Postupak : 2017/2044(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0359/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0359/2017

Rasprave :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0458

IZVJEŠĆE     
PDF 879kWORD 78k
21.11.2017
PE 613.567v01-00 A8-0359/2017

o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka

(00000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2044(BUD))

Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje

Izvjestitelji: Siegfried Mureşan (dio III. – Komisija)

Richard Ashworth (ostali dijelovi)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka

(00000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2044(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zajednički nacrt koji je prihvatio Odbor za mirenje i relevantne izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (00000/2017 – C8-0000/2017),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koji je Komisija usvojila 29. lipnja 2017. (COM(2017)0400),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2017. i proslijedilo Europskom parlamentu 13. rujna 2017. (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2017 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koje je podnijela Komisija 16. listopada,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.(1) i o proračunskim amandmanima koje ona sadrži,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir članak 90. i članak 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće izaslanstva u Odboru za mirenje (A8-0359/2017),

1.  odobrava zajednički nacrt koji je usuglašen u Odboru za mirenje a koji se sastoji od sljedećih dokumenata uzetih zajedno:

-  popisa linija koje nisu izmijenjene u odnosu na nacrt proračuna ili stajalište Vijeća o proračunu;

-  ukupnih iznosa po naslovima financijskog okvira;

-  iznosa (liniju po liniju) za sve proračunske stavke;

-  pročišćenog dokumenta u kojemu su navedeni iznosi i konačni tekst svih linija izmijenjenih tijekom mirenja;

2.  potvrđuje zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje jednostrane izjave Komisije i Vijeća priložene ovoj Rezoluciji;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. konačno donesenim i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu zakonodavnu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2017)0408.

(2)

SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(5)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

18.11.2017

KONAČNA VERZIJAProračun za 2018. –

Elementi za zajedničke zaključke

Ovi zajednički zaključci tiču se sljedećih odjeljaka:

1.  Proračun za 2018.

2.  Proračun za 2017. – Nacrt izmjene proračuna br. 6/2017

3.  Izjave

Sažetak

A.  Proračun za 2018.

U skladu s elementima za zajedničke zaključke:

-  Ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2018. utvrđena je na 160 113,5 milijuna EUR. To znači da preostala razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za 2018. iznosi 1 600,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

-  Ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2018. utvrđena je na 144 681,0 milijuna EUR.

-  Instrument fleksibilnosti mobilizira se 2018. za naslov 3. Sigurnost i građanstvo u iznosu od 837,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

-  Ukupna razlika za obveze iskorištena je do razine od 1 113,7 milijuna EUR za podnaslov 1a Konkurentnost za rast i zapošljavanje i podnaslov 1b Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija.

-  Odluka (EU) 2017/344 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2017.(1) izmijenit će se radi prilagodbe profila prebijanja kako bi se smanjio iznos prebijen 2018. u naslovu 5. Administracija s 570 milijuna EUR na 318 milijuna EUR i u skladu s time 2020. pokrenulo prebijanje u iznosu od 252 milijuna EUR u istome naslovu.

-  Komisija je odobrena sredstva za plaćanja za 2018. povezana s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti u 2014., 2016., 2017. i 2018. procijenila na 678,3 milijuna EUR.

B.  Proračun za 2017.

U skladu s elementima za zajedničke zaključke, Nacrt izmjene proračuna br. 6/2017 prihvaća se u obliku koji je predložila Komisija.

1.  Proračun za 2018.

1.1.  „Zatvorene” linije

Ako niže u ovim zaključcima nije drugačije navedeno, sve proračunske linije koje u svojim čitanjima nisu izmijenili ni Vijeće ni Parlament te one za koje je Parlament prihvatio amandmane Vijeća potvrđene su.

Za druge proračunske linije Odbor za mirenje postigao je dogovor o zaključcima koji su uvršteni u odjeljke od 1.2. do 1.7. u nastavku.

1.2.  Horizontalna pitanja

Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i broj radnih mjesta za decentralizirane agencije utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018, osim za:

•  u naslovu 3.:

o  Europski policijski ured (EUROPOL, proračunski članak 18 02 04), kojemu se dodjeljuje deset dodatnih radnih mjesta, a odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 3 690 000 EUR.

o  Europski potporni ured za azil (EASO, proračunski članak 18 03 02), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 5 000 000 EUR.

o  Europsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (EUROJUST, proračunski članak 33 03 04), kojemu se dodjeljuje pet dodatnih radnih mjesta, a odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 1 845 000 EUR.

•  u naslovu1.a:

o  Agenciju za europski GNSS (GSA, proračunski članak 02 05 11), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 345 000 EUR.

o  Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA, proračunski članak 12 02 06), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja te broj radnih mjesta smanjuju na razinu iz nacrta proračuna.

Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja) i broj radnih mjesta za izvršne agencije utvrđeni su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018.

Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Postignut je dogovor za sveobuhvatan paket od 87 pilot-projekata / pripremnih djelovanja u ukupnom iznosu od 100,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, kao što je to predložio Parlament povrh onih pripremnih djelovanja koja je Komisija predložila u nacrtu proračuna za 2018.

Ako se čini da je pilot-projekt ili pripremno djelovanje obuhvaćeno postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava u odgovarajuću pravnu osnovu kako bi se olakšala provedba toga djelovanja.

Ovim se paketom u potpunosti poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene Financijskom uredbom.

1.3.  Rashodovni naslovi financijskog okvira ‒ odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Uzimajući u obzir u obzir gornje zaključke o „zatvorenim” proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Odbor za mirenje dogovorio je sljedeće:

Naslov 1a — Konkurentnost za rast i zapošljavanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija / program

Naziv

Nacrt proračuna za 2018. (uklj. pismo izmjene 1/2018)

Proračun za 2018.

Razlika

1.1.11

Europski satelitski navigacijski sustavi (EGNOS i Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Razvoj i osiguravanje globalne infrastrukture i usluga satelitske radionavigacije (Galileo) do 2020.

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Pružanje satelitskih usluga kojima se unapređuje učinkovitost GPS-a u postupnom pokrivanju cijelog područja Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (ECAC) do 2020.

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Europski program za promatranje Zemlje (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Pružanje operativnih usluga koje se oslanjaju na svemirska promatranja i podatke in situ (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Izgradnja samostalne sposobnosti Unije za promatranje Zemlje (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Europske snage solidarnosti

 

 

-30 000 000

15 05 01

Europske snage solidarnosti

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Obzor 2020.

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Vodeći položaj u svemiru

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prijevoznog sustava

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Vodeći položaj u području nanotehnologije, naprednih materijala, laserske tehnologije, biotehnologije te napredne proizvodnje i obrade

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Instrument za MSP-ove

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie – stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Carina, fiscalis i borba protiv prijevara

 

 

-1 365 232

14 02 01

Potpora funkcioniranju i modernizaciji carinske unije

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Poboljšanje ispravnog funkcioniranja poreznog sustava

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Instrument za povezivanje Europe (CEF) – Energetika

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Doprinos Unije financijskim instrumentima za stvaranje povoljnijeg okruženja za privatna ulaganja u energetske projekte

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agencija za europski GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Potpora aktivnostima normizacije koje provode CEN, Cenelec i ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Davanje kvalitetnih statističkih informacija, provedba novih metoda izrade europskih statistika i jačanje partnerstva s Europskim statističkim sustavom

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 

 

-2 900 000

01 02 01

Koordinacija i nadzor ekonomske i monetarne unije, uključujući euro, te informiranje o njoj

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Industrijski odnosi i socijalni dijalog

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Aktivnosti za potporu europskoj prometnoj politici i pravima putnika uključujući komunikacijske aktivnosti

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Ukupno

 

 

155 840 213

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 22 001,5 milijuna EUR, pri čemu više nema razlike do gornje granice rashoda za naslov 1a u visini od 21 239 milijuna EUR te se koristi ukupna razlika za obveze u iznosu od 762,5 milijuna EUR.

Naslov 1b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018., uz prilagodbu koja je dogovorena u Odboru za mirenje i iznesena u tablici u nastavku:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija / Program

Naziv

Nacrt proračuna za 2018. (uklj. pismo izmjene 1/2018)

Proračun za 2018.

Razlika

1.2.5

Inicijativa za zapošljavanje mladih (posebna dodatna sredstva)

 

 

116 666 667

04 02 64

Inicijativa za zapošljavanje mladih

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

7 700 000

 

Ukupno

 

 

124 366 667

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 55 532,2 milijuna EUR, pri čemu više nema razlike do gornje granice rashoda za naslov 1b u visini od 55 181 milijuna EUR te se koristi ukupna razlika za obveze u iznosu od 351,2 milijuna EUR.

Naslov 2 – Održivi rast: prirodni resursi

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija / Program

Naziv

Nacrt proračuna za 2018. (uklj. pismo izmjene 1/2018)

Proračun za 2018.

Razlika

2.0.10

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Program osnovnih plaćanja

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

15 600 000

 

Ukupno

 

 

-214 300 000

Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u potpunosti je pokriveno višom razinom namjenskih prihoda iz viška EFJP-a od 31. listopada 2017. kojim će se u cijelosti pokriti potrebe sektora navedene u pismu izmjene 1/2018. Što se tiče tih ažuriranih potreba, pismom izmjene 1/2018 povećana su plaćanja za:

•   mlade poljoprivrednike za 34 milijuna EUR (proračunska stavka 05 03 01 13),

•  poljoprivredne prakse koje povoljno utječu na klimu i okoliš za 95 milijuna EUR (proračunska stavka 05 03 01 11),

•  ostale mjere (svinjsko meso, perad, jaja, pčelarstvo, ostali proizvodi životinjskog podrijetla) za 60 milijuna EUR (proračunska stavka 05 02 15 99),

•  nacionalne programe potpore u sektoru vina za 7 milijuna EUR (proračunska stavka 05 02 09 08),

•  mjere skladištenja obranog mlijeka u prahu za 2 milijuna EUR (proračunska stavka 05 02 12 02),

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 59 285,3 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 2. iznosi 981,7 milijuna EUR.

Naslov 3. – Sigurnost i građanstvo

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija / Program

Naziv

Nacrt proračuna za 2018. (uklj. pismo izmjene br. 1/2018)

Proračun za 2018.

Razlika

3.0.11

Kreativna Europa

 

 

3 500 000

15 04 01

Jačanje financijske sposobnosti MSP-ova i malih i vrlo malih organizacija u europskim kulturnim i kreativnim sektorima te poticanje razvoja politika i novih poslovnih modela

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Potprogram Kultura – podupiranje prekograničnih aktivnosti te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Hrana i hrana za životinje

 

 

-6 500 000

17 04 01

Osiguranje boljeg zdravstvenog stanja životinja i veće razine zaštite životinja u Uniji

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Osiguranje pravovremenog otkrivanja organizama štetnih za bilje i njihova iskorjenjivanja

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Osiguranje učinkovite i pouzdane kontrole

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

10 535 000

18 02 04

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europski potporni ured za azil (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

12 650 000

 

Ukupno

 

 

20 185 000

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 3 493,2 milijuna EUR, pri čemu više nema razlike do gornje granice rashoda za naslov 3. te se mobilizira instrument fleksibilnosti u iznosu od 837,2 milijuna EUR.

Naslov 4. – Globalna Europa

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2018., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija / Program

Naziv

Nacrt proračuna za 2018. (uklj. pismo izmjene br. 1/2018)

Proračun za 2018.

Razlika

4.0.1

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Potpora Turskoj – gospodarski, društveni i teritorijalni razvoj i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Potpora Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu(2), Crnoj Gori, Srbiji i bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji – političke reforme i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Potpora Turskoj – političke reforme i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Potpora Turskoj – gospodarski, društveni i teritorijalni razvoj i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Europski instrument za susjedstvo (ENI)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Sredozemne zemlje – Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Istočno partnerstvo – Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Instrument za razvojnu suradnju (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Ljudski razvoj

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ – Doprinos iz instrumenta za razvojnu suradnju (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Instrument za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Suradnja s trećim zemljama radi unapređenja i promicanja Unije i zajedničkih interesa

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

-1 083 000

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Sporazumi o osnovnim proizvodima

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 

 

1 000 000

19 06 01

Aktivnosti informiranja o vanjskim odnosima Unije

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Evaluacija rezultata pomoći Unije te mjere praćenja i revizije

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Koordinacija i promicanje svijesti o pitanjima razvoja

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Ukupno

 

 

-19 183 000

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 9 568,8 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 4. iznosi 256,2 milijuna EUR.

Naslov 5. – Administracija

Odbor za mirenje postigao je dogovor o broju radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija i odobrenim sredstvima koje je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018, uz sljedeće iznimke:

•   dio za Parlament, za koji se odobrava čitanje Parlamenta;

•   dio za Vijeće, za koji se odobrava čitanje Vijeća;

•  Europska služba za vanjsko djelovanje, kojoj se za novouspostavljenu proračunsku stavku 2 2 1 4  Kapacitet strateškog komuniciranja dodjeljuje 800 000 EUR. Cilj je na odgovarajući način osposobiti Europsku službu za vanjsko djelovanje kako bi se stekli alati za strateško komuniciranje, omogućili ugovaranje stručnih usluga u području strateškog komuniciranja, jezični pluralizam u strateškoj komunikaciji te uspostava i održavanje mreže stručnjaka za protudezinformacijsko djelovanje u državama članicama i susjednim zemljama. Proračunska stavka 3 0 0 4 Ostali administrativni rashodi smanjuje se za 800 000 EUR kako bi se zajamčila proračunska neutralnost.

Nadalje, učinak automatskog ažuriranja plaća na proračun za 2018., koje se primjenjuje od 1. srpnja 2017., unesen je u sve dijelove za institucije kako slijedi:

 

u EUR

Parlament

-2 796 000

Vijeće

-948 000

Komisija (uključujući mirovine)

-13 179 600

Sud Europske unije

-868 800

Revizorski sud

-357 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

-193 000

Odbor regija

-146 000

Europski ombudsman

-24 600

Europski nadzornik za zaštitu podataka

-13 459

Europska služba za vanjsko djelovanje

-878 400

Ukupno

-19 404 859

Na kraju, na razini svih institucija utvrđeno je smanjenje od 5 milijuna EUR za rashode povezane sa zgradama, kako slijedi:

 

u EUR

Vijeće

-378 623

Komisija (uključujući mirovine)

-3 637 499

Sud Europske unije

-270 611

Revizorski sud

-96 409

Europski gospodarski i socijalni odbor

-89 461

Odbor regija

-63 393

Europski ombudsman

-7 016

Europski nadzornik za zaštitu podataka

-9 526

Europska služba za vanjsko djelovanje

-447 462

Ukupno

-5 000 000

Slijedom toga i nakon što se u obzir uzmu pilot-projekti i pripremna djelovanja (3,5 milijuna EUR) predloženi u odjeljku 1.2., dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 9 665,5 milijuna EUR, pri čemu ostaje razlika od 362,5 milijuna EUR do gornje granice za rashode u naslovu 5., nakon što se uračuna 318,0 milijuna EUR namijenjenih za prebijanje mobilizacije pričuve za nepredviđene izdatke 2017. godine.

Posebni instrumenti: Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), Pričuva za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Europski fond za prilagodbu globalizaciji i za Pričuvu za pomoć u nuždi utvrđuju se na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018. Pričuva za Fond solidarnosti Europske unije ukida se (proračunski članak 40 02 44).

1.4.  Odobrena sredstva za plaćanje

Ukupna razina odobrenih sredstva za plaćanja u proračunu za 2018. utvrđuje se na razinu iz nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018, uz sljedeće prilagodbe dogovorene u Odboru za mirenje:

1.  Prvo, uzima se u obzir dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za nediferencirane rashode, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanja jednaka razini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. To uključuje dodatno smanjenje poljoprivrednih rashoda u visini od 229,9 milijuna EUR. Kombinirani učinak je smanjenje od  255,3 milijuna EUR;

2.  Odobrena sredstva za plaćanja za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja koje je predložio Parlament utvrđena su na 50 % odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili na razinu koju je predložio Parlament, ako je ona niža. U slučaju produljenja postojećih pilot-projekata ili pripremnih djelovanja, razina odobrenih sredstava za plaćanja jest ona iz nacrta proračuna uvećana za 50 % iznosa povezanih novih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili razina koju je predložio Parlament, ako je ona niža. Kombinirani učinak je povećanje od 50,0 milijuna EUR;

3.  Dogovorene prilagodbe u sljedećim proračunskim linijama posljedica su razvoja u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za diferencirane rashode:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija / Program

Naziv

Nacrt proračuna za 2018. (uklj. pismo izmjene 1/2018)

Proračun za 2018.

Razlika

1.1.14

Europske snage solidarnosti

 

 

-22 501 000

15 05 01

Europske snage solidarnosti

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agencija za europski GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

-900 000

26 02 01

Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

10 535 000

18 02 04

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europski potporni ured za azil (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Potpora Turskoj – gospodarski, društveni i teritorijalni razvoj i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Potpora Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu(3), Crnoj Gori, Srbiji i bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji – političke reforme i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Potpora Turskoj – političke reforme i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Potpora Turskoj – gospodarski, društveni i teritorijalni razvoj i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Europski instrument za susjedstvo (ENI)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Sredozemne zemlje – Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Istočno partnerstvo – Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Instrument za razvojnu suradnju (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Ljudski razvoj

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ – Doprinos iz instrumenta za razvojnu suradnju (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

1 000 000

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 

 

1 500 000

19 06 01

Aktivnosti informiranja o vanjskim odnosima Unije

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Ukupno

 

 

-49 231 555

4.  U sljedećim proračunskim linijama izvršena su dodatna smanjenja odobrenih sredstava za plaćanja:

 

 

 

 

u EUR

Proračunska linija / Program

Naziv

Nacrt proračuna za 2018. (uklj. pismo izmjene 1/2018)

Proračun za 2018.

Razlika

1.2.12

Tranzicijske regije

 

 

-55 000 000

04 02 61

Europski socijalni fond — Tranzicijske regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Tranzicijske regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurentnost (razvijenije regije)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Europski socijalni fond – Razvijenije regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Razvijenije regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Europska teritorijalna suradnja

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Europska teritorijalna suradnja

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Tehnička pomoć

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Operativna tehnička pomoć

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Inovacijske mjere u području održivog urbanog razvoja

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Ukupno

 

 

-240 000 000

1.  Pričuva za Fond solidarnosti Europske unije (proračunski članak 40 02 44) ukida se (-88,0 milijuna EUR).

Razina odobrenih sredstava iznosi time 144 681,0 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje od 582,5 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018.

1.5.  Pričuva

Nema dodatne pričuve u odnosu na onu navedenu u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018, osim za proračunsku stavku 22 02 03 01 Potpora Turskoj – političke reforme i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije, za koju se 70 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 35 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja stavlja u pričuvu do ispunjenja sljedećih uvjeta:

Iznos koji treba osloboditi kada Turska ostvari mjerljiv i dovoljan napredak u područjima vladavine prava, demokracije, ljudskih prava i slobode tiska, u skladu s godišnjim izvješćem Komisije.

Primjedba uz proračunsku stavku 22 02 03 01 mijenja se u skladu s time.

1.6.  Primjedbe uz proračun

Ako nije izričito drugačije navedeno u prethodnim stavcima, amandmani koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće na tekst primjedbi uz proračun dogovoreni su, osim onih na proračunske linije navedene u dvama sljedećim tablicama:

•  Proračunske linije za koje su amandmani koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće odobreni, uz izmjene koje je Komisija predložila u svojem pismu o izvršivosti.

Proračunska linija

Naziv

06 02 01 01

Uklanjanje uskih grla, jačanje interoperabilnosti željeznice, uspostava veza koje nedostaju i poboljšavanje prekograničnih dionica

09 05 01

Potprogram MEDIA – transnacionalno i internacionalno djelovanje te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

18 04 01 01

Europa za građane – Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije

21 02 07 03

Ljudski razvoj

22 02 03 02

Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

•  Proračunske linije za koje su odobrene primjedbe uz proračun u obliku predloženom u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2018 i ažuriranjem EFJP-a.

Proračunska linija

Naziv

02 02 01

Promicanje poduzetništva i poboljšanje konkurentnosti poduzeća iz Unije te njihova pristupa tržištima

02 03 04

Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem

05 02 08 03

Operativni fondovi za proizvođačke organizacije

05 03 01 01

Program jedinstvenih plaćanja

05 03 01 10

Program osnovnih plaćanja

05 04 60 01

Promicanje održivog ruralnog razvoja i teritorijalno i ekološki uravnoteženijeg poljoprivrednog sektora Unije, inovativnijeg i povoljnijeg za klimu

08 02 02 02

Jačanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanje i inovacije

09 05 05

Multimedijska djelovanja

13 03 61

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Tranzicijske regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

13 03 62

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Razvijenije regije – Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

13 06 01

Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

18 02 01 02

Sprječavanje i suzbijanje prekograničnog organiziranog kriminala i bolje upravljanje rizicima i krizom povezanima sa sigurnosti

18 03 01 01

Jačanje i razvoj zajedničkog europskog sustava azila te unaprjeđenje solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama

21 04 01

Unaprjeđenje poštovanja i uvažavanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te potpora demokratskim reformama

23 02 01

Pružanje brze i učinkovite humanitarne pomoći i pomoći u hrani na temelju potreba

33 02 07

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

To se utvrđuje pod pretpostavkom da se amandmanima koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili narušiti administrativna nezavisnost institucija te pod pretpostavkom da se djelovanje može pokriti dostupnim resursima.

1.7.  Nove proračunske linije

Proračunska nomenklatura koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2018 je prihvaćena, s time da su uključeni i:

•   novi pilot-projekti i pripremna djelovanja predloženi u odjeljku 1.2; i

•  nova proračunske stavke 2 2 1 4 u dijelu za Europsku službu za vanjsko djelovanja predložena u odjeljku 1.3.

2.  Proračun za 2017.

Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 6/2017 odobrava se u obliku koji je predložila Komisija.

3.  Izjave

3.1.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanje

Europski parlament i Vijeće podsjećaju na potrebu da se s ciljem provedbe osigura uredno odvijanje plaćanja u odnosu na odobrena sredstva za preuzimanje obveza kako bi se izbjegla svaka neuobičajena razina neplaćenih računa na kraju godine.

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da i dalje pomno i aktivno prati provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. S tim ciljem pozivaju Komisiju da pravodobno predstavi ažurirane brojčane podatke o stanju provedbe i procjene u vezi sa zahtjevima za odobrena sredstva za plaćanje u 2018.

Vijeće i Europski parlament na vrijeme će donijeti sve potrebne odluke u vezi s opravdanim potrebama kako bi se spriječilo gomilanje pretjeranog iznosa neplaćenih računa i osiguralo da se zahtjevi za plaćanja pravodobno podmire.

3.2.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća(4) i Komisije o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da je smanjenje nezaposlenosti, a posebno nezaposlenosti mladih, i dalje važan zajednički politički prioritet te stoga potvrđuju svoju odlučnost da na najbolji mogući način iskoriste dostupna proračunska sredstva za rješavanje tog pitanja, posebno putem Inicijative za zapošljavanje mladih.

Stoga pozdravljaju povećanje iznosa dodijeljenog toj inicijativi u 2018. Međutim, od ključne važnosti nije samo osigurati odgovarajuće financiranje iz proračuna EU-a, nego i istodobno uspostaviti prikladne postupke za njegovu učinkovitu provedbu.

U tom smislu potrebna je učinkovita suradnja između Parlamenta, Vijeća i Komisije kako bi se osigurao najveći mogući učinak donesenih mjera.

Stoga se Vijeće i Europski parlament obvezuju da će kao prioritetno pitanje razmotriti izmjenu Uredbe o zajedničkim odredbama koja je potrebna do donošenja proračuna za 2018.

Komisija će olakšati brzo odobravanje izmjena u programima za provedbu Inicijative za zapošljavanje mladih.

3.3.  Jednostrana izjava Komisije o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Smanjenje nezaposlenosti mladih i dalje je važan politički prioritet. Komisija se obvezuje da će pomno pratiti razvoj provedbe Inicijative za zapošljavanje mladih. Ako se razvoj te inicijative ubrza i ako sposobnost apsorpcije omogući povećanje, Komisija će predložiti povećanje sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih izmjenom proračuna koja se financira iz ukupnih razlika za obveze u skladu s člankom 14. Uredbe o VFO-u.

U tom slučaju Komisija očekuje da Vijeće i Europski parlament brzo obrade svaki takav nacrt izmjene proračuna.

3.4.  Jednostrana izjava Vijeća o smanjenju broja zaposlenika za 5 %

Vijeće podsjeća na to da je godina s krajnjim rokom za potpunu provedbu smanjenja broja zaposlenika za 5 % bila 2017. Međutim, budući da nisu sve institucije, tijela i agencije ispunile taj cilj smanjenja, Vijeće poziva na nastavak napora u 2018. kako bi se ispunio dogovor.

Ključno je da sve institucije, tijela i agencije provedu cilj smanjenja broja zaposlenika za 5 % te da ih se prati do njegova potpunog ostvarenja. S obzirom na navedeno Vijeće poziva Komisiju da nastavi s procjenom ishoda tog postupka kako bi se izvukle pouke za budućnost.

(1)

  SL L 50, 28.2.2017., str. 57.

(2)

  Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu te je u skladu s Rezolucijom Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244(1999) i Mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

(3)

  Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu te je u skladu s Rezolucijom Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244(1999) i Mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

(4)

Ujedinjena Kraljevina ne podržava ovu izjavu.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.

Referentni dokumenti

00000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2044(BUD)

Predsjednik izaslanstva: Predsjednik

Antonio Tajani

Nadležni odbor

  Predsjednik

 

BUDGJean Arthuis

 

Izvjestitelj(i)

Siegfried Mureşan

Richard Ashworth

Pregledani nacrti akta

COM(2017)0400, COM(2017)0615

Stajalište Vijeća

  Datum usvajanja

 

  Datum objave na plenarnoj sjednici

11815/2017 – C8-0313/201704.9.2017

 

13.9.2017

Datum stajališta EP-a

25.10.2017

P8_TA(2017)0408

Datum pisma Vijeća o neprihvaćanju amandmana Europskog parlamenta

25.10.2017

Sastanci Odbora za mirenje

06.11.2017

17.11.2017

 

 

Datum usvajanja u izaslanstvu Parlamenta u skladu s člankom 314. stavkom 5. UFEU-a

18.11.2017

Nazočni zastupnici

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Joachim Zeller, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Datum sporazuma u Odboru za mirenje

18.11.2017

Datum odluke supredsjednika o prihvaćanju zajedničkog nacrta i njegovom prosljeđivanju Europskom parlamentu i Vijeću

18.11.2017

Datum podnošenja

21.11.2017

Pravna napomena