Postup : 2017/0200(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0355/2017

Předložené texty :

A8-0355/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.12

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0463

DOPORUČENÍ     ***
PDF 519kWORD 55k
14.11.2017
PE 612.166v02-00 A8-0355/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Sofia Sakorafa

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11966/2017),

–  s ohledem na návrh uzavření dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (11927/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0343/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0355/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Jordánského hášimovského království.

(1)

  Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V červenci 2017 přijal Evropský parlament valnou většinou nové Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA).

PRIMA je vůbec prvním partnerstvím veřejných sektorů podle článku 185 SFEU, které se zaměřuje na konkrétní zeměpisnou oblast, Středomoří, včetně zapojení sousedních zemí EU.

Zahájení partnerství PRIMA se plánuje na 1. 1. 2018 a toto partnerství má být aktivní po dobu 10 let, přičemž jeho celkovým cílem je rozvoj a přijímání inovativních a integrovaných řešení ke zlepšování efektivnosti, bezpečnosti, ochrany a udržitelnosti zemědělsko-potravinářských systémů a systémů zásobování vodou a vodního hospodářství ve Středomoří.

Konkrétním cílem partnerství PRIMA je koordinace, posílení, zintenzivnění, rozšíření a sladění v současnosti roztříštěných vnitrostátních výzkumných a inovačních programů v těchto odvětvích v rámci multidimenzionálního komplexního a integrovaného přístupu zahrnujícího mnoho aktérů.

Pokládám partnerství PRIMA za jeden z nemnoha pokusů EU o vědeckou diplomacii, jenž by mohl rovněž přispět k řešení nuceného vysídlování obyvatel Středomoří, a tím i k řešení základních příčin migrace. Představuje doposud největší evropsko-středomořskou výzkumnou a inovační iniciativu v této oblasti, jedinečnou příležitost k tomu, aby členské státy EU a třetí země ve Středomoří spojily své síly, a zářný příklad toho, jak jsou výzkum a inovace EU otevřené světu.

Iniciativy PRIMA se společně účastní 19 zemí, a to 11 členských států, 3 země přidružené k programu Horizont 2020 a 5 třetích zemí, s nimiž je podle čl. 1 odst. 2 rozhodnutí nutné uzavřít mezinárodní dohody v oblasti vědecké a technologické spolupráce. Z toho důvodu sjednala Evropská komise po přijetí nového Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) v červenci 2017 řadu mezinárodních dohod s danými třetími zeměmi.

Vzhledem k tomu, že partnerství PRIMA začne brzy vyvíjet tolik potřebná řešení pro udržitelnější hospodaření s vodou a zemědělsko-potravinářské systémy, je cílem těchto dohod umožnit daným zemím účast na něm od ledna 2018.

V tomto kontextu vítám návrh Komise týkající se již uzavřených dohod s Alžírskem, Egyptem, Jordánskem a Libanonem a vyzývám všechny členy výboru ITRE, aby v rámci legislativního postupu udělili svůj souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

Referenční údaje

11966/2017 – C8-0343/2017 – COM(2017)04342017/0200(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

6.10.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

23.10.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

10.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

12.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

6.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Datum předložení

14.11.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění