgriešanu, dažādās dalībvalstīs var būt ļoti dažādas, un šīs iestādes var atšķirties arī vienas dalībvalsts iekšienē atkarībā no nelikumīgas uzturēšanās iemesliem. Turklāt pastāv dažādi valstu saraksti par drošām trešām valstīm. Tiesu iestādes var arī izdot atgriešanas lēmumu saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, piemēram, izskatot pārsūdzību par atteikumu piešķirt atļauju vai tiesības uzturēties, vai kā krimināltiesisku sankciju. Visām valstu iestādēm, kas atbild par atgriešanas lēmumu izdošanu un izpildi saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, vajadzētu būt tiesībām piekļūt SIS, lai ievadītu, atjauninātu, dzēstu un meklētu brīdinājumus par atgriešanu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Nevienam šīs regulas grozījumam vai jaunam noteikumam nebūtu jārada nevajadzīgi šķēršļi dalībvalstīm, kuras vēlas vai gatavojas pievienoties Šengenas zonai.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ievada SIS, lai pārliecinātos, ka atgriešanās pienākums ir izpildīts, un lai atbalstītu šā lēmuma izpildi. Brīdinājumu nekavējoties ievada SIS pēc tam, kad ir izdots atgriešanas lēmums saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

1.  Datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas atgriešanas lēmums, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ievada SIS tūlīt pēc lēmuma stāšanās spēkā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, lai pārliecinātos, ka atgriešanās pienākums ir izpildīts, un lai atbalstītu šā lēmuma izpildi. Brīdinājumu nekavējoties ievada SIS pēc tam, kad ir izdots atgriešanas lēmums saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – p punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

p)  personas identifikācijas dokumenta kategorija;

p)  personas pašreizējo vai iepriekšējo identifikācijas dokumentu kategorija vai citu tādu dokumentu kategorija, ko persona līdz šim izmantojusi ar savu vārdu vai pseidonīmiem;

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – r punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

r)  personas identifikācijas dokumenta numurs;

r)  personas pašreizējo vai iepriekšējo identifikācijas dokumentu numuri;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 6. un 8. pantu, brīdinājumu par atgriešanu dzēš pēc tam, kad kompetentā iestāde ir atsaukusi vai atcēlusi atgriešanas lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā. Brīdinājumu par atgriešanu dzēš arī tad, ja attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais var pierādīt, ka ir atstājis dalībvalstu teritoriju saskaņā ar atgriešanas lēmumu, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

1.  Neskarot 6. un 8. pantu, brīdinājumu par atgriešanu nekavējoties dzēš pēc tam, kad kompetentā iestāde ir atsaukusi vai atcēlusi atgriešanas lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā. Brīdinājumu par atgriešanu dzēš arī tad, ja attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais var pierādīt, ka ir atstājis dalībvalstu teritoriju saskaņā ar atgriešanas lēmumu, kas izdots saskaņā ar noteikumiem, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto papildinformāciju saskaņā ar šo regulu, saņemot izdevējas dalībvalsts atļauju, var nosūtīt vai darīt pieejamus trešām valstīm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 V nodaļu un vienīgi nolūkā identificēt trešās valsts valstspiederīgo, kas uzturas nelikumīgi, un izsniegt identifikācijas vai ceļošanas dokumentu šādam trešās valsts valstspiederīgajam atgriešanās nolūkā.

Datus, ko apstrādā SIS, un ar tiem saistīto papildinformāciju saskaņā ar šo regulu, saņemot izdevējas dalībvalsts atļauju, var nosūtīt vai darīt pieejamus trešām valstīm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 V nodaļu un vienīgi nolūkā identificēt trešās valsts valstspiederīgo, kas uzturas nelikumīgi, un izsniegt identifikācijas vai ceļošanas dokumentu šādam trešās valsts valstspiederīgajam atgriešanās nolūkā. Tomēr tas attiecas uz atsevišķiem gadījumiem un notiek vienīgi pēc galīgā atgriešanas lēmuma pieņemšanas, pilnībā ievērojot neizraidīšanas principu. Konkrētāk, ir jābūt apstiprinājumam, ka attiecīgā valsts nodrošina pienācīga līmeņa aizsardzību, ņemot vērā tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu, neatkarīgu uzraudzības iestāžu esamību un efektīvu darbību un valsts starptautiskās saistības. Pirms jebkādas informācijas nosūtīšanas trešai valstij kompetentajām iestādēm ir jāapstiprina, ka atgrieztās personas dzīvība un brīvība netiks apdraudēta viņas rases, reliģijas, tautības, piederības konkrētai sociālai grupai vai politisko uzskatu dēļ. Datus un saistīto papildinformāciju nenosūta, ja šāda datu nosūtīšana varētu apdraudēt ar personu, uz kuru šie dati attiecas.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar šo regulu trešai valstij nenosūta ar atgrieztās personas jebkādu iepriekšēju patvēruma pieteikumu saistītos datus vai datus par kādā no dalībvalstīm šai personai piešķirto imigrācijas statusu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

Atsauces

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.4.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Hilde Vautmans

15.5.2017

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

13

21

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

Atsauces

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Pieņemšanas datums

6.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

5

8

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Iesniegšanas datums

10.11.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums