Menetlus : 2016/0409(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0349/2017

Esitatud tekstid :

A8-0349/2017

Arutelud :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0413

RAPORT     ***I
PDF 1285kWORD 208k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL

(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Carlos Coelho

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL

(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0883),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 82 lõike 1 teist lõiku, artikli 85 lõike 1 punkti d, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 88 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0530/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0349/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Asjaolu, et SISi haldamiseks vajalik õiguslik alus koosneb eraldi vahenditest, ei mõjuta põhimõtet, et SIS on üks ühtne infosüsteem, mis peaks sellisena ka toimima. Seetõttu peaksid nende vahendite teatavad sätted olema identsed.

(5)  Asjaolu, et SISi haldamiseks vajalik õiguslik alus koosneb eraldi vahenditest, ei mõjuta põhimõtet, et SIS on üks ühtne infosüsteem, mis peaks sellisena ka toimima. Seetõttu peaksid nende vahendite teatavad sätted olema identsed, samas kui muud sätted peaksid olema erinevad, eriti mis puudutab SISis sisalduvatele andmetele juurdepääsu omavaid ametiasutusi. Täielikult peaks olema tagatud isikuandmete kaitse eeskirjade ja eelkõige eesmärgi piiritlemise põhimõtte järgimine.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  On vaja täpsustada SISi eesmärke, tehnilist ülesehitust ja rahastamist, sätestada eeskirjad selle algusest lõpuni toimimise ja kasutamise kohta ning määrata kindlaks vastutus, süsteemi sisestatavate andmete kategooriad, andmete sisestamise eesmärgid, ja kriteeriumid, andmetele juurdepääsu omavad ametiasutused, biomeetriliste tunnuste kasutamine ja täiendavad andmetöötluseeskirjad.

(6)  On vaja täpsustada SISi eesmärke, tehnilist ülesehitust ja rahastamist, sätestada eeskirjad selle algusest lõpuni toimimise ja kasutamise kohta ning määrata kindlaks vastutus, süsteemi sisestatavate andmete kategooriad, andmete sisestamise eesmärgid, ja kriteeriumid, hoiatusteadete kustutamise eeskirjad, andmetele juurdepääsu omavad ametiasutused, biomeetriliste tunnuste kasutamine ja täiendavad andmekaitse- ja andmetöötluseeskirjad.

Selgitus

Määruses tuleks sätestada ka eeskirjad tarbetuks muutunud hoiatusteadete kustutamise ja konkreetselt SISiga seonduvate andmekaitseküsimuste kohta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Pädevatel asutustel peaks olema võimalik sisestada SISi isiku mis tahes konkreetse objektiivse füüsilise omaduse kohta käivat eriteavet, mis ei ole ajas muutuv. Nimetatud teave võib käsitleda selliseid tundemärke nagu iluaugustamised, tätoveeringud, märgid, armid jne. Teabest ei tohiks siiski ilmneda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/6791a artiklis 9 määratletud tundlikud isikuandmed, nagu etniline päritolu, usutunnistus, puue, sugu ja seksuaalne sättumus.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  SIS koosneb kesksest süsteemist (keskne SIS) ja SISi andmebaasi täieliku või osalise koopiaga riiklikest süsteemidest. Kuna SIS on kõige olulisem teabevahetusvahend Euroopas, on vaja tagada selle pidev toimimine nii kesksel kui ka riiklikul tasandil. Seepärast peaks iga liikmesriik looma SISi andmebaasi osalise või täieliku koopia ja selle varusüsteemi.

(7)  SIS koosneb kesksest süsteemist (keskne SIS) ja riiklikest süsteemidest, mis võivad hõlmata ka SISi andmebaasi täielikku või osalist koopiat. Kuna SIS on kõige olulisem teabevahetusvahend Euroopas, on vaja tagada selle pidev toimimine nii kesksel kui ka riiklikul tasandil. Seepärast peaks olemas olema ka keskse SISi ühine usaldusväärne varusüsteem (nn aktiivne-aktiivne lahendus), mis tagaks keskse süsteemi rikke, ajakohastamise või hoolduse korral SISi andmete pideva kättesaadavuse lõppkasutajatele ning varusideinfrastruktuuri. Keskse süsteemi, selle varusüsteemide ja sideinfrastruktuuri tugevdamiseks ja parandamiseks on vaja teha märkimisväärseid investeeringuid.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Olemas peab olema käsiraamat, milles on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad teatava täiendava teabe vahetamise kohta seoses hoiatusteadetes nõutava meetmega. Iga liikmesriigi asutused (SIRENE bürood) peaksid tagama sellise teabe vahetamise.

(8)  Olemas peab olema käsiraamat, milles on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad teatava täiendava teabe vahetamise kohta seoses hoiatusteadetes nõutava meetmega (SIRENE käsiraamat). Iga liikmesriigi asutused (SIRENE bürood) peaksid tagama sellise teabe kiire ja tõhusa vahetamise. Terroriaktidega või lastega seotud hoiatusteadete korral peaksid SIRENE bürood viivitamata tegutsema.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et täiendava teabe vahetamine hoiatusteadetes täpsustatud nõutava meetme kohta oleks jätkuvalt tõhus, on asjakohane tõhustada SIRENE büroode toimimist, täpsustades nõuded kättesaadavate vahendite, kasutajate koolitamise ja muudelt SIRENE büroodelt saadud päringutele vastamise aja kohta.

(9)  Selleks et tagada täiendava teabe tõhus vahetamine hoiatusteadetes täpsustatud nõutava meetme kohta, on asjakohane tõhustada SIRENE büroode toimimist, täpsustades nõuded kättesaadavate vahendite, kasutajate koolitamise ja muudelt SIRENE büroodelt saadud päringutele vastamise aja kohta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Selleks et oleks võimalik täiel määral ära kasutada SISi funktsioone, peaksid liikmesriigid tagama, et lõppkasutajad ja SIRENE büroode töötajad saavad korrapäraselt koolitust, sealhulgas andmeturbe ja -kaitse kohta. Koostöös riikliku SIRENE bürooga tuleb välja töötada riiklikud standardid lõppkasutajate koolitamiseks andmekvaliteedi põhimõtete ja tavade alal. Liikmesriigid peaksid kutsuma SIRENE büroode töötajaid üles pakkuma abi kõikide hoiatusteateid sisestavate asutuste koolitamises, milles pööratakse erilist tähelepanu andmete kvaliteedile ja SISi kasutamise suurendamisele. Koolituse korraldamisel tuleks lähtuda SIRENE koolitajate käsiraamatust. SIRENE bürood peaksid võimaluste piires võimaldama vähemalt kord aastas töötajate vahetamist teiste SIRENE büroodega. Liikmesriikidel soovitatakse võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida tööjõu voolavusest tingitud oskuste ja kogemuste kaotsiminekut.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust SISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks amet vastutama andmekvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest.

(11)  Ilma et see piiraks liikmesriikide vastutust SISi sisestatud andmete täpsuse eest, peaks amet vastutama andmekvaliteedi parandamise eest, võttes kasutusele keskse andmekvaliteedi jälgimise vahendi, ning liikmesriikidele korrapäraste ajavahemike järel aruannete esitamise eest. SISi andmete kvaliteedi edasiseks parandamiseks peaks amet pakkuma SISi kasutamist käsitlevat koolitust ka riiklikele koolitusasutustele ja võimaluse korral SIRENE töötajatele ja lõppkasutajatele. Sellises koolituses tuleks eelkõige keskenduda SISi andmete kvaliteedi parandamise meetmetele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et võimaldada SISi kasutamist kuritegudega seotud suundumuste analüüsimise eesmärgil paremini jälgida, peaks amet suutma kujundada tehnika tasemele vastava suutlikkuse liikmesriikidele, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile statistiliste aruannete esitamiseks, seadmata ohtu andmeterviklust. Seepärast tuleks luua keskne statistiliste andmete hoidla. Statistika ei tohiks sisaldada isikuandmeid.

(12)  Selleks et võimaldada SISi kasutamist kuritegudega seotud suundumuste analüüsimise eesmärgil paremini jälgida, peaks amet suutma kujundada tehnika tasemele vastava suutlikkuse liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Europolile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile statistiliste aruannete esitamiseks, seadmata ohtu andmeterviklust. Seepärast tuleks luua keskne statistiliste andmete hoidla. Hoidlas säilitatav või seal toodetud statistika ei tohiks sisaldada isikuandmeid, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 45/20011a.

 

_______________

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  SIS peaks sisaldama uusi andmete kategooriaid, et võimaldada lõppkasutajatel teha hoiatusteadete põhjal aega kaotamata teadlikke otsuseid. Isikute tuvastamise lihtsustamiseks ja mitme identiteedi avastamiseks peaksid isikutega seotud andmete kategooriad seepärast sisaldama viidet isikut tõendavale dokumendile või sellise dokumendi numbrit ja koopiat, kui need on kättesaadavad.

(13)  SIS peaks sisaldama uusi andmete kategooriaid, et võimaldada lõppkasutajatel teha hoiatusteadete põhjal aega kaotamata teadlikke otsuseid. Isikute tuvastamise lihtsustamiseks ja mitme identiteedi avastamiseks peaks hoiatusteade seepärast sisaldama viidet isikut tõendavale dokumendile või sellise dokumendi numbrit ja värvikoopiat, kui need on kättesaadavad.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  SIS peaks võimaldama biomeetriliste andmete töötlemist, et toetada asjaomaste isikute usaldusväärset tuvastamist. Sellega seoses peaks SIS võimaldama ka nende isikute andmete töötlemist, kelle identiteeti on väärkasutatud (et vältida nende väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi); seejuures tuleb kohalda sobivaid kaitsemeetmeid, milleks on eelkõige asjaomase isiku nõusolek ja nende eesmärkide range piiritlemine, mille saavutamiseks kõnealuseid andmeid võib õiguspäraselt töödelda.

(15)  SIS peaks võimaldama biomeetriliste andmete töötlemist, et toetada asjaomaste isikute usaldusväärset tuvastamist. Fotode, näokujutiste, DNA-andmete või sõrme- ja peopesajälgede sisestamine ja kasutamine ei tohi minna kaugemale, kui on eesmärkide saavutamiseks vajalik, peab olema liidu õigusaktidega lubatud, toimuma põhiõigusi, sh lapse huve järgides, ning kooskõlas asjakohaste andmekaitse sätetega, mis on kehtestatud SIS II õigusaktidega, määrusega (EL) 2016/679 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/6801a sätetega. Sellega seoses peaks SIS võimaldama ka nende isikute andmete töötlemist, kelle identiteeti on väärkasutatud (et vältida nende väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi); seejuures tuleb kohaldada sobivaid kaitsemeetmeid, milleks on eelkõige asjaomase isiku nõusolek ja nende eesmärkide range piiritlemine, mille saavutamiseks kõnealuseid isikuandmeid võib õiguspäraselt töödelda.

 

_____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Liikmesriigid peaksid tegema vajalikud tehnilised korraldused, et iga kord, kui lõppkasutajatel on riiklikus politsei- või immigratsiooniandmebaasis päringu tegemise õigus, teevad nad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/68045 artikliga 4 paralleelselt päringu ka SISis. See peaks tagama, et SIS toimib sisepiirikontrollideta alal peamise tasakaalustava meetmena ja võtab rohkem arvesse kuritegevuse piiriülest mõõdet ja kurjategijate liikuvust.

(16)  Liikmesriigid peaksid tegema vajalikud tehnilised korraldused, et iga kord, kui lõppkasutajatel on riiklikus politsei- või immigratsiooniandmebaasis päringu tegemise õigus, teevad nad täielikus vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 4 ning määruse (EL) 2016/679 artikliga 5 paralleelselt päringu ka SISis. See peaks tagama, et SIS toimib sisepiirikontrollideta alal peamise tasakaalustava meetmena ja võtab rohkem arvesse kuritegevuse piiriülest mõõdet ja kurjategijate liikuvust.

__________________

__________________

45 45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

 

 

 

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesolevas määruses tuleks sätestada tingimused sõrme- ja peopesajälgede andmete ning näokujutiste kasutamiseks tuvastamise eesmärgil. SISis tuvastamiseks näokujutiste kasutamine peaks ühtlasi aitama tagada järjekindluse piirikontrollimenetlustes, kus on vajalik tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine sõrmejälgede ning näokujutiste kasutamise abil. Sõrme- ja peopesajälgede andmete alusel päringu tegemine peaks olema kohustuslik, kui isikusamasuse suhtes on kahtlusi. Näokujutisi tuleks tuvastamiseks kasutada ainult tavapärase piirikontrolli puhul iseteeninduspunktide ja elektrooniliste väravate kasutamise korral.

(17)  Käesolevas määruses tuleks sätestada tingimused sõrmejälgede andmete, fotode ning näokujutiste kasutamiseks tuvastamise eesmärgil. SISis tuvastamiseks sõrmejälgede andmete ja näokujutiste kasutamine peaks ühtlasi aitama tagada järjekindluse piirikontrollimenetlustes, kus on vajalik tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine sõrmejälgede ning näokujutiste kasutamise abil. Sõrmejälgede andmete alusel päringu tegemine peaks olema kohustuslik, kui isikusamasust ei ole võimalik muul viisil kindlaks teha. Enne uue hoiatusteate sisestamist peaks olema võimalik teha sõrmejälgedel põhinev päring, et kontrollida, kas isik on SISis juba erineva identiteedi või teise hoiatusteatega registreeritud. Näokujutisi tuleks tuvastamiseks kasutada ainult tavapärase piirikontrolli puhul iseteeninduspunktide ja elektrooniliste väravate kasutamise korral.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  SISi sõrmejälgede automaatse tuvastamise teenuse kasutuselevõtmine täiendab olemasolevat Prümi mehhanismi, mis puudutab vastastikust piiriülest sidusjuurdepääsu määratud siseriiklikele DNA-andmebaasidele ja sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemidele46. Prümi mehhanism võimaldab riiklike sõrmejälgede tuvastamise süsteemide koostalitlust, mille tulemusel saab liikmesriik esitada taotluse tegemaks kindlaks, kas kuriteo toimepanija, kelle sõrmejäljed on leitud, on mõnes muus liikmesriigis teada. Prümi mehhanismi abil kontrollitakse üksnes seda, kas sõrmejälgede omanik on teada teataval ajahetkel, mistõttu juhul, kui kuriteo toimepanija tehakse mõnes liikmesriigis kindlaks hiljem, ei pruugita teda enam üles leida. SISi sõrmejäljepäringu abil saab kuriteo toimepanijat aktiivselt otsida. Seepärast peaks olema võimalik laadida SISi üles tundmatu kuriteo toimepanija sõrmejäljed, tingimusel et võib teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega raske kuriteo või terroriakti toimepanijale. See kehtib eelkõige kuriteo sooritamisel kasutatud relvalt või muult esemelt leitud sõrmejälgede korral. Seda asjaolu üksi, et kuriteopaigal on sõrmejäljed, ei tohiks käsitada märgina, et sõrmejäljed kuuluvad suure tõenäosusega kuriteo toimepanijale. Sellise hoiatusteate sisestamise lisatingimus peaks olema, et kuriteo toimepanija isikusamasust ei saa muu riikliku, Euroopa või rahvusvahelise andmebaasi abil kindlaks teha. Kui sellise sõrmejäljepäringu tulemusel saadakse võimalik päringutabamus, peaks liikmeriik tegema sõrmejälgede lisakontrolle, kaasates võib-olla sõrmejäljespetsialiste, et teha kindlaks, kas isik on SISis säilitatavate sõrmejälgede omanik, ning tuvastama isikusamasuse. Menetluste suhtes tuleks kohaldada siseriiklikku õigust. Kui SISis säilitatavate sõrmejälgede alusel tehakse kindlaks, et tegemist on tundmatu tagaotsitava isikuga, võib see uurimisele märkimisväärselt kaasa aidata ja viia vahistamiseni, tingimusel et kõik vahistamise tingimused on täidetud.

(18)  SISi sõrmejälgede automaatse tuvastamise teenuse kasutuselevõtmine täiendab olemasolevat Prümi mehhanismi, mis puudutab vastastikust piiriülest sidusjuurdepääsu määratud siseriiklikele DNA-andmebaasidele ja sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemidele46. Prümi mehhanism võimaldab riiklike sõrmejälgede tuvastamise süsteemide koostalitlust, mille tulemusel saab liikmesriik esitada taotluse tegemaks kindlaks, kas kuriteo toimepanija, kelle sõrmejäljed on leitud, on mõnes muus liikmesriigis teada. Prümi mehhanismi abil kontrollitakse üksnes seda, kas sõrmejälgede omanik on teada teataval ajahetkel, mistõttu juhul, kui kuriteo toimepanija tehakse mõnes liikmesriigis kindlaks hiljem, ei pruugita teda enam üles leida. SISi sõrmejälgede andmete abil saab kuriteo toimepanijat aktiivselt otsida. Seepärast peaks olema võimalik laadida SISi üles tundmatu kuriteo toimepanija sõrmejälgede andmeid, tingimusel et võib teha kindlaks, et need kuuluvad väga suure tõenäosusega raske kuriteo või terroriakti toimepanijale. See kehtib eelkõige kuriteo sooritamisel kasutatud relvalt või muult esemelt leitud sõrmejälgede andmete korral. Seda asjaolu üksi, et kuriteopaigal on sõrmejälgede andmed, ei tohiks käsitada märgina, et sõrmejälgede andmed kuuluvad väga suure tõenäosusega kuriteo toimepanijale. Sellise hoiatusteate sisestamise lisatingimus peaks olema, et kuriteo toimepanija isikusamasust ei saa muu riikliku, Euroopa või rahvusvahelise andmebaasi abil kindlaks teha. Kui sellise sõrmejäljepäringu tulemusel saadakse võimalik päringutabamus, peaks liikmeriik tegema sõrmejälgede lisakontrolle, kaasates võib-olla sõrmejäljespetsialiste, et teha kindlaks, kas isik on SISis säilitatavate sõrmejälgede omanik, ning tuvastama isikusamasuse. Menetluste suhtes tuleks kohaldada siseriiklikku õigust. Kui SISis säilitatavate sõrmejälgede alusel tehakse kindlaks, et tegemist on tundmatu tagaotsitava isikuga, võib see uurimisele märkimisväärselt kaasa aidata ja viia vahistamiseni, tingimusel et kõik vahistamise tingimused on täidetud.

__________________

__________________

46 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 1) ja nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).

46 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 1) ja nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kuriteopaigast leitud sõrmejälgi peaks olema võimalik otsida SISis säilitatavate sõrmejälgede hulgast, kui on võimalik teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega raske kuriteo või terrorikuriteo toimepanijale. Raskete kuritegudena tuleks käsitada nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK47 loetletud õigusrikkumisi ja terrorikuritegudena nõukogu raamotsuses 2002/475/JSK48 osutatud õigusrikkumisi siseriikliku õiguse tähenduses.

(19)  Kuriteopaigast leitud täielikke või osalisi sõrme- ja peopesajälgi peaks olema võimalik otsida SISis säilitatavate sõrme- ja peopesajälgede andmete hulgast, kui on võimalik teha kindlaks, et need kuuluvad väga suure tõenäosusega raske kuriteo või terrorikuriteo toimepanijale, tingimused et pädevad asutused ei ole võimelised isikut tuvastama mingit muud riiklikku, liidu või rahvusvahelist andmebaasi kasutades.

__________________

 

47 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.07.2002, lk 1).

 

48 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

 

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Juhul kui sõrme- ja peopesajälgede andmeid ei ole, peaks olema võimalik lisada DNA-profiile, mis peaksid olema kättesaadavad ainult asjakohase loaga isikutele. DNA-profiilid peaksid aitama tuvastada kaitset vajavaid teadmata kadunud isikuid ja eelkõige lapsi, muu hulgas võimaldades kasutada tuvastamiseks vanemate või õdede-vendade DNA-profiile. DNA-andmed ei tohiks sisaldada rassilise päritolu andmeid.

(20)  Juhul kui sõrmejälgede andmeid ei ole, peaks piiratud ja selgelt määratletud juhtudel olema võimalik lisada DNA-profiile, mis peaksid olema kättesaadavad ainult asjakohase loaga isikutele. DNA-profiilid peaksid aitama tuvastada kaitset vajavaid teadmata kadunud isikuid ja eelkõige lapsi, muu hulgas võimaldades kasutada tuvastamiseks vanemate või õdede-vendade DNA-profiile. DNA-andmed ei tohiks sisaldada viiteid rassilisele päritolule või terviseandmeid ega paljastada muid tundlikke andmeid.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  SIS peaks sisaldama hoiatusteateid teadmata kadunud isikute kohta, et tagada nende kaitse või vältida ohtu avalikule julgeolekule. Selliste laste kohta SISi hoiatusteate sisestamine, keda võib ohustada röövimine (st tulevase, veel tekitamata kahju ärahoidmiseks laste puhul, kellega seoses esineb vanema poolt röövimise oht), peaks olema piiratud, mistõttu on asjakohane näha ette ranged ja sobivad kaitsemeetmed. Laste puhul peaksid kõnealused hoiatusteated ja vastavad menetlused teenima laste parimaid huve, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 24 ja ÜRO 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni.

(23)  SIS peaks sisaldama hoiatusteateid teadmata kadunud isikute kohta, et tagada nende kaitse või vältida ohtu avalikule julgeolekule. SISi hoiatusteate sisestamine selliste laste kohta, keda võib ohustada röövimine (st tulevase, veel tekitamata kahju ärahoidmiseks laste puhul, kelle puhul esineb oht saada röövitud või liikmesriigist ära viidud piinamise, seksuaalse või soopõhise vägivalla eesmärgil või oht langeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/5411a artiklites 6–10 osutatud tegevuste ohvriks), peaks olema piiratud. Seetõttu on asjakohane näha ette ranged ja sobivad kaitsemeetmed, sealhulgas sellise hoiatusteate sisestamine üksnes õigusasutuse otsuse põhjal. Laste puhul peaksid kõnealused hoiatusteated ja vastavad menetlused teenima laste parimaid huve vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 24 ja ÜRO 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni artiklile 3. Õiguskaitseasutused peaksid langetama otsuseid, mis võetakse pärast lapse kohta hoiatusteate saamist, koostöös lastekaitseasutustega. Tuleks teavitada riiklikku kadunud laste abitelefoni.

 

_____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Mis puudutab hoiatusteateid ohus olevate laste kohta, siis õigusasutus peaks selle hindamisel, kas eksisteerib konkreetne ja ilmne oht, et laps võidakse liikmesriigist ebaseaduslikult ja kohe ära viia, arvesse võtma lapsega seotud individuaalseid asjaolusid ja keskkonda, milles ta viibib.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Tuleks lisada uus meede terrorismi ja raske kuriteo kahtluse puhuks, mis võimaldab selleks, et hoiatusteate sisestanud liikmesriik saaks kõige üksikasjalikumat teavet, pidada kinni ja küsitleda isikuid, keda kahtlustatakse raske kuriteo toimepanemises või kui on põhjust uskuda, et nad panevad toime raske kuriteo. See uus meede ei tohiks hõlmata isiku läbiotsimist ega isiku vahistamist. See peaks aga andma piisavalt teavet, et teha otsus edasiste meetmete kohta. Raskete kuritegudena tuleks käsitada nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK loetletud õigusrikkumisi.

(24)  Ilma et see piiraks kahtlusaluste ja süüdistatavate õigusi, eelkõige nende õigust kaitsjale vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/48/EL1a, tuleks lisada uus meede juhtumite puhuks, kus isikut kahtlustatakse selgete märkide põhjal selles, et ta kavatseb panna toime raske kuriteo või on seda toime panemas, või kui asjaomane teave on vajalik raskes kuriteos süüdi mõistetud isiku kriminaalkaristuse täideviimiseks või kui on põhjust uskuda, et isik paneb toime raske kuriteo, et oleks võimalik see isik kinni pidada ja teda küsitleda, et anda hoiatusteate sisestanud liikmesriigile kõige üksikasjalikumat teavet (päringu kontroll). See uus meede ei tohiks hõlmata isiku läbiotsimist ega isiku vahistamist. See peaks aga andma piisavalt teavet, et teha otsus edasiste meetmete kohta.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Liikmesriigil peaks olema võimalik lisada teatele märge, nn lipp, mis näitab, et teate alusel võetavat meedet ei rakendata tema territooriumil. Kui hoiatusteated on sisestatud üleandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks, ei tuleks käesolevat otsust tõlgendada nii, et on kehtestatud erand raamotsusest 2002/584/JSK või on takistatud nimetatud raamotsuse sätete kohaldamine. Otsus hoiatusteatele lipu lisamise kohta peaks põhinema ainult nimetatud raamotsuses sisalduvatel keeldumispõhjustel.

(26)  Liikmesriigil peaks olema võimalik lisada teatele märge, nn lipp, mis näitab, et teate, sealhulgas uurimise eesmärgil antava hoiatusteate alusel võetavat meedet ei rakendata tema territooriumil. Kui hoiatusteated on sisestatud üleandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks, ei tuleks käesolevat määrust tõlgendada nii, et on kehtestatud erand raamotsusest 2002/584/JSK või on takistatud nimetatud raamotsuse sätete kohaldamine. Hoiatusteatele lipu lisamise otsus peaks põhinema ainult nimetatud raamotsuses sisalduvatel keeldumispõhjustel.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Hoiatusteateid ei tohiks säilitada SISis kauem, kui on vaja nende sisestamise eesmärkide saavutamiseks. Selleks et vähendada mitmesugustel eesmärkidel isikute andmete töötlemisse kaasatud asutuste halduskoormust, on asjakohane viia isikuid käsitlevate hoiatusteadete säilitamise aeg kooskõlla tagasisaatmise ja ebaseadusliku viibimise puhul kavandatud säilitamisajaga. Lisaks pikendavad liikmesriigid tavaliselt isikuid käsitlevate hoiatusteadete aegumistähtaega, kui meedet ei olnud võimalik algse tähtaja jooksul võtta. Isikuid käsitlevate hoiatusteadete säilitamise aeg peaks seepärast olema maksimaalselt viis aastat. Üldiselt tuleks isikuid käsitlevad hoiatusteated SISist automaatselt kustutada pärast viie aasta möödumist, välja arvatud diskreetseks kontrolliks, erikontrolliks ja uurimise eesmärgil tehtavaks kontrolliks sisestatud hoiatusteated. Need tuleks kustutada ühe aasta möödumisel. Esemeid käsitlevad hoiatusteated diskreetseks kontrolliks, kontrolliks uurimise eesmärgil või erikontrolliks tuleks SISist automaatselt kustutada pärast ühe aasta möödumist, kuna need on alati seotud isikutega. Hoiatusteated arestitavate või kriminaalmenetluses tõendina kasutatavate esemete kohta tuleks SISist automaatselt kustutada pärast viie aasta möödumist, sest pärast seda ajavahemikku on nende ülesleidmise tõenäosus väga väike ja nende majanduslik väärtus märkimisväärselt vähenenud. Hoiatusteateid väljastatud isikut tõendavate dokumentide ja dokumendiplankide kohta tuleks säilitada kümme aastat, sest dokumentide kehtivusaeg väljastamishetkel on kümme aastat. Otsused isikuid käsitlevate hoiatusteadete säilitamise kohta peaksid tuginema põhjalikule üksikjuhtumipõhisele hindamisele. Liikmesriigid peaksid isikuid käsitlevad hoiatusteated kindlaks määratud ajavahemiku jooksul läbi vaatama ja tegema statistikat selliste isikuid käsitlevate hoiatusteadete kohta, mille säilitamisaega on pikendatud.

(29)  Hoiatusteateid ei tohiks säilitada SISis kauem, kui on vaja nende sisestamise konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. Isikuid käsitlevate hoiatusteadete läbivaatamise aeg peaks seepärast olema maksimaalselt kolm aastat. Üldiselt tuleks isikuid käsitlevad hoiatusteated SISist kustutada pärast kolme aasta möödumist, välja arvatud diskreetseks kontrolliks, erikontrolliks ja uurimise eesmärgil tehtavaks kontrolliks sisestatud hoiatusteated. Need tuleks kustutada ühe aasta möödumisel. Esemeid käsitlevad hoiatusteated diskreetseks kontrolliks, kontrolliks uurimise eesmärgil või erikontrolliks tuleks SISist automaatselt kustutada pärast ühe aasta möödumist, kuna need on alati seotud isikutega. Hoiatusteated arestitavate või kriminaalmenetluses tõendina kasutatavate esemete kohta tuleks SISist automaatselt kustutada pärast viie aasta möödumist, sest pärast seda ajavahemikku on nende ülesleidmise tõenäosus väga väike ja nende majanduslik väärtus märkimisväärselt vähenenud. Hoiatusteateid väljastatud isikut tõendavate dokumentide ja dokumendiplankide kohta tuleks säilitada kümme aastat, sest dokumentide kehtivusaeg väljastamishetkel on kümme aastat. Otsused isikuid käsitlevate hoiatusteadete säilitamise kohta peaksid tuginema põhjalikule üksikjuhtumipõhisele hindamisele. Liikmesriigid peaksid isikuid käsitlevad hoiatusteated kindlaks määratud ajavahemiku jooksul läbi vaatama ja tegema statistikat selliste isikuid käsitlevate hoiatusteadete kohta, mille säilitamisaega on pikendatud.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  SISi hoiatusteate aegumistähtaja sisestamise ja pikendamise suhtes tuleks kohaldada vajalikku proportsionaalsuse põhimõtet, uurides, kas konkreetne juhtum on SISi hoiatusteate sisestamiseks piisavalt sobiv, asjakohane ja oluline. Nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK1a artiklite 1, 2, 3 ja 4 kohased õigusrikkumised on väga suureks ohuks avalikule julgeolekule, inimeste elule ja ühiskonnale ning neid on äärmiselt keeruline tõkestada, avastada ja uurida sisepiirikontrollideta alal, kus võimalikud kurjategijad liiguvad vabalt. Kui isikut või eset otsitakse seoses kõnealuste õigusrikkumistega taga, on SISi vaja alati sisestada vastav hoiatusteade seoses kriminaalkohtumenetlusega taga otsitavate isikute kohta, isikute või esemete kohta, kelle või mille puhul tehakse diskreetset kontrolli, kontrolli uurimise eesmärgil ja erikontrolli, ning arestitavate esemete kohta, sest ükski teine vahend ei oleks selle eesmärgi saavutamiseks sama tulemuslik.

(30)  SISi hoiatusteate aegumistähtaja sisestamise ja pikendamise suhtes tuleks kohaldada vajalikku proportsionaalsuse põhimõtet, uurides, kas konkreetne juhtum on SISi hoiatusteate sisestamiseks piisavalt sobiv, asjakohane ja oluline. Direktiivi (EL) 2017/541 kohased õigusrikkumised on väga suureks ohuks avalikule julgeolekule, inimeste elule ja ühiskonnale ning neid on äärmiselt keeruline tõkestada, avastada ja uurida sisepiirikontrollideta alal, kus võimalikud kurjategijad liiguvad vabalt. Kui isikut või eset otsitakse seoses kõnealuste õigusrikkumistega taga, on SISi vaja alati sisestada vastav hoiatusteade seoses kriminaalkohtumenetlusega tagaotsitavate isikute kohta või isikute või esemete kohta, kelle või mille puhul tehakse diskreetset kontrolli, kontrolli uurimise eesmärgil ja erikontrolli, ning arestitavate esemete kohta, sest ükski teine vahend ei oleks selle eesmärgi saavutamiseks sama tulemuslik.

__________________

 

1a Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

 

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Hoiatusteadete kustutamist on vaja selgitada. Hoiatusteadet peaks säilitama ainult niikaua, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks hoiatusteade sisestati. Kuna liikmesriikide tavad selle hetke kindlaksmääramiseks, millal hoiatusteate eesmärk on saavutatud, on erinevad, on asjakohane näha iga hoiatusteadete kategooria jaoks ette üksikasjalikud kriteeriumid selle kohta, millal hoiatusteade tuleks SISist kustutada.

(31)  Tuleb sätestada hoiatusteadete kustutamise eeskirjad. Hoiatusteadet peaks säilitama ainult niikaua, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks hoiatusteade sisestati. Kuna liikmesriikide tavad selle hetke kindlaksmääramiseks, millal hoiatusteate eesmärk on saavutatud, on erinevad, on asjakohane näha iga hoiatusteadete kategooria jaoks ette üksikasjalikud kriteeriumid selle kohta, millal hoiatusteade tuleks SISist kustutada.

Selgitus

Esitatud kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  SISi andmete terviklus on esmatähtis. Seepärast tuleks SISi andmete töötlemiseks nii kesksel kui ka riiklikul tasandil näha ette asjakohased kaitsemeetmed, et tagada andmete turvalisus algusest lõpuni. Andmetöötlusse kaasatud asutuste suhtes peaksid käesoleva määruse turvanõuded olema siduvad ja nad peaksid järgima ühtset intsidentidest teatamise menetlust.

(32)  SISi andmete terviklus on esmatähtis. Seepärast tuleks SISi andmete töötlemiseks nii kesksel kui ka riiklikul tasandil näha ette asjakohased kaitsemeetmed, et tagada andmete turvalisus algusest lõpuni. Andmetöötlusse kaasatud asutuste suhtes peaksid käesoleva määruse turvanõuded olema siduvad ja need asutused peaksid järgima ühtset intsidentidest teatamise menetlust, peaksid olema selleks nõuetekohaselt koolitatud ning sellega seoses teavitatud kõigist õigusrikkumistest ja karistustest.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Käesoleva määruse kohaldamisel SISis töödeldavaid andmeid ei tohiks edastada kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele ega teha neile kättesaadavaks. Siiski on asjakohane tugevdada koostööd Euroopa Liidu ja Interpoli vahel, edendades tõhusat passiandmete vahetust. Kui SISist edastatakse isikuandmeid Interpolile, peaks nendele andmetele tagama piisava kaitse, kehtestades lepingus ranged kaitsemeetmed ja tingimused.

(33)  Käesoleva määruse kohaselt SISis töödeldavaid andmeid ja seonduvat täiendavat teavet ei tohiks kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele edastada ega neile kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  On asjakohane anda SISile juurdepääs sõidukite, laevade ja õhusõidukite registreerimise eest vastutavatele asutustele, et neil oleks võimalik kontrollida, kas transpordivahendit otsitakse juba mõnes liikmesriigis arestimise või kontrollimise eesmärgil taga. Otsene juurdepääs peaks olema asutustel, kes on riiklikud teenistused. Selline juurdepääs peaks piirduma asjaomaseid transpordivahendeid käsitlevate hoiatusteadete ja nende registreerimisdokumendi või numbrimärgiga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1986/200651 sätted tuleks lisada käesolevasse määrusesse ja nimetatud määrus tuleks kehtetuks tunnistada.

(34)  On asjakohane anda vahetu juurdepääs SISile sõidukite, laevade ja õhusõidukite registreerimise eest vastutavatele pädevatele asutustele, et neil oleks võimalik kontrollida, kas transpordivahendit otsitakse juba mõnes liikmesriigis arestimise või kontrollimise eesmärgil taga. Selline juurdepääs peaks piirduma asjaomaseid transpordivahendeid käsitlevate hoiatusteadete ja nende registreerimisdokumendi või numbrimärgiga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1986/200651 sätted tuleks lisada käesolevasse määrusesse ja nimetatud määrus tuleks kehtetuks tunnistada.

__________________

__________________

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1986/2006, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II) (ELT L 381, 28.12.2006, lk 1).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1986/2006, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II) (ELT L 381, 28.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Kui riiklikud pädevad asutused töötlevad andmeid eesmärgiga tõkestada, uurida või avastada raskeid kuritegusid või terrorikuritegusid või võtta nende eest vastutusele või pöörata täitmisele kriminaalkaristusi, sealhulgas võttes avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmiseks kaitsemeetmeid, tuleks kohaldada direktiivi (EL) 2016/680 üle võtvaid siseriiklikke sätteid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/67952 ja direktiivi (EL) 2016/680 sätteid tuleks käesolevas määruses vajaduse korral täpsustada.

(35)  Kui liikmeriikide pädevad asutused töötlevad isikuandmeid eesmärgiga tõkestada, avastada või uurida raskeid kuritegusid või terroriakte, võtta kuritegude sooritajad vastutusele, pöörata täitmisele kriminaalkaristusi ning kaitsta avalikku julgeolekut seda ähvardavate ohtude eest, tuleks kohaldada direktiivi (EL) 2016/680 ülevõtmiseks rakendatavaid siseriiklikke õigusnorme. Õigus tutvuda SISis säilitatavate andmetega peaks olema üksnes määratud asutustel, kes vastutavad terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eest ning kelle puhul liikmesriigid saavad tagada, et nad kohaldavad kõiki käesoleva määruse ja direktiivi (EL) 2016/680 sätteid, mis on üle võetud siseriiklikku õigusesse viisil, mida kontrollivad pädevad asutused, sealhulgas kooskõlas direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikega 1 asutatud järelevalveasutus, ja kelle puhul hinnatakse selle määruse kohaldamist nõukogu määrusega (EL) nr 1053/2013 loodud mehhanismi abil.

__________________

 

52 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Kui direktiivi (EL) 2016/680 ei kohaldata, tuleks käesoleva määruse alusel riiklikes asutustes isikuandmete töötlemise suhtes kohaldada määrust (EL) 2016/679. Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel liidu institutsioonides ja asutustes isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200153.

(36)  Käesoleva määruse alusel riiklikes asutustes isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada määrust (EL) 2016/679, välja arvatud juhul, kui liikmesriigi pädevad asutused viivad sellist uurimist läbi eesmärgiga tõkestada, uurida ja avastada kuritegusid või nende eest vastutusele võtta, kriminaalkaristusi täitmisele pöörata või kaitsta avalikku julgeolekut seda ähvardavate ohtude eest.

__________________

 

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

 

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a)  Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel liidu institutsioonides ja asutustes toimuva isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada määrust (EÜ) nr 45/2001.

 

 

 

 

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 b)  Käesoleva määruse kohaldamisel teostatava isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 25.5.2016, lk 53).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 c)  Direktiivi (EL) 2016/680 ning määruste (EL) 2016/679, (EL) 2016/794 ja (EÜ) nr 45/2001 sätteid tuleks käesolevas määruses vajaduse korral täpsustada.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  28. veebruari 2002. aasta otsuse 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)55 andmekaitset käsitlevaid sätteid kohaldatakse SISi andmete töötlemisele Eurojusti poolt, kaasa arvatud selle otsuse alusel asutatud ühise järelevalveasutuse pädevus Eurojusti tegevuse jälgimisel ja vastutus mis tahes Eurojusti-poolse ebaseadusliku isikuandmete töötlemise juhtumi eest. Juhul kui Eurojusti poolt SISis tehtud päringu tulemusel selgub, et olemas on liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa Eurojust nõutavat meedet rakendada. Seepärast peaks ta teavitama asjaomast liikmesriiki, et ta saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

(38)  Nõukogu otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)55 tuleks kohaldada Eurojusti poolt SISis isikuandmete töötlemise suhtes, kaasa arvatud selle otsuse alusel asutatud ühise järelevalveasutuse pädevus Eurojusti tegevuse jälgimisel ja vastutus mis tahes Eurojusti-poolse ebaseadusliku isikuandmete töötlemise juhtumi eest. Juhul kui liikmesriikide esindajatest Eurojusti liikmete ja nende assistentide poolt SISis tehtud päringu tulemusel avastatakse liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei tohiks Eurojustil olla võimalik nõutavat meedet rakendada. Seepärast peaks ta viivitamata teavitama asjaomast liikmesriiki, et too saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

__________________

__________________

55 Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu (EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1).

55 Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu (EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1).

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Sõltumatud riiklikud järelevalveasutused peaksid jälgima, kas liikmesriigid töötlevad isikuandmeid seoses käesoleva määrusega õiguspäraselt. Sätestada tuleks andmesubjektide õigus pääseda juurde SISis säilitatavatele neid puudutavatele isikuandmetele, neid parandada ja kustutada, võimalikud õiguskaitsevahendid riiklikes kohtutes ja kohtuotsuste vastastikune tunnustamine. Seepärast on asjakohane nõuda liikmesriikidelt aastast statistikat.

(41)  Määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi (EL) 2016/680 kohaselt loodud sõltumatud riiklikud järelevalveasutused (järelevalveasutused) peaksid jälgima, kas käesoleva määrusega seotud isikuandmete töötlemine, sealhulgas lisateabe vahetamine toimub õiguspäraselt, ning neile tuleks tagada selle ülesande täitmiseks piisavad vahendid. Sätestada tuleks andmesubjektide õigus pääseda juurde SISis säilitatavatele neid puudutavatele isikuandmetele, neid parandada, piirata nende töötlemist ja neid kustutada, võimalikud õiguskaitsevahendid riiklikes kohtutes ja kohtuotsuste vastastikune tunnustamine. Seepärast on asjakohane nõuda liikmesriikidelt aastast statistikat.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(42 a)  Euroopa Andmekaitseinspektor peaks teostama järelevalvet liidu institutsioonide ja asutuste tegevuse üle seoses käesoleva määruse kohase isikuandmete töötlemisega. Euroopa Andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid SISi üle järelevalvet teostades tegema koostööd.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Määrusega (EL) 2016/794 (Europoli määrus) on nähtud ette, et Europol toetab ja tugevdab liikmesriikide pädevate asutuste rakendatavaid meetmeid ning nende koostööd terrorismi ja raskete kuritegude vastu võitlemisel ning esitab analüüse ja ohuhinnanguid. Europoli juurdepääsuõiguste laiendamine SISi hoiatusteadetele teadmata kadunud isikute kohta peaks parandama veelgi Europoli suutlikkust pakkuda riiklikele õiguskaitseasutustele põhjalikke operatiivtooteid ja analüüse seoses inimkaubanduse ja laste seksuaalse ärakasutamisega (sh veebis). See aitaks kõnealuseid kuritegusid paremini tõkestada, võimalikke ohvreid kaitsta ja kuritegude toimepanijaid uurida. Nagu Europol, saaks ka Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus juurdepääse SISi hoiatusteadetele teadmata kadunud isikute kohta, muu hulgas reisivate seksuaalkurjategijate ja veebis laste seksuaalse ärakasutamise juhtumite korral, mille puhul väidavad kuriteo toimepanijad sageli, et neil on juurdepääs lastele või et nad võivad saada juurdepääsu lastele, kes võivad olla teadmata kadunutena registreeritud. Kuna Europoli sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastasel Euroopa keskusel on oluline strateegiline roll ebaseaduslikule rändele kaasa aitamise vastu võitlemisel, peaks ta saama juurdepääsu hoiatusteadetele selliste isikute kohta, kellele ei ole antud liikmesriigi territooriumile sisenemise ja seal viibimise luba kas kriminaalõiguslikel või viisa- ja viibimise tingimuste mittetäitmise tõttu.

(43)  Määrusega (EL) 2016/794 (Europoli määrus) on nähtud ette, et Europol toetab ja tugevdab liikmesriikide pädevate asutuste rakendatavaid meetmeid ning nende koostööd terrorismi ja raskete kuritegude vastu võitlemisel ning esitab analüüse ja ohuhinnanguid. Europoli juurdepääsuõiguste laiendamine SISi hoiatusteadetele teadmata kadunud isikute kohta peaks parandama veelgi Europoli suutlikkust pakkuda riiklikele õiguskaitseasutustele põhjalikke operatiivtooteid ja analüüse seoses inimkaubanduse ja laste seksuaalse ärakasutamisega (sh veebis). See aitaks kõnealuseid kuritegusid paremini tõkestada, võimalikke ohvreid kaitsta ja kuritegude toimepanijaid uurida. Nagu Europol, saaks ka Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus juurdepääse SISi hoiatusteadetele teadmata kadunud isikute kohta, muu hulgas reisivate seksuaalkurjategijate ja veebis laste seksuaalse ärakasutamise juhtumite korral, mille puhul väidavad kuriteo toimepanijad sageli, et neil on juurdepääs lastele või et nad võivad saada juurdepääsu lastele, kes võivad olla teadmata kadunutena registreeritud.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Selleks et täita lüngad teabe vahetamises terrorismi ja eelkõige terroristist välisvõitlejate kohta, kelle puhul on äärmiselt oluline nende liikumise jälgimine, peaksid liikmesriigid paralleelselt SISi hoiatusteate sisestamisega jagama Europoliga teavet terrorismiga seotud tegevuste kohta, samuti päringutabamusi ja seonduvat teavet. See peaks võimaldama Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskusel kontrollida, kas Europoli andmebaasides on täiendavat taustteavet, ja teha kvaliteetset analüüsi, mis aitab terrorismivõrgustike tegevust häirida ja võimaluse korral nende rünnakuid tõkestada.

(44)  Selleks et täita lüngad teabe vahetamises terrorismi ja eelkõige terroristist välisvõitlejate kohta, kelle puhul on äärmiselt oluline nende liikumise jälgimine, peaksid liikmesriigid paralleelselt SISi hoiatusteate sisestamisega jagama Europoliga teavet terrorismiga seotud tegevuste kohta, samuti päringutabamusi, seonduvat teavet ja teavet selle kohta, kui kavandatud meedet ei õnnestu läbi viia. Selline teabe jagamine peaks toimuma kooskõlas määruses (EL) 2016/679, direktiivis (EL) 2016/680 ja määruses (EL) 2016/794 sätestatud kohaldatavate andmekaitsealaste sätetega.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(45)  Europoli jaoks on vaja sätestada ka selged eeskirjad SISi andmete töötlemise ja allalaadimise kohta eesmärgiga võimaldada SISi kõige laiahaardelisemalt kasutamist, tingimusel et järgitakse andmekaitsestandardeid, nagu käesolevas määruses ja määruses (EL) 2016/794 ette nähtud. Juhul kui Europoli poolt SISis tehtud päringu tulemusel selgub, et olemas on liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa Europol nõutavat meedet rakendada. Seepärast peaks ta teavitama asjaomast liikmesriiki, et ta saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

(45)  Europoli jaoks on vaja sätestada ka selged eeskirjad SISi andmete töötlemise ja allalaadimise kohta eesmärgiga võimaldada SISi kõige laiahaardelisemalt kasutamist, tingimusel et järgitakse andmekaitsestandardeid, nagu käesolevas määruses ja määruses (EL) 2016/794 ette nähtud. Juhul kui Europoli poolt SISis tehtud päringu tulemusel selgub, et olemas on liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa Europol nõutavat meedet rakendada. Seepärast peaks ta viivitamata teavitama asjaomast liikmesriiki, et too saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(46)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/162456 kohaselt annab käesoleva määruse kohaldamisel vastuvõttev liikmesriik Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade liikmetele või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade liikmetele, kelle Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on lähetanud, loa kasutada Euroopa andmebaase, kui seda on vaja operatsiooniplaanis kindlaks määratud piirikontrolli, piirivalve ja tagasisaatmisega seotud eesmärkide täitmiseks. Ka muud asjaomased liidu ametid, eelkõige Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet ja Europol, võivad rändehalduse tugirühmade liikmetena lähetada spetsialiste, kes ei ole nende liidu ametite töötajad. Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade ja rändehalduse tugirühma lähetamise eesmärk on pakkuda tehnilist ja operatiivtuge seda taotlenud liikmesriikidele, eelkõige neile, kes seisavad silmitsi ebaproportsionaalse rändesurvega. Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmadele, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmadele ja rändehalduse tugirühmale määratud ülesannete täitmiseks on vaja juurdepääsu SISile Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tehnilise liidese kaudu, mis on ühendatud keskse SISiga. Juhul kui töötajate rühma või rühmade poolt SISis tehtud päringu tulemusel selgub, et olemas on liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa rühma või isikkoosseisu liige nõutavat meedet rakendada, kui vastuvõttev liikmesriik ei ole selleks luba andud. Seepärast peaks ta teavitama asjaomaseid liikmesriike, et ta saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

(46)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/162456 kohaselt annab käesoleva määruse kohaldamisel vastuvõttev liikmesriik määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 lõikes 8 määratletud rühmade liikmetele loa kasutada Euroopa andmebaase, kui seda on vaja operatsiooniplaanis kindlaks määratud piirikontrolli, piirivalve ja tagasisaatmisega seotud eesmärkide täitmiseks. Ka muud asjaomased liidu ametid, eelkõige Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet ja Europol, võivad rändehalduse tugirühmade liikmetena lähetada spetsialiste, kes ei ole nende liidu ametite töötajad. Määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 lõikes 8 määratletud rühmade ja rändehalduse tugirühma lähetamise eesmärk on pakkuda tehnilist ja operatiivtuge seda taotlenud liikmesriikidele, eelkõige neile, kes seisavad silmitsi ebaproportsionaalse rändesurvega. Määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 lõikes 8 määratletud rühmadele ja rändehalduse tugirühmale määratud ülesannete täitmiseks on vaja juurdepääsu SISile Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tehnilise liidese kaudu, mis on ühendatud keskse SISiga. Juhul kui töötajate rühma või rühmade poolt SISis tehtud päringu tulemusel selgub, et olemas on liikmesriigi sisestatud hoiatusteade, ei saa rühma või isikkoosseisu liige nõutavat meedet rakendada, kui vastuvõttev liikmesriik ei ole selleks luba andud. Seepärast peaks ta teavitama asjaomaseid liikmesriike, et ta saaks võtta juhtumi suhtes edasisi meetmeid.

__________________

__________________

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Nagu on ette nähtud komisjoni ettepanekus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)57, hakkab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ETIASe kesküksus tegema ETIASe kaudu SISis kontrolle, et hinnata reisiloa taotlusi, mis eeldab muu hulgas selle välja selgitamist, kas reisiluba taotleva kolmanda riiki kodaniku kohta on SISis hoiatusteade. Seepärast peaks ka Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ETIASe kesküksusel olema SISile juurdepääs ulatuses, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks, nimelt kõigile isikuid käsitlevatele hoiatusteadete kategooriatele ning hoiatusteadetele dokumendiplankide ja väljastatud isikut tõendavate dokumentide kohta.

Vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele .../..., millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)], hakkab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis moodustatav ETIASe kesküksus tegema ETIASe kaudu SISis kontrolle, et hinnata reisiloa taotlusi, mis eeldab muu hulgas selle välja selgitamist, kas reisiluba taotleva kolmanda riiki kodaniku kohta on SISis hoiatusteade. Seepärast peaks ka Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ETIASe kesküksusel olema SISile juurdepääs ulatuses, mis on rangelt vajalik tema ülesannete täitmiseks, nimelt juurdepääs kõigile selliste hoiatusteadete kategooriatele, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanikke, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade seoses riiki sisenemise ja riigis viibimisega ning kelle suhtes kohaldatakse piiravat meedet, mille eesmärk on ära hoida liikmesriikidesse sisenemine või transiit läbi liikmesriikide.

__________________

__________________

75 COM (2016)731 final.

 

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Tehnilise laadi, üksikasjalikkuse ja korrapärase ajakohastamise vajaduse tõttu ei saa SISi teatavaid aspekte käesoleva määruse sätetega ammendavalt hõlmata. Nende hulgas on näiteks tehnilised eeskirjad andmete sisestamise, ajakohastamise, kustutamise ja otsimise kohta, andmete kvaliteedi ja otsimise eeskirjad seoses biomeetriliste tunnustega, eeskirjad ühilduvuse ja hoiatusteadete prioriteetsuse kohta, lippude lisamine, hoiatusteadetevahelised lingid, esemete uute kategooriate täpsustamine tehniliste ja elektroonikaseadmete kategoorias, hoiatusteadete aegumistähtaja kehtestamine maksimaalse tähtaja piires ning täiendava teabe vahetamine. Seega tuleks nende aspektidega seotud rakendamisvolitused anda komisjonile. Hoiatusteadetes päringute tegemise tehnilistes eeskirjades tuleks arvesse võtta riiklike rakenduste tõrgeteta toimimist.

(48)  Tehnilise laadi, üksikasjalikkuse ja korrapärase ajakohastamise vajaduse tõttu ei saa SISi teatavaid aspekte käesoleva määruse sätetega ammendavalt hõlmata. Need hõlmavad näiteks andmete sisestamise, ajakohastamise, kustutamise ja otsimise tehnilisi eeskirju, andmete kvaliteeti, lippude lisamist, hoiatusteadete vahelisi linke, tehniliste ja elektroonikaseadmete kategooria alla kuuluvate uute esemekategooriate täpsustamist, hoiatusteadete aegumistähtaja kehtestamist maksimaalse tähtaja piires ning täiendava teabe vahetamist. Seega tuleks nende aspektidega seotud rakendamisvolitused anda komisjonile. Hoiatusteadetes päringute tegemise tehnilistes eeskirjades tuleks arvesse võtta riiklike rakenduste tõrgeteta toimimist.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(48 a)  Käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine on kõigi liikmesriikide huvides ja vajalik Schengeni ala kui sisepiirikontrollideta ala säilitamiseks. Tagamaks, et liikmesriigid kohaldavad käesolevat määrust nõuetekohaselt, on eriti tähtsad määruse (EL) nr 1053/2013 alusel loodud mehhanismi kaudu läbiviidavad hindamised. Seetõttu peaksid liikmesriigid tegelema kiiresti kõigi neile antud soovitustega. Kui soovitusi ei järgita, peaks komisjon kasutama oma aluslepingutes sätestatud volitusi.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(50)  Läbipaistvuse tagamiseks peaks amet koostama iga kahe aasta järel aruande keskse SISi ja sideinfrastruktuuri (sealhulgas selle turvalisus) tehnilise toimimise ning täiendava teabe vahetamise kohta. Komisjon peaks koostama üldhinnangu iga nelja aasta järel.

(50)  Läbipaistvuse tagamiseks peaks amet koostama üks aasta pärast SISi toimima hakkamist aruande keskse SISi ja sideinfrastruktuuri (sealhulgas selle turvalisus) tehnilise toimimise ning täiendava teabe vahetamise kohta. Komisjon peaks koostama üldhinnangu iga kahe aasta järel.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(50 a)  SISi sujuva toimimise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, milles käsitletakse:

 

  käsiraamatu vastuvõtmist, mis sisaldab üksikasjalikke eeskirju täiendava teabe vahetamise kohta (SIRENE käsiraamat);

 

  skanneri abil tehtavate automatiseeritud päringute eeskirju;

 

  nõudeid, mida tuleb täita biomeetriliste tunnuste sisestamisel SISi;

 

  menetluse vastuvõtmist pädeva liikmesriigi määramiseks, kes vastutab hoiatusteadete sisestamise eest kolmandate riikide kodanike kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid;

 

  fotode ja näokujutiste kasutamist isikute tuvastamise eesmärgil;

 

  esemeid puudutavate hoiatusteadete säilitamisaegu, mis on maksimaalsest viieaastasest tähtajast lühemad; ning

 

  käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva muutmist.

 

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

____________________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(52)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Isikuandmete kaitse põhimõtet täielikult järgides soovitakse käesoleva määrusega eelkõige tagada kõigile Euroopa Liidu territooriumil elavatele isikutele turvaline keskkond ning erikaitse lastele, kes võivad sattuda inimkaubanduse ohvriks või kelle vanemad võivad röövida.

(52)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesolev määrus peaks täielikult järgima isikuandmete kaitse põhimõtet kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 8, püüdes samal ajal tagada kõigile Euroopa Liidu territooriumil elavatele isikutele turvalise keskkonna ning erikaitse lastele, kes võivad sattuda inimkaubanduse ohvriks või kes võidakse röövida. Lastega seotud juhtudel peaksid lapse parimad huvid olema esmatähtsad.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(59)  Bulgaaria ja Rumeenia puhul on käesolev määrus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud vastavalt 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses ning seda tuleb tõlgendada koostoimes nõukogu otsusega 2010/365/EL Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias68.

(59)  Bulgaaria ja Rumeenia puhul on käesolev määrus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul viisil sellega seotud 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses, ning selle tulemusena tuleks muuta nõukogu otsust 2010/365/EL Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias68, et neil kahel liikmesriigil oleks võimalik käesoleva määruse sätteid täielikult kohaldada ja rakendada.

_________________

_________________

68 ELT L 166, 1.7.2010, lk 17.

68 ELT L 166, 1.7.2010, lk 17.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(64)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse .,

(64)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 3. mail 2017.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kohaldamisala

Reguleerimisese

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „hoiatusteade“ – SISi sisestatud andmekogum, sealhulgas artiklites 22 ja 40 osutatud biomeetrilised tunnused, mis võimaldab pädevatel asutustel isiku või eseme vajaliku erimeetme võtmiseks kindlaks teha;

(a)  „hoiatusteade“ – SISi sisestatud andmekogum, mis võimaldab pädevatel asutustel isiku või eseme vajaliku erimeetme võtmiseks kindlaks teha;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „täiendav teave“ – teave, mis ei kuulu SISis säilitatavate hoiatusteadete andmete hulka, kuid mis on seotud SISi hoiatusteadetega ning mida vahetatakse järgmistel juhtudel:

(b)  „täiendav teave“ – teave, mis ei kuulu SISis säilitatavate hoiatusteadete andmete hulka, kuid mis on seotud SISi hoiatusteadetega ning mida SIRENE bürood vahetavad järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta;

(d)  „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta; käesoleva mõiste kohaldamisel on tuvastatav füüsiline isik selline isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, või ühe või mitme tema füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „tuvastatav füüsiline isik“ – isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või ühe või mitme tema füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

välja jäetud

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  „varjunimi“ – väljamõeldud identiteet, mida kasutab teiste identiteetide all tuntud isik;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, logimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

(f)  „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, salvestamine, logimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Selgitus

Komisjoni ettepanekus asendatakse SIS II käsitlevas kehtivas nõukogu otsuses sisalduv sõna „salvestamine“ sõnaga „logimine“. Sõna „logimine“ lisamine selliste tegevuste loetellu, mis kujutavad endast töötlemist, on küll asjakohane, kuid sõna „salvestamine“ peaks samuti sellesse loetellu alles jääma.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  päringu tulemusel leitakse muu liikmesriigi poolt SISi sisestatud hoiatusteade;

(2)  päringu tulemusel leitakse, et liikmesriigi poolt on SISi sisestatud hoiatusteade;

Selgitus

Päringutabamuse võib saada ka siis, kui hoiatusteate sisestas kasutaja liikmesriik.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(k a)  „biomeetrilised tunnused“ – konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed füüsilise isiku füüsiliste või füsioloogiliste omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist (näokujutised, sõrmejäljed ja DNA-profiil);

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  „sõrme- ja peopesajälgede andmed“ – andmed sõrme- ja peopesajälgede kohta, mis võimaldavad tänu unikaalsusele ja võrdluspunktidele teha täpseid ja usaldusväärseid võrdlusi isiku identiteedi kohta;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(l a)  „näokujutis” – näo digitaalne kujutis, mille eraldusvõime ja kvaliteet on automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks piisavad;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

l b)  „DNA-profiil“ – tähe- või numbrikood, mis väljendab inimese DNA analüüsitud proovi mittekodeeriva osa identifitseerimistunnuseid, st DNA eri piirkondade (lookuste) molekulaarstruktuur;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m)  „rasked kuriteod“ – 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK71 artikli 2 lõigetes 1 ja 2 loetletud õigusrikkumised;

välja jäetud

__________________

 

71 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

 

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n)  „terrorikuriteod“ – 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/475/JSK72 artiklites 14 osutatud õigusrikkumised siseriikliku õiguse tähenduses.

n)  „terrorikuriteod“ – direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 312 ja 14 osutatud õigusrikkumised siseriikliku õiguse tähenduses.

__________________

 

72 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3).

 

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  iga liikmesriigi Schengeni infosüsteemi riiklik süsteem (N.SIS), mis koosneb keskse SISiga ühenduses olevatest siseriiklikest andmesüsteemidest. N.SIS sisaldab andmefaili (riiklik koopia), mis omakorda sisaldab SISi andmebaasi täielikku või osalist koopiat ja N.SISi varusüsteemi. N.SISi ja selle varusüsteemi võib kasutada samal ajal, et tagada lõppkasutajatele pidev kättesaadavus;

b)  iga liikmesriigi Schengeni infosüsteemi riiklik süsteem (N.SIS), mis koosneb keskse SISiga ühenduses olevatest siseriiklikest andmesüsteemidest. N.SIS võib sisaldada andmefaili (riiklik koopia), mis omakorda sisaldab SISi andmebaasi täielikku või osalist koopiat ja N.SISi varusüsteemi. N.SISi ja selle varusüsteemi võib kasutada samal ajal, et tagada lõppkasutajatele pidev kättesaadavus;

Selgitus

Liikmesriikidel ei peaks olema süsteemi kättesaadavuse tagamiseks kohustust omada riiklikku koopiat, arvestades andmeturbega seotud riski, mis võib sellega kaasneda. Pideva kättesaadavuse saavutamiseks tuleks soodustada muid kesktasandi lahendusi.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Et tagada SISi pidev kättesaadavus, töötatakse välja varusideinfrastruktuur. Varusideinfrastruktuuri üksikasjalikud eeskirjad võetakse kooskõlas artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusmeetmete abil.

Selgitus

Et tagada SISi katkematu kättesaadavus, peaks olemas olema veel üks sideinfrastruktuur, mida tuleks kasutada, kui peamises sideinfrastruktuuris tekib probleeme.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  SISi andmeid sisestatakse, ajakohastatakse, kustutatakse ja otsitakse eri N.SISide kaudu. Osaline või täielik riiklik koopia on kättesaadav sellist koopiat kasutava liikmesriigi territooriumil automatiseeritud päringute tegemiseks. Osaline riiklik koopia sisaldab vähemalt käesoleva määruse artikli 20 lõikes 2 loetletud andmeid esemete kohta ja artikli 20 lõike 3 punktides a–v loetletud andmeid isikuid käsitlevate hoiatusteadete kohta. Teiste liikmesriikide N.SISi andmefailides ei ole võimalik päringuid teha.

2.  SISi andmeid sisestatakse, ajakohastatakse, kustutatakse ja otsitakse eri N.SISide kaudu.

Selgitus

Liikmesriikidel ei peaks olema süsteemi kättesaadavuse tagamiseks kohustust omada riiklikku koopiat, arvestades andmeturbega seotud riski, mis võib sellega kaasneda. Pideva kättesaadavuse saavutamiseks tuleks soodustada muid kesktasandi lahendusi.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  CS-SIS teeb tehnilist järelevalvet ja täidab haldusfunktsioone ning sellel on varusüsteem, mis suudab tagada põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid. CS-SIS ja selle varusüsteem asuvad määrusega (EL) nr 1077/201173 asutatud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „amet“) kahes tehnilises keskuses. CS-SIS ja selle varusüsteem võivad hõlmata SISi andmebaasi lisakoopiat ja neid võib käimasolevas operatsioonis kasutada korraga, tingimusel et nad mõlemad on suutelised töötlema kõiki SISi hoiatusteadetega seotud toiminguid.

3.  CS-SIS teeb tehnilist järelevalvet ja täidab haldusfunktsioone ning sellel on varusüsteem, mis suudab tagada põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid. CS-SIS ja selle varusüsteem asuvad määrusega (EL) nr 1077/201173 asutatud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „amet“) kahes tehnilises keskuses. CS-SIS ja selle varusüsteem hõlmavad SISi andmebaasi lisakoopiat ja neid kasutatakse käimasolevas operatsioonis korraga, tingimusel et nad mõlemad on suutelised töötlema kõiki SISi hoiatusteadetega seotud toiminguid.

__________________

__________________

73 Loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

73 Loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

Selgitus

Et tagada SISi katkematu kättesaadavus ka tulevikus, kui andmeid ja kasutajaid on rohkem, tuleks edasi minna kesktasandi lahendustega. Lisaks lisakoopiale tuleks rakendada aktiivset lahendust. Ametile ei tohiks seada kahe praeguse tehnilise keskuse piirangut, kui lahendus nõuab muu keskuse kasutamist.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  CS-SIS osutab SISi andmete sisestamiseks ja töötlemiseks, sealhulgas SISi andmebaasis päringute tegemiseks vajalikke teenuseid. CS-SIS:

4.  CS-SIS osutab SISi andmete sisestamiseks ja töötlemiseks, sealhulgas SISi andmebaasis päringute tegemiseks vajalikke teenuseid. Riiklikku koopiat kasutavatel liikmesriikidel võimaldab CS-SIS:

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik vastutab N.SISi pideva toimimise, selle NI-SISiga ühendatuse ja lõppkasutajatele SISi andmete pideva kättesaadavuse tagamise eest.

Iga liikmesriik vastutab N.SISi pideva toimimise ja selle NI-SISiga ühendatuse eest.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Iga liikmesriik vastutab selle eest, SISi andmed on lõppkasutajatele kogu aeg kättesaadavad, ja eelkõige luuakse selleks NI-SISiga topeltühendus.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik edastab oma hoiatusteated N.SISi büroo kaudu.

Iga liikmesriik sisestab hoiatusteateid käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva kättesaadava teabe põhjal ja edastab oma hoiatusteated N.SISi büroo kaudu.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab asutuse, mis tagab kogu täiendava teabe vahetamise ja kättesaadavuse (edaspidi „SIRENE büroo“) vastavalt SIRENE käsiraamatu sätetele, nagu on osutatud artiklis 8.

Iga liikmesriik määrab riikliku asutuse, mis on avatud ööpäev läbi seitse päeva nädalas ja tagab kogu täiendava teabe vahetamise ja kättesaadavuse (edaspidi „SIRENE büroo“) vastavalt SIRENE käsiraamatu sätetele, nagu on osutatud artiklis 8. SIRENE büroo on liikmesriikide jaoks ainus kontaktpunkt, mille kaudu vahetada hoiatusteadete kohta täiendavat teavet ja mis võimaldab võtta asjakohaseid meetmeid, kui inimeste ja esemete kohta on SISi sisestatud hoiatusteade ning need inimesed ja esemed on päringutabamuse abil leitud.

Selgitus

Täpsustused SIRENE büroode struktuuri ja ülesannete kohta, mis on sätestatud komisjoni 26. veebruari 2013. aasta rakendusotsuses, milles käsitletakse teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) SIRENE käsiraamatut ja muid rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Täiendavat teavet vahetatakse kooskõlas SIRENE käsiraamatu sätetega ning kasutades sideinfrastruktuuri. Liikmesriigid eraldavad vajalikud tehnilised ja inimressursid, et tagada täiendava teabe pidev kättesaadavus ja vahetamine. Juhul kui sideinfrastruktuur ei ole kättesaadav, võivad liikmesriigid täiendava teabe vahetamiseks kasutada muid asjakohaselt turvatud tehnilisi vahendeid.

1.  Täiendavat teavet vahetatakse kooskõlas SIRENE käsiraamatu sätetega ning kasutades sideinfrastruktuuri. Liikmesriigid eraldavad vajalikud tehnilised ja inimressursid, et tagada täiendava teabe pidev kättesaadavus ning õigeaegne ja tõhus vahetamine. Juhul kui sideinfrastruktuur ei ole kättesaadav, kasutavad liikmesriigid artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud varusideinfrastruktuuri. Viimase abinõuna võib täiendava teabe vahetamiseks kasutada muid asjakohaselt turvatud tehnilisi vahendeid, nagu SIENA.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täiendavat teavet kasutatakse kooskõlas artikliga 61 üksnes eesmärgil, milleks see edastati, välja arvatud juhul, kui hoiatusteate sisestanud liikmesriigilt on saadud eelnev nõusolek.

2.  Täiendavat teavet kasutatakse kooskõlas artikliga 61 üksnes eesmärgil, milleks see edastati.

Selgitus

Et eesmärki piirata, on oluline, et SIRENE bürood kasutaksid täiendavat teavet üksnes selle SISi hoiatusteate eesmärgil, mille alusel see neile edastati.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  SIRENE bürood täidavad oma ülesandeid kiiresti ja tõhusalt, eelkõige vastates taotlustele võimalikult kiiresti ja mitte hiljem kui 12 tundi pärast taotluse saamist.

3.  SIRENE bürood täidavad oma ülesandeid kiiresti ja tõhusalt, eelkõige vastates peamiselt täiendava teabe taotlustele võimalikult kiiresti ja mitte hiljem kui kuus tundi pärast taotluse saamist. Kui sisestatakse hoiatusteade terrorikuritegude või artikli 32 lõike 2 punktis c osutatud laste kohta, tegutseb SIRENE büroo viivitamata.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  SIRENE vormidele, millega taotluse saanud SIRENE büroo peab tegelema esmajärjekorras, võib teha märke „URGENT“ (kiire), millele lisatakse kiireloomulisuse põhjus.

Selgitus

SIRENE käsiraamatus ette nähtud säte.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Täiendava teabe vahetamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt SIRENE käsiraamatu kujul.

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 71 a vastu delegeeritud õigusakt, mis käsitleb täiendava teabe vahetamise üksikasjalikke eeskirju sisaldava käsiraamatu (SIRENE käsiraamat) vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad CS-SISi osutatavate teenuste abil, et riiklikus koopias säilitatud andmed on artikli 4 lõikes 4 osutatud automaatsete ajakohastuste tulemusena SISi andmebaasi omadega identsed ja vastavuses ning et nende riiklikus koopias tehtud päring annab SISi andmebaasis tehtud päringuga samaväärse tulemuse. Lõppkasutajad peavad saama oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, eelkõige kõik andmed, mida on vaja andmesubjekti tuvastamiseks ja nõutud meetme võtmiseks.

2.  Liikmesriigid tagavad CS-SISi osutatavate teenuste abil, et riiklikus koopias, mille liikmesriik on vabatahtlikult loonud, säilitatud andmed on artikli 4 lõikes 4 osutatud automaatsete ajakohastuste tulemusena SISi andmebaasi omadega identsed ja vastavuses ning vabatahtlikus riiklikus koopias tehtud päring annab SISi andmebaasis tehtud päringuga samaväärse tulemuse. Kui see on võimalik, peavad lõppkasutajad saama oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, eelkõige vajaduse korral kõiki vajalikke andmeid, mis võimaldavad tuvastada andmesubjekti ja võtta nõutud meetme.

Selgitus

Mitte kõik andmed isikute kohta, kelle kohta on sisestatud hoiatusteade, ei ole liikmesriikidele kättesaadavad. Ei ole mingit mõtet kehtestada täpselt kindlaks määramata kohustust anda lõppkasutajale teavet, mis ei pruugi olla kättesaadav. Samuti on ebaselge, kellel see kohustus lasub.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Määruse (EL) 1053/2013 alusel loodud mehhanismis tehakse korrapäraseid teste, millega kontrollida riiklike koopiate tehnilist ja funktsionaalset vastavust ning eelkõige seda, kas riiklikus koopias tehtavad päringud annavad tulemusi, mis on samaväärsed SISis tehtud päringu tulemustega.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusrajatistele (rajatistele juurdepääsu kontroll);

b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusseadmetele ja -rajatistele (seadmed, juurdepääsukontroll ja kontroll rajatistesse sisenemisel);

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  hoida ära andmete volitamata töötlemine SISis ja SISis töödeldavate andmete mis tahes volitamata muutmine või kustutamine (andmesisestuse kontroll);

Selgitus

Eurodaci määruse artikli 34 säte.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  tagada, et kõik SISile või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigust omavad asutused loovad kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute funktsioone ja kohustusi, kellel on õigus pääseda andmetele juurde ning õigus andmeid sisestada, ajakohastada, kustutada ja sisestatud andmeid otsida, ning teevad need profiilid artiklis 66 osutatud riiklikele järelevalveasutustele nende taotluse korral viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

g)  tagada, et kõik SISile või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigusega asutused loovad isikute jaoks, kellel on õigus andmetele juurde pääseda, andmeid sisestada, ajakohastada, kustutada ja neis otsingut teha, vastavad profiilid, mis kirjeldavad nende isikute ülesandeid ja vastutust, ning teevad need profiilid artiklis 66 osutatud riiklikele järelevalveasutustele nende nõudmisel viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

Selgitus

Eurodaci määruse artikli 34 säte.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k a)  tagada, et paigaldatud süsteemi on võimalik katkestuse korral taastada (taastamine);

Selgitus

Eurodac-süsteemi käsitleva ettepaneku säte.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k b)  tagada, et SIS töötab korrektselt, et riketest teatatakse (usaldusväärsus) ja et süsteemi talitlushäired ei riku SISis säilitatavaid isikuandmeid (terviklus);

Selgitus

Eurodac-süsteemi käsitleva ettepaneku säte.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui liikmesriik teeb SISiga seotud ülesannete täitmisel koostööd väliste töövõtjatega, valvab ta hoolikalt töövõtja tegevuse järele, tagamaks, et täidetakse kõiki käesoleva määruse sätteid, eelkõige neid, mis puudutavad turvalisust, konfidentsiaalsust ja andmekaitset.

Selgitus

2012. aastal sattus SISi andmete turvalisus ohtu, kui välise töövõtja kaudu toimus Taanis häkkimine. Liikmesriigid peaksid selliste ettevõtete järelevalvet tugevdama.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et N.SISis logitakse iga juurdepääs isikuandmetele ning igasugune isikuandmete vahetamine CS-SISis, et kontrollida päringu õiguspärasust ja jälgida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada N.SISi nõuetekohane toimimine, andmete terviklus ja turvalisus.

1.  Ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2016/680 artikli 25 kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et N.SISis logitakse iga juurdepääs isikuandmetele ning igasugune isikuandmete vahetamine CS-SISis, et kontrollida päringu õiguspärasust ja jälgida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada N.SISi nõuetekohane toimimine, andmete terviklus ja turvalisus.

Selgitus

Logid on ette nähtud juba politsei andmete kaitsmist käsitlevas direktiivis (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Registrites on eelkõige näha hoiatusteate ajalugu, andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemiseks kasutatud andmed, viide edastatud andmetele ja nii pädeva asutuse kui ka andmetöötluse eest vastutava isiku nimi.

2.  Logides on eelkõige näha hoiatusteate ajalugu, andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemiseks kasutatud andmete liik, töödeldud andmed ning nii pädeva asutuse kui ka päringu teinud ja andmeid töödelnud isiku nimi.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artiklitega 40, 41 ja 42 sõrme- ja peopesajälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema näha eelkõige päringu tegemisel kasutatud andmete liik, viide edastatud andmete liigile ja nii pädeva asutuse kui ka andmetöötluse eest vastutava isiku nimi.

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artiklitega 40, 41 ja 42 sõrmejälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema erandina lõikest 2 näha tegelike andmete asemel töödeldud andmete liik.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on andmete „edastamine“ ebajärjekindlalt asendatud andmete „töötlemisega“. „Edastatud“ andmete asemel on kohasem rääkida „töödeldud“ andmetest.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Logide eeskirjad ja vormingud, sh need, mis puudutavad logide säilitamisaega, mille abil tagada andmetöötluse õiguspärasuse kontrollimisel kodanike õiguste austamine, säilitamisaega liikmesriikide vahel rohkem ühtlustada ning eristada nende logide säilitamisaega, mis on seotud süstemaatiliste päringutega, eeskätt piiripunktides, nende logide omast, mis on seotud muude päringutega, eeskätt politseikontrolli alusel, kehtestatakse kookõlas artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega rakendusmeetmete abil.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 osutatud otstarbel ning need kustutatakse kõige varem üks aasta ning kõige hiljem kolm aastat pärast nende loomist.

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 osutatud otstarbel ning need kustutatakse kaks aastat pärast nende loomist.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Andmekaitseinspektori soovitusega tuleks õigusliku selguse huvides logide säilitamise aeg täpselt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui liikmesriigid teevad numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteemides skanneri abil mootorsõidukite numbrimärkide automatiseeritud päringuid, peavad nad kooskõlas siseriikliku õigusega kõnealuste päringute logi. Logi sisu määratakse kindlaks rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Kui SISis või SISi riiklikus või tehnilises koopias säilitatavates andmetes leitakse kokkulangevus, tehakse SISis täielik päring, et seda kokkulangevust kontrollida. Täieliku päringu suhtes kohaldatakse käeoleva artikli lõikeid 1–6.

7.  Kui liikmesriikide siseriikliku õiguse kohaselt on lubatud teha skanneri abil mootorsõidukite numbrimärkide automatiseeritud päringuid ja liikmesriigid teevad selliseid päringuid, kasutades numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteeme, peavad nad päringute logi säilitama. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 71 a õigus võtta vastu delegeeritud õigusakt, millega kehtestatakse logide eeskirjad. Kui SISis või SISi riiklikus või tehnilises koopias säilitatavates andmetes leitakse kokkulangevus, tehakse SISis täielik päring, et seda kokkulangevust kontrollida. Täieliku päringu suhtes kohaldatakse käeoleva artikli lõikeid 1–6.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et iga SISi andmetele juurdepääsu luba omav asutus võtab käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed ning teeb vajaduse korral koostööd riikliku järelevalveasutusega.

Liikmesriigid tagavad, et iga SISi andmetele juurdepääsu luba omav asutus võtab käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed ning teeb koostööd riikliku järelevalveasutusega.

Selgitus

SISi andmetele juurdepääsu luba omavad riiklikud asutused peaksid olema kohustatud tegema riikliku järelevalveasutusega koostööd ja neil ei tohiks olla õigust valida, millal koostööd teha ja millal mitte.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste töötajad läbivad enne SISis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist ja korrapäraselt pärast SISi andmetele juurdepääsu saamist andmeturbe, andmekaitse-eeskirjade ja andmetöötluskorra alase nõuetekohase väljaõppe, nagu on nähtud ette SIRENE käsiraamatus. Töötajatele jagatakse teavet kõigi asjakohaste kuritegude ja karistuste kohta.

1.  SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste töötajad läbivad enne SISis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist ja korrapäraselt pärast SISi andmetele juurdepääsu saamist andmeturbe, põhiõiguste, sealhulgas andmekaitse-eeskirjade ja andmetöötluskorra alase nõuetekohase väljaõppe, nagu on nähtud ette SIRENE käsiraamatus. Töötajatele jagatakse teavet kõigi asjassepuutuvate kuritegude ja käesoleva määruse artikli 70 a kohaselt määratud karistuste kohta.

Selgitus

Tuleb säilitada sätted, mis puudutavad karistusi, mis tuleb riiklikul tasandil määrata andmete väärkasutuse või täiendava teabe vahetamise eest, mis on vastuolus kavandatava määruse ja kehtiva nõukogu otsuse artikliga 65. Ka karistuste kohta tuleb töötajatele mõeldud koolitustel teavet anda.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2.  Liikmesriikidel peab olema riigisisene SISi koolitusprogramm. Programm sisaldab nii lõppkasutajate kui ka SIRENE büroo töötajate koolitust.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3.  Vähemalt kord aastas korraldatakse ühiseid koolituskursusi, et edendada SIRENE büroode vahelist koostööd, võimaldades töötajatel kohtuda kolleegidega teistest SIRENE büroodest, jagada teavet riigis kasutatavate töömeetodite kohta ning ühtlustada ja võrdsustada teadmiste taset.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  eelarve täitmisega seotud ülesanded;

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b)  soetamine ja uuendamine;

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c c)  lepinguküsimused.

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon vastutab kõigi muude sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete, eelkõige järgmiste ülesannete eest:

välja jäetud

(a)  eelarve täitmisega seotud ülesanded;

 

(b)  soetamine ja uuendamine;

 

(c)  lepinguküsimused.

 

Selgitus

Amet peaks vastutama kõigi sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete eest. Ameti ja komisjoni vahelise ülesannete jaotuse säilitamine ei ole loogiline.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Amet töötab välja mehhanismi ja menetlused CS-SISi andmete kvaliteedi kontrollimiseks ja haldab neid ning esitab liikmesriikidele korrapäraselt aruandeid. Amet esitab komisjonile korrapäraselt aruandeid esinenud probleemide ja asjaomaste liikmesriikide kohta. See mehhanism, menetlused ja andmekvaliteedi vastavuse tõlgendamine määratakse kindlaks rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5.  Amet töötab välja mehhanismi ja menetlused CS-SISi andmete kvaliteedi kontrollimiseks ja haldab neid ning esitab liikmesriikidele korrapäraselt loetelusid ja aruandeid. Amet esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile korrapäraselt aruandeid esinenud probleemide ja asjaomaste liikmesriikide kohta. See mehhanism, menetlused ja andmekvaliteedi vastavuse tõlgendamine määratakse kindlaks rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Amet täidab ka ülesandeid, mis on seotud koolitamisega SISi tehnilise kasutamise ja SISi andmete kvaliteedi parandamise meetmete teemal.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusrajatistele (rajatistele juurdepääsu kontroll);

b)  keelata loata isikutele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusseadmetele ja -materjalidele ning -rajatistele (seadmed, juurdepääsukontroll ja kontroll rajatistesse sisenemisel);

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  hoida ära andmete volitamata töötlemine SISis ja SISis töödeldavate andmete mis tahes volitamata muutmine või kustutamine (andmesisestuse kontroll);

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  luua kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute funktsioone ja kohustusi, kellel on andmetele või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigus, ning teha need profiilid artiklis 64 osutatud Euroopa Andmekaitseinspektorile tema taotluse korral viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

g)  luua kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute funktsioone ja kohustusi, kellel on andmetele või andmetöötlusrajatistele juurdepääsu õigus, ning teha need profiilid artiklis 64 osutatud Euroopa Andmekaitseinspektorile tema taotluse korral viivitamata kättesaadavaks (töötajate profiilid);

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k a)  tagada, et paigaldatud süsteemi on võimalik katkestuse korral taastada (taastamine);

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k b)  tagada, et SIS töötab korrektselt, et riketest teatatakse (usaldusväärsus) ja et süsteemi talitlushäired ei riku SISis talletatud isikuandmeid (terviklus);

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt k c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

k c)  tagada oma tehniliste keskuste turvalisus.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui amet teeb SISiga seotud ülesannete täitmisel koostööd väliste töövõtjatega, valvab ta hoolikalt töövõtja tegevuse järele, tagamaks, et täidetakse kõiki käesoleva määruse sätteid, eelkõige neid, mis puudutavad turvalisust, konfidentsiaalsust ja andmekaitset.

Selgitus

2012. aastal sattus SISi andmete turvalisus ohtu, kui välise töövõtja kaudu toimus Taanis häkkimine. Liikmesriigid peaksid selliste ettevõtete järelevalvet tugevdama.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Logides on eelkõige näha hoiatusteadete ajalugu, andmete edastamise kuupäev ja kellaaeg, päringute tegemiseks kasutatud andmete liik, viide edastatud andmete liigile ja andmetöötluse eest vastutava pädeva asutuse nimi.

2.  Logides on eelkõige näha iga hoiatusteate ajalugu, kõikide andmetöötlustoimingute kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemiseks kasutatud andmete liik, töödeldud andmed ning nii pädeva asutuse kui ka päringu teinud ja andmeid töödelnud isiku nimi.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artiklitega 40, 41 ja 42 sõrme- ja peopesajälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema näha eelkõige päringu tegemisel kasutatud andmete liik, viide edastatud andmete liigile ja nii pädeva asutuse kui ka andmetöötluse eest vastutava isiku nimi.

3.  Kui päringut tehakse kooskõlas artiklitega 40, 41 ja 42 sõrme- ja peopesajälgede andmete või näokujutise alusel, peab logidest olema erandina lõikest 2 näha tegelike andmete asemel töödeldud andmete liik.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Logide eeskirjad ja vormingud kehtestatakse kooskõlas artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega rakendusmeetmete kaudu.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 nimetatud otstarbel ning need kustutatakse kõige varem üks aasta ning kõige hiljem kolm aastat pärast nende loomist. Hoiatusteadete ajalugu sisaldavad logid kustutatakse ühe kuni kolme aasta möödumisel hoiatusteadete kustutamisest.

4.  Logisid võib kasutada ainult lõikes 1 nimetatud otstarbel ning need kustutatakse kaks aastat pärast nende loomist. Hoiatusteadete ajalugu sisaldavad logid kustutatakse kahe aasta möödumisel hoiatusteadete kustutamisest.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon korraldab koostöös riiklike järelevalveasutustega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga korrapäraselt teavituskampaaniaid, mille käigus jagatakse üldsusele teavet SISi eesmärkide, säilitatavate andmete, SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste ja andmesubjektide õiguste kohta. Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad koostöös riiklike järelevalveasutustega tegevuspõhimõtted, mille alusel anda kodanikele SISi kohta üldist teavet.

1.  Kui käesolevat määrust hakatakse kohaldama, korraldab komisjon koostöös riiklike järelevalveasutustega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga teavituskampaania, mille käigus jagatakse ELi kodanikele ja kolmandate riikide kodanikele teavet SISi eesmärkide, säilitatavate andmete, SISile juurdepääsu õigust omavate asutuste ja andmesubjektide õiguste kohta. Komisjon kordab koostöös riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga selliseid kampaaniaid regulaarselt, vähemalt kord aastas. Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad koostöös riiklike järelevalveasutustega meetmeid, millega anda kodanikele ja residentidele SISi kohta üldist teavet. Liikmesriigid tagavad, et teavitusmeetmete jaoks eraldatakse piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 1 või käesoleva määruse lisaandmete säilitamist reguleerivate sätete kohaldamist, sisaldab SIS ainult neid iga liikmesriigi esitatud andmete kategooriaid, mida vajatakse artiklites 26, 32, 34, 36 ja 38 sätestatud eesmärkidel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Teave, mis käsitleb isikuid, kelle kohta on hoiatusteade sisestatud, sisaldab ainult järgmist:

3.  Teave, mis käsitleb isikuid, kelle kohta on hoiatusteade sisestatud politsei- ja õigusalase koostöö eesmärgil, sisaldab ainult järgmist:

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  erilised muutumatud ja objektiivsed füüsilised tundemärgid;

e)  erilised muutumatud ja objektiivsed füüsilised tundemärgid, mis ei ole seotud määruse (EL) 2016/679 artiklis 9 sätestatud isikuandmete eriliikidega, nagu etniline kuuluvus, usk, puue, sugu või seksuaalne sättumus;

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  sugu;

h)  sugu;

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  kas asjaomane isik on relvastatud, vägivaldne, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1, 2, 3 ja 4;

j)  kas isik on relvastatud, vägivaldne, põgenenud või seotud tegevusega, millele on osutatud direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–12 ja 14;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt x

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(x)  asjakohased DNA-profiilid, kui käesoleva määruse artikli 22 lõike 1 punktist b ei tulene teisiti;

x)  kui see on artikli 22 lõike 1 punktiga b ja artikli 32 lõike 2 punktiga a lubatud, asjakohased DNA-profiilid;

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt y

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(y)  sõrme- ja peopesajälgede andmed;

y)  sõrmejälgede andmed;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt z a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

z a)  andmed, millele on osutatud punktides a–d, f–g ja i ning mis sisalduvad isikule kuuluvas isikut tõendavas dokumendis, mis ei ole punktides s–v osutatud dokument, kui neid andmeid viimati nimetatud dokumendis ei ole.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tehnilised eeskirjad on artiklis 53 osutatud CS-SISis, riiklikes koopiates ja tehnilistes koopiates tehtavate päringute jaoks ühesugused. Need põhinevad ühtsetel standarditel, mis on kooskõlas artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega kehtestatud ja välja töötatud rakendusmeetmete abil.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõikes 3 osutatud andmete otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Kõnealused tehnilised eeskirjad on CS-SISis, riiklikes koopiates ja tehnilistes koopiates tehtavate päringute puhul sarnased, nagu on osutatud artikli 53 lõikes 2, ning põhinevad ühistel standarditel, mis sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui liikmesriik otsib isikut või eset taga seoses õigusrikkumisega, mis kuulub nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse 2002/475/JSK artiklite 14 kohaldamisalasse, sisestab liikmesriik igal juhul kas artikli 34, 36 või 38 alusel vastava hoiatusteate.

2.  Kui liikmesriik otsib isikut või eset taga seoses õigusrikkumisega, mis kuulub direktiivi (EL) 2017/541 artiklite 312 ja 14 kohaldamisalasse, sisestab liikmesriik igal juhul kas artikli 34, 36 või 38 alusel vastava hoiatusteate.

Selgitus

Tuleb selgitada, et hoiatusteate võib sisestada, kui kahtlusalust otsitakse taga seoses väidetava terrorikuriteoga. SIS II käsitlevas kehtivas nõukogu otsuses (milles viidatakse nõukogu vanale otsusele terrorismivastase võitluse kohta) loetletud õigusrikkumised on asendatud nende samade õigusrikkumistega, mis on nüüd sätestatud terrorismivastast võitlust käsitlevas direktiivis (EL) 2017/541. Sõnad „igal juhul“ kustutatakse, kuna need on üleliigsed.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieeskirjad fotode, näokujutiste, sõrme- ja peopesajälgede ning DNA-profiili sisestamiseks

Erieeskirjad fotode, näokujutiste, sõrmejälgede ja DNA-profiili sisestamiseks

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 71 a vastu delegeeritud õigusakte, mis puudutavad nõudeid, mida tuleb täita, kui SISi sisestatakse kooskõlas käesoleva määrusega biomeetrilisi tunnuseid, sh DNA-profiile. Nõuetes on nimetatud, mitu sõrmejälge tuleb sisestada, millist meetodit nende võtmiseks kasutada ja milline on miinimumkvaliteet, mis kõigil biomeetrilistel tunnustel peab olema.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  Fotod, näokujutised, sõrme- ja peopesajäljed ning DNA-profiil sisestatakse üksnes pärast kvaliteedikontrolli, et kindlustada andmete kvaliteedi suhtes kehtestatud miinimumstandardite järgimine.

a)  Fotod, näokujutised ja sõrmejäljed sisestatakse üksnes pärast kvaliteedikontrolli, et kindlustada andmete kvaliteedi suhtes kehtestatud miinimumstandardite järgimine.

Selgitus

Kuna DNA-andmed on kõige delikaatsemad isikuandmed, tuleb nende kasutamist kindlasti piirata ja selgelt sätestada, millistel juhtudel võib neid hoiatusteatele lisada. DNA-profiile käsitlev tekst on lisatud punkti b.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  DNA-profiili võib lisada ainult artikli 32 lõike 2 punktides a ja c ette nähtud hoiatusteadetele ja ainult juhul, kui tuvastamiseks sobivad fotod, näokujutised või sõrme- ja peopesajäljed ei ole kättesaadavad. Hoiatusteatele võib lisada selle isiku otsejoones ülenejate sugulaste, otsejoones alanejate sugulaste või õdede-vendade DNA-profiilid, tingimusel et asjaomased isikud annavad sõnaselge nõusoleku. DNA-profiil ei tohi sisaldada isiku rassilist päritolu.

b)  DNA-profiili võib hoiatusteadetele lisada ainult artikli 32 lõike 2 punktis a ette nähtud juhtudel, üksnes pärast kvaliteedikontrolli, mille käigus veendutakse, et profiil vastab andmete kvaliteedile kehtestatud miinimumstandardile, ja ainult juhul, kui tuvastamiseks sobivad fotod, näokujutised või sõrmejäljed ei ole kättesaadavad. Hoiatusteatele võib lisada selle isiku otsejoones ülenejate sugulaste, otsejoones alanejate sugulaste või õdede-vendade DNA-profiilid, tingimusel et asjaomased isikud annavad sõnaselge nõusoleku. Kui hoiatusteatele on lisatud DNA-profiil, peab see sisaldama minimaalseid andmeid, mida on kadunud isiku kindlakstegemiseks vaja, ja see ei tohi mingil juhul sisaldada isiku rassilist päritolu ega terviseandmeid.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva artikli lõike 1 punktis a ja artiklis 40 osutatud andmete säilitamise jaoks kehtestatakse kvaliteedistandardid. Standardite kirjeldus sätestatakse rakendusmeetmetega ja seda ajakohastatakse artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

2.  Käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja b ning artiklis 40 osutatud andmete säilitamise jaoks kehtestatakse kvaliteedistandardid. Standardite kirjeldus sätestatakse rakendusmeetmetega ja seda ajakohastatakse artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Isikut käsitlevat hoiatusteadet ei tohi sisestada ilma andmeteta, millele on osutatud artikli 20 lõike 3 punktides a, g, k, m ja n, ning kui see on asjakohane, artikli 20 lõike 3 punktis p, välja arvatud artiklis 40 osutatud olukordade puhul.

1.  Isikut käsitlevat hoiatusteadet ei tohi sisestada ilma andmeteta, millele on osutatud artikli 20 lõike 3 punktides a, b, g, h, i, k, m ja n, ning kui see on asjakohane, artikli 20 lõike 3 punktis p, välja arvatud artiklis 40 osutatud olukordade puhul.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui need on kättesaadavad, sisestatakse ka kõik muud artikli 20 lõikes 3 loetletud andmed.

2.  Kui need on kättesaadavad ja kui andmete sisestamise tingimused on täidetud, sisestatakse ka muud artikli 20 lõikes 3 loetletud andmed, ilma et see piiraks artikli 22 kohaldamist.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 a

 

Hoiatusteadete ühilduvus

 

1.  Enne uue hoiatusteate sisestamist kontrollib liikmesriik, kas isiku kohta on SISi hoiatusteade juba sisestatud.

 

2.  Iga liikmesriik võib ühe isiku või eseme kohta sisestada SISi ainult ühe hoiatusteate. Vajaduse korral võivad sama isiku kohta sisestada uusi hoiatusteateid teised liikmesriigid, kui need teated on ühilduvad. Ühilduvus tagatakse kooskõlas lõikega 3.

 

3.  Hoiatusteadete ühilduvuse eeskirjad sätestatakse SIRENE käsiraamatus, millele on osutatud artikli 8 lõikes 4. Kui isiku kohta on SISi hoiatusteade juba sisestatud, siis kontrollib liikmesriik, kes soovib sisestada uut hoiatusteadet, kas hoiatusteated ühilduvad. Kui teated ühilduvad, võib liikmesriik uue hoiatusteate sisestada. Kui hoiatusteated on ühildamatud, konsulteerivad SIRENE bürood täiendavat teavet vahetades üksteisega, et jõuda kokkuleppele, mis on kooskõlas vastavalt SIRENE käsiraamatus sätestatud hoiatusteadete tähtsuse järjekorraga. Kui kaalukate riiklike huvide tõttu on vaja hoiatusteadete tähtsuse järjekorrast kõrvale kalduda, võib seda teha pärast SIRENE büroode vahelist konsulteerimist.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lipu lisamist käsitlevad üldsätted

Lipu lisamine

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Juhul kui liikmesriik leiab, et artiklite 26, 32 ja 36 kohaselt sisestatud hoiatusteate alusel meetme võtmine on vastuolus tema siseriikliku õiguse, rahvusvaheliste kohustuste või oluliste riiklike huvidega, võib ta nõuda, et hoiatusteatele lisataks lipp, mis näitab, et tema territooriumil ei võeta hoiatusteate põhjal nõutavat meedet. Lipu lisab hoiatusteate sisestanud liikmesriigi SIRENE büroo.

1.  Juhul kui liikmesriik leiab, et artiklite 26, 32, 36 ja 40 kohaselt sisestatud hoiatusteate alusel meetme võtmine on vastuolus tema siseriikliku õiguse, rahvusvaheliste kohustuste või oluliste riiklike huvidega, võib ta nõuda, et hoiatusteatele lisataks lipp, mis näitab, et tema territooriumil ei võeta hoiatusteate põhjal nõutavat meedet. Lipu lisab hoiatusteate sisestanud liikmesriigi SIRENE büroo.

Selgitus

Ka artiklis 40 sätestatud uus hoiatusteadete kategooria võib põhjustada vastuolu siseriikliku õiguse, rahvusvaheliste kohustuste või oluliste riiklike huvidega ning seetõttu tuleks see lisada nende artiklite loetellu, mille puhul võib hoiatusteatele lisada lipu.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesolevas määruses sisalduvat mis tahes viidet raamotsuse 2002/584/JSK sätetele tõlgendatakse nii, et see sisaldab vastavalt Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel isikute üleandmiseks vahistamismääruse alusel Euroopa Liidu lepingu artikli 37 kohaselt sõlmitud selliste kokkulepete vastavaid sätteid, millega sätestatakse sellise vahistamismääruse edastamine SISi kaudu.

3.  Käesolevas määruses sisalduvat mis tahes viidet raamotsuse 2002/584/JSK sätetele tõlgendatakse nii, et see sisaldab vastavalt Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel isikute üleandmiseks vahistamismääruse alusel Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 216 kohaselt sõlmitud selliste kokkulepete vastavaid sätteid, millega sätestatakse sellise vahistamismääruse edastamine SISi kaudu.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik võib käimasoleva tagaotsimisoperatsiooni korral ja pärast oma riigi asjaomaselt õigusasutuselt loa saamist muuta käesoleva määruse artikli 26 alusel vahistamise eesmärgil sisestatud hoiatusteate ajutiselt päringu tegemisel kättesaamatuks, mis tähendab, et lõppkasutajad ei saa seda otsida ja see on kättesaadav üksnes SIRENE büroodele. Selle funktsiooni kasutamise maksimaalne aeg on 48 tundi. Kui see on operatiivpõhjustel vajalik, võib seda aega siiski pikendada veel 48tunniste ajavahemike võrra. Liikmesriigid peavad arvestust nende hoiatusteadete arvu kohta, mille puhul seda funktsiooni kasutati.

4.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik võib käimasoleva tagaotsimisoperatsiooni korral ja pärast oma riigi asjaomaselt õigusasutuselt loa saamist muuta käesoleva artikli alusel vahistamise eesmärgil sisestatud hoiatusteate ajutiselt päringu tegemisel kättesaamatuks, mis tähendab, et lõppkasutajad ei saa seda otsida ja see on kättesaadav üksnes SIRENE büroodele. Selle funktsiooni kasutamise maksimaalne aeg on 48 tundi. Kui see on operatiivpõhjustel vajalik, võib seda aega siiski pikendada veel 48tunniste ajavahemike võrra. Liikmesriigid peavad arvestust nende hoiatusteadete arvu kohta, mille puhul seda funktsiooni kasutati.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Andmed teadmata kadunud isikute kohta või muude isikute kohta, keda on vaja paigutada kaitse alla või kelle asukoht on vaja välja selgitada, sisestatakse SISi hoiatusteate sisestanud liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sisestada võib järgmistesse kategooriatesse kuuluvad teadmata kadunud isikud:

2.  SISi sisestatakse liikmesriigi pädeva asutuse otsuse alusel järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  ohu ennetamiseks;

ii)  avalikku julgeolekut ähvardava ohu ennetamiseks;

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teadmata kadunud isikud, keda ei ole vaja paigutada kaitse alla;

b)  teadmata kadunud täiskasvanud, keda ei ole vaja paigutada kaitse alla;

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  vastavalt lõikele 4 röövimise ohus olevad lapsed.

c)  lapsed, kes on röövimise ohus, sh perekonnaliikme toime pandava röövimise ohus, või keda ohustab piinamise või seksuaalse või soopõhise vägivalla eesmärgil liikmesriigist väljaviimine või kes võivad langeda direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 6–10 loetletud tegude ohvriks.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõike 2 punkti a kohaldatakse eelkõige laste ja isikute suhtes, kes tuleb pädeva asutuse otsusel interneerida.

3.  Lõike 2 punkti a kohaldatakse eelkõige isikute suhtes, kes tuleb pädeva õigusasutuse otsusel interneerida, ja laste suhtes.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Hoiatusteade lõike 2 punktis c osutatud lapse kohta sisestatakse sellise liikmesriigi pädeva õigusasutuse taotlusel, kelle kohtualluvusse vanemliku vastutuse küsimused nõukogu määruse nr 2201/200374 kohaselt kuuluvad, kui on konkreetne ja ilmne oht, et laps võidakse kohe ebaseaduslikult välja viia liikmesriigist, kus asjaomane pädev õigusasutus asub. 19. oktoobri 1996. aasta vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitleva Haagi konventsiooniga ühinenud liikmesriikides ning juhul, kui nõukogu määrust nr 2201/2003 ei kohaldata, kohaldatakse Haagi konventsiooni.

4.  Hoiatusteade lõike 2 punktis c osutatud ohus oleva lapse kohta sisestatakse otsuse alusel, mille on vastu võtnud liikmesriigi pädev õigusasutus, kelle kohtualluvusse vanemliku vastutuse küsimused nõukogu määruse nr 2201/200374 kohaselt kuuluvad, kui on konkreetne ja ilmne oht, et laps võidakse kohe ebaseaduslikult välja viia liikmesriigist, kus asjaomane pädev õigusasutus asub. Otsus võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik. 19. oktoobri 1996. aasta vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitleva Haagi konventsiooniga ühinenud liikmesriikides ning juhul, kui nõukogu määrust nr 2201/2003 ei kohaldata, kohaldatakse Haagi konventsiooni. Hoiatusteates nimetatud vajalike meetmete võtmist toetatakse asjakohaste protokollide ja vahenditega.

__________________

__________________

74 Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1).

74 Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1).

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Pädevaid lastekaitseasutusi, sealhulgas riiklikku abitelefoni ning lapse vanemaid, hooldajaid ja/või eestkostjaid, kui see on asjakohane, teavitatakse lapse parimaid huvisid arvesse võttes lõike 1 punkti c alusel teadmata kadunud last käsitlevast hoiatusteatest.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid tagavad, et SISi sisestatud andmetes oleks märgitud, millisesse lõikes 2 osutatud kategooriasse teadmata kadunud isik kuulub. Lisaks tagavad liikmesriigid, et SISi sisestatud andmed näitavad, millist liiki teadmata kadunud või haavatava isiku juhtumiga on tegemist. Juhtumite liigitamise ja kõnealuste andmete sisestamise eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5.  Liikmesriigid tagavad, et SISi sisestatud andmetes oleks märgitud, millisesse lõikes 2 osutatud kategooriasse teadmata kadunud isik või ohus olev laps kuulub. Lisaks tagavad liikmesriigid, et SISi sisestatud andmed näitavad, millist liiki ohus oleva lapse või teadmata kadunud isiku juhtumiga on tegemist, kui juhtumi liik on teada. Juhtumite liigitamise ja kõnealuste andmete sisestamise eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Nendes eeskirjades kuuluvad lastest teadmata kadunud isikute liikide hulka

 

(a)  ärajooksnud lapsed;

 

(b)  rändega seoses saatjata lapsed;

 

(c)  pereliikme poolt röövitud lapsed.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Neli kuud enne selle lapse täisealiseks saamist, kelle kohta on käesoleva artikli alusel sisestatud hoiatusteade, teatab CS-SIS automaatselt hoiatusteate sisestanud liikmesriigile, et taotluse põhjust ja nõutavat meedet tuleb ajakohastada või et hoiatusteade tuleb kustutada.

6.  Neli kuud enne selle lapse täisealiseks saamist, kelle kohta on käesoleva artikli alusel sisestatud hoiatusteade, teatab CS-SIS automaatselt hoiatusteate sisestanud liikmesriigile, et taotluse põhjust ja nõutavat meedet tuleb ajakohastada või et hoiatusteade kustutatakse.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui on selge märk, et sõidukid, laevad või õhusõidukid on seotud isikuga, kelle kohta on sisestatud lõike 2 kohane hoiatusteade, võidakse isiku asukoha kindlakstegemiseks sisestada hoiatusteated nende sõidukite, laevade ja õhusõidukite kohta. Sellisel juhul lingitakse teadmata kadunud isikut ja eset käsitlevad hoiatusteated vastavalt artiklile 60. Käesolevas lõikes osutatud andmete sisestamiseks, ajakohastamiseks, kustutamiseks ja otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

7.  Kui on selge märk, et sõidukid, laevad või õhusõidukid on seotud isikuga, kelle kohta on sisestatud lõike 2 kohane hoiatusteade, võidakse isiku asukoha kindlakstegemiseks sisestada hoiatusteated nende sõidukite, laevade ja õhusõidukite kohta. Sellisel juhul lingitakse isikut ja eset käsitlevad hoiatusteated vastavalt artiklile 60. Käesolevas lõikes osutatud andmete sisestamiseks, ajakohastamiseks, kustutamiseks ja otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Liikmesriigid sisestavad vastuvõtukohtadest teadmata kadunuks jäänud laste andmed SISi teadmata kadunud isikute andmetena.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artiklis 32 osutatud isik leitakse, teatavad pädevad asutused hoiatusteate sisestanud liikmesriigile tema asukoha, kui lõikest 2 ei tulene teisiti. Kui tegemist on teadmata kadunud lastega või lastega, kes tuleb paigutada kaitse alla, konsulteerib täideviiv liikmesriik kohe hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga, et leppida viivitamata kokku meetmetes, mida tuleb lapse parimate huvide kaitsmiseks rakendada. Pädevad asutused võivad artikli 32 lõike 2 punktis a osutatud juhtudel toimetada isiku turvalisse paika, eesmärgiga takistada tal oma reisi jätkamast, kui see on siseriikliku õigusega lubatud.

1.  Kui artiklis 32 osutatud isik leitakse, teatavad pädevad asutused, ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, hoiatusteate sisestanud liikmesriigile viivitamata tema asukoha. Kui tegemist on lastega, kelle kohta on sisestatud artikli 32 kohane hoiatusteade, konsulteerib täideviiv liikmesriik viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga, sealhulgas selle lastekaitseasutustega, et leppida viivitamata ja hiljemalt 12 tunni jooksul kokku meetmetes, mida tuleb lapse parimate huvide kaitsmiseks rakendada. Pädevad asutused võivad asjakohasel juhul artikli 32 lõike 2 punktis a osutatud juhtudel toimetada isiku turvalisse paika, eesmärgiga takistada tal oma reisi jätkamast, kui see on siseriikliku õigusega lubatud. Lapsega seotud hoiatusteate puhul võetakse turvalise paiga üle otsustamisel arvesse lapse haavatavust ja tema parimaid huvisid.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sellise hoiatusteate võib sisestada selleks, et võtta kuritegude eest vastutusele, pöörata täitmisele kriminaalkaristus ja ära hoida avalikku julgeolekut ähvardavaid ohte järgmistel juhtudel:

2.  Sellise hoiatusteate võib sisestada selleks, et tõkestada, avastada ja uurida kuritegusid, võtta nende eest vastutusele, pöörata täitmisele kriminaalkaristus ja ära hoida avalikku julgeolekut ähvardavaid ohte järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kui on olemas selged märgid, et isik kavatseb toime panna raske kuriteo, eelkõige raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud kuriteod, või on seda toime panemas;

(a)  kui on olemas selged märgid, et isik kavatseb toime panna raske kuriteo või on seda toime panemas, kui see on hoiatusteate sisestanud liikmesriigis karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt üks aasta;

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui artikli 37 lõikes 1 osutatud teavet on vaja on sellise isiku kriminaalkaristuse täitmisele pööramiseks, kes on süüdi mõistetud raske kuriteo, eelkõige raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud kuriteod, toimepanemise eest, või

(b)  kui artikli 37 lõikes 1 osutatud teavet on vaja on sellise isiku kriminaalkaristuse täitmisele pööramiseks, kes on süüdi mõistetud raske kuriteo toimepanemise eest, kui see on hoiatusteate sisestanud liikmesriigis karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat, või

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kui isikule antud üldhinnang annab eelkõige seni toimepandud kuritegude põhjal alust uskuda, et ta võib ka tulevikus panna toime raskeid kuritegusid, eelkõige raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud kuriteod.

(c)  kui isikule antud üldhinnang annab eelkõige seni toime pandud kuritegude põhjal alust uskuda, et ta võib ka tulevikus panna toime raskeid kuritegusid, kui see on hoiatusteate sisestanud liikmesriigis karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui on selge märk, et sõidukid, laevad, õhusõidukid ja konteinerid on lõikes 2 osutatud raskete kuritegudega või lõikes 3 osutatud tõsiste ohtudega seotud, võidakse sisestada hoiatusteated nende sõidukite, laevade, lennukite ja konteinerite kohta.

4.  Kui on selgeid tõendeid selle kohta, et sõidukid, laevad, õhusõidukid, konteinerid, haagised tühimassiga üle 750 kg ja haagiselamud on lõikes 2 osutatud raskete kuritegudega või lõikes 3 osutatud tõsiste ohtudega seotud, võidakse sisestada hoiatusteated nende sõidukite, laevade, lennukite ja konteinerite kohta.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui on selge märk, et ametlikud dokumendiplangid või väljastatud isikut tõendavad dokumendid on lõikes 2 osutatud raskete kuritegudega või lõikes 3 osutatud tõsiste ohtudega seotud, võidakse sisestada hoiatusteated nende dokumentide kohta, olenemata sellest, kes on isikut tõendava dokumendi algne omanik, kui selline on olemas. Käesolevas lõikes osutatud andmete sisestamiseks, ajakohastamiseks, kustutamiseks ja otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5.  Kui on selgeid tõendeid selle kohta, et ametlikud dokumendiplangid või väljastatud isikut tõendavad dokumendid on lõikes 2 osutatud raskete kuritegudega või lõikes 3 osutatud tõsiste ohtudega seotud, võidakse sisestada hoiatusteated nende dokumentide kohta, olenemata sellest, kes on isikut tõendava dokumendi algne omanik, kui selline on olemas. Käesolevas lõikes osutatud andmete sisestamiseks, ajakohastamiseks, kustutamiseks ja otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Piiri-, politsei- ja tollikontrollide või muude liikmesriigis elluviidavate õiguskaitsealaste tegevuste puhul kogutakse ja edastatakse hoiatusteate sisestanud asutusele diskreetseks kontrolliks, kontrolliks uurimise eesmärgil või erikontrolliks kõik või osa järgmistest andmetest:

1.  Piiri-, politsei- ja tollikontrollide või muude liikmesriigis ellu viidavate õiguskaitsealaste tegevuste puhul kogutakse ja edastatakse viivitamata hoiatusteate sisestanud asutusele diskreetseks kontrolliks, kontrolliks uurimise eesmärgil või erikontrolliks kõik või osa järgmistest andmetest:

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  kasutatav sõiduk, laev, õhusõiduk või konteiner;

(f)  kasutatav sõiduk, laev, õhusõiduk, konteiner, haagis tühimassiga üle 750 kg ja haagiselamu;

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teave edastatakse täiendava teabe vahetamise teel.

2.  Lõikes 1 osutatud teave edastatakse viivitamata täiendava teabe vahetamise teel.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Operatiivsetest asjaoludest olenevalt ja kooskõlas siseriikliku õigusega hõlmab kontroll uurimise eesmärgil isiku põhjalikumat kontrollimist ja küsitlemist. Kui kontroll uurimise eesmärgil ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt lubatud, asendatakse see selles liikmesriigis diskreetse kontrolliga.

4.  Operatiivsetest asjaoludest olenevalt ja kooskõlas siseriikliku õigusega ning piiramata kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute õigust kaitsjale vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/48/EL1 a hõlmab kontroll uurimise eesmärgil isiku põhjalikumat kontrollimist ja küsitlemist.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  õhusõidukid;

(h)  õhusõidukid ja õhusõidukite mootorid;

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Esemete lõike 2 punkti n kohaste uute alamkategooriate määratlused ja lõikes 2 osutatud andmete sisestamiseks, ajakohastamiseks, kustutamiseks ja otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 71 a vastu delegeeritud õigusakt, et määratleda lõike 2 punkti n kohased esemete uued alamkategooriad. Lõikes 2 osutatud andmete sisestamiseks, ajakohastamiseks, kustutamiseks ja otsimiseks vajalikud tehnilised eeskirjad sätestatakse ja töötatakse välja rakendusmeetmetega artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Juhul kui päringu tulemusel selgub, et leitud eseme kohta on sisestatud hoiatusteade, arestib kokkulangevus avastanud asutus siseriikliku õiguse kohaselt eseme ja võtab ühendust hoiatusteate sisestanud asutusega, et leppida kokku võetavates meetmetes. Sel puhul võib edastada ka isikuandmeid kooskõlas käesoleva määrusega.

1.  Juhul kui päringu tulemusel selgub, et leitud eseme kohta on sisestatud hoiatusteade, arestib kokkulangevuse avastanud asutus siseriikliku õiguse kohaselt eseme ja võtab ühendust hoiatusteate sisestanud asutusega, et leppida kokku võetavates meetmetes. Sel puhul võib edastada ka isikuandmeid täiendava teabe vahetamise teel.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teave edastatakse täiendava teabe vahetamise teel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

XI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

SISERIIKLIKU ÕIGUSE KOHASELT TUVASTAMISEKS SISESTATUD HOIATUSTEATED TAGAOTSITAVATE TUNDMATUTE ISIKUTE KOHTA JA PÄRINGUD BIOMEETRILISTE ANDMETE ALUSEL

SISERIIKLIKU ÕIGUSE ALUSEL TUVASTAMISEKS SISESTATUD HOIATUSTEATED TAGAOTSITAVATE TUNDMATUTE ISIKUTE KOHTA

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Siseriikliku õiguse kohaselt kinnipidamiseks sisestatud hoiatusteated tagaotsitavate tundmatute isikute kohta

Siseriikliku õiguse alusel tuvastamiseks sisestatud hoiatusteated tagaotsitavate tundmatute isikute kohta

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

SISi võib sisestada sõrme- ja peopesajälgede andmeid, mis ei ole seotud isikutega, kelle kohta on sisestatud hoiatusteated. Need sõrme- ja peopesajälgede andmed on kas täielikud või osalised sõrme- või peopesajäljed, mis on leitud uuritavate kuritegude, raskete kuritegude ja terrorikuritegude paikadest ja mille puhul võib teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega kuriteo toimepanijale. Selle kategooria sõrme- ja peopesajälgede andmeid säilitatakse kahtlustatava või tagaotsitava tundmatu isiku andmetena, tingimusel et pädevad asutused ei saa isikusamasust kindlaks teha, kasutades muid riiklikke, Euroopa või rahvusvahelisi andmebaase.

SISi võib sisestada sõrmejälgede andmeid, mis ei ole seotud isikutega, kelle kohta on sisestatud hoiatusteated. Need sõrmejälgede andmed on kas täielikud või osalised sõrme- või peopesajäljed, mis on leitud uuritavate terrorikuritegude või muude raskete kuritegude paikadest ja mille puhul võib teha kindlaks, et need kuuluvad väga suure tõenäosusega kuriteo toimepanijale. Kui hoiatusteate sisestanud liikmesriigi pädev asutus ei saa kahtlustatava isikusamasust kindlaks teha, kasutades muid asjakohaseid andmebaase, võib selle kategooria sõrmejälgede andmeid säilitada kahtlustatava või tagaotsitava tundmatu isiku andmetena niisuguse isiku tuvastamise ja tema asukoha kindlakstegemise eesmärgil.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kooskõlas artikliga 40 säilitatavates andmetes tehtud päringu tulemusel saadakse tabamus või leitakse võimalik kokkulangevus, tehakse isikusamasus kindlaks vastavalt siseriiklikule õigusele, kontrollides lisaks, et SISis säilitatavad sõrme- ja peopesajälgede andmed kuuluvad asjaomasele isikule. Selleks et hõlbustada juhtumi õigeaegset uurimist, suhtlevad liikmesriigid täiendava teabe vahetamise teel.

Kui kooskõlas artikliga 40 säilitatavates andmetes tehtud päringu tulemusel saadakse tabamus või leitakse võimalik kokkulangevus, tehakse isikusamasus kindlaks vastavalt siseriiklikule õigusele pärast seda, kui sõrmejäljespetsialist on kontrollinud, et SISis säilitatavad sõrmejälgede andmed kuuluvad asjaomasele isikule. Selleks et hõlbustada juhtumi õigeaegset uurimist, suhtlevad liikmesriigid viivitamata täiendava teabe vahetamise teel.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieeskirjad fotode, näokujutiste, sõrme- ja peopesajälgede ning DNA-profiili kontrollimiseks või otsimiseks

Erieeskirjad fotode, näokujutiste, sõrmejälgede ning DNA-profiili kontrollimiseks või otsimiseks

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Fotosid, näokujutisi, sõrme- ja peopesajälgede andmeid ning DNA-profiile otsitakse SISist sellise isiku tuvastamiseks, kes on leitud SISis tehtud tähtnumbrilise päringu tulemusel.

1.  Kui SISi sisestatud hoiatusteade sisaldab fotosid, näokujutisi, sõrmejälgede andmeid ja DNA-profiile, otsitakse SISist neid andmeid sellise isiku isikusamasuse kinnitamiseks, kes on leitud SISis tehtud tähtnumbrilise päringu tulemusel.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Selleks et kontrollida, kas teatav isik on juba SISi sisestatud muu identiteedi alusel, võib enne uue hoiatusteate sisestamist teha sõrmejäljepäringu.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Isiku tuvastamiseks võib kasutada ka sõrme- ja peopesajälgede andmeid. SISis säilitatavates sõrme- ja peopesajälgede andmetes tehakse tuvastamise eesmärgil päringuid, kui isikusamasust ei saa kindlaks teha muul viisil.

2.  Isiku tuvastamiseks võib kasutada ka sõrmejälgede andmeid. SISis säilitatavaid sõrmejälgede andmeid kasutatakse tuvastamise eesmärgil ainult juhul, kui isikusamasust ei saa kindlaks teha tähtnumbriliste andmete alusel. Selleks sisaldab keskne SIS sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS).

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid teevad sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi lõppkasutajatele kättesaadavaks hiljemalt pärast kahe aasta möödumist käesoleva määruse jõustumisest. Nad võtavad selleks kõik vajalikud meetmed, kohandades sealhulgas vajaduse korral oma N.SISi.

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  SISis säilitatavates sõrme- ja peopesajälgede andmetes, mis on seotud artikli 26, artikli 34 lõike 1 punktide b ja d ning artikli 36 kohaselt sisestatud hoiatusteadetega, võib samuti teha päringuid, kasutades täielikke või osalisi sõrme- või peopesajälgi, mis on leitud uuritavate kuritegude paikadest ja mille puhul on võimalik teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega õigusrikkumise toimepanijale, tingimusel et pädevad asutused ei saa isikusamasust kindlaks teha, kasutades muid riiklikke, Euroopa või rahvusvahelisi andmebaase.

3.  SISis säilitatavates sõrmejälgede andmetes, mis on seotud artikli 26, artikli 34 lõike 1 punktide b ja d ning artikli 36 kohaselt sisestatud hoiatusteadetega, võib samuti teha päringuid, kasutades täielikke või osalisi sõrme- või peopesajälgi, mis on leitud uuritavate terrorikuritegude või muude raskete kuritegude paikadest ja mille puhul on võimalik teha kindlaks, et need kuuluvad suure tõenäosusega terrorikuriteo või muu raske kuriteo toimepanijale, tingimusel et pädevad asutused ei saa isikusamasust kindlaks teha, kasutades muid riiklikke, Euroopa või rahvusvahelisi andmebaase

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui käesoleva artikli kohane lõplik tuvastamine näitab, et kesksest SISist saadud võrdlustulemus ei lange võrdluseks saadetud sõrmejälgede andmetega kokku, kustutavad liikmesriigid viivitamata võrdlustulemuse ning teavitavad sellest võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ametit.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kohe, kui see on tehniliselt võimalik, võib isiku tuvastamiseks kasutada fotosid ja näokujutisi, tagades seejuures tuvastamise usaldusväärsuse. Fotode või näokujutiste alusel tuvastamist kasutatakse ainult tavapärastes piiripunktides, kus kasutatakse iseteenindussüsteeme ja automaatseid piirikontrollisüsteeme.

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 71 a vastu delegeeritud õigusakt, milles määratakse kindlaks fotode, näokujutiste ja DNA-profiilide kasutamine isikute tuvastamise eesmärgil ning tehnilised standardid selle teostamiseks, kaasa arvatud päringute tegemine ning isikusamasuse tuvastamine ja kinnitamine. Komisjon võtab selle delegeeritud õigusakti vastu kohe, kui isiku tuvastamiseks fotode ja näokujutiste kasutamine võimaldab tehniliselt tuvastamise suurt usaldusväärsust. Fotode või näokujutiste alusel tuvastamist kasutatakse ainult tavapärastes piiripunktides, kus kasutatakse iseteenindussüsteeme ja automaatseid piirikontrollisüsteeme.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  muud õiguskaitsealased tegevused, mida tehakse asjaomases liikmesriigis kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil;

(c)  terrorikuritegude või muude raskete kuritegude tõkestamine, avastamine ja uurimine asjaomases liikmesriigis vastavalt direktiivi (EL) 2016/680 kohaldamisalale;

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  julgeolekukontrollid menetlustes, mis on seotud rahvusvahelise kaitse taotlustega, kui kõnealuste asutuste puhul ei ole tegemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL1 a artikli 2 punktis f määratletud menetlevate ametiasutustega, ja asjakohasel juhul nõu andmine kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 377/20041 b.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).

 

1 b Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta (ELT L 64, 2.3.2004, lk 1).

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Asutused, kelle pädevusse kuuluvad lõike 1 punktis c osutatud ülesanded, võivad nende ülesannete täitmiseks kasutada õigust pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ning neid otse otsida. Nende asutuste juurdepääsu andmetele reguleeritakse iga liikmesriigi õigusega.

3.  Asutused, kellele on osutatud lõike 1 punktis c, võivad nende ülesannete täitmiseks kasutada õigust pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ning neid otse otsida. Need asutused pääsevad andmetele juurde kooskõlas käesoleva määrusega ja andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriikides kooskõlas nõukogu direktiiviga 1999/37/EÜ75 sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatel teenistustel on juurdepääs järgmistele käesoleva määruse artikli 38 lõike 2 punktide a, b, c ja l kohaselt SISi sisestatud andmetele ainult selleks, et kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, seadusevastaselt omandatud või kadunud või kas neid otsitakse taga kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks:

1.  Liikmesriikides kooskõlas nõukogu direktiiviga 1999/37/EÜ75 sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatel pädevatel asutustel on juurdepääs ainult järgmistele käesoleva määruse artikli 38 lõike 2 punktide a, b, c ja l kohaselt SISi sisestatud andmetele ainult selleks, et kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, seadusevastaselt omandatud või kadunud või kas neid otsitakse taga kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks:

__________________

__________________

75 Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57).

75 Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57).

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu kõnealustele andmetele reguleeritakse asjaomase liikmesriigi õigusega.

Esimeses lõigus osutatud pädevate asutuste juurdepääsu kõnealustele andmetele reguleeritakse asjaomase pädeva asutuse liikmesriigi õigusega.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teenistustel, mis on riiklikud teenistused, on õigus pääseda SISi sisestatud andmetele otse juurde.

välja jäetud

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 1 osutatud teenistustel, mis ei ole riiklikud teenistused, on õigus pääseda SISi sisestatud andmetele juurde ainult käesoleva määruse artiklis 43 osutatud asutuse vahendusel. Sellel asutusel on õigus pääseda kõnealustele andmetele otse juurde ja edastada neid asjaomastele teenistusele. Asjaomane liikmesriik tagab, et asjaomane teenistus ja selle töötajad on kohustatud järgima piiranguid, mis kehtivad neile asutuse poolt edastatud andmete lubatud kasutamise kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesoleva määruse artiklit 39 ei kohaldata käesoleva artikli kohaselt saadud juurdepääsu suhtes. SISi kasutamise käigus ilmsiks tulnud ja kuriteo toimepaneku kahtlustamiseks alust andva teabe edastamine lõikes 1 osutatud teenistuste poolt politsei- või õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega.

4.  Käesoleva määruse artiklit 39 ei kohaldata käesoleva artikli kohaselt saadud juurdepääsu suhtes. SISi kasutamise käigus saadud ja kuriteo toimepaneku kahtlustamiseks alust andva teabe edastamine lõikes 1 osutatud pädevate asutuste poolt politsei- või õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriikides laevade, sh laevamootorid, ja õhusõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatel või nende liikluse korraldamist tagavatel teenistustel on juurdepääs järgmistele käesoleva määruse artikli 38 lõike 2 kohaselt SISi sisestatud andmetele ainult selleks, et kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud või liikluskorraldusega hõlmatud laevad, sealhulgas laevamootorid, õhusõidukid või konteinerid on varastatud, seadusevastaselt omandatud või kadunud või kas neid otsitakse taga kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks:

1.  Liikmesriikides laevade, sh laevamootorid, ja õhusõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatel või nende liikluse korraldamist tagavatel pädevatel asutustel on juurdepääs ainult järgmistele käesoleva määruse artikli 38 lõike 2 kohaselt SISi sisestatud andmetele ainult selleks, et kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud või liikluskorraldusega hõlmatud laevad, sealhulgas laevamootorid, õhusõidukid või konteinerid on varastatud, seadusevastaselt omandatud või kadunud või kas neid otsitakse taga kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks:

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  andmed õhusõidukite mootorite kohta.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomase liikmesriigi teenistuste juurdepääsu kõnealustele andmetele reguleeritakse liikmesriigi õigusega, kui lõikest 2 ei tulene teisiti. Juurdepääs punktides ac loetletud andmetele piirdub asjaomaste teenistuste spetsiifilise pädevusega.

Esimeses lõigus osutatud pädevate asutuste juurdepääsu kõnealustele andmetele reguleeritakse asjaomase pädeva asutuse liikmesriigi õigusega. Juurdepääs esimese lõigu punktides a, b, c ja c a loetletud andmetele piirdub asjaomaste pädevate asutuste spetsiifilise pädevusega.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teenistustel, mis on riiklikud teenistused, on õigus pääseda SISi sisestatud andmetele otse juurde.

välja jäetud

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 1 osutatud teenistustel, mis ei ole riiklikud teenistused, on õigus pääseda SISi sisestatud andmetele juurde ainult käesoleva määruse artiklis 43 osutatud asutuse vahendusel. Sellel asutusel on õigus pääseda kõnealustele andmetele otse juurde ja edastada neid asjaomastele teenistusele. Asjaomane liikmesriik tagab, et asjaomane teenistus ja selle töötajad on kohustatud järgima piiranguid, mis kehtivad neile asutuse poolt edastatud andmete lubatud kasutamise kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesoleva määruse artiklit 39 ei kohaldata käesoleva artikli kohaselt saadud juurdepääsu suhtes. SISi kasutamise käigus ilmsiks tulnud ja kuriteo kahtlustamiseks alust andva teabe edastamine lõikes 1 osutatud teenistuste poolt politsei- või õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega.

4.  Käesoleva määruse artiklit 39 ei kohaldata käesoleva artikli kohaselt saadud juurdepääsu suhtes. SISi kasutamise käigus saadud ja kuriteo kahtlustamiseks alust andva teabe edastamine lõikes 1 osutatud pädevate asutuste poolt politsei- või õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametil (Europol) on oma volituste piires õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

1.  Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametil (Europol) on juhul, kui see on vajalik tema volituste täitmiseks, õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Juhul, kui Europol leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitab ta määruses (EL) 2016/794 kindlaks määratud kanalite kaudu hoiatusteate sisestanud liikmesriiki.

2.  Juhul, kui Europol leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitab ta viivitamata sideinfrastruktuuri kaudu täiendava teabe vahetamise teel ja vastavalt SIRENE käsiraamatus esitatud sätetele hoiatusteate sisestanud liikmesriiki. Enne kui Europolil on võimalik kasutada täiendava teabe vahetamiseks ette nähtud funktsioone, teavitab ta hoiatusteate sisestanud liikmesriiki määruses (EL) 2016/794 kindlaks määratud kanalite kaudu.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  SISis tehtud päringu tulemusel saadud teavet võib kasutada ainult asjaomase liikmesriigi nõusolekul. Kui liikmesriik lubab kõnealust teavet kasutada, reguleeritakse selle käsitlemist Europoli poolt määrusega (EL) 2016/794. Europol võib kõnealuse teabe edastada kolmandatele riikidele ja kolmandatele asutustele ainult asjaomase liikmesriigi nõusolekul.

3.  SISis tehtud päringu tulemusel saadud teavet võib kasutada ainult hoiatusteate sisestanud liikmesriigi nõusolekul. Kui liikmesriik lubab kõnealust teavet kasutada, reguleeritakse selle käsitlemist Europoli poolt määrusega (EL) 2016/794. Europol võib kõnealuse teabe edastada kolmandatele riikidele ja kolmandatele asutustele ainult hoiatusteate sisestanud liikmesriigi nõusolekul ja andmekaitset käsitlevaid liidu õigusakte täielikult järgides.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Europol võib määruse (EL) 2016/794 kohaselt nõuda asjaomaselt liikmesriigilt lisateavet.

4.  Europol võib määruse (EL) 2016/794 kohaselt nõuda hoiatusteate sisestanud liikmesriigilt lisateavet.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  võimaldab juurdepääsu SISi sisestatud andmetele ainult selleks spetsiaalselt loa saanud Europoli personalile;

(b)  võimaldab juurdepääsu SISi sisestatud andmetele ainult selleks spetsiaalselt loa saanud Europoli personalile, kes vajab juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks;

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  võtab vastu ja kohaldab artiklites 10 ja 11 sätestatud meetmeid;

(c)  võtab vastu ja kohaldab artiklites 10, 11, 13 ja 14 sätestatud meetmeid;

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Lõikes 6 osutatud koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi. Hädaolukorras võib seda ajavahemikku pikendada kuni hädaolukorra lõppemiseni. Europol teavitab sellistest pikendamistest Euroopa Andmekaitseinspektorit.

7.  Lõikes 6 osutatud koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi. Kui Europol loob SISi andmetega offline-andmebaasi, teavitab ta niisuguse andmebaasi olemasolust Euroopa Andmekaitseinspektorit.

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Selleks et kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane andmete turvalisus ja terviklus, peaks Europol pidama logi iga SISile juurdepääsu ja selles tehtud päringu kohta. Selliseid logisid ja dokumente ei käsitata SISi ühegi osa ebaseadusliku allalaadimise ega kopeerimisena.

9.  Selleks et kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane andmete turvalisus ja terviklus, peab Europol logi iga SISile juurdepääsu ja selles tehtud päringu kohta. Sellistes logides on eelkõige näha andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, töödeldud andmete liik ja andmetöötluse eest vastutava isiku nimi. Selliseid logisid ja dokumente ei käsitata SISi ühegi osa ebaseadusliku allalaadimise ega kopeerimisena. Kõnealuste logide sisu, nende säilitamise aeg ning eeskirjad ja vorming määratakse kindlaks kooskõlas artikliga 12.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Liikmesriigid teavitavad viivitamata Europoli mis tahes hoiatusteadetest, mis on koostatud artikli 34, 36 või 38 alusel, ja nende hoiatusteadetega seotud päringutabamustest, kui liikmesriik otsib isikut või eset taga seoses direktiivis (EL) 2017/541 osutatud kuriteoga.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Eurojusti liikmesriikide liikmetel ja nende assistentidel on oma volituste piires õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida vastavalt artiklitele 26, 32, 34, 38 ja 40.

1.  Ainult Eurojusti liikmesriikide liikmetel ja nende assistentidel on juhul, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks ja toimub nende volituste piires, õigus oma volituste piires pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida vastavalt artiklitele 26, 32, 34, 38 ja 40.

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Juhul kui Eurojusti liikmesriigi liige leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitab ta hoiatusteate sisestanud liikmesriiki.

2.  Juhul kui Eurojusti liikmesriigi liige leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitab liikmesriigi liige sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki.

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva artikli sätteid ei tõlgendata nii, et see mõjutaks otsuse 2002/187/JSK sätteid andmekaitse kohta või Eurojusti liikmesriikide liikmete või nende assistentide vastutuse kohta loata või ebaõige andmetöötluse eest, või nii, et see mõjutaks kõnealuse otsuse kohaselt moodustatud ühise järelevalveasutuse volitusi.

3.  Käesolev artikkel ei piira otsuse 2002/187/JSK sätteid andmekaitse kohta ning Eurojusti liikmesriikide liikmete või nende assistentide vastutuse kohta loata või ebaõige andmetöötluse eest ega kõnealuse otsuse kohaselt moodustatud ühise järelevalveasutuse volitusi.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Eurojusti liikmesriikide liikmete või assistentide iga süsteemi sisenemine ja päring logitakse vastavalt artikli 12 sätetele ning iga nende leitud andmete kasutamine logitakse.

4.  Selleks et kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane andmete turvalisus ja terviklus, peab Eurojust vastavalt artikli 12 sätetele logi Eurojusti liikmesriikide liikmete või assistentide iga SISi sisenemise ja selles tehtud päringu kohta. Sellistes logides on eelkõige näha andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemisel kasutatud andmete liik, viide töödeldud andmete liigile ja andmetöötluse eest vastutava isiku nimi. Selliseid logisid ja dokumente ei käsitata SISi ühegi osa ebaseadusliku allalaadimise ega kopeerimisena.

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  SISi sisestatud andmetele juurdepääsu õigus on ainult Eurojusti liikmesriikide liikmetel ja nende assistentidel ning see ei laiene Eurojusti töötajatele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Artiklites 10 ja 11 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed võetakse vastu ja neid kohaldatakse.

7.  Artiklites 10 ja 11 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed võetakse vastu ja neid kohaldatakse.

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikli 40 lõikega 8 on Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade ja rändehalduse tugirühmade liikmetel oma volituste piires õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

1.  Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikli 40 lõikega 8 on määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikmetel ning rändehalduse tugirühmade liikmetel oma volituste piires õigus pääseda juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida kooskõlas käesoleva määrusega. Neil on see õigus ainult juhul, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks ja kui seda nõutakse konkreetse operatsiooni operatsiooniplaanis.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade ja rändehalduse tugirühmade liikmed pääsevad SISi sisestatud andmetele juurde ja otsivaid neid kooskõlas lõikega 1 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loodud ja hooldatava tehnilise liidese kaudu, nagu on osutatud artikli 49 lõikes 1.

2.  Määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikmed ja rändehalduse tugirühmade liikmed pääsevad SISi sisestatud andmetele juurde ja otsivaid neid kooskõlas lõikega 1 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loodud ja hooldatava tehnilise liidese kaudu, nagu on osutatud artikli 49 lõikes 1.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juhul, kui Euroopa piiri- ja rannikuvalverühma või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühma või rändehalduse tugirühma liige leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitatakse sellest hoiatusteate sisestanud liikmesriiki. Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikliga 40 võivad rühmade liikmed tegutseda SISis oleva hoiatusteate alusel ainult selle vastuvõtva liikmesriigi piirivalve või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate juhiste järgi, kus nad tegutsevad, ja üldjuhul nende juuresolekul. Vastuvõttev liikmesriik võib volitada rühmade liikmeid enda nimel tegutsema.

3.  Juhul, kui määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liige või rändehalduse tugirühma liige leiab päringu tulemusel SISist hoiatusteate, teavitatakse sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki. Kooskõlas määruse (EL) 2016/1624 artikliga 40 võivad rühmade liikmed tegutseda SISis oleva hoiatusteate alusel ainult selle vastuvõtva liikmesriigi piirivalve või tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate juhiste järgi, kus nad tegutsevad, ja üldjuhul nende juuresolekul ning ainult juhul, kui neil on selleks õigus määruse (EL) 2016/1624 artikli 40 lõike 1 alusel. Vastuvõttev liikmesriik võib volitada rühmade liikmeid enda nimel tegutsema.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade või rändehalduse tugirühma liikmete iga süsteemi sisenemine ja päring logitakse vastavalt artikli 12 sätetele ning iga nende leitud andmete kasutamine logitakse.

4.  Selleks et kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane andmete turvalisus ja terviklus, peab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet logi määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikme või rändehalduse tugirühmade liikme iga SISi sisenemise ja selles tehtud päringu kohta. Sellistes logides on eelkõige näha andmetöötlustoimingu kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemisel kasutatud andmete liik, viide töödeldud andmete liigile ja andmetöötluse eest vastutava isiku nimi. Selliseid logisid ja dokumente ei käsitata SISi ühegi osa ebaseadusliku allalaadimise ega kopeerimisena. Kõnealuste logide sisu, nende säilitamise aeg ning eeskirjad ja vorming määratakse kindlaks kooskõlas artikliga 12.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Juurdepääs SISi sisestatud andmetele on ainult Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade, tagasisaatmisega seotud ülesannetesse kaasatud töötajate rühmade või rändehalduse tugirühma liikmetel ja seda ei laiendata muude rühmade liikmetele.

5.  Juurdepääs SISi sisestatud andmetele on ainult määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktis 8 määratletud rühmade liikmetel või rändehalduse tugirühma liikmetel, eeldusel, et nad on saanud nõutud koolituse. Juurdepääsu ei laiendata muude rühmade liikmetele.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artiklites 10 ja 11 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed võetakse vastu ja neid kohaldatakse.

6.  Artiklites 10, 11, 13 ja 14 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed võetakse vastu ja neid kohaldatakse.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 48 lõike 1 ja käesoleva artikli lõike 2 kohaldamisel loob Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tehnilise liidese, mis võimaldab otseühendust keskse SISiga, ja hooldab seda.

1.  Artikli 48 lõike 1 kohaldamisel loob Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tehnilise liidese, mis võimaldab otseühendust keskse SISiga, ja hooldab seda.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on talle ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määrusega antud ülesannete täitmiseks õigus pääseda kooskõlas artiklitega 26, 32, 34 ja 36 ning artikli 38 lõike 2 punktidega j ja k juurde SISi sisestatud andmetele ja neid otsida.

[2.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis loodud ETIASe kesküksuse nõuetekohaselt volitatud töötajatel on juhul, kui see on vajalik neile ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määrusega antud mis tahes ülesannete täitmiseks, õigus pääseda kooskõlas artiklitega 26, 32, 34 ja 36 ning artikli 38 lõike 2 punktidega j ja k juurde SISi sisestatud andmetele ja neid kontrollida.]

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juhul, kui Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti kontrolli tulemusel leitakse SISist hoiatusteade, kohaldatakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määruse artiklis 22 sätestatud menetlust.

välja jäetud

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesoleva artikli sätteid ei tõlgendata nii, et see mõjutaks määruse (EL) 2016/1624 sätteid andmekaitse kohta või Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti töötajate vastutuse kohta loata või ebaõige andmetöötluse eest.

4.  Käesoleva artikli sätteid ei tõlgendata nii, et see mõjutaks määruse (EL) 2016/1624 sätteid andmekaitse kohta või Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti töötajate vastutuse kohta loata või ebaõige andmetöötluse eest.

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti iga süsteemi sisenemine ja päring logitakse vastavalt artikli 12 sätetele ning iga nende leitud andmete kasutamine registreeritakse.

välja jäetud

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Välja arvatud juhul, kui seda on vaja ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomist käsitleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks, ei ühendata ühtegi SISi osa ühegi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti poolt või Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis kasutatava andmete kogumiseks ja töötlemiseks ette nähtud arvutisüsteemiga ning SISis olevaid andmeid, millele Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil on juurdepääs, ei edastata sellistele süsteemidele. Ühtegi SISi osa ei laadita alla. Juurdepääsu ja päringute logimist ei käsitata SISi andmete allalaadimise ega kopeerimisena.

välja jäetud

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet võtab vastu artiklites 10 ja 11 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed ja kohaldab neid.

7.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet võtab vastu artiklites 10, 11, 13 ja 14 sätestatud turvalisust ja konfidentsiaalsust tagavad meetmed ja kohaldab neid.

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hoiatusteadete säilitamise aeg

Hoiatusteadete läbivaatamise aeg

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse kohaselt SISi sisestatud hoiatusteateid säilitatakse ainult niikaua, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks hoiatusteated sisestati.

1.  Käesoleva määruse kohaselt SISi sisestatud hoiatusteateid ei säilitata kauem, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks hoiatusteated sisestati.

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik vaatab selle säilitamise vajaduse läbi viie aasta jooksul alates hoiatusteate sisestamisest SISi. Käesoleva määruse artikli 36 kohaldamisel sisestatud hoiatusteateid säilitatakse maksimaalselt üks aasta.

2.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik vaatab selle säilitamise vajaduse läbi kolme aasta jooksul alates hoiatusteate sisestamisest SISi. Käesoleva määruse artikli 36 kohaldamisel sisestatud hoiatusteated vaadatakse läbi maksimaalselt ühe aasta jooksul.

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ametlikke dokumendiplanke ja väljastatud isikut tõendavaid dokumente käsitlevaid hoiatusteateid, mis on sisestatud vastavalt artiklile 38, säilitatakse maksimaalselt kümme aastat. Esemeid käsitlevate hoiatusteadete kategooriate suhtes võidakse kehtestada lühemad säilitamisajad rakendusmeetmetega, mis võetakse vastu artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

3.  Ametlikke dokumendiplanke ja väljastatud isikut tõendavaid dokumente käsitlevaid hoiatusteateid, mis on sisestatud vastavalt artiklile 38, säilitatakse maksimaalselt kümme aastat. Muid esemeid käsitlevaid hoiatusteateid, mis on sisestatud vastavalt artiklitele 36 ja 38, säilitatakse maksimaalselt viis aastat. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 71 a vastu delegeeritud õigusakt esemeid käsitlevate hoiatusteadete kategooriate lühemate säilitamise aegade kohta.

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui SIRENE büroos koordineerimise ja andmekvaliteedi kontrollimise eest vastutavatele töötajatele saab selgeks, et isikut käsitlev hoiatusteade on täitnud oma eesmärgi ja tuleks SISist kustutada, teavitavad töötajad sellest hoiatusteate sisestanud asutust. Asutusel on alates selle teate saamisest aega 30 kalendripäeva, et teatada, et hoiatusteade on kustutatud või kustutatakse, või esitada hoiatusteate säilitamise pikendamise põhjused. Kui 30päevase ajavahemiku möödudes ei ole vastust saadud, kustutavad hoiatusteate SIRENE büroo töötajad. SIRENE bürood teavitavad selle valdkonna võimalikest korduvatest probleemidest oma riiklikku järelevalveasutust.

5.  Kohe kui SIRENE büroos koordineerimise ja andmekvaliteedi kontrollimise eest vastutavatele töötajatele saab selgeks, et isikut või eset käsitlev hoiatusteade on täitnud oma eesmärgi ja tuleks SISist kustutada, teavitavad töötajad sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud asutust. Asutusel on alates selle teate saamisest aega seitse kalendripäeva, et teatada, et hoiatusteade on kustutatud või kustutatakse, või esitada hoiatusteate säilitamise pikendamise põhjused. Kui seitsmepäevase ajavahemiku möödudes ei ole vastust saadud, kustutavad hoiatusteate SIRENE büroo töötajad. SIRENE bürood teavitavad selle valdkonna võimalikest korduvatest probleemidest oma riiklikku järelevalveasutust.

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik võib läbivaatamisperioodi jooksul pärast põhjalikku üksikjuhtumipõhist hindamist, mis tuleb logida, otsustada hoiatusteadet kauem säilitada, kui see osutub vajalikuks eesmärkidel, milleks hoiatusteade sisestati. Sellisel juhul kohaldatakse lõiget 2 ka pikendamise suhtes. CS-SISile tuleb teatada igast hoiatusteate pikendamisest.

6.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik võib läbivaatamisperioodi jooksul pärast põhjalikku üksikjuhtumipõhist hindamist, mis tuleb logida, otsustada hoiatusteadet kauem säilitada, kui see osutub vajalikuks ja proportsionaalseks eesmärkidel, milleks hoiatusteade sisestati. Sellisel juhul kohaldatakse lõiget 2 ka pikendamise suhtes. CS-SISile tuleb teatada igast hoiatusteate pikendamisest.

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Liikmesriigid teevad statistikat selliste hoiatusteadete arvu kohta, mille säilitamisaega on pikendatud vastavalt lõikele 6.

8.  Liikmesriigid teevad statistikat selliste hoiatusteadete arvu kohta, mille säilitamisaega on pikendatud vastavalt lõikele 6, ja edastavad selle artiklis 67 osutatud järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 26 kohased üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks sisestatud hoiatusteated kustutatakse, kui isik on hoiatusteate sisestanud liikmesriigi pädevatele asutustele üle või välja antud. Need võib kustutada ka siis, kui siseriikliku õiguse kohaselt pädev õigusasutus on hoiatusteate aluseks oleva kohtuotsuse tühistanud.

1.  Artikli 26 kohased üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks sisestatud hoiatusteated kustutatakse, kui isik on hoiatusteate sisestanud liikmesriigi pädevatele asutustele üle või välja antud. Need kustutatakse ka siis, kui siseriikliku õiguse kohaselt pädev õigusasutus on hoiatusteate aluseks oleva kohtuotsuse tühistanud.

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  lapse asukoht on kindlaks tehtud.

  nende asukoht on kindlaks tehtud ja nad on võetud ametliku kaitse alla.

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isik on pädeva asutuse otsusel interneeritud, võib kooskõlas siseriikliku õigusega hoiatusteate säilitada kuni selle isiku repatrieerimiseni.

Kui isik on pädeva asutuse otsusel interneeritud, võib, ilma et see piiraks siseriikliku õiguse kohaldamist, hoiatusteate säilitada kuni selle isiku repatrieerimiseni.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriigis on saadud päringutabamus ja aadress on edastatud hoiatusteate sisestanud liikmesriigi SIRENE büroole ning selles liikmesriigis tehtud päringu tulemusel on leitud sama aadress, logitakse päringutabamus täideviivas liikmesriigis, kuid hoiatusteate esitanud liikmesriigile ei saadeta uuesti aadressi ega mingeid täiendavaid andmeid. Sellisel juhul teavitab täideviiv liikmesriik hoiatusteate sisestanud liikmesriiki korduvatest päringutabamustest ja hoiatusteate sisestanud liikmesriik kaalub vajadust hoiatusteade säilitada.

Kui liikmesriigis on saadud päringutabamus ja aadress on edastatud hoiatusteate sisestanud liikmesriigi SIRENE büroole ning selles liikmesriigis tehtud päringu tulemusel on leitud sama aadress, logitakse päringutabamus täideviivas liikmesriigis, kuid hoiatusteate esitanud liikmesriigile ei saadeta uuesti aadressi ega mingeid täiendavaid andmeid. Sellisel juhul teavitab täideviiv liikmesriik hoiatusteate sisestanud liikmesriiki korduvatest päringutabamustest ja hoiatusteate sisestanud liikmesriik korraldab hoiatusteate säilitamise vajalikkuse põhjaliku üksikjuhtumipõhise hindamise.

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  täideviiv liikmesriik on kontrolli lõpule viinud.

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 40 kohased hoiatusteated tagaotsitavate tundmatute isikute kohta kustutatakse vastavalt järgmistele eeskirjadele:

6.  Artikli 40 kohased hoiatusteated tagaotsitavate tundmatute isikute kohta kustutatakse järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  hoiatusteate aegumise korral.

b)  hoiatusteate aegumise korral vastavalt artiklile 51 või

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  kustutamise otsuse korral, mille on teinud hoiatusteate sisestanud liikmesriigi pädev asutus.

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Lisaks käesoleva artikli lõigetele 1–6 kustutatakse hoiatusteated ka siis, kui see on vajalik artiklis 23 a ette nähtud ühilduvuse kontrolli põhjal.

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b.  Kui hoiatusteade aegub artikli 51 kohaselt, toimub selle kustutamine lõike 2 või 3 alusel automaatselt.

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 2 osutatud tehnilisi koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi. Hädaolukorras võib seda ajavahemikku pikendada kuni hädaolukorra lõppemiseni.

3.  Lõikes 2 osutatud tehnilisi koopiaid, mille tulemusena moodustuvad offline-andmebaasid, võib säilitada ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 48 tundi.

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid peavad kõnealuste koopiate ajakohastatud registrit, teevad selle registri kättesaadavaks oma riiklikule järelevalveasutusele ning tagavad kõnealuste koopiate suhtes kõigi käeoleva määruse sätete, eriti artikli 10 kohaldamise.

4.  Liikmesriigid peavad kõnealuste koopiate ajakohastatud registrit, teevad selle registri kättesaadavaks oma riiklikule järelevalveasutusele ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning tagavad kõnealuste koopiate suhtes kõigi käeoleva määruse sätete, eriti artikli 10 kohaldamise.

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Andmekasutust, mis ei vasta lõigetele 1–6, käsitatakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel väärkasutusena.

7.  Andmekasutust, mis ei vasta lõigetele 1–6, käsitatakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel väärkasutusena ning selle suhtes kehtivad karistused vastavalt artiklile 70 a.

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Iga liikmesriik edastab ametile nende pädevate asutuste nimekirja, kellel on vastavalt käesolevale määrusele lubatud SISis sisalduvaid andmeid otse otsida, ning nimekirja mis tahes hilisemad muudatused. Selles nimekirjas on iga asutuse puhul märgitud, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil ta võib otsida. Amet tagab nimekirja iga-aastase avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

8.  Iga liikmesriik edastab ametile nende pädevate asutuste nimekirja, kellel on vastavalt käesolevale määrusele lubatud SISis sisalduvaid andmeid otse otsida, ning nimekirja mis tahes hilisemad muudatused. Selles nimekirjas on iga asutuse puhul märgitud, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil ta võib otsida. Amet tagab nimekirja iga-aastase avaldamise Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon hoiab alal seda teavet sisaldavat avalikku veebisaiti. Komisjon tagab, et veebisait on alati ajakohane.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teave hoiatusteate täitmata jätmise kohta

Menetlus hoiatusteate täitmata jätmise korral

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui taotletud meedet ei saa võtta, teavitab taotluse saanud liikmesriik sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki.

1.  Kui taotletud meedet ei saa võtta, kohaldatakse järgmist menetlust:

 

(a)  taotluse saanud liikmesriik teavitab sellest viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki oma riigi SIRENE büroo kaudu vastavalt SIRENE käsiraamatule, märkides ära, miks meedet ei saa võtta;

 

(b)  asjaomased liikmesriigid võivad kokku leppida, milliseid meetmeid võtta vastavalt SIS õigusaktidele ja oma siseriiklikule õigusele;.

 

(c)  kui taotletud meedet ei saa võtta isiku suhtes, kes on seotud tegevusega, millele on osutatud direktiivis (EL) 2017/541, teatab taotluse saanud liikmesriik sellest viivitamata Europolile.

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui hoiatusteate sisestanud liikmesriigil on artikli 20 lõikes 3 loetletud täiendavaid andmeid või muudetud andmeid, täiendab ta asjaomast hoiatusteadet või parandab selle viivitamata.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Kui mõnel teisel liikmesriigil on artikli 20 lõikes 3 loetletud täiendavad andmeid või muudetud tähtnumbrilisi andmeid, edastab see liikmesriik need viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriigile, et viimane saaks hoiatusteadet täiendada.

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui liikmesriigil, kes ei ole hoiatusteadet sisestanud, on tõendeid selle kohta, et teatav andmekirje on faktiliselt ebatäpne või et seda on ebaseaduslikult säilitatud, teavitab ta sellest hoiatusteate sisestanud liikmesriiki esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel tõendite saamisest täiendava teabe vahetamise teel. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik kontrollib saadud teavet ja vajaduse korral parandab või kustutab kõnealuse andmekirje viivitamata.

3.  Kui liikmesriigil, kes ei ole hoiatusteadet sisestanud, on tõendeid selle kohta, et teatav andmekirje on faktiliselt ebatäpne või et seda on ebaseaduslikult säilitatud, teavitab ta sellest hoiatusteate sisestanud liikmesriiki esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui kahe tööpäeva möödumisel tõendite saamisest täiendava teabe vahetamise teel. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik kontrollib saadud teavet ja vajaduse korral parandab või kustutab kõnealuse andmekirje seitsme tööpäeva jooksul alates teate saamisest.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui liikmesriigid ei suuda kahe kuu jooksul lõikes 3 kirjeldatud tõendite saamisest jõuda kokkuleppele, esitab liikmesriik, kes hoiatusteadet ei sisestanud, küsimuse otsustamiseks asjaomastele riiklike järelevalveasutustele.

4.  Kui liikmesriigid ei suuda kahe kuu jooksul lõikes 3 kirjeldatud tõendite saamisest jõuda kokkuleppele, esitab liikmesriik, kes hoiatusteadet ei sisestanud, küsimuse otsustamiseks artiklis 69 osutatud koostöö korras asjaomastele riiklike järelevalveasutustele ja Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui isik kaebab, et ta ei ole see, keda hoiatusteate alusel otsitakse, vahetavad liikmesriigid täiendavat teavet. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on tõepoolest kahe erineva isikuga, teavitatakse kaebajat artiklis 59 sätestatud meetmetest.

5.  Kui isik kaebab, et ta ei ole see, keda hoiatusteate alusel otsitakse, vahetavad liikmesriigid täiendavat teavet. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on tõepoolest kahe erineva isikuga, teavitatakse kaebajat artiklis 59 sätestatud meetmetest ja tema õigusest õiguskaitsevahenditele vastavalt artikli 66 lõikele 1.

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui isiku kohta on juba sisestatud SISi hoiatusteade, lepib uut teadet sisestav liikmesriik teate sisestamises kokku esimese hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga. Kokkulepe saavutatakse täiendava teabe vahetamise alusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Mis tahes sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada SISi turvalisust ning mis võib põhjustada SISi andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võis olla võimalik juurde pääseda või kui andmete kättesaadavus, terviklus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

1.  Mis tahes sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada SISi turvalisust ning mis võib põhjustada SISi andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võis olla võimalik loata juurde pääseda või kui andmete kättesaadavus, terviklus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teavitavad turvaintsidentidest komisjoni, ametit ja riiklikku järelevalveasutust. Amet teavitab turvaintsidentidest komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit.

3.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artikli 33 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 30 kohaselt isikuandmetega seotud rikkumisest teatamist ja selle kohta teabe edastamist, teavitavad liikmesriigid turvaintsidentidest viivitamata komisjoni, ametit, riiklikku järelevalveasutust ja Euroopa Andmekaitseinspektorit. Turvaintsidendi korral keskses SISis teavitab amet nendest turvaintsidentidest viivitamata komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit.

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Teave sellise turvaintsidendi kohta, millel on või võib olla mõju SISi toimimisele liikmesriigis või ametis või muude liikmesriikide sisestatud või edastatud andmete kättesaadavusele, terviklusele ja konfidentsiaalsusele, antakse liikmesriikidele ja sellest antakse teada ameti intsidentide haldamise kava kohaselt.

4.  Teave sellise turvaintsidendi kohta, millel on või võib olla mõju SISi toimimisele liikmesriigis või ametis või muude liikmesriikide sisestatud või edastatud andmete kättesaadavusele, terviklusele ja konfidentsiaalsusele, antakse viivitamata liikmesriikidele ja sellest antakse teada ameti intsidentide haldamise kava kohaselt.

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Turvaintsidendi puhul teevad liikmesriigid ja eu-LISA omavahel koostööd.

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Andmetega seotud rikkumise korral teavitatakse andmesubjekte kooskõlas määruse (EL) nr 2016/679 artikliga 34 või direktiivi (EL) nr 2016/680 artikliga 31.

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c.  Komisjon teavitab tõsistest intsidentidest viivitamata Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 d.  Kui turvaintsidendi on põhjustanud andmete väärkasutus, tagavad liikmesriigid, Europol, Eurojust ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, et võidakse määrata karistus või distsiplinaarmeetmed kooskõlas artikliga 70 a.

Muudatusettepanek    251

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  SIRENE büroo võtab ühendust taotleva asutusega, et selgitada, kas hoiatusteade käsitleb sama isikut või mitte;

(a)  SIRENE büroo võtab viivitamata ühendust taotleva asutusega, et selgitada, kas hoiatusteade käsitleb sama isikut või mitte;

Muudatusettepanek    252

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui ristkontrollimise tulemusel selgub, et uus hoiatusteade käsitleb tõepoolest sama isikut, kes on juba SISis, kohaldab SIRENE büroo artikli 56 lõikes 6 osutatud mitme hoiatusteate sisestamise menetlust. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on kahe erineva isikuga, kiidab SIRENE büroo teise hoiatusteate sisestamise taotluse heaks, lisades vajalikud andmed valesti tuvastamise vältimiseks.

(b)  kui ristkontrollimise tulemusel selgub, et uus hoiatusteade käsitleb tõepoolest sama isikut, kes on juba SISis, kohaldab SIRENE büroo artiklis 23 a osutatud mitme hoiatusteate sisestamise menetlust. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et tegemist on kahe erineva isikuga, kiidab SIRENE büroo teise hoiatusteate sisestamise taotluse heaks, lisades vajalikud andmed valesti tuvastamise vältimiseks.

Muudatusettepanek    253

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui hoiatusteates tegelikult silmas peetud isikut on võimalik segamini ajada isikuga, kelle identiteeti on väärkasutatud, lisab hoiatusteate sisestanud liikmesriik asjaomase isiku sõnaselgel nõusolekul hoiatusteatesse viimasega seotud andmed, et hoida ära valesti tuvastamise negatiivseid tagajärgi.

1.  Kui hoiatusteates tegelikult silmas peetud isikut on võimalik segamini ajada isikuga, kelle identiteeti on väärkasutatud, lisab hoiatusteate sisestanud liikmesriik asjaomase isiku sõnaselgel nõusolekul hoiatusteatesse viimasega seotud andmed, et hoida ära valesti tuvastamise negatiivseid tagajärgi. Isikul, kelle identiteeti on väärkasutatud, on õigus teabe töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.

Muudatusettepanek    254

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva artikli kohaldamisel võib SISi sisestada ja seal edasi töödelda ainult järgmisi isikuandmeid:

3.  Käesoleva artikli kohaldamisel võib selle isiku sõnaselgel nõusolekul (iga andmekategooria puhul), kelle identiteeti väärkasutati, SISi sisestada ja seal edasi töödelda ainult järgmisi isikuandmeid:

Muudatusettepanek    255

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  sugu;

(h)  sotsiaalne sugu;

Muudatusettepanek    256

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõikes 3 osutatud andmed kustutatakse koos vastava hoiatusteate kustutamisega või varem, kui isik seda taotleb.

5.  Lõikes 3 osutatud andmed kustutatakse kohe, kui isik, kelle identiteeti väärkasutati, seda taotleb, või koos vastava hoiatusteate kustutamisega.

Muudatusettepanek    257

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 63

välja jäetud

Varastatud, seadusevastaselt omandatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud passe käsitlevate andmete vahetamine Interpoliga

 

1.  Erandina artiklist 62 võib Interpoli liikmetega vahetada SISi sisestatud andmeid varastatud, seadusevastaselt omandatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud passide numbri, väljaandjariigi ja dokumendiliigi kohta, luues ühenduse SISi ja Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi vahel, tingimusel et Interpoli ja Euroopa Liidu vahel on sõlmitud asjakohane leping. Lepingus sätestatakse, et liikmesriigi sisestatud andmete edastamiseks on vaja selle liikmesriigi nõusolekut.

 

2.  Lõikes 1 osutatud lepinguga nähakse ette, et jagatavatele andmetele on juurdepääs üksnes nende riikide delegeeritud Interpoli liikmetel, kes tagavad isikuandmete kaitse piisava taseme. Enne kõnealuse lepingu sõlmimist palub nõukogu komisjoni arvamust isikuandmete kaitse taseme piisavuse ning põhiõiguste ja -vabaduste austamise kohta isikuandmete automaattöötlusel Interpoli ja Interpoli koosseisu liikmeid delegeerinud riikide poolt.

 

3.  Kooskõlas käesoleva otsuse asjakohaste sätetega, millega reguleeritakse varastatud, seadusevastaselt omandatud, kaotatud ja kehtetuks tunnistatud passe käsitlevate hoiatusteadete sisestamist SISi, võidakse lõikes 1 osutatud lepinguga samuti ette näha, et liikmesriikidel on SISi kaudu juurdepääs Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasis sisalduvatele andmetele.

 

Muudatusettepanek    258

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ametis käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001.

1.  Ametis, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis ning Eurojustis käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001.

Muudatusettepanek    259

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679, kui ei kohaldata direktiivi (EL) 2016/680 üle võtvaid siseriiklikke sätteid

2.  Isikuandmete käesoleva määruse kohase töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679, välja arvatud juhul, kui neid andmeid töötlevad liikmesriikide pädevad asutused kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek    260

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Direktiivi (EL) 2016/680 üle võtvaid siseriiklikke sätteid kohaldatakse käesoleva määruse kohaselt isikuandmete töötlemisele eesmärgiga tõkestada, avastada ja uurida kuritegusid või võtta nende eest vastutusele, pöörata täitmisele kriminaalkaristusi või võtta avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude vastu kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek    261

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Isikuandmete töötlemisele Europolis vastavalt käesoleva määruse artiklile 30 kohaldatakse määrust (EL) nr 2016/794.

Muudatusettepanek    262

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui riiklikud pädevad asutused töötlevad andmeid eesmärgiga tõkestada, uurida või avastada kuritegusid või võtta nende eest vastutusele või pöörata täitmisele kriminaalkaristusi, sealhulgas võttes avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmiseks kaitsemeetmeid, kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/680 üle võtvaid siseriiklikke sätteid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    263

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juurdepääsuõigus, ebatäpsete andmete parandamine ja ebaseaduslikult säilitatavate andmete kustutamine

Juurdepääsuõigus, ebatäpsete andmete parandamine ja piiramine ning ebaseaduslikult säilitatavate andmete kustutamine

Muudatusettepanek    264

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Andmesubjektid rakendavad oma õigust omada juurdepääsu nendega seotud SISi sisestatud andmetele ja lasta kõnealuseid andmeid parandada või kustutada vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus nad seda õigust kasutavad.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklite 15, 16, 17 ja 18 kohaldamist, on igal andmesubjektil õigus pääseda juurde andmetele, mida SISis tema kohta salvestatakse, ja selliseid andmeid omandada ning ta võib nõuda, et temaga seotud ebatäpsed andmed parandataks või neid täiendataks ja et ebaseaduslikult salvestatud andmed kustutataks ning andmete töötlemist piirataks.

Muudatusettepanek    265

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Asjakohasel juhul kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/680 artikleid 14–18.

Muudatusettepanek    266

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Sellistel juhtudel näevad liikmesriigid ette, et vastutav töötleja teavitab andmesubjekti põhjendamatu viivituseta kirjalikult mis tahes keeldumisest juurdepääsu võimaldada või juurdepääsu piiramisest, samuti juurdepääsu keelamise või piiramise põhjustest. Sellist teavet ei pea andma, kui selle andmine kahjustaks mõnda käesoleva lõike kohast eesmärki. Liikmesriigid näevad ette, et vastutav töötleja teavitab andmesubjekti tema võimalusest esitada kaebus järelevalveasutusele või kasutada õiguskaitsevahendit.

 

Liikmesriigid näevad ette, et vastutav töötleja dokumenteerib otsuse faktilised ja õiguslikud alused. Nimetatud teave tehakse järelevalveasutustele kättesaadavaks.

 

Selliste juhtude puhuks võtavad liikmesriigid vastu meetmed, milles sätestatakse, et andmesubjekti õigusi võidakse rakendada ka pädevate järelevalveasutuste kaudu.

Muudatusettepanek    267

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Igal isikul on õigus lasta oma isikuga seotud faktiliselt ebatäpsed andmed parandada või ebaseaduslikult säilitatud andmed kustutada.

välja jäetud

Muudatusettepanek    268

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Asjaomast isikut teavitatakse nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui 60 päeva pärast kuupäeva, mil isik juurdepääsu taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud.

6.  Asjaomast isikut teavitatakse nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui 30 päeva pärast kuupäeva, mil isik juurdepääsu taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud, sõltumata sellest, kas isik on liidu territooriumil või mitte.

Muudatusettepanek    269

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Asjaomast isikut teavitatakse järelmeetmetest, mis võetakse, kui ta rakendab oma õigust parandada ja kustutada andmeid, nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui kolm kuud pärast kuupäeva, mil isik parandamist või kustutamist taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud.

7.  Asjaomast isikut teavitatakse järelmeetmetest, mis võetakse, kui ta rakendab oma õigust parandada ja kustutada andmeid ning piirata nende töötlemist, nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui 60 päeva pärast kuupäeva, mil isik parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist taotles, või varem, kui siseriiklike õigusaktidega on nii sätestatud. Isikut teavitatakse käesoleva lõike alusel, sõltumata sellest, kas ta on liidu territooriumil või mitte.

Muudatusettepanek    270

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga isik võib esitada hagi kohtule või mis tahes liikmesriigi õigusaktide alusel pädevale asutusele temaga seotud hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle parandamiseks või kustutamiseks või selle kohta teabe või sellega seoses kompensatsiooni saamiseks.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklite 77–82 ning direktiivi (EL) 2016/680 artiklite 52–56 kohaldamist, võib iga isik esitada hagi kohtule või mis tahes liikmesriigi siseriiklike õigusaktide alusel pädevale asutusele temaga seotud hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle parandamiseks või kustutamiseks või selle kohta teabe või sellega seoses töötlemise piirangu või kompensatsiooni saamiseks.

Muudatusettepanek    271

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  vastutavale töötlejale esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise taotluste arv ning andmete parandamise või kustutamise juhtumite arv;

(c)  vastutavale töötlejale esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise või töötlemise piiramise taotluste arv ning andmete parandamise või kustutamise juhtumite arv;

Muudatusettepanek    272

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  riiklikule järelevalveasutusele esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise taotluste arv;

(d)  riiklikule järelevalveasutusele esitatud ebatäpsete andmete parandamise ja ebaseaduslikult säilitatud andmete kustutamise või nende töötlemise piiramise taotluste arv;

Muudatusettepanek    273

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  selliste kohtuasjade arv, kus kohus on teinud juhtumi mõne aspekti kohta otsuse taotleja kasuks;

(f)  selliste kohtuasjade arv, kus kohus on teinud juhtumi mõne aspekti kohta otsuse taotleja kasuks, ning selliste kohtuasjade arv, kus saadi hüvitist;

Muudatusettepanek    274

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik tagab, et riiklik järelevalveasutus / riiklikud järelevalveasutused, mille iga liikmesriik on määranud ning millel on direktiivi (EL) 2016/680 VI peatükis või määruse (EL) 2016/679 VI peatükis osutatud volitused, teeb/teevad sõltumatult järelevalvet SISis sisalduvate isikuandmete tema territooriumil töötlemise ja tema territooriumilt edastamise õiguspärasuse ning täiendava teabe vahetamise ja edasise töötlemise üle.

1.  Iga liikmesriik tagab, et sõltumatud riiklikud järelevalveasutused, mille iga liikmesriik on määranud ning millel on direktiivi (EL) 2016/680 VI peatükis või määruse (EL) 2016/679 VI peatükis osutatud volitused, teeb/teevad sõltumatult järelevalvet SISis sisalduvate isikuandmete tema territooriumil töötlemise ja tema territooriumilt edastamise õiguspärasuse ning täiendava teabe vahetamise ja edasise töötlemise üle.

Muudatusettepanek    275

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Siseriiklik järelevalveasutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega N.SISis toimuvate andmetöötlustoimingute audit. Auditit teeb riiklik järelevalveasutus või selle tellib riiklik järelevalveasutus otse sõltumatult andmekaitseaudiitorilt. Riiklik järelevalveasutus säilitab alati kontrolli sõltumatu audiitori tegevuse üle ja vastutab selle eest.

2.  Siseriiklikud järelevalveasutused tagavad, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega N.SISis toimuvate andmetöötlustoimingute audit. Auditit teevad riiklikud järelevalveasutused või selle tellivad riiklikud järelevalveasutused otse sõltumatult andmekaitseaudiitorilt. Riiklikud järelevalveasutused säilitavad alati kontrolli sõltumatu audiitori tegevuse üle ja vastutab selle eest.

Muudatusettepanek    276

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikul järelevalveasutusel on piisavalt ressursse talle käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikel järelevalveasutustel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks. Nad tagavad, et riiklikel järelevalveasutustel on võimalik saada abi isikutelt, kellel on eksperditeadmisi biomeetriliste andmete kohta.

Muudatusettepanek    277

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et isikuandmete töötlemise toiminguid tehakse ametis vastavalt käesolevale määrusele. Seoses sellega kohaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 46 ja 47 osutatud kohustusi ja õigusi.

1.  Euroopa Andmekaitseinspektor vastutab ametis, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis, Europolis ja Eurojustis tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute järelevalve eest ja selle tagamise eest, et neid toiminguid tehakse vastavalt käesolevale määrusele. Seoses sellega kohaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 46 ja 47 osutatud kohustusi ja õigusi.

Muudatusettepanek    278

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ameti tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Auditiaruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, ametile, komisjonile ja riiklikele järelevalveasutustele. Ametile antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

2.  Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ameti, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Europoli ja Eurojusti tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Auditiaruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, ametile, komisjonile ja riiklikele järelevalveasutustele. Ametile antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

Muudatusettepanek    279

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Euroopa andmekaitseinspektorile antakse piisavalt ressursse talle käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks, sealhulgas abi isikutelt, kellel on biomeetriliste andmete alaseid eksperditeadmisi.

Muudatusettepanek    280

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor, tegutsedes mõlemad oma pädevuse piirides, teevad üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd ja tagavad SISi koordineeritud järelevalve.

1.  Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor, tegutsedes mõlemad oma pädevuse piirides, teevad üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd kooskõlas [uus määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta] artikliga [62].

Muudatusettepanek    281

Ettepanek võtta vastu määrus

XVI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VASTUTUS

VASTUTUS JA KARISTUSED

Muudatusettepanek    282

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik vastutab mis tahes kahju eest, mida on põhjustatud isikule N.SISi kasutamisega. See kehtib ka juhul, kui kahju on põhjustanud hoiatusteate sisestanud liikmesriik, kes on sisestanud faktiliselt ebaõigeid andmeid või säilitanud andmeid ebaseaduslikult.

1.  Iga liikmesriik ja eu-LISA vastutavad mis tahes materiaalse või mittemateriaalse kahju eest, mida on põhjustatud isikule ebaseadusliku töötlemise või käesoleva määrusega vastuolus oleva mis tahes teo tagajärjel või N.SISi kasutamisega. See kehtib ka juhul, kui kahju on põhjustanud hoiatusteate sisestanud liikmesriik, kes on sisestanud faktiliselt ebaõigeid andmeid või säilitanud andmeid ebaseaduslikult.

Muudatusettepanek    283

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 70 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kõikidel isikutel või liikmesriikidel, kes on kandnud materiaalset või mittemateriaalset kahju mitteõiguspärase andmetöötlustoimingu või mis tahes käesoleva määrusega vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on õigus saada hüvitist kahju tekitamise eest vastutavalt liikmesriigilt või eu-LISALt, kui viimane on kahju tekitamise eest vastutav. Asjaomane liikmesriik või eu-LISA on vastutusest täielikult või osaliselt vabastatud, kui ta tõendab, et kahju põhjustanud sündmust ei saa tema süüks pidada. Liikmesriigile esitatavaid hüvitisenõudeid käsitletakse kostja liikmesriigi õigusnormide kohaselt vastavalt määrusele (EL) 2016/679 ja direktiivile (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek    284

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 70 a

 

Karistused

 

Liikmesriigid tagavad, et SISis säilitatavate andmete mis tahes töötlemise või täiendava teabe vahetuse suhtes, mis on käesoleva määrusega vastuolus, kohaldatakse siseriikliku õigusega ette nähtud karistusi. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning need hõlmavad haldus- ja kriminaalkaristusi.

 

Europol ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tagavad, et kui nende töötajad või rühmade liikmed, kellel on nende järelevalve all juurdepääs SISile, töötlevad selles säilitatavaid andmeid ja rikuvad sellega käesolevat määrust, kohaldab amet – või rühmade liikmete korral nende päritoluliikmesriik – neile karistusi.

Muudatusettepanek    285

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Amet teeb päevast, kuist ja aastast statistikat, millest nähtub nii terviksüsteemi kui ka liikmesriikide lõikes kirjete arv hoiatusteate kategooria kohta, päringutabamuste arv hoiatusteate kategooria kohta aastas ja see, kui mitu korda SISis päringuid tehti ja mitu korda seda kasutati hoiatusteadete sisestamiseks, ajakohastamiseks või kustutamiseks. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. Iga-aastane statistikaaruanne avaldatakse. Amet esitab aastase statistika koondtasandil ja liikmesriikide kaupa ka selle kohta, kuidas kasutatakse funktsiooni, mis võimaldab teha käesoleva määruse artikli 26 kohaselt sisestatud hoiatusteate ajutiselt päringu tegemisel kättesaamatuks, sealhulgas ka 48tunnise säilitamisaja pikendamise kohta.

3.  Amet teeb päevast, kuist ja aastast statistikat, millest nähtub nii terviksüsteemi kui ka liikmesriikide lõikes kirjete arv hoiatusteate kategooria kohta, päringutabamuste arv hoiatusteate kategooria kohta aastas ja see, kui mitu korda SISis päringuid tehti ja mitu korda seda kasutati hoiatusteadete sisestamiseks, täiendamiseks, ajakohastamiseks või kustutamiseks. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. Iga-aastane statistikaaruanne avaldatakse. Amet esitab aastase statistika koondtasandil ja liikmesriikide kaupa ka selle kohta, kuidas kasutatakse funktsiooni, mis võimaldab teha käesoleva määruse artikli 26 kohaselt sisestatud hoiatusteate ajutiselt päringu tegemisel kättesaamatuks, sealhulgas ka 48tunnise säilitamisaja pikendamise kohta.

Muudatusettepanek    286

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid, Europol, Eurojust ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet esitavad ametile ja komisjonile teabe, mida on vaja lõigetes 3, 7 ja 8 osutatud aruannete koostamiseks. See teave sisaldab eraldi statistikat liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste ning laevade, sh laevamootorid, õhusõidukite ja konteinerite puhul registreerimistunnistusi väljaandvate või liikluse korraldamist tagavate teenistuste poolt või nende eest tehtud päringute kohta. Statistikast nähtub ka päringutabamuste arv hoiatusteadete kategooria kohta

4.  Liikmesriigid, Europol, Eurojust ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet esitavad ametile ja komisjonile teabe, mida on vaja lõigetes 3, 7 ja 8 osutatud aruannete koostamiseks. See teave sisaldab eraldi statistikat liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate pädevate asutuste ning laevade, sh laevamootorid, õhusõidukite ja konteinerite puhul registreerimistunnistusi väljaandvate või liikluse korraldamist tagavate pädevate asutuste poolt tehtud päringute kohta. Statistikast nähtub ka päringutabamuste arv hoiatusteadete kategooria kohta

Muudatusettepanek    287

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Amet esitab liikmesriikidele, komisjonile, Europolile, Eurojustile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile enda koostatud statistilisi aruandeid. Liidu õigusaktide rakendamise jälgimiseks võib komisjon paluda, et amet esitaks korrapäraselt või erakorraliselt täiendavaid spetsiifilisi statistikaaruandeid SISi toimimise või kasutamise ja SIRENE teabevahetuse kohta.

5.  Amet esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, liikmesriikidele, komisjonile, Europolile, Eurojustile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile ning Euroopa Andmekaitseinspektorile enda koostatud statistilisi aruandeid ning nõudmise korral spetsiaalseid statistilisi aruandeid. Liidu õigusaktide rakendamise jälgimiseks võib komisjon paluda, et amet esitaks korrapäraselt või erakorraliselt täiendavaid spetsiifilisi statistikaaruandeid SISi toimimise või kasutamise ja SIRENE teabevahetuse kohta.

Muudatusettepanek    288

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Käesoleva artikli lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 15 lõike 5 kohaldamisel loob amet oma tehnilistes keskustes keskse andmehoidla, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 3 ning artikli 15 lõikes 5 osutatud teavet, mis ei võimalda isikute tuvastamist, ning võtab selle kasutusele ja hostib seda ning võimaldab komisjonil ja lõikes 5 osutatud ametitel saada asjakohaseid aruandeid ja statistikat. Amet annab liikmesriikidele, komisjonile, Europolile, Eurojustile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile kesksele andmehoidlale sideinfrastruktuuri kaudu turvalise juurdepääsu ning üksnes aruandmise ja statistika tegemise eesmärgil kontrolli juurdepääsu ja spetsiifiliste kasutajaprofiilide üle.

6.  Käesoleva artikli lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 15 lõike 5 kohaldamisel loob amet oma tehnilistes keskustes keskse andmehoidla, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 3 ning artikli 15 lõikes 5 osutatud teavet, mis ei võimalda isikute tuvastamist, ning võtab selle kasutusele ja hostib seda ning võimaldab komisjonil ja lõikes 5 osutatud ametitel saada asjakohaseid aruandeid ja statistikat. Nõudmise korral annab amet liikmesriikidele, komisjonile, Europolile, Eurojustile ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile keskse andmehoidla konkreetsetele andmekirjetele ja teabele sideinfrastruktuuri kaudu turvalise juurdepääsu ning üksnes aruandmise ja statistika tegemise eesmärgil kontrolli juurdepääsu ja spetsiifiliste kasutajaprofiilide üle.

Üksikasjalikud eeskirjad keskse andmehoidla toimimise kohta ning andmehoidla suhtes kohaldatavad andmekaitse- ja turvaeeskirjad võetakse vastu rakendusmeetmetega, mis võetakse vastu artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Üksikasjalikud eeskirjad keskse andmehoidla toimimise kohta ning andmehoidla suhtes kohaldatavad andmekaitse- ja turvaeeskirjad võetakse vastu rakendusmeetmetega, mis võetakse vastu artikli 72 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    289

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kaks aastat pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga kahe aasta järel esitab amet Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis käsitleb keskse SISi ja sideinfrastruktuuri tehnilist toimimist, sealhulgas selle turvalisust, ning täiendava teabe kahe- ja mitmepoolset vahetamist liikmesriikide vahel.

7.  Aasta pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga kahe aasta järel esitab amet Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis käsitleb keskse SISi ja sideinfrastruktuuri tehnilist toimimist, sealhulgas selle turvalisust, sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi toimimist ning täiendava teabe kahe- ja mitmepoolset vahetamist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    290

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kolm aastat pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga nelja aasta järel annab komisjon kesksele SISile ja liikmesriikidevahelisele täiendava teabe kahe- ja mitmepoolsele vahetamisele üldhinnangu. Kõnealuses üldhinnangus käsitletakse eesmärkidega võrreldes saavutatud tulemusi ning hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete jätkuvat kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist keskse SISi suhtes, keskse SISi turvalisust ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

8.  Aasta pärast SISi kasutuselevõtmist ja pärast seda iga kahe aasta järel annab komisjon kesksele SISile ja liikmesriikidevahelisele täiendava teabe kahe- ja mitmepoolsele vahetamisele üldhinnangu. Kõnealuses üldhinnangus võetakse arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamust, käsitletakse eesmärkidega võrreldes saavutatud tulemusi ning hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete jätkuvat kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist keskse SISi suhtes, keskse SISi turvalisust ja mis tahes mõjusid tulevastele toimingutele. Üldhinnang hõlmab ka sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi funktsiooni kasutuselevõttu ja teavituskampaaniaid, mida komisjon korraldab kooskõlas artikliga 19. Komisjon edastab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    291

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 71 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 8 lõikes 4, artikli 12 lõikes 7, artikli 22 lõikes -1, artikli 42 lõikes 4, artikli 51 lõikes 3 ja artikli 75 lõikes 2a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 4, artikli 12 lõikes 7, artikli 22 lõikes -1, artikli 42 lõikes 4, artikli 51 lõikes 3 ja artikli 75 lõikes 2a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetele iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 8 lõike 4, artikli 12 lõike 7, artikli 22 lõike -1, artikli 42 lõike 4, artikli 51 lõike 3 ja artikli 75 lõike 2a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    292

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seda kohaldatakse alates komisjoni kindlaks määratud kuupäevast pärast seda, kui

2.  Seda kohaldatakse [üks aasta pärast jõustumise kuupäeva], välja arvatud artikkel 5, artikli 8 lõige 4, artikli 9 lõige 1, artikli 12 lõige 7, artikli 15 lõiked 5 ja 6, artikli 20 lõiked 3 ja 4, artikli 22 lõige -1, artikli 32 lõiked 5 ja 7, artikli 34 lõige 3, artikli 36 lõige 5, artikli 38 lõige 3, artikli 42 lõige 4, artikli 51 lõige 3, artikli 59 lõige 4, artikli 60 lõige 6, artikli 71 lõige 6 ja artikli 75 lõige 2a, mida kohaldatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Muudatusettepanek    293

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  on vastu võetud vajalikud rakendusmeetmed;

välja jäetud

Muudatusettepanek    294

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  liikmesriigid on komisjonile teatanud, et nad on võtnud vajalikud tehnilised ja õiguslikud meetmed SISi andmete töötlemiseks ja täiendava teabe vahetamiseks vastavalt käesolevale määrusele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    295

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  amet on teavitanud komisjoni kõigi CS-SISi ning CS-SISi ja N.SISi koostalitlusega seotud testimistegevuste lõpuleviimisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    296

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 71 a käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva muutmise kohta.


SELETUSKIRI

Taustteave

Kuigi praeguse Schengeni infosüsteemi II („SIS II“) õigusraamistik lepiti kokku 2006./2007. aastal, muutus see kohaldatavaks alles 9. aprillil 2013. aastal, kui SIS II süsteem oli valmis.

Selle ülimalt kahetsusväärse hilinemise järel, millega kaasnesid oodatust kaheksa korda suuremad investeeringud, on SIS II-st siiski arenenud välja Euroopa edulugu. Nagu komisjoni hindamisaruanne ja SIS II statistika näitavad, on hoiatusteadete ja päringutabamuste arv pidevalt kasvanud.

Siiski on liikmesriikidel veel palju arenguruumi. Käesolevate ettepanekutega kaasnev hinnang ja hindamised ning soovitused Schengeni hindamismehhanismi kohta osutavad mõnikord tõsistele probleemidele seoses SIS II õigusraamistiku rakendamata jätmise või valesti rakendamisega. Need ulatuvad andmekvaliteedi probleemidest, lõppkasutajate koolitamise puudusest ebapiisava teabeni hoiatusteadete ja hilinemiste kohta SIRENE büroodes, kes võtavad meetmeid päringutabamuse järel. See on eriti murettekitav seoses terrorismiga.

SISi hinnatakse korrapäraselt ja käesolevad uued ettepanekud koos muudatusettepanekutega käesolevas projektis on selle kajastus. Raportöör kutsub aga liikmesriike üles viima kiiresti ellu kõik soovitused, mis on neile suunatud, ja võtma kõik meetmed, et kasutada viivitamata täiel määral ära funktsioone, mida SIS II selle õigusraamistiku kohaselt pakub.

Raportööri seisukoht uute ettepanekute küsimuses

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepanekute üle, sest need tugevdavad veelgi SISi, rõhutades selle tõeliselt euroopalikku laadi, säilitades selle põhiomadused ja käsitledes mõnda selle puudustest riiklikul tasandil.

Raportöör leiab siiski, et teha saab täiendavaid parandusi, ja esitab käesolevas raporti projektis sel eesmärgil mitmeid muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekuid saab rühmitada järgmiste peamiste pealkirjade alla.

Ülesehitus

Raportöör on täiel määral teadlik tõsiasjast, et struktuuriliselt tuleb süsteemi tugevdada, et võimaldada sel toime tulla aina suurema hulga sisestatavate andmetega, eelkõige biomeetriliste andmete, uute otsingufunktsioonide ja rohkemate kasutajatega. On selge, et peamise Euroopa õiguskaitse ja piiride suuremahulise IT-süsteemina peab see olema lõppkasutajatele kogu aeg usaldusväärselt kättesaadav. Raportöör kahtleb siiski, kas komisjoni kavandatud lahendus, see tähendab riikliku koopia kõigile liikmesriikidele kohustuslikuks muutmine, on õige tee. Parlament on alati olnud skeptiline riiklike ja ka tehniliste koopiate suhtes, peamiselt neile omaste andmekaitsele ja turvalisusele tekkivate riskide tõttu. Vaatamata sellele aktsepteeris parlament kompromissina – ja aktsepteerib ikka veel –, et neil liikmesriikidel, kes tahavad riiklikku koopiat, on võimalus see saada. Mida parlament ei saa aktsepteerida, on selle kohustuse kehtestamine neile, kes seda ei soovi. Pärast SIS II õigusraamistikus kokkuleppimist tehti palju jõupingutusi ja kulutati raha nõuetekohaselt toimiva keskse süsteemini jõudmiseks. Raportöör on sügavalt veendunud, et teha tuleks edasisi jõupingutusi, et tagada süsteemi pidev kättesaadavus sellel tasandil. Raportöör teeb seetõttu rea muudatusettepanekuid, millega üritatakse tõhustada veelgi keskse süsteemi kättesaadavust ja suutlikkust lõppkasutajate jaoks. Eelkõige peaks CS-SIS sisaldama täiendavat koopiat ja varusüsteem peaks kogu aeg aktiivselt toimima. Samamoodi tuleks kaaluda SISi usaldusväärsuse ja turvalisuse suurendamist, dubleerides kõiki ülesehituse peamisi elemente, sealhulgas sideinfrastruktuuri. Lõpuks, eu-LISAst peaks saama ainus sideinfrastruktuuri eest vastutav osapool.

Juurdepääs süsteemile

Komisjon kavandab tõhustatud juurdepääsuvõimaluste pakkumist mitmele Euroopa ametitele. Kuigi raportöör nõustub nende ettepanekutega, esitas ta siiski mitmeid muudatusettepanekuid, millega üritatakse määratleda vastavate ametite olemasolevatele volitustele viidates täpsemalt asjaoludele, mille korral SISi andmetele võib juurde pääseda. Samuti teeb ta ettepaneku suurendada selles suhtes tagatisi nii eelneva koolituse, logimise kui ka järelevalve mõttes.

Raportöör on sügavalt veendunud süsteemi lisaväärtuses ja tunnistab vajadust käsitleda uusi turvaprobleeme. Nimelt juurdepääsu tagamist kõigile asjaomastele riiklikele pädevatele asutustele. Kõnealune juurdepääs peaks siiski sõltuma kõigist andmekaitse valdkonna õigusnormidest, mis on kohaldatavad neile asutustele, ja järelevalveasutuste võimalusest kontrollida õigusnormide korrektset kohaldamist, sealhulgas Schengeni hindamismehhanismi abil.

Andmeturve

SISis sisalduvate andmete laadi arvestades peab andmeturve olema võtmetähtsusega eesmärk. Raportöör tunnistab, et eu-LISA ja liikmesriigid teevad selles vallas palju jõupingutusi. Sellele vaatamata peaks välise teenuseosutaja kaudu SISi häkkimise juhtum Taanis olema meeldetuletuseks suurendada selles suhtes jõupingutusi. Raportöör väljendab heameelt komisjoni kavandatavate uute turvaintsidente puudutavate sätete üle. Ta teeb ettepaneku mõne selle sätte muutmise kohta, eriti seoses koostööga eri institutsiooniliste osaliste ja liikmesriikide vahel. Samuti soovitab ta Taani juhtumit meeles pidades, et liikmesriigid ja eu-LISA peaksid jälgima tähelepanelikult töövõtjate tegevust. Lõpuks lisatakse mõni täiendav nõudmine andmeturbe valdkonnas kooskõlas teiste suuremahuliste IT-süsteemidega.

Andmekaitse

Andmekaitse SISi jaoks on keerukas selle kahesuguse laadi tõttu rände- ja õiguskaitse andmebaasina. Lisaks kohaldatakse selle eri kasutajatele Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil mitmesuguseid erinevaid õigusnorme. Tuleb aga teha kõik jõupingutused, et kindlustada asjakohased tagatised, mis on ka piisavalt tugevad, et pidada vastu igapäevasele kasutamisele. Selle saavutamine on süsteemi tervikluse ja õiguspärasuse jaoks sama oluline kui on selle õnnestumised. Seetõttu tehakse ettepanekud mitmete muudatuste kohta, mille eesmärk on peamiselt selgitada, mis on kohaldatavad eeskirjad. Lisaks tugevdatakse mitut sätet ja viiakse rohkem vastavusse ELi andmekaitse raamistikuga.

Konkreetsed muudatused hoiatusteadete valdkonnas

Raportöör väljendab üldiselt heameelt muudatuste üle, mida komisjon kavandab hoiatusteadete sätete kohta politsei- ja õigusalase koostöö eesmärgil. Eelkõige uue hoiatusteate kehtestamine tundmatu tagaotsitava isiku kindlakstegemiseks ja päringud biomeetriliste andmete alusel (XI peatükk), nagu ka parandatud hoiatusteated teadmata kadunud isikute kohta. Raportöör on aga sügavalt veendunud, et teha saab parandusi, et tagada rohkem meetmeid liikmesriikide vahel ja Europoliga.

Selles suhtes saab Europol pakkuda kiiret ja kvaliteetset ööpäevaringselt teavet ja pakkuda tuge liikmesriikidele, kellel on terrorismis kahtlustatavate kohta päringutabamusi. Ümberpöördult saab Europol samuti pakkuda paremat tuge, kui tal on – elavat – teavet selle kohta, mis kohapeal toimub, ja seda tuleb alati teha, järgides täiel määral kohaldatavat Euroopa andmekaitse õigusraamistikku.

Teisest küljest saab SIS tuua meie kodanikele turvalisust ainult niivõrd, kuivõrd liikmesriigid sisestavad vajaliku teabe süsteemi ja jälgivad võetavat meedet. Seetõttu pooldab raportöör kavandatud kontrolli uurimise eesmärgil, kuid arvestades selle laadi, on veendunud, et see peaks olema kohustuslik, järgides kõiki riiklikke menetluslikke tagatisi. Paralleelselt sellega peaksid liikmesriigid esitama piisavalt teavet, et võimaldada täideviiva liikmesriigi pädevatel asutustel tegutseda. Raportöör tugevdab seega liikmesriikidelt nõutavat teavet.

Oma hübriidse laadi tõttu saab SIS ühtlasi aidata kaasa ohustatud inimeste paremale kaitsmisele. Saatjata lapsed, kes ületavad liidu piire, on eriti haavatavas olukorras ja neist võivad saada inimkaubanduse ning eri liiki ärakasutamise ohvrid. Nagu Europol märkis, on 10 000 nendest lastest „kadunud“. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku luua uus teadmata kadunud isikute alakategooriad, kus tuleb neid lapsi sõnaselgelt mainida.

Uute sätete jõustumine

Schengeni ala on praegu asetatud keerulisse olukorda. Terrorism ja ränne on viinud pikendatud piirikontrollideni sisepiiridel, tekitades uusi raskusi, mida tuleb kiiresti käsitleda. Raportöör leiab seetõttu, et praegu on SIS selle võti ja võib anda lahendusi. Ettepanekud tuleks seetõttu nii kiiresti kui võimalik vastu võtta, sest me täiustame suurimat, kõige paremini rakendatud ja kõige enam kasutatavat tsentraliseeritud Euroopa infosüsteemi ning seega pakume konkreetseid ja vahetuid lahendusi probleemidele, mis puudutavad Euroopa kodanikke. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku, et uut õigusraamistikku tuleks hakata kohaldama üks aasta pärast jõustumist. Lisada tuleks kindlaks määratud tähtaeg, et vältida pikka viivitust, mis leidis aset SIS II õigusraamistiku puhul.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös

Viited

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

3

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Esitamise kuupäev

10.11.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave