Postup : 2016/0409(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0349/2017

Predkladané texty :

A8-0349/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0413

SPRÁVA     ***I
PDF 1430kWORD 229k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ

(COM(2016)0883 – C8‑0530/2016 – 2016/0409(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Carlos Coelho

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ

(COM(2016)0883 – C8‑0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0883),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0530/2016)),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0349/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Skutočnosť, že legislatívny základ potrebný na úpravu SIS pozostáva zo samostatných nástrojov, neovplyvňuje zásadu, že SIS predstavuje jednotný informačný systém, ktorý by mal fungovať ako taký. Určité ustanovenia uvedených nástrojov by preto mali byť totožné.

(5)  Skutočnosť, že legislatívny základ potrebný na úpravu SIS pozostáva zo samostatných nástrojov, neovplyvňuje zásadu, že SIS predstavuje jednotný informačný systém, ktorý by mal fungovať ako taký. Určité ustanovenia uvedených nástrojov by preto mali byť totožné, zatiaľ čo iné ustanovenia by sa mali líšiť, najmä pokiaľ ide o orgány oprávnené na prístup k údajom obsiahnutým v SIS. V plnej miere by sa mali zaručiť pravidlá ochrany osobných údajov, najmä zásada obmedzenia účelu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Je nevyhnutné vymedziť ciele SIS, jeho technickú architektúru a financovanie, stanoviť pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky a používania medzi koncovými bodmi a určiť povinnosti, kategórie údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účel, na ktorý sa údaje majú vkladať, kritériá na ich vkladanie, orgány, ktoré majú k údajom povolený prístup, využívanie biometrických identifikačných znakov a ďalšie pravidlá upravujúce spracúvanie údajov.

(6)  Je nevyhnutné vymedziť ciele SIS, jeho technickú architektúru a financovanie, stanoviť pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky a používania medzi koncovými bodmi a určiť povinnosti, kategórie údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účel, na ktorý sa údaje majú vkladať, kritériá na ich vkladanie, pravidlá vymazávania zápisov, orgány, ktoré majú k údajom povolený prístup, využívanie biometrických identifikačných znakov a ďalšie pravidlá upravujúce ochranu a spracúvanie údajov.

Odôvodnenie

V tomto nariadení by sa mali stanoviť aj pravidlá vymazávania zbytočných zápisov a ochrany údajov týkajúce sa SIS.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Príslušné orgány by mali mať možnosť vkladať do SIS osobitné informácie týkajúce sa všetkých špecifických, objektívnych a telesných znakov osoby, ktoré sa nemenia. Tieto informácie môžu súvisieť s takými znakmi, ako sú pírsing, tetovanie, znamienka, jazvy a podobne. Podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a údaje vložené do SIS by však nemali odhaliť citlivé informácie o osobe, ako sú etnický pôvod, náboženské vyznanie, zdravotné postihnutie, rodová príslušnosť alebo sexuálna orientácia.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  SIS zahŕňa centrálny systém (centrálny SIS) a vnútroštátne systémy s úplnou alebo čiastočnou kópiou databázy SIS. Keďže SIS je najdôležitejší nástroj na výmenu informácií v Európe, je potrebné zabezpečiť jeho neprerušenú prevádzku na centrálnej, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Každý členský štát by mal preto zriadiť čiastočnú alebo úplnú kópiu databázy SIS a vytvoriť svoj záložný systém.

(7)  SIS zahŕňa centrálny systém (centrálny SIS) a vnútroštátne systémy, ktoré môžu obsahovať úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS. Keďže SIS je najdôležitejší nástroj na výmenu informácií v Európe, je potrebné zabezpečiť jeho neprerušenú prevádzku na centrálnej, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Z tohto dôvodu by mal existovať spoľahlivý spoločný záložný systém centrálneho SIS (aktívno-aktívne riešenie), ktorým by sa zaistila stála dostupnosť údajov SIS pre koncových používateľov v prípade zlyhania, modernizácie alebo údržby centrálneho systému a záložná komunikačná infraštruktúra. Sú potrebné značné investície na posilnenie a zlepšenie centrálneho systému, jeho záložných systémov a komunikačnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Je nevyhnutné udržiavať príručku, v ktorej sa stanovia podrobné pravidlá výmeny určitých doplňujúcich informácií v súvislosti s opatreniami, ktoré sa majú vykonať na základe zápisu. Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť vnútroštátne orgány v každom členskom štáte (útvar SIRENE).

(8)  Je nevyhnutné udržiavať príručku, v ktorej sa stanovia podrobné pravidlá výmeny určitých doplňujúcich informácií v súvislosti s opatreniami, ktoré sa majú vykonať na základe zápisu (príručka SIRENE). Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť vnútroštátne orgány v každom členskom štáte (útvar SIRENE) rýchlo a efektívne. V prípade zápisov o teroristických trestných činoch alebo deťoch by útvary SIRENE mali konať ihneď.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby sa zachovala efektívna výmena doplňujúcich informácií týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať, uvedených v zápisoch, je vhodné posilniť fungovanie útvaru SIRENE stanovením požiadaviek, ktoré sa týkajú dostupných zdrojov, odbornej prípravy používateľov a času odozvy na žiadosti o informácie od iných útvarov SIRENE.

(9)  Aby sa zabezpečila efektívna výmena doplňujúcich informácií týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať, uvedených v zápisoch, je vhodné posilniť fungovanie útvaru SIRENE stanovením požiadaviek, ktoré sa týkajú dostupných zdrojov, odbornej prípravy používateľov a času odozvy na žiadosti o informácie od iných útvarov SIRENE.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Aby bolo možné plne využiť funkcie SIS, členské štáty by mali zabezpečiť, že koncoví používatelia a zamestnanci útvarov SIRENE pravidelne absolvujú odbornú prípravu, a to aj v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov. V spolupráci s vnútroštátnym útvarom SIRENE by sa mali vytvoriť vnútroštátne normy pre odbornú prípravu koncových používateľov v oblasti zásad kvality údajov a jej praktických aspektov. Členské štáty by mali požiadať zamestnancov útvarov SIRENE, aby pomohli vyškoliť všetky orgány, ktoré vkladajú zápisy, a to so zameraním na kvalitu údajov a maximálne využívanie SIS. Odborná príprava by sa mala realizovať v súlade s príručkou školiteľov SIRENE. Útvary SIRENE by mali v rámci možností organizovať aj výmeny zamestnancov s inými útvarmi SIRENE aspoň raz ročne. Členské štáty sa povzbudzujú, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom zabrániť strate zručností a skúseností pre fluktuáciu zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do SIS, agentúra by mala prevziať zodpovednosť za posilnenie kvality údajov zavedením centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.

(11)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do SIS, agentúra by mala prevziať zodpovednosť za posilnenie kvality údajov zavedením centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom. S cieľom ďalej zvyšovať kvalitu údajov v SIS by agentúra takisto mala poskytovať odbornú prípravu v oblasti používania SIS, a to vnútroštátnym orgánom zodpovedným za odbornú prípravu a v rámci možností zamestnancom útvaru SIRENE a koncovým používateľom. Takáto odborná príprava by sa mala zameriavať najmä na opatrenia na zvýšenie kvality údajov SIS.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Agentúra by mala byť schopná vybudovať moderné kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii, Europolu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania SIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa trestných činov bez toho, aby sa narušila integrita údajov. Preto by sa mal zriadiť centrálny štatistický register. Žiadne vytvorených štatistík nesmú obsahovať osobné údaje.

(12)  Agentúra by mala byť schopná vybudovať moderné kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Europolu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania SIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby sa narušila integrita údajov. Preto by sa mal zriadiť centrálny štatistický register. Žiadne zo štatistík uchovávaných v registri alebo vytvorených registrom nesmú obsahovať osobné údaje, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011a.

 

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V SIS by mali byť uvedené ďalšie kategórie údajov, ktoré umožnia koncovým používateľom bezodkladne prijímať informované rozhodnutia na základe zápisu. Kategórie údajov, ktoré sa týkajú osôb, by tak mali zahŕňať odkaz na doklad totožnosti alebo osobné identifikačné číslo a kópiu takéhoto dokladu, ak je k dispozícii, aby sa zjednodušila identifikácia osôb a zistili sa viacnásobné totožnosti.

(13)  V SIS by mali byť uvedené ďalšie kategórie údajov, ktoré umožnia koncovým používateľom bezodkladne prijímať informované rozhodnutia na základe zápisu. Zápis by tak mal obsahovať odkaz na doklad totožnosti alebo osobné identifikačné číslo a farebnú kópiu takéhoto dokladu, ak je k dispozícii, aby sa zjednodušila identifikácia a zistili sa viacnásobné totožnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  SIS by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. Z toho istého hľadiska by mal SIS umožňovať spracovanie údajov týkajúcich sa osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá (s cieľom zabrániť nepríjemnostiam vyplývajúcim z nesprávneho určenia ich totožnosti), pričom sa musia stanoviť vhodné záruky – konkrétne súhlas dotknutej osoby a dôsledné obmedzenie účelov, na ktoré sa môžu takéto údaje v súlade s právnymi predpismi spracúvať.

(15)  SIS by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. Akékoľvek vloženie a používanie fotografií, podôb tváre, daktyloskopických údajov alebo DNA nesmie prekračovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie sledovaného cieľa, musí byť povolené podľa práva Únie, musí sa pri tom zabezpečiť dodržiavanie základných práv vrátane záujmu dieťaťa, ako aj súlad s príslušnými ustanoveniami o ochrane údajov stanovenými v právnych nástrojov týkajúcich sa SIS, v nariadení (EÚ) 2016/679 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6801a. Z toho istého hľadiska by mal SIS umožňovať spracovanie údajov týkajúcich sa osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá (s cieľom zabrániť nepríjemnostiam vyplývajúcim z nesprávneho určenia ich totožnosti), pričom sa musia stanoviť vhodné záruky – konkrétne súhlas dotknutej osoby a dôsledné obmedzenie účelov, na ktoré sa môžu takéto osobné údaje v súlade s právnymi predpismi spracúvať.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Členské štáty by mali vykonať potrebné technické opatrenia, aby vždy, keď sú koncoví používatelia oprávnení vykonávať vyhľadávanie vo vnútroštátnej policajnej alebo imigračnej databáze, takisto vyhľadávali súbežne v SIS v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68045. Tým sa zabezpečí fungovanie SIS ako hlavného kompenzačného opatrenia v priestore bez kontroly na vnútorných hraniciach a umožní sa lepšie zohľadnenie cezhraničného rozmeru trestnej činnosti a mobility jej páchateľov.

(16)  Členské štáty by mali vykonať potrebné technické opatrenia, aby vždy, keď sú koncoví používatelia oprávnení vykonávať vyhľadávanie vo vnútroštátnej policajnej alebo imigračnej databáze, takisto vyhľadávali súbežne v SIS pri plnom dodržiavaní článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68045 a článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/679. Tým sa zabezpečí fungovanie SIS ako hlavného kompenzačného opatrenia v priestore bez kontroly na vnútorných hraniciach a umožní sa lepšie zohľadnenie cezhraničného rozmeru trestnej činnosti a mobility jej páchateľov.

__________________

__________________

45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť podmienky na používanie daktyloskopických údajov a podôb tváre na účely identifikácie. Využívanie podôb tváre v SIS na účely identifikácie by malo takisto prispieť k zabezpečeniu konzistentnosti v rámci postupov pri hraničnej kontrole, pri ktorých sa vyžaduje zistenie a overenie totožnosti pomocou odtlačkov prstov a podôb tváre. Vyhľadávanie pomocou daktyloskopických údajov by malo byť povinné v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa totožnosti osoby. Podoby tváre by sa mali používať na účely zistenia totožnosti len v kontexte riadnych hraničných kontrol v samoobslužných kioskoch a elektronických bránach.

(17)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť podmienky na používanie daktyloskopických údajov, fotografií a podôb tváre na účely identifikácie. Využívanie daktyloskopických údajov a podôb tváre v SIS na účely identifikácie by malo takisto prispieť k zabezpečeniu konzistentnosti v rámci postupov pri hraničnej kontrole, pri ktorých sa vyžaduje zistenie a overenie totožnosti pomocou odtlačkov prstov a podôb tváre. Vyhľadávanie pomocou daktyloskopických údajov by malo byť povinné v prípade, ak totožnosť osoby nemožno zistiť žiadnym iným spôsobom. S cieľom overiť, či daná osoba už nie je zapísaná v SIS pod inou totožnosťou alebo iným zápisom, by sa pred vložením nového zápisu malo umožniť vykonať vyhľadávanie pomocou odtlačkov prstov. Podoby tváre by sa mali používať na účely zistenia totožnosti len v kontexte riadnych hraničných kontrol v samoobslužných kioskoch a elektronických bránach.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Zavedenie automatizovanej služby identifikácie odtlačkov prstov v rámci SIS dopĺňa existujúci prümský mechanizmus na vzájomný cezhraničný prístup online k určeným vnútroštátnym databázam DNA a automatizovaným systémom identifikácie odtlačkov prstov46. Prümský mechanizmus umožňuje vzájomné prepojenie vnútroštátnych systémov identifikácie odtlačkov prstov, takže členský štát môže požiadať o zistenie, či je páchateľ trestného činu, ktorého odtlačky sa našli, známy v niektorom inom členskom štáte. V rámci prümského mechanizmu je možné overiť, či je osoba, ktorej patria odtlačky prstov, známa v jednom časovom bode, preto ak sa páchateľ stane známy v niektorom z členských štátov neskôr, nemusí ho vyhľadávanie nevyhnutne zachytiť. Vyhľadávanie odtlačkov v SIS umožňuje aktívne vyhľadávanie páchateľa. Malo by tak byť možné vložiť do SIS odtlačky prstov neznámeho páchateľa za predpokladu, že osobu, ktorej odtlačky prstov patria, je možné s vysokou pravdepodobnosťou označiť za páchateľa závažného trestného činu alebo teroristického činu. Takáto situácia nastáva predovšetkým vtedy, keď sa odtlačky nájdu na zbrani alebo inej veci použitej na spáchanie trestného činu. Samotná prítomnosť odtlačkov prstov na mieste činu by sa nemala považovať za ukazovateľ vysokej pravdepodobnosti, že odtlačky prstov patria páchateľovi. Ďalším predpokladom na vytvorenie takéhoto zápisu by malo byť, že totožnosť páchateľa nie je možné stanoviť pomocou žiadnych iných vnútroštátnych, európskych ani medzinárodných databáz. Ak sa pri takomto vyhľadávaní odtlačkov prstov nájde potenciálna zhoda, mal by členský štát vykonať ďalšie kontroly pomocou odtlačkov prstov, prípadne so zapojením odborníkov v oblasti daktyloskopie, aby sa zistilo, či odtlačky uložené v SIS patria danej osobe, a mal by stanoviť totožnosť danej osoby. Tieto postupy by sa mali riadiť vnútroštátnym právom. Identifikácia „neznámej hľadanej osoby“ v systéme SIS ako osoby, ktorej patria odtlačky prstov, môže výrazne prispieť k vyšetrovaniu a môže viesť k zadržaniu, ak sú splnené všetky podmienky pre zadržanie.

(18)  Zavedenie automatizovanej služby identifikácie odtlačkov prstov v rámci SIS dopĺňa existujúci prümský mechanizmus na vzájomný cezhraničný prístup online k určeným vnútroštátnym databázam DNA a automatizovaným systémom identifikácie odtlačkov prstov46. Prümský mechanizmus umožňuje vzájomné prepojenie vnútroštátnych systémov identifikácie odtlačkov prstov, takže členský štát môže požiadať o zistenie, či je páchateľ trestného činu, ktorého odtlačky sa našli, známy v niektorom inom členskom štáte. V rámci prümského mechanizmu je možné overiť, či je osoba, ktorej patria odtlačky prstov, známa v jednom časovom bode, preto ak sa páchateľ stane známy v niektorom z členských štátov neskôr, nemusí ho vyhľadávanie nevyhnutne zachytiť. Vyhľadávanie daktyloskopických údajov v SIS umožňuje aktívne vyhľadávanie páchateľa. Malo by tak byť možné vložiť do SIS daktyloskopické údaje neznámeho páchateľa za predpokladu, že osobu, ktorej daktyloskopické údaje patria, je možné s veľmi vysokou pravdepodobnosťou označiť za páchateľa závažného trestného činu alebo teroristického činu. Takáto situácia nastáva predovšetkým vtedy, keď sa daktyloskopické údaje nájdu na zbrani alebo inej veci použitej na spáchanie trestného činu. Samotná prítomnosť daktyloskopických údajov na mieste činu by sa nemala považovať za ukazovateľ vysokej pravdepodobnosti, že daktyloskopické údaje patria páchateľovi. Ďalším predpokladom na vytvorenie takéhoto zápisu by malo byť, že totožnosť páchateľa nie je možné stanoviť pomocou žiadnych iných vnútroštátnych, európskych ani medzinárodných databáz. Ak sa pri takomto vyhľadávaní odtlačkov prstov nájde potenciálna zhoda, mal by členský štát vykonať ďalšie kontroly pomocou odtlačkov prstov, prípadne so zapojením odborníkov v oblasti daktyloskopie, aby sa zistilo, či odtlačky uložené v SIS patria danej osobe, a mal by stanoviť totožnosť danej osoby. Tieto postupy by sa mali riadiť vnútroštátnym právom. Identifikácia „neznámej hľadanej osoby“ v systéme SIS ako osoby, ktorej patria odtlačky prstov, môže výrazne prispieť k vyšetrovaniu a môže viesť k zatknutie, ak sú splnené všetky podmienky pre zadržanie.

__________________

__________________

46 Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1) a rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

46 Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1) a rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Malo by byť možné porovnať odtlačky nájdené na mieste činu s odtlačkami uloženými v SIS, ak je možné s vysokou pravdepodobnosťou stanoviť, že patria páchateľovi závažného trestného činu alebo teroristického činu. Závažným trestným činom by mali byť trestné činy uvedené v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV47 a teroristickým trestným činom by mali byť trestné činy stanovené vo vnútroštátnom práve uvedené v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV48.

(19)  Malo by byť možné porovnať úplné alebo neúplné súbory odtlačkov prstov alebo odtlačkov dlaní nájdených na mieste činu s daktyloskopickými údajmi uloženými v SIS, ak je možné s veľmi vysokou pravdepodobnosťou stanoviť, že patria páchateľovi závažného trestného činu alebo teroristického činu, a to za predpokladu, že príslušné orgány nie sú schopné stanoviť totožnosť osoby pomocou akejkoľvek inej vnútroštátnej databázy, databázy Únie alebo medzinárodnej databázy.

__________________

 

47 Rámcové rozhodnutie Rady (2002/584/SVV) z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

48 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V prípadoch, keď nie sú k dispozícii daktyloskopické údaje by malo byť možné pridať profil DNA, ku ktorému by mali mať prístup len oprávnení používatelia. Profily DNA by mali slúžiť na uľahčenie identifikácie nezvestných osôb, ktoré potrebujú ochranu, a obzvlášť nezvestných detí, vrátane možnosti využiť na uľahčenie identifikácie profily DNA rodičov alebo súrodencov. Údaje o DNA by nemali obsahovať označenie rasového pôvodu.

(20)  V malom množstve jasne vymedzených prípadov, keď nie sú k dispozícii daktyloskopické údaje, by malo byť možné pridať profil DNA, ku ktorému by mali mať prístup len oprávnení používatelia. Profily DNA by mali slúžiť na uľahčenie identifikácie nezvestných osôb, ktoré potrebujú ochranu, a obzvlášť nezvestných detí, vrátane možnosti využiť na uľahčenie identifikácie profily DNA rodičov alebo súrodencov. Údaje o DNA by nemali obsahovať označenia rasového pôvodu ani zdravotné informácie ani odhaľovať iné citlivé údaje.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  SIS by mal obsahovať zápisy o nezvestných osobách s cieľom zabezpečiť ich ochranu alebo zabrániť ohrozeniu verejnej bezpečnosti. Vydávanie zápisov v SIS, ktorý sa týkajú detí ohrozených únosom (t. j. s cieľom zabrániť budúcej ujme, ku ktorej ešte nedošlo, ako napríklad v prípade detí ohrozených únosom rodičmi), by malo byť obmedzené, a preto je vhodné zaviesť jednoznačné a primerané záruky. V prípade detí by mali tieto zápisy a zodpovedajúce postupy slúžiť záujmu dieťaťa s ohľadom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie a na Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.

(23)  SIS by mal obsahovať zápisy o nezvestných osobách s cieľom zabezpečiť ich ochranu alebo zabrániť ohrozeniu verejnej bezpečnosti. Vydávanie zápisov v SIS, ktoré sa týkajú detí ohrozených únosom (t. j. s cieľom zabrániť budúcej ujme, ku ktorej ešte nedošlo, ako napríklad v prípade detí ohrozených únosom alebo premiestnených z členského štátu na účely mučenia, sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia alebo ktoré sa stali obeťami činností uvedených v článkoch 6 až 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/5411a), by malo byť obmedzené. Je preto vhodné zaviesť jednoznačné a primerané záruky vrátane vrátane vloženia takéhoto zápisu iba na základe rozhodnutia súdneho orgánu. V prípade detí by mali tieto zápisy a zodpovedajúce postupy slúžiť záujmu dieťaťa v súlade s článkom 24 Charty základných práv Európskej únie a článkom 3 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989. Rozhodnutia orgánov presadzovania práva o opatreniach, ktoré sa majú vykonať na základe zápisu týkajúceho sa dieťaťa, by sa mali prijať v spolupráci s orgánmi ochrany detí. Mala by byť informovaná vnútroštátna horúca linka pre prípady nezvestných detí.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa detí, ktoré sú v ohrození, pri posudzovaní toho, či existuje konkrétne a zjavné riziko, že dieťa môže byť nezákonne a bezprostredne premiestnené z členského štátu, by príslušný justičný orgán mal zohľadniť osobnú situáciu dieťaťa a prostredie, ktorému je vystavené.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Malo by sa začleniť nové opatrenie pre prípady osôb podozrivýchterorizmu a závažnej trestnej činnosti, ktoré by umožnilo, aby bola osoba, ktorá je podozrivá zo spáchania závažného trestného činu alebo v prípade ktorej existuje dôvod domnievať sa, že spácha závažný trestný čin, predvedenávypočutá, aby členský štát, ktorý vydal zápis, získal čo najpodrobnejšie informácie. Toto nové opatrenie by nemalo zahŕňať prehliadku danej osoby ani jej zadržanie. Malo by však poskytnúť dostatok informácií na rozhodnutie o ďalšom postupe. Závažným trestným činom by mali byť trestné činy uvedené v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV.

(24)  Bez toho, aby boli dotknuté práva podozrivých a obvinených osôb, najmä ich právo na prístup k obhajcovi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ1a, malo by sa začleniť nové opatrenie pre prípady, keď je na základe jasnej indície osoba podozrivátoho, že má v úmysle spáchať alebo pácha závažný trestný čin, alebo keď sú príslušné informácie potrebné na výkon trestnej sankcie uloženej osobe, ktorá bola odsúdená za závažný trestný čin, alebo keď existuje dôvod domnievať sa, že daná osoba spácha závažný trestný čin, s cieľom umožniť predvedenievypočutie danej osoby, aby členský štát, ktorý vydal zápis, získal čo najpodrobnejšie informácie (zisťovacia kontrola). Toto nové opatrenie by nemalo zahŕňať prehliadku danej osoby ani jej zatknutie. Malo by však poskytnúť dostatok informácií na rozhodnutie o ďalšom postupe.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Členskému štátu by sa malo umožniť pridať k zápisu označenie nazývané indikátor nevykonateľnosti s cieľom označiť, že opatrenie, ktoré sa má prijať na základe zápisu, sa nevykoná na jeho území. Ak sa vydajú zápisy na účely zadržania a následného odovzdania, žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia by sa nemalo vykladať tak, aby sa odchyľovalo od ustanovení rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV alebo aby bránilo jeho uplatňovaniu. Rozhodnutie o označení zápisu indikátorom nevykonateľnosti by malo byť založené len na dôvodoch odmietnutia uvedených v danom rámcovom rozhodnutí.

(26)  Členskému štátu by sa malo umožniť pridať k zápisu označenie nazývané indikátor nevykonateľnosti s cieľom označiť, že opatrenie, ktoré sa má prijať na základe zápisu, sa nevykoná na jeho území, a to aj v prípade zápisov na účely zisťovacích kontrol. Ak sa vydajú zápisy na účely zatknutia a následného odovzdania, žiadne ustanovenie tohto nariadenia by sa nemalo vykladať tak, aby sa odchyľovalo od ustanovení rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV alebo aby bránilo jeho uplatňovaniu. Rozhodnutie o označení zápisu indikátorom nevykonateľnosti by malo byť založené len na dôvodoch odmietnutia uvedených v danom rámcovom rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Zápisy by sa nemali uchovávať v SIS dlhšie, ako je čas potrebný na splnenie účelu, na ktorý boli vydané. Aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre rôzne orgány zapojené do spracovania údajov o osobách na rôzne účely, je vhodné zosúladiť obdobie uchovávania zápisov o osobách s obdobiami uchovávania plánovanými na účely návratu a neoprávneného pobytu. Členské štáty okrem toho pravidelne predlžujú dátum uplynutia platnosti zápisov o osobách, ak nebolo možné vykonať požadované opatrenie v rámci pôvodného obdobia. Obdobie uchovávania zápisov o osobách by preto malo byť najviac päť rokov. Zápisy o osobách by sa mali vo všeobecnosti zo SIS automaticky vymazať po uplynutí piatich rokov okrem zápisov vydaných na účely diskrétnych, špecifických a zisťovacích kontrol, ktoré by sa mali vymazať po jednom roku. Zápisy o veciach vložené na účely diskrétnych, zisťovacích alebo špecifických kontrol by sa mali zo SIS automaticky vymazať po uplynutí jedného roka, pretože sa vždy týkajú osôb. Zápisy o veciach na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní by sa mali zo SIS automaticky vymazať po uplynutí piatich rokov, pretože po tomto období je pravdepodobnosť, že sa nájdu, veľmi nízka a ich hospodárska hodnota sa výrazne znížila. Zápisy o vydaných a nevyplnených dokladoch totožnosti by sa mali uchovávať počas 10 rokov, pretože obdobie platnosti dokladov je v čase vydania 10 rokov. Rozhodnutia o uchovaní zápisov o osobách by mali vychádzať z komplexného posúdenia jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali preskúmať zápisy o osobách v rámci vymedzeného obdobia a viesť štatistiku o počte zápisov o osobách, v prípade ktorých sa predĺžilo obdobie uchovávania.

(29)  Zápisy by sa nemali uchovávať v SIS dlhšie, ako je čas potrebný na splnenie konkrétneho účelu, na ktorý boli vydané. Lehota na preskúmanie zápisov o osobách by preto mala byť najviac tri roky. Zápisy o osobách by sa mali vo všeobecnosti zo SIS vymazať po uplynutí troch rokov okrem zápisov vydaných na účely diskrétnych, špecifických a zisťovacích kontrol, ktoré by sa mali vymazať po jednom roku. Zápisy o veciach vložené na účely diskrétnych, zisťovacích alebo špecifických kontrol by sa mali zo SIS automaticky vymazať po uplynutí jedného roka, pretože sa vždy týkajú osôb. Zápisy o veciach na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní by sa mali zo SIS automaticky vymazať po uplynutí piatich rokov, pretože po tomto období je pravdepodobnosť, že sa nájdu, veľmi nízka a ich hospodárska hodnota sa výrazne znížila. Zápisy o vydaných a nevyplnených dokladoch totožnosti by sa mali uchovávať počas 10 rokov, pretože obdobie platnosti dokladov je v čase vydania 10 rokov. Rozhodnutia o uchovaní zápisov o osobách by mali vychádzať z komplexného posúdenia jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali preskúmať zápisy o osobách v rámci vymedzeného obdobia a viesť štatistiku o počte zápisov o osobách, v prípade ktorých sa predĺžilo obdobie uchovávania.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Vloženie zápisu do SIS a predĺženie dátumu uplynutia platnosti by sa mali riadiť požiadavkou nevyhnutnej proporcionality, pričom by sa malo posúdiť, či je konkrétny prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý, aby sa vložil zápis do SIS. Trestné činy podľa článkov 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV1a o boji proti terorizmu predstavujú veľmi závažnú hrozbu pre verejnú bezpečnosť a integritu života jednotlivcov a spoločnosti a je mimoriadne náročné týmto trestným činom predchádzať, odhaľovať ich a vyšetrovať v priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach, v ktorom sa prípadní páchatelia voľne pohybujú. Keď sa hľadá osoba alebo vec v súvislosti s týmito trestnými činmi, vždy treba vytvoriť v SIS zodpovedajúci zápis o osobách, ktoré sú hľadané z dôvodu trestného súdneho konania, o osobách alebo veciach, ktoré majú byť predmetom diskrétnej, zisťovacej alebo špecifickej kontroly, ako aj o veciach, ktoré sa majú zaistiť, pretože žiadne iné prostriedky by neboli také efektívne z hľadiska tohto účelu.

(30)  Vloženie zápisu do SIS a predĺženie dátumu uplynutia platnosti by sa mali riadiť požiadavkou nevyhnutnej proporcionality, pričom by sa malo posúdiť, či je konkrétny prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý, aby sa vložil zápis do SIS. Trestné činy podľa smernice (EÚ) 2017/541 predstavujú veľmi závažnú hrozbu pre verejnú bezpečnosť a integritu života jednotlivcov a spoločnosti a je mimoriadne náročné týmto trestným činom predchádzať, odhaľovať ich a vyšetrovať v priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach, v ktorom sa prípadní páchatelia voľne pohybujú. Keď sa hľadá osoba alebo vec v súvislosti s týmito trestnými činmi, vždy treba vytvoriť v SIS zodpovedajúci zápis o osobách, ktoré sú hľadané z dôvodu trestného súdneho konania, o osobách alebo veciach, ktoré majú byť predmetom diskrétnej, zisťovacej alebo špecifickej kontroly, ako aj o veciach, ktoré sa majú zaistiť, pretože žiadne iné prostriedky by neboli také efektívne z hľadiska tohto účelu.

__________________

 

1a Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Je potrebné vyjasniť vymazávanie zápisov. Zápis by sa mal uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý bol vložený do systému. Vzhľadom na odlišné postupy členských štátov, pokiaľ ide o vymedzenie okamihu, v ktorom zápis splnil svoj účel, je vhodné stanoviť pre každú kategóriu zápisov podrobné kritériá, na základe ktorých sa určí, kedy sa majú zápisy zo SIS vymazať.

(31)  Je potrebné určiť pravidlá vymazávania zápisov. Zápis by sa mal uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý bol vložený do systému. Vzhľadom na odlišné postupy členských štátov, pokiaľ ide o vymedzenie okamihu, v ktorom zápis splnil svoj účel, je vhodné stanoviť pre každú kategóriu zápisov podrobné kritériá, na základe ktorých sa určí, kedy sa majú zápisy zo SIS vymazať.

Odôvodnenie

Predložené na účely jednotnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Integrita údajov v SIS má prvoradú dôležitosť. Preto by sa mali zaviesť primerané záruky pri spracúvaní údajov v SIS na centrálnej, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby sa zaistila bezpečnosť údajov medzi koncovými bodmi. Úrady, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, by sa mali riadiť bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a mali by uplatňovať jednotný postup pri hlásení incidentov.

(32)  Integrita údajov v SIS má prvoradú dôležitosť. Preto by sa mali zaviesť primerané záruky pri spracúvaní údajov v SIS na centrálnej, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby sa zaistila bezpečnosť údajov medzi koncovými bodmi. Úrady, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, by sa mali riadiť bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, ich pracovníci by mali byť v tomto smere správne vyškolení, mali by uplatňovať jednotný postup pri hlásení incidentov a mali by byť informovaní o prípadných trestných činoch a trestných sankciách v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Údaje spracovávané v SIS by sa v rámci uplatňovania tohto nariadenia nemali odovzdávať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám. Je však vhodné posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Interpolom podporou efektívnej výmeny údajov obsiahnutých v cestovných pasoch. Ak sa prenášajú osobné údaje zo SIS do Interpolu, mali by podliehať primeranej úrovni zmluvne zabezpečenej ochrany, ktorá poskytne prísne záruky a podmienky.

(33)  Údaje spracovávané v SIS a súvisiace doplňujúce informácie vymieňané podľa tohto nariadenia by sa nemali odovzdávať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Je vhodné, aby mali prístup k SIS orgány zodpovedné za registráciu vozidiel, plavidiel a lietadiel, aby mali možnosť overiť, či daný dopravný prostriedok už nie je hľadaný v členských štátoch na účely zaistenia alebo kontroly. Orgánom, ktoré sú subjektmi verejnej správy, by sa mal poskytnúť priamy prístup. Tento prístup by mal byť obmedzený na zápisy týkajúce sa príslušných dopravných prostriedkov a ich registračných dokladov alebo evidenčných čísel. Do tohto nariadenia by sa tak mali začleniť ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/200651 a dané nariadenie by sa malo zrušiť.

(34)  Je vhodné, aby mali priamy prístup k SIS príslušné orgány zodpovedné za registráciu vozidiel, plavidiel a lietadiel, aby mali možnosť overiť, či daný dopravný prostriedok už nie je hľadaný v členských štátoch na účely zaistenia alebo kontroly. Tento prístup by mal byť obmedzený na zápisy týkajúce sa príslušných dopravných prostriedkov a ich registračných dokladov alebo evidenčných čísel. Do tohto nariadenia by sa tak mali začleniť ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/200651 a dané nariadenie by sa malo zrušiť.

__________________

__________________

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Vo vzťahu k spracúvaniu údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely prevencie, vyšetrovania, odhaľovania závažných alebo teroristických trestných činov alebo stíhania trestných činov vykonávania trestnoprávnych sankcií vrátane predchádzania ohrozeniu verejnej bezpečnosti by sa mali uplatňovať vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680. V tomto nariadení by sa mali podľa potreby ďalej spresniť ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67952 a smernice (EÚ) 2016/680.

(35)  Na spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi členských štátov na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania závažných trestných činov alebo teroristických útokov alebo stíhania trestných činov, vykonávania trestnoprávnych sankcií a ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti by sa mali uplatňovať vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680. Oprávnenie na nahliadnutie do údajov uložených SIS majú len určené orgány, ktoré zodpovedajú za predchádzanie teroristickým alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, pri ktorých sú členské štáty schopné zaručiť, že uplatňujú všetky ustanovenia tohto nariadeniasmernice (EÚ) 2016/680, ako sú transponované do vnútroštátneho práva, spôsobom, ktorý je predmetom overovania príslušnými orgánmi vrátane dozorného orgánu zriadeného v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680, a ktorých uplatňovanie tohto nariadenia podlieha hodnoteniu prostredníctvom mechanizmu zriadeného nariadením Rady (EÚ) č. 1053/2013.

__________________

 

52 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  V prípadoch, keď sa na spracúvanie osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi podľa tohto nariadenia nevzťahuje smernica (EÚ) 2016/680, malo by sa uplatňovať nariadenie (EÚ) 2016/679. Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie pri vykonávaní ich povinností podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200153.

(36)  Na spracúvanie osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi podľa tohto nariadenia by sa malo uplatňovať nariadenie (EÚ) 2016/679, pokiaľ toto spracúvanie nevykonávajú príslušné orgány členských štátov na účely prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov, vykonávania trestnoprávnych sankcií alebo ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti.

__________________

 

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  Na spracovávanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie pri vykonávaní ich povinností podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie č. 45/2001.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36b)  Na spracovávanie osobných údajov Europolom vykonávané podľa tohto nariadenia by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 25.5.2016, p. 53).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36c)  V tomto nariadení by sa mali podľa potreby ďalej spresniť ustanovenia smernice (EÚ) 2016/680, nariadenia (EÚ) 2016/679, nariadenia (EÚ) 2016/794 a nariadenia (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV z 28. februára 200255, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom, ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo SIS Eurojustom vrátane právomocí Spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia, ktorý monitoruje činnosť Eurojustu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracúvanie osobných údajov zo strany Eurojustu. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní Eurojustu v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, Eurojust nemôže vykonať požadované opatrenie. Mal by preto informovať príslušný členský štát, aby mu umožnil vo veci ďalej konať.

(38)  Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV55, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom by sa malo vzťahovať na spracúvanie osobných údajov v SIS Eurojustom vrátane právomocí Spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia, ktorý monitoruje činnosť Eurojustu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracúvanie osobných údajov zo strany Eurojustu. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní vykonanom národnými členmi Eurojustu a ich asistentmi v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, by Eurojust nemal byť oprávnený vykonať požadované opatrenie. Mal by preto okamžite informovať príslušný členský štát, aby mu umožnil vo veci ďalej konať.

__________________

__________________

55 Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1).

55 Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Nezávislé národné dozorné orgány by mali monitorovať zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi vo vzťahu k tomuto nariadeniu. Mali by sa stanoviť práva dotknutých osôb na prístup k ich osobným údajom uloženým v SIS, ich opravu a vymazanie a následné prostriedky nápravy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj vzájomné uznávanie rozsudkov. Je preto vhodné vyžadovať od členských štátov každoročné štatistiky.

(41)  Nezávislé národné dozorné orgány zriadené v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (EÚ) 2016/680 (dozorné orgány) by mali monitorovať zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi vo vzťahu k tomuto nariadeniu vrátane výmeny doplňujúcich informácií, pričom by na vykonávanie tejto úlohy mali dostať postačujúce prostriedky. Mali by sa stanoviť práva dotknutých osôb na prístup k ich osobným údajom uloženým v SIS, ich opravu, obmedzenie spracovania a vymazanie a následné prostriedky nápravy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj vzájomné uznávanie rozsudkov. Je preto vhodné vyžadovať od členských štátov každoročné štatistiky.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42a)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal monitorovať činnosti inštitúcií a orgánov Únie v súvislosti so spracovaním osobných údajov podľa tohto nariadenia. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by mali pri monitorovaní SIS vzájomne spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  V nariadení (EÚ) 2016/794 (nariadenie o Europole) sa uvádza, že Europol podporuje a posilňuje opatrenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov a ich spoluprácu v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti a poskytuje analýzy a hodnotenia hrozieb. Rozšírenie práv Europolu na prístup k zápisom v SIS o nezvestných osobách by malo ďalej rozšíriť schopnosť Europolu poskytovať vnútroštátnym orgánom presadzovania práva komplexné operatívne a analytické produkty týkajúce sa obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania detí vrátane vykorisťovania online. Prispelo by to k lepšiemu predchádzaniu týmto trestným činom, vyššej ochrane prípadných obetí a lepšiemu vyšetrovaniu páchateľov. Z nového prístupu Europolu k zápisom v SIS o nezvestných osobách vrátane prípadov cestujúcich sexuálnych delikventov a sexuálneho zneužívania detí na internete, kde páchatelia často tvrdia, že majú alebo môžu získať prístup k deťom, ktoré by mohli byť registrované ako nezvestné, by malo úžitok aj jeho Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite. Okrem toho by mal Europol vzhľadom na to, že jeho Európske stredisko pre boj proti prevádzačstvu má hlavnú úlohu v boji proti uľahčovaniu neregulárnej migrácie, získať prístup k zápisom o osobách, ktorým bol zamietnutý vstup na územie členského štátu alebo pobyt v ňom, buď z dôvodu trestnej činnosti, alebo z dôvodu nesplnenie podmienok na udelenie víza alebo podmienok pobytu.

(43)  V nariadení (EÚ) 2016/794 (nariadenie o Europole) sa uvádza, že Europol podporuje a posilňuje opatrenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov a ich spoluprácu v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti a poskytuje analýzy a hodnotenia hrozieb. Rozšírenie práv Europolu na prístup k zápisom v SIS o nezvestných osobách by malo ďalej rozšíriť schopnosť Europolu poskytovať vnútroštátnym orgánom presadzovania práva komplexné operatívne a analytické produkty týkajúce sa obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania detí vrátane vykorisťovania online. Prispelo by to k lepšiemu predchádzaniu týmto trestným činom, vyššej ochrane prípadných obetí a lepšiemu vyšetrovaniu páchateľov. Z nového prístupu Europolu k zápisom v SIS o nezvestných osobách vrátane prípadov cestujúcich sexuálnych delikventov a sexuálneho zneužívania detí na internete, kde páchatelia často tvrdia, že majú alebo môžu získať prístup k deťom, ktoré by mohli byť registrované ako nezvestné, by malo úžitok aj jeho Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Členské štáty by mali popri vložení zápisu do SIS zároveň zdieľať s Europolom informácie o aktivitách súvisiacich s terorizmom, a to vrátane pozitívnych lustrácií súvisiacich informácií, aby sa preklenuli medzery v spoločnom využívaní informácií o terorizme, najmä o zahraničných teroristických bojovníkoch, v prípade ktorých má monitorovanie ich pohybu kľúčový význam. Tým by Európske centrum Europolu pre boj proti terorizmu získalo možnosť overiť si, či existujú nejaké ďalšie kontextuálne informácie dostupné v databázach Europolu a vypracovať kvalitné analýzy, čo by prispelo k narušeniu teroristických sietí a podľa možnosti k tomu, aby sa predišlo útokom.

(44)  Členské štáty by mali popri vložení zápisu do SIS zároveň zdieľať s Europolom informácie o aktivitách súvisiacich s terorizmom, a to vrátane pozitívnych lustrácií, súvisiacich informácií a informácií v prípade nemožnosti vykonania opatrenia, aby sa preklenuli medzery v spoločnom využívaní informácií o terorizme, najmä o zahraničných teroristických bojovníkoch, v prípade ktorých má monitorovanie ich pohybu kľúčový význam. Takáto výmena informácií by sa mala uskutočňovať v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov uvedenými v nariadení (EÚ) 2016/679, smernici (EÚ) 2016/680 a nariadení (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Je takisto potrebné stanoviť pre Europol jasné pravidlá upravujúce spracovanie a sťahovanie údajov zo SIS s cieľom umožniť komplexnejšie využívanie SIS za predpokladu, že sa dodržiavajú normy ochrany osobných údajov, ako sa stanovuje v tomto nariadení a nariadení (EÚ) 2016/794. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní Europolu v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, Europol nemôže vykonať požadované opatrenie. Mal by preto informovať príslušný členský štát, aby mu umožnil vo veci ďalej konať.

(45)  Je takisto potrebné stanoviť pre Europol jasné pravidlá upravujúce spracovanie a sťahovanie údajov zo SIS s cieľom umožniť komplexnejšie využívanie SIS za predpokladu, že sa dodržiavajú normy ochrany osobných údajov, ako sa stanovuje v tomto nariadení a nariadení (EÚ) 2016/794. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní Europolu v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, Europol nemôže vykonať požadované opatrenie. Mal by preto okamžite informovať príslušný členský štát, aby mu umožnil vo veci ďalej konať.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/162456 sa vo vzťahu k účelu tohto nariadenia uvádza, že hostiteľský členský štát má oprávniť členov tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže alebo tímov pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom nasadených Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž k nahliadaniu do európskych databáz, ak je takéto nahliadanie potrebné na plnenie operačných cieľov špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Iné príslušné agentúry Únie, konkrétne Európsky podporný úrad pre azyl a Europol, môžu tiež ako súčasť podporných tímov pre riadenie migrácie nasadiť odborníkov, ktorí nie sú pracovníkmi týchto agentúr Únie. Cieľom nasadenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorízapojení do úloh súvisiacich s návratom, a podporného tímu pre riadenie migrácie je poskytnúť technickú a operačnú podporu členským štátom, ktoré o to požiadajú, najmä tým, ktoré čelia neúmerným migračným výzvam. Na plnenie úloh, ktorými sú poverené tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímy pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom a podporný tím pre riadenie migrácie, je potrebný prístup do SIS prostredníctvom technického rozhrania Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž prepojeného s centrálnym SIS. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní zo strany tímu alebo tímov pracovníkov v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, člen tímu alebo pracovník nemôže vykonať požadované opatrenie, ak jeho vykonanie neschváli hostiteľský členský štát. Mal by preto informovať príslušné členské štáty, aby im umožnil vo veci ďalej konať.

(46)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/162456 sa vo vzťahu k účelu tohto nariadenia uvádza, že hostiteľský členský štát má udeliť členom tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, nasadených Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž oprávnenie nahliadnuť do európskych databáz, ak je takéto nahliadnutie potrebné na plnenie operačných cieľov špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Iné príslušné agentúry Únie, konkrétne Európsky podporný úrad pre azyl a Europol, môžu tiež ako súčasť podporných tímov pre riadenie migrácie nasadiť odborníkov, ktorí nie sú pracovníkmi týchto agentúr Únie. Cieľom nasadenia tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, a podporného tímu pre riadenie migrácie je poskytnúť technickú a operačnú podporu členským štátom, ktoré o to požiadajú, najmä tým, ktoré čelia neúmerným migračným výzvam. Na plnenie úloh, ktorými sú poverené tímy, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 8 nariadenia 2016/1624, a podporný tím pre riadenie migrácie, je potrebný prístup do SIS prostredníctvom technického rozhrania Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž prepojeného s centrálnym SIS. V prípadoch, keď sa pri vyhľadávaní zo strany tímu alebo tímov pracovníkov v SIS zistí, že existuje zápis vydaný členským štátom, člen tímu alebo pracovník nemôže vykonať požadované opatrenie, ak jeho vykonanie neschváli hostiteľský členský štát. Mal by preto informovať príslušné členské štáty, aby im umožnil vo veci ďalej konať.

__________________

__________________

56 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

56 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  V súlade s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)57, predloženým Komisiou bude centrálna jednotka ETIAS Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž overovať údaje v SIS prostredníctvom ETIAS s cieľom posúdiť žiadosti o cestovné povolenie, pri ktorých je okrem iného potrebné zistiť, či nie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o cestovné povolenie, predmetom zápisu v SIS. Z tohto hľadiska by mala mať centrálna jednotka ETIAS v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž takisto prístup do SIS v rozsahu potrebnom na vykonávanie jej mandátu, konkrétne ku všetkým kategóriám zápisov o osobáchzápisom nevyplnených a vydaných dokladoch totožnosti.

[(47)  V súlade s [nariadením .../... Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)], bude centrálna jednotka ETIAS vytvorená v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž overovať údaje v SIS prostredníctvom ETIAS s cieľom posúdiť žiadosti o cestovné povolenie, pri ktorých je okrem iného potrebné zistiť, či nie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o cestovné povolenie, predmetom zápisu v SIS. Na tento účel by prístup do SIS v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na vykonávanie jej mandátu, mala mať centrálna jednotka ETIAS v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a to konkrétne k všetkým kategóriám zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, o ktorých bol vydaný zápis na účely vstupu a pobytu, a o tých, na ktorých sa vzťahujú reštriktívne opatrenia určené na zabránenie vstupu na územie členských štátov alebo tranzitu cezeň.]

__________________

__________________

75 COM (2016)731 final.

 

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Vzhľadom na technickú povahu, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie nie je možné niektoré aspekty SIS vyčerpávajúco zahrnúť do tohto nariadenia. Patria medzi ne napríklad technické pravidlá vkladania údajov, aktualizácia, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, kvalita údajov a pravidlá vyhľadávania týkajúce sa biometrických identifikačných znakov, pravidlá o kompatibilite a priorite zápisov, pridávanie indikátora nevykonateľnosti, prepojenie medzi zápismi, určenie nových kategórií vecí v rámci kategórie technického a elektronického vybavenia, stanovenie dátumu uplynutia platnosti zápisov v rámci maximálneho časového limitu a výmena doplňujúcich informácií. Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali preniesť na Komisiu. V technických pravidlách vyhľadávania zápisov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií.

(48)  Vzhľadom na technickú povahu, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie nie je možné niektoré aspekty SIS vyčerpávajúco zahrnúť do tohto nariadenia. Patria medzi ne napríklad technické pravidlá vkladania údajov, aktualizácia, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, kvalita údajov, pridávanie indikátora nevykonateľnosti, prepojenie medzi zápismi, určenie nových kategórií vecí v rámci kategórie technického a elektronického vybavenia a stanovenie dátumu uplynutia platnosti zápisov v prípade jednotlivých kategórií zápisov o veciach v rámci maximálneho časového limitu. Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali preniesť na Komisiu. V technických pravidlách vyhľadávania zápisov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(48a)  Správne uplatňovanie tohto nariadenia je v záujme všetkých členských štátov a je potrebné na zachovanie schengenského priestoru ako priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia členskými štátmi majú osobitný význam hodnotenia vykonávané prostredníctvom mechanizmov vytvorených nariadením (EÚ) č. 1053/2013. Členské štáty by preto mali pohotovo riešiť všetky odporúčania, ktoré sa im vydajú. V prípade nedodržania odporúčaní by Komisia mala uplatniť svoje právomoci v zmysle zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mala agentúra každé dva roky vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala Komisia uverejniť každé štyri roky.

(50)  S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mala agentúra jeden rok po začiatku prevádzky SIS vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala Komisia uverejniť každé dva roky.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(50a)  S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie SIS by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o:

 

  prijatie príručky obsahujúcej podrobné pravidlá výmeny doplnkových informácií (príručka SIRENE);

 

  pravidlá týkajúce záznamov automatizovaného skenovacieho vyhľadávania;

 

  požiadavky, ktoré musia byť splnené na vkladanie biometrických identifikačných znakov do SIS;

 

  prijatie postupu na určenie členského štátu zodpovedajúceho za vytvorenie zápisu o príslušníkoch tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú reštriktívne opatrenia;

 

  používanie fotografií a podôb tváre na účely identifikácie osôb;

 

  obdobia uchovávania v prípade jednotlivých kategórií zápisov o veciach, ktoré sú kratšie ako maximálne obdobie piatich rokov, a

 

  zmeny dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

 

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

____________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť bezpečné prostredie pre všetky osoby s pobytom na území Európskej únie a osobitnú ochranu pre deti, ktoré by mohli byť obeťou obchodovania s ľuďmi alebo únosu rodičmi pri plnom rešpektovaní ochrany osobných údajov.

(52)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. V tomto nariadení by sa mala predovšetkým plne dodržiavať ochrana osobných údajov v súlade s článkom 8 Charty základných práv Európskej únie a súčasne by sa malo usilovať o zabezpečenie bezpečného prostredia pre všetky osoby s pobytom na území Európskej únie a osobitnú ochranu pre deti, ktoré by mohli byť obeťou obchodovania s ľuďmi alebo únosu. V prípadoch týkajúcich sa detí by prvoradým hľadiskom mal byť záujem dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59)  Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 a mal by sa vykladať v spojení s rozhodnutím Rady 2010/365/EÚ o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku68.

(59)  Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 a mal by viesť ku zmene rozhodnutia Rady 2010/365/EÚ o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku68 s cieľom umožniť týmto dvom členským štátom uplatňovať a vykonávať ustanovenia tohto nariadenia v plnom rozsahu.

_________________

_________________

68 Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17.

68 Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko ...

(64)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 3. mája 2017.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „zápis“ je súbor údajov vložených do SIS vrátane biometrických znakov uvedených v článkoch 22 a 40, ktorý umožňuje príslušným orgánom identifikovať osobu alebo vec na účely prijatia konkrétneho opatrenia;

a)  „zápis“ je súbor údajov vložených do SIS, ktorý umožňuje príslušným orgánom identifikovať osobu alebo vec na účely prijatia konkrétneho opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú súčasťou údajov, ktoré tvoria zápis uložený v SIS, ale sú spojené so zápismi v SIS a majú sa vymieňať:

b)  „doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú súčasťou údajov, ktoré tvoria zápis uložený v SIS, ale sú spojené so zápismi v SIS a útvary SIRENE si ich majú vymieňať:

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“);

d)  „osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je na účely tohto vymedzenia osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „identifikovateľná fyzická osoba“ je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu danej fyzickej osoby;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „prezývka“ je predpokladaná totožnosť používaná osobou, ktorá je známa pod inými totožnosťami;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „spracúvanie osobných údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturalizácia, uchovávanie, prispôsobovanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, prepájanie alebo kombinovanie, obmedzovanie prístupu, vymazanie alebo zničenie, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo inými prostriedkami,

f)  „spracúvanie osobných údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, evidovanie, usporadúvanie, štrukturalizácia, uchovávanie, prispôsobovanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, prepájanie alebo kombinovanie, obmedzovanie prístupu, vymazanie alebo zničenie, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo inými prostriedkami,

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa slovo recording (zaznamenávanie) z platného rozhodnutia Rady SIS II nahrádza výrazom logging (zaznamenávanie, evidovanie). Hoci je vhodné pridať výraz logging (evidovanie) do zoznamu činností, ktoré predstavujú spracovanie, recording (zaznamenávanie) by sa v zozname malo tiež zachovať.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  vyhľadávaním sa našiel zápis, ktorý do SIS vložil iný členský štát;

(2)  vyhľadávaním sa zistilo, že zápis vložil do SIS členský štát;

Odôvodnenie

Zápis sa môže nájsť aj v prípade, že ho vložil členský štát používateľa.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  „biometrické znaky“ sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania týkajúceho sa fyzických alebo fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby (podoby tváre, daktyloskopické údaje alebo profil DNA);

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  „daktyloskopické údaje“ sú údaje o odtlačkoch prstov a odtlačkoch dlaní, ktoré vzhľadom na svoju jedinečnosť a referenčné body, ktoré obsahujú, umožňujú vykonávať presné a nespochybniteľné porovnávania s cieľom určiť totožnosť osoby;

l)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod l a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

la)  „podoba tváre“ je digitálna podoba tváre v dostatočnom rozlíšení a kvalite, aby ju bolo možné použiť v automatizovanom biometrickom porovnávaní;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod l b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

lb)  „profil DNA“ je písmenový alebo číselný kód, ktorý predstavuje súbor identifikačných vlastností nekódujúcej časti analyzovanej ľudskej vzorky DNA, t. j. konkrétnej molekulárnej štruktúry na rôznych miestach (loci) DNA;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  „závažný trestný čin“ je ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článku 2 ods. 1 a 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV z 13. júna 200271;

vypúšťa sa

__________________

 

71 Rámcové rozhodnutie Rady (2002/584/SVV) z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 14 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV z 13. júna 200272;

n)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 312 a článku 14 smernice (EÚ) 2017/541.

__________________

 

72 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  národný systém („N.SIS“) v každom členskom štáte, ktorý sa skladá z národných dátových systémov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS. N.SIS obsahuje súbor údajov („národná kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS, ako aj záložnú kópiu N.SIS. N.SIS a jeho záložnú kópiu možno používať súčasne s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť pre koncových používateľov;

b)  národný systém („N.SIS“) v každom členskom štáte, ktorý sa skladá z národných dátových systémov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS. N.SIS môže obsahovať súbor údajov („národná kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS, ako aj záložnú kópiu N.SIS. N.SIS a jeho záložnú kópiu možno používať súčasne s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť pre koncových používateľov;

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali byť povinné disponovať vnútroštátnou kópiou na účely zabezpečenia dostupnosti systému vzhľadom na možné riziko z hľadiska zabezpečenia údajov. Na zabezpečenie plnej dostupnosti by sa mali uprednostniť iné riešenia na centrálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na lepšie zabezpečenie nepretržitej dostupnosti SIS sa vytvorí záložná komunikačná infraštruktúra. Podrobné pravidlá týkajúce sa tejto záložnej komunikačnej infraštruktúry sa prijmú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Odôvodnenie

Na lepšie zabezpečenie nepretržitej dostupnosti SIS by mala byť k dispozícii aj druhá komunikačná infraštruktúra, ktorá by sa používala v prípade problémov s hlavnou komunikačnou infraštruktúrou.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Údaje SIS sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou rôznych systémov N.SIS. Na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu je dostupná úplná alebo čiastočná národná kópia. Čiastočná národná kópia obsahuje aspoň údaje uvedené v článku 20 ods. 2 týkajúce sa vecí a údaje uvedené v článku 20 ods. 3 písm. a) až v) tohto nariadenia týkajúce sa zápisov o osobách. Nesmie byť možné vyhľadávať v súboroch údajov, ktoré sú uložené v N.SIS iných členských štátov.

2.  Údaje SIS sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou rôznych systémov N.SIS.

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali byť povinné disponovať vnútroštátnou kópiou na účely zabezpečenia dostupnosti systému vzhľadom na možné riziko z hľadiska zabezpečenia údajov. Na zabezpečenie plnej dostupnosti by sa mali uprednostniť iné riešenia na centrálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  CS-SIS vykonáva technický dohľad a správu a udržiava záložnú kópiu CS-SIS, ktorou možno zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS-SIS v prípade zlyhania tohto systému. CS-SIS a záložná kópia CS-SIS sa nachádzajú na dvoch technických pracoviskách Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá bola zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/201173 (ďalej len „agentúra“). CS-SIS alebo záložná kópia CS-SIS môžu obsahovať ďalšiu kópiu databázy SIS a možno ich používať súčasne v aktívnej prevádzke za predpokladu, že obe z nich sú schopné spracovať všetky transakcie súvisiace so zápismi v SIS.

3.  CS-SIS vykonáva technický dohľad a správu a udržiava záložnú kópiu CS-SIS, ktorou možno zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS-SIS v prípade zlyhania tohto systému. CS-SIS a záložná kópia CS-SIS sa nachádzajú na dvoch technických pracoviskách Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá bola zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/201173 (ďalej len „agentúra“). CS-SIS alebo záložná kópia CS-SIS obsahujú ďalšiu kópiu databázy SIS a používajú sa súčasne v aktívnej prevádzke za predpokladu, že obe z nich sú schopné spracovať všetky transakcie súvisiace so zápismi v SIS.

__________________

__________________

73 Zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

73 Zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

Odôvodnenie

Na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti SIS aj v budúcnosti s väčším množstvom údajov aj používateľov by sa mali hľadať riešenia na centrálnej úrovni. Okrem ďalšej kópie by sa malo zaviesť aj aktívne riešenie. Agentúra by sa nemala obmedzovať na súčasné dve technické pracoviská, pokiaľ riešenie vyžaduje využitie ďalšieho pracoviska.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  CS-SIS poskytuje služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS vrátane vyhľadávania v databáze SIS. CS-SIS zabezpečuje:

4.  CS-SIS poskytuje služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS vrátane vyhľadávania v databáze SIS. Pre členské štáty, ktoré používajú národnú kópiu, CS-SIS zabezpečuje:

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát je zodpovedný za zabezpečenie nepretržitej prevádzky N.SIS, jeho prepojenia s NI-SIS a nepretržitú dostupnosť údajov SIS pre konečných používateľov.

Každý členský štát je zodpovedný za zabezpečenie nepretržitej prevádzky N.SIS jeho prepojenia s NI-SIS.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každý členský štát je zodpovedný za zabezpečenie nepretržitej dostupnosti údajov SIS pre koncových používateľov, a to najmä vytvorením duplicitného prepojenia s NI-SIS.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zasiela svoje zápisy prostredníctvom svojho úradu N.SIS.

Každý členský štát vkladá zápisy na základe dostupných informácií patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a zasiela svoje zápisy prostredníctvom svojho úradu N.SIS.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí orgán, ktorý bude v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE uvedenej v článku 8 zabezpečovať výmenu a dostupnosť všetkých doplňujúcich informácií („útvar SIRENE“).

Každý členský štát určí vnútroštátny orgán plne funkčný 24 hodín denne a sedem dní v týždni, ktorý bude v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE uvedenej v článku 8 zabezpečovať výmenu a dostupnosť všetkých doplňujúcich informácií („útvar SIRENE“). Útvar SIRENE slúži členským štátom ako jednotné kontaktné miesto na výmenu doplňujúcich informácií o zápisoch, ako aj s cieľom umožniť prijatie vhodných opatrení v prípadoch, keď sú o osobách a veciach vložené zápisy do SIS a na základe pozitívnej lustrácie dôjde k nájdeniu týchto osôb a vecí.

Odôvodnenie

Vysvetlenie štruktúry a úloh útvarov SIRENE, ako sa už stanovujú vo vykonávacom rozhodnutí Komisie z 26. februára 2013 o príručke SIRENE a ostatných vykonávacích opatreniach pre Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry. Členské štáty poskytnú potrebné technické a personálne zdroje na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti a výmeny doplňujúcich informácií. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky.

1.  Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry. Členské štáty poskytnú potrebné technické a ľudské zdroje na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti a včasnej a účinnej výmeny doplňujúcich informácií. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty použijú záložnú komunikačnú infraštruktúru uvedenú v článku 4 ods. 1 písm. c). Ako posledná možnosť sa môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky, ako napr. SIENA.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Doplňujúce informácie sa používajú výhradne na účel, na ktorý sa preniesli v súlade s článkom 61, pokiaľ sa od členského štátu, ktorý vydal zápis, nezíska predchádzajúci súhlas.

2.  Doplňujúce informácie sa používajú výhradne na účel, na ktorý sa preniesli v súlade s článkom 61.

Odôvodnenie

V záujme zaistenia určitého obmedzenia účelu je dôležité, aby útvary SIRENE používali doplňujúce informácie len na účely zápisu do SIS, na základe ktorého im boli oznámené.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Útvary SIRENE plnia svoje úlohy rýchlo a efektívne, najmä tým, že na žiadosť odpovedajú čo najskôr, najneskôr však do 12 hodín od doručenia žiadosti.

3.  Útvary SIRENE plnia svoje úlohy rýchlo a efektívne, najmä tým, že na žiadosť o doplňujúce informácie vyčerpávajúco odpovedajú čo najskôr, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia žiadosti. V prípade zápisov o teroristických trestných činoch a v prípade zápisov týkajúcich sa detí, ako sa uvádza v článku 32 ods. 2 písm. c), útvary SIRENE konajú okamžite.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Formuláre SIRENE, ktorým má dožiadaný útvar SIRENE venovať najvyššiu pozornosť, sa môžu označiť ako „URGENT“ (súrne) s uvedením dôvodu naliehavosti.

Odôvodnenie

Ustanovenie uvedené v príručke SIRENE.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Podrobné pravidlá výmeny doplňujúcich informácií sa prijmú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2 v podobe príručky s názvom „príručka SIRENE“.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71a prijať delegovaný akt týkajúci sa prijatia príručky obsahujúcej podrobné pravidlá výmeny doplňujúcich informácií (príručka SIRENE).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje CS-SIS, a automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečia, aby boli údaje uložené v ich národných kópiách totožné a v súlade s databázou SIS a aby bol výsledok vyhľadávania v ich národných kópiách rovnocenný s výsledkom vyhľadávania v databáze SIS. Koncovým používateľom sa poskytnú údaje potrebné na plnenie ich úloh, najmä všetky údaje potrebné na identifikáciu dotknutej osoby a prijatie potrebných opatrení.

2.  Členské štáty prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje CS-SIS, a automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečia, aby boli údaje uložené v ich národných kópiách vytvorených dobrovoľne členským štátom totožné a v súlade s databázou SIS a aby bol výsledok vyhľadávania v ich dobrovoľných národných kópiách rovnocenný s výsledkom vyhľadávania v databáze SIS. Pokiaľ je to možné, koncovým používateľom sa poskytnú údaje potrebné na plnenie ich úloh, podľa potreby najmä všetky dostupné údaje umožňujúce zistenie totožnosti dotknutej osoby a prijatie požadovaných opatrení.

Odôvodnenie

Členské štáty nebudú mať k dispozícii všetky informácie o všetkých osobách, o ktorých je vydaný zápis. Stanovenie otvorenej povinnosti na poskytovanie informácií, ktoré nemusia byť dostupné, koncovým používateľom nemá zmysel. Takisto je nejasné, na koho sa táto povinnosť vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V rámci mechanizmu vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1053/2013 sa vykonávajú pravidelné skúšky na overenie technickej a funkčnej zhody národných kópií a najmä toho, či vyhľadávanie v národnej kópii prináša rovnaké výsledky ako vyhľadávanie v SIS.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vybaveniu na spracúvanie údajov a k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (vybavenie, kontrola prístupu k zariadeniam a kontrola vstupu do zariadení);

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov v SIS a akémukoľvek neoprávnenému pozmeňovaniu alebo vymazávaniu údajov spracúvaných v SIS (kontrola vkladania údajov);

Odôvodnenie

Ustanovenie predpokladané v článku 34 nariadenia o systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup k SIS alebo zariadeniam na spracúvanie údajov vytvárali profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených pristupovať k údajom, vkladať, aktualizovať, vymazávať údaje a vyhľadávať v nich, a bezodkladne sprístupňovali tieto profily národným dozorným orgánom uvedeným v článku 66 na ich žiadosť;

g)  zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup k SIS alebo zariadeniam na spracúvanie údajov vytvárali profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených pristupovať k údajom, vkladať, aktualizovať, vymazávať údaje a vyhľadávať v nich, a okamžite sprístupňovali tieto profily národným dozorným orgánom uvedeným v článku 66 na ich žiadosť;

Odôvodnenie

Ustanovenie predpokladané v článku 34 nariadenia o systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  zabezpečiť, aby sa inštalovaný systém mohol v prípade prerušenia obnoviť (obnova);

Odôvodnenie

Ustanovenie stanovené v návrhu nariadenia Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kb)  zabezpečiť, aby SIS vykonával svoje funkcie správne, prípadné chyby sa hlásili (spoľahlivosť) a pri poruche systému nemohlo dôjsť k poškodeniu osobných údajov uložených v SIS (integrita);

Odôvodnenie

Ustanovenie stanovené v návrhu nariadenia Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak členský štát spolupracuje na úlohách súvisiacich so SIS s externými dodávateľmi, daný členský štát musí starostlivo monitorovať činnosti dodávateľa s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení tohto nariadenia vrátane najmä tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti, dôvernosti a ochrany údajov.

Odôvodnenie

V roku 2012 došlo k poškodeniu údajov SIS po hekerskom útoku prostredníctvom externého dodávateľa v Dánsku. Členské štáty by mali posilniť monitorovanie takýchto spoločností.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa každý prístup k osobným údajom a všetky výmeny osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenávali v ich N.SIS na účely overenia zákonnosti vyhľadávania, sledovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia riadneho fungovania N.SIS a integrity a bezpečnosti údajov.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty zabezpečia, aby sa každý prístup k osobným údajom a všetky výmeny osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenávali v ich N.SIS na účely overenia zákonnosti vyhľadávania, sledovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia riadneho fungovania N.SIS a integrity a bezpečnosti údajov.

Odôvodnenie

Záznamy sa už stanovujú v smernici 2016/680 o ochrane údajov pri vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas spracovania údajov, údaje, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu aj meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov.

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, spracované údaje a názov príslušného orgánu aj meno osoby vykonávajúcej vyhľadávanie a zodpovednej za spracovanie týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkami 40, 41 a 42, v záznamoch sa uvádza predovšetkým druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh prenesených údajov a názov príslušného orgánu aj meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov.

3.  Odchylne od odseku 2, ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkami 40, 41 a 42, v záznamoch sa uvádza druh spracúvaných údajov namiesto skutočných údajov.

Odôvodnenie

V návrhu Komisie došlo k nejednotnému nahradeniu pojmu „prenos“ údajov pojmom „spracovanie“ údajov, pričom sa zdá byť vhodnejšie hovoriť o údajoch, ktoré sa „spracúvajú“, než o údajoch, ktoré sa „prenášajú“.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2 sa prostredníctvom vykonávacích opatrení stanovia pravidlá a formáty týkajúce sa záznamov vrátane dĺžky uchovávania údajov s cieľom zabezpečiť rešpektovanie práv občanov, pokiaľ ide o overovanie zákonnosti spracúvania údajov, a dosiahnuť lepšiu harmonizáciu dĺžky uchovávania záznamov medzi členskými štátmi a rozlíšenie medzi dĺžkou uchovávania záznamov týkajúcich sa systematických konzultácií, najmä na hraničných priechodoch, a iných konzultácií, a to najmä na základe policajného dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa najskôr po jednom roku a najneskôr po troch rokoch od ich vytvorenia.

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa dva roky od ich vytvorenia.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaniami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov by sa obdobie uchovávania záznamov malo na účely právnej istoty určiť presne.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak členské štáty vykonávajú automatizované skenovacie vyhľadávania evidenčných čísel motorových vozidiel pomocou systémov automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel, uchovajú o tomto vyhľadávaní záznam v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Obsah tohto záznamu sa stanoví prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2. Ak sa dosiahne pozitívna zhoda s údajmi uloženými v SIS alebo vo vnútroštátnej alebo technickej kópii údajov SIS, vykoná sa úplné vyhľadávanie v SIS, aby sa overilo, či bola skutočne dosiahnutá zhoda. Na toto úplné vyhľadávanie sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 tohto článku.

7.  Ak vnútroštátne právne predpisy členských štátov umožňujú automatizované skenovacie vyhľadávania evidenčných čísel motorových vozidiel a členské štáty vykonávajú takéto vyhľadávania pomocou systémov automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel, uchovajú o tomto vyhľadávaní záznam. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71a prijať delegovaný akt, ktorým sa stanovia pravidlá týkajúce sa týchto záznamov. Ak sa dosiahne pozitívna zhoda s údajmi uloženými v SIS alebo vo vnútroštátnej alebo technickej kópii údajov SIS, vykoná sa úplné vyhľadávanie v SIS, aby sa overilo, či bola skutočne dosiahnutá zhoda. Na toto úplné vyhľadávanie sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a prípadne spolupracoval s národným dozorným orgánom.

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval s národným dozorným orgánom.

Odôvodnenie

Od vnútroštátnych orgánov s prístupom do SIS by sa mala vyžadovať spolupráca s národným dozorným orgánom, pričom by nemali mať právo si zvoliť, kedy budú a kedy nebudú spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS, absolvujú pred tým, ako dostanú oprávnenie na spracúvanie údajov uložených v SIS, a pravidelne po získaní prístupu k údajom SIS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa bezpečnosti údajov, pravidiel ochrany údajov a postupov spracúvania údajov, ako sa uvádzajú v príručke SIRENE. Zamestnanci sú informovaní o všetkých relevantných trestných činoch a sankciách.

1.  Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS, absolvujú pred tým, ako dostanú oprávnenie na spracúvanie údajov uložených v SIS, a pravidelne po získaní prístupu k údajom SIS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa bezpečnosti údajov, základných práv vrátane pravidiel ochrany údajov a postupov spracúvania údajov, ako sa uvádzajú v príručke SIRENE. Zamestnanci sú informovaní o všetkých relevantných trestných činoch a sankciách stanovených v súlade s článkom 70a tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa zachovali ustanovenia o sankciách za zneužívanie údajov alebo za výmenu doplňujúcich informácií v rozpore s navrhovaným nariadením, ktoré treba stanoviť v súlade s článkom 65 súčasného rozhodnutia Rady. Informácie o týchto sankciách by mali byť súčasťou odbornej prípravy poskytovanej zamestnancom.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.  Členské štáty majú zavedený národný program odbornej prípravy zameraný na SIS. Tento program odbornej prípravy zahŕňa odbornú prípravu pre koncových používateľov a zamestnancov útvarov SIRENE.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3.  Spoločné kurzy odbornej prípravy sa budú organizovať aspoň raz ročne s cieľom posilniť spoluprácu medzi útvarmi SIRENE tým, že zamestnancom poskytnú možnosť stretnúť sa s kolegami z iných útvarov SIRENE, vymieňať si informácie o vnútroštátnych pracovných metódach a vytvárať konzistentnú a ekvivalentnú úroveň vedomostí.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nie je logické ponechávať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  nadobúdanie a obnovovanie;

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nie je logické ponechávať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  zmluvné záležitosti.

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nie je logické ponechávať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä:

vypúšťa sa

a)  úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

 

b)  nadobúdanie a obnovovanie;

 

c)  zmluvné záležitosti.

 

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou. Nie je logické ponechávať rozdelenie úloh medzi agentúrou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra vypracuje a uchováva mechanizmus a postupy na vykonávanie kontrol kvality údajov v CS-SIS a pravidelne podáva správy členským štátom. Agentúra podáva Komisii pravidelné správy o problémoch, ktoré sa vyskytli, a o členských štátoch, ktorých sa týkali. Tento mechanizmus, postupy a výklad súladu s požiadavkami na kvalitu údajov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

5.  Agentúra vypracuje a uchováva mechanizmus a postupy na vykonávanie kontrol kvality údajov v CS-SIS a pravidelne podáva zoznamy a správy členským štátom. Agentúra podáva Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pravidelné správy o problémoch, ktoré sa vyskytli, a o členských štátoch, ktorých sa týkali. Tento mechanizmus, postupy a výklad súladu s požiadavkami na kvalitu údajov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Agentúra takisto vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečovaním odbornej prípravy o technickom používaní SIS a o opatreniach na zvyšovanie kvality údajov SIS.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

b)  zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vybaveniu na spracúvanie údajov a k hardvéru a zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (hardvér, kontrola vstupu a kontrola vstupu do zariadení);

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov v SIS a akémukoľvek neoprávnenému pozmeňovaniu alebo vymazávaniu údajov spracúvaných v SIS (kontrola vkladania údajov);

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených na prístup k údajom alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov, a bezodkladne sprístupniť tieto profily Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov uvedenému v článku 64 na jeho žiadosť (personálne profily);

g)  vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených na prístup k údajom alebo k zariadeniam na spracúvanie údajov, a okamžite sprístupniť tieto profily Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov uvedenému v článku 64 na jeho žiadosť (personálne profily);

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  zabezpečiť, aby sa inštalovaný systém mohol v prípade prerušenia obnoviť (obnova);

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno k b (nové

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kb)  zabezpečiť, aby SIS vykonával svoje funkcie správne, prípadné chyby sa hlásili (spoľahlivosť) a pri poruche systému nemohlo dôjsť k poškodeniu osobných údajov uložených v SIS (integrita);

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno k c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kc)  zaistiť zabezpečenie jeho technických pracovísk.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak agentúra spolupracuje na úlohách súvisiacich so SIS s externými dodávateľmi, starostlivo monitoruje činnosti dodávateľa s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení tohto nariadenia vrátane najmä tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti, dôvernosti a ochrany údajov.

Odôvodnenie

V roku 2012 došlo k poškodeniu údajov SIS po hekerskom útoku prostredníctvom externého dodávateľa v Dánsku. Členské štáty by mali posilniť monitorovanie takýchto spoločností.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenesených údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávania, odkaz na druh prenesených údajov a názov príslušného orgánu zodpovedného za spracovanie týchto údajov.

2.  V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým história každého zápisu, dátum a čas akejkoľvek činnosti spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, spracované údaje a názov príslušného orgánu aj meno osoby vykonávajúcej vyhľadávanie a spracúvajúcej údaje.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkami 40, 41 a 42, v záznamoch sa uvádza predovšetkým druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh prenesených údajov a názov príslušného orgánu aj meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov.

3.  Odchylne od odseku 2, ak sa vyhľadáva prostredníctvom daktyloskopických údajov alebo podoby tváre v súlade s článkami 40, 41 a 42, v záznamoch sa uvádza druh spracúvaných údajov namiesto skutočných údajov.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pravidlá a formáty týkajúce sa záznamov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa najskôr po jednom roku a najneskôr po troch rokoch od ich vytvorenia. Záznamy, ktoré obsahujú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní týchto zápisov.

4.  Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1 a vymažú sa po dvoch rokoch od ich vytvorenia. Záznamy, ktoré obsahujú históriu zápisov, sa vymažú po dvoch rokoch po vymazaní týchto zápisov.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s národnými dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov pravidelne realizuje kampane, ktorými informuje verejnosť o cieľoch SIS, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup do SIS, a právach dotknutých osôb. Členské štáty v spolupráci so svojimi národnými dozornými orgánmi vypracúvajú a vykonávajú politiky potrebné na všeobecné informovanie svojich občanov o SIS.

1.  Keď sa toto nariadenie začne uplatňovať, Komisia v spolupráci s národnými dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov realizuje kampane, ktorými informuje občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín o cieľoch SIS, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup do SIS, a právach dotknutých osôb. Komisia v spolupráci s národnými dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov takéto kampane pravidelne opakuje aspoň raz ročne. Členské štáty v spolupráci so svojimi národnými dozornými orgánmi vypracúvajú a vykonávajú politiky potrebné na všeobecné informovanie svojich občanov a obyvateľov o SIS. Členské štáty zabezpečia, aby sa na tieto informačné politiky sprístupnili dostatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 alebo ustanovenia tohto nariadenia o ukladaní dodatočných údajov, SIS obsahuje výlučne tie kategórie údajov, ktoré dodáva každý členský štát a ktoré sú potrebné na účely stanovené v článkoch 26, 32, 34, 36 a 38.

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Informácie o osobách, o ktorých bol vydaný zápis, sa skladajú iba z týchto údajov:

3.  Informácie o osobách, o ktorých bol vydaný zápis na účely policajnej a justičnej spolupráce, sa skladajú iba z týchto údajov:

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  všetky zvláštne, objektívne a nemenné fyzické znaky;

e)  všetky zvláštne, objektívne a nemenné fyzické znaky, ktoré nie sú spojené s osobitnými kategóriami osobných údajov, ako sú vymedzené v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679, napríklad s etnickou príslušnosťou, vierovyznaním, zdravotným postihnutím, pohlavím alebo so sexuálnou orientáciou;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  pohlavie;

h)  rod;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  skutočnosť, či je dotknutá osoba ozbrojená, násilná, na úteku alebo sa podieľa na činoch uvedených v článkoch 1, 2, 3 a 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu;

j)  skutočnosť, či je dotknutá osoba ozbrojená, násilná, na úteku alebo sa podieľa na činoch uvedených v článkoch 3  12 a článku 14 smernice (EÚ) 2017/541;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno x

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

x)  príslušné profily DNA podľa článku 22 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

x)  príslušné profily DNA, ak je to povolené v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b) a článkom 32 ods. 2 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno y

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

y)  daktyloskopické údaje;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno z a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

za)  údaje uvedené v písmenách a) až d), f) až g) a písmene i) z platného dokladu(-ov) totožnosti, ktorý má daná osoba pri sebe, iného ako doklad uvedený v písmenách s) až v), pokiaľ takéto údaje nie sú k dispozícii v spomínanom doklade.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Technické pravidlá sú podobné v prípade vyhľadávania v CS-SIS, v národných kópiách a technických kópiách, ako sa uvádza v článku 53. Sú založené na spoločných normách, ktoré sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Technické pravidlá potrebné na vyhľadávanie v údajoch uvedených v odseku 3 sa stanovia a vypracujú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2. Tieto technické pravidlá sú podobné pre vyhľadávanie v CS-SIS, v národných kópiách a technických kópiách, ako sa uvádza v článku 53 ods. 2, a sú založené na spoločných normách, ktoré sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak je osoba alebo vec hľadaná členským štátom v súvislosti s trestným činom, ktorý spadá do rozsahu pôsobnosti článkov 14 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu, členský štát za každých okolností vytvorí príslušný zápis podľa článku 34, 36 alebo 38.

2.  Ak je osoba alebo vec hľadaná členským štátom v súvislosti s trestným činom, ktorý spadá do rozsahu pôsobnosti článkov 312 a článku 14 smernice (EÚ) 2017/541, členský štát za každých okolností vytvorí príslušný zápis podľa článku 34, 36 alebo 38.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že ak sa podozrivá osoba hľadá v súvislosti s možným teroristickým trestným činom, zápis sa musí vložiť. Trestné činy uvedené v existujúcom rozhodnutí Rady o SIS II (s odkazom na staré rámcového rozhodnutie Rady o boji proti terorizmu) sa nahrádzajú tými istými trestnými činmi, ktoré sú teraz stanovené v smernici (EÚ) 2017/541 o boji proti terorizmu. Pojem „za každých okolností“ sa vypúšťa, pretože je zbytočný.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 22 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitné pravidlá pre vkladanie fotografií, podôb tváre, daktyloskopických údajov a profilov DNA

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71a prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré sa majú splniť na vkladanie biometrických identifikačných znakov vrátane profilov DNA do SIS v súlade s týmto nariadením. Uvedené požiadavky zahŕňajú počet odtlačkov prstov, ktoré sa majú vložiť, spôsob ich odoberania a minimálnu normu kvality, ktorú musia plniť všetky biometrické identifikačné znaky.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  fotografie, podoby tváre, daktyloskopické údaje a profily DNA sa vkladajú až po kontrole kvality, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne štandardy pre kvalitu údajov.

a)  fotografie, podoby tváre a daktyloskopické údaje sa vkladajú až po kontrole kvality, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne štandardy pre kvalitu údajov.

Odôvodnenie

Údaje o DNA sú najcitlivejšími osobnými údajmi, a preto je rozhodujúce primerane obmedziť ich použitie a jasne vymedziť, za akých okolností sa môžu pridať do zápisu. Text vzťahujúci sa na profily DNA bol pridaný do pododseku b).

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  profil DNA sa môže doplniť len k zápisom stanoveným v článku 32 ods. 2 písm. a) a c) a iba v prípade, že nie sú k dispozícii fotografie, podoby tváre alebo daktyloskopické údaje vhodné na stanovenie totožnosti. Profily DNA osôb, ktoré sú priamymi predkami, potomkami alebo súrodencami predmetu zápisu, sa môžu do zápisu doplniť, iba ak na to tieto dotknuté osoby dajú výslovný súhlas. Rasový pôvod osoby sa do profilu DNA nezahrnie.

b)  profil DNA sa môže doplniť len k zápisom v situáciách stanovených v článku 32 ods. 2 písm. a) len po kontrole kvality, ktorou sa zaistí, že profil spĺňa minimálne normy kvality údajov, a iba v prípade, že nie sú k dispozícii fotografie, podoby tváre alebo daktyloskopické údaje vhodné na stanovenie totožnosti. Profily DNA osôb, ktoré sú priamymi predkami, potomkami alebo súrodencami predmetu zápisu, sa môžu do zápisu doplniť, iba ak na to tieto dotknuté osoby dajú výslovný súhlas. Ak sa k zápisu doplní profil DNA, tento profil musí obsahovať minimálne informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zistenie totožnosti nezvestnej osoby, a vo všetkých prípadoch sa z neho musia vylúčiť údaje o rasovom pôvode a zdravotnom stave danej osoby.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pre ukladanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku a v článku 40 sa stanovia štandardy kvality. Špecifikácie týchto štandardov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení a aktualizujú sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

2.  Pre ukladanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku a v článku 40 sa stanovia štandardy kvality. Špecifikácie týchto štandardov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení a aktualizujú sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S výnimkou situácií uvedených v článku 40 sa zápis o osobe sa nesmie vložiť bez údajov uvedených v článku 20 ods. 3 písm. a), g), k), m) a n) ani bez údajov uvedených v písmene p), ak sa to na daný prípad vzťahuje.

1.  S výnimkou situácií uvedených v článku 40 sa zápis o osobe sa nesmie vložiť bez údajov uvedených v článku 20 ods. 3 písm. a), b), g), h), i), k), m) a n) ani bez údajov uvedených v písmene p), ak sa to na daný prípad vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vložia aj všetky ostatné údaje uvedené v článku 20 ods. 3, ak sú dostupné.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, vložia sa aj ostatné údaje uvedené v článku 20 ods. 3, ak sú dostupné, a za predpokladu, že boli splnené podmienky na vloženie údajov.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23a

 

Zlučiteľnosť zápisov

 

1.  Pred vložením nového zápisu členský štát overí, či daná osoba už nie je predmetom zápisu v SIS.

 

2.  Každý členský štát môže do SIS vložiť pre jednu osobu alebo jednu vec len jeden zápis. V prípade potreby však iné štáty môžu vložiť nové zápisy o tej istej osobe za predpokladu, že sú zlučiteľné. Zlučiteľnosť sa musí zaručiť v súlade s odsekom 3.

 

3.  Pravidlá zlučiteľnosti zápisov sú stanovené v príručke SIRENE uvedenej v článku 8 ods. 4. Ak už je daná osoba predmetom zápisu v SIS, členský štát, ktorý chce vložiť nový zápis, skontroluje, či zápisy sú zlučiteľné. Ak sú zlučiteľné, členský štát môže vložiť nový zápis. Ak sú zápisy nezlučiteľné, medzi dotknutými útvarmi SIRENE sa uskutoční konzultácia výmenou doplňujúcich informácií s cieľom dospieť k dohode v súlade s poradím priority zápisov uvedeným v príručke SIRENE. Od poradia priority zápisov sa možno po konzultácii medzi útvarmi SIRENE odchýliť, ak si to vyžadujú zásadné národné záujmy.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 24 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecné ustanovenia o označovaní indikátorom nevykonateľnosti

Označenie indikátorom nevykonateľnosti

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa členský štát domnieva, že vykonanie opatrenia na základe zápisu vloženého v súlade s článkami 26, 32 a 36 nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom, jeho medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými národnými záujmami, môže následne požiadať o označenie zápisu indikátorom nevykonateľnosti s cieľom upozorniť, že opatrenie, ktoré sa má prijať na základe zápisu, sa na jeho území nevykoná. Zápis označí indikátorom nevykonateľnosti útvar SIRENE členského štátu, ktorý vydal zápis.

1.  Ak sa členský štát domnieva, že vykonanie opatrenia na základe zápisu vloženého v súlade s článkami 26, 32, 36 a 40 nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom, jeho medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými národnými záujmami, môže následne požiadať o označenie zápisu indikátorom nevykonateľnosti s cieľom upozorniť, že opatrenie, ktoré sa má prijať na základe zápisu, sa na jeho území nevykoná. Zápis označí indikátorom nevykonateľnosti útvar SIRENE členského štátu, ktorý vydal zápis.

Odôvodnenie

Nová kategória zápisu podľa článku 40 by mohla rovnako viesť aj k problémom nezlučiteľnosti s vnútroštátnym právom, medzinárodnými záväzkami alebo rozhodujúcimi národnými záujmami, a preto by sa mal uviesť do zoznamu článkov, pri ktorých je do zápisu možné pridať indikátor nevykonateľnosti.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Každý odkaz na ustanovenia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV v tomto nariadení sa považuje za odkaz zahŕňajúci príslušné ustanovenia dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami na základe článku 37 Zmluvy o Európskej únii na účely odovzdávania osôb na základe zatýkacieho rozkazu, v ktorých sa stanovuje prenos takéhoto zatýkacieho rozkazu prostredníctvom SIS.

3.  Každý odkaz na ustanovenia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV v tomto nariadení sa považuje za odkaz zahŕňajúci príslušné ustanovenia dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami na základe článku 216 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely odovzdávania osôb na základe zatýkacieho rozkazu, v ktorých sa stanovuje prenos takéhoto zatýkacieho rozkazu prostredníctvom SIS.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v prípade prebiehajúcej pátracej operácie a na základe povolenia svojho príslušného justičného orgánu dočasne zrušiť možnosť vyhľadania existujúceho zápisu na účely zadržania vydaného na základe článku 26 tohto nariadenia tak, aby koncoví používatelia nemohli tento zápis vyhľadať a aby prístup k nemu mali len útvary SIRENE. Táto funkcia sa použije na obdobie nepresahujúce 48 hodín. Ak je to však z operačného hľadiska nevyhnutné, môže sa jej použitie predĺžiť o ďalšie obdobia trvajúce 48 hodín. Členské štáty vedú štatistiku o počte zápisov, v prípade ktorých bola táto funkcia použitá.

4.  Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v prípade prebiehajúcej pátracej operácie a na základe povolenia svojho príslušného justičného orgánu dočasne zrušiť možnosť vyhľadania existujúceho zápisu na účely zatknutia vydaného na základe tohto článku tak, aby koncoví používatelia nemohli tento zápis vyhľadať a aby prístup k nemu mali len útvary SIRENE. Táto funkcia sa použije na obdobie nepresahujúce 48 hodín. Ak je to však z operačného hľadiska nevyhnutné, môže sa jej použitie predĺžiť o ďalšie obdobia trvajúce 48 hodín. Členské štáty vedú štatistiku o počte zápisov, v prípade ktorých bola táto funkcia použitá.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Údaje o nezvestných osobách alebo iných osobách, ktoré musia byť umiestnené pod ochranu alebo v prípade ktorých treba zistiť miesto, kde sa zdržiavajú, sa do SIS vkladajú na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, ktorý vydal zápis.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Možno vkladať tieto kategórie nezvestných osôb:

2.  Do SIS sa po rozhodnutí príslušného orgánu členského štátu vkladajú tieto kategórie osôb:

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  aby sa zabránilo hrozbám;

ii)  aby sa zabránilo ohrozeniu verejnej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nezvestné osoby, ktoré nemusia byť umiestnené pod ochranu;

b)  nezvestné dospelé osoby, ktoré nemusia byť umiestnené pod ochranu;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  deti ohrozené únosom v súlade s odsekom 4.

c)  deti ohrozené únosom, a to aj zo strany rodinného príslušníka, alebo premiestnené z členského štátu na účely mučenia, sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia alebo ktoré sa stali obeťami činností uvedenýchčlánkoch 6 až 10 smernice 2017/541.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odsek 2 písm. a) sa vzťahuje najmä na deti a osoby, ktoré musia byť internované na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

3.  Odsek 2 písm. a) sa vzťahuje najmä na osoby, ktoré musia byť internované na základe rozhodnutia príslušného justičného orgánu a na deti.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zápis o dieťati uvedený v odseku 2 písm. c) sa vkladá na žiadosť príslušného justičného orgánu členského štátu, ktorý je príslušný vo veciach rodičovských práv a povinností v súlade s nariadením Rady č. 2201/200374, keď existuje konkrétne a zjavné riziko, že by dieťa mohlo byť nezákonne a bezprostredne premiestnené z členského štátu, v ktorom sa tento príslušný justičný orgán nachádza. V členských štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa a na ktoré sa nevzťahuje nariadenie Rady č. 2201/2003, sa uplatňujú ustanovenia Haagskeho dohovoru.

4.  Zápis o dieťati v ohrození uvedený v odseku 2 písm. c) sa vkladá na základe rozhodnutia príslušného justičného orgánu členského štátu, ktorý je príslušný vo veciach rodičovských práv a povinností v súlade s nariadením Rady č. 2201/200374, keď existuje konkrétne a zjavné riziko, že by dieťa mohlo byť nezákonne a bezprostredne premiestnené z členského štátu, v ktorom sa tento príslušný justičný orgán nachádza. Takéto rozhodnutie sa prijme čo najskôr. V členských štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa a na ktoré sa nevzťahuje nariadenie Rady č. 2201/2003, sa uplatňujú ustanovenia Haagskeho dohovoru. Príslušné protokoly a nástroje musia podporiť prijatie nevyhnutného opatrenia, ako sa uvádza v zápise.

 

__________________

74 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).

74 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Príslušné orgány ochrany detí vrátane vnútroštátnej horúcej linky a rodičov dieťaťa, jeho poručníkov a/alebo opatrovateľov, v závislosti od konkrétneho prípadu, musia byť s prihliadnutím na záujem dieťaťa informované o zápise o nezvestnom dieťati podľa ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v údajoch vložených do SIS uvádzalo, do ktorej z kategórií uvedených v odseku 2 nezvestná osoba patrí. Členské štáty tiež zabezpečia, aby sa v údajoch vložených do SIS uvádzalo, o aký typ prípadu nezvestnej alebo zraniteľnej osoby ide. Pravidlá kategorizácie typov prípadov a vkladania takýchto údajov sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v údajoch vložených do SIS uvádzalo, do ktorej z kategórií uvedených v odseku 2 nezvestná osoba alebo dieťa v ohrození patrí. Členské štáty tiež zabezpečia, aby sa v údajoch vložených do SIS uvádzalo, o aký typ prípadu dieťaťa v ohrození alebo nezvestnej osoby ide, a to vždy, keď je typ prípadu známy. Pravidlá kategorizácie typov prípadov a vkladania takýchto údajov sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2. Podľa týchto pravidiel typy prípadov nezvestných osôb, ktoré sú deťmi, zahŕňajú:

 

a)  deti, ktoré utiekli z domu;

 

b)  maloleté osoby bez sprievodu v kontexte migrácie;

 

c)  deti unesené členom rodiny.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Štyri mesiace pred tým, ako dieťa, ktoré je predmetom zápisu podľa tohto článku, dosiahne plnoletosť, CS-SIS automaticky informuje člensky štát, ktorý vydal zápis, že dôvod žiadosti a opatrenie, ktoré sa má prijať, musia byť aktualizované alebo sa zápis musí vymazať.

6.  Štyri mesiace pred tým, ako dieťa, ktoré je predmetom zápisu podľa tohto článku, dosiahne plnoletosť, CS-SIS automaticky informuje člensky štát, ktorý vydal zápis, že dôvod žiadosti a opatrenie, ktoré sa má prijať, musia byť aktualizované alebo sa zápis vymaže.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak existuje jasná indícia, že s osobou, ktorá je predmetom zápisu podľa odseku 2, sú spojené vozidlá, plavidlá alebo lietadlá, možno na účely nájdenia dotknutej osoby vydať zápisy o týchto vozidlách, plavidlách a lietadlách. V týchto prípadoch sa zápis o nezvestnej osobe v súlade s článkom 60 prepojí so zápisom o danej veci. Technické pravidlá potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie údajov uvedených v tomto odseku a vyhľadávanie v nich sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

7.  Ak existuje jasná indícia, že s osobou, ktorá je predmetom zápisu podľa odseku 2, sú spojené vozidlá, plavidlá alebo lietadlá, možno na účely nájdenia dotknutej osoby vydať zápisy o týchto vozidlách, plavidlách a lietadlách. V týchto prípadoch sa zápis o osobe v súlade s článkom 60 prepojí so zápisom o danej veci. Technické pravidlá potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie údajov uvedených v tomto odseku a vyhľadávanie v nich sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Členské štáty vložia do SIS údaje o deťoch, ktoré sa stratili z prijímacích zariadení, ako údaje nezvestných osôb.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa osoba uvedená v článku 32 nájde, príslušné orgány s výhradou odseku 2 oznámia členskému štátu, ktorý vydal zápis, miesto, kde sa dotknutá osoba zdržiava. V prípade nezvestných detí alebo detí, ktoré musia byť umiestnené pod ochranu, sa vykonávajúci členský štát ihneď poradí s členským štátom, ktorý vydal zápis, aby sa bezodkladne dohodli na opatreniach, ktoré sa majú prijať na účely ochrany najlepších záujmov dieťaťa. V prípadoch uvedených v článku 32 ods. 2 písm. a) a c) môžu príslušné orgány presunúť dotknutú osobu na bezpečné miesto, aby jej tak zabránili pokračovať v ceste, ak im to umožňujú vnútroštátne právne predpisy.

1.  Ak sa osoba uvedená v článku 32 nájde, príslušné orgány bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, bezodkladne oznámia členskému štátu, ktorý vydal zápis, miesto, kde sa dotknutá osoba zdržiava. V prípade detí, ktoré sú predmetom zápisov podľa článku 32, sa vykonávajúci členský štát bezodkladne poradí s členským štátom , ktorý vydal zápis, vrátane jeho orgánov ochrany detí, aby sa bezodkladne a najneskôr do 12 hodín dohodli na opatreniach, ktoré sa majú prijať na účely ochrany najlepších záujmov dieťaťa. V prípadoch uvedených v článku 32 ods. 2 písm. a) a c) vtedy, keď je to vhodné, môžu príslušné orgány presunúť dotknutú osobu na bezpečné miesto, aby jej tak zabránili pokračovať v ceste, ak im to umožňujú vnútroštátne právne predpisy. Ak sa zápis týka dieťaťa, rozhodnutie o bezpečnom mieste zohľadní zraniteľnosť dieťaťa a jeho záujem.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zápis sa môže vydať na účely stíhania trestných činov, výkonu trestnej sankcie a predchádzania ohrozeniu verejnej bezpečnosti, ak:

2.  Zápis sa môže vydať na účely predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov, výkonu trestnej sankcie a predchádzania ohrozeniu verejnej bezpečnosti, ak:

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  existuje jasná indícia, že osoba má v úmysle spáchať alebo pácha závažný trestný čin, najmä niektorý z trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV;

a)  existuje jasná indícia, že osoba má v úmysle spáchať alebo pácha závažný trestný čin, ak je postihnuteľný vo vydávajúcom členskom štáte trestom odňatia slobody alebo ochranným opatrením s hornou hranicou najmenej jeden rok;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie uvedené v článku 37 ods. 1 sú potrebné na výkon trestnej sankcie uloženej osobe, ktorá bola odsúdená za závažný trestný čin, najmä niektorý z trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV; alebo

b)  informácie uvedené v článku 37 ods. 1 sú potrebné na výkon trestnej sankcie uloženej osobe, ktorá bola odsúdená za závažný trestný čin, ak je postihnuteľný vo vydávajúcom členskom štáte trestom odňatia slobody alebo ochranným opatrením s hornou hranicou najmenej tri roky; alebo

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  na základe celkového posúdenia osoby, najmä na základe doteraz spáchaných trestných činov, existuje dôvod domnievať sa, že táto osoba môže i v budúcnosti spáchať závažné trestné činy, najmä niektorý z trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.

c)  na základe celkového posúdenia osoby, najmä na základe doteraz spáchaných trestných činov, existuje dôvod domnievať sa, že táto osoba môže i v budúcnosti spáchať závažné trestné činy, ak je postihnuteľný vo vydávajúcom členskom štáte trestom odňatia slobody alebo ochranným opatrením s hornou hranicou najmenej tri roky;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak existuje jasná indícia, že so závažnými trestnými činmi uvedenými v odseku 2 alebo s vážnymi ohrozeniami uvedenými v odseku 3 sú spojené vozidlá, plavidlá, lietadlá alebo kontajnery, možno vydať zápisy o týchto vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch.

4.  Ak existuje jasný dôkaz, že so závažnými trestnými činmi uvedenými v odseku 2 alebo s vážnymi ohrozeniami uvedenými v odseku 3 sú spojené vozidlá, plavidlá, lietadlá, kontajnery, prípojné vozidlá s pohotovostnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg a obytné prívesy, možno vydať zápisy o týchto vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak existuje jasná indícia, že so závažnými trestnými činmi uvedenými v odseku 2 alebo s vážnymi ohrozeniami uvedenými v odseku 3 sú spojené nevyplnené úradné doklady alebo vydané doklady totožnosti, možno vydať zápisy o týchto dokladoch, a to bez ohľadu na totožnosť prípadného pôvodného držiteľa dokladu totožnosti. Technické pravidlá potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie údajov uvedených v tomto odseku a vyhľadávanie v nich sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

5.  Ak existuje jasný dôkaz, že so závažnými trestnými činmi uvedenými v odseku 2 alebo s vážnymi ohrozeniami uvedenými v odseku 3 sú spojené nevyplnené úradné doklady alebo vydané doklady totožnosti, možno vydať zápisy o týchto dokladoch, a to bez ohľadu na totožnosť prípadného pôvodného držiteľa dokladu totožnosti. Technické pravidlá potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie údajov uvedených v tomto odseku a vyhľadávanie v nich sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely diskrétnych kontrol, zisťovacích kontrol alebo špecifických kontrol sa pri vykonávaní hraničných kontrol, policajných a colných kontrol alebo iných činností v oblasti presadzovania práva v členskom štáte zhromažďujú a orgánu, ktorý vydal zápis, oznamujú všetky alebo niektoré z nasledujúcich informácií:

1.  Na účely diskrétnych kontrol, zisťovacích kontrol alebo špecifických kontrol sa pri vykonávaní hraničných kontrol, policajných a colných kontrol alebo iných činností v oblasti presadzovania práva v členskom štáte zhromažďujú a orgánu, ktorý vydal zápis, okamžite oznamujú všetky alebo niektoré z nasledujúcich informácií:

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  použité vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner;

f)  použité vozidlo, plavidlo, lietadlo, kontajner, prípojné vozidlá s pohotovostnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg a obytné prívesy;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa okamžite oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V závislosti od operačných podmienok a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zahŕňa zisťovacia kontrola dôkladnejšiu kontrolu a výsluch osoby. Ak zisťovacie kontroly nie sú podľa právnych predpisov členského štátu povolené, nahrádzajú sa v tomto členskom štáte diskrétnymi kontrolami.

4.  V závislosti od operačných podmienok a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a bez toho, aby boli dotknuté práva podozrivých a obvinených osôb na prístup k obhajcovi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ1a, zahŕňa zisťovacia kontrola dôkladnejšiu kontrolu a výsluch osoby.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  lietadlá;

h)  lietadlá a motory lietadiel;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vymedzenie nových podkategórií vecí podľa odseku 2 písm. n) technické pravidlá potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie údajov uvedených v odseku 2 a vyhľadávanie v nich sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 71a na vymedzenie nových podkategórií vecí podľa odseku 2 písm. n). Technické pravidlá potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie údajov uvedených v odseku 2 a vyhľadávanie v nich sa stanovia a vypracujú prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa pri vyhľadávaní zistí existencia zápisu o veci, ktorá bola nájdená, orgán, ktorý zistil zhodu medzi dvoma položkami údajov, vec zaistí a kontaktuje orgán, ktorý vydal zápis, aby sa dohodli na opatreniach, ktoré sa majú prijať. Na tento účel sa môžu v súlade s týmto nariadením oznamovať aj osobné údaje.

1.  Ak sa pri vyhľadávaní zistí existencia zápisu o veci, ktorá bola nájdená, orgán, ktorý zistil zhodu medzi dvoma položkami údajov, vec zaistí a kontaktuje orgán, ktorý vydal zápis, aby sa dohodli na opatreniach, ktoré sa majú prijať. Na tento účel sa môžu formou výmeny doplňujúcich informácií oznamovať aj osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Kapitola XI – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ZÁPISY O NEZNÁMYCH HĽADANÝCH OSOBÁCH NA ÚČELY ZISTENIA TOTOŽNOSTI V SÚLADE S VNÚTROŠTÁTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI A VYHĽADÁVANIE NA ZÁKLADE BIOMETRICKÝCH ÚDAJOV

ZÁPISY O NEZNÁMYCH HĽADANÝCH OSOBÁCH NA ÚČELY ZISTENIA TOTOŽNOSTI PODĽA VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 40 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zápisy o neznámych hľadaných osobách na účely zaistenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov

Zápisy o neznámych hľadaných osobách na účely zistenia totožnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do SIS možno vložiť daktyloskopické údaje, ktoré sa netýkajú osôb, ktoré sú predmetom zápisov. Tieto daktyloskopické údaje pozostávajú z úplného alebo neúplného súboru odtlačkov prstov alebo dlaní zaistených na mieste vyšetrovaného trestného činu, závažného trestného činu alebo teroristického trestného činu, v prípade ktorých možno s veľkou pravdepodobnosťou určiť, že patria páchateľovi tohto trestného činu. Daktyloskopické údaje v tejto kategórii sa uložia s označením „neznáma podozrivá alebo hľadaná osoba“ za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu stanoviť totožnosť osoby pomocou žiadnej inej vnútroštátnej, európskej ani medzinárodnej databázy.

1.  Do SIS možno vložiť daktyloskopické údaje, ktoré sa netýkajú osôb, ktoré sú predmetom zápisov. Tieto daktyloskopické údaje pozostávajú z úplného alebo neúplného súboru odtlačkov prstov alebo dlaní zaistených na mieste vyšetrovaných teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, v prípade ktorých možno s veľmi veľkou pravdepodobnosťou určiť, že patria páchateľovi tohto trestného činu. Ak príslušný orgán členského štátu, ktorý vydal zápis, nemôže stanoviť totožnosť podozrivej osoby pomocou žiadnej inej príslušnej databázy, daktyloskopické údaje v tejto kategórii sa môžu uložiť s označením „neznáma podozrivá alebo hľadaná osoba“ na účely určenia totožnosti tejto osoby a miesta, kde sa daná osoba nachádza.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade pozitívnej lustrácie alebo potenciálnej zhody s údajmi uloženými podľa článku 40 sa stanoví totožnosť osoby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zároveň sa overí, či daktyloskopické údaje uložené v SIS patria tejto osobe. Členské štáty komunikujú prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií s cieľom uľahčiť včasné vyšetrenie prípadu.

1.  V prípade pozitívnej lustrácie alebo potenciálnej zhody s údajmi uloženými podľa článku 40 sa stanoví totožnosť osoby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi po overení expertom daktyloskopie toho, či daktyloskopické údaje uložené v SIS patria tejto osobe. Členské štáty okamžite komunikujú prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií s cieľom uľahčiť včasné vyšetrenie prípadu.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 42 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitné pravidlá pre overovanie alebo vyhľadávanie s použitím fotografií, podôb tváre, daktyloskopických údajov a profilov DNA

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Fotografie, podoby tváre, daktyloskopické údaje a profily DNA sa získavajú zo SIS na účely overenia totožnosti osoby, ktorá bola nájdená na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS.

1.  Ak sú v zápise v SIS obsiahnuté fotografie, podoby tváre, daktyloskopické údaje a profily DNA, takéto údaje sa získavajú zo SIS na účely potvrdenia totožnosti osoby, ktorá bola nájdená na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pred vydaním nového zápisu možno vykonať vyhľadávanie pomocou odtlačkov prstov s cieľom overiť, či daná osoba už nie je uvedená v SIS pod inou totožnosťou.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Daktyloskopické údaje sa môžu použiť aj na zistenie totožnosti osoby. V daktyloskopických údajoch uložených v SIS sa vyhľadáva na účely zistenia totožnosti, ak totožnosť osoby nie je možné zistiť inými prostriedkami.

2.  Daktyloskopické údaje sa môžu použiť aj na zistenie totožnosti osoby. Daktyloskopické údaje uložené v SIS sa používajú na účely zistenia totožnosti iba vtedy, ak totožnosť osoby nie je možné zistiť pomocou alfanumerických údajov. Na tento účel centrálny SIS obsahuje automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (AFIS).

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty sprístupnia koncovým užívateľom automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Na tento účel prijmú potrebné opatrenia vrátane, ak je to potrebné, úprav ich N.SIS.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V daktyloskopických údajoch uložených v SIS v súvislosti so zápismi vydanými podľa článku 26, článku 34 ods. 1 písm. b) a d) a článku 36 sa môže vyhľadávať aj s použitím úplných alebo neúplných súborov odtlačkov prstov alebo dlaní zaistených na mieste vyšetrovaného trestného činu, v prípade ktorých možno s veľkou pravdepodobnosťou určiť, že patria páchateľovi tohto trestného činu, za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu stanoviť totožnosť osoby pomocou žiadnej inej vnútroštátnej, európskej ani medzinárodnej databázy.

3.  V daktyloskopických údajoch uložených v SIS v súvislosti so zápismi vydanými podľa článku 26, článku 34 ods. 1 písm. b) a d) a článku 36 sa môže vyhľadávať aj s použitím úplných alebo neúplných súborov odtlačkov prstov alebo dlaní zaistených na mieste vyšetrovaných teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, v prípade ktorých možno s veľkou pravdepodobnosťou určiť, že patria páchateľovi teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu, za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu stanoviť totožnosť osoby pomocou žiadnej inej vnútroštátnej, európskej ani medzinárodnej databázy.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak z konečného stanovenia totožnosti v súlade s týmto článkom vyplynie, že výsledok porovnania prijatý z centrálneho SIS nezodpovedá daktyloskopickým údajom zaslaným na porovnanie, členské štáty ihneď vymažú výsledok porovnania a oznámia túto skutočnosť agentúre čo najskôr, najneskôr však do troch pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Fotografiepodoby tváre sa môžu používať na účely zistenia totožnosti osoby, hneď ako to bude technicky možné a ak bude zaistená vysoká miera spoľahlivosti stanovenia totožnosti. Zisťovanie totožnosti na základe fotografií alebo podôb tváre sa používa len na riadnych hraničných priechodoch, na ktorých sa používajú samoobslužné systémy a automatizované systémy hraničnej kontroly.

4.  Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 71a, ktorým stanoví používanie fotografií a podôb tváre a profilov DNA na účely zisťovania totožnosti osôb a technické normy vzťahujúce sa na takýto postup vrátane vyhľadávania, ako aj zistenia a potvrdenia totožnosti. Komisia prijme tento delegovaný akt, hneď ako bude technicky možné s vysokým stupňom spoľahlivosti identifikácie používať fotografie a podoby tváre na zistenie totožnosti osoby. Zisťovanie totožnosti na základe fotografií alebo podôb tváre sa používa len na riadnych hraničných priechodoch, na ktorých sa používajú samoobslužné systémy a automatizované systémy hraničnej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ďalších činností v oblasti presadzovania práva vykonávaných na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania trestných činov v dotknutom členskom štáte;

c)  prevencie, odhaľovanie a vyšetrovanie teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov v dotknutom členskom štáte, na ktoré sa vzťahuje smernica (EÚ) 2016/680;

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  bezpečnostné kontroly v súvislosti s konaniami súvisiacimi so žiadosťami o medzinárodnú ochranu, pokiaľ tieto orgány nepredstavujú „rozhodujúce orgány“, ako sú vymedzené v článku 2 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ1a, a prípadne poskytujú poradenstvo v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 377/20041b.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1b Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Právo na prístup k údajom vloženým do SIS a právo na priame vyhľadávanie v takýchto údajoch pri výkone svojich úloh môžu vykonávať orgány príslušné na výkon úloh uvedených v odseku 1 písm. c). Prístup týchto orgánov k údajom sa riadi právnymi predpismi každého členského štátu.

3.  Právo na prístup k údajom vloženým do SIS a právo na priame vyhľadávanie v takýchto údajoch pri výkone svojich úloh môžu vykonávať orgány uvedené v odseku 1 písm. c). Prístup týchto orgánov k údajom musí byť v súlade s týmto nariadením a s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Subjekty v členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za vydávanie registračných osvedčení pre vozidlá uvedených v smernici Rady 1999/37/ES75 , majú prístup k nasledujúcim údajom vloženým do SIS v súlade s článkom 38 ods. 2 písm. a), b), c) a l) tohto nariadenia výhradne na účel kontroly toho, či vozidlá, ktoré im boli predložené na prihlásenie do evidencie, boli odcudzené, zneužité alebo stratené alebo či sú hľadané ako dôkaz v trestnom konaní:

1.  Príslušné orgány v členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za vydávanie registračných osvedčení pre vozidlá uvedených v smernici Rady 1999/37/ES75, majú prístup len k nasledujúcim údajom vloženým do SIS v súlade s článkom 38 ods. 2 písm. a), b), c) a l) tohto nariadenia výhradne na účel kontroly toho, či vozidlá, ktoré im boli predložené na prihlásenie do evidencie, boli odcudzené, zneužité alebo stratené alebo či sú hľadané ako dôkaz v trestnom konaní:

__________________

__________________

75 Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

75 Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prístup subjektov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel pre vozidlá k uvedeným údajom sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutého členského štátu.

Prístup príslušných orgánov uvedených v prvom pododseku k uvedeným údajom sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu dotknutého príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekty uvedené v odseku 1, ktoré sú subjektmi verejnej správy, majú právo na priamy prístup k údajom vloženým do SIS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Subjekty uvedené v odseku 1, ktoré nie sú subjektmi verejnej správy, majú prístup k údajom vloženým do SIS iba prostredníctvom orgánu uvedeného v článku 43 tohto nariadenia. Tento orgán má právo na priamy prístup k údajom a na ich postúpenie dotknutému subjektu. Dotknutý členský štát zabezpečí, aby príslušný subjekt a jeho zamestnanci boli povinní dodržiavať všetky obmedzenia týkajúce sa prípustného používania údajov, ktoré im tento orgán postúpil.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Článok 39 tohto nariadenia sa nevzťahuje na prístup získaný v súlade s týmto článkom. Oznamovanie informácií, ktoré boli zistené na základe prístupu do SIS a vedú k podozreniu, že došlo k spáchaniu trestného činu, policajným alebo justičným orgánom zo strany subjektov uvedených v odseku 1 sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4.  Článok 39 tohto nariadenia sa nevzťahuje na prístup získaný v súlade s týmto článkom. Oznamovanie informácií, ktoré boli získané na základe prístupu do SIS a vedú k podozreniu, že došlo k spáchaniu trestného činu, policajným alebo justičným orgánom zo strany príslušných orgánov uvedených v odseku 1 sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Subjekty v členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za vydávanie registračných osvedčení alebo za manažment prevádzky plavidiel, vrátane motorov plavidiel, a lietadiel majú prístup k nasledujúcim údajom vloženým do SIS v súlade s článkom 38 ods. 2 tohto nariadenia výhradne na účel kontroly toho, či plavidlá, vrátane lodných motorov, lietadlá alebo kontajnery, ktoré im boli predložené na registráciu alebo ktoré sú predmetom manažmentu prevádzky, boli odcudzené, zneužité alebo stratené alebo či sú hľadané ako dôkaz v trestnom konaní:

1.  Príslušné orgány v členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za vydávanie registračných osvedčení alebo za manažment prevádzky plavidiel, vrátane motorov plavidiel, a lietadiel majú prístup len k nasledujúcim údajom vloženým do SIS v súlade s článkom 38 ods. 2 tohto nariadenia výhradne na účel kontroly toho, či plavidlá, vrátane lodných motorov, lietadlá alebo kontajnery, ktoré im boli predložené na registráciu alebo ktoré sú predmetom manažmentu prevádzky, boli odcudzené, zneužité alebo stratené alebo či sú hľadané ako dôkaz v trestnom konaní:

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  údaje o motoroch lietadiel.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S výhradou odseku 2 sa prístup týchto subjektovčlenských štátoch k uvedeným údajom riadi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov. Prístup k údajom uvedeným v písmenách a) c) je obmedzený podľa konkrétnej právomoci dotknutého subjektu.

Prístup príslušných orgánov uvedených v prvom pododseku k uvedeným údajom sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu dotknutého príslušného orgánu. Prístup k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. a), b), c) a ca) je obmedzený podľa konkrétnej právomoci dotknutého príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekty uvedené v odseku 1, ktoré sú subjektmi verejnej správy, majú právo na priamy prístup k údajom vloženým do SIS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Subjekty uvedené v odseku 1, ktoré nie sú subjektmi verejnej správy, majú prístup k údajom vloženým do SIS iba prostredníctvom orgánu uvedeného v článku 43 tohto nariadenia. Tento orgán má právo na priamy prístup k údajom a na ich postúpenie príslušnému subjektu. Dotknutý členský štát zabezpečí, aby príslušný subjekt a jeho zamestnanci boli povinní dodržiavať všetky obmedzenia týkajúce sa prípustného používania údajov, ktoré im tento orgán postúpil.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Článok 39 tohto nariadenia sa nevzťahuje na prístup získaný v súlade s týmto článkom. Oznamovanie informácií, ktoré boli zistené na základe prístupu do SIS a vedú k podozreniu, že došlo k spáchaniu trestného činu, policajným alebo justičným orgánom zo strany subjektov uvedených v odseku 1 sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4.  Článok 39 tohto nariadenia sa nevzťahuje na prístup získaný v súlade s týmto článkom. Oznamovanie informácií, ktoré boli získané na základe prístupu do SIS a vedú k podozreniu, že došlo k spáchaniu trestného činu, policajným alebo justičným orgánom zo strany príslušných orgánov uvedených v odseku 1 sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) má v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávanie v nich.

1.  Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) má v prípade potreby na naplnenie svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávanie v nich.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Europol pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje prostredníctvom kanálov vymedzených nariadením (EÚ) 2016/794 členský štát, ktorý vydal zápis.

2.  Ak Europol pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, okamžite o tom informuje členský štát, ktorý vydal zápis, výmenou doplňujúcich informácií cez komunikačnú infraštruktúru a v súlade s ustanoveniami uvedenými v príručke SIRENE. Dokým Europol nebude schopný používať funkcie určené na výmenu doplňujúcich informácií, informuje členský štát, ktorý vydal zápis, prostredníctvom kanálov vymedzených nariadením (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Používanie informácií získaných prostredníctvom vyhľadávania v SIS podlieha súhlasu dotknutého členského štátu. Ak daný členský štát použitie takýchto informácií povolí, Europol s nimi nakladá podľa nariadenia (EÚ) 2016/794. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím krajinám a tretím subjektom iba so súhlasom dotknutého členského štátu.

3.  Používanie informácií získaných prostredníctvom vyhľadávania v SIS podlieha súhlasu členského štátu, ktorý vydal zápis. Ak daný členský štát použitie takýchto informácií povolí, Europol s nimi nakladá podľa nariadenia (EÚ) 2016/794. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím krajinám a tretím subjektom iba so súhlasom členského štátu, ktorý vydal zápis, a pri plnom rešpektovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Europol môže požiadať dotknutý členský štát o ďalšie informácie v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794.

4.  Europol môže požiadať členský štát, ktorý vydal zápis, o ďalšie informácie v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  obmedzí prístup k údajom vloženým do SIS na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu;

b)  obmedzí prístup k údajom vloženým do SIS na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu, ktorí tento prístup potrebujú na plnenie svojich úloh;

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článkoch 10 11;

c)  prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článkoch 10, 11, 13 a 14;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Všetky kópie uvedené v odseku 6, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa tento čas môže predĺžiť, až pokiaľ mimoriadna situácia neskončí. Europol oznámi každé takéto predĺženie európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

7.  Všetky kópie uvedené v odseku 6, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín. Ak Europol vytvorí offline databázu s údajmi zo SIS, oznámi vznik takejto databázy európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia náležitej integrity a bezpečnosti údajov by mal Europol uchovávať záznam o každom prístupe do SIS a vyhľadávaní v ňom. Takéto záznamy a dokumentácia sa nepovažujú za nezákonné sťahovanie alebo kopírovanie akejkoľvek časti SIS.

9.  Na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia náležitej integrity a bezpečnosti údajov Europol uchováva záznamy o každom prístupe do SIS a vyhľadávaní v ňom. V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým dátum a čas činnosti spracovania údajov, druh spracovávaných údajov a meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov. Takéto záznamy a dokumentácia sa nepovažujú za nezákonné sťahovanie alebo kopírovanie akejkoľvek časti SIS. Obsah, dĺžka uchovávania a pravidlá a formáty týkajúce sa záznamov sú vymedzené v súlade s článkom 12.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Členské štáty okamžite informujú Europol o všetkých zápisoch vytvorených podľa článkov 34, 36 alebo 38 a o prípadoch pozitívnej lustrácie týkajúcej sa zápisov, ktoré sa vzťahujú na osobu alebo vec hľadanú členským štátom v súvislosti s trestným činom uvedeným v smernici (EÚ) 2017/541.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národní členovia Eurojustu a ich asistenti majú v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do SIS v súlade s článkami 26, 32, 34, 38 a 40 a právo v týchto údajoch vyhľadávať.

1.  Len národní členovia Eurojustu a ich asistenti majú, ak to potrebujú na výkon svojich povinností, a v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do SIS v súlade s článkami 26, 32, 34, 38 a 40 a právo v týchto údajoch vyhľadávať.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak národný člen Eurojustu pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje o tom členský štát, ktorý vydal zápis.

2.  Ak národný člen Eurojustu pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, okamžite informuje o tom členský štát, ktorý vydal zápis.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Žiadne ustanovenie tohto článku nemožno vykladať tak, že ním dotknuté ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV týkajúce sa ochrany údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracúvanie týchto údajov národnými členmi Eurojustu alebo ich asistentmi, ani právomoci Spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia.

3.  Týmto článkom nie sú dotknuté ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV týkajúce sa ochrany údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracúvanie týchto údajov národnými členmi Eurojustu alebo ich asistentmi, ani právomoci Spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý prístupvyhľadávanie, ktoré uskutoční národný člen Eurojustu alebo asistent, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 12, a takisto sa zaznamená aj každý prípad, keď použili údaje, ku ktorým mali prístup.

4.  Na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vnútorného monitorovaniazabezpečenia náležitej integrity a bezpečnosti údajov Eurojust uchováva záznamy o každom prístupe do SIS a vyhľadávaní v ňom, ktoré uskutoční národný člen Eurojustu alebo asistent v súlade s ustanoveniami článku 12. V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým dátum a čas činnosti spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh spracovaných údajov a meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov. Takéto záznamy a dokumentácia sa nepovažujú za nezákonné sťahovanie alebo kopírovanie akejkoľvek časti SIS.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Prístup k údajom vloženým do SIS je obmedzený na národných členov a ich asistentov a nerozšíri sa na zamestnancov Eurojustu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Na účely zaistenia bezpečnosti a dôvernosti sa prijmú a uplatňujú opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11.

7.  Na účely zaistenia bezpečnosti a dôvernosti sa prijmú a uplatňujú opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s článkom 40 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624 majú členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým SIS a právo v týchto údajoch vyhľadávať.

1.  V súlade s článkom 40 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624 majú členovia tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie prístup k údajom SIS v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do SIS a právo v týchto údajoch vyhľadávať, a to v súlade s týmto nariadením. Uvedené právo majú len v rozsahu nevyhnutnom na výkon ich úloh a pokiaľ si ho vyžaduje operačný plán konkrétnej operácie.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie majú prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávajú v nich v súlade s odsekom 1 prostredníctvom technického rozhrania, ktoré vyvinie a spravuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako sa uvádza v článku 49 ods. 1.

2.  Členovia tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, ako aj členovia podporných tímov pre riadenie migrácie majú prístup k údajom vloženým do SIS a vyhľadávajú v nich v súlade s odsekom 1 prostredníctvom technického rozhrania, ktoré vyvinie a spravuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako sa uvádza v článku 49 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak člen tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje sa o tom členský štát, ktorý vydal zápis. V súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ) 2016/1624 môžu členovia uvedených tímov konať na základe zápisu v SIS len podľa pokynov a spravidla v prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, hostiteľského členského štátu, v ktorom takíto členovia tímov pôsobia. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.

3.  Ak člen tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie pri vyhľadávaní zistí existenciu zápisu v SIS, informuje sa o tom okamžite členský štát, ktorý vydal zápis. V súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ) 2016/1624 môžu členovia uvedených tímov konať na základe zápisu v SIS len podľa pokynov a spravidla v prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, hostiteľského členského štátu, v ktorom takíto členovia tímov pôsobia, a len v prípade, že majú právomoc podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1624. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý prípad prístupukaždé vyhľadávanie, ktoré uskutoční člen tímov európskej pohraničnejpobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 12,takisto sa zaznamená aj každý prípad, keď použili údaje, ku ktorým mali prístup.

4.  Na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, samostatného monitorovaniazaistenia riadnej bezpečnosti a integrity údajov vedie Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž záznamy o každom prístupe do SISkaždom vyhľadávaní v SIS, ktoré uskutoční člen tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, alebo člen podporných tímov pre riadenie migrácie. V príslušných záznamoch sa uvádza predovšetkým dátum a čas činnosti spracovania údajov, druh údajov, ktoré sa použili na vyhľadávanie, odkaz na druh spracovaných údajov a meno osoby zodpovednej za spracovanie týchto údajov. Takéto záznamydokumentácia sa nepovažujú za nezákonné sťahovanie alebo kopírovanie akejkoľvek časti SIS. Obsah, dĺžka uchovávania a pravidlá a formáty týkajúce sa záznamov sú vymedzené v súlade s článkom 12.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Prístup k údajom vloženým do SIS sa obmedzí na členov tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, tímov pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, alebo členov podporných tímov pre riadenie migrácie a nemožno ho rozšíriť na členov žiadnych iných tímov.

5.  Prístup k údajom vloženým do SIS sa obmedzí na členov tímov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624, alebo členov podporných tímov pre riadenie migrácie za predpokladu, že absolvovali požadovanú odbornú prípravu. Prístup nemožno rozšíriť na členov žiadnych iných tímov.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Prijmú a uplatňujú sa opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti ustanovené v článkoch 10 a 11.

6.  Prijmú a uplatňujú sa opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti ustanovené v článkoch 10, 11, 13 a 14.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vyvinie a udržiava na účely článku 48 ods. 1 a na účely odseku 2 tohto článku technické rozhranie, ktoré umožňuje priame spojenie s centrálnym SIS.

1.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vyvinie a udržiava na účely článku 48 ods. 1 technické rozhranie, ktoré umožňuje priame spojenie s centrálnym SIS.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkami 26, 32, 34, 36 a článkom 38 ods. 2 písm. j) a k) na účely plnenia svojich úloh, ktorými bola poverená nariadením, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), právo na prístup k údajom vloženým do SIS a na vyhľadávanie v nich.

[2.  Riadne oprávnení zamestnanci centrálnej jednotky ETIAS vytvorenej v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž majú v súlade s článkami 26, 32, 34, 36 a článkom 38 ods. 2 písm. j) a k) v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia akýchkoľvek úloh, ktorými bola poverená nariadením, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), právo na prístup k údajom vloženým do SIS a na ich overovanie.]

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pri overovaní zistí existenciu zápisu v SIS, uplatňuje sa postup stanovený v článku 22 nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Žiadne ustanovenie tohto článku nemožno vykladať tak, že sú ním dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1624 týkajúce sa ochrany údajov a zodpovednosti za akékoľvek neoprávnené alebo nesprávne spracovanie týchto údajov Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

4.  Žiadne ustanovenie tohto článku nemožno vykladať tak, že sú ním dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1624 týkajúce sa ochrany údajov a zodpovednosti za akékoľvek neoprávnené alebo nesprávne spracovanie týchto údajov Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Každý prípad prístupu a každé vyhľadávanie, ktoré uskutoční Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 12, a každý prípad, keď sa použili údaje, ku ktorým mali prístup, sa zaregistruje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Okrem prípadov, keď je to potrebné na plnenie úloh na účely nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), sa žiadne časti SIS nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté v SIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť SIS sa nesmie sťahovať. Zaznamenávanie prístupov a vyhľadávania sa nepovažuje za sťahovanie alebo kopírovanie údajov SIS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prijme a uplatňuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti stanovené v článkoch 10 a 11.

7.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prijme a uplatňuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti stanovené v článkoch 10, 11, 13 a 14.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 51 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obdobie uchovávania zápisov

Lehota na preskúmanie zápisov

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zápisy vložené do SIS podľa tohto nariadenia sa uchovávajú len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

1.  Zápisy vložené do SIS podľa tohto nariadenia sa neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát, ktorý vydal zápis, preskúma do piatich rokov od vloženia zápisu do SIS, či je potrebné ďalej ho uchovávať. Zápisy vydané na účely článku 36 tohto nariadenia sa uchovávajú najviac jeden rok.

2.  Členský štát, ktorý vydal zápis, preskúma do troch rokov od vloženia zápisu do SIS, či je potrebné ďalej ho uchovávať. Zápisy vydané na účely článku 36 tohto nariadenia sa preskúmajú najneskôr do jedného roka.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zápisy o nevyplnených úradných dokladoch a vydaných dokladoch totožnosti vložené v súlade s článkom 38 sa uchovávajú najviac desať rokov. Kratšie obdobia uchovávaniaprípade jednotlivých kategórií zápisov o veciach sa môžu stanoviť prostredníctvom vykonávacích opatrení prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedenýmčlánku 72 ods. 2.

3.  Zápisy o nevyplnených úradných dokladoch a vydaných dokladoch totožnosti vložené v súlade s článkom 38 sa uchovávajú najviac desať rokov. Zápisy o veciach vydané v súlade s článkami 36 a 38 sa uchovávajú najviac päť rokov. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71a prijať delegovaný akt týkajúci sa kratších období uchovávaniaprípade jednotlivých kategórií zápisov o veciach.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípadoch, keď je personálu útvaru SIRENE zodpovednému za koordináciu a overovanie kvality údajov zrejmé, že účel zápisu o osobe bol splnený a zápis by sa mal z SIS vymazať, oznámi to orgánu, ktorý zápis vytvoril, aby ho na túto skutočnosť upozornil. Daný orgán má 30 kalendárnych dní od doručenia takéhoto oznámenia na to, aby uviedol, že zápis vymazal alebo vymaže, alebo aby uviedol dôvody na uchovanie zápisu. V prípade, že táto 30-dňová lehota uplynie bez odpovede, zápis vymaže personál útvaru SIRENE. Útvary SIRENE oznamujú akékoľvek opakujúce sa problémy v tejto oblasti svojmu národnému dozornému orgánu.

5.  Hneď, ako je personálu útvaru SIRENE zodpovednému za koordináciu a overovanie kvality údajov zrejmé, že účel zápisu o osobe alebo veci bol splnený a zápis by sa mal z SIS vymazať, oznámi to okamžite orgánu, ktorý zápis vytvoril, aby ho na túto skutočnosť upozornil. Daný orgán má sedem kalendárnych dní od doručenia takéhoto oznámenia na to, aby uviedol, že zápis vymazal alebo vymaže, alebo aby uviedol dôvody na uchovanie zápisu. V prípade, že táto sedemdňová lehota uplynie bez odpovede, zápis vymažú pracovníci útvaru SIRENE. Útvary SIRENE oznamujú akékoľvek opakujúce sa problémy v tejto oblasti svojmu národnému dozornému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom individuálnom posúdení, ktoré sa zaznamená, rozhodnúť o tom, že zápis uchová dlhšie, ak je to potrebné na účely, na ktoré sa zápis vydal. V takomto prípade sa odsek 2 uplatňuje aj na predĺženie uchovávania zápisu. Každé predĺženie uchovávania zápisu sa oznámi do CS-SIS.

6.  Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom individuálnom posúdení, ktoré sa zaznamená, rozhodnúť o tom, že zápis uchová dlhšie, ak je to potrebné a primerané na účely, na ktoré sa zápis vydal. V takomto prípade sa odsek 2 uplatňuje aj na predĺženie uchovávania zápisu. Každé predĺženie uchovávania zápisu sa oznámi do CS-SIS.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Členské štáty vedú štatistiku o počte zápisov, ktorých obdobie uchovávania sa predĺžilo v súlade s odsekom 6.

8.  Členské štáty vedú štatistiku o počte zápisov, ktorých obdobie uchovávania sa predĺžilo v súlade s odsekom 6, a poskytujú ju dozorným orgánom uvedeným v článku 67.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zápisy o osobách hľadaných na účely zadržania a následného odovzdania alebo vydania podľa článku 26 sa vymažú, keď sa daná osoba odovzdá alebo vydá príslušným orgánom členského štátu, ktorý vydal zápis. Môžu sa vymazať aj vtedy, keď príslušný justičný orgán podľa vnútroštátneho práva zruší justičné rozhodnutie, na ktorom sa zápis zakladal.

1.  Zápisy o osobách hľadaných na účely zatknutia a následného odovzdania alebo vydania podľa článku 26 sa vymažú, keď sa daná osoba odovzdá alebo vydá príslušným orgánom členského štátu, ktorý vydal zápis. Vymažú sa aj vtedy, keď príslušný justičný orgán podľa vnútroštátneho práva zruší justičné rozhodnutie, na ktorom sa zápis zakladal.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  nájdení dieťaťa.

  nájdení dieťaťa a jeho umiestnení pod oficiálnu ochranu.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov môže byť v prípade osoby, ktorá bola internovaná na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zápis uchovaný dovtedy, kým daná osoba nebude repatriovaná.

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy, môže byť v prípade osoby, ktorá bola internovaná na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zápis uchovaný dovtedy, kým daná osoba nebude repatriovaná.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak došlo k pozitívnej lustrácii v niektorom členskom štáte a členskému štátu, ktorý vydal zápis, sa poskytli údaje o adrese, pričom z následnej pozitívnej lustrácie v tomto členskom štáte sa získajú rovnaké údaje o adrese, pozitívna lustrácia sa vo vykonávajúcom členskom štáte zaznamená, ale členskému štátu, ktorý vydal zápis, sa opätovne nezasielajú údaje o adrese ani doplňujúce informácie. V takýchto prípadoch vykonávajúci členský štát informuje členský štát, ktorý vydal zápis, o opakovaných pozitívnych lustráciách a členský štát, ktorý vydal zápis, zváži potrebu zápis zachovať.

Ak došlo k pozitívnej lustrácii v niektorom členskom štáte a členskému štátu, ktorý vydal zápis, sa poskytli údaje o adrese, pričom z následnej pozitívnej lustrácie v tomto členskom štáte sa získajú rovnaké údaje o adrese, pozitívna lustrácia sa vo vykonávajúcom členskom štáte zaznamená, ale členskému štátu, ktorý vydal zápis, sa opätovne nezasielajú údaje o adrese ani doplňujúce informácie. V takýchto prípadoch vykonávajúci členský štát informuje členský štát, ktorý vydal zápis, o opakovaných pozitívnych lustráciách a členský štát, ktorý vydal zápis, vykoná komplexné individuálne posúdenie potreby zachovať zápis.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  po dokončení kontroly vykonávajúcim členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zápisy o neznámych hľadaných osobách podľa článku 40 sa vymazávajú v súlade s týmito pravidlami:

6.  Zápisy o neznámych hľadaných osobách podľa článku 40 sa vymazávajú po:

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  po uplynutí platnosti zápisu.

b)  uplynutí platnosti zápisu v súlade s článkom 51 alebo

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 6 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  rozhodnutí o vymazaní prijatom príslušným orgánom členského štátu, ktorý vydal zápis.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Zápisy sa nad rámec prípadov uvedených v odsekoch 1 až 6 tohto článku takisto vymažú, ak je to potrebné na základe overenia zlučiteľnosti stanoveného v článku 23a.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Keď vyprší platnosť zápisu podľa článku 51, jeho vymazanie sa vykoná automaticky na základe odseku 2 alebo 3.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa tento čas môže predĺžiť, až pokým sa mimoriadna situácia neskončí.

3.  Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať najviac 48 hodín.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis svojim národným dozorným orgánom a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali ustanovenia tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

4.  Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis svojim národným dozorným orgánom, ako aj európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali ustanovenia tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Každé použitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 až 6, sa považuje za zneužitie podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu.

7.  Každé použitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 až 6, sa považuje za zneužitie podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu a podlieha sankciám v súlade s článkom 70a.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Každý členský štát pošle agentúre zoznam svojich príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto nariadenia oprávnené priamo vyhľadávať v údajoch obsiahnutých v SIS, ako aj akékoľvek zmeny tohto zoznamu. V tomto zozname sa pre každý orgán uvedú údaje, v ktorých môže vyhľadávať, a na aké účely. Agentúra zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

8.  Každý členský štát pošle agentúre zoznam svojich príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto nariadenia oprávnené priamo vyhľadávať v údajoch obsiahnutých v SIS, ako aj akékoľvek zmeny tohto zoznamu. V tomto zozname sa pre každý orgán uvedú údaje, v ktorých môže vyhľadávať, a na aké účely. Agentúra zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia vedie verejné webové sídlo obsahujúce tieto informácie. Zabezpečuje, aby toto webové sídlo bolo vždy aktuálne.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 55 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznamovanie nevykonania opatrenia na základe zápisu

Postup v prípade nevykonania opatrenia na základe zápisu

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, dožiadaný členský štát to bezodkladne oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis.

1.  Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, uplatňuje sa tento postup:

 

a)  dožiadaný členský štát bezodkladne informuje členský štát, ktorý vydal zápis, prostredníctvom jeho útvaru SIRENE o dôvodoch nevykonania opatrenia v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE;

 

b)  dotknuté členské štáty sa môžu dohodnúť na opatrení, ktoré prijmú v súlade s právnymi nástrojmi SIS a ich vnútroštátnymi právnymi predpismi;

 

c)  ak požadované opatrenie nemožno vykonať so zreteľom na osoby zapojené do činnosti uvedenej v smernici (EÚ) 2017/541, dožiadaný členský štát o tom okamžite informuje Europol.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak členský štát, ktorý vydal zápis, má k dispozícii relevantné doplňujúce alebo pozmenené údaje , ako sa uvádza v článku 20 ods. 3, okamžite príslušný zápis doplní alebo opraví.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak má iný členský štát relevantné doplňujúce alebo pozmenené alfanumerické údaje, ako sa uvádza v článku 20 ods. 3, tento členský štát ich okamžite prenesie členskému štátu, ktorý vydal zápis, aby mu umožnil doplniť tento zápis.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak má iný členský štát, ako ten, ktorý vydal zápis, dôkaz, ktorý nasvedčuje tomu, že určitý údaj je nesprávny alebo bol uložený nezákonne, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií to pri najbližšej príležitosti a najneskôr do desiatich dní od nadobudnutia uvedenej vedomosti oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis. Členský štát, ktorý vydal zápis, oznámenie overí, a ak je to potrebné, bezodkladne opraví alebo vymaže predmetný údaj.

3.  Ak má iný členský štát, ako ten, ktorý vydal zápis, dôkaz, ktorý nasvedčuje tomu, že určitý údaj je nesprávny alebo bol uložený nezákonne, prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií to pri najbližšej príležitosti a najneskôr do dvoch pracovných dní od nadobudnutia uvedenej vedomosti oznámi členskému štátu, ktorý vydal zápis. Členský štát, ktorý vydal zápis, oznámenie overí, a ak je to potrebné, do siedmich pracovných dní od oznámenia opraví alebo vymaže predmetný údaj.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak členské štáty nie sú schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov od objavenia dôkazu podľa odseku 3, členský štát, ktorý záznam nevydal, predloží vec na rozhodnutie dotknutým národným dozorným orgánom.

4.  Ak členské štáty nie sú schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov od objavenia dôkazu podľa odseku 3, členský štát, ktorý záznam nevydal, predloží vec na rozhodnutie dotknutým národným dozorným orgánom a európskemu dozornému úradníkovi na ochranu údajov prostredníctvom spolupráce na základe článku 69.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osobou, ktorá sa hľadá na základe zápisu. Ak sa výsledkom kontroly preukáže, že naozaj ide o dve rôzne osoby, sťažovateľovi sa oznámia ustanovenia článku 59.

5.  Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osobou, ktorá sa hľadá na základe zápisu. Ak sa výsledkom kontroly preukáže, že naozaj ide o dve rôzne osoby, sťažovateľovi sa oznámia ustanovenia článku 59 a jeho právo na nápravu v súlade s článkom 66 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak už je osoba predmetom zápisu v SIS, členský štát, ktorý vkladá ďalší zápis, sa dohodne o vložení zápisu s členským štátom, ktorý vydal prvý zápis. Dohoda sa dosiahne na základe výmeny doplňujúcich informácií.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť SIS a môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov SIS, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä ak mohlo dôjsť k prístupu k údajom, alebo mohla byť alebo bola poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť SIS a môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov SIS, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä ak mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k údajom alebo mohla byť alebo bola poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty oznamujú bezpečnostné incidenty Komisii, agentúre a národnému dozornému orgánu. Agentúra oznamuje bezpečnostné incidenty Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté upozornenia a oznámenia o porušení ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa článku 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty okamžite oznamujú bezpečnostné incidenty Komisii, agentúre, národnému dozornému orgánu a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. V prípade bezpečnostného incidentu v centrálnom SIS agentúra okamžite oznamuje tieto bezpečnostné incidenty Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku SIS v členskom štáte alebo v agentúre alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, ktoré vložili alebo poslali iné členské štáty, sa poskytnú týmto členským štátom a oznámia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý zabezpečuje agentúra.

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku SIS v členskom štáte alebo v agentúre alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, ktoré vložili alebo poslali iné členské štáty, sa okamžite poskytnú týmto členským štátom a oznámia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý zabezpečuje agentúra.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade bezpečnostného incidentu budú členské štáty a agentúra eu-LISA spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  V prípade porušenia ochrany údajov budú dotknuté osoby informované v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článkom 31 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Komisia okamžite oznamuje závažné incidenty Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d.  Ak bezpečnostný incident spôsobilo zneužitie údajov, členské štáty, Europol, Eurojust a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečia, aby sankcie alebo disciplinárne opatrenia mohli byť uložené v súlade s článkom 70a.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  útvar SIRENE sa skontaktuje s orgánom, ktorý žiada vloženie nového zápisu, aby sa objasnilo, či sa zápis týka tej istej osoby;

a)  útvar SIRENE sa okamžite skontaktuje s orgánom, ktorý žiada vloženie nového zápisu, aby sa objasnilo, či sa zápis týka tej istej osoby;

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak sa pri krížovej kontrole zistí, že predmet nového zápisu a osoba, ktorá už je v SIS, sa naozaj zhodujú, útvar SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných zápisov, ako je uvedené v článku 56 ods. 6. Ak sa pri kontrole zistí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, útvar SIRENE schváli žiadosť o vloženie druhého zápisu, pričom doplní prvky potrebné na to, aby sa zabránilo akejkoľvek nesprávnej identifikácii.

b)  ak sa pri krížovej kontrole zistí, že predmet nového zápisu a osoba, ktorá už je v SIS, sa naozaj zhodujú, útvar SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných zápisov, ako je uvedené v článku 23a. Ak sa pri kontrole zistí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, útvar SIRENE schváli žiadosť o vloženie druhého zápisu, pričom doplní prvky potrebné na to, aby sa zabránilo akejkoľvek nesprávnej identifikácii.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou, ktorá má byť skutočne predmetom zápisu, a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vydal zápis, doplní pod podmienkou výslovného súhlasu osoby so zneužitou totožnosťou do zápisu údaje o nej s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávnej identifikácie.

1.  Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou, ktorá má byť skutočne predmetom zápisu, a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vydal zápis, doplní pod podmienkou výslovného súhlasu osoby so zneužitou totožnosťou do zápisu údaje o nej s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávnej identifikácie. Každá osoba, ktorej totožnosť bola zneužitá, má právo stiahnuť svoj súhlas so spracovaním informácií.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely tohto článku sa do SIS môžu vkladať a ďalej v ňom spracúvať iba tieto osobné údaje:

3.  Na účely tohto článku a pod podmienkou výslovného súhlasu osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá v prípade každej kategórie údajov, sa do SIS môžu vkladať a ďalej v ňom spracúvať iba tieto osobné údaje:

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  pohlavie;

h)  rod;

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Údaje uvedené v odseku 3 sa vymažú v tom istom čase ako zodpovedajúci zápis alebo skôr, ak o to dotknutá osoba požiada.

5.  Údaje uvedené v odseku 3 sa vymažú hneď, ako o to požiada osoba, ktorej totožnosť bola zneužitá, alebov tom istom čase ako zodpovedajúci zápis.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 63

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 63

vypúšťa sa

Výmena údajov s Interpolom o odcudzených, zneužitých, stratených cestovných pasoch alebo cestovných pasoch, ktorý platnosť bola zrušená

 

1.  Odchylne od článku 62 a s výhradou uzavretia dohody medzi Interpolom a Európskou úniou sa môžu údaje o čísle cestovného pasu, krajine vydania a type odcudzeného, zneužitého, strateného cestovného pasu alebo cestovného pasu, ktorého platnosť bola zrušená, vložené do SIS vymieňať s členmi Interpolu prostredníctvom vytvorenia prepojenia medzi SIS a databázou odcudzených alebo stratených cestovných dokladov Interpolu. V dohode sa stanoví, že prenos údajov vložených členským štátom podlieha súhlasu tohto členského štátu.

 

2.  V dohode uvedenej v odseku 1 sa stanoví, že prístup k vymieňaným údajom majú len členovia Interpolu z krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pred uzatvorením takejto dohody Rada požiada Komisiu o stanovisko k primeranosti úrovne ochrany osobných údajov a dodržiavaní základných práv a slobôd v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov zo strany Interpolu a krajín, ktoré delegovali členov do Interpolu.

 

3.  V dohode uvedenej v odseku 1 sa takisto môže stanoviť, že členské štáty majú prostredníctvom SIS prístup k údajom z databázy odcudzených alebo stratených cestovných dokladov Interpolu v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozhodnutia, ktorými sa spravujú zápisy o odcudzených, zneužitých, stratených pasoch a pasoch, ktorých platnosť bola zrušená.

 

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na spracúvanie osobných údajov agentúrou podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

1.  Na spracúvanie osobných údajov agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Eurojustom podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 za predpokladu, že sa neuplatňujú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

2.  Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679, pokiaľ toto spracúvanie nevykonávajú príslušné orgány členských štátov na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, na účely výkonu trestných sankcií alebo ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, na účely výkonu trestných sankcií alebo ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti sa vzťahujú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Na spracovanie osobných údajov Europolom podľa článku 46 tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na spracúvanie údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu sa uplatňujú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 65 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na prístup, opravu nesprávnych údajov a vymazanie nezákonne uložených údajov

Právo na prístup, opravu nesprávnych údajov, obmedzenie prístupu k nim a vymazanie nezákonne uložených údajov

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Právo dotknutých osôb na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú a sú vložené v SIS, a právo na ich opravu alebo vymazanie sa vykonáva v súlade s právom členského štátu, voči ktorému sa tohto práva domáhajú.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 15, 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/679, má každá dotknutá osoba právo na prístup k údajom a na získanie údajov, ktoré sa jej týkajú a sú zaznamenané v SIS, a môže požiadať, aby sa údaje, ktoré sa jej týkajú a sú nesprávne, opravili alebo doplnili a aby sa nezákonne zaznamenané údaje vymazali a spracúvanie údajov sa obmedzilo.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V primeraných prípadoch sa uplatňujú články 14 až 18 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V takýchto prípadoch členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne informuje dotknutú osobu o akomkoľvek zamietnutí či obmedzení prístupu a o dôvodoch jeho zamietnutia alebo obmedzenia. Od takéhoto informovania možno upustiť, ak by jeho poskytnutie ohrozilo účel uvedený v tomto odseku. Členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o možnosti podania sťažnosti dozornému orgánu alebo uplatnenia súdnych prostriedkov nápravy.

 

Členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ zdokumentuje skutkové alebo právne dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá. Uvedené informácie sa sprístupnia dozorným orgánom.

 

Pre takéto prípady členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa práva dotknutých osôb mohli uplatňovať aj prostredníctvom príslušných dozorných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Každý má právo na opravu vecne nesprávnych údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo na vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré sa ho týkajú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Dotknutej osobe sa informácie oznámia čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o prístup, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve.

6.  Dotknutej osobe sa informácie oznámia čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o prístup, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, bez ohľadu na to, či sa táto osoba nachádza na území Únie alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Dotknutej osobe sa oznámi výsledok výkonu jej práva na opravu a vymazanie čo najskôr a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve.

7.  Dotknutej osobe sa oznámi výsledok výkonu jej práva na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prípadne skôr, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve. Dotknutá osoba sa informuje podľa tohto odseku bez ohľadu na to, či sa nachádza alebo nenachádza na území Únie.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu o prístup k informáciám, ich opravu, alebo vymazanie, alebo o náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 77 až 82 nariadenia (EÚ) 2016/679 a články 52 až 56 smernice (EÚ) 2016/680 má každá osoba právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu o prístup k informáciám, ich opravu, alebo vymazanie, alebo o obmedzenie spracúvania a náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  počet žiadostí o opravu nesprávnych údajov a vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré boli predložené prevádzkovateľovi, a počet prípadov, v ktorých sa údaje opravili alebo vymazali;

c)  počet žiadostí o opravu nesprávnych údajov a vymazanie alebo obmedzenie spracúvanianezákonne uložených údajov, ktoré boli predložené prevádzkovateľovi, a počet prípadov, v ktorých sa údaje opravili alebo vymazali;

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  počet žiadostí o opravu nesprávnych údajov a o vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré sa predložili národnému dozornému orgánu;

d)  počet žiadostí o opravu nepresných údajov a o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania nezákonne uložených údajov, ktoré sa predložili národnému dozornému orgánu;

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  počet vecí, v ktorých súd rozhodol v prospech navrhovateľa aspoň čiastočne;

f)  počet vecí, v ktorých súd rozhodol v prospech navrhovateľa aspoň čiastočne, a počet vecí, v ktorých bola získaná náhrada škody;

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS na jeho území, ich prenos z jeho územia, ako aj výmenu a ďalšie spracúvanie doplňujúcich informácií nezávisle monitoroval národný dozorný orgán alebo orgány, ktoré sám určí a ktorým udelí právomoci uvedené v kapitole VI smernice (EÚ) 2016/680 alebo v kapitole VI nariadenia (EÚ) 2016/679.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS na jeho území, ich prenos z jeho územia, ako aj výmenu a ďalšie spracúvanie doplňujúcich informácií nezávisle monitorovali nezávislé národné dozorné orgány, ktoré sám určí a ktorým udelí právomoci uvedené v kapitole VI smernice (EÚ) 2016/680 alebo v kapitole VI nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národný dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit operácií spracúvania údajov v jeho N.SIS. Audit vykoná buď národný dozorný orgán, alebo ho tento orgán alebo tieto orgány priamo objednajú od nezávislého audítora ochrany údajov. Národný dozorný orgán má vždy kontrolu nad nezávislým audítorom a preberá zaňho zodpovednosť.

2.  Národné dozorné orgány zabezpečia, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit operácií spracúvania údajov v jeho N.SIS. Audit vykonajú buď národné dozorné orgány, alebo ho tieto orgány priamo objednajú od nezávislého audítora ochrany údajov. Národné dozorné orgány majú vždy kontrolu nad nezávislým audítorom a preberajú zaň zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby mal ich národný dozorný orgán dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby mali ich národné dozorné orgány dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými sú poverené na základe tohto nariadenia. Takisto zabezpečia, aby ich národné dozorné orgány mali prístup k pomoci od osôb majúcich odborné poznatky o biometrických údajoch.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa činnosti agentúry v oblasti spracovania osobných údajov vykonávali v súlade s týmto nariadením. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie činností agentúry, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europolu a Eurojustu v oblasti spracovania osobných údajov a za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s týmto nariadením. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit činnosti agentúry v oblasti spracovania osobných údajov. Správa o tomto audite sa pošle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre, Komisii a národným dozorným orgánom. Agentúra má pred prijatím správy príležitosť vyjadriť pripomienky.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami vykonal aspoň každé štyri roky audit činnosti agentúry, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europolu a Eurojustu v oblasti spracovania osobných údajov. Správa o tomto audite sa pošle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre, Komisii a národným dozorným orgánom. Agentúra má pred prijatím správy príležitosť vyjadriť pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov sa poskytnú dostatočné zdroje na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia, vrátane pomoci od osôb majúcich odborné poznatky o biometrických údajov.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad SIS.

1.  Národné dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne navzájom spolupracujú v rámci svojich povinností v súlade s článkom 62 [nového nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov].

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Kapitola XVI – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ZODPOVEDNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku používania N.SIS. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vydal zápis, ak vložil vecne nesprávne údaje alebo údaje uložil nezákonne.

1.  Každý členský štát a eu-LISA nesú zodpovednosť za akúkoľvek materiálnu či nemateriálnu škodu spôsobenú osobe v dôsledku nezákonného spracovania údajov alebo akéhokoľvek činu v rozpore s týmto nariadením alebo v dôsledku používania N.SIS. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vydal zápis, ak vložil vecne nesprávne údaje alebo údaje uložil nezákonne.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Osoba, ktorá utrpela materiálnu alebo nemateriálnu škodu, alebo členský štát, ktorý utrpel materiálnu alebo nemateriálnu škodu v dôsledku nezákonnej spracovateľskej operácie alebo akéhokoľvek činu v rozpore s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od členského štátu, ktorý je za vzniknutú škodu zodpovedný, alebo od eu-LISA, ak nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu. Členský štát alebo eu-LISA sa úplne alebo čiastočne oslobodia od tejto zodpovednosti, ak preukážu, že im nemožno pripísať zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody. Žaloby o náhradu škody podané proti členskému štátu sa riadia ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov žalovaného členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 70 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 70a

 

Sankcie

 

Členské štáty zabezpečia, aby každé spracovanie údajov vložených v SIS alebo každá výmena doplňujúcich informácií v rozpore s týmto nariadením podliehali sankciám v súlade s vnútroštátnym právom. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia zahŕňať správne a trestné sankcie.

 

Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečia, aby ich zamestnanci alebo členovia tímov, ktorí majú prístup do SIS v rámci svojej právomoci a spracúvajú v ňom uložené údaje v rozpore s týmto nariadením, podliehajú sankciám zo strany agentúry alebo v prípade členov tímov zo strany ich domovského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra vypracúva denné, mesačné a ročné štatistiky, ktoré obsahujú počet záznamov na kategóriu zápisu, ročný počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu, počet vyhľadávaní v SIS a počet prístupov do SIS na účely vloženia, aktualizácie alebo vymazania zápisu, a to súhrnne a za každý členský štát. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne osobné údaje. Výročná štatistická správa sa uverejní. Okrem toho agentúra poskytuje ročnú štatistiku o využívaní funkcie na dočasné zabránenie vo vyhľadávaní zápisu vydaného podľa článku 26 tohto nariadenia súhrnne a za každý členský štát vrátane akýchkoľvek predĺžení 48-hodinového obdobia obmedzenia dostupnosti.

3.  Agentúra vypracúva denné, mesačné a ročné štatistiky, ktoré obsahujú počet záznamov na kategóriu zápisu, ročný počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu, počet vyhľadávaní v SIS a počet prístupov do SIS na účely vloženia, dokončenia, aktualizácie alebo vymazania zápisu, a to súhrnne a za každý členský štát. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne osobné údaje. Výročná štatistická správa sa uverejní. Okrem toho agentúra poskytuje ročnú štatistiku o využívaní funkcie na dočasné zabránenie vo vyhľadávaní zápisu vydaného podľa článku 26 tohto nariadenia súhrnne a za každý členský štát vrátane akýchkoľvek predĺžení 48-hodinového obdobia obmedzenia dostupnosti.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty, ako aj Europol, Eurojust a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž poskytujú agentúre a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 7 a 8. Tieto informácie zahŕňajú osobitnú štatistiku o počte vyhľadávaní vykonaných subjektmi v členských štátoch zodpovednými za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel a subjektmi v členských štátoch zodpovednými za vydávanie registračných osvedčení alebo za zabezpečenie manažmentu prevádzky plavidiel vrátane motorov plavidiel; lietadiel a kontajnerov, alebo v ich mene. Tieto štatistické údaje musia tiež udávať počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu.

4.  Členské štáty, ako aj Europol, Eurojust a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž poskytujú agentúre a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 7 a 8. Tieto informácie zahŕňajú osobitnú štatistiku o počte vyhľadávaní vykonaných príslušnými orgánmi v členských štátoch zodpovednými za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel a príslušnými orgánmi v členských štátoch zodpovednými za vydávanie registračných osvedčení alebo za zabezpečenie manažmentu prevádzky plavidiel vrátane motorov plavidiel; lietadiel a kontajnerov, alebo v ich mene. Tieto štatistické údaje musia tiež udávať počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu.

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra poskytuje členským štátom, Komisii, Europolu, Eurojustu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž všetky štatistické správy, ktoré vypracúva. Aby Komisia mohla monitorovať vykonávanie právnych aktov Únie, má možnosť požiadať agentúru, aby poskytla ďalšie osobitné pravidelné alebo ad hoc štatistické správy o výkonnosti alebo používaní SIS a o komunikácii s útvarmi SIRENE.

5.  Agentúra poskytuje Európskemu parlamentu, Rade, členským štátom, Komisii, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov všetky štatistické správy, ktoré vypracúva, a prípadné vyžiadané osobitné štatistické správy. Aby Komisia mohla monitorovať vykonávanie právnych aktov Únie, má možnosť požiadať agentúru, aby poskytla ďalšie osobitné pravidelné alebo ad hoc štatistické správy o výkonnosti alebo používaní SIS a o komunikácii s útvarmi SIRENE.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Na účely odsekov 3, 4 a 5 tohto článku a článku 15 ods. 5 agentúra vo svojich technických priestoroch vytvorí, zavedie a prevádzkuje centrálny register údajov uvedených v odseku 3 tohto článku a v článku 15 ods. 5, ktoré nesmú umožňovať identifikáciu jednotlivcov a ktoré Komisii a agentúram uvedeným v odseku 5 umožnia získať správy a štatistiky prispôsobené ich požiadavkám. Agentúra poskytne členským štátom, Komisii, Europolu, Eurojustu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup k centrálnemu registru prostredníctvom zabezpečeného prístupu cez komunikačnú infraštruktúru s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov výhradne na účely vypracúvania správ a štatistík.

6.  Na účely odsekov 3, 4 a 5 tohto článku a článku 15 ods. 5 agentúra vo svojich technických priestoroch vytvorí, zavedie a prevádzkuje centrálny register údajov uvedených v odseku 3 tohto článku a v článku 15 ods. 5, ktoré nesmú umožňovať identifikáciu jednotlivcov a ktoré Komisii a agentúram uvedeným v odseku 5 umožnia získať správy a štatistiky prispôsobené ich požiadavkám. Agentúra poskytne členským štátom, Komisii, Europolu, Eurojustu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž na požiadanie prístup k centrálnemu registru, určitým položkám a informáciám prostredníctvom zabezpečeného prístupu cez komunikačnú infraštruktúru s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov výhradne na účely vypracúvania správ a štatistík.

Podrobné pravidlá prevádzky centrálneho registra a pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti vzťahujúce sa na register sa prijmú prostredníctvom vykonávacích opatrení prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Podrobné pravidlá prevádzky centrálneho registra a pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti vzťahujúce sa na register sa prijmú prostredníctvom vykonávacích opatrení prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 72 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Dva roky po začiatku prevádzky SIS a potom každé dva roky predloží agentúra Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane ich bezpečnosti a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

7.  Jeden rok po začiatku prevádzky SIS a potom každé dva roky predloží agentúra Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS a komunikačnej infraštruktúry vrátane ich bezpečnosti, o fungovaní automatizovaného systému identifikácie odtlačkov a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Tri roky po začiatku prevádzky SIS a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Takéto celkové hodnotenie obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie toho, či stále platia východiskové princípy, a posúdenie uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s centrálnym SIS, bezpečnosti centrálneho SIS a všetkých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na budúce operácie. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

8.  Jeden rok po začiatku prevádzky SIS a potom každé dva roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Toto celkové hodnotenie zohľadňuje stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie toho, či stále platia východiskové princípy, a posúdenie uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s centrálnym SIS, bezpečnosti centrálneho SIS a všetkých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na budúce operácie. Táto celková hodnotiaca správa bude zahŕňať aj vytvorenie funkcie automatizovaného katalógu odtlačkov prstov a informačné kampane o SIS organizované Komisiou v súlade s článkom 19. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 71 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4, článku 12 ods. 7, článku 22 ods. -1, článku 42 ods. 4, článku 51 ods. 3 a článku 75 ods. 2a sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4, článku 12 ods. 7, článku 22 ods. -1, článku 42 ods. 4, článku 51 ods. 3 a článku 75 ods. 2a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4, článku 12 ods. 7, článku 22 ods. -1, článku 42 ods. 4, článku 51 ods. 3 a článku 75 ods. 2a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uplatňuje sa odo dňa, ktorý stanoví Komisia po tom, čo:

2.  Uplatňuje sa od [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti] okrem článku 5, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 1, článku 12 ods. 7, článku 15 ods. 5 a 6, článku 20 ods. 3 a 4, článku 22 ods. -1, článku 32 ods. 5 a 7, článku 34 ods. 3, článku 36 ods. 5, článku 38 ods. 3, článku 42 ods. 4, článku 51 ods. 3, článku 59 ods. 4, článku 60 ods. 6, článku 71 ods. 6 a článku 75 ods. 2a, ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sa prijmú potrebné vykonávacie opatrenia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  jej členské štáty oznámia, že prijali potrebné technické a právne opatrenia na spracúvanie údajov SIS a výmenu doplňujúcich informácií podľa tohto nariadenia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  jej agentúra oznámi ukončenie všetkých skúšobných činností, pokiaľ ide o CS-SIS a interakciu medzi CS-SIS a N.SIS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 71a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú zmien dátumu uplatňovania tohto nariadenia.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Právny rámec súčasného Schengenského informačného systému II (ďalej len „SIS II“) odsúhlasený do roku 2006/2007 sa začal uplatňovať len 9. apríla 2013, keď bol systém SIS II pripravený.

Po týchto mimoriadne poľutovaniahodných oneskoreniach sprevádzaných investíciami osemkrát vyššími, než sa očakávalo, sa zo SIS II stal európsky úspešný príbeh. Ako vyplýva z hodnotiacej správy Komisie a zo štatistík SIS II, počet zápisov a pozitívnych lustrácií sa stále zvyšuje.

Napriek tomu však zo strany členských štátov stále ostáva veľa priestoru na zlepšovanie. Hodnotenie priložené k súčasným návrhom, ako aj hodnotenia a odporúčania mechanizmu schengenského hodnotenia v niektorých prípadoch poukazujú na závažné problémy, pokiaľ ide o neuplatňovanie alebo nesprávne uplatňovanie právneho rámca SIS II. Ide o rôzne problémy od kvality údajov cez nedostatočnú odbornú prípravu koncových používateľov až po nedostatočné informácie o zápisoch a oneskorenia následných krokov útvarov SIRENE po pozitívnej lustrácii. To je obzvlášť znepokojujúce v súvislosti s terorizmom.

SIS podlieha pravidelnému hodnoteniu a tieto nové návrhy spolu s pozmeňujúcimi návrhmi uvedenými v tomto návrhu sú toho výsledkom. Spravodajca však vyzýva členské štáty, aby pohotovo vykonávali všetky odporúčania, ktoré im boli vydané, a aby bezodkladne prijali všetky opatrenia na plné využívanie funkcií SIS II v súlade s jeho právnym rámcom.

Pozícia spravodajcu k novým návrhom

Spravodajca víta návrhy Komisie, keďže sa nimi ďalej posilňuje SIS, zdôrazňuje sa jeho skutočne európska povaha, zachovávajú sa jeho hlavné charakteristiky a riešia sa niektoré z nedostatkov na vnútroštátnej úrovni.

Napriek tomu sa spravodajca domnieva, že sú možné ďalšie zlepšenia, a s týmto cieľom predkladá v tomto návrhu správy sériu pozmeňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce návrhy možno zoskupiť do týchto hlavných okruhov:

Štruktúra

Spravodajca si je plne vedomý skutočnosti, že zo štrukturálneho hľadiska je potrebné systém posilniť, aby bol schopný spracovávať čoraz viac vkladaných údajov, najmä biometrických, nové funkcie vyhľadávania a väčší počet používateľov. Je jasné, že hlavný európsky veľkoplošný IT systém presadzovania práva a ochrany hraníc musí byť vždy spoľahlivo dostupný pre všetkých koncových používateľov. Spravodajca má však pochybnosti, či riešenie navrhované Komisiou, teda zaviazať všetky členské štáty, aby disponovali jeho vnútroštátnou kópiou, je tou správnou cestou. Parlament bol vždy skeptický k vnútroštátnym, ako aj technickým kópiám, a to najmä vzhľadom na inherentné riziká súvisiace s ochranou a zabezpečením údajov. Napriek tomu Parlament ako kompromis akceptoval – a stále akceptuje – skutočnosť, že členské štáty, ktoré to chcú, môžu disponovať vlastnou vnútroštátnou kópiou systému. Nemôže však akceptovať uloženie tejto povinnosti štátom, ktoré s tým nesúhlasia. Po dohode o právnom rámci SIS II sa vynaložilo veľké úsilie aj nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie riadne fungujúceho centrálneho systému. Spravodajca je pevne presvedčený, že s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť systému na tejto úrovni je potrebné ďalšie úsilie. Spravodajca preto navrhuje sériu pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je posilniť dostupnosť a kapacitu centrálneho systému pre koncových používateľov. CS-SIS by predovšetkým mal obsahovať ďalšiu kópiu systému a po celý čas by mal byť v súbežnej aktívnej prevádzke záložný systém. V rovnakom duchu by sa malo uvažovať o posilnení spoľahlivosti a zabezpečenia SIS zdvojením všetkých hlavných prvkov jeho štruktúry vrátane komunikačnej infraštruktúry. A napokon, agentúra eu-LISA by sa mala stať jediným aktérom zodpovedným za komunikačnú infraštruktúru.

Prístup do systému

Komisia navrhuje zabezpečiť pre viaceré európske agentúry rozšírené možnosti prístupu. Spravodajca s týmito návrhmi súhlasí, napriek tomu však predkladá sériu pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je s odkazom na existujúce mandáty príslušných agentúr presnejšie vymedziť okolnosti, za ktorých sa môže poskytnúť prístup k údajom SIS. Takisto navrhuje posilnenie ochrany v tomto ohľade, a to z hľadiska predchádzajúcej odbornej prípravy, prihlasovania aj dohľadu.

Spravodajca je pevne presvedčený o pridanej hodnote systému a uznáva potrebu riešiť nové bezpečnostné výzvy. Konkrétne treba zabezpečiť prístup pre všetky príslušné vnútroštátne orgány. Tento prístup by však mal byť podmienený tým, aby sa na tieto orgány vzťahovali všetky zákonné ustanovenia o ochrane údajov, ako aj možnosťou dozorných orgánov overovať správne uplatňovanie týchto zákonných ustanovení, a to aj prostredníctvom mechanizmu schengenského hodnotenia.

Bezpečnosť údajov

Vzhľadom na povahu údajov v SIS musí byť hlavným cieľom bezpečnosť údajov. Spravodajca uznáva, že agentúra eu-LISA a členské štáty v tomto smere vynakladajú veľké úsilie. Napriek tomu prípad hekerského útoku SIS prostredníctvom externého poskytovateľa služieb v Dánsku by mal slúžiť ako memento, že je toto úsilie potrebné ešte zvýšiť. Spravodajca víta nové návrhy o bezpečnostných incidentoch predložené Komisiou. Zároveň navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov k tomuto ustanoveniu, ktoré sa týkajú najmä spolupráce medzi rôznymi inštitucionálnymi aktérmi a členskými štátmi. S ohľadom na dánsky prípad takisto navrhuje, aby členské štáty a agentúra eu-LISA dôkladne monitorovali činnosti dodávateľov. Napokon dopĺňa niekoľko nových požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti údajov v súlade s inými veľkoplošnými IT systémami.

Ochrana údajov

Ochrana údajov SIS je zložitá vzhľadom na jeho dvojakú povahu ako databázy na účely imigrácie aj presadzovania práva. Okrem toho rôzni používatelia na európskej aj vnútroštátnej úrovni podliehajú širokému spektru zákonných ustanovení. Je však potrebné vynaložiť všetko úsilie s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu, ktorá bude zároveň dostatočne spoľahlivá a obstojí v každodennom používaní. Dosiahnutie tohto je pre integritu a legitímnosť systému rovnako dôležité ako jeho úspechy. Preto sa predkladá séria pozmeňujúcich návrhov, ktorých hlavným cieľom je objasniť, ktoré sú platné pravidlá. Okrem toho sa viacero ustanovení posilňuje a väčšmi zosúlaďuje s rámcom EÚ na ochranu údajov.

Osobitné zmeny týkajúce sa zápisov

Spravodajca vo všeobecnosti víta zmeny ustanovení o zápisoch na účely policajnej a justičnej spolupráce, navrhované Komisiou. Najmä zavedenie nového zápisu o neznámej hľadanej osobe na identifikáciu a vyhľadávanie pomocou biometrických údajov (kapitola XI), ako aj skvalitnenie zápisov o nezvestných osobách. Spravodajca je však pevne presvedčený, že sú možné zlepšenia z hľadiska zabezpečenia lepšej spolupráce medzi členskými štátmi a s Europolom.

V tejto súvislosti môže Europol nepretržite poskytovať rýchle a kvalitné spravodajské služby a poskytovať členským štátom podporu v prípade pozitívnych lustrácií podozrení z terorizmu. A naopak, Europol bude schopný poskytovať lepšiu podporu, ak bude mať k dispozícii okamžité informácie, čo sa deje v teréne, a to sa musí vždy diať v plnom súlade s platným európskym právnym rámcom ochrany údajov.

Na druhej strane, SIS je schopný našim občanom poskytovať bezpečnosť len do takej miery, do akej členské štáty budú vkladať do systému potrebné informácie a vykonávať následné kroky. Spravodajca preto víta navrhované zisťovacie kontroly, ale vzhľadom na ich povahu sa domnieva, že by mali byť povinné a zároveň rešpektovať všetky vnútroštátne procesné záruky. Zároveň by členské štáty mali poskytovať dostatok informácií, ktoré umožnia príslušným orgánom vykonávajúceho členského štátu konať. Spravodajca preto posilňuje požiadavky na informácie od členských štátov.

Vzhľadom na svoju hybridnú povahu môže SIS takisto prispievať k lepšej ochrane ľudí v ohrození. Deti bez sprievodu, ktoré prekročia hranice Únie, sú v mimoriadne zraniteľnej situácii a môžu sa stať obeťami obchodovania s ľuďmi a rôznych foriem vykorisťovania. Podľa informácií Europolu „zmizlo“ až 10 000 takýchto detí. Spravodajca preto navrhuje vytvoriť nové podkategórie nezvestných osôb, v ktorej sa výslovne uvedú takéto deti.

Nadobudnutie účinnosti nových ustanovení

Schengenský priestor sa v súčasnosti ocitol v náročnej situácii. Terorizmus a migrácia viedli k zdĺhavým hraničným kontrolám a priniesli nové výzvy, ktoré treba rýchlo vyriešiť. Spravodajca sa domnieva, že SIS má v súčasnosti v tomto ohľade kľúčový význam a môže priniesť potrebné riešenia. Predložené návrhy by sa teda mali čo najrýchlejšie prijať, keďže ide o zvýšenie úrovne najväčšieho, najlepšie realizovaného a najpoužívanejšieho centralizovaného európskeho informačného systému, a teda o zabezpečenie konkrétneho a okamžitého riešenia problémov, ktoré sa dotýkajú európskych občanov. Spravodajca preto navrhuje, aby sa nový právny rámec začal uplatňovať jeden rok po nadobudnutí účinnosti. Do textu by sa mal vložiť pevný dátum, aby nedošlo k dlhšiemu oneskoreniu, ako tomu bolo v prípade právneho rámca SIS II.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie, prevádzka a používanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach

Referenčné čísla

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Dátum prijatia

6.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Dátum predloženia

10.11.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

-

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie