Procedūra : 2017/2044(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0359/2017

Pateikti tekstai :

A8-0359/2017

Debatai :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Balsavimas :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0458

PRANEŠIMAS     
PDF 952kWORD 79k
21.11.2017
PE 613.567v01-00 A8-0359/2017

dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą

(00000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2044(BUD))

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete

Pranešėjai: Siegfried Mureşan (III skirsnis. Komisija)

Richard Ashworth (kiti skirsniai)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą

(00000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2044(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrą projektą, kurį patvirtino Taikinimo komitetas, ir su juo susijusius Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimus (00000/2017 – C8-0000/2017),

–  atsižvelgdamas į 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija priėmė 2017 m. birželio 29 d. (COM(2017) 0400),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 4 d. Tarybos priimtą poziciją dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, kuri 2017 m. rugsėjo 13 d. buvo perduota Parlamentui (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  atsižvelgdamas į 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2017, kurį Komisija pateikė spalio 16 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(1) ir joje pateiktus biudžeto pakeitimus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą (2014/335/ES, Euratomas) dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, EURATOM) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Parlamento delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A8-0359/2017),

1.  pritaria bendram projektui, dėl kurio susitarė Taikinimo komitetas ir kurį sudaro visi toliau nurodyti dokumentai:

–  biudžeto eilučių, kurios nebuvo pakeistos, palyginti su biudžeto projektu arba Tarybos pozicija, sąrašas;

–  suvestinės sumos pagal finansinės programos išlaidų kategorijas;

–  pagal kiekvieną eilutę nurodomos visų biudžeto punktų sumos;

–  konsoliduotas dokumentas, kuriame nurodomos visų eilučių, pakeistų per taikinimą, sumos ir galutinis tekstas;

2.  patvirtina prie šios rezoliucijos pridėtus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrus pareiškimus;

3.  atsižvelgia į Komisijos ir Tarybos vienašalius pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms bei nacionaliniams parlamentams.

(1)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2017)0408.

(2)

OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(5)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

2017 m. lapkričio 18 d.

GALUTINIS2018 m. biudžetas.

Bendrų išvadų elementai

Šios bendros išvados apima šiuos skirsnius:

1.  2018 m. biudžetas

2.  2017 m. biudžetas. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektas

3.  Pareiškimai

Apibendrinamoji apžvalga

A.  2018 m. biudžetas

Atsižvelgiant į bendrų išvadų elementus:

–  2018 m. biudžete numatyta bendra įsipareigojimų asignavimų suma – 160 113,5 mln. EUR. Taigi 2018 m. iki DFP viršutinės ribos lieka 1 600,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų marža.

–  2018 m. biudžete numatyta bendra mokėjimų asignavimų suma – 144 681,0 mln. EUR.

–  2018 m. pagal lankstumo priemonę mobilizuojama 837,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma 3 išlaidų kategorijai „Saugumas ir pilietybė“ .

–  Bendrosios įsipareigojimų maržos 1 113,7 mln. EUR suma panaudojama 1a išlaidų kategorijai „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“ ir 1b išlaidų kategorijai „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“.

–  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/344 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m.(1) bus iš dalies pakeistas siekiant pakoreguoti kompensavimo tvarką ir sumažinti sumą, kompensuojamą 2018 m. pagal 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“, nuo 570 mln. EUR iki 318 mln. EUR ir atitinkamai numatyti 252 mln. EUR kompensavimo sumą pagal tą pačią kategoriją 2020 m.

–  Komisijos skaičiavimu, 2018 m. mokėjimų asignavimai, susiję su lėšų pagal lankstumo priemonę mobilizavimu 2014, 2016, 2017 ir 2018 m., siekia 678,3 mln. EUR.

B.  2017 m. biudžetas

Atsižvelgiant į bendrų išvadų elementus, priimtas Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektas, kaip pasiūlė Komisija.

1.  2018 m. biudžetas

1.1.  Biudžeto eilutės, dėl kurių nebediskutuojama

Jei toliau šiose išvadose nenurodoma kitaip, visos biudžeto eilutės, kurių nei Taryba, nei Parlamentas nekeitė ir kurių Tarybos pakeitimams Parlamentas pritarė per atitinkamą jų svarstymą, laikomos patvirtintomis.

Atsižvelgiant į kitas biudžeto eilutes, Taikinimo komitetas susitarė dėl išvadų, pateiktų tolesniuose 1.2–1.7 skirsniuose.

1.2.  Horizontalieji klausimai

Decentralizuotos agentūros

ES įnašas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai ir pareigybių skaičius) visoms decentralizuotoms agentūroms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, išskyrus:

•  pagal 3 išlaidų kategoriją

o  Europos policijos biurą (EUROPOLAS, biudžeto straipsnis 18 02 04), kuriam skirta 10 papildomų pareigybių ir įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai padidinti 3 690 000 EUR suma;

o  Europos prieglobsčio paramos biurą (EASO, biudžeto straipsnis 18 03 02), kuriam skiriami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai padidinti 5 000 000 EUR suma;

o  Europos teisminio bendradarbiavimo padalinį (EUROJUSTAS, biudžeto straipsnis 33 03 04), kuriam skirtos 5 papildomos pareigybės ir įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai padidinti 1 845 000 EUR suma;

•  pagal 1a išlaidų kategoriją

o  Europos GNSS agentūrą (GSA, biudžeto straipsnis 02 05 11), kuriai skiriamos 5 papildomos pareigybės ir įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai padidinti 345 000 EUR suma;

o  Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (ESMA, biudžeto straipsnis 12 02 06), kuriai skiriamų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma ir pareigybių skaičius sumažinti iki biudžeto projekte numatyto lygio.

Vykdomosios įstaigos

ES įnašas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai ir pareigybių skaičius) vykdomosioms įstaigoms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė 2018 m. biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomuoju raštu Nr. 1/2018.

Bandomieji projektai / parengiamieji veiksmai

Susitarta dėl išsamaus 87 bandomųjų projektų / parengiamųjų veiksmų (BP/PV) rinkinio – iš viso 100,0 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumos, kaip siūlė Parlamentas, papildant Komisijos 2018 m. biudžeto projekte pasiūlytus parengiamuosius veiksmus.

Kai bandomajam projektui ar parengiamajam veiksmui taikomas egzistuojantis teisinis pagrindas, Komisija gali pasiūlyti asignavimus perkelti atitinkamam teisiniam pagrindui siekiant palengvinti to veiksmo įgyvendinimą.

Pagal šį rinkinį visapusiškai atsižvelgiama į Finansiniame reglamente bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams nustatytas viršutines ribas.

1.3.  Finansinės programos išlaidų kategorijos. Įsipareigojimų asignavimai

Atsižvelgęs į minėtąsias išvadas dėl biudžeto eilučių, dėl kurių nebediskutuojama, dėl agentūrų, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, Taikinimo komitetas susitarė dėl šių klausimų:

1a išlaidų kategorija. Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

Įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, bet įtraukus patikslinimus, dėl kurių susitarta Taikinimo komitete ir kurie pateikti toliau nurodytoje lentelėje:

 

 

 

 

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2018 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2018 m. biudžetas

Skirtumas

1.1.11

Europos palydovinės navigacijos programos (EGNOS ir „Galileo“)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Globalios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ir paslaugų („Galileo“) kūrimas ir teikimas iki 2020 m.

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Palydovinių paslaugų teikimas GPS veikimui gerinti siekiant ne vėliau kaip 2020 m. palaipsniui aprėpti visą Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) regioną (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Kosminės erdvės stebėjimu ir in situ duomenimis paremtų operatyvinių paslaugų teikimas („Copernicus“)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Savarankiškų Sąjungos Žemės stebėjimo pajėgumų kūrimas („Copernicus“)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Europos solidarumo korpusas

 

 

-30 000 000

15 05 01

Europos solidarumo korpusas

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Programa „Horizontas 2020“

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Pirmavimas kosmoso srityje

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų didinimas

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Išteklius bei aplinką tausojančios, saugios ir integruotos Europos transporto sistemos sukūrimas

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

MVĮ priemonė

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Pirmavimas informacinių ir ryšių technologijų srityje

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Programa „Marie Skłodowska-Curie veiksmai“ — Naujų gebėjimų, žinių ir inovacijų kūrimas, plėtojimas ir perdavimas

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Muitinė, „Fiscalis“ ir kova su sukčiavimu

 

 

-1 365 232

14 02 01

Muitų sąjungos veikimo ir modernizavimo rėmimas

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Tinkamo mokesčių sistemos veikimo gerinimas

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) – Energetika

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Sąjungos įnašas finansinėms priemonėms, kuriomis kuriama privačioms investicijoms į energetikos projektus palankesnė aplinka

19 773 000

0

-19 773 000

1.1. DA

Decentralizuotos agentūros

 

 

-3 965 555

02 05 11

Europos GNSS agentūra

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1. KT.

Kiti veiksmai ir programos

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Parama CEN, CENELEC ir ETSI vykdomai standartizavimo veiklai

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Viešųjų tiekimo, rangos ir paslaugų sutarčių sudarymo ir paskelbimo tvarka

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Kokybiškos statistinės informacijos teikimas, naujų Europos statistikos rengimo metodų įgyvendinimas ir partnerystės Europos statistikos sistemoje stiprinimas

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1. BPPV

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

 

 

51 650 000

1.1. SPEC.

Pagal Komisijos prerogatyvas ir Komisijai suteiktas specialiąsias kompetencijas finansuojami veiksmai

 

 

-2 900 000

01 02 01

Ekonominės ir pinigų sąjungos, įskaitant eurą, koordinavimas ir priežiūra ir susijęs komunikavimas

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Darbo santykiai ir socialinis dialogas

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Veiksmai, kuriais remiama Europos transporto politika ir keleivių teisės, įskaitant komunikacijos veiklą

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Iš viso

 

 

155 840 213

Taigi įsipareigojimų asignavimų lygis, dėl kurio susitarta, siekia 22 001,5 mln. EUR, nepaliekant maržos iki 1a išlaidų kategorijos 21 239 mln. EUR viršutinės išlaidų ribos ir panaudojant 762,5 mln. EUR sumą iš bendrosios įsipareigojimų maržos.

1b išlaidų kategorija. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

Įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, bet įtraukus patikslinimą, dėl kurio susitarta Taikinimo komitete ir kuris pateiktas toliau nurodytoje lentelėje:

 

 

 

 

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2018 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2018 m. biudžetas

Skirtumas

1.2.5

Jaunimo užimtumo iniciatyva (specialus papildomas asignavimas)

 

 

116 666 667

04 02 64

Jaunimo užimtumo iniciatyva

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2. BPPV

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

 

 

7 700 000

 

Iš viso

 

 

124 366 667

Dėl to įsipareigojimų asignavimų lygis, dėl kurio susitarta, siekia 55 532,2 mln. EUR, nepaliekant maržos iki 1b išlaidų kategorijos 55 181 mln. EUR viršutinės išlaidų ribos ir panaudojant 351,2 mln. EUR sumą iš bendrosios įsipareigojimų maržos.

2 išlaidų kategorija. Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

Įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, bet įtraukus patikslinimus, dėl kurių susitarta Taikinimo komitete ir kurie pateikti toliau nurodytoje lentelėje:

 

 

 

 

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2018 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2018 m. biudžetas

Skirtumas

2.0.10

Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Bazinės išmokos sistema (BIS)

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0. BPPV

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

 

 

15 600 000

 

Iš viso

 

 

-214 300 000

Įsipareigojimų asignavimų sumažinimas visapusiškai susijęs su turimomis didesnėmis asignuotosiomis įplaukomis, kurios gautos dėl 2017 m. spalio 31 d. EŽŪGF perviršio ir kuriomis bus patenkinti visi sektoriaus poreikiai, kaip patikslinta Taisomajame rašte Nr. 1/2018. Atsižvelgiant į šiuos atnaujintus poreikius, Taisomajame rašte Nr. 1/2018 padidinami mokėjimai:

•  jauniesiems ūkininkams 34 mln. EUR suma (biudžeto punktas 05 03 01 13),

•  klimatui ir aplinkai naudingai žemės ūkio praktikai 95 mln. EUR suma (biudžeto punktas 05 03 01 11),

•  kitoms priemonėms (kiauliena, paukštiena, kiaušiniai, bitininkystė ir kiti gyvūninės kilmės produktai) 60 mln. EUR suma (biudžeto punktas 05 02 15 99),

•  nacionalinėms vyno sektoriaus paramos programoms 7 mln. EUR suma (biudžeto punktas 05 02 09 08) ir

•  nugriebto pieno miltelių sandėliavimo priemonėms 2 mln. EUR suma (biudžeto punktas 05 02 12 02).

Taigi įsipareigojimų asignavimų lygis, dėl kurio susitarta, siekia 59 285,3 mln. EUR ir iki 2 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos lieka 981,7 mln. EUR marža.

3 išlaidų kategorija. Saugumas ir pilietybė

Įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, bet įtraukus patikslinimus, dėl kurių susitarta Taikinimo komitete ir kurie pateikti toliau nurodytoje lentelėje:

 

 

 

 

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2018 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2018 m. biudžetas

Skirtumas

3.0.11

„Kūrybiška Europa“

 

 

3 500 000

15 04 01

Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir mažų ir labai mažų organizacijų finansinio pajėgumo stiprinimas ir politikos formavimo bei naujų verslo modelių skatinimas

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos bei mobilumo skatinimas

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Maistas ir pašarai

 

 

-6 500 000

17 04 01

Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje užtikrinimas

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Savalaikio augalams kenksmingų organizmų aptikimo ir išnaikinimo užtikrinimas

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Veiksmingos, efektyvios ir patikimos kontrolės užtikrinimas

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0. DA

Decentralizuotos agentūros

 

 

10 535 000

18 02 04

Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0. BPPV

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

 

 

12 650 000

 

Iš viso

 

 

20 185 000

Taigi įsipareigojimų asignavimų lygis, dėl kurio susitarta, siekia 3 493,2 mln. EUR, nepaliekant maržos iki 3 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos ir mobilizuojant 837,2 mln. EUR sumą pagal lankstumo priemonę.

4 išlaidų kategorija. Europos vaidmuo pasaulyje

Įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, bet įtraukus patikslinimus, dėl kurių susitarta Taikinimo komitete ir kurie pateikti toliau nurodytoje lentelėje:

 

 

 

 

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2018 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2018 m. biudžetas

Skirtumas

4.0.1

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Parama Turkijai — Ekonominis, socialinis ir teritorinis vystymasis ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo(2), Juodkalnijos, Serbijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos rėmimas — Politinės reformos ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Parama Turkijai — Politinės reformos ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Parama Turkijai — Ekonominis, socialinis ir teritorinis vystymasis ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Europos kaimynystės priemonė (EKP)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Žmogaus socialinė raida

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

„Erasmus+“ — Įnašas pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė

 

 

-3 000 000

19 05 01

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis siekiant stiprinti ir remti Sąjungos ir abipusius interesus

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0. KT.

Kiti veiksmai ir programos

 

 

-1 083 000

13 07 01

Finansinė parama, skirta Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Susitarimai dėl prekių

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0. BPPV

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

 

 

8 900 000

4.0. SPEC.

Pagal Komisijos prerogatyvas ir Komisijai suteiktas specialiąsias kompetencijas finansuojami veiksmai

 

 

1 000 000

19 06 01

Informavimas apie Sąjungos išorės santykius

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Sąjungos pagalbos rezultatų įvertinimas, tolesnės priemonės ir auditas

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Vystymosi srities koordinavimas ir žinių apie šią sritį skatinimas

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Iš viso

 

 

-19 183 000

Taigi įsipareigojimų asignavimų lygis, dėl kurio susitarta, siekia 9 568,8 mln. EUR ir iki 4 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos lieka 256,2 mln. EUR marža.

5 išlaidų kategorija. Administravimas

Taikinimo komitetas pritarė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, nurodytam pareigybių skaičiui, numatytam institucijų etatų planuose, ir Komisijos pasiūlytiems asignavimams, išskyrus:

•  Parlamento skirsnį, kurio svarstymas patvirtintas;

•  Tarybos skirsnį, kurio svarstymas patvirtintas;

•  Europos išorės veiksmų tarnybą, kuriai skiriama 800 000 EUR pagal naujai sukurtą biudžeto punktą 2 2 1 4 „Strateginės komunikacijos pajėgumai“. Šiuo asignavimu siekiama suteikti tinkamų išteklių Europos išorės veiksmų tarnybai, kad būtų finansuojamos strateginės komunikacijos priemonės, sudaromos sutartys su strateginės komunikacijos ekspertais, remiama strateginės komunikacijos produktų daugiakalbystė ir kuriamas ir palaikomas kovos su dezinformacija specialistų tinklas valstybėse narėse bei kaimyninėse šalyse. Lėšos pagal biudžeto punktą 3 0 0 4 „Kitos administracinės išlaidos“ sumažinamos 800 000 EUR suma siekiant užtikrinti neutralų poveikį biudžetui.

Be to, automatinio darbo užmokesčio atnaujinimo, taikytino nuo 2017 m. liepos 1 d., poveikis 2018 m. biudžetui integruojamas į visus institucijų skyrius:

 

EUR

Parlamentas

-2 796 000

Taryba

-948 000

Komisija (įskaitant pensijas)

-13 179 600

Teisingumo Teismas

-868 800

Audito Rūmai

-357 000

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

-193 000

Regionų komitetas

-146 000

Ombudsmenas

-24 600

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

-13 459

Europos išorės veiksmų tarnyba

-878 400

Iš viso

-19 404 859

Galiausiai, nustatytas papildomas 5 mln. EUR išlaidų, susijusių su pastatais, sumažinimas visose institucijose:

 

EUR

Taryba

-378 623

Komisija (įskaitant pensijas)

-3 637 499

Teisingumo Teismas

-270 611

Audito Rūmai

-96 409

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

-89 461

Regionų komitetas

-63 393

Ombudsmenas

-7 016

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

-9 526

Europos išorės veiksmų tarnyba

-447 462

Iš viso

-5 000 000

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus (3,5 mln. EUR), pasiūlytus minėtame 1.2 skirsnyje, įsipareigojimų asignavimų lygis, dėl kurio susitarta, siekia 9 665,5 mln. EUR ir iki 5 išlaidų kategorijos viršutinės išlaidų ribos lieka 362,5 mln. EUR marža po to, kai panaudojama 318,0 mln. EUR maržos suma siekiant kompensuoti pagal nenumatytų atvejų rezervą 2017 m. mobilizuotas lėšas.

Specialios priemonės: EGF, neatidėliotinos pagalbos rezervas ir Europos Sąjungos solidarumo fondas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui (EGF) ir neatidėliotinos pagalbos rezervui numatyti įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį pasiūlė Komisija biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomuoju raštu Nr. 1/2018. Europos Sąjungos solidarumo fondo rezervas išbraukiamas (biudžeto straipsnis 40 02 44).

1.4.  Mokėjimų asignavimai

Bendras mokėjimų asignavimų lygis 2018 m. biudžete yra toks, koks nustatytas biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, įtraukus šiuos patikslinimus, dėl kurių susitarta Taikinimo komitete:

1.  visų pirma, atsižvelgiama į sutartą nediferencijuotosioms išlaidoms skirtų įsipareigojimų asignavimų, kurių mokėjimų asignavimų lygis prilygsta įsipareigojimų asignavimų lygiui, sumą. Tai apima papildomą žemės ūkio išlaidų sumažinimą 229,9 mln.EUR suma. Bendras poveikis – 255,3 mln. EUR sumažinimas;

2.  nustatoma, kad mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams, kuriuos pasiūlė Parlamentas, siekia 50 proc. atitinkamų įsipareigojimų asignavimų arba Parlamento pasiūlytą lygį, jei jis mažesnis. Tuo atveju, kai vykdomi bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai pratęsiami, mokėjimų asignavimų lygis yra toks, koks apibrėžtas biudžeto projekte prie jo pridedant 50 proc. atitinkamų naujų įsipareigojimų asignavimų, arba Parlamento pasiūlytas lygis, jei jis mažesnis. Bendras poveikis – 50,0 mln. EUR padidinimas;

3.  dėl toliau nurodytų biudžeto eilučių patikslinimų susitarta atsižvelgiant į įsipareigojimų asignavimų, susijusių su diferencijuotomis išlaidomis, raidą:

 

 

 

 

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2018 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2018 m. biudžetas

Skirtumas

1.1.14

Europos solidarumo korpusas

 

 

-22 501 000

15 05 01

Europos solidarumo korpusas

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1. DA

Decentralizuotos agentūros

 

 

-3 965 555

02 05 11

Europos GNSS agentūra

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1. KT.

Kiti veiksmai ir programos

 

 

-900 000

26 02 01

Viešųjų tiekimo, rangos ir paslaugų sutarčių sudarymo ir paskelbimo tvarka

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0. DA

Decentralizuotos agentūros

 

 

10 535 000

18 02 04

Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Parama Turkijai — Ekonominis, socialinis ir teritorinis vystymasis ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo(3), Juodkalnijos, Serbijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos rėmimas — Politinės reformos ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Parama Turkijai — Politinės reformos ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Parama Turkijai — Ekonominis, socialinis ir teritorinis vystymasis ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Europos kaimynystės priemonė (EKP)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Žmogaus socialinė raida

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

„Erasmus+“ — Įnašas pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0. KT.

Kiti veiksmai ir programos

 

 

1 000 000

13 07 01

Finansinė parama, skirta Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0. SPEC.

Pagal Komisijos prerogatyvas ir Komisijai suteiktas specialiąsias kompetencijas finansuojami veiksmai

 

 

1 500 000

19 06 01

Informavimas apie Sąjungos išorės santykius

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Iš viso

 

 

-49 231 555

4.  Mokėjimų asignavimai papildomai sumažinami šiose biudžeto eilutėse:

 

 

 

 

EUR

Biudžeto eilutė / programa

Pavadinimas

2018 m. BP (įsk. TR Nr. 1)

2018 m. biudžetas

Skirtumas

1.2.12

Pereinamojo laikotarpio regionai

 

 

-55 000 000

04 02 61

Europos socialinis fondas – Pereinamojo laikotarpio regionai – Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Pereinamojo laikotarpio regionai – Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurencingumas (labiau išsivystę regionai)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Europos socialinis fondas – Labiau išsivystę regionai – Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Labiau išsivystę regionai – Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Europos teritorinis bendradarbiavimas

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Europos teritorinis bendradarbiavimas

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Techninė pagalba

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Techninė parama veiklai

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Novatoriški tvarios miestų plėtros veiksmai

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Iš viso

 

 

-240 000 000

1.  Europos Sąjungos solidarumo fondo rezervas (biudžeto straipsnis 40 02 44) išbraukiamas (-88,0 mln. EUR).

Šiais veiksmais bus užtikrinta 144 681,0 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, sumažinant lėšas 582,5 mln. EUR suma, palyginti su biudžeto projektu, iš dalies pakeistu Taisomuoju raštu Nr. 1/2018.

1.5.  Rezervas

Nenumatyta jokių kitų papildomų rezervų nei tie, kurie numatyti biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, išskyrus pagal biudžeto punktą 22 02 03 01 „Parama Turkijai — Politinės reformos ir susijęs laipsniškas teisės aktų derinimas su Sąjungos acquis“, kurio 70 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 35 000 000 EUR mokėjimų asignavimų perkeliama į rezervą, kol bus įvykdyta ši sąlyga:

Suma, kurią bus leista panaudoti, kai, remiantis Komisijos metine ataskaita, Turkija bus padariusi apčiuopiamą pakankamą pažangą teisinės valstybės, demokratijos, žmogaus teisių ir spaudos laisvės srityse“.

Atitinkamai pakeičiama biudžeto punkto 22 02 03 01 biudžeto pastaba.

1.6.  Biudžeto pastabos

Jeigu ankstesnėse dalyse konkrečiai nenurodyta kitaip, Europos Parlamento arba Tarybos pakeitimai, padaryti biudžeto pastabų tekste, patvirtinami, išskyrus tolesnėse dviejose lentelėse nurodytų biudžeto eilučių pastabas.

•  Biudžeto eilutės, kurių Europos Parlamento atlikti pakeitimai yra patvirtinti su pakeitimu, kurį Komisija pasiūlė savo rašte dėl įgyvendinamumo.

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

06 02 01 01

Kliūčių šalinimas, geležinkelių sąveikumo didinimas, trūkstamų jungčių sukūrimas ir tarpvalstybinių atkarpų patobulinimas

09 05 01

Paprogramė MEDIA — Veikla tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu bei tarpvalstybinės sklaidos ir mobilumo skatinimas

18 04 01 01

Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas

21 02 07 03

Žmogaus socialinė raida

22 02 03 02

Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir susijusio laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

•  Biudžeto eilutės, kurių atitinkamos biudžeto pastabos, kaip pasiūlyta biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018 ir EŽŪGF atnaujinimu, yra patvirtintos.

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

02 02 01

Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į rinką didinimas

02 03 04

Vidaus rinkos valdymo priemonės

05 02 08 03

Gamintojų organizacijų veiklos išlaidos

05 03 01 01

Bendrosios išmokos schema (BIS)

05 03 01 10

Bazinės išmokos sistema (BIS)

05 04 60 01

Tvarios kaimo plėtros ir teritorijos bei aplinkos požiūriu darnesnio, klimatui palankesnio, novatoriškesnio Sąjungos žemės ūkio sektoriaus skatinimas

08 02 02 02

Galimybių gauti rizikos kapitalą siekiant investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinimas

09 05 05

Žiniasklaidos veiksmai

13 03 61

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Pereinamojo laikotarpio regionai – Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

13 03 62

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Labiau išsivystę regionai – Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

13 06 01

Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika

18 02 01 02

Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas

18 03 01 01

Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimas ir plėtojimas ir valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimas

21 04 01

Pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms didinimas, jų laikymosi skatinimas ir demokratinių reformų rėmimas

23 02 01

Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos maisto srityje teikimas

33 02 07

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Šiuo atveju reikia suprasti, kad Europos Parlamento arba Tarybos atliekamais pakeitimais negali būti iš dalies pakeistas galiojantis teisinis pagrindas arba išplėsta jo taikymo sritis ar pažeistas institucijų administracinis savarankiškumas ir kad veiksmas gali būti finansuojamas turimais ištekliais.

1.7.  Naujos biudžeto eilutės

Pritariama biudžeto nomenklatūrai, kurią Komisija pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2018, įskaitant:

•  naujus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, pasiūlytus pirmiau išdėstytame 1.2 skirsnyje, ir

•  naują Europos išorės veiksmų tarnybos skirsnio biudžeto punktą 2 2 1 4, pasiūlytą pirmiau išdėstytame 1.3 skirsnyje.

2.  2017 m. biudžetas

Patvirtintas Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektas, kaip pasiūlė Komisija.

3.  Pareiškimai

3.1.  Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl mokėjimų asignavimų

Europos Parlamentas ir Taryba primena, kad, atsižvelgiant į vykdymą, reikia užtikrinti reguliarią pažangą vykdant mokėjimus, lyginant su asignavimais įsipareigojimams, kad būtų išvengta neįprastai daug metų pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų.

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją toliau atidžiai ir aktyviai stebėti 2014–2020 m. programų įgyvendinimą. Šiuo tikslu jie prašo Komisijos laiku pateikti naujausius duomenis apie įgyvendinimo padėtį ir mokėjimų asignavimų reikalavimų sąmatas 2018 m.

Taryba ir Europos Parlamentas laiku priims visus būtinus sprendimus tinkamai pagrįstiems poreikiams patenkinti, kad būtų išvengta pernelyg didelio neapmokėtų sąskaitų susikaupimo ir būtų užtikrinta, kad mokėjimo prašymai būtų tinkamai kompensuojami.

3.2.  Bendras Europos Parlamento, Tarybos(4) ir Komisijos pareiškimas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos

Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad nedarbo, ypač jaunimo nedarbo, mažinimas tebėra vienas iš svarbiausių bendrų politinių prioritetų, ir šiuo tikslu dar kartą patvirtina savo ryžtą kuo veiksmingiau panaudoti turimus biudžeto išteklius šiai problemai spręsti, visų pirma įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

Todėl jie palankiai vertina tai, kad padidinta šiai iniciatyvai 2018 m. skirta suma. Tačiau būtina ne tik užtikrinti tinkamą finansavimą ES biudžete, bet ir tuo pat metu įdiegti tinkamas procedūras veiksmingam priemonių įgyvendinimui.

Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti kuo didesnį galimą priimtų priemonių poveikį, būtinas veiksmingas Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimas.

Todėl Taryba ir Europos Parlamentas įsipareigoja pirmumo tvarka apsvarstyti Bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimą, kurį reikia padaryti priimant 2018 m. biudžetą.

Komisija turi sudaryti palankesnes sąlygas greitam programų, skirtų JUI įgyvendinimui, pakeitimų patvirtinimui.

3.3.  Vienašalis Komisijos pareiškimas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos

Jaunimo nedarbo mažinimas tebėra vienas iš itin svarbių politinių prioritetų. Komisija įsipareigoja atidžiai stebėti Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) įgyvendinimo tendenciją. Jei paspartės šios iniciatyvos įgyvendinimo tendencija ir dėl gebėjimo panaudoti lėšas bus galima jas padidinti, Komisija pasiūlys padidinti JUI finansavimą parengdama taisomąjį biudžetą; šis padidinimas bus finansuojamas pagal bendrąją įsipareigojimų maržą, vadovaujantis DFP reglamento 14 straipsniu.

Tokiu atveju Komisija tikisi, kad Taryba ir Europos Parlamentas skubiai išnagrinės tokį taisomojo biudžeto projektą.

3.4.  Vienašalis Tarybos pareiškimas dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 %

Taryba primena, kad nustatyto tikslo 5 % sumažinti darbuotojų skaičių galutinio įgyvendinimo metai – 2017 m. Tačiau, kadangi ne visos institucijos, įstaigos ir agentūros įgyvendino sumažinimo tikslą, Taryba ragina toliau dėti pastangas 2018 m., kad būtų įvykdytas susitarimas.

Labai svarbu, kad visos institucijos, įstaigos ir agentūros įgyvendintų tikslą 5 % sumažinti darbuotojų skaičių, ir labai svarbu iki galo vykdyti šio tikslo įgyvendinimo stebėseną. Atsižvelgdama į tai, Taryba prašo Komisijos tęsti šio proceso rezultatų vertinimą, kad būtų sukaupta patirtis ateičiai.

(1)

  OL L 50, 2017 2 28, p. 57.

(2)

  Šis paskyrimas neturi poveikio pozicijai dėl statuso ir atitinka Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244(1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės.

(3)

  Šis paskyrimas neturi poveikio pozicijai dėl statuso ir atitinka Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244(1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės.

(4)

  Jungtinė Karalystė nepritaria šiam pareiškimui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas

Nuorodos

00000/2017 – C8-0000/2017 – 2017/2044(BUD)

Delegacijos pirmininkas (-ai): Pirmininkas

Antonio Tajani

Atsakingas komitetas

  Pirmininkas (-ė)

BUDGJean Arthuis

 

Pranešėjas (-ai)

Siegfried Mureşan

Richard Ashworth

Svarstomi akto projektai

COM(2017)0400, COM(2017)0615

Tarybos pozicija

  Priėmimo data

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

11815/2017 – C8-0313/201704.9.2017

 

13.9.2017

EP pozicijos paskelbimo data

25.10.2017

P8_TA(2017)0408

Tarybos laiško dėl EP pakeitimų nepriėmimo data

25.10.2017

Biudžeto taikinimo komiteto posėdžiai

06.11.2017

17.11.2017

 

 

Parlamento delegacijos patvirtinimo data pagal SESV 314 straipsnio 5 dalį

18.11.2017

Dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Joachim Zeller, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Susitarimo Biudžeto taikinimo komitete data

18.11.2017

Pirmininkų (ių) paskelbimo, kad bendras projektas patvirtinamas, data ir jo perdavimas EP ir Tarybai

18.11.2017

Pateikimo data

21.11.2017

Teisinis pranešimas