Postopek : 2016/0409(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0349/2017

Predložena besedila :

A8-0349/2017

Razprave :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0413

POROČILO     ***I
PDF 1397kWORD 210k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU

(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Carlos Coelho

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU

(COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0883),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in točke (d) drugega pododstavka člena 82(1), člena 85(1), člena 87(2)(a) in člena 88(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0530/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0349/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Dejstvo, da je pravna podlaga, potrebna za urejanje SIS, sestavljena iz ločenih instrumentov, ne vpliva na načelo, da SIS predstavlja enoten informacijski sistem, ki bi moral delovati kot tak. Zato bi morale biti nekatere določbe teh instrumentov enake.

(5)  Dejstvo, da je pravna podlaga, potrebna za urejanje SIS, sestavljena iz ločenih instrumentov, ne vpliva na načelo, da SIS predstavlja enoten informacijski sistem, ki bi moral delovati kot tak. Zato bi morale biti nekatere določbe teh instrumentov enake, medtem ko bi se morale druge določbe razlikovati, zlasti kar zadeva organe, pooblaščene za dostop do podatkov, shranjenih v SIS. Pravila o varstvu osebnih podatkov bi morala biti v celoti zagotovljena, zlasti načelo omejitve namena.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Treba je opredeliti cilje SIS, njegovo tehnično arhitekturo in financiranje, določiti pravila v zvezi z njegovim delovanjem od konca do konca in uporabo ter opredeliti naloge, kategorije podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namen vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, uporabo biometričnih identifikatorjev in dodatna pravila o obdelavi podatkov.

(6)  Treba je opredeliti cilje SIS, njegovo tehnično arhitekturo in financiranje, določiti pravila v zvezi z njegovim delovanjem od konca do konca in uporabo ter opredeliti naloge, kategorije podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namen vnosa podatkov, merila za njihov vnos, pravila o brisanju razpisov ukrepov, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, uporabo biometričnih identifikatorjev in dodatna pravila o varstvu in obdelavi podatkov.

Obrazložitev

V tej uredbi bi bilo treba določiti tudi pravila o brisanju odvečnih razpisov ukrepov in vprašanjih, povezanih z varstvom podatkov, ki so specifična za SIS.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Pristojnim organom bi bilo treba omogočiti, da v SIS vnesejo posebne informacije, ki se nanašajo na posebne in objektivne telesne značilnosti osebe, ki se ne spreminjajo. Te informacije se lahko nanašajo na značilnosti, kot so na primer pirsingi, tetovaže, znamenja, brazgotine itd., vendar v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a podatki, vneseni v SIS, ne smejo razkriti občutljivih podatkov osebe, kot so etnična pripadnost, vera, invalidnost, spol ali spolna usmerjenost.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  SIS vključuje centralni sistem (v nadaljnjem besedilu: centralni SIS) in nacionalne sisteme s popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS. Glede na to, da je SIS najpomembnejši instrument za izmenjavo informacij v Evropi, je treba zagotoviti njegovo neprekinjeno delovanje na centralni in nacionalni ravni. Zato bi morala vsaka država članica zagotoviti delno ali popolno kopijo podatkovne zbirke SIS ter vzpostaviti rezervni sistem.

(7)  SIS vključuje centralni sistem (v nadaljnjem besedilu: centralni SIS) in nacionalne sisteme, ki lahko vsebujejo popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS. Glede na to, da je SIS najpomembnejši instrument za izmenjavo informacij v Evropi, je treba zagotoviti njegovo neprekinjeno delovanje na centralni in nacionalni ravni. Zato bi bilo treba imeti zanesljiv skupni rezervni centralni sistem SIS (rešitev dvojnega aktivnega delovanja), ki bi končnim uporabnikom zagotavljal nepretrgano razpoložljivost podatkov iz SIS v primeru odpovedi, nadgradnje ali vzdrževanja centralnega sistema, ter rezervno komunikacijsko infrastrukturo. Potrebne so izdatne naložbe za okrepitev in izboljšanje centralnega sistema, njegovih rezervnih sistemov in komunikacijske infrastrukture.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Treba je oblikovati priročnik s podrobnimi pravili za izmenjavo nekaterih dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki se zahteva zaradi razpisov ukrepov. Nacionalni organi v vsaki državi članici (v nadaljnjem besedilu: uradi SIRENE) bi morali zagotoviti izmenjavo teh informacij.

(8)  Treba je oblikovati priročnik s podrobnimi pravili za izmenjavo nekaterih dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki se zahteva zaradi razpisov ukrepov (Priročnik SIRENE). Nacionalni organi v vsaki državi članici (v nadaljnjem besedilu: uradi SIRENE) bi morali zagotoviti hitro in učinkovito izmenjavo teh informacij. Uradi SIRENE bi morali v primeru razpisov ukrepov za teroristična dejanja ali za otroke takoj ukrepati.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za vzpostavitev učinkovite izmenjave dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki ga je treba sprejeti, navedenim v razpisih ukrepov, je primerno okrepiti delovanje uradov SIRENE, in sicer z določitvijo zahtev glede razpoložljivih virov, usposabljanj uporabnikov in časa za odziv na vprašanja drugih uradov SIRENE.

(9)  Za zagotovitev učinkovite izmenjave dopolnilnih podatkov v zvezi z ukrepom, ki ga je treba sprejeti, navedenim v razpisih ukrepov, je primerno okrepiti delovanje uradov SIRENE, in sicer z določitvijo zahtev glede razpoložljivih virov, usposabljanj uporabnikov in časa za odziv na vprašanja drugih uradov SIRENE.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Da bi lahko v celoti izkoristili funkcije SIS, bi morale države članice zagotoviti, da se končni uporabniki in osebje uradov SIRENE redno usposabljajo, tudi glede varnosti in varstva podatkov. V sodelovanju z nacionalnim uradom SIRENE bi bilo treba določiti nacionalne standarde za usposabljanje končnih uporabnikov o načelih in praksah glede kakovosti podatkov. Države članice bi se morale obrniti na osebje uradov SIRENE za pomoč pri usposabljanju vseh organov, ki vnašajo razpise ukrepov, s poudarkom na kakovosti podatkov in največjem izkoristku SIS. Izvedba usposabljanja bi morala biti skladna s Priročnikom SIRENE za mentorje. Če je mogoče, bi morali uradi SIRENE vsaj enkrat letno zagotoviti možnost izmenjave osebja z drugimi uradi SIRENE. Priporočljivo je, da države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi se preprečita izguba veščin in izkušenj, ki ju povzroča menjavanje osebja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v SIS, bi morala Agencija prevzeti odgovornost za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo centralnega orodja za spremljanje kakovosti podatkov ter za redno pripravo poročil za države članice.

(11)  Brez poseganja v odgovornost držav članic za točnost podatkov, vnesenih v SIS, bi morala Agencija prevzeti odgovornost za izboljšanje kakovosti podatkov z uvedbo centralnega orodja za spremljanje kakovosti podatkov ter za redno pripravo poročil za države članice. Za nadaljnje izboljšanje kakovosti podatkov v SIS bi morala Agencija usposabljanje o uporabi SIS ponuditi tudi nacionalnim organom za usposabljanje in, kolikor je to mogoče, osebju uradov SIRENE in končnim uporabnikom. To usposabljanje bi se moralo osredotočati predvsem na ukrepe za izboljšanje kakovosti podatkov SIS.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se omogočilo boljše spremljanje uporabe SIS za analizo trendov v zvezi s kaznivimi dejanji, bi moral biti Agenciji omogočen razvoj najsodobnejših zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Komisiji, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, ne da bi bila pri tem ogrožena celovitost podatkov. Zato je treba vzpostaviti centralno odložišče statističnih podatkov. Zbrani statistični podatki ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov.

(12)  Da bi se omogočilo boljše spremljanje uporabe SIS za analizo trendov v zvezi z migracijskim pritiskom in upravljanjem meja, bi morala biti Agencija sposobna oblikovati najsodobnejše zmogljivosti za statistično poročanje državam članicam, Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, ne da bi pri tem ogrožala celovitost podatkov. Zato je treba vzpostaviti centralno odložišče statističnih podatkov. Statistični podatki, ki so v odložišču shranjeni ali tam ustvarjeni, ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_______________

 

Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  SIS bi moral vsebovati tudi dodatne kategorije podatkov, ki bodo končnim uporabnikom omogočili, da brez odlašanja sprejmejo informirano odločitev na podlagi razpisa ukrepa. Za olajšanje identifikacije oseb in odkrivanja več identitet bi morale kategorije podatkov v zvezi z osebami vsebovati sklic na osebni identifikacijski dokument ali številko in kopijo takega dokumenta, če je na voljo.

(13)  SIS bi moral vsebovati tudi dodatne kategorije podatkov, ki bodo končnim uporabnikom omogočili, da brez odlašanja sprejmejo informirano odločitev na podlagi razpisa ukrepa. Za olajšanje identifikacije in odkrivanja več identitet bi moral razpis ukrepa vsebovati sklic na osebni identifikacijski dokument ali številko in barvno kopijo takega dokumenta, če je na voljo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  SIS bi moral dovoljevati obdelavo biometričnih podatkov, ki naj bi pripomogli k zanesljivi identifikaciji zadevnih oseb. Iz istega razloga bi moral SIS omogočati tudi obdelavo podatkov oseb, katerih identiteta je bila zlorabljena (da se preprečijo neprijetnosti zaradi napačne identifikacije), za katero veljajo ustrezni zaščitni ukrepi, zlasti soglasje zadevnih oseb in stroga omejitev namenov, za katere se taki podatki lahko zakonito obdelujejo.

(15)  SIS bi moral dovoljevati obdelavo biometričnih podatkov, ki naj bi pripomogli k zanesljivi identifikaciji zadevnih oseb. Vsakršen vnos in uporaba fotografij, podob obraza, daktiloskopskih podatkov ali podatkov o DNK ne sme presegati tistega, kar je potrebno za doseganje zadanih ciljev, mora biti dovoljeno v pravu Unije, spoštovati mora temeljne pravice, vključno z največjo koristjo otroka, in mora biti v skladu z veljavnimi določbami na področju varstva podatkov iz pravnih instrumentov SIS, Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Iz istega razloga bi moral SIS omogočati tudi obdelavo podatkov oseb, katerih identiteta je bila zlorabljena (da se preprečijo neprijetnosti zaradi napačne identifikacije), za katero veljajo ustrezni zaščitni ukrepi, zlasti soglasje zadevnih oseb in stroga omejitev namenov, za katere se taki osebni podatki lahko zakonito obdelujejo.

 

_____________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Države članice bi morale sprejeti potrebne tehnične ureditve, da vsakič, ko končni uporabniki opravijo poizvedbo v nacionalni policijski podatkovni zbirki ali podatkovni zbirki priseljencev, hkrati poizvedbo opravijo tudi v SIS v skladu s členom 4 Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta45. Na ta način se zagotovi, da SIS deluje kot glavni nadomestni ukrep na območju brez nadzora na notranjih mejah ter da bolje obravnava čezmejno razsežnost kriminalitete in mobilnosti storilcev kaznivih dejanj.

(16)  Države članice bi morale sprejeti potrebne tehnične ureditve, da vsakič, ko končni uporabniki opravijo poizvedbo v nacionalni policijski podatkovni zbirki ali podatkovni zbirki priseljencev, hkrati poizvedbo opravijo tudi v SIS, ob polnem upoštevanju člena 4 Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 5 Uredbe (EU) 2016/679. Na ta način se zagotovi, da SIS deluje kot glavni nadomestni ukrep na območju brez nadzora na notranjih mejah ter da bolje obravnava čezmejno razsežnost kriminalitete in mobilnosti storilcev kaznivih dejanj.

__________________

__________________

45Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

 

 

 

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ta uredba bi morala določati pogoje za uporabo daktilografskih podatkov in podob obraza za namene identifikacije. Uporaba podob obraza v SIS za namene identifikacije naj bi pripomogla tudi k zagotavljanju usklajenosti postopkov mejnega nadzora, kadar se za identifikacijo in preverjanje identitete zahteva uporaba prstnih odtisov in podob obraza. Opravljanje poizvedb na podlagi daktilografskih podatkov bi moralo biti obvezno, če obstaja dvom o identiteti osebe. Podobe obraza za namene identifikacije se lahko uporabljajo le v okviru rednega mejnega nadzora na samopostrežnih terminalih in elektronskih prehodih.

(17)  Ta uredba bi morala določati pogoje za uporabo daktiloskopskih podatkov, fotografij in podob obraza za namene identifikacije. Uporaba daktiloskopskih podatkov in podob obraza v SIS za namene identifikacije naj bi pripomogla tudi k zagotavljanju usklajenosti postopkov mejnega nadzora, kadar se za identifikacijo in preverjanje identitete zahteva uporaba prstnih odtisov in podob obraza. Opravljanje poizvedb na podlagi daktiloskopskih podatkov bi moralo biti obvezno, če identitete osebe ni mogoče ugotoviti na noben drug način. Da se preveri, ali je oseba že zabeležena v SIS pod drugim imenom ali drugim razpisom ukrepa, bi morala obstajati možnost za poizvedbo na podlagi prstnih odtisov. Podobe obraza za namene identifikacije se lahko uporabljajo le v okviru rednega mejnega nadzora na samopostrežnih terminalih in elektronskih prehodih.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Uvedba storitve avtomatizirane identifikacije prstnih odtisov v SIS dopolnjuje že obstoječi prümski mehanizem o vzajemnem čezmejnem spletnem dostopu do določenih nacionalnih zbirk podatkov o DNK in sistemov za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov46. Prümski mehanizem omogoča medsebojno povezovanje nacionalnih sistemov za identifikacijo prstnih odtisov, pri čemer lahko država članica na podlagi najdenih prstnih odtisov preveri, ali je storilec kaznivega dejanja znan v kateri drugi državi članici. V okviru prümskega mehanizma lahko država članica preveri le, ali so prstni odtisi storilca znani v določenem trenutku, kar pomeni, da ga verjetno ne bo mogoče odkriti, če bo postal v kateri koli državi članici znan šele pozneje. Poizvedba na podlagi prstnih odtisov v SIS omogoča aktivno iskanje storilca. Zato naj bi bilo mogoče prstne odtise neznanega storilca vnesti v SIS, če je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da gre za prstne odtise storilca hudega ali terorističnega kaznivega dejanja. To zlasti velja za prstne odtise, najdene na orožju ali kakršnem koli predmetu, ki bi se lahko uporabil za izvršitev kaznivega dejanja. Veljati bi moralo, da sama prisotnost prstnih odtisov na kraju izvršitve kaznivega dejanja še ne pomeni, da je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu. Razpis ukrepa bi bil lahko ustvarjen le, kadar bi se nadalje zagotovilo, da identitete storilca ni mogoče ugotoviti s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne podatkovne zbirke. Če iskanje na podlagi prstnih odtisov nakaže, da bi se podatki lahko ujemali, bi morala država članica izvesti nadaljnja preverjanja z najdenimi prstnimi odtisi, po možnosti s sodelovanjem strokovnjakov za prstne odtise, da se ugotovi, ali prstni odtisi, shranjeni v SIS, pripadajo zadevni osebi, ter ugotoviti identiteto osebe. Ti postopki bi se morali izvajati v skladu z nacionalno zakonodajo. Identifikacija osebe kot „neznane iskane osebe“ iz SIS lahko znatno olajša preiskavo kaznivega dejanja in vodi do prijetja, če so zanj izpolnjeni vsi pogoji.

(18)  Uvedba storitve avtomatizirane identifikacije prstnih odtisov v SIS dopolnjuje že obstoječi prümski mehanizem o vzajemnem čezmejnem spletnem dostopu do določenih nacionalnih zbirk podatkov o DNK in sistemov za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov46. Prümski mehanizem omogoča medsebojno povezovanje nacionalnih sistemov za identifikacijo prstnih odtisov, pri čemer lahko država članica na podlagi najdenih prstnih odtisov preveri, ali je storilec kaznivega dejanja znan v kateri drugi državi članici. V okviru prümskega mehanizma lahko država članica preveri le, ali so prstni odtisi storilca znani v določenem trenutku, kar pomeni, da ga verjetno ne bo mogoče odkriti, če bo postal v kateri koli državi članici znan šele pozneje. Daktiloskopska poizvedba v SIS omogoča aktivno iskanje storilca. Zato naj bi bilo mogoče daktiloskopske podatke neznanega storilca vnesti v SIS, če je mogoče z zelo veliko verjetnostjo domnevati, da gre za daktiloskopske podatke storilca hudega ali terorističnega kaznivega dejanja. To zlasti velja za daktiloskopske podatke, najdene na orožju ali kakršnem koli predmetu, ki bi se lahko uporabil za izvršitev kaznivega dejanja. Veljati bi moralo, da sama prisotnost daktiloskopskih podatkov na kraju izvršitve kaznivega dejanja še ne pomeni, da je mogoče z zelo veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu. Razpis ukrepa bi bil lahko ustvarjen le, kadar bi se nadalje zagotovilo, da identitete storilca ni mogoče ugotoviti s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne podatkovne zbirke. Če iskanje na podlagi prstnih odtisov nakaže, da bi se podatki lahko ujemali, bi morala država članica izvesti nadaljnja preverjanja z najdenimi prstnimi odtisi, po možnosti s sodelovanjem strokovnjakov za prstne odtise, da se ugotovi, ali prstni odtisi, shranjeni v SIS, pripadajo zadevni osebi, ter ugotoviti identiteto osebe. Ti postopki bi se morali izvajati v skladu z nacionalno zakonodajo. Identifikacija osebe kot „neznane iskane osebe“ iz SIS lahko znatno olajša preiskavo kaznivega dejanja in vodi do prijetja, če so zanj izpolnjeni vsi pogoji.

__________________

__________________

46 Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1) ter Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 12).

46 Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1) ter Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 12).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Omogočiti bi bilo treba, da se prstni odtisi, najdeni na kraju izvršitve kaznivega dejanja, primerjajo s prstnimi odtisi, shranjenimi v SIS, če je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu hudega ali terorističnega kaznivega dejanja. Kot hudo kaznivo dejanje bi se morala obravnavati kazniva dejanja, navedena v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ47, kot teroristično kaznivo dejanje pa kazniva dejanja po nacionalni zakonodaji iz Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ48.

(19)  Popolne ali nepopolne nize prstnih odtisov ali odtisov dlani, najdene na kraju izvršitve kaznivega dejanja, bi moralo bilo dovoljeno primerjati z daktilografskimi podatki, shranjenimi v SIS, če obstaja zelo velika verjetnost, da pripadajo storilcu hudega ali terorističnega kaznivega dejanja, če pristojni organi ne morejo ugotoviti identitete osebe s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne zbirke podatkov.

__________________

 

47 Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

 

48 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V primerih, ko daktilografski podatki niso na voljo, bi moralo biti omogočeno dodajanje profilov DNK, do katerih pa bi morali imeti dostop le pooblaščeni uporabniki. Profili DNK bi morali olajšati identifikacijo pogrešanih oseb, ki jih je treba zaščititi, zlasti pogrešanih otrok, pri čemer se za identifikacijo med drugim dovoli uporaba profilov DNK staršev ali sorojencev. Podatki o DNK ne bi smeli vsebovati navedbe rasne pripadnosti.

(20)  V primerih, ko daktiloskopski podatki niso na voljo, bi moralo biti v nekaj jasno opredeljenih primerih omogočeno dodajanje profilov DNK, do katerih pa bi morali imeti dostop le pooblaščeni uporabniki. Profili DNK bi morali olajšati identifikacijo pogrešanih oseb, ki jih je treba zaščititi, zlasti pogrešanih otrok, pri čemer se za identifikacijo med drugim dovoli uporaba profilov DNK staršev ali sorojencev. Podatki o DNK ne bi smeli vsebovati navedb rasne pripadnosti ali informacij o zdravju ali razkriti drugih občutljivih podatkov.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  SIS bi moral vsebovati razpise ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami, da se jim zagotovi zaščita ali da se preprečijo grožnje za javno varnost. Izdaja razpisov ukrepov v SIS v zvezi z otroki, ki jim grozi ugrabitev (tj. da se prepreči škoda, ki se še ni zgodila, na primer pri otrocih, ki jim grozi starševska ugrabitev), bi morala biti omejena, zato je primerno, da se zagotovijo strogi in ustrezni zaščitni ukrepi. V primerih v zvezi z otroki bi moralo pri teh razpisih ukrepov in ustreznih postopkih veljati načelo največje koristi za otroka v skladu s členom 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989.

(23)  SIS bi moral vsebovati razpise ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami, da se jim zagotovi zaščita ali da se preprečijo grožnje za javno varnost. Izdaja razpisov ukrepov v SIS v zvezi z otroki, ki jim grozi ugrabitev (tj. da se prepreči škoda, ki se še ni zgodila, na primer pri otrocih, ki jim grozi ugrabitev ali odstranitev iz države članice za namene mučenja, spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola, ali ki jim grozi, da postanejo žrtve dejavnosti, naštetih v členih 6 do 10 Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta1a). bi morala biti omejena. Zato je primerno, da se zagotovijo strogi in ustrezni zaščitni ukrepi, vključno z vnosom takih razpisov ukrepov le na podlagi odločbe pravosodnega organa. V primerih v zvezi z otroki bi moralo pri teh razpisih ukrepov in ustreznih postopkih veljati načelo največje koristi za otroka v skladu s členom 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 3 Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989. Odločitve organov kazenskega pregona o ukrepih, ki jih je treba sprejeti po razpisu ukrepa za otroka je treba sprejeti v sodelovanju z organi za zaščito otrok. O tem bi bilo treba obvestiti nacionalno telefonsko številko za pogrešane otroke.

 

_____________

 

1a Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Kar zadeva razpise ukrepov za ogrožene otroke, bi moral pri presoji, ali obstaja konkretno in očitno tveganje, da bi otrok lahko bil nezakonito in nemudoma odpeljan iz države članice, pristojni pravosodni organ upoštevati otrokove osebne okoliščine in okolje, ki mu je izpostavljen.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Treba bi bilo vključiti nov ukrep za primere suma na teroristično ali hudo kaznivo dejanje, s čimer bi se omogočilo, da se oseba, ki je osumljena kaznivega dejanja ali za katero se utemeljeno domneva, da bo storila hudo kaznivo dejanje, ustavi in zasliši ter tako državi članici izdajateljici zagotovi čim natančnejše informacije. V novem ukrepu ne bi smela biti zajeta ne preiskava osebe ne njeno prijetje. Zagotoviti pa bi moral zadostne informacije, da se sprejme odločitev o nadaljnjih ukrepih. Kot hudo kaznivo dejanje bi se morala obravnavati kazniva dejanja, navedena v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ.

(24)  Brez poseganja v pravice osumljencev in obtožencev, zlasti v pravico do dostopa do odvetnika v skladu z Direktivo 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta 1a, bi bilo treba vključiti nov ukrep za primere, kadar je na podlagi jasnih znakov oseba osumljena namena, da bo izvršila hudo kaznivo dejanje, ali izvršitve hudega kaznivega dejanja ali kadar so zadevne informacije potrebne za izvršitev kazenske sodbe v zvezi z osebo, obsojeno hudega kaznivega dejanja ali za katero se utemeljeno domneva, da bo storila hudo kaznivo dejanje, da se omogoči, da se oseba ustavi in zasliši ter tako državi članici izdajateljici zagotovi čim natančnejše informacije (poizvedovalna kontrola). V novem ukrepu ne bi smela biti zajeta ne preiskava osebe ne njeno prijetje. Zagotoviti pa bi moral zadostne informacije, da se sprejme odločitev o nadaljnjih ukrepih.

 

__________________

 

1a Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Državam članicam bi bilo treba tudi omogočiti, da k razpisu ukrepa dodajo označitev, kar pomeni, da ukrep, ki ga zahteva razpis ukrepa, ne bo izvršen na njenem ozemlju. Pri izdaji razpisov ukrepov za prijetje zaradi predaje se nobena določba iz tega sklepa ne bi smela razlagati tako, da odstopa od določb iz Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ ali preprečuje njihovo uporabo. Odločitev, da se razpisu ukrepa doda označitev, bi morala temeljiti samo na razlogih za zavrnitev iz navedenega okvirnega sklepa.

(26)  Državam članicam bi bilo treba tudi omogočiti, da k razpisu ukrepa dodajo označitev, kar pomeni, da ukrep, ki ga zahteva razpis ukrepa, ne bo izvršen na njenem ozemlju tudi pri razpisih za poizvedovalne kontrole. Pri izdaji razpisov ukrepov za prijetje zaradi predaje se nobena določba iz te uredbe ne bi smela razlagati tako, da odstopa od določb iz Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ ali preprečuje njihovo uporabo. Odločitev, da se razpisu ukrepa doda označitev, bi morala temeljiti samo na razlogih za zavrnitev iz navedenega okvirnega sklepa.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Razpisi ukrepov bi se morali hraniti v SIS le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili izdani. Da se zmanjša upravno breme različnih organov, ki so vključeni v obdelavo podatkov o posameznikih za različne namene, je primerno, da se obdobje hrambe razpisov ukrepov v zvezi z osebami uskladi z najdaljšimi obdobji hrambe, predvidenimi za vračanje in nezakonito prebivanje. Poleg tega države članice redno podaljšujejo obdobje izteka veljavnosti razpisov ukrepov v zvezi z osebami, če zahtevanega ukrepa ni bilo mogoče sprejeti v prvotno določenem obdobju. Zato bi moralo obdobje hrambe razpisov ukrepov v zvezi z osebami trajati največ pet let. Razpisi ukrepov v zvezi z osebami bi se načeloma morali samodejno izbrisati iz SIS po izteku petletnega obdobja, razen razpisov ukrepov, ki se izdajo za namene prikritih, namenskih in poizvedovalnih kontrol. Ti bi se morali izbrisati po enem letu. Razpisi ukrepov v zvezi s predmeti, vneseni zaradi prikritih kontrol, poizvedovalnih kontrol in namenskih kontrol, bi se morali iz SIS samodejno izbrisati po enem letu, saj so vedno povezani z osebami. Razpisi ukrepov v zvezi s predmeti zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih bi se morali samodejno izbrisati iz SIS po koncu petletnega obdobja, saj je po tem obdobju verjetnost, da bi jih našli, zelo majhna, njihova ekonomska vrednost pa je močno zmanjšana. Razpisi ukrepov v zvezi z izdanimi in blanketnimi identifikacijskimi dokumenti bi se morali hraniti deset let, saj so ti dokumenti veljavni deset let od datuma izdaje. Odločitve o hrambi razpisov ukrepov v zvezi z osebami bi morale temeljiti na celoviti posamični oceni. Države članice bi morale v določenem roku preveriti razpise ukrepov v zvezi z osebami in hraniti statistične podatke o številu razpisov ukrepov v zvezi z osebami, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano.

(29)  Razpisi ukrepov bi se morali hraniti v SIS le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev specifičnega namena, za katerega so bili izdani. Zato bi moralo obdobje preverjanja razpisov ukrepov v zvezi z osebami trajati največ tri leta. Razpisi ukrepov v zvezi z osebami bi se načeloma morali samodejno izbrisati iz SIS po izteku triletnega obdobja, razen razpisov ukrepov, ki se izdajo za namene prikritih, namenskih in poizvedovalnih kontrol. Ti bi se morali izbrisati po enem letu. Razpisi ukrepov v zvezi s predmeti, vneseni zaradi prikritih kontrol, poizvedovalnih kontrol in namenskih kontrol, bi se morali iz SIS samodejno izbrisati po enem letu, saj so vedno povezani z osebami. Razpisi ukrepov v zvezi s predmeti zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih bi se morali samodejno izbrisati iz SIS po koncu petletnega obdobja, saj je po tem obdobju verjetnost, da bi jih našli, zelo majhna, njihova ekonomska vrednost pa je močno zmanjšana. Razpisi ukrepov v zvezi z izdanimi in blanketnimi identifikacijskimi dokumenti bi se morali hraniti deset let, saj so ti dokumenti veljavni deset let od datuma izdaje. Odločitve o hrambi razpisov ukrepov v zvezi z osebami bi morale temeljiti na celoviti posamični oceni. Države članice bi morale v določenem roku preveriti razpise ukrepov v zvezi z osebami in hraniti statistične podatke o številu razpisov ukrepov v zvezi z osebami, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za vnašanje in podaljševanje obdobja izteka veljavnosti razpisa ukrepa v SIS bi morala veljati obvezna zahteva po sorazmernosti, na podlagi katere se preuči, ali je konkretna zadeva primerna, relevantna in dovolj pomembna, da se v SIS vnese razpis ukrepa. Kazniva dejanja iz členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu predstavljajo zelo resno grožnjo za javno varnost, nedotakljivost življenja posameznikov in družbo, saj je na območju brez nadzora na notranjih mejah, kjer se lahko potencialni storilci kaznivih dejanj prosto gibajo, ta kazniva dejanja zelo težko preprečiti, odkriti in preiskovati. Kadar se v povezavi s temi kaznivimi dejanji išče oseba ali predmet, je treba v SIS vsakič ustvariti ustrezen razpis ukrepa v zvezi z osebo, iskano zaradi sodelovanja v sodnem postopku, razpis ukrepa v zvezi z osebami ali predmeti, za katere se opravi prikrita, poizvedovalna ali namenska kontrola, ter razpis ukrepa v zvezi s predmeti zaradi zasega, saj glede na namen noben drug način ne bi bil tako učinkovit.

(30)  Za vnašanje in podaljševanje obdobja izteka veljavnosti razpisa ukrepa v SIS bi morala veljati obvezna zahteva po sorazmernosti, na podlagi katere se preuči, ali je konkretna zadeva primerna, relevantna in dovolj pomembna, da se v SIS vnese razpis ukrepa. Kazniva dejanja iz Direktive (EU) 2017/541 predstavljajo zelo resno grožnjo za javno varnost, nedotakljivost življenja posameznikov in družbo, saj je na območju brez nadzora na notranjih mejah, kjer se lahko potencialni storilci kaznivih dejanj prosto gibajo, ta kazniva dejanja zelo težko preprečiti, odkriti in preiskovati. Kadar se v povezavi s temi kaznivimi dejanji išče oseba ali predmet, je treba v SIS vsakič ustvariti ustrezen razpis ukrepa v zvezi z osebo, iskano zaradi sodelovanja v sodnem postopku, razpis ukrepa v zvezi z osebami ali predmeti, za katere se opravi prikrita, poizvedovalna ali namenska kontrola, ter razpis ukrepa v zvezi s predmeti zaradi zasega, saj glede na namen noben drug način ne bi bil tako učinkovit.

__________________

 

1a Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

 

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Treba je določiti jasna pravila v zvezi z izbrisom razpisov ukrepov. Razpis ukrepa bi bilo treba hraniti le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega je bil vnesen. Ob upoštevanju različnih praks držav članic v zvezi z opredelitvijo trenutka, ko razpis ukrepa doseže svoj namen, je primerno določiti podrobna merila za vsako kategorijo razpisa ukrepa in tako opredeliti, kdaj ga je treba izbrisati iz SIS.

(31)  Treba je določiti pravila v zvezi z izbrisom razpisov ukrepov. Razpis ukrepa bi bilo treba hraniti le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega je bil vnesen. Ob upoštevanju različnih praks držav članic v zvezi z opredelitvijo trenutka, ko razpis ukrepa doseže svoj namen, je primerno določiti podrobna merila za vsako kategorijo razpisa ukrepa in tako opredeliti, kdaj ga je treba izbrisati iz SIS.

Obrazložitev

Predlog spremembe je vložen zaradi uskladitve z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Celovitost podatkov SIS je ključnega pomena. Zato bi bilo treba zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe za obdelavo podatkov SIS na centralni kot tudi na nacionalni ravni, da se zagotovi varnost podatkov od konca do konca. Organe, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov, bi morale zavezovati varnostne zahteve te uredbe, hkrati pa bi moral zanje veljati enoten postopek poročanja o incidentih.

(32)  Celovitost podatkov SIS je ključnega pomena. Zato bi bilo treba zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe za obdelavo podatkov SIS na centralni kot tudi na nacionalni ravni, da se zagotovi varnost podatkov od konca do konca. Organe, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov, bi morale zavezovati varnostne zahteve te uredbe, hkrati pa bi morali biti ustrezno usposobljeni za ta namen, zanje bi moral veljati enoten postopek poročanja o incidentih, obveščeni pa bi morali biti tudi o morebitnih kršitvah in kazenskih sankcijah na tem področju.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Podatki, ki se obdelujejo v SIS v okviru uporabe te uredbe, se ne bi smeli posredovati ali dati na voljo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam. Vendar bi bilo primerno okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Interpolom s spodbujanjem učinkovite izmenjave podatkov o potnih listih. Kadar se osebni podatki iz SIS posredujejo Interpolu, bi morali biti ti ustrezno varovani, kar bi se zagotovilo s sporazumom, ki bi določal stroge varnostne ukrepe in pogoje.

(33)  Podatki, ki se obdelujejo v SIS, in povezane izmenjane dopolnilne podatkeskladu s to uredbo se ne bi smeli posredovati ali dati na voljo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Primerno bi bilo, da se dostop do SIS dodeli organom, odgovornim za registracijo vozil, plovil in zrakoplovov, s čimer se jim omogoči, da lahko preverijo, ali se prevozno sredstvo v kateri od držav članic že išče zaradi zasega ali kontrole. Organom, ki so javne službe, bi bilo treba omogočiti neposreden dostop. Ta dostop bi moral biti omejen na razpise ukrepov, ki se nanašajo na zadevna prevozna sredstva, njihove registracijske dokumente ali registrsko številko. Skladno s tem bi morale biti določbe Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta51 vključene v to uredbo, navedena uredba pa bi se morala razveljaviti.

(34)  Primerno bi bilo, da se neposredni dostop do SIS dodeli pristojnim organom, odgovornim za registracijo vozil, plovil in zrakoplovov, s čimer se jim omogoči, da lahko preverijo, ali se prevozno sredstvo v kateri od držav članic že išče zaradi zasega ali kontrole. Ta dostop bi moral biti omejen na razpise ukrepov, ki se nanašajo na zadevna prevozna sredstva, njihove registracijske dokumente ali registrsko številko. Skladno s tem bi morale biti določbe Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta51 vključene v to uredbo, navedena uredba pa bi se morala razveljaviti.

__________________

__________________

51Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 1).

51Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Za obdelavo podatkov s strani pristojnih nacionalnih organov za namene preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja hudih ali terorističnih kaznivih dejanj ali pregona kaznivih dejanj ter izvrševanja kazenskih sankcij, vključno s preprečevanjem ogrožanja javne varnosti, bi se morale uporabljati nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680. V tej uredbi bi bilo treba po potrebi natančneje določiti določbe Direktive (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta52 in Direktive (EU) 2016/680.

(35)  Za obdelavo osebnih podatkov s strani pristojnih organov držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja hudih dejanj ali terorističnih kaznivih dejanj ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij in preprečevanja groženj javni varnosti bi se morale uporabljati nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680. Do vpogleda v podatke, shranjene v SIS, bi morali biti upravičeni samo imenovani organi, ki so pristojni za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj in za katere lahko države članice zagotovijo, da uporabljajo vse določbe iz te uredbe in iz Direktive (EU) 2016/680, kakor so prenesene v nacionalno zakonodajo, na način, ki omogoča preverjanje s strani pristojnih organov, vključno z nadzornim organom, ustanovljenim v skladu s členom 41(1) Direktive (EU) 2016/680, njihovo izvajanje te uredbe pa se ocenjuje prek mehanizma, vzpostavljenega v Uredbi Sveta (EU) št. 1053/2013.

__________________

 

52Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Organi držav članic bi morali uporabljati Uredbo (EU) 2016/679 za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo, kadar se Direktiva (EU) 2016/680 ne uporablja. Institucije in organi Unije bi morali uporabljati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta53 za obdelavo osebnih podatkov, kadar izvajajo svoje naloge v okviru te uredbe.

(36)  Organi držav članic bi morali uporabljati Uredbo (EU) 2016/679 za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo, razen če podatke obdelujejo pristojni organi držav članic za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij ali preprečevanja ogrožanja javne varnosti.

__________________

 

53 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

 

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a)  Institucije in organi Unije bi morali uporabljati Uredbo (ES) št. 45/2001 za obdelavo osebnih podatkov, kadar izvajajo svoje naloge v okviru te uredbe.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36b)  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v okviru te uredbe izvaja Europol, bi se morala uporabljati Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 25.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36c)  V tej uredbi bi bilo treba po potrebi natančneje določiti določbe Direktive (EU) 2016/680, Uredbe (EU) 2016/679,Uredbe (EU) 2016/794 in Uredbe (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Določbe Sklepa 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 200255 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala v zvezi z varstvom podatkov se uporabljajo za obdelavo podatkov SIS s strani Eurojusta; to vključuje tudi pristojnost Skupnega nadzornega organa, ustanovljenega v skladu z navedenim sklepom, za spremljanje dejavnosti Eurojusta ter odgovornost za kakršno koli nezakonito obdelavo osebnih podatkov s strani Eurojusta. V primerih, ko poizvedbe, ki jih v SIS opravi Eurojust, razkrijejo, da je ena od držav članic izdala razpis ukrepa, Eurojust ne more izvesti zahtevanega ukrepa. Zato bi moral o tem obvestiti zadevno državo članico, da bi lahko spremljala zadevo.

(38)  Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 200255 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala bi se moral uporabljati za obdelavo osebnih podatkov v SIS s strani Eurojusta; to vključuje tudi pristojnost Skupnega nadzornega organa, ustanovljenega v skladu z navedenim sklepom, za spremljanje dejavnosti Eurojusta ter odgovornost za kakršno koli nezakonito obdelavo osebnih podatkov s strani Eurojusta. V primerih, ko poizvedbe, ki jih v SIS opravijo nacionalni člani Eurojusta in njihovi pomočniki, razkrijejo, da je ena od držav članic izdala razpis ukrepa, Eurojust ne bi smel imeti možnosti, da izvede zahtevani ukrep. Zato bi moral o tem nemudoma obvestiti zadevno državo članico, da bi lahko spremljala zadevo.

__________________

__________________

55 Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).

55 Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Neodvisni nacionalni nadzorni organi bi morali spremljati, ali države članice zakonito obdelujejo osebne podatke v zvezi s to uredbo. Treba bi bilo določiti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do dostopa do podatkov, popravkov in izbrisa njihovih podatkov, shranjenih v SIS, naknadna pravna sredstva pred nacionalnimi sodišči ter vzajemno priznavanje sodb. Zato je primerno, da se od držav članic zahtevajo letni statistični podatki.

(41)  Neodvisni nacionalni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680 (nadzorni organi), bi morali spremljati, ali države članice zakonito obdelujejo osebne podatke v zvezi s to uredbo, vključno z izmenjavo dopolnilnih podatkov, in bi morali prejeti zadostna sredstva za izvajanje te naloge. Treba bi bilo določiti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do dostopa do podatkov, popravkov, omejitev obdelave in izbrisa njihovih podatkov, shranjenih v SIS, naknadna pravna sredstva pred nacionalnimi sodišči ter vzajemno priznavanje sodb. Zato je primerno, da se od držav članic zahtevajo letni statistični podatki.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42a)  Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral spremljati dejavnosti institucij in organov Unije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri nadzorovanju sistema SIS.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Uredba (EU) 2016/794 (uredba o Europolu) določa, da Europol podpira in krepi ukrepe pristojnih organov držav članic ter njihovo sodelovanje v boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem ter zagotavlja analizo in ocene ogroženosti. Z razširitvijo pravic Europola do dostopa do razpisov ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami v SIS bi se morala še bolj povečati zmogljivost Europola, da nacionalnim organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organom kazenskega pregona zagotovi celovita operativna in analitična poročila v zvezi s trgovino z ljudmi in spolnim izkoriščanjem otrok, vključno prek spleta. To bi prispevalo k boljšemu preprečevanju teh kaznivih dejanj, zaščiti potencialnih žrtev in preiskavam storilcev. Europolov Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti bi prav tako imel koristi od Europolovega novega dostopa do razpisov ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami v SIS, vključno s primeri potujočih storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ter primeri spolne zlorabe otrok na spletu, pri katerih storilci pogosto trdijo, da imajo dostop do otrok, ki so bili prijavljeni kot pogrešani, ali da tak dostop lahko pridobijo. Ker ima Europolov Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov pomembno strateško vlogo pri preprečevanju omogočanja nedovoljene migracije, bi moral Europol pridobiti dostop do razpisov ukrepov v zvezi z osebami, katerim sta vstop ali prebivanje na ozemlju države članice prepovedana bodisi zaradi kazenskih razlogov bodisi zaradi neupoštevanja vizumskih pogojev in pogojev za bivanje.

(43)  Uredba (EU) 2016/794 (uredba o Europolu) določa, da Europol podpira in krepi ukrepe pristojnih organov držav članic ter njihovo sodelovanje v boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem ter zagotavlja analizo in ocene ogroženosti. Z razširitvijo pravic Europola do dostopa do razpisov ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami v SIS bi se morala še bolj povečati zmogljivost Europola, da nacionalnim organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organom kazenskega pregona zagotovi celovita operativna in analitična poročila v zvezi s trgovino z ljudmi in spolnim izkoriščanjem otrok, vključno prek spleta. To bi prispevalo k boljšemu preprečevanju teh kaznivih dejanj, zaščiti potencialnih žrtev in preiskavam storilcev. Europolov Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti bi prav tako imel koristi od Europolovega novega dostopa do razpisov ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami v SIS, vključno s primeri potujočih storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ter primeri spolne zlorabe otrok na spletu, pri katerih storilci pogosto trdijo, da imajo dostop do otrok, ki so bili prijavljeni kot pogrešani, ali da tak dostop lahko pridobijo.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Za premostitev vrzeli pri izmenjavi informacij o terorizmu, zlasti v zvezi s tujimi terorističnimi bojevniki – pri čemer je spremljanje njihovega gibanja bistvenega pomena – bi morale države članice hkrati z vnosom razpisa ukrepa v SIS z Europolom izmenjati informacije v zvezi z dejavnostmi, povezanimi s terorizmom, zadetke in z njimi povezane podatke. Europolov Evropski center za boj proti terorizmu lahko tako preverja, ali v podatkovnih zbirkah Europola obstajajo kakršne koli dodatne spremne informacije, ter zagotavlja visokokakovostno analizo, ki prispeva k onemogočanju terorističnih mrež in, kjer je mogoče, preprečevanju napadov.

(44)  Za premostitev vrzeli pri izmenjavi informacij o terorizmu, zlasti v zvezi s tujimi terorističnimi bojevniki – pri čemer je spremljanje njihovega gibanja bistvenega pomena – bi morale države članice hkrati z vnosom razpisa ukrepa v SIS z Europolom izmenjati informacije v zvezi z dejavnostmi, povezanimi s terorizmom, zadetke in z njimi povezane podatke ter informacije v primeru, ko ukrepa ni mogoče izvesti. Te informacije bi se morale izmenjati v skladu z veljavnimi določbami o varstvu podatkov, ki so določene v Uredbi (EU) 2016/679, Direktivi (EU) 2016/680 in Uredbi (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Treba je določiti tudi jasna pravila za Europol o obdelavi in prenosu podatkov iz SIS, da se omogoči kar najbolj celovita uporaba SIS ob upoštevanju standardov varstva podatkov, kakor so določeni v tej uredbi in Uredbi (EU) 2016/794. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi Europol, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, Europol ne more izvesti zahtevanega ukrepa. Zato bi moral o tem obvestiti zadevno državo članico, da bi lahko spremljala zadevo.

(45)  Treba je določiti tudi jasna pravila za Europol o obdelavi in prenosu podatkov iz SIS, da se omogoči kar najbolj celovita uporaba SIS ob upoštevanju standardov varstva podatkov, kakor so določeni v tej uredbi in Uredbi (EU) 2016/794. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi Europol, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, Europol ne more izvesti zahtevanega ukrepa. Zato bi moral o tem nemudoma obvestiti zadevno državo članico, da bi lahko spremljala zadevo.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta56 za namen te uredbe določa, da mora država članica gostiteljica članom skupin evropske mejne in obalne straže ali skupinam osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, napotenim s strani Evropske agencije za mejno in obalno stražo, dovoliti vpogled v evropske podatkovne zbirke, če je to potrebno za izpolnjevanje operativnih ciljev, določenih v operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju. Druge zadevne agencije Unije, zlasti Evropski azilni podporni urad in Europol, lahko napotijo tudi strokovnjake v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, ki niso člani osebja navedenih agencij Unije. Namen napotitve skupin evropske mejne in obalne straže, skupin osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, in podporne skupine za upravljanje migracij je zagotovitev tehnične in operativne okrepitve državam članicam, ki jo zahtevajo, zlasti tiste, ki se srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi izzivi. Za izpolnitev nalog, dodeljenih skupinam evropske mejne in obalne straže, skupinam osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, in podpornim skupinam za upravljanje migracij, je treba tem skupinam zagotoviti dostop do SIS prek tehničnega vmesnika Evropske agencije za mejno in obalno stražo, s katerim se povežejo s centralnim SIS. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi ena ali več skupin osebja, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, član skupine ali osebja ne more izvesti zahtevanega ukrepa, razen če nima za to pooblastila države članice gostiteljice. Zato bi moral o tem obvestiti zadevne države članice, da bi lahko spremljale zadevo.

(46)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta56 za namene te uredbe določa, da mora država članica gostiteljica članom skupin, opredeljenih v členu 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624, napotenim s strani Evropske agencije za mejno in obalno stražo, dovoliti vpogled v evropske podatkovne zbirke, če je to potrebno za izpolnjevanje operativnih ciljev, določenih v operativnem načrtu o mejni kontroli, varovanju meje in vračanju. Druge zadevne agencije Unije, zlasti Evropski azilni podporni urad in Europol, lahko napotijo tudi strokovnjake v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, ki niso člani osebja navedenih agencij Unije. Namen napotitve skupin iz člena 2(8) Uredbe 2016/1624, in podpornih skupin za upravljanje migracij je zagotovitev tehnične in operativne okrepitve za države članice, ki jo zahtevajo, zlasti tiste, ki se srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi izzivi. Za izpolnitev nalog, dodeljenih skupinam iz člena 2(8) Uredbe 2016/1624 in podpornim skupinam za upravljanje migracij, je treba tem skupinam zagotoviti dostop do SIS prek tehničnega vmesnika Evropske agencije za mejno in obalno stražo, s katerim se povežejo s centralnim SIS. V primerih, ko poizvedba, ki jo v SIS opravi ena ali več skupin osebja, razkrije obstoj razpisa ukrepa, ki ga je izdala država članica, član skupine ali osebja ne more izvesti zahtevanega ukrepa, razen če nima za to pooblastila države članice gostiteljice. Zato bi moral o tem obvestiti zadevne države članice, da bi lahko spremljale zadevo.

__________________

__________________

56 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

56 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  V skladu s predlogom Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)57 bo centralna enota za ETIAS v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo v sistemu SIS v okviru ETIAS opravljala preveritve, da se izvedejo ocene vlog za odobritev potovanja, za katero se med drugim zahteva preveritev, ali je za državljana tretje države, ki je zaprosil za potovalno odobritev, v SIS že izdan razpis ukrepa. Zato bi morala tudi centralna enota za ETIAS v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo imeti dostop do SIS, kolikor je to potrebno za izvajanje njenih pristojnosti, in sicer do vseh kategorij razpisov ukrepov v zvezi z osebami ter razpisov ukrepov v zvezi z blanketnimi in izdanimi identifikacijskimi dokumenti.

[(47)  V skladu z [Uredba .../... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] bo centralna enota za ETIAS, ustanovljena v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo, v sistemu SIS v okviru ETIAS opravljala preveritve, da se izvedejo ocene vlog za odobritev potovanja, za katero se med drugim zahteva preveritev, ali je za državljana tretje države, ki je zaprosil za potovalno odobritev, v SIS že izdan razpis ukrepa. Zato bi morala centralna enota za ETIAS v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo imeti dostop do SIS, kolikor je to nujno potrebno za izvajanje njenih pristojnosti, in sicer do vseh kategorij razpisov ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za namene vstopa in prebivanja ter za katere velja omejevalni ukrep, ki jim preprečuje vstop v države članice ali tranzit prek njih.]

__________________

__________________

75 COM(2016) 731 final.

 

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Nekateri vidiki SIS ne morejo biti izčrpno zajeti z določbami te uredbe zaradi njihove tehnične narave, ravni podrobnosti in potrebe po rednem posodabljanju. To so na primer tehnična pravila v zvezi z vnosom, posodabljanjem, izbrisom in iskanjem podatkov ter kakovostjo podatkov, iskalna pravila v zvezi z biometričnimi identifikatorji, pravila o skladnosti in prednostni obravnavi razpisov ukrepov, dodajanju označitev, povezavah med razpisi ukrepov, določanju novih kategorij predmetov v okviru kategorije za tehnično in elektronsko opremo, določanju obdobja izteka veljavnosti razpisa ukrepa v okviru najdaljšega dovoljenega obdobja ter izmenjavi dopolnilnih podatkov. Zato bi bilo v zvezi s temi vidiki Komisiji treba podeliti izvedbena pooblastila. Pri tehničnih pravilih v zvezi z iskanjem razpisov ukrepov bi bilo treba upoštevati, da morajo nacionalne aplikacije nemoteno delovati.

(48)  Nekateri vidiki SIS ne morejo biti izčrpno zajeti z določbami te uredbe zaradi njihove tehnične narave, ravni podrobnosti in potrebe po rednem posodabljanju. To so na primer tehnična pravila v zvezi z vnosom, posodabljanjem, izbrisom in iskanjem podatkov ter kakovostjo podatkov, dodajanjem označitev, povezavami med razpisi ukrepov, določanjem novih kategorij predmetov v okviru kategorije za tehnično in elektronsko opremo, in določanjem obdobja izteka veljavnosti razpisa ukrepa kategorije razpisov ukrepov v zvezi s predmeti v okviru najdaljšega dovoljenega obdobja. Zato bi bilo treba v zvezi s temi vidiki Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Pri tehničnih pravilih v zvezi z iskanjem razpisov ukrepov bi bilo treba upoštevati, da morajo nacionalne aplikacije nemoteno delovati.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48a)  Pravilna uporaba te uredbe je v interesu vseh držav članic in je potrebna za ohranitev schengenskega območja kot območja brez nadzora na notranjih mejah. Za zagotovitev, da bodo države članice pravilno uporabljale to uredbo, je zlasti pomembno izvajanje ocenjevanja prek mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013. Zato bi morale države članice čim prej obravnavati vsa priporočila, ki so jih prejele. V primeru, da se priporočila ne upoštevajo, bi morala Komisija uporabiti pooblastila, ki jih ima na podlagi Pogodb.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50)  Zaradi zagotovitve preglednosti bi morala Agencija vsaki dve leti pripraviti poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o izmenjavi dopolnilnih podatkov. Komisija bi morala vsake štiri leta pripraviti celovito oceno.

(50)  Zaradi zagotovitve preglednosti bi morala Agencija eno leto po začetku delovanja SIS pripraviti poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o izmenjavi dopolnilnih podatkov. Komisija bi morala vsaki dve leti pripraviti celovito oceno.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(50a)  Za zagotovitev nemotenega delovanja SIS bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s:

 

  sprejetjem priročnika s podrobnimi pravili za izmenjavo dopolnilnih podatkov (Priročnik SIRENE);

 

  pravili o evidencah avtomatiziranih poizvedb;

 

  zahtevami, ki morajo biti izpolnjene pri vnosu biometričnih identifikatorjev v SIS;

 

  sprejetjem postopka za imenovanje države članice, odgovorne za vnos razpisa ukrepa za državljane tretjih držav, za katere veljajo omejevalni ukrepi;

 

  uporabo fotografij in podob obraza za namene ugotavljanja identitete oseb;

 

  obdobji hrambe za kategorije razpisov ukrepov v zvezi s predmeti, ki so krajša od obdobja največ petih let; ter

 

  spremembami datuma začetka veljavnosti te uredbe.

 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

____________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(52)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Namen te uredbe je zlasti zagotoviti varno okolje za vse osebe, ki prebivajo na ozemlju Evropske unije, in posebno zaščito otrok, ki bi lahko bili žrtve trgovine z ljudmi ali starševske ugrabitve, pri čemer se v celoti spoštuje varstvo osebnih podatkov.

(52)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta uredba bi morala zlasti v celoti spoštovati varstvo osebnih podatkov v skladu s členom 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter si prizadevati zagotoviti varno okolje za vse osebe, ki prebivajo na ozemlju Evropske unije, in posebno zaščito otrok, ki bi lahko bili žrtve trgovine z ljudmi ali ugrabitve. V primerih v zvezi z otroki bi moralo biti načelo največje koristi otroka glavno vodilo.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(59)  Ta uredba za Bolgarijo in Romunijo predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 in ga je treba brati v povezavi s Sklepom Sveta 2010/365/EU o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji68.

(59)  Ta uredba za Bolgarijo in Romunijo predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005, čemur mora slediti sprememba Sklepa Sveta 2010/365/EU o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji68, da bi lahko ti državi članici uporabljali in izvajali vse določbe te uredbe.

_________________

_________________

68 UL L 166, 1.7.2010, str. 17.

68 UL L 166, 1.7.2010, str. 17.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(64)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal dne [...]

(64)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal dne 3. maja 2017

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Področje uporabe

Vsebina

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „razpis ukrepa“ pomeni niz podatkov, vključno z biometričnimi identifikatorji iz člena 22 in člena 40, vnesenih v SIS, ki pristojnim organom omogoča identifikacijo osebe ali predmete za namene sprejetja posebnega ukrepa;

(a)  „razpis ukrepa“ pomeni niz podatkov, vnesenih v SIS, ki pristojnim organom omogoča identifikacijo osebe ali predmeta za namene sprejetja posebnega ukrepa;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „dopolnilni podatki“ pomenijo podatke, ki niso del podatkov razpisa ukrepa, shranjenih v SIS, so pa povezani z razpisi ukrepov v SIS in se izmenjujejo:

(b)  „dopolnilni podatki“ pomenijo podatke, ki niso del podatkov razpisa ukrepa, shranjenih v SIS, so pa povezani z razpisi ukrepov v SIS in si jih uradi SIRENE izmenjujejo:

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „osebni podatki“ pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo („posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“);

(d)  „osebni podatki“ pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo („posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“); za namene te opredelitve določljiva fizična oseba pomeni osebo, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z uporabo identifikatorjev, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „določljiva fizična oseba“ je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z uporabo identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto navedene fizične osebe;

črtano

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „drugo ime“ pomeni domnevno identiteto, ki jo uporablja oseba, poznana pod drugimi identitetami;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „obdelava osebnih podatkov“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

(f)  „obdelava osebnih podatkov“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, evidentiranje urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

Obrazložitev

V predlogu Komisije je „evidentiranje“ iz sedanjega sklepa Sveta o SIS II nadomeščeno z „beleženjem“. Ker je primerno dodati „beleženje“ na seznam ukrepov, ki pomenijo obdelavo, bi bilo treba na tem seznamu ohraniti tudi „evidentiranje“.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka g – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  da poizvedba razkrije razpis ukrepa, ki ga je v SIS vnesla druga država članica;

(2)  da poizvedba razkrije, da je razpis ukrepa v SIS vnesla država članica;

Obrazložitev

Zadetek se lahko pojavi tudi, kadar je razpis ukrepa vnesla država članica uporabnika.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  „biometrični identifikatorji“ pomeni osebne podatke, ki so rezultat posebne tehnične obdelave v zvezi s fizičnimi ali fiziološkimi značilnostmi posameznika, ki omogočajo ali potrjujejo edinstveno identifikacijo tega posameznika (podobe obraza, daktiloskopski podatki in profil DNK);

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  „daktilografski podatki“ pomenijo podatke o prstnih odtisih in odtisih dlani, ki zaradi svojih edinstvenih značilnosti in vsebovanih referenčnih točk omogočajo točno in jasno preveritev identitete osebe;

(l)  „daktiloskopski podatki“ pomenijo podatke o prstnih odtisih in odtisih dlani, ki zaradi svojih edinstvenih značilnosti in vsebovanih referenčnih točk omogočajo točno in jasno preveritev identitete osebe;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la)  „podoba obraza“ pomeni digitalno sliko obraza ustrezne ločljivosti in kakovosti slike, ki se bo uporabila pri avtomatiziranem ugotavljanju ujemanja biometričnih podatkov;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka l b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(lb)  „profil DNK“ pomeni črkovno ali številčno kodo, ki predstavlja niz razločevalnih značilnosti nekodirajočega dela analiziranega vzorca človeške DNK, tj. posebno molekularno strukturo različnih področij DNK (lokusov);

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  „hudo kaznivo dejanje“ pomeni katero koli kaznivo dejanje iz člena 2(1) in (2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ z dne 13. junija 200271;

črtano

__________________

 

71Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

 

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni katero koli kaznivo dejanje po nacionalni zakonodaji iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ z dne 13. junija 200272.

(n)  „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni katero koli kaznivo dejanje po nacionalni zakonodaji iz členov 3, 12 in 14 Direktive (EU) 2017/541.

__________________

 

72 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

 

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nacionalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: N.SIS) v vsaki državi članici, ki je sestavljen iz nacionalnih podatkovnih sistemov, ki komunicirajo s centralnim SIS. N.SIS vsebuje podatkovno zbirko (v nadaljnjem besedilu: nacionalna kopija), ki vsebuje popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS ter rezervno kopijo N.SIS. N.SIS in njegova rezervna kopija se lahko uporabljata hkrati, da se končnim uporabnikom zagotovi neprekinjena razpoložljivost;

(b)  nacionalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: N.SIS) v vsaki državi članici, ki je sestavljen iz nacionalnih podatkovnih sistemov, ki komunicirajo s centralnim SIS. N.SIS lahko vsebuje podatkovno zbirko (v nadaljnjem besedilu: nacionalna kopija), ki vsebuje popolno ali delno kopijo podatkovne zbirke SIS ter rezervno kopijo N.SIS. N.SIS in njegova rezervna kopija se lahko uporabljata hkrati, da se končnim uporabnikom zagotovi neprekinjena razpoložljivost;

Obrazložitev

Države članice ne bi smele biti zavezane, da naredijo nacionalno kopijo za zagotovitev dostopnosti sistema, saj bi to lahko pomenilo tveganje za varnost podatkov. Za popolno dostopnost je treba iskati druge rešitve na centralni ravni.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vzpostavi se rezervna komunikacijska infrastruktura, da se dodatno zagotovi neprekinjena razpoložljivost SIS. Podrobna pravila o tej rezervni komunikacijski infrastrukturi se sprejmejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Obrazložitev

Za dodatno zagotovitev neprekinjene razpoložljivosti SIS bi morala biti na voljo druga komunikacijska infrastruktura, ki bi se uporabljala v primeru težav z glavno komunikacijsko infrastrukturo.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki SIS se vnašajo, posodabljajo, brišejo in iščejo prek različnih sistemov N.SIS. Delna ali popolna nacionalna kopija je dostopna za namen avtomatiziranega opravljanja poizvedb na ozemlju vsake države članice, ki uporablja tako kopijo. Delna nacionalna kopija vsebuje vsaj podatke o predmetih, navedene v členu 20(2), in podatke o razpisih ukrepov v zvezi z osebami, navedene v členu 20(3)(a) do (v) te uredbe. Onemogočeno je opravljanje poizvedb v podatkovnih zbirkah N.SIS drugih držav članic.

2.  Podatki SIS se vnašajo, posodabljajo, brišejo in iščejo prek različnih sistemov N.SIS.

Obrazložitev

Države članice ne bi smele biti zavezane, da naredijo nacionalno kopijo za zagotovitev dostopnosti sistema, saj bi to lahko pomenilo tveganje za varnost podatkov. Za popolno dostopnost je treba iskati druge rešitve na centralni ravni.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  CS-SIS izvaja tehnični nadzor in upravljanje ter vsebuje rezervno kopijo CS-SIS, ki zagotavlja delovanje vseh funkcij glavnega CS-SIS v primeru okvare tega sistema. CS-SIS in rezervna kopija CS-SIS morata biti na dveh različnih tehničnih lokacijah Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, vzpostavljene z Uredbo (EU) št. 1077/201173 (v nadaljnjem besedilu: Agencija). CS-SIS ali rezervna kopija CS-SIS lahko vsebuje dodatno kopijo podatkovne zbirke SIS, obe podatkovni zbirki pa se lahko uporabljata istočasno med aktivnim delovanjem, če je vsaka od njiju zmožna obdelati vse transakcije v zvezi z razpisi ukrepov v SIS.

3.  CS-SIS izvaja tehnični nadzor in upravljanje ter vsebuje rezervno kopijo CS-SIS, ki zagotavlja delovanje vseh funkcij glavnega CS-SIS v primeru okvare tega sistema. CS-SIS in rezervna kopija CS-SIS morata biti na dveh različnih tehničnih lokacijah Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, vzpostavljene z Uredbo (EU) št. 1077/201173 (v nadaljnjem besedilu: Agencija). CS-SIS ali rezervna kopija CS-SIS vsebuje dodatno kopijo podatkovne zbirke SIS, obe podatkovni zbirki pa se uporabljata istočasno med aktivnim delovanjem, če je vsaka od njiju zmožna obdelati vse transakcije v zvezi z razpisi ukrepov v SIS.

__________________

__________________

73 Vzpostavljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

73 Vzpostavljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

Obrazložitev

Za zagotavljanje neprekinjene razpoložljivosti SIS tudi v prihodnosti, ko bo sistem vseboval več podatkov in imel več uporabnikov, bi bilo treba iskati rešitve na centralni ravni. Poleg dodatne kopije je treba uporabiti tudi aktivno rešitev. Agencija ne sme biti omejena na sedanji dve tehnični spletni mesti, če rešitev zahteva uporabo drugega mesta.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  CS-SIS zagotavlja storitve, ki so potrebne za vnos in obdelavo podatkov SIS, vključno z opravljanjem poizvedb v podatkovni zbirki SIS. CS-SIS zagotavlja:

4.  CS-SIS zagotavlja storitve, ki so potrebne za vnos in obdelavo podatkov SIS, vključno z opravljanjem poizvedb v podatkovni zbirki SIS. Za države članice, ki uporabljajo nacionalno kopijo, CS-SIS zagotavlja:

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica je odgovorna za zagotavljanje neprekinjenega delovanja N.SIS, njegove povezave z NI-SIS in neprekinjene razpoložljivosti podatkov SIS za končne uporabnike.

Vsaka država članica je odgovorna za zagotavljanje neprekinjenega delovanja N.SIS in njegove povezave z NI-SIS.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vsaka država članica je odgovorna za zagotavljanje neprekinjene razpoložljivosti podatkov SIS končnim uporabnikom, zlasti z vzpostavitvijo dvojne povezave z NI-SIS.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica svoje razpise ukrepov posreduje prek urada N.SIS.

Vsaka država članica vnese razpise ukrepov na podlagi vseh razpoložljivih informacij, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, in jih posreduje prek urada N.SIS.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica določi organ, ki zagotavlja izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad SIRENE) v skladu z določbami Priročnika SIRENE iz člena 8.

Vsaka država članica določi nacionalni organ, ki bo v celoti deloval 24 ur na dan vse dni v tednu in bo zagotavljal izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad SIRENE) v skladu z določbami Priročnika SIRENE iz člena 8. Urad SIRENE deluje kot enotna kontaktna točka za države članice, ki se uporablja za izmenjavo dopolnilnih podatkov v zvezi z razpisi ukrepov, omogoča pa tudi sprejetje ustreznih ukrepov, kadar se v SIS vnesejo ukrepi v zvezi z osebami ali predmeti in se te osebe ali predmeti najdejo na podlagi zadetka.

Obrazložitev

Podrobnosti glede strukture in nalog uradov SIRENE, ki so že določene v izvedbenem sklepu Komisije z dne 26. februarja 2013 o Priročniku Sirene in drugih izvedbenih ukrepih za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dopolnilni podatki se izmenjujejo prek komunikacijske infrastrukture v skladu z določbami Priročnika SIRENE. Države članice omogočijo potrebne tehnične in človeške vire za zagotavljanje stalne razpoložljivosti in izmenjave dopolnilnih podatkov. Če komunikacijska infrastruktura ni na voljo, lahko države članice uporabijo druga ustrezno zavarovana tehnična sredstva za izmenjavo dopolnilnih podatkov.

1.  Dopolnilni podatki se izmenjujejo prek komunikacijske infrastrukture v skladu z določbami Priročnika SIRENE. Države članice omogočijo potrebne tehnične in človeške vire za zagotavljanje stalne razpoložljivosti in pravočasne ter učinkovite izmenjave dopolnilnih podatkov. Če komunikacijska infrastruktura ni na voljo, države članice uporabijo rezervno komunikacijsko infrastrukturo iz člena 4(1)(c). Kot zadnje sredstvo lahko uporabijo druga ustrezno zavarovana tehnična sredstva, na primer aplikacijo SIENA, za izmenjavo dopolnilnih podatkov.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dopolnilni podatki se uporabijo le za namene, za katere so bili posredovani v skladu s členom 61, razen če se ne pridobi predhodno soglasje države članice izdajateljice.

2.  Dopolnilni podatki se uporabijo le za namen, za katerega so bili posredovani v skladu s členom 61.

Obrazložitev

Za zagotovitev določene stopnje omejitve namena je pomembno, da uradi SIRENE uporabljajo dopolnilne podatke le za namen razpisa ukrepa v SIS, na podlagi katerega so jim bili taki podatki sporočeni.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uradi SIRENE svoje naloge opravljajo hitro in učinkovito, zlasti tako, da na zahtevek odgovorijo čim prej, vendar najpozneje v 12 urah po prejetju zahtevka.

3.  Uradi SIRENE svoje naloge opravljajo hitro in učinkovito, zlasti tako, da na zahtevek za dopolnilne podatke odgovorijo izčrpno in čim prej, vendar najpozneje v 6 urah po prejetju zahtevka. V primerih razpisov ukrepov za teroristična kazniva dejanja in v primeru razpisov ukrepov v zvezi z otroki iz člena 32(2)(c) uradi SIRENE takoj ukrepajo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Obrazci SIRENE, ki jih mora urad SIRENE, pri katerem je bila vložena zahteva, najhitreje prednostno obravnavati, imajo lahko oznako ‚URGENT‘ (nujno) in navedbo razloga za nujno obravnavo.

Obrazložitev

Določba iz Priročnika SIRENE.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Podrobna pravila za izmenjavo dopolnilnih podatkov se sprejmejo z izvedbenimi ukrepi v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2) v obliki priročnika z naslovom „Priročnik SIRENE“.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 71a v zvezi s sprejetjem priročnika s podrobnimi pravili za izmenjavo dopolnilnih podatkov (Priročnik SIRENE).

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice prek storitev CS-SIS s pomočjo samodejnih posodobitev iz člena 4(4) zagotovijo, da so podatki, shranjeni v nacionalni kopiji, identični in skladni s podatkovno zbirko SIS ter da opravljene poizvedbe v njihovi nacionalni kopiji dajo enakovredne rezultate kot poizvedbe v podatkovni zbirki SIS. Končni uporabniki prejmejo podatke, potrebne za opravljanje nalog, zlasti vse podatke za identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in podatke, potrebne za ustrezno ukrepanje.

2.  Države članice prek storitev CS-SIS s pomočjo samodejnih posodobitev iz člena 4(4) zagotovijo, da so podatki, shranjeni v nacionalni kopiji, ki jo prostovoljno vzpostavi država članica, identični in skladni s podatkovno zbirko SIS ter da opravljene poizvedbe v njihovi prostovoljni nacionalni kopiji dajo enakovredne rezultate kot poizvedbe v podatkovni zbirki SIS. Če je to mogoče, končni uporabniki prejmejo podatke, potrebne za opravljanje nalog, zlasti, kjer je to potrebno, vse razpoložljive podatke, ki omogočajo identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sprejetje potrebnih ukrepov.

Obrazložitev

Državam članicam ne bodo na voljo vse informacije o vseh osebah, v zvezi s katerimi je izdan razpis ukrepa. Uvedba neomejene obveznosti zagotavljanja informacij, ki morda niso na voljo, končnemu uporabniku, ni smiselna. Poleg tega ni jasno, za koga velja ta obveznost.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V okviru mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013, se bodo izvajala redna preskušanja za preverjanje tehnične in funkcionalne skladnosti nacionalnih kopij, še zlasti, ali opravljanje poizvedbe v nacionalni kopiji prinese enake rezultate kot opravljanje poizvedbe v SIS.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do objektov in opreme za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (nadzor dostopa do objektov in opreme);

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do opreme in objektov za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (oprema, nadzor dostopa in nadzor dostopa do objektov);

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  preprečiti nepooblaščeno obdelavo podatkov v sistemu SIS in kakršno koli nepooblaščeno spreminjanje ali izbris podatkov, ki so bili obdelani v sistemu SIS (nadzor vnosa podatkov);

Obrazložitev

Določba iz člena 34 Uredbe Eurodac.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  zagotoviti, da bodo vsi organi s pravico do dostopa do SIS ali objektov in opreme za obdelavo podatkov vzpostavili profile z opisi funkcij in nalog oseb, ki imajo pravico do dostopa, vnašanja, posodabljanja, brisanja in iskanja podatkov, ter jih na zahtevo nemudoma dali na voljo nacionalnim nadzornim organom iz člena 66 (profili zaposlenih);

(g)  zagotoviti, da bodo vsi organi s pravico do dostopa do SIS ali objektov in opreme za obdelavo podatkov vzpostavili profile z opisi funkcij in nalog oseb, ki imajo pravico do dostopa, vnašanja, posodabljanja, brisanja in iskanja podatkov, ter jih na zahtevo takoj dali na voljo nacionalnim nadzornim organom iz člena 66 (profili zaposlenih);

Obrazložitev

Določba iz člena 34 Uredbe Eurodac.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  zagotoviti, da je mogoče nameščeni sistem v primeru prekinitve ponovno vzpostaviti (obnova);

Obrazložitev

Določba iz predloga Eurodac.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb)  zagotoviti, da funkcije SIS pravilno delujejo, da se napake sporočijo (zanesljivost) in da osebni podatki, shranjeni v SIS, ne morejo postati neuporabni zaradi okvare sistema (neoporečnost);

Obrazložitev

Določba iz predloga Eurodac.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar država članica pri nalogah, povezanih s SIS, sodeluje z zunanjimi izvajalci, pozorno spremlja dejavnosti izvajalca, da zagotovi skladnost z vsemi določbami te uredbe, zlasti glede varnosti, zaupnosti in varstva podatkov.

Obrazložitev

Leta 2012 so bili podatki v SIS ogroženi zaradi vdora prek zunanjega izvajalca na Danskem. Države članice bi morale okrepiti nadzor nad temi podjetji.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se zaradi preverjanja, ali je opravljanje poizvedb zakonito, spremljanja zakonitosti obdelave podatkov ter notranjega spremljanja vsak dostop do osebnih podatkov in izmenjava teh podatkov v okviru CS-SIS evidentira v njihov N.SIS, s čimer se zagotovi pravilno delovanje N.SIS ter celovitost in varnost podatkov.

1.  Države članice brez poseganja v člen 25 Direktive (EU) 2016/680 zagotovijo, da se zaradi preverjanja, ali je opravljanje poizvedb zakonito, spremljanja zakonitosti obdelave podatkov ter notranjega spremljanja vsak dostop do osebnih podatkov in izmenjava teh podatkov v okviru CS-SIS evidentira v njihov N.SIS, s čimer se zagotovi pravilno delovanje N.SIS ter celovitost in varnost podatkov.

Obrazložitev

Evidence so že predvidene v Direktivi 2016/680 o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino razpisa ukrepa, datum in čas obdelave podatkov, podatke, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, sklic na prenesene podatke ter ime pristojnega organa in osebe, odgovorne za obdelavo podatkov.

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino razpisa ukrepa, datum in čas obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, obdelane podatke ter ime pristojnega organa in osebe, ki opravi poizvedbo in obdelavo podatkov.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če se iskalna poizvedba opravi na podlagi daktilografskih podatkov ali podobe obraza v skladu s členi 40, 41 in 42, morajo evidence vsebovati zlasti vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, vrsto prenesenih podatkov ter ime pristojnega organa in osebe, odgovorne za obdelavo podatkov.

3.  Če se iskalna poizvedba opravi na podlagi daktiloskopskih podatkov ali podobe obraza v skladu s členi 40, 41 in 42, morajo, z odstopanjem od odstavka 2, evidence vsebovati vrsto obdelanih podatkov, namesto dejanskih podatkov.

Obrazložitev

Ker je bila beseda „prenos“ podatkov v predlogu Komisije nedosledno nadomeščena z besedo „obdelava“ podatkov, se zdi ustreznejše sklicevanje na podatke, ki se „obdelujejo“, kot na podatke, ki se „prenašajo“.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Postopki in formati evidenc, vključno z obdobjem hrambe evidenc, ki so namenjeni zagotavljanju spoštovanja pravic državljanov v zvezi s preverjanjem zakonitosti obdelave podatkov ter boljši uskladitvi obdobja hrambe med državami članicami in določitvi razlike med obdobjem hrambe evidenc o sistematičnih poizvedbah, zlasti na mejnih prehodih, in obdobjem hrambe drugih poizvedb, zlasti na podlagi policijskega nadzora, se določijo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo ne prej kot po enem letu in najpozneje tri leta od njihovega nastanka.

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo po dveh letih od njihovega nastanka.

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Evropskega nadzornika za varstvo podatkov bi bilo treba za namene pravne varnosti natančno določiti obdobje hrambe evidenc.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar države članice opravijo avtomatizirane poizvedbe na podlagi prepoznanih registrskih tablic motornih vozil z uporabo sistemov avtomatskega prepoznavanja registrskih tablic, države članice shranijo evidenco te poizvedbe v skladu z nacionalnim pravom. Vsebina te evidence se določi v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2). Kadar se podatki ujemajo s podatki, shranjenimi v SIS, ali podatki, shranjenimi v nacionalni ali tehnični kopiji podatkov SIS, se v SIS opravi celovita poizvedba, da se preveri in potrdi ujemanje. Za to celovito poizvedbo se uporabljajo določbe iz odstavkov 1 do 6 tega člena.

7.  Kadar nacionalna zakonodaja držav članic dovoljuje avtomatizirane poizvedbe na podlagi prepoznanih registrskih tablic motornih vozil in države članice izvajajo take poizvedbe z uporabo sistemov avtomatskega prepoznavanja registrskih tablic, države članice shranijo evidenco te poizvedbe. Komisija je v skladu s členom 71a pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, ki določajo pravila v zvezi s temi evidencami. Kadar se podatki ujemajo s podatki, shranjenimi v SIS, ali podatki, shranjenimi v nacionalni ali tehnični kopiji podatkov SIS, se v SIS opravi celovita poizvedba, da se preveri in potrdi ujemanje. Za to celovito poizvedbo se uporabljajo določbe iz odstavkov 1 do 6 tega člena.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da vsak organ, ki je pooblaščen za dostop do podatkov SIS, sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo, in po potrebi sodeluje z nacionalnim nadzornim organom.

Države članice zagotovijo, da vsak organ, ki je pooblaščen za dostop do podatkov SIS, sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo, in sodeluje z nacionalnim nadzornim organom.

Obrazložitev

Od nacionalnih organov, ki imajo dostop do SIS, bi bilo treba zahtevati, da sodelujejo z nacionalnim nadzornim organom, ter ne bi smeli imeti pravice izbirati, kdaj bodo sodelovali in kdaj ne.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preden osebje organov, ki imajo pravico do dostopa do SIS prejme pooblastilo za obdelavo podatkov, shranjenih v SIS, in redno po odobritvi dostopa do podatkov SIS opravi ustrezno usposabljanje o varnosti podatkov, pravilih varstva podatkov ter postopkih za obdelavo podatkov, kakor je določeno v Priročniku SIRENE. Osebje se seznani z vsemi relevantnimi kaznivimi dejanji in kaznimi.

1.  Preden osebje organov, ki imajo pravico do dostopa do SIS prejme pooblastilo za obdelavo podatkov, shranjenih v SIS, in redno po odobritvi dostopa do podatkov SIS opravi ustrezno usposabljanje o varnosti podatkov, temeljnih pravicah, vključno s pravili varstva podatkov, ter postopki za obdelavo podatkov, kakor je določeno v Priročniku SIRENE. Osebje se seznani z vsemi relevantnimi kaznivimi dejanji in kaznimi, določenimi v skladu s členom 70a te uredbe.

Obrazložitev

Pomembno je, da se ohranijo določbe o sankcijah, ki se zagotovijo na nacionalni ravni zaradi zlorabe podatkov ali izmenjave dopolnilnih informacij v nasprotju s predlagano uredbo v skladu s členom 65 sedanjega sklepa Sveta. Informacije o teh sankcijah bi morale biti vključene v zagotovljeno usposabljanje osebja.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2.  Države članice imajo nacionalne programe usposabljanja za SIS. Ti programi usposabljanja vključujejo usposabljanje končnih uporabnikov ter osebja uradov SIRENE.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3.  Skupni tečaji usposabljanja se organizirajo vsaj enkrat letno, da se tako okrepi sodelovanje med uradi SIRENE, pri čimer se osebju uradov omogoči srečanje s kolegi iz drugih uradov SIRENE, izmenjava informacij o nacionalnih delovnih metodah ter ustvarjanje usklajene in enakovredne ravni znanja.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna;

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  nabavo in posodabljanje;

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  pogodbena vprašanja.

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je odgovorna za vse druge naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo, zlasti za:

črtano

(a)  naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna;

 

(b)  nabavo in posodabljanje;

 

(c)  pogodbena vprašanja.

 

Obrazložitev

Agencija bi morala biti odgovorna za vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo. Ni smiselno ohraniti delitve nalog med Agencijo in Komisijo.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija razvije in vzdržuje mehanizme in postopke za preverjanje kakovosti podatkov v CS-SIS ter državam članicam zagotovi redna poročila. Agencija Komisiji redno predloži poročilo o težavah, ki so se pojavile, in zadevnih državah članicah. Ta mehanizem, postopki in razlaga skladnosti z določbami o kakovosti podatkov se zagotovijo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

5.  Agencija razvije in vzdržuje mehanizme in postopke za preverjanje kakovosti podatkov v CS-SIS ter državam članicam zagotovi redne sezname in poročila. Agencija Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji redno predloži poročilo o težavah, ki so se pojavile, in zadevnih državah članicah. Ta mehanizem, postopki in razlaga skladnosti z določbami o kakovosti podatkov se zagotovijo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Agencija izvaja tudi naloge, povezane z zagotavljanjem usposabljanja o tehnični uporabi SIS in o ukrepih za izboljšanje kakovosti podatkov v SIS.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do objektov in opreme za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (nadzor dostopa do objektov in opreme);

(b)  preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do opreme, materiala in objektov za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (oprema, nadzor dostopa in nadzor dostopa do objektov);

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  preprečiti nepooblaščeno obdelavo podatkov v sistemu SIS in kakršno koli nepooblaščeno spreminjanje ali izbris podatkov, ki so bili obdelani v sistemu SIS (nadzor vnosa podatkov);

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  vzpostaviti profile z opisi funkcij in nalog oseb, ki imajo pooblastilo za dostop do podatkov ali objektov in opreme za obdelavo podatkov, in na zahtevo takoj zagotoviti te profile Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov iz člena 64 (profili zaposlenih);

(g)  vzpostaviti profile z opisi funkcij in nalog oseb, ki imajo pooblastilo za dostop do podatkov ali objektov in opreme za obdelavo podatkov, in na zahtevo nemudoma zagotoviti te profile Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov iz člena 64 (profili zaposlenih);

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  zagotoviti, da je mogoče nameščeni sistem v primeru prekinitve ponovno vzpostaviti (obnova);

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb)  zagotoviti, da funkcije SIS pravilno delujejo, da se napake sporočijo (zanesljivost) in da osebni podatki, shranjeni v SIS, ne morejo postati neuporabni zaradi okvare sistema (neoporečnost);

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka k c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kc)  zagotoviti varnost njegovih tehničnih lokacij.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar Agencija pri nalogah, povezanih s SIS, sodeluje z zunanjimi izvajalci, pozorno spremlja dejavnosti izvajalca, da zagotovi skladnost z vsemi določbami te uredbe, zlasti glede varnosti, zaupnosti in varstva podatkov.

Obrazložitev

Leta 2012 so bili podatki v SIS ogroženi zaradi vdora prek zunanjega izvajalca na Danskem. Države članice bi morale okrepiti nadzor nad temi podjetji.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino razpisov ukrepov, datum in čas prenesenih podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedb, sklic na vrsto prenesenih podatkov ter ime pristojnega organa, odgovornega za obdelavo podatkov.

2.  Evidence vsebujejo zlasti zgodovino vsakega razpisa ukrepa, datum in čas vsake obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, obdelane podatke ter ime pristojnega organa in osebe, ki opravi poizvedbo in obdelavo podatkov.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če se iskalna poizvedba opravi z daktilografskimi podatki ali podobo obraza v skladu s členi 40, 41 in 42, morajo evidence vsebovati zlasti vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedbe, sklic na vrsto prenesenih podatkov ter imeni pristojnega organa in osebe, odgovorne za obdelavo podatkov.

3.  Z odstopanjem od odstavka 2, če se iskalna poizvedba opravi na podlagi daktilografskih podatkov ali podobo obraza v skladu s členi 40, 41 in 42, morajo evidence vsebovati vrsto obdelanih podatkov, namesto dejanskih podatkov.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Postopki in formati evidenc se določijo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo ne prej kot po enem letu in najpozneje po treh letih od njihovega nastanka. Evidence, ki vsebujejo zgodovino razpisov ukrepov, se izbrišejo po obdobju od enega do treh let po izbrisu razpisov ukrepov.

4.  Evidence se lahko uporabljajo samo za namene iz odstavka 1 in se izbrišejo po dveh letih od njihovega nastanka. Evidence, ki vsebujejo zgodovino razpisov ukrepov, se izbrišejo po dveh letih po izbrisu razpisov ukrepov.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov redno izvaja kampanje obveščanja javnosti o ciljih SIS, shranjenih podatkih, organih z dostopom do SIS in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Države članice v sodelovanju s svojimi nacionalnimi nadzornimi organi pripravijo in izvajajo ustrezne politike, potrebne za splošno obveščanje državljanov o SIS.

1.  Komisija ob začetku uporabe te uredbe v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov izvede kampanjo obveščanja državljanov EU in tretjih držav o ciljih SIS, shranjenih podatkih, organih z dostopom do SIS in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Komisija te kampanje v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov redno ponavlja vsaj enkrat letno. Države članice v sodelovanju s svojimi nacionalnimi nadzornimi organi pripravijo in izvajajo ustrezne politike, potrebne za splošno obveščanje državljanov in prebivalcev o SIS. Države članice zagotovijo zadostna sredstva za te politike obveščanja.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 8(1) ali v določbe te uredbe, ki urejajo shranjevanje dodatnih podatkov, SIS vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih zagotovijo posamezne države članice, kot se zahteva za namene iz členov 26, 32, 34, 36 in 38.

1.  Brez poseganja v člen 8(1) ali v določbe te uredbe, ki urejajo shranjevanje dodatnih podatkov, SIS vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih zagotovi posamezna država članica, kot se zahteva za namene iz členov 26, 32, 34, 36 in 38.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za osebe, v zvezi s katerimi je bil izdan razpis ukrepa, se navedejo samo naslednji podatki:

3.  Za osebe, v zvezi s katerimi je bil izdan razpis ukrepa za namene policijskega in pravosodnega sodelovanja, se navedejo samo naslednji podatki:

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;

(e)  morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo in niso povezane s posebnimi kategorijami osebnih podatkov, opredeljenih v členu 9 Uredbe (EU) 2016/679, kot so etnična pripadnost, vera, invalidnost, spol ali spolna usmerjenost;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spol;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  ali je zadevna oseba oborožena, nasilna, na begu ali vpletena v katero koli dejavnost iz členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu;

(j)  ali je zadevna oseba oborožena, nasilna, na begu ali vpletena v katero koli dejavnost iz členov 3 do 12 in 14 Direktive (EU) 2017/541;

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x)  ustrezni profili DNK, ki jih ureja člen 22(1)(b) te uredbe;

(x)  če je to dovoljeno v skladu s členom 22(1)(b) ter členom 32(2)(a), ustrezni profili DNK;

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – točka y

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(y)  daktilografski podatki;

(y)  daktiloskopski podatki;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – točka z a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(za)  podatki iz točk (a) do (d), (f) do (g) in (i) iz veljavnega identifikacijskega dokumenta, ki ga ima oseba pri sebi, ki ni dokument iz točk (s) do (v), če takšni podatki niso na voljo v tem drugem dokumentu.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Tehnična pravila so podobna pravilom za iskanje v CS-SIS, nacionalnih kopijah in tehničnih kopijah, kakor je opredeljeno v členu 53. Temeljijo na skupnih standardih, ki se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Tehnična pravila za iskanje podatkov iz odstavka 3 se določijo in oblikujejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2). Ta tehnična pravila morajo biti podobna tistim, ki se uporabljajo za opravljanje poizvedb v CS-SIS, nacionalnih kopijah in tehničnih kopijah, kakor je navedeno v členu 53(2), ter temeljiti na skupnih standardih in biti oblikovana v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

črtano

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar država članica išče osebo ali predmet v povezavi s katerim koli kaznivim dejanjem iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu, država članica v vseh primerih ustvari ustrezen razpis ukrepa na podlagi člena 34, 36 oziroma 38.

2.  Kadar država članica išče osebo ali predmet v povezavi s katerim koli kaznivim dejanjem iz členov 3 do 12 in člena 14 Direktive (EU) 2017/541, država članica v vseh primerih ustvari ustrezen razpis ukrepa na podlagi člena 34, 36 oziroma 38.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je treba razpis ukrepa vnesti, kadar država članica išče osumljenca v povezavi z domnevnim terorističnim kaznivim dejanjem. Kazniva dejanja iz obstoječega sklepa Sveta o SIS II (ki se sklicuje na stari okvirni sklep Sveta o boju proti terorizmu) so nadomeščena z enakimi kaznivimi dejanji, kot so zdaj določena v Direktivi (EU) 2017/541 o boju proti terorizmu. Izraz „v vseh primerih“ je črtan, ker je odveč.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebna pravila za vnašanje fotografij, podob obraza, daktilografskih podatkov in profilov DNK

Posebna pravila za vnašanje fotografij, podob obraza, daktiloskopskih podatkov in profilov DNK

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 71a v zvezi z zahtevami, ki morajo biti izpolnjene pri vnosu biometričnih identifikatorjev v SIS, vključno s profili DNK, v skladu s to uredbo. Te zahteve vključujejo število prstnih odtisov, ki naj se vnesejo, metodo odvzema prstnih odtisov in minimalne kakovostne standarde, ki jih morajo izpolnjevati vsi biometrični identifikatorji.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Fotografije, podobe obraza, daktilografski podatki in profili DNK se vnesejo šele po preveritvi kakovosti, s katero se ugotovi izpolnjevanje osnovnih standardov glede kakovosti podatkov.

(a)  Fotografije, podobe obraza in daktiloskopski podatki se vnesejo šele po preveritvi kakovosti, s katero se ugotovi izpolnjevanje osnovnih standardov glede kakovosti podatkov.

Obrazložitev

Ker so podatki o DNK najbolj občutljivi osebni podatki, je ključno, da se njihova uporaba omeji in da se jasno določi, v katerih okoliščinah se lahko dodajo razpisu ukrepov. Besedilo, ki se nanaša na profile DNK, je bilo dodano pododstavku (b).

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Profil DNK se lahko doda le razpisom ukrepov iz člena 32(2)(a) in (c) in samo takrat, kadar fotografije, podobe obraza ali daktilografski podatki, ki bi bili primerni za identifikacijo, niso na voljo. Profili DNK oseb, ki so neposredni predniki, potomci ali sorojenci posameznika, v zvezi s katero se izda razpis ukrepa, se lahko dodajo razpisu ukrepa, če navedene osebe v to izrecno privolijo. Rasno poreklo osebe se v profil DNK ne vključi.

(b)  Profil DNK se lahko doda razpisom ukrepov samo v primerih iz člena 32(2)(a) šele po preveritvi kakovosti, s katero se ugotovi, da profil izpolnjuje osnovne standarde glede kakovosti podatkov ter samo takrat, kadar fotografije, podobe obraza ali daktiloskopski podatki, ki bi bili primerni za identifikacijo, niso na voljo. Profili DNK oseb, ki so neposredni predniki, potomci ali sorojenci posameznika, v zvezi s katero se izda razpis ukrepa, se lahko dodajo razpisu ukrepa, če navedene osebe v to izrecno privolijo. Kadar se profil DNK doda razpisu ukrepa, mora ta profil vsebovati minimalne informacije, ki so nujno potrebne za identifikacijo pogrešane osebe, in v vsakem primeru vedno izključuje informacije o rasni pripadnosti in zdravstvenem stanju te osebe.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2  Za shranjevanje podatkov iz odstavka 1(a) tega člena in člena 40 se določijo standardi kakovosti. Specifikacija teh standardov se določi v okviru izvedbenih ukrepov in se posodablja v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

2  Za shranjevanje podatkov iz odstavka 1(a) in (b) tega člena in člena 40 se določijo standardi kakovosti. Specifikacija teh standardov se določi v okviru izvedbenih ukrepov in se posodablja v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razpis ukrepa v zvezi z osebo ne sme biti vnesen brez podatkov iz člena 20(3)(a), (g), (k), (m), (n) ter po potrebi (p), razen za primere iz člena 40.

1.  Razpis ukrepa v zvezi z osebo ne sme biti vnesen brez podatkov iz člena 20(3)(a), (b), (g), (h), (i), (k), (m), (n) ter po potrebi (p), razen za primere iz člena 40.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar so na voljo, se vnesejo tudi vsi ostali podatki, našteti v členu 20(3).

2.  Kadar so na voljo in če so izpolnjeni pogoji za vnos podatkov, se ne glede na člen 22 vnesejo tudi ostali podatki, našteti v členu 20(3).

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23a

 

Združljivost razpisov ukrepov

 

1.  Država članica pred vnosom novega razpisa ukrepa preveri, ali je bil za osebo že vnesen razpis ukrepa v SIS.

 

2.  Za vsako osebo in za vsak predmet se lahko v SIS vnese samo en razpis ukrepa na državo članico. Vendar lahko po potrebi druge države članice vnesejo nove razpise ukrepov za isto osebo, če so med seboj združljivi. Združljivost se zagotavlja v skladu z odstavkom 3.

 

3.  Pravila o združljivosti razpisov ukrepov se vključijo v priročnik SIRENE iz člena 8(4). Če je bil za osebo že izdan razpis ukrepa v SIS, država članica, ki želi vnesti nov razpis ukrepa, preveri, da so razpisi ukrepov združljivi. Če nista združljiva, država članica lahko vnese nov razpis ukrepa. Če so razpisi nezdružljivi, se ustrezni uradi SIRENE medsebojno posvetujejo na podlagi izmenjave dodatnih informacij, da bi dosegli sporazum v skladu s prednostnim vrstnim redom razpisov iz priročnika SIRENE. Odstopanja od prednostnega vrstnega reda razpisov ukrepov so mogoča po medsebojnem posvetovanju držav članic, če gre za zaščito temeljnih nacionalnih interesov.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošne določbe o označitvi

Dodajanje označitve

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar država članica meni, da izvršitev razpisa ukrepa, vnesenega v skladu s členi 26, 32 in 36, ni v skladu z njeno nacionalno zakonodajo, njenimi mednarodnimi obveznostmi ali temeljnimi državnimi interesi, lahko naknadno zahteva, da se razpisu ukrepa doda označitev, ki pomeni, da ukrep na podlagi razpisa ukrepa ne bo izveden na njenem ozemlju. Označitev doda urad SIRENE države članice izdajateljice.

1.  Kadar država članica meni, da izvršitev razpisa ukrepa, vnesenega v skladu s členi 26, 32, 36 in 40, ni v skladu z njeno nacionalno zakonodajo, njenimi mednarodnimi obveznostmi ali temeljnimi državnimi interesi, lahko naknadno zahteva, da se razpisu ukrepa doda označitev, ki pomeni, da ukrep na podlagi razpisa ukrepa ne bo izveden na njenem ozemlju. Označitev doda urad SIRENE države članice izdajateljice.

Obrazložitev

Nova kategorija razpisa ukrepa iz člena 40 bi lahko prav tako privedla do vprašanj v zvezi z nezdružljivostjo z nacionalno zakonodajo, mednarodnimi obveznostmi ali temeljnimi nacionalnimi interesi in bi morala biti vključena na seznam členov, za katere se lahko razpisu ukrepa doda označitev.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsako sklicevanje na določbe Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ se razume tudi kot sklicevanje na ustrezne določbe sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjimi državami na podlagi člena 37 Pogodbe EU z namenom predaje oseb na podlagi naloga za prijetje, ki določajo posredovanje takega naloga za prijetje prek SIS.

3.  Vsako sklicevanje na določbe Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ se razume tudi kot sklicevanje na ustrezne določbe sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjimi državami na podlagi člena 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije z namenom predaje oseb na podlagi naloga za prijetje, ki določajo posredovanje takega naloga za prijetje prek SIS.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Država članica izdajateljica lahko v primeru iskalne operacije, ki še poteka, in po odobritvi ustreznega pravosodnega organa države članice izdajateljice začasno onemogoči iskanje obstoječega razpisa ukrepa za prijetje, izdanega v skladu s členom 26 te uredbe, kar pomeni, da končnemu uporabniku iskanje razpisa ukrepa ne bo omogočeno in da bo razpis ukrepa dostopen le uradom SIRENE. Ta funkcija se uporablja največ 48 ur. To obdobje se lahko večkrat podaljša za nadaljnjih 48 ur, če za to obstaja operativna potreba. Države članice hranijo statistične podatke o številu razpisov ukrepov, pri katerih se uporabi ta funkcija.

4.  Država članica izdajateljica lahko v primeru iskalne operacije, ki še poteka, in po odobritvi ustreznega pravosodnega organa države članice izdajateljice začasno onemogoči iskanje obstoječega razpisa ukrepa za prijetje, izdanega v skladu s tem členom, kar pomeni, da končnemu uporabniku iskanje razpisa ukrepa ne bo omogočeno in da bo razpis ukrepa dostopen le uradom SIRENE. Ta funkcija se uporablja največ 48 ur. To obdobje se lahko večkrat podaljša za nadaljnjih 48 ur, če za to obstaja operativna potreba. Države članice hranijo statistične podatke o številu razpisov ukrepov, pri katerih se uporabi ta funkcija.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o pogrešanih osebah in drugih osebah, ki potrebujejo zaščito ali za katere je treba ugotoviti, kje se nahajajo, se vnesejo v SIS na zahtevo pristojnega organa države članice, ki je izdaja razpis ukrepa.

črtano

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vnesejo se lahko naslednje kategorije pogrešanih oseb:

2.  Po odločbi pristojnega organa države članice se v SIS vnesejo naslednje kategorije oseb:

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  zaradi preprečitve groženj;

(ii)  zaradi preprečitve grožnje za javno varnost;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pogrešane osebe, ki ne potrebujejo zaščite;

(b)  pogrešane odrasle osebe, ki ne potrebujejo zaščite;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  otroci, ki jim grozi ugrabitev v skladu s členom 4.

(c)  otroci, ki jim grozi ugrabitev, vključno s strani družinskega člana, ali odstranitev iz države članice za namene mučenja, spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola, ali ki jim grozi, da postanejo žrtve dejavnosti, naštetih v členih 6 do 10 Direktive 2017/541.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odstavek 2(a) se uporablja zlasti za otroke in osebe, ki morajo biti na podlagi odločbe pristojnega organa prisilno nameščene.

3.  Odstavek 2(a) se uporablja zlasti za osebe, ki morajo biti na podlagi odločbe pristojnega pravosodnega organa prisilno nameščene, in otroke.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Razpis ukrepa v zvezi z otrokom iz člena 2(c) se vnese na zahtevo pravosodnega organa države članice, ki ima pristojnost v zadevah starševske odgovornosti v skladu z Uredbo Sveta št. 2201/200374, kadar obstaja konkretno in očitno tveganje, da bi otrok lahko bil nezakonito in nemudoma odpeljan iz države članice, v kateri se nahaja zadevni pravosodni organ. V državah članicah, ki so pogodbenice Haaške konvencije z dne 19. oktobra 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporabi, priznavanju, izvršitvi in sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepov za zaščito otrok, in kadar se Uredba Sveta št. 2201/2003 ne uporablja, veljajo določbe Haaške konvencije.

4.  Razpis ukrepa v zvezi z ogroženim otrokom iz člena 2(c) se vnese na podlagi odločbe pravosodnega organa države članice, ki ima pristojnost v zadevah starševske odgovornosti v skladu z Uredbo Sveta št. 2201/200374, kadar obstaja konkretno in očitno tveganje, da bi otrok lahko bil nezakonito in nemudoma odpeljan iz države članice, v kateri se nahaja zadevni pravosodni organ. Ta odločitev se sprejme čim prej. V državah članicah, ki so pogodbenice Haaške konvencije z dne 19. oktobra 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporabi, priznavanju, izvršitvi in sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepov za zaščito otrok, in kadar se Uredba Sveta št. 2201/2003 ne uporablja, veljajo določbe Haaške konvencije. Ukrep, ki ga je treba sprejeti, se podpre z ustreznimi protokoli in orodji, kot je navedeno v razpisu ukrepa.

__________________

__________________

74 Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, 23.12.2003, str. 1).

74 Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, 23.12.2003, str. 1).

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  O razpisu ukrepa v zvezi s pogrešanim otrokom iz odstavka 1(c) se obvestijo pristojni organi za zaščito otrok, vključno z nacionalnim klicnim centrom in otrokovimi starši, skrbniki in/ali varuhi, kot je ustrezno, ob upoštevanju načela največje koristi za otroka.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zagotovijo, da podatki, vneseni v SIS, navajajo, v katero od kategorij iz odstavka 2 sodi pogrešana oseba. Poleg tega države članice zagotovijo tudi, da podatki, vneseni v SIS, navajajo, za katero vrsto primera v zvezi s pogrešano ali ranljivo osebo gre. Pravila o kategorizaciji vrst primerov in vnosu takih podatkov se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

5.  Države članice zagotovijo, da podatki, vneseni v SIS, navajajo, v katero od kategorij iz odstavka 2 sodi pogrešana oseba ali ogroženi otrok. Poleg tega države članice zagotovijo tudi, da podatki, vneseni v SIS, navajajo, za katero vrsto primera v zvezi z ogroženim otrokom ali pogrešano osebo gre, kadar je znana vrsta primera. Pravila o kategorizaciji vrst primerov in vnosu takih podatkov se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2). V skladu s temi pravili vrste pogrešanih oseb, ki so otroci, vključujejo:

 

(a)  otroke na begu;

 

(b)  otroke brez spremstva v kontekstu migracije;

 

(c)  otroke, ki jih je ugrabil družinski član.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Štiri mesece preden otrok, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa v skladu s tem členom, postane polnoleten, CS-SIS samodejno obvesti državo članico izdajateljico, da je treba posodobiti razlog za zahtevek in ukrep, ki ga je treba sprejeti, ali pa izbrisati razpis ukrepa.

6.  Štiri mesece preden otrok, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa v skladu s tem členom, postane polnoleten, CS-SIS samodejno obvesti državo članico izdajateljico, da je treba posodobiti razlog za zahtevek in ukrep, ki ga je treba sprejeti, ali pa se bo razpis ukrepa izbrisal.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar obstajajo jasni znaki, da so vozila, plovila ali zrakoplovi povezani z osebo, za katero velja razpis ukrepa v skladu z odstavkom 2, se lahko izdajo razpisi ukrepov v zvezi z navedenimi vozili, plovili in zrakoplovi, da se ta oseba izsledi. V teh primerih se med razpisom ukrepa v zvezi s pogrešano osebo in razpisom ukrepa v zvezi s predmetom vzpostavi povezava v skladu s členom 60. Tehnična pravila za vnašanje, posodabljanje, brisanje in iskanje podatkov iz tega odstavka se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

7.  Kadar obstajajo jasni znaki, da so vozila, plovila ali zrakoplovi povezani z osebo, za katero velja razpis ukrepa v skladu z odstavkom 2, se lahko izdajo razpisi ukrepov v zvezi z navedenimi vozili, plovili in zrakoplovi, da se ta oseba izsledi. V teh primerih sta razpis ukrepa v zvezi z osebo in razpis ukrepa v zvezi s predmetom povezana v skladu s členom 60. Tehnična pravila za vnašanje, posodabljanje, brisanje in iskanje podatkov iz tega odstavka se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Otroke, ki so izginili iz sprejemnih objektov, države članice vnesejo v SIS kot pogrešane osebe.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V primeru izsleditve osebe iz člena 32 pristojni organi ob upoštevanju odstavka 2 državi članici, ki je izdala razpis ukrepa, sporočijo kraj, kjer se oseba nahaja. V primeru pogrešanih otrok ali otrok, ki jih je treba zaščititi, se država članica izvršiteljica takoj posvetuje z državo članico izdajateljico, da se lahko nemudoma dogovorita o ukrepih, ki se sprejmejo, da se zaščitijo največje koristi za otroka. Pristojni organi lahko, v primerih iz člena 32(2)(a) in (c), osebo odpeljejo na varno, da se prepreči njena nadaljnja pot, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja.

1.   V primeru izsleditve osebe iz člena 32 pristojni organi brez poseganja v odstavek 2 državi članici, ki je izdala razpis ukrepa, nemudoma sporočijo kraj, kjer se oseba nahaja. V primeru otrok, na katere se nanašajo razpisi iz člena 32, se država izvršiteljica nemudoma posvetuje z državo članico izdajateljico, vključno z njenimi organi za zaščito otrok, da se takoj ali v 12 urah dogovorita o ukrepih, ki se sprejmejo, da se zaščitijo največje koristi za otroka. Pristojni organi lahko, ko je to primerno, v primerih iz člena 32(2)(a) in (c), osebo odpeljejo na varno, da se prepreči njena nadaljnja pot, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja. Če se razpis ukrepa nanaša na otroka, se odločitev o varnem mestu sprejme ob upoštevanju ranljivosti otroka in njegove največje koristi.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razpis ukrepa se lahko izda za namene kazenskega pregona, izvrševanja kazenske sodbe in preprečevanja ogrožanja javne varnosti:

2.  Razpis ukrepa se lahko izda za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter kazenskega pregona, izvrševanja kazenske sodbe in preprečevanja ogrožanja javne varnosti:

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kadar obstajajo jasni znaki, da oseba namerava izvršiti ali izvršuje hudo kaznivo dejanje, zlasti kazniva dejanja iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ;

(a)  kadar obstajajo jasni dokazi, da oseba namerava izvršiti ali izvršuje kaznivo dejanje, ki je v državi članici izdajateljici kaznivo z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti do najmanj treh let;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kadar so podatki iz člena 37(1) potrebni za izvršitev kazenske sodbe v zvezi z osebo, obsojene hudega kaznivega dejanja, zlasti kaznivega dejanja iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ; ali

(b)  kadar so podatki iz člena 37(1) potrebni za izvršitev kazenske sodbe v zvezi z osebo, obsojene hudega kaznivega dejanja, ki je v državi članici izdajateljici kaznivo z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti do najmanj treh let; ali

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kadar se na podlagi celovite ocene osebe, zlasti na podlagi njenih preteklih storjenih kaznivih dejanj, lahko domneva, da bo tudi v bodoče storila huda kazniva dejanja, zlasti kazniva dejanja iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ.

(c)  kadar se na podlagi celovite ocene osebe, zlasti na podlagi njenih preteklih storjenih kaznivih dejanj, lahko domneva, da bo tudi v bodoče storila kaznivo dejanje, ki je v državi članici izdajateljici kaznivo z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti do najmanj treh let;

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar obstajajo jasni znaki, da so vozila, plovila, zrakoplovi in zabojniki povezani s hudimi kaznivimi dejanji iz odstavki 2 ali resnimi grožnjami iz odstavka 3, se lahko izdajo razpisi ukrepov v zvezi z navedenimi vozili, plovili, zrakoplovi in zabojniki.

4.  Kadar obstajajo jasni dokazi, da so vozila, plovila, zrakoplovi, zabojniki, priklopniki z lastno težo nad 750 kg in stanovanjske prikolice povezani s hudimi kaznivimi dejanji iz odstavka 2 ali resnimi grožnjami iz odstavka 3, se lahko izdajo razpisi ukrepov v zvezi z navedenimi vozili, plovili, zrakoplovi in zabojniki.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar obstajajo jasni znaki, da so blanketni uradni dokumenti in izdani identifikacijski dokumenti povezani s hudimi kaznivimi dejanji iz odstavka 2 ali resnimi grožnjami iz odstavka 3, se lahko izdajo razpisi ukrepov v zvezi z navedenimi dokumenti, ne glede na identiteto prvotnega imetnika identifikacijskega dokumenta, če obstaja. Tehnična pravila za vnašanje, posodabljanje, brisanje in iskanje podatkov iz tega odstavka se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

5.  Kadar obstajajo jasni dokazi, da so blanketni uradni dokumenti in izdani identifikacijski dokumenti povezani s hudimi kaznivimi dejanji iz odstavka 2 ali resnimi grožnjami iz odstavka 3, se lahko izdajo razpisi ukrepov v zvezi z navedenimi dokumenti, ne glede na identiteto prvotnega imetnika identifikacijskega dokumenta, če obstaja. Tehnična pravila za vnašanje, posodabljanje, brisanje in iskanje podatkov iz tega odstavka se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene prikrite, poizvedovalne ali namenske kontrole se lahko pri mejni kontroli in drugih policijskih ter carinskih preverjanjih ali drugih dejavnostih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter kazenskega pregona znotraj države članice v celoti ali delno zberejo in posredujejo organu, ki je izdal razpis ukrepa, naslednji podatki:

1.  Za namene prikrite, poizvedovalne ali namenske kontrole se lahko pri mejni kontroli in drugih policijskih ter carinskih preverjanjih ali drugih dejavnostih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter kazenskega pregona znotraj države članice v celoti ali delno zberejo in nemudoma posredujejo organu, ki je izdal razpis ukrepa, naslednji podatki:

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  uporabljeno vozilo, plovilo, zrakoplov ali zabojnik;

(f)  uporabljeno vozilo, plovilo, zrakoplov, zabojnik, priklopniki z lastno težo nad 750 kg in stanovanjske prikolice;

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki iz odstavka 1 se posredujejo z izmenjavo dopolnilnih podatkov.

2.  Podatki iz odstavka 1 se nemudoma posredujejo z izmenjavo dopolnilnih podatkov.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Glede na operativne okoliščine in v skladu z nacionalno zakonodajo poizvedovalna kontrola zajema bolj poglobljeno kontrolo in zaslišanje osebe. Če se nacionalna zakonodaja države članice poizvedovalne kontrole ne dovoljuje, se ta ukrep za to državo članico nadomesti s prikrito kontrolo.

4.  Glede na operativne okoliščine in v skladu z nacionalno zakonodajo ter brez poseganja v pravico osumljenih in obtoženih oseb do dostopa do odvetnika v skladu z Direktivo 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a poizvedovalna kontrola zajema bolj poglobljeno kontrolo in zaslišanje osebe.

 

_________________

 

1a Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  zrakoplovi;

(h)  zrakoplovi in motorji zrakoplovov;

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Opredelitev novih podkategorij predmetov iz odstavka 2(n) in tehnična pravila za vnašanje, posodabljanje, brisanje in iskanje podatkov iz odstavka 2 se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

3.  Na Komisijo se v skladu s členom 70b prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta iz člena 71a za opredelitev novih podkategorij predmetov iz odstavka 2(n). Tehnična pravila za vnašanje, posodabljanje, brisanje in iskanje podatkov iz odstavkov 2 in 3 se določijo in oblikujejo v okviru izvedbenih ukrepov v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar iskanje pokaže, da za izsleden predmet obstaja razpis ukrepa, organ, ki je to ugotovil, v skladu z nacionalno zakonodajo zaseže predmet in se poveže z organom, ki je izdal razpis ukrepa, da se dogovorita o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. V ta namen se lahko v skladu s to uredbo posredujejo tudi osebni podatki.

1.  Kadar iskanje pokaže, da za izsleden predmet obstaja razpis ukrepa, organ, ki je to ugotovil, v skladu z nacionalno zakonodajo zaseže predmet in se poveže z organom, ki je izdal razpis ukrepa, da se dogovorita o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. V ta namen se lahko prek izmenjave dopolnilnih podatkov posredujejo tudi osebni podatki.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki iz odstavka 1 se posredujejo z izmenjavo dopolnilnih podatkov.

črtano

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Poglavje XI – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

RAZPISI UKREPOV V ZVEZI Z NEZNANIMI ISKANIMI OSEBAMI ZA NAMENE IDENTIFIKACIJE V SKLADU Z NACIONALNO ZAKONODAJO TER OPRAVLJANJE POIZVEDB NA PODLAGI BIOMETRIČNIH PODATKOV

RAZPISI UKREPOV V ZVEZI Z NEZNANIMI ISKANIMI OSEBAMI ZA IDENTIFIKACIJO V SKLADU Z NACIONALNO ZAKONODAJO

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 40 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razpisi ukrepov v zvezi z neznanimi iskanimi osebami za prijetje v skladu z nacionalno zakonodajo

Razpisi ukrepov v zvezi z neznanimi iskanimi osebami za identifikacijo v skladu z nacionalno zakonodajo

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V SIS se lahko vnesejo daktilografski podatki, ki se ne nanašajo na osebe, v zvezi s katerimi se izda razpis ukrepa. Ti daktilografski podatki so bodisi popolni ali nepopolni nizi prstnih odtisov bodisi odtisi dlani, odkriti na kraju izvršitve dejanja, ki se preiskuje, ali hudega ali terorističnega kaznivega dejanja, in kadar je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu kaznivega dejanja. Daktilografski podatki iz te kategorije se shranijo kot „neznani osumljenec ali iskana oseba“, če pristojni organi ne morejo ugotoviti identitete osebe s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne podatkovne zbirke.

1.  V SIS se lahko vnesejo daktiloskopski podatki, ki se ne nanašajo na osebe, v zvezi s katerimi se izda razpis ukrepa. Ti daktiloskopski podatki so bodisi popolni ali nepopolni nizi prstnih odtisov bodisi odtisi dlani, odkriti na kraju terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja, ki se preiskuje, in kadar je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu kaznivega dejanja. Če pristojni organ države članice izdajateljice ne more ugotoviti identitete osumljenca z uporabo druge ustrezne podatkovne zbirke, se lahko daktiloskopski podatki v tej kategoriji shranijo kot „neznani osumljenec ali iskana oseba“ za namene identifikacije te osebe ali kraja, kjer se nahaja.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V primeru zadetka ali morebitnega ujemanja s podatki, shranjenimi v skladu s členom 40, se identiteta osebe ugotovi v skladu z nacionalno zakonodajo, hkrati pa se preveri, da daktilografski podatki, shranjeni v SIS, pripadajo tej osebi. Države članice si izmenjujejo dopolnilne podatke, da se omogoči hitra preiskava zadeve.

1.  V primeru zadetka ali morebitnega ujemanja s podatki, shranjenimi v skladu s členom 40, se identiteta osebe ugotovi v skladu z nacionalno zakonodajo, potem ko strokovnjak za prstne odtise preveri, da daktiloskopski podatki, shranjeni v SIS, pripadajo tej osebi. Države članice si nemudoma izmenjajo dopolnilne podatke, da se omogoči hitra preiskava zadeve.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 42 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebna pravila za preverjanje ali opravljanje poizvedb na podlagi fotografij, podob obraza, daktilografskih podatkov in profilov DNK

Posebna pravila za preverjanje ali opravljanje poizvedb na podlagi fotografij, podob obraza, daktiloskopskih podatkov in profilov DNK

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Fotografije, podobe obraza, daktilografski podatki in profili DNK se pridobijo iz SIS, da se preveri identiteta osebe, ki je bila izsledena na podlagi alfanumerične poizvedbe v SIS.

1.  Če razpis ukrepa v SIS vsebuje fotografije, podobe obraza, daktiloskopske podatke in profile DNK, se ti podatki pridobijo iz SIS, da se potrdi identiteta osebe, ki je bila najdena na podlagi alfanumerične poizvedbe v SIS.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Poizvedba na podlagi prstnih odtisov se lahko opravi pred vnosom novega razpisa ukrepa, da se preveri, ali je oseba že zabeležena v SIS pod drugim imenom.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Daktilografski podatki se lahko uporabijo tudi za identifikacijo osebe. Za namene identifikacije osebe se opravijo poizvedbe na podlagi daktilografskih podatkov, shranjenih v SIS, če identitete osebe ni mogoče ugotoviti na drug način.

2.  Daktiloskopski podatki se lahko uporabijo tudi za identifikacijo osebe. Daktiloskopski podatki, shranjeni v SIS, se za identifikacijo uporabijo samo, če identitete osebe ni mogoče ugotoviti na podlagi alfanumeričnih podatkov. V ta namen SIS vsebuje sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov (AFIS).

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice dajo končnim uporabnikom na voljo sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe. V ta namen sprejmejo vse potrebne ukrepe, tudi po potrebi prilagoditev svojih N.SIS.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Iskanje po daktilografskih podatkih, shranjenih v SIS v zvezi z razpisi ukrepov, izdanih na podlagi člena 26, člena 34(1)(b) in (d) ter člena 36, se lahko opravi tudi s popolnimi ali nepopolnimi nizi prstnih odtisov ali z odtisi dlani, odkritimi na kraju izvršitve kaznivega dejanja, ki se preiskuje, kadar je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu kaznivega dejanja, če pristojni organi ne morejo ugotoviti identitete osebe s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne podatkovne zbirke.

3.  Iskanje po daktiloskopskih podatkih, shranjenih v SIS v zvezi z razpisi ukrepov, izdanih na podlagi člena 26, člena 34(1)(b) in (d) ter člena 36, se lahko opravi tudi s popolnimi ali nepopolnimi nizi prstnih odtisov ali z odtisi dlani, odkritimi na kraju izvršitve terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja, ki se preiskuje, kadar je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da pripadajo storilcu terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja, če pristojni organi ne morejo ugotoviti identitete osebe s pomočjo katere koli druge nacionalne, evropske ali mednarodne podatkovne zbirke.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar dokončna identifikacija v skladu s tem členom pokaže, da rezultati primerjave iz centralnega sistema ne ustrezajo daktiloskopskim podatkom, ki so bili poslani za primerjavo, države članice te rezultate primerjave takoj izbrišejo in o tem čim prej, najpozneje pa v treh delovnih dneh, obvestijo Agencijo.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Fotografije in podobe obraza se lahko uporabijo za identifikacijo osebe, takoj ko to postane tehnično izvedljivo in ob zagotovitvi visoke stopnje zanesljivosti identifikacije. Identifikacija na podlagi fotografij ali podob obraza se lahko uporabi le na rednih mejnih prehodih, kjer se uporabljajo samopostrežni sistemi in avtomatizirani sistemi mejnega nadzora.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 71a, ki določa uporabo fotografij, podob obraza in profile DNK za namene ugotavljanja istovetnosti oseb in tehnične standarde za to, vključno z iskanjem, pa tudi identifikacijo in potrditev istovetnosti. Komisija sprejme ta delegirani akt, fotografije in podobe obraza pa se lahko uporabijo za identifikacijo osebe, takoj ko to postane tehnično izvedljivo z visoko stopnjo zanesljivosti identifikacije. Identifikacija na podlagi fotografij ali podob obraza se lahko uporabi le na rednih mejnih prehodih, kjer se uporabljajo samopostrežni sistemi in avtomatizirani sistemi mejnega nadzora.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  druge dejavnosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter kazenskega pregona v zadevni državi članici;

(c)  preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj v zadevni državi članici, za katera velja Direktiva (EU) 2016/680;

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  varnostnega preverjanja v okviru postopkov v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito, če ti organi niso „organi za presojo“ v smislu člena 2(f) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a, in po potrebi za namene nudenja nasvetov v skladu z Uredbo (EU) 377/20041b;

 

__________________

 

1a Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).

 

1b Uredba Sveta (ES) št. 377/2004 z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (UL L 64, 2.3.2004, str. 1).

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organi, odgovorni za izvajanje nalog iz odstavka 1(c), imajo v okviru svojih nalog pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in pravico do neposrednega opravljanja poizvedb v SIS. Dostop teh organov ureja zakonodaja vsake države članice.

3.  Pristojni organi iz odstavka 1(c) imajo v okviru svojih nalog pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in pravico do neposrednega opravljanja poizvedb v SIS. Dostop teh organov je urejen v skladu s to uredbo in zakonodajo Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Službe držav članic, pristojne za izdajanje potrdil o registraciji vozil, kot je določeno v Direktivi Sveta 1999/37/ES75, imajo dostop do naslednjih podatkov, vnesenih v SIS v skladu s členom 38(2)(a), (b), (c) in (l) te uredbe, samo za namen preverjanja, ali so vozila, ki so jim bila predložena za registracijo, ukradena, odtujena, izgubljena ali iskana za namene zagotovitve dokazov v kazenskih postopkih, in sicer:

1.  Ustrezne službe držav članic, pristojne za izdajanje potrdil o registraciji vozil, kot je določeno v Direktivi Sveta 1999/37/ES75, imajo dostop do naslednjih podatkov, vnesenih v SIS v skladu s členom 38(2)(a), (b), (c) in (l) te uredbe, samo za namen preverjanja, ali so vozila, ki so jim bila predložena za registracijo, ukradena, odtujena, izgubljena ali iskana za namene zagotovitve dokazov v kazenskih postopkih, in sicer:

__________________

__________________

75 Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L 138, 1.6.1999, str. 57).

75 Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L 138, 1.6.1999, str. 57).

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dostop do navedenih podatkov s strani služb, prisojnih za izdajanje potrdil o registraciji vozil, ureja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.

Dostop do navedenih podatkov s strani pristojnih organov iz prvega pododstavka, ureja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Službe iz odstavka 1, ki so vladne službe, imajo pravico do neposrednega dostopa do podatkov v SIS.

črtano

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Službe iz odstavka 1, ki niso vladne službe, imajo dostop do podatkov v SIS samo s posredovanjem organa iz člena 43 te uredbe Navedeni organ ima pravico do podatkov in njihovega posredovanja zadevni službi. Zadevna država članica zagotovi, da zadevna služba in njeni zaposleni spoštujejo vse omejitve glede dovoljene uporabe podatkov, ki jim jih je posredoval organ.

črtano

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Člen 39 te uredbe se ne uporablja za dostop, pridobljen v skladu s tem členom. Obveščanje policijskih ali pravosodnih organov s strani služb iz odstavka 1 glede katerih koli podatkov, ki jih te službe odkrijejo ob uporabi SIS in v zvezi s katerimi se pojavi sum storitve kaznivega dejanja, ureja nacionalna zakonodaja.

4.  Člen 39 te uredbe se ne uporablja za dostop, pridobljen v skladu s tem členom. Obveščanje policijskih ali pravosodnih organov s strani pristojnih služb iz odstavka 1 glede katerih koli podatkov, ki jih te službe pridobijo ob uporabi SIS in v zvezi s katerimi se pojavi sum storitve kaznivega dejanja, ureja nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Službe držav članic, pristojne za izdajanje potrdil o registraciji ali za upravljanje prometa plovil, vključno z motorji plovil in zrakoplovi, imajo dostop do naslednjih podatkov, vnesenih v SIS v skladu s členom 38(2)te uredbe, samo za namen preverjanja, ali so plovila, vključno z motorji plovil, zrakoplovi ali zabojniki, ki so jim bili predloženi za registracijo ali katerih promet se upravlja, ukradeni, odtujeni, izgubljeni ali iskani za namene zagotovitve dokazov v kazenskih postopkih, in sicer:

1.  Pristojni organi držav članic, odgovorni za izdajanje potrdil o registraciji ali za upravljanje prometa plovil, vključno z motorji plovil in zrakoplovi, imajo dostop le do naslednjih podatkov, vnesenih v SIS v skladu s členom 38(2) te uredbe, samo za namen preverjanja, ali so plovila, vključno z motorji plovil, zrakoplovi ali zabojniki, ki so jim bili predloženi za registracijo ali katerih promet se upravlja, ukradeni, odtujeni, izgubljeni ali iskani za namene zagotovitve dokazov v kazenskih postopkih, in sicer:

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  podatkov o motorjih zrakoplovov.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob upoštevanju odstavka 2 zakonodaja vsake države članice ureja dostop služb zadevne države članice do navedenih podatkov.. Dostop do podatkov iz točk (a) do (c) je omejen na posebna obvestila zadevnih služb.

Dostop do navedenih podatkov s strani pristojnih organov iz prvega pododstavka, ureja nacionalna zakonodaja zadevne države članice. Dostop do podatkov iz točk (a), (b), (c) in (ca) prvega odstavka je omejen na posebne pristojnosti ustreznih zadevnih služb.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Službe iz odstavka 1, ki so vladne službe, imajo pravico do neposrednega dostopa do podatkov v SIS.

črtano

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Službe iz odstavka 1, ki niso vladne službe, imajo dostop do podatkov v SIS samo s posredovanjem organa iz člena 43 te uredbe. Navedeni organ ima pravico do neposrednega dostopa in posredovanja navedenih podatkov zadevni službi. Zadevna država članica zagotovi, da zadevna služba in njeni zaposleni spoštujejo vse omejitve glede dovoljene uporabe podatkov, ki jim jih je posredoval organ.

črtano

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Člen 39 te uredbe se ne uporablja za dostop, pridobljen v skladu s tem členom. Obveščanje policijskih ali pravosodnih organov s strani služb iz odstavka 1 glede katerih koli podatkov, ki jih te službe odkrijejo ob uporabi SIS in v zvezi s katerimi se pojavi sum kaznivega dejanja, ureja nacionalna zakonodaja.

4.  Člen 39 te uredbe se ne uporablja za dostop, pridobljen v skladu s tem členom. Obveščanje policijskih ali pravosodnih organov s strani pristojnih služb iz odstavka 1 glede katerih koli podatkov, ki jih te službe pridobijo ob uporabi SIS in v zvezi s katerimi se pojavi sum kaznivega dejanja, ureja nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ima, v okviru svojih pristojnosti, pravico do dostopa do SIS in iskanja podatkov v njem.

1.  Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ima pravico do dostopa do SIS in iskanja podatkov v njem, če je to potrebno za izvajanje njenih nalog.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar Europol na podlagi poizvedbe v SIS odkrije razpis ukrepa, obvesti državo članico izdajateljico na načine, določene v Uredbi (EU) 2016/794.

2.  Kadar Europol na podlagi poizvedbe v SIS odkrije razpis ukrepa, nemudoma obvesti državo članico izdajateljico na podlagi izmenjave dodatnih informacij z uporabo komunikacijske infrastrukture in v skladu z določbami iz priročnika SIRENE. Dokler Europol ne bo zmožen uporabljati funkcije za izmenjavo dodatnih informacij, državo članico izdajateljico obvešča na načine, določene v Uredbi (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podatki, pridobljeni na podlagi poizvedbe v SIS, se lahko uporabijo le s soglasjem zadevne države članice. Če država članica dovoli uporabo teh podatkov, ravnanje z njimi s strani Europola ureja Uredba (EU) 2016/794. Europol lahko te podatke posreduje tretjim državam in tretjim organom le s soglasjem zadevne države članice.

3.  Podatki, pridobljeni na podlagi poizvedbe v SIS, se lahko uporabijo le s soglasjem države članice izdajateljice. Če država članica dovoli uporabo teh podatkov, ravnanje z njimi s strani Europola ureja Uredba (EU) 2016/794. Europol lahko te podatke posreduje tretjim državam in tretjim organom le s soglasjem države članice izdajateljice in ob popolnem spoštovanju prava Evropske unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Europol lahko zadevno državo članico zaprosi za dodatne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/794.

4.  Europol lahko državo članico izdajateljico zaprosi za dodatne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  omeji dostop do podatkov, vnesenih v SIS, samo na za to posebej pooblaščeno osebje Europola;

(b)  omeji dostop do podatkov, vnesenih v SIS, samo na za to posebej pooblaščeno osebje Europola, ki potrebuje dostop za izvajanje svojih nalog;

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sprejme in uporablja ukrepe iz členov 10 in 11;

(c)  sprejme in uporablja ukrepe iz členov 10, 11, 13 in 14;

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Vse kopije iz odstavka 6, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur. To obdobje se v izrednih razmerah lahko podaljša do konca izrednih razmer. Europol o vseh takih podaljšanjih poroča Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

7.  Vse kopije iz odstavka 6, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur. Kadar Europol ustvari nepriključeno podatkovno zbirko s podatki SIS, o njenem obstoju poroča Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Za namene preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja ustrezne celovitosti in varnosti podatkov bi moral Europol voditi evidenco za vsak dostop do SIS in v njem opravljeno poizvedbo. Take evidence se ne štejejo za nezakonit prenos ali kopiranje katerega koli dela SIS.

9.  Za namene preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja ustrezne celovitosti in varnosti podatkov Europol vodi evidenco za vsak dostop do SIS in v njem opravljeno poizvedbo. Te evidence vsebujejo zlasti datum in čas obdelave podatkov, vrsto obdelanih podatkov in ime osebe, odgovorne za obdelavo podatkov. Take evidence se ne štejejo za nezakonit prenos ali kopiranje katerega koli dela SIS. Vsebina, obdobje hrambe ter postopki in formati teh evidenc se določijo v skladu s členom 12.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Države članice nemudoma obvestijo Europol o vseh razpisih ukrepov, izdanih v skladu s členi 34, 36 ali 38 in zadetkih v zvezi s temi razpisi ukrepov, ko država članica išče osebo v zvezi s kaznivim dejanjem iz Direktive (EU) 2017/541.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni člani Eurojusta in njihovi pomočniki imajo v okviru svojih pooblastil pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljanja poizvedb v njem v skladu s členi 26, 32, 34, 38 in 40.

1.  Le nacionalni člani Eurojusta in njihovi pomočniki imajo v okviru svojih pooblastil pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljanja poizvedb v njem v skladu s členi 26, 32, 34, 38 in 40, kadar je to potrebno za izvajanje njihovih nalog.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar iskalna poizvedba, ki jo opravi nacionalni član Eurojusta, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, član Eurojusta o tem obvesti državo članico izdajateljico.

2.  Kadar iskalna poizvedba, ki jo opravi nacionalni član Eurojusta, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, nacionalni član o tem nemudoma obvesti državo članico izdajateljico.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nobena določba iz tega člena se ne razlaga na način, ki bi vplival na določbe Sklepa 2002/187/PNZ glede varstva podatkov in odškodninske odgovornosti za vsako nedovoljeno ali nepravilno obdelavo takih podatkov s strani nacionalnih članov Eurojusta ali njihovih pomočnikov ali ki bi vplival na pooblastila skupnega nadzornega organa, ustanovljenega v skladu z navedenim sklepom.

3.  Ta člen ne posega v določbe Sklepa 2002/187/PNZ glede varstva podatkov in odškodninske odgovornosti za vsako nedovoljeno ali nepravilno obdelavo takih podatkov s strani nacionalnih članov Eurojusta ali njihovih pomočnikov niti ne vpliva na pooblastila skupnega nadzornega organa, ustanovljenega v skladu z navedenim sklepom.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsak dostop in vsaka poizvedba, ki jo opravi nacionalni član Eurojusta ali pomočnik, se v skladu z določbami člena 12 evidentira, evidentira pa se tudi vsaka uporaba podatkov, do katerih so dostopili.

4.  Za namene preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja ustrezne varnosti in celovitosti podatkov Eurojust vodi evidenco za vsak dostop do SIS in vsako poizvedbo, ki jo v njem opravi nacionalni član Eurojusta ali pomočnik v skladu z določbami iz člen 12. Te evidence vsebujejo zlasti datum in čas obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedb, sklic na vrsto obdelanih podatkov ter ime osebe, odgovorne za obdelavo podatkov. Te evidence se ne štejejo za nezakonit prenos ali kopiranje katerega koli dela SIS.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Dostop do podatkov, vnesenih v SIS, se omeji na nacionalne člane in njihove pomočnike ter se ne razširi na vse osebje Eurojusta.

črtano

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Sprejmejo in uporabljajo se ukrepi za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10 in 11.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 40(8) Uredbe (EU) 2016/1624 imajo člani skupin evropske mejne in obalne straže, skupine osebja, ki opravljajo za naloge v zvezi z vračanjem, in člani podpornih skupin za upravljanje migracij v okviru svojih pristojnosti pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljanja poizvedb v njem.

1.  V skladu s členom 40(8) Uredbe (EU) 2016/1624 imajo člani skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 in člani podpornih skupin za upravljanje migracij v okviru svojih pristojnosti pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljanja poizvedb v njem v skladu s to uredbo. To pravico imajo le, kolikor je to potrebno za izvajanje njihovih nalog in kolikor to zahteva operativni načrt za posamezno operacijo.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani skupin evropske mejne in obalne straže, skupine osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, in člani podpornih skupin za upravljanje migracij dostopajo do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljajo poizvedbe v njem v skladu z odstavkom 1 prek tehničnega vmesnika, ki ga vzpostavi in vzdržuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, kakor je določeno v členu 49(1).

2.  Člani skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 in člani podpornih skupin za upravljanje migracij dostopajo do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljajo poizvedbe v njem v skladu z odstavkom 1 prek tehničnega vmesnika, ki ga vzpostavi in vzdržuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, kakor je določeno v členu 49(1).

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar iskalna poizvedba, ki jo opravi član skupin evropske mejne in obalne straže ali skupin osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, ali član podporne skupine za upravljanje migracij, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, se o tem obvesti država članica izdajateljica. V skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2016/1624 lahko člani skupin ukrepajo le v odziv na razpis ukrepa v SIS po navodilih in praviloma ob prisotnosti mejnih policistov ali osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, iz države članice gostiteljice, v kateri delujejo. Država članica gostiteljica lahko člane skupin pooblasti, da delujejo v njenem imenu.

3.  Kadar iskalna poizvedba, ki jo opravi član skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 ali član podpornih skupin za upravljanje migracij, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, se o tem nemudoma obvesti država članica izdajateljica. V skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2016/1624 lahko člani skupin ukrepajo le v odziv na razpis ukrepa v SIS po navodilih in praviloma ob prisotnosti mejnih policistov ali osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, iz države članice gostiteljice, v kateri delujejo, ter le v primeru, da imajo pooblastilo za ukrepanje iz člena 40(1) Uredbe (EU) 2016/1624. Država članica gostiteljica lahko člane skupin pooblasti, da delujejo v njenem imenu.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsak dostop in vsaka poizvedba, ki jo opravi član skupin evropske mejne in obalne straže ali skupin osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, ali član podporne skupine za upravljanje migracij, se evidentira v skladu z določbami člena 12, evidentira pa se tudi uporaba podatkov, do katerih so dostopili.

4.  Za namene preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja in zagotavljanja ustrezne varnosti ter celovitosti podatkov evropska mejna in obalna straža vodi evidenco za vsak dostop do SIS in vsako poizvedbo, ki jo v njem opravi član skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 ali član podpornih skupin za upravljanje migracij. Te evidence vsebujejo zlasti datum in čas obdelave podatkov, vrsto podatkov, ki so bili uporabljeni za opravljanje poizvedb, sklic na vrsto obdelanih podatkov ter ime osebe, odgovorne za obdelavo podatkov. Te evidence se ne štejejo za nezakonit prenos ali kopiranje katerega koli dela SIS. Vsebina, obdobje hrambe ter postopki in formati teh evidenc se določijo v skladu s členom 12.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Dostop do podatkov, vnesenih v SIS, je omejen na člana skupin evropske mejne in obalne straže ali skupin osebja, ki opravljajo naloge v zvezi z vračanjem, ali člana podporne skupine za upravljanje migracij in se ne razširi na nobenega drugega člana skupine.

5.  Dostop do podatkov, vnesenih v SIS, je omejen na člana skupin iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/1624 ali člana podpornih skupin za upravljanje migracij, če opravi ustrezno usposabljanje. Dostop se ne razširi na nobenega drugega člana skupine.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Sprejmejo in uporabljajo se ukrepi za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10 in 11.

6.  Sprejmejo in uporabljajo se ukrepi za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10, 11, 13 in 14.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene člena 48(1) in odstavka 2 tega člena Evropska agencija za mejno in obalno stražo vzpostavi in vzdržuje tehnični vmesnik, ki omogoča neposredno povezavo s centralnim SIS.

1.  Za namene člena 48(1) Evropska agencija za mejno in obalno stražo vzpostavi in vzdržuje tehnični vmesnik, ki omogoča neposredno povezavo s centralnim SIS.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo ima za namene opravljanja nalog, ki so ji dodeljene na podlagi uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in opravljanja poizvedb v njem v skladu s členi 26, 32, 34, 36 in členom 38(2) (j) in (k).

[2.  Ustrezno pooblaščeno osebje centralne enote ETIAS, ustanovljene v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo ima, kolikor je to potrebno za opravljanje katere koli od nalog, ki so ji dodeljene na podlagi uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS, in preverjanja teh podatkov v skladu s členoma 36 in 2.]

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar preverjanje, ki ga opravi Evropska agencija za mejno in obalno stražo, razkrije obstoj razpisa ukrepa v SIS, se uporabi postopek iz člena 22 uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS).

črtano

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nobena določba tega člena v zvezi z varstvom podatkov in odškodninsko odgovornostjo za vsako nedovoljeno ali nepravilno obdelavo teh podatkov s strani Evropske agencije za mejno in obalno stražo se ne razlaga na način, ki bi vplival na določbe Uredbe (EU) 2016/1624.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vsak dostop in vsaka poizvedba, ki jo opravi Evropska agencija za mejno in obalno stražo, se evidentira v skladu z določbami člena 12, evidentira pa se tudi vsaka uporaba podatkov, do katerih je dostopila.

črtano

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Razen kadar je to nujno za opravljanje nalog za namene uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), se noben del SIS ne sme povezati z nobenim računalniškim sistemom za zbiranje in obdelavo podatkov, ki se uporablja v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo, prav tako se podatki iz SIS, do katerih ima dostop Evropska agencija za mejno in obalno stražo, ne smejo prenesti v tak sistem. Noben del SIS se ne sme prenesti. Vodenje evidenc o dostopu in iskalnih poizvedbah ne šteje za prenos ali kopiranje podatkov SIS.

črtano

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo sprejme in uporablja ukrepe za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10 in 11.

7.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo sprejme in uporablja ukrepe za zagotovitev varnosti in zaupnosti, kakor so opredeljeni v členih 10, 11, 13 in 14.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 51 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdobje hrambe razpisov ukrepov

Čas pregleda razpisov ukrepov

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razpisi ukrepov, vneseni v SIS na podlagi te uredbe, se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so bili vneseni.

1.  Razpisi ukrepov, vneseni v SIS na podlagi te uredbe, se ne hranijo dlje, kot je to potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so bili vneseni.

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica, ki je izdala razpis ukrepa, v petih letih po vnosu takega razpisa ukrepa v SIS preveri, ali je razpis ukrepa še treba hraniti. Razpisi ukrepov, izdani za namene člena 36 te uredbe, se hranijo največ eno leto.

2.  Država članica, ki je izdala razpis ukrepa, v treh letih po vnosu takega razpisa ukrepa v SIS preveri, ali je razpis ukrepa še treba hraniti. Razpisi ukrepov, izdani za namene člena 36 te uredbe, se pregledajo najpozneje v enem letu.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Razpisi ukrepov v zvezi z blanketnimi uradnimi dokumenti in izdanimi identifikacijskimi dokumenti, vnesenimi v skladu s členom 38, se hranijo največ deset let. Za kategorije razpisov ukrepov v zvezi s predmeti se lahko določijo krajša obdobja hrambe z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

3.  Razpisi ukrepov v zvezi z blanketnimi uradnimi dokumenti in izdanimi identifikacijskimi dokumenti, vnesenimi v skladu s členom 38, se hranijo največ deset let. Razpisi ukrepov v zvezi z drugimi predmeti, vneseni v skladu s členoma 36 in 38, se hranijo največ pet let. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 70a v zvezi s krajšimi obdobji hrambe za kategorije razpisov ukrepov v zvezi s predmeti.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ko osebje urada SIRENE, odgovorno za usklajevanje in preverjanje kakovosti podatkov, ugotovi, da je razpis ukrepa v zvezi z osebo dosegel svoj namen in bi ga bilo treba izbrisati iz SIS, v obvestilu na to opozori organ, ki je izdal razpis ukrepa. Organ ima na voljo 30 koledarskih dni od prejema tega obvestila, da sporoči, da je bil razpis ukrepa izbrisan ali bo izbrisan, ali navede razloge, da ga ohrani. Če organ ne odgovori v 30 dneh, osebje urada SIRENE izbriše razpis ukrepa. Uradi SIRENE sporočijo vse ponavljajoče se težave na tem področju svojim nacionalnim nadzornim organom.

5.  Takoj ko osebje urada SIRENE, odgovorno za usklajevanje in preverjanje kakovosti podatkov, ugotovi, da je razpis ukrepa v zvezi z osebo ali predmetom dosegel svoj namen in bi ga bilo treba izbrisati iz SIS, v obvestilu na to nemudoma opozori organ, ki je izdal razpis ukrepa. Organ ima na voljo sedem koledarskih dni od prejema tega obvestila, da sporoči, da je bil razpis ukrepa izbrisan ali bo izbrisan, ali navede razloge, da ga ohrani. Če organ ne odgovori v sedmih dneh, osebje urada SIRENE izbriše razpis ukrepa. Uradi SIRENE sporočijo vse ponavljajoče se težave na tem področju svojim nacionalnim nadzornim organom.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Država članica izdajateljica se lahko v roku za preverjanje na podlagi celostne posamične ocene, ki se evidentira, odloči še nekaj časa obdržati razpis ukrepa, če se to izkaže kot potrebno za namene, za katere je bil izdan razpis ukrepa. V tem primeru se smiselno uporabi odstavek 2 tudi za podaljšanje. Vsako podaljšanje razpisa ukrepa se sporoči CS-SIS.

6.  Država članica izdajateljica se lahko v roku za preverjanje na podlagi celostne posamične ocene, ki se evidentira, odloči še nekaj časa obdržati razpis ukrepa, če se to izkaže kot potrebno in sorazmerno za namene, za katere je bil izdan razpis ukrepa. V tem primeru se smiselno uporabi odstavek 2 tudi za podaljšanje. Vsako podaljšanje razpisa ukrepa se sporoči CS-SIS.

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice hranijo statistične podatke o številu razpisov ukrepov, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano v skladu z odstavkom 6.

8.  Države članice hranijo statistične podatke o številu razpisov ukrepov, katerih obdobje hrambe je bilo podaljšano v skladu z odstavkom 6, in jih posredujejo nadzornim organom iz člena 67.

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razpisi ukrepov za prijetje zaradi predaje ali izročitve v skladu s členom 26 se izbrišejo, ko se je oseba predala ali je bila izročena pristojnim organom države članice izdajateljice. Izbrišejo se lahko tudi, kadar je pristojni pravosodni organ v skladu z nacionalno zakonodajo preklical sodbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa.

1.  Razpisi ukrepov za prijetje zaradi predaje ali izročitve v skladu s členom 26 se izbrišejo, ko se je oseba predala ali je bila izročena pristojnim organom države članice izdajateljice. Izbrišejo se tudi, kadar je pristojni pravosodni organ v skladu z nacionalno zakonodajo preklical sodbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa.

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  po izsleditvi otroka.

-  po izsleditvi in uvedbi uradne zaščite.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu z nacionalno zakonodajo in kadar je bila oseba na podlagi odločitve pristojnega organa prisilno nameščena, se razpis ukrepa ohrani, dokler se oseba ne vrne v matično državo.

Brez poseganja v nacionalno zakonodajo in kadar je bila oseba na podlagi odločitve pristojnega organa prisilno nameščena, se razpis ukrepa ohrani, dokler se oseba ne vrne v matično državo.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je bil v državi članici najden zadetek in so bile podrobnosti o naslovu posredovane državi članici izdajateljici ter naslednji zadetek v tej državi članici kaže na isti naslov, se zadetek evidentira v državi članici izvršiteljici, vendar se niti podrobnosti o naslovu niti dopolnilni podatki ne pošljejo ponovno državi članici izdajateljici. V takih primerih država članica izvršiteljica obvesti državo članico izdajateljico o ponavljajočih se zadetkih, država članica izdajateljica pa preuči potrebo po ohranitvi razpisa ukrepa.

Če je bil v državi članici najden zadetek in so bile podrobnosti o naslovu posredovane državi članici izdajateljici ter naslednji zadetek v tej državi članici kaže na isti naslov, se zadetek evidentira v državi članici izvršiteljici, vendar se niti podrobnosti o naslovu niti dopolnilni podatki ne pošljejo ponovno državi članici izdajateljici. V takih primerih država članica izvršiteljica obvesti državo članico izdajateljico o ponavljajočih se zadetkih, država članica izdajateljica pa izvede celovito posamično oceno potrebe po ohranitvi razpisa ukrepa.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ko država članica izvršiteljica preverjanje zaključi

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Razpisi ukrepov v zvezi z neznanimi iskanimi osebami v skladu s členom 40 se izbrišejo skladno z naslednjimi pravili:

6.  Razpisi ukrepov v zvezi z neznanimi iskanimi osebami v skladu s členom 40 se izbrišejo:

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po izteku razpisa ukrepa;

(b)  po izteku razpisa ukrepa v skladu s členom 51; ali

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ko pristojni organ države članice izdajateljice izda odločbo o izbrisu.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Poleg primerov iz odstavkov 1 do 6 tega člena se razpisi ukrepov izbrišejo po potrebi tudi po preverjanju združljivosti iz člena 23a.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Ko razpisu ukrepa v skladu s členom 51 izteče veljavnost, se v skladu z odstavkom 2 ali 3 samodejno izbriše.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Tehnične kopije iz odstavka 2, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur. To obdobje se v izrednih razmerah lahko podaljša do konca izrednih razmer.

3.  Tehnične kopije iz odstavka 2, s katerimi se ustvarjajo nepriključene podatkovne zbirke, se lahko shranjujejo največ za 48 ur.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice vzdržujejo posodobljen seznam navedenih kopij, ki je na voljo njihovim nacionalnim nadzornim organom, in zagotovijo, da se v zvezi z navedenimi kopijami uporabljajo določbe te uredbe, zlasti tiste iz člena 10.

4.  Države članice vzdržujejo posodobljen seznam navedenih kopij, ki je na voljo njihovim nacionalnim nadzornim organom in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, in zagotovijo, da se v zvezi z navedenimi kopijami uporabljajo določbe te uredbe, zlasti tiste iz člena 10.

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Vsaka uporaba podatkov, ki ni v skladu z odstavki 1 do 6, pomeni zlorabo po nacionalni zakonodaji vsake države članice.

7.  Vsaka uporaba podatkov, ki ni v skladu z odstavki 1 do 6, pomeni zlorabo po nacionalni zakonodaji vsake države članice in se kaznuje v skladu s členom 70a te uredbe.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Vsaka država članica Agenciji pošlje seznam pristojnih organov, ki so v skladu s to uredbo pooblaščeni za neposredno opravljanje poizvedb po podatkih, shranjenih v SIS, in morebitne spremembe tega seznama. Ta seznam za vsak organ določa, o katerih podatkih lahko opravlja poizvedbe in za katere namene. Agencija zagotovi, da se seznam vsako leto objavi v Uradnem listu Evropske unije.

8.  Vsaka država članica Agenciji pošlje seznam pristojnih organov, ki so v skladu s to uredbo pooblaščeni za neposredno opravljanje poizvedb po podatkih, shranjenih v SIS, in morebitne spremembe tega seznama. Ta seznam za vsak organ določa, o katerih podatkih lahko opravlja poizvedbe in za katere namene. Agencija zagotovi, da se seznam vsako leto objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija vzdržuje javno spletno mesto, ki vsebuje te informacije, ter zagotovi, da se spletno mesto stalno posodablja.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 55 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveščanje v primeru neizvršitve razpisa ukrepa

Postopek v primeru neizvršitve razpisa ukrepa

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti, zaprošena država članica o tem takoj obvesti državo članico, ki je izdala razpis ukrepa.

1.  Če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti, se uporabi naslednji postopek:

 

(a)  zaprošena država članica o tem takoj obvesti državo članico, ki je izdala razpis ukrepa, prek svojega urada SIRENE, pri čemer jasno navede razloge v skladu s priročnikom SIRENE;

 

(b)  zadevne države članice se lahko dogovorijo o ukrepanju v skladu s pravnimi instrumenti, ki se nanašajo na SIS II, in z njihovo nacionalno zakonodajo;

 

(c)  če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti v zvezi z osebami, vključenimi v dejavnosti iz Direktive (EU) 2017/541, zaprošena država članica o tem nemudoma obvesti Europol.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če država članica, ki je izdala razpis ukrepa, razpolaga s pomembnimi dodatnimi ali spremenjenimi podatki, kot so navedeni v členu 20(3), jih v zadevnem razpisu nemudoma doda ali spremeni.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Če druga država članica razpolaga s pomembnimi dodatnimi ali spremenjenimi alfanumeričnimi podatki, kot so navedeni v členu 20(3), jih nemudoma posreduje državi članici, ki je izdala razpis ukrepa, da ga lahko dopolni.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar ima država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, dokaze, ki kažejo, da so nekateri podatki netočni ali so bili nezakonito shranjeni, o tem s pomočjo izmenjave dopolnilnih podatkov ob prvi priložnosti, vendar najpozneje v desetih dneh po tem, ko se je seznanila s temi dokazi, obvesti državo članico izdajateljico. Država članica izdajateljica preveri sporočilo in po potrebi nemudoma popravi ali izbriše sporni podatek.

3.  Kadar ima država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, dokaze, ki kažejo, da so nekateri podatki netočni ali so bili nezakonito shranjeni, o tem s pomočjo izmenjave dopolnilnih podatkov ob prvi priložnosti, vendar najpozneje v dveh delovnih dneh po tem, ko se je seznanila s temi dokazi, obvesti državo članico izdajateljico. Država članica izdajateljica preveri sporočilo in po potrebi v sedmih delovnih dneh od prejetja popravi ali izbriše sporni podatek.

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar državi članici ne moreta doseči dogovora v dveh mesecih od takrat, ko sta se prvič seznanili z dokazi, kakor je opisano v odstavku 3, država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, predloži zadevo v odločitev zadevnim nacionalnim nadzornim organom.

4.  Kadar državi članici ne moreta doseči dogovora v dveh mesecih od takrat, ko sta se prvič seznanili z dokazi, kakor je opisano v odstavku 3, država članica, ki ni tista, ki je izdala razpis ukrepa, predloži zadevo v odločitev zadevnim nacionalnim nadzornim organom in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov v skladu s sodelovanjem, kot je predvideno v členu 69.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice izmenjajo dopolnilne podatke, kadar se oseba pritoži, da ni oseba, za katero je bil izdan razpis ukrepa. Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, se osebo, ki se je pritožila, obvesti o ukrepih iz člena 59.

5.  Države članice izmenjajo dopolnilne podatke, kadar se oseba pritoži, da ni oseba, za katero je bil izdan razpis ukrepa. Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, se osebo, ki se je pritožila, obvesti o ukrepih iz člena 59 in njeni pravici do odškodnine v skladu s členom 66(1).

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če je bil za osebo že izdan razpis ukrepa v SIS, se država članica, ki vnese nov razpis ukrepa, z državo članico, ki je vnesla prvi razpis ukrepa, dogovori glede vnosa razpisa ukrepa. Dogovor o tem se doseže na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov.

črtano

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Varnostni incident je vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost SIS in bi lahko povzročil škodo za podatke SIS ali njihovo izgubo, zlasti v primeru morebitnega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

1.  Varnostni incident je vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost SIS in bi lahko povzročil škodo za podatke SIS ali njihovo izgubo, zlasti v primeru morebitnega nedovoljenega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice o varnostnih incidentih obvestijo Komisijo, Agencijo in nacionalni nadzorni organ. Agencija o varnostnih incidentih obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

3.  Brez poseganja v uradna obvestila in sporočila o kršitvi varnosti osebnih podatkov v skladu s členom 33 Uredbe (EU) 2016/679 ali členom 30 Direktive (EU) 2016/680 države članice o varnostnih incidentih nemudoma obvestijo Komisijo, Agencijo, nacionalni nadzorni organ in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. V primeru varnostnega incidenta v centralnem SIS Agencija o teh varnostnih incidentih nemudoma obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Informacije o varnostnem incidentu, ki vpliva ali bi lahko vplival na delovanje SIS v državi članici ali v okviru Agencije ali na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, ki so jih vnesle ali poslale druge države članice, se zagotovijo državam članicam, o njem pa se poroča v skladu z načrtom obvladovanja incidentov, ki ga zagotovi Agencija.

4.  Informacije o varnostnem incidentu, ki vpliva ali bi lahko vplival na delovanje SIS v državi članici ali v okviru Agencije ali na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, ki so jih vnesle ali poslale druge države članice, se nemudoma zagotovijo državam članicam, o njem pa se poroča v skladu z načrtom obvladovanja incidentov, ki ga zagotovi Agencija.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice in eu-LISA v primeru varnostnega incidenta medsebojno sodelujejo.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obveščeni v skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2016/679 in členom 31 Direktive (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Komisija o resnih incidentih nemudoma poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4d.  Če do varnostnega incidenta pride zaradi zlorabe podatkov, države članice, Europol, Eurojust in Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotovijo, da se izrečejo kazni ali disciplinski ukrepi v skladu s členom 70a.

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  urad SIRENE naveže stik z organom, ki je zahteval vnos, da se pojasni, ali je razpis ukrepa izdan za isto osebo ali ne;

(a)  urad SIRENE nemudoma naveže stik z organom, ki je zahteval vnos, da se pojasni, ali je razpis ukrepa izdan za isto osebo ali ne;

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kadar se z navzkrižnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, na katero se nanaša nov razpis ukrepa, v resnici ista oseba, ki je že vnesena v SIS, urad SIRENE uporabi postopek za vnos več razpisov ukrepov iz člena 56(6). Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, urad SIRENE odobri zahtevek za vnos novega razpisa ukrepa in doda potrebne elemente, da ne bi prišlo do napačne identifikacije.

(b)  kadar se z navzkrižnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, na katero se nanaša nov razpis ukrepa, v resnici ista oseba, ki je že vnesena v SIS, urad SIRENE uporabi postopek za vnos več razpisov ukrepov iz člena 23a. Kadar se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, urad SIRENE odobri zahtevek za vnos novega razpisa ukrepa in doda potrebne elemente, da ne bi prišlo do napačne identifikacije.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar bi lahko prišlo do zamenjave med osebo, za katero se je razpis ukrepa dejansko nameraval izdati, in osebo, katere identiteta je bila zlorabljena, država članica izdajateljica razpisu ukrepa doda podatke o slednji, pod pogojem izrecne privolitve te osebe, da se preprečijo negativne posledice napačne identifikacije.

1.  Kadar bi lahko prišlo do zamenjave med osebo, za katero se je razpis ukrepa dejansko nameraval izdati, in osebo, katere identiteta je bila zlorabljena, država članica izdajateljica razpisu ukrepa doda podatke o slednji, pod pogojem izrecne privolitve te osebe, da se preprečijo negativne posledice napačne identifikacije. Vsaka oseba, katere identiteta je bila zlorabljena, ima pravico, da umakne svojo privolitev za obdelavo podatkov.

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za namen tega člena se lahko v SIS vnesejo in nadalje obdelajo samo naslednji osebni podatki:

3.  Za namen tega člena in z izrecno privolitvijo osebe, katere identiteta je bila zlorabljena, za vsako kategorijo podatkov, se lahko v SIS vnesejo in nadalje obdelajo samo naslednji osebni podatki:

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spol;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Podatki iz odstavka 3 se izbrišejo istočasno z ustreznim razpisom ukrepa ali prej, če zadevna oseba tako želi.

5.  Podatki iz odstavka 3 se izbrišejo takoj, ko to zahteva oseba, katere identiteta je bila zlorabljena, ali istočasno z izbrisom ustreznega razpisa ukrepa.

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 63

črtano

Izmenjava podatkov o ukradenih, odtujenih, izgubljenih ali neveljavnih potnih listih z Interpolom

 

1.  Z odstopanjem od člena 62 se številka potnega lista, država izdaje in vrsta dokumenta ukradenih, odtujenih, izgubljenih ali neveljavnih potnih listov, ki so vneseni v SIS, lahko izmenjajo s člani Interpola tako, da se vzpostavi povezava med SIS in podatkovno zbirko Interpola o ukradenih ali pogrešanih potovalnih dokumentih, pod pogojem da se med Interpolom in Evropsko unijo sklene sporazum. Sporazum določa, da se podatki, ki jih je vnesla država članica, lahko prenesejo le s soglasjem te države članice.

 

2.  Sporazum iz odstavka 1 določa, da imajo dostop do posredovanih podatkov le člani Interpola iz držav, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Pred sklenitvijo tega sporazuma Svet zaprosi Komisijo za mnenje o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov ter spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin v zvezi s samodejno obdelavo osebnih podatkov v okviru Interpola in v državah, ki imajo svoje člane v Interpolu.

 

3.  Sporazum iz odstavka 1 lahko za države članice določa tudi dostop do podatkov iz podatkovne zbirke Interpola o ukradenih ali pogrešanih potovalnih dokumentih prek SIS v skladu z zadevnimi določbami tega sklepa, ki urejajo razpise ukrepov v zvezi z ukradenimi, odtujenimi, izgubljenimi ali neveljavnimi potnimi listi, ki so vneseni v SIS.

 

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uredba (ES) št. 45/2001 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvaja Agencija.

1.  Uredba (ES) št. 45/2001 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvajajo Agencija, Evropska agencija za mejno in obalno stražo in Eurojust.

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uredba (EU) 2016/679 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, če se nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680 ne uporabljajo.

2.  Za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo se uporablja Uredba (EU) 2016/679, razen če podatke obdelujejo pristojni organi držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij ali preprečevanja groženj javni varnosti.

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to uredbo s strani pristojnih nacionalnih organov za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj, izvrševanja kazenskih sankcij ali preprečevanja groženj javni varnosti se uporabljajo nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Europol v skladu s členom 46 te uredbe, se uporablja Uredba (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za obdelavo podatkov s strani pristojnih nacionalnih organov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno s preprečevanjem ogrožanja javne varnosti, se uporabljajo nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo (EU) 2016/680.

črtano

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 65 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do dostopa, popravka netočnih podatkov in izbrisa nezakonito shranjenih podatkov

Pravica do dostopa, popravka in omejitve netočnih podatkov in izbrisa nezakonito shranjenih podatkov

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pravica posameznikov do dostopa do podatkov v SIS, ki se nanašajo nanje, in do popravka ali izbrisa takih podatkov se izvaja v skladu z zakonodajo države članice, pri kateri uveljavljajo to pravico.

1.  Brez poseganja v člene 15, 16, 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/679 ima vsak državljan tretje države pravico do dostopa in pridobitve podatkov v SIS, ki se nanašajo nanj, pa tudi pravico, da se podatki, ki se nanašajo nanj in so napačni, popravijo ali dopolnijo, nezakonito zabeleženi podatki izbrišejo, obdelava podatkov pa omeji.

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Po potrebi se uporabljajo členi od 14 do 18 Direktive (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V takih primerih države članice določijo, da upravljavec podatkov brez nepotrebnega odlašanja pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsaki zavrnitvi ali omejitvi dostopa ter o razlogih za zavrnitev ali omejitev. Te informacije se lahko izpustijo, če bi njihova zagotovitev ogrozila namen iz tega odstavka. Države članice določijo, da upravljavec posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o možnosti za vložitev pritožbe pri nadzornem organu ali obstoju pravnega sredstva.

 

Države članice določijo, da upravljavec dokumentira dejansko stanje ali pravne razloge, na katerih temelji odločitev. Te informacije so na voljo nadzornim organom.

 

V teh primerih države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svoje pravice uveljavlja tudi prek pristojnih nadzornih organov.

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vsaka oseba ima pravico zahtevati, da se netočni podatki v zvezi z njo popravijo ali da se nezakonito shranjeni podatki v zvezi z njo izbrišejo.

črtano

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Zadevna oseba se obvesti v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v 60 dneh od datuma, ko zaprosi za dostop, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča.

6.  Zadevna oseba se obvesti v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v 30 dneh od datuma, ko zaprosi za dostop, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča, ne glede na to, ali se oseba nahaja na ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Zadevna oseba se v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v treh mesecih od datuma, ko zaprosi za popravek ali izbris, obvesti o nadaljnjih ukrepih v zvezi z uveljavljanjem njenih pravic do popravka in izbrisa, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča.

7.  Zadevna oseba se v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v 60 dneh od datuma, ko zaprosi za popravek, izbris ali omejitev obdelave, obvesti o nadaljnjih ukrepih v zvezi z uveljavljanjem njenih pravic do popravka, izbrisa in omejitve obdelave, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča. Oseba se obvesti v skladu s tem odstavkom ne glede na to, ali se nahaja na ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka oseba lahko na sodišču ali pri organu, pristojnem po zakonodaji katere koli države članice, vloži tožbo, s katero lahko zahteva dostop do podatka, njegov popravek ali izbris, pridobitev podatkov ali pridobitev odškodnine v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo.

1.  Brez poseganja v člene od 77 do 82 Uredbe (EU) 2016/679 in člene od 52 do 56 Direktive (EU) 2016/680 lahko vsaka oseba na sodišču ali pri organu, pristojnem po zakonodaji katere koli države članice, vloži tožbo, s katero lahko zahteva dostop do podatka, njegov popravek ali izbris, omejitev obdelave podatkov in pridobitev odškodnine v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo.

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  številu zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris nezakonito shranjenih podatkov, predloženih upravljavcu podatkov, in številu primerov, v katerih so bili podatki popravljeni ali izbrisani;

(c)  številu zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris ali omejitev obdelave nezakonito shranjenih podatkov, predloženih upravljavcu podatkov, in številu primerov, v katerih so bili podatki popravljeni ali izbrisani;

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  število zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris nezakonito shranjenih podatkov, predloženih nacionalnim nadzornim organom;

(d)  število zahtevkov za popravek netočnih podatkov in izbris ali omejitev obdelave nezakonito shranjenih podatkov, predloženih nacionalnim nadzornim organom;

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  številu zadev, v katerih je sodišče v kateri koli točki obtožbe odločilo v prid vlagatelju;

(f)  številu zadev, v katerih je sodišče v kateri koli točki obtožbe odločilo v prid vlagatelju, in številu zadev, v katerih je bila pridobljena odškodnina;

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da nacionalni nadzorni organi, imenovani v vsaki posamezni državi članici, ki jim je bila podeljena pristojnost iz poglavja VI Direktive (EU) 2016/680 ali poglavja VI Uredbe (EU) 2016/679, neodvisno nadzirajo zakonitost obdelave osebnih podatkov v SIS na svojem ozemlju in njihovega prenosa s svojega ozemlja, vključno z izmenjavo in nadaljnjo obdelavo dopolnilnih podatkov.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da neodvisni nacionalni nadzorni organi, imenovani v vsaki posamezni državi članici, ki jim je bila podeljena pristojnost iz poglavja VI Direktive (EU) 2016/680 ali poglavja VI Uredbe (EU) 2016/679, neodvisno nadzirajo zakonitost obdelave osebnih podatkov v SIS na svojem ozemlju in njihovega prenosa s svojega ozemlja, vključno z izmenjavo in nadaljnjo obdelavo dopolnilnih podatkov.

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni nadzorni organ zagotovi, da se vsaj na štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov v njihovem N.SIS v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Revizijo izvede nacionalni nadzorni organ oziroma jo nacionalni nadzorni organi naročijo neposredno pri neodvisnem revizorju za varstvo podatkov. Nacionalni nadzorni organ prevzame naloge neodvisnega revizorja in ohrani stalen nadzor nad njim.

2.  Nacionalni nadzorni organi zagotovijo, da se vsaj na štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov v njihovem N.SIS v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Revizijo izvedejo nacionalni nadzorni organi oziroma jo nacionalni nadzorni organi naročijo neposredno pri neodvisnem revizorju za varstvo podatkov. Nacionalni nadzorni organi prevzamejo naloge neodvisnega revizorja in ohranijo stalen nadzor nad njim.

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice svojemu nacionalnemu nadzornemu organu zagotovijo zadostna sredstva za izvajanje nalog, ki mu jih nalaga ta uredba.

3.  Države članice svojim nacionalnim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva za izvajanje nalog, ki jim jih nalaga ta uredba. Zagotovijo tudi, da imajo njihovi nacionalni nadzorni organi možnost pridobiti pomoč oseb s strokovnim znanjem na področju biometričnih podatkov.

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se dejavnosti Agencije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvajajo v skladu s to uredbo. Pri tem se uporabljajo dolžnosti in pooblastila iz členov 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje dejavnosti Agencije, Evropske agencije za mejno in obalno stražo in Europola v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter za zagotavljanje, da se te dejavnosti izvajajo v skladu s to uredbo. Pri tem se uporabljajo dolžnosti in pooblastila iz členov 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti Agencije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o taki reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Agenciji, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Agencija ima možnost, da pred sprejetjem poročila poda pripombe.

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti Agencije, Evropske agencije za mejno in obalno stražo in Europola v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o taki reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Agenciji, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Agencija ima možnost, da pred sprejetjem poročila poda pripombe.

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov se dodeli dovolj virov za izpolnjevanje nalog, ki so mu poverjene na podlagi te uredbe, vključno s pomočjo oseb s strokovnim znanjem na področju biometričnih podatkov.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v skladu s svojimi nalogami in zagotavljajo usklajen nadzor nad SIS.

1.  Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo med seboj v okviru svojih pristojnosti v skladu s členom [62] [nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov].

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Poglavje XVI – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST IN KAZNI

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica je odgovorna za vsako škodo, ki jo z uporabo N.SIS povzroči posamezniku. To velja tudi za škodo, ki jo povzroči država članica izdajateljica, če je vnesla netočne podatke ali je podatke nezakonito shranjevala.

1.  Vsaka država članica in eu-LISA je odgovorna za vsako materialno ali nematerialno škodo, ki jo zaradi nezakonite obdelave podatkov ali zaradi drugega dejanja, ki je nezdružljivo s to uredbo, ali z uporabo N.SIS povzroči posamezniku. To velja tudi za škodo, ki jo povzroči država članica izdajateljica, če je vnesla netočne podatke ali je podatke nezakonito shranjevala.

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Vsaka oseba ali država članica, ki je utrpela materialno ali nematerialno škodo zaradi nezakonite obdelave podatkov ali drugega dejanja, ki je nezdružljivo s to uredbo, ima pravico prejeti odškodnino od države članice, ki je odgovorna za nastalo škodo, ali od eu-LISA, če je ta odgovorna za nastalo škodo. Ta država članica ali eu-LISA je v celoti ali delno oproščena odgovornosti, če dokaže, da za okoliščine, ki so povzročile škodo, nikakor ne more biti odgovorna. Zahtevke za odškodnino, naslovljene na državo članico, urejajo določbe nacionalnega prava obtožene države članice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 70 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 70a

 

Kazni

 

Države članice zagotovijo, da se za vsako obdelavo podatkov, shranjenih v SIS, ali vsako izmenjavo dopolnilnih podatkov, ki je v nasprotju s to uredbo, predvidijo kazni v skladu z nacionalnim pravom. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter vključujejo upravne in kazenske sankcije.

 

Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotovita, da za člane njunega osebja oziroma člane njunih skupin, ki dostopajo do SIS v okviru njunih pristojnosti in obdelujejo podatke SIS v nasprotju s to uredbo, veljajo disciplinski ukrepi Agencije oziroma, ko gre za člane skupin, njihove matične države članice.

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija pripravlja dnevne, mesečne in letne statistične podatke, ki kažejo število evidenc na kategorijo razpisa ukrepa, letno število zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa, število opravljenih poizvedb v SIS in število vseh dostopov do SIS za namene vnosa, posodobitve ali izbrisa razpisa ukrepa skupaj in za vsako državo članico. Ti pripravljeni statistični podatki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Letno statistično poročilo se objavi. Agencija zagotavlja tudi letne statistične podatke o uporabi funkcije, s katero razpisa ukrepa, izdanega na podlagi člena 26 te uredbe, začasno ni mogoče najti v sistemu, vključno z vsemi podaljšanji tega 48-urnega obdobja, skupaj in za vsako državo članico.

3.  Agencija pripravlja dnevne, mesečne in letne statistične podatke, ki kažejo število evidenc na kategorijo razpisa ukrepa, letno število zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa, število opravljenih poizvedb v SIS in število vseh dostopov do SIS za namene vnosa, dopolnitve, posodobitve ali izbrisa razpisa ukrepa skupaj in za vsako državo članico. Ti pripravljeni statistični podatki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Letno statistično poročilo se objavi. Agencija zagotavlja tudi letne statistične podatke o uporabi funkcije, s katero razpisa ukrepa, izdanega na podlagi člena 26 te uredbe, začasno ni mogoče najti v sistemu, vključno z vsemi podaljšanji tega 48-urnega obdobja, skupaj in za vsako državo članico.

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice ter Europol, Eurojust in Evropska agencija za mejno in obalno stražo Agenciji in Komisiji zagotovijo podatke, potrebne za pripravo poročil iz odstavkov 3, 7 in 8. Ti podatki morajo vsebovati ločene statistične podatke o številu poizvedb, ki jih opravijo ali jih dajo opraviti službe držav članic, pristojne za izdajanje potrdil o registraciji vozil, in službe držav članic, pristojne za izdajanje potrdil o registraciji plovil in za upravljanje prometa plovil, vključno z motorji plovil, zrakoplovi in zabojniki. zrakoplovi in zabojniki. Statistični podatki morajo vsebovati tudi število zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa.

4.  Države članice ter Europol, Eurojust in Evropska agencija za mejno in obalno stražo Agenciji in Komisiji zagotovijo podatke, potrebne za pripravo poročil iz odstavkov 3, 7 in 8. Ti podatki vsebujejo ločene statistične podatke o številu poizvedb, ki jih opravijo pristojni organi držav članic, pristojne za izdajanje potrdil o registraciji vozil, in pristojni organi držav članic, odgovorni za izdajanje potrdil o registraciji plovil in za upravljanje prometa plovil, vključno z motorji plovil, zrakoplovi in zabojniki. Statistični podatki morajo vsebovati tudi število zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa.

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija državam članicam, Komisiji, Europolu, Eurojustu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo zagotovi vsa statistična poročila, ki jih pripravi. Za spremljanje izvajanja pravnih aktov Unije lahko Komisija Agencijo zaprosi, naj zagotovi dodatna posebna statistična poročila o delovanju ali uporabi SIS in komunikaciji med uradi SIRENE, bodisi redno bodisi ad hoc.

5.  Agencija Evropskemu parlamentu, Svetu, državam članicam, Komisiji, Europolu, Eurojustu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo zagotovi vsa statistična poročila, ki jih pripravi, pa tudi vsa zahtevana posebna statistična poročila. Za spremljanje izvajanja pravnih aktov Unije lahko Komisija Agencijo zaprosi, naj zagotovi dodatna posebna statistična poročila o delovanju ali uporabi SIS in komunikaciji med uradi SIRENE, bodisi redno bodisi ad hoc.

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za namene odstavkov 3, 4 in 5 tega člena in člena 15(5) Agencija vzpostavi, izvaja in gosti centralno odložišče podatkov na svojih tehničnih lokacijah, ki vsebuje podatke iz odstavka 3 tega člena in iz člena 15(5), ki ne omogočajo identifikacije posameznikov, temveč Komisiji in agencijam iz odstavka 5 omogočajo pridobitev navedenih poročil in statističnih podatkov. Agencija državam članicam, Komisiji, Europolu, Eurojustu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo dovoli dostop do centralnega odložišča podatkov s pomočjo zaščitenega dostopa prek komunikacijske infrastrukture, in sicer z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili izključno za namene poročanja in statistične namene.

6.  Za namene odstavkov 3, 4 in 5 tega člena in člena 15(5) Agencija vzpostavi, izvaja in gosti centralno odložišče podatkov na svojih tehničnih lokacijah, ki vsebuje podatke iz odstavka 3 tega člena in iz člena 15(5), ki ne omogočajo identifikacije posameznikov, temveč Komisiji in agencijam iz odstavka 5 omogočajo pridobitev navedenih poročil in statističnih podatkov. Agencija državam članicam, Komisiji, Europolu, Eurojustu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo na zahtevo dovoli dostop do določenih predmetov in informacij centralnega odložišča podatkov s pomočjo zaščitenega dostopa prek komunikacijske infrastrukture, in sicer z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili izključno za namene poročanja in statistične namene.

Podrobna pravila o delovanju centralnega odložišča podatkov ter pravila o varstvu in zaščiti podatkov, ki se uporabljajo za odložišče podatkov, se sprejmejo v okviru izvedbenih ukrepov, ki se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Podrobna pravila o delovanju centralnega odložišča podatkov ter pravila o varstvu in zaščiti podatkov, ki se uporabljajo za odložišče podatkov, se sprejmejo v okviru izvedbenih ukrepov, ki se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija Evropskemu parlamentu in Svetu dve leti po začetku delovanja SIS in nato vsaki dve leti predloži poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o dvostranski in večstranski izmenjavi dopolnilnih podatkov med državami članicami.

7.  Agencija Evropskemu parlamentu in Svetu eno leto po začetku delovanja SIS in nato vsaki dve leti predloži poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o vpeljavi funkcionalnosti sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov in o dvostranski in večstranski izmenjavi dopolnilnih podatkov med državami članicami.

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Komisija tri leta po začetku delovanja SIS in nato vsake štiri leta pripravi celovito oceno centralnega SIS ter dvostranske in večstranske izmenjave dopolnilnih podatkov med državami članicami. V okviru navedene celovite ocene se preučijo rezultati glede na zastavljene cilje, presodi se, ali so temeljna načela še naprej veljavna, in ovrednotijo se uporaba te uredbe glede na centralni SIS, varnost centralnega SIS in morebitne posledice za prihodnje dejavnosti. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

8.  Komisija eno leto po začetku delovanja SIS in nato vsaki dve leti pripravi celovito oceno centralnega SIS ter dvostranske in večstranske izmenjave dopolnilnih podatkov med državami članicami. V okviru navedene celovite ocene se upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, se preučijo rezultati glede na zastavljene cilje, presodi se, ali so temeljna načela še naprej veljavna, in ovrednotijo se uporaba te uredbe glede na centralni SIS, varnost centralnega SIS in morebitne posledice za prihodnje dejavnosti. Ta celovita ocena vključuje tudi uvedbo funkcionalnosti sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov in informacijskih kampanj o SIS, ki jih organizira Komisija v skladu s členom 19. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 71 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 71a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 8(4), 12(7), 22(-1), 42(4), 51(3) in 75(2a) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 8(4), člena 12(7), člena 22(-1), člena 42(4), člena 51(3) in 75(2a) kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(4), členom 12(7), členom 22(-1), členom 42(4), členom 51(3) in členom 75, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uporablja se od datuma, ki ga določi Komisija, potem ko:

2.  Uporablja se od [eno leto po datumu začetka veljavnosti], razen člena 5, člena 8 (4), člena 9(1), člena 12(7), člena 15(5) in (6), člena 20(3) in (4), člena 22(-1), člena 32(5) in (7), člena 34(3), člena 36(5), člena 38(3), člena 42(4), člena 51(3), člena 59(4), člena 60(6), člena 71(6) in člena 75(2a), ki se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se sprejmejo potrebni izvedbeni ukrepi;

črtano

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  države članice uradno obvestijo Komisijo, da so sprejele potrebne tehnične in pravne ureditve za obdelavo podatkov SIS in izmenjavo dopolnilnih podatkov v skladu s to uredbo;

črtano

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Agencija Komisijo uradno obvesti o dokončanju vseh dejavnosti preskušanja glede CS-SIS in interakcije med CS-SIS in N.SIS.

črtano

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 70b v zvezi s spremembami datuma začetka veljavnosti te uredbe.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Čeprav je bil sedanji pravni okvir za schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) dogovorjen že v letih 2006/2007, je začel veljati šele 9. aprila 2013, ko je bil pripravljen sistem SIS II.

Po teh dolgih in obžalovanja vrednih zamudah, ki so jih spremljale naložbe, ki so osemkratno presegle predvidena vlaganja, se je SIS II razvil v evropsko zgodbo o uspehu. Iz poročila o oceni Komisije in statističnih podatkov SIS II je razvidno, da se število razpisov ukrepov in zadetkov nenehno povečuje.

Vendar imajo države članice še vedno na voljo veliko možnosti za izboljšave. V oceni sedanjih predlogov ter v ocenah in priporočilih o schengenskem ocenjevalnem mehanizmu se občasno pojavljajo resna vprašanja v zvezi z neizvajanjem ali nepravilnim izvajanjem pravnega okvira SIS II. To zajema vse od težav s kakovostjo podatkov in pomanjkljivega usposabljanja za končne uporabnike pa do nezadostnih podatkov o razpisu ukrepov in zamud v uradu SIRENE, ki sledijo po zadetku. To je še zlasti zaskrbljujoče, ko se nanaša na terorizem.

SIS se nenehno ocenjuje in ti novi predlogi, skupaj s predlogi sprememb v tem osnutku, odražajo te ocene. Poročevalec poziva države članice, naj hitro začnejo z izvajanjem priporočil, ki so jih prejele, in brez odlašanja sprejmejo vse ukrepe, da bi v celoti izkoristile funkcije, ki jih ponuja SIS II v skladu z njegovim pravnim okvirom.

Stališče poročevalca glede novega predloga

Poročevalec pozdravlja predloge Komisije, saj dodatno krepijo SIS, pri čemer poudarjajo njegovo resnično evropsko naravo in ohranjajo njegove glavne značilnosti ter obravnavajo nekatere pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na nacionalni ravni.

Meni pa, da so možne nadaljnje izboljšave, v zvezi s katerimi v tem osnutku poročila predlaga številne spremembe, ki jih je mogoče združiti v naslednje glavne naslove:

Arhitektura

Poročevalec se popolnoma zaveda potrebe po okrepitvi strukture sistema, da bo lahko deloval z vse obsežnejšimi podatki, zlasti biometričnimi, novimi funkcijami za iskanje in več uporabniki. Jasno je, da morajo imeti končni uporabniki vedno zanesljiv dostop do ključnega evropskega informacijskega sistema za kazenski pregon in nadzor meje, ki vsebuje obsežne podatke. Vendar pa poročevalec dvomi, da je predlog Komisije, ki predvideva obveznost za vse države članice, da zagotovijo nacionalno kopijo, ustrezna rešitev. Parlament je bil vedno nezaupljiv do nacionalnih in tudi tehničnih kopij, zlasti zaradi tveganj za varstvo podatkov in varnost, ki so z njimi povezani. Kljub temu pa je Parlament sprejel kompromis, da lahko države članice, ki to želijo, ustvarijo nacionalne kopije. Ne more pa sprejeti take obveznosti za države članice, ki tega ne želijo. Po sporazumu o pravnem okviru SIS II je bilo vloženega veliko truda in denarja za dobro delujoč centralni sistem. Poročevalec je trdno prepričan, da si je treba še naprej prizadevati za zagotovitev neprekinjene razpoložljivosti sistema na tej ravni. Zato predlaga več sprememb, ki bi dodatno okrepile razpoložljivost centralnega sistema končnim uporabnikom in njegovo zmogljivost. Zlasti bi moral CS-SIS imeti dodatno kopijo, sistem za varnostno kopiranje pa bi moral nenehno istočasno delovati. Prav tako bi bilo treba obravnavati povečanje zanesljivosti in varnosti SIS s podvajanjem vseh ključnih elementov arhitekture, vključno s komunikacijsko infrastrukturo. Nazadnje bi morala agencija eu-LISA postati edini odgovorni organ za komunikacijsko infrastrukturo.

Dostop do sistema

Komisija predlaga, da se več evropskim agencijam zagotovijo boljše možnosti za dostop. Čeprav se poročevalec strinja s temi predlogi, je predložil vrsto predlogov sprememb, s katerimi ob upoštevanju veljavnih pooblastil teh agencij poskuša natančneje opredeliti okoliščine, v katerih se omogoči dostop do podatkov v SIS. V zvezi s tem predlaga tudi povečanje varnostnih ukrepov, na primer predhodno usposabljanje, vodenje evidenc in nadzor.

Poročevalec trdno verjame v dodano vrednost sistema in priznava, da se je treba soočiti z novimi varnostnimi izzivi. To pomeni, da je treba zagotoviti dostop vsem ustreznim nacionalnim pristojnim organom. Ta dostop pa bi moral temeljiti na pravnih določbah o varstvu podatkov, ki bi veljale za te organe, in možnosti, da nadzorni organi preverjajo pravilno uporabo pravnih določb, med drugim prek schengenskega ocenjevalnega mehanizma.

Varnost podatkov

Glede na naravo podatkov v SIS je treba na prvo mesto postaviti njihovo varnost. Poročevalec priznava, da so agencija eu-LISA in države članice vložile veliko truda za doseganje tega cilja. Vendar vdor v SIS prek zunanjega izvajalca storitev na Danskem dokazuje, da je treba prizadevanja v zvezi s tem še naprej krepiti. Poročevalec pozdravlja nove določbe o varnostnih incidentih, ki jih je predlagala Komisija. Predlaga nekatere spremembe teh določb, zlasti v zvezi s sodelovanjem med različnimi institucionalnimi akterji in državami članicami. Ob upoštevanju danskega primera tudi predlaga, naj države članice in eu-LISA pozorno spremljajo dejavnosti izvajalcev. Nazadnje so dodane še nekatere dodatne zahteve v zvezi z varnostjo podatkov v skladu z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi.

Varstvo podatkov

Zaščita podatkov za SIS je zapletena zaradi njegove dvojne narave, saj je SIS hkrati podatkovna zbirka o priseljevanju in podatkovna zbirka o kazenskem pregonu. Poleg tega za njegove različne uporabnike na evropski in nacionalni ravni velja veliko različnih pravnih določb. Vendar si je treba z vsemi silami prizadevati, da se zagotovijo ustrezna jamstva, ki bodo dovolj zanesljiva, da bodo zagotavljala varnost ob vsakodnevni uporabi. To je za integriteto in legitimnost sistema enako pomembno kot njegova učinkovitost. Zato je predlaganih več sprememb, ki naj bi predvsem pojasnile, katera pravila se uporabljajo. Poleg tega je več določb okrepljenih in dodatno usklajenih z evropskim okvirom varstva podatkov.

Posebne spremembe v zvezi z razpisi ukrepov

Poročevalec na splošno pozdravlja spremembe, ki jih je predlagala Komisija v zvezi z določbami o razpisih ukrepov za namene policijskega in pravosodnega sodelovanja, zlasti uvedbo razpisa ukrepov v zvezi z neznanimi iskanimi osebami za namene identifikacije in opravljanje poizvedb na podlagi biometričnih podatkov (Poglavje XI) ter izboljšanje razpisov ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami. Vendar je trdno prepričan, da je mogoče uvesti izboljšave za zagotovitev močnejšega delovanja med državami članicami in Europolom.

V tem pogledu lahko Europol zagotovi hitro in kakovostno nenehno obveščanje ter podpira države članice z zadetki o osumljencih v zvezi s terorističnimi dejanji. Po drugi strani bo lahko Europol zagotovil boljšo podporo, če bo imel neposredne informacije o tem, kaj se dogaja na terenu, kar se je vedno izvajalo v skladu z veljavnim evropskim pravnim okvirom varstva podatkov.

Vendar lahko SIS zagotavlja varnost naših državljanov le, če države članice v sistem vnesejo potrebne podatke in sprejmejo nadaljnje ukrepe. Zato poročevalec pozdravlja predlagane poizvedovalne kontrole, vendar glede na njihovo naravo meni, da bi morale biti obvezne in popolnoma v skladu z vsemi postopkovnimi jamstvi. Hkrati bi morale države članice zagotoviti dovolj informacij, da bi lahko pristojni organi države članice izvršiteljice ukrepali. Zato poročevalec krepi podatke, ki jih morajo vnesti države članice.

Zaradi svoje hibridne narave lahko SIS prispeva tudi k boljši zaščiti ljudi v tveganih okoliščinah. Otroci brez spremstva, ki prečkajo meje Unije, so še posebno ranljivi in lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi ter različnih oblik izkoriščanja. Kot je opozoril Europol, je izginilo 10.000 teh otrok. Zato poročevalec predlaga, da se vzpostavi nova podkategorija pogrešanih oseb, v kateri bodo ti otroci izrecno omenjeni.

Začetek veljavnosti novih določb

Schengensko območje je sedaj v težkem položaju. Zaradi terorizma in migracij je bil vzpostavljen dolgotrajni nadzor na notranjih mejah, kar predstavlja nove izzive, ki jih je treba hitro obravnavati. Po mnenju poročevalca ima SIS ključno vlogo pri tem vprašanju in lahko zagotovi rešitve. Zato bi bilo treba predloge sprejeti čim prej, da se največji, najbolj uveljavljen in najširše uporabljan centraliziran evropski informacijski sistem nadgradi in tako zagotovijo konkretne ter takojšnje rešitve za težave, ki vplivajo na evropske državljane. Poročevalec zato predlaga, da se novi pravni okvir začne uporabljati eno leto po začetku veljavnosti. Določiti je treba rok, da se preprečijo dolge zamude, značilne za pravni okvir SIS II.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Referenčni dokumenti

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum sprejetja

6.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum predložitve

10.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

-

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo