Διαδικασία : 2016/0409(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0349/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0349/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0413

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1539kWORD 237k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής

(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Carlos Coelho

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής

(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0883),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ), το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0530/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0349/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Το γεγονός ότι η απαιτούμενη νομοθετική βάση που θα διέπει τη λειτουργία του SIS απαρτίζεται από χωριστές πράξεις δεν επηρεάζει την αρχή σύμφωνα με την οποία το SIS αποτελεί ενιαίο σύστημα πληροφοριών που θα πρέπει να λειτουργεί ως τέτοιο. Κατά συνέπεια, ορισμένες διατάξεις των εν λόγω πράξεων θα πρέπει να είναι πανομοιότυπες.

(5)  Το γεγονός ότι η απαιτούμενη νομοθετική βάση που θα διέπει τη λειτουργία του SIS απαρτίζεται από χωριστές πράξεις δεν επηρεάζει την αρχή σύμφωνα με την οποία το SIS αποτελεί ενιαίο σύστημα πληροφοριών που θα πρέπει να λειτουργεί ως τέτοιο. Κατά συνέπεια, ορισμένες διατάξεις των εν λόγω πράξεων θα πρέπει να είναι πανομοιότυπες, ενώ άλλες διατάξεις θα πρέπει να διαφέρουν, ιδίως όσον αφορά τις αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνει το SIS. Οι κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι πλήρως εγγυημένοι, ιδίως η αρχή του περιορισμού του σκοπού.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι στόχοι του SIS, η τεχνική αρχιτεκτονική του και η χρηματοδότησή του, να θεσπιστούν κανόνες για τη διατερματική λειτουργία και χρήση του, καθώς και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες, οι κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να εισάγονται στο σύστημα, οι σκοποί για τους οποίους πρέπει να εισάγονται τα δεδομένα, τα κριτήρια που διέπουν την εισαγωγή τους, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, η χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και περαιτέρω κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων.

(6)  Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι στόχοι του SIS, η τεχνική αρχιτεκτονική του και η χρηματοδότησή του, να θεσπιστούν κανόνες για τη διατερματική λειτουργία και χρήση του, καθώς και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες, οι κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να εισάγονται στο σύστημα, οι σκοποί για τους οποίους πρέπει να εισάγονται τα δεδομένα, τα κριτήρια που διέπουν την εισαγωγή τους, οι κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των καταχωρίσεων, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, η χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και περαιτέρω κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την επεξεργασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να οριστούν κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των περιττών καταχωρίσεων και ζητήματα που άπτονται της προστασίας των δεδομένων ειδικά για το SIS.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εισαγάγουν στο SIS ειδικές πληροφορίες που θα αφορούν τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να αφορούν χαρακτηριστικά όπως πίρσινγκ, τατουάζ, σημάδια, ουλές, κ.λπ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα δεδομένα που εισάγονται στο SIS δεν πρέπει να αποκαλύπτουν ευαίσθητα στοιχεία ενός ατόμου όπως εθνικότητα, θρησκεία, αναπηρία, φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το SIS περιλαμβάνει ένα κεντρικό σύστημα (κεντρικό SIS) και εθνικά συστήματα με πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής. Δεδομένου ότι το SIS είναι το σημαντικότερο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρώπη, είναι αναγκαία η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής και θα πρέπει να αναπτύξει το εφεδρικό του σύστημα.

(7)  Το SIS περιλαμβάνει ένα κεντρικό σύστημα (κεντρικό SIS) και εθνικά συστήματα που μπορεί να περιλαμβάνουν πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής. Δεδομένου ότι το SIS είναι το σημαντικότερο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρώπη, είναι αναγκαία η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο κοινό εφεδρικό σύστημα του Κεντρικού SIS (διπλή ενεργή λύση) που θα διασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων του SIS στους τελικούς χρήστες σε περίπτωση διακοπής, αναβάθμισης ή συντήρησης του κεντρικού συστήματος και επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την υποστήριξη και τη βελτίωση του κεντρικού συστήματος, των εφεδρικών συστημάτων του και της επικοινωνιακής υποδομής.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Είναι αναγκαία η τήρηση εγχειριδίου με λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή ορισμένων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη δράση που απαιτείται βάσει της εκάστοτε καταχώρισης. Οι εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους (τα τμήματα SIRENE) οφείλουν να μεριμνούν για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

(8)  Είναι αναγκαία η τήρηση εγχειριδίου με λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή ορισμένων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη δράση που απαιτείται βάσει της εκάστοτε καταχώρισης (το εγχειρίδιο SIRENE). Οι εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους (τα τμήματα SIRENE) οφείλουν να μεριμνούν για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών κατά τρόπο ταχύ και αποτελεσματικό. Σε περίπτωση καταχωρίσεων για τρομοκρατικά εγκλήματα ή για παιδιά, τα τμήματα SIRENE θα πρέπει να ενεργούν αμέσως.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματική ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τη δράση που πρέπει να αναληφθεί όπως προσδιορίζεται στις καταχωρίσεις, θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των τμημάτων SIRENE μέσω της αποσαφήνισης των απαιτήσεων για τους διαθέσιμους πόρους, την κατάρτιση των χρηστών και τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα για πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα τμήματα SIRENE.

(9)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τη δράση που πρέπει να αναληφθεί όπως προσδιορίζεται στις καταχωρίσεις, θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των τμημάτων SIRENE μέσω της αποσαφήνισης των απαιτήσεων για τους διαθέσιμους πόρους, την κατάρτιση των χρηστών και τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα για πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα τμήματα SIRENE.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τις λειτουργίες του SIS, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι τελικοί χρήστες και το προσωπικό των τμημάτων SIRENE να παρακολουθούν τακτικά μαθήματα κατάρτισης, μεταξύ άλλων σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Σε συνεργασία με το εθνικό τμήμα SIRENE, θα πρέπει να θεσπιστούν εθνικά πρότυπα για την κατάρτιση των χρηστών σχετικά με τις αρχές και τις πρακτικές όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλέσουν το προσωπικό των τμημάτων SIRENE να συμβάλει στην κατάρτιση όλων των αρχών που εισάγουν καταχωρίσεις, εστιάζοντας στην ποιότητα των δεδομένων και στη μεγιστοποίηση της χρήσης του SIS. Τα μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να ακολουθούν το εγχειρίδιο εκπαιδευτών SIRENE. Στο μέτρο του δυνατού, τα τμήματα SIRENE θα πρέπει επίσης να προβλέπουν τη διοργάνωση ανταλλαγών προσωπικού με άλλα τμήματα SIRENE τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια δεξιοτήτων και πείρας λόγω της εναλλαγής προσωπικού.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο SIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του Οργανισμού για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

(11)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο SIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του Οργανισμού για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των δεδομένων στο SIS, ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει κατάρτιση σχετικά με τη χρήση του SIS σε εθνικούς εκπαιδευτικούς φορείς και, στο μέτρο του δυνατού, στο προσωπικό SIRENE και στους τελικούς χρήστες. Η εν λόγω κατάρτιση θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως στα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων του SIS.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του SIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τα ποινικά αδικήματα, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες αιχμής για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο στατιστικών στοιχείων. Οποιαδήποτε παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(12)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του SIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τα ποινικά αδικήματα, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες αιχμής για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο στατιστικών στοιχείων. Οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο αποθετήριο ή παράγονται από το αποθετήριο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες δεδομένων, ώστε να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις επί τη βάσει καταχώρισης χωρίς να χάνουν χρόνο. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση προσώπων και να εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες, στις κατηγορίες δεδομένων που αφορούν πρόσωπα θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στο προσωπικό έγγραφο ταυτότητας ή αριθμό, καθώς και αντίγραφο του εγγράφου αυτού, εάν διατίθεται.

(13)  Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες δεδομένων, ώστε να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις επί τη βάσει καταχώρισης χωρίς να χάνουν χρόνο. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και να εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες, στην καταχώριση θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στο προσωπικό έγγραφο ταυτότητας ή αριθμό, καθώς και έγχρωμο αντίγραφο του εγγράφου αυτού, εάν διατίθεται.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το SIS θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξιόπιστη ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων. Στο ίδιο πλαίσιο, το SIS θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσώπων τα οποία είναι θύματα πλαστοπροσωπίας (προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησής τους), με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων· και συγκεκριμένα, της συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου και της αυστηρής οριοθέτησης των σκοπών για τους οποίους τέτοια δεδομένα μπορούν να υποβληθούν νομίμως σε επεξεργασία.

(15)  Το SIS θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξιόπιστη ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων. Κάθε εισαγωγή και χρήση φωτογραφιών, εικόνων προσώπου, δακτυλοσκοπικών δεδομένων ή DNA δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, πρέπει να επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, να διεξάγεται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, και να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που καθορίζονται στις νομικές πράξεις του SIS, στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο ίδιο πλαίσιο, το SIS θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσώπων τα οποία είναι θύματα πλαστοπροσωπίας (προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησής τους), με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων· και συγκεκριμένα, της συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου και της αυστηρής οριοθέτησης των σκοπών για τους οποίους τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν νομίμως σε επεξεργασία.

 

 

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις ώστε κάθε φορά που οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε βάση δεδομένων των εθνικών αστυνομικών αρχών ή υπηρεσιών μετανάστευσης, να πραγματοποιούν παράλληλα αναζήτηση και στο SIS, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διασφαλιστεί ότι το SIS λειτουργεί ως το κύριο αντισταθμιστικό μέτρο στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και αντιμετωπίζει καλύτερα τη διασυνοριακή διάσταση της εγκληματικότητας και της κινητικότητας των εγκληματιών.

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις ώστε κάθε φορά που οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε βάση δεδομένων των εθνικών αστυνομικών αρχών ή υπηρεσιών μετανάστευσης, να πραγματοποιούν παράλληλα αναζήτηση και στο SIS, σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διασφαλιστεί ότι το SIS λειτουργεί ως το κύριο αντισταθμιστικό μέτρο στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και αντιμετωπίζει καλύτερα τη διασυνοριακή διάσταση της εγκληματικότητας και της κινητικότητας των εγκληματιών.

__________________

__________________

45 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

 

 

 

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση των δακτυλοσκοπικών δεδομένων και των εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης. Η χρήση εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης στο SIS αναμένεται επίσης να συνδράμει στην εξασφάλιση της συνεκτικότητας των διαδικασιών συνοριακού ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η ταυτοποίηση και η εξακρίβωση της ταυτότητας με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου. Η αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ταυτότητα ενός προσώπου. Οι εικόνες προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης μόνο στο πλαίσιο των τακτικών συνοριακών ελέγχων στα ειδικά μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης και στις ηλεκτρονικές πύλες.

(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση των δακτυλοσκοπικών δεδομένων, των φωτογραφιών και των εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης. Η χρήση δακτυλοσκοπικών δεδομένων και εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης στο SIS αναμένεται επίσης να συνδράμει στην εξασφάλιση της συνεκτικότητας των διαδικασιών συνοριακού ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η ταυτοποίηση και η εξακρίβωση της ταυτότητας με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου. Η αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που η ταυτότητα του προσώπου δεν μπορεί να εξακριβωθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων πριν από την εισαγωγή νέας καταχώρισης, προκειμένου να επαληθεύεται αν το πρόσωπο έχει ήδη καταχωριστεί στο SIS με άλλη ταυτότητα ή άλλη καταχώριση. Οι εικόνες προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης μόνο στο πλαίσιο των τακτικών συνοριακών ελέγχων στα ειδικά μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης και στις ηλεκτρονικές πύλες.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η δημιουργία υπηρεσίας αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του SIS συμπληρώνει τον υφιστάμενο μηχανισμό Prüm σχετικά με την αμοιβαία διασυνοριακή επιγραμμική πρόσβαση σε καθορισμένες εθνικές βάσεις δεδομένων DNA και σε συστήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων46. Ο μηχανισμός Prüm παρέχει τη δυνατότητα διασυνδεσιμότητας των εθνικών συστημάτων αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων βάσει της οποίας ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτημα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράσης ενός εγκλήματος του οποίου τα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν βρεθεί είναι γνωστός σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Μέσω του μηχανισμού Prüm εξακριβώνεται αν ο κάτοχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει γίνει γνωστός σε μια δεδομένη χρονική στιγμή· επομένως, εάν ο δράστης γίνει γνωστός σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα συλληφθεί. Η αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων στο SIS επιτρέπει την ενεργό αναζήτηση του δράστη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι εφικτή η μεταφόρτωση των δακτυλικών αποτυπωμάτων αγνώστου δράστη στο SIS, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί να ταυτοποιηθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ως δράστης σοβαρού εγκλήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε περίπτωση που βρεθούν δακτυλικά αποτυπώματα στο όπλο ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του αδικήματος. Απλώς και μόνο η παρουσία των δακτυλικών αποτυπωμάτων στον τόπο του εγκλήματος δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη υψηλού βαθμού πιθανότητας τα εν λόγω δακτυλικά αποτυπώματα να ανήκουν στον δράστη. Μια ακόμη προϋπόθεση για τη δημιουργία τέτοιου είδους καταχώρισης θα πρέπει να είναι η αδυναμία εξακρίβωσης της ταυτότητας του δράστη μέσω οποιωνδήποτε άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών βάσεων δεδομένων. Σε περίπτωση που η εν λόγω αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων οδηγήσει σε δυνητική αντιστοίχιση, το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει περαιτέρω ελέγχους με τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενδεχομένως με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στον τομέα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται πράγματι για τον κάτοχο των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν αποθηκευτεί στο SIS και να εξακριβώσει την ταυτότητα του υπό εξέταση προσώπου. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου. Η πιθανή ταυτοποίηση «καταζητούμενου άγνωστου ατόμου» στο SIS μπορεί να διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό την έρευνα και να οδηγήσει σε σύλληψη, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη σύλληψη.

(18)  Η δημιουργία υπηρεσίας αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του SIS συμπληρώνει τον υφιστάμενο μηχανισμό Prüm σχετικά με την αμοιβαία διασυνοριακή επιγραμμική πρόσβαση σε καθορισμένες εθνικές βάσεις δεδομένων DNA και σε συστήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων46. Ο μηχανισμός Prüm παρέχει τη δυνατότητα διασυνδεσιμότητας των εθνικών συστημάτων αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων βάσει της οποίας ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτημα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράσης ενός εγκλήματος του οποίου τα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν βρεθεί είναι γνωστός σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Μέσω του μηχανισμού Prüm εξακριβώνεται αν ο κάτοχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει γίνει γνωστός σε μια δεδομένη χρονική στιγμή· επομένως, εάν ο δράστης γίνει γνωστός σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα συλληφθεί. Η αναζήτηση δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο SIS επιτρέπει την ενεργό αναζήτηση του δράστη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι εφικτή η μεταφόρτωση των δακτυλοσκοπικών δεδομένων αγνώστου δράστη στο SIS, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος των δακτυλοσκοπικών δεδομένων μπορεί να ταυτοποιηθεί με πολύ υψηλό βαθμό πιθανότητας ως δράστης σοβαρού εγκλήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε περίπτωση που βρεθούν δακτυλοσκοπικά δεδομένα στο όπλο ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του αδικήματος. Απλώς και μόνο η παρουσία των δακτυλοσκοπικών δεδομένων στον τόπο του εγκλήματος δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη πολύ υψηλού βαθμού πιθανότητας τα εν λόγω δακτυλοσκοπικά δεδομένα να ανήκουν στον δράστη. Μια ακόμη προϋπόθεση για τη δημιουργία τέτοιου είδους καταχώρισης θα πρέπει να είναι η αδυναμία εξακρίβωσης της ταυτότητας του δράστη μέσω οποιωνδήποτε άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών βάσεων δεδομένων. Σε περίπτωση που η εν λόγω αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων οδηγήσει σε δυνητική αντιστοίχιση, το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει περαιτέρω ελέγχους με τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενδεχομένως με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στον τομέα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται πράγματι για τον κάτοχο των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν αποθηκευτεί στο SIS και να εξακριβώσει την ταυτότητα του υπό εξέταση προσώπου. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου. Η πιθανή ταυτοποίηση «καταζητούμενου άγνωστου ατόμου» στο SIS μπορεί να διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό την έρευνα και να οδηγήσει σε σύλληψη, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη σύλληψη.

__________________

__________________

46 Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1)· και απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (EE L 210 της 6.8.2008, σ. 12).

46 Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1)· και απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (EE L 210 της 6.8.2008, σ. 12).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Θα πρέπει να επιτρέπεται τα δακτυλικά αποτυπώματα που ανιχνεύονται στον τόπο του εγκλήματος να διασταυρώνονται με τα δακτυλικά αποτυπώματα που αποθηκεύονται στο SIS εάν μπορεί να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του υπό εξέταση σοβαρού ή τρομοκρατικού εγκλήματος. Ως «σοβαρά εγκλήματα» θα πρέπει να νοούνται τα αδικήματα που παρατίθενται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου47 και ως «τρομοκρατικά εγκλήματα» τα αδικήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου48.

(19)  Θα πρέπει να επιτρέπεται οι πλήρεις ή ελλιπείς σειρές δακτυλικών αποτυπωμάτων ή τα αποτυπώματα παλάμης που ανιχνεύονται στον τόπο του εγκλήματος να διασταυρώνονται με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS εάν μπορεί να διαπιστωθεί με πολύ υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του υπό εξέταση σοβαρού ή τρομοκρατικού εγκλήματος υπό την προϋπόθεση οι αρμόδιες αρχές αδυνατούν να εξακριβώσουν τη ταυτότητα του προσώπου μέσω οποιωνδήποτε άλλων εθνικών, ενωσιακών ή διεθνών βάσεων δεδομένων.

__________________

 

47 Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

 

48 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

 

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης προφίλ DNA σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα δακτυλοσκοπικά δεδομένα, και η πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα προφίλ DNA θα πρέπει να διευκολύνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας εξαφανισθέντων προσώπων που χρήζουν προστασίας και ειδικά αγνοούμενων παιδιών, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη χρήση προφίλ DNA γονέων ή αδελφών ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση. Τα δεδομένα DNA δεν θα πρέπει να περιέχουν αναφορά σε φυλετική καταγωγή.

(20)  Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, εντός στενού πλαισίου σαφώς καθορισμένων υποθέσεων, προσθήκης προφίλ DNA σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα δακτυλοσκοπικά δεδομένα, και η πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα προφίλ DNA θα πρέπει να διευκολύνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας εξαφανισθέντων προσώπων που χρήζουν προστασίας και ειδικά αγνοούμενων παιδιών, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη χρήση προφίλ DNA γονέων ή αδελφών ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση. Τα δεδομένα DNA δεν θα πρέπει να περιέχουν αναφορές σε φυλετική καταγωγή ή πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το SIS θα πρέπει να περιέχει καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους ή να αποτρέπονται απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας. Δεδομένου ότι η εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής από γονείς (δηλαδή προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές επιζήμιες επιπτώσεις που δεν έχουν προκύψει ακόμη, όπως στην περίπτωση παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής από γονείς) θα πρέπει να είναι περιορισμένη, είναι σκόπιμο να προβλέπονται αυστηρές και κατάλληλες διασφαλίσεις. Σε περιπτώσεις παιδιών, οι εν λόγω καταχωρίσεις και οι αντίστοιχες διαδικασίες θα πρέπει να εξυπηρετούν το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989.

(23)  Το SIS θα πρέπει να περιέχει καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους ή να αποτρέπονται απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας. Η εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής (δηλαδή προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές επιζήμιες επιπτώσεις που δεν έχουν προκύψει ακόμη, όπως στην περίπτωση παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής ή απομάκρυνσης από το κράτος μέλος με σκοπό τον βασανισμό, τη σεξουαλική βία ή τη βία με βάση το φύλο ή να καταστούν θύματα ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που παρατίθενται στα άρθρα 6 έως 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Συνεπώς είναι σκόπιμο να προβλέπονται αυστηρές και κατάλληλες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής τέτοιας καταχώρισης μόνον κατόπιν απόφασης δικαστικής αρχής. Σε περιπτώσεις παιδιών, οι εν λόγω καταχωρίσεις και οι αντίστοιχες διαδικασίες θα πρέπει να εξυπηρετούν το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 3 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989. Οι αποφάσεις των αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί σε συνέχεια καταχώρισης που αφορά παιδί θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τις αρχές προστασίας του παιδιού. Θα πρέπει να ενημερώνεται η εθνική ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά.

 

 

 

Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Όσον αφορά τις καταχωρίσεις για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο, κατά την εκτίμηση του κατά πόσον υφίσταται συγκεκριμένος και πρόδηλος κίνδυνος παράνομης και επικείμενης απομάκρυνσης από το κράτος μέλος, η αρμόδια δικαστική αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ατομικές περιστάσεις του παιδιού και το περιβάλλον στο οποίο αυτό εκτίθεται.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη νέας δράσης για τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες τρομοκρατικού και άλλου σοβαρού εγκλήματος, ώστε να επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές να σταματούν και να υποβάλλουν ερωτήσεις σε πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα ή για το οποίο συντρέχουν λόγοι να θεωρείται ότι θα διαπράξει σοβαρό έγκλημα, προκειμένου να παρέχονται στο καταχωρίζον κράτος μέλος όσο το δυνατόν αναλυτικότερες πληροφορίες. Αυτή η νέα δράση δεν θα πρέπει να ισοδυναμεί ούτε με την υποβολή του προσώπου σε σωματική έρευνα ούτε με σύλληψή του. Θα πρέπει να παρέχει, ωστόσο, επαρκείς πληροφορίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάληψη περαιτέρω δράσεων. Ως σοβαρά εγκλήματα θα πρέπει να νοούνται τα αδικήματα που παρατίθενται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(24)  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων, και ιδίως του δικαιώματός τους για πρόσβαση σε δικηγόρο σύμφωνα με την οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη νέας δράσης για τις περιπτώσεις στις οποίες, με βάση σαφείς ενδείξεις, υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα πρόσωπο προτίθεται να διαπράξει ή ότι έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα ή στις οποίες οι σχετικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την έκτιση της ποινής προσώπου που έχει καταδικαστεί για σοβαρό έγκλημα ή για τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι να θεωρείται ότι θα διαπράξει σοβαρό έγκλημα ώστε να επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές να σταματούν και να υποβάλλουν ερωτήσεις στο πρόσωπο αυτό, προκειμένου να παρέχονται στο καταχωρίζον κράτος μέλος όσο το δυνατόν αναλυτικότερες πληροφορίες (έλεγχος έρευνας). Αυτή η νέα δράση δεν θα πρέπει να ισοδυναμεί ούτε με την υποβολή του προσώπου σε σωματική έρευνα ούτε με σύλληψή του. Θα πρέπει να παρέχει, ωστόσο, επαρκείς πληροφορίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάληψη περαιτέρω δράσεων.

 

__________________

 

Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να προσθέτει σε μια καταχώριση ειδική ένδειξη («flag»), η οποία σημαίνει ότι η δράση που πρέπει να αναληφθεί βάσει της καταχώρισης δεν θα εκτελεστεί στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους. Όταν εισάγεται καταχώριση για σύλληψη προσώπου με σκοπό την παράδοσή του, ουδεμία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως απόκλιση από τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, ούτε να εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Η απόφαση για την προσθήκη ειδικής ένδειξης σε καταχώριση θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στους λόγους άρνησης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση-πλαίσιο.

(26)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να προσθέτει σε μια καταχώριση ειδική ένδειξη («flag»), η οποία σημαίνει ότι η δράση που πρέπει να αναληφθεί βάσει της καταχώρισης δεν θα εκτελεστεί στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καταχωρίσεων που αποσκοπούν σε ελέγχους έρευνας. Όταν εισάγεται καταχώριση για σύλληψη προσώπου με σκοπό την παράδοσή του, ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως απόκλιση από τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, ούτε να εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Η απόφαση για την προσθήκη ειδικής ένδειξης σε καταχώριση θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στους λόγους άρνησης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση-πλαίσιο.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι καταχωρίσεις δεν θα πρέπει να διατηρούνται στο SIS για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις διάφορες αρχές που συμμετέχουν στην επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων για διάφορους σκοπούς, είναι σκόπιμο να εναρμονιστεί η περίοδος διατήρησης των καταχωρίσεων για πρόσωπα με τις περιόδους διατήρησης που προβλέπονται για τους σκοπούς της επιστροφής και της παράνομης παραμονής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη παρατείνουν τακτικά την ημερομηνία λήξης ισχύος των καταχωρίσεων για πρόσωπα σε περίπτωση που η απαιτούμενη δράση δεν μπορεί να αναληφθεί εντός της αρχικής χρονικής περιόδου. Ως εκ τούτου, η περίοδος διατήρησης για τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Ως γενική αρχή, οι καταχωρίσεις για πρόσωπα θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως από το SIS μετά την παρέλευση πέντε ετών, με εξαίρεση τις καταχωρίσεις που εισάγονται με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, τον ειδικό έλεγχο και τον έλεγχο έρευνας. Οι εν λόγω καταχωρίσεις θα πρέπει να διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους. Οι καταχωρίσεις για αντικείμενα οι οποίες έχουν εισαχθεί με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, τον έλεγχο έρευνας ή τον ειδικό έλεγχο θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως από το SIS μετά την παρέλευση ενός έτους, δεδομένου ότι σχετίζονται πάντοτε με πρόσωπα. Οι καταχωρίσεις για αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως από το SIS μετά την παρέλευση πέντε ετών, δεδομένου ότι μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου οι πιθανότητες ανεύρεσής τους είναι πολύ χαμηλές και η οικονομική τους αξία μειώνεται σημαντικά. Οι καταχωρίσεις για εκδοθέντα και ασυμπλήρωτα έγγραφα ταυτότητας θα πρέπει να διατηρούνται επί 10 έτη, δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος των εν λόγω εγγράφων είναι 10 έτη κατά τον χρόνο έκδοσής τους. Οι αποφάσεις για τη διατήρηση καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένη και ατομική αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα εντός της καθορισμένης περιόδου και να διατηρούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα για τις οποίες έχει παραταθεί η περίοδος διατήρησης.

(29)  Οι καταχωρίσεις δεν θα πρέπει να διατηρούνται στο SIS για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη του ειδικού σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. Ως εκ τούτου, η περίοδος επανεξέτασης για τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη. Ως γενική αρχή, οι καταχωρίσεις για πρόσωπα θα πρέπει να διαγράφονται από το SIS μετά την παρέλευση τριών ετών, με εξαίρεση τις καταχωρίσεις που εισάγονται με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, τον ειδικό έλεγχο και τον έλεγχο έρευνας. Οι εν λόγω καταχωρίσεις θα πρέπει να διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους. Οι καταχωρίσεις για αντικείμενα οι οποίες έχουν εισαχθεί με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, τον έλεγχο έρευνας ή τον ειδικό έλεγχο θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως από το SIS μετά την παρέλευση ενός έτους, δεδομένου ότι σχετίζονται πάντοτε με πρόσωπα. Οι καταχωρίσεις για αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως από το SIS μετά την παρέλευση πέντε ετών, δεδομένου ότι μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου οι πιθανότητες ανεύρεσής τους είναι πολύ χαμηλές και η οικονομική τους αξία μειώνεται σημαντικά. Οι καταχωρίσεις για εκδοθέντα και ασυμπλήρωτα έγγραφα ταυτότητας θα πρέπει να διατηρούνται επί 10 έτη, δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος των εν λόγω εγγράφων είναι 10 έτη κατά τον χρόνο έκδοσής τους. Οι αποφάσεις για τη διατήρηση καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένη και ατομική αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα εντός της καθορισμένης περιόδου και να διατηρούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα για τις οποίες έχει παραταθεί η περίοδος διατήρησης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Ο ορισμός και η παράταση της ημερομηνίας λήξης ισχύος μιας καταχώρισης SIS θα πρέπει να υπόκεινται στην αναγκαία απαίτηση αναλογικότητας, ώστε να εξετάζεται αν η καταλληλότητα, η συνάφεια και η σπουδαιότητα μιας συγκεκριμένης περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS. Τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας συνιστούν πολύ σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας ασφάλειας και της ακεραιότητας της ζωής φυσικών προσώπων και της κοινωνίας, και τα εν λόγω αδικήματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προληφθούν, να εντοπιστούν και να διερευνηθούν σε έναν χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα όπου οι δυνητικοί παραβάτες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Όταν ένα πρόσωπο ή αντικείμενο αναζητείται σε σχέση με τα εν λόγω αδικήματα, είναι πάντοτε απαραίτητη η δημιουργία της αντίστοιχης καταχώρισης στο SIS για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη διεξαγωγή ποινικής δικαστικής διαδικασίας, για πρόσωπα ή αντικείμενα που υπόκεινται σε διακριτική παρακολούθηση, έλεγχο έρευνας και ειδικό έλεγχο, καθώς και για αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν, δεδομένου ότι κανένα άλλο μέσο δεν θα ήταν εξίσου αποτελεσματικό ως προς τον συγκεκριμένο σκοπό.

(30)  Ο ορισμός και η παράταση της ημερομηνίας λήξης ισχύος μιας καταχώρισης SIS θα πρέπει να υπόκεινται στην αναγκαία απαίτηση αναλογικότητας, ώστε να εξετάζεται αν η καταλληλότητα, η συνάφεια και η σπουδαιότητα μιας συγκεκριμένης περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS. Τα αδικήματα που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 συνιστούν πολύ σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας ασφάλειας και της ακεραιότητας της ζωής φυσικών προσώπων και της κοινωνίας, και τα εν λόγω αδικήματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προληφθούν, να εντοπιστούν και να διερευνηθούν σε έναν χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα όπου οι δυνητικοί παραβάτες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Όταν ένα πρόσωπο ή αντικείμενο αναζητείται σε σχέση με τα εν λόγω αδικήματα, είναι πάντοτε απαραίτητη η δημιουργία της αντίστοιχης καταχώρισης στο SIS για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη διεξαγωγή ποινικής δικαστικής διαδικασίας, για πρόσωπα ή αντικείμενα που υπόκεινται σε διακριτική παρακολούθηση, έλεγχο έρευνας και ειδικό έλεγχο, καθώς και για αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν, δεδομένου ότι κανένα άλλο μέσο δεν θα ήταν εξίσου αποτελεσματικό ως προς τον συγκεκριμένο σκοπό.

__________________

 

Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

 

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες σχετικά με τη διαγραφή καταχωρίσεων. Κάθε καταχώριση θα πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. Λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίνουσες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με το χρονικό σημείο κατά το οποίο μια καταχώριση επιτυγχάνει τον σκοπό της, είναι σκόπιμο να καθοριστούν λεπτομερή κριτήρια για κάθε κατηγορία καταχωρίσεων, ώστε να προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να διαγράφεται από το SIS.

(31)  Είναι απαραίτητο να υπάρχουν κανόνες σχετικά με τη διαγραφή καταχωρίσεων. Κάθε καταχώριση θα πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. Λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίνουσες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με το χρονικό σημείο κατά το οποίο μια καταχώριση επιτυγχάνει τον σκοπό της, είναι σκόπιμο να καθοριστούν λεπτομερή κριτήρια για κάθε κατηγορία καταχωρίσεων, ώστε να προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να διαγράφεται από το SIS.

Αιτιολόγηση

Κατατίθεται χάριν συνοχής.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Η ακεραιότητα των δεδομένων του SIS είναι πρωταρχικής σημασίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διασφαλίσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του SIS τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να κατοχυρώνεται η διατερματική ασφάλεια των δεδομένων. Οι αρχές που συμμετέχουν στην επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ασφάλειας του παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν ενιαία διαδικασία αναφοράς συμβάντων.

(32)  Η ακεραιότητα των δεδομένων του SIS είναι πρωταρχικής σημασίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διασφαλίσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του SIS τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να κατοχυρώνεται η διατερματική ασφάλεια των δεδομένων. Οι αρχές που συμμετέχουν στην επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ασφάλειας του παρόντος κανονισμού, να εκπαιδεύονται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, να ακολουθούν ενιαία διαδικασία αναφοράς συμβάντων και να ενημερώνονται για σχετικά ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ούτε να διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο, ενδείκνυται να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιντερπόλ με την προώθηση της αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων για διαβατήρια. Όταν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το SIS στην Ιντερπόλ, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καλύπτονται από επαρκές επίπεδο προστασίας που θα κατοχυρώνεται βάσει συμφωνίας, στην οποία θα προβλέπονται αυστηρές διασφαλίσεις και προϋποθέσεις.

(33)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ούτε να διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Είναι σκόπιμο να χορηγηθεί πρόσβαση στο SIS στις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και τη νηολόγηση πλοίων και αεροσκαφών, προκειμένου να είναι σε θέση να επαληθεύουν αν το μεταφορικό μέσο αναζητείται ήδη σε κράτος μέλος με σκοπό να κατασχεθεί ή να ελεγχθεί. Θα πρέπει να παρέχεται απευθείας πρόσβαση στις αρχές που αποτελούν κρατικές υπηρεσίες. Η εν λόγω πρόσβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις καταχωρίσεις που αφορούν τα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα και το έγγραφο ταξινόμησής τους ή την πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 και οι διατάξεις του θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

(34)  Είναι σκόπιμο να χορηγηθεί άμεση πρόσβαση στο SIS στις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και τη νηολόγηση πλοίων και αεροσκαφών, προκειμένου να είναι σε θέση να επαληθεύουν αν το μεταφορικό μέσο αναζητείται ήδη σε κράτος μέλος με σκοπό να κατασχεθεί ή να ελεγχθεί. Η εν λόγω πρόσβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις καταχωρίσεις που αφορούν τα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα και το έγγραφο ταξινόμησής τους ή την πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 και οι διατάξεις του θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

51 Κανονισμός (ΕΚ) 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 1).

51 Κανονισμός (ΕΚ) 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για την επεξεργασία δεδομένων από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της έρευνας και του εντοπισμού σοβαρών ή τρομοκρατικών εγκλημάτων ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων και της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις με τις οποίες μεταφέρεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 θα πρέπει, όπου απαιτείται, να διευκρινίζονται περαιτέρω στον παρόντα κανονισμό.

(35)  Οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 θα πρέπει να εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας σοβαρών ή τρομοκρατικών εγκλημάτων ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και της προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια. Μόνο οι ορισθείσες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εγγυηθούν εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και εκείνες της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο κατά τρόπο υποκείμενο σε επαλήθευση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής αρχής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/680 και της οποίας η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε αξιολόγηση μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναζητούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο SIS.

__________________

 

52 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

 

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από εθνικές αρχές όταν δεν εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(36)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από εθνικές αρχές, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, εντοπισμού ή δίωξης ποινικών αδικημάτων, εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας.

__________________

 

53 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

 

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36α)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

 

 

 

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36β)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 25.5.2016, σ. 53).

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36γ)  Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θα πρέπει, όπου απαιτείται, να διευκρινίζονται περαιτέρω στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ, της 28ης Φεβρουαρίου 200255, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος, εφαρμόζονται για την επεξεργασία των δεδομένων του SIS από την Eurojust, περιλαμβανομένων των εξουσιών του «κοινού εποπτικού οργάνου», του οποίου η σύσταση προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, όσον αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Eurojust και την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναζητήσεις που πραγματοποιεί η Eurojust στο SIS αποκαλύπτουν την ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαγάγει κράτος μέλος, η Eurojust δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

(38)  Η απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/ΔΕΥ55 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος, θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο SIS από την Eurojust, περιλαμβανομένων των εξουσιών του «κοινού εποπτικού οργάνου», του οποίου η σύσταση προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, όσον αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Eurojust και την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναζητήσεις που πραγματοποιούν τα εθνικά μέλη της Eurojust και οι βοηθοί τους στο SIS αποκαλύπτουν την ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαγάγει κράτος μέλος, η Eurojust δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την απαιτούμενη δράση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενημερώνει αμελλητί το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

__________________

__________________

55 Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1).

55 Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Οι εθνικές ανεξάρτητες εποπτικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο SIS και τα συνακόλουθα μέτρα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί η υποβολή στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση από τα κράτη μέλη.

(41)  Οι εθνικές ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 (εποπτικές αρχές) θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, και θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων για πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο SIS και τα συνακόλουθα μέτρα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί η υποβολή στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να ελέγχει τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση του SIS.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 (κανονισμός για την Ευρωπόλ) προβλέπει ότι η Ευρωπόλ στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος και παρέχει ανάλυση και αξιολογήσεις των απειλών. Η επέκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης της Ευρωπόλ στις καταχωρίσεις SIS για εξαφανισθέντα πρόσωπα αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητα της Ευρωπόλ να παρέχει στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου ολοκληρωμένα επιχειρησιακά και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο. Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη πρόληψη των εν λόγω ποινικών αδικημάτων, στην προστασία των δυνητικών θυμάτων και στην έρευνα των δραστών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από τα νέα δικαιώματα πρόσβασης της Ευρωπόλ στις καταχωρίσεις SIS για εξαφανισθέντα πρόσωπα, μεταξύ άλλων σε υποθέσεις δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων που ταξιδεύουν και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, στις οποίες οι δράστες συχνά ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση σε παιδιά ή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε παιδιά που έχουν ενδεχομένως καταχωριστεί ως αγνοούμενα. Επιπλέον, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών της Ευρωπόλ διαδραματίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος ή η παραμονή στο έδαφος κράτους μέλους είτε για ποινικούς λόγους είτε λόγω μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις θεώρησης και παραμονής.

(43)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 (κανονισμός για την Ευρωπόλ) προβλέπει ότι η Ευρωπόλ στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος και παρέχει ανάλυση και αξιολογήσεις των απειλών. Η επέκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης της Ευρωπόλ στις καταχωρίσεις SIS για εξαφανισθέντα πρόσωπα αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητα της Ευρωπόλ να παρέχει στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου ολοκληρωμένα επιχειρησιακά και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο. Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη πρόληψη των εν λόγω ποινικών αδικημάτων, στην προστασία των δυνητικών θυμάτων και στην έρευνα των δραστών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από τα νέα δικαιώματα πρόσβασης της Ευρωπόλ στις καταχωρίσεις SIS για εξαφανισθέντα πρόσωπα, μεταξύ άλλων σε υποθέσεις δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων που ταξιδεύουν και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, στις οποίες οι δράστες συχνά ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση σε παιδιά ή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε παιδιά που έχουν ενδεχομένως καταχωριστεί ως αγνοούμενα.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ιδιαίτερα όσον αφορά τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –καθώς η παρακολούθηση των κινήσεών τους είναι κρίσιμης σημασίας– τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ πληροφορίες για δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία, παράλληλα με την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS, καθώς και θετικές απαντήσεις στο SIS και σχετικές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Ευρωπόλ να επαληθεύει αν διατίθενται τυχόν πρόσθετες συνοδευτικές πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ και να παρέχει ανάλυση υψηλής ποιότητας που συμβάλλει στην εξουδετέρωση των τρομοκρατικών δικτύων και, όπου είναι δυνατόν, στην αποτροπή των επιθέσεών τους.

(44)  Προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ιδιαίτερα όσον αφορά τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –καθώς η παρακολούθηση των κινήσεών τους είναι κρίσιμης σημασίας– τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ πληροφορίες για δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία, παράλληλα με την εισαγωγή καταχώρισης στο SIS, καθώς και θετικές απαντήσεις, σχετικές πληροφορίες και πληροφορίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης δράσης που επρόκειτο να αναληφθεί. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθούν σαφείς κανόνες για την Ευρωπόλ σχετικά με την επεξεργασία και τη μεταφόρτωση των δεδομένων του SIS, ώστε να καταστεί δυνατή η περισσότερο ολοκληρωμένη χρήση του SIS υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναζητήσεις που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ στο SIS αποκαλύπτουν την ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαγάγει κράτος μέλος, η Ευρωπόλ δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

(45)  Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθούν σαφείς κανόνες για την Ευρωπόλ σχετικά με την επεξεργασία και τη μεταφόρτωση των δεδομένων του SIS, ώστε να καταστεί δυνατή η περισσότερο ολοκληρωμένη χρήση του SIS υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αναζητήσεις που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ στο SIS αποκαλύπτουν την ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαγάγει κράτος μέλος, η Ευρωπόλ δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενημερώνει αμελλητί το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου56 προβλέπει, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, τα οποία αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή. Άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ευρωπόλ, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίοι δεν είναι μέλη του προσωπικού των εν λόγω οργανισμών της Ένωσης. Στόχος της ανάπτυξης των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης στα αιτούντα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, στις ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και στην ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, απαιτείται η πρόσβαση στο SIS μέσω τεχνικής διεπαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής η οποία συνδέεται με το κεντρικό SIS. Στις περιπτώσεις στις οποίες από τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται από την ομάδα ή τις ομάδες προσωπικού στο SIS αποκαλύπτεται η ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαχθεί από κράτος μέλος, το μέλος της ομάδας ή του προσωπικού δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί να το πράξει από το κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

(46)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου56 προβλέπει, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα οποία αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή. Άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ευρωπόλ, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίοι δεν είναι μέλη του προσωπικού των εν λόγω οργανισμών της Ένωσης. Στόχος της ανάπτυξης των ομάδων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, και της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης στα αιτούντα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις ομάδες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, και στην ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, απαιτείται η πρόσβαση στο SIS μέσω τεχνικής διεπαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής η οποία συνδέεται με το κεντρικό SIS. Στις περιπτώσεις στις οποίες από τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται από την ομάδα ή τις ομάδες προσωπικού στο SIS αποκαλύπτεται η ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαχθεί από κράτος μέλος, το μέλος της ομάδας ή του προσωπικού δεν μπορεί να αναλάβει την απαιτούμενη δράση εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί να το πράξει από το κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

__________________

__________________

56 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

56 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)57, η κεντρική μονάδα ETIAS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πραγματοποιεί επαληθεύσεις στο SIS μέσω του ETIAS προκειμένου να διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια ταξιδίου, που απαιτούν, μεταξύ άλλων, να εξακριβώνεται αν υπάρχει καταχώριση στο SIS για τον υπήκοο τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδίου. Για τον σκοπό αυτό, η κεντρική μονάδα ETIAS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο SIS, στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της εντολής της, δηλαδή σε όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων για πρόσωπα και στις καταχωρίσεις για ασυμπλήρωτα και εκδοθέντα προσωπικά έγγραφα ταυτότητας.

[(47)  Σύμφωνα με τον [κανονισμό .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)], η κεντρική μονάδα ETIAS που έχει συσταθεί εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πραγματοποιεί επαληθεύσεις στο SIS μέσω του ETIAS προκειμένου να διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια ταξιδίου, που απαιτούν, μεταξύ άλλων, να εξακριβώνεται αν υπάρχει καταχώριση στο SIS για τον υπήκοο τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδίου. Για τον σκοπό αυτό, η κεντρική μονάδα ETIAS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο SIS, στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση της εντολής της, δηλαδή σε όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων για υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί καταχώριση όσον αφορά την είσοδο και τη παραμονή τους, και για τα πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικό μέτρο που αποσκοπεί να εμποδίσει την είσοδο ή τη διέλευση μέσω κρατών μελών.]

__________________

__________________

75 COM (2016)731 final.

 

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Λόγω του τεχνικού και εξαιρετικά λεπτομερούς χαρακτήρα τους και της ανάγκης τακτικής επικαιροποίησής τους, ορισμένες παράμετροι του SIS δεν είναι δυνατό να ρυθμίζονται εξαντλητικά από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τεχνικοί κανόνες για την εισαγωγή δεδομένων, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση δεδομένων, οι κανόνες για την ποιότητα των δεδομένων και την αναζήτηση σε σχέση με βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, οι κανόνες για τη συμβατότητα και την προτεραιότητα των καταχωρίσεων, η προσθήκη ειδικής ένδειξης («flag»), οι σύνδεσμοι μεταξύ καταχωρίσεων, ο καθορισμός νέων κατηγοριών αντικειμένων εντός της κατηγορίας ηλεκτρονικού και τεχνικού εξοπλισμού, ο καθορισμός της ημερομηνίας λήξης ισχύος των καταχωρίσεων εντός του μέγιστου χρονικού ορίου και η ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τις εν λόγω παραμέτρους. Οι τεχνικοί κανόνες για την αναζήτηση καταχωρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ομαλή λειτουργία των εθνικών εφαρμογών.

(48)  Λόγω του τεχνικού και εξαιρετικά λεπτομερούς χαρακτήρα τους και της ανάγκης τακτικής επικαιροποίησής τους, ορισμένες παράμετροι του SIS δεν είναι δυνατό να ρυθμίζονται εξαντλητικά από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τεχνικοί κανόνες για την εισαγωγή δεδομένων, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση δεδομένων καθώς και την ποιότητα των δεδομένων, η προσθήκη ειδικής ένδειξης («flag»), οι σύνδεσμοι μεταξύ καταχωρίσεων, ο καθορισμός νέων κατηγοριών αντικειμένων εντός της κατηγορίας ηλεκτρονικού και τεχνικού εξοπλισμού και ο καθορισμός της ημερομηνίας λήξης ισχύος των καταχωρίσεων για κατηγορίες καταχωρίσεων που αφορούν αντικείμενα εντός του μέγιστου χρονικού ορίου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τις εν λόγω παραμέτρους. Οι τεχνικοί κανόνες για την αναζήτηση καταχωρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ομαλή λειτουργία των εθνικών εφαρμογών.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48α)  Η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών και είναι αναγκαία για τη διατήρηση του χώρου Σένγκεν ως χώρου απαλλαγμένου από ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη, οι αξιολογήσεις που διεξάγονται μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 έχουν ιδιαίτερη σημασία. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν άμεσα τις συστάσεις που τους απευθύνονται. Η Επιτροπή θα πρέπει, όταν δεν τηρούνται οι συστάσεις, να κάνει χρήση των εξουσιών της βάσει των Συνθηκών.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, ο Οργανισμός θα πρέπει να καταρτίζει ανά διετία έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της εν λόγω υποδομής, καθώς και έκθεση σχετικά με την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει συνολική αξιολόγηση κάθε τέσσερα έτη.

(50)  Για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, ο Οργανισμός θα πρέπει να καταρτίσει ένα έτος μετά τη θέση σε λειτουργία του SIS έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της εν λόγω υποδομής, καθώς και έκθεση σχετικά με την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει συνολική αξιολόγηση κάθε δύο έτη.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(50α)  Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του SIS, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με:

 

  την έκδοση εγχειριδίου που περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών (το εγχειρίδιο SIRENE)∙

 

  κανόνες σχετικά με τα αρχεία για τις αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σάρωσης·

 

  τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο SIS·

 

  τη θέσπιση της διαδικασίας για τον ορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή καταχώρισης που αφορά υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα∙

 

  τη χρήση φωτογραφιών και εικόνων προσώπου για την ταυτοποίηση προσώπων∙

 

  τις περιόδους διατήρησης για κατηγορίες καταχωρίσεων που αφορούν αντικείμενα που είναι συντομότερες από τη μέγιστη περίοδο των πέντε ετών· και

 

  τροποποιήσεις ως προς την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

____________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ασφαλές περιβάλλον για όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδική προστασία για παιδιά που ενδέχεται να αποτελέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων ή απαγωγής από γονείς, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(52)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός πρέπει να σέβεται απολύτως την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα θα στοχεύει να εξασφαλίσει ασφαλές περιβάλλον για όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδική προστασία για παιδιά που ενδέχεται να αποτελέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων ή απαγωγής. Στις περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(59)  Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005 και θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία68.

(59)  Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005 και θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της απόφασης 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία68 προκειμένου τα δύο αυτά κράτη μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

_________________

_________________

68 ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 17.

68 ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 17.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(64)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις

(64)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 3 Μαΐου 2017,

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής

Αντικείμενο

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «καταχώριση»: σύνολο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 και στο άρθρο 40, που εισάγονται στο SIS και επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα προσώπου ή αντικειμένου με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης·

α)  «καταχώριση»: σύνολο δεδομένων που εισάγονται στο SIS και επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα προσώπου ή αντικειμένου με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «συμπληρωματικές πληροφορίες»: πληροφορίες που δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων καταχώρισης που αποθηκεύονται στο SIS, ωστόσο συνδέονται με τις καταχωρίσεις του SIS, οι οποίες πρέπει να ανταλλάσσονται:

β)  «συμπληρωματικές πληροφορίες»: πληροφορίες που δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων καταχώρισης που αποθηκεύονται στο SIS, ωστόσο συνδέονται με τις καταχωρίσεις του SIS, οι οποίες πρέπει να ανταλλάσσονται από τα τμήματα SIRENE:

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·

δ)  «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο»: εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «ψευδώνυμο»: η χρήση πλασματικής ταυτότητας από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό υπό άλλη ταυτότητα·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·

στ)  «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστά τον όρο «καταχώριση» της ισχύουσας απόφασης του Συμβουλίου για το SIS II με την «καταγραφή». Αν και πρέπει να προστεθεί ο όρος «καταγραφή» στον κατάλογο των ενεργειών που συνιστούν επεξεργασία, η «καταχώριση» θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί στον κατάλογο.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  από την αναζήτηση διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης που έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος στο SIS,

(2)  από την αναζήτηση διαπιστώνεται η εισαγωγή καταχώρισης από κράτος μέλος στο SIS,

Αιτιολόγηση

«Θετική απάντηση» μπορεί επίσης να συμβεί αν η καταχώριση εισαχθεί από το κράτος μέλος του χρήστη.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  «βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με σωματικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου (εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα και προφίλ DNA)·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  «δακτυλοσκοπικά δεδομένα»: δεδομένα σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα και αποτυπώματα παλάμης τα οποία, λόγω της μοναδικότητάς τους και των σημείων αναφοράς που περιέχουν, παρέχουν τη δυνατότητα για ακριβείς και επαρκείς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων συγκρίσεις σχετικά με την ταυτότητα ενός προσώπου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ α)  «εικόνα προσώπου»: οι ψηφιακές εικόνες του προσώπου με επαρκή ανάλυση και ποιότητα οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη βιομετρική αντιστοίχιση·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ β)  «προφίλ DNA»: κωδικός αποτελούμενος από γράμματα ή αριθμούς, ο οποίος αντιστοιχεί σε σειρά χαρακτηριστικών ταυτοποίησης του μη κωδικοποιητικού τμήματος αναλυθέντος δείγματος ανθρώπινου DNA, λ.χ. της ιδιαίτερης μοριακής δομής στους διάφορους τόπους DNA (loci)·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  «σοβαρά εγκλήματα»: τα αδικήματα που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 200271·

διαγράφεται

__________________

 

71 Απόφαση-πλαίσιο (2002/584/ΔΕΥ) του Συμβουλίου , της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

 

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα αδικήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στα άρθρα 1-4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 200272.

ιδ)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα αδικήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541.

__________________

 

72 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

 

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ένα εθνικό σύστημα («N.SIS») σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από τα εθνικά συστήματα δεδομένων που επικοινωνούν με το κεντρικό SIS. Ένα N.SIS μπορεί να περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων («εθνικό αντίγραφο»), το οποίο περιέχει πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής καθώς και εφεδρικό N.SIS. Το N.SIS και το εφεδρικό του σύστημα μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για τη διασφάλιση αδιάλειπτης διαθεσιμότητας για τους τελικούς χρήστες·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Αιτιολόγηση

Member States should not be obligated to have a national copy for the purpose of ensuring the availability of the system given the risk to data security this might imply. To achieve full availability, other solutions at central level should be favoured.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πρέπει να αναπτυχθεί επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας για την περαιτέρω εξασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του SIS. Λεπτομερείς κανόνες για την εν λόγω επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας θεσπίζονται με εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του SIS, θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη επικοινωνιακή υποδομή και να χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων με την κύρια επικοινωνιακή υποδομή.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εισαγωγή, η επικαιροποίηση, η διαγραφή και η αναζήτηση των δεδομένων του SIS πραγματοποιείται μέσω των διαφόρων N. SIS. Το πλήρες εθνικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ή τμήματος αυτής διατίθεται για τον σκοπό της αυτόματης αναζήτησης δεδομένων στο έδαφος κάθε κράτους μέλους που χρησιμοποιεί τέτοιο αντίγραφο. Το εθνικό αντίγραφο τμήματος της βάσης δεδομένων του SIS περιέχει τουλάχιστον τα δεδομένα που παρατίθενται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 σχετικά με αντικείμενα και τα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως κβ) του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις καταχωρίσεις που αφορούν πρόσωπα. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση αρχείων δεδομένων τα οποία περιέχονται στα Ν.SIS άλλων κρατών μελών.

2.  Η εισαγωγή, η επικαιροποίηση, η διαγραφή και η αναζήτηση των δεδομένων του SIS πραγματοποιείται μέσω των διαφόρων N. SIS.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν εθνικό αντίγραφο για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, δεδομένου του κινδύνου για την ασφάλεια των δεδομένων που μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διαθεσιμότητα, θα πρέπει να ευνοηθούν άλλες λύσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το CS-SIS παρέχει την τεχνική εποπτεία και διοίκηση και διαθέτει εφεδρικό CS-SIS, το οποίο είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του βασικού CS-SIS σε περίπτωση που εκείνο υποστεί βλάβη. Το CS-SIS και το εφεδρικό CS-SIS βρίσκονται στις δύο τεχνικές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201173 («ο Οργανισμός»). Το CS-SIS ή το εφεδρικό CS-SIS μπορούν να περιέχουν επιπλέον αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS και μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε ενεργό λειτουργία υπό την προϋπόθεση ότι καθένα εξ αυτών είναι σε θέση να επεξεργάζεται όλες τις πράξεις που αφορούν καταχωρίσεις του SIS.

3.  Το CS-SIS παρέχει την τεχνική εποπτεία και διοίκηση και διαθέτει εφεδρικό CS-SIS, το οποίο είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του βασικού CS-SIS σε περίπτωση που εκείνο υποστεί βλάβη. Το CS-SIS και το εφεδρικό CS-SIS βρίσκονται στις δύο τεχνικές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/201173 («ο Οργανισμός»). Το CS-SIS ή το εφεδρικό CS-SIS περιέχουν επιπλέον αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS και χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε ενεργό λειτουργία υπό την προϋπόθεση ότι καθένα εξ αυτών είναι σε θέση να επεξεργάζεται όλες τις πράξεις που αφορούν καταχωρίσεις του SIS.

__________________

__________________

73 Ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

73 Ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του SIS και στο μέλλον με περισσότερα δεδομένα και περισσότερους χρήστες, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις σε κεντρικό επίπεδο. Εκτός από ένα επιπλέον αντίγραφο, πρέπει να εφαρμοστεί μια ενεργή λύση. Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις δύο υπάρχουσες τεχνικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση που μια λύση απαιτεί τη χρήση άλλης εγκατάστασης.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το CS-SIS παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων SIS, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης αναζητήσεων στη βάση δεδομένων SIS. Το CS-SIS:

4.  Το CS-SIS παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων SIS, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης αναζητήσεων στη βάση δεδομένων SIS. Για τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν εθνικό αντίγραφο, το CS-SIS:

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του N.SIS, της σύνδεσής του με τη NI-SIS και της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας των δεδομένων του SIS στους τελικούς χρήστες.

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του N.SIS και της σύνδεσής του με τη NI-SIS.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του SIS στους τελικούς χρήστες, ιδίως μέσω της δημιουργίας διπλής σύνδεσης με το NI-SIS.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τις καταχωρίσεις του μέσω της οικείας υπηρεσίας Ν.SIS.

Κάθε κράτος μέλος εισάγει καταχωρίσεις με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και διαβιβάζει τις καταχωρίσεις του μέσω της οικείας υπηρεσίας Ν.SIS.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή η οποία εξασφαλίζει την ανταλλαγή και διαθεσιμότητα όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών («τμήμα SIRENE») σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική αρχή η οποία λειτουργεί πλήρως επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα, και η οποία εξασφαλίζει την ανταλλαγή και διαθεσιμότητα όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών («τμήμα SIRENE») σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8. Το τμήμα SIRENE λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής στα κράτη μέλη για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις και για να καταστεί δυνατή η λήψη των κατάλληλων μέτρων όταν καταχωρίσεις για πρόσωπα και αντικείμενα έχουν εισαχθεί στο SIS και τα εν λόγω πρόσωπα και αντικείμενα εντοπίζονται κατόπιν θετικής απάντησης.

Αιτιολόγηση

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δομή και τα καθήκοντα των τμημάτων SIRENE που προβλέπονται ήδη στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, για το εγχειρίδιο Sirene και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η ανταλλαγή των συμπληρωματικών πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE και μέσω της επικοινωνιακής υποδομής. Τα κράτη μέλη παρέχουν τους απαραίτητους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας και ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών. Σε περίπτωση που η επικοινωνιακή υποδομή δεν είναι διαθέσιμη, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα τεχνικά μέσα επαρκώς ασφαλή για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών.

1.  Η ανταλλαγή των συμπληρωματικών πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE και μέσω της επικοινωνιακής υποδομής. Τα κράτη μέλη παρέχουν τους απαραίτητους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας και της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών. Σε περίπτωση που η επικοινωνιακή υποδομή δεν είναι διαθέσιμη, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την επικοινωνιακή υποδομή εφεδρείας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Ως έσχατη λύση, μπορεί να χρησιμοποιούν άλλα τεχνικά μέσα επαρκώς ασφαλή για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως το SIENA.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 61, εκτός εάν εξασφαλιστεί η προηγούμενη συγκατάθεση του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

2.  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 61.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ορισμένο επίπεδο περιορισμού του σκοπού, είναι σημαντικό να χρησιμοποιεί το τμήμα SIRENE συμπληρωματικές πληροφορίες μόνο για τον σκοπό της καταχώρισης SIS βάσει της οποίας του κοινοποιήθηκαν.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τμήματα SIRENE εκτελούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και αποδοτικότητα, ειδικότερα με την παροχή απάντησης σε αιτήσεις το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 12 ωρών από την παραλαβή της αίτησης.

3.  Τα τμήματα SIRENE εκτελούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και αποδοτικότητα, ειδικότερα με την παροχή ουσιαστικής απάντησης σε αιτήσεις συμπληρωματικών πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 6 ωρών από την παραλαβή της αίτησης. Στις περιπτώσεις καταχωρίσεων για τρομοκρατικά εγκλήματα και στις περιπτώσεις καταχωρίσεων που αφορούν παιδιά οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) τα τμήματα SIRENE ενεργούν αμελλητί.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα έντυπα SIRENE με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί με απόλυτη προτεραιότητα το τμήμα SIRENE προς το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση είναι δυνατό να επισημαίνονται με την ένδειξη “URGENT” (κατεπείγον), στα έντυπα SIRENE με παράθεση του λόγου του κατεπείγοντος.

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στο εγχειρίδιο Sirene.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2, με τη μορφή εγχειριδίου που καλείται «εγχειρίδιο SIRENE».

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 71α σχετικά με την έκδοση εγχειριδίου που περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών (εγχειρίδιο SIRENE).

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει το CS-SIS, ότι τα δεδομένα που φυλάσσονται στο εθνικό αντίγραφο καθίστανται, μέσω των αυτόματων επικαιροποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, πανομοιότυπα και αντίστοιχα με τη βάση δεδομένων του SIS και ότι η αναζήτησή τους στο εθνικό αντίγραφο παράγει αποτέλεσμα ισοδύναμο με την αναζήτηση στη βάση δεδομένων του SIS. Οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ειδικότερα όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων και για την ανάληψη της απαιτούμενης δράσης.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει το CS-SIS, ότι τα δεδομένα που φυλάσσονται στο εθνικό αντίγραφο που έχει δημιουργηθεί οικειοθελώς από κράτος μέλος καθίστανται, μέσω των αυτόματων επικαιροποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, πανομοιότυπα και αντίστοιχα με τη βάση δεδομένων του SIS και ότι η αναζήτησή τους στο προαιρετικό εθνικό αντίγραφο παράγει αποτέλεσμα ισοδύναμο με την αναζήτηση στη βάση δεδομένων του SIS. Στον βαθμό του εφικτού, οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ειδικότερα και όπου απαιτείται, όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που θα επιτρέψουν την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων και την ανάληψη της απαιτούμενης δράσης.

Αιτιολόγηση

Δεν θα διατίθενται στα κράτη μέλη όλες οι πληροφορίες για όλα τα πρόσωπα που αποτελούν υποκείμενα καταχωρίσεων. Η επιβολή απεριόριστης υποχρέωσης παροχής στον τελικό χρήστη πληροφοριών που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες είναι παράλογη. Επίσης, δεν είναι σαφές ποιον αφορά η εν λόγω υποχρέωση.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Διεξάγονται τακτικές δοκιμές στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 για να διαπιστωθεί η τεχνική και λειτουργική συμμόρφωση των εθνικών αντιγράφων και, ειδικότερα, κατά πόσον οι έρευνες στο εθνικό αντίγραφο παράγουν αποτελέσματα ισοδύναμα με τα αποτελέσματα έρευνας στο SIS.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να απαγορεύεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

β)  να απαγορεύεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εξοπλισμός, έλεγχος πρόσβασης και έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία δεδομένων στο SIS καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία στο SIS (έλεγχος εισαγωγής δεδομένων)·

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 34 του κανονισμού Eurodac.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης στο SIS ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων, καταρτίζουν καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, να εισέρχονται σε αυτό, να επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να αναζητούν τα δεδομένα, και ότι οι προαναφερόμενες καταστάσεις είναι διαθέσιμες στις εθνικές εποπτικές αρχές που μνημονεύονται στο άρθρο 66 χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

ζ)  να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρχές με δικαίωμα πρόσβασης στο SIS ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων, καταρτίζουν καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, να εισέρχονται σε αυτό, να επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να αναζητούν τα δεδομένα, και ότι οι προαναφερόμενες καταστάσεις είναι διαθέσιμες στις εθνικές εποπτικές αρχές που μνημονεύονται στο άρθρο 66 αμελλητί, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 34 του κανονισμού Eurodac.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  να εξασφαλίζεται ότι το εγκαταστημένο σύστημα μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του (αποκατάσταση)·

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στην πρόταση Eurodac.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β)  να εξασφαλίζει ότι το SIS εκτελεί σωστά τις λειτουργίες του, ότι η εμφάνιση σφαλμάτων αναφέρεται (αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο SIS δεν μπορούν να αλλοιωθούν λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος (ακεραιότητα)∙

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προβλέπεται στην πρόταση Eurodac.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν ένα κράτος μέλος συνεργάζεται με εξωτερικούς ανάδοχους για οποιεσδήποτε εργασίες που σχετίζονται με το SIS, το εν λόγω κράτος μέλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του αναδόχου, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το 2012 τα δεδομένα του SIS εκτέθηκαν σε κίνδυνο έπειτα από παραβίαση μέσω εξωτερικού αναδόχου στη Δανία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την παρακολούθηση των εν λόγω εταιρειών.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να καταγράφεται στο οικείο N.SIS κάθε πρόσβαση και κάθε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του CS-SIS, με σκοπό να εξακριβώνεται η νομιμότητα της αναζήτησης, να ελέγχεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων και να εξασφαλίζεται ο αυτοέλεγχος και η ορθή λειτουργία του N.SIS, καθώς και η ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να καταγράφεται στο οικείο N.SIS κάθε πρόσβαση και κάθε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του CS-SIS, με σκοπό να εξακριβώνεται η νομιμότητα της αναζήτησης, να ελέγχεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων και να εξασφαλίζεται ο αυτοέλεγχος και η ορθή λειτουργία του N.SIS, καθώς και η ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Τα αρχεία καταγραφής προβλέπονται ήδη στην οδηγία 2016/680 για την προστασία αστυνομικών δεδομένων.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στα αρχεία εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό της καταχώρισης, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, μνεία των διαβιβασθέντων δεδομένων, καθώς και τα ονόματα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων.

2.  Στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό της καταχώρισης, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, τα δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, καθώς και το όνομα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που πραγματοποίησε αναζήτηση και επεξεργάστηκε δεδομένα.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν πραγματοποιείται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 40, 41 και 42, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων, καθώς και τα ονόματα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, εάν πραγματοποιείται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 40, 41 και 42, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζεται το είδος των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και όχι τα πραγματικά δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «διαβίβαση» δεδομένων αντικαταστάθηκε, χωρίς συνέπεια, με τον όρο «επεξεργασία» δεδομένων στην πρόταση της Επιτροπής, θα ήταν περισσότερο σκόπιμο να αναφέρονται δεδομένα που είναι «επεξεργασμένα» παρά «διαβιβασθέντα».

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Μέσω εκτελεστικών μέτρων και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2, καθορίζονται κανόνες και μορφότυπα για τα αρχεία καταγραφής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την περίοδο διατήρησης των αρχείων καταγραφής, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών όσον αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, να επιτευχθεί καλύτερη εναρμόνιση της περιόδου διατήρησης μεταξύ των κρατών μελών και διαφοροποίηση της περιόδου διατήρησης των αρχείων καταγραφής που αφορούν συστηματικές αναζητήσεις, ιδίως στους μεθοριακούς σταθμούς, και εκείνων που αφορούν άλλες αναζητήσεις, ιδίως βάσει αστυνομικών ελέγχων.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους το νωρίτερο και τριών ετών το αργότερο από τη δημιουργία τους.

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημιουργία τους.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου, η περίοδος διατήρησης των αρχείων καταγραφής θα πρέπει να καθορίζεται επακριβώς.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όταν τα κράτη μέλη διενεργούν αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σάρωσης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, με τη χρήση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη τηρούν αρχείο καταγραφής των εν λόγω αναζητήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου. Το περιεχόμενο του εν λόγω αρχείου καταγραφής καθορίζεται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2. Σε περίπτωση που σημειωθεί θετική αντιστοίχιση με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο SIS ή σε εθνικό ή τεχνικό αντίγραφο των δεδομένων του SIS, εκτελείται πλήρης αναζήτηση στο SIS προκειμένου να επαληθευθεί ότι επιτεύχθηκε πράγματι αντιστοίχιση. Η εν λόγω πλήρης αναζήτηση διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

7.  Όταν το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών επιτρέπει αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σάρωσης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, και τα κράτη μέλη διενεργούν παρόμοιες αναζητήσεις με τη χρήση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη τηρούν αρχείο καταγραφής των εν λόγω αναζητήσεων. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 71α, οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τα εν λόγω αρχεία καταγραφής. Σε περίπτωση που σημειωθεί θετική αντιστοίχιση με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο SIS ή σε εθνικό ή τεχνικό αντίγραφο των δεδομένων του SIS, εκτελείται πλήρης αναζήτηση στο SIS προκειμένου να επαληθευθεί ότι επιτεύχθηκε πράγματι αντιστοίχιση. Η εν λόγω πλήρης αναζήτηση διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του SIS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την εθνική εποπτική αρχή.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του SIS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται με την εθνική εποπτική αρχή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτείται από τις εθνικές αρχές με πρόσβαση στο SIS να συνεργάζονται με την εθνική εποπτική αρχή και να μην έχουν δικαίωμα επιλογής πότε θα συνεργάζονται και πότε όχι.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το προσωπικό των αρχών που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο SIS, προτού λάβει εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων που αποθηκεύονται στο SIS, και κατόπιν κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά τη χορήγηση πρόσβασης στα δεδομένα του SIS, λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια των δεδομένων, τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και τις διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο SIRENE. Το προσωπικό ενημερώνεται για τα σχετικά ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές.

1.  Το προσωπικό των αρχών που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο SIS, προτού λάβει εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων που αποθηκεύονται στο SIS, και κατόπιν κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά τη χορήγηση πρόσβασης στα δεδομένα του SIS, λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια των δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προστασίας των δεδομένων και τις διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο SIRENE. Το προσωπικό ενημερώνεται για τα σχετικά ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 70α του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο για την κατάχρηση των δεδομένων ή την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών αντίθετα με τον προτεινόμενο κανονισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 της ισχύουσας απόφασης του Συμβουλίου. Οι πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν μέρος της κατάρτισης που παρέχεται στο προσωπικό.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης όσον αφορά το SIS. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατάρτιση των τελικών χρηστών καθώς και του προσωπικού των τμημάτων SIRENE.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3.  Τουλάχιστον μία φορά ετησίως οργανώνονται κοινά μαθήματα κατάρτισης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων SIRENE, μέσω της παροχής στο προσωπικό τους της δυνατότητας να συναντήσουν συναδέλφους από άλλα τμήματα SIRENE, να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές μεθόδους εργασίας και να συγκροτήσουν συνεκτικό και ισοδύναμο επίπεδο γνώσεων.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  αγορά και ανανέωση·

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  συμβατικά ζητήματα.

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για όλα τα λοιπά καθήκοντα που σχετίζονται με την επικοινωνιακή υποδομή, ιδίως:

διαγράφεται

α)  καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

 

β)  αγορά και ανανέωση·

 

γ)  συμβατικά ζητήματα.

 

Αιτιολόγηση

O Οργανισμός θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα τα καθήκοντα σε σχέση με την επικοινωνιακή υποδομή. Δεν θα ήταν λογικό να διατηρηθεί ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί μηχανισμό και διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας σχετικά με τα δεδομένα στο CS-SIS και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά έκθεση στην Επιτροπή, η οποία καλύπτει τα προβλήματα που προκύπτουν και τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν. Ο εν λόγω μηχανισμός, οι διαδικασίες και η ερμηνεία της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας των δεδομένων καθορίζονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

5.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί μηχανισμό και διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας σχετικά με τα δεδομένα στο CS-SIS και υποβάλλει τακτικά καταστάσεις και εκθέσεις στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία καλύπτει τα προβλήματα που προκύπτουν και τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν. Ο εν λόγω μηχανισμός, οι διαδικασίες και η ερμηνεία της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας των δεδομένων καθορίζονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ο Οργανισμός εκτελεί επίσης καθήκοντα σχετικά με την παροχή κατάρτισης για την τεχνική χρήση του SIS και για τα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων του SIS.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να απαγορεύεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

β)  να απαγορεύεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον εξοπλισμό και στο υλικό επεξεργασίας δεδομένων και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εξοπλισμός, έλεγχος πρόσβασης και έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις)·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία δεδομένων στο SIS καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία στο SIS (έλεγχος εισαγωγής δεδομένων)·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  να καταρτίζονται καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των δεδομένων, και οι εν λόγω καταστάσεις να είναι διαθέσιμες στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 64 χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν σχετικής αίτησής του (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

ζ)  να καταρτίζονται καταστάσεις με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των δεδομένων, και οι εν λόγω καταστάσεις να είναι διαθέσιμες στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 64 αμελλητί, κατόπιν σχετικής αίτησής του (χαρακτηριστικά του προσωπικού)·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  να εξασφαλίζει ότι το εγκαταστημένο σύστημα μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του (αποκατάσταση)·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β)  να διασφαλίζει ότι το SIS εκτελεί σωστά τις λειτουργίες του, ότι η εμφάνιση σφαλμάτων αναφέρεται (αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο SIS δεν μπορούν να αλλοιωθούν λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος (ακεραιότητα)∙

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια γ)  να κατοχυρώνει την ασφάλεια των τεχνικών του εγκαταστάσεων.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν ο Οργανισμός συνεργάζεται με εξωτερικούς ανάδοχους για οποιεσδήποτε εργασίες που σχετίζονται με το SIS, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του αναδόχου, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το 2012 τα δεδομένα του SIS εκτέθηκαν σε κίνδυνο έπειτα από παραβίαση μέσω εξωτερικού αναδόχου στη Δανία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την παρακολούθηση των εν λόγω εταιρειών.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό των καταχωρίσεων, η ημερομηνία και η ώρα διαβίβασης των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζητήσεων, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων και το όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων.

2.  Στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το ιστορικό της κάθε καταχώρισης, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, τα δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, καθώς και το όνομα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που πραγματοποίησε την αναζήτηση και επεξεργάστηκε τα δεδομένα.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν πραγματοποιείται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 40, 41 και 42, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης, μνεία του είδους των διαβιβασθέντων δεδομένων, καθώς και τα ονόματα της αρμόδιας αρχής και του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, εάν πραγματοποιείται αναζήτηση με δακτυλοσκοπικά δεδομένα ή εικόνα προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 40, 41 και 42, στα αρχεία καταγραφής εμφανίζεται το είδος των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και όχι τα πραγματικά δεδομένα.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Καθορίζονται κανόνες και μορφότυπα για τα αρχεία καταγραφής μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους το νωρίτερο και τριών ετών το αργότερο από τη δημιουργία τους. Τα αρχεία καταγραφής τα οποία περιλαμβάνουν το ιστορικό των καταχωρίσεων διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έως τριών ετών από τη διαγραφή των καταχωρίσεων.

4.  Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διαγράφονται μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημιουργία τους. Τα αρχεία καταγραφής τα οποία περιλαμβάνουν το ιστορικό των καταχωρίσεων διαγράφονται μετά την παρέλευση δύο ετών από τη διαγραφή των καταχωρίσεων.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει τακτικά εκστρατείες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους του SIS, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές τους αρχές, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερώνουν τους πολίτες τους γενικά για το SIS.

1.  Μόλις ο παρών κανονισμός τεθεί σε εφαρμογή, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει εκστρατεία για την ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τους στόχους του SIS, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, επαναλαμβάνει αυτές τις ενημερωτικές εκστρατείες σε τακτά διαστήματα τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές τους αρχές, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερώνουν τους πολίτες και τους κατοίκους τους γενικά για το SIS. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης για τις εν λόγω πολιτικές ενημέρωσης.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1 ή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στις οποίες προβλέπεται η αποθήκευση πρόσθετων δεδομένων, το SIS περιέχει αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδομένων που παρέχονται από κάθε κράτος μέλος και είναι αναγκαία για τους σκοπούς που προβλέπονται στα άρθρα 26, 32, 34, 36 και 38.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα δεδομένα:

3.  Τα στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση για λόγους αστυνομική και δικαστικής συνεργασίας περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα δεδομένα:

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά·

ε)  τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν συνδέονται με ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως εθνότητα, θρησκεία, αναπηρία, φύλο ή σεξουαλικός προσανατολισμός·

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  φύλο·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ι)  ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο κδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κδ)  σχετικά προφίλ DNA με την επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

κδ)  όταν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α), σχετικά προφίλ DNA·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο κε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κε)  δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο κστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κστ α)  τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), στ) έως ζ) και θ), τα οποία προκύπτουν από έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου άλλο από το έγγραφο που αναφέρεται στα στοιχεία ιθ) έως κβ), στο βαθμό που τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο δεύτερο έγγραφο.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι τεχνικοί κανόνες είναι παρεμφερείς για τις αναζητήσεις στο CS-SIS, στα εθνικά αντίγραφα και στα τεχνικά αντίγραφα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 53. Βασίζονται σε κοινά πρότυπα που καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 καθορίζονται και αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2. Οι εν λόγω τεχνικοί κανόνες είναι παρεμφερείς για τις αναζητήσεις στο CS-SIS, στα εθνικά αντίγραφα και στα τεχνικά αντίγραφα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2, και βασίζονται σε κοινά πρότυπα που καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ένα πρόσωπο ή αντικείμενο αναζητείται από κράτος μέλος σε σχέση με αδίκημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το εν λόγω κράτος μέλος δημιουργεί, σε κάθε περίπτωση, την αντίστοιχη καταχώριση δυνάμει του άρθρου 34, 36 ή 38, κατά περίπτωση.

2.  Όταν ένα πρόσωπο ή αντικείμενο αναζητείται από κράτος μέλος σε σχέση με αδίκημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, το εν λόγω κράτος μέλος δημιουργεί, σε κάθε περίπτωση, την αντίστοιχη καταχώριση δυνάμει του άρθρου 34, 36 ή 38, κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι καταχώριση πρέπει να εισάγεται όταν ύποπτος αναζητείται για εικαζόμενο τρομοκρατικό έγκλημα. Τα αδικήματα που παρατίθενται στην υφιστάμενη απόφαση του Συμβουλίου για το SIS ΙΙ (που παραπέμπει στην παλαιά απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας) αντικαθίστανται από τα ίδια αδικήματα που αναφέρονται τώρα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η φράση «σε κάθε περίπτωση» διαγράφεται διότι είναι περιττή.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικοί κανόνες για την εισαγωγή φωτογραφιών, εικόνων προσώπου, δακτυλοσκοπικών δεδομένων και προφίλ DNA

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 71 α σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ DNA, στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον αριθμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων που πρέπει να εισάγονται, τον τρόπο λήψης αυτών και τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να πληρούνται για όλα τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Φωτογραφίες, εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα και προφίλ DNA εισάγονται μόνον κατόπιν ελέγχου της ποιότητας, ώστε να εξακριβώνεται ότι πληρούνται τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των δεδομένων.

α)  Φωτογραφίες, εικόνες προσώπου και δακτυλοσκοπικά δεδομένα εισάγονται μόνον κατόπιν ελέγχου της ποιότητας, ώστε να εξακριβώνεται ότι πληρούνται τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Επειδή τα δεδομένα DNA είναι τα πλέον ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να οριοθετείται η χρήση τους δεόντως και να καθορίζεται σαφώς σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να προστεθούν σε μια καταχώριση. Το κείμενο που αφορά τα προφίλ DNA έχει προστεθεί στο δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Προφίλ DNA επιτρέπεται να προστεθεί μόνο στις καταχωρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) και μόνον ελλείψει διαθέσιμων φωτογραφιών, εικόνων προσώπου ή δακτυλοσκοπικών δεδομένων κατάλληλων για τους σκοπούς της ταυτοποίησης. Η προσθήκη στην καταχώριση των προφίλ DNA προσώπων που είναι άμεσοι ανιόντες, κατιόντες ή αδέλφια του υποκειμένου της καταχώρισης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Η φυλετική καταγωγή του προσώπου δεν περιλαμβάνεται στο προφίλ DNA.

β)  Προφίλ DNA επιτρέπεται να προστεθεί στις καταχωρίσεις μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α), μόνον κατόπιν ελέγχου ποιότητας ώστε να εξακριβώνεται ότι το προφίλ πληροί ένα ελάχιστο πρότυπο ποιότητας των δεδομένων, και μόνον ελλείψει διαθέσιμων φωτογραφιών, εικόνων προσώπου ή δακτυλοσκοπικών δεδομένων κατάλληλων για τους σκοπούς της ταυτοποίησης. Η προσθήκη στην καταχώριση των προφίλ DNA προσώπων που είναι άμεσοι ανιόντες, κατιόντες ή αδέλφια του υποκειμένου της καταχώρισης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Όταν προστίθεται προφίλ DNA σε καταχώριση, το εν λόγω προφίλ περιλαμβάνει τις ελάχιστες πληροφορίες που είναι απολύτως αναγκαίες για την ταυτοποίηση του εξαφανισθέντος προσώπου και, σε κάθε περίπτωση, δεν περιλαμβάνει ποτέ τη φυλετική καταγωγή και πληροφορίες για την υγεία του εν λόγω προσώπου.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2  Ορίζονται πρότυπα ποιότητας για την αποθήκευση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 40. Ο καθορισμός των εν λόγω προτύπων προβλέπεται μέσω εκτελεστικών μέτρων και επικαιροποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

2  Ορίζονται πρότυπα ποιότητας για την αποθήκευση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 40. Ο καθορισμός των εν λόγω προτύπων προβλέπεται μέσω εκτελεστικών μέτρων και επικαιροποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση για ένα πρόσωπο χωρίς τα δεδομένα του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχεία α), ζ), ια), ιγ), ιδ) και, κατά περίπτωση, ιστ), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40.

1.  Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση για ένα πρόσωπο χωρίς τα δεδομένα του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχεία α), β), ζ), η), θ), ια), ιγ), ιδ) και, κατά περίπτωση, ιστ), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν είναι διαθέσιμα, εισάγονται επίσης και όλα τα άλλα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, εάν είναι διαθέσιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή τέτοιων δεδομένων, εισάγονται επίσης και τα άλλα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23α

 

Συμβατότητα καταχωρίσεων

 

1.  Πριν από την εισαγωγή νέας καταχώρισης, το κράτος μέλος ελέγχει αν το πρόσωπο έχει ήδη καταχωριστεί στο SIS.

 

2.  Μπορεί να εισαχθεί στο SIS μόνο μία καταχώριση ανά πρόσωπο ή ανά αντικείμενο ανά κράτος μέλος. Ωστόσο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορούν να εισαχθούν νέες καταχωρίσεις για το ίδιο πρόσωπο από άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατές. Η συμβατότητα διασφαλίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

3.  Οι κανόνες σχετικά με τη συμβατότητα των καταχωρίσεων ορίζονται στο εγχειρίδιο SIRENE που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4. Όταν για ένα πρόσωπο έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS, το κράτος μέλος που προτίθεται να εισαγάγει νέα καταχώριση ελέγχει εάν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των καταχωρίσεων. Εάν δεν υπάρχει ασυμβατότητα, το κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει τη νέα καταχώριση. Εάν οι καταχωρίσεις είναι ασύμβατες, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των σχετικών τμημάτων SIRENE μέσω ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία βάσει της σειράς προτεραιότητας των καταχωρίσεων που προβλέπεται στο εγχειρίδιο SIRENE. Αποκλίσεις από αυτή τη σειρά προτεραιότητας είναι δυνατές έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών εφόσον διακυβεύονται ουσιώδη εθνικά συμφέροντα.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές διατάξεις για την προσθήκη ειδικής ένδειξης

Προσθήκη ειδικής ένδειξης

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει εισαχθεί δυνάμει των άρθρων 26, 32 και 36 αντίκειται στην εθνική του νομοθεσία, στις διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην καταχώριση, ώστε η δράση που πρέπει να αναληφθεί βάσει της συγκεκριμένης καταχώρισης να μην εκτελεστεί στο έδαφός του. Την ειδική ένδειξη προσθέτει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

1.  Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει εισαχθεί δυνάμει των άρθρων 26, 32, 36 και 40 αντίκειται στην εθνική του νομοθεσία, στις διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην καταχώριση, ώστε η δράση που πρέπει να αναληφθεί βάσει της συγκεκριμένης καταχώρισης να μην εκτελεστεί στο έδαφός του. Την ειδική ένδειξη προσθέτει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η νέα κατηγορία καταχωρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 40 θα μπορούσε να δημιουργήσει αντιστοίχως ζητήματα ασυμβατότητας με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή ουσιώδη εθνικά συμφέροντα, και θα πρέπει έτσι να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των άρθρων για τα οποία μπορεί να προστεθεί ειδική ένδειξη στην καταχώριση.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στον παρόντα κανονισμό, κάθε μνεία διατάξεων της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνει τις αντίστοιχες διατάξεις των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την παράδοση προσώπων βάσει εντάλματος σύλληψης, οι οποίες προβλέπουν τη διαβίβαση του εν λόγω εντάλματος σύλληψης μέσω του SIS.

3.  Στον παρόντα κανονισμό, κάθε μνεία διατάξεων της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνει τις αντίστοιχες διατάξεις των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 216 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την παράδοση προσώπων βάσει εντάλματος σύλληψης, οι οποίες προβλέπουν τη διαβίβαση του εν λόγω εντάλματος σύλληψης μέσω του SIS.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί, σε περίπτωση επιχείρησης αναζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια δικαστική αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, να καθιστά προσωρινά μη διαθέσιμη για αναζήτηση υφιστάμενη καταχώριση με σκοπό τη σύλληψη προσώπου που έχει εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε η εν λόγω καταχώριση να μην μπορεί να αναζητηθεί από τον τελικό χρήστη και να είναι προσβάσιμη μόνο για τα τμήματα SIRENE. Η συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμοποιείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 48 ωρών. Σε περίπτωση, ωστόσο, που συντρέχουν επιχειρησιακοί λόγοι, επιτρέπεται η παράτασή της για επιπλέον περιόδους διάρκειας 48 ωρών. Τα κράτη μέλη τηρούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταχωρίσεων στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία.

4.  Το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί, σε περίπτωση επιχείρησης αναζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια δικαστική αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, να καθιστά προσωρινά μη διαθέσιμη για αναζήτηση υφιστάμενη καταχώριση με σκοπό τη σύλληψη προσώπου που έχει εισαχθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε η εν λόγω καταχώριση να μην μπορεί να αναζητηθεί από τον τελικό χρήστη και να είναι προσβάσιμη μόνο για τα τμήματα SIRENE. Η συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμοποιείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 48 ωρών. Σε περίπτωση, ωστόσο, που συντρέχουν επιχειρησιακοί λόγοι, επιτρέπεται η παράτασή της για επιπλέον περιόδους διάρκειας 48 ωρών. Τα κράτη μέλη τηρούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταχωρίσεων στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεδομένα σχετικά με εξαφανισθέντα πρόσωπα ή άλλα πρόσωπα τα οποία πρέπει να τεθούν υπό προστασία ή για τα οποία πρέπει να εξακριβωθεί ο τόπος στον οποίο βρίσκονται, καταχωρίζονται στο SIS κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

διαγράφεται

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μπορούν να εισαχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες εξαφανισθέντων προσώπων:

2.  Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εισάγονται στο SIS μετά από απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους:

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  για την αποτροπή απειλών·

ii)  για την αποτροπή απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πρόσωπα που έχουν εξαφανιστεί τα οποία δεν χρειάζεται να τεθούν υπό προστασία·

β)  ενήλικες που έχουν εξαφανιστεί οι οποίοι δεν χρειάζεται να τεθούν υπό προστασία·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 4.

γ)   παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής, μεταξύ άλλων από μέλος της οικογενείας τους, ή απομάκρυνσης από το κράτος μέλος με σκοπό τον βασανισμό τους, την άσκηση σεξουαλικής βίας ή βίας με βάση το φύλο, ή να καταστούν θύματα των δραστηριοτήτων που παρατίθενται στα άρθρα 6 έως 10 της οδηγίας 2017/541.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η παράγραφος 2 στοιχείο α) εφαρμόζεται ειδικότερα για τα παιδιά και για τα πρόσωπα που πρέπει να εγκλειστούν σε ίδρυμα σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας αρχής.

3.  Η παράγραφος 2 στοιχείο α) εφαρμόζεται ειδικότερα για τα πρόσωπα που πρέπει να εγκλειστούν σε ίδρυμα σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας δικαστικής αρχής και για τα παιδιά.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Καταχώριση σχετικά με παιδί που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) εισάγεται κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας δικαστικής αρχής του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία σε υποθέσεις γονικής μέριμνας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου74, σε περίπτωση απτού και προφανούς κινδύνου παράνομης και επικείμενης απομάκρυνσης του παιδιού από το κράτος μέλος της έδρας της εν λόγω αρμόδιας δικαστικής αρχής. Στα κράτη μέλη τα οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών, και σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης της Χάγης.

4.  Καταχώριση σχετικά με παιδί που διατρέχει κίνδυνο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) εισάγεται κατόπιν απόφασης της αρμόδιας δικαστικής αρχής του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία σε υποθέσεις γονικής μέριμνας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου74, σε περίπτωση απτού και προφανούς κινδύνου παράνομης και επικείμενης απομάκρυνσης του παιδιού από το κράτος μέλος της έδρας της εν λόγω αρμόδιας δικαστικής αρχής. Παρόμοια απόφαση λαμβάνεται το ταχύτερο δυνατόν. Στα κράτη μέλη τα οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών, και σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης της Χάγης. Σχετικά πρωτόκολλα και εργαλεία υποστηρίζουν την απαραίτητη δράση που πρέπει να αναληφθεί, όπως περιλαμβάνεται στην καταχώριση.

__________________

__________________

74 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).

74 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι αρμόδιες για την προστασία του παιδιού αρχές, συμπεριλαμβανομένων της εθνικής ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής και των γονέων, κηδεμόνων και/ή επιτρόπων του παιδιού, κατά περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, ενημερώνονται για καταχώριση σχετικά με εξαφανισθέν παιδί δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ).

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο SIS να αναφέρουν σε ποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 εμπίπτει το εξαφανισθέν πρόσωπο. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο SIS να αναφέρουν σε ποια κατηγορία εξαφανισθέντος ή ευάλωτου προσώπου εμπίπτει η συγκεκριμένη περίπτωση. Οι κανόνες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των διαφόρων περιπτώσεων και την εισαγωγή των εν λόγω δεδομένων καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο SIS να αναφέρουν σε ποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 εμπίπτει το εξαφανισθέν πρόσωπο ή το παιδί που διατρέχει κίνδυνο. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο SIS να αναφέρουν σε ποια κατηγορία διατρέχοντος κίνδυνο παιδιού ή εξαφανισθέντος προσώπου εμπίπτει η συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον η κατηγορία είναι γνωστή. Οι κανόνες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των διαφόρων περιπτώσεων και την εισαγωγή των εν λόγω δεδομένων καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, οι κατηγορίες εξαφανισθέντων προσώπων που είναι παιδιά περιλαμβάνουν:

 

α)  φυγές·

 

β)  ασυνόδευτα παιδιά στο πλαίσιο της μετανάστευσης·

 

γ)  παιδιά που έχουν απαχθεί από μέλος της οικογενείας τους.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση δυνάμει του παρόντος άρθρου, το CS-SIS ειδοποιεί αυτομάτως το καταχωρίζον κράτος μέλος ότι ο λόγος της αίτησης και η απαιτούμενη δράση πρέπει να επικαιροποιηθούν, διαφορετικά η καταχώριση πρέπει να διαγραφεί.

6.  Τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση δυνάμει του παρόντος άρθρου, το CS-SIS ειδοποιεί αυτομάτως το καταχωρίζον κράτος μέλος ότι ο λόγος της αίτησης και η απαιτούμενη δράση πρέπει να επικαιροποιηθούν, διαφορετικά η καταχώριση θα διαγραφεί.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οχήματα, πλοία ή αεροσκάφη συνδέονται με πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση δυνάμει της παραγράφου 2, είναι δυνατή η εισαγωγή καταχωρίσεων σχετικά με τα εν λόγω οχήματα, πλοία και αεροσκάφη προκειμένου να εντοπιστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση για το εξαφανισθέν πρόσωπο και η καταχώριση για το αντικείμενο συνδέονται σύμφωνα με το άρθρο 60. Οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

7.  Όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οχήματα, πλοία ή αεροσκάφη συνδέονται με πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση δυνάμει της παραγράφου 2, είναι δυνατή η εισαγωγή καταχωρίσεων σχετικά με τα εν λόγω οχήματα, πλοία και αεροσκάφη προκειμένου να εντοπιστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση για το πρόσωπο και η καταχώριση για το αντικείμενο συνδέονται σύμφωνα με το άρθρο 60. Οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7a.  Τα κράτη μέλη εισάγουν στο SIS τα δεδομένα παιδιών που έχουν εξαφανιστεί από δομές υποδοχής ως αγνοούμενων προσώπων.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην περίπτωση εντοπισμού προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 32, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στο καταχωρίζον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο. Στην περίπτωση αγνοούμενων παιδιών ή παιδιών που πρέπει να τεθούν υπό προστασία, το κράτος μέλος εκτέλεσης διαβουλεύεται αμέσως με το καταχωρίζον κράτος μέλος προκειμένου να συμφωνήσουν χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μεταφέρουν το εν λόγω πρόσωπο σε ασφαλή χώρο με σκοπό να το εμποδίσουν να συνεχίσει το ταξίδι του, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο.

1.  Στην περίπτωση εντοπισμού προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 32, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στο καταχωρίζον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο. Στην περίπτωση παιδιών για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 32 το κράτος μέλος εκτέλεσης διαβουλεύεται χωρίς καθυστέρηση με το καταχωρίζον κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του για την προστασία του παιδιού, προκειμένου να συμφωνήσουν χωρίς καθυστέρηση και εντός 12 ωρών το αργότερο τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να μεταφέρουν το εν λόγω πρόσωπο σε ασφαλή χώρο με σκοπό να το εμποδίσουν να συνεχίσει το ταξίδι του, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο. Αν η καταχώριση αφορά παιδί, η απόφαση σχετικά με το ασφαλές μέρος λαμβάνει υπόψη την ευάλωτη κατάσταση του παιδιού και το υπέρτατο συμφέρον του.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η καταχώριση μπορεί να εισάγεται με σκοπό τη δίωξη για ποινικά αδικήματα, την εκτέλεση ποινικής καταδικαστικής απόφασης και την αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας:

2.  Η καταχώριση μπορεί να εισάγεται με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη για ποινικά αδικήματα, την εκτέλεση ποινικής καταδικαστικής απόφασης και την αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας:

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο σκοπεύει να διαπράξει ή διαπράττει σοβαρό έγκλημα, και ειδικότερα τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ·

α)  όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο σκοπεύει να διαπράξει ή διαπράττει σοβαρό έγκλημα, εφόσον το εν λόγω έγκλημα τιμωρείται στο καταχωρίζον κράτος μέρος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους·

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ποινικής καταδικαστικής απόφασης εις βάρος προσώπου καταδικασθέντος για την τέλεση σοβαρού εγκλήματος, και ειδικότερα των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ· ή

β)  όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ποινικής καταδικαστικής απόφασης εις βάρος προσώπου καταδικασθέντος για την τέλεση σοβαρού εγκλήματος, εφόσον το εν λόγω έγκλημα τιμωρείται στο καταχωρίζον κράτος μέρος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· ή

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  όταν η συνολική εκτίμηση για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως βάσει ποινικών αδικημάτων τα οποία έχει τελέσει κατά το παρελθόν, επιτρέπει να πιστεύεται ότι το πρόσωπο αυτό ενδέχεται να διαπράξει και στο μέλλον σοβαρά εγκλήματα, και ειδικότερα τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ.

γ)  όταν η συνολική εκτίμηση για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως βάσει ποινικών αδικημάτων τα οποία έχει τελέσει κατά το παρελθόν, επιτρέπει να πιστεύεται ότι το πρόσωπο αυτό ενδέχεται να διαπράξει και στο μέλλον σοβαρά εγκλήματα, εφόσον το εν λόγω έγκλημα τιμωρείται στο καταχωρίζον κράτος μέρος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οχήματα, πλοία, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια συνδέονται με τα σοβαρά εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή με τις σοβαρές απειλές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι δυνατή η εισαγωγή καταχωρίσεων σχετικά με τα εν λόγω οχήματα, πλοία, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια.

4.  Όταν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι οχήματα, πλοία, αεροσκάφη, εμπορευματοκιβώτια, ρυμούλκες βάρους, χωρίς φορτίο, άνω των 750 χιλιογράμμων και τροχόσπιτα συνδέονται με τα σοβαρά εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή με τις σοβαρές απειλές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι δυνατή η εισαγωγή καταχωρίσεων σχετικά με τα εν λόγω οχήματα, πλοία, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα ή εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας συνδέονται με τα σοβαρά εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή με τις σοβαρές απειλές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι δυνατή η εισαγωγή καταχωρίσεων σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του αρχικού κατόχου του εγγράφου ταυτότητας, εάν υπάρχει. Οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

5.  Όταν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα ή εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας συνδέονται με τα σοβαρά εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή με τις σοβαρές απειλές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι δυνατή η εισαγωγή καταχωρίσεων σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του αρχικού κατόχου του εγγράφου ταυτότητας, εάν υπάρχει. Οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς διακριτικής παρακολούθησης, ελέγχου έρευνας ή ειδικού ελέγχου, όλες ή ορισμένες από τις πληροφορίες που παρατίθενται κατωτέρω συλλέγονται και να κοινοποιούνται στην καταχωρίζουσα αρχή, όταν διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι, αστυνομικοί και τελωνειακοί έλεγχοι ή άλλες δραστηριότητες επιβολής του νόμου στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους:

1.  Για τους σκοπούς διακριτικής παρακολούθησης, ελέγχου έρευνας ή ειδικού ελέγχου, όλες ή ορισμένες από τις πληροφορίες που παρατίθενται κατωτέρω συλλέγονται και κοινοποιούνται αμελλητί στην καταχωρίζουσα αρχή, όταν διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι, αστυνομικοί και τελωνειακοί έλεγχοι ή άλλες δραστηριότητες επιβολής του νόμου στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους:

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  το χρησιμοποιούμενο όχημα, πλοίο, αεροσκάφος ή εμπορευματοκιβώτιο·

στ)  το χρησιμοποιούμενο όχημα, πλοίο, αεροσκάφος, εμπορευματοκιβώτιο, ρυμούλκα βάρους, χωρίς φορτίο, άνω των 750 χιλιογράμμων και τροχόσπιτο·

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 κοινοποιούνται μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 κοινοποιούνται αμελλητί μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ανάλογα με τις επιχειρησιακές περιστάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, ο έλεγχος έρευνας περιλαμβάνει διεξοδικότερο έλεγχο και υποβολή ερωτήσεων στο πρόσωπο. Εάν η νομοθεσία κράτους μέλους δεν επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων έρευνας, το εν λόγω μέτρο αντικαθίσταται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος από τη διακριτική παρακολούθηση.

4.  Ανάλογα με τις επιχειρησιακές περιστάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο σύμφωνα με την οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο έλεγχος έρευνας περιλαμβάνει διεξοδικότερο έλεγχο και υποβολή ερωτήσεων στο πρόσωπο.

 

_________________

 

Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  αεροσκάφη·

η)  αεροσκάφη και κινητήρες αεροσκαφών·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο ορισμός νέων υποκατηγοριών αντικειμένων βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο ιδ) και οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 71α για να ορίζει νέες υποκατηγορίες αντικειμένων βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο ιδ). Οι τεχνικοί κανόνες που απαιτούνται για την εισαγωγή, την επικαιροποίηση, τη διαγραφή και την αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται και αναπτύσσονται μέσω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν από αναζήτηση διαπιστωθεί ότι υπάρχει καταχώριση για αντικείμενο το οποίο έχει εντοπιστεί, η αρχή η οποία πραγματοποίησε την αντιστοίχιση των δύο αυτών στοιχείων δεδομένων προβαίνει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε κατάσχεση του αντικειμένου και επικοινωνεί με την αρχή που εισήγαγε την καταχώριση, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να διαβιβάζονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1.  Εάν από αναζήτηση διαπιστωθεί ότι υπάρχει καταχώριση για αντικείμενο το οποίο έχει εντοπιστεί, η αρχή η οποία πραγματοποίησε την αντιστοίχιση των δύο αυτών στοιχείων δεδομένων προβαίνει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε κατάσχεση του αντικειμένου και επικοινωνεί με την αρχή που εισήγαγε την καταχώριση, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να διαβιβάζονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 κοινοποιούνται μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

διαγράφεται

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο ΧI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καταχωρίσεις για καταζητούμενα άγνωστα άτομα με σκοπό τη σύλληψη δυνάμει του εθνικού δικαίου

Καταχωρίσεις για καταζητούμενα άγνωστα άτομα με σκοπό τη ταυτοποίηση δυνάμει του εθνικού δικαίου

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο SIS μπορούν να εισάγονται δακτυλοσκοπικά δεδομένα που δεν συνδέονται με πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση. Τα εν λόγω δακτυλοσκοπικά δεδομένα είναι είτε πλήρεις είτε ημιτελείς σειρές δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αποτυπωμάτων παλάμης που έχουν ανακαλυφθεί σε τόπους εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας, ή σε τόπους σοβαρού ή τρομοκρατικού εγκλήματος, και εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του αδικήματος. Τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα αυτής της κατηγορίας αποθηκεύονται ως «στοιχεία αγνώστου υπόπτου ή καταζητούμενου ατόμου», υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητα του προσώπου με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς βάσης δεδομένων.

1.  Στο SIS μπορούν να εισάγονται δακτυλοσκοπικά δεδομένα που δεν συνδέονται με πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση. Τα εν λόγω δακτυλοσκοπικά δεδομένα είναι είτε πλήρεις είτε ημιτελείς σειρές δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αποτυπωμάτων παλάμης που έχουν ανακαλυφθεί σε τόπους τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας, και εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί με πολύ υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του αδικήματος. Αν η αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους δεν μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητα του υπόπτου χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη σχετική βάση δεδομένων, τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να αποθηκεύονται ως «στοιχεία αγνώστου υπόπτου ή καταζητούμενου ατόμου» με σκοπό την ταυτοποίηση του εν λόγω προσώπου και τον εντοπισμό του τόπου στον οποίο βρίσκεται.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο SIS ή δυνητικής αντιστοίχισης με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί δυνάμει του άρθρου 40, η ταυτότητα του προσώπου εξακριβώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, σε συνδυασμό με την επαλήθευση ότι τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο SIS ανήκουν στο εν λόγω πρόσωπο. Τα κράτη μέλη επικοινωνούν με τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών προκειμένου να διευκολύνουν την έγκαιρη διερεύνηση της υπόθεσης.

1.  Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο SIS ή δυνητικής αντιστοίχισης με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί δυνάμει του άρθρου 40, η ταυτότητα του προσώπου εξακριβώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, μετά από επαλήθευση από εμπειρογνώμονα σε θέματα δακτυλικών αποτυπωμάτων ότι τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο SIS ανήκουν στο εν λόγω πρόσωπο. Τα κράτη μέλη επικοινωνούν αμελλητί με τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών προκειμένου να διευκολύνουν την έγκαιρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικοί κανόνες για επαλήθευση ή αναζήτηση με φωτογραφίες, εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα και προφίλ DNA

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι φωτογραφίες, οι εικόνες προσώπου, τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα και τα προφίλ DNA αντλούνται από το SIS για την επαλήθευση της ταυτότητας προσώπου που εντοπίστηκε έπειτα από αναζήτηση στο SIS με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα.

1.  Στις περιπτώσεις που φωτογραφίες, εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα και προφίλ DNA περιλαμβάνονται σε καταχώριση στο SIS, τα δεδομένα αυτά αντλούνται από το SIS για την επαλήθευση της ταυτότητας προσώπου που ανευρέθηκε έπειτα από αναζήτηση στο SIS με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a.  Μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα πριν από την εισαγωγή νέας καταχώρισης, προκειμένου να επαληθεύεται αν το πρόσωπο έχει ήδη καταχωριστεί στο SIS με άλλη ταυτότητα.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ενός προσώπου. Εάν δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου με άλλα μέσα, πραγματοποιείται αναζήτηση στα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS για σκοπούς ταυτοποίησης.

2.  Τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ενός προσώπου. Μόνον εάν δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου με αλφαριθμητικά δεδομένα, χρησιμοποιούνται τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS για σκοπούς ταυτοποίησης. Για το σκοπό αυτό το Κεντρικό SIS περιλαμβάνει ένα αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS).

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των τελικών χρηστών ένα αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για το σκοπό αυτό λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, προσαρμογών των οικείων N.SIS.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS σχετικά με καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 26, του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) και του άρθρου 36 μπορεί επίσης να πραγματοποιείται αναζήτηση με τη χρήση πλήρων ή ημιτελών σειρών δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αποτυπωμάτων παλάμης που έχουν ανακαλυφθεί σε τόπους εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας, και εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του αδικήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητα του προσώπου με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς βάσης δεδομένων.

3.  Στα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS σχετικά με καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 26, του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) και του άρθρου 36 μπορεί επίσης να πραγματοποιείται αναζήτηση με τη χρήση πλήρων ή ημιτελών σειρών δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αποτυπωμάτων παλάμης που έχουν ανακαλυφθεί σε τόπους τρομοκρατικών αδικημάτων ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας, και εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι ανήκουν στον δράστη του τρομοκρατικού αδικήματος ή άλλου σοβαρού εγκλήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητα του προσώπου με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς βάσης δεδομένων.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οσάκις από την τελική εξακρίβωση βάσει του παρόντος άρθρου προκύπτει ότι το αποτέλεσμα της αντιπαραβολής που προήλθε από το Κεντρικό SIS δεν αντιστοιχεί στα δακτυλοσκοπικά δεδομένα που απεστάλησαν προς αντιπαραβολή, τα κράτη μέλη διαγράφουν πάραυτα το αποτέλεσμα της αντιπαραβολής και γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στον Οργανισμό το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μόλις καταστεί εφικτό από τεχνική άποψη, και με παράλληλη διασφάλιση υψηλού βαθμού αξιοπιστίας της ταυτοποίησης, για την ταυτοποίηση ενός ατόμου μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης φωτογραφίες και εικόνες προσώπου. Η ταυτοποίηση με βάση φωτογραφίες ή εικόνες προσώπου χρησιμοποιείται μόνο σε σημεία τακτικής διέλευσης των συνόρων όπου βρίσκονται σε λειτουργία συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των συνόρων.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 71α που καθορίζουν τη χρήση φωτογραφιών και εικόνων προσώπου και προφίλ DNA με σκοπό τη ταυτοποίηση προσώπων καθώς και τα τεχνικά πρότυπα που διέπουν τις σχετικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης, της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μόλις καταστεί εφικτό από τεχνική άποψη με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας της ταυτοποίησης, για την ταυτοποίηση ενός ατόμου μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης φωτογραφίες και εικόνες προσώπου. Η ταυτοποίηση με βάση φωτογραφίες ή εικόνες προσώπου χρησιμοποιείται μόνο σε σημεία τακτικής διέλευσης των συνόρων όπου βρίσκονται σε λειτουργία συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των συνόρων.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  άλλες δραστηριότητες επιβολής του νόμου που διεξάγονται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων εντός του οικείου κράτους μέλους·

γ)  την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων εντός του οικείου κράτους μέλους στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680·

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  έλεγχοι ασφάλειας στο πλαίσιο διαδικασιών που σχετίζονται με αιτήσεις διεθνούς προστασίας, στο βαθμό που οι αρχές αυτές δεν συνιστούν «αποφαινόμενες αρχές», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στ) της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και παρέχουν, κατά περίπτωση, συμβουλές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 377/2004 του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 1).

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS, καθώς και της απευθείας αναζήτησης των εν λόγω δεδομένων, μπορεί να ασκηθεί από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Η πρόσβαση των εν λόγω αρχών ρυθμίζεται από το δίκαιο κάθε κράτους μέλους.

3.  Το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS, καθώς και της απευθείας αναζήτησης των εν λόγω δεδομένων, μπορεί να ασκηθεί από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Η πρόσβαση των εν λόγω αρχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τη προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι υπηρεσίες των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων όπως αναφέρονται στην οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου75, δικαιούνται πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ) και ιβ) του παρόντος κανονισμού, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ελέγχουν αν τα οχήματα για τα οποία τους ζητείται να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί ή αναζητούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας:

1.  Οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων όπως αναφέρονται στην οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου75, δικαιούνται πρόσβαση μόνο στα ακόλουθα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ) και ιβ) του παρόντος κανονισμού, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ελέγχουν αν τα οχήματα για τα οποία τους ζητείται να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί ή αναζητούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας:

__________________

__________________

75 Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).

75 Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα εκ μέρους των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους.

Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα εκ μέρους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους της εκάστοτε αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 που είναι κρατικές έχουν δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

διαγράφεται

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 που δεν είναι κρατικές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS μόνο μέσω αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω αρχή έχει δικαίωμα να αποκτά απευθείας πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα και να τα διαβιβάζει στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υπηρεσία και οι υπάλληλοί της υποχρεούνται να τηρούν τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την επιτρεπτή χρήση των δεδομένων που τους διαβιβάζει η αρχή.

διαγράφεται

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται για πρόσβαση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανακοίνωση από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 προς τις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές κάθε πληροφορίας που προκύπτει από αναζήτηση στο SIS και δημιουργεί υπόνοιες για διάπραξη ποινικού αδικήματος ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία.

4.  Το άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται για πρόσβαση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 προς τις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές κάθε πληροφορίας που αποκτάται από αναζήτηση στο SIS και δημιουργεί υπόνοιες για διάπραξη ποινικού αδικήματος ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι υπηρεσίες των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης ή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πλοίων, καθώς και των αεροσκαφών δικαιούνται πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ελέγχουν αν τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πλοίων, τα αεροσκάφη ή τα εμπορευματοκιβώτια για τα οποία τους ζητείται να εκδώσουν πιστοποιητικό νηολόγησης ή τα οποία υπόκεινται σε διαχείριση κυκλοφορίας έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί ή αναζητούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας:

1.  Οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης ή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πλοίων, καθώς και των αεροσκαφών δικαιούνται πρόσβαση μόνο στα ακόλουθα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ελέγχουν αν τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πλοίων, τα αεροσκάφη ή τα εμπορευματοκιβώτια για τα οποία τους ζητείται να εκδώσουν πιστοποιητικό νηολόγησης ή τα οποία υπόκεινται σε διαχείριση κυκλοφορίας έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί ή αναζητούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας:

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  δεδομένα σχετικά με κινητήρες αεροσκαφών.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η πρόσβαση των συγκεκριμένων υπηρεσιών κάθε κράτους μέλους στα ανωτέρω δεδομένα ρυθμίζεται από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) ανωτέρω περιορίζεται στην ειδική αρμοδιότητα των οικείων υπηρεσιών.

Η πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα εκ μέρους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους της εκάστοτε αρμόδιας αρχής. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και γ α) του πρώτου εδαφίου περιορίζεται στην ειδική αρμοδιότητα των οικείων αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 που είναι κρατικές έχουν δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

διαγράφεται

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 που δεν είναι κρατικές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS μόνο μέσω αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω αρχή έχει δικαίωμα να αποκτά απευθείας πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα και να τα διαβιβάζει στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υπηρεσία και οι υπάλληλοί της υποχρεούνται να τηρούν τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την επιτρεπτή χρήση των δεδομένων που τους διαβιβάζει η αρχή.

διαγράφεται

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται για πρόσβαση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανακοίνωση από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 προς τις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές κάθε πληροφορίας που προκύπτει από αναζήτηση στο SIS και δημιουργεί υπόνοιες για διάπραξη ποινικού αδικήματος ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία.

4.  Το άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται για πρόσβαση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 προς τις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές κάθε πληροφορίας που αποκτάται από αναζήτηση στο SIS και δημιουργεί υπόνοιες για διάπραξη ποινικού αδικήματος ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) έχει, στο πλαίσιο της εντολής του, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

1.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) έχει, όπου είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της εντολής του, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, η Ευρωπόλ ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω των διαύλων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.

2.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, η Ευρωπόλ ενημερώνει αμελλητί το καταχωρίζον κράτος μέλος με ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω της επικοινωνιακής υποδομής και σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο εγχειρίδιο SIRENE. Έως ότου η Ευρωπόλ να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες που προβλέπονται για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών, ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω των διαύλων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται έπειτα από αναζήτηση στο SIS απαιτείται η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Εάν το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο χειρισμός τους από την Ευρωπόλ ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Η Ευρωπόλ μπορεί να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες και τρίτους οργανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.  Για τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται έπειτα από αναζήτηση στο SIS απαιτείται η συγκατάθεση του καταχωρίζοντος κράτους μέλους. Εάν το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο χειρισμός τους από την Ευρωπόλ ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Η Ευρωπόλ μπορεί να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες και τρίτους οργανισμούς μόνο με τη συγκατάθεση του καταχωρίζοντος κράτους μέλους και με πλήρη σεβασμό του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

4.  Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από το καταχωρίζον κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS στο ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ευρωπόλ·

β)  περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο SIS στο ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ευρωπόλ που χρειάζεται να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 5 – στοιχείο βγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  λαμβάνει και εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11·

γ)  λαμβάνει και εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11, 13 και 14·

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τυχόν αντίγραφα, αναφερόμενα στην παράγραφο 6, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έως ότου τερματιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Η Ευρωπόλ υποβάλλει αναφορά για κάθε τέτοια παράταση στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

7.  Τυχόν αντίγραφα, αναφερόμενα στην παράγραφο 6, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών. Σε περίπτωση που η Ευρωπόλ δημιουργήσει βάση δεδομένων εκτός σύνδεσης με δεδομένα του SIS, αναφέρει την ύπαρξη αυτής της βάσης δεδομένων στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Για τον σκοπό της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της διασφάλισης της δέουσας ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ θα πρέπει να τηρεί αρχείο καταγραφής για κάθε πρόσβαση και αναζήτηση που πραγματοποιεί στο SIS. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής και έγγραφα τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν παράνομη μεταφόρτωση ή αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του SIS.

9.  Για τον σκοπό της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της διασφάλισης της δέουσας ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ τηρεί αρχείο καταγραφής για κάθε πρόσβαση και αναζήτηση που πραγματοποιεί στο SIS. Στα εν λόγω αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής και έγγραφα τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν παράνομη μεταφόρτωση ή αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του SIS. Το περιεχόμενο, η διάρκεια της διατήρησης, οι λεπτομέρειες και τα μορφότυπα των αρχείων καταγραφής καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Ευρωπόλ για κάθε καταχώριση που έχει δημιουργηθεί δυνάμει των άρθρων 34, 36 ή 38 και για τις θετικές απαντήσεις που αφορούν τις εν λόγω καταχωρίσεις σε περίπτωση που ένα πρόσωπο ή αντικείμενο αναζητείται από κράτος μέλος σε σχέση με αδίκημα που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο της εντολής που τους ανατίθεται, τα εθνικά μέλη της Eurojust και οι βοηθοί τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 32, 34, 38 και 40.

1.  Τα εθνικά μέλη της Eurojust και οι βοηθοί τους, όταν απαιτείται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και στο πλαίσιο της εντολής που τους ανατίθεται, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 32, 34, 38 και 40.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν, έπειτα από αναζήτηση που διενεργεί εθνικό μέλος της Eurojust, εντοπίζεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, το εν λόγω μέλος ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος.

2.  Όταν, έπειτα από αναζήτηση που διενεργεί εθνικό μέλος της Eurojust, εντοπίζεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, το εθνικό μέλος ενημερώνει αμελλητί το καταχωρίζον κράτος μέλος.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το παρόν άρθρο ουδόλως μπορεί να ερμηνευθεί κατά την έννοια ότι θίγει τις διατάξεις της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τα εθνικά μέλη της Eurojust ή τους βοηθούς τους ή ότι θίγει τις αρμοδιότητες του κοινού εποπτικού οργάνου το οποίο δημιουργείται δυνάμει της εν λόγω απόφασης.

3.  Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τα εθνικά μέλη της Eurojust ή τους βοηθούς τους, καθώς και των αρμοδιοτήτων του κοινού εποπτικού οργάνου το οποίο δημιουργείται δυνάμει της εν λόγω απόφασης.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε πρόσβαση και αναζήτηση που διενεργεί εθνικό μέλος της Eurojust ή βοηθός του καταγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, ενώ επίσης καταγράφεται και κάθε χρήση από το πρόσωπο αυτό των δεδομένων στα οποία είχε πρόσβαση.

4.  Για τον σκοπό της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου και της διασφάλισης της δέουσας ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ τηρεί αρχείο καταγραφής για κάθε πρόσβαση και αναζήτηση που διενεργεί στο SIS εθνικό μέλος της Eurojust ή βοηθός του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Στα εν λόγω αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, μνεία του είδους των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής και έγγραφα τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν παράνομη μεταφόρτωση ή αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του SIS.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η πρόσβαση σε δεδομένα που εισάγονται στο SIS επιτρέπεται μόνο στα εθνικά μέλη και στους βοηθούς τους και δεν επεκτείνεται στο προσωπικό της Eurojust.

διαγράφεται

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα των άρθρων 10 και 11 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

7.  Λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα των άρθρων 10, 11, 13 και 14 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν, στο πλαίσιο της εντολής τους, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν, στο πλαίσιο της εντολής τους, το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Έχουν το δικαίωμα αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στο βαθμό που απαιτείται από το επιχειρησιακό σχέδιο για συγκεκριμένη επιχείρηση.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με την παράγραφο 1 μέσω της τεχνικής διεπαφής που δημιουργείται και συντηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1.

2.  Τα μέλη των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 καθώς και τα μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχουν δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με την παράγραφο 1 μέσω της τεχνικής διεπαφής που δημιουργείται και συντηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί μέλος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή ή μέλος της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, το καταχωρίζον κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων δύνανται να ενεργούν ανταποκρινόμενα σε καταχώριση στο SIS μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριοφυλάκων ή προσωπικού που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις επιστροφές από το κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο επιχειρούν. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του.

3.  Όταν από αναζήτηση που πραγματοποιεί μέλος των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 ή μέλος της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, το καταχωρίζον κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά αμελλητί. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, τα μέλη των ομάδων δύνανται να ενεργούν ανταποκρινόμενα σε καταχώριση στο SIS μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριοφυλάκων ή προσωπικού που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις επιστροφές από το κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο επιχειρούν και μόνο στις περιπτώσεις που εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατά τον τρόπο αυτό δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε περίπτωση πρόσβασης και κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται από μέλος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή ή από μέλος της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, ενώ επίσης καταχωρίζεται κάθε χρήση εκ μέρους τους των δεδομένων στα οποία απέκτησαν πρόσβαση.

4.  Για την επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοέλεγχου και της διασφάλισης της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τηρεί αρχεία καταγραφής για κάθε πρόσβαση και κάθε αναζήτηση στο SIS που πραγματοποιείται από μέλος των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 ή από μέλος των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στα εν λόγω αρχεία καταγραφής εμφανίζονται, ειδικότερα, η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση αναζήτησης, μνεία του είδους των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής και έγγραφα τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν παράνομη μεταφόρτωση ή αντιγραφή οποιουδήποτε μέρους του SIS. Το περιεχόμενο, η διάρκεια της διατήρησης, οι λεπτομέρειες και τα μορφότυπα των αρχείων καταγραφής καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS περιορίζεται σε μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ή των ομάδων του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή ή σε μέλη της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν επεκτείνεται στα μέλη οποιασδήποτε άλλης ομάδας.

5.  Η πρόσβαση στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS περιορίζεται σε μέλη των ομάδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 ή σε μέλη της ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση. Η πρόσβαση δεν επεκτείνεται στα μέλη οποιασδήποτε άλλης ομάδας.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα των άρθρων 10 και 11 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

6.  Λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα των άρθρων 10, 11, 13 και 14 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 48 παράγραφος 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δημιουργεί και συντηρεί τεχνική διεπαφή η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας σύνδεση με το Κεντρικό SIS.

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 48 παράγραφος 1, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δημιουργεί και συντηρεί τεχνική διεπαφή η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας σύνδεση με το Κεντρικό SIS.

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα που εισάγονται στο SIS, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 32, 34, 36 και το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια), για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS).

[2.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της κεντρικής μονάδας ETIAS που έχει συγκροτηθεί εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει το δικαίωμα πρόσβασης και επαλήθευσης των δεδομένων που εισάγονται στο SIS, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 32, 34, 36 και το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια), για τον σκοπό της εκτέλεσης οποιωνδήποτε καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS).

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν από επαλήθευση που πραγματοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής διαπιστώνεται η ύπαρξη καταχώρισης στο SIS, εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS).

διαγράφεται

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το παρόν άρθρο ουδόλως μπορεί να ερμηνευθεί κατά την έννοια ότι θίγει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

4.  Το παρόν άρθρο ουδόλως μπορεί να ερμηνευθεί κατά την έννοια ότι θίγει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κάθε περίπτωση πρόσβασης και κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, ενώ επίσης καταχωρίζεται κάθε χρήση των δεδομένων στα οποία απέκτησε πρόσβαση.

διαγράφεται

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εκτός των περιπτώσεων στις οποίες κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών για τους σκοπούς του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), κανένα από τα μέρη του SIS δεν συνδέεται με οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή το οποίο λειτουργεί σε αυτόν, ούτε μεταφέρονται σε τέτοιο σύστημα τα δεδομένα του SIS στα οποία έχει πρόσβαση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Κανένα μέρος του SIS δεν μεταφορτώνεται. Η καταγραφή των περιπτώσεων πρόσβασης και των αναζητήσεων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταφόρτωση ή αντιγραφή των δεδομένων του SIS.

διαγράφεται

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής λαμβάνει και εφαρμόζει μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

7.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής λαμβάνει και εφαρμόζει μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11, 13 και 14 για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περίοδος διατήρησης των καταχωρίσεων

Περίοδος επανεξέτασης των καταχωρίσεων

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι καταχωρίσεις που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους εισήχθησαν.

1.  Οι καταχωρίσεις που εισάγονται στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν διατηρούνται πέρα από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους εισήχθησαν.

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός πενταετίας από την εισαγωγή μιας καταχώρισης στο SIS, η ανάγκη διατήρησής της επανεξετάζεται από το κράτος μέλος που την εισήγαγε. Οι καταχωρίσεις που εισάγονται για τους σκοπούς του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού διατηρούνται για μέγιστη περίοδο ενός έτους.

2.  Εντός τριετίας από την εισαγωγή μιας καταχώρισης στο SIS, η ανάγκη διατήρησής της επανεξετάζεται από το κράτος μέλος που την εισήγαγε. Οι καταχωρίσεις που εισάγονται για τους σκοπούς του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού επανεξετάζονται εντός μέγιστης περιόδου ενός έτους.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι καταχωρίσεις για ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα και εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 38 διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 10 ετών. Είναι δυνατόν να οριστούν μικρότερες περίοδοι διατήρησης για κατηγορίες καταχωρίσεων που αφορούν αντικείμενα μέσω εκτελεστικών μέτρων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

3.  Οι καταχωρίσεις για ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα και εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 38 διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 10 ετών. Οι καταχωρίσεις για άλλα αντικείμενα που εισάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 διατηρούνται επί πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 71α, για μικρότερες περιόδους διατήρησης για κατηγορίες καταχωρίσεων που αφορούν αντικείμενα.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περιπτώσεις στις οποίες καθίσταται σαφές στο προσωπικό του τμήματος SIRENE, που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων, ότι μια καταχώριση που αφορά πρόσωπο έχει εκπληρώσει τον σκοπό της και ότι θα πρέπει να διαγραφεί από το SIS, το προσωπικό ενημερώνει την αρχή που εισήγαγε την καταχώριση για το ζήτημα αυτό. Η αρχή έχει στη διάθεσή της 30 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης για να απαντήσει αν η καταχώριση έχει διαγραφεί ή πρόκειται να διαγραφεί, ή για να αναφέρει τους λόγους για τη διατήρηση της καταχώρισης. Εάν η περίοδος των 30 ημερών παρέλθει χωρίς να ληφθεί σχετική απάντηση, η καταχώριση διαγράφεται από το προσωπικό του τμήματος SIRENE. Τα τμήματα SIRENE αναφέρουν στην οικεία εθνική εποπτική αρχή κάθε ζήτημα που ανακύπτει επανειλημμένα στον τομέα αυτό.

5.  Μόλις καταστεί σαφές στο προσωπικό του τμήματος SIRENE, που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων, ότι μια καταχώριση που αφορά πρόσωπο ή αντικείμενο έχει εκπληρώσει τον σκοπό της και ότι θα πρέπει να διαγραφεί από το SIS, το προσωπικό ενημερώνει αμελλητί την αρχή που εισήγαγε την καταχώριση για το ζήτημα αυτό. Η αρχή έχει στη διάθεσή της επτά ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης για να απαντήσει αν η καταχώριση έχει διαγραφεί ή πρόκειται να διαγραφεί, ή για να αναφέρει τους λόγους για τη διατήρηση της καταχώρισης. Εάν η περίοδος των επτά ημερών παρέλθει χωρίς να ληφθεί σχετική απάντηση, η καταχώριση διαγράφεται από το προσωπικό του τμήματος SIRENE. Τα τμήματα SIRENE αναφέρουν στην οικεία εθνική εποπτική αρχή κάθε ζήτημα που ανακύπτει επανειλημμένα στον τομέα αυτό.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εντός της ορισθείσας περιόδου επανεξέτασης, το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν ολοκληρωμένης και ατομικής αξιολόγησης η οποία καταγράφεται, να αποφασίσει τη διατήρηση της καταχώρισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους εισήχθη η καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή η παράγραφος 2 διέπει επίσης τη διατήρηση της καταχώρισης. Η παράταση της περιόδου διατήρησης της καταχώρισης κοινοποιείται στο CS-SIS.

6.  Εντός της ορισθείσας περιόδου επανεξέτασης, το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν ολοκληρωμένης και ατομικής αξιολόγησης η οποία καταγράφεται, να αποφασίσει τη διατήρηση της καταχώρισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό για τους σκοπούς για τους οποίους εισήχθη η καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή η παράγραφος 2 διέπει επίσης τη διατήρηση της καταχώρισης. Η παράταση της περιόδου διατήρησης της καταχώρισης κοινοποιείται στο CS-SIS.

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα κράτη μέλη διατηρούν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό καταχωρίσεων των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6.

8.  Τα κράτη μέλη διατηρούν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό καταχωρίσεων των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 και τα διαβιβάζουν στις εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 67.

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι καταχωρίσεις για σύλληψη προσώπων με σκοπό την παράδοση ή την έκδοσή τους δυνάμει του άρθρου 26 διαγράφονται αμέσως μετά την παράδοση ή την έκδοση του προσώπου στις αρμόδιες αρχές του καταχωρίζοντος κράτος μέλους. Η διαγραφή τους είναι επίσης δυνατή σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση στην οποία βασίστηκε η καταχώριση έχει ανακληθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου.

1.  Οι καταχωρίσεις για σύλληψη προσώπων με σκοπό την παράδοση ή την έκδοσή τους δυνάμει του άρθρου 26 διαγράφονται αμέσως μετά την παράδοση ή την έκδοση του προσώπου στις αρμόδιες αρχές του καταχωρίζοντος κράτος μέλους. Διαγράφονται επίσης σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση στην οποία βασίστηκε η καταχώριση έχει ανακληθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου.

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  με τον εντοπισμό του παιδιού.

-  με τον εντοπισμό και τη θέση του υπό επίσημη προστασία.

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου, όταν ένα πρόσωπο έχει εγκλειστεί σε ίδρυμα κατόπιν απόφασης αρμόδιας αρχής, η σχετική καταχώριση μπορεί να διατηρηθεί έως ότου επαναπατριστεί το εν λόγω πρόσωπο.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν επιτευχθεί θετική απάντηση στο SIS σε κράτος μέλος και τα σχετικά με τη διεύθυνση στοιχεία διαβιβάστηκαν στο καταχωρίζον κράτος μέλος και μεταγενέστερη θετική απάντηση στο εν λόγω κράτος μέλος αποκαλύψει τα ίδια στοιχεία διεύθυνσης, η θετική απάντηση καταγράφεται στο κράτος μέλος εκτέλεσης, αλλά δεν αποστέλλονται εκ νέου στο καταχωρίζον κράτος μέλος ούτε τα στοιχεία διεύθυνσης ούτε οι συμπληρωματικές πληροφορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος εκτέλεσης ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά με τις επανειλημμένες θετικές απαντήσεις στο SIS και το καταχωρίζον κράτος μέλος εξετάζει την ανάγκη διατήρησης της καταχώρισης.

Όταν επιτευχθεί θετική απάντηση στο SIS σε κράτος μέλος και τα σχετικά με τη διεύθυνση στοιχεία διαβιβάστηκαν στο καταχωρίζον κράτος μέλος και μεταγενέστερη θετική απάντηση στο εν λόγω κράτος μέλος αποκαλύψει τα ίδια στοιχεία διεύθυνσης, η θετική απάντηση καταγράφεται στο κράτος μέλος εκτέλεσης, αλλά δεν αποστέλλονται εκ νέου στο καταχωρίζον κράτος μέλος ούτε τα στοιχεία διεύθυνσης ούτε οι συμπληρωματικές πληροφορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος εκτέλεσης ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά με τις επανειλημμένες θετικές απαντήσεις στο SIS και το καταχωρίζον κράτος μέλος διενεργεί ολοκληρωμένη και ατομική αξιολόγηση σχετικά με την ανάγκη διατήρησης της καταχώρισης.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ολοκλήρωση του ελέγχου από κράτος μέλος εκτέλεσης.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι καταχωρίσεις για καταζητούμενα άγνωστα άτομα δυνάμει του άρθρου 40 διαγράφονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

6.  Οι καταχωρίσεις για καταζητούμενα άγνωστα άτομα δυνάμει του άρθρου 40 διαγράφονται:

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  με τη λήξη ισχύος της καταχώρισης.

β)  με τη λήξη ισχύος της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 51· ή

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  με τη λήψη απόφασης διαγραφής από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Επιπλέον των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου, οι καταχωρίσεις διαγράφονται επίσης όταν κρίνεται αναγκαίο μετά από τον έλεγχο συμβατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 23α.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Όταν λήξει η ισχύς μιας καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 51, η διαγραφή της δυνάμει των παραγράφων 2 ή 3 διενεργείται αυτομάτως.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 τεχνικά αντίγραφα, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έως ότου τερματιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

3.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 τεχνικά αντίγραφα, τα οποία συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός σύνδεσης (off-line) μπορούν να διατηρούνται μόνο για ανώτατη περίοδο 48 ωρών.

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένη κατάσταση των εν λόγω αντιγράφων, την οποία θέτουν στη διάθεση της οικείας εθνικής εποπτικής αρχής, και μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 10, σε σχέση με τα εν λόγω αντίγραφα.

4.  Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένη κατάσταση των εν λόγω αντιγράφων, την οποία θέτουν στη διάθεση της οικείας εθνικής εποπτικής αρχής καθώς και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 10, σε σχέση με τα εν λόγω αντίγραφα.

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Κάθε χρήση δεδομένων αντίθετη προς τις παραγράφους 1 έως 6 θεωρείται καταχρηστική σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους.

7.  Κάθε χρήση δεδομένων αντίθετη προς τις παραγράφους 1 έως 6 θεωρείται καταχρηστική σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους και υπόκειται σε ποινές σύμφωνα με το άρθρο 70α.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στον Οργανισμό κατάλογο των οικείων αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα του SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού. Στον κατάλογο αυτό προσδιορίζονται, για κάθε αρχή, τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναζητεί και για ποιους σκοπούς. Ο Οργανισμός μεριμνά για την ετήσια δημοσίευση του καταλόγου αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.  Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στον Οργανισμό κατάλογο των οικείων αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα του SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού. Στον κατάλογο αυτό προσδιορίζονται, για κάθε αρχή, τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναζητεί και για ποιους σκοπούς. Ο Οργανισμός μεριμνά για την ετήσια δημοσίευση του καταλόγου αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή διατηρεί δημόσιο ιστότοπο ο οποίος περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες. Μεριμνά για τη διαρκή ενημέρωση του ιστότοπου αυτού.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενημέρωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης καταχώρισης

Διαδικασία σε περίπτωση μη εκτέλεσης καταχώρισης

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ζητούμενης δράσης, το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει αμέσως το καταχωρίζον κράτος μέλος.

1.  Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ζητούμενης δράσης, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

α)  το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει αμέσως το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω του οικείου τμήματος SIRENE αναφέροντας τους λόγους της σχετικής αδυναμίας, σύμφωνα με το εγχειρίδιο SIRENE·

 

β)  τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τη δράση η οποία πρέπει να αναληφθεί και να είναι συμβατή με τις νομικές πράξεις που αφορούν το SIS και τις οικείες εθνικές νομοθεσίες·

 

γ)  εάν μια ζητούμενη δράση δεν μπορεί να εκτελεστεί σε σχέση με πρόσωπα που εμπλέκονται σε δραστηριότητα που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541, το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει αμέσως την Ευρωπόλ.

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στις περιπτώσεις που το καταχωρίζον κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του σχετικά συμπληρωματικά ή τροποποιημένα δεδομένα όπως αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 3, το εν λόγω κράτος μέλος συμπληρώνει ή διορθώνει αμέσως τη σχετική καταχώριση.

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Στις περιπτώσεις που άλλο κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του σχετικά συμπληρωματικά ή τροποποιημένα αλφαριθμητικά δεδομένα όπως αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 3, το εν λόγω κράτος μέλος τα διαβιβάζει αμέσως στο καταχωρίζον κράτος μέλος προκειμένου αυτό να μπορέσει να συμπληρώσει την καταχώριση.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ένα κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο που εισήγαγε καταχώριση, διαθέτει ενδείξεις ότι ένα στοιχείο δεδομένων περιέχει πραγματικό σφάλμα ή έχει αποθηκευτεί παράνομα, ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα που περιήλθαν σε γνώση του οι εν λόγω ενδείξεις. Το καταχωρίζον κράτος μέλος ελέγχει την πληροφορία και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώνει ή διαγράφει το εν λόγω στοιχείο χωρίς καθυστέρηση.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο που εισήγαγε καταχώριση, διαθέτει ενδείξεις ότι ένα στοιχείο δεδομένων περιέχει πραγματικό σφάλμα ή έχει αποθηκευτεί παράνομα, ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα που περιήλθαν σε γνώση του οι εν λόγω ενδείξεις. Το καταχωρίζον κράτος μέλος ελέγχει την πληροφορία και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώνει ή διαγράφει το εν λόγω στοιχείο εντός επτά εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν τα κράτη μέλη αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός δύο μηνών από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκαν οι εν λόγω ενδείξεις, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3, το κράτος μέλος που δεν εισήγαγε την καταχώριση υποβάλλει το ζήτημα στις σχετικές εθνικές εποπτικές αρχές για λήψη απόφασης.

4.  Εάν τα κράτη μέλη αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός δύο μηνών από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκαν οι εν λόγω ενδείξεις, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3, το κράτος μέλος που δεν εισήγαγε την καταχώριση υποβάλλει το ζήτημα στις σχετικές εθνικές εποπτικές αρχές και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για λήψη απόφασης, μέσω της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 69.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση που ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι δεν είναι το πρόσωπο το οποίο αναζητείται βάσει καταχώρισης. Εφόσον έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 59.

5.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση που ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι δεν είναι το πρόσωπο το οποίο αναζητείται βάσει καταχώρισης. Εφόσον έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 59 και σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής του σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν για ένα πρόσωπο έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS, το κράτος μέλος που εισάγει νέα καταχώριση καταλήγει σε συμφωνία με το κράτος μέλος που εισήγαγε την αρχική καταχώριση ως προς το περιεχόμενο της καταχώρισης. Η συμφωνία επιτυγχάνεται βάσει της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

διαγράφεται

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του SIS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια δεδομένων στο SIS θεωρείται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχει θιγεί ή ενδέχεται να έχει θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα δεδομένων.

1.  Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του SIS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια δεδομένων στο SIS θεωρείται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχει θιγεί ή ενδέχεται να έχει θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα δεδομένων.

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, τον Οργανισμό και την εθνική εποπτική αρχή για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

3.  Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 ή του άρθρου 30 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/680, τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή, τον Οργανισμό, την εθνική εποπτική αρχή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και αφορά το Κεντρικό SIS, ο Οργανισμός ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για το εν λόγω συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το οποίο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του SIS σε κράτος μέλος ή στον Οργανισμό, ή τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που εισάγονται ή αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη παρέχονται στα κράτη μέλη και υποβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που προβλέπει ο Οργανισμός.

4.  Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το οποίο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του SIS σε κράτος μέλος ή στον Οργανισμό, ή τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που εισάγονται ή αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη, παρέχονται στα κράτη μέλη αμελλητί και υποβάλλονται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που προβλέπει ο Οργανισμός.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη και ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 ή το άρθρο 31 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/680.

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Η Επιτροπή αναφέρει αμελλητί σοβαρά περιστατικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ.  Σε περίπτωση που συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προκαλείται εξαιτίας της κατάχρησης δεδομένων, τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ, η Eurojust και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα επιβολής ποινών ή πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 70α.

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το τμήμα SIRENE έρχεται σε επαφή με την αιτούσα αρχή για να διευκρινιστεί αν πρόκειται για καταχώριση που αφορά το ίδιο πρόσωπο·

α)  το τμήμα SIRENE έρχεται αμελλητί σε επαφή με την αιτούσα αρχή για να διευκρινιστεί αν πρόκειται για καταχώριση που αφορά το ίδιο πρόσωπο·

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν έπειτα από διασταυρούμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι το υποκείμενο της νέας καταχώρισης και το πρόσωπο που είναι ήδη καταχωρισμένο στο SIS είναι πράγματι ένα και το αυτό, το τμήμα SIRENE εφαρμόζει τη διαδικασία για την εισαγωγή πολλαπλών καταχωρίσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 6. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, το τμήμα SIRENE εγκρίνει την αίτηση για την εισαγωγή της δεύτερης καταχώρισης, στην οποία προστίθενται τα αναγκαία στοιχεία προς αποφυγή τυχόν εσφαλμένης ταυτοποίησης.

β)  εάν έπειτα από διασταυρούμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι το υποκείμενο της νέας καταχώρισης και το πρόσωπο που είναι ήδη καταχωρισμένο στο SIS είναι πράγματι ένα και το αυτό, το τμήμα SIRENE εφαρμόζει τη διαδικασία για την εισαγωγή πολλαπλών καταχωρίσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 23α. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πρόκειται πράγματι για δύο διαφορετικά πρόσωπα, το τμήμα SIRENE εγκρίνει την αίτηση για την εισαγωγή της δεύτερης καταχώρισης, στην οποία προστίθενται τα αναγκαία στοιχεία προς αποφυγή τυχόν εσφαλμένης ταυτοποίησης.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του προσώπου για το οποίο έχει πράγματι εισαχθεί καταχώριση και ενός προσώπου το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας, το καταχωρίζον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του θύματος της πλαστοπροσωπίας, προσθέτει στην καταχώριση δεδομένα σχετικά με το τελευταίο αυτό πρόσωπο, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησης.

1.  Εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του προσώπου για το οποίο έχει πράγματι εισαχθεί καταχώριση και ενός προσώπου το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας, το καταχωρίζον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του θύματος της πλαστοπροσωπίας, προσθέτει στην καταχώριση δεδομένα σχετικά με το τελευταίο αυτό πρόσωπο, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησης. Κάθε πρόσωπο που έχει πέσει θύμα πλαστοπροσωπίας έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων.

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να εισάγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στο SIS μόνο τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και εφόσον υπάρχει ρητή συγκατάθεση του προσώπου το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας για κάθε κατηγορία δεδομένων, επιτρέπεται να εισάγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στο SIS μόνο τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  φύλο·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διαγράφονται ταυτόχρονα με την αντίστοιχη καταχώριση ή και νωρίτερα κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

5.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διαγράφονται αμέσως μόλις κάτι τέτοιο ζητηθεί από το πρόσωπο το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας ή ταυτόχρονα με τη διαγραφή της αντίστοιχης καταχώρισης.

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 63

διαγράφεται

Ανταλλαγή δεδομένων με την Ιντερπόλ για διαβατήρια που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί

 

1.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 62, επιτρέπεται η ανταλλαγή του αριθμού διαβατηρίου, της χώρας έκδοσης και του τύπου εγγράφου για τα διαβατήρια που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί και έχουν καταχωριστεί στο SIS, με μέλη της Ιντερπόλ μέσω σύνδεσης μεταξύ του SIS και της βάσης δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλαπέντα ή απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα, υπό την επιφύλαξη της σύναψης συμφωνίας μεταξύ της Ιντερπόλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συμφωνία προβλέπεται ότι η διαβίβαση των δεδομένων που έχει εισαγάγει ένα κράτος μέλος υπόκειται στη συγκατάθεση του εν λόγω κράτους μέλους.

 

2.  Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει ότι στα ανταλλασσόμενα δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Ιντερπόλ από χώρες που εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πριν από τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας, το Συμβούλιο ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ιντερπόλ και από τις χώρες οι οποίες έχουν εντεταλμένα μέλη στην Ιντερπόλ.

 

3.  Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να προβλέπει τη μέσω του SIS πρόσβαση των κρατών μελών στα δεδομένα της βάσης δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλαπέντα ή απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού οι οποίες διέπουν τις καταχωρίσεις διαβατηρίων που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί και ακυρωθεί και έχουν καταχωριστεί στο SIS.

 

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την Eurojust δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

2.  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή της προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή της προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για την επεξεργασία δεδομένων από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, του εντοπισμού ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις με τις οποίες μεταφέρεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

διαγράφεται

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και διαγραφής δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού ανακριβών δεδομένων και διαγραφής δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία εισάγονται στο SIS και το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών ασκείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους έναντι του οποίου τα πρόσωπα επικαλούνται το δικαίωμα αυτό.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει τα δεδομένα που το αφορούν και τα οποία έχουν καταγραφεί στο SIS, μπορεί δε να ζητήσει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση δεδομένων που το αφορούν και είναι ανακριβή, και τη διαγραφή δεδομένων που έχουν καταγραφεί παράνομα καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά περίπτωση, εφαρμόζονται τα άρθρα 14 έως 18 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί το υποκείμενο των δεδομένων για κάθε άρνηση ή περιορισμό της πρόσβασης και για τους λόγους της άρνησης ή του περιορισμού. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να παραλείπεται εάν η παροχή της υπονομεύει έναν από τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία προς εποπτική αρχή ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή.

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση των εποπτικών αρχών.

 

Για τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα που προβλέπουν ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν επίσης να ασκούνται μέσω των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση αντικειμενικώς ανακριβών δεδομένων που το αφορούν ή τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν και έχουν αποθηκευτεί παρανόμως.

διαγράφεται

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση 60 ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για πρόσβαση, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο.

6.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση 30 ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για πρόσβαση, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, είτε βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης είτε όχι.

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη συνέχεια που δίδεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του για διόρθωση και διαγραφή το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε τρεις μήνες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για διόρθωση ή διαγραφή, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο.

7.  Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη συνέχεια που δίδεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε 60 ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, ή νωρίτερα εάν αυτό προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο. Το πρόσωπο αυτό ενημερώνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου είτε βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης είτε όχι.

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για να ζητήσει πρόσβαση σε πληροφορίες ή διόρθωση, διαγραφή ή λήψη πληροφοριών ή την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το αφορά.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 77 έως 82 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και των άρθρων 52 έως 56 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για να ζητήσει πρόσβαση σε πληροφορίες ή διόρθωση ή διαγραφή πληροφοριών ή για να επιτύχει περιορισμό της επεξεργασίας και την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το αφορά.

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν δεδομένα·

γ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν δεδομένα·

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην εθνική εποπτική αρχή για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα·

δ)  τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην εθνική εποπτική αρχή για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και για τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα·

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του αιτούντος ως προς οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης·

στ)  τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του αιτούντος ως προς οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης και τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες κατέστη δυνατή η λήψη αποζημίωσης·

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος και στις οποίες ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο VI της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ή στο κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ασκούν ανεξάρτητο έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του SIS στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και της διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων από το οικείο έδαφος, καθώς και ως προς την ανταλλαγή και περαιτέρω επεξεργασία συμπληρωματικών πληροφοριών.

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι εθνικές ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, οι οποίες ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος και στις οποίες ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο VI της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ή στο κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ασκούν ανεξάρτητο έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του SIS στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και της διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων από το οικείο έδαφος, καθώς και ως προς την ανταλλαγή και περαιτέρω επεξεργασία συμπληρωματικών πληροφοριών.

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εθνική εποπτική αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται στο N.SIS σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Ο έλεγχος είτε διενεργείται από την εθνική εποπτική αρχή είτε η εθνική εποπτική αρχή ή οι εθνικές εποπτικές αρχές αναθέτουν απευθείας τον έλεγχο σε ανεξάρτητο ελεγκτή προστασίας των δεδομένων. Η εθνική εποπτική αρχή διατηρεί ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο και είναι σε θέση να αναλάβει τις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου ελεγκτή.

2.  Οι εθνικές εποπτικές αρχές μεριμνούν ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται στο N.SIS σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Ο έλεγχος είτε διενεργείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές είτε οι εθνικές εποπτικές αρχές αναθέτουν απευθείας τον έλεγχο σε ανεξάρτητο ελεγκτή προστασίας των δεδομένων. Οι εθνικές εποπτικές αρχές διατηρούν ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο και είναι σε θέση να αναλάβουν τις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου ελεγκτή.

Τροπολογία    276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική εποπτική τους αρχή να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές εποπτικές τους αρχές να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές τους έχουν πρόσβαση στη βοήθεια από πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του Οργανισμού που αφορούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζονται αναλόγως.

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της Ευρωπόλ και της Eurojust και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζονται αναλόγως.

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στον Οργανισμό, στην Επιτροπή και στις εθνικές εποπτικές αρχές. Στον Οργανισμό δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έγκριση της έκθεσης.

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της Ευρωπόλ και της Eurojust όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στον Οργανισμό, στην Επιτροπή και στις εθνικές εποπτικές αρχές. Στον Οργανισμό δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έγκριση της έκθεσης.

Τροπολογία    279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στον Ευρωπαίο Επόπτης Προστασίας Δεδομένων χορηγούνται επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας από πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

Τροπολογία    280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, έκαστος στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των ευθυνών τους και εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του SIS.

1.  Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, έκαστος στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται στενά μεταξύ τους στο πλαίσιο των ευθυνών τους σύμφωνα με το άρθρο [62] του [νέου κανονισμού σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών].

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο ΧVI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε σε πρόσωπο εξαιτίας της χρήσης του N.SIS. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν η ζημία προκλήθηκε από το καταχωρίζον κράτος μέλος, σε περίπτωση που αυτό έχει εισαγάγει αντικειμενικώς ανακριβή δεδομένα ή έχει προβεί σε παράνομη αποθήκευση δεδομένων.

1.  Κάθε κράτος μέλος και ο eu-LISA ευθύνονται για οποιαδήποτε υλική ζημία ή ηθική βλάβη προκλήθηκε σε πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης που δεν συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό ή εξαιτίας της χρήσης του N.SIS. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν η ζημία προκλήθηκε από το καταχωρίζον κράτος μέλος, σε περίπτωση που αυτό έχει εισαγάγει αντικειμενικώς ανακριβή δεδομένα ή έχει προβεί σε παράνομη αποθήκευση δεδομένων.

Τροπολογία    283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ζημία ή ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας ή οποιασδήποτε πράξης που δεν συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό δικαιούται να λαμβάνει αποζημίωση από το κράτος μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ζημία ή τη βλάβη που υπέστη ή από τον eu-LISA εάν αυτός ευθύνεται για την προκληθείσα ζημία ή βλάβη . Το εν λόγω κράτος μέλος ή ο eu-LISA απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από την ευθύνη αυτή εάν αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται ουδόλως για το ζημιογόνο γεγονός. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης κατά κράτους μέλους διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του εναγόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία    284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 70α

 

Κυρώσεις

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε επεξεργασία δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο SIS ή κάθε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών που αντίκειται στον παρόντα κανονισμό να τιμωρείται σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και περιλαμβάνουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 

Η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μεριμνούν ώστε τα μέλη του προσωπικού τους ή τα μέλη των ομάδων τους που έχουν πρόσβαση στο SIS υπό την ευθύνη των εν λόγω οργανισμών και που επεξεργάζονται αποθηκευμένα στο SIS δεδομένα κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κυρώσεις από τον Οργανισμό ή, στην περίπτωση των μελών ομάδας, από το κράτος μέλος καταγωγής τους.

Τροπολογία    285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τον ετήσιο αριθμό θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τη συχνότητα αναζήτησης στο SIS και τη συχνότητα πρόσβασης στο SIS για τους σκοπούς της εισαγωγής, επικαιροποίησης ή διαγραφής μιας καταχώρισης τόσο συνολικά όσο και για κάθε επιμέρους κράτος μέλος. Οι στατιστικές που παράγονται δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ετήσια στατιστική έκθεση δημοσιεύεται. Ο Οργανισμός παρέχει επίσης ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας βάσει της οποίας καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού καθίστανται προσωρινά μη διαθέσιμες για αναζήτηση, τόσο συνολικά όσο και για κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων της περιόδου διατήρησης των 48 ωρών.

3.  Ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τον ετήσιο αριθμό θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία καταχωρίσεων, τη συχνότητα αναζήτησης στο SIS και τη συχνότητα πρόσβασης στο SIS για τους σκοπούς της εισαγωγής, συμπλήρωσης, επικαιροποίησης ή διαγραφής μιας καταχώρισης τόσο συνολικά όσο και για κάθε επιμέρους κράτος μέλος. Οι στατιστικές που παράγονται δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ετήσια στατιστική έκθεση δημοσιεύεται. Ο Οργανισμός παρέχει επίσης ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας βάσει της οποίας καταχωρίσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού καθίστανται προσωρινά μη διαθέσιμες για αναζήτηση, τόσο συνολικά όσο και για κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων της περιόδου διατήρησης των 48 ωρών.

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη, καθώς και η Ευρωπόλ, η Eurojust και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχουν στον Οργανισμό και στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 7 και 8. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν χωριστά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αναζητήσεων που εκτελούνται εκ μέρους, ή εξ ονόματος, των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης ή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πλοίων, αεροσκαφών και εμπορευματοκιβωτίων. Στα στατιστικά στοιχεία αναφέρεται επίσης ο αριθμός των θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία καταχώρισης.

4.  Τα κράτη μέλη, καθώς και η Ευρωπόλ, η Eurojust και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχουν στον Οργανισμό και στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 7 και 8. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν χωριστά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αναζητήσεων που εκτελούνται εκ μέρους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης ή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πλοίων, αεροσκαφών και εμπορευματοκιβωτίων. Στα στατιστικά στοιχεία αναφέρεται επίσης ο αριθμός των θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία καταχώρισης.

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ, στη Eurojust και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής κάθε στατιστική έκθεση την οποία καταρτίζει. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νομικών πράξεων της Ένωσης, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητεί από τον Οργανισμό να παρέχει πρόσθετες ειδικές στατιστικές εκθέσεις, είτε τακτικές είτε έκτακτες, σχετικά με τις επιδόσεις ή τη χρήση του SIS και την επικοινωνία σε επίπεδο SIRENE.

5.  Ο Οργανισμός παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθώς και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κάθε στατιστική έκθεση την οποία καταρτίζει και κάθε ειδική στατιστική έκθεση που του ζητείται. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νομικών πράξεων της Ένωσης, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητεί από τον Οργανισμό να παρέχει πρόσθετες ειδικές στατιστικές εκθέσεις, είτε τακτικές είτε έκτακτες, σχετικά με τις επιδόσεις ή τη χρήση του SIS και την επικοινωνία σε επίπεδο SIRENE.

Τροπολογία    288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 παράγραφος 5, ο Οργανισμός εγκαθιστά, υλοποιεί και φιλοξενεί κεντρικό αποθετήριο στις τεχνικές εγκαταστάσεις του, το οποίο περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 παράγραφος 5 και τα οποία δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων, και παρέχει στην Επιτροπή και στους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ο Οργανισμός χορηγεί στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ στη Eurojust και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο με χρήση μέσων ασφαλούς πρόσβασης μέσω της επικοινωνιακής υποδομής με έλεγχο της πρόσβασης και με συγκεκριμένα προφίλ χρηστών αποκλειστικά για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων.

6.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 παράγραφος 5, ο Οργανισμός εγκαθιστά, υλοποιεί και φιλοξενεί κεντρικό αποθετήριο στις τεχνικές εγκαταστάσεις του, το οποίο περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 παράγραφος 5 και τα οποία δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων, και παρέχει στην Επιτροπή και στους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Κατόπιν αιτήσεως, ο Οργανισμός χορηγεί στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ στη Eurojust και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής πρόσβαση στα ειδικά στοιχεία και στις ειδικές πληροφορίες του κεντρικού αποθετηρίου με χρήση μέσων ασφαλούς πρόσβασης μέσω της επικοινωνιακής υποδομής με έλεγχο της πρόσβασης και με συγκεκριμένα προφίλ χρηστών αποκλειστικά για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων.

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, καθώς και οι κανόνες προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων που εφαρμόζονται στο αποθετήριο θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών μέτρων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, καθώς και οι κανόνες προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων που εφαρμόζονται στο αποθετήριο θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών μέτρων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2.

Τροπολογία    289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Δύο έτη από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά διετία στη συνέχεια, ο Οργανισμός υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους, καθώς και για τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

7.  Ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά διετία στη συνέχεια, ο Οργανισμός υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την τεχνική λειτουργία του Κεντρικού SIS και της επικοινωνιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους, για τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς και για τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τρία έτη από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά τετραετία στη συνέχεια, η Επιτροπή εκπονεί συνολική αξιολόγηση του κεντρικού SIS και της διμερούς και πολυμερούς ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνεται η εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους, η εκτίμηση κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το κεντρικό SIS, η ασφάλεια του κεντρικού SIS και οι τυχόν επιπτώσεις επί μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

8.  Ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας του SIS και ανά διετία στη συνέχεια, η Επιτροπή εκπονεί συνολική αξιολόγηση του Κεντρικού SIS και της διμερούς και πολυμερούς ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και περιλαμβάνονται η εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους, η εκτίμηση κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το Κεντρικό SIS, η ασφάλεια του Κεντρικού SIS και οι τυχόν επιπτώσεις επί μελλοντικών ενεργειών. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνονται επίσης η εισαγωγή της λειτουργίας αυτοματοποιημένου αρχείου δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι ενημερωτικές εκστρατείες για το SIS που διοργανώνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19. Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 71α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 12 παράγραφος 7, στο άρθρο 22 παράγραφος -1, στο άρθρο 42 παράγραφος 4, στο άρθρο 51 παράγραφος 3 και στο άρθρο 75 παράγραφος 2α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 12 παράγραφος 7, στο άρθρο 22 παράγραφος -1, στο άρθρο 42 παράγραφος 4, στο άρθρο 51 παράγραφος 3 και στο άρθρο 75 παράγραφος 2α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 7, το άρθρο 22 παράγραφος -1, το άρθρο 42 παράγραφος 4, το άρθρο 51 παράγραφος 3 και το άρθρο 75 παράγραφος 2α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφαρμόζεται από την ημερομηνία την οποία καθορίζει η Επιτροπή έπειτα από:

2.  Εφαρμόζεται από [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], με εξαίρεση το άρθρο 5, το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 12 παράγραφος 7, το άρθρο 15 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 22 παράγραφος -1, το άρθρο 32 παράγραφοι 5 και 7, το άρθρο 34 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 5, το άρθρο 38 παράγραφος 3, το άρθρο 42 παράγραφος 4, το άρθρο 51 παράγραφος 3, το άρθρο 59 παράγραφος 4, το άρθρο 60 παράγραφος 6, το άρθρο 71 παράγραφος 6 και το άρθρο 75 παράγραφος 2α , τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη θέσπιση των αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων·

διαγράφεται

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη γνωστοποίηση από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή ότι έχουν προβεί στις αναγκαίες τεχνικές και νομικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων του SIS και την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Τροπολογία    295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη γνωστοποίηση από τον Οργανισμό προς την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων δοκιμών σε σχέση με το CS-SIS και την αλληλεπίδραση μεταξύ CS-SIS και N.SIS.

διαγράφεται

Τροπολογία    296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 71α σχετικά με τροποποιήσεις της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το ισχύον νομικό πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν II («SIS II»), μολονότι συμφωνήθηκε από την περίοδο 2006/2007, άρχισε να ισχύει μόλις στις 9 Απριλίου 2013, όταν το σύστημα SIS II ήταν έτοιμο.

Έπειτα από αυτές τις εξαιρετικά λυπηρές καθυστερήσεις, καθώς και από μια επένδυση οκταπλάσια από την προβλεπόμενη, το SIS II εξελίχθηκε ωστόσο σε μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Όπως προκύπτει από την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής και τα στατιστικά στοιχεία για το SIS II, ο αριθμός των καταχωρίσεων και των θετικών απαντήσεων αυξάνεται διαρκώς.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης από τα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση που συνοδεύει τις τρέχουσες προτάσεις και οι αξιολογήσεις και συστάσεις σχετικά με τον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν καταδεικνύουν ορισμένες φορές σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη μη εφαρμογή ή την εσφαλμένη εφαρμογή του νομικού πλαισίου του SIS II. Πρόκειται για ζητήματα που εκτείνονται από προβλήματα ποιότητας των δεδομένων, έλλειψη κατάρτισης των τελικών χρηστών έως ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις καταχωρίσεις και τις καθυστερήσεις των τμημάτων SIRENE έπειτα από μια θετική απάντηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όσον αφορά την τρομοκρατία.

Το SIS υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση και το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στις νέες αυτές προτάσεις, καθώς και στις τροπολογίες στο σχέδιο αυτό. Ωστόσο ο εισηγητής καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως όλες τις συστάσεις που τους απευθύνθηκαν και να λάβουν αμελλητί όλα τα μέτρα για την πλήρη αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων που παρέχει το SIS II σύμφωνα με το νομικό του πλαίσιο.

Θέση του εισηγητή επί των νέων προτάσεων

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής, καθώς ενισχύουν περαιτέρω το SIS, υπογραμμίζοντας τον πραγματικό ευρωπαϊκό του χαρακτήρα, διατηρώντας τα κύρια χαρακτηριστικά του και αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ελλείψεις σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο ο εισηγητής θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις και υποβάλλει στο παρόν σχέδιο έκθεσης μια σειρά τροπολογιών προς τον σκοπό αυτό. Οι τροπολογίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αρχιτεκτονική

Ο εισηγητής έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να ενισχυθεί διαρθρωτικά το σύστημα, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει όλο και περισσότερα δεδομένα, ιδίως βιομετρικά δεδομένα, νέες λειτουργίες αναζήτησης και περισσότερους χρήστες. Είναι σαφές ότι, ως το βασικό σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα σύνορα, πρέπει να είναι διαθέσιμο στους τελικούς χρήστες ανά πάσα στιγμή και με αξιόπιστο τρόπο. Ο εισηγητής αμφιβάλλει ωστόσο ότι η λύση που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή η υποχρέωση όλων των κρατών μελών να έχουν ένα εθνικό αντίγραφο, αποτελεί τον σωστό δρόμο. Το Κοινοβούλιο είχε πάντα επιφυλάξεις για τα εθνικά αλλά και για τα τεχνικά αντίγραφα, κυρίως λόγω των εγγενών κινδύνων για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Ωστόσο το Κοινοβούλιο αποδέχθηκε – και αποδέχεται ακόμη– ως συμβιβαστική λύση ότι τα κράτη μέλη που θέλουν να έχουν εθνικά αντίγραφα μπορούν να τα έχουν. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί είναι να επιβάλει αυτή την υποχρέωση σε όσα δεν θέλουν. Μετά τη συμφωνία για το νομικό πλαίσιο του SIS II, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια και δαπανήθηκαν χρήματα για να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα που να λειτουργεί σωστά. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του συστήματος σε αυτό το επίπεδο. Ως εκ τούτου ο εισηγητής προτείνει μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας και της χωρητικότητας του κεντρικού συστήματος για τους τελικούς χρήστες. Συγκεκριμένα, το CS-SIS θα πρέπει να περιέχει ένα επιπλέον αντίγραφο και ένα εφεδρικό σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε ταυτόχρονη ενεργή λειτουργία. Στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του SIS με τον διπλασιασμό όλων των βασικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής υποδομής. Τέλος, ο eu-LISA θα πρέπει να γίνει ο μόνος υπεύθυνος για την επικοινωνιακή υποδομή.

Πρόσβαση στο σύστημα

Η Επιτροπή προτείνει να προβλεφθούν ενισχυμένες δυνατότητες πρόσβασης για μια σειρά ευρωπαϊκών οργανισμών. Παρότι ο εισηγητής συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές, υπέβαλε ωστόσο μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν στον ακριβέστερο ορισμό, με αναφορά στις υπάρχουσες εντολές των αντίστοιχων οργανισμών, των συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα του SIS. Προτείνει επίσης να αυξηθούν οι διασφαλίσεις από την άποψη αυτή, είτε πρόκειται για την προηγούμενη κατάρτιση είτε για την τήρηση αρχείων καταγραφής είτε για την εποπτεία.

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα στην προστιθέμενη αξία του συστήματος και αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, εξασφαλίζοντας, ειδικότερα, την πρόσβαση σε όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να εξαρτάται από την εφαρμογή στις εν λόγω αρχές όλων των νομικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και από τη δυνατότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των νομικών διατάξεων, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν.

Ασφάλεια δεδομένων

Λόγω της φύσης των δεδομένων που περιέχονται στο SIS, η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο. Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι ο eu-LISA και τα κράτη μέλη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στον τομέα αυτό. Ωστόσο η περίπτωση της παραβίασης στο SIS μέσω εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών στη Δανία θα πρέπει να υπενθυμίζει την ανάγκη αύξησης των προσπαθειών στον τομέα αυτό. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες διατάξεις σχετικά με τα περιστατικά ασφάλειας που προτείνει η Επιτροπή. Προτείνει ορισμένες τροπολογίες σχετικά με τη διάταξη αυτή, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών φορέων και των κρατών μελών. Φρονεί επίσης, έχοντας υπόψη την περίπτωση της Δανίας, ότι τα κράτη μέλη και ο eu-LISA θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες των αναδόχων. Τέλος, προστίθενται ορισμένες ακόμη απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Προστασία των δεδομένων

Η προστασία δεδομένων για το SIS είναι σύνθετη λόγω της διττής φύσης του ως βάσης δεδομένων για τη μετανάστευση και την επιβολή του νόμου. Επιπλέον, οι διαφορετικοί χρήστες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο υπόκεινται σε ευρύ φάσμα νομικών διατάξεων. Ωστόσο πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πρόβλεψη κατάλληλων διασφαλίσεων, οι οποίες θα είναι επίσης αρκετά ισχυρές ώστε να αντέξουν στη δοκιμασία της καθημερινής χρήσης. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι εξίσου σημαντική για την ακεραιότητα και τη νομιμοποίηση του συστήματος, όπως και οι επιτυχίες του. Για τον λόγο αυτό προτείνεται μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν κυρίως στην αποσαφήνιση των εφαρμοστέων κανόνων. Πέραν τούτου, ορισμένες διατάξεις ενισχύονται και ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

Συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Ο εισηγητής επικροτεί, σε γενικές γραμμές, τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Επιτροπή στις διατάξεις σχετικά με τις καταχωρίσεις για λόγους αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, ιδίως την εισαγωγή νέας καταχώρισης σχετικά με άγνωστο καταζητούμενο φυσικό πρόσωπο για την ταυτοποίηση και την αναζήτηση με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων (Κεφάλαιο ΧΙ), καθώς και βελτιωμένες καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα. Ωστόσο ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερη δράση μεταξύ των κρατών μελών και με την Ευρωπόλ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Europol μπορεί να παρέχει ταχεία και ποιοτική πληροφόρηση σε εικοσιτετράωρη βάση και να εξασφαλίζει στήριξη στα κράτη μέλη με θετικές απαντήσεις σε σχέση με υπόπτους για τρομοκρατία. Από την πλευρά της, η Ευρωπόλ θα είναι επίσης σε θέση να παρέχει καλύτερη στήριξη εάν έχει –ζωντανή– ενημέρωση σχετικά με το τι συμβαίνει επί τόπου, και αυτό πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων.

Από την άλλη πλευρά, το SIS μπορεί να παρέχει εγγυήσεις για την ασφάλεια των πολιτών μας, στο μέτρο μόνο που τα κράτη μέλη εισάγουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στο σύστημα και δίνουν συνέχεια στη δράση που πρέπει να αναληφθεί. Ως εκ τούτου ο εισηγητής χαιρετίζει τους προτεινόμενους ελέγχους έρευνας, αλλά, λόγω του χαρακτήρα τους, εκτιμά ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί, τηρουμένων όλων των εθνικών διαδικαστικών διασφαλίσεων. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να εισαγάγουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκτέλεσης να ενεργήσουν. Ο εισηγητής ως εκ τούτου αυξάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα κράτη μέλη.

Λόγω του υβριδικού του χαρακτήρα, το SIS μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της προστασίας ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο. Ασυνόδευτα παιδιά που διασχίζουν τα σύνορα της Ένωσης βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και μπορεί να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης. Όπως παρατήρησε η Ευρωπόλ, 10.000 από αυτά τα παιδιά «εξαφανίστηκαν». Ως εκ τούτου ο εισηγητής προτείνει να δημιουργηθούν νέες υποκατηγορίες αγνοουμένων στις οποίες θα αναφέρονται ρητά αυτά τα παιδιά.

Έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων

Ο χώρος Σένγκεν έχει περιέλθει σήμερα σε δύσκολη κατάσταση. Η τρομοκρατία και η μετανάστευση έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, δημιουργώντας νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Ως εκ τούτου ο εισηγητής θεωρεί ότι το SIS είναι σήμερα καθοριστικό για τον σκοπό αυτό και μπορεί να προσφέρει λύσεις. Συνεπώς οι προτάσεις θα πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς αναβαθμίζουμε το μεγαλύτερο, καλύτερα εφαρμοζόμενο και πλέον χρησιμοποιούμενο κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και παρέχουμε έτσι συγκεκριμένες και άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τους ευρωπαίους πολίτες. Ως εκ τούτου ο εισηγητής προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή το νέο νομικό πλαίσιο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του. Θα πρέπει να εισαχθεί μια καθορισμένη προθεσμία, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις, όπως συνέβη με το νομικό πλαίσιο του SIS II.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Ημερομηνία κατάθεσης

10.11.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

-

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου