Eljárás : 2017/0200(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0355/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0355/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 30/11/2017 - 8.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0463

AJÁNLÁS     ***
PDF 371kWORD 54k
14.11.2017
PE 612.166v02-00 A8-0355/2017

a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Sofia Sakorafa

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11966/2017),

–  tekintettel a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodástervezetre (11927/2017),

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 4-i (EU) 2017/1324 határozatára(1) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási- és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről,

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0343/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8-0355/2017),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Jordán Hásimita Királyság kormányának és parlamentjének.

(1)

  HL L 185., 2017.7.18., 1. o.


INDOKOLÁS

2017 júliusában az Európai Parlament túlnyomó többséggel új, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerséget (PRIMA) fogadott el.

A PRIMA az EUMSZ 185. cikke szerinti legelső olyan közszektoron belüli társulás, amely egy meghatározott földrajzi területet – a Földközi-tenger medencéjét – céloz meg, és magában foglalja a szomszédos uniós országok részvételét is.

A 10 éves időszakra szóló és a tervek szerint 2018. január 1-én induló PRIMA átfogó célja innovatív és integrált megoldások kidolgozása és elfogadása annak érdekében, hogy javuljon a földközi-tengeri térség agrár-élelmiszeripari rendszereinek, valamint integrált vízellátásának és vízgazdálkodásának hatékonysága, biztonsága, biztonságossága és fenntarthatósága.

A PRIMA egyedi célkitűzése ezen ágazatok jelenleg szétaprózódott nemzeti kutatási és innovációs programjainak többszereplős, többdimenziós, átfogó és integrált megközelítés keretében történő koordinálása, megerősítése, fokozása, kiszélesítése és összehangolása.

Úgy vélem, hogy a PRIMA az EU tudományos diplomáciájának egyik azon ritka kísérlete, amely segíthet megoldást találni a földközi-tengeri térség lakosainak kényszerű lakóhelyelhagyására is, így a migráció néhány kiváltó okának kezelésére is. Mostanáig ez a legnagyobb euromediterrán kutatási és innovációs kezdeményezés e téren, amely egyedülálló lehetőség arra, hogy az uniós tagállamok és a mediterrán harmadik országok egyesítsék erőiket, valamint kiváló példa arra, hogy az uniós kutatás és innováció nyitva áll az egész világ előtt.

A PRIMA partnerséget 19 ország közösen valósítja meg: 11 tagállam, a Horizont 2020 programhoz társult 3 ország és 5 harmadik ország, amelyekkel nemzetközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodásokat kell kötni a határozat 1. cikkének (2) bekezdése értelmében. Ezért a földközi-tengeri térségre vonatkozó új kutatási és innovációs partnerség 2017 júliusi elfogadása után az Európai Bizottság számos nemzetközi megállapodást kötött ezekkel a harmadik országokkal.

Mivel a PRIMA hamarosan megkezdi a fenntarthatóbb vízgazdálkodáshoz és agrár-élelmiszeripari rendszerekhez olyannyira szükséges megoldások kidolgozását, e megállapodások célja, hogy lehetővé tegye ezen országok számára a 2018 januárjától való részvételt.

Ebben az összefüggésben üdvözlöm a Bizottság javaslatát az Algériával, Egyiptommal, Jordániával és Libanonnal már megkötött megállapodásokról, és felhívom az ITRE bizottság valamennyi tagját, hogy a jogalkotási eljárás során adják hozzájárulásukat.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás

Hivatkozások

11966/2017 – C8-0343/2017 – COM(2017)04342017/0200(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

6.10.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

23.10.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

10.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.10.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Benyújtás dátuma

14.11.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat