Menetlus : 2017/0199(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0352/2017

Esitatud tekstid :

A8-0352/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2018 - 6.1
CRE 17/04/2018 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0092

SOOVITUS     ***
PDF 440kWORD 57k
14.11.2017
PE 612.165v03-00 A8-0352/2017

nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, millega sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

(11967/2017 – C8‑0344/2017 – 2017/0199(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Sofia Sakorafa

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, millega sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

(11967/2017 – C8‑0344/2017 – 2017/0199(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11967/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu projekti, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (11928/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta otsust (EL) 2017/1324, mis käsitleb liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 186 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0344/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0352/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Liibanoni Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

  ELT L 185, 18.7.2017, lk 1.


SELETUSKIRI

2017. aasta juulis kiitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega heaks partnerluse Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA).

PRIMA on üldse esimene avaliku sektori sisene partnerlus, mis põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 185 ning on suunatud ühele konkreetsele geograafilisele piirkonnale – Vahemere piirkonnale –, hõlmates ELi naaberriikide osalust.

PRIMA kestuseks on kavandatud 10 aastat ja alguskuupäevaks 1. jaanuar 2018. PRIMA üldeesmärk on välja töötada ja vastu võtta uuenduslikke ja integreeritud lahendusi Vahemere piirkonna põllumajandusliku toidutootmise ning veevarustus- ja veemajandussüsteemide tõhususe, ohutuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Konkreetne eesmärk on koordineerida, tugevdada, süvendada, laiendada ja ühtlustada nimetatud sektorite praegu killustatud teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikke programme, rakendades selleks paljude osalistega mitmemõõtmelist, terviklikku ja integreeritud lähenemisviisi.

Raportöör peab PRIMAt ELi teadusdiplomaatias haruldaseks ürituseks, mis võib Vahemere piirkonna elanike rände algpõhjuste käsitlemise kaudu aidata lahendada ka sundrände probleemi. Tegemist on praeguse seisuga suurima Euroopa ja Vahemere piirkonna teadusuuringute ja innovatsiooni algatusega selles valdkonnas. See annab ELi liikmesriikidele ja Vahemere piirkonna kolmandatele riikidele ainulaadse võimaluse jõudusid ühendada ja on suurepärane näide ELi teadusuuringute ja innovatsiooni avatusest maailmale.

PRIMA on 19 riigi ühine ettevõtmine, milles osaleb 11 ELi liikmesriiki, kolm programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riiki ning viis kolmandat riiki, kellega tuleb sõlmida rahvusvahelised teadus- ja tehnikaalase koostöö kokkulepped, nagu on kindlaks määratud otsuse artikli 1 lõikes 2. Pärast seda, kui PRIMA 2017. aasta juulis heaks kiideti, ongi Euroopa Komisjon pidanud nende kolmandate riikidega läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute üle.

Arvestades asjaolu, et PRIMA raames hakatakse peatselt välja töötama ülimalt vajalikke lahendusi, mis võimaldavad säästvamalt majandada veevarustuse ja põllumajandusliku toidutööstuse süsteeme, on lepingute eesmärk võimaldada nendel riikidel alates 2018. aasta jaanuarist PRIMAs osaleda.

Sellega seoses tunnustab raportöör komisjoni ettepanekut Alžeeria, Egiptuse, Jordaania ja Liibanoniga juba sõlmitud lepingute kohta ning palub kõigil tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liikmetel seadusandlikus menetluses oma nõusoleku anda.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, millega sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

Viited

11967/2017 – C8-0344/2017 – COM(2017)04332017/0199(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

6.10.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       Istungil teada andmise kuupäev

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       Istungil teada andmise kuupäev

AFET

23.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

10.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       Nimetamise kuupäev

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.10.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Esitamise kuupäev

14.11.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave