Postup : 2016/0409(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0349/2017

Předložené texty :

A8-0349/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0413

ZPRÁVA     ***I
PDF 1400kWORD 214k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU

(COM(2016) 0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Carlos Coelho

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU

(COM(2016) 0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016) 0883),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d), čl. 85 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0530/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0349/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Skutečnost, že legislativní základ nezbytný pro řízení SIS sestává ze samostatných nástrojů, nemá dopad na zásadu, že SIS představuje jednotný informační systém, který by měl jako takový fungovat. Proto by určitá ustanovení těchto nástrojů měla být totožná.

(5)  Skutečnost, že legislativní základ nezbytný pro řízení SIS sestává ze samostatných nástrojů, nemá dopad na zásadu, že SIS představuje jednotný informační systém, který by měl jako takový fungovat. Proto by určitá ustanovení těchto nástrojů měla být totožná, zatímco jiná by se měla lišit, zejména co se týká orgánů oprávněných k přístupu k údajům obsaženým v SIS. Měla by být plně zaručena pravidla týkající se ochrany osobních údajů, zejména zásada účelového omezení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Je nezbytné konkrétně vymezit účely SIS, jeho technickou architekturu a financování, stanovit pravidla pro komplexní provoz a využívání všech prvků tohoto systému a vymezit povinnosti, kategorie údajů vkládaných do systému, účely jejich vkládání, kritéria jejich vkládání, orgány oprávněné k přístupu do systému a používání biometrických identifikátorů, jakož i další pravidla týkající se zpracování údajů.

(6)  Je nezbytné konkrétně vymezit účely SIS, jeho technickou architekturu a financování, stanovit pravidla pro komplexní provoz a využívání všech prvků tohoto systému a vymezit povinnosti, kategorie údajů vkládaných do systému, účely jejich vkládání, kritéria jejich vkládání, pravidla pro výmaz záznamů, orgány oprávněné k přístupu do systému a používání biometrických identifikátorů, jakož i další pravidla týkající se ochrany údajů a zpracování údajů.

Odůvodnění

V nařízení by měla být rovněž stanovena pravidla pro výmaz zbytečných záznamů a upraveny záležitosti ochrany údajů specifické pro SIS.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Příslušné orgány by měly mít možnost vkládat do SIS konkrétní informace související s jakýmikoli zvláštními objektivními a nezměnitelnými tělesnými znaky. Tyto informace se mohou týkat charakteristik, jako je piercing, tetování, znaménka, jizvy apod. V souladu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a by však údaje vložené do SIS neměly o dané osobě poskytovat citlivé informace, jako je etnická příslušnost, náboženské vyznání, zdravotní postižení, pohlaví nebo sexuální orientace.

 

_______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  SIS zahrnuje centrální systém (dále jen „centrální SIS“) a vnitrostátní systémy obsahující úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS. Vzhledem k tomu, že SIS je nejdůležitějším nástrojem pro výměnu informací v Evropě, je nezbytné zajistit jeho nerušený provoz na centrální i na vnitrostátní úrovni. Každý členský stát by proto měl vytvořit částečnou nebo úplnou kopii databáze SIS a zřídit její záložní systém.

(7)  SIS zahrnuje centrální systém (dále jen „centrální SIS“) a vnitrostátní systémy, jež mohou obsahovat úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS. Vzhledem k tomu, že SIS je nejdůležitějším nástrojem pro výměnu informací v Evropě, je nezbytné zajistit jeho nerušený provoz na centrální i na vnitrostátní úrovni. Proto by měl existovat spolehlivý společný záložní systém centrálního SIS (řešení typu „active-active“), který zajistí trvalou dostupnost údajů SIS pro koncové uživatele v případě selhání, aktualizací nebo údržby centrálního systému, a záložní komunikační infrastruktura. Jsou zapotřebí významné investice s cílem posílit a zlepšit centrální systém, jeho záložní systémy a komunikační infrastrukturu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Je nutné udržovat příručku obsahující podrobná pravidla pro výměnu určitých doplňujících informací týkajících se opatření, která záznam vyžaduje. Výměnu těchto informací by měly zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých členských států (centrály SIRENE).

(8)  Je nutné udržovat příručku obsahující podrobná pravidla pro výměnu určitých doplňujících informací týkajících se opatření, která záznam vyžaduje (příručka SIRENE). Rychlou a účinnou výměnu těchto informací by měly zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých členských států (centrály SIRENE). V případě, že záznamy souvisejí s teroristickými trestnými činy nebo se týkají dětí, měla by centrála SIRENE jednat okamžitě.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby byla zachována účinná výměna doplňujících informací týkajících se opatření, která mají být podle záznamů přijata, je vhodné posílit fungování centrál SIRENE stanovením požadavků na dostupné zdroje, odbornou přípravu uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů obdržených z jiných centrál SIRENE.

(9)  Aby byla zachována účinná výměna doplňujících informací týkajících se opatření, která mají být podle záznamů přijata, je vhodné posílit fungování centrál SIRENE stanovením požadavků na dostupné zdroje, odbornou přípravu uživatelů a lhůtu pro zodpovězení dotazů obdržených z jiných centrál SIRENE.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Pro maximální využití funkcí SIS by členské státy měly zajistit, aby byli koncoví uživatelé a zaměstnanci centrál SIRENE pravidelně proškolováni, mj. v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů. Ve spolupráci s vnitrostátní centrálou SIRENE by měly být vytvořeny vnitrostátní normy pro odbornou přípravu koncových uživatelů v oblasti zásad kvality údajů a jejich používání v praxi. Členské státy by měly vyzvat personál centrál SIRENE, aby pomohl s odborným proškolením všech orgánů, které vkládají záznamy, s důrazem na kvalitu údajů a maximální využívání SIS. Realizace odborné přípravy by měla být v souladu s příručkou pro školitele SIRENE. Centrály SIRENE by měly pokud možno také zařídit alespoň jednou ročně výměnu zaměstnanců s ostatními centrálami SIRENE. Členské státy se vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zamezení ztrát dovedností a praxe fluktuací zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do SIS, měla by agentura nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech.

(11)  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do SIS, měla by agentura nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech. Pro další zlepšení kvality údajů v SIS by agentura rovněž měla nabízet školení ohledně používání SIS pro vnitrostátní školící subjekty a pokud možno také pro pracovníky SIRENE a koncové uživatele. Tato odborná příprava by se měla zaměřit zejména na opatření ke zlepšení kvality údajů v SIS.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby bylo možno lépe sledovat využívání SIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o trestnou činnost, měla by být agentura schopna vytvořit špičkovou kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena neporušenost údajů. Mělo by být proto zřízeno centrální úložiště statistických údajů. Žádné vypracované statistiky by neměly obsahovat osobní údaje.

(12)  Aby bylo možno lépe sledovat využívání SIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o migrační tlak a správu hranic, měla by být agentura schopna vytvořit špičkovou kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Europolu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena neporušenost údajů. Mělo by být proto zřízeno centrální úložiště statistických údajů. Žádné statistiky uchovávané v úložišti nebo vytvářené úložištěm by neměly obsahovat osobní údaje, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011a.

 

_______________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  SIS by měl obsahovat další kategorie údajů, aby koncoví uživatelé mohli na základě záznamu činit informovaná rozhodnutí bez ztráty času. Za účelem snazšího určování totožnosti osob a odhalování vícenásobných identit by proto měly kategorie údajů týkajících se osob obsahovat odkaz na doklad totožnosti nebo osobní identifikační číslo včetně kopie takového dokladu, jsou-li k dispozici.

(13)  SIS by měl obsahovat další kategorie údajů, aby koncoví uživatelé mohli na základě záznamu činit informovaná rozhodnutí bez ztráty času. Za účelem snazšího určování totožnosti a odhalování vícenásobných identit by proto měl být v záznamu dále obsažen odkaz na doklad totožnosti nebo osobní identifikační číslo včetně barevné kopie takového dokladu, jsou-li k dispozici.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  SIS by měl umožnit zpracování biometrických údajů s cílem napomoci spolehlivému určení totožnosti dotyčných osob. Ve stejném smyslu by měl SIS umožňovat rovněž zpracování údajů o osobách, jejichž totožnost byla zneužita (aby se předešlo nežádoucím důsledkům způsobeným chybným určením totožnosti), s výhradou odpovídajících záruk, zejména se souhlasem dotyčné osoby a za přísného omezení účelů, pro něž se tyto údaje mohou zákonným způsobem zpracovávat.

(15)  SIS by měl umožnit zpracování biometrických údajů s cílem napomoci spolehlivému určení totožnosti dotyčných osob. Žádné vložení a použití fotografií, zobrazení obličeje a daktyloskopických údajů nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné pro sledované cíle, veškerá tato vložení a použití musí být oprávněná podle práva Unie, brát ohled na základní práva, včetně nejlepšího zájmu dítěte, a být v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně údajů podle právních nástrojů SIS, nařízení (EU) 2016/679 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6801a. Ve stejném smyslu by měl SIS umožňovat rovněž zpracování údajů o osobách, jejichž totožnost byla zneužita (aby se předešlo nežádoucím důsledkům způsobeným chybným určením totožnosti), s výhradou odpovídajících záruk, zejména se souhlasem dotyčné osoby a za přísného omezení účelů, pro něž se tyto osobní údaje mohou zákonným způsobem zpracovávat.

 

_____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Členské státy by měly provést nezbytná technická opatření, aby pokaždé, když jsou koncoví uživatelé oprávněni provést vyhledávání ve vnitrostátní policejní nebo imigrační databázi, vyhledávali také souběžně v SIS, a to v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 45. To by mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích jako hlavní kompenzační opatření a dokázal lépe reagovat na přeshraniční rozměr trestné činnosti a mobilitu pachatelů.

(16)  Členské státy by měly provést nezbytná technická opatření, aby pokaždé, když jsou koncoví uživatelé oprávněni provést vyhledávání ve vnitrostátní policejní nebo imigrační databázi, vyhledávali také souběžně v SIS plně v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 a článkem 5 nařízení (EU) 2016/679. To by mělo zajistit, aby SIS fungoval v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích jako hlavní kompenzační opatření a dokázal lépe reagovat na přeshraniční rozměr trestné činnosti a mobilitu pachatelů.

__________________

__________________

45 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

 

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Toto nařízení by mělo stanovit podmínky pro používání daktyloskopických údajů a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti. Používání zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti v SIS by též mělo přispět k zajištění jednotnosti postupů hraničních kontrol, jestliže je nezbytné určení a ověření totožnosti na základě otisků prstů a zobrazení obličeje. V případě jakýchkoli pochybností o totožnosti dané osoby by vyhledávání pomocí daktyloskopických údajů mělo být povinné. Zobrazení obličeje by měla být používána za účelem určení totožnosti pouze v rámci běžných hraničních kontrol prováděných v samoobslužných kioscích a elektronických branách.

(17)  Toto nařízení by mělo stanovit podmínky pro používání daktyloskopických údajů, fotografií a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti. Používání daktyloskopických údajů a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti v SIS by též mělo přispět k zajištění jednotnosti postupů hraničních kontrol, jestliže je nezbytné určení a ověření totožnosti na základě otisků prstů a zobrazení obličeje. Jestliže nelze zjistit totožnost osoby jinými prostředky, mělo by být vyhledávání pomocí daktyloskopických údajů povinné. Před vložením nového záznamu by mělo být možné vyhledat otisky prstů s cílem ověřit, zda je osoba již v SIS hlášena pod jinou identitou nebo jiným záznamem. Zobrazení obličeje by měla být používána za účelem určení totožnosti pouze v rámci běžných hraničních kontrol prováděných v samoobslužných kioscích a elektronických branách.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Zavedení služby automatizované identifikace otisků prstů v rámci SIS doplňuje stávající prümský mechanismus pro vzájemný přeshraniční on-line přístup do určených vnitrostátních databází DNA a automatizovaných systémů identifikace otisků prstů46. Prümský mechanismus umožňuje propojení vnitrostátních systémů identifikace otisků prstů, díky němuž může členský stát podat žádost s cílem zjistit, zda pachatel trestného činu, jehož otisky prstů byly nalezeny, je znám v jakémkoli jiném členském státě. Prümský mechanismus ověřuje, zda je vlastník otisků prstů znám v určitém momentě, takže pokud se pachatel stane v některém členském státě známým později, nemusí být nutně dopaden. Vyhledávání otisků prstů v SIS umožňuje aktivně vyhledávat pachatele. Proto by mělo být možné vkládat do SIS otisky prstů neznámého pachatele, a to za předpokladu, že vlastníka otisků prstů lze s vysokou pravděpodobností označit za pachatele závažného trestného činu nebo teroristického činu. Jde zejména o případy, kdy jsou otisky prstů nalezeny na zbrani nebo jakémkoli jiném předmětu použitém při spáchání daného trestného činu. Pouhý výskyt otisků prstů na místě činu by neměl být považován za znamení, že jde o s vysokou pravděpodobností o otisky prstů pachatele. Další podmínkou pro vytvoření takového záznamu je, že totožnost pachatele nemůže být určena prostřednictvím jiných vnitrostátních, evropských a mezinárodních databází. Pokud by se na základě tohoto vyhledávání otisků prstů zjistila možná shoda, měl by daný členský stát provést další kontrolu s jejich otisky prstů, případně se zapojením odborníků na otisky prstů, s cílem zjistit, zda je daná osoba vlastníkem otisků uložených v SIS, a měl by určit totožnost osoby. Příslušné postupy by měly být upraveny vnitrostátními právními předpisy. Identifikace vlastníka jako „neznámé hledané osoby“ v SIS může podstatně přispět k vyšetřování a může vést k zatčení za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro zatčení.

(18)  Zavedení služby automatizované identifikace otisků prstů v rámci SIS doplňuje stávající prümský mechanismus pro vzájemný přeshraniční on-line přístup do určených vnitrostátních databází DNA a automatizovaných systémů identifikace otisků prstů. Prümský mechanismus umožňuje propojení vnitrostátních systémů identifikace otisků prstů, díky němuž může členský stát podat žádost s cílem zjistit, zda pachatel trestného činu, jehož otisky prstů byly nalezeny, je znám v jakémkoli jiném členském státě. Prümský mechanismus ověřuje, zda je vlastník otisků prstů znám v určitém momentě, takže pokud se pachatel stane v některém členském státě známým později, nemusí být nutně dopaden. Vyhledávání daktyloskopických údajů v SIS umožňuje aktivně vyhledávat pachatele. Proto by mělo být možné vkládat do SIS daktyloskopické údaje neznámého pachatele, a to za předpokladu, že vlastníka daktyloskopických údajů lze s velmi vysokou pravděpodobností označit za pachatele závažného trestného činu nebo teroristického činu. Jde zejména o případy, kdy jsou daktyloskopické údaje nalezeny na zbrani nebo jakémkoli jiném předmětu použitém při spáchání daného trestného činu. Pouhý výskyt daktyloskopických údajů na místě činu by neměl být považován za znamení, že jde o s vysokou pravděpodobností o daktyloskopické údaje pachatele. Další podmínkou pro vytvoření takového záznamu je, že totožnost pachatele nemůže být určena prostřednictvím jiných vnitrostátních, evropských a mezinárodních databází. Pokud by se na základě tohoto vyhledávání otisků prstů zjistila možná shoda, provede daný členský stát další kontrolu s jejich otisky prstů, případně se zapojením odborníků na otisky prstů, s cílem zjistit, zda je daná osoba vlastníkem otisků uložených v SIS, a měl by určit totožnost osoby. Příslušné postupy by měly být upraveny vnitrostátními právními předpisy. Identifikace vlastníka jako „neznámé hledané osoby“ v SIS může podstatně přispět k vyšetřování a může vést k zatčení za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro zatčení.

__________________

__________________

46 Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1); rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

46 Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1); rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Mělo by být umožněno porovnávání otisků prstů nalezených na místě činu s otisky prstů uloženými v SIS, pokud lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli závažné trestné činnosti nebo teroristického trestného činu. Závažnou trestnou činností je třeba rozumět trestné činy vyjmenované v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/SVV47 a „teroristickým trestným činem“ je třeba rozumět trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV48.

(19)  Jestliže příslušné orgány nemohou zjistit totožnost osoby s využitím jiné vnitrostátní, unijní či mezinárodní databáze, mělo by být umožněno porovnání úplných či neúplných souborů otisků prstů či otisků dlaní nalezených na místě činu s daktyloskopickými údaji uloženými v SIS, pokud lze s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli závažné trestné činnosti nebo teroristického trestného činu.

__________________

 

47 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

48 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Mělo by být možné přidat profil DNA v případech, kdy nejsou k dispozici žádné daktyloskopické údaje, a tyto profily by měly být dostupné pouze oprávněným uživatelům. Profily DNA by měly usnadnit určování totožnosti pohřešovaných osob, které potřebují ochranu, a zejména pohřešovaných dětí, a to mimo jiné tím, že bude možné k určení totožnosti použít profily DNA rodičů či sourozenců. Údaje o DNA by neměly obsahovat informaci o rasovém původu.

(20)  Mělo by být v úzkém pásmu jasně definovaných případů možné přidat profil DNA v případech, kdy nejsou k dispozici žádné daktyloskopické údaje, a tyto profily by měly být dostupné pouze oprávněným uživatelům. Profily DNA by měly usnadnit určování totožnosti pohřešovaných osob, které potřebují ochranu, a zejména pohřešovaných dětí, a to mimo jiné tím, že bude možné k určení totožnosti použít profily DNA rodičů či sourozenců. Údaje o DNA by neměly odkazy na rasový původ nebo informace o zdravotním stavu či odhalovat další citlivé údaje.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  SIS by měl obsahovat záznamy o pohřešovaných osobách k zajištění jejich ochrany nebo předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti. Pořizování záznamů v SIS o dětech, kterým hrozí únos (t.j. s cílem zabránit budoucím škodám, ke kterým doposud nedošlo, například v případě dětí, u nichž je riziko únosu dítěte jedním z jeho rodičů), by mělo být omezeno, a proto je vhodné stanovit přísné a přiměřené záruky. V případech dětí by tyto záznamy a příslušné postupy měly sloužit nejvlastnějším zájmům dítěte s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie a na Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989.

(23)  SIS by měl obsahovat záznamy o pohřešovaných osobách k zajištění jejich ochrany nebo předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti. Pořizování záznamů v SIS o dětech, kterým hrozí únos (t.j. s cílem zabránit budoucím škodám, ke kterým doposud nedošlo, například v případě dětí, u nichž je riziko únosu dítěte nebo jejich přemístění z členského státu za účelem mučení, sexuálního násilí nebo násilí na základě pohlaví či riziko, že budou oběťmi činností uvedených ve článcích 6 až 10 směrnice (EU) 2017/541 Evropského parlamentu a rady 1a ) by mělo být omezeno. Proto je vhodné stanovit přísné a přiměřené záruky včetně toho, že vložení takového záznamu je možné jen na základě rozhodnutí soudního orgánu. V případech dětí by tyto záznamy a příslušné postupy měly sloužit nejvlastnějším zájmům dítěte v souladu se článkem 24 Listiny základních práv Evropské unie a článkem 3 Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989. Rozhodnutí donucovacích orgánů o krocích, které mají být učiněny v návaznosti na záznam o dítěti, by měla být přijímána ve spolupráci s orgány pro ochranu dětí. Měla by o tom být informována vnitrostátní horká linka pro případy pohřešovaných dětí.

 

_____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Pokud o záznamy týkající se ohrožených dětí, měl by příslušný soudní orgán při posuzování, zda existuje konkrétní a zjevné riziko, že by dítě mohlo být nezákonně a v blízké budoucnosti odebráno z členského státu, zohledňovat jeho osobní poměry a prostředí, v jakém se nachází.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mělo by být zavedeno nové opatření pro případy podezření z terorismu nebo závažné trestné činnosti, které by umožňovalo zadržet a vyslechnout osobu podezřelou ze spáchání závažného trestného činu, nebo pokud existuje důvod domnívat se, že spáchá závažný trestný čin, s cílem poskytnout co nejpodrobnější informace členskému státu, který pořídil příslušný záznam. Toto nové opatření by nemělo vést ani k hledání dané osoby, ani k jejímu zatčení. Mělo by však poskytnout dostatek informací k rozhodnutí o dalších krocích. Za závažnou trestnou činnost by měly být považovány činy uvedené v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/SVV.

(24)  Aniž jsou dotčena práva podezřelých nebo obviněných osob, zejména pokud jde o jejich právo přístupu k obhájci v souladu se směrnicí 2013/48/EU Evropského parlamentu a Rady 1a, mělo by být zavedeno nové opatření pro případy, kde je na základě jasných indikací osoba podezřelá z úmyslu se dopustit závažné trestné činnosti nebo jejího provádění nebo kde jsou příslušné informace nutné k vykonání trestu osoby odsouzené za závažný trestný čin, nebo pokud existuje důvod domnívat se, že spáchá závažný trestný čin, které by umožňovalo zadržet a vyslechnout danou osobu s cílem poskytnout co nejpodrobnější informace členskému státu, který pořídil příslušný záznam (vyšetřovací kontrola). Toto nové opatření by nemělo vést ani k hledání dané osoby, ani k jejímu zatčení. Mělo by však poskytnout dostatek informací k rozhodnutí o dalších krocích.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 19.1.2013, s. 1.)

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Členský stát by měl mít možnost opatřit záznam návěstím zvaným označení, v jehož důsledku opatření, které má být přijato na základě záznamu, nebude přijato na jeho území. Pokud se pořizují záznamy za účelem zatčení a předání, nesmí být žádné ustanovení tohoto nařízení vykládáno v tom smyslu, že se odchyluje od ustanovení uvedených v rámcovém rozhodnutí 2002/584/SVV nebo že brání jejich použití. Rozhodnutí o označení by se mělo zakládat pouze na důvodech zamítnutí uvedených ve zmíněném rámcovém rozhodnutí.

(26)  Členský stát by měl mít možnost opatřit záznam návěstím zvaným označení, v jehož důsledku opatření, které má být přijato na základě záznamu, nebude přijato na jeho území, včetně případů záznamů za účelem vyšetřovací kontroly. Pokud se pořizují záznamy za účelem zatčení a předání, nesmí být žádné ustanovení tohoto nařízení vykládáno v tom smyslu, že se odchyluje od ustanovení uvedených v rámcovém rozhodnutí 2002/584/SVV nebo že brání jejich použití. Rozhodnutí o označení by se mělo zakládat pouze na důvodech zamítnutí uvedených ve zmíněném rámcovém rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Záznamy by v SIS měly být uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly pořízeny. Za účelem snížení administrativní zátěže pro různé orgány, které se zabývají zpracováváním údajů o jednotlivcích k různým účelům, je třeba sladit dobu uchovávání záznamů o osobách s dobou uchovávání záznamů pro účely navracení a neoprávněného pobytu. Členské státy navíc pravidelně prodlužují dobu platnosti záznamů o osobách, pokud požadované opatření nemohlo být realizováno v původně stanovené lhůtě. Proto by doba uchovávání záznamů o osobách měla činit nejvýše pět let. Obecnou zásadou by mělo být, že se záznamy o osobách ze SIS automaticky vymažou po uplynutí pěti let, s výjimkou záznamů pořízených pro účely skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol. Ty by měly být vymazány po jednom roce. Záznamy o věcech pořízené pro účely skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol by měly být ze SIS automaticky vymazány po uplynutí jednoho roku, neboť se vždy vztahují k osobám. Záznamy o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení by měly být ze SIS automaticky vymazány po uplynutí pěti let, neboť po uplynutí této doby je pravděpodobnost jejich nalezení velmi nízká a jejich ekonomická hodnota významně snížená. Záznamy o vydaných a nevyplněných dokladech totožnosti by měly být uchovávány po dobu 10 let, neboť platnost dokladů je 10 let od okamžiku vydání. Rozhodnutí o uchování záznamů o osobách by měla vycházet z komplexního individuálního posouzení. Členské státy by měly během vymezeného období záznamy o osobách přezkoumat a měly by vést statistiku o počtu záznamů o osobách, u nichž byla doba uchovávání prodloužena.

(29)  Záznamy by v SIS měly být uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou pro splnění specifických účelů, pro které byly pořízeny. Proto by doba pro přezkum záznamů o osobách měla činit nejvýše tři roky. Obecnou zásadou by mělo být, že se záznamy o osobách ze SIS vymažou po uplynutí tří let, s výjimkou záznamů pořízených pro účely skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol. Ty by měly být vymazány po jednom roce. Záznamy o věcech pořízené pro účely skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol by měly být ze SIS automaticky vymazány po uplynutí jednoho roku, neboť se vždy vztahují k osobám. Záznamy o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení by měly být ze SIS automaticky vymazány po uplynutí pěti let, neboť po uplynutí této doby je pravděpodobnost jejich nalezení velmi nízká a jejich ekonomická hodnota významně snížená. Záznamy o vydaných a nevyplněných dokladech totožnosti by měly být uchovávány po dobu 10 let, neboť platnost dokladů je 10 let od okamžiku vydání. Rozhodnutí o uchování záznamů o osobách by měla vycházet z komplexního individuálního posouzení. Členské státy by měly během vymezeného období záznamy o osobách přezkoumat a měly by vést statistiku o počtu záznamů o osobách, u nichž byla doba uchovávání prodloužena.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Na vložení záznamu do SIS a prodloužení doby jeho platnosti by se měl vztahovat nezbytný požadavek přiměřenosti spočívající v posouzení, zda je daný případ dostatečně přiměřený, relevantní a závažný pro vložení záznamu do SIS. Trestné činy podle článků 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu1a představují velmi závažnou hrozbu pro veřejnou bezpečnost a integritu života jednotlivců i společnosti a je mimořádně obtížné těmto činům předcházet, odhalovat je a vyšetřovat je v prostoru bez vnitřních hranic, kde se mohou potenciální pachatelé volně pohybovat. Pokud se hledá osoba nebo věc v souvislosti s těmito trestnými činy, je nezbytné vytvořit odpovídající záznam v SIS o osobách hledaných za účelem soudního řízení, o osobách nebo věcech hledaných za účelem skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol, jakož i o věcech hledaných za účelem zabavení, protože žádný jiný způsob by nebyl pro tento účel stejně účinný.

(30)  Na vložení záznamu do SIS a prodloužení doby jeho platnosti by se měl vztahovat nezbytný požadavek přiměřenosti spočívající v posouzení, zda je daný případ dostatečně přiměřený, relevantní a závažný pro vložení záznamu do SIS. Trestné činy podle směrnice (EU) 2017/541 představují velmi závažnou hrozbu pro veřejnou bezpečnost a integritu života jednotlivců i společnosti a je mimořádně obtížné těmto činům předcházet, odhalovat je a vyšetřovat je v prostoru bez vnitřních hranic, kde se mohou potenciální pachatelé volně pohybovat. Pokud se hledá osoba nebo věc v souvislosti s těmito trestnými činy, je nezbytné vytvořit odpovídající záznam v SIS o osobách hledaných za účelem soudního řízení, o osobách nebo věcech hledaných za účelem skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol, jakož i o věcech hledaných za účelem zabavení, protože žádný jiný způsob by nebyl pro tento účel stejně účinný.

__________________

 

1a Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Je třeba zajistit jasnost ohledně výmazu záznamů. Záznam by měl být uchováván pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, pro nějž byl vložen. S ohledem na různé postupy členských států při definování okamžiku, kdy záznam splnil svůj účel, je vhodné u každé kategorie záznamů stanovit podrobná kritéria, aby se určilo, kdy by záznam měl být vymazán ze SIS.

(31)  Je třeba zajistit pravidla ohledně výmazu záznamů. Záznam by měl být uchováván pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, pro nějž byl vložen. S ohledem na různé postupy členských států při definování okamžiku, kdy záznam splnil svůj účel, je vhodné u každé kategorie záznamů stanovit podrobná kritéria, aby se určilo, kdy by záznam měl být vymazán ze SIS.

Odůvodnění

Předkládá se k zajištění jednotnosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Neporušenost údajů SIS má prvořadý význam. Proto by měly být stanoveny odpovídající záruky pro zpracování údajů SIS na centrální i na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit komplexní (end-to-end) zabezpečení údajů. Orgány, které se zabývají zpracováním údajů, by měly být vázány bezpečnostními požadavky uvedenými v tomto nařízení a měly by se řídit jednotným postupem hlášení incidentů.

(32)  Neporušenost údajů SIS má prvořadý význam. Proto by měly být stanoveny odpovídající záruky pro zpracování údajů SIS na centrální i na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit komplexní (end-to-end) zabezpečení údajů. Orgány, které se zabývají zpracováním údajů, by měly být vázány bezpečnostními požadavky uvedenými v tomto nařízení, měly by být za tímto účelem řádně proškoleny, měly by se řídit jednotným postupem hlášení incidentů a měly by být informovány o případných trestných činech a výkonech trestů v této souvislosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Údaje zpracovávané v SIS za použití tohoto nařízení by neměly být poskytovány ani zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. Je však vhodné posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Interpolem prostřednictvím podpory účinné výměny údajů o pasech. Pokud se Interpolu předávají osobní údaje ze SIS, tyto osobní údaje by měly podléhat odpovídající úrovni ochrany zaručené dohodou stanovící přísné záruky a podmínky.

(33)  Údaje zpracovávané v SIS a související doplňující informace, které se vyměňují, by za použití tohoto nařízení neměly být poskytovány ani zpřístupňovány žádným třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Je vhodné udělit přístup do SIS orgánům odpovědným za registraci vozidel, plavidel a letadel, aby mohly tyto orgány ověřit, zda se dopravní prostředek již nehledá v členských státech za účelem zabavení nebo kontroly. Přímý přístup by měl být poskytnut státním subjektům. Tento přístup by měl být omezen na záznamy o příslušných dopravních prostředcích a jejich registračních dokladech či značkách. Proto by do tohoto nařízení měla být zahrnuta ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/200651, které by mělo být zrušeno.

(34)  Je vhodné udělit přímý přístup do SIS příslušným orgánům odpovědným za registraci vozidel, plavidel a letadel, aby mohly tyto orgány ověřit, zda se dopravní prostředek již nehledá v členských státech za účelem zabavení nebo kontroly. Tento přístup by měl být omezen na záznamy o příslušných dopravních prostředcích a jejich registračních dokladech či značkách. Proto by do tohoto nařízení měla být zahrnuta ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/200651, které by mělo být zrušeno.

__________________

__________________

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Na zpracování osobních údajů příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování a odhalování trestných činů nebo teroristických trestných činů či stíhání trestných činů a výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, by se měly vztahovat vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680. Je-li to potřebné, měla by být ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67952 a směrnice (ES) č. 2016/680 v tomto nařízení blíže upřesněna.

(35)  Na zpracování osobních údajů příslušnými orgány členských států za účelem prevence, odhalování a vyšetřování závažných trestných činů nebo teroristických trestných činů či stíhání trestných činů a výkonu trestů a ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost by se měly vztahovat vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680. Prohlížení údajů uložených v SIS by mělo být umožněno pouze přesně určeným orgánům, které jsou odpovědné za prevenci, odhalování či vyšetřování teroristických nebo jiných závažných trestných činů a u kterých členské státy mají záruku, že uplatňují všechna ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice (EU) 2016/680, jak je provedena do vnitrostátního práva, s výhradou ověření příslušnými orgány včetně kontrolního orgánu zřízeného v souladu s čl. 41 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680, a jejichž uplatňování tohoto nařízení podléhá vyhodnocení prostřednictvím mechanismu stanoveného nařízením Rady (EU) č. 1053/2013.

__________________

 

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Na zpracování osobních údajů vnitrostátními orgány podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 2016/679, pokud se nepoužije směrnice (EU) 2016/680. Na zpracování osobních údajů orgány a institucemi Unie při plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200153.

(36)  Na zpracování osobních údajů vnitrostátními orgány podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení (EU) 2016/679 vyjma případů, kdy by zpracování prováděly příslušné orgány členských států za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů nebo ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost.

__________________

 

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Na zpracování osobních údajů orgány a institucemi Unie při plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení by se mělo použít nařízení (ES) č. 45/2001.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36b)  Na zpracování osobních údajů Europolem na základě tohoto nařízení by se mělo použít nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 25.5.2016, s. 53).

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36c)  Je-li to potřebné, měla by být ustanovení směrnice (EU) 2016/680, nařízení (EU) 2016/679, nařízení (EU) 2016/794 a nařízení (ES) č. 45/2001 v tomto nařízení blíže upřesněna.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Na zpracování údajů SIS Eurojustem se vztahují ustanovení rozhodnutí 2002/187/SVV ze dne 28. února 200255 o zřízení Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti, která se týkají ochrany údajů, včetně pravomocí společného kontrolního orgánu zřízeného podle uvedeného rozhodnutí sledovat činnosti Eurojustu a odpovědnosti za jakékoliv protiprávní zpracování osobních údajů ze strany Eurojustu. V případech, kdy vyhledávání provedená Eurojustem v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže Eurojust přijmout požadované opatření. Měl by proto uvědomit dotčený členský stát, aby tento členský stát mohl na případu dále pracovat.

(38)  Na zpracování osobních údajů v SIS Eurojustem by se mělo vztahovat rozhodnutí Rady 2002/187/SVV55 o zřízení Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust), a to za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti, i včetně pravomocí společného kontrolního orgánu zřízeného podle uvedeného rozhodnutí sledovat činnosti Eurojustu a odpovědnosti za jakékoliv protiprávní zpracování osobních údajů ze strany Eurojustu. V případech, kdy vyhledávání provedená národními členy Eurojustu a jejich asistenty v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, by Eurojust neměl být schopen přijmout požadované opatření. Měl by proto ihned uvědomit dotčený členský stát, aby tento členský stát mohl na případu dále pracovat.

__________________

__________________

55 Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1).

55 Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Nezávislé vnitrostátní orgány dozoru by měly v souvislosti s tímto nařízením sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy. Je třeba stanovit práva subjektů údajů na přístup k jejich údajům uchovávaným v SIS a na jejich opravu a výmaz, jakož i následné opravné prostředky u vnitrostátních soudů a vzájemné uznávání rozsudků. Proto je vhodné požadovat od členských států roční statistiky.

(41)  Nezávislé vnitrostátní orgány dozoru zřízené v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680 (orgány dozoru) by měly v souvislosti s tímto nařízením sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, včetně výměny doplňujících informací, a měly by jim být na plnění tohoto úkolu přiděleny dostatečné zdroje. Je třeba stanovit práva subjektů údajů na přístup k jejich osobním údajům uchovávaným v SIS a na jejich opravu, omezení zpracování a výmaz, jakož i následné opravné prostředky u vnitrostátních soudů a vzájemné uznávání rozsudků. Proto je vhodné požadovat od členských států roční statistiky.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a)  Evropský inspektor ochrany údajů by měl sledovat činnosti orgánů a institucí Unie související se zpracováváním osobních údajů podle tohoto nařízení. Evropský inspektor ochrany údajů a orgány dozoru by měly při sledování systému SIS vzájemně spolupracovat.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o Europolu) stanoví, že Europol podporuje a posiluje činnost příslušných orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při boji proti terorismu a závažné trestné činnosti a poskytuje analýzy a posouzení hrozeb. Rozšíření práv přístupu Europolu k záznamům SIS o pohřešovaných osobách by mělo dále zlepšit schopnost Europolu poskytovat vnitrostátním donucovacím orgánům komplexní operační a analytické produkty týkající se obchodování s lidmi a pohlavního vykořisťování dětí, a to i on-line. To by přispělo k lepší prevenci těchto trestných činů, ochraně případných obětí a k vyšetřování pachatelů. Z nového přístupu Europolu k záznamům SIS o pohřešovaných osobách by mělo prospěch také Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě při Europolu, a to včetně případů cestujících sexuálních delikventů a pohlavního zneužívání dětí na internetu, kde pachatelé často tvrdí, že mají nebo mohou získat přístup k dětem, které mohou být vedeny jako pohřešované. Navíc vzhledem k tomu, že hraje důležitou strategickou úlohu v boji proti zprostředkovávání nelegální migrace, mělo by získat přístup k záznamům o osobách, kterým byl odepřen vstup nebo pobyt na území členského státu buď z trestních důvodů, nebo kvůli nedodržení podmínek vstupu a pobytu, i Evropské středisko pro boj proti převaděčství zřízené při Europolu

(43)  Nařízení (EU) 2016/794 (nařízení o Europolu) stanoví, že Europol podporuje a posiluje činnost příslušných orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při boji proti terorismu a závažné trestné činnosti a poskytuje analýzy a posouzení hrozeb. Rozšíření práv přístupu Europolu k záznamům SIS o pohřešovaných osobách by mělo dále zlepšit schopnost Europolu poskytovat vnitrostátním donucovacím orgánům komplexní operační a analytické produkty týkající se obchodování s lidmi a pohlavního vykořisťování dětí, a to i on-line. To by přispělo k lepší prevenci těchto trestných činů, ochraně případných obětí a k vyšetřování pachatelů. Z nového přístupu Europolu k záznamům SIS o pohřešovaných osobách by mělo prospěch také Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě při Europolu, a to včetně případů cestujících sexuálních delikventů a pohlavního zneužívání dětí na internetu, kde pachatelé často tvrdí, že mají nebo mohou získat přístup k dětem, které mohou být vedeny jako pohřešované.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby byly odstraněny nedostatky ve sdílení informací týkajících se terorismu, zejména zahraničních teroristických bojovníků – kde je sledování jejich pohybu zásadní – měly by členské státy zároveň s vložením záznamu do SIS sdílet s Europolem informace o činnosti související s terorismem a rovněž by s ním měly sdílet pozitivní nálezy a související informace. To by Evropskému centru pro boj proti terorismu, zřízenému při Europolu, umožnilo ověřovat, zda v databázích Europolu nejsou k dispozici další kontextové informace, poskytovat vysoce kvalitní analýzy přispívající k rozbití teroristických sítí a případně předcházet útokům.

(44)  Aby byly odstraněny nedostatky ve sdílení informací týkajících se terorismu, zejména zahraničních teroristických bojovníků – kde je sledování jejich pohybu zásadní – měly by členské státy zároveň s vložením záznamu do SIS sdílet s Europolem informace o činnosti související s terorismem a rovněž by s ním měly sdílet pozitivní nálezy a související informace. Toto sdílení informací by mělo být prováděno v souladu s použitelnými ustanoveními týkajícími se ochrany údajů stanovenými v nařízení (EU) 2016/679, směrnici (EU) 2016/680 a nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Je rovněž nezbytné stanovit jasná pravidla pro Europol týkající se zpracování a stahování údajů SIS s cílem umožnit co nejrozsáhlejší využívání SIS za podmínky dodržování norem týkajících se ochrany údajů stanovených v tomto nařízení a nařízení (EU) 2016/794. V případech, kdy vyhledávání provedená Europolem v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže Europol přijmout požadované opatření. Měl by proto uvědomit dotčený členský stát, aby tento členský stát mohl na případu dále pracovat.

(45)  Je rovněž nezbytné stanovit jasná pravidla pro Europol týkající se zpracování a stahování údajů SIS s cílem umožnit co nejrozsáhlejší využívání SIS za podmínky dodržování norem týkajících se ochrany údajů stanovených v tomto nařízení a nařízení (EU) 2016/794. V případech, kdy vyhledávání provedená Europolem v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže Europol přijmout požadované opatření. Měl by proto ihned uvědomit dotčený členský stát, aby tento členský stát mohl na případu dále pracovat.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/162456 stanoví pro účely tohoto nařízení, že hostitelský členský stát může zmocnit příslušníky jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, vyslané Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž k tomu, aby mohli nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontroly, ostrahu hranic a navracení. Další relevantní agentury Unie, zejména Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Europol, mohou také v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace vysílat odborníky, kteří nejsou pracovníky těchto agentur Unie. Cílem vyslání jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže, týmů pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a podpůrného týmu pro řízení migrace je poskytnout technickou a operativní posilu žádajícím členským státům, zejména těm, které čelí nepřiměřeným migračním výzvám. Jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže, týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a podpůrný tým pro řízení migrace potřebují pro plnění úkolů, které jim byly svěřeny, přístup do SIS přes technické rozhraní Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž propojené s centrálním SIS. V případech, kdy vyhledávání provedená jednotkou nebo týmy pracovníků v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže příslušník jednotky ani pracovník přijmout požadované opatření, ledaže to povolí hostitelský členský stát. Měl by proto uvědomit dotčené členské státy, aby mohly být podniknuty další kroky.

(46)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 56 stanoví pro účely tohoto nařízení, že hostitelský členský stát zmocní příslušníky jednotek definované v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a vyslané Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž k tomu, aby mohli nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontrolu, ostrahu hranic a navracení. Další relevantní agentury Unie, zejména Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Europol, mohou také v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace vysílat odborníky, kteří nejsou pracovníky těchto agentur Unie. Cílem vyslání jednotky definované v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a podpůrného týmu pro řízení migrace je poskytnout technickou a operativní posilu žádajícím členským státům, zejména těm, které čelí nepřiměřeným migračním výzvám. Plnění úkolů přidělených jednotkám definovaným v čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a podpůrnému týmu pro řízení migrace vyžaduje přístup do SIS prostřednictvím technického rozhraní Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž napojeného na centrální SIS. V případech, kdy vyhledávání provedená jednotkou nebo týmy pracovníků v SIS odhalí existenci záznamu pořízeného členským státem, nemůže příslušník jednotky ani pracovník přijmout požadované opatření, ledaže to povolí hostitelský členský stát. Měl by proto uvědomit dotčené členské státy, aby mohly být podniknuty další kroky.

__________________

__________________

56 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

56 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Podle návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) 57, předloženého Komisí, bude ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž provádět v SIS prostřednictvím systému ETIAS ověřování za účelem posouzení žádostí o cestovní povolení, které mimo jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník třetí země, který žádá o cestovní povolení, není předmětem záznamu v SIS. Za tímto účelem by ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž rovněž měla mít přístup k údajům SIS v rozsahu nezbytném k plnění svého mandátu, a to pro všechny kategorie záznamů o osobách a záznamů týkajících nevyplněnýchvydaných dokladů totožnosti.

[(47)  V souladu s [nařízení.../... Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)], bude navíc ústřední jednotka ETIAS zřízená v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž provádět v SIS prostřednictvím systému ETIAS ověřování za účelem posouzení žádostí o cestovní povolení, které mimo jiné vyžaduje zjistit, zda státní příslušník třetí země, který žádá o cestovní povolení, není předmětem záznamu v SIS. Za tímto účelem by ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž také měla mít v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svého mandátu přístup do SIS, a to zejména ke všem kategoriím záznamů o státních příslušnících třetích zemí, v souvislosti s nimiž byl pořízen záznam pro účely vstupupobytu a na které se vztahují omezující opatření mající zabránit jejich vstupu na území členských států nebo průjezdu přes toto území.]

__________________

__________________

75 COM (2016)731 final.

 

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Z důvodu jejich technické podstaty, podrobného charakteru a potřeby pravidelné aktualizace nelze některé aspekty SIS upravit vyčerpávajícím způsobem ustanoveními tohoto nařízení. Jedná se například o technická pravidla pro vkládání údajů, aktualizace, výmaz a vyhledávání údajů, kvalitu údajů, pravidla vyhledávání týkající se biometrických identifikátorů, pravidla týkající se slučitelnosti a priority záznamů, přidávání označení, odkazy mezi záznamy, specifikaci nových kategorií záznamů o věcech v rámci kategorie technického a elektronického vybavení, stanovení konce platnosti záznamů v rámci maximální lhůty a o výměnu doplňujících informací. Prováděcí pravomoci, pokud jde o tyto aspekty, by proto měly být svěřeny Komisi. Technická pravidla týkající se vyhledávání v záznamech by měla zohledňovat řádné fungování vnitrostátních aplikací.

(48)  Z důvodu jejich technické podstaty, podrobného charakteru a potřeby pravidelné aktualizace nelze některé aspekty SIS upravit vyčerpávajícím způsobem ustanoveními tohoto nařízení. Jedná se například o technická pravidla pro vkládání údajů, aktualizace, výmaz a vyhledávání údajů, kvalitu údajů, přidávání označení, odkazy mezi záznamy, specifikaci nových kategorií záznamů o věcech v rámci kategorie technického a elektronického vybavení a stanovení konce platnosti záznamů pro kategorie záznamů o věcech v rámci maximální lhůty. Prováděcí pravomoci, pokud jde o tyto aspekty, by proto měly být svěřeny Komisi. Technická pravidla týkající se vyhledávání v záznamech by měla zohledňovat řádné fungování vnitrostátních aplikací.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48a)  Správné uplatňování tohoto nařízení je v zájmu všech členských států a nezbytné k zachování schengenského prostoru jako prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. S cílem zajistit správné uplatňování tohoto nařízení členskými státy je obzvláště důležité, aby byla prováděna odpovídající vyhodnocení prostřednictvím mechanismu stanoveného v nařízení (EU) č. 1053/2013. Členské státy by proto co nejrychleji měly zajistit splnění všech doporučení, ke kterým byly vyzvány. Komise by měla v případě, že doporučení nejsou plněna, využít své pravomoci podle Smlouvy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  Za účelem zajištění transparentnosti by měla agentura každé dva roky vypracovat zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktuře, včetně jejího zabezpečení, a o výměně doplňujících informací. Každé čtyři roky by měla Komise předložit celkové vyhodnocení.

(50)  Za účelem zajištění transparentnosti by měla agentura jeden rok po spuštění provozu SIS vypracovat zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktuře, včetně jejího zabezpečení, a o výměně doplňujících informací. Každé dva roky by měla Komise předložit celkové vyhodnocení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(50a)  Za účelem zajištění hladkého fungování SIS by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o:

 

  přijetí příručky obsahující podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací (příručka SIRENE);

 

  pravidla týkající se protokolů, které se vytvoří při automatizovaném skenovacím vyhledávání

 

  požadavky, které je třeba splnit pro zadávání biometrických identifikátorů do SIS;

 

  přijetí postupu pro jmenování členského státu odpovědného za pořizování záznamů o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahují omezující opatření;

 

  podmínky používání fotografií a zobrazení obličeje pro účely určení totožnosti;

 

  délky doby uchovávání pro kategorie záznamů o věcech, které jsou kratší než maximální doba pěti let; a

 

  změny data použitelnosti tohoto nařízení.

 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Pro zajištění rovné účasti na vypracování aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

____________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie. Cílem tohoto nařízení je především zajistit bezpečné prostředí pro všechny osoby žijící na území Evropské unie a zvláštní ochranu pro děti, které by se mohly stát obětí obchodování s lidmi nebo rodičovského únosu, a to při plném dodržování ochrany osobních údajů.

(52)  Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie. Toto nařízení by mělo především plně respektovat ochranu osobních údajů v souladu s článkem 8 Listiny základních práv Evropské unie a zároveň usilovat o zajištění bezpečného prostředí pro všechny osoby žijící na území Evropské unie a zvláštní ochrany pro děti, které by se mohly stát obětí obchodování s lidmi nebo rodičovského únosu. Při jakékoli činnosti týkající se dětí musí být především zohledněn nejvlastnější zájem dítěte.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59)  Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a je třeba jej vykládat v spojení s rozhodnutím Rady 2010/365/EU o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku68.

(59)  Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a mělo by vyústit ve změnu rozhodnutí Rady 2010/365/EU o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku68, aby tyto dva členské státy mohly v plném rozsahu uplatňovat a provést ustanovení tohoto nařízení.

_________________

_________________

68 Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17.

68 Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne ,

(64)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 3. května 2017,

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oblast působnosti

Předmět

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „záznamem“ soubor údajů, včetně biometrických identifikátorů uvedených v článku 22 a článku 40, vložených do SIS umožňující příslušným orgánům identifikovat osobu nebo věc za účelem přijetí konkrétního opatření;

a)  „záznamem“ soubor údajů vložených do SIS umožňující příslušným orgánům identifikovat osobu nebo věc za účelem přijetí konkrétního opatření;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „doplňujícími informacemi“ informace, které nejsou součástí údajů v záznamech uložených v SIS, ale souvisejí se záznamy SIS, a které se vyměňují:

b)  „doplňujícími informacemi“ informace, které nejsou součástí údajů v záznamech uložených v SIS, ale souvisejí se záznamy SIS, a které si vyměňují centrály SIRENE:

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjektu údajů“);

d)  „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjektu údajů“); pro účely této definice se identifikovatelnou fyzickou osobou rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „identifikovatelnou fyzickou osobou“ osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

vypouští se

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „výrazem alias“ neoprávněně užívaná totožnost používaná osobou známou pod jinou totožností;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „zpracováním osobních údajů“ jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, jako je shromažďování, protokolování, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

f)  „zpracováním osobních údajů“ jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, jako je shromažďování, zaznamenávání, protokolování, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Odůvodnění

V návrhu Komise se „zaznamenávání“, které je uvedeno ve stávajícím rozhodnutí Rady o SIS II, mění na „protokolování“. Bylo by však vhodné, aby se „protokolování“ do seznamu úkonů, jež představují zpracování, přidalo, a „zaznamenávání“ by se ve zmíněném seznamu mělo také ponechat.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  vyhledávání odhalí, že jiný členský stát vložil do SIS záznam;

2)  vyhledávání odhalí, že některý členský stát vložil do SIS záznam;

Odůvodnění

K pozitivnímu nálezu může vést i to, když záznam byl vložen členským státem uživatele.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  „biometrickými identifikátory“ osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, které umožňují nebo potvrzují jedinečnou identifikaci (zobrazení obličeje, daktyloskopické údaje a profil DNA);

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  „daktyloskopickými údaji“ údaje o otiscích prstů a otiscích dlaní, které vzhledem ke své jedinečné povaze a charakteristickým znakům umožňují přesné a průkazné srovnání pro účely určení totožnosti osoby;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la)  „zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických prvků;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. l b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

lb)  „profilem DNA“ písmenný nebo číselný kód, který představuje soubor identifikačních znaků nekódující části analyzovaného vzorku lidské DNA, tj. konkrétní molekulární struktury na různých místech DNA (loci);

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  „závažnou trestnou činností“ trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV ze dne 13. června 200271;

vypouští se

__________________

 

71 Rámcové Rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. června 200272.

n)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v článcích 3 až 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002.

__________________

 

72 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vnitrostátního systému (dále jen „N.SIS“) v každém členském státě, sestávajícího z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s centrálním SIS. Vnitrostátní systém N.SIS obsahuje soubor údajů (dále jen „vnitrostátní kopie“) obsahující úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS, jakož i záložní N.SIS; N.SIS a jeho záloha mohou být používány současně, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost systému pro koncové uživatele;

b)  vnitrostátního systému (dále jen „N.SIS“) v každém členském státě, sestávajícího z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s centrálním SIS. Vnitrostátní systém N.SIS může obsahovat soubor údajů (dále jen „vnitrostátní kopie“) obsahující úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS, jakož i záložní N.SIS; N.SIS a jeho záloha mohou být používány současně, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost systému pro koncové uživatele;

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít povinnost mít vnitrostátní kopii za účelem zajištění dostupnosti systému, vzhledem k riziku pro bezpečnost údajů, jaké by to s sebou mohlo nést. S cílem zajistit plnou dostupnost je třeba upřednostnit jiná řešení na centrální úrovni.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S cílem dále zajistit nepřetržitou dostupnost SIS se vytvoří záložní komunikační infrastruktura. Podrobná pravidla pro tuto záložní komunikační infrastrukturu se přijmou prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Odůvodnění

Pro další zajištění nepřetržité dostupnosti SIS by měla být k dispozici druhotná komunikační infrastruktura, která se použije v případě problémů s hlavní komunikační infrastrukturou.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Údaje SIS se vkládají, aktualizují, vymazávají a vyhledávají prostřednictvím různých systémů N.SIS. Částečná nebo úplná vnitrostátní kopie je k dispozici za účelem automatizovaného vyhledávání na území každého členského státu, jenž takovou kopii používá. Dílčí vnitrostátní kopie musí obsahovat alespoň údaje uvedené v čl. 20 odst. 2 týkající se věcí a údaje uvedené v čl. 20 odst. 3 písm. a) až v) tohoto nařízení týkající se záznamů o osobách. Vyhledávání v souborech údajů N.SIS jiných členských států není umožněno.

2.  Údaje SIS se vkládají, aktualizují, vymazávají a vyhledávají prostřednictvím různých systémů N.SIS.

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít povinnost mít vnitrostátní kopii za účelem zajištění dostupnosti systému, vzhledem k riziku pro bezpečnost údajů, jaké by to s sebou mohlo nést. S cílem zajistit plnou dostupnost je třeba upřednostnit jiná řešení na centrální úrovni.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  CS-SIS vykonává funkce technického dohledu a správy, přičemž je jištěn záložním systémem CS-SIS, který je schopen převzít všechny funkce hlavního systému CS-SIS v případě jeho selhání. CS-SIS a záložní CS-SIS jsou umístěny ve dvou technických zařízeních Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízené nařízením (EU) č. 1077/201173 (dále jen „agentura“). CS-SIS nebo záložní CS-SIS mohou obsahovat další kopii databáze SIS a mohou být používány současně v aktivním provozu, pokud je každý z nich schopen zpracovávat veškeré transakce týkající se záznamů v SIS.

3.  CS-SIS vykonává funkce technického dohledu a správy, přičemž je jištěn záložním systémem CS-SIS, který je schopen převzít všechny funkce hlavního systému CS-SIS v případě jeho selhání. CS-SIS a záložní CS-SIS jsou umístěny ve dvou technických zařízeních Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízené nařízením (EU) č. 1077/201173 (dále jen „agentura“). CS-SIS nebo záložní CS-SIS musí obsahovat další kopii databáze SIS a musí být používány současně v aktivním provozu, pokud je každý z nich schopen zpracovávat veškeré transakce týkající se záznamů v SIS.

__________________

__________________

73 Agentura byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

73 Agentura byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

Odůvodnění

S cílem zajistit nepřetržitou dostupnost SIS i do budoucna, s více údaji a větším množstvím uživatelů, by mělo být sledováno řešení na centrální úrovni. Navíc k další kopii by mělo být zavedeno aktivní řešení. Agentura by neměla být omezena na dvě stávající technická zařízení v případě, že řešení bude vyžadovat použití zařízení dalšího.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Technická podpůrná funkce CS-SIS poskytuje služby nezbytné pro vložení a zpracování údajů SIS, včetně vyhledávání v databázi SIS. CS-SIS zajišťuje:

4.  Technická podpůrná funkce CS-SIS poskytuje služby nezbytné pro vložení a zpracování údajů SIS, včetně vyhledávání v databázi SIS. Členským státům, jež používají vnitrostátní kopii, CS-SIS poskytuje:

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát je odpovědný za zajištění nepřetržitého provozu N.SIS, jeho připojení k NI-SIS a za nepřetržitou dostupnost údajů SIS pro koncové uživatele.

Každý členský stát je odpovědný za zajištění nepřetržitého provozu N.SIS a jeho připojení k NI-SIS.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Každý členský stát je odpovědný za zajištění nepřetržité dostupnosti údajů SIS pro koncové uživatele, zejména prostřednictvím zavedení zdvojeného připojení k NI-SIS.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát předává své záznamy prostřednictvím úřadu N.SIS.

Každý členský stát vkládá záznamy na základě všech dostupných informací spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení a předává své záznamy prostřednictvím úřadu N.SIS.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí centrálu, která zajistí výměnu a dostupnost veškerých doplňujících informací (dále jen „centrála SIRENE“), v souladu s ustanoveními příručky SIRENE, jak je uvedeno v článku 8.

Každý členský stát určí vnitrostátní orgán, který je plně funkční 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a zajistí výměnu a dostupnost veškerých doplňujících informací (dále jen „centrála SIRENE“), v souladu s ustanoveními příručky SIRENE, jak je uvedeno v článku 8. Centrála SIRENE slouží členským státům jako jediné kontaktní místo za účelem výměny doplňujících informací v souvislosti s vkládáním záznamů a aby bylo možné přijmout vhodná opatření v případech, kdy byly do systému SIS II zadány záznamy o osobách a věcech a v důsledku pozitivního nálezu byly dané osoby nebo věci vypátrány.

Odůvodnění

Upřesnění struktury a úkolů centrál SIRENE, které již byly stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise ze dne 26 února 2013 o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II).

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Doplňující informace se vyměňují v souladu s ustanoveními příručky SIRENE a prostřednictvím komunikační infrastruktury. Členské státy poskytnou nezbytné technické a personální zdroje pro zajištění nepřetržité dostupnosti a výměny doplňujících informací. V případě, že komunikační infrastruktura není dostupná, členské státy mohou k výměně doplňujících informací použít jiné náležitě zabezpečené technické prostředky.

1.  Doplňující informace se vyměňují v souladu s ustanoveními příručky SIRENE a prostřednictvím komunikační infrastruktury. Členské státy poskytnou nezbytné technické a lidské zdroje pro zajištění nepřetržité dostupnosti a včasné a účinné výměny doplňujících informací. V případě, že komunikační infrastruktura není dostupná, členské státy použijí záložní komunikační infrastrukturu uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. c). Až jako poslední možnost lze k výměně doplňujících informací použít jiné náležitě zabezpečené technické prostředky, jako např. aplikaci sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA).

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Doplňující informace se použijí v souladu s článkem 61 pouze pro účely, pro které byly předány, ledaže by byl získán předchozí souhlas pořizujícího členského státu.

2.  Doplňující informace se použijí v souladu s článkem 61 pouze pro účely, pro které byly předány.

Odůvodnění

S cílem zajistit stejnou úroveň omezení účelu je důležité, aby centrála SIRENE používala doplňující informace pouze pro ten účel záznamu v SIS, na jehož základě jí byly sděleny.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Centrály SIRENE plní své úkoly rychlým a účinným způsobem, zejména co nejrychleji, nejpozději však do 12 hodin od jejího obdržení, odpovídají na žádost.

3.  Centrály SIRENE plní své úkoly rychlým a účinným způsobem, zejména řádně, co nejrychleji, nejpozději však do 6 hodin od jejího obdržení, odpovídají na žádost o doplňující informace. V případech, kde záznamy souvisejí s teroristickými trestnými činy nebo se týkají dětí, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 2 písm. c), jednají centrály SIRENE okamžitě.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Formuláře SIRENE, které má požadovaná centrála SIRENE zpracovat s nejvyšší prioritou, mohou být označeny jako naléhavé („URGENT“) s uvedením důvodu naléhavosti.

Odůvodnění

Ustanovení v příručce Sirene.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací se přijímají prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2, a to formou příručky nazvané „Příručka SIRENE“.

4.  Komise má v souladu s článkem 71a pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci týkající se přijetí příručky obsahující podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací (příručka SIRENE).

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí prostřednictvím služeb, které poskytuje CS-SIS, aby údaje uložené ve vnitrostátní kopii byly prostřednictvím automatické aktualizace podle čl. 4 odst. 4 totožné a shodné s databází SIS a aby vyhledávání v jeho vnitrostátní kopii poskytovalo rovnocenný výsledek jako vyhledávání v databázi SIS. Koncoví uživatelé obdrží údaje nezbytné pro plnění jejich úkolů, zejména veškeré údaje potřebné k určení totožnosti subjektu údajů a přijetí požadovaného opatření.

2.  Členské státy zajistí prostřednictvím služeb, které poskytuje CS-SIS, aby údaje uložené ve vnitrostátní kopii, dobrovolně pořízené členským státem byly prostřednictvím automatické aktualizace podle čl. 4 odst. 4 totožné a shodné s databází SIS a aby vyhledávání v jeho dobrovolné vnitrostátní kopii poskytovalo rovnocenný výsledek jako vyhledávání v databázi SIS. Pokud je to možné, koncoví uživatelé obdrží údaje nezbytné pro plnění jejich úkolů, zejména – je-li to potřebné – veškeré dostupné údaje umožňující určit totožnost subjektu údajů a přijmout požadované opatření.

Odůvodnění

Ne všechny informace o všech osobách, jež jsou předmětem záznamu, budou členskému státu dostupné. Uložení otevřené povinnosti poskytnout koncovému uživateli informace, které by nemusely být dostupné, nedává žádný smysl. Rovněž není jasné, na kom tato povinnost spočívá.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Jako součást mechanismu stanoveného nařízením (EU) č. 1053/2013 jsou prováděny pravidelné zkoušky k ověření technického a funkčního souladu vnitrostátních kopií, a zejména toho, zda vyhledávání ve vnitrostátní kopii poskytuje rovnocenný výsledek jako vyhledávání v SIS.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zabránila neoprávněným osobám v přístupu k zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (kontrola přístupu k zařízení);

b)  zabránila neoprávněným osobám v přístupu k vybavení a zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (vybavení, kontrola přístupu a kontrola u vstupu do zařízení);

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zabránil neoprávněnému zpracování údajů v systému SIS a jakékoli neoprávněné úpravě nebo vymazání údajů zpracovávaných v systému SIS (kontrola vstupu údajů);

Odůvodnění

Toto usnesení je uvedené v článku 34 nařízení o Eurodacu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  zajistil, aby všechny orgány s oprávněním přístupu do SIS nebo k zařízením pro zpracování údajů vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje zadávat, aktualizovat, mazat a vyhledávat, a aby tyto profily bezodkladně na základě žádosti zpřístupnily vnitrostátním orgánům dozoru uvedeným v článku 66 (profily pracovníků);

g)  zajistil, aby všechny orgány s oprávněním přístupu do SIS nebo k zařízením pro zpracování údajů vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje zadávat, aktualizovat, mazat a vyhledávat, a aby tyto profily okamžitě na základě žádosti zpřístupnily vnitrostátním orgánům dozoru uvedeným v článku 66 (profily pracovníků);

Odůvodnění

Toto usnesení je uvedené v článku 34 nařízení o Eurodacu.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  zajistil, aby instalovaný systém mohl být v případě výpadku obnoven (obnova);

Odůvodnění

Toto usnesení je uvedené v návrhu týkajícím se Eurodacu.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb)  zajistil, aby SIS prováděl své funkce správně, aby poruchy byly hlášeny (spolehlivost) a aby osobní údaje uložené v SIS nemohly být zničeny v případě poruchy systému (neporušenost);

Odůvodnění

Toto usnesení je uvedené v návrhu týkajícím se Eurodacu.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud členský stát pověřuje úkoly souvisejícími se SIS externí dodavatele, tento členský stát činnosti dodavatele důsledně sleduje, aby bylo zajištěno dodržování všech ustanovení tohoto nařízení, zejména ve vztahu k bezpečnosti, důvěrnosti a ochraně údajů.

Odůvodnění

V roce 2012 byly údaje v SIS ohroženy po proniknutí třetí osoby do systému přes externího dodavatele v Dánsku. Členské státy by měly své sledování těchto společností posílit.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby každý přístup k osobním údajům v CS-SIS a všechny výměny osobních údajů s CS-SIS byly zaprotokolovány v jejich N.SIS za účelem kontroly, zda je vyhledávání zákonné, či nikoli, za účelem sledování zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu, pro zajištění řádného fungování N.SIS, neporušenosti údajů a jejich zabezpečení.

1.  Aniž je dotčen článek 25 směrnice (EU) 2016/680, členské státy zajistí, aby každý přístup k osobním údajům v CS-SIS a všechny výměny osobních údajů s CS-SIS byly zaprotokolovány v jejich N.SIS za účelem kontroly, zda je vyhledávání zákonné, či nikoli, za účelem sledování zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu, pro zajištění řádného fungování N.SIS, neporušenosti údajů a jejich zabezpečení.

Odůvodnění

Protokoly byly již předpokládány ve směrnici 2016/680 o ochraně údajů v oblasti policie.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evidence obsahuje zejména historii záznamu, datum a čas zpracování údajů, údaje použité pro provedení vyhledávání; odkaz na předávané údaje a název příslušného orgánu i jméno osoby odpovědné za zpracování údajů.

2.  Protokoly obsahují zejména historii záznamu, datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, údaje, které byly zpracovány,jak název příslušného orgánu, tak jméno osoby provádějící vyhledávání a zpracovávající údaje.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je vyhledávání provedeno s pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 40, 41 a 42, obsahují protokoly zejména druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, odkaz na druh předávaných údajů a název příslušného orgánu i jméno osoby odpovědné za zpracování údajů.

3.  Odchylně od odstavce 2 v případě, že je vyhledávání provedeno pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 40, 41 a 42, obsahují protokoly namísto vlastních údajů druh zpracovávaných údajů.

Odůvodnění

„Přenos“ údajů byl v návrhu Komise nahrazen nekonzistentně „zpracováním“ údajů, a proto se považuje za vhodnější odkázat na údaje, které jsou „zpracovávané“, a nikoli „předávané“.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Za účelem zajištění dodržování práv občanů, pokud jde o ověřování zákonnosti zpracování údajů, lepší harmonizace délky uchovávání mezi členskými státy a rozlišování mezi délkou uchovávání protokolů týkajících se systematického nahlížení, zejména na hraničních přechodech, a dalšího nahlížení, především na základě policejní kontroly, musí být pravidla týkající se délky uchovávání protokolů a jejich formáty stanoveny prostřednictvím prováděcích opatření v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Protokoly lze použít pouze k účelu uvedenému v odstavci 1 a vymažou se nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech od jejich vytvoření.

4.  Protokoly lze použít pouze k účelu uvedenému v odstavci 1 a vymažou se po dvou letech od jejich vytvoření.

Odůvodnění

V souladu s doporučením evropského inspektora ochrany údajů by měla být pro účely právní jistoty doba uchovávání protokolů stanovena přesně.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Provedou-li členské státy automatizované skenovací vyhledávání registračních značek motorových vozidel, s použitím systémů automatického rozpoznávání registračních značek, musí uchovat protokol o tomto vyhledávání v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Obsah tohoto protokolu se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2. V případě pozitivního výsledku v porovnání s údaji uloženými v SIS nebo ve vnitrostátních nebo technických kopiích údajů SIS se provede úplné vyhledávání v SIS za účelem ověření, že je výsledek skutečně pozitivní. Na toto úplné vyhledávání se uplatní ustanovení odstavců 1 až 6 tohoto článku.

7.  Umožňují-li vnitrostátní předpisy členských států automatizované skenovací vyhledávání registračních značek motorových vozidel a provádí-li členské státy takové vyhledávání s použitím systémů automatického rozpoznávání registračních značek, musí uchovávat protokol o tomto vyhledávání. Komise je v souladu s článkem 71a zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, které stanoví použití pravidla týkající se těchto protokolů. V případě pozitivního výsledku v porovnání s údaji uloženými v SIS nebo ve vnitrostátních nebo technických kopiích údajů SIS se provede úplné vyhledávání v SIS za účelem ověření, že je výsledek skutečně pozitivní. Na toto úplné vyhledávání se uplatní ustanovení odstavců 1 až 6 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby každý orgán s oprávněním k přístupu k údajům SIS učinil opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a spolupracoval, je-li to nutné, s vnitrostátním orgánem dozoru.

Členské státy zajistí, aby každý orgán s oprávněním k přístupu k údajům SIS učinil opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a spolupracoval s vnitrostátním orgánem dozoru.

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány s přístupem k SIS by měly mít uloženu povinnost spolupracovat s vnitrostátním orgánem dozoru a neměly by mít právo volby, kdy budou spolupracovat a kdy nikoliv.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zaměstnanci orgánů s právem přístupu do SIS předtím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v SIS, a pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS udělen, absolvují odpovídající odbornou přípravu týkající se zabezpečení údajů, pravidel o ochraně údajů a postupů pro zpracování údajů uvedených v příručce SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o jakýchkoliv příslušných trestných činech a sankcích.

1.  Zaměstnanci orgánů s právem přístupu do SIS předtím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v SIS, a pravidelně poté, co jim byl přístup do SIS udělen, absolvují odpovídající odbornou přípravu týkající se zabezpečení údajů, základních práv včetně pravidel o ochraně údajů a postupů pro zpracování údajů uvedených v příručce SIRENE. Zaměstnanci jsou informováni o jakýchkoliv příslušných trestných činech a sankcích stanovených podle článku 70a tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je důležité zachovat ustanovení o sankcích, které mají být poskytnuty na vnitrostátní úrovni z důvodu zneužití údajů nebo výměny doplňujících informací v rozporu s navrhovaným nařízením, v souladu s článkem 65 stávajícího rozhodnutí Rady. Informace o těchto sankcích by měly být součástí poskytované odborné přípravy pracovníků.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2.  Členské státy zavedou vnitrostátní vzdělávací program pro systém SIS. Součástí tohoto vzdělávacího programu budou školení pro koncové uživatele i pro pracovníky centrál SIRENE.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3.  Alespoň jednou ročně se pořádají společné odborně vzdělávací kurzy, aby se zlepšila spolupráce mezi centrálami SIRENE tak, že se zaměstnancům umožní setkávat se s kolegy z jiných centrál SIRENE, sdílet informace o vnitrostátních pracovních metodách a vytvářet jednotnou a ekvivalentní úroveň znalostí.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  úkoly související s plněním rozpočtu;

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat vymezení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  pořizování a obnovu;

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat vymezení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  smluvní záležitosti.

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat vymezení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise odpovídá za všechny ostatní úkoly spojené s komunikační infrastrukturou, zejména:

vypouští se

a)  úkoly související s plněním rozpočtu;

 

b)  pořizování a obnovu;

 

c)  smluvní záležitosti.

 

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná rovněž za všechny úkoly týkající se komunikační infrastruktury. Nebylo by logické zachovávat vymezení úkolů mezi agenturu a Komisi.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Agentura vytvoří a spravuje mechanismus a postupy pro provádění kontrol kvality údajů v CS-SIS a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Agentura pravidelně předkládá Komisi zprávy o zjištěných problémech a o tom, kterých členských států se týkají. Tento mechanismus, postupy a výklad dodržování norem kvality údajů se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

5.  Agentura vytvoří a spravuje mechanismus a postupy pro provádění kontrol kvality údajů v CS-SIS a pravidelně předkládá seznamy a zprávy členským státům. Agentura pravidelně předkládá Evropském parlamentu, Radě a Komisi zprávy o zjištěných problémech a o tom, kterých členských států se týkají. Tento mechanismus, postupy a výklad dodržování norem kvality údajů se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Agentura rovněž provádí úkoly související s poskytováním odborné přípravy o technickém používání SIS a o opatřeních ke zlepšení kvality údajů v SIS.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zabránila neoprávněným osobám v přístupu k zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (kontrola přístupu k zařízení);

b)  zabránila neoprávněným osobám v přístupu k vybavení, materiálu a zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (vybavení, kontrola přístupu a kontrola vstupu do zařízení);

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zabránil neoprávněnému zpracování údajů v systému SIS a jakékoli neoprávněné úpravě nebo vymazání údajů zpracovávaných v systému SIS (kontrola vstupu údajů);

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  vytvořila profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům nebo k zařízením pro zpracování údajů přistupovat, a aby tyto profily na žádost bezodkladně zpřístupnila evropskému inspektorovi ochrany údajů uvedenému v článku 64 (profily pracovníků);

g)  vytvořila profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům nebo k zařízením pro zpracování údajů přistupovat, a aby tyto profily na žádost okamžitě zpřístupnila evropskému inspektorovi ochrany údajů uvedenému v článku 64 (profily pracovníků);

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  zajistil, aby instalovaný systém mohl být v případě výpadku obnoven (obnova);

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb)  zajistil, aby SIS prováděl své funkce správně, aby poruchy byly hlášeny (spolehlivost) a aby osobní údaje uložené v SIS nemohly být zničeny v případě poruchy systému (neporušenost);

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. k c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kc)  zajistil bezpečnost svých technických zařízení.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud agentura pověřuje úkoly souvisejícími se SIS externí dodavatele, činnosti dodavatele důsledně sleduje, aby bylo zajištěno dodržování všech ustanovení tohoto nařízení, zejména ve vztahu k bezpečnosti, důvěrnosti a ochraně údajů.

Odůvodnění

V roce 2012 byly údaje v SIS ohroženy po proniknutí třetí osoby do systému přes externího dodavatele v Dánsku. Členské státy by měly své sledování těchto společností posílit.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Protokoly obsahují zejména historii záznamů, datum a čas přenosu údajů, druh údajů použitých pro vyhledávání, odkaz na druh předávaných údajů a název příslušného orgánu odpovědného za zpracování údajů.

2.  Protokoly obsahují zejména historii jednotlivých záznamů, datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, údaje, které byly zpracovány,jak název příslušného orgánu, tak jméno osoby provádějící vyhledávání a zpracovávající údaje.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je vyhledávání provedeno s pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 40, 41 a 42, obsahují protokoly zejména druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, odkaz na druh předávaných údajů a název jak příslušného orgánu, tak osoby odpovědné za zpracování údajů.

3.  Odchylně od odstavce 2 v případě, že je vyhledávání provedeno pomocí daktyloskopických údajů nebo zobrazení obličeje v souladu s článkem 40, 41 a 42, obsahují protokoly namísto vlastních údajů druh zpracovávaných údajů.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pravidla týkající se protokolů a jejich formáty se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Protokoly lze použít pouze k účelům uvedeným v odstavci 1 a vymažou se nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech od jejich vytvoření. Protokoly obsahující historii záznamů musí být smazány po uplynutí jednoho roku až tří let od výmazu záznamů.

4.  Protokoly lze použít pouze k účelům uvedeným v odstavci 1 a vymažou se po uplynutí dvou let od jejich vytvoření. Protokoly obsahující historii záznamů musí být smazány po uplynutí dvou let od výmazu záznamů.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů, pravidelně vede kampaně, které informují veřejnost o účelech SIS, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup, a o právech subjektů údajů. Členské státy, ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány dozoru, navrhnou a provedou nezbytné politiky s cílem obecně informovat své občany o SIS.

1.  Na začátku použitelnosti tohoto nařízení uskuteční Komise ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů kampaň, jíž informuje občany EU a státní příslušníky třetích zemí o účelech SIS, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup, a o právech subjektů údajů. Komise ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů tyto kampaně pravidelně nejméně jednou ročně opakuje. Členské státy, ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány dozoru, navrhnou a provedou nezbytné politiky s cílem obecně informovat své občany a rezidenty o SIS. Členské státy zajistí, aby byly dány k dispozici dostatečné finanční prostředky pro tyto informační politiky.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nebo ustanovení tohoto nařízení, jež stanoví uchovávání dalších údajů, obsahuje SIS pouze ty kategorie údajů, které dodává každý z členských států a které jsou potřebné pro účely uvedené v článcích 26, 32, 34, 36 a 38.

1.  Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nebo ustanovení tohoto nařízení, jež stanoví uchovávání dalších údajů, obsahuje SIS pouze ty kategorie údajů, které dodává každý členský stát a které jsou potřebné pro účely uvedené v článcích 26, 32, 34, 36 a 38.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Informace o osobách, o kterých byl pořízen záznam, obsahují pouze tyto údaje:

3.  Informace o osobách, o kterých byl pořízen záznam za účelem policejní a justiční spolupráce, obsahují pouze tyto údaje:

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky;

e)  jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky, které nejsou vázány na zvláštní kategorie osobních údajů vymezených v článku 9 nařízení (EU) 2016/679, jako je etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, pohlaví či sexuální orientace;

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  pohlaví;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  zda je dotčená osoba ozbrojená, má sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo se účastní činnosti uvedené v článcích 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu;

j)  zda je dotčená osoba ozbrojená, má sklon k násilí, jde o uprchlou osobu nebo se účastní činnosti uvedené v článcích 3 až 12 a v článku 14 směrnice (EU) 2017/541;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. x

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x)  příslušné profily DNA podle čl. 22 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

x)  pokud je to povoleno v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) a čl. 32 odst. 2 písm. a), příslušné profily DNA;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. y

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

y)  daktyloskopické údaje;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. z a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

za)  údaje uvedené v písmenech a) až d), f) až g) a i) z platného dokladu (dokladů) totožnosti, který má dotyčná osoba u sebe a který je jiný, než je doklad uvedený v písmenech s) až v), pokud tyto údaje nejsou dostupné v tomto dokladu.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Technická pravidla pro vyhledávání v CS-SIS, ve vnitrostátních kopiích i v kopiích pro technické účely podle článku 53 jsou podobná. Jsou založena na společných normách stanovených a vytvářených prostřednictvím prováděcích opatření v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Technická pravidla pro vyhledávání údajů uvedených v odstavci 3 se stanoví a vypracují přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2. Tato technická pravidla jsou podobná pro vyhledávání v CS-SIS, v národních kopiích a technických kopiích, jak je uvedeno v čl. 53 odst. 2, a vycházejí ze společných norem stanovených a vypracovaných prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je osoba nebo věc hledána členským státem v souvislosti s trestným činem, který spadá do oblasti působnosti článků 14 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu, musí členský stát za všech okolností vytvořit odpovídající záznam podle příslušného článku 34, 36 nebo 38.

2.  Pokud je osoba nebo věc hledána členským státem v souvislosti s trestným činem, který spadá do oblasti působnosti článků 312 a 14 směrnice (EU) 2017/541, musí členský stát za všech okolností vytvořit odpovídající záznam podle příslušného článku 34, 36 nebo 38.

Odůvodnění

Musí být vyjasněno, že záznam musí být vložen, pokud je podezřelá osoba hledána v souvislosti s údajným trestným činem. Trestné činy uvedené ve stávajícím rozhodnutí Rady týkajícím se SIS II (odvolávajícím se na staré rámcové rozhodnutí Rady o boji proti terorismu) se mění na stejné trestné činy nyní uvedené ve směrnici (EU) 2017/541 o boji proti terorismu. Výraz „za všech okolností“ je vypuštěn, protože je nadbytečný.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 22 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní pravidla pro vkládání fotografií, zobrazení obličeje, daktyloskopických údajů a profilů DNA

Zvláštní pravidla pro vkládání fotografií, zobrazení obličeje, daktyloskopických údajů a profilů DNA

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 71a, pokud jde o požadavky, které mají být splněny pro vkládání biometrických identifikátorů včetně profilů DNA do SIS v souladu s tímto nařízením. Tyto požadavky zahrnují počet otisků prstů, jež mají být vloženy, metody jejich získávání a minimální normy kvality, které musí splňovat všechny biometrické identifikátory.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Fotografie, zobrazení obličeje, daktyloskopické údaje a profily DNA se vloží pouze po provedení zvláštní kontroly kvality s cílem zjistit, zda jsou splněny minimální normy kvality údajů.

a)  Fotografie, zobrazení obličeje a daktyloskopické údaje se vloží pouze po provedení zvláštní kontroly kvality s cílem zjistit, zda jsou splněny minimální normy kvality údajů.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že údaje o DNA jsou nejcitlivějším osobním údajem, je velmi důležité jejich používání řádně vymezit a jasně definovat, za jakých okolností mohou být přidány k záznamu. Text vztahující se k profilům DNA byl přidán do písmene b).

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Profil DNA může být přidán pouze k záznamům podle čl. 32 odst. 2 písm. a) a c), a to pouze pokud fotografie, zobrazení obličeje ani daktyloskopické údaje vhodné pro určení totožnosti nejsou k dispozici. Profily DNA osob, které jsou přímými předky, potomky či sourozenci subjektu záznamu, lze přidat do záznamu, pouze pokud k tomu tyto dotčené osoby dají výslovný souhlas. Rasový původ osoby nesmí být do profilu DNA zahrnut.

b)  Profil DNA může být přidán k záznamům pouze v situacích podle čl. 32 odst. 2 písm. a) a c), a to pouze po provedení zvláštní kontroly kvality s cílem zjistit, zda jsou splněny minimální normy kvality údajů, a pokud fotografie, zobrazení obličeje ani daktyloskopické údaje vhodné pro určení totožnosti nejsou k dispozici. Profily DNA osob, které jsou přímými předky, potomky či sourozenci subjektu záznamu, lze přidat do záznamu, pouze pokud k tomu tyto dotčené osoby dají výslovný souhlas. V případech, kdy je příslušný profil DNA do záznamu přidán, tento profil musí obsahovat minimální informace nezbytně nutné pro účely určení totožnosti pohřešované osoby, přičemž se nikdy nesmí jednat o informace o rasovém původu a zdravotním stavu dané osoby.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2  Pro uchovávání údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) tohoto článku a v článku 40 se stanoví normy kvality. Specifikace těchto norem se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření a aktualizují přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

2  Pro uchovávání údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) tohoto článku a v článku 40 se stanoví normy kvality. Specifikace těchto norem se stanoví prostřednictvím prováděcích opatření a aktualizují přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Záznam o osobě nesmí být vložen bez údajů uvedených v čl. 20 odst. 3 písm. a), g), k), m), n), jakož i případně (p), s výjimkou situací uvedených v článku 40.

1.  Záznam o osobě nesmí být vložen bez údajů uvedených v čl. 20 odst. 3 písm. a), b), g), h), i), k), m), n), jakož i případně p), s výjimkou situací uvedených v článku 40.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dále se vloží všechny další údaje uvedené v čl. 20 odst. 3, jsou-li k dispozici.

2.  Aniž by byl dotčen článek 22, vloží se dále další údaje uvedené v čl. 20 odst. 3, jsou-li k dispozici a za předpokladu, že byly splněny podmínky pro vkládání takových údajů.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23a

 

Slučitelnost záznamů

 

1.  Před vložením nového záznamu ověří členský stát, zda dotčená osoba již není předmětem záznamu v SIS.

 

2.  Členský stát může o dané osobě nebo věci vložit do SIS pouze jediný záznam. V případě potřeby však mohou o téže osobě či věci vložit nový záznam další členské státy, pokud jsou tyto záznamy slučitelné. Tato slučitelnost musí být zajištěna v souladu s odstavcem 3.

 

3.  Pravidla pro slučitelnost záznamů jsou stanovena v příručce SIRENE uvedené ve čl. 8 odst. 4. Pokud je určitá osoba již předmětem záznamu v SIS, ověří členský stát, který si přeje vložit nový záznam, že záznamy nejsou neslučitelné. Pokud žádná neslučitelnost neexistuje, může členský stát vložit nový záznam. Jsou-li záznamy neslučitelné, proběhnou mezi dotčenými centrálami SIRENE konzultace prostřednictvím výměny doplňujících informací s cílem dosáhnout dohody v souladu s přednostním pořadím záznamů podle příručky SIRENE. Od přednostního pořadí záznamů se lze odchýlit po konzultaci mezi centrálami SIRENE, jestliže jsou ohroženy zásadní vnitrostátní zájmy.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 24 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecná ustanovení týkající se označování záznamů

Označování záznamů

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud má členský stát za to, že provedení záznamu pořízeného v souladu s články 26, 32 a 36 není slučitelné s jeho vnitrostátními právními předpisy, jeho mezinárodními závazky nebo základními vnitrostátními zájmy, může následně požadovat označení záznamu v tom smyslu, že opatření, které má být přijato na základě záznamu, nebude přijato na jeho území. Označení provede centrála SIRENE členského státu, který záznam vložil.

1.  Pokud má členský stát za to, že provedení záznamu pořízeného v souladu s články 26, 32, 36 a 40 není slučitelné s jeho vnitrostátními právními předpisy, jeho mezinárodními závazky nebo základními vnitrostátními zájmy, může následně požadovat označení záznamu v tom smyslu, že opatření, které má být přijato na základě záznamu, nebude přijato na jeho území. Označení provede centrála SIRENE členského státu, který záznam vložil.

Odůvodnění

Hrozí, že by i nová kategorie záznamu stanovená v článku 40 mohla vést k problémům neslučitelnosti s vnitrostátními právními předpisy, mezinárodními závazky nebo základními vnitrostátními zájmy, a tak by tato kategorie měla být zahrnuta na seznam článků, u nichž může být použito označení záznamů.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jakýkoliv odkaz v tomto nařízení na ustanovení rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV se považuje rovněž za odkaz na odpovídající ustanovení dohod uzavřených mezi Evropskou unií a třetími státy na základě článku 37 Smlouvy o Evropské unii za účelem předávání osob na základě zatýkacího rozkazu, která stanoví předávání tohoto zatýkacího rozkazu prostřednictvím Schengenského informačního systému.

3.  Jakýkoliv odkaz v tomto nařízení na ustanovení rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV se považuje rovněž za odkaz na odpovídající ustanovení dohod uzavřených mezi Evropskou unií a třetími státy na základě článku 216 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem předávání osob na základě zatýkacího rozkazu, která stanoví předávání tohoto zatýkacího rozkazu prostřednictvím Schengenského informačního systému.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členský stát, který pořídil záznam, může v případě probíhající pátrací operace a na základě schválení příslušným soudním orgánem členského státu, který záznam pořídil, dočasně znemožnit vyhledávání existujícího záznamu za účelem zatčení pořízeného podle článku 26 tohoto nařízení tak, aby ho koncoví uživatelé nemohli vyhledat a byl dostupný pouze centrálám SIRENE. Tato funkce se použije pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. Pokud je to nutné z operativního hlediska, může však být tato lhůta opakovaně prodloužena o dalších 48 hodin. Členské státy uchovávají statistiky o počtu záznamů, u nichž byla tato funkce použita.

4.  Členský stát, který pořídil záznam, může v případě probíhající pátrací operace a na základě schválení příslušným soudním orgánem členského státu, který záznam pořídil, dočasně znemožnit vyhledávání existujícího záznamu za účelem zatčení pořízeného podle tohoto článku tak, aby ho koncoví uživatelé nemohli vyhledat a byl dostupný pouze centrálám SIRENE. Tato funkce se použije pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. Pokud je to nutné z operativního hlediska, může však být tato lhůta opakovaně prodloužena o dalších 48 hodin. Členské státy uchovávají statistiky o počtu záznamů, u nichž byla tato funkce použita.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Údaje o pohřešovaných osobách nebo jiných osobách, které musí být umístěny pod dočasnou ochranu nebo jejichž místo pobytu je třeba zjistit, se vloží do SIS na žádost příslušného orgánu členského státu pořizujícího záznam.

vypouští se

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je možné vkládat tyto kategorie pohřešovaných osob:

2.  Do SIS se na základě rozhodnutí příslušného orgánu členského státu vkládají tyto kategorie osob:

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  za účelem předcházení nebezpečí hrozícího těmto osobám;

ii)  za účelem předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pohřešované osoby, které nemusí být umístěny pod ochranu;

b)  pohřešované dospělé osoby, které nemusí být umístěny pod ochranu;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  děti, kterým hrozí únos podle odstavce 4.

c)  děti, kterým hrozí únos, mimo jiné i ze strany rodinného příslušníka, odebrání z členského státu za účelem mučení či sexuální násilí, násilí na základě pohlaví, nebo že se stanou oběťmi činností uvedených v článcích 6 až 10 směrnice 2017/541.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odst. 2 písm. a) se použije zejména na děti a na osoby, které musí být internovány na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

3.  Odst. 2 písm. a) se použije zejména na osoby, které musí být internovány na základě rozhodnutí příslušného soudního orgánu, a na děti.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Záznam o dítěti podle odst. 2 písm. c) se pořizuje na žádost soudního orgánu členského státu, který je příslušný ve věcech rodičovské zodpovědnosti v souladu s nařízením Rady č. 2201/200374, je-li konkrétní a zjevné riziko, že by dítě mohlo být nezákonně a v blízké budoucnosti odebráno z členského státu, ve kterém se tento soudní orgán nachází. V členských státech, které jsou smluvními stranami Haagské úmluvy ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí a které nejsou vázány nařízením Rady č. 2201/2003, platí ustanovení Haagské úmluvy.

4.  Záznam o dítěti, kterému hrozí nebezpečí podle odst. 2 písm. c), se pořizuje na po vydání rozhodnutí soudního orgánu členského státu, který je příslušný ve věcech rodičovské zodpovědnosti v souladu s nařízením Rady č. 2201/200374, je-li konkrétní a zjevné riziko, že by dítě mohlo být nezákonně a v blízké budoucnosti odebráno z členského státu, ve kterém se tento soudní orgán nachází. Toto rozhodnutí se přijme co nejdříve. V členských státech, které jsou smluvními stranami Haagské úmluvy ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí a které nejsou vázány nařízením Rady č. 2201/2003, platí ustanovení Haagské úmluvy. Nutné opatření, které má být přijato, se bude opírat o příslušné protokoly a nástroje, jak je uvedeno v záznamu.

__________________

__________________

74 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1).

74 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  O záznamu o pohřešovaném dítěti musí podle odst. 1 písm. c) informovány orgány příslušné v otázkách ochrany dětí a případně také vnitrostátní horká linka a rodiče dítěte, pečovatelé nebo opatrovníci.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí, aby údaje vložené do SIS uváděly, do které z kategorií zmíněných v odstavci 2 pohřešovaná osoba patří. Členské státy rovněž zajistí, aby údaje vložené do SIS uváděly, o který typ případů pohřešovaných nebo zranitelných osob se jedná. Pravidla týkající se kategorizace typů případů a vkládání uvedených údajů se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

5.  Členské státy zajistí, aby údaje vložené do SIS uváděly, do které z kategorií zmíněných v odstavci 2 patří pohřešovaná osoba či dítě, kterému hrozí nebezpečí. Členské státy rovněž zajistí, aby údaje vložené do SIS uváděly, o který typ případů dětí, kterým hrozí nebezpečí, nebo pohřešovaných osob se jedná. Pravidla týkající se kategorizace typů případů a vkládání uvedených údajů se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2. V souladu s těmito ustanoveními případy pohřešovaných osob, které jsou dětmi, zahrnují:

 

a)  děti, které utekly z domova;

 

b)  děti bez doprovodu v souvislosti s migrací;

 

c)  děti, které byly uneseny rodinným příslušníkem.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Čtyři měsíce před datem, kdy dítě, které je subjektem záznamu podle tohoto článku, dosáhne plnoletosti, CS-SIS automaticky informuje členský stát, který pořídil záznam, že důvod pro žádost a opatření, jež má být přijato, musí být aktualizovány nebo musí být záznam vymazán.

6.  Čtyři měsíce před datem, kdy dítě, které je subjektem záznamu podle tohoto článku, dosáhne plnoletosti, CS-SIS automaticky informuje členský stát, který pořídil záznam, že důvod pro žádost a opatření, jež má být přijato, musí být aktualizovány nebo bude záznam vymazán.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud existuje důvodné podezření, že s osobou, která je subjektem záznamu podle odstavce 2, jsou spojena vozidla, plavidla nebo letadla, lze pořídit záznamy o těchto vozidlech, plavidlech a letadlech za účelem nalezení dané osoby. V těchto případech se záznam o pohřešované osobě propojí se záznamem o věci v souladu s článkem 60. Technická pravidla pro vkládání, aktualizaci, výmaz a vyhledávání údajů uvedených v tomto odstavci se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

7.  Pokud existuje důvodné podezření, že s osobou, která je subjektem záznamu podle odstavce 2, jsou spojena vozidla, plavidla nebo letadla, lze pořídit záznamy o těchto vozidlech, plavidlech a letadlech za účelem nalezení dané osoby. V těchto případech se záznam o dané osobě propojí se záznamem o věci v souladu s článkem 60. Technická pravidla pro vkládání, aktualizaci, výmaz a vyhledávání údajů uvedených v tomto odstavci se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Členské státy vkládají do SIS údaje o dětech, které zmizely z azylových zařízení jako pohřešované osoby.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li nalezena osoba uvedená v článku 32, příslušné orgány sdělí s výhradou odstavce 2 členskému státu pořizujícímu záznam její místo pobytu. V případě pohřešovaných dětí nebo dětí, které musí být umístěny pod dočasnou ochranu, vykonávající členský stát okamžitě konzultuje členský stát, který záznam pořídil, aby se neprodleně dohodly na opatřeních, která mají být přijata za účelem ochrany nejvlastnějšího zájmu dítěte. V případech uvedených v čl. 32 odst. 2 písm. a) a c) mohou příslušné orgány umístit osobu pod ochranu a zabránit jí tak v tom, aby pokračovala v cestě, pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy.

1.  Je-li nalezena osoba uvedená v článku 32, příslušné orgány sdělí, aniž by byl dotčen odstavec 2, bez prodlení členskému státu pořizujícímu záznam její místo pobytu. V případě dětí, které podléhají záznamu podle článku 32, vykonávající členský stát bez prodlení konzultuje členský stát, který záznam pořídil, a také jeho orgány příslušné v otázkách ochrany dětí, aby se neprodleně, avšak nejpozději do 12 hodin, dohodly na opatřeních, která mají být přijata za účelem ochrany nejvlastnějšího zájmu dítěte. V případech uvedených v čl. 32 odst. 2 písm. a) a c) mohou příslušné orgány podle potřeby umístit osobu pod ochranu, a zabránit jí tak v tom, aby pokračovala v cestě, pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy. Pokud se záznam týká dítěte, rozhodnutí o umístění pod ochranu zohlední zranitelnost dítěte a jeho nejlepší zájem.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tento záznam může být pořízen pro účely trestního stíhání, výkon rozsudku v trestním řízení a předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti, pokud:

2.  Tento záznam může být pořízen pro účely předcházení trestné činnosti a jejího odhalování, vyšetřování a stíhání, výkon rozsudku v trestním řízení a předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti, pokud:

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  existuje důvodné podezření, že osoba zamýšlí spáchat nebo páchá závažnou trestnou činnost, zejména trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, nebo

a)  existuje důvodné podezření, že osoba zamýšlí spáchat nebo páchá závažnou trestnou činnost, pokud je za její spáchání v členském státě, který záznam pořídil, možné uložit trest odnětí svobody či ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně jednoho roku;

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace uvedené v čl. 37 odst. 1 jsou nezbytné pro výkon rozsudku v trestním řízení týkajícího se osoby odsouzené za závažnou trestnou činnost, zejména trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/JHA; nebo

b)  informace uvedené v čl. 37 odst. 1 jsou nezbytné pro výkon rozsudku v trestním řízení týkajícího se osoby odsouzené za závažnou trestnou činnost, pokud je za její spáchání v členském státě, který záznam pořídil, možné uložit trest odnětí svobody či ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně tří let; nebo

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  z celkového posouzení osoby, zejména na základě dosud spáchaných trestných činů, lze předpokládat, že se i v budoucnosti může dopustit závažné trestné činnosti, zejména trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV.

c)  z celkového posouzení osoby, zejména na základě dosud spáchaných trestných činů, lze předpokládat, že se i v budoucnosti může dopustit závažné trestné činnosti, pokud je za její spáchání v členském státě, který záznam pořídil, možné uložit trest odnětí svobody či ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v délce nejméně tří let;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud existuje důvodné podezření, že jsou se závažnými trestnými činy uvedenými v odstavci 2 nebo závažnými hrozbami uvedenými v odstavci 3 spojena vozidla, plavidla, letadla kontejnery, mohou být o těchto vozidlech, plavidlech, letadlech a kontejnerech pořízeny záznamy.

4.  Pokud existuje jasný důkaz, že jsou se závažnými trestnými činy uvedenými v odstavci 2 nebo závažnými hrozbami uvedenými v odstavci 3 spojena vozidla, plavidla, letadla, kontejnery, přívěsy o pohotovostní hmotnosti přesahující 750 kg a obytné přívěsy, mohou být o těchto vozidlech, plavidlech, letadlech a kontejnerech pořízeny záznamy.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud existuje důvodné podezření, že jsou se závažnými trestnými činy uvedenými v odstavci 2 nebo závažnými hrozbami uvedenými v odstavci 3 spojeny nevyplněné úřední doklady nebo vydané doklady totožnosti, mohou být o těchto dokladech pořízeny záznamy, a to bez ohledu na totožnost případného původního držitele dokladu. Technická pravidla pro vkládání, aktualizaci, výmaz a vyhledávání údajů uvedených v tomto odstavci se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

5.  Pokud existuje jasný důkaz, že jsou se závažnými trestnými činy uvedenými v odstavci 2 nebo závažnými hrozbami uvedenými v odstavci 3 spojeny nevyplněné úřední doklady nebo vydané doklady totožnosti, mohou být o těchto dokladech pořízeny záznamy, a to bez ohledu na totožnost případného původního držitele dokladu. Technická pravidla pro vkládání, aktualizaci, výmaz a vyhledávání údajů uvedených v tomto odstavci se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol mohou být při provádění hraničních, policejních a celních kontrol nebo jiných činností v oblasti vymáhání práva v členském státě shromažďovány a předávány orgánu, který pořídil záznam, všechny nebo některé z následujících informací:

1.  Pro účely skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol mohou být při provádění hraničních, policejních a celních kontrol nebo jiných činností v oblasti vymáhání práva v členském státě shromažďovány a ihned předávány orgánu, který pořídil záznam, všechny nebo některé z následujících informací:

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  použité vozidlo, plavidlo, letadlo nebo kontejner;

f)  použité vozidlo, plavidlo, letadlo, kontejner, přívěsy o pohotovostní hmotnosti přesahující 750 kg a obytné přívěsy;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se sdělí prostřednictvím výměny doplňujících informací.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se ihned sdělí prostřednictvím výměny doplňujících informací.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V závislosti na provozních podmínkách a v souladu s vnitrostátním právem zahrnuje vyšetřovací kontrola důkladnější kontrolu a výslech osoby. Pokud vyšetřovací kontroly nejsou podle právních předpisů členského státu povoleny, nahrazují se v tomto členském státě skrytými kontrolami.

4.  V závislosti na provozních podmínkách a v souladu s vnitrostátním právem a aniž jsou dotčena práva podezřelých a obviněných osob na přístup k obhájci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU1a zahrnuje vyšetřovací kontrola důkladnější kontrolu a výslech osoby.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  letadla;

h)  letadla a letecké motory;

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Definice nových podkategorií věcí podle odst. 2 písm. n) a technická pravidla pro vkládání, aktualizaci, výmaz a vyhledávání údajů uvedených v odstavci 2 se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

3.  Komise je zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 71a za účelem vymezení nových podkategorií věcí podle odst. 2 písm. n). Technická pravidla pro vkládání, aktualizaci, výmaz a vyhledávání údajů uvedených v odstavci 2 se stanoví a vypracují prostřednictvím prováděcích opatření přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud se při vyhledávání zjistí záznam o věci, která byla nalezena, zabaví orgán, který zjistil shodu dvou položek údajů, dotčenou věc a spojí se s orgánem, který pořídil záznam, s cílem dohodnout vhodná opatření. Za tímto účelem mohou být v souladu s tímto nařízením sdělovány i osobní údaje.

1.  Pokud se při vyhledávání zjistí záznam o věci, která byla nalezena, zabaví orgán, který zjistil shodu dvou položek údajů, dotčenou věc a spojí se s orgánem, který pořídil záznam, s cílem dohodnout vhodná opatření. Za tímto účelem mohou být prostřednictvím výměny doplňujících informací sdělovány i osobní údaje.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se sdělí prostřednictvím výměny doplňujících informací.

vypouští se

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Kapitola XI – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ZÁZNAMY O NEZNÁMÝCH HLEDANÝCH OSOBÁCH ZA ÚČELEM URČENÍ TOTOŽNOSTI V SOULADU S VNITROSTÁTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČI VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ

ZÁZNAMY O NEZNÁMÝCH HLEDANÝCH OSOBÁCH ZA ÚČELEM URČENÍ TOTOŽNOSTI PODLE VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 40 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Záznamy o neznámých hledaných osobách za účelem zadržení podle vnitrostátních právních předpisů

Záznamy o neznámých hledaných osobách za účelem určení totožnosti podle vnitrostátních právních předpisů

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do SIS lze vkládat daktyloskopické údaje, které se netýkají osob, které jsou předmětem záznamů. Tyto daktyloskopické údaje mohou představovat úplné či neúplné soubory otisků prstů nebo otisků dlaní zajištěných na místě vyšetřovaného činu, závažného trestného činu či teroristického trestného činu, u nichž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli daného trestného činu. Daktyloskopické údaje v této kategorii se uloží jako „neznámá podezřelá či hledaná osoba“ za předpokladu, že příslušné orgány nemohou určit totožnost osoby s využitím žádné jiné vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní databáze.

1.  Do SIS lze vkládat daktyloskopické údaje, které se netýkají osob, které jsou předmětem záznamů. Tyto daktyloskopické údaje mohou představovat úplné či neúplné soubory otisků prstů nebo otisků dlaní zajištěných na místě spácháníteroristických trestných činů či jiných vyšetřovaných závažných trestných činů, u nichž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli daného trestného činu. Není-li příslušný orgán vydávajícího členského státu schopen zjistit totožnost podezřelé osoby pomocí jakékoli jiné příslušné databáze, mohou být daktyloskopické údaje v této kategorii uloženy pod pojmem „neznámá podezřelá nebo hledaná osoba“ pro účely určení totožnosti této osoby a místa, kde se nachází.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě pozitivního nálezu nebo potenciální shody s údaji uloženými podle článku 40 se určí totožnost osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy a ověří se, zda daktyloskopické údaje uložené v SIS patří dané osobě. Členské státy komunikují prostřednictvím výměny doplňujících informací s cílem napomoci včasnému vyšetření případu.

1.  V případě pozitivního nálezu nebo potenciální shody s údaji uloženými podle článku 40 a poté, co odborník v oboru daktyloskopie ověří, zda daktyloskopické údaje uložené v SIS patří dané osobě, se určí totožnost osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Členské státy ihned komunikují prostřednictvím výměny doplňujících informací s cílem napomoci včasnému vyšetření případu.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 42 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní pravidla pro ověřování nebo vyhledávání fotografií, zobrazení obličeje, daktyloskopických údajů a profilů DNA

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fotografie, zobrazení obličeje, daktyloskopické údaje a profily DNA se získávají ze SIS k potvrzení totožnosti osob, které byly nalezeny na základě alfanumerického vyhledávání v SIS.

1.  V případě, že jsou fotografie, zobrazení obličeje, daktyloskopické údaje a profily DNA obsaženy v záznamu v SIS, získávají se tyto údaje ze SIS k potvrzení totožnosti osob, které byly nalezeny na základě alfanumerického vyhledávání v SIS.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Před vložením nového záznamu je možné vyhledat otisky prstů s cílem ověřit, zda je osoba již v SIS hlášena pod jinou identitou.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Daktyloskopické údaje lze též použít k určení totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje uložené v SIS se vyhledají pro účely určení totožnosti, jestliže nelze zjistit totožnost osoby jinými prostředky.

2.  Daktyloskopické údaje lze též použít k určení totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje uložené v SIS jsou využívány pro účely určení totožnosti, pouze pokud nelze zjistit totožnost osoby pomocí alfanumerických údajů. Pro tyto účely je součástí centrálního SIS systém automatizované identifikace otisků prstů (AFIS).

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zpřístupní koncovým uživatelům systém automatizované identifikace otisků prstů nejpozději do dvou let poté, co toto nařízení vstoupí v platnost. Přijmou za tímto účelem veškerá nutná opatření, včetně úpravy jejich N.SIS, pokud to bude zapotřebí.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže příslušné orgány nemohou zjistit totožnost osoby s využitím jiné vnitrostátní, evropské či mezinárodní databáze, lze daktyloskopické údaje uložené v SIS týkající se záznamů pořízených podle článku 26, čl. 34 odst. 1 písm. b) a d) a článku 36 vyhledávat též s použitím úplných či neúplných souborů otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na místě vyšetřovaného činu, u nichž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli daného trestného činu.

3.  Jestliže příslušné orgány nemohou zjistit totožnost osoby s využitím jiné vnitrostátní, evropské či mezinárodní databáze, lze daktyloskopické údaje uložené v SIS týkající se záznamů pořízených podle článku 26, čl. 34 odst. 1 písm. b) a d) a článku 36 vyhledávat též s použitím úplných či neúplných souborů otisků prstů či otisků dlaní zajištěných na místě spáchání teroristických či jiných vyšetřovaných závažných trestných činů, u nichž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit, že patří pachateli daného teroristického či jiného závažného trestného činu.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud z konečného určení totožnosti podle tohoto článku vyplyne, že výsledek porovnávání obdržený z centrálního SIS neodpovídá daktyloskopickým údajům zaslaným k porovnání, členské státy okamžitě vymažou výsledek porovnání a sdělí tuto skutečnost co nejrychleji agentuře, nejpozději však do tří pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Fotografie a zobrazení obličeje lze použít k určení totožnosti osoby, jakmile to bude z technického hlediska možné a bude-li zajištěna vysoká míra spolehlivosti určení totožnosti. Určení totožnosti na základě fotografií nebo zobrazení obličeje lze provádět pouze na řádných hraničních přechodech, kde se používají samoobslužné systémy a systémy automatizované hraniční kontroly.

4.  Komise je v souladu s článkem 71a zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci, který stanoví způsob používání fotografií, zobrazení obličeje a profilů DNA pro účely určení totožnosti osob a také technické normy pro tento postup, včetně vyhledávání, určení a potvrzení totožnosti. Komise přijme tento akt v přenesené pravomoci, jakmile to bude z technického hlediska možné, přičemž fotografie a zobrazení obličeje lze použít k určení totožnosti osoby, bude-li zajištěna vysoká míra spolehlivosti určení totožnosti. Určení totožnosti na základě fotografií nebo zobrazení obličeje lze provádět pouze na řádných hraničních přechodech, kde se používají samoobslužné systémy a systémy automatizované hraniční kontroly.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jiné činnosti v oblasti prosazování práva prováděné za účelem prevence, vyšetřování, odhalování trestných činů na území dotčeného členského státu;

c)  prevence, odhalování a vyšetřování teroristických nebo jiných závažných trestných činů na území dotčeného členského státu, na něž se vztahuje směrnice (EU) 2016/680;

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  bezpečnostní prohlídky v souvislosti s postupy spojenými s žádostmi o mezinárodní ochranu, pokud tyto orgány nepředstavují „rozhodující orgány“ ve smyslu čl. 2 písm. f) směrnice 2013/32/EU1a, a v případě potřeby poskytování poradenství v souladu s nařízením (ES) č. 377/20041b.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1b Směrnice Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (Úř. věst. L 64, 2. 3. 2004, s. 1).

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právo na přístup k údajům vloženým do SIS a v těchto údajích přímo vyhledávat mohou vykonávat orgány příslušné k plnění úkolů uvedených v odst. 1 písm. c) při plnění těchto úkolů. Přístup těchto orgánů k uvedeným údajům se řídí právem každého členského státu.

3.  Právo na přístup k údajům vloženým do SIS a v těchto údajích přímo vyhledávat mohou vykonávat orgány uvedené v odst. 1 písm. c) při plnění těchto úkolů. Přístup těchto orgánů k uvedeným údajům musí být v souladu s tímto nařízením a s unijními právními předpisy na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Subjekty v členských státech odpovědné za vydávání osvědčení o registraci vozidel uvedených ve směrnici Rady 1999/37/ES75 mají přístup k následujícím údajům vloženým do SIS podle čl. 38 odst. 2 písm. a), b), c) a l) tohoto nařízení pouze za účelem kontroly, zda vozidla přihlašovaná k registraci nepatří mezi vozidla odcizená, neoprávněně užívaná nebo pohřešovaná nebo hledaná za účelem zajištění důkazů v trestním řízení:

1.  Příslušné orgány v členských státech odpovědné za vydávání osvědčení o registraci vozidel uvedených ve směrnici Rady 1999/37/ES75 mají přístup pouze k následujícím údajům vloženým do SIS podle čl. 38 odst. 2 písm. a), b), c) a l) tohoto nařízení pouze za účelem kontroly, zda vozidla přihlašovaná k registraci nepatří mezi vozidla odcizená, neoprávněně užívaná nebo pohřešovaná nebo hledaná za účelem zajištění důkazů v trestním řízení:

__________________

__________________

75 Směrnice Rady 1999/37 ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

75 Směrnice Rady 1999/37 ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel k těmto údajům se řídí vnitrostátním právem daného členského státu.

Přístup příslušných orgánů uvedených v prvním pododstavci k těmto údajům se řídí vnitrostátním právem daného členského státu, pod nějž spadá dotčený příslušný orgán.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Subjekty uvedené v odstavci 1, které jsou státními subjekty, mají právo přímého přístupu k údajům vloženým do SIS.

vypouští se

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Subjekty uvedené v odstavci 1, které nejsou státními subjekty, mají právo přístupu k údajům vloženým do SIS pouze prostřednictvím orgánu uvedeného v článku 43 tohoto nařízení. Tento orgán má právo přímého přístupu k uvedeným údajům a právo na jejich předání dotčenému subjektu. Dotčený členský stát zajistí, aby daný subjekt i jeho zaměstnanci byli povinni dodržovat veškerá omezení související s přípustným používáním údajů, které jim předal příslušný orgán.

vypouští se

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Článek 39 tohoto nařízení se nepoužije pro přístup uskutečněný v souladu s tímto článkem. Sdělování informací zjištěných z přístupu do SIS a vedoucích k podezření, že byl spáchán trestný čin, policejním či justičním orgánům ze strany subjektů uvedených v odstavci 1 se řídí vnitrostátním právem.

4.  Článek 39 tohoto nařízení se nepoužije pro přístup uskutečněný v souladu s tímto článkem. Sdělování informací obdržených pomocí přístupu do SIS a vedoucích k podezření, že byl spáchán trestný čin, policejním či justičním orgánům ze strany příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 se řídí vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Subjekty v členských státech odpovědné za vydávání osvědčení o registraci nebo zajišťování řízení provozu u plavidel, včetně lodních motorů, a letadel mají přístup k následujícím údajům vloženým do SIS v souladu s čl. 38 odst. 2 tohoto nařízení pouze pro účely ověření, zda plavidla, včetně lodních motorů, letadla nebo kontejnery přihlašované k registraci, nebo předmět řízení provozu, nejsou odcizeny, neoprávněně užívány nebo pohřešovány nebo hledány za účelem zajištění důkazů v trestním řízení:

1.  Příslušné orgány v členských státech odpovědné za vydávání osvědčení o registraci nebo zajišťování řízení provozu u plavidel, včetně lodních motorů, a letadel mají přístup pouze k následujícím údajům vloženým do SIS v souladu s čl. 38 odst. 2 tohoto nařízení pouze pro účely ověření, zda plavidla, včetně lodních motorů, letadla nebo kontejnery přihlašované k registraci, nebo předmět řízení provozu, nejsou odcizeny, neoprávněně užívány nebo pohřešovány nebo hledány za účelem zajištění důkazů v trestním řízení:

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  údaje o leteckých motorech.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S výhradou odstavce 2 se přístup těchto subjektů členského státu. Přístup k údajům uvedeným v písmenech a) c) výše je omezen na konkrétní pravomoc dotčených subjektů.

Přístup k uvedeným údajům ze strany příslušných orgánů uvedených v prvním pododstavci se řídí právem členského státu, pod nějž spadá dotčený příslušný orgán. Přístup k údajům uvedeným v prvním pododstavci písmenech a), b), c) a ca) je omezen na konkrétní pravomoc příslušných dotčených orgánů.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Subjekty uvedené v odstavci 1, které jsou státními subjekty, mají právo přímého přístupu k údajům vloženým do SIS.

vypouští se

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Subjekty uvedené v odstavci 1, které nejsou státními subjekty, mají právo přístupu k údajům vloženým do SIS pouze prostřednictvím orgánu uvedeného v článku 43 tohoto nařízení. Tento orgán má právo přímého přístupu k údajům a právo na předání uvedených údajů dotčenému subjektu. Dotčený členský stát zajistí, aby subjekt i jeho zaměstnanci byli povinni dodržovat veškerá omezení související s přípustným používáním údajů, které jim předal příslušný orgán.

vypouští se

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Článek 39 tohoto nařízení se nepoužije pro přístup uskutečněný v souladu s tímto článkem. Sdělování informací zjištěných z přístupu do SIS a vedoucích k podezření, že byl spáchán trestný čin, policejním či justičním orgánům ze strany subjektů uvedených v odstavci 1 se řídí vnitrostátním právem.

4.  Článek 39 tohoto nařízení se nepoužije pro přístup uskutečněný v souladu s tímto článkem. Sdělování informací obdržených pomocí přístupu do SIS a vedoucích k podezření, že byl spáchán trestný čin, policejním či justičním orgánům ze strany příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 se řídí vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) má v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat.

1.  Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) má, pokud to bude zapotřebí k naplnění jejího mandátu, právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud vyhledávání provedené Europolem odhalí existenci záznamu v SIS, Europol o tom informuje způsobem vymezeným v nařízení (EU) 2016/794 pořizující členský stát.

2.  Pokud vyhledávání provedené Europolem odhalí existenci záznamu v SIS, Europol o tom ihned informuje pořizující členský stát výměnou doplňujících informací prostřednictvím komunikační infrastruktury a v souladu s ustanoveními příručky SIRENE. Do doby, než bude Europol moci použít funkční prvky určené pro výměnu doplňujících informací, informuje pořizující členské státy způsobem vymezeným v nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Použití informací získaných vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu dotyčného členského státu. Pokud členský stát povolí použití takové informace, Europol s ní nakládá v souladu s nařízením (EU) 2016/794. Europol může takovou informaci sdělit třetím zemím a třetím subjektům pouze se souhlasem dotyčného členského státu.

3.  Použití informací získaných vyhledáváním v SIS podléhá souhlasu pořizujícího členského státu. Pokud členský stát povolí použití takové informace, Europol s ní nakládá v souladu s nařízením (EU) 2016/794. Europol může takovou informaci sdělit třetím zemím a třetím subjektům pouze se souhlasem pořizujícího členského státu a při plném dodržování právních předpisů Unie na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Europol může od dotyčného členského státu požadovat další informace v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/794.

4.  Europol může od pořizujícího členského státu požadovat další informace v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  omezí přístup k údajům vloženým do SIS na konkrétně oprávněné zaměstnance Europolu;

b)  omezí přístup k údajům vloženým do SIS na konkrétně oprávněné zaměstnance Europolu, pro něž je přístup k údajům nezbytný k plnění jejich úkolů;

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11;

c)  přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10, 11, 1314;

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Veškeré kopie podle odstavce 6, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. Tato doba může být prodloužena při mimořádné situaci, dokud tato situace neskončí. Europol oznámí každé takové prodloužení evropskému inspektorovi ochrany údajů.

7.  Veškeré kopie podle odstavce 6, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. Pokud Europol vytvoří off-line databázi s údaji SIS, oznámí existenci takové databáze evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Za účelem ověření zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a pro zajištění řádného zabezpečení údajů a jejich neporušenosti by měl Europol vést protokol o každém přístupu do SIS a vyhledávání v tomto systému. Tyto protokoly a dokumentace nejsou považovány za protiprávní stahování nebo kopírování jakékoli části SIS.

9.  Za účelem ověření zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a pro zajištění řádného zabezpečení údajů a jejich neporušenosti Europol vede protokoly o každém přístupu do SIS a vyhledávání v tomto systému. Tyto protokoly uvádějí zejména datum a čas zpracování údajů, druh zpracovaných údajů, druh zpracovaných údajů a jméno osoby odpovědné za jejich zpracování. Tyto protokoly a dokumentace nejsou považovány za protiprávní stahování nebo kopírování jakékoli části SIS. Obsah, doba uchovávání a podmínky a formáty těchto protokolů jsou definovány v souladu se článkem 12.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Europol musí být ze strany členských států ihned informován, dojde-li k vytvoření jakýchkoli záznamů podle článků 34, 36 nebo 38 a k pozitivním nálezům vztahujícím se k těmto záznamům v případě, že jsou osoba nebo věc hledány členským státem v souvislosti s trestným činem uvedeným ve směrnici (EU) 2017/541.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Národní členové Eurojustu a jejich asistenti mají v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v rámci svého mandátu v souladu s články 26, 32, 34, 38 a 40.

1.  Pouze národní členové Eurojustu a jejich asistenti mají v případě, že je to nutné pro výkon jejich úkolů a v rámci jejich mandátu, právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v rámci svého mandátu v souladu s články 26, 32, 34, 38 a 40.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud vyhledávání provedené národním členem Eurojustu odhalí existenci záznamu v SIS, informuje o tom členský stát, který záznam pořídil.

2.  Pokud vyhledávání provedené národním členem Eurojustu odhalí existenci záznamu v SIS, je o tom ze strany národního člena ihned informován členský stát, který záznam pořídil.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Žádné ustanovení tohoto článku se nedotýká ustanovení rozhodnutí 2002/187/SVV týkajících se ochrany údajů a odpovědnosti za neoprávněné nebo nesprávné zpracování takových údajů národními členy Eurojustu nebo jejich asistenty, ani pravomocí společného kontrolního orgánu zřízeného podle uvedeného rozhodnutí.

3.  Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení rozhodnutí 2002/187/SVV týkající se ochrany údajů a odpovědnosti za neoprávněné nebo nesprávné zpracování takových údajů národními členy Eurojustu nebo jejich asistenty, ani pravomoci společného kontrolního orgánu zřízeného podle uvedeného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý vstup a vyhledávání provedené národním členem Eurojustu nebo jeho asistentem se zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a každé jejich použití údajů, k nimž získali přístup, se zaprotokoluje.

4.  Za účelem ověření toho, zda je zpracování údajů, vlastní kontrola a zajištění řádného zabezpečení údajů a jejich neporušenosti v souladu s právem, vede Eurojust protokoly o každém vstupu do SIS a o vyhledávání v tomto systému provedeným národním členem Eurojustu nebo jeho asistentem v souladu s ustanoveními článku 12. Protokoly uvádějí zejména datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, odkaz na druh zpracovaných údajů a jméno osoby odpovědné za jejich zpracování. Tyto protokoly a dokumentace se nepovažují za protiprávní stahování nebo kopírování jakékoli části SIS.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Přístup k údajům vloženým do SIS je omezen na národní členy a jejich asistenty a nelze jej rozšířit na zaměstnance Eurojustu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11.

7.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11.

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s čl. 40 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 mají příslušníci jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a členové podpůrných týmů pro řízení migrace v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat.

1.  V souladu s čl. 40 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 mají členové týmů ve smyslu čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624, jakož i členové podpůrných týmů pro řízení migrace v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v souladu s tímto nařízením. Tímto právem disponují pouze v rozsahu, v jakém je to zapotřebí k výkonu jejich úkolů a nutné pro účely prováděních plánů konkrétní operace.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušníci jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a členové podpůrných týmů pro řízení migrace mají v souladu s odstavcem 1 přístup k údajům vloženým do SIS a mohou v těchto údajích vyhledávat prostřednictvím technického rozhraní vytvořeného a spravovaného Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž podle čl. 49 odst. 1.

2.  Členové týmů ve smyslu čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 a členové podpůrných týmů pro řízení migrace mají v souladu s odstavcem 1 přístup k údajům vloženým do SIS a mohou v těchto údajích vyhledávat prostřednictvím technického rozhraní vytvořeného a spravovaného Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž podle čl. 49 odst. 1.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud vyhledávání provedené příslušníkem jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, nebo členem podpůrného týmu pro řízení migrace odhalí existenci záznamu v SIS, je o tom informován pořizující členský stát. V souladu s článkem 40 nařízení (EU) 2016/1624 mohou příslušníci jednotek a členové týmů jednat v reakci na záznam v SIS pouze pod velením a zpravidla za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu, v němž působí, nebo pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, tohoto státu. Hostitelský členský stát může příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho jménem.

3.  Pokud vyhledávání provedené členem týmů ve smyslu čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 nebo členem podpůrného týmu pro řízení migrace odhalí existenci záznamu v SIS, je o tom ihned informován pořizující členský stát. V souladu s článkem 40 nařízení (EU) 2016/1624 mohou členové týmů jednat v reakci na záznam v SIS pouze pod velením a zpravidla za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu, v němž působí, nebo pracovníků tohoto státu, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, a to pouze za předpokladu, že k tomu mají na základě čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1624 pravomoc. Hostitelský členský stát může příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho jménem.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý vstup a každé vyhledávání provedené příslušníkem jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, nebo členy podpůrného týmu pro řízení migrace se zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a každé jejich použití údajů, k nimž získali přístup, se zaprotokoluje.

4.  Za účelem ověření toho, zda je zpracování údajů, vlastní kontrola a zajištění řádného zabezpečení údajů a jejich neporušenosti v souladu s právem, vede Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž protokoly o každém vstupu do SIS a o vyhledávání v tomto systému provedeným členy týmů ve smyslu čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 nebo členy podpůrných týmů pro řízení migrace. Tyto protokoly uvádějí zejména datum a čas zpracování údajů, druh údajů použitých pro provedení vyhledávání, odkaz na druh zpracovaných údajů a jméno osoby odpovědné za jejich zpracování. Tyto protokoly a dokumentace se nepovažují za protiprávní stahování nebo kopírování jakékoli části SIS. Obsah, doba uchovávání a podmínky a formáty těchto protokolů jsou definovány v souladu se článkem 12.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Přístup k údajům vloženým do SIS se omezuje na příslušníky jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo týmy pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, nebo členy podpůrného týmu pro řízení migrace a nelze jej rozšířit na jiné členy týmů.

5.  Přístup k údajům vloženým do SIS se omezuje na členy týmů ve smyslu čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1624 nebo členy podpůrného týmu pro řízení migrace, pokud absolvovali požadovanou odbornou přípravu. Přístup nelze rozšířit na jiné členy týmů.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11.

6.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10, 11, 1314.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely čl. 48 odst. 1 a 2 tohoto článku Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž vytvoří a spravuje technické rozhraní, které umožňuje přímé propojení s centrálním SIS.

1.  Pro účely čl. 48 odst. 1 Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž vytvoří a spravuje technické rozhraní, které umožňuje přímé propojení s centrálním SIS.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž za účelem plnění úkolů, které jí byly svěřeny nařízením, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat, a to v souladu s články 26, 32, 34, 36 a čl. 38 odst. 2 písm. j) a k).

[2.  Řádně zmocnění zaměstnanci ústřední jednotky ETIAS zřízené v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž mají za účelem plnění veškerých úkolů, které jí byly svěřeny nařízením, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), právo na přístup k údajům vloženým do SIS a právo tyto údaje ověřovat, a to v souladu s články 26, 32, 34, 36 a čl. 38 odst. 2 písm. j) a k).]

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud ověření provedené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž odhalí existenci záznamu v SIS, použije se postup podle článku 22 nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS).

vypouští se

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Žádné ustanovení tohoto článku se nedotýká ustanovení nařízení (EU) 2016/1624 týkajících se ochrany údajů a odpovědnosti za neoprávněné nebo nesprávné zpracování takových údajů Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž.

4.  Žádné ustanovení tohoto článku se nedotýká ustanovení nařízení (EU) 2016/1624 týkajících se ochrany údajů a odpovědnosti za neoprávněné nebo nesprávné zpracování takových údajů Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Každý vstup a každé vyhledávání provedené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž se zaprotokoluje v souladu s článkem 12 a každé její použití údajů, k nimž byl získán přístup, se zaeviduje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Ledaže by to bylo nezbytné k plnění úkolů pro účely nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), se žádné části SIS nepropojí s jakýmkoli počítačovým systémem pro sběr a zpracování údajů provozovaným Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž nebo na jejích pracovištích ani se do takového systému nepřenesou údaje v SIS obsažené, k nimž má Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přístup. Žádná část SIS se nestáhne. Protokolování přístupu a vyhledávání není považováno za stahování nebo kopírování údajů SIS.

vypouští se

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11.

7.  Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10, 11, 1314.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 51 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Doba uchovávání záznamů

Doba pro přezkum záznamů

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Záznamy vložené do SIS podle tohoto nařízení se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly vloženy.

1.  Záznamy vložené do SIS podle tohoto nařízení se neuchovávají nad rámec doby nezbytné pro splnění účelů, pro které byly vloženy.

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do pěti let od vložení záznamu do SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam pořídil, nutnost jej uchovávat. Záznamy pořízené pro účely článku 36 tohoto nařízení se uchovávají po dobu nanejvýš jednoho roku.

2.  Do tří let od vložení záznamu do SIS přezkoumá členský stát, jenž záznam pořídil, nutnost jej uchovávat. Záznamy pořízené pro účely článku 36 tohoto nařízení se musí přezkoumat do uplynutí doby, která činí jeden rok.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Záznamy o nevyplněných úředních dokladech a vydaných dokladech totožnosti vložené v souladu s článkem 38 se uchovávají po dobu nanejvýš deseti let. Kratší doby uchovávání pro kategorie záznamů o věcech mohou být stanoveny prováděcími opatřeními přijatými v souladu s přezkumným postupem podle čl. 72 odst. 2.

3.  Záznamy o nevyplněných úředních dokladech a vydaných dokladech totožnosti vložené v souladu s článkem 38 se uchovávají po dobu nanejvýš deseti let. Záznamy o věcech pořízené v souladu s článkem 36 a 38 se uchovávají nejvýše po dobu pěti let. Komise je v souladu s článkem 71a zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souvislosti s kratšími dobami uchovávání pro kategorie záznamů o věcech.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V případech, kdy je pracovníkům centrály SIRENE odpovědným za koordinaci a ověřování kvality údajů zřejmé, že záznam o určité osobě splnil svůj účel a měl být ze SIS vymazán, upozorní pracovníci na uvedenou skutečnost orgán, který záznam vytvořil. Daný orgán má 30 kalendářních dní od obdržení tohoto oznámení, aby sdělil, zda záznam byl či má být vymazán, nebo uvedl důvody pro uchování záznamu. Pokud tato třicetidenní lhůta uplyne bez odpovědi, pracovníci centrály SIRENE záznam vymažou. Centrály SIRENE hlásí veškeré opakující se problémy v této oblasti svému vnitrostátnímu orgánu dozoru.

5.  Jakmile je pracovníkům centrály SIRENE odpovědným za koordinaci a ověřování kvality údajů zřejmé, že záznam o určité osobě nebo věci splnil svůj účel a měl být ze SIS vymazán, upozorní ihned pracovníci na uvedenou skutečnost orgán, který záznam vytvořil. Daný orgán má 7 kalendářních dní od obdržení tohoto oznámení, aby sdělil, zda záznam byl či má být vymazán, nebo uvedl důvody pro uchování záznamu. Pokud tato sedmidenní lhůta uplyne bez odpovědi, pracovníci centrály SIRENE záznam vymažou. Centrály SIRENE hlásí veškeré opakující se problémy v této oblasti svému vnitrostátnímu orgánu dozoru.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členský stát, jenž záznam pořídil, může v době pro přezkum na základě souhrnného individuálního posouzení, které zaprotokoluje, rozhodnout o delším zachování záznamu, je-li to nezbytné pro účely, pro něž byl záznam pořízen. V tomto případě se použije odstavec 2 také na toto delší zachování. Jakékoliv prodloužení záznamu musí být sděleno CS-SIS.

6.  Členský stát, jenž záznam pořídil, může v době pro přezkum na základě souhrnného individuálního posouzení, které zaprotokoluje, rozhodnout o delším zachování záznamu, je-li to nezbytné pro účely, pro něž byl záznam pořízen, a je-li to také těmto účelům přiměřené. V tomto případě se použije odstavec 2 také na toto delší zachování. Jakékoliv prodloužení záznamu musí být sděleno CS-SIS.

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Členské státy uchovávají statistiky o počtu záznamů, u nichž byla doba uchovávání prodloužena v souladu s odstavcem 6.

8.  Členské státy uchovávají statistiky o počtu záznamů, u nichž byla doba uchovávání prodloužena v souladu s odstavcem 6 a předávají je vnitrostátním orgánům dozoru uvedeným v článku 67.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Záznamy za účelem zatčení a předání nebo vydání podle článku 26 se vymažou, jakmile je osoba předána nebo vydána příslušným orgánům členského státu, který záznam pořídil. Mohou být rovněž vymazány, pokud justiční rozhodnutí, na němž byl záznam založen, zrušil příslušný justiční orgán podle vnitrostátního práva.

1.  Záznamy za účelem zatčení a předání nebo vydání podle článku 26 se vymažou, jakmile je osoba předána nebo vydána příslušným orgánům členského státu, který záznam pořídil. Budou rovněž vymazány, pokud justiční rozhodnutí, na němž byl záznam založen, zrušil příslušný justiční orgán podle vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  po nalezení dítěte.

-  po nalezení dítěte a po jeho umístění pod oficiální ochranu.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V závislosti na vnitrostátním právu může být u osoby, jež byla internována na základě rozhodnutí příslušného orgánu, záznam uchován, dokud není tato osoba navrácena do vlasti.

Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo, může být u osoby, jež byla internována na základě rozhodnutí příslušného orgánu, záznam uchován, dokud není tato osoba navrácena do vlasti.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže byl v členském státě učiněn pozitivní nález, členskému státu, který pořídil záznam, byla zaslána adresa a následný pozitivní nález v tomto členském státě odhalí stejnou adresu, zaprotokoluje se pozitivní nález ve vykonávajícím členském státě, ale členskému státu, který pořídil záznam, se znovu nezasílá ani adresa, ani doplňující informace. V takových případech vykonávající členský stát informuje členský stát, který pořídil záznam, o opakovaných pozitivních nálezech a ten zváží, zda je třeba záznam ponechat.

Jestliže byl v členském státě učiněn pozitivní nález, členskému státu, který pořídil záznam, byla zaslána adresa a následný pozitivní nález v tomto členském státě odhalí stejnou adresu, zaprotokoluje se pozitivní nález ve vykonávajícím členském státě, ale členskému státu, který pořídil záznam, se znovu nezasílá ani adresa, ani doplňující informace. V takových případech vykonávající členský stát informuje členský stát, který pořídil záznam, o opakovaných pozitivních nálezech a ten vypracuje souhrnné individuální posouzení toho, zda je třeba záznam ponechat.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  vykonání kontroly vykonávajícím členským státem.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Záznamy o neznámých hledaných osobách podle článku 40 se vymažou v souladu s těmito pravidly:

6.  Záznamy o neznámých hledaných osobách podle článku 40 se vymažou:

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  po uplynutí platnosti záznamu.

b)  po uplynutí platnosti záznamu podle článku 51; nebo

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  poté, co příslušný orgán členského státu, který pořídil záznam, rozhodl o jeho vymazání.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Kromě odstavců 1 až 6 tohoto článku budou záznamy smazány také tehdy, pokud to bude nutné na základě kontroly slučitelnosti stanovené v článku 23a.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  V případě, že doba uchování záznamu uplyne v souladu se článkem 51, automaticky se provede jeho vymazání podle článku 2 nebo 3.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Technické kopie podle odstavce 2, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. V mimořádných situacích může být tato doba prodloužena až do konce mimořádné situace.

3.  Technické kopie podle odstavce 2, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy uchovávají aktuální soupis těchto kopií, zpřístupňují tento soupis svým vnitrostátním orgánům dozoru a zajišťují, že se na tyto kopie použijí ustanovení tohoto nařízení, zejména článku 10.

4.  Členské státy uchovávají aktuální soupis těchto kopií, zpřístupňují tento soupis svým vnitrostátním orgánům dozoru i evropskému inspektorovi ochrany údajů a zajišťují, že se na tyto kopie použijí ustanovení tohoto nařízení, zejména článku 10.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Jakékoli využití údajů, které není v souladu s odstavci 1 až 6, je podle práva každého členského státu považováno za zneužití.

7.  Jakékoli využití údajů, které není v souladu s odstavci 1 až 6, je podle práva každého členského státu považováno za zneužití a podléhá sankcím podle článku 70a.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Každý členský stát zašle agentuře seznam příslušných orgánů, které jsou podle tohoto nařízení oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS, a případné změny tohoto seznamu. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, v jakých údajích může vyhledávat a za jakými účely. Agentura zajistí každoroční zveřejnění seznamu v Úředním věstníku Evropské unie.

8.  Každý členský stát zašle agentuře seznam příslušných orgánů, které jsou podle tohoto nařízení oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS, a případné změny tohoto seznamu. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, v jakých údajích může vyhledávat a za jakými účely. Agentura zajistí každoroční zveřejnění seznamu v Úředním věstníku Evropské unie. Komise udržuje veřejné internetové stránky, které budou obsahovat tyto informace. Zajistí, aby tyto internetové stránky byly vždy aktuální.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 55 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informování v případě nepoužití záznamu

Postup v případě nepoužití záznamu

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nemohou-li být požadovaná opatření provedena, uvědomí o tom dožádaný členský stát neprodleně členský stát, jenž záznam pořídil.

1.  Nemohou-li být požadovaná opatření provedena, použije se následující postup:

 

a)  dožádaný členský stát neprodleně uvědomí členský stát, jenž záznam pořídil, prostřednictvím centrály SIRENE o důvodech neprovedení, a to podle příručky SIRENE;

 

b)  dotčené členské státy se pak mohou dohodnout na opatřeních, která mají být přijata, v souladu s právními nástroji SIS a s jejich vlastními vnitrostátními právními předpisy;

 

c)  pokud požadovaná opatření nemohou být provedena v souvislosti s osobami zapojenými do činnosti uvedené ve směrnici (EU) 2017/541, informuje o tom dožádaný členský stát neprodleně Europol.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Má-li pořizující členský stát k dispozici doplňující nebo pozměněné příslušné údaje uvedené v čl. 20 odst. 3, ihned dotčený záznam doplní nebo opraví.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  V případě, že má jiný členský stát k dispozici relevantní dodatečné či pozměněné alfanumerické údaje uvedené v čl. 20 odst. 3, předá je tento členský stát neprodleně členskému státu, jenž záznam pořídil, aby mu tam umožnil záznam dokončit.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Má-li některý z členských států, jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, že položka údaje je věcně nesprávná nebo je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom co nejdříve a nejpozději do deseti dnů poté, co se o uvedeném důkazu dozvěděl, pořizující členský stát prostřednictvím výměny doplňujících informací. Pořizující členský stát sdělení prověří a v případě potřeby dotyčnou položku neprodleně opraví nebo vymaže.

3.  Má-li některý z členských států, jenž nepořídil záznam, důkazy naznačující, že položka údaje je věcně nesprávná nebo je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom co nejdříve a nejpozději do dvou pracovních dnů poté, co se o uvedeném důkazu dozvěděl, pořizující členský stát prostřednictvím výměny doplňujících informací. Pořizující členský stát sdělení prověří a v případě potřeby dotyčnou položku do sedmi pracovních dnů od oznámení opraví nebo vymaže.

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nemohou-li se členské státy dohodnout ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, jak je popsáno v odstavci 3, předloží členský stát, jenž nepořídil záznam, věc příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru k rozhodnutí.

4.  Nemohou-li se členské státy dohodnout ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy se důkazy poprvé objevily, jak je popsáno v odstavci 3, předloží členský stát, jenž nepořídil záznam, v rámci spolupráce podle článku 69 věc příslušnému vnitrostátnímu orgánu dozoru a evropskému inspektorovi ochrany údajů k rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy si vymění doplňující informace v případě, že si dotyčná osoba stěžuje, že není osobou, k níž se má záznam vztahovat. Prokáže-li kontrola, že se skutečně jedná o dvě odlišné osoby, bude osoba, která si stěžuje, informována o ustanoveních uvedených v článku 59.

5.  Členské státy si vymění doplňující informace v případě, že si dotyčná osoba stěžuje, že není osobou, k níž se má záznam vztahovat. Prokáže-li kontrola, že se skutečně jedná o dvě odlišné osoby, bude osoba, která si stěžuje, informována o ustanoveních uvedených v článku 59 a o svém právu na opravný prostředek podle s čl. 66 odst. 1.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud je určitá osoba již předmětem záznamu v SIS, dohodne se o vložení dalšího záznamu členský stát, který vkládá tento záznam, s členským státem, který vložil první záznam. Dohody je dosaženo na základě výměny doplňujících informací.

vypouští se

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každou událost, která má nebo může mít dopad na bezpečnost SIS a může údajům SIS způsobit škodu nebo újmu, je nutno považovat za bezpečnostní incident, zejména v případě, mohlo-li dojít k přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.

1.  Každou událost, která má nebo může mít dopad na bezpečnost SIS a může údajům SIS způsobit škodu nebo újmu, je nutno považovat za bezpečnostní incident, zejména v případě, mohlo-li dojít k neoprávněnému přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy oznamují bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře a vnitrostátnímu orgánu dozoru. Agentura oznamuje bezpečnostní incidenty Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

3.  Aniž je dotčeno oznamování a sdělování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 směrnice (EU) 2016/680, členské státy neprodleně oznamují bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře, vnitrostátnímu orgánu dozoru a evropskému inspektorovi ochrany údajů. V případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu na úrovni centrálního SIS, agentura neprodleně oznámí tento bezpečnostní incident Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz SIS v členském státě či v rámci agentury, nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů vložených či zaslaných jinými členskými státy, jsou předány členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů vypracovaným agenturou.

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz SIS v členském státě či v rámci agentury, nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů vložených či zaslaných jinými členskými státy, jsou neprodleně předány členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů vypracovaným agenturou.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V případě bezpečnostního incidentu členské státy a agentura eu-LISA spolupracují.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  V případě porušení bezpečnosti osobních údajů jsou informovány subjekty údajů v souladu s článkem 34 nařízení (EU) č. 2016/679 nebo článkem 31 směrnice (EU) č. 2016/680.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Komise neprodleně nahlásí závažné incidenty Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d.  Pokud je bezpečnostní incident způsoben zneužitím údajů, zajistí členské státy, Europol, Eurojust a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, aby bylo možné uložit sankce nebo disciplinární opatření v souladu s článkem 70a.

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  centrála SIRENE kontaktuje žádající orgán s cílem objasnit, zda se záznam týká stejné osoby, či nikoli;

a)  centrála SIRENE neprodleně kontaktuje žádající orgán s cílem objasnit, zda se záznam týká stejné osoby, či nikoli;

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prokáže-li kontrola, že osoba, jež je předmětem nového záznamu, a osoba, o níž již existuje záznam v SIS, je ve skutečnosti tatáž osoba, centrála SIRENE použije postup vkládání vícenásobných záznamů uvedený v čl. 56 odst. 6. Prokáže-li kontrola, že se ve skutečnosti jedná o dvě různé osoby, centrála SIRENE schválí požadavek na vložení dalšího záznamu, a to tak, že doplní potřebné prvky, které zabrání jakýmkoli chybným určením totožnosti.

b)  prokáže-li kontrola, že osoba, jež je předmětem nového záznamu, a osoba, o níž již existuje záznam v SIS, je ve skutečnosti tatáž osoba, centrála SIRENE použije postup vkládání vícenásobných záznamů uvedený v článku 23a. Prokáže-li kontrola, že se ve skutečnosti jedná o dvě různé osoby, centrála SIRENE schválí požadavek na vložení dalšího záznamu, a to tak, že doplní potřebné prvky, které zabrání jakýmkoli chybným určením totožnosti.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Může-li dojít k záměně mezi osobou, která má být ve skutečnosti předmětem záznamu, a osobou, jejíž totožnost byla zneužita, doplní pořizující členský stát tento záznam o údaje týkající se osoby, jejíž totožnost byla zneužita, za podmínky jejího výslovného souhlasu, aby se předešlo nežádoucím důsledkům chybného určení totožnosti.

1.  Může-li dojít k záměně mezi osobou, která má být ve skutečnosti předmětem záznamu, a osobou, jejíž totožnost byla zneužita, doplní pořizující členský stát tento záznam o údaje týkající se osoby, jejíž totožnost byla zneužita, za podmínky jejího výslovného souhlasu, aby se předešlo nežádoucím důsledkům chybného určení totožnosti. Každá osoba, jejíž totožnost byla zneužita, má právo vzít zpět souhlas se zpracováním informací.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem naplnění tohoto článku lze vložit a dále zpracovávat v SIS pouze tyto osobní údaje:

3.  Za účelem naplnění tohoto článku a s výslovným souhlasem osoby, jejíž totožnost byla zneužita, pro každou kategorii údajů lze vložit a dále zpracovávat v SIS pouze tyto osobní údaje:

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  pohlaví;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Údaje uvedené v odstavci 3 se vymažou současně s odpovídajícím záznamem nebo dříve, pokud o to osoba požádá.

5.  Údaje uvedené v odstavci 3 se vymažou, jakmile o to požádá osoba, jejíž totožnost byla zneužita, nebo současně s vymazáním odpovídajícího záznamu.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Článek 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 63

vypouští se

Výměna údajů o odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných cestovních pasech s Interpolem

 

1.  Odchylně od článku 62 si lze s členy Interpolu vyměňovat údaje o čísle cestovního pasu, zemi vystavení a druhu odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných cestovních pasů vložených do SIS prostřednictvím propojení SIS a databáze Interpolu o odcizených nebo pohřešovaných cestovních dokladech, s výhradou uzavření dohody mezi Interpolem a Evropskou unií. Dohodou se stanoví, že předávání údajů vložených členským státem podléhá souhlasu uvedeného členského státu.

 

2.  Dohodou uvedenou v odstavci 1 se stanoví, že přístup ke sdíleným údajům mají pouze členové Interpolu ze zemí, které zajišťují náležitou úroveň ochrany osobních údajů. Před uzavřením této dohody si Rada vyžádá stanovisko Komise k přiměřenosti úrovně ochrany osobních údajů a dodržování lidských práv a svobod, pokud jde o automatické zpracovávání osobních údajů Interpolem a zeměmi, které mají zástupce u Interpolu.

 

3.  V souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení týkajícími se odcizených, neoprávněně užívaných, pohřešovaných nebo neplatných cestovních pasů vložených do SIS může dohoda uvedená v odstavci 1 rovněž umožnit členským státům prostřednictvím SIS přístup k údajům z databáze Interpolu o odcizených nebo pohřešovaných cestovních dokladech.

 

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na zpracování osobních údajů agenturou podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

1.  Na zpracování osobních údajů agenturou, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a Eurojustem podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na zpracování osobních údajů se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže by se na ně vztahovaly vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680.

2.  Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (EU) 2016/679, ledaže by zpracování prováděly příslušné orgány členských států za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů, výkonu trestních sankcí nebo ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost.

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost se vztahují vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680 ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Na zpracování osobních údajů prováděné Europolem podle článku 46 tohoto nařízení se vztahuje nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na zpracování osobních údajů příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, se vztahují vnitrostátní předpisy provádějící směrnici (EU) 2016/680.

vypouští se

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 65 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístupové právo, oprava nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů

Přístupové právo, oprava a omezení nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Právo subjektů údajů na přístup k údajům vloženým o nich v SIS a na opravu či výmaz těchto údajů se vykonává v souladu s právními předpisy členského státu, u kterého toto právo uplatňují.

1.  Aniž jsou dotčeny články 15, 16, 17 a 18 nařízení (EU) 2016/679, má každý subjekt údajů právo na přístup k údajům, které se jej týkají a které jsou zaznamenány v systému SIS, a tyto údaje získat a rovněž může žádat jejich opravu nebo doplnění nepřesných údajů a aby údaje zaznamenané protiprávně byly vymazány a rozsah zpracování údajů byl omezen.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě potřeby se uplatní články 14 až 18 směrnice (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy v takových případech stanoví, že správce písemně a bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů o jakémkoli odepření nebo omezení přístupu a o důvodech tohoto odepření nebo omezení. Tyto informace není třeba uvádět, pokud by jejich poskytnutí ohrožovalo některý z účelů tohoto odstavce. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o možnosti podat stížnost u orgánu dozoru nebo se obrátit na soud.

 

Členské státy stanoví, že správce zdokumentuje věcné či právní důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Tyto informace se zpřístupní orgánům dozoru.

 

Členské státy pro takové případy přijmou opatření, jimiž stanoví, že práva subjektů údajů mohou též vykonávat příslušné orgány dozoru.

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Každý má právo na opravu věcně nepřesných údajů nebo výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které se jej týkají.

vypouští se

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Dotčená osoba je vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do 60 dnů ode dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo.

6.  Dotčená osoba je vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do 30 dnů ode dne, kdy požádala o přístup, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo, ať se nachází na území Unie, či nikoliv.

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Dotčená osoba je o činnostech v návaznosti na výkon svých práv na opravu a vymazání vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do tří měsíců ode dne, kdy požádala o opravu nebo vymazání, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo.

7.  Dotčená osoba je o činnostech v návaznosti na výkon svých práv na opravu, vymazání a omezení zpracování vyrozuměna co nejdříve a v každém případě do 60 dnů ode dne, kdy požádala o opravu, vymazání nebo omezení zpracování, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právo. Osoba je podle ustanovení tohoto odstavce vyrozuměna, ať se nachází na území Unie, či nikoliv.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý má právo podat žalobu u soudu nebo orgánu příslušného podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu, zejména ve věci přístupu, opravy, výmazu či poskytnutí informace nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká.

1.  Aniž jsou dotčeny články 77 až 82 nařízení (EU) 2016/679 a články 52 až 56 směrnice (EU) 2016/680,každý právo podat žalobu u soudu nebo orgánu příslušného podle vnitrostátních právních předpisů kteréhokoliv členského státu, zejména ve věci přístupu, opravy, výmazu informace či omezení zpracování a odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány správci údajů, a počtu případů, kdy byly údaje opraveny nebo vymazány;

c)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz či omezení zpracování protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány správci údajů, a počtu případů, kdy byly údaje opraveny nebo vymazány;

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány vnitrostátnímu orgánu dozoru;

d)  počtu žádostí o opravu nepřesných údajů a výmaz či omezení zpracování protiprávně uchovávaných údajů, které byly podány vnitrostátnímu orgánu dozoru;

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  počtu případů, kdy soud rozhodl ve prospěch žalobce v jakémkoli aspektu případu;

f)  počtu případů, kdy soud rozhodl ve prospěch žalobce v jakémkoli aspektu případu a počtu případů, kdy bylo dosaženo odškodnění;

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní orgán dozoru nebo orgány dozoru, které byly v každém členském státě určeny a které mají pravomoci uvedené v kapitole VI směrnice (EU) 2016/680 nebo kapitole VI nařízení (EU) 2016/679, sledovaly nezávisle zákonnost zpracování osobních údajů v SIS na svých územích a jejich předávání mimo svá území, včetně výměny a dalšího zpracování doplňujících informací.

1.  Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní nezávislé orgány, které byly v každém členském státě určeny a které mají pravomoci uvedené v kapitole VI směrnice (EU) 2016/680 nebo kapitole VI nařízení (EU) 2016/679, sledovaly nezávisle zákonnost zpracování osobních údajů v SIS na svých územích a jejich předávání mimo svá území, včetně výměny a dalšího zpracování doplňujících informací.

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní orgán dozoru zajistí, aby alespoň každým čtvrtým rokem byl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností zpracování údajů v N.SIS. Audit provádí přímo vnitrostátní orgán dozoru, nebo si jej vnitrostátní orgán dozoru či orgány dozoru přímo vyžádají od nezávislého auditora pro ochranu údajů. Vnitrostátní orgán dozoru si za všech okolností zachová kontrolu nad nezávislým auditorem a přebírá za něj odpovědnost.

2.  Vnitrostátní orgány dozoru zajistí, aby alespoň každým čtvrtým rokem byl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností zpracování údajů v N.SIS. Audit provádí přímo vnitrostátní orgány dozoru, nebo si jej vnitrostátní orgány dozoru přímo vyžádají od nezávislého auditora pro ochranu údajů. Vnitrostátní orgány dozoru si za všech okolností zachovají kontrolu nad nezávislým auditorem a přebírají za něj odpovědnost.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgán dozoru měl dostatečné zdroje pro plnění úkolů, které mu byly podle tohoto nařízení svěřeny.

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány dozoru měly dostatečné zdroje pro plnění úkolů, které jim byly podle tohoto nařízení svěřeny. Zajistí také, aby jejich vnitrostátní orgány dozoru měly možnost podpory ze strany odborníků v oboru biometrických údajů.

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byly činnosti agentury související se zpracováváním osobních údajů prováděny v souladu s tímto nařízením. Odpovídajícím způsobem se použijí povinnosti a pravomoci uvedené v článcích 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001.

1.  Evropský inspektor ochrany údajů je odpovědný za sledování činností agentury, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Europolu a Eurojustu související se zpracováváním osobních údajů a za zajištění to, aby tyto činnosti byly prováděny v souladu s tímto nařízením. Odpovídajícím způsobem se použijí povinnosti a pravomoci uvedené v článcích 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru. Agentura má možnost se k zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Europolu a Eurojustu souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru. Agentura má možnost se k zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Evropskému inspektorovi ochrany údajů jsou svěřeny dostatečné zdroje k plnění úkolů, které mu byly svěřeny tímto nařízením, včetně podpory ze strany odborníků v oboru biometrických údajů.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, každý z nich v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajistí koordinovaný dohled nad SIS.

1.  Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, každý z nich v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně vzájemně spolupracují v rámci svých povinností v souladu s článkem [62] [nové nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů].

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Kapitola XVI – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ODPOVĚDNOST

ODPOVĚDNOST A SANKCE

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát odpovídá za škodu způsobenou kterékoli osobě při využívání N.SIS. To platí i v případě škody způsobené pořizujícím členským státem tím, že tento členský stát vložil věcně nepřesné údaje nebo údaje protiprávně uchovával.

1.  Každý členský stát a agentura eu-LISA odpovídají za hmotnou nebo nehmotnou škodu způsobenou kterékoli osobě v důsledku neoprávněného zpracování údajů, jakékoli činnosti, která je v rozporu s tímto nařízením, nebo při využívání N.SIS. To platí i v případě škody způsobené pořizujícím členským státem tím, že tento členský stát vložil věcně nepřesné údaje nebo údaje protiprávně uchovával.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Každá osoba nebo každý členský stát, který utrpěl hmotnou či nehmotnou újmu v důsledku neoprávněného zpracování nebo jakékoli činnosti, která je v rozporu s tímto nařízením, má právo na odškodnění ze strany členského státu nebo agentury eu-LISA, pokud mají odpovědnost za způsobenou škodu. Tento stát či agentura eu-LISA jsou částečně nebo zcela zbaveni této odpovědnosti, pokud prokáží, že jim odpovědnost za škodlivou událost nelze přičíst. Žaloby na náhradu škody proti členskému státu se řídí předpisy vnitrostátního práva žalovaného členského státu v souladu s nařízením (EU) 2016/671 a směrnicí (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Článek 70 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 70 a

 

Sankce

 

Členské státy zajistí, aby jakékoli zpracování údajů uložených do SIS nebo jakákoli výměna doplňujících informací v rozporu s tímto nařízením podléhala sankcím podle vnitrostátních právních předpisů. Uplatnitelné sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a také musí zahrnovat správní a trestní sankce.

 

Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zajistí, aby jejich personál nebo členové jejich týmů, kteří na základě jejich oprávnění zpracují údaje uložené v tomto systému v rozporu s tímto nařízením, podléhali sankcím ze strany agentury či v případě členů týmu ze strany jejich domovského členského státu.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA také zpracovává denní, měsíční a roční statistiky udávající počet protokolů podle kategorie záznamů, počet pozitivních nálezů podle kategorie záznamů za rok, počet vyhledávání v SIS a počet přístupů do SIS za účelem vložení, aktualizace nebo výmazu záznamu, a to pro každý z těchto počtů celkem a pro každý členský stát jednotlivě. Vypracované statistiky nesmí obsahovat osobní údaje. Roční statistická zpráva se zveřejní. Agentura rovněž poskytuje roční statistiky o využívání funkce, kterou se dočasně znemožňuje vyhledávání záznamu pořízeného podle článku 26 tohoto nařízení, a to celkem a pro každý členský stát jednotlivě, včetně jakéhokoli prodloužení 48hodinové doby znemožnění vyhledávání.

3.  Agentura eu-LISA také zpracovává denní, měsíční a roční statistiky udávající počet protokolů podle kategorie záznamů, počet pozitivních nálezů podle kategorie záznamů za rok, počet vyhledávání v SIS a počet přístupů do SIS za účelem vložení, doplnění, aktualizace nebo výmazu záznamu, a to pro každý z těchto počtů celkem a pro každý členský stát jednotlivě. Vypracované statistiky nesmí obsahovat osobní údaje. Roční statistická zpráva se zveřejní. Agentura rovněž poskytuje roční statistiky o využívání funkce, kterou se dočasně znemožňuje vyhledávání záznamu pořízeného podle článku 26 tohoto nařízení, a to celkem a pro každý členský stát jednotlivě, včetně jakéhokoli prodloužení 48hodinové doby znemožnění vyhledávání.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy, jakož i Europol, Eurojust a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž poskytnou agentuře a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavcích 3, 7 a 8. Tyto informace zahrnují oddělené statistiky o počtu vyhledávání provedených subjekty v členských státech odpovědnými za vydávání osvědčení o registraci vozidel nebo jménem těchto subjektů, o počtu vyhledávání provedených subjekty v členských státech odpovědnými za vydávání osvědčení o registraci nebo za zajištění řízení provozu u plavidel, včetně lodních motorů, a dále letadel a kontejnerů, nebo jménem těchto subjektů. Statistiky musí rovněž uvádět počet pozitivních nálezů podle kategorie záznamů.

4.  Členské státy, jakož i Europol, Eurojust a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž poskytnou agentuře a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavcích 3, 7 a 8. Tyto informace zahrnují oddělené statistiky o počtu vyhledávání provedených příslušnými orgány v členských státech odpovědnými za vydávání osvědčení o registraci vozidel, o počtu vyhledávání provedených příslušnými orgány v členských státech odpovědnými za vydávání osvědčení o registraci nebo za zajištění řízení provozu u plavidel, včetně lodních motorů, a dále letadel a kontejnerů, nebo jménem těchto subjektů. Statistiky musí rovněž uvádět počet pozitivních nálezů podle kategorie záznamů.

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Agentura postoupí členským státům, Komisi, Europolu, Eurojustu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž všechny statistické zprávy, které vypracuje. Za účelem sledování toho, jak jsou prováděny právní akty Unie, může Komise požádat agenturu o předložení dalších konkrétních statistických zpráv, pravidelných nebo účelových, o výkonnosti nebo využívání SIS a komunikaci prostřednictvím centrál SIRENE.

5.  Agentura postoupí Evropskému parlamentu, Radě, členským státům, Komisi, Europolu, Eurojustu, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž a evropskému inspektorovi ochrany údajů všechny statistické zprávy, které vypracuje, a všechny požadované zvláštní statistické zprávy. Za účelem sledování toho, jak jsou prováděny právní akty Unie, může Komise požádat agenturu o předložení dalších konkrétních statistických zpráv, pravidelných nebo účelových, o výkonnosti nebo využívání SIS a komunikaci prostřednictvím centrál SIRENE.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pro účely odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku a čl. 15 odst. 5 agentura zřídí, realizuje a provozuje ve svých technických prostorách centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 3 tohoto článku a v čl. 15 odst. 5, které neumožní určení totožnosti osob a dovolí Komisi a agenturám uvedeným v odstavci 5 získat konkrétní zprávy a statistiky. Agentura udělí členským státům, Komisi, Europolu, Eurojustu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž přístup do centrálního úložiště přes zabezpečený přístup prostřednictvím komunikační infrastruktury, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistiky.

6.  Pro účely odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku a čl. 15 odst. 5 agentura zřídí, realizuje a provozuje ve svých technických prostorách centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 3 tohoto článku a v čl. 15 odst. 5, které neumožní určení totožnosti osob a dovolí Komisi a agenturám uvedeným v odstavci 5 získat konkrétní zprávy a statistiky. Agentura na základě žádosti udělí členským státům, Komisi, Europolu, Eurojustu a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž přístup ke specifickým položkám a informacím v centrálním úložišti přes zabezpečený přístup prostřednictvím komunikační infrastruktury, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistiky.

Podrobná pravidla týkající se fungování centrálního úložiště a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnost týkající se úložiště se přijmou prostřednictvím prováděcích opatření přijatých přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Podrobná pravidla týkající se fungování centrálního úložiště a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnost týkající se úložiště se přijmou prostřednictvím prováděcích opatření přijatých přezkumným postupem uvedeným v čl. 72 odst. 2.

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Dva roky po spuštění provozu SIS a poté vždy po dvou letech předloží agentura Evropskému parlamentu a Radě zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktuře, včetně jejich zabezpečení, a o dvoustranné a mnohostranné výměně doplňujících informací mezi členskými státy.

7.  Jeden rok po spuštění provozu SIS a poté vždy po dvou letech předloží agentura Evropskému parlamentu a Radě zprávu o technickém fungování centrálního SIS a komunikační infrastruktuře, včetně jejich zabezpečení, pokud jde o fungování systému automatizované identifikace otisků prstů, a o dvoustranné a mnohostranné výměně doplňujících informací mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Tři roky po spuštění provozu SIS a poté vždy po čtyřech letech vypracuje Komise celkové hodnocení centrálního SIS a dvoustranné i mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy. Toto celkové hodnocení zahrnuje přezkoumání dosažených výsledků v porovnání s vytyčenými cíli, posouzení trvající platnosti důvodu pro vznik systému, použití tohoto nařízení ve vztahu k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího provozování. Komise předá hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

8.  Jeden rok po spuštění provozu SIS a poté vždy po dvou letech vypracuje Komise celkové hodnocení centrálního SIS a dvoustranné i mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy. Toto celkové hodnocení zohlední stanovisko evropského inspektora ochrany údajů a zahrnuje přezkoumání dosažených výsledků v porovnání s vytyčenými cíli, posouzení trvající platnosti důvodu pro vznik systému, použití tohoto nařízení ve vztahu k centrálnímu SIS, zabezpečení centrálního SIS, jakož i všech dopadů jeho budoucího provozování. Toto celkové hodnocení zahrnuje rovněž zavedení funkce automatizované identifikace otisků prstů a informační kampaně o SIS organizované Komisí v souladu s článkem 19. Komise předá hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Článek 71 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 71 a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 4, čl. 12 odst. 7, čl. 22 odst. -1, čl. 42 odst. 4, čl. 51 odst. 3 a čl. 75 odst. 2a je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 4, čl. 12 odst. 7, čl. 22 odst. -1, čl. 42 odst. 4, čl. 51 odst. 3 a čl. 75 odst. 2a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v tomto rozhodnutí upřesněno. Rozhodnutí nabývá platnosti prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 4, čl. 12 odst. 7, čl. 22 odst. -1, čl. 42 odst. 4, čl. 51 odst. 3 a čl. 75 odst. 2A vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Použije se ode dne stanoveného Komisí poté, co:

2.  Použije se ode dne [jeden rok od data vstupu v platnost] s výjimkou článku 5, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 1, čl. 12 odst. 7, čl. 15 odst. 5 a 6, čl. 20 odst. 3 a 4, čl. 22 odst. -1, čl. 32 odst. 5 a 7, čl. 34 odst. 3, čl. 36 odst. 5, čl. 38 odst. 3, čl. 42 odst. 4, čl. 51 odst. 3, čl. 59 odst. 4, čl. 60 odst. 6, čl. 71 odst. 6 a čl. 75 odst. 2a, které se použijí od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byla přijata nezbytná prováděcí opatření;

vypouští se

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  členské státy Komisi oznámí, že přijaly nezbytná technická a právní opatření pro zpracovávání údajů SIS a výměnu doplňujících informací podle tohoto nařízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  agentura oznámí Komisi ukončení veškerého testování v souvislosti s CS-SIS a s interakcí mezi CS-SIS a N.SIS.

vypouští se

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise je v souladu s článkem 71a zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souvislosti se změnami data použitelnosti tohoto nařízení.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Současný právní rámec Schengenského informačního systému II (dále jen „SIS II“), třebaže byl schválen již v letech 2006/2007, je použitelný pouze od 9. dubna 2013, kdy byl hotov systém SIS II.

Po těchto velmi politováníhodných odkladech a investicích, které osmkrát převýšily předpokládanou částku, se však SIS II stal úspěšným evropským příběhem. Jak ukazuje hodnoticí zpráva a statistika v rámci SIS II, počet záznamů a pozitivních nálezů se neustále navyšuje.

Je zde však stále prostor pro mnohá zlepšení ze strany členských států. Hodnocení, které je podkladem aktuálních návrhů, a hodnocení a doporučení vztahující se k schengenskému hodnotícímu mechanismu někdy ukazují na závažné problémy týkající se neprovedení nebo nesprávného provedení právního rámce SIS II. Jedná se o problémy s kvalitou údajů, nedostatečné proškolení koncových uživatelů až po nedostatečné informování o záznamech a průtahy v centrále SIRENE po pozitivním nálezu. To je obzvláště znepokojivé v souvislosti s terorismem.

SIS podléhá pravidelnému hodnocení a tyto nové návrhy spolu s pozměňovacími návrhy uvedenými v tomto návrhu zprávy na ně reagují. Zpravodaj však vyzývá členské státy, aby urychleně provedly veškerá doporučení, která jim byla sdělena, a aby přijaly veškerá opatření tak, aby bylo možné plně využít funkce, které systém SIS II s ohledem na svůj právní rámec nabízí, a to neprodleně.

Stanovisko zpravodaje k novým návrhům

Zpravodaj vítá návrhy Komise, jelikož tyto návrhy SIS dále posilují, zdůrazňují jeho skutečně evropskou povahu, zachovávají jeho hlavní charakteristiky a řeší některé jeho nedostatky na úrovni států.

Přesto se ale zpravodaj domnívá, že lze provést další zlepšení, a za tím účelem v tomto návrhu zprávy předkládá řadu pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy lze shrnout do níže uvedených hlavních skupin:

Struktura

Zpravodaj si je plně vědom toho, že po strukturální stránce je nutné systém posílit, aby se zvládl vypořádat s ještě větším objemem vložených dat, zejména biometrickými údaji, novými vyhledávacími funkcemi a větším počtem uživatelů. Je zřejmě, že vzhledem k tomu, že se jedná o významný informační systém prosazování evropského práva a rozsáhlý hraniční informační systém, musí být uživatelům spolehlivě kdykoli k dispozici. Zpravodaj má však pochyby o tom, zda je řešení navržené Komisí, tedy povinnost členských států mít vnitrostátní kopii systému, tou správnou cestou. Parlament byl vždy skeptický k  vnitrostátním a rovněž technickým kopiím, a to zejména s ohledem na nevyhnutelné ohrožení ochrany dat a bezpečnosti, které je s tím spojeno. Nicméně Parlament jakožto kompromis akceptovat – a stále akceptuje –, že ty členské státy, které o vnitrostátní kopie mají zájem, je mít mohou. Co akceptovat nemůže, je, aby byla tato povinnost stanovena i těm, které zájem nemají. Na základě dohody o právním rámci SIS II bylo vynaloženo velké úsilí i finanční prostředky na vytvoření řádně fungujícího ústředního systému. Zpravodaj je pevně přesvědčen, že je nutné vynaložit další úsilí s cílem zajistit stálou dostupnost systému na této úrovni. Zpravodaj proto navrhuje řadu pozměňovacích návrhů, které mají dále posílit dostupnost a kapacitu ústředního systému pro koncové uživatele. Zejména by měl CS-SIS obsahovat další kopii a záložní systém by měl po celou dobu běžet v souběžném aktivním provozu. Ve stejném duchu by mělo být zváženo zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti SIS tím, že by byly zdvojené veškeré hlavní prvky systému, zejména komunikační infrastruktura. A konečně, jediným subjektem odpovědným za komunikační infrastrukturu by měla být eu-LISA.

Přístup do systému

Komise navrhuje stanovit možnosti rozšířeného přístupu pro řadu evropských agentur. Zpravodaj s těmito návrhy sice souhlasí, předložil však řadu návrhů, jejichž cílem je přesněji definovat, s odkazem na stávající mandát příslušných agentur, okolnosti, za kterých budou moci mít přístup k údajům SIS. Dále navrhuje posílit v tomto směru záruky, ať už z hlediska předchozí odborné přípravy, protokolování nebo dohledu.

Zpravodaj je pevně přesvědčen o přidané hodnotě tohoto systému a uznává, že je třeba řešit nové bezpečnostní výzvy. Konkrétně zajištění přístupu ve vztahu ke všem relevantním vnitrostátním orgánům. Tento přístup by však měl být podmíněn veškerými zákonnými ustanoveními o ochraně údajů, kterým tyto orgány podléhají, a možností kontrolních orgánů prověřovat správné uplatňování zákonných ustanovení, a to zejména prostřednictvím schengenského hodnotícího mechanismu.

Zabezpečení údajů

S ohledem na povahu údajů uvedených v SIS musí být klíčovým tématem zabezpečení údajů. Zpravodaj uznává, že eu-LISA a členské státy v tomto ohledu vyvíjejí velké úsilí. Nicméně případ napadení SIS prostřednictvím externího poskytovatele služeb v Dánsku by měl být připomínkou, že je třeba úsilí v tomto ohledu ještě zvýšit. Zpravodaj vítá nová ustanovení související s bezpečnostními incidenty, která navrhla Komise. Předkládá několik pozměňovacích návrhů k tomuto ustanovení, zejména pokud se jedná o spolupráci mezi jednotlivými institucionálními aktéry a členskými státy. Dále s ohledem na dánský případ navrhuje, že členské státy a eu-LISA by měly podrobně sledovat činnosti dodavatelů. A konečně je doplněno několik dalších požadavků týkajících se bezpečnosti údajů v souladu s jinými rozsáhlými informačními systémy.

Ochrana údajů

Ochrana údajů u SIS je složitá kvůli jeho dvojí povaze, kdy slouží jako přistěhovalecká databáze a databáze pro prosazování práva. Kromě toho jeho jednotliví uživatelé na evropské i vnitrostátní úrovni podléhají široké škále zákonných ustanovení. Bylo však vyvinuto maximální úsilí ke stanovení náležitých záruk, které by byly současně dostatečně robustní, aby čelily zkoušce každodenním používáním. Dosažení tohoto stavu má zásadní význam z hlediska neporušenosti a legitimity systému, stejně jako je zapotřebí pro jeho úspěchy. Je proto navržena řada pozměňovacích návrhů, jejichž hlavním cílem je upřesnit, která pravidla jsou použitelná. Kromě toho je řada ustanovení posílena a dále sladěna s rámcem EU pro ochranu údajů.

Zvláštní změny týkající se záznamů

Zpravodaj obecně vítá změny navržené Komisí ve vztahu k ustanovením o záznamech pro účely policejní a justiční spolupráce. Zejména zavedení nového záznamu neznámé hledané osoby pro účely identifikace a vyhledávání za pomoci biometrických údajů (kapitola XI) a rovněž zdokonalené záznamy o pohřešovaných osobách. Zpravodaj je však pevně přesvědčen, že jsou možná další zlepšení, aby se zajistila hlubší spolupráce mezi členskými státy a Europolem.

Europol může v tomto ohledu poskytnout rychlé a kvalitní poznatky 24 hodin denně a poskytnout členským státům podporu s pozitivními nálezy týkajícími se podezřelých z terorismu. Naopak Europol bude rovněž schopen poskytovat lepší podporu, pokud bude mít – živé – informace o tom, co se děje v terénu, a to se vždy musí provádět v plném souladu s příslušným evropským právním rámcem ochrany údajů.

Na druhé straně může SIS našim občanům zajistit bezpečnost pouze tehdy, pokud členské státy do systému vloží potřebné informace a budou provádět příslušná následná opatření. Zpravodaj proto vítá navrhované vyšetřovací kontroly, s ohledem na jejich povahu se však domnívá, že by měly být povinné, a to při plném dodržení veškerých procesních záruk. Stejně tak by členské státy měly vkládat dostatek informací, aby příslušné orgány vykonávajícího členského státu mohly jednat. Zpravodaj proto rozšiřuje obsah informací, které jsou od členských států požadovány.

Vzhledem k své hybridní povaze může SIS pomoci rovněž k lepší ochraně ohrožených osob. Děti bez doprovodu přecházející hranice Unie jsou v obzvláště zranitelné situaci a mohou se stát oběťmi obchodování a různých forem vykořisťování. Jak uvedl Europol, deset tisíc těchto dětí „zmizelo“. Proto zpravodaj navrhuje vytvoření nové dílčí kategorie pohřešovaných osob, kde by byly výslovně uvedeny tyto děti.

Vstup nových předpisů v platnost

Schengenský prostor se v současné době nachází v obtížné situaci. Terorismus a přistěhovalectví způsobily prodloužení hraničních kontrol, což představuje další výzvy, které je třeba urychleně řešit. Zpravodaj se proto domnívá, že SIS je dnes klíčem k této situaci a může nabídnout řešení. Návrhy by proto měly být přijaty co nejrychleji, neboť aktualizujeme největší, nejlépe provedený a nejvíce používaný centralizovaný evropský informační systém, a tedy nabízíme konkrétní a bezprostřední řešení problémů, jež se dotýkají evropských občanů. Zpravodaj proto navrhuje, aby se nový právní rámec stal použitelným po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost. Mělo by být stanoveno konkrétní datum, aby se předešlo dlouhým prodlením, ke kterým došlo v souvislosti s právním rámcem SIS II.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

Referenční údaje

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Datum předložení EP

22.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Zpravodajové

       Datum jmenování

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum přijetí

6.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum předložení

10.11.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

-

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění