Procedure : 2016/0409(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0349/2017

Indgivne tekster :

A8-0349/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0413

BETÆNKNING     ***I
PDF 1142kWORD 162k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU

(COM(2016)0883 – C80530/2016 – 2016/0409(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Carlos Coelho

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU

(COM(2016)0883 – C80530/2016 – 2016/0409(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0883),

-  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0530/2016),

-  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A80000/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det forhold, at det nødvendige retsgrundlag for forvaltningen af SIS består af særskilte instrumenter, berører ikke princippet om, at SIS udgør ét enkelt informationssystem, der bør fungere som sådant. Visse bestemmelser i disse instrumenter bør derfor være identiske.

(5)  Det forhold, at det nødvendige retsgrundlag for forvaltningen af SIS består af særskilte instrumenter, berører ikke princippet om, at SIS udgør ét enkelt informationssystem, der bør fungere som sådant. Visse bestemmelser i disse instrumenter bør derfor være identiske, mens andre bør være forskellige, navnlig med hensyn til de myndigheder, der har autorisation til at tilgå dataene i SIS. Reglerne om beskyttelse af personoplysninger bør håndhæves fuldt ud, navnlig princippet om formålsbegrænsning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  Det er nødvendigt at specificere målene for SIS, systemets tekniske arkitektur og finansiering, at fastsætte bestemmelser vedrørende "end-to-end"-driften og -brugen af systemet samt at fastlægge ansvaret for det, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, formålene med og kriterierne for indlæsningen af disse oplysninger, de myndigheder, der har adgang til oplysningerne, brugen af biometriske identifikatorer og yderligere regler for databehandling.

6)  Det er nødvendigt at specificere målene for SIS, systemets tekniske arkitektur og finansiering, at fastsætte bestemmelser vedrørende "end-to-end"-driften og -brugen af systemet samt at fastlægge ansvaret for det, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, formålene med og kriterierne for indlæsningen af disse oplysninger, regler om sletning af indberetninger, de myndigheder, der har adgang til oplysningerne, brugen af biometriske identifikatorer og yderligere regler for databeskyttelse og databehandling.

Begrundelse

I denne forordning bør der også fastlægges regler for sletning af overflødige indberetninger og for spørgsmål om databeskyttelse, der er særlig relevante for SIS.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  De kompetente myndigheder bør i SIS kunne indlæse specifikke oplysninger om en persons eventuelle særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter. Disse oplysninger kan vedrøre kendetegn såsom piercinger, tatoveringer, mærker, ar osv. Data indlæst i SIS må imidlertid i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a ikke omfatte følsomme personoplysninger såsom etnisk oprindelse, religion, handicap, køn eller seksuel orientering.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  SIS omfatter et centralt system (det centrale SIS) og nationale systemer, der indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen. Da SIS er det vigtigste instrument til informationsudveksling i Europa, er det nødvendigt at sikre en uafbrudt drift af systemet på både centralt og nationalt plan. Hver enkelt medlemsstat bør derfor have en delvis eller fuldstændig kopi af SIS-databasen og oprette et system til sikkerhedskopiering af den.

7)  SIS omfatter et centralt system (det centrale SIS) og nationale systemer, der kan indeholde en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen. Da SIS er det vigtigste instrument til informationsudveksling i Europa, er det nødvendigt at sikre en uafbrudt drift af systemet på både centralt og nationalt plan. Der bør derfor være et pålideligt fælles system til sikkerhedskopiering af det centrale SIS (en aktiv/aktiv løsning), som sikrer slutbrugerne uafbrudt adgang til SIS-oplysningerne i tilfælde af svigt, opgraderinger eller vedligeholdelse af det centrale system. Der er brug for betydelige investeringer for at styrke og forbedre det centrale system, dets backupsystemer og kommunikationsinfrastrukturen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  Det er nødvendigt at holde en håndbog med detaljerede bestemmelser om udvekslingen af visse supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der skal træffes som følge af indberetningerne, ajourført. De nationale myndigheder i hver medlemsstat (SIRENE-kontorerne) bør sikre udvekslingen af sådanne oplysninger.

8)  Det er nødvendigt at holde en håndbog (SIRENE-håndbogen) med detaljerede bestemmelser om udvekslingen af visse supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der skal træffes som følge af indberetningerne, ajourført. De nationale myndigheder i hver medlemsstat (SIRENE-kontorerne) bør sikre, at udvekslingen af sådanne oplysninger sker hurtigt og effektiv. I tilfælde af indberetninger vedrørende terrorhandlinger eller vedrørende børn skal SIRENE-kontorerne handle omgående.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For løbende at sikre en effektiv udveksling af supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der ifølge indberetningerne skal træffes, er det hensigtsmæssigt at styrke SIRENE-kontorernes funktion ved at specificere kravene vedrørende disponible ressourcer, brugeruddannelse og svartiden ved forespørgsler fra andre SIRENE-kontorer.

(9)  For at sikre en effektiv udveksling af supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der ifølge indberetningerne skal træffes, er det hensigtsmæssigt at styrke SIRENE-kontorernes funktion ved at specificere kravene vedrørende disponible ressourcer, brugeruddannelse og svartiden ved forespørgsler fra andre SIRENE-kontorer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  For at være i stand til fuldt ud at udnytte SIS' funktionaliteter bør medlemsstaterne sikre, at SIRENE-kontorernes slutbrugere og personale regelmæssigt modtage uddannelse, herunder i datasikkerhed og -beskyttelse. Der bør fastlægges nationale standarder for uddannelse af slutbrugere om principper og praksis for datakvalitet i samarbejde med det nationale SIRENE-kontor. Medlemsstaterne bør tilskynde SIRENE-kontorernes personale til at bistå med at uddanne alle myndigheder, der indlæser indberetninger, med særlig vægt på datakvalitet og optimering af brugen af SIS. Uddannelse skal ske efter retningslinjerne i SIRENE-underviserhåndbogen. SIRENE-kontorerne skal så vidt muligt også foretage udveksling af personale med andre SIRENE-kontorer mindst én gang om året. Medlemsstaterne tilskyndes til at træffe passende foranstaltninger for at undgå tab af kvalifikationer og erfaring i forbindelse med personaleomsætning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i SIS, er korrekte, bør agenturet blive ansvarligt for at højne datakvaliteten ved at indføre et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forlægge medlemsstaterne rapporter.

(11)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i SIS, er korrekte, bør agenturet blive ansvarlig for at højne datakvaliteten ved at indføre et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den. For yderligere at forbedre kvaliteten af dataene i SIS bør agenturet også tilbyde at træne de nationale uddannelsesinstitutioner og, så vidt muligt, SIRENE-personalet og slutbrugerne i brugen af SIS. Træningen bør navnlig fokusere på foranstaltninger til forbedring af SIS-dataenes kvalitet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at muliggøre en bedre overvågning af brugen af SIS til at analysere tendenser med hensyn til strafbare handlinger bør agenturet kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der bør derfor oprettes et centralt statistisk register. Alle statistikker, der udarbejdes, bør ikke indeholde personoplysninger.

(12)  For at muliggøre bedre overvågning af brugen af SIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør agenturet kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der bør derfor oprettes et centralt statistisk register. Ingen statistik, der opbevares i eller udarbejdes af registret, bør indeholde personoplysninger som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20011a.

 

_______________

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  SIS bør omfatte yderligere datakategorier for at gøre det muligt for slutbrugerne at træffe velfunderede afgørelser på grundlag af en indberetning uden at miste tid. For at lette identifikationen af personer og opdage personer med flere identiteter bør datakategorierne vedrørende personer derfor indeholde en henvisning til det personlige identitetsdokument eller -nummer og om muligt en kopi af dette dokument.

(13)  SIS bør omfatte yderligere datakategorier for at gøre det muligt for slutbrugerne at træffe velfunderede afgørelser på grundlag af en indberetning uden at miste tid. For at lette identifikationen af personer og opdage personer med flere identiteter bør indberetningerne vedrørende personer derfor indeholde en henvisning til det personlige identitetsdokument eller -nummer og om muligt en farvekopi af dette dokument.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  SIS bør gøre det muligt at behandle biometriske oplysninger for at sikre en pålidelig identifikation af de pågældende personer. SIS bør i samme forbindelse også gøre det muligt at behandle oplysninger vedrørende personer, hvis identitet er blevet misbrugt (for derved at undgå ubehageligheder på grund af fejlidentifikation), idet der dog skal træffes passende sikkerhedsforanstaltninger, navnlig hvad angår den pågældende persons samtykke og strenge begrænsninger af de formål, hvortil sådanne oplysninger kan behandles på lovlig vis.

(15)  SIS bør gøre det muligt at behandle biometriske oplysninger for at sikre en pålidelig identifikation af de pågældende personer. Indlæsningen og brugen af fotografier, ansigtsbilleder, daktyloskopiske oplysninger eller DNA må under ingen omstændigheder gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de forfulgte mål, skal være tilladt i henhold til EU-retten, skal ske under respekt for de grundlæggende rettigheder, herunder hensynet til barnets tarv, og skal være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om databeskyttelse i SIS-retsinstrumenterne, i forordning (EU) 2016/679 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6801a. SIS bør i samme forbindelse også gøre det muligt at behandle oplysninger vedrørende personer, hvis identitet er blevet misbrugt (for derved at undgå ubehageligheder på grund af fejlidentifikation), idet der dog skal træffes passende sikkerhedsforanstaltninger, navnlig hvad angår den pågældende persons samtykke og strenge begrænsninger af de formål, hvortil sådanne personlige oplysninger kan behandles på lovlig vis.

 

_____________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at hver gang slutbrugerne har ret til at foretage en søgning i en af de nationale politi- eller immigrationsmyndigheders databaser, søger de samtidig også i SIS, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68045. Det bør sikre, at SIS fungerer som den vigtigste kompenserende foranstaltning inden for området uden kontrol ved de indre grænser og i højere grad kan bidrage til at bekæmpe den grænseoverskridende dimension af kriminalitet og kriminelles mobilitet.

(16)  Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at hver gang slutbrugerne har ret til at foretage en søgning i en af de nationale politi- eller immigrationsmyndigheders databaser, søger de samtidig også i SIS, med fuld respekt for artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 og artikel 5 i forordning (EU) 2016/679. Det bør sikre, at SIS fungerer som den vigtigste kompenserende foranstaltning inden for området uden kontrol ved de indre grænser og i højere grad kan bidrage til at bekæmpe den grænseoverskridende dimension af kriminalitet og kriminelles mobilitet.

__________________

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

 

 

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Denne forordning bør fastsætte betingelserne for anvendelsen af daktylografiske oplysninger og ansigtsbilleder til brug ved identifikation. Anvendelsen af ansigtsbilleder til identifikationsformål i SIS bør desuden medvirke til at sikre sammenhæng i grænsekontrolprocedurerne, når det kræves, at identifikationen og kontrollen af identiteten sker ved brug af fingeraftryk og ansigtsbilleder. Det bør være obligatorisk at søge med daktylografiske oplysninger, hvis der er den mindste tvivl om en persons identitet. Ansigtsbilleder bør kun bruges til identifikation i forbindelse med regelmæssig grænsekontrol i selvbetjeningsautomater og e-gates.

(17)  Denne forordning bør fastsætte betingelserne for anvendelsen af daktyloskopiske oplysninger, fotografier og ansigtsbilleder til brug ved identifikation. Anvendelsen af daktyloskopiske oplysninger og ansigtsbilleder til identifikationsformål i SIS bør desuden medvirke til at sikre sammenhæng i grænsekontrolprocedurerne, når det kræves, at identifikationen og kontrollen af identiteten sker ved brug af fingeraftryk og ansigtsbilleder. Det bør være obligatorisk at søge med daktyloskopiske oplysninger, hvis personens identitet ikke kan fastslås på andre måder. Der kan foretages en fingeraftrykssøgning inden optagelse af en ny indberetning for at kontrollere, om personen allerede findes i SIS under en anden identitet eller i en anden indberetning. Ansigtsbilleder bør kun bruges til identifikation i forbindelse med regelmæssig grænsekontrol i selvbetjeningsautomater og e-gates.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Indførelsen af en automatiseret tjeneste til identifikation af fingeraftryk i SIS supplerer den eksisterende Prümmekanisme om gensidig grænseoverskridende onlineadgang til bestemte nationale DNA-databaser og automatiserede systemer til identifikation af fingeraftryk46. Prümmekanismen muliggør interkonnektivitet mellem nationale fingeraftryksidentifikationssystemer, hvorved en medlemsstat kan sende en anmodning for at få fastslået, om en gerningsmand, hvis fingeraftryk er blevet fundet, er kendt i andre medlemsstater. Ved hjælp af Prümmekanismen kontrolleres det dog kun, om den person, som fingeraftrykkene stammer, på et eller andet tidspunkt er blevet kendt, således at hvis gerningsmanden først senere genkendes i en af de andre medlemsstater, vil den pågældende ikke nødvendigvis blive fanget. En fingeraftrykssøgning i SIS gør det muligt aktivt at søge efter gerningsmanden. Det bør derfor være muligt at indlæse fingeraftryk fra en ukendt gerningsmand i SIS, forudsat at fingeraftrykkene stammer fra en person, der med stor sandsynlighed kan identificeres som gerningsmanden til grov kriminalitet eller en terrorhandling. Det er navnlig tilfældet, hvis fingeraftrykkene findes på et våben eller en anden genstand, der er blevet brugt til en strafbar handling. Alene det forhold, at der findes fingeraftryk på gerningsstedet, bør ikke anses som værende et udtryk for, at der er stor sandsynlighed for, at fingeraftrykkene stammer fra gerningsmanden. En anden forudsætning for at indlæse en indberetning bør være, at det ikke er muligt at fastslå gerningsmandens identitet ved hjælp af andre nationale, europæiske eller internationale databaser. Hvis en sådan fingeraftrykssøgning fører til et potentielt match, bør medlemsstaten foretage yderligere kontrol med deres fingeraftryk, eventuelt med inddragelse af fingeraftrykseksperter, for at fastslå, om fingeraftrykkene i SIS stammer fra den pågældende person, og fastslå personens identitet. Procedurerne bør være omfattet af national lovgivning. Hvis den person, fingeraftrykkene stammer fra, identificeres som en "ukendt eftersøgt person" i SIS, kan det i væsentlig grad bidrage til efterforskningen, og det kan føre til anholdelse af den pågældende, forudsat at alle betingelser herfor er opfyldt.

(18)  Indførelsen af en automatiseret tjeneste til identifikation af fingeraftryk i SIS supplerer den eksisterende Prümmekanisme om gensidig grænseoverskridende onlineadgang til bestemte nationale DNA-databaser og automatiserede systemer til identifikation af fingeraftryk46. Prümmekanismen muliggør interkonnektivitet mellem nationale fingeraftryksidentifikationssystemer, hvorved en medlemsstat kan sende en anmodning for at få fastslået, om en gerningsmand, hvis fingeraftryk er blevet fundet, er kendt i andre medlemsstater. Ved hjælp af Prümmekanismen kontrolleres det dog kun, om den person, som fingeraftrykkene stammer, på et eller andet tidspunkt er blevet kendt, således at hvis gerningsmanden først senere genkendes i en af de andre medlemsstater, vil den pågældende ikke nødvendigvis blive fanget. En daktyloskopisk datasøgning i SIS gør det muligt aktivt at søge efter gerningsmanden. Det bør derfor være muligt at indlæse daktyloskopiske oplysninger fra en ukendt gerningsmand i SIS, forudsat at disse oplysninger stammer fra en person, der med meget stor sandsynlighed kan identificeres som gerningsmanden til grov kriminalitet eller en terrorhandling. Det er navnlig tilfældet, hvis de daktyloskopiske oplysninger findes på et våben eller en anden genstand, der er blevet brugt til en strafbar handling. Den blotte tilstedeværelse af daktyloskopiske oplysninger på gerningsstedet bør ikke anses for at indikere en meget stor sandsynlighed for, at dataene stammer fra gerningsmanden. En anden forudsætning for at indlæse en indberetning bør være, at det ikke er muligt at fastslå gerningsmandens identitet ved hjælp af andre nationale, europæiske eller internationale databaser. Hvis en sådan fingeraftrykssøgning fører til et potentielt match, bør medlemsstaten foretage yderligere kontrol med deres fingeraftryk, eventuelt med inddragelse af fingeraftrykseksperter, for at fastslå, om fingeraftrykkene i SIS stammer fra den pågældende person, og fastslå personens identitet. Procedurerne bør være omfattet af national lovgivning. Hvis den person, fingeraftrykkene stammer fra, identificeres som en "ukendt eftersøgt person" i SIS, kan det i væsentlig grad bidrage til efterforskningen, og det kan føre til anholdelse af den pågældende, forudsat at alle betingelser herfor er opfyldt.

__________________

__________________

46 Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1). Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

46 Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1). Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Det bør være muligt at sammenligne fingeraftryk, der findes på et gerningssted, med fingeraftryk i SIS, hvis det kan fastslås, at der er stor sandsynlighed for, at de stammer fra gerningsmanden til grov kriminalitet eller en terrorhandling. Ved grov kriminalitet bør forstås de strafbare handlinger, der er opført på listen i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA47, og ved "terrorhandling" bør forstås de strafbare handlinger i henhold til national lovgivning, der er omhandlet i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA48.

(19)  Det bør være muligt at sammenligne fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk og håndaftryk, der findes på et gerningssted, med daktylografiske oplysninger i SIS, hvis det kan fastslås, at der er meget stor sandsynlighed for, at de stammer fra gerningsmanden til grov kriminalitet eller en terrorhandling, og forudsat, at de kompetente myndigheder ikke har kunnet fastslå vedkommendes identitet via en anden national, EU- eller international database.

__________________

 

47Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

 

48 Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Det bør være muligt at tilføje DNA-profiler i de tilfælde, hvor der ikke er daktylografiske oplysninger til rådighed, og kun autoriserede brugere bør have adgang til disse profiler. DNA-profiler bør gøre det lettere at identificere savnede personer, der har brug for beskyttelse, navnlig savnede børn, bl.a. ved at tillade brugen af forældres eller søskendes DNA-profiler for at lette identifikationen. DNA-data bør ikke indeholde henvisninger til racemæssig oprindelse.

(20)  Det bør i ganske få, klart definerede tilfælde være muligt at tilføje DNA-profiler, hvis der ikke er daktyloskopiske oplysninger til rådighed, og kun autoriserede brugere bør have adgang til disse profiler. DNA-profiler bør gøre det lettere at identificere savnede personer, der har brug for beskyttelse, navnlig savnede børn, bl.a. ved at tillade brugen af forældres eller søskendes DNA-profiler for at lette identifikationen. DNA-data bør ikke indeholde henvisninger til racemæssig oprindelse eller sundhedsoplysninger eller afsløre andre følsomme data.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  SIS bør omfatte indberetninger om savnede personer for at sikre beskyttelsen af dem eller forhindre trusler mod den offentlige sikkerhed. Optagelsen af indberetninger i SIS vedrørende børn, der er i fare for at blive bortført (det vil sige for at forhindre fremtidige skader, der endnu ikke er sket, som i tilfælde af børn, der er i fare for at blive bortført af en forælder), bør begrænses; det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om strenge og hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. I tilfælde af børn bør disse indberetninger og de tilsvarende procedurer tjene barnets tarv, jf. artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder.

(23)  SIS bør omfatte indberetninger om savnede personer for at sikre beskyttelsen af dem eller forhindre trusler mod den offentlige sikkerhed. Optagelsen af indberetninger i SIS vedrørende børn, der er i fare for at blive bortført (det vil sige for at forhindre fremtidige skader, der endnu ikke er sket, som i tilfælde af børn, der er i fare for at blive bortført, for at blive fjernet fra medlemsstaten med henblik på tortur, seksuel eller kønsbaseret vold eller for at blive offer for de aktiviteter, der er anført i artikel 6-10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5411a, bør begrænses. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om strenge og hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, herunder en bestemmelse om, at optagelse af en sådan indberetning kun kan ske efter afgørelse fra en retslig myndighed. I tilfælde af børn bør disse indberetninger og de tilsvarende procedurer tjene barnets tarv, jf. artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 3 i FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder. De retshåndhævende myndigheders afgørelser om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i anledning af en indberetning om et barn, bør træffes i samarbejde med myndigheder, der varetager beskyttelsen af børn. Den nationale hotline for savnede børn bør informeres.

 

_____________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  I forbindelse med indberetninger om børn, der er i fare, bør den kompetente retslige myndighed ved sin vurdering af, om der foreligger der en konkret og åbenbar risiko for, at et barn ulovligt og umiddelbart kan blive fjernet fra medlemsstaten, tage hensyn til barnets personlige forhold og omgivende miljø.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24)  Der bør indføres en ny procedure i tilfælde af mistanke om terrorisme og grov kriminalitet, som gør det muligt at stoppe og afhøre en person, der mistænkes for at have begået grov kriminalitet, eller hvor der er grund til at antage, at den pågældende vil begå grov kriminalitet, for derved at give den indberettende medlemsstat flest mulige oplysninger. Den nye procedure bør ikke indebære, at den pågældende person kropsvisiteres eller anholdes. Den bør dog give tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse om fremtidige foranstaltninger. Ved grov kriminalitet bør forstås de strafbare handlinger, der er opført på listen i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA.

24)  Uden at det berører mistænktes og tiltaltes rettigheder, navnlig deres ret til advokatbistand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU1abør der indføres en ny procedure for tilfælde, hvor der er velbegrundet mistanke om, at en person agter eller er i færd med at begå grov kriminalitet, eller hvor de relevante oplysninger er nødvendige for at fuldbyrde en strafferetlig dom over en person, der er dømt for grov kriminalitet, eller hvor der er grund til at antage, at den pågældende vil begå grov kriminalitet, således at det bliver muligt at stoppe og afhøre vedkommende for derved at give den indberettende medlemsstat flest mulige oplysninger (undersøgelseskontrol). Den nye procedure bør ikke indebære, at den pågældende person kropsvisiteres eller anholdes. Den bør dog give tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse om fremtidige foranstaltninger.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Det bør være muligt for en medlemsstat at indsætte en anmærkning, en såkaldt påtegning, på en indberetning om, at de foranstaltninger, der skal træffes på grundlag af indberetningen, ikke vil blive truffet på dens område. Når der foretages indberetninger med henblik på overgivelse, bør intet i denne forordning opfattes således, at det fraviger eller hindrer anvendelsen af bestemmelserne i rammeafgørelse 2002/584/RIA. Beslutningen om at indsætte en påtegning på en indberetning bør kun baseres på de grunde til at afslå overgivelse, der er fastsat i nævnte rammeafgørelse.

(26)  Det bør være muligt for en medlemsstat at indsætte en anmærkning, en såkaldt påtegning, på en indberetning om, at de foranstaltninger, der skal træffes på grundlag af indberetningen, herunder i forbindelse med indberetninger med henblik på undersøgelseskontrol, ikke vil blive truffet på dens område. Når der foretages indberetninger med henblik på overgivelse, bør intet i denne forordning opfattes således, at det fraviger eller hindrer anvendelsen af bestemmelserne i rammeafgørelse 2002/584/RIA. Beslutningen om at indsætte en påtegning på en indberetning bør kun baseres på de grunde til at afslå overgivelse, der er fastsat i nævnte rammeafgørelse.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Indberetninger bør ikke opbevares længere i SIS, end det er nødvendigt af hensyn til det formål, der lå til grund for optagelsen af dem. For at mindske den administrative byrde for forskellige myndigheder, der er involveret i behandlingen af oplysninger om enkeltpersoner til forskellige formål, er det hensigtsmæssigt at tilpasse opbevaringsfristen for indberetninger vedrørende personer til opbevaringsfristen for indberetninger med henblik på tilbagesendelse og vedrørende ulovligt ophold. Desuden forlænger medlemsstaterne regelmæssigt udløbsdatoen for indberetninger vedrørende personer, hvis det ikke har været muligt at træffe den krævede foranstaltning inden for det oprindelige tidsrum. Opbevaringsfristen for indberetninger vedrørende personer bør derfor højst være på fem år. Generelt bør indberetninger vedrørende personer automatisk slettes i SIS efter fem år, undtagen i tilfælde af indberetninger med henblik på diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol. Disse indberetninger bør slettes efter et år. Indberetninger vedrørende genstande, der er optaget med henblik på diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol, bør automatisk slettes i SIS efter et år, da de altid er knyttet til personer. Indberetninger om genstande, der skal beslaglægges eller anvendes som bevismidler, bør automatisk slettes i SIS efter fem år, da sandsynligheden for at finde dem herefter er meget lille, og deres økonomiske værdi er betydeligt forringet. Indberetninger om udstedte identitetsdokumenter eller blankoidentitetsdokumenter bør opbevares i 10 år, da dokumenters gyldighedsperiode er 10 år fra udstedelsestidspunktet. Beslutningerne om at opbevare indberetninger om personer bør baseres på en samlet individuel vurdering. Medlemsstaterne bør undersøge indberetninger om personer inden for den fastsatte frist og føre statistik over antallet af indberetninger vedrørende personer, i forbindelse med hvilke opbevaringsfristen er blevet forlænget.

(29)  Indberetninger bør ikke opbevares længere i SIS, end det er nødvendigt af hensyn til de specifikke formål, der lå til grund for optagelsen af dem. Undersøgelsesfristen for indberetninger vedrørende personer bør derfor højst være på tre år. Generelt bør indberetninger vedrørende personer slettes i SIS efter tre år, undtagen i tilfælde af indberetninger med henblik på diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol. Disse indberetninger bør slettes efter et år. Indberetninger vedrørende genstande, der er optaget med henblik på diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol, bør automatisk slettes i SIS efter et år, da de altid er knyttet til personer. Indberetninger om genstande, der skal beslaglægges eller anvendes som bevismidler, bør automatisk slettes i SIS efter fem år, da sandsynligheden for at finde dem herefter er meget lille, og deres økonomiske værdi er betydeligt forringet. Indberetninger om udstedte identitetsdokumenter eller blankoidentitetsdokumenter bør opbevares i 10 år, da dokumenters gyldighedsperiode er 10 år fra udstedelsestidspunktet. Beslutningerne om at opbevare indberetninger om personer bør baseres på en samlet individuel vurdering. Medlemsstaterne bør undersøge indberetninger om personer inden for den fastsatte frist og føre statistik over antallet af indberetninger vedrørende personer, i forbindelse med hvilke opbevaringsfristen er blevet forlænget.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Ved angivelse og forlængelse af udløbsdatoen for indberetninger i SIS bør der kræves sikring af den fornødne proportionalitet, idet det skal undersøges, om en konkret sag er så egnet, relevant og vigtigt, at der bør optages en indberetning i SIS. Strafbare handlinger i medfør af artikel 1, 2, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme1a udgør en meget alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed, den enkeltes livsintegritet og samfundet, og disse strafbare handlinger er meget svære at forebygge, opdage og efterforske inden for et område uden kontrol ved de indre grænser, hvor potentielle lovovertrædere frit kan bevæge sig rundt. Hvis en person eller en genstand eftersøges i forbindelse med sådanne strafbare handlinger, er det altid nødvendigt at foretage en tilsvarende indberetning i SIS om personer, der er eftersøgt med henblik på strafferetsforfølgelse, personer eller genstande, der er genstand for diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol samt genstande, der skal beslaglægges, da ingen andre midler ville være effektive med henblik herpå.

(30)  Ved angivelse og forlængelse af udløbsdatoen for indberetninger i SIS bør der kræves sikring af den fornødne proportionalitet, idet det skal undersøges, om en konkret sag er så egnet, relevant og vigtigt, at der bør optages en indberetning i SIS. Strafbare handlinger i medfør af direktiv (EU) 2017/541 udgør en meget alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed, den enkeltes livsintegritet og samfundet, og disse strafbare handlinger er meget svære at forebygge, opdage og efterforske inden for et område uden kontrol ved de indre grænser, hvor potentielle lovovertrædere frit kan bevæge sig rundt. Hvis en person eller en genstand eftersøges i forbindelse med sådanne strafbare handlinger, er det altid nødvendigt at foretage en tilsvarende indberetning i SIS om personer, der er eftersøgt med henblik på strafferetsforfølgelse, personer eller genstande, der er genstand for diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol samt genstande, der skal beslaglægges, da ingen andre midler ville være effektive med henblik herpå.

__________________

 

1aRådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Det er nødvendigt at skabe klarhed omkring sletning af indberetninger. En indberetning bør kun opbevares i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for optagelsen af den. I lyset af medlemsstaternes forskelligartede praksis, hvad angår fastsættelsen af det tidspunkt, hvor en indberetning har opfyldt sit formål, er det hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede kriterier for hver indberetningskategori, som gør det muligt at fastslå, hvornår en indberetning skal slettes i SIS.

(31)  Det er nødvendigt at fastsætte regler om sletning af indberetninger. En indberetning bør kun opbevares i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for optagelsen af den. I lyset af medlemsstaternes forskelligartede praksis, hvad angår fastsættelsen af det tidspunkt, hvor en indberetning har opfyldt sit formål, er det hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede kriterier for hver indberetningskategori, som gør det muligt at fastslå, hvornår en indberetning skal slettes i SIS.

Begrundelse

Konsekvensændring.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  SIS-oplysningernes integritet er af allerstørste betydning. Der bør træffes passende sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af SIS-oplysninger på centralt og nationalt plan for at sikre oplysningernes "end-to-end"-sikkerhed. De myndigheder, der er involveret i datahandling, bør være underlagt sikkerhedskravene i denne forordning og følge en ensartet procedure for rapportering af hændelser.

(32)  SIS-oplysningernes integritet er af allerstørste betydning. Der bør træffes passende sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af SIS-oplysninger på centralt og nationalt plan for at sikre oplysningernes "end-to-end"-sikkerhed. De myndigheder, der er involveret i databehandling, bør være underlagt sikkerhedskravene i denne forordning, være korrekt uddannet til formålet, følge en ensartet procedure for rapportering af hændelser og være informeret om alle lovovertrædelser og strafferetlige sanktioner i forbindelse hermed.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

33)  Oplysninger, der er behandlet i SIS i medfør af denne forordning, bør ikke videregives til eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer. Det er dog hensigtsmæssigt at styrke samarbejdet mellem EU og Interpol ved at fremme en effektiv udveksling af pasoplysninger. Når personoplysninger i SIS videregives til Interpol, bør de være sikret et passende beskyttelsesniveau på grundlag af en aftale, der indeholder strenge sikkerhedskrav og betingelser.

33)  Oplysninger, der er behandlet i SIS, og tilknyttede supplerende oplysninger, der er udvekslet, i henhold til denne forordning, bør ikke videregives til eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Det er hensigtsmæssigt at give adgang til SIS for de myndigheder, der er ansvarlige for registrering af motorkøretøjer, skibe og luftfartøjer, således at de kan kontrollere, om transportmidlet allerede er eftersøgt i en medlemsstat med henblik på beslaglæggelse eller kontrol. Der bør gives direkte adgang for myndigheder, der er statslige organer. Denne adgang bør begrænses til indberetninger vedrørende de respektive transportmidler og deres registreringsdokument eller nummerplade. Følgelig bør bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/200651 medtages i nærværende forordning og førstnævnte forordning ophæves.

(34)  Det er hensigtsmæssigt at give direkte adgang til SIS for kompetente myndigheder, der er ansvarlige for registrering af motorkøretøjer, skibe og luftfartøjer, således at de kan kontrollere, om transportmidlet allerede er eftersøgt i en medlemsstat med henblik på beslaglæggelse eller kontrol. Denne adgang bør begrænses til indberetninger vedrørende de respektive transportmidler og deres registreringsdokument eller nummerplade. Følgelig bør bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/200651 medtages i nærværende forordning og førstnævnte forordning ophæves.

__________________

__________________

51Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1).

51Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

35)  De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 bør finde anvendelse på de kompetente nationale myndigheders databehandling med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af grov kriminalitet eller terrorhandlinger eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67952 og direktiv (EU) 2016/680 bør specificeres yderligere i denne forordning, når det er nødvendigt.

35)  De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 bør finde anvendelse på medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af grov kriminalitet eller terrorhandlinger, retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner samt beskyttelse mod trusler mod den offentlige sikkerhed. Kun udpegede myndigheder, der er ansvarlige for forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhandlinger eller anden form for grov kriminalitet og som medlemsstaterne kan garantere anvender alle bestemmelserne i denne forordning og i direktiv (EU) 2016/680 som gennemført i national lovgivning på en måde underlagt kontrol ved de kompetente myndigheder, herunder den tilsynsmyndighed, der er etableret i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, og hvis anvendelse af denne forordning er underlagt evaluering gennem den mekanisme, der er oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013, bør have ret til at konsultere oplysningerne i SIS.

__________________

 

52Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Forordning (EU) 2016/679 bør finde anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, når direktiv (EU) 2016/680 ikke finder anvendelse. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200153 bør finde anvendelseEU-institutionernes og -organernes behandling af personoplysninger, når de udfører deres opgaver i medfør af denne forordning.

(36)  Forordning (EU) 2016/679 bør finde anvendelse på de nationale myndigheders behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, medmindre medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager en sådan behandling med henblikat forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølgestraffelovsovertrædelser, udføre strafferetlige sanktioner eller beskytte mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

__________________

 

53Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

 

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

36a)  Forordning (EF) nr. 45/2001 bør finde anvendelse på EU-institutionernes og -organernes behandling af personoplysninger, når de udfører deres opgaver i medfør af nærværende forordning.

 

 

 

 

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 36 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

36b.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/7941a bør finde anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 36 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

36c.  Bestemmelserne i direktiv (EU) 2016/680, forordning (EU) 2016/679, forordning (EU) 2016/794 og forordning (EF) nr. 45/2001 bør i nødvendigt omfang specificeres yderligere i nærværende forordning.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Bestemmelserne i afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet finder anvendelse på Eurojusts behandling af SIS-oplysninger, bl.a. hvad angår de beføjelser, den fælles kontrolinstans, der blev oprettet i medfør af nævnte afgørelse, har til at føre tilsyn med Eurojusts aktiviteter, og erstatningsansvaret for Eurojusts eventuelt ulovlige behandling af personoplysninger. Hvis Eurojusts søgninger i SIS viser, at findes en indberetning fra en medlemsstat, kan Eurojust ikke træffe de nødvendige foranstaltninger. Det bør derfor underrette den pågældende medlemsstat, så den kan følge op på sagen.

(38)  Rådets afgørelse 2002/187/RIA55 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet [10] bør finde anvendelse på Eurojusts behandling af personoplysninger i SIS, bl.a. hvad angår de beføjelser, den fælles kontrolinstans, der blev oprettet i medfør af nævnte afgørelse, har til at føre tilsyn med Eurojusts aktiviteter, og erstatningsansvaret for Eurojusts eventuelt ulovlige behandling af personoplysninger. Hvis søgninger foretaget af Eurojusts nationale medlemmer og deres assistenter i SIS viser, at findes en indberetning fra en medlemsstat, bør Eurojust ikke kunne træffe de nødvendige foranstaltninger. Det bør derfor straks underrette den pågældende medlemsstat, så den kan følge op på sagen.

__________________

__________________

55 Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).

55 Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  De nationale uafhængige tilsynsmyndigheder bør overvåge lovligheden af medlemsstaternes behandling af personoplysninger i relation til nærværende forordning. Der bør fastsættes bestemmelser om de registreredes ret til at få adgang til, berigtige og slette deres personoplysninger i SIS, og deres adgang til retsmidler ved nationale domstole, og det samme gælder den gensidige anerkendelse af domme. Det er derfor hensigtsmæssigt at kræve årlige statistikker fra medlemsstaterne.

(41)  De nationale uafhængige tilsynsmyndigheder, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2016/680 (EU) (tilsynsmyndighederne) bør overvåge lovligheden af medlemsstaternes behandling af personoplysninger i relation til nærværende forordning, herunder udveksling af supplerende oplysninger, og bør tildeles de fornødne midler til at udføre denne opgave. Der bør fastsættes bestemmelser om de registreredes ret til at få adgang til samt få berigtiget, begrænset forarbejdningen af og slettet deres personoplysninger i SIS, om deres adgang til retsmidler ved nationale domstole samt om gensidig anerkendelse af domme. Det er derfor hensigtsmæssigt at kræve årlige statistikker fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

42a)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør overvåge EU-institutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne bør samarbejde om tilsynet med SIS.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  I forordning (EU) 2016/794 (Europolforordningen) fastsættes det, at Europol skal støtte og styrke de kompetente nationale myndigheders indsats for og deres gensidige samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og grov kriminalitet og udarbejde strategiske analyser og trusselsvurderinger. Udvidelsen af Europols adgangsrettigheder til indberetninger i SIS om savnede personer bør yderligere forbedre Europols kapacitet til at give de nationale retshåndhævende myndigheder omfattende operationel og analytisk støtte, hvad angår menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn, også online. Det vil bidrage til en bedre forebyggelse af disse strafbare handlinger, beskyttelsen af potentielle ofre og efterforskningen i forbindelse med gerningsmænd. Europols Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet ville også få gavn af Europols nye adgang til indberetninger i SIS om savnede personer, herunder sager om rejsende sexforbrydere og seksuelt misbrug online af børn, der kan være registreret som savnede. Da Europols Europæiske Center for Migrantsmugling spiller en stor strategisk rolle i forbindelse med bekæmpelsen af bagmændene bag irregulær migration, bør det have adgang til indberetninger om personer, der er nægtet indrejse eller ophold på en medlemsstats område, enten af strafferetlige årsager eller fordi de pågældende ikke opfylder betingelserne for at få visum og ophold.

(43)  I forordning (EU) 2016/794 (Europolforordningen) fastsættes det, at Europol skal støtte og styrke de kompetente nationale myndigheders indsats for og deres gensidige samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og grov kriminalitet og udarbejde strategiske analyser og trusselsvurderinger. Udvidelsen af Europols adgangsrettigheder til indberetninger i SIS om savnede personer bør yderligere forbedre Europols kapacitet til at give de nationale retshåndhævende myndigheder omfattende operationel og analytisk støtte, hvad angår menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn, også online. Det vil bidrage til en bedre forebyggelse af disse strafbare handlinger, beskyttelsen af potentielle ofre og efterforskningen i forbindelse med gerningsmænd. Europols Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet ville også få gavn af Europols nye adgang til indberetninger i SIS om savnede personer, herunder sager om rejsende sexforbrydere og seksuelt misbrug online af børn, der kan være registreret som savnede.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  For at lukke hullerne med hensyn til udveksling af oplysninger om terrorisme, navnlig udenlandske krigere – i tilfælde, hvor overvågning af deres bevægelser er afgørende – bør medlemsstaterne udveksle oplysninger om terrorismerelateret aktivitet samt hit og beslægtede oplysninger med Europol, samtidig med at de optager en indberetning i SIS. Det bør gøre det muligt for Europols Europæiske Center for Terrorbekæmpelse at kontrollere, om der findes yderligere relevante oplysninger i Europols databaser og foretage analyser af høj kvalitet, der bidrager til at optrevle terrornetværk og om muligt forhindre deres angreb.

(44)  For at lukke hullerne med hensyn til udveksling af oplysninger om terrorisme, navnlig udenlandske krigere – i tilfælde, hvor overvågning af deres bevægelser er afgørende – bør medlemsstaterne udveksle oplysninger om terrorismerelateret aktivitet samt hit, beslægtede oplysninger og oplysninger i tilfælde af, at de nødvendige foranstaltninger ikke kan træffes, med Europol, samtidig med at de optager en indberetning i SIS. En sådan udveksling af oplysninger bør ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser i forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Det er desuden nødvendigt at fastsætte klare regler for Europol om behandling og download af SIS-oplysninger, så agenturet så vidt muligt kan gøre brug af SIS, forudsat at databeskyttelsesstandarderne i denne forordning og forordning (EU) 2016/794 overholdes. Hvis Europols søgninger i SIS viser, at der findes en indberetning fra en medlemsstat, må Europol ikke træffe de fornødne foranstaltninger. Det bør derfor underrette den pågældende medlemsstat, så den kan følge op på sagen.

(45)  Det er desuden nødvendigt at fastsætte klare regler for Europol om behandling og download af SIS-oplysninger, så agenturet så vidt muligt kan gøre brug af SIS, forudsat at databeskyttelsesstandarderne i denne forordning og forordning (EU) 2016/794 overholdes. Hvis Europols søgninger i SIS viser, at der findes en indberetning fra en medlemsstat, må Europol ikke træffe de fornødne foranstaltninger. Det bør derfor straks underrette den pågældende medlemsstat, så den kan følge op på sagen.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 er det for så vidt angår denne forordning fastsat, at værtsmedlemsstaten skal bemyndige de europæiske grænse- og kystvagthold eller de hold bestående af medarbejdere, der beskæftiger sig med tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og som er indsat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, til at søge i europæiske databaser, hvis denne søgning er nødvendig for at opfylde operationelle mål, der er fastsat i den operationelle plan for grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Andre relevante EU-agenturer, navnlig Det Europæiske Asylstøttekontor og Europol, kan som en del af deres migrationsstyringsstøttehold også indsætte sagkyndige, der ikke er ansat hos disse EU-agenturer. Formålet med at indsætte de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene af medarbejdere, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, og migrationsstyringsstøtteholdene er at sikre teknisk og operativ forstærkning til de medlemsstater, der anmoder om det, navnlig de medlemsstater, som oplever uforholdsmæssigt store udfordringer med hensyn til migration. Varetagelsen af de opgaver, der tildeles de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene bestående af personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, og migrationsstyringsstøtteholdene, kræver adgang til SIS via en teknisk grænseflade hos Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med forbindelse til det centrale SIS. I de tilfælde, hvor søgninger foretaget af et eller flere hold medarbejdere i SIS registrerer en indberetning fra en medlemsstat, må et holdmedlem eller personalet ikke træffe de nødvendige foranstaltninger, medmindre det får bemyndigelse til det af værtsmedlemsstaten. Derfor bør agenturet underrette den pågældende medlemsstat, så den kan følge op på sagen.

(46)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 er det for så vidt angår denne forordning fastsat, at værtsmedlemsstaten skal bemyndige medlemmerne af de hold, der er omhandlet i artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) 2016/1624, og som er indsat af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, til at søge i europæiske databaser, hvis denne søgning er nødvendig for at opfylde operationelle mål, der er fastsat i den operationelle plan for grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Andre relevante EU-agenturer, navnlig Det Europæiske Asylstøttekontor og Europol, kan som en del af deres migrationsstyringsstøttehold også indsætte sagkyndige, der ikke er ansat hos disse EU-agenturer. Formålet med at indsætte de hold, der er omhandlet i artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) 2016/1624, og migrationsstyringsstøtteholdene er at sikre teknisk og operativ forstærkning til de medlemsstater, der anmoder om det, navnlig de medlemsstater, som oplever uforholdsmæssigt store udfordringer med hensyn til migration. Varetagelsen af de opgaver, der tildeles de hold, der er omhandlet i artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) 2016/1624, og migrationsstyringsstøtteholdene, kræver adgang til SIS via en teknisk grænseflade hos Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med forbindelse til det centrale SIS. I de tilfælde, hvor søgninger foretaget af et eller flere hold medarbejdere i SIS registrerer en indberetning fra en medlemsstat, må et holdmedlem eller personalet ikke træffe de nødvendige foranstaltninger, medmindre det får bemyndigelse til det af værtsmedlemsstaten. Derfor bør agenturet underrette den pågældende medlemsstat, så den kan følge op på sagen.

__________________

__________________

56 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

56 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  I overensstemmelse med Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)57 skal den centrale ETIAS-enhed under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning endvidere via ETIAS foretage kontrol i SIS for at vurdere ansøgninger om rejsetilladelser, som bl.a. kræver, at det fastslås, om tredjelandsstatsborgere, der ansøger om en rejsetilladelse, er omfattet af en SIS-indberetning. Til dette formål bør den centrale ETIAS-enhed under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning også have adgang til SIS i det omfang, det er nødvendigt for at varetage dets mandat, det vil sige adgang til alle indberetningskategorier vedrørende personer og indberetninger vedrørende blankoidentitetsdokumenter eller udstedte identitetsdokumenter.

[(47)  I overensstemmelse med [Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)], skal den centrale ETIAS-enhed etableret under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning endvidere via ETIAS foretage kontrol i SIS for at vurdere ansøgninger om rejsetilladelser, som bl.a. kræver, at det fastslås, om tredjelandsstatsborgere, der ansøger om en rejsetilladelse, er omfattet af en SIS-indberetning. Til dette formål bør den centrale ETIAS-enhed under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning også have adgang til SIS i det omfang, det er strengt nødvendigt for at varetage dets mandat, det vil sige adgang til alle indberetningskategorier om tredjelandsstatsborgere, om hvem der er foretaget en indberetning vedrørende indrejse og ophold, og som er omfattet af restriktive foranstaltninger, der skal forhindre indrejse i eller transit gennem medlemsstater.]

__________________

75 COM(2016)731 final.

 

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Visse aspekter af SIS kan på grund af deres tekniske art, detaljeringsgrad og behov for regelmæssig ajourføring ikke dækkes fuldt ud af bestemmelserne i denne forordning. Dette gælder bl.a. tekniske regler om indlæsning af oplysninger, ajourføring, sletning og søgning efter oplysninger, datakvalitet og regler for søgning vedrørende biometriske identifikatorer, bestemmelser om forenelighed og prioritering af indberetninger, tilføjelse af påtegninger, forbindelser mellem indberetninger, specificering af nye genstandskategorier inden for kategorierne for teknisk og elektronisk udstyr, fastsættelse af udløbsdatoen for indberetninger inden for den maksimale frist og udveksling af supplerende oplysninger. Gennemførelsesbeføjelserne i forbindelse med disse aspekter bør derfor tillægges til Kommissionen. De tekniske regler for søgning i indberetninger bør tage hensyn til, at de nationale applikationer skal fungere problemfrit.

(48)  Visse aspekter af SIS kan på grund af deres tekniske art, detaljeringsgrad og behov for regelmæssig ajourføring ikke dækkes fuldt ud af bestemmelserne i denne forordning. Dette gælder bl.a. tekniske regler om indlæsning af oplysninger, ajourføring, sletning og søgning efter oplysninger, datakvalitet, tilføjelse af påtegninger, forbindelser mellem indberetninger, specificering af nye genstandskategorier inden for kategorierne for teknisk og elektronisk udstyr og fastsættelse af udløbsdatoen for indberetningskategorier inden for den maksimale frist. Gennemførelsesbeføjelserne i forbindelse med disse aspekter bør derfor tillægges til Kommissionen. De tekniske regler for søgning i indberetninger bør tage hensyn til, at de nationale applikationer skal fungere problemfrit.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

48a)  Den korrekte anvendelse af denne forordning er i alle medlemsstaters interesse og nødvendig for at bevare Schengenområdet som et område uden indre grænsekontrol. For at sikre korrekt anvendelse af nærværende forordning i medlemsstaterne er evalueringer gennem den mekanisme, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 1053/2013, af særlig betydning. Medlemsstaterne bør derfor reagere hurtigt på enhver henstilling, der rettes til dem. Kommissionen bør i de tilfælde, hvor henstillinger ikke efterkommes, gøre brug af sine beføjelser i henhold til traktaterne.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50)  For at sikre gennemsigtighed bør agenturet hvert andet år udarbejde en rapport om det centrale SIS-systems og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder om sikkerheden i forbindelse hermed, og om udvekslingen af supplerende oplysninger. Kommissionen bør hvert fjerde år udsende en samlet evaluering.

(50)  For at sikre gennemsigtighed bør agenturet et år efter idriftsættelsen af SIS udarbejde en rapport om det centrale SIS-systems og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder om sikkerheden i forbindelse hermed, og om udvekslingen af supplerende oplysninger. Kommissionen bør hvert andet år udsende en samlet evaluering.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

50a)  For at sikre, at SIS fungerer tilfredsstillende, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår:

 

  vedtagelse af en håndbog med detaljerede regler for udveksling af supplerende oplysninger (SIRENE-håndbogen)

 

  bestemmelser om logfiler for automatiserede scannede søgninger

 

  de krav, der skal opfyldes for indlæsning af biometriske identifikatorer i SIS

 

  vedtagelse af proceduren for udpegelse af den medlemsstat, der skal være ansvarlig for indlæsning af en indberetning om tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af restriktive foranstaltninger.

 

  brugen af fotografier og ansigtsbilleder til identifikation af personer

 

  opbevaringsfrister for indberetningskategorier, der er kortere end maksimumsperioden på fem år og

 

  ændringer af datoen for anvendelsen af denne forordning.

 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører passende høringer, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter skal Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter skal have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

____________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Navnlig tilstræbes det i denne forordning at garantere et sikkert miljø for alle personer, der opholder sig på Den Europæiske Unions område, og særlig beskyttelse af børn, der kan blive ofre for menneskehandel eller blive bortført af en forælder, under fuld overholdelse af reglerne om beskyttelsen af personoplysninger.

(52)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Navnlig bør denne forordning fuldt ud overholde reglerne om beskyttelse af personoplysninger i henhold til artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og samtidig tilstræbe at garantere et sikkert miljø for alle personer, der opholder sig på Den Europæiske Unions område, og særlig beskyttelse af børn, der kan blive ofre for menneskehandel eller blive bortført af en forælder. I sager vedrørende børn bør barnets tarv komme i første række.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(59)  For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005, og bør sammenholdes med Rådets afgørelse 2010/365/EU om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien68.

(59)  For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005, og bør medføre ændring af Rådets afgørelse 2010/365/EU om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien66 for at gøre det muligt for disse to medlemsstater at anvende og gennemføre bestemmelserne i denne forordning fuldt ud.

_________________

_________________

68 EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17.

68 EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den .

(64)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 3. maj 2017.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anvendelsesområde

Genstand

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "indberetning": et sæt oplysninger, herunder biometriske identifikatorer som omhandlet i artikel 22 og 40, der indlæses i SIS, således at de kompetente myndigheder kan identificere en person eller en genstand med henblik på at træffe en særlig foranstaltning

a)  "indberetning": et sæt oplysninger, der indlæses i SIS, således at de kompetente myndigheder kan identificere en person eller en genstand med henblik på at træffe en særlig foranstaltning

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "supplerende oplysninger": oplysninger, som ikke indgår som en del af de indberetningsoplysninger, der lagres i SIS, men som har tilknytning til indberetninger til SIS, og som skal udveksles:

b)  "supplerende oplysninger": oplysninger, som ikke indgår som en del af de indberetningsoplysninger, der lagres i SIS, men som har tilknytning til indberetninger til SIS, og som skal udveksles af SIRENE-kontorerne:

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "personoplysninger": enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede")

d)  "personoplysninger": enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede") I denne definition forstås ved "identificerbar fysisk person" en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "identificerbar fysisk person": en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

udgår

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "kaldenavn": fiktiv identitet, som en person, der er kendt under andre identiteter, har påtaget sig

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "behandling af personoplysninger": enhver aktivitet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

f)  "behandling af personoplysninger": enhver aktivitet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, logging, organisering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

Begrundelse

I Kommissionens forslag [EN]er termen "recording" fra den nuværende rådsafgørelse om SIS II erstattet med "logging". Selv om det er hensigtsmæssigt at tilføje '"logging" til listen over handlinger, der udgør behandling, bør '"recording" fortsat være på listen.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra g – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  søgningen viser, at en anden medlemsstat har optaget en indberetning i SIS

2)  søgningen viser, at en medlemsstat har optaget en indberetning i SIS

Begrundelse

Et "hit" kan også forekomme, hvis indberetningen er indlæst af brugerens egen medlemsstat.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  "biometriske identifikatorer": personoplysninger, der som følge af specifik teknisk behandling vedrørende en fysisk persons fysiske eller fysiologiske kendetegn muliggør eller bekræfter en entydig identifikation af vedkommende, (ansigtsbilleder, daktyloskopiske oplysninger og DNA-profil)

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  "daktylografiske oplysninger": oplysninger om fingeraftryk og håndfladeaftryk, som på grund af deres unikke karakter og referencepunkterne i dem gør det muligt at foretage præcise og endegyldige sammenligninger vedrørende en persons identitet

l)  "daktyloskopiske oplysninger": oplysninger om fingeraftryk og håndfladeaftryk, som på grund af deres unikke karakter og referencepunkterne i dem gør det muligt at foretage præcise og endegyldige sammenligninger vedrørende en persons identitet

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(la)  "ansigtsbillede": digitale billeder af ansigtet i tilstrækkelig høj opløsning og kvalitet til, at de kan anvendes til automatisk biometrisk matching

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(lb)  "DNA-profil": en bogstav- eller nummerkode, der repræsenterer en række identifikationskendetegn ved den ikkekodende del af en analyseret menneskelig DNA-prøve, dvs. den særlige molekylestruktur på de forskellige dna-loci

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  "grov kriminalitet": de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 200271

udgår

__________________

 

71 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

 

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger i henhold til national ret, der er omhandlet i artikel 1-4 i rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 200272.

n)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger i henhold til national ret, der er omhandlet i artikel 3-12 samt 14 i direktiv (EU) 2017/541

__________________

 

72 Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et nationalt system (N.SIS) i hver enkelt medlemsstat, der består af de nationale datasystemer, der kommunikerer med det centrale SIS. En N.SIS skal indeholde en datafil ("national kopi"), som indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen og en sikkerhedskopi af N.SIS. N.SIS og sikkerhedskopien heraf kan anvendes samtidigt for at sikre, at systemet altid er tilgængeligt for slutbrugerne

b)  et nationalt system (N.SIS) i hver enkelt medlemsstat, der består af de nationale datasystemer, der kommunikerer med det centrale SIS. En N.SIS kan indeholde en datafil ("national kopi"), som indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af SIS-databasen og en sikkerhedskopi af N.SIS. N.SIS og sikkerhedskopien heraf kan anvendes samtidigt for at sikre, at systemet altid er tilgængeligt for slutbrugerne

Begrundelse

Medlemsstater bør ikke være forpligtet til at have en national kopi med henblik på at sikre adgang til systemet på grund af den risiko for datasikkerheden, det kan medføre. For at opnå fuld tilgængelighed bør andre løsninger på centralt niveau foretrækkes.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En backup-kommunikationsinfrastruktur skal udvikles med henblik på yderligere at sikre, at SIS altid er tilgængelig. Der skal fastlægges detaljerede regler for denne backup-kommunikationsinfrastruktur ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Begrundelse

For yderligere at sikre, at SIS altid er tilgængelig, bør en supplerende kommunikationsinfrastruktur stilles til rådighed og bruges i tilfælde af problemer med hovedkommunikationsinfrastrukturen.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  SIS-oplysninger indlæses, ajourføres, slettes og søges via de forskellige N.SIS. Der skal være en delvis eller fuldstændig national kopi til rådighed med henblik på automatiserede søgninger på de enkelte medlemsstaters område ved brug af denne kopi. Den delvise nationale kopi skal som minimum indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, vedrørende genstande, og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, litra a)-v), i denne forordning vedrørende indberetninger om personer. Det skal ikke være muligt at søge i datafiler i andre medlemsstaters N.SIS.

2.  SIS-oplysninger indlæses, ajourføres, slettes og søges via de forskellige N.SIS.

Begrundelse

Medlemsstater bør ikke være forpligtet til at have en national kopi med henblik på at sikre adgang til systemet på grund af den risiko for datasikkerheden, det kan medføre. For at opnå fuld tilgængelighed bør andre løsninger på centralt niveau foretrækkes.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  CS-SIS udfører tekniske tilsyns- og forvaltningsfunktioner og har en sikkerhedskopi af CS-SIS, der kan sikre alle funktionaliteterne i CS-SIS, hvis sidstnævnte skulle svigte. CS-SIS og sikkerhedskopien af systemet placeres på to tekniske lokaliteter under Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201173 ("agenturet"). CS-SIS eller sikkerhedskopien heraf kan indeholde en yderligere kopi af SIS-databasen og kan anvendes samtidigt under aktiv drift, forudsat at de hver især er i stand til at behandle alle transaktioner med tilknytning til SIS-indberetninger.

3.  CS-SIS udfører tekniske tilsyns- og forvaltningsfunktioner og har en sikkerhedskopi af CS-SIS, der kan sikre alle funktionaliteterne i CS-SIS, hvis sidstnævnte skulle svigte. CS-SIS og sikkerhedskopien af systemet placeres på to tekniske lokaliteter under Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/201173 ("agenturet"). CS-SIS eller sikkerhedskopien heraf skal indeholde en yderligere kopi af SIS-databasen og skal anvendes samtidigt under aktiv drift, forudsat at de hver især er i stand til at behandle alle transaktioner med tilknytning til SIS-indberetninger.

__________________

__________________

73 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s.1).

73 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s.1).

Begrundelse

For også at sikre uafbrudt adgang til SIS i fremtiden med flere data og flere brugere bør der vælges løsninger på centralt niveau. Ud over en ekstra kopi bør der implementeres en aktiv løsning. Agenturet bør ikke begrænses til de to nuværende tekniske anlæg, hvis en løsning kræver anvendelse af et andet anlæg.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  CS-SIS stiller de tjenester til rådighed, som er nødvendige for optagelsen og behandlingen af SIS-oplysninger, herunder for søgning i SIS-databasen. CS-SIS skal:

4.  CS-SIS stiller de tjenester til rådighed, som er nødvendige for optagelsen og behandlingen af SIS-oplysninger, herunder for søgning i SIS-databasen. For de medlemsstater, der anvender en national kopi, skal CS-SIS:

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat er ansvarlig for at sikre N.SIS' kontinuerlige drift, forbindelsen mellem den og NI-SIS og uafbrudt tilgængelighed af SIS-oplysninger for slutbrugerne.

Hver medlemsstat er ansvarlig for at sikre N.SIS' kontinuerlige drift og forbindelse til NI-SIS.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hver medlemsstat er ansvarlig for at sikre den uafbrudte tilgængelighed af SIS-oplysninger for slutbrugere, navnlig ved at etablere to sideløbende forbindelser til NI-SIS.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat foretager sine indberetninger via sit N.SIS-kontor.

Hver medlemsstat indberetter på basis af alle de tilgængelige oplysninger, der er omfattet af denne forordning, og foretager sine indberetninger via sit N.SIS-kontor.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger den myndighed, der sikrer udvekslingen og tilgængeligheden af alle supplerende oplysninger ("SIRENE-kontoret") i overensstemmelse med bestemmelserne i SIRENE-håndbogen, jf. artikel 8.

Hver medlemsstat udpeger en national myndighed, der er fuldt operationel døgnet rundt alle ugens dage og sikrer udvekslingen og tilgængeligheden af alle supplerende oplysninger ("SIRENE-kontoret"), i overensstemmelse med bestemmelserne i SIRENE-håndbogen, jf. artikel 8. SIRENE-kontoret fungerer som centralt kontaktpunkt for medlemsstaterne til brug for udveksling af supplerende oplysninger vedrørende indberetninger og for at give mulighed for at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, når personer og genstande, der er indberettet i SIS II, findes som følge af et hit.

Begrundelse

Præciseringer af strukturen og opgaverne for SIRENE-kontorerne som anført i Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. februar 2013 om vedtagelse af SIRENE-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Supplerende oplysninger udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i SIRENE-håndbogen og ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterne sikrer de nødvendige tekniske og personalemæssige ressourcer til at sikre, at de supplerende oplysninger kontinuerligt er tilgængelige, og udvekslingen af disse. Hvis kommunikationsinfrastrukturen ikke er tilgængelig, kan medlemsstaterne anvende andre tilstrækkeligt sikrede tekniske midler til at udveksle supplerende oplysninger.

1.  Supplerende oplysninger udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i SIRENE-håndbogen og ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterne sikrer de nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer til at sikre, at de supplerende oplysninger kontinuerligt er tilgængelige og udveksles rettidigt og effektivt. Hvis kommunikationsinfrastrukturen ikke er tilgængelig, skal medlemsstaterne anvende den backup-kommunikationsinfrastruktur, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c). Som en sidste udvej kan andre tilstrækkeligt sikrede tekniske midler til at udveksle supplerende oplysninger benyttes.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De supplerende oplysninger må kun anvendes til det formål, hvortil de blev videregivet, jf. artikel 61, medmindre der er indhentet forudgående samtykke hertil fra den indberettende medlemsstat.

2.  De supplerende oplysninger må kun anvendes til det formål, hvortil de blev videregivet, jf. artikel 61.

Begrundelse

For at sikre en vis formålsbegrænsning er det vigtigt, at SIRENE-kontorerne kun bruger de supplerende oplysninger til den SIS-indberetning, på basis af hvilken de blev videregivet til dem.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  SIRENE-kontorerne varetager deres opgaver hurtigt og effektivt, navnlig med hensyn til at besvare anmodninger hurtigst muligt og senest 12 timer efter modtagelsen heraf.

3.  SIRENE-kontorerne varetager deres opgaver hurtigt og effektivt, navnlig med hensyn til at give et substantielt svar på anmodninger om supplerende oplysninger hurtigst muligt og senest seks timer efter modtagelsen heraf. I tilfælde af indberetninger vedrørende terrorhandlinger og i tilfælde af indberetninger vedrørende børn, jf. artikel 32, stk. 2, litra c), skal SIRENE-kontorerne handle øjeblikkeligt.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  SIRENE-formularer, som skal behandles med højeste prioritet af det anmodede SIRENE-kontor, kan have påskriften "URGENT" ledsaget af begrundelsen for sagens hastende karakter.

Begrundelse

Bestemmelse i SIRENE-håndbogen.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der vedtages detaljerede regler om udveksling af supplerende oplysninger ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, jf. den i artikel 72, stk. 2, omhandlede undersøgelsesprocedure i form af en håndbog, som kaldes "SIRENE-håndbogen".

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 70b om indførelse af en håndbog med detaljerede regler for udveksling af supplerende oplysninger (SIRENE-håndbogen).

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af de tjenester, som CS-SIS stiller til rådighed, at oplysninger, der er lagret i den nationale kopi, via de automatiske ajourføringer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, er identiske og i overensstemmelse med SIS-databasen, og at en søgning i den nationale kopi giver et søgeresultat, der svarer til resultatet af en søgning i SIS-databasen. Slutbrugerne modtager de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver, navnlig alle de oplysninger, der kræves for at identificere de registrerede og træffe de nødvendige foranstaltninger.

2.  Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af de tjenester, som CS-SIS stiller til rådighed, at oplysninger, der er lagret i den nationale kopi, som etableres frivilligt af en medlemsstat, via de automatiske ajourføringer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, er identiske og i overensstemmelse med SIS-databasen, og at en søgning i den frivillige nationale kopi giver et søgeresultat, der svarer til resultatet af en søgning i SIS-databasen. Slutbrugerne modtager så vidt muligt de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver, navnlig, for så vidt det er nødvendigt, alle de tilgængelige oplysninger, der gør det muligt at identificere de registrerede og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal ikke have adgang til alle oplysninger om alle de personer, som der foretages indberetninger om. Det giver ingen mening at pålægge en ubegrænset forpligtelse til at forsyne slutbrugeren med oplysninger, som muligvis ikke er tilgængelige. Desuden er det uklart, hvem denne forpligtelse påhviler.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Der skal regelmæssigt foretages tests som led i den mekanisme, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1053/2013, for at sikre den tekniske og funktionelle overensstemmelse af nationale kopier og navnlig for at kontrollere, om søgninger i de nationale kopier giver samme resultater som søgninger i SIS.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til databehandlingsudstyr og -anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med adgang til udstyr og anlæg)

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at forhindre uautoriseret behandling af SIS-oplysninger samt uautoriseret ændring eller sletning af oplysninger, der er registreret i SIS (kontrol med dataindlæsning)

Begrundelse

Bestemmelse i artikel 34 af Eurodac-forordningen.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at sikre, at alle myndigheder med adgangsret til SIS eller til datahandlingsanlæggene opretter profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til, indlæse, ajourføre, slette og søge i oplysningerne, og uden ophold stiller disse profiler til rådighed for de i artikel 66 omhandlede nationale tilsynsmyndigheder på deres anmodning (personaleprofiler).

g)  at sikre, at alle myndigheder med adgangsret til SIS eller til datahandlingsanlæggene opretter profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til, indlæse, ajourføre, slette og søge i oplysningerne, og øjeblikkelig stiller disse profiler til rådighed for de i artikel 66 omhandlede nationale tilsynsmyndigheder på deres anmodning (personaleprofiler).

Begrundelse

Bestemmelse i artikel 34 af Eurodac-forordningen.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  at sikre, at det installerede system i tilfælde af afbrydelse kan genetableres (genopretning)

Begrundelse

Bestemmelse i Eurodacforslaget.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb)  at sikre, at SIS fungerer korrekt, at fejl rapporteres (pålidelighed), og at personoplysninger lagret i SIS ikke kan ødelægges i tilfælde af systemsvigt (integritet)

Begrundelse

Bestemmelse i Eurodacforslaget.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis en medlemsstat samarbejder med eksterne kontrahenter i forbindelse med SIS-relaterede opgaver, skal denne medlemsstat nøje overvåge kontrahentens aktiviteter for at sikre overholdelsen af alle bestemmelser i denne forordning, navnlig med hensyn til sikkerhed, fortrolighed og databeskyttelse.

Begrundelse

I 2012 blev SIS-data kompromitteret efter et hack via en ekstern kontrahent i Danmark. Medlemsstaterne bør styrke deres kontrol med sådanne virksomheder.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstater påser, at enhver adgang til og alle udvekslinger af personoplysninger inden for CS-SIS registreres i N.SIS for at kontrollere, om søgningen er tilladt, og om databehandlingen er lovlig, samt for at udøve egenkontrol og derved sikre, at N.SIS fungerer korrekt, samt sikre dataintegriteten og -sikkerheden.

1.  Uden at det berører artikel 25 i direktiv (EU) 2016/680, påser medlemsstaterne, at enhver adgang til og alle udvekslinger af personoplysninger inden for CS-SIS logges i N.SIS for at kontrollere, om søgningen er tilladt, og om databehandlingen er lovlig, samt for at udøve egenkontrol og derved sikre, at N.SIS fungerer korrekt, samt sikre dataintegriteten og -sikkerheden.

Begrundelse

Logning er allerede foreskrevet i databeskyttelsesdirektivet (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Logfilerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for databehandlingen, den type oplysninger, der er anvendt til en søgning, en henvisning til den type oplysninger, der er videregivet, samt navnet på både den kompetente myndighed og den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

2.  Logfilerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for databehandlingen, den type oplysninger, der er anvendt til en søgning, den type oplysninger, der er behandlet, samt navnet på såvel den kompetente myndighed som den person, der har udført søgningen og behandlet oplysningerne.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en søgning foretages med daktylografiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 40, 41 og 42, skal logfilerne navnlig vise, hvilken type oplysninger der er anvendt til søgningen, en henvisning til den type oplysninger, der er videregivet, og navnet på både den kompetente myndighed og den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

3.  Hvis en søgning foretages med daktyloskopiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 40, 41 og 42, skal logfilerne som en undtagelse fra stk. 2 vise, hvilken type oplysninger, der er behandlet, frem for de faktiske oplysninger.

Begrundelse

Da "videregivelse" af oplysninger på inkonsekvent vis er blevet erstattet med "behandling" af oplysninger i Kommissionens forslag, forekommer det mere relevant at tale om oplysninger, der er "behandlet" snarere end "videregivet".

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Reglerne og formaterne for logfiler, herunder spørgsmålet om opbevaringsfristen for logfiler, skal med henblik på at sikre overholdelsen af borgernes rettigheder med hensyn til kontrol af lovligheden af databehandlingen og med henblik på at opnå en bedre harmonisering af medlemsstaternes opbevaringsfrister og samtidig sikre en differentiering mellem opbevaringsfristerne for logfiler vedrørende henholdsvis systematiske søgninger, navnlig ved grænseposter, og andre søgninger, navnlig baseret på politikontroller, fastlægges ved gennemførelsesforanstaltninger i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Logfilerne må kun anvendes til det i stk. 1 nævnte formål og skal slettes tidligst ét år og senest tre år efter, at de blev skabt.

4.  Logfilerne må kun anvendes til det i stk. 1 nævnte formål og skal slettes to år efter, at de blev oprettet.

Begrundelse

I tråd med anbefalingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør opbevaringsfristen for logfiler angives præcist af hensyn til retssikkerheden.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis medlemsstaterne foretager automatiserede scanningsøgninger af nummerplader på motorkøretøjer ved brug af automatiserede nummerpladegenkendelsessystemer, sørger de for at have logfiler over søgningen i overensstemmelse med national lovgivning. Indholdet af denne logning fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2. Hvis der er et positivt match med oplysninger lagret i SIS eller en national eller teknisk kopi af SIS-oplysninger, foretages der en fuldstændig søgning i SIS for at kontrollere, at der rent faktisk er et match. Bestemmelserne i denne artikels stk. 1-6 finder anvendelse på den fuldstændige søgning.

7.  Hvis medlemsstaternes nationale lovgivning tillader automatiserede scanningsøgninger af nummerplader på motorkøretøjer, og medlemsstaterne foretager sådanne søgninger ved brug af automatiserede nummerpladegenkendelsessystemer, sørger de for at have logfiler over søgningen. Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 71a med henblik på at fastlægge reglerne for sådanne logfiler. Hvis der er et positivt match med oplysninger lagret i SIS eller en national eller teknisk kopi af SIS-oplysninger, foretages der en fuldstændig søgning i SIS for at kontrollere, at der rent faktisk er et match. Bestemmelserne i denne artikels stk. 1-6 finder anvendelse på den fuldstændige søgning.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til SIS-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning, og i nødvendigt omfang samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed.

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til SIS-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning, og samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed.

Begrundelse

De nationale myndigheder, der har adgang til SIS, bør pålægges at samarbejde med den nationale tilsynsmyndighed og bør ikke have ret til at vælge, om de vil samarbejde eller ej.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden personalet hos myndigheder med adgangsret til SIS får tilladelse til at behandle oplysninger, der er lagret i SIS, og periodisk efter at der er givet adgang til SIS-oplysninger, skal det modtage den relevante uddannelse i datasikkerhed og databeskyttelsesregler og -procedurer som fastsat i SIRENE-håndbogen. Personalet skal informeres om alle relevante strafbare forhold og strafferetlige sanktioner.

1.  Inden personalet hos myndigheder med adgangsret til SIS får tilladelse til at behandle oplysninger, der er lagret i SIS, og periodisk efter at der er givet adgang til SIS-oplysninger, skal det modtage den relevante uddannelse i datasikkerhed, grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelsesregler og -procedurer som fastsat i SIRENE-håndbogen. Personalet skal informeres om alle relevante strafbare forhold og strafferetlige sanktioner fastsat i overensstemmelse med artikel 70a i denne forordning..

Begrundelse

Det er vigtigt at fastholde bestemmelser om sanktioner, der skal tilvejebringes på nationalt plan, for misbrug af oplysninger eller udveksling af supplerende oplysninger, som går imod den foreslåede forordning i overensstemmelse med artikel 65 i Rådets nuværende afgørelse. Oplysninger om disse sanktioner bør indgå i den uddannelse, som personalet får.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2.  Medlemsstaterne skal have et nationalt SIS-uddannelsesprogram. Dette uddannelsesprogram skal omfatte uddannelse for såvel slutbrugere som SIRENE-kontorernes personale.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3.  Der skal arrangeres fælles uddannelseskurser mindst én gang om året for at fremme samarbejdet mellem SIRENE-kontorerne ved at give personalet mulighed for at møde kolleger fra andre SIRENE-kontorer, udveksle oplysninger om nationale arbejdsmetoder og sikre et konsistent og ensartet vidensniveau.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarlig alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det ville ikke være logisk at bibeholde en opgavefordeling mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  anskaffelse og fornyelse

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det vil ikke være logisk at dele arbejdet mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  kontraktforhold.

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det vil ikke være logisk at dele arbejdet mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen har ansvaret for alle andre opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen, navnlig:

udgår

a)  opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen

 

b)  anskaffelse og fornyelse

 

c)  kontraktforhold.

 

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Det vil ikke være logisk at dele arbejdet mellem agenturet og Kommissionen.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet udvikler og opretholder en mekanisme og procedurer for udførelsen af kvalitetskontrol af oplysninger i CS-SIS og forelægger regelmæssigt rapporter for medlemsstaterne. Agenturet forelægger regelmæssigt en rapport for Kommissionen vedrørende de problemer, det er stødt på, og de heraf berørte medlemsstater. Denne mekanisme, procedurerne og fortolkningen af, hvorvidt kravene til datakvaliteten er overholdt, fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

5.  Agenturet udvikler og opretholder en mekanisme og procedurer for udførelsen af kvalitetskontrol af oplysninger i CS-SIS og forelægger regelmæssigt fortegnelser og rapporter for medlemsstaterne. Agenturet forelægger regelmæssigt en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende de problemer, det er stødt på, og de heraf berørte medlemsstater. Denne mekanisme, procedurerne og fortolkningen af, hvorvidt kravene til datakvaliteten er overholdt, fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Agenturet skal også udføre opgaver i forbindelse med uddannelse i den tekniske brug af SIS og i metoder til at forbedre kvaliteten af oplysningerne i SIS.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)

b)  at forhindre, at uautoriserede får adgang til databehandlingsudstyr, -materiale og -anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med adgang til udstyr og anlæg)

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at forhindre uautoriseret behandling af SIS-oplysninger samt uautoriseret ændring eller sletning af oplysninger, der er registreret i SIS (kontrol med dataindlæsning)

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at oprette profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til oplysningerne eller anlæggene, og øjeblikkelig stille disse profiler til rådighed for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som omhandlet i artikel 64, på dennes anmodning (personaleprofiler)

g)  at oprette profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til oplysningerne eller anlæggene, og øjeblikkelig stille disse profiler til rådighed for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som omhandlet i artikel 64, på dennes anmodning (personaleprofiler)

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  at sikre at det installerede system i tilfælde af afbrydelse kan genetableres (genopretning)

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb)  at sikre, at SIS fungerer korrekt, at fejl rapporteres (pålidelighed), og at personoplysninger lagret i SIS ikke kan ødelægges i tilfælde af systemsvigt (integritet)

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra k c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kc)  at sikre sikkerheden af deres tekniske anlæg.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis agenturet samarbejder med eksterne kontrahenter i forbindelse med SIS-relaterede opgaver, skal det nøje overvåge kontrahentens aktiviteter for at sikre overholdelsen af alle bestemmelser i denne forordning, navnlig med hensyn til sikkerhed, fortrolighed og databeskyttelse..

Begrundelse

I 2012 blev SIS-data kompromitteret efter et hack via en ekstern kontrahent i Danmark. Medlemsstaterne bør styrke deres kontrol med sådanne virksomheder.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Logfilerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for overførslen af oplysninger, de oplysninger, der er anvendt til søgninger, henvisning til typen af overførte oplysninger samt navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

2.  Logfilerne skal navnlig vise hver enkelt indberetnings hidtidige forløb, dato og tidspunkt for enhver databehandlingsaktivitet, den type oplysninger, der er anvendt til en søgning, de oplysninger, der er behandlet, samt navnet på såvel den kompetente myndighed som den person, der har udført søgningen og behandlet oplysningerne.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis søgningen foretages med daktylografiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 40, 41 og 42, skal logfilerne navnlig vise, hvilken type oplysninger der er anvendt til søgningen, en henvisning til den type oplysninger, der er overført, og navnet på både den kompetente myndighed og den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

3.  Hvis søgningen foretages med daktylografiske oplysninger eller ansigtsbilleder, jf. artikel 40, 41 og 42, skal logfilerne som en undtagelse fra stk. 2 vise, hvilken type oplysninger, der er behandlet, frem for de faktiske oplysninger.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Reglerne og formaterne for logfiler fastlægges ved gennemførelsesforanstaltninger i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Logfilerne må kun anvendes til det i stk. 1 nævnte formål og slettes tidligst ét år og senest tre år efter, at de blev foretaget. De logfiler, der indeholder indberetningernes hidtidige forløb, slettes efter en periode på mellem et og tre år efter, at indberetningerne er slettet.

4.  Logfilerne må kun anvendes til det i stk. 1 nævnte formål og skal slettes to år efter, at de blev oprettet. De logfiler, der indeholder indberetningernes hidtidige forløb, slettes to år efter, at indberetningerne er slettet.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen gennemfører i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse regelmæssigt kampagner for at informere offentligheden om formålene med SIS, de lagrede oplysninger, hvilke myndigheder der har adgang til SIS, og de registreredes rettigheder. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører i samarbejde med deres nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige politikker for at orientere deres borgere om SIS generelt.

1.  Ved begyndelsen af denne forordnings anvendelsesperiode gennemfører Kommissionen i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en kampagne for at informere unionsborgere og tredjelandsstatsborgere om formålene med SIS, de lagrede oplysninger, hvilke myndigheder der har adgang til SIS, og de registreredes rettigheder. Kommissionen gentager regelmæssigt og mindst en gang om året denne kampagne i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører i samarbejde med deres nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige politikker for at orientere deres borgere, herunder ikkestatsborgere, om SIS generelt. Medlemsstaterne sikrer, at der ydes tilstrækkelig finansiering til sådanne informationspolitikker.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  SIS skal udelukkende indeholde de kategorier af oplysninger, der meddeles af hver af medlemsstaterne, og som er nødvendige til de formål, der er fastsat i artikel 26, 32, 34, 36 og 38, jf. dog artikel 8, stk. 1, eller denne forordnings bestemmelser vedrørende lagring af supplerende oplysninger.

1.  SIS skal udelukkende indeholde de kategorier af oplysninger, der meddeles af hver medlemsstat, og som er nødvendige til de formål, der er fastsat i artikel 26, 32, 34, 36 og 38, jf. dog artikel 8, stk. 1, eller denne forordnings bestemmelser vedrørende lagring af supplerende oplysninger.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Oplysningerne om indberettede personer må højst omfatte følgende:

3.  Oplysningerne om personer, om hvem der er foretaget en indberetning med henblik på politimæssigt og retsligt samarbejde, må højst omfatte følgende:

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

e)  særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter uden forbindelse til de særlige kategorier af personoplysninger, som er omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2016/679, herunder etnicitet, religion, handicap, køn eller seksuel orientering

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  køn

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  om vedkommende er bevæbnet, voldelig, undsluppet eller involveret i en aktivitet som omhandlet i artikel 1, 2, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

j)  om vedkommende er bevæbnet, voldelig, undsluppet eller involveret i en aktivitet som omhandlet i artikel 3-12 og 14 i direktiv (EU) 2017/541

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra x

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(x)  relevante DNA-profiler, der er omfattet af denne forordnings artikel 22, stk. 1, litra b)

(x)  i det omfang, det er tilladt, jf. artikel 22, stk. 1, litra b) og artikel 32, stk. 2, litra a), relevante DNA-profiler

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra y

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(y)  daktylografiske oplysninger

(y)  daktyloskopiske oplysninger

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra z a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(za)  de i litra a)-d), f)-g) samt i) omhandlede oplysninger hidrørende fra et eller flere gyldige identifikationsdokumenter, som den pågældende har på sig, og som ikke er det dokument, der er omhandlet i litra s) til v), for så vidt som disse oplysninger ikke fremgår af sidstnævnte dokument.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De tekniske regler skal være de samme for søgninger i CS-SIS, i nationale kopier og i tekniske kopier, jf. artikel 53. De skal bygge på fælles standarder fastlagt og udviklet ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De i stk. 3 omhandlede tekniske regler for søgning i de i stk. 3 omhandlede oplysninger fastsættes og udvikles efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2. Disse tekniske regler er de samme som for søgninger i CS-SIS, nationale kopier og tekniske kopier, jf. artikel 53, stk. 2, og de skal baseres på fælles standarder, der fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en medlemsstat eftersøger en person eller en genstand i forbindelse med en strafbar handling, der er omfattet af artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme, foretager medlemsstaterne under alle omstændigheder en tilsvarende indberetning i medfør af artikel 34, 36 eller 38.

2.  Hvis en medlemsstat eftersøger en person eller en genstand i forbindelse med en strafbar handling, der er omfattet af artikel 3-12 og 14 i direktiv (EU) 2017/541, foretager medlemsstaterne under alle omstændigheder en tilsvarende indberetning i medfør af artikel 34, 36 eller 38.

Begrundelse

Det skal præciseres, at der skal foretages en indberetning, hvis en mistænkt eftersøges i forbindelse med en påstået terrorhandling. De strafbare handlinger, der er anført i Rådets eksisterende afgørelse om SIS II (Rådets gamle rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme), erstattes af de samme strafbare handlinger, som nu er fastlagt i direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af terrorisme. Ordene "under alle omstændigheder" slettes, da de er overflødige.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige regler for optagelse af fotografier, ansigtsbilleder, daktylografiske oplysninger og DNA-profiler

Særlige regler for optagelse af fotografier, ansigtsbilleder, daktyloskopiske oplysninger og DNA-profiler

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 71a vedrørende de krav, der skal være opfyldt for indlæsning af biometriske identifikatorer, herunder DNA-profiler, i SIS i overensstemmelse med denne forordning. Disse krav skal omfatte det antal fingeraftryk, der skal indlæses, metoden til at tage dem og den minimumskvalitetsstandard, som alle biometriske identifikatorer skal opfylde.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Fotografier, ansigtsbilleder, daktylografiske oplysninger og DNA-profiler må kun indlæses, efter at der er foretaget en særlig kvalitetskontrol for at sikre, at en minimumsstandard for datakvalitet er opfyldt.

a)  Fotografier, ansigtsbilleder og daktyloskopiske oplysninger må kun indlæses, efter at der er foretaget en særlig kvalitetskontrol for at sikre, at en minimumsstandard for datakvalitet er opfyldt.

Begrundelse

Da DNA-oplysninger er de mest følsomme personoplysninger, der findes, er det afgørende at begrænse brugen af dem på behørig vis og klart fastlægge, under hvilke omstændigheder de må føjes til en indberetning. Den tekst, der er relevant for DNA-profiler, er blevet tilføjet under litra b).

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Der kan kun tilføjes en DNA-profil til de indberetninger, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra a) og c), og kun når der ikke findes fotografier, ansigtsbilleder og daktylografiske oplysninger, der er egnede til at foretage en identifikation med. Der kan tilføjes DNA-profiler af personer, der er direkte efterkommere af, slægtninge i opstigende linje eller søskende til den indberettede person, forudsat at de pågældende personer giver deres udtrykkelige samtykke hertil. Personens racemæssige oprindelse må ikke medtages i DNA-profilen.

b)  Der kun tilføjes en DNA-profil til indberetninger i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra a), og når der er foretaget en kvalitetskontrol til fastslåelse af, at profilen lever op til en minimumsstandard for datakvalitet, samt når der ikke findes fotografier, ansigtsbilleder eller daktyloskopiske oplysninger, der er egnede til at foretage en identifikation med. Der tilføjes DNA-profiler af personer, der er direkte efterkommere af, slægtninge i opstigende linje eller søskende til den indberettede person, forudsat at de pågældende personer giver deres udtrykkelige samtykke hertil. Hvis en DNA-profil føjes til en indberetning, skal profilen omfatte det minimum af oplysninger, der er strengt nødvendigt for at identificere den savnede person, men under ingen omstændigheder omfatte vedkommendes racemæssige oprindelse eller sundhedsoplysninger.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2  Der skal fastsættes kvalitetsstandarder for lagringen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a), og artikel 40. Specifikationerne i disse standarder fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger og ajourføres efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

2  Der skal fastsættes kvalitetsstandarder for lagringen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a) og b), og artikel 40. Specifikationerne i disse standarder fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger og ajourføres efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der må ikke optages en indberetning om en person uden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, litra a), g), k), m), n), og når det er relevant p), undtagen i de situationer, der er omhandlet i artikel 40.

1.  Der må ikke optages en indberetning om en person uden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, litra a), b), g), h), i), k), m), n), og når det er relevant p), undtagen i de situationer, der er omhandlet i artikel 40.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Alle de øvrige oplysninger, der er anført i artikel 20, stk. 3, indlæses også, i det omfang de er til rådighed.

2.  De øvrige oplysninger, der er anført i artikel 20, stk. 3, indlæses også, i det omfang de er til rådighed, og forudsat at betingelserne for at indlæse dem er opfyldt, jf. dog artikel 22.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Indberetningers forenelighed

 

1.  En medlemsstat undersøger inden indlæsningen af en ny indberetning, om der allerede findes en indberetning om den pågældende i SIS.

 

2.  Der må kun indlæses én indberetning pr. person eller pr. genstand pr. medlemsstat i SIS. Hvis det er nødvendigt, kan nye indberetninger om samme person dog indlæses af andre medlemsstater, forudsat at de er forenelige. Foreneligheden sikres i henhold til stk. 3.

 

3.  Reglerne om indberetningers forenelighed fastsættes i SIRENE-håndbogen, jf. artikel 8, stk. 4. Når en person allerede er omfattet af en indberetning i SIS, kontrollerer den medlemsstat, der ønsker at foretage en ny indberetning, at indberetningerne ikke er uforenelige. Hvis de ikke er uforenelige, kan medlemsstaten indlæse den nye indberetning. Hvis indberetningerne er uforenelige, konsulterer de berørte SIRENE-kontorer hinanden gennem udveksling af supplerende oplysninger med henblik på nå frem til en aftale i overensstemmelse med prioritetsordenen for indberetninger i SIRENE-håndbogen. Prioritetsordenen for indberetninger kan undtagelsesvis fraviges efter konsultationer mellem SIRENE-kontorerne, hvis vigtige nationale interesser kræver det.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Almindelige bestemmelser om påtegning

Påtegning

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstat finder, at det ikke er foreneligt med dens nationale lovgivning, dens internationale forpligtelser eller væsentlige nationale hensyn, at lade en indberetning, der er foretaget i henhold til artikel 26, 32 eller 36, få virkning, kan den, efter at indberetningen er foretaget, anmode om, at indberetningen forsynes med en påtegning om, at de foranstaltninger, der skal træffes på grundlag af indberetningen, ikke vil blive truffet på dens område. Påtegningen indsættes af SIRENE-kontoret i den indberettende medlemsstat.

1.  Hvis en medlemsstat finder, at det ikke er foreneligt med dens nationale lovgivning, dens internationale forpligtelser eller væsentlige nationale hensyn, at lade en indberetning, der er foretaget i henhold til artikel 26, 32, 36 og 40, få virkning, kan den, efter at indberetningen er foretaget, anmode om, at indberetningen forsynes med en påtegning om, at de foranstaltninger, der skal træffes på grundlag af indberetningen, ikke vil blive truffet på dens område. Påtegningen indsættes af SIRENE-kontoret i den indberettende medlemsstat.

Begrundelse

Den nye indberetningskategori i artikel 40 kan også føre til problemer med uforenelighed med national lovgivning, internationale forpligtelser eller vigtige nationale interesser, og den bør derfor medtages i fortegnelsen over artikler, for hvilke indberetninger kan forsynes med en påtegning.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enhver henvisning i denne forordning til bestemmelser i rammeafgørelse 2002/584/RIA skal forstås som omfattende de tilsvarende bestemmelser i aftaler indgået mellem Den Europæiske Union og tredjelande på grundlag af artikel 37 i EU-traktaten med henblik på overgivelse af personer på grundlag af en arrestordre, der foreskriver fremsendelse af en sådan arrestordre via Schengeninformationssystemet.

3.  Enhver henvisning i denne forordning til bestemmelser i rammeafgørelse 2002/584/RIA skal forstås som omfattende de tilsvarende bestemmelser i aftaler indgået mellem Den Europæiske Union og tredjelande på grundlag af artikel 216 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på overgivelse af personer på grundlag af en arrestordre, der foreskriver fremsendelse af en sådan arrestordre via Schengeninformationssystemet.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den indberettende medlemsstat kan i tilfælde af en igangværende eftersøgning og med tilladelse fra den indberettende medlemsstats relevante retslige myndigheds midlertidigt gøre en eksisterende indberetning med henblik på anholdelse i medfør af denne forordnings artikel 26 utilgængelig for søgning, således at slutbrugerne ikke kan søge på den, og den kun er tilgængelig for SIRENE-kontorerne. Denne funktionalitet må højst anvendes i 48 timer. Hvis det er operativt nødvendigt, kan den dog forlænges med yderligere 48 timer. Medlemsstaterne fører statistik over det antal indberetninger, for hvilke denne funktionalitet er blevet anvendt.

4.  Den indberettende medlemsstat kan i tilfælde af en igangværende eftersøgning og med tilladelse fra den indberettende medlemsstats relevante retslige myndigheds midlertidigt gøre en eksisterende indberetning med henblik på anholdelse i medfør af denne artikel utilgængelig for søgning, således at slutbrugerne ikke kan søge på den, og den kun er tilgængelig for SIRENE-kontorerne. Denne funktionalitet må højst anvendes i 48 timer. Hvis det er operativt nødvendigt, kan den dog forlænges med yderligere 48 timer. Medlemsstaterne fører statistik over det antal indberetninger, for hvilke denne funktionalitet er blevet anvendt.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Oplysninger om savnede personer, der bør tages i varetægt, og/eller hvis opholdssted skal fastslås, indlæses i SIS på anmodning af den indberettende medlemsstats kompetente myndighed.

udgår

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Følgende kategorier af savnede personer kan indlæses:

2.  Følgende kategorier af personer skal registreret i SIS på grundlag af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed i medlemsstaten:

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  med henblik på forebyggelse af trusler

ii)  med henblik på forebyggelse af en trussel mod den offentlige sikkerhed

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  savnede personer, der ikke har brug for at blive taget i varetægt

b)  savnede voksne personer, der ikke har brug for at blive taget i varetægt

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  børn, der er i fare for at blive bortført, jf. stk. 4.

c)  Børn, der er i fare for at blive bortført, herunder af et familiemedlem, eller at blive fjernet fra medlemsstat med henblik på tortur eller seksuel eller kønsbaseret vold, eller at blive ofre for de aktiviteter, der er anført i stk. 6-10 i direktiv 2017/541.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Stk. 2, litra a), gælder navnlig for børn og personer, der skal tvangsanbringes på grundlag af en afgørelse truffet af en kompetent myndighed.

3.  Stk. 2, litra a), gælder navnlig for personer, der skal tvangsanbringes på grundlag af en afgørelse truffet af en kompetent retslig myndighed, og for børn.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En indberetning vedrørende et barn, jf. stk. 2, litra c), indlæses på anmodning af den kompetente retslige myndighed i den medlemsstat, der har kompetence i sager vedrørende forældreansvar, jf. Rådets forordning (EF) nr. 2201/200374, hvis der er konkret og synlig risiko for, at barnet ulovligt og umiddelbart kan blive fjernet fra den medlemsstat, hvor den kompetente retslige myndighed befinder sig. I de medlemsstater, der er part i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn, og hvis Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 ikke finder anvendelse, gælder Haagerkonventionens bestemmelser.

4.  En indberetning vedrørende et barn i fare, jf. stk. 2, litra c), indlæses efter afgørelse af den kompetente retslige myndighed i den medlemsstat, der har kompetence i sager vedrørende forældreansvar, jf. Rådets forordning (EF) nr. 2201/200374 , hvis der er konkret og synlig risiko for, at barnet ulovligt og umiddelbart kan blive fjernet fra den medlemsstat, hvor den kompetente retslige myndighed befinder sig. En sådan afgørelse skal træffes så hurtigt som muligt. I de medlemsstater, der er part i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn, og hvis Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 ikke finder anvendelse, gælder Haagerkonventionens bestemmelser. De relevante protokoller og redskaber skal tages i anvendelse for at støtte de nødvendige foranstaltninger som omhandlet i indberetningen.

__________________

__________________

74 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1).

74 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1).

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De kompetente myndigheder med ansvar for beskyttelse af børn, herunder den nationale hotline og alt efter omstændighederne barnets forældre, plejere og/eller værger, skal under hensyntagen til barnets tarv underrettes om en indberetning om et savnet barn i henhold til stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne i SIS angiver, under hvilken af de i stk. 2 omhandlede kategorier den savnede person henhører. Medlemsstaterne sikrer desuden, at de oplysninger, der er indlæst i SIS, viser, hvilken type sag vedrørende savnede eller sårbare personer der er tale om. Bestemmelserne om kategorisering af sagernes type og indlæsningen af disse oplysninger fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne i SIS angiver, under hvilken af de i stk. 2 omhandlede kategorier den savnede person eller barnet i fare henhører. Medlemsstaterne sikrer desuden, at de oplysninger, der er indlæst i SIS, viser, hvilken type sag vedrørende børn i fare eller savnede personer der er tale om, i det omfang sagstypen er kendt. Bestemmelserne om kategorisering af sagernes type og indlæsningen af disse oplysninger fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2. I henhold til disse bestemmelser skal de typer af savnede personer, som er børn, omfatte:

 

a)  bortløbne børn

 

b)  uledsagede børn i forbindelse med migration

 

c)  børn, som er bortført af et familiemedlem.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Fire måneder før et barn, der er omfattet af en indberetning i medfør af denne artikel, bliver myndighed, underretter CS-SIS automatisk den indberettende medlemsstat om, at det er nødvendigt at ajourføre begrundelsen for anmodningen og den foranstaltning, der skal træffes, eller at indberetningen skal slettet.

6.  Fire måneder før et barn, der er omfattet af en indberetning i medfør af denne artikel, bliver myndighed, underretter CS-SIS automatisk den indberettende medlemsstat om, at det er nødvendigt at ajourføre begrundelsen for anmodningen og den foranstaltning, der skal træffes, eller at indberetningen vil blive slettet.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis der er tydelige tegn på, at motorkøretøjer, skibe eller luftfartøjer har forbindelse til en indberettet person, jf. stk. 2, kan der foretages indberetninger om disse motorkøretøjer, skibe eller luftfartøjer for at lokalisere personen. I disse tilfælde skal indberetningen vedrørende den savnede person sammenkobles med indberetningen vedrørende genstanden, jf. artikel 60. De tekniske regler, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

7.  Hvis der er tydelige tegn på, at motorkøretøjer, skibe eller luftfartøjer har forbindelse til en indberettet person, jf. stk. 2, kan der foretages indberetninger om disse motorkøretøjer, skibe eller luftfartøjer for at lokalisere personen. I disse tilfælde skal indberetningen vedrørende den savnede person sammenkobles med indberetningen vedrørende genstanden, jf. artikel 60. De tekniske regler, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Medlemsstaterne indlæser oplysninger i SIS om børn, der er forsvundet fra modtagelsesfaciliteter, som savnede personer.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når en af de i artikel 32 omhandlede personer lokaliseres, underretter de kompetente myndigheder den indberettende medlemsstat om personens opholdssted, jf. dog stk. 2. I tilfælde af savnede børn eller børn, som har brug for at blive taget i varetægt, konsulterer den fuldbyrdende medlemsstat straks den indberettende medlemsstat, således at de straks kan enes om de foranstaltninger, der skal træffes for bedst at varetage barnets tarv. De kompetente myndigheder kan i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra a) og c), tage den pågældende i varetægt for at forhindre vedkommende i at fortsætte sin rejse, hvis den nationale lovgivning tillader det.

1.  Når en af de i artikel 32 omhandlede personer lokaliseres, underretter de kompetente myndigheder straks den indberettende medlemsstat om personens opholdssted, jf. dog stk. 2. I tilfælde af børn, der er omfattet af indberetninger i henhold til artikel 32, konsulterer den fuldbyrdende medlemsstat straks den indberettende medlemsstat, herunder dennes myndigheder med ansvar for beskyttelse af børn, således at de straks og senest inden for 12 timer kan enes om de foranstaltninger, der skal træffes for bedst at varetage barnets tarv. De kompetente myndigheder kan, når det er relevant, i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra a) og c), tage den pågældende i varetægt for at forhindre vedkommende i at fortsætte sin rejse, hvis den nationale lovgivning tillader det. Hvis indberetningen vedrører et barn, skal beslutningen om varetægten tage barnets sårbarhed og tarv i betragtning.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indberetningen kan foretages med henblik på retsforfølgning af strafbare handlinger, fuldbyrdelse af en strafferetlig dom og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed:

2.  Indberetningen kan foretages med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger, fuldbyrdelse af en strafferetlig dom og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed:

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  når der er tydelige tegn på, at en person er i færd med eller har til hensigt at begå grov kriminalitet, navnlig de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA

a)  når der er tydelige tegn på, at en person er i færd med eller har til hensigt at begå grov kriminalitet, som i den indberettende medlemsstat straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst et år.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når de i artikel 37, stk. 1, omhandlede oplysninger er nødvendige for at fuldbyrde en strafferetlig dom over en person, der er dømt for grov kriminalitet, navnlig de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA eller

b)  når de i artikel 37, stk. 1, omhandlede oplysninger er nødvendige for at fuldbyrde en strafferetlig dom over en person, der er dømt for grov kriminalitet, som i den indberettende medlemsstat straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år. or

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  når det ud fra en samlet vurdering af en person, navnlig under hensyn til tidligere begåede strafbare handlinger, såsom de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA, må formodes, at vedkommende også i fremtiden vil begå grov kriminalitet.

c)  når det ud fra en samlet vurdering af en person, navnlig under hensyn til tidligere begåede strafbare handlinger må formodes, at vedkommende også i fremtiden vil begå grov kriminalitet, som i den indberettende medlemsstat straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der er tydelige tegn på, at motorkøretøjer, skibe, luftfartøjer og containere har forbindelse til alvorlig kriminalitet som omhandlet i stk. 2 eller de alvorlige trusler, der er omhandlet i stk. 3, kan der foretages indberetninger om disse motorkøretøjer, skibe, luftfartøjer og containere.

4.  Hvis der er tydelige tegn på, at motorkøretøjer, skibe, luftfartøjer, containere, påhængsvogne med en egenvægt på over 750 kg samt campingvogne har forbindelse til grov kriminalitet som omhandlet i stk. 2 eller de alvorlige trusler, der er omhandlet i stk. 3, kan der foretages indberetninger om disse motorkøretøjer, skibe, luftfartøjer og containere.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der er tydelige tegn på, at officielle blankodokumenter eller udstedte identitetsdokumenter har forbindelse til grov kriminalitet som omhandlet i stk. 2 eller de alvorlige trusler, der er omhandlet i stk. 3, kan der foretages indberetninger om disse dokumenter uanset identiten af den oprindelige indehaver af identitetsdokumentet, hvis en sådan findes. De tekniske regler, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

5.  Hvis der er klare beviser for, at officielle blankodokumenter eller udstedte identitetsdokumenter har forbindelse til grov kriminalitet som omhandlet i stk. 2 eller de alvorlige trusler, der er omhandlet i stk. 3, kan der foretages indberetninger om disse dokumenter uanset identiteten af den oprindelige indehaver af identitetsdokumentet, hvis en sådan findes. De tekniske regler, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Som led i en diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol kan alle eller en del af følgende oplysninger indsamles og videregives til den indberettende myndighed til brug for grænsekontrol, politikontrol og toldkontrol eller andre retshåndhævende aktiviteter internt i en medlemsstat:

1.  Som led i en diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller målrettet kontrol kan alle eller en del af følgende oplysninger indsamles og straks videregives til den indberettende myndighed til brug for grænsekontrol, politikontrol og toldkontrol eller andre retshåndhævende aktiviteter internt i en medlemsstat:

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  benyttet motorkøretøj, skib, luftfartøj eller container

f)  benyttet motorkøretøj, skib, luftfartøj, container, påhængsvogn med en egenvægt på over 750 kg eller campingvogn

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, meddeles ved udveksling af supplerende oplysninger.

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, meddeles straks ved udveksling af supplerende oplysninger.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Afhængigt af de operationelle omstændigheder og i overensstemmelse med national lovgivning skal en undersøgelseskontrol omfatte en mere tilbundsgående kontrol og udspørgning af personen. Hvis undersøgelseskontrol ikke er tilladt ifølge en medlemsstats nationale lovgivning, ændres den i denne medlemsstat til diskret kontrol.

4.  Afhængigt af de operationelle omstændigheder, i overensstemmelse med national lovgivning, og uden at det berører mistænktes og tiltaltes ret til adgang til advokatbistand i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EF1a, skal en undersøgelseskontrol omfatte en mere tilbundsgående kontrol og udspørgning af personen.

 

_________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  luftfartøjer

h)  luftfartøjer og luftfartøjsmotorer

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Definitionen af de nye underkategorier af genstande i medfør af stk. 2, litra n), og de tekniske regler, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

3.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 71a for at definere nye underkategorier af genstande i medfør af stk. 2, litra n). De tekniske regler, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, fastsættes og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis der ved en søgning viser sig at foreligge en indberetning om en lokaliseret genstand, beslaglægger den myndighed, der har konstateret dette, i overensstemmelse med national lovgivning genstanden og tager kontakt til den indberettende myndighed for at aftale, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Med henblik herpå kan der også videregives personoplysninger efter bestemmelserne i denne forordning.

1.  Hvis der ved en søgning viser sig at foreligge en indberetning om en lokaliseret genstand, beslaglægger den myndighed, der har konstateret dette, i overensstemmelse med national lovgivning genstanden og tager kontakt til den indberettende myndighed for at aftale, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Med henblik herpå kan der også videregives personoplysninger gennem udveksling af supplerende oplysninger.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, meddeles ved udveksling af supplerende oplysninger.

udgår

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

INDBERETNINGER OM UKENDTE EFTERSØGTE PERSONER MED HENBLIK PÅ IDENTIFIKATION I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONAL LOVGIVNING OG SØGNING MED BIOMETRISKE OPLYSNINGER

INDBERETNINGER OM UKENDTE EFTERSØGTE PERSONER MED HENBLIK PÅ IDENTIFIKATION I HENHOLD TIL NATIONAL LOVGIVNING

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 40 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indberetninger om ukendte eftersøgte personer, der skal pågribes i medfør af national lovgivning

Indberetninger om ukendte eftersøgte personer med henblik på identifikation i henhold til national lovgivning

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kan indlæses daktylografiske oplysninger i SIS, der ikke vedrører indberettede personser. Disse daktylografiske oplysninger skal bestå af enten fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk eller håndfladeaftryk, der under efterforskningen er fundet på gerningssteder eller i forbindelse med grov kriminalitet eller terrorhandlinger, og hvor det med en høj grad af sandsynlighed kan fastslås, at de tilhører gerningsmanden. De daktylografiske oplysninger i denne kategori kan lagres som "ukendt mistænkt eller eftersøgt person", forudsat at de kompetente myndigheder ikke kan fastslå personens identitet ved hjælp af andre nationale, europæiske eller internationale databaser.

1.  Der kan indlæses daktyloskopiske oplysninger i SIS, der ikke vedrører indberettede personer. Disse daktyloskopiske oplysninger skal bestå af enten fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk eller håndfladeaftryk, der er fundet på gerningssteder for terrorhandlinger eller anden grov kriminalitet, der er under efterforskning, og hvor det med en meget høj grad af sandsynlighed kan fastslås, at de tilhører gerningsmanden. Hvis den kompetente myndighed i den indberettende medlemsstat ikke kan fastslå den mistænktes identitet ved at bruge en anden relevant database, kan de daktyloskopiske oplysninger i denne kategori lagres som "ukendt mistænkt eller eftersøgt person” med henblik på at identificere en sådan person og vedkommendes opholdssted.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I tilfælde af et hit eller et potentielt match med oplysninger, der er lagret i henhold til artikel 40, skal personens identitet fastslås i overensstemmelse med national lovgivning, samtidig med at det kontrolleres, at de daktylografiske oplysninger i SIS tilhører personen. Medlemsstaterne kommunikerer ved brug af supplerende oplysninger for derved at fremme en rettidig efterforskning af sagen.

1.  I tilfælde af et hit eller et potentielt match med oplysninger, der er lagret i henhold til artikel 40, skal personens identitet fastslås i overensstemmelse med national lovgivning, efter at en fingeraftryksekspert har kontrolleret, at de daktyloskopiske oplysninger i SIS tilhører personen. Medlemsstaterne kommunikerer straks ved brug af supplerende oplysninger for derved at fremme en rettidig efterforskning af sagen.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 42 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige regler for kontrol eller søgning med fotografier, ansigtsbilleder, daktylografiske oplysninger og DNA-profiler

Særlige regler for kontrol eller søgning med fotografier, ansigtsbilleder, daktyloskopiske oplysninger og DNA-profiler

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fotografier, ansigtsbilleder, daktylografiske oplysninger og DNA-profiler må kun hentes fra SIS med henblik på at kontrollere identiteten på en person, der er lokaliseret som følge af en alfanumerisk søgning i SIS.

1.  Når en indberetning i SIS indeholder fotografier, ansigtsbilleder, daktyloskopiske oplysninger og DNA-profiler, skal sådanne data hentes fra SIS med henblik på at bekræfte identiteten på en person, der er fundet som følge af en alfanumerisk søgning i SIS.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Med henblik på at kontrollere, om personen allerede findes i SIS under en anden identitet, kan der foretages en fingeraftrykssøgning, inden der foretages en ny indberetning.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Daktylografiske oplysninger kan også anvendes til at identificere en person. Der kan søges på daktylografiske oplysninger i SIS med henblik på identifikation af en person, hvis det ikke er muligt på anden vis at identificere en person.

2.  Daktyloskopiske data kan også anvendes til at identificere en person. Daktyloskopiske data lagret i SIS må kun benyttes til identifikation af en person, hvis det ikke er muligt at identificere vedkommende med alfanumeriske data. Med henblik herpå skal det centrale SIS omfatte et automatisk fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS).

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne stiller et automatisk fingeraftryksidentifikationssystem til rådighed for slutbrugerne senest to år efter denne forordnings ikrafttræden. De træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå, herunder om nødvendigt ved at foretage tilpasninger af deres N.SIS.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der kan også søges på daktylografiske oplysninger i SIS i forbindelse med indberetninger, der er foretaget i medfør af artikel 26, artikel 34, stk. 1, litra b), og artikel 36 ved brug af fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk eller håndfladeaftryk, der er fundet på gerningssteder under efterforskningen, når det med en høj grad af sandsynlighed kan fastslås, at de tilhører gerningsmanden, forudsat at de kompetente myndigheder ikke er i stand til at fastslå personens identitet ved hjælp af andre nationale, europæiske eller internationale databaser.

3.  Der kan også søges på daktyloskopiske oplysninger i SIS i forbindelse med indberetninger, der er foretaget i medfør af artikel 26, artikel 34, stk. 1, litra b) og d), og artikel 36 ved brug af fuldstændige eller ufuldstændige sæt af fingeraftryk eller håndfladeaftryk, der er fundet på gerningssteder for terrorhandlinger eller anden grov kriminalitet, der er under efterforskning, når det med en høj grad af sandsynlighed kan fastslås, at de tilhører gerningsmanden til terrorhandlingen eller den anden grove kriminalitet, forudsat at de kompetente myndigheder ikke er i stand til at fastslå personens identitet ved hjælp af andre nationale, europæiske eller internationale databaser.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når den endelige identifikation i overensstemmelse med denne artikel viser, at resultatet af den sammenligning, der er modtaget fra det centrale SIS, ikke er i overensstemmelse med de daktyloskopiske oplysninger, der er sendt til sammenligning, sletter medlemsstaterne straks resultatet af sammenligningen og meddeler agenturet dette snarest muligt og senest efter tre arbejdsdage.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Så snart det bliver teknisk muligt, kan fotografier og ansigtsbilleder bruges til at identificere en person, idet der dog skal sikres en meget pålidelig identifikation. Identifikation på grundlag af fotografier eller ansigtsbilleder må kun anvendes i forbindelse med regulære grænseovergangssteder, hvor selvbetjeningssystemer og automatiske grænsekontrolsystemer er i brug.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 71a med henblik på at fastlægge bestemmelser for anvendelsen af fotografier, ansigtsbilleder og DNA-profiler til at identificere personer og de tekniske standarder herfor, herunder for søgningen samt for identifikation og bekræftelse af identitet. Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, så snart det bliver teknisk muligt at identificere en person med fotografier og ansigtsbilleder med en høj grad af pålidelighed. Identifikation på grundlag af fotografier eller ansigtsbilleder må kun anvendes i forbindelse med regulære grænseovergangssteder, hvor selvbetjeningssystemer og automatiske grænsekontrolsystemer er i brug.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  andre retshåndhævelsesaktiviteter for at forebygge, opdage og efterforske strafbare handlinger i den berørte medlemsstat

c)  forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller anden grov kriminalitet i den berørte medlemsstat, som direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse på

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  sikkerhedskontrol i forbindelse med procedurer i tilknytning til ansøgninger om international beskyttelse, for så vidt disse myndigheder ikke udgør ”besluttende myndigheder” som defineret i artikel 2, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU1a, og, hvis det er relevant, ydelse af rådgivning i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 377/20041b

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

 

1bRådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 1).

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De myndigheder, der har beføjelse til at udføre de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, litra c), har ret til at få adgang til oplysninger, der er indlæst i SIS, og til at søge direkte i disse oplysninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver. Disse myndigheders adgang til oplysningerne er underlagt den enkelte medlemsstats lovgivning.

3.  De myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, litra c), har ret til at få adgang til oplysninger, der er indlæst i SIS, og til at søge direkte i disse oplysninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver. Disse myndigheders adgang skal være i overensstemmelse med denne forordning og med EU-lovgivningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, jf. Rådets direktiv 1999/37/EF75, skal have adgang til følgende oplysninger i SIS i medfør af denne forordnings artikel 38, stk. 2, litra a), b), c) og l), udelukkende med henblik på at kontrollere, om de køretøjer, som anmeldes til registrering, er stjålne, ulovligt handlede eller eftersøgte som bevismidler i straffesager:

1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, jf. Rådets direktiv 1999/37/EF, har kun adgang til følgende oplysninger i SIS i medfør af denne forordnings artikel 38, stk. 2, litra a), b), c) og l), og udelukkende med henblik på at kontrollere, om de køretøjer, som anmeldes til registrering, er stjålne, ulovligt handlede eller eftersøgte som bevismidler i straffesager:

__________________

__________________

75 Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).

75 Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Adgangen til disse oplysninger for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, er underlagt den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

Adgangen til disse oplysninger for de kompetente myndigheder i første afsnit er underlagt den nationale lovgivning i den pågældende kompetente myndigheds medlemsstat.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De tjenester, der er omhandlet i stk. 1, og som er statslige tjenester, har ret til at søge direkte i oplysningerne i SIS.

udgår

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De tjenester, der er omhandlet i stk. 1, og som ikke er statslige tjenester, har kun adgang til oplysninger i SIS via en af de myndigheder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 43. Den pågældende myndighed har ret til direkte at søge i disse oplysninger og til at videregive oplysninger til den omhandlede tjeneste. Medlemsstaten sikrer, at den pågældende tjeneste og dens ansatte er forpligtet til at overholde enhver begrænsning i den brug, de må gøre af de oplysninger, som myndigheden har videregivet til dem.

udgår

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Denne forordnings artikel 39 finder ikke anvendelse på søgninger, der foretages i henhold til denne artikel. Meddelelse af oplysninger, der er fremkommet under en søgning i SIS, og som giver anledning til mistanke om, at der er begået en strafbar handling, fra de tjenester, der er omhandlet i stk. 1, til politimyndighederne eller retsmyndighederne, er underlagt national lovgivning.

4.  Denne forordnings artikel 39 finder ikke anvendelse på søgninger, der foretages i henhold til denne artikel. De kompetente myndigheders meddelelse af oplysninger, der er opnået under en søgning i SIS og som giver anledning til mistanke om, at der er begået en strafbar handling, til politimyndighederne eller retsmyndighederne, er underlagt national lovgivning.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester eller sikring af trafikstyring for skibe, herunder skibsmotorer, og luftfartøjer, har adgang til følgende oplysninger i SIS i henhold til denne forordnings artikel 38, stk. 2, udelukkende med henblik på at kontrollere, om skibe, herunder skibsmotorer, luftfartøjer eller containere, der anmeldes til registrering eller er omfattet af trafikstyring, er stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne eller eftersøgte som bevismidler i straffesager:

1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester eller sikring af trafikstyring for skibe, herunder skibsmotorer, og luftfartøjer, har kun adgang til følgende oplysninger i SIS i henhold til denne forordnings artikel 38, stk. 2, og udelukkende med henblik på at kontrollere, om skibe, herunder skibsmotorer, luftfartøjer eller containere, der anmeldes til registrering eller er omfattet af trafikstyring, er stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne eller eftersøgte som bevismidler i straffesager:

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  oplysninger om luftfartøjsmotorer.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De pågældende tjenesters adgang til de nævnte oplysninger er underlagt den enkelte medlemsstats lovgivning, jf. dog stk. 2. Adgangen til oplysningerne under litra a)- c) skal begrænses til de berørte tjenesters specifikke beføjelser.

Adgangen til disse oplysninger for de kompetente myndigheder i første afsnit er underlagt den nationale lovgivning i den pågældende kompetente myndigheds medlemsstat. Adgangen til oplysningerne under litra a), b), c) og ca) i første afsnit skal begrænses til de berørte kompetente myndigheders specifikke beføjelser.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De tjenester, der er omhandlet i stk. 1, og som er statslige tjenester, har ret til at søge direkte i oplysningerne i SIS.

udgår

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De tjenester, der er omhandlet i stk. 1, og som ikke er statslige tjenester, har kun adgang til oplysninger i SIS via en af de myndigheder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 43. Den pågældende myndighed har ret til direkte at søge i disse oplysninger og til at videregive oplysningerne til den omhandlede tjeneste. Medlemsstaten sikrer, at den pågældende tjeneste og dens ansatte er forpligtet til at overholde enhver begrænsning i den brug, de må gøre af de oplysninger, som myndigheden har videregivet til dem.

udgår

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Denne forordnings artikel 39 finder ikke anvendelse på søgninger, der foretages i henhold til denne artikel. Meddelelse af oplysninger, der er fremkommet under en søgning i SIS, og som giver anledning til mistanke om en strafbar handling, fra de tjenester, der er omhandlet i stk. 1, til politimyndighederne eller de retslige myndigheder, er underlagt national lovgivning.

4.  Denne forordnings artikel 39 finder ikke anvendelse på søgninger, der foretages i henhold til denne artikel. De kompetente myndigheders meddelelse af oplysninger, der er opnået under en søgning i SIS og som giver anledning til mistanke om en strafbar handling, til politimyndighederne eller de retslige myndigheder, er underlagt national lovgivning.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) har inden for rammerne af dets mandat ret at tilgå og søge i oplysninger i SIS.

1.  Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) har, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde dets mandat, ret at tilgå og søge i oplysninger i SIS.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt en søgning foretaget af Europol viser, at der findes en indberetning i SIS, underretter Europol den indberettende medlemsstat ad de kanaler, der er fastlagt i forordning (EU) 2016/794

2.  Såfremt en søgning foretaget af Europol viser, at der findes en indberetning i SIS, underretter Europol straks den indberettende medlemsstat gennem udveksling af supplerende oplysninger ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen og i overensstemmelse med SIRENE-håndbogens bestemmelser. Europol underretter, indtil det bliver i stand til at anvende de funktionaliteter, der er beregnet til udveksling af supplerende oplysninger, den indberettende medlemsstat ad de kanaler, der er fastlagt i forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Brug af oplysninger, der er tilvejebragt gennem søgning i SIS, kan kun finde sted med den pågældende medlemsstats samtykke. Hvis medlemsstaten giver tilladelse til at benytte sådanne oplysninger, skal Europols behandling heraf finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794. Europol kan kun meddele tredjelande og eksterne organisationer sådanne oplysninger med den pågældende medlemsstats samtykke.

3.  Brug af oplysninger, der er tilvejebragt gennem søgning i SIS, kan kun finde sted med den indberettende medlemsstats samtykke. Hvis medlemsstaten giver tilladelse til at benytte sådanne oplysninger, skal Europols behandling heraf finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794. Europol kan kun meddele tredjelande og eksterne organisationer sådanne oplysninger med den indberettende medlemsstats samtykke og under fuld overholdelse af EU-lovgivningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Europol kan anmode om yderligere oplysninger fra de berørte medlemsstater i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/794.

4.  Europol kan anmode om yderligere oplysninger fra de indberettende medlemsstater i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  begrænser adgangen til oplysninger i SIS til særligt bemyndiget Europol-personale

b)  begrænser adgangen til oplysninger i SIS til særligt bemyndiget Europol-personale, der har brug for adgang for at kunne udføre sine opgaver

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  vedtager og anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10 og 11

c)  vedtager og anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10, 11, 13 og 14;

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Eventuelle kopier, jf. stk. 6, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Dette tidsrum kan forlænges i nødsituationer, indtil nødsituation ophører. Europol underretter Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om sådanne forlængelser.

7.  Eventuelle kopier, jf. stk. 6, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Når Europol opretter en offline-database med SIS-oplysninger, underretter det Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om en sådan database.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Med henblik på at kontrollere lovligheden af databehandling, udøve egenkontrol og sikre ordentlig datasikkerhed og -integritet bør Europol gemme logfiler for hver adgang til og søgning i SIS. Disse logfiler og denne dokumentation skal ikke betragtes som ulovlig download eller kopiering af nogen del af SIS.

9.  Med henblik på at kontrollere lovligheden af databehandling, udøve egenkontrol og sikre ordentlig datasikkerhed og -integritet skal Europol gemme logfiler for hver adgang til og søgning i SIS. Sådanne logfiler skal især vise dato og tidspunkt for databehandlingen, typen af oplysninger, der er videregivet, samt navnet på den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Disse logfiler og denne dokumentation skal ikke betragtes som ulovlig download eller kopiering af nogen del af SIS. Indholdet af samt opbevaringsfrister og regler for disse logfiler og deres format fastsættes i overensstemmelse med artikel 12.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  Medlemsstaterne underretter straks Europol om enhver indberetning, der er foretaget i henhold til artiklerne 34, 36 og 38, og om hit vedrørende disse indberetninger, når en person eller en genstand eftersøges af en medlemsstat i relation til en lovovertrædelse, der er omhandlet i direktiv (EU) 2017/541.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale medlemmer af Eurojust og de personer, der bistår dem, skal inden for deres mandat have ret til adgang til og til søgning i oplysninger, der er indlæst i SIS, jf. artikel 26, 32, 34, 38 og 40.

1.  Kun de nationale medlemmer af Eurojust og de personer, der bistår dem, skal i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, og inden for deres mandat have ret til adgang til og søgning i oplysninger, der er indlæst i SIS, jf. artikel 26, 32, 34, 38 og 40.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt en søgning foretaget af et nationalt medlem af Eurojust viser, at der findes en indberetning i SIS, underretter den pågældende den indberettende medlemsstat.

2.  Såfremt en søgning foretaget af et nationalt medlem af Eurojust viser, at der findes en indberetning i SIS, underretter det nationale medlem straks den indberettende medlemsstat.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Intet i denne artikel må fortolkes som en indskrænkning af bestemmelserne i afgørelse 2002/187/RIA for så vidt angår databeskyttelse og det ansvar, som de nationale medlemmer af Eurojust eller de personer, der bistår dem, har for uautoriseret eller ukorrekt behandling af sådanne oplysninger, eller som en indskrænkning af de beføjelser, der er tillagt den fælles kontrolinstans, der er oprettet i henhold til ovennævnte afgørelse.

3.  Denne artikel berører ikke bestemmelserne i afgørelse 2002/187/RIA for så vidt angår databeskyttelse og det ansvar, som de nationale medlemmer af Eurojust eller de personer, der bistår dem, har for uautoriseret eller ukorrekt behandling af sådanne oplysninger, eller de beføjelser, der er tillagt den fælles kontrolinstans, der er oprettet i henhold til ovennævnte afgørelse.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Enhver adgang og søgning foretaget af et nationalt medlem af Eurojust eller en person, der bistår det, registreres i henhold til bestemmelserne i artikel 12, og enhver anvendelse af oplysninger, de har fået adgang til, registreres.

4.  Med henblik på at kontrollere lovligheden af databehandling, udøve egenkontrol og sikre forsvarlig datasikkerhed og -integritet skal Eurojust gemme logfiler for hver tilgang af og søgning i SIS foretaget af et nationalt medlem af Eurojust eller en person, der bistår vedkommende, jf. bestemmelserne i artikel 12. Sådanne logfiler skal især vise dato og tidspunkt for databehandlingen, typen af oplysninger, der er anvendt til en søgning, en henvisning til typen af oplysninger, der er videregivet, samt navnet på den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Sådanne logfiler og dokumenter betragtes ikke som ulovlig download eller kopiering af nogen del af SIS.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Adgangen til oplysninger, der er indlæst i SIS, er begrænset til de nationale medlemmer af Eurojust og de personer, der bistår dem, og må ikke udvides til at omfatte Eurojust-personale.

udgår

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Der vedtages og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10 og 11.

7.  Der vedtages og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10 og 11.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 40, stk. 8, i forordning (EU) 2016/1624 har medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og medlemmerne af migrationsstyringsstøtteholdene ret til at tilgå og søge i oplysninger, der er indlæst i SIS, inden for deres mandat.

1.  I henhold til artikel 40, stk. 8, i forordning (EU) 2016/1624 har holdmedlemmer som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 samt medlemmerne af migrationsstyringsstøtteholdene ret til at tilgå og søge i oplysninger, der er indlæst i SIS, i overensstemmelse med nærværende forordning. De har kun denne ret i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, og det er krævet i den operative plan for en specifik operation.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold, holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og medlemmerne af migrationsstyringsstøtteholdene tilgår og søger i oplysningerne i SIS, jf. stk. 1, via den tekniske grænseflade, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har oprettet og opretholder, jf. artikel 49, stk. 1.

2.  Holdmedlemmer som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 samt medlemmer af migrationsstyringsstøtteholdene tilgår og søger i oplysningerne i SIS, jf. stk. 1, via den tekniske grænseflade, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har oprettet og opretholder, jf. artikel 49, stk. 1.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en søgning foretaget af et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, eller af et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene viser, at der findes en indberetning i SIS, underrettes den indberettende medlemsstat herom. I henhold til artikel 40 i forordning (EU) 2016/1624 må holdmedlemmerne kun reagere på en indberetning i SIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter eller medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, fra den værtsmedlemsstat, som de opererer i. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne.

3.  Hvis en søgning foretaget af et holdmedlem som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 eller af et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene viser, at der findes en indberetning i SIS, underrettes den indberettende medlemsstat straks herom. I henhold til artikel 40 i forordning (EU) 2016/1624 må holdmedlemmerne kun reagere på en indberetning i SIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter eller medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, fra den værtsmedlemsstat, som de opererer i, og kun i det omfang, de har beføjelse hertil i henhold til artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1624. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hver gang et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller holdene af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, eller et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene tilgår systemet og foretager en søgning, skal det registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12, og de pågældendes brug af de oplysninger, som de tilgår, skal i alle tilfælde registreres.

4.  Med henblik på at kontrollere lovligheden af databehandlingen, udøve egenkontrol og sikre dataenes integritet og sikkerhed sørger Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for at gemme logfiler for hver tilgang af og søgning i SIS foretaget af et holdmedlem som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 eller af et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene. Sådanne logfiler skal især vise dato og tidspunkt for databehandlingen, typen af oplysninger, der er anvendt til en søgning, en henvisning til typen af oplysninger, der er videregivet, samt navnet på den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Sådanne logfiler og dokumenter betragtes ikke som ulovlig download eller kopiering af nogen del af SIS. Indholdet af samt opbevaringsfrister og regler for disse logfiler og deres format fastsættes i overensstemmelse med artikel 12.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Adgangen til oplysninger i SIS skal begrænses til et medlem af europæiske grænse- og kystvagthold eller hold af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, eller et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene og må ikke udvides til også at omfatte andre holdmedlemmer.

5.  Adgangen til oplysninger i SIS skal begrænses til et holdmedlem som defineret i artikel 2, nr. 8, i forordning (EU) 2016/1624 eller et medlem af migrationsstyringsstøtteholdene, forudsat at vedkommende har modtaget den påkrævede uddannelse. Adgangen må ikke udvides til andre holdmedlemmer.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Der skal vedtages og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10 og 11.

6.  Der skal vedtages og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10, 11, 13 og 14.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på artikel 48, stk. 1, og denne artikels stk. 2, opretter og vedligeholder Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning en teknisk grænseflade, der muliggør en direkte forbindelse til det centrale SIS.

1.  Med henblik på artikel 48, stk. 1, opretter og vedligeholder Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning en teknisk grænseflade, der muliggør en direkte forbindelse til det centrale SIS.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har med henblik på udførelsen af dets opgaver i henhold til forordningen om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS) ret til adgang til og søgning i oplysninger i SIS, jf. artikel 26, 32, 34 og 36 samt artikel 38, stk. 2, litra j) og k).

[2)  Behørigt bemyndiget personale i den centrale ETIAS-enhed, der er oprettet under Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, har i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af enhver af de opgaver, den er pålagt i henhold til forordningen om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS), ret til at tilgå og kontrollere oplysninger i SIS, jf. artikel 26, 32, 34 og 36 samt artikel 38, stk. 2, litra j) og k).]

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en søgning foretaget af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning viser, at der findes en indberetning i SIS, finder proceduren i artikel 22 i forordningen om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) anvendelse.

udgår

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Intet i denne artikel må fortolkes som en indskrænkning af bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1624 vedrørende databeskyttelse og ansvar for uautoriseret eller ukorrekt behandling af sådanne oplysninger i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

4.  Intet i denne artikel må fortolkes som en indskrænkning af bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1624 vedrørende databeskyttelse og ansvar for uautoriseret eller ukorrekt behandling af sådanne oplysninger i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hver gang Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning får adgang til eller søger i SIS, skal det registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12, og hver gang, det bruger oplysninger, det har tilgået, skal det registreres.

udgår

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Ingen dele af SIS må forbindes til noget computersystem med henblik på dataindsamling og databehandling, der foretages af eller i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og ingen oplysninger i SIS, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til, må overføres til et sådant system, undtagen når det er nødvendigt for at udføre opgaverne med henblik på forordningen om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS). Ingen del af SIS må downloades. Logning af adgang og søgning skal ikke anses for at udgøre download eller kopiering af SIS-oplysninger.

udgår

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vedtager og gennemfører foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10 og 11.

7.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vedtager og gennemfører foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10, 11, 13 og 14.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 51 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opbevaringsfrist for indberetninger

Undersøgelsesfrist for indberetninger

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indberetninger, der er optaget i SIS i medfør af denne forordning, opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til de formål, der ligger til grund for indberetningen.

1.  Indberetninger, der er optaget i SIS i medfør af denne forordning, opbevares ikke længere, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, der ligger til grund for indberetningen.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En indberettende medlemsstat undersøger inden fem år efter, at den har foretaget indberetningen, behovet for fortsat at opbevare den. Indberetninger, der foretages i medfør af denne forordnings artikel 36, må højst opbevares i et år.

2.  En indberettende medlemsstat undersøger inden tre år efter, at den har foretaget indberetningen, behovet for fortsat at opbevare den. Indberetninger, der foretages i medfør af denne forordnings artikel 36, skal undersøges inden for højst et år.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Indberetninger om officielle blankodokumenter og udstedte identitetsdokumenter, der er indlæst i henhold til artikel 38, må højst opbevares i ti år. Der kan fastsættes kortere opbevaringsfrister for indberetningskategorier ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

3.  Indberetninger om officielle blankodokumenter og udstedte identitetsdokumenter, der er indlæst i henhold til artikel 38, må højst opbevares i ti år. Indberetninger om andre genstande, der foretages i medfør af artikel 36 og 38, må højst opbevares i fem år. Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 71a vedrørende kortere opbevaringsperioder for indberetningskategorier.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  I de tilfælde, hvor det står klart for det personale i SIRENE-kontoret, der har ansvaret for at koordinere og kontrollere datakvaliteten, at en indberetning om en person har opfyldt sit formål og skal slettes fra SIS, kontakter personalet den myndighed, som har optaget indberetningen, for at gøre den opmærksom på det. Myndigheden har 30 kalenderdage fra modtagelsen af denne underretning til at meddele, at indberetningen er blevet eller vil blive slettet eller angive årsagen til, at indberetningen fortsat opbevares. Hvis myndigheden ikke svarer inden for 30 kalenderdage, sletter personalet i SIRENE-kontoret indberetningen. SIRENE-kontoret indberetter eventuelle gentagne problemer på dette område til den nationale tilsynsmyndighed.

5.  Så snart det står klart for det personale i SIRENE-kontoret, der har ansvaret for at koordinere og kontrollere datakvaliteten, at en indberetning om en person eller en genstand har opfyldt sit formål og skal slettes fra SIS, kontakter personalet straks den myndighed, som har optaget indberetningen, for at gøre den opmærksom på det. Myndigheden har syv kalenderdage fra modtagelsen af denne underretning til at meddele, at indberetningen er blevet eller vil blive slettet eller angive årsagen til, at indberetningen fortsat opbevares. Hvis myndigheden ikke svarer inden for syv kalenderdage, sletter personalet i SIRENE-kontoret indberetningen. SIRENE-kontoret indberetter eventuelle gentagne problemer på dette område til den nationale tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Inden udløbet af undersøgelsesfristen kan den indberettende medlemsstat efter en samlet individuel vurdering, der skal registreres, beslutte fortsat at opbevare indberetningen, hvis dette er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen. I så fald finder stk. 2 også anvendelse på forlængelsen af opbevaringsfristen. Hvis det besluttes at opbevare indberetningen længere, skal det meddeles CS-SIS.

6.  Inden udløbet af undersøgelsesfristen kan den indberettende medlemsstat efter en samlet individuel vurdering, der skal registreres, beslutte fortsat at opbevare indberetningen, hvis dette er nødvendigt og forholdsmæssigt i lyset af det formål, der ligger til grund for indberetningen. I så fald finder stk. 2 også anvendelse på forlængelsen af opbevaringsfristen. Hvis det besluttes at opbevare indberetningen længere, skal det meddeles CS-SIS.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaterne fører statistik over antallet af indberetninger, hvis opbevaringsfrist er blevet forlænget i henhold til stk. 6.

8.  Medlemsstaterne fører statistik over antallet af indberetninger, hvis opbevaringsfrist er blevet forlænget i henhold til stk. 6. og sender denne til de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 67.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indberetninger vedrørende personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering, jf. artikel 26, slettes, når personen er blevet overgivet eller udleveret til de kompetente myndigheder i den indberettende medlemsstat. De kan også slettes, hvis den kompetente retslige myndighed ifølge national lovgivning har tilbagekaldt den retsafgørelse, som var grundlaget for indberetningen.

1.  Indberetninger vedrørende personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering, jf. artikel 26, slettes, når personen er blevet overgivet eller udleveret til de kompetente myndigheder i den indberettende medlemsstat. De slettes også, hvis den kompetente retslige myndighed ifølge national lovgivning har tilbagekaldt den retsafgørelse, som var grundlaget for indberetningen.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – led 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  barnet er fundet.

-  barnet er fundet og bragt under officiel beskyttelse.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en person som følge af en kompetent myndigheds afgørelse er blevet tvangsanbragt, kan en indberetning i henhold til national lovgivning opbevares, indtil personen er blevet hjemsendt.

Hvis en person som følge af en kompetent myndigheds afgørelse er blevet tvangsanbragt, kan en indberetning, uden at det berører national lovgivning, opbevares indtil personen er blevet hjemsendt.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der er opnået et hit i en medlemsstat, og adresseoplysningerne er fremsendt til den indberettende medlemsstat, og et efterfølgende hit i denne medlemsstat viser de samme adresseoplysninger, skal hittet registreres i den fuldbyrdende medlemsstat, men der skal hverken videresendes adresseoplysninger eller supplerende oplysninger til den indberettende medlemsstat. I sådanne tilfælde underretter den fuldbyrdende medlemsstat den indberettende medlemsstat om de gentagne hit, og den indberettende medlemsstat overvejer behovet for at fortsat at opbevare indberetningen.

Når der er opnået et hit i en medlemsstat, og adresseoplysningerne er fremsendt til den indberettende medlemsstat, og et efterfølgende hit i denne medlemsstat viser de samme adresseoplysninger, skal hittet registreres i den fuldbyrdende medlemsstat, men der skal hverken videresendes adresseoplysninger eller supplerende oplysninger til den indberettende medlemsstat. I sådanne tilfælde underretter den fuldbyrdende medlemsstat den indberettende medlemsstat om de gentagne hit, og den indberettende medlemsstat udfører en omfattende individuel vurdering af behovet for fortsat at opbevare indberetningen.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en fuldbyrdende medlemsstats kontrol er tilendebragt.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Indberetninger om ukendte eftersøgte personer, jf. artikel 40, skal slettes i overensstemmelse med følgende regler:

6.  Indberetninger om ukendte eftersøgte personer, jf. artikel 40 skal slettes, når:

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indberetningen er udløbet.

b)  indberetningen er udløbet, jf. artikel 51 or

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  den kompetente myndighed i den indberettende medlemsstat har truffet afgørelse om sletning.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Ud over tilfældene i denne artikels stk. 1-6 skal indberetninger endvidere slettes, når det er nødvendigt på baggrund af kontrollen af foreneligheden i henhold til artikel 23a.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Når en indberetning udløber i overensstemmelse med artikel 51, slettes den automatisk i henhold til stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tekniske kopier, jf. stk. 2, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Dette tidsrum kan forlænges i nødsituationer, indtil nødsituation ophører.

3.  Tekniske kopier, jf. stk. 2, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne opbevarer en ajourført oversigt over disse kopier, stiller denne oversigt til rådighed for deres nationale tilsynsmyndighed og sikrer, at bestemmelserne i denne forordning, herunder navnlig dem, der er omhandlet i artikel 10, anvendes på disse kopier.

4.  Medlemsstaterne opbevarer en ajourført oversigt over disse kopier, stiller denne oversigt til rådighed for deres nationale tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og sikrer, at bestemmelserne i denne forordning, herunder navnlig dem, der er omhandlet i artikel 10, anvendes på disse kopier.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Enhver anvendelse af oplysninger i strid med stk. 1-6 betragtes som misbrug efter bestemmelserne i den enkelte medlemsstats nationale lovgivning.

7.  Enhver anvendelse af oplysninger i strid med stk. 1-6 betragtes som misbrug efter bestemmelserne i den enkelte medlemsstats nationale lovgivning og pålægges sanktioner i henhold til artikel 70a

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hver medlemsstat sender agenturet en liste over de nationale kompetente myndigheder, der har tilladelse til at foretage direkte søgninger i oplysningerne i SIS i henhold til denne forordning, og alle ændringer af denne liste. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge og til hvilke formål. Agenturet sørger for, at listen hvert år offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

8.  Hver medlemsstat sender agenturet en liste over de nationale kompetente myndigheder, der har tilladelse til at foretage direkte søgninger i oplysningerne i SIS i henhold til denne forordning, og alle ændringer af denne liste. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge og til hvilke formål. Agenturet sørger for, at listen hvert år offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen driver et offentlig websted med disse oplysninger. Den sørger for, at webstedet altid er opdateret.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 55 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger i tilfælde af manglende gennemførelse af en foranstaltning i en indberetning

Procedure i tilfælde af manglende gennemførelse af en foranstaltning i en indberetning

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en krævet foranstaltning ikke kan iværksættes, underretter den anmodede medlemsstat straks den indberettende medlemsstat herom.

1.  Hvis en krævet foranstaltning ikke kan iværksættes, anvendes følgende procedure:

 

a)  den anmodede medlemsstat underretter straks via sit SIRENE-kontor og i overensstemmelse med SIRENE-håndbogen den indberettende medlemsstat med angivelse af grundene til, at dette ikke kan ske.

 

b)  De berørte medlemsstater kan aftale, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til SIS-retsinstrumenterne og deres egne nationale love.

 

c)  (c) hvis en påkrævet foranstaltning ikke kan iværksættes over for personer, der er involveret i en aktivitet, der er omhandlet i direktiv (EU) 2017/541, underretter den anmodede medlemsstat straks Europol.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Når en indberettende medlemsstat får relevante supplerende eller ændrede oplysninger som anført i artikel 20, stk. 3, ajourfører eller berigtiger den hurtigst muligt den pågældende indberetning.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Når en anden medlemsstat får relevante supplerende eller ændrede alfanumeriske oplysninger som anført i artikel 20, stk. 3, sender den straks disse til den indberettende medlemsstat, således at sidstnævnte kan ajourføre indberetningen.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en anden medlemsstat end den indberettende er i besiddelse af dokumentation, der lader formode, at en oplysning er faktuelt ukorrekt eller er blevet ulovligt lagret, meddeler den via en udveksling af supplerende oplysninger den indberettende medlemsstat dette ved førstgivne lejlighed og senest ti dage efter, at den fik kendskab til denne dokumentation. Den indberettende medlemsstat kontrollerer denne meddelelse og retter eller sletter om nødvendigt omgående oplysningen.

3.  Hvis en anden medlemsstat end den indberettende er i besiddelse af dokumentation, der lader formode, at en oplysning er faktuelt ukorrekt eller er blevet ulovligt lagret, meddeler den via en udveksling af supplerende oplysninger den indberettende medlemsstat dette ved førstgivne lejlighed, og senest to arbejdsdage efter at den fik kendskab til denne dokumentation. Den indberettende medlemsstat kontrollerer denne meddelelse og retter eller sletter om nødvendigt oplysningen inden for syv arbejdsdage efter underretningen.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed inden to måneder efter, at dokumentationen kom for dagens lys, jf. stk. 3, forelægger den medlemsstat, der ikke har foretaget indberetningen, sagen for de berørte nationale tilsynsmyndigheder med henblik på, at de træffer afgørelse.

4.  Hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed inden to måneder efter, at dokumentationen kom for dagens lys, jf. stk. 3, forelægger den medlemsstat, der ikke har foretaget indberetningen, sagen for de berørte nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med henblik på, at de træffer afgørelse via det samarbejde, der er omhandlet i artikel 69.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne udveksler supplerende oplysninger, hvis en person hævder ikke at være den person, der er eftersøgt i en indberetning. Hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der faktisk er tale om to forskellige personer, skal denne person underrettes om de i artikel 59 fastsatte foranstaltninger.

5.  Medlemsstaterne udveksler supplerende oplysninger, hvis en person hævder ikke at være den person, der er eftersøgt i en indberetning. Hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der faktisk er tale om to forskellige personer, skal denne person underrettes om de i artikel 59 fastsatte foranstaltninger og om de retsmidler, vedkommende har adgang til i henhold til artikel 66, stk. 1.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når der allerede findes en indberetning om en given person i SIS, aftaler den medlemsstat, der foretager en ny indberetning, nærmere om optagelsen af indberetningen med den medlemsstat, der foretog den første indberetning. Aftalen indgås på grundlag af en udveksling af supplerende oplysninger.

udgår

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver hændelse, der har eller kan have indvirkning på sikkerheden i SIS og forårsage skade på eller tab af SIS-oplysninger, skal anses for at være en sikkerhedsrelateret hændelse, især når adgang til oplysninger kan have forekommet, eller hvor oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed er eller kan være blevet sat over styr.

1.  Enhver hændelse, der har eller kan have indvirkning på sikkerheden i SIS og forårsage skade på eller tab af SIS-oplysninger, skal anses for at være en sikkerhedsrelateret hændelse, især når uautoriseret adgang til oplysninger kan have forekommet, eller hvor oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed er eller kan være blevet sat over styr.

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen, agenturet og den nationale tilsynsmyndighed om eventuelle sikkerhedsrelaterede hændelser. Agenturet underretter Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om eventuelle sikkerhedsrelaterede hændelser.

3.  Med forbehold af anmeldelsen og kommunikationen af et brud på persondatasikkerheden, jf. artikel 33 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680, underretter medlemsstaterne straks Kommissionen, den nationale tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om sikkerhedshændelser. I tilfælde af en sikkerhedshændelse på det centrale SIS underretter agenturet straks Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om de pågældende sikkerhedshændelser

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Oplysninger om en sikkerhedsrelateret hændelse, som har eller kan have indvirkning på driften af SIS i en medlemsstat eller i agenturet, eller på tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der indlæses eller sendes af andre medlemsstater, skal forelægges medlemsstaterne og indberettes i overensstemmelse med agenturets hændelsesstyringsplan.

4.  Oplysninger om en sikkerhedsrelateret hændelse, som har eller kan have indvirkning på driften af SIS i en medlemsstat eller i agenturet, eller på tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der indlæses eller sendes af andre medlemsstater, skal straks forelægges medlemsstaterne og indberettes i overensstemmelse med agenturets hændelsesstyringsplan.

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstater og eu-LISA samarbejder i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  I tilfælde af et brud på datasikkerheden skal de registrerede underrettes i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) nr. 2016/679 eller artikel 31 i direktiv (EU) nr. 2016/680.

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  Kommissionen rapporterer straks alvorlige hændelser til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d.  Når en sikkerhedshændelse er forårsaget af misbrug af data, skal medlemsstaterne, Europol, Eurojust og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikre, at der kan pålægges sanktioner eller disciplinære foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 70a.

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  SIRENE-kontoret tager kontakt til den anmodende myndighed for at afklare, om det drejer sig om samme person

a)  SIRENE-kontoret tager straks kontakt til den anmodende myndighed for at afklare, om det drejer sig om samme person

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis undersøgelsen viser, at den nye indberetning faktisk drejer sig om samme person som den person, der allerede er indberettet i SIS, iværksætter SIRENE-kontoret proceduren for optagelse af flere indberetninger om samme person, jf. artikel 56, stk. 6. Hvis undersøgelsen viser, at det faktisk drejer sig om to forskellige personer, godkender SIRENE-kontoret anmodningen om indlæsning af en anden indberetning ved at tilføje de nødvendige oplysninger for at forhindre fejlidentifikationer.

b)  hvis undersøgelsen viser, at den nye indberetning faktisk drejer sig om samme person som den person, der allerede er indberettet i SIS, iværksætter SIRENE-kontoret proceduren for optagelse af flere indberetninger om samme person, jf. artikel 23a. Hvis undersøgelsen viser, at det faktisk drejer sig om to forskellige personer, godkender SIRENE-kontoret anmodningen om indlæsning af en anden indberetning ved at tilføje de nødvendige oplysninger for at forhindre fejlidentifikationer.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når der kan opstå forveksling mellem den person, der reelt er omfattet af en indberetning, og en person, hvis identitet er blevet misbrugt, tilføjer den indberettende medlemsstat med den pågældende persons udtrykkelige samtykke oplysninger vedrørende sidstnævnte i indberetningen for at undgå de negative følger af fejlidentifikation.

1.  Når der kan opstå forveksling mellem den person, der reelt er omfattet af en indberetning, og en person, hvis identitet er blevet misbrugt, tilføjer den indberettende medlemsstat med den pågældende persons udtrykkelige samtykke oplysninger vedrørende sidstnævnte i indberetningen for at undgå de negative følger af fejlidentifikation. Enhver person, hvis identitet er blevet misbrugt, har ret til at trække sit samtykke til behandling af oplysningerne tilbage.

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved anvendelsen af denne artikel må kun følgende personoplysninger indlæses og behandles yderligere i SIS:

3.  Ved anvendelsen af denne artikel og med forbehold af et udtrykkeligt samtykke fra den person, hvis identitet er blevet misbrugt, for hver enkelt datakategori, må kun følgende personoplysninger indlæses og behandles yderligere i SIS:

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  køn

h)  køn

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, slettes samtidig med den tilsvarende indberetning eller tidligere, hvis den pågældende person anmoder herom.

5.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, slettes så snart den person, hvis identitet blev misbrugt, anmoder herom, eller samtidig med at den tilsvarende indberetning slettes.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 63

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 63

udgår

Udveksling af oplysninger om stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte pas med Interpol

 

1.  Uanset artikel 62 kan oplysninger om pasnummer, udstedelsesland og dokumenttype i forbindelse med stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte pas, der er indlæst i SIS, udveksles med medlemmer af Interpol ved etablering af en forbindelse mellem SIS og Interpol-databasen over stjålne eller mistede rejsedokumenter, forudsat at der indgås en aftale mellem Interpol og Den Europæiske Union. Aftalen skal fastsætte, at videregivelse af oplysninger, som er indlæst af en medlemsstat, kun kan ske med denne medlemsstats samtykke.

 

2.  Den i stk. 1 omhandlede aftale skal indeholde en bestemmelse om, at kun medlemmer af Interpol fra lande, der sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, kan få adgang til de udvekslede oplysninger. Inden Rådet indgår aftalen, skal det indhente en udtalelse fra Kommissionen om, hvorvidt der er tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger og respekt for de grundlæggende rettigheder og friheder i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger hos Interpol og i de lande, der er medlemmer af Interpol.

 

3.  Den i stk. 1 omhandlede aftale kan også indeholde en bestemmelse om, at medlemsstaterne gennem SIS kan få adgang til Interpols database vedrørende stjålne eller mistede rejsedokumenter i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne afgørelse om indberetninger om stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte pas, der er indlæst i SIS.

 

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på agenturets behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning.

1.  Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på den behandling af personoplysninger, som agenturet, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Eurojust foretager i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, forudsat at nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 ikke finder anvendelse.

2.  Forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i henhold til denne forordning, medmindre en sådan behandling foretages af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger, fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner eller beskyttelse mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse på de kompetente nationale myndigheders behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger, fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner eller beskyttelse mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Forordning (EU) 2016/794 finder anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i medfør af artikel 46 i nærværende forordning.

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse på de kompetente nationale myndigheders databehandling med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.

udgår

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 65 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ret til indsigt, berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger

Ret til indsigt, berigtigelse og begrænsning af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Registreredes ret til indsigt i oplysninger om dem selv, som er indlæst i SIS, og til at få sådanne oplysninger berigtiget eller slettet udøves i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område denne ret gøres gældende.

1.  Med forbehold af artikel 15, 16, 17 og 18 i forordning (EU) 2016/679 har alle registrerede ret til at tilgå og få udleveret de oplysninger om vedkommende, der er registreret i SIS, og kan anmode om, at unøjagtige oplysninger om vedkommende berigtiges eller suppleres, at oplysninger, der er fremskaffet på ulovlig vis, slettes, og at databehandlingen begrænses.

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvor det er relevant, finder artikel 14 til 18 i direktiv (EU) 2016/680 anvendelse.

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I sådanne tilfælde skal medlemsstaterne sørge for, at den dataansvarlige skriftligt og uden unødig forsinkelse oplyser den registrerede om et afslag på eller en begrænsning af adgang og om begrundelserne for afslaget eller begrænsningen. Hvis udlevering af sådanne oplysninger ville undergrave et formål i henhold til dette stykke, kan de udelades. Medlemsstaterne drager omsorg for, at den dataansvarlige informerer den registrerede om muligheden for at indgive klage til en tilsynsmyndighed eller gå rettens vej.

 

Medlemsstaterne drager omsorg for, at den dataansvarlige fremlægger dokumentation for de faktuelle eller retlige omstændigheder, som afgørelsen hviler på. Denne information stilles til rådighed for tilsynsmyndighederne.

 

Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til sikring af, at den registreredes rettigheder i sådanne tilfælde også kan udøves gennem de kompetente tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Enhver person har ret til at få berigtiget oplysninger om sig selv, der er ukorrekte, eller få slettet oplysninger om sig selv, der lagres ulovligt.

udgår

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end 60 dage fra den dato, hvor vedkommende ansøger om indsigt eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning.

6.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end 30 dage fra den dato, hvor vedkommende ansøger om indsigt, eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning, uanset om den registrerede befinder sig på Unionens område eller ej.

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end tre måneder fra den dato, hvor vedkommende ansøger om berigtigelse eller sletning af oplysninger, om udfaldet af udøvelsen af denne ret til berigtigelse eller sletning, eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning.

7.  Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end 60 dage fra den dato, hvor vedkommende ansøger om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af oplysninger, om udfaldet af udøvelsen af vedkommendes ret til berigtigelse, sletning og til begrænsning af behandling, eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning. Den pågældende skal informeres i henhold til dette stykke, uanset om vedkommende befinder sig på Unionens område eller ej.

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver indberettet person kan indbringe en sag for den domstol eller myndighed, der ifølge national lovgivning er kompetent i hver medlemsstat, med påstand om adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger, aktindsigt eller skadeserstatning i forbindelse med indberetningen vedrørende den pågældende.

1.  Med forbehold af artikel 77-82 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 52-56 i direktiv (EU) 2016/680 kan enhver person indbringe en sag for den domstol eller myndighed, der ifølge national lovgivning er kompetent i hver medlemsstat, med anmodning om adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger, begrænsning af behandlingen eller om skadeserstatning i forbindelse med indberetningen vedrørende den pågældende.

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den registeransvarlige, og antallet af tilfælde, hvor oplysninger blev berigtiget eller slettet

c)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning eller begrænsning af behandlingen af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den registeransvarlige, og antallet af tilfælde, hvor oplysninger blev berigtiget eller slettet

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den nationale tilsynsmyndighed

d)  antallet af anmodninger om berigtigelse af ukorrekte oplysninger og sletning eller begrænsning af behandlingen af ulovligt lagrede oplysninger, som blev forelagt den nationale tilsynsmyndighed

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  antallet af tilfælde, hvor domstolen gav ansøgeren medhold i mindst et aspekt af sagen

f)  antallet af tilfælde, hvor domstolen gav ansøgeren medhold i mindst et aspekt af sagen, og antallet af tilfælde, hvor der er opnået skadeserstatning

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver enkelt medlemsstat sikrer, at den eller de nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i hver medlemsstat, og som har de beføjelser, der er omhandlet i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i forordning (EU) 2016/679, overvåger uafhængigt lovligheden af behandlingen af SIS-personoplysninger på deres område og videregivelsen heraf fra dens område, samt udveksling og yderligere behandling af supplerende oplysninger.

1.  Hver enkelt medlemsstat sikrer, at de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i hver medlemsstat, og som har de beføjelser, der er omhandlet i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i forordning (EU) 2016/679, overvåger uafhængigt lovligheden af behandlingen af SIS-personoplysninger på deres område og videregivelsen heraf fra dens område, samt udveksling og yderligere behandling af supplerende oplysninger.

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den eller de nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i N.SIS i overensstemmelse med internationale standarder for audit mindst hvert fjerde år. Denne audit foretages af den eller de nationale tilsynsmyndigheder, eller den eller de nationale tilsynsmyndigheder bestiller den direkte hos en uafhængig auditor med ekspertise inden for databeskyttelse. Den eller de nationale tilsynsmyndigheder bevarer til enhver tid kontrollen over den uafhængige auditor og påtager sig ansvaret for dennes arbejde.

2.  De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i N.SIS i overensstemmelse med internationale standarder for audit mindst hvert fjerde år. Denne audit foretages af de nationale tilsynsmyndigheder, eller de nationale tilsynsmyndigheder bestiller den direkte hos en uafhængig auditor med ekspertise inden for databeskyttelse. De nationale tilsynsmyndigheder bevarer til enhver tid kontrollen over den uafhængige auditor og påtager sig ansvaret for dennes arbejde.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale tilsynsmyndighed(er) har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er pålagt den/dem ved denne forordning.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er pålagt dem ved denne forordning. De sikrer endvidere, at deres nationale tilsynsmyndigheder har adgang til bistand fra personer med ekspertise inden for biometriske data.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kontrollerer, at agenturets behandling af personoplysninger sker i henhold til denne forordning. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001 finder tilsvarende anvendelse.

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er ansvarlig for at overvåge den behandling af personoplysninger, der udføres af agenturet, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Europol og Eurojust, og for at sikre, at disse aktiviteter sker i henhold til denne forordning.. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001 finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en audit af agenturets aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale standarder for audit. Der skal sendes en rapport om denne audit til Europa-Parlamentet, Rådet, agenturet, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. Agenturet skal have mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger, inden rapporten vedtages.

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en audit af agenturets, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings, Europols og Eurojusts aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale standarder for audit. Der skal sendes en rapport om denne audit til Europa-Parlamentet, Rådet, agenturet, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. Agenturet skal have mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger, inden rapporten vedtages.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre de opgaver, som den pålægges ved denne forordning, herunder bistanden fra personer med ekspertise inden for biometriske data.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer samordnet tilsyn med SIS.

1.  De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt med hinanden inden for rammerne af deres ansvarsområder i overensstemmelse med artikel [62] i [ny forordning om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne, organer, kontorer og agenturer og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger].

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Kapitel XVI – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ERSTATNINGSANSVAR

ERSTATNINGSANSVAR OG SANKTIONER

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat er ansvarlig for enhver skade, der tilføjes en person i forbindelse med brugen af N.SIS. Dette gælder også, hvis skaden forvoldes af den indberettende medlemsstat, fordi denne har indlæst faktuelt ukorrekte oplysninger eller lagret oplysninger ulovligt.

1.  Hver medlemsstat og eu-LISA er ansvarlig for enhver materiel eller immateriel skade, der påføres en person som følge af en ulovlig behandlingsoperation, som følge af en handling, der er uforenelig med denne forordning, eller i forbindelse med brugen af N.SIS. Dette gælder også, hvis skaden forvoldes af den indberettende medlemsstat, fordi denne har indlæst faktuelt ukorrekte oplysninger eller lagret oplysninger ulovligt.

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Enhver person eller medlemsstat, der har lidt materiel eller immateriel skade som følge af en ulovlig behandling eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, der er ansvarlig for den lidte skade, eller fra eu-LISA, hvis denne er ansvarlig for den lidte skade. Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for dette ansvar, hvis det bevises, at skadetilføjelsen ikke kan tilskrives denne. Skadeserstatningskrav mod en medlemsstat behandles efter reglerne i den sagsøgte medlemsstats nationale lovgivning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Artikel 70 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 70 a

 

Sanktioner

 

Medlemsstaterne sikrer, at enhver behandling af oplysninger lagret i SIS og enhver udveksling af supplerende oplysninger i strid med denne forordning straffes i henhold til national lovgivning. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og skal omfatte administrative og strafferetlige sanktioner.

 

Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikrer, at medlemmer af deres personale eller medlemmer af deres hold, der tilgår SIS med deres bemyndigelse og behandler heri lagrede oplysninger i strid med denne forordning, pålægges sanktioner af agenturet eller, hvis der er tale om holdmedlemmer, af disses hjemland.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet udarbejder daglige, månedlige og årlige statistikker over antallet af registreringer pr. indberetningskategori, det årlige antal hit pr. indberetningskategori, antallet af søgninger i SIS og antallet af gange, hvor SIS blev brugt til at optage, ajourføre eller slette en indberetning i alt og for hver medlemsstat. Disse statistikker må ikke indeholde personoplysninger. Den årlige statistiske rapport skal offentliggøres. Agenturet fremlægger også årlige statistikker over brugen i hver enkelt medlemsstat af den funktionalitet, der midlertidigt gør det umuligt at søge på en indberetning, der er foretaget i medfør af denne forordnings artikel 26, herunder eventuelle forlængelser af opbevaringsfristen på 48 timer.

3.  Agenturet udarbejder daglige, månedlige og årlige statistikker over antallet af registreringer pr. indberetningskategori, det årlige antal hit pr. indberetningskategori, antallet af søgninger i SIS og antallet af gange, hvor SIS blev brugt til at optage, supplere, ajourføre eller slette en indberetning i alt og for hver medlemsstat. Disse statistikker må ikke indeholde personoplysninger. Den årlige statistiske rapport skal offentliggøres. Agenturet fremlægger også årlige statistikker over brugen i hver enkelt medlemsstat af den funktionalitet, der midlertidigt gør det umuligt at søge på en indberetning, der er foretaget i medfør af denne forordnings artikel 26, herunder eventuelle forlængelser af opbevaringsfristen på 48 timer.

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne, Europol, Eurojust og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning forelægger agenturet og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 3, 7 og 8 omhandlede rapporter. Disse oplysninger skal indeholde separate statistikker over antallet af søgninger foretaget af eller på vegne af de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, og de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester eller sikring af trafikstyring for skibe, herunder skibsmotorer, luftfartøjer og containere. Statistikkerne skal også vise antallet af hit for hver indberetningskategori.

4.  Medlemsstaterne, Europol, Eurojust og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning forelægger agenturet og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 3, 7 og 8 omhandlede rapporter. Disse oplysninger skal indeholde separate statistikker over antallet af søgninger foretaget af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester eller sikring af trafikstyring for skibe, herunder skibsmotorer, luftfartøjer og containere. Statistikkerne skal også vise antallet af hit for hver indberetningskategori.

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet sender de statistiske rapporter, det udarbejder, til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. For at kunne føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retsakter kan Kommissionen anmode agenturet om enten regelmæssigt eller på ad hoc-basis at fremlægge yderligere særlige statistiske rapporter om effektiviteten og brugen af SIS og SIRENE-kommunikation.

5.  Agenturet sender de statistiske rapporter, det udarbejder, herunder eventuelle statistiske særrapporter, som det anmodes om, til Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstaterne, Kommissionen, Europol, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. For at kunne føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retsakter kan Kommissionen anmode agenturet om enten regelmæssigt eller på ad hoc-basis at fremlægge yderligere særlige statistiske rapporter om effektiviteten og brugen af SIS og SIRENE-kommunikation.

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Med henblik på denne artikels stk. 3, 4 og 5, og artikel 15, stk. 5, opretter gennemfører og hoster agenturet et centralt register på dets tekniske lokaliteter, som skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, og artikel 15, stk. 5, og som ikke må muliggøre identifikation af enkeltpersoner, men skal gøre det muligt for Kommissionen og de i stk. 5 omhandlede agenturer at få de omtalte rapporter og statistikker. Agenturet giver medlemsstaterne, Kommissionen, Europol, Eurojust og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikret adgang til det centrale register via kommunikationsinfrastrukturen, idet der anvendes adgangskontrol og særlige brugerprofiler udelukkende med henblik på rapportering og statistikker.

6.  Med henblik på denne artikels stk. 3, 4 og 5, og artikel 15, stk. 5, opretter gennemfører og hoster agenturet et centralt register på dets tekniske lokaliteter, som skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, og artikel 15, stk. 5, og som ikke må muliggøre identifikation af enkeltpersoner, men skal gøre det muligt for Kommissionen og de i stk. 5 omhandlede agenturer at få de omtalte rapporter og statistikker. Agenturet giver efter anmodning medlemsstaterne, Kommissionen, Europol, Eurojust og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikret adgang til specifikke emner og oplysninger i det centrale register via kommunikationsinfrastrukturen, idet der anvendes adgangskontrol og særlige brugerprofiler udelukkende med henblik på rapportering og statistikker.

De detaljerede regler for driften af det centrale register og de regler om databeskyttelse og -sikkerhed, der gælder for registret, fastlægges og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, der træffes efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

De detaljerede regler for driften af det centrale register og de regler om databeskyttelse og -sikkerhed, der gælder for registret, fastlægges og udvikles ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, der træffes efter undersøgelsesproceduren i artikel 72, stk. 2.

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  To år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert andet år forelægger agenturet Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det centrale SIS' og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder sikkerheden i forbindelse hermed, og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne.

7.  Et år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert andet år forelægger agenturet Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det centrale SIS' og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder sikkerheden i forbindelse hermed, og om funktionen af det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Tre år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert fjerde år foretager Kommissionen en overordnet evaluering af det centrale SIS og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Denne overordnede evaluering skal omfatte en undersøgelse af de opnåede resultater i forhold til målene og en vurdering af de grundlæggende princippers fortsatte gyldighed, anvendelsen af denne forordning for så vidt angår det centrale SIS og sikkerheden i det centrale SIS og eventuelle konklusioner med hensyn til fremtidige foranstaltninger. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

8.  Et år efter idriftsættelsen af SIS og derefter hvert andet år foretager Kommissionen en overordnet evaluering af det centrale SIS og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Denne overordnede evaluering skal tage hensyn til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses udtalelse og omfatte en undersøgelse af de opnåede resultater i forhold til målene og en vurdering af de grundlæggende princippers fortsatte gyldighed, anvendelsen af denne forordning for så vidt angår det centrale SIS og sikkerheden i det centrale SIS og eventuelle konklusioner med hensyn til fremtidige foranstaltninger. Den overordnede evaluering skal også omfatte indførelse af en automatisk fingeraftryksregistreringsfunktion og af SIS-oplysningskampagner, som Kommissionen arrangerer i henhold til artikel 19. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 71 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 71 a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, artikel 12, stk. 7, artikel 22, stk. -1, artikel 42, stk. 4, artikel 51, stk. 3, og artikel 75, stk. 2a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 8, stk. 4, artikel 12, stk. 7, artikel 22, stk. -1, artikel 42, stk. 4, artikel 51, stk. 3, og artikel 75, stk. 2a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 4, artikel 12, stk. 7, artikel 22, stk. -1, artikel 42, stk. 4, artikel 51, stk. 3, og artikel 75, stk. 2a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den finder anvendelse fra den af Kommissionen fastsatte dato, efter at:

2.  Den finder anvendelse fra ... [et år efter datoen for ikrafttræden] med undtagelse af artikel 5, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 1, artikel 12, stk. 7, artikel 15 stk. 5 og 6, artikel 20, stk. 3 og 4, artikel 22, stk. -1, artikel 32 stk. 5 og 7, artikel 34, stk. 3, artikel 36, stk. 5, artikel 38, stk. 3, artikel 42, stk. 4, artikel 51, stk. 3, artikel 59, stk. 4, artikel 60, stk. 6, artikel 71, stk. 6, og artikel 75, stk. 2a, som gælder fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger er vedtaget

udgår

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og retlige foranstaltninger til behandling af SIS-oplysninger og udveksling af supplerende oplysninger i medfør af denne forordning

udgår

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  agenturet har meddelt Kommissionen, at alle testaktiviteter vedrørende CS-SIS og samspillet mellem CS-SIS og N.SIS er afsluttet.

udgår

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 71a vedrørende ændringer til datoen for anvendelsen af denne forordning.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Det nuværende Schengeninformationssystem II ("SIS II") retsgrundlag, blev først gældende den 9. april 2013, da SIS II-systemet var klar, selv om det blev vedtaget i 2006/2007.

Efter disse meget beklagelige forsinkelser, ledsaget af en investering, der var otte gange større end forventet, har SIS II imidlertid udviklet sig til en europæisk succeshistorie. Som Kommissionens evalueringsrapport og SIS II statistikken viser, at antallet af indberetninger og hits konstant stigende.

Der er dog stadig meget plads til forbedringer fra medlemsstaterne. Vurderingen, der ledsager de nuværende forslag, samt evalueringerne og henstillingerne om Schengenevalueringsmekanismen, peger undertiden på alvorlige problemer med hensyn til manglende eller forkerte gennemførelse af SIS II-lovrammen. Disse spænder fra problemer med datakvalitet, manglende uddannelse af slutbrugere til utilstrækkelige oplysninger om indberetninger og forsinkelser på SIRENE-kontorernes opfølgning af et hit. Dette er særligt bekymrende med hensyn til terrorisme.

SIS er regelmæssigt genstand for evaluering og disse nye forslag sammen med ændringerne i dette udkast, er en afspejling af dette. Men ordføreren opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre alle de anbefalinger, der er rettet til dem uden forsinkelse og træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for fuldt ud at udnytte den funktionalitet, som tilbydes af SIS II ifølge dets lovrammer.

Ordførerens holdning om de nye forslag.

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag, eftersom de yderligere styrker SIS, ved at understrege dets sande europæiske dimension, bibeholde de væsentligste karakteristika og rette op på nogle af manglerne på nationalt niveau.

Alligevel mener ordføreren, at der kan gennemføres yderligere forbedringer og fremlægger i denne betænkning en række ændringsforslag med henblik herpå. Ændringsforslagene kan inddeles i følgende hovedgrupper:

Arkitektur

Ordføreren er fuldt ud klar over, at systemet strukturelt skal forstærkes for at kunne klare en stadig større mængde indlæst data, navnlig biometriske data, nye søgefunktioner og flere brugere. Det er klart, at det vigtigste storstilede europæiske IT-system for retshåndhævelses- og grænser, til enhver tid skal være let tilgængelig for slutbrugerne. Ordføreren betvivler dog, at den af Kommissionen foreslåede løsning, der vil forpligte samtlige medlemsstater til at have en national kopi, er den rigtige vej at gå. Parlamentet har altid været skeptisk i forhold til nationale, men også til tekniske kopier, hovedsagelig på grund af den iboende risiko for databeskyttelse og sikkerhed. Alligevel skal Parlamentet som et kompromis accepterede - og accepterer stadig - at de medlemsstater, der ønsker at have nationale kopier kan have dem. Det, der ikke kan accepteres, er at pålægge den forpligtigelse på dem der ikke ønsker den. Efter aftalen om SIS II-lovrammen blev der gjort en stor indsats, og penge blev brugt på at have et velfungerende centralt system. Ordføreren er af den faste overbevisning, at der bør gøres en yderligere indsats for at sikre systemets uafbrudte tilgængelighed på dette niveau. Ordføreren foreslår derfor en række ændringsforslag, der har til formål at øge tilgængeligheden og kapaciteten af det centrale system for slutbrugere. Især CS-SIS skal indeholde et ekstra eksemplar og et backupsystem skal være aktivt hele tiden. I samme ånd bør det overvejes at øge SIS pålidelighed og sikkerhed ved at duplikere alle centrale elementer i arkitekturen, herunder kommunikationsinfrastruktur. Endelig bør eu-LISA blive den eneste aktør, der er ansvarlig for kommunikationsinfrastrukturen.

Adgang til systemet

Kommissionen foreslår at fastsætte forbedrede adgangsmuligheder for en række europæiske agenturer. Mens ordføreren tilslutter sig disse forslag, han har imidlertid stillet en række ændringsforslag, der har til formål at definere mere præcist, med henvisning til de eksisterende mandater i de respektive organer, under hvilke omstændigheder SIS-data kan tilgås. Han foreslår også, at øge sikkerhedsforanstaltningerne i denne henseende, det være sig i form af forudgående uddannelse, logning og overvågning.

Ordføreren er fast overbevist om nytteværdien af systemet og anerkender behovet for at tage fat på de nye sikkerhedsmæssige udfordringer. Nemlig, at sikre adgang til alle relevante nationale kompetente myndigheder. Denne adgang bør dog være betinget af alle retlige bestemmelser om databeskyttelse, der gælder for disse myndigheder og om muligheden for at tilsynsmyndighederne kan kontrollere den korrekte anvendelse af retsregler, herunder gennem Schengenevalueringsmekanismen.

Datasikkerhed

I betragtning af arten af de oplysninger, der er indeholdt i SIS, er datasikkerhed en central målsætning. Ordføreren erkender, at der gøres meget i eu-LISA og medlemsstaterne i denne henseende. Men sagen om hacking af SIS via en ekstern serviceudbyder i Danmark bør være en påmindelse om at øge indsatsen i denne henseende. Ordføreren hilser de nye bestemmelser om sikkerhedsproblemer, som Kommissionen har foreslået velkommen. Han foreslår nogle ændringer på denne bestemmelse, specielt vedrørende samarbejdet mellem forskellige institutionelle aktører og medlemsstaterne. Han peger også på, i betragtning af den danske sag, at medlemsstaterne og eu-LISA nøje bør overvåge aktiviteterne hos entreprenører. Til sidst er nogle yderligere krav om datasikkerhed tilføjet på linje med andre store IT-systemer.

Databeskyttelse

Databeskyttelse for SIS er kompleks på grund af dets dobbelte natur som en database for indvandrings og retshåndhævelse. Dertil kommer dens forskellige brugere på europæisk og nationalt niveau, der er underlagt en lang række lovkrav. Alle bestræbelser skal imidlertid tages for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger, som også er robuste nok til at bestå prøven at blive brugt dagligt. At opnå dette er lige så afgørende for systemets integritet og legitimitet som dets succeser. En række ændringsforslag foreslås derfor, som hovedsagelig har til formål at afklare, hvilke regler der er. Derudover er en række bestemmelser styrket og bragt mere på linje med EU's rammebestemmelser om databeskyttelse.

Konkrete ændringer med hensyn til indberetningerne

Ordføreren bifalder generelt Kommissionens forslag til ændring af bestemmelserne om indberetninger med henblik på politimæssigt og retligt samarbejde. Især indførelsen af en ny indberetning om ukendt eftersøgt person til identificering og søgning med biometriske data (kapitel XI) samt forbedrede indberetninger om savnede personer. Men ordføreren mener klart at forbedringer kan foretages for at sikre mere handling mellem medlemsstaterne og med Europol.

I den forbindelse kan Europol tilbyde hurtig kvalitetsinformation døgnet rundt og yde støtte til medlemsstaterne med hits om mistænkte terrorister. Omvendt vil Europol også kunne yde bedre støtte, hvis det har - live - information om hvad der sker på stedet, og dette er altid sket i fuld overensstemmelse med gældende europæiske retlige rammer for databeskyttelse.

Til gengæld kan SIS kun give sikkerhed for vores borgere så vidt medlemsstaterne tilføjer de nødvendige oplysninger til systemet og følge op på, hvad der videre skal ske. Ordføreren hilser derfor den foreslåede undersøgelseskontrol velkommen, men mener, at den i kraft af sin karakter bør være obligatorisk under fuld overholdelse af alle nationale retssikkerhedsgarantier. Sideløbende hermed bør medlemsstaterne give tilstrækkelige oplysninger til, at de kompetente myndighed i den udøvende medlemsstat kan handle. Ordføreren styrker derfor de nødvendige oplysninger fra medlemsstaterne.

Grundet dets hybride karakter, kan SIS også bidrage til at beskytte udsatte personer. Uledsagede børn, der krydser EU's grænser er i en særlig sårbar situation og kan blive ofre for menneskehandel og forskellige former for udnyttelse. Som Europol har bemærket, er 10,000 af disse børn "forsvundet". Derfor foreslår ordføreren at oprette nye underkategorier af savnede personer, hvor disse børn skal nævnes udtrykkeligt.

De nye bestemmelsers ikrafttræden

Schengenområdet er aktuelt blevet bragt i en vanskelig situation. Terrorisme og indvandring har ført til en forlænget intern grænsekontrol, hvilket byder på nye udfordringer, der skal løses hurtigt. Ordføreren mener derfor, at SIS i dag er nøglen til dette formål og kan levere løsninger. Forslagene bør derfor vedtages så hurtigt som muligt, da vi opgraderer det største, mest effektive og mest anvendte centraliserede europæisk informationssystem og dermed leverer konkrete og umiddelbare løsninger på problemer, som berører de europæiske borgere. Ordføreren foreslår derfor, at den nye lovgivningsramme skal være gældende 1 år efter ikrafttrædelsen. En fastsat frist bør medtages for at undgå lange ventetider, som det var tilfældet med de juridiske rammer for SIS II.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager

Referencer

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Dato for høring af EP

22.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Ordførere

       Dato for valg

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Dato for vedtagelse

6.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Dato for indgivelse

10.11.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

-

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse