Postopek : 2017/0200(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0355/2017

Predložena besedila :

A8-0355/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0463

PRIPOROČILO     ***
PDF 515kWORD 55k
14.11.2017
PE 612.166v02-00 A8-0355/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Sofia Sakorafa

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11966/2017),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (11927/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa (EU) 2017/1324 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic(1),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0343/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0355/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Hašemitske kraljevine Jordanije.

(1)

  UL L 185, 18.7.2017, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je julija 2017 z veliko večino sprejel novo partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA).

Gre za prvo partnerstvo javnih sektorjev na podlagi člena 185 PDEU, usmerjeno v posebno geografsko območje Sredozemlja, ki vključuje sodelovanje sosednjih držav EU.

Partnerstvo PRIMA se sklene za obdobje 10 let in se bo predvidoma začelo izvajati 1. januarja 2018, njegov splošni cilj pa je razvoj in uvedba inovativnih in celovitih rešitev za izboljšanje učinkovitosti, varnosti in trajnosti agroživilskih sistemov in sistemov oskrbe in gospodarjenja z vodo na območju Sredozemlja.

Posebni cilj partnerstva je usklajevati, okrepiti, pospešiti, razširiti in uskladiti trenutno razdrobljene nacionalne programe za raziskave in inovacije v teh sektorjih s celovitim in povezanim pristopom, ki temelji na vključevanju več akterjev in zajema več razsežnosti.

Menim, da je to partnerstvo eden redkih poskusov znanstvene diplomacije EU, ki bi lahko prispeval tudi k reševanju problema prisilnega razseljevanja prebivalcev Sredozemlja in s tem obravnaval nekatere temeljne vzroke migracij. Gre za največjo evro-sredozemsko pobudo za raziskave in inovacije na tem področju doslej in za edinstveno priložnost za države članice EU in tretje države v Sredozemlju, da združijo moči, prav tako pa je odličen primer odprtosti raziskav in inovacij EU v svet.

V partnerstvu PRIMA doslej sodeluje 19 držav, od tega 11 držav članic, 3 pridružene države v programu Obzorje 2020 in 5 tretjih držav, s katerimi je treba skleniti mednarodne sporazume o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, kot je določeno v členu 1(2) sklepa. Zato je Evropska komisija po sprejetju novega partnerstva za raziskave in inovacije na območju Sredozemlja (PRIMA) julija 2017 s temi tretjimi državami začela pogajanja o vrsti mednarodnih sporazumov.

Glede na to, da se bodo v okviru partnerstva PRIMA kmalu začele razvijati prepotrebne rešitve za bolj trajnostno upravljanje sistemov oskrbe z vodo in prehranskih sistemov, je cilj sklenitve teh sporazumov, da bi omenjene države lahko sodelovale v partnerstvu že od januarja 2018.

V zvezi s tem pozdravljam predlog Komisije o že sklenjenih sporazumih z Alžirijo, Egiptom, Jordanijo in Libanonom in pozivam člane odbora ITRE, naj v zakonodajnem postopku podajo svoje soglasje.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

Referenčni dokumenti

11966/2017 – C8-0343/2017 – COM(2017)04342017/0200(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

6.10.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

23.10.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

10.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

12.10.2017

 

 

 

Datum sprejetja

6.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Datum predložitve

14.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENL

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo