Postup : 2017/2044(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0359/2017

Predkladané texty :

A8-0359/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0458

SPRÁVA     
PDF 900kWORD 80k
21.11.2017
PE 613.567v01-00 A8-0359/2017

o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu

(00000/2017 – C8‑0000/2017 – 2017/2044(BUD))

Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore

Spravodajcovia: Siegfried Mureşan (oddiel III – Komisia)

Richard Ashworth (ďalšie oddiely)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu

(00000/2017 – C8‑0000/2017 – 2017/2044(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločný návrh schválený Zmierovacím výborom a príslušné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (00000/2017 – C8‑0000/2017),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý prijala Komisia 29. júna 2017 (COM(2017)0400),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorú Rada prijala 4. septembra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2017 (11815/2017 – C8‑0313/2017),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2017 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý Komisia predložila 16. októbra,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018(1) a zmeny rozpočtu, ktoré obsahuje,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na článok 90 a článok 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A8-0359/2017),

1.  schvaľuje spoločný návrh dohodnutý Zmierovacím výborom, ktorý pozostáva z týchto dokumentov tvoriacich celok:

-  zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo s pozíciou Rady nemenia;

-  súhrnné údaje podľa okruhov finančného rámca;

-  údaje všetkých rozpočtových položiek podľa riadkov;

-  konsolidovaný dokument obsahujúci údaje a konečný text všetkých riadkov zmenených počas zmierovacieho konania;

2.  potvrdzuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie jednostranné vyhlásenia Komisie a Rady, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruj svojho predsedu, aby postúpil toto legislatívne uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0408.

(2)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

18.11.2017

KONEČNÝ rozpočet na rok 2018 – Prvky pre spoločné závery

Tieto spoločné závery sa týkajú týchto oddielov:

1.  Rozpočet na rok 2018

2.  Rozpočet na rok 2017 – Opravný rozpočet č. 6/2017

3.  Vyhlásenia

Všeobecný prehľad

A.  Rozpočet na rok 2018

Podľa prvkov pre spoločné závery:

-  Celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2018 predstavuje 160 113,5 milióna EUR. Celkovo tak vo viazaných rozpočtových prostriedkoch ostáva rezerva pod stropmi VFR na rok 2018 vo výške 1 600,3 milióna EUR.

-  Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2018 predstavuje 144 681,0 milióna EUR.

-  Nástroj flexibility na rok 2018 sa mobilizuje s cieľom poskytnúť sumu 837,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

-  Celková rezerva na záväzky sa použije na úrovni 1 113,7 milióna EUR v okruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruhu 1b (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť).

-  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/344 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017(1) sa zmení, aby sa upravil profil započítavania tak, aby sa znížila suma odpočítaná v okruhu 5 (Administratíva) v roku 2018 z 570 miliónov EUR na 318 miliónov EUR a zodpovedajúcim spôsobom zaviedla kompenzácia vo výške 252 miliónov EUR pre ten istý okruh v roku 2020.

-  podľa odhadu Komisie predstavujú platobné rozpočtové prostriedky na rok 2018 súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility v roku 2014, 2016, 2017 a 2018 sumu 678,3 milióna EUR.

B.  Rozpočet na rok 2017

Na základe prvkov pre spoločné závery sa návrh opravného rozpočtu č. 6/2017 prijíma v znení navrhnutom Komisiou.

1.  Rozpočet na rok 2018

1.1.  „Uzavreté“ rozpočtové riadky

Pokiaľ nie je v týchto záveroch ustanovené inak, všetky rozpočtové riadky, ktoré Rada ani Parlament nezmenili, a rozpočtové riadky, v súvislosti s ktorými Parlament akceptoval zmeny Rady počas príslušného čítania, sa považujú za uzavreté.

V prípade ostatných rozpočtových riadkov Zmierovací výbor súhlasil so závermi v častiach 1.2 až 1.7 nižšie.

1.2.  Horizontálne otázky

Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet pracovných miest vo všetkých decentralizovaných agentúrach je stanovený na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 s výnimkou:

•  V rámci okruhu 3:

o  Európskeho policajného úradu (Europol, rozpočtový článok 18 02 04), pre ktorý sa vyčleňuje 10 dodatočných pracovných miest a ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 3 690 000 EUR.

o  Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO, rozpočtový článok 18 03 02), ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 5 000 000 EUR.

o  Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust, rozpočtový článok 33 03 04), pre ktorú sa vyčleňuje 5 dodatočných pracovných miest a ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 1 845 000 EUR.

•  V rámci okruhu 1a:

o  Agentúry pre európsky GNSS (GSA, rozpočtový článok 02 05 11), pre ktorú sa vyčleňuje 5 dodatočných pracovných miest a ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 345 000 EUR.

o  Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA, rozpočtový článok 12 02 06), ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky a počet pracovných miest sa na úrovni návrhu rozpočtu znížili.

Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) a počet pracovných miest pre výkonné agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2018 pozmenenom opravným listom č. 1/2018.

Pilotné projekty/prípravné akcie

Prijal sa komplexný balík 87 pilotných projektov a prípravných akcií (PP/PA) v celkovej sume 100,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch podľa návrhu Parlamentu dodatočne k prípravnej akcii navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2018.

Ak sa ukáže, že na pilotný projekt alebo prípravnú akciu sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej činnosti.

Tento balík v plnej miere zohľadňuje stropy pre pilotné projekty a prípravné akcie stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

1.3.  Výdavkové okruhy finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa zmierovací výbor dohodol na týchto krokoch:

Okruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2018 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2018

Rozdiel

1.1.11

Európske satelitné navigačné systémy („EGNOS“ a „Galileo“)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Vývoj a poskytnutie infraštruktúry a služieb v oblasti globálnej satelitnej navigácie (Galileo) do roku 2020

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Poskytovanie satelitných služieb, ktoré do roku 2020 umožnia zlepšiť výkonnosť systému GPS (EGNOS) a ktoré postupne pokryjú celý región Európskej konferencie civilného letectva (ECAC)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Európsky program pozorovania Zeme (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Poskytovanie operačných služieb založených na pozorovaniach z kozmu a údajoch in situ (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Budovanie autonómnej kapacity Únie v oblasti pozorovania Zeme (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Európsky zbor solidarity

 

 

-30 000 000

15 05 01

Európsky zbor solidarity

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Horizont 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Vedúce postavenie v kozme

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Zvyšovanie miery inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v Európskej rade pre výskum

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Vedúce postavenie v oblasti nanotechnológií, progresívnych materiálov, laserovej technológie, biotechnológií a progresívnej výroby a spracovania

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Nástroj pre MSP

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport („Erasmus+“)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Clá, Fiscalis a boj proti podvodom

 

 

-1 365 232

14 02 01

Podpora fungovania a modernizácie colnej únie

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Zlepšenie riadneho fungovania daňových systémov

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Nástroj na prepájanie Európy (NPE) — Energetika

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

výdavky súvisiace s príspevkom Únie na finančné nástroje na vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre súkromné investície do projektov v oblasti energetiky

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Decentralizované agentúry

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agentúra pre európsky GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Iné akcie a programy

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Podpora normalizačných činností vykonávaných orgánmi CEN, Cenelec a ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Poskytovanie kvalitných štatistických informácií, zavádzanie nových metód tvorby európskej štatistiky a posilňovanie partnerstva v rámci Európskeho štatistického systému

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Akcie financované na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

 

 

-2 900 000

01 02 01

Koordinácia a dohľad a komunikácia v súvislosti s hospodárskou a menovou úniou vrátane eura

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Činnosti na podporu európskej dopravnej politiky a práv cestujúcich vrátane komunikačných činností

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Spolu

 

 

155 840 213

V dôsledku toho je dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 22 001,5 milióna EUR, pričom v nezostáva žiadna rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 1a vo výške 21 239 miliónov EUR, a celková rezerva na záväzky vo výške 762,5 milióna EUR.

Okruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 a zahŕňajú úpravu dohodnutú Zmierovacím výborom podrobne uvedenú v tejto tabuľke:

 

 

 

 

In EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2018 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2018

Rozdiel

1.2.5

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, osobitné dodatočné pridelenie prostriedkov

 

 

116 666 667

04 02 64

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

7 700 000

 

Spolu

 

 

124 366 667

V dôsledku toho je dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 55 532,2 milióna EUR, pričom v nezostáva žiadna rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 1b vo výške 55 181 miliónov EUR, a celková rezerva na záväzky vo výške 351,2 milióna EUR.

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2018 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2018

Rozdiel

2.0.10

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) — Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Režim základných platieb (BPS)

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

15 600 000

 

Spolu

 

 

-214 300 000

Zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov je plne odôvodnené vyššími pripísanými príjmami, ktoré sú k dispozícii z prebytku EPZF z 31. októbra 2017, ktoré budú pokrývať všetky potreby sektora, ako bolo aktualizované v opravnom liste č. 1/2018. Spomedzi týchto aktualizovaných potrieb sa v opravnom liste č. 1/2018 zvyšujú platby na:

•  Mladých poľnohospodárov o 34 miliónov EUR (rozpočtová položka 05 03 01 13),

•  Poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie o 95 miliónov EUR (rozpočtová položka 05 03 01 11),

•  Ostatné opatrenia v odvetví bravčového mäsa, hydiny, vajec, včelárstva a ostatných živočíšnych výrobkov o 60 miliónov EUR (rozpočtová položka 05 02 15 99),

•  Národné programy podpory pre vinohradnícko-vinárske odvetvie o 7 miliónov EUR (rozpočtová položka 05 02 09 08), ako aj

•  Opatrenia na skladovanie sušeného odstredeného mlieka o 2 miliónov EUR (rozpočtová položka 05 02 12 02).

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov je stanovená na 59 285,3 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 2 zostáva rezerva vo výške 981,7 milióna EUR.

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

In EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2018 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2018

Rozdiel

3.0.11

Kreatívna Európa

 

 

3 500 000

15 04 01

Posilnenie finančnej kapacity MSP a malých a veľmi malých organizácií v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch a podpora tvorby politiky a nových obchodných modelov

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Podprogram Kultúra — Podporovanie cezhraničných akcií a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Potraviny a krmivá

 

 

-6 500 000

17 04 01

Prispievať k zvýšeniu významu zdravia zvierat a úrovne ochrany zvierat v Únii

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Zabezpečenie včasného odhalenia organizmov škodlivých pre rastliny a ich eradikácie

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Zabezpečenie efektívnych, účinných a spoľahlivých kontrol

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Decentralizované agentúry

 

 

10 535 000

18 02 04

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

12 650 000

 

Spolu

 

 

20 185 000

V dôsledku toho je dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 3 493,2 milióna EUR, pričom v nezostáva žiadna rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 3, a mobilizácia vo výške 837,2 milióna EUR prostredníctvom nástroja flexibility.

Okruh 4 – Globálna Európa

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

In EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2018 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2018

Rozdiel

4.0.1

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Podpora pre Turecko — Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Podpora pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo(2), Čiernu Horu, Srbsko a bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko — Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Podpora pre Turecko — Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Podpora pre Turecko — Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Nástroj európskeho susedstva (ENI)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Východné partnerstvo — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Ľudský rozvoj

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ — Príspevok z nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Spolupráca s tretími krajinami na presadzovanie a podporovanie záujmov Únie a spoločných záujmov

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Iné akcie a programy

 

 

-1 083 000

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Zmluvy o komoditách

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Akcie financované na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

 

 

1 000 000

19 06 01

Šírenie informácií o vonkajších vzťahoch Únie

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Hodnotenie výsledkov pomoci Únie a následné opatrenia a audit

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Koordinácia a podpora informovanosti v oblasti rozvoja

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Spolu

 

 

-19 183 000

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov je stanovená na 9 568,8 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 4 zostáva rezerva vo výške 256,2 milióna EUR.

Okruh 5 – Administratíva

Zmierovací výbor schválil počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a rozpočtové prostriedky navrhnuté Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 s týmito výnimkami:

•  Oddiel Parlament – výsledok z čítania je schválený;

•  Oddiel Rada – výsledok z čítania je schválený;

•  Európska služba pre vonkajšiu činnosť – 800 000 EUR je vyčlenených na novo vytvorenú rozpočtovú položku 2 2 1 4 Kapacita strategickej komunikácie. Tá je zameraná na riadne vybavenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť tak, aby jej súčasťou boli strategické komunikačné nástroje, uzatváranie zmlúv na zabezpečenie expertízy v oblasti strategickej komunikácie, podpora jazykovej rozmanitosti produktov strategickej komunikácie a vytváranie a udržiavanie siete špecialistov na boj proti dezinformáciám v členských štátoch a susedných krajinách. Rozpočtová položka 3 0 0 4 Ostatné administratívne výdavky sa znižuje o 800 000 EUR, aby sa zabezpečila rozpočtová neutralita.

Okrem toho, dôsledky automatickej aktualizácie miezd na rozpočet na rok 2018 s platnosťou od 1. júla 2017 je započítaný do všetkých častí týkajúcich sa inštitúcií takto:

 

v EUR

Európsky parlament

-2 796 000

Rada

-948 000

Komisia (vrátane dôchodkov)

-13 179 600

Súdny dvor

-868 800

Dvor audítorov

-357 000

Európsky hospodársky a sociálny výbor

-193 000

Výbor regiónov

-146 000

Ombudsman

-24 600

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

-13 459

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

-878 400

Spolu

-19 404 859

Nakoniec, ďalšie zníženia vo výške 5 miliónov EUR boli zistené vo všetkých inštitúciách v súvislosti s výdavkami na budovy, a to takto:

 

v EUR

Rada

-378 623

Komisia (vrátane dôchodkov)

-3 637 499

Súdny dvor

-270 611

Dvor audítorov

-96 409

Európsky hospodársky a sociálny výbor

-89 461

Výbor regiónov

-63 393

Ombudsman

-7 016

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

-9 526

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

-447 462

Spolu

-5 000 000

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií (3,5 milióna EUR) navrhnutých v oddieli 1.2 vyššie je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 9 665,5 milióna EUR, pričom zostáva rezerva vo výške 362,5 milióna EUR v rámci stropu výdavkov okruhu 5 EUR po použití sumy 318,0 milióna EUR z rezervy na kompenzáciu mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017.

Osobitné nástroje EGF, rezerva na núdzovú pomoc a FSEÚ

Viazané rozpočtové prostriedky na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a na rezervu na núdzovú pomoc sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2018 pozmenenom opravným listom č. 1/2018. Rezerva pre Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) (rozpočtový článok 40 02 44) sa ruší.

1.4.  Platobné rozpočtové prostriedky

Celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2018 sú na úrovni z návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 s týmito úpravami, na ktorých sa dohodol Zmierovací výbor:

1.  najprv sú zohľadnené dohodnuté viazané rozpočtové prostriedky na nediferencované výdavky, v prípade ktorých sa úroveň platobných rozpočtových prostriedkov rovná úrovni viazaných rozpočtových prostriedkov. To zahŕňa dodatočné zníženie výdavkov na poľnohospodárstvo o 229,9 milióna EUR. Celkovo teda ide o zníženie o 255,3 milióna EUR;

2.  platobné rozpočtové prostriedky na všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie navrhnuté Parlamentom sú stanovené na úrovni 50 % príslušných viazaných rozpočtových prostriedkov alebo na úrovni navrhnutej Parlamentom, ak je nižšia. V prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií je úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tá, ktorá je stanovená v návrhu rozpočtu plus 50 % príslušných nových viazaných rozpočtových prostriedkov, alebo na úrovni navrhnutej Parlamentom, ak je nižšia. Celkovo teda ide o zvýšenie o 50,0 milióna EUR;

3.  Úpravy v týchto rozpočtových riadkoch sú schválené ako výsledok vývoja vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na diferencované prostriedky:

 

 

 

 

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2018 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2018

Rozdiel

1.1.14

Európsky zbor solidarity

 

 

-22 501 000

15 05 01

Európsky zbor solidarity

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport („Erasmus+“)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Decentralizované agentúry

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agentúra pre európsky GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Iné akcie a programy

 

 

-900 000

26 02 01

Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Decentralizované agentúry

 

 

10 535 000

18 02 04

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Podpora pre Turecko — Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Podpora pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo(3), Čiernu Horu, Srbsko a bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko — Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Podpora pre Turecko — Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Podpora pre Turecko — Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Nástroj európskeho susedstva (ENI)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Východné partnerstvo — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Ľudský rozvoj

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ — Príspevok z nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Iné akcie a programy

 

 

1 000 000

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Akcie financované na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

 

 

1 500 000

19 06 01

Šírenie informácií o vonkajších vzťahoch Únie

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Spolu

 

 

-49 231 555

4.  Ďalšie zníženia platobných rozpočtových prostriedkov sa vykonali v týchto rozpočtových riadkoch:

 

 

 

 

v EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

NR 2018 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2018

Rozdiel

1.2.12

Prechodné regióny

 

 

-55 000 000

04 02 61

Európsky sociálny fond — Prechodné regióny — cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Prechodné regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurencieschopnosť (Rozvinutejšie regióny)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Európsky sociálny fond — Rozvinutejšie regióny — cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Rozvinutejšie regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Európska územná spolupráca

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Európska územná spolupráca

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Technická podpora

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERRR) — Operačná technická pomoc

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Inovačné akcie v oblasti udržateľného mestského rozvoja

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Spolu

 

 

-240 000 000

1.  Rezerva pre Fond solidarity Európskej únie (rozpočtový článok 40 02 44) sa ruší (-88,0 milióna EUR).

Na základe týchto opatrení dosiahnu platobné rozpočtové prostriedky úroveň 144 681,0 milióna EUR, čo je zníženie o 582,5 milióna EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu zmeneným opravným listom č. 1/2018.

1.5.  Rezerva

Neexistujú žiadne rezervy okrem tých, ktoré sú uvedené v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018, s výnimkou rozpočtovej položky 22 02 03 01 Podpora pre Turecko — Politické reformy a s nimi súvisiace postupné zosúlaďovanie s acquis Únie na ktoré sa umiestňuje 70 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 35 000 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch do rezervy, z ktorej sa môžu uvoľniť po splnení týchto podmienok:

Suma, ktorá sa má uvoľniť, keď sa vo výročnej správe Komisie skonštatuje, že Turecko dosiahlo merateľné dostatočné zlepšenia v oblasti právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody tlače.

Poznámka k rozpočtovej položke 22 02 03 01, sa príslušným spôsobom upravuje.

1.6.  Poznámky k rozpočtu

Pokiaľ nie je inak výslovne určené v predchádzajúcich odsekoch, pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu alebo Rady k textu rozpočtových poznámok sú schválené s výnimkou tých, ktoré sa týkajú rozpočtových riadkov uvedených v dvoch nasledovných tabuľkách:

•  Rozpočtové riadky, v prípade ktorých návrhy na zmenu predložené Európskym parlamentom sú schválené so zmenou, ktorú navrhla Komisia vo svojom liste o vykonateľnosti.

Rozpočtový riadok

Názov

06 02 01 01

Odstránenie prekážok, zlepšenie interoperability železníc, vytvorenie chýbajúcich prepojení a skvalitnenie cezhraničných úsekov

09 05 01

Podprogram MEDIA — Nadnárodné a medzinárodné pôsobenie a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

18 04 01 01

Európa pre občanov — Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie

21 02 07 03

Ľudský rozvoj

22 02 03 02

Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

•  Rozpočtové riadky, poznámky ku ktorým predložené v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018 a aktualizáciou EPZF, sa schvaľujú.

Rozpočtový riadok

Názov

02 02 01

Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy

02 03 04

Nástroje na riadenie vnútorného trhu

05 02 08 03

Operačné fondy pre organizácie výrobcov

05 03 01 01

Režim jednotnej platby (SPS)

05 03 01 10

Režim základných platieb (BPS)

05 04 60 01

Podporovanie trvalo udržateľného rozvoja vidieka, územne a environmentálne vyváženejšieho a inovatívnejšieho poľnohospodárskeho odvetvia Únie, ktoré je šetrnejšie voči klíme

08 02 02 02

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

09 05 05

Multimediálne akcie

13 03 61

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Prechodné regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

13 03 62

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Rozvinutejšie regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

13 06 01

Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo

18 02 01 02

Predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a boj proti nej a lepšie riadenie bezpečnostných rizík a krízové riadenie

18 03 01 01

Posilnenie a rozvoj spoločného európskeho azylového systému a zlepšenie solidarity a zdieľania zodpovednosti medzi členskými štátmi

21 04 01

Zlepšenie dodržiavania a zachovávania ľudských práv a základných slobôd a podpora demokratických reforiem

23 02 01

Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

33 02 07

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Znamená to, že pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu ani Rady nemôžu zmeniť ani rozšíriť rozsah platného právneho základu ani zasahovať do administratívnej autonómnosti inštitúcií, a že opatrenie možno financovať z dostupných zdrojov.

1.7.  Nové rozpočtové riadky

Rozpočtová nomenklatúra, ktorú navrhuje Komisia v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2018, sa schvaľuje so zahrnutím:

•  nových pilotných projektov a prípravných akcií navrhovaných v bode 1.2 vyššie; ako aj

•  novej rozpočtovej položky 2 2 1 4 v rámci oddielu Európska služba pre vonkajšiu činnosť, navrhnutej v bode 1.3 vyššie.

2.  Rozpočet na rok 2017

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017 je schválený v podobe navrhnutej Komisiou.

3.  Vyhlásenia

3.1.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k platobným rozpočtovým prostriedkom

Európsky parlament a Rada pripomínajú, že z hľadiska vykonávania je potrebné zabezpečiť plynulý priebeh platieb vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akejkoľvek abnormálnej úrovni nezaplatených faktúr na konci roka.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby naďalej dôsledne a aktívne monitorovala realizáciu programov na roky 2014 – 2020. Na tento účel vyzývajú Komisiu, aby včas predložila aktualizované číselné údaje o stave vykonávania a odhadoch týkajúcich sa požiadaviek na platobné rozpočtové prostriedky v roku 2018.

Rada a Európsky parlament prijmú všetky potrebné rozhodnutia včas pre riadne oprávnené potreby, aby sa zabránilo nahromadeniu nadmerného objemu nezaplatených účtov a zabezpečilo riadne uhradenie žiadostí o platbu.

3.2.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady(4) a Komisie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že zníženie nezamestnanosti, a najmä nezamestnanosti mladých ľudí, zostáva vysokou a spoločnou politickou prioritou, a na tento účel opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie čo najlepšie využiť rozpočtové zdroje dostupné na jej riešenie, najmä prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Preto vítajú, že v roku 2018 sa zvýši suma pridelená na túto iniciatívu. Popri poskytnutí primeraných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ je však nevyhnutné aj to, aby sa zároveň zaviedli správne postupy na ich účinné využívanie.

V tejto súvislosti je potrebné, aby Parlament, Rada a Komisia účinne spolupracovali v záujme zabezpečenia čo najväčšieho vplyvu prijatých opatrení.

Rada a Európsky parlament sa preto zaväzujú, že prednostne zvážia úpravu nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorú si vyžaduje prijatie rozpočtu na rok 2018.

Komisia zabezpečí rýchle schválenie zmien v programoch na realizáciu YEI.

3.3.  Jednostranné vyhlásenie Komisie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí je naďalej poprednou politickou prioritou. Komisia sa zaväzuje, že bude dôkladne sledovať vývoj vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI). Ak by sa tento vývoj zrýchlil a ak by absorpčná kapacita umožňovala zvýšenie, Komisia navrhne zvýšenie financovania YEI prostredníctvom opravného rozpočtu, ktoré sa bude financovať z celkovej rezervy na záväzky v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR.

V takom prípade Komisia očakáva, že Rada a Európsky parlament takýto návrh opravného rozpočtu urýchlene prerokujú.

3.4.  Jednostranné vyhlásenie Rady k zníženiu počtu zamestnancov o 5 %

Rada pripomína, že cieľovým rokom na úplnú realizáciu zníženia počtu zamestnancov o 5 % bol rok 2017. Keďže sa však tento cieľ zníženia nepodarilo dosiahnuť všetkým inštitúciám, orgánom a agentúram, Rada nalieha na pokračujúce úsilie v roku 2018 s cieľom splniť dohodu.

Je nevyhnutné, aby cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % realizovali všetky inštitúcie, orgány a agentúry a aby sa jeho plnenie monitorovalo, až kým sa úplne nesplní. V tejto súvislosti Rada vyzýva Komisiu, aby naďalej posudzovala výsledky tohto procesu s cieľom získať skúsenosti do budúcnosti.

(1)

  Ú. v. EÚ L 50, 28.2.2017, s. 57.

(2)

  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených názorov 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(3)

  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených názorov 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(4)

Spojené kráľovstvo s týmto vyhlásením nesúhlasí


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018

Referenčné čísla

00000/2017 – C8‑0000/2017 – 2017/2044(BUD)

Predseda delegácie: predseda

Antonio Tajani

Gestorský výbor

  predseda

BUDGJean Arthuis

 

Spravodajcovia

Siegfried Mureşan

Richard Ashworth

Zohľadnené návrhy aktov

COM(2017)0400, COM(2017)0615

Pozícia Rady

  Dátum prijatia

  Dátum oznámenia na schôdzi

11815/2017 – C8‑0313/201704. 9. 2017

 

13.9.2017

Dátum pozície EP

25.10.2017

P8_TA(2017)0408

Dátum listu Rady o neschválení návrhov na zmenu, ktoré predložil Európsky parlament

25.10.2017

Schôdze Zmierovacieho výboru

06.11.2017

17.11.2017

 

 

Dátum prijatia delegáciou Európskeho parlamentu v súlade s článkom 314 ods. 5 ZFEÚ

18.11.2017

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Joachim Zeller, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Dátum prijatia v Zmierovacom výbore

18.11.2017

Dátum oznámenia spolupredsedajúcich o schválení spoločného návrhu a jeho odovzdania EP a Rade

18.11.2017

Dátum predloženia

21.11.2017

Právne oznámenie