Procedure : 2017/2122(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0365/2017

Indgivne tekster :

A8-0365/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 17
CRE 12/12/2017 - 17

Afstemninger :

PV 13/12/2017 - 13.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0494

BETÆNKNING     
PDF 1068kWORD 117k
23.11.2017
PE 608.041v02-00 A8-0365/2017

om Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området

(2017/2122(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 EXPLANATORY STATEMENT
 ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT
 ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området

(2017/2122(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre FN-traktater og -instrumenter om menneskerettigheder,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til FN's konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW)(1),

–  der henviser til CEDAW-Komitéens generelle henstilling 12, 19 og 35 om vold mod kvinder, 26 om kvindelige vandrende arbejdstagere og 32 om kønsrelaterede aspekter af kvinders flygtningestatus, asyl, statsborgerskab og statsløshed,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 69/167 af 18. december 2014(2) om beskyttelse og fremme af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder for alle migranter, uanset deres indvandrerstatus,

–  der henviser til den internationale konvention af 18. december 1990 om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder(3),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 og 2242 om kvinder, fred og sikkerhed,

–  der henviser til 1951-konventionen og 1967-protokollen om flygtninges retsstilling(4), og ILO's konventioner nr. 43 og 97,

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder(5)

–  der henviser til New York-erklæringen om flygtninge og migranter, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 19. september 2016(6),

–  der henviser til FN's 17 mål for bæredygtig udvikling og til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som skal sikre fred og velstand for mennesker og planeten(7),

–  der henviser til Europarådets konvention af 12. april 2011 om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), der blev undertegnet af EU den 13. juni 2017(8),

–  der henviser til OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, som blev vedtaget i 1976 og revideret i 2011(9),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 2, 3, 8, 21 og 23 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til EU's strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, som blev vedtaget af Rådet den 25. juni 2012(10),

–  der henviser til handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019, vedtaget af Rådet den 20. juli 2015(11),

–  der henviser til det interne arbejdsdokument om EU’s handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati (2015-2019): Midtvejsevaluering i juni 2017(12)

–  der henviser til det interne arbejdsdokument om ligestilling og styrkelse af kvindernes stilling: Ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020, som blev vedtaget i 2015(13),

–  der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, som næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (VP/HR), Federica Mogherini, forelagde den 28. juni 2016(14), samt til den første rapport om dens gennemførelse med titlen "From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy’, der blev offentliggjort i 2017(15),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2011/168/FUSP af 21. marts 2011 om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af fælles holdning 2003/444/FUSP(16),

–  der henviser til den europæiske dagsorden for migration af 13. maj 2015(17) og til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration (COM/2016/0385)(18),

–  der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder, der blev vedtaget i 2007 og ajourført i 2017(19),

–  der henviser til fælleserklæringen fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen med titlen "Den nye europæiske konsensus om udvikling: Vores verden, vores værdighed, vores fremtid"(20), som blev vedtaget af Rådet, Parlamentet og Kommissionen den 7. juni 2017,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne hvad angår ytringsfrihed online og offline, der blev vedtaget i 2014(21),

–  der henviser til beskyttelsen af ytringsfrihed offline og online, der fremgår af artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 10 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget i 2013(22),

–  der henviser til den internationale beskyttelse af religions- eller trosfrihed i henhold til artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN's erklæring fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro, artikel 9 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 10 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Rådets konklusioner om intolerance, forskelsbehandling og vold på grundlag af religion eller tro, der blev vedtaget den 21. februar 2011(23),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, der blev vedtaget i 2013(24),

–  der henviser til retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der vedtoges i 2001 og ajourførtes i 2012(25),

–  der henviser til FN-protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og strafforfølgelse af handel med mennesker, særlig kvinder og børn, der supplerer FN's konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet(26) og Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel,

–  der henviser til EU-retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer), der blev vedtaget i 2013(27),

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsdialoger med tredjelande, der vedtoges i juni 2001 og ajourførtes i 2009(28),

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende fremme af respekten for den internationale humanitære ret, der vedtoges i juni 2005 og ajourførtes i 2009(29),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, der vedtoges i 2008(30),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende børn og væbnede konflikter, som blev vedtaget i juni 2004 og revideret i december 2008(31),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder(32),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, som blev vedtaget i juni 2005 og revideret i december 2008(33),

–  der henviser til EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015(34),

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2017 med titlen "Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP"(35),

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015(36) og Den Europæiske Unions politik på området, og til tidligere beslutninger om emnet,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 om menneskerettigheder og migration i tredjelande(37),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 om virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande(38),

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser(39),

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2016 om EU's prioriteter for samlinger i UNHRC i 2016(40),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen(41), hvori næstformanden/den højtstående repræsentant opfordres til at iværksætte et initiativ til at indføre en EU-våbenembargo mod Saudi-Arabien,

–  der henviser til sine uopsættelige beslutninger om krænkelser af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet,

–  der henviser til sin Sakharov-pris for tankefrihed, som i 2016 blev tildelt Nadia Murad og Lamiya Aji Bashar,

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2013 om kastebaseret diskrimination(42) og til rapporten af 28. januar 2016 fra FN's særlige rapportør om mindretalsspørgsmål om mindretal og forskelsbehandling på grundlag af tilhørsforhold til en kaste og lignende systemer med arvet status(43) samt til FN's vejledende redskab om diskrimination på grund af herkomst,

–  der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om EU's støtte til Den Internationale Straffedomstol: håndtering af udfordringer og vanskeligheder(44),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0365/2017),

A.  der henviser til, at EU i overensstemmelse med artikel 21 i EU-traktaten er forpligtet til at udvikle en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), der bygger på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, og som den tilstræber at fremme i verden: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for FN-pagten, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og folkeretten; der henviser til, at Unionen tiltræder den europæiske menneskerettighedskonvention.

B.  der henviser til, at de aktuelle krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i hele verden, herunder forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab, nødvendiggør en beslutsom indsats fra hele det internationale samfunds side;

C.  der henviser til, at respekt for og fremme af menneskerettighedernes udelelighed og universalitet er et af de centrale elementer i FUSP; der henviser til, at Parlamentet som følge af sin kontrolfunktion i forhold til FUSP har ret til at blive holdt orienteret og hørt om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg (artikel 36 i EU-traktaten) i forbindelse med denne politik;

D.  der henviser til, at det i den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, som Rådet vedtog i juni 2016, fastslås, at menneskerettighederne systematisk skal integreres i alle politikområder og i institutionerne, herunder i den international handelspolitik;

E.  der henviser til, at mere sammenhæng mellem EU's interne og eksterne politik og mellem EU's eksterne politikker indbyrdes er afgørende for en vellykket og effektiv menneskerettighedspolitik fra EU’s side; der henviser til, at mere konsekvens ville sætte EU i stand til at reagere hurtigere og på et tidligere tidspunkt i tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne og i visse tilfælde forudse og forebygge, at disse krænkelser finder sted, herunder i international handelspolitik;

F.  der henviser til, at EU's engagement i en effektiv multilateralisme med FN i centrum er et afgørende element i Unionens udenrigspolitik, som har rod i overbevisningen om, at et multilateralt system, der bygger på universelle regler og værdier, er bedst egnet til at håndtere globale kriser, problemer og trusler;

G.  der henviser til, at det af artikel 207 i TEUF fremgår, at EU's handelspolitik skal føres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil; der henviser til, at handel og menneskerettigheder kan have en direkte indvirkning på hinanden i tredjelande, og til, at erhvervslivet i henhold til en ordning om virksomheders ansvar, som er lagt frem i FN, og globale værdikæder spiller en vigtig rolle i skabelsen af positive incitamenter til fremme af menneskerettigheder, demokrati og virksomhedernes samfundsmæssige ansvar; der henviser til, at god regeringsførelse og offentlige myndigheder, der handler i borgernes interesse, spiller en vigtig rolle for så vidt angår erhverslivets adfærd; der henviser til, at EU deltager i bestræbelser på at udarbejde en bindende traktat om erhvervslivet og menneskerettighederne;

H.  der henviser til, at der bør lægges særlig vægt på beskyttelse af de svageste gruppers menneskerettigheder, herunder etniske, sproglige og religiøse mindretal, personer med handicap, LGBTI-samfundet, kvinder, børn, asylansøgere og migranter;

I.  der henviser til, at kvinder og børn udsættes for trusler, diskrimination og vold, navnlig i krigsområder og under autoritære regimer; der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en central del af de europæiske værdier og er nedfældet i EU's juridiske og politiske rammer; der henviser til, at volden mod og forskelsbehandlingen af kvinder og piger er steget i de seneste år;

J.  der henviser til, at staterne har det endelige ansvar for at beskytte alle menneskerettigheder gennem vedtagelse og gennemførelse af internationale menneskerettighedstraktater og -konventioner, overvågning af menneskerettighedskrænkelser og sikring af effektive retsmidler for ofre;

K.  der henviser til, at der af statslige og ikke-statslige aktører begås et stigende antal krænkelser af menneskerettighederne i form af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

L.  der henviser til, at tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, herunder frihed til at tro eller til ikke at tro, til at praktisere eller ikke at praktisere en religion efter eget valg, til at bekende sig til, opgive eller ændre religion, skal garanteres i hele verden og opretholdes ubetinget, navnlig gennem tværreligiøs og tværkulturel dialog; der henviser til, at love, der forbyder blasfemi, er udbredt, og at stater fastlægger straffe lige fra fængselsstraffe til piskning og dødsstraf;

M.  der henviser til, at menings- og ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed og afholdelse af retfærdige, gennemsigtige og reelle valg er væsentlige elementer i demokratiet; der henviser til, at afholdelse af valg i skrøbelige, konfliktramte eller undertrykkende samfund til tider kan udløse udbredt vold;

N.  der henviser til, at samarbejde med tredjelande i alle bilaterale og multilaterale fora, f.eks. gennem menneskerettighedsdialoger, er en af de mest effektive måder at adressere menneskerettighedsanliggender;

O.  der henviser til, at der skal afsættes og anvendes tilstrækkelige ressourcer på den mest effektive måde for at styrke indsatsen for at fremme af menneskerettigheder og demokrati i tredjelande;

P.  der henviser til, at adgang til vand og sanitet er en grundlæggende menneskeret, og at begrænsninger af denne adgang er en af årsagerne til de geopolitiske spændinger i visse regioner;

Q.  der henviser til, at kulturarvssteder står over for stigende trusler i form af ulovlig hærværk og plyndring, navnlig i Mellemøsten;

R.  der henviser til, at undervisning spiller en afgørende rolle med hensyn til at forebygge krænkelser af menneskerettighederne og konflikter og medvirker til at fremme borgernes deltagelse i beslutningsprocesserne inden for demokratiske systemer; der henviser til, at uddannelsesinstitutioner, der fremmer menneskerettigheder, respekt og mangfoldighed bør støttes af medlemsstaterne; der henviser til, at kommunikationskanaler, hvoraf antallet stiger, udgør et vigtigt redskab til hurtigt at blive orienteret om menneskerettighedskrænkelser og nå ud til et større antal ofre eller potentielle ofre for menneskerettighedskrænkelser i tredjelande og forsyne dem med oplysninger og bistand; der henviser til, at det er af afgørende betydning, at der indsamles omfattende disaggregerede data for at beskytte menneskerettighederne, navnlig for de mest sårbare grupper, marginaliserede grupper og grupper, der er i fare for marginalisering; der henviser til, at brug af egnede indikatorer også er en effektiv metode til at vurdere fremskridt i staternes gennemførelse af deres forpligtelser i henhold til internationale traktater;

Generelle betragtninger

1.  er dybt bekymret over det modpres mod demokrati, menneskerettighederne og retsstatsprincipperne, der fortsat er truede på verdensplan; minder om, at EU har forpligtet sig til at fremme menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed samt demokratiske principper, som skal styrkes på verdensplan;

2.  bekræfter sin faste overbevisning om, at EU og medlemsstaterne aktivt bør forfølge princippet om integrering af menneskerettigheder og demokrati, som gensidigt forstærkende grundlæggende principper i centrum for EU, i alle EU's politikker, herunder politikker med en ekstern dimension, såsom inden for udvikling, migration, sikkerhed, bekæmpelse af terrorisme, udvidelse og handel; bekræfter i den forbindelse, at det er af afgørende betydning at sikre øget sammenhæng mellem EU’s interne og eksterne politikker samt bedre koordination af medlemsstaternes eksterne politikker; understreger, at den stigende kompleksitet i konflikter rundt om i verden kræver en integreret, fælles og stærk international tilgang og samarbejde; minder om, at EU's mål om at øge sin internationale indflydelse som en troværdig og legitim international aktør i høj grad formes af dets evne til at fremme menneskerettighederne og demokratiet internt og eksternt i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastlagt i oprettelsestraktaterne;

3.  understreger betydningen af et styrket samarbejde mellem Kommissionen, Rådet, EU-Udenrigstjenesten, Parlamentet og EU-delegationerne om at fremme og sikre en konsekvent og fælles indsats for at beskytte menneskerettighederne og demokratiske principper; understreger endvidere vigtigheden af et stærkt engagement for at fremme disse værdier i multilaterale fora, herunder gennem rettidig koordinering på EU-plan og en aktiv tilgang under forhandlinger; tilskynder i denne forbindelse EU til at igangsætte og være medforslagsstiller til resolutioner og til at intensivere gennemførelsen af tværregionale initiativer under alle FN's menneskerettighedsmekanismer;

4.  glæder sig over, at de retsstatslige og demokratiske principper og krænkelser af menneskerettighederne i 2016 jævnligt er blevet drøftet under Parlamentets mødeperioder, har været genstand for en række parlamentsbeslutninger og er blevet rejst på møder i udvalg og interparlamentariske delegationer;

5.  fremhæver arbejdet i Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI), som samarbejder tæt sammen med EU-Udenrigstjenesten, de øvrige EU-institutioner, civilsamfundet, multilaterale menneskerettighedsorganisationer og EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder;

6.  minder om, at DROI i 2016 udarbejdede tre betænkninger om henholdsvis menneskerettigheder og migration i tredjelande, virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande og bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser; opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger i forlængelse af disse initiativbetænkninger;

7.  bemærker, at mange DROI-delegationsrejser i 2016 gik til forskellige lande med henblik på at indsamle oplysninger og udveksle dem med de lokale statslige og ikke-statslige menneskerettighedsaktører, fremlægge Parlamentets holdning og tilskynde til en forbedring af beskyttelsen af og respekten for menneskerettighederne;

Behandling af menneskerettighedsproblemer

8.  giver udtryk for dyb bekymring over det stigende antal angreb på religiøse mindretal, som ofte udføres af ikke-statslige aktører som ISIS/Daesh; beklager, at mange lande har og håndhæver antiomvendelses- og blasfemilovgivning, som effektivt begrænser religions- og trosfriheden og ytringsfriheden for religiøse mindretal og ateister og endog helt fratager dem disse rettigheder; opfordrer til, at der iværksættes tiltag til at beskytte religiøse mindretal, ikke-troende og ateister, der er ofre for blasfemilove, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at indlede politiske drøftelser med henblik på ophævelse af sådanne love; opfordrer EU og medlemsstaterne til at styrke deres indsats for at fremme respekten for tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfriheden og til at fremme den interkulturelle og tværreligiøse dialog i forbindelserne med tredjelande; kræver en konkret indsats for at sikre en effektiv gennemførelse af EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, bl.a. gennem en systematisk og løbende uddannelse af EU-Udenrigstjenestens personale i hovedkvarteret og i delegationerne; støtter fuldt ud EU's praksis med at stille sig i spidsen for tematiske resolutioner om religions- og trosfrihed i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) og FN's Generalforsamling; støtter ubetinget det arbejde, som EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU, Ján Figel, udfører;

9.  gentager, at ytringsfrihed online og offline er et afgørende element i ethvert demokratisk samfund, da det giver næring til en generel pluralistisk holdning, som styrker civilsamfundets og borgernes muligheder for at holde deres regeringer og beslutningstagere ansvarlige, og understøtter respekten for de retsstatslige principper; understreger, at begrænsning af ytringsfriheden online eller offline, såsom fjernelse af onlineindhold, kun må finde sted undtagelsesvist, hvis det er fastsat ved lov og begrundet i et legitimt mål; understreger derfor, at EU bør øge sin indsats for at fremme ytringsfriheden gennem sine eksterne politikker og instrumenter; gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne til at styrke overvågningen af alle former for begrænsninger af ytringsfriheden og medierne i tredjelande og til hurtigt og systematisk at fordømme sådanne begrænsninger og sætte alle tilgængelige diplomatiske redskaber og instrumenter ind på at ophæve disse begrænsninger; understreger betydningen af at sikre en effektiv gennemførelse af EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline og af regelmæssigt at kontrollere deres resultater; fordømmer de mange dødsfald og fængslinger af journalister og bloggere i 2016 og opfordrer EU til at sikre dem effektiv beskyttelse; glæder sig over lanceringen af det nye Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) i 2016, som særligt fokuserer på uddannelse af EU's delegationer og mediefolk i tredjelande i, hvordan disse retningslinjer skal anvendes; understreger betydningen af at afsløre og fordømme hadefulde udtalelser og opfordringer til vold, både på internettet og andre steder, da de udgør en trussel mod retsstaten og værdierne i menneskerettighederne;

10.  er dybt bekymret over de stigende angreb på civilsamfundet, herunder trosbaserede organisationer, i hele verden, bl.a. gennem et stigende antal undertrykkende love, der er blevet vedtaget over hele verden, i visse tilfælde under påskud af at bekæmpe terrorisme; understreger, at fænomenet med at indskrænke civilsamfundets spillerum er et globalt fænomen; minder om, at et uafhængigt civilsamfund spiller en væsentlig rolle i forbindelse med forsvar og fremme af menneskerettighederne og de demokratiske samfunds funktionsmåde, navnlig ved at fremme gennemsigtighed, ansvarliggørelse og magtens deling; opfordrer EU og medlemsstaterne til konstant at føre tilsyn med og rejse sager om krænkelser af forsamlings- og foreningsfriheden, herunder de forskellige former for forbud mod civilsamfundsorganisationer og indskrænkninger i deres virksomhed, såsom lovgivning, der har til formål at begrænse civilsamfundets spillerum, eller fremme af NGO'er, der er sponsoreret af autoritære regeringer (government-organised non-governmental organisations (GONGO'er)); opfordrer ligeledes EU og medlemsstaterne til at anvende alle mulige kanaler som f.eks. menneskerettighedsdialoger, politiske dialoger og offentligt diplomati til systematisk at rejse enkeltsager vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister, som er i fare, navnlig dem, der vilkårligt og/eller som følge af deres politiske overbevisning eller samfundsmæssige engagement er i fængsel, og til utvetydigt at fordømme undertrykkelse og chikane af og drab på menneskerettighedsforkæmpere, herunder dem, der er aktive på miljøområdet; opfordrer til oprettelse af et system til overvågning af civilsamfundets spillerum med klare benchmarks og indikatorer for at sikre mulighedsskabende og gunstige retlige rammer for civilsamfundet;

11.  opfordrer EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske personale til fortsat aktivt at støtte menneskerettighedsforkæmpere ved systematisk at overvåge retssager, besøge fængslede aktivister og i givet fald offentliggøre erklæringer om enkeltsager; understreger betydningen af et stille diplomati i den forbindelse; glæder sig over, at EU i 2016 rejste sager om menneskerettighedsforkæmpere i dialoger og høringer på EU-plan med over 50 lande; understreger, at EIDHR's nødfond støttede over 250 menneskerettighedsforkæmpere på EU-plan i 2016, hvilket var en stigning på 30 % i forhold til 2015; glæder sig over den vellykkede oprettelse af en velfungerende EU-ordning for menneskerettighedsforkæmpere, ProtectDefenders.eu, der er gennemført af civilsamfundet og har leveret særdeles betydningsfuld støtte til et stort antal menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at programmet videreføres efter oktober 2018, og til at øge kapaciteten for at kunne yde mere støtte til menneskerettighedsforkæmpere i hele verden;

12.  finder det dybt beklageligt, at der fortsat findes tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling og dødsstraf over alt i verden, og opfordrer EU til at styrke sin indsats for at udrydde det; glæder sig i denne forbindelse over revisionen af EU's lovgivning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og VP/HR til i højere grad at engagere sig i bekæmpelsen af tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, herunder dødsstraf, gennem øget diplomatisk virksomhed og en mere systematisk offentlig stillingtagen; fremhæver i denne forbindelse de bekymrende forhold i nogle fængsler, herunder manglende behandling sundhedsproblemer, og anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne og medlemsstaterne fuldt ud udnytter alle muligheder i eksisterende instrumenter, såsom EU's retningslinjer om tortur; udtrykker tilfredshed med, at FN’s generalforsamling i december 2016 vedtog en resolution om suspendering af anvendelsen af dødsstraf med støtte fra 117 lande; noterer sig, at antallet af henrettelser i 2016 faldt på verdensplan i forhold til det foregående år, men giver udtryk for sin alvorlige bekymring over, at det samlede antal henrettelser ikke desto mindre fortsat er højere end gennemsnittet for det foregående årti; understreger, at ofrene ofte er systemkritiske medlemmer af samfundet og sårbare grupper; opfordrer lande, der stadig anvender denne praksis, til at vedtage et moratorium for og afskaffe dødsstraffen;

13.  anerkender den store betydning, som de moderne informations- og kommunikationsteknologier potentielt har med hensyn til at fremme, forsvare og genoprette menneskerettighederne på verdensplan, og opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at bruge deres informationskanaler til – inden for deres specifikke rammer og beføjelser – systematisk at gentage Parlamentets holdning til forskellige menneskerettighedsspørgsmål og til samtidig at bidrage til effektiviteten og synligheden af EU's fælles indsats; udtrykker bekymring over den stadig stigende brug af visse cyberovervågningsteknologier med dobbelt anvendelse mod politikere, aktivister og journalister; glæder sig i denne forbindelse over EU-institutionernes igangværende arbejde med at ajourføre Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse(45); fordømmer kraftigt, at et stigende antal menneskerettighedsforkæmpere udsættes for digitale trusler, herunder beskadigelse af data ved beslaglæggelse af udstyr, fjernovervågning og datalækager; udtrykker bekymring over, at onlineplatforme sletter videodokumentation vedrørende potentielle krigsforbrydelser som led i arbejdet med at fjerne terrorrelateret indhold og propaganda fra platformene;

14.  udtrykker bekymring over den stigende privatisering af retsstatsprincippet online, hvor private virksomheder træffe beslutninger om begrænsninger af grundlæggende rettigheder, såsom ytringsfriheden, på grundlag af vilkårene for deres tjenester i modsætning til demokratisk vedtagne love;

15.  opfordrer Kommissionen til at vedtage et anmeldelses- og fjernelsesdirektiv, som øger gennemsigtigheden og proportionaliteten i fjernelsesprocedurer, samtidig med at der skabes effektive retsmidler for brugere, hvis indhold fejlagtigt er blevet taget ned;

16.  fordømmer brugen af seksuel vold mod kvinder og piger, herunder massevoldtægt, seksuelt slaveri, tvungen prostitution og kønsspecifikke former for forfølgelse, menneskehandel, sexturisme og alle andre former for fysisk, seksuel og psykisk vold, som krigsvåben; henleder opmærksomheden på, at kønsrelaterede forbrydelser og seksuelle voldsforbrydelser er klassificeret i Romstatutten som krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller væsentlige bestanddele i folkedrab eller tortur; understreger, at det er vigtigt at forsvare kvinders rettigheder, herunder deres seksuelle og reproduktive rettigheder, gennem lovgivning, uddannelse og ved at støtte civilsamfundsorganisationer; glæder sig over vedtagelsen af EU’s ligestillingshandlingsplan for 2016-2020, som indeholder en omfattende liste over tiltag til forbedring kvinders situation med hensyn til ligestilling og styrkelse af deres stilling; understreger betydningen af, at handlingsplanen gennemføres effektivt; glæder sig desuden over vedtagelsen af den strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene (2016-2019), som fremmer ligestilling og kvinders rettigheder verden over; understreger betydningen af ratificeringen og en effektiv gennemførelse af Istanbulkonventionen i alle medlemsstaterne; understreger, at uddannelse er det bedste redskab til at bekæmpe diskrimination og vold mod kvinder og børn; opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og VP/HR til at øge deres indsats for at sikre opfyldelse af forpligtelserne og henstillingerne på kvinderettighedsområdet under CEDAW og tilskynder tredjelande til at gøre det samme; mener, at EU bør fortsætte med at integrere støtte til kvinder i operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), i konfliktforebyggelse og i genopbygningen efter konflikter; gentager betydningen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed; understreger betydningen af kvinders systematiske, lige, fulde og aktive deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, fremme af menneskerettigheder og demokratiske reformer samt i fredsbevarende operationer, humanitær bistand og genopbygning efter konflikter samt demokratiske overgangsprocesser, der fører til varige og stabile politiske løsninger; minder om, at Sakharov-prisen for 2016 blev givet til Nadia Murad og Lamiya Aji Bashar, som har overlevet seksuel slaveri fra ISIS’s/Daesh’s side;

17.  minder om, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i EU og dets medlemsstater, og at integration af ligestillingsaspektet er et af Unionens vigtigste mål, som er stadfæstet i traktaterne; opfordrer derfor Kommissionen til at integrere kønsaspektet i al EU-lovgivning, alle EU-retningslinjer og -foranstaltninger og al finansiering som et centralt EU-princip, i særdeleshed når det drejer sig om EU's eksterne politikker; understreger, at det er nødvendigt at styrke den rolle, som EU-delegationerne og EU-Udenrigstjenestens ledende rådgiver for kønsspørgsmål spiller, ved at sikre et særligt budget til hendes kompetenceområde;

18.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at resultaterne af det 61. møde i FN's Kommission for Kvinders Status (CSW) medtages i dens politikker og vil sætte fornyet skub i indsatsen for at fremme "styrkelsen af kvinders økonomiske status" og tackle kønsbestemte uligheder på det foranderlige arbejdsmarked;

19.  bemærker det positive bidrag, som en styrkelse af kvinders status yder til opnåelsen af et inkluderende, retfærdigt og fredeligt samfund og til bæredygtig udvikling; understreger, at der i alle målene for bæredygtig udvikling er eksplicit fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinders status, og at der bør gøres en større indsats for at sikre, at kvinders rettigheder fuldt ud opretholdes, og at politikker, der fremmer styrkelsen af kvinders økonomiske og sociale status og kvinders deltagelse i beslutningsprocessen, gennemføres effektivt; understreger, at der bør lægges særlig vægt på at styrke indfødte kvinders status;

20.  påpeger, at kvinders bør tilskyndes til at organisere sig i faglige organisationer, og at de ikke bør diskrimineres, når de ansøger om forretningsfinansiering;

21.  opfordrer EU til at støtte alle kvindeorganisationer, som til dagligt arbejder for at støtte kvinder i humanitære kriser og konflikter;

22.  understreger endnu en gang det presserende behov for en generel ratifikation og effektiv gennemførelse af FN's konvention om barnets rettigheder og de valgfrie protokoller hertil for at sikre børn retlig beskyttelse; understreger, at børn ofte er udsat for specifikke krænkelser som f.eks. børneægteskaber eller kønslemlæstelse og derfor har behov for særlig beskyttelse; understreger, at børnearbejde, rekruttering af børn i væbnede konflikter og tidlige og tvungne ægteskaber stadig er et alvorligt problem i nogle lande; opfordrer EU til systematisk at høre de relevante lokale og internationale børnerettighedsorganisationer og til under politiske dialoger og menneskerettighedsdialogerne med tredjelande at påpege signatarstaternes pligt til at gennemføre konventionen; glæder sig over Europarådets strategi for barnets rettigheder (2016-2021); anmoder om, at EU fortsætter med at fremme anvendelsen af EU-UNICEF's fælles redskaber til integrering af børns rettigheder i udviklingssamarbejdet gennem sine eksterne delegationer og med at give personalet i EU-delegationerne en tilstrækkelig uddannelse på dette område; gentager sin anmodning til Kommissionen om at foreslå en omfattende strategi for børns rettigheder og en handlingsplan for de næste fem år med henblik på at prioritere børns rettigheder i EU's eksterne politikker, og glæder sig over, at der gennem instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde fra 2016 blev afsat bevillinger til støtte for FN-agenturernes indsats til fordel for børns rettigheder, som skal være udformet med henblik på at maksimere de reelle fordele for børn i nød, navnlig inden for sundhed og adgang til uddannelse, vand og sanitet; opfordrer til, at der findes en hurtig løsning på problemet med statsløse børn, herunder navnlig børn, der er født uden for forældrenes oprindelsesland, og migrantbørn;

23.  fordømmer på det kraftigste alle former for forskelsbehandling, bl.a. på grundlag af race, hudfarve, religion, køn, seksuel orientering, kønsrelaterede egenskaber, sprog, kultur, social oprindelse, kaste, fødsel, alder, handicap eller anden status; understreger, at EU bør styrke sin indsats for at udrydde alle former for forskelsbehandling, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance gennem menneskerettighedsdialoger og politiske dialoger, arbejdet i EU-delegationerne og offentligt diplomati; understreger endvidere, at EU fortsat bør arbejde for at få ratificeret og gennemført alle FN's konventioner, der understøtter denne sag;

24.  gentager, at menneskehandel omfatter rekruttering, transport, overførsel, husly til eller modtagelse af personer ved hjælp af trusler eller brug af magt eller andre former for tvang, bortførelse, svig, bedrag, magtmisbrug eller misbrug af sårbar position eller at give eller modtage betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse; opfordrer EU og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at begrænse den efterspørgsel, der giver anledning til alle former for udnyttelse af mennesker, især kvinder og børn, og fører til menneskehandel, og samtidig holde fast ved en menneskerettighedsbaseret og offerorienteret tilgang; gentager behovet for, at samtlige medlemsstater gennemfører EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel og direktiv 2011/36/EU(46) om dette spørgsmål; udtrykker dyb bekymring over, hvor ekstremt sårbare migranter og flygtninge er over for udnyttelse, smugleri og menneskehandel; understreger, at det er nødvendigt at fastholde sondringen mellem begreberne menneskehandel og smugling af migranter;

25.  fordømmer de menneskerettighedskrænkelser, som fortsat begås mod mennesker, som lider under kastehierarkier og kastebaseret diskrimination, herunder nægtelse af ligestilling, adgang til retsvæsenet og adgang til arbejde, fortsat isolation og kastebegrundede hindringer for at opnå grundlæggende menneskerettigheder og udvikling; gentager sin opfordring til, at der udvikles en EU-politik om kastediskrimination, og til, at EU udnytter enhver lejlighed til at give udtryk for sin alvorlige bekymring over sådanne krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at intensivere bestræbelserne og støtte initiativer i FN og i delegationerne ved at gennemføre og overvåge målene for bæredygtig udvikling for 2030, overvåge FN's nye vejledende redskab om diskrimination som følge af herkomst og støtte medlemsstaternes gennemførelse af henstillingerne fra FN's menneskerettighedsmekanismer om kastediskrimination;

26.  giver udtryk for dyb bekymring over, at mindretal stadig er i større risiko for at blive udsat for forskelsbehandling, og at de navnlig er sårbare over for politiske, økonomiske, miljømæssige og arbejdsmarkedsmæssige ændringer og forstyrrelser; konstaterer, at mange af dem ikke har adgang til politisk repræsentation og er hårdt ramt af fattigdom; understreger, at EU bør styrke sin indsats for at bringe krænkelser af mindretals menneskerettigheder til ophør; understreger, at minoritetssamfund har særlige behov, og at de bør sikres fuld adgang til ligestilling inden for alle områder af det økonomiske, sociale, politiske og kulturelle liv;

27.  glæder sig over ratificeringen af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) og gentager, hvor vigtigt det er at sikre ratifikationen heraf samt en effektiv gennemførelse både fra medlemsstaternes og EU-institutionernes side; understreger, at handicap ikke fratager et menneske dets værdighed, hvilket indebærer, at staten har pligt til at beskytte dem; understreger navnlig behovet for på troværdig vis at integrere princippet om universel adgang og andre handicaprettigheder i alle relevante EU-politikker, bl.a. udviklingssamarbejdet, og understreger dette spørgsmåls præskriptive og horisontale karakter; opfordrer EU til at indarbejde kampen mod forskelsbehandling på grundlag af handicap i sin optræden udadtil og i udviklingspolitikken; glæder sig i denne forbindelse over, at rettighederne for personer med handicap er medtaget i den nye europæiske konsensus om udvikling;

28.  gentager sin støtte til indførelsen af menneskerettighedsklausuler i internationale aftaler mellem EU og tredjelande, herunder i handels- og investeringsaftaler; minder om, at alle menneskerettigheder skal betragtes som ligeværdige, udelelige, indbyrdes afhængige og forbundne; opfordrer Kommissionen til at føre tilsyn med, at disse bestemmelser gennemføres effektivt og systematisk og til at tilstille Parlamentet regelmæssige rapporter om partnerlandenes respekt for menneskerettighederne; opfordrer Kommissionen til at vedtage en mere struktureret og strategisk tilgang til menneskerettighedsdialoger inden for rammerne af fremtidige aftaler; ser positivt på GSP+-præferenceordningen som et middel til at tilskynde til gennemførelse af 27 centrale internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdsmarkedsnormer; opfordrer til, at der sikres en reel håndhævelse af GSP+, og forventer, at Kommissionen melder tilbage til Parlamentet og Rådet om situationen omkring ratificeringen og de fremskridt, der er gjort under denne ordning; gentager, hvor vigtigt det er at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv

29.  bekræfter, at aktiviteterne i alle virksomheder, herunder europæiske virksomheder, der opererer i tredjelande, skal være i fuldstændig overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, og opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at dette er tilfældet; gentager desuden betydningen af at fremme virksomhedernes sociale ansvar og af, at europæiske virksomheder indtager en fremtrædende rolle med hensyn til fremme af internationale standarder for erhvervsliv og menneskerettigheder, og understreger, at samarbejde mellem menneskerettigheds- og erhvervsorganisationer vil styrke lokale aktører og civilsamfundet; anerkender, at globale værdikæder kan bidrage til at styrke internationale arbejdstagerrettigheder, miljøstandarder og sociale standarder og skaber muligheder og udfordringer med hensyn til bæredygtig udvikling og fremme af menneskerettighederne, især i udviklingslandene; opfordrer EU til at spille en mere aktiv rolle i at opnå en hensigtsmæssig, fair, gennemsigtig og bæredygtig forvaltning af globale værdikæder og i at afbøde eventuelle negative virkninger på menneskerettighederne, herunder underminering af arbejdstagerrettigheder; fremhæver imidlertid, at ofre for erhvervsrelaterede krænkelser af menneskerettigheder bør sikres effektiv adgang til retsmidler; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at projekter, der støttes af EIB, er i overensstemmelse med EU's politikker og forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder; bemærker de igangværende forhandlinger om en bindende traktat om transnationale virksomheder og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettighederne; opfordrer EU til på konstruktiv vis at deltage i disse forhandlinger;

30.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at sætte al deres politiske vægt ind på at forhindre enhver handling, der kan betragtes som folkemord, en krigsforbrydelse eller en forbrydelse mod menneskeheden, på at reagere effektivt og koordineret i tilfælde, hvor sådanne forbrydelser begås, på at mobilisere alle nødvendige ressourcer til at retsforfølge alle ansvarlige, bl.a. gennem anvendelsen af princippet om universel jurisdiktion, og på at bistå ofre og støtte stabiliserings- og udsoningsprocesser; opfordrer det internationale samfund til at indføre instrumenter, der kan mindske tidsrummet mellem varsling og indsats mest muligt, for at forhindre opblussen, genopblussen eller eskalering af voldelige konflikter, som f.eks. EU's system for tidlig varsling;

31.  opfordrer EU til at støtte organisationer (herunder NGO’er, open source-efterforskningsorganisationer og civilsamfund), der indsamler, bevarer og beskytter bevismateriale, herunder digitalt bevismateriale, for forbrydelser, der er begået, med henblik på at muliggøre retsforfølgning af dem på internationalt plan;

32.  giver udtryk for dyb bekymring over ødelæggelsen af kulturarvssteder i Syrien, Irak, Yemen og Libyen; bemærker, at 22 af verdens 38 truede kulturarvssteder findes i Mellemøsten; støtter de aktiviteter, som udføres af Kulturarvsinitiativet og dets undersøgelsesaktiviteter i Syrien og Irak i forbindelse med ødelæggelsen af arkæologisk arv og kulturarv;

33.  glæder sig over EU’s indsats for at støtte FN's Internationale Upartiske Uafhængige Mekanisme (IIIM), der skal bistå efterforskningen af alvorlige forbrydelser begået i Syrien; understreger behovet for at indføre lignende uafhængige mekanismer i Irak; opfordrer EU og de medlemsstater, der ikke allerede har gjort det, til at støtte IIIM økonomisk;

34.  fordømmer på det kraftigste de grufulde forbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne, der er begået af statslige såvel som ikkestatslige aktører; er rystet over den lange række af forbrydelser, der er begået, herunder drab, tortur samt voldtægt, der anvendes som krigsvåben, slaveri og seksuelt slaveri, rekruttering af børnesoldater, tvangskonvertering og den systematiske ”udrensning” af og drab på religiøse mindretal; minder om, at den situation, som de religiøse mindretal lider under i de områder, som styres af ISIS/Daesh, der af Parlamentet i dets beslutning af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS(47) blev kvalificeret som folkemord; understreger, at EU og medlemsstaterne bør støtte retsforfølgningen af medlemmer af ikkestatslige grupper som ISIS/Daesh ved at anmode FN's Sikkerhedsråd om at give Den Internationale Strafferetsdomstol jurisdiktionen i dette spørgsmål eller til at sikre retfærdighed ved hjælp af en ad hoc-domstol eller universel jurisdiktion;

35.  gentager sin fulde støtte til Den Internationale Strafferetsdomstol, Romstatutten, anklagerens kontor, anklagerens beføjelse til at handle på eget initiativ og de fremskridt, der er gjort med hensyn til iværksættelse af nye efterforskninger, som et vigtigt middel til bekæmpelse af straffrihed for masseforbrydelser; opfordrer alle medlemsstater til at ratificere Kampala-ændringerne om aggressionsforbrydelser og til at tilføje "masseforbrydelser" til listen over forbrydelser, for hvilke EU har kompetence; fordømmer ethvert forsøg på at undergrave dens legitimitet eller uafhængighed og opfordrer EU og dets medlemsstater til at samarbejde konsekvent for at støtte Den Internationale Strafferetsdomstols undersøgelser og afgørelser med henblik på at sætte en stopper for straffrihed for internationale forbrydelser, herunder når der henvises til anholdelse af personer eftersøgt af Den Internationale Strafferetsdomstol; opfordrer indtrængende EU og dens medlemsstater til konsekvent at støtte Den Internationale Strafferetsdomstols undersøgelser, efterforskninger og beslutninger og til at tage skridt til at reagere beslutsomt overfor tilfælde af manglende samarbejde med Den Internationale Strafferetsdomstol, og til at sikre passende finansiering; glæder sig over mødet den 6. juli 2016 mellem EU og repræsentanter for Den Internationale Strafferetsdomstol i Bruxelles som forberedelse af den 2. rundbordsdialog mellem EU og Den Internationale Strafferetsdomstol, som gjorde det muligt for relevante medarbejdere fra Den Internationale Strafferetsdomstol og EU-institutionerne at indkredse fælles interesseområder, udveksle oplysninger om relevante aktiviteter og sikre et bedre samarbejde mellem EU og Den Internationale Strafferetsdomstol; henviser med dyb beklagelse til de nylige bekendtgørelser om udtrædelse af Romstatutten, som navnlig udgør en problem med hensyn til ofres adgang til domstolsprøvelse, og som bør fordømmes på det kraftigste; mener, at Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne fortsat bør tilskynde tredjelande til at ratificere og gennemføre Romstatutten; opfordrer endnu en gang HR/VP til at udnævne en særlig EU-repræsentant for humanitær folkeret og international retfærdighed med mandat til at fremme, integrere og repræsentere EU's engagement i kampen mod straffrihed og opbakning bag Den Internationale Strafferetsdomstol på alle områder af EU's udenrigspolitik; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte FN’s ansvarlighedsmekanisme og -beslutninger i FN’s multilaterale forum, herunder Menneskerettighedsrådet;

36.  opfordrer EU til at styrke sin indsats for at fremme retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed på multilateralt og bilateralt plan som et grundlæggende princip for konsolidering af demokrati; opfordrer EU til at støtte et retfærdigt retsvæsen på verdensplan ved at bistå med lovgivningsmæssige og institutionelle reformprocesser i tredjelande; opfordrer endvidere EU-delegationerne og medlemsstaternes ambassader til systematisk at overvåge retssager med henblik på at fremme retsvæsenets uafhængighed;

37.  giver udtryk for dyb bekymring over og solidaritet med det stigende antal migranter, flygtninge og asylansøgere, herunder stadig flere kvinder, der er ofre for konflikter, forfølgelse, forvaltningsproblemer, fattigdom, ulovlig migration, menneskehandel og smuglernetværk; understreger, at der er et presserende behov for at træffe reelle foranstaltninger med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til migrationsstrømmene og for at finde langsigtede løsning baseret på respekten for menneskerettighederne og menneskets værdighed og for dermed at tage fat på den eksterne dimension af flygtningekrisen, herunder ved at finde bæredygtige løsninger på konflikter i vores nabolande, bl.a. gennem udvikling af samarbejde og partnerskaber med de pågældende tredjelande, der overholder folkeretten og sikrer respekten for menneskerettighederne i disse lande; udtrykker dyb bekymring over volden mod migrantbørn, herunder forsvundne uledsagede migrantbørn, og tilskynder til genbosættelse, familiesammenføring og humanitære korridorer; er dybt bekymret over den vanskelige situationen for og det stigende antal internt fordrevne og opfordrer til, at der sikres en sikker tilbagesendelse, genbosættelse eller lokal integration; opfordrer EU og dets medlemsstater til at yde humanitær bistand, hvad angår uddannelse, bolig, sundhed og andre humanitære formål, der hjælper flygtninge tættest på deres hjemland, og til at sikre, at tilbagesendelsespolitikker gennemføres korrekt; understreger behovet for en omfattende menneskerettighedsbaseret tilgang til migration og opfordrer EU til at samarbejde endnu tættere med FN, regionale organisationer, regeringer og NGO'er; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre EU's fælles asylpakke og den fælles migrationslovgivning, navnlig for at beskytte sårbare asylansøgere; understreger, at begreberne sikre lande og sikre oprindelseslande ikke bør hindre en individuel behandling af asylansøgninger; advarer imod instrumentalisering af EU's udenrigspolitik som ”migrationsstyring”; opfordrer EU og medlemsstaterne til at indføre fuld gennemsigtighed for så vidt angår de midler, der er afsat til tredjelande til samarbejde om migration, og til at sikre, at et sådant samarbejde ikke gavner strukturer, der er involveret i krænkelser af menneskerettighederne, men i stedet går hånd i hånd med indsatserne for at forbedre menneskerettighedssituationen i disse lande;

38.  mener, at udviklingssamarbejde og fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper, herunder retsstaten og god forvaltningsskik, bør gå hånd i hånd; minder i denne forbindelse om, at FN har erklæret, at kun en menneskerettighedsbaseret tilgang kan sikre, at udviklingsmålene virkeliggøres i fuld udstrækning; minder desuden om, at EU har forpligtet sig til at støtte partnerlandene under hensyntagen til deres udviklingssituation og deres fremskridt med hensyn til menneskerettigheder og demokrati;

39.  understreger, at andelen af personer, der trues af fattigdom eller social udstødelse, er højere blandt kvinder, og anmoder Kommissionen om at øge sin indsats for at gennemføre foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse som led i sine udviklingspolitikker.

40.  minder om, at kriterium 2 i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP forpligter medlemsstaterne til at undersøge alle våbeneksporttilladelser med hensyn til destinationslandets respekt for menneskerettigheder; minder i denne forbindelse om den forpligtelse, som Kommissionen har indgået i EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati for så vidt angår sikkerhedsstyrker og gennemførelsen af EU's menneskerettighedspolitik, herunder udvikling og gennemførelse af en due diligence-politik på dette område;

41.  gentager sin opfordring til en fælles EU-holdning til brugen af væbnede droner, som sikrer overholdelse af menneskerettighederne og den humanitære folkeret og tager fat på spørgsmål såsom de retlige rammer, proportionalitet, ansvarsplacering, beskyttelse af civile og gennemsigtighed; insisterer endnu en gang på, at EU bør forbyde udvikling, fremstilling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding;

42.  mener, at EU bør fortsætte sin indsats for at styrke respekten for LGBTI-personers menneskerettigheder i overensstemmelse med EU's retningslinjer på dette område; opfordrer til fuldstændig gennemførelse af retningslinjerne, bl.a. gennem uddannelse af EU's personale i tredjelande; tager skarpt afstand fra, at homoseksualitet stadig er strafbart i 72 lande, herunder i 13 lande som foreskriver dødsstraf, og mener, at voldelig praksis og voldsudøvelse mod personer på grund af deres seksuelle orientering, såsom tvungen afsløring af homoseksualitet, hadforbrydelser og hadefulde udtalelser både online og offline, og opdragende voldtægter ikke bør forblive ustraffet; bemærker lovliggørelsen af ægteskab og registreret partnerskab mellem personer af samme køn i visse lande, og tilskynder til, at denne udvikling fortsætter; fordømmer krænkelser af kvinders og minoritetsgruppers kropslige integritet; opfordrer medlemsstaterne til at forbyde sådanne praksis, straffe gerningsmænd og støtte ofre;

43.  understreger den afgørende betydning af bekæmpelsen af enhver form for korruption med henblik på at beskytte retsstatsprincippet, demokratiet og respekten for menneskerettighederne; fordømmer kraftigt enhver adfærd, som tolererer sådanne korrupte praksisser;

44.  minder om, at korruption udgør en trussel mod ligebehandling i forhold til menneskerettighederne og underminerer demokratiske processer som retsstatsprincippet og et retfærdigt retsvæsen; mener, at EU i alle fora, hvor der føres dialoger med tredjelande, bør lægge vægt på betydningen af integritet, ansvarlighed og sund forvaltning af offentlige anliggender, offentlige finanser og offentlig ejendom, som fastsat i FN´s konvention mod korruption; anbefaler, at EU udnytter sin ekspertise til at yde tredjelande mere konsekvent og systematisk bistand i kampen mod korruption ved at oprette og konsolidere uafhængige og effektive institutioner til bekæmpelse af korruption; opfordrer navnlig Kommissionen til at forhandle om bestemmelser om bekæmpelse af korruption i alle kommende handelsaftaler, som den forhandler med tredjelande;

45.  fremhæver den afgørende pligt og det afgørende ansvar, som stater og andre ansvarlige enheder har for at afbøde klimaforandringer, forhindre negative konsekvenser heraf for menneskerettighederne og fremme en konsekvent politik for at sikre, at afbødning af og tilpasning til klimaforandringer er hensigtsmæssige, tilstrækkeligt ambitiøse, ikke-diskriminerende og i øvrigt i overensstemmelse med forpligtelser på menneskerettighedsområdet; understreger, at FN har anslået, at der inden 2050 vil være mange fordrevne af miljømæssige årsager; understreger forbindelsen mellem handelspolitikker, miljøpolitikker og udviklingspolitikker og de positive og negative virkninger, som disse politikker kan have i forhold til overholdelsen af menneskerettighederne; glæder sig over det internationale engagement med hensyn til at fremme integration af miljø- og naturkatastrofer og klimaændringer med menneskerettigheder;

46.  fremhæver, at land grabbing i de seneste år er tiltaget stærkt i udviklingslandene; mener, at bekæmpelsen af udnyttelsen og hamstringen af ressourcer bør være en prioritet; tager afstand fra praksisser såsom land grabbing og den vilkårlige anvendelse af naturressourcer; opfordrer til en hurtig indgriben fra Kommissionen side som en opfølgning på Parlamentets opfordringer gennem de seneste talrige beslutninger på området;

47.  understreger betydningen af at sikre, at menneskerettighederne og adgangen til varer og tjenesteydelser såsom vand og sanitet er omfattet i social-, uddannelses-, sundheds- og sikkerhedspolitikker;

48.  opfordrer internationale institutioner, nationale regeringer, NGO'er og individer til at arbejde i synergi for at etablere en passende retlig ramme, der skal sikre, at alle mennesker i verden har adgang til en minimum mængde vand; understreger, at vand ikke bør betragtes som vare, der handles, men som et spørgsmål om udvikling og bæredygtighed, og at privatisering af vand ikke fritager stater fra deres ansvar, hvad angår menneskerettigheder; opfordrer lande, hvor vand er årsag til spændinger eller konflikter, til at samarbejde om deling af vand for at opnå en win-win situation for bæredygtighed og en fredelig udvikling i regionen;

Demokratistøtte og problemer i forbindelse hermed

49.  understreger, at EU fortsat aktivt bør støtte demokratiske og effektive menneskerettighedsinstitutioner og civilsamfundet i deres indsats for at fremme demokratiseringsprocessen; glæder sig over den uvurderlige bistand til civilsamfundsorganisationer verden over under EIDHR, som fortsat udgør flagskibsinstrumentet i EU’s gennemførelse af dets eksterne menneskerettighedspolitik; glæder sig endvidere over Den Europæiske Demokratifonds konsekvente indsats for at fremme demokrati og respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i EU's østlige og sydlige naboskab;

50.  minder om, at de indhøstede erfaringer fra overgangen til demokrati inden for rammerne af udvidelses- og naboskabspolitikken vil kunne bidrage positivt til at kortlægge bedste praksis, der kan anvendes til at støtte og konsolidere demokratiseringsprocesser andre steder i verden;

51.  gentager i den forbindelse sin opfordring til Kommissionen om at udvikle EU-retningslinjer for demokratistøtte;

52.  henstiller, at EU styrker sin indsats for at udvikle en samlet tilgang til demokratiseringsprocesser, hvor frie og retfærdige valg kun er ét element, for at bidrage positivt til at styrke de demokratiske institutioner og øge offentlighedens tillid til valgprocesser i hele verden;

53.  glæder sig over de otte valgobservationsmissioner og de otte valgekspertmissioner, som EU udsendte til forskellige dele af verden i 2016; understreger, at EU siden 2015 har udsendt 17 valgobservationsmissioner og 23 valgekspertmissioner; bekræfter sin positive holdning til EU's fortsatte støtte til valgprocesser og ydelse af valgbistand og støtte til nationale observatører; glæder sig i den forbindelse over og støtter fuldt ud arbejdet i Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering;

54.  minder om betydningen af en effektiv opfølgning på rapporterne og henstillingerne fra valgobservationsmissionerne som et middel til at forbedre indvirkningen af dem og styrke EU's støtte til demokratiske standarder i de pågældende lande;

55.  glæder sig over tilsagnene fra Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne i den nye handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati om at samarbejde tættere og mere konsekvent med valgkommissioner, parlamentariske institutioner og civilsamfundsorganisationer i tredjelande for at øge deres indflydelse og dermed styrke de demokratiske processer;

56.  understreger, at udvidelsespolitikken er et af de stærkeste værktøjer til at styrke respekten for demokratiske principper og menneskerettigheder i lyset af aktuelle politiske udviklinger i kandidatlande og potentielle kandidatlande; opfordrer Kommissionen til at styrke sine bestræbelser på at styrke de demokratiske politiske kulturer, respekten for retsstaten, mediernes og retsvæsenets uafhængighed og bekæmpelsen af korruption i disse lande; er overbevist om, at den reviderede europæiske naboskabspolitik fortsat bør sætte beskyttelse, fremme og håndhævelse af menneskerettigheder og demokratiske principper i centrum; gentager, at beskyttelse, aktiv støtte til og gennemførelse af menneskerettigheder og demokrati både er i partnerlandenes og EU’s interesse; understreger ligeledes nødvendigheden af, at Unionen fastholder sit tilsagn til sine partnere, navnlig i sine nabolande, om at støtte økonomiske, sociale og politiske reformer, beskytte menneskerettighederne og bidrage med at indføre retsstatsprincippet som det bedste middel til at styrke den internationale orden og sikre stabiliteten i nabolandene; minder om, at Middelhavsunionen kan og bør udforme den politiske dialog på dette område og presse på for en stærk menneskerettigheds- og demokratidagsorden i regionen; minder om, at alle lande, der stræber efter medlemskab i EU, fuldt ud skal garantere menneskerettigheder og omhyggeligt efterleve Københavnskriterierne, da manglende efterlevelse af disse kriterier kan føre til en indstilling af forhandlingerne;

57.  understreger, at fredsopbygning omfatter indsatser for at forhindre og reducere konflikter og styrke politisk, socioøkonomisk og sikkerhedsinstitutioners modstandsdygtighed med henblik på at skabe fundamentet for bæredygtig fred og udvikling på lang sigt; understreger, at fremme af retsstaten, god forvaltningsskik og menneskerettigheder er afgørende for fredsbevarelse;

Sikring af en samlet og konsekvent tilgang til støtte for menneskerettigheder og demokrati gennem EU’s politikker

58.  noterer sig vedtagelsen af EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden for 2016; mener, at årsberetningen er et uundværligt redskab for kontrollen med, formidlingen af og debatten om EU's politik for menneskerettigheder og demokrati i verden og et værdifuldt instrument, der giver et bredt overblik over EU's prioriteter, indsatser og udfordringer på dette område, og som kan anvendes til at identificere yderligere måder at håndtere dem effektivt på;

59.  gentager indtrængende sin indbydelse til VP/HR til at deltage i en debat med medlemmerne af Europa-Parlamentet under to plenarmøder om året, én gang i forbindelse med fremlæggelsen af beretningen og én gang for at reagere på Parlamentets egen betænkning; gentager betydningen af løbende interinstitutionel dialog, navnlig med hensyn til opfølgning på Parlamentets uopsættelige beslutninger om menneskerettigheder; minder om, at skriftlige svar også spiller en vigtig rolle i de interinstitutionelle forbindelser, da de giver mulighed for en systematisk og grundig opfølgning på alle de punkter, som Parlamentet har rejst, og dermed bidrager til at styrke en effektiv koordinering; opfordrer VP/HR og EU-Udenrigstjenesten til at besvare skriftlige spørgsmål uddybende og til at tage spørgsmålene om menneskerettigheder op til debat med de berørte lande på højeste niveau;

60.  roser EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen for deres udtømmende redegørelser for de aktiviteter, som EU har gennemført på demokrati- og menneskerettighedsområdet i 2016; mener ikke desto mindre, at den nuværende udformning af årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati kunne forbedres ved at give et bedre overblik over de konkrete resultater af EU's indsats for menneskerettigheder og demokrati i tredjelande;

61.  gentager, at vedtagelsen af EU's strategiske ramme og den første handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati i 2012 udgjorde en vigtig milepæl i EU ved at gøre menneskerettigheder og demokrati til centrale elementer i EU's eksterne forbindelser; glæder sig over, at Rådet i juli 2015 vedtog en ny handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati for 2015-2019 og over resultaterne af midtvejsevalueringen i 2017; opfordrer VP/HR, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at sikre en effektiv og sammenhængende gennemførelse af den nye handlingsplan, herunder gennem et reelt samarbejde med civilsamfundsorganisationer; understreger, at medlemsstaterne bør indberette, hvordan de har gennemført planen; henleder navnlig opmærksomheden på betydningen af at øge effektiviteten og styrke den lokale indvirkning mest muligt af de redskaber, som EU anvender til at fremme respekten for menneskerettigheder og demokrati i verden;

62.  gentager, at det er nødvendigt med bred enighed blandt og et styrket samarbejde mellem medlemsstaterne og EU's institutioner, såvel som reelt samarbejde med civilsamfundsorganisationer på lokalt, nationalt og internationalt plan, hvis menneskerettigheds- og demokratidagsordenen skal fremmes på en konsekvent og sammenhængende måde; understreger kraftigt, at medlemsstaterne bør tage et større medansvar for gennemførelsen af handlingsplanen og for EU's strategiske ramme og anvende dem som en køreplan for fremme af menneskerettigheder og demokrati;

63.  anerkender den vigtige rolle, som EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis, spiller i styrkelsen af EU's synlighed og effektivitet med hensyn til at beskytte og fremme menneskerettighederne og de demokratiske principper i hele verden, og understreger hans rolle i at fremme en konsekvent og sammenhængende gennemførelse af EU's menneskerettighedspolitik; glæder sig over forlængelsen af mandatet for EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder indtil den 28. februar 2019, og gentager sin opfordring til, at dette mandat gøres permanent; henstiller i denne forbindelse, at den særlige repræsentant får beføjelse til at handle på eget initiativ, større offentlig synlighed og tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at udnytte sit potentiale fuldt ud; henstiller endvidere til, at EU's særlige repræsentant øger gennemsigtigheden af sine aktiviteter, planer, statusrapporter og evalueringer;

64.  bemærker, at det arbejde, som EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder udfører, og indvirkningerne heraf kun delvist kan vurderes ud fra en gennemgang af årsberetningen om menneskerettigheder, dennes konto på de sociale medier samt tilgængelige taler;

65.  støtter ubetinget landestrategierne for menneskerettigheder, som gør det muligt at skræddersy EU's indsats til de enkelte landes særlige situation og behov; bekræfter sin opfordring til, at medlemmer af Europa-Parlamentet får adgang til indholdet af strategierne; understreger på det kraftigste, hvor vigtigt det er at tage hensyn til landestrategierne for menneskerettigheder på alle politiske niveauer i forhold til de enkelte tredjelande; gentager, at landestrategierne for menneskerettigheder og demokrati bør svare til de EU-foranstaltninger, der skal gennemføres i de enkelte lande afhængigt af specifikke situationer, og at de bør indeholde målbare resultatindikatorer og mulighed for at tilpasse dem, hvis det er nødvendigt;

66.  glæder sig over etableringen af kontaktpunkter for menneskerettigheder og ligestilling i alle EU-delegationer og FSFP-missioner; minder om sin henstilling til VP/HR og EU-Udenrigstjenesten om at udarbejde klare operationelle retningslinjer for den rolle, som kontaktpunkter i delegationerne skal spille, så de bliver i stand til at fungere som virkelige menneskerettighedsrådgivere og udføre deres arbejde effektivt;

67.  erkender, at menneskerettighedsdialoger med tredjelande kan være et effektivt redskab i det bilaterale engagement og samarbejde om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; glæder sig derfor over etableringen af menneskerettighedsdialoger med et stigende antal lande; glæder sig over og tilskynder til yderligere inddragelse af civilsamfundet i de forberedende dialoger; gentager sin opfordring til, at der udvikles en omfattende mekanisme til overvågning og evaluering af menneskerettighedsdialoger;

68.  minder om, at EU har forpligtet sig til at sætte menneskerettigheder og demokrati i centrum for sine forbindelser med tredjelande; understreger derfor, at menneskerettigheder og demokratiske principper, herunder konditionalitetsklausuler om menneskerettigheder i internationale aftaler, skal fremmes gennem alle EU's politikker med en ekstern dimension, herunder udvidelses- og naboskabspolitikken, den FSFP, og politikken på områderne miljø, udvikling, sikkerhed, bekæmpelse af terrorisme, handel, migration samt retlige og indre anliggender;

69.  minder om, at sanktioner er et vigtigt redskab i FUSP; opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage de sanktioner, der er fastsat i EU-lovgivningen, når det skønnes nødvendigt for at opnå målene for FUSP, navnlig for at beskytte menneskerettighederne, konsolidere og støtte demokratiet og undgå konsekvenser for civilbefolkningen; anmoder om, at disse sanktioner rettes mod de embedsmænd, der identificeres som ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser, med henblik på at straffe dem for deres forbrydelser og misbrug;

70.  bemærker Kommissionens bestræbelser på at opfylde sit tilsagn om at medtage menneskerettighedsbestemmelserne i konsekvensanalyserne til lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige forslag, gennemførelsesforanstaltninger og handels- og investeringsaftaler; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre kvaliteten og fuldstændigheden af konsekvensanalyserne og sikre en systematisk medtagelse af menneskerettighedsspørgsmål i teksten til lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige forslag;

71.  bekræfter sin fulde støtte til EU's stærke engagement med hensyn til at fremme menneskerettighederne og de demokratiske principper gennem samarbejde med FN-strukturer, FN’s særorganisationer, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) samt med regionale organisationer som Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC), Den Afrikanske Union, Den Arabiske Liga og andre organisationer, jf. artikel 21 og 220 i TEU;

72.  understreger, at EU for at opfylde de ambitiøse mål, der er fastsat i den nye handlingsplan, er nødt til at afsætte tilstrækkelige ressourcer og tilstrækkelig ekspertise, både med hensyn til dedikerede menneskelige ressourcer i delegationerne og hovedkvarteret og i form af tilgængelige midler;

73.  bekræfter desuden, at det er vigtigt, at EU aktivt og konsekvent deltager i alle FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig det tredje udvalg under FN's Generalforsamling og FN's Menneskerettighedsråd; anerkender den indsats, som EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne i New York og Genève og EU's medlemsstater har gjort for at styrke sammenhængen i EU's indsats for menneskerettighederne på FN-niveau; tilskynder EU til at styrke sin indsats for at gøre sine synspunkter gældende, bl.a. ved at intensivere den tiltagende praksis med tværregionale initiativer og ved at stille sig i spidsen for resolutioner; understreger behovet for, at EU stiller sig i spidsen for en indsats for at reformere FN med henblik på at opnå bedre resultater og styrke det regelbaserede multilaterale system og for at sikre en mere effektiv beskyttelse af menneskerettighederne og styrke folkeretten;

°

°  °

74.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for Unionens udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 70. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og lederne af EU-delegationerne.

(1)

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf

(2)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167

(3)

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf

(4)

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10

(5)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

(6)

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES‌_71_1.pdf

(7)

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

(8)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

(9)

https://www.unglobalcompact.org/library/2.

(10)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

(11)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/da/pdf

(12)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf

(13)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf

(14)

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf

(15)

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf

(16)

EUT L 76 af 22.3.2011, s. 56.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0056:0058:DA:PDF

(17)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

(18)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385

(19)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf

(20)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf

(21)

 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf

(22)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf

(23)

http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf

(24)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf

(25)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf

(26)

https://www.osce.org/odihr/19223?download=true

(27)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf

(28)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf

(29)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf

(30)

 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf

(31)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf

(32)

EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1.

(33)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf

(34)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/da/pdf

(35)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0344.

(36)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0502.

(37)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0404.

(38)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0405.

(39)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0300.

(40)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0020.

(41)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0066.

(42)

EUT C 181 af 19.5.2016, s. 69.

(43)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc

(44)

EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 115.

(45)

EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(46)

EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.

(47)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0040.


EXPLANATORY STATEMENT

Scrutiny towards an EU Human Rights cycle

The main aim of this report is to look at the human rights and democracy challenges in third countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming of human rights in the EU’s external policy.

The rapporteur will therefore

–  scrutinise and comment on the human rights policy of the European Union while keeping a clear focus on the year 2016,

–  give an overview of the actions of the European Parliament in the area of human rights including the awarding of the Sakharov Prize for 2016 and the urgency resolutions adopted,

–  take into account the mid-term review of the 2015-2019 Action Plan which has just been completed by the Council and the Commission and which accompanies the 10-year strategic framework, 2012-2022,

The European Union’s external action and Human Rights

The European Union is founded on a strong engagement to promote and protect human rights, democracy and the rule of law worldwide. Sustainable peace, development and prosperity cannot exist without respect for human rights. This commitment underpins all internal and external policies of the European Union. The European Union actively promotes and defends universal human rights within its borders and when engaging in relations with non-EU countries. Over the years, the EU has adopted important reference documents on the promotion and protection of human rights and developed a range of diplomatic and cooperation tools to support the worldwide advancement of human rights.

The Lisbon Treaty

The Lisbon Treaty places human rights and democracy at the heart of the external relations of the European Union by stating that

The Union’s action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law. The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations which share the principles referred to in the first subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations”. (Art 21(1) TEU)

The role of the Council and the HR/VP

Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the external relations of the EU are mainly formulated and implemented by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who simultaneously serves as the Vice-President of the Commission. She is assisted by the European External Action Service (EEAS).

Strategic Framework on Human Rights 2012-2021 and Action Plans

In June 2012, the Council adopted a Strategic Framework on Human Rights and Democracy. The framework sets out the general human rights objectives of the EU. The framework defines the principles, objectives and priorities for improving the effectiveness and consistency of EU policy over ten years, 2012 - 2021. These principles include mainstreaming human rights into all EU policies.

The framework is operationalised by the periodic action plan, which accompanies the framework. This Action Plan sets concrete goals associated with timeframes and assigns relevant stakeholders. A first Action Plan for 2012-2014 was adopted which was then followed by a second action plan for 2015-2019. It builds upon the existing body of EU human rights and democracy support policies in the external action area, notably EU Guidelines, toolkits and other agreed positions, and the various external financing instruments. The current Action Plan contains 34 types of actions, which correspond to the following broader objectives: boosting ownership of local actors, addressing human rights challenges, ensuring a comprehensive human rights approach to conflict and crises, fostering better coherence and consistency and a more effective EU human rights and democracy support policy. A midterm review of the Action Plan has recently been adopted.

Human Rights Guidelines

EU Guidelines are not legally binding but they represent a strong political signal that they are priorities for the Union. Guidelines are pragmatic instruments of EU Human Rights policy and practical tools to help EU representations in the field better advance our Human Rights policy. There are 11 Guidelines.


ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

(JANUARY - DECEMBER 2016)

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT

BAHRAIN

 

 

Mohamed Ramadan

Ali Moosa

Mohammed Ramadan, a 32-year-old airport security guard, was arrested by the Bahraini authorities for allegedly taking part in a bombing in Al Dair on 14 February 2014, together with Ali Moosa, that killed a security officer and wounded several others.

 

A Bahraini court sentenced Ramadan and Moosa to death. However, both retracted their confession, claiming that they confessed after being tortured in the custody of the Criminal Investigations Directorate (CID). This sentence was upheld by the Court of Cassation, Bahrain’s highest court of appeal, in late 2015. A final date for the execution is still to be cleared.

In its Resolution of 4 February 2016, the European Parliament:

- Expresses its concern and disappointment over Bahrain’s return to the practice of capital punishment; calls for the reintroduction of the moratorium on the death penalty as a first step towards its abolition; calls on the Government of Bahrain, and in particular His Majesty Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, to grant Mohammed Ramadan a royal pardon or to commute his sentence;

- Condemns firmly the continuing use of torture and other cruel or degrading treatment or punishment against prisoners by the security forces; is extremely worried about the prisoners’ physical and mental integrity; Expresses its concern about the use of anti-terrorism laws in Bahrain to punish political beliefs and convictions and prevent citizens from pursuing political activities; Stresses the obligation to ensure that human rights defenders are protected and allowed to conduct their work without hindrance, intimidation or harassment;

Ali Salman

Zainab al-Khawaja

Nabeel Rajab

 

During 2016, Bahrain has intensified its campaign of repression and persecution of human rights defenders and political opposition, with the re-arrest of Nabeel Rajab, in relation to twitter posts published in 2015 and faces up to 13 years of prison charge. Poor prison conditions have brought him to hospital in numerous occasions. Equally, it forced Zainab Al-Khawaja into exile after threats of re-arrest.

 

Bahrain has also targeted opposition groups, such as the Al-Wefaq, whose head, Ali Salman, has been in prison since July 2015

In its resolution, adopted on 7 July 2016, the European Parliament:

- Expresses grave concern about the ongoing campaign of repression against human rights defenders, political opposition and civil society, as well as the restriction of fundamental democratic rights, notably the freedoms of expression, association and assembly, political pluralism and the rule of law in Bahrain; calls for an end to all acts of violence, harassment and intimidation, including at judicial level, and to the censorship of human rights defenders, political opponents, peaceful protesters and civil society actors by state authorities and the security forces and services;

- Calls for the immediate and unconditional release of Nabeel Rajab and other human rights defenders jailed on allegations relating to their rights to free expression, assembly, and association, and for all charges against them to be dropped; calls on the authorities to guarantee the physical and psychological integrity of Nabeel Rajab and to provide him with all necessary medical treatment;

- notes with concern the Bahraini Government’s suppression of legitimate political opposition, including the extension of Sheikh Ali Salman’s sentence, the suspension of the Al-Wefaq National Islamic Society and the freezing of its assets; calls for greater basic freedoms for all Bahraini citizens; insists on an immediate halt to the suppression of different political opinions in the country and the repression of their leading representatives, regardless of their political or religious affiliation;

BRAZIL

 

 

Simiao Vilharva

Clodiodi de Souza

The Guarani-Kaiowá people

According to official local data, in the state of Mato Grosso do Sul, at least 400 indigenous people and 14 indigenous leaders have been murdered, including S. Vilharva and C. de Souza.

The Guarani-Kaiowá people is acutely affected by the poor and inadequate provision of appropriate health care, education and social services. At the same time, most of their lands are located in the Amazon region, and they are entitled by virtue of the Brazilian Constitution of 1988 and international legislations to their ancestral territories.

In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the violence perpetrated against the indigenous communities of Brazil; deplores the poverty and human rights situation of the Guarani-Kaiowá population in Mato Grosso do Sul;

- Calls on the Brazilian authorities to take immediate action to protect indigenous people’s security and to ensure that independent investigations are carried out into the murder and assault of indigenous people in their attempts to defend their human and territorial rights, so that the perpetrators can be brought to justice;

- Expresses concern about the proposed constitutional amendment 215/2000 (PEC 215), to which Brazilian indigenous peoples are fiercely opposed, given that, if approved, it will threaten indigenous land rights by making it possible for anti-Indian interests related to the agro-business, timber, mining and energy industries to block the new indigenous territories from being recognised;

CAMBODIA

 

 

Sam Rainsy

Kem Sokha

Hong Sok Hour

Pin Ratana

 

Sam Rainsy, the president of the leading opposition party, the CNRP, remains in self-emposed exile and faces trial in absentia, with the acting CNRP president, Kem Sokha, being under investigation. A senator from the opposition, Hong Sok Hour has been under arrest since August 2015.

In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament:

- Expresses its deep concerns about the worsening climate for opposition politicians and human rights activists in Cambodia, and condemns all acts of violence, politically motivated charges, arbitrary detention, questioning, sentences and convictions in respect of these individuals;

- Urges the Cambodian authorities to revoke the arrest warrant for, and drop all charges against, opposition leader Sam Rainsy and CNRP members of the National Assembly and Senate, including Senator Hong Sok Hour; calls for the immediate release of the five human rights defenders still in preventive custody, namely Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony and Ny Chakra, for these politicians, activists and human rights defenders to be allowed to work freely without fear of arrest or persecution, and for an end to political use of the courts to prosecute people on politically motivated and trumped-up charges; calls on the National Assembly to reinstate Sam Rainsy, Um Sam An and Hong Sok Hour immediately and to restore their parliamentary immunity;

- Urges the Cambodian authorities to drop all politically motivated charges and other criminal proceedings against ADHOC and other Cambodian human rights defenders, to cease all threats to apply repressive LANGO provisions, together with all other attempts to intimidate and harass human rights defenders and national and international organisations, and to release immediately and unconditionally all those jailed on politically motivated and trumped-up charges;

Ny Sokha, Nay Vanda and Yi Soksan, Ny Chakrya, Soen Sally, Ee Sarom, Thav Khimsan and Rong Chlun

Notable human rights advocates and staffers of national human rights organs and UN agencies are facing charges in politically motivated cases. This is also the case for trade union leaders, such as R. Chlun. This happens in a growing restrictive climate, as the promulgation of the Law on Associations and NGOs (LANGO) and that of the Law on Trade Unions tighten the space for these entities to act.

CHINA

 

 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po, associated with the publishing house Mighty Current and its bookstore, sold literary works critical of Beijing. They were allegedly abducted by China’s mainland authorities, from Hong Kong and other locations. In early January 2016, Gui Minhai released a media statement in mainland China, maintaining that the travelled voluntarily to mainland China, in what appeared to be a forced confession to an earlier conviction by China.

In the resolution of 04 February 2016, the European Parliament:

- Calls on the Chinese Government to report without delay any information relating to the missing booksellers, and to engage in immediate inclusive and transparent dialogue and communication on the matter between the mainland authorities and those in Hong Kong; notes as a positive development the communication from Lee Po and his reunification with his spouse;

- Expresses its concerns over allegations of mainland China’s law enforcement agencies operating in Hong Kong; recalls that it would be a violation of the Basic Law if mainland law enforcement agencies had been operating in Hong Kong; believes this would be inconsistent with the ‘one country, two systems’ principle; calls on China to respect the guarantees of autonomy granted to Hong Kong in the Basic Law.

Gui Minhai

Gui Minhai, a book publisher and shareholder of the publishing house and of a bookstore selling literary works critical of Beijing, disappeared in Pattaya, Thailand, on 17 October 2015 without trace. Between October and December 2015 four other Hong Kong residents (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee and Lee Bo) who worked for the same bookstore also disappeared. Apart from Gui Minhai, the other four disappeared ones have returned to Hong kong. There is enough evidence to believe that Chinese authorities detained all detainees, forcing them to record fake confessions in front of TV cameras.

In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament:

- Expresses its grave concern over the lack of knowledge of the whereabouts of Gui Minhai; calls for the immediate publication of detailed information on his whereabouts and calls for his immediate safe release and for him to be given the right to communication;

Larung Gar Tibetan Buddhist Academy

The Larung Gar Institute, the largest Tibetan Buddhist centre in the world founded in 1980, is currently facing extensive demolition by the Chinese Government with the objective of downsizing the academy by fifty percent, evicting around 4 600 residents by force and destroying around 1 500 dwellings. The evictees are to be forcibly enrolled in so-called ‘patriotic education’ exercises.

In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament:

- Calls on the Chinese authorities to initiate a dialogue and to engage constructively on developments in Larung Gar with the local community and its religious leaders, and to address concerns regarding overcrowded religious institutes by allowing Tibetans to establish more institutes and build more facilities; calls for adequate compensation and the re-housing of Tibetans who have been evicted during the demolitions in Larung Gar at the place of their choice to continue their religious activities;

- Strongly condemns the imprisonment of Ilham Tohti who is serving a life sentence on alleged charges of separatism; deplores the fact that the due process of law was not respected and that he did not benefit from the right to a proper defence; urges the Chinese authorities to respect the norm of granting one visit per month for family members;

- Calls for the immediate and unconditional release of Ilham Tohti and of his supporters detained in relation to his case; further calls for Ilham Tohti’s teaching permit to be restored and for his free movement to be guaranteed within and outside China;

- Is worried about the adoption of the package of security laws and its impact on minorities in China, particularly the law on counter-terrorism that could lead to the penalisation of peaceful expression of Tibetan culture and religion and the law on the management of international NGOs which will come into effect on 1 January 2017 and will place human rights groups under the strict control of the government, as this constitutes a strictly top-down approach instead of encouraging partnership between local and central government and civil society;

Ilham Tohti

Uighur economics professor Ilham Tohti was sentenced to life imprisonment on 23 September 2014 on the charge of alleged separatism after being arrested in January of the same year. There are allegations that the due process of law was not respected, in particular with regard to the right to a proper defence.

In the Xinjiang region, in which the Muslim Uighur ethnic minority is mainly located, has experienced repeated outbreaks of ethnic unrest and violence. Ilham Tohti has always rejected separatism and violence and sought reconciliation based on respect for Uighur culture;

DJIBOUTI

 

 

Omar Ali Ewado

Omar Ali Ewado, was detained incommunicado from 29 December 2015 to 14 February 2016 for publishing a list of the victims of a massacre in which 27 people were killed and more than 150 wounded by the authorities at a cultural celebration in Buldugo on 21 December 2015 and those still missing.

In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament:

- Deplores the killings carried out at the cultural ceremony on 21 December 2015 and the ensuing detentions and acts of harassment of human rights defenders and opposition members; expresses its condolences to the families of the victims and demands a full and independent inquiry with a view to identifying and bringing to justice those responsible; reiterates its condemnation of arbitrary detention and calls for the rights of the defence to be respected;

DRC

 

 

Fred Bauma, Yves Makwambala

F. Bauma and Y. Makwambala, human rights activists from the Filimbi (‘Whistle’) movement, were arrested for participating in a workshop intended to encourage Congolese young people to perform their civic duties peacefully and responsibly, were put in jail in May 2015. They were released on 23 August 2016 after a ruling by the Supreme Court of Justice.

In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament:

- Expresses deep concern about the deteriorating security and human rights situation in the DRC, and in particular about the continual reports of increasing political violence and the severe restrictions and intimidation faced by human rights defenders, political opponents and journalists ahead of the upcoming electoral cycle; insists on the government’s responsibility to prevent any deepening of the current political crisis or escalation of violence and to respect, protect and promote the civil and political rights of its citizens;

- Strongly condemns any use of force against peaceful, unarmed demonstrators; recalls that freedom of expression, association and assembly is the basis of a dynamic political and democratic life; strongly condemns the increasing restrictions of the democratic space and the targeted repression of members of the opposition, civil society and the media; calls for the immediate and unconditional release of all political prisoners, including Yves Makwambala, Fred Bauma and other Filimbi and LUCHA activists and supporters, and the human rights defender Christopher Ngoyi;

EGYPT

 

 

Giulio Regeni

Giulio Regeni, a 28-year-old Italian doctoral student at Cambridge University, disappeared on 25 January 2016 after leaving his home in Cairo; his body was found on 3 February 2016 next to a road in the outskirts of Cairo. Giulio Regeni was conducting research in Egypt on trade union politics. According to the Italian ambassador to Cairo, G. Regeni was found to have been subjected to severe beating and torture

In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament:

- Calls on the Egyptian authorities to provide the Italian authorities with all the documents and information necessary to enable a swift, transparent and impartial joint investigation into the case of Giulio Regeni in accordance with international obligations, and for every effort to be made to bring the perpetrators of the crime to justice as soon as possible;

- Underlines with grave concern that the case of Giulio Regeni is not an isolated incident, but that it occurred within a context of torture, death in custody and enforced disappearances across Egypt in recent years, in clear violation of Article 2 of the EU-Egypt Association Agreement, which states that the relations between the EU and Egypt are to be based on respect for democratic principles and fundamental human rights as set out in the Universal Declaration on Human Rights, which is an essential element of the agreement; calls, therefore, on the European External Action Service (EEAS) and the Member States to raise with the Egyptian authorities the routine practice of enforced disappearances and torture and to press for effective reform of Egypt’s security apparatus and judiciary;

ETHIOPIA

 

 

Bekele Gerba

B. Gerba, Deputy Chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC), was arrested on 23 December 2015 and reportedly hospitalised shortly afterwards.

 

In its resolution of 21 January 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the recent use of excessive force by the security forces in Oromia and in all Ethiopian regions, and the increased number of cases of human rights violations; expresses its condolences to the families of the victims and urges the immediate release of all those jailed for exercising their rights to peaceful assembly and freedom of expression;

- Condemns the excessive restrictions placed on human rights work by the Charities and Societies Proclamation, which denies human rights organisations access to essential funding, endows the Charities and Societies Agency with excessive powers of interference in human rights organisations and further endangers victims of human rights violations by contravening principles of confidentiality;

 

Getachew Shiferaw, Yoanathan Teressa and Fikadu Mirkana

These leading activists were arbitrarily arrested, without the Ethiopian authorities presenting any charges when doing so.

 

Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris and Tesfalidet Kidane

Ethiopia continues to imprison journalists and opposition political party members for their views and opinions, with them having been convicted in unfair trials or are detained without charge.

 

Andargachew Tsege

The British-Ethiopian citizen and leader of an opposition party in exile was arrested in June 2014, after being condemned in absentia to death years earlier. He is still in the death row.

GAMBIA (The)

 

 

Solo Sandeng

Opposition leader and member of the United Democratic Party, was arrested on 14 April 2016 and died in detention shortly after his arrest in suspicious circumstances.

In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament:

- Calls for the immediate release of all protestors arrested in relation to the 14 and 16 April 2016 protests; requests that the Government of the Republic of The Gambia ensure due process for any suspects detained on allegations of participating in the attempted unconstitutional change of government; calls on the authorities of The Gambia to guarantee the physical and psychological integrity of these suspects in all circumstances and to secure medical treatment for those injured without delay; expresses its concern regarding the testimonies of torture and ill-treatment of other prisoners;

Ousainou Darboe

O. Darboe was arrested and put in state custody, allegedly suffering from torture.

Alagie Abdoulie Ceesay, Ousman Jammeh, Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh and Imam Cherno Gassama

Director of the independent radio station Teranga FM, A.A. Ceesay, was arrested on 2 July 2015 by state authorities arbitrarily. The other individuals are former key political figures and religious personalities, and they have also suffered from arbitrary detention by state authorities.

HONDURAS

 

 

Berta Cáceres and Nelson García

On 3 March 2016 Berta Cáceres, a prominent environmentalist and indigenous rights leader and the founder of the Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH), was assassinated in her home by unidentified men. Shortly after, on 16 March 2016, Nelson García, also a member of COPINH, was murdered. Both human rights defenders had for many years had resisted the Agua Zacra hydroelectric dam in the Gualcarque River. The Honduran Government has been actively engaged in the investigation of both murderers. However, these deaths come to enlarge the list of human rights defenders killed between 2010 and 2016, amounting to 15 in late 2016.

In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament:

- Condemns in the strongest terms the recent assassination of Berta Cáceres, Nelson García and Paola Barraza, as well as each of the earlier assassinations of other human rights defenders in Honduras; extends its sincere condolences to the families and friends of all of those human rights defenders;

- Calls, as a matter of urgency, for immediate, independent, objective and thorough investigations into these and previous murders in order to bring their intellectual and material authors to justice and to put an end to impunity; welcomes the fact that, at the request of the Honduran Government, the investigation into the murder of Ms Cáceres includes representatives of the UN High Commissioner for Human Rights and of the OAS; takes the view that instruments available within the framework of the UN and the IACHR, such as an independent international investigation, as requested by the victims, could help to ensure impartial and fair investigation of these murders;

- Expresses its deep concern at the climate of extreme violence, particularly against LGBTI people and those who defend their rights; stresses the need to carry out immediate, thorough and impartial investigations into the killings of active members of various LGBTI human rights organisations;

Paola Barraza

On 24 January 2016, Paola Barraza was murdered, who was a defender of LGBTI rights, a transexual woman and a member of the Arcoiris association. Her death increases the toll of other prominent LGBTI activists, amounting at least to seven in 2015, and at least 235 since 1994.

CHINA

 

 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po, associated with the publishing house Mighty Current and its bookstore, sold literary works critical of Beijing. They were allegedly abducted by China’s mainland authorities, from Hong Kong and other locations. In early January 2016, Gui Minhai released a media statement in mainland China, maintaining that the travelled voluntarily to mainland China, in what appeared to be a forced confession to an earlier conviction by China.

In the resolution of 04 February 2016, the European Parliament:

- Calls on the Chinese Government to report without delay any information relating to the missing booksellers, and to engage in immediate inclusive and transparent dialogue and communication on the matter between the mainland authorities and those in Hong Kong; notes as a positive development the communication from Lee Po and his reunification with his spouse;

- Expresses its concerns over allegations of mainland China’s law enforcement agencies operating in Hong Kong; recalls that it would be a violation of the Basic Law if mainland law enforcement agencies had been operating in Hong Kong; believes this would be inconsistent with the ‘one country, two systems’ principle; calls on China to respect the guarantees of autonomy granted to Hong Kong in the Basic Law.

INDIA

 

 

35 crew members, among which Estonians and Britons

On 12 October 2013 the 35-strong crew (including 14 Estonians and 6 Britons, as well as Indians and Ukrainians) of the US-based, Sierra Leone-flagged and privately owned ship the MV Seaman Guard Ohio were arrested in Tamil Nadu state (India) and charged with illegally possessing weapons in Indian waters. Despite attempts to drop the charges against them, the Supreme Court ordered the trial to proceed, which on 12 January 2016 sentenced the 35 sailors to a maximum of five years prison term and a fine of INR 3 000 (EUR 40).

In its resolution of 21 January 2016, the European Parliament:

- Calls on the Indian authorities to ensure that the case of the MV Seaman Guard Ohio crew is dealt with on a basis of full respect for the human and legal rights of the defendants, in line with the obligations enshrined in the various human rights charters, treaties and conventions that India has signed up to.

 

IRAQ

 

 

Yazidi and other minorities

August 2014 ISIS/Daesh attacked Yazidi communities around Sinjar city in Iraq’s Nineveh province, reportedly killing thousands. Several mass graves were found after Kurdish forces retook areas north of Mount Sinjar by December 2014. When the Kurdish forces retook Sinjar city in mid-November 2015, additional killing sites and apparent mass graves were discovered.

The European Parliament recognised on 4 February 2016 that ISIS/Daesh is committing genocide against Christians and Yazidis, among other minorities, which amount to war crimes, crimes against humanity and genocide.

In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament:

- Strongly appeals to the international community, in particular to the UN Security Council, to consider the reported mass graves in Iraq as further evidence of genocide and to refer ISIS/Daesh to the International Criminal Court (ICC);

- Is particularly alarmed by the situation of women and children in the conflict, in particular the Yazidi women and children who are victims of persecution, executions, torture, sexual exploitation and other atrocities; insist that a full range of medical services should be made available, in particular for rape victims; calls, as a matter of urgency, for the EU and its Members States to work closely with the World Health Organisation (WHO) and to support it to this end; calls for the immediate release of all women and children who remain captives of ISIS/Daesh.

KAZAKHSTAN

 

 

Guzal Baidalinova and Yulia Kozlova

In December 2015 the Kazakh authorities detained Guzal Baidalinova, a journalist and the owner of the Nakanune.kz online news site, in connection with a criminal case on charges of ‘deliberately publishing false information’. On 29 February 2016 a court acquitted journalist Yulia Kozlova, who also writes for Nakanune.kz.

In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament:

- Expresses its concerns about the climate for media and free speech in Kazakhstan; is very concerned about the pressure on independent media outlets and the possible negative implications of new draft legislation on the funding of civil society organisations; points out that freedom of speech for independent media, bloggers and individual citizens is a universal value that cannot be bargained away;

- Regrets the indiscriminate blocking of news, social media and other websites on the grounds that they feature unlawful content, and calls on the Kazakh authorities to ensure that any measure to restrict access to internet resources is based on law; is concerned about the amendments to the Communications Law adopted in 2014;

- Calls on the Kazakh authorities to quash the convictions of bloggers, including Ermek Narymbaev, Serikzhan Mambetalin and Bolatbek Blyalov; calls for the release of Guzal Baidalinova; calls for an end to the harassment of Seytkazy and Aset Matayev; points out, in this connection, that cases involving journalists should be public and that there should be no harassment during the proceedings;

- Is deeply worried about the disrespect and violation of prisoners’ rights in Kazakhstan’s prison system; is concerned about the physical and mental well-being of prisoners Vladimir Kozlov, Vadim Kuramshin (who won the Ludovic Trarieux International Human Rights Prize 2013) and Aron Atabek, who have been convicted on political grounds, and demands that they receive immediate access to necessary medical treatment and are allowed regular visits, including by family members, legal representatives and representatives of human rights and prisoners’ rights organisations;

 

Seytkazy Matayev and Aset Matayev

The head of the National Press Club and journalists’ union, Seytkazy Matayev, underwent a criminal investigation accused of corruption of public funds.

Ermek Narymbaev and Serikzhan Mambetalin, Bolatbek Blyalov

Ermek Narymbaev and Serikzhan Mambetalin were convcited on 22 January 2016 on charges of ‘inciting national discord’ to three years and two years in prison respectively. Bolatbek Blyalov was put under limited house arrest on similar grounds

Vladimir Kozlov, Vadim Kuramshin and Aron Atabek

V. Kozlov, C. Kuramshin and A. Atabek, human rights defenders and lawyers, were convicted on political grounds, and are being deprived of their rights as prisoners.

MALAWI

 

 

Persons with albanism

PWA are facing some of the most extreme forms of persecution and human rights violations, ranging from widespread societal discrimination, verbal abuse and exclusion from public services to killings, abductions, rape and mutilations; whereas human rights observers reported 448 attacks on albinos in 2015 alone across 25 African countries.

It is highly likely that these numbers are underestimated as the authorities do not systematically monitor and document such crimes or lack the capacity and resources to conduct thorough investigations.

In its resolution of 7 July 2017, the European Parliament:

- Expresses its deep concern at the continuous and widespread discrimination and persecution faced by persons with albinism in Africa, in particular following the recent rise in violence in Malawi; strongly condemns all killings, abductions, mutilations and other inhuman and degrading treatment suffered by PWA and expresses its condolences and solidarity to the families of the victims; condemns also any speculative trading in PWA’s body parts;

- Deplores the silence and inertia surrounding these events; recalls that the primary responsibility of a state is to protect its citizens, including vulnerable groups, and urges the Government of Malawi and the authorities of all the countries affected to take all the necessary measures to eliminate all forms of violence and discrimination against PWA and protect their dignity, human rights and well-being, as well as those of their family members.

MYANMAR

 

 

The Rohingya people

Approximately one million Rohingya are one of the world’s most persecuted minorities, and have been officially stateless since the 1982 Burmese Citizenship Law. The Rohingya are unwanted by the Myanmar authorities and by neighbouring countries, although some of the latter host large refugee populations.

The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein, in his report of 20 June 2016, described the continued serious rights violations against the Rohingya, including arbitrary deprivation of nationality, which renders them stateless, severe restriction of freedom of movement, threats to life and security, denial of the rights to health and education, forced labour, sexual violence and limitations on their political rights, ‘which may amount to crimes against humanity’.

In its resolution of 7 July 2016, the European Parliament:

- Reiterates its deepest concern about the plight of Rohingya refugees in South-East Asia and calls for regional and international mobilisation to provide them with urgent assistance in their extremely vulnerable situation; expresses its condolences to the families of victims of human traffickers, violence and lack of protection from official authorities in destination countries;

- Calls on the Government of Myanmar to safeguard the Rohingya people from any form of discrimination and to end impunity for violations against the Rohingya; recalls the long-overdue statement of 18 May 2015 by the spokesperson for Ms Suu Kyi’s party, the NLD, that the Government of Myanmar should grant citizenship to the Rohingya minority; calls on Ms Suu Kyi, a winner of the Sakharov Prize, to use her key positions in the Government of Myanmar to improve the situation of the Rohingya minority.

The Rohingya people

On 9 October 2016 gunmen attacked three police outposts near the Bangladesh border, leaving nine police officers dead and many weapons missing; whereas the Government of Myanmar claimed the gunmen were Rohingya militiamen and, following this, declared Maungdaw district an ‘operation zone’ with curfews and other severe restrictions, including for journalists and outside observers, who are not allowed to access the area.

According to human rights organisations, local sources report serious human rights abuses by government forces in the so-called operation zone. The Government of Myanmar has reported the deaths of 69 alleged militants and 17 members of the security forces, a claim which cannot be independently verified due to access restrictions.

In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament:

- Is extremely concerned about the reports of violent clashes in northern Rakhine State and deplores the loss of lives, livelihoods and shelter and the reported disproportionate use of force by the armed forces of Myanmar; confirms that the Myanmar authorities have a duty to investigate the 9 October 2016 attacks and prosecute those responsible, but that this must be done in accordance with human rights standards and obligations;

- Recommends that the governments of the countries that cope with the influx of Rohingya refugees cooperate closely with the UNHCR, which has the technical expertise to screen for refugee status and the mandate to protect refugees and stateless people; urges those countries to respect the principle of non-refoulement and not to push the Rohingya refugees back, at least until a satisfactory and dignified solution for their situation has been found; calls in particular upon Bangladesh to allow the entry of Rohingya refugees, whilst acknowledging the efforts already made by Bangladesh to host several hundred thousand refugees.

NIGERIA

 

 

Victims of Boko Haram

Boko Haram killed at least 8 200 civilians in 2014 and 2015. It is estimated that more than 2,6 million people have been displaced and more than 14,8 million affected by the Boko Haram insurgency.

Around 270 schoolgirls were abducted by Boko Haram on 14-15 April 2014 from a school in Chibok, north-east Nigeria, and whereas the majority are still missing. It is feared that most were forced to either marry insurgents or to become insurgents themselves, subjected to sexual violence or sold into slavery, and non-Muslim girls were forced to convert to Islam. Boko Haram has abducted more than 2 000 women and girls since 2009, including around 400 from Damasak in Borno state on 24 November 2014.

In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the recent violence and attacks by Boko Haram, and calls on the Federal Government to protect its population and address the root causes of the violence by ensuring equal rights for all citizens, including by addressing the issues of inequality, control of fertile farmlands, unemployment and poverty; rejects any violent retaliation in breach of humanitarian law perpetrated by the Nigerian military; welcomes, however, the Nigerian Army’s ‘Safe Corridor’ programme designed to rehabilitate Boko Haram fighters;

- Calls on the Nigerian Government to develop a comprehensive strategy that addresses the root causes of terrorism, and to investigate, as promised, evidence that the Nigerian military might have committed human rights violations; welcomes the Abuja Security Summit, to take place in May 2016, and calls on all stakeholders to identify concrete, viable solutions to fight terrorism without sacrificing respect for human rights and democracy; further underlines the importance of regional cooperation in addressing the threat posed by Boko Haram;

PAKISTAN

 

 

Asia Bibi

Asia Bibi has been charged with a blasphemy crime and sentenced to death. Her case is embedded in a more general atmosphere of lack of freedom of religion and belief, where Christians and other minorities face not only persecution by extremists, but also legal discrimination, in particular through Pakistan’s blasphemy laws, which are discriminatory and are widely misused by those with personal and political motives.

Certain student unions at the universities and the Khatm-e-Nubuwwat Lawyers’ Forum, are reportedly the driving force behind the rise in prosecutions for blasphemy charges in the Pakistani courts and is against any attempts by legislators to reform the relevant law.

In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament:

- Expresses deep concern at the systemic and grave violations of freedom of religion and belief in Pakistan; stresses the importance of respect for the fundamental rights of all religious and ethnic minorities living in Pakistan so that they can continue to live in dignity, equality and safety, and practise their religion in complete freedom without any kind of coercion, discrimination, intimidation or harassment, in accordance with the founding principles of Pakistan;

 

PHILIPPINES (The)

 

 

Victims of the war on drugs

During his election campaign and first days in office, President Duterte repeatedly urged law enforcement agencies and the public to kill suspected drug traffickers who did not surrender, as well as drug users.

Figures released by the Philippine National Police show that from 1 July to 4 September 2016 police killed over a thousand suspected drug pushers and users, and whereas further police statistics attribute the killing of over a thousand alleged drug dealers and users in the past two months to unknown gunmen; whereas, as reported by Al Jazeera, more than 15 000 drug suspects have been arrested, mostly on the basis of hearsay and allegations put forward by fellow citizens, and whereas almost 700 000 have surrendered ‘voluntarily’ to police and registered for treatment under the Tokhang programme in order to avoid being targeted by police or vigilantes.

In its resolution of 15 September 2016, the European Parliament:

- Understands that in the Philippines millions of people are negatively affected by the high level of drug addiction and its consequences; expresses its strongest concerns, however, at the extraordinarily high numbers killed during police operations and by vigilante groups in the context of an intensified anti-crime and anti-drug campaign targeting drug dealers and users, and urges the Government of the Philippines to put an end to the current wave of extrajudicial executions and killings;

- Urges the Philippine Government to condemn the actions of vigilante groups and to investigate their responsibility for the killings; urges the Philippine authorities to conduct an immediate, thorough, effective and impartial investigation in order to identify all those responsible, to bring them before a competent and impartial civil tribunal and to apply the penal sanctions provided for by the law.

RUSSIA

 

 

Ildar Dadin

In early December 2015 the Russian opposition activist Ildar Dadin was sentenced to three years in jail after organising a series of peaceful anti-war protests and assemblies, being the first person in Russia to be convicted under a tough public assembly law adopted in 2014.

Ildar Dadin was sentenced to two years and a half on appeal, and has reporterdly suffered repeated torture, beatings, inhumane treatment and threats of murder at the hands of the Russian authorities.

The number of political prisoners in Russia has significantly increased in recent years, which was in November 2016 of 102, according to the Memorial Human Rights Centre. At the same time, Russia is severely tightening its control and repression over human rights organisations.

In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament:

- Urges the Russian authorities to conduct a thorough and transparent investigation of the allegations made by Ildar Dadin of torture and ill-treatment, with the participation of independent human rights experts; calls for an independent investigation into the allegations of torture, abuse and degrading and inhumane treatment on the part of state officials in Russian detention facilities, labour camps and prisons;

- Reminds Russia of the importance of full compliance with its international legal obligations, as a member of the Council of Europe and the Organisation for Security and Cooperation in Europe, and with fundamental human rights and the rule of law as enshrined in various international treaties and agreements that Russia has signed and is party to; underlines that the Russian Federation can be considered a reliable partner in the sphere of international cooperation only if it keeps up its obligations under international law; in this regard, expresses its concern over the presidential decree withdrawing Russia from the Rome Statute of the ICC;

RWANDA

 

 

Victoire Ingabire

On 30 October 2012 Victoire Ingabire, President of the Unified Democratic Forces (UDF), was sentenced to eight years’ imprisonment for conspiracy to harm the authorities using terrorism, and for minimising the 1994 genocide, on the basis of relations with the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR).

In September 2016 a delegation from the European Parliament was denied access to jailed opposition leader Victoire Ingabire.

Human rights organisations have denounced the first-instance trial of Victoire Ingabire, as serious irregularities were observed and she was treated unfairly. In its report, Amnesty International points to prejudicial public statements made by the Rwandan President in advance of her trial, and a reliance on confessions from detainees in Camp Kami where torture is alleged to be used.

In 2015, Ms Ingabire appealed to the African Court on Human and Peoples’ Rights, accusing the Rwandan Government of violating her rights. In March 2015, Rwanda withdrew from the jurisdiction of the African Court, claiming that Rwanda’s courts were capable of dealing with all local cases. On year later, the Rwandan Government withdrew its declaration allowing individuals to file complaints directly with the African Court on Human and Peoples’ Rights, only days before judges were to hear a case brought against the Rwandan Government by Victoire Ingabire.

In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns politically motivated trials, the prosecution of political opponents and the prejudging of the outcome of the trial; urges the Government of Rwanda to extend economic and social achievements to the field of human rights in order to fully move towards a modern and inclusive democracy; urges the Rwandan authorities to ensure that Victoire Ingabire’s appeal process is fair and meets the standards set under Rwandan and international law; underlines that trials and the charges brought against accused persons cannot be based on vague and imprecise laws, and the misuse thereof, as is occurring in the case of Victoire Ingabire;

- Expresses its deep concerns at the Rwandan Supreme Court’s denial of appeal and judgement sentencing Victoire Ingabire to 15 years’ imprisonment and at the worsening conditions of her detention; believes that the appeal process conducted in Rwanda did not meet international standards, including Ms Ingabire’s right to presumption of innocence;

- Stresses that Rwanda’s withdrawal in March 2016 from the jurisdiction of the African Court on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) just a few days prior to the hearing of the appeal case by Ms Ingabire is circumstantial and is aimed at limiting the direct access of individuals and NGOs to the Court;

- Urges the Rwandan authorities to step up their efforts to investigate the cases of Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire and other individuals who are feared to have been forcibly disappeared, to reveal their whereabouts and release or try them, if they are in detention, as well as to ensure the fairness of the trials of actual or suspected government opponents or critics, including those of Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo and their respective co-accused;

Illuminée Iragena and Léonille Gasengayire

FDU-Inkingi, V. Ingabire’s party, is not able to register as a political party and several of its members were threatened, arrested or detained, including Illuminée Iragena and Léonille Gasengayire

SUDAN

 

 

Khalfálah Alafif Muktar, Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen and Mustafa Adam

On 29 February 2016 the NISS brutally raided the Khartoum Centre for Training and Human Development (TRACKS), a civil society organisation, following which the director Khalfálah Alafif Muktar and activists Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen and Mustafa Adam were arrested and charged with criminal conspiracy and waging war against the state, charges which carry the death penalty.

In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament:

- Condemns the arbitrary arrest and detention of activists and the ongoing detention of human rights defenders and journalists in Sudan; urges the Government of Sudan to guarantee the peaceful exercise of the freedoms of expression, association and assembly; underlines that the National Dialogue will only succeed if carried out in an atmosphere in which the freedoms of expression, media, association and assembly are guaranteed;

- Reaffirms that freedom of religion, conscience or belief is a universal human right that needs to be protected everywhere and for everyone; demands that the Sudanese Government repeal any legal provisions that penalise or discriminate against individuals for their religious beliefs, especially in the case of apostasy and especially concerning Czech Christian aid worker Petr Jašek, Sudanese pastors Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Darfuri graduate student Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla.

Petr Jašek, Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla

Petr Jašek, Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla were detained and faced trial on charges of highlighting alleged Christian suffering in war-ravaged areas of Sudan.

TAJIKISTAN

 

 

Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Umarali Kuvatov and Maksud Ibragimov

Abubakr Azizkhodzhaev was detained in February 2016 after raising critical concerns about corrupt business practices. Zaid Saidov was sentenced to 29 years in prison in prosecutions linked to his having run for office in the November 2013 presidential elections. Umarali Kuvatov was killed in Istanbul in March 2015 and Maksud Ibragimov was stabbed and kidnapped in Russia before being returned to Tajikistan and sentenced in July 2015 to 17 years’ imprisonment.

In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament:

- Calls for the release of all those imprisoned on politically motived charges, including Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, IRPT deputy leaders Mahmadali Hayit and Saidumar Hussaini, and 11 other IRPT members;

- Urges the Tajik authorities to quash the convictions of, and to release, attorneys and lawyers, including Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov;

- Urges the authorities of Tajikistan to give defence attorneys and political figures fair, open and transparent trials, to provide substantive protections and procedural guarantees in accordance with Tajikistan’s international obligations and to authorise the reinvestigation by international organisations of all reported violations of human rights and dignity; calls for all those imprisoned or detained to be granted access to independent legal services, together with the right to meet their family members regularly; recalls that, for every sentence issued, clear evidence must be presented to justify the criminal charges brought against the defendant.

Mahmadali Hayit, Saidumar Hussaini, Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov

Tajikistan’s political opposition have been systematically targeted; In September 2015 the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT) was banned after being linked to a failed coup earlier that month.

On 2 June 2016 the Supreme Court in Dushanbe sentenced Mahmadali Hayit and Saidumar Hussaini, deputy leaders of the banned IRPT, to life imprisonment on charges of having been behind an attempted coup in 2015.

Several lawyers who applied to act as defence attorneys for IRPT defendants have received death threats and have been arrested, detained and imprisoned; whereas the arrests of Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov raise major concerns about compliance with international standards relating to the independence of lawyers, closed trials and limited access to legal representation.

THAILAND

 

 

Andy Hall

The workers’ rights defender Mr Andy Hall, an EU citizen, was sentenced on 20 September 2016 to a three-year suspended jail term and fined THB 150 000 after contributing to a report by Finnish NGO Finnwatch exposing labour rights violations in a Thai pineapple processing plant, Natural Fruit Company Ltd.

Andy Hall was formally indicted for criminal defamation and a computer crime relating to the online publication of the report, and whereas Mr Hall’s two criminal cases were allowed to proceed through the Thai judicial system.

On 18 September 2015 the Prakanong Court in Bangkok, ruling in favour of Mr Hall, upheld the dismissal of the other criminal defamation proceedings brought against him, which have been appealed by Natural Fruit Company Ltd and the Thai Attorney General and which are currently before the Supreme Court

In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament:

- Calls on the Thai Government to take all necessary measures to ensure that the rights – including the right to a fair trial – of Mr Hall and other human rights defenders are respected and protected, and to create an enabling environment conducive to the enjoyment of human rights and, specifically, to ensure that the promotion and protection of human rights are not criminalised;

- Calls on the Thai authorities to ensure that the country’s defamation laws are compliant with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which it is a state party, and also to revise the Computer Crime Act, the current wording of which is too vague.

UKRAINE

 

 

Crimean Tatars

The Russian Federation has illegally annexed Crimea and Sevastopol and therefore violated international law, including the UN Charter, the Helsinki Final Act, the 1994 Budapest Memorandum and the 1997 Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership between the Russian Federation and Ukraine.

Targeted abuses have been registered against the Tatar community, the majority of which opposed the Russian takeover and boycotted the so-called referendum on 16 March 2014, particularly through the enforcement of Russia’s vague and overly broad ‘antiextremist’ legislation to intimidate or silence critics; whereas these abuses include abduction, forced disappearance, violence, torture and extrajudicial killings that the de facto authorities have failed to investigate and prosecute

In its resolution of 4 February 2016, the European Parliament:

- Condemns the severe restrictions on the freedoms of expression, association and peaceful assembly, including at traditional commemorative events such as the anniversary of the deportation of the Crimean Tatars by Stalin’s totalitarian Soviet Union regime and cultural gatherings of the Crimean Tatars; stresses that, in line with international law, the Tatars, as an indigenous people of Crimea, have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, economic, social and cultural institutions; calls for respect for the Mejlis as the legitimate representation of the Crimean Tatar community, and for avoidance of any harassment and systematic persecution of its members; expresses concern at the infringement of their property rights and liberties, their intimidation and incarceration, and disrespect of their civic, political and cultural rights; notes with equal concern the restrictive re-registration requirements for media outlets, as well as for civil society organisations;

- Calls on the Russian Federation authorities and the de facto authorities in Crimea, which are bound by international humanitarian law and international human rights law, to grant unimpeded access to Crimea for international institutions and independent experts from the OSCE, the United Nations and the Council of Europe, as well as for any human rights NGOs or news media outlets that wish to visit, assess and report on the situation in Crimea; calls on the Council and the EEAS to put pressure on Russia in this regard; welcomes the decision of the Secretary General of the Council of Europe to send his Special Representative for Human Rights to Crimea, as this was the first visit following the Russian annexation and is expected to provide a fresh assessment of the situation on the ground; looks forward to his findings; stresses that any international presence on the ground should be coordinated with Ukraine;

Crimean Tatars

On 26 April 2016 the so-called Supreme Court of Crimea ruled in favour of a request by the so-called Prosecutor-General of Crimea, Natalia Poklonskaya, accusing the Mejlis, which had been the representative body of the Crimean Tatars since its establishment in 1991 and had enjoyed full legal status since May 1999, of extremism, terrorism, human rights violations, illegal actions and acts of sabotage against the authorities

The Mejlis has now been declared an extremist organisation and included in the Russian Justice Ministry’s list of NGOs whose activities must be suspended. The activities of the Mejlis have consequently been banned in Crimea and in Russia.

The decision of the so-called Prosecutor-General and so-called Supreme Court of Crimea are intrinsic parts of the policy of repression and intimidation on the part of the Russian Federation, which is punishing this minority for its loyalty towards the Ukrainian state during the illegal annexation of the peninsula in 2014.

In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the decision of the so-called Supreme Court of Crimea to ban the Mejlis of the Crimean Tatar People, and demands its immediate reversal; considers this decision to constitute systemic and targeted persecution of the Crimean Tatars, and to be a politically motivated action aimed at further intimidating the legitimate representatives of the Tatar community; stresses the importance of this democratically elected decision-making body representing the Crimean Tatar people;

- Points out that the ban on the Mejlis of the Crimean Tatar People, which is the legitimate and recognised representative body of the indigenous people of Crimea, will provide fertile ground for stigmatising the Crimean Tatars, further discriminating against them and violating their human rights and basic civil liberties, and is an attempt to expel them from Crimea, which is their historical motherland; is concerned that the branding of the Mejlis as an extremist organisation may lead to additional charges in accordance with provisions of the Criminal Code of the Russian Federation;

- Recalls that the banning of the Mejlis means that it will be prohibited from convening, publishing its views in the mass media, holding public events or using bank accounts; calls for the EU to provide financial support for the activities of the Mejlis while it is in exile; calls for increased financing for human rights organisations working on behalf of Crimea;

 

VIETNAM

 

 

Lê Thu Hà, Nguyễn

Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức, Thích Quảng Độ,

Vietnamese lawyer and human rights activist, Lê Thu Hà, was arrested on 16 December 2015, at the same time as a prominent fellow human rights lawyer, Nguyễn Văn Đài, who was arrested for conducting propaganda against the state.

On 22 February 2016 human rights defender Trần Minh Nhật was attacked by a police officer at his home in Lâm Hà district, Lâm Đồng Province. Trần Huỳnh Duy Thức, who was imprisoned in 2009 after a trial with no meaningful defence, received a sentence of 16 years followed by five years under house arrest. There is serious concern for the deteriorating health of Buddhist dissident Thích Quảng Độ, who was currently under house arrest.

In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament:

- Calls on the Government of Vietnam to put an immediate stop to all harassment, intimidation, and persecution of human rights, social and environmental activists; insists that the government respect these activists’ right to peaceful protest and release anyone still wrongfully held; asks for the immediate release of all activists who have been unduly arrested and imprisoned such as Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức and Thích Quảng Độ;

- Condemns the conviction and harsh sentencing of journalists and bloggers in Vietnam such as Nguyễn Hữu Vinh and his colleague Nguyễn Thị Minh Thúy, and Đặng Xuân Diệu, and calls for their release;

- Deplores the continuing violations of human rights in Vietnam, including political intimidation, harassment, assaults, arbitrary arrests, heavy prison sentences and unfair trials, perpetrated against political activists, journalists, bloggers, dissidents and human rights defenders, both on- and offline, in clear violation of Vietnam’s international human rights obligations;

Kim Quốc Hoa

The former editor-in-chief of the newspaper Người Cao Tuổi, had his journalist’s licence revoked in early 2015 and was later prosecuted under Article 258 of the criminal code for abusing democratic freedoms, after the newspaper exposed a number of corrupt officials.

ZIMBABWE

 

 

Promise Mkwananzi and Linda Masarira

In May 2016 thousands of demonstrators – informal traders, unemployed young people and, now, professional people – have taken to the streets in a number of urban centres across Zimbabwe to protest against job losses, mass unemployment and the government’s failure to meet people’s basic economic expectations, namely a labour market that provides jobs, a public workforce that is paid on time, a trustworthy stable currency and an affordable price regime.

The protest movement led by clergyman Evan Mawarire, using the hashtag #ThisFlag, has drawn support from churches and the middle class, which had hitherto tended to steer clear of street politics.

On 6 July 2016 the opposition movement #ThisFlag called for a national ‘stay-away’ day in protest against the government’s inaction against corruption, impunity and poverty. This resulted in a massive shutdown of most shops and businesses in the capital and led to a severe crackdown by the authorities.

Promise Mkwananzi, the leader of #Tajamuka, a social movement linked to the July stay-away, who was arrested and charged for inciting public violence, has been released on bail. #Tajamuka activist, Linda Masarira, was arrested during the protest in July 2016.

In its resolution of 15 September 2016, the European Parliament:

- Expresses serious concern about the increase in violence against demonstrators in Zimbabwe in recent months; notes with alarm the recently announced one-month ban on demonstrations; calls on the government and all parties in Zimbabwe to respect the right to demonstrate peacefully in order to address genuine concerns, and urges the Zimbabwean authorities to investigate allegations of excessive use of force and other human rights abuses by elements within the Zimbabwe police, and to hold them to account;

- Expresses its continued concern about the abduction of Itai Dzamara; demands that habeas corpus be respected and that those responsible for his abduction be brought to justice;


ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2016 and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

Country

Date of adoption in plenary

Title

Africa

Ethiopia +(1)

21.01.2016

Ethiopia

Libya *(2)

04.02.2016

Situation in Libya

Egypt +

10.03.2016

Egypt, notably the case of Giulio Regeni

DRC +

10.03.2016

The Democratic Republic of the Congo

DRC *

01.12.2016

Situation in the Democratic Republic of the Congo

Nigeria +

14.04.2016

Nigeria

The Gambia +

12.05.2016

The Gambia

Djibouti +

12.05.2016

Djibouti

Malawi +

07.07.2016

Situation of persons with albinism in Africa, notably in Malawi

Somalia (no individual cases or minority) +

15.09.2016

Somalia

Zimbabwe +

15.09.2016

Zimbabwe

Sudan +

06.10.2016

Sudan

Rwanda +

06.10.2016

Rwanda, the case of Victoire Ingabire

Americas

Honduras +

14.04.2016

Honduras: situation of human rights defenders

Brazil +

24.11.2016

Situation of the Guarani-Kaiowá in the Brazilian state of Mato Grosso do Sul

Asia

North Korea (no individual cases or minority) +

21.01.2016

North Korea

India +

21.01.2016

EU citizens under detention in India, notably Estonian and UK seamen

China +

04.02.2016

The case of the missing book publishers in Hong Kong

Kazakhstan +

10.03.2016

Freedom of expression in Kazakhstan

Pakistan +

14.04.2016

Pakistan, in particular the attack in Lahore

Cambodia +

09.06.2016

Cambodia

Tajikistan +

09.06.2016

Tajikistan: situation of prisoners of conscience

Vietnam +

09.06.2016

Vietnam

Myanmar +

07.07.2016

Myanmar, notably the situation of the Rohingya

The Philippines +

15.09.2016

The Philippines

Thailand +

06.10.2016

Thailand, notably the situation of Andy Hall

China +

24.11.2016

The case of Gui Minhai, jailed publisher in China

Myanmar +

15.12.2016

The situation of the Rohingya minority in Myanmar

China +

15.12.2016

The cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

Europe

Ukraine +

04.02.2016

Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars

Ukraine +

12.05.2016

Crimean Tatars

Turkey *

27.10.2016

Situation of Journalists in Turkey

Russia +

24.11.2016

The case of Ildar Dadin, prisoner of conscience in Russia

Middle East

Bahrain +

04.02.2016

Bahrain: the case of Mohammed Ramadan

Bahrain +

07.07.2016

Bahrain

Syria *

06.10.2016

Situation in Syria

Iraq *

27.10.2016

Situation in Northern Iraq/Mosul

Syria *

26.11.2016

Situation in Syria

Iraq +

15.12.2016

Mass graves in Iraq

Yemen *

25.02.2016

Situation in Yemen

Cross-cutting issues

UNHRC sessions

21.01.2016

EU priorities for the UNHRC sessions in 2016

Persecution of religious minorities

04.02.2016

Systematic mass murder of religious minorities by ISIS

Migration

12.04.2016

The situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

International Humanitarian Law

28.04.2016

Attacks on hospitals and schools as violations of international humanitarian law

Women & migration

08.03.2016

The situation of women refugees and asylum seekers in the EU

Trafficking

12.05.2016

Preventing and combating trafficking in human beings

Trafficking

05.07.2016

The fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations

Torture

04.10.2016

Trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other treatment or punishment

Migration

25.10.2016

Human rights in migration in third countries

Women

13.12.2016

Rights of Women in the Eastern Partnership States

Corporate liability and human rights

25.10.2016

Corporate liability for serious human rights abuses in third countries

Social and environmental standards and human rights

05.07.2016

Social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

(1)

+ - urgency resolution according to rule 135, EP RoP

(2)

* - resolutions with human rights-related issues


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (7.11.2017)

til Udenrigsudvalget

om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området

(2017/2122(INI))

Ordfører for udtalelse: Jordi Solé

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at EU er engageret i at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre integration af ligestillingsaspektet i alle sine foranstaltninger;

B.  der henviser til, at kvinder og børn, herunder flygtningekvinder og -børn, er blandt de mest sårbare grupper i samfundet under væbnede konflikter;

C.  der henviser til, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er baseret på grundlæggende menneskerettigheder og er væsentlige dele af den menneskelige værdighed; der henviser til, at disse endnu ikke er sikret i alle dele af verden;

D.  der henviser til, at vold mod kvinder og piger er en af verdens mest udbredte menneskerettighedskrænkelser, som berører alle samfundslag, uanset alder, uddannelse, indkomst, social stilling og oprindelses- eller bopælsland, og udgør en væsentlig hindring for ligestilling mellem kønnene;

E.  der henviser til, at EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder sørger for integreringen af ligestilling mellem kønnene i dets handelspolitikker;

1.  minder om, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union og dens medlemsstater, og at integration af ligestillingsaspektet er et af EU's vigtigste mål, som er stadfæstet i traktaterne; opfordrer derfor Kommissionen til at integrere kønsaspektet i al EU-lovgivning, alle retningslinjer, foranstaltninger og al finansiering som et centralt EU-princip, i særdeleshed når det drejer sig om EU's eksterne politikker; understreger, at det er nødvendigt at styrke den rolle, som EU-delegationerne og EU-Udenrigstjenestens ledende rådgiver for kønsspørgsmål spiller, ved at sikre et særligt budget til hendes kompetenceområde;

2.  minder om, at EU's handlingsplan om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet er et af EU's grundlæggende redskaber til forbedring af ligestillingen i tredjelande; mener derfor, at GAP2 bør afstedkomme en meddelelse fra Kommissionen; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til Parlamentets beslutning om en fornyelse af GAP;

3.  opfordrer Kommissionen til at tilføje klausuler til frihandelsaftaler med tredjelande, hvor kvinders rettigheder er begrænsede eller helt fraværende, som opfordrer disse stater til at gennemføre aktive politikker for anerkendelse af disse rettigheder;

4.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til fortsat at yde støtte til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, kvindeorganisationer og kvindelige ledere som aktive aktører, der er engageret i at fremme, beskytte og skabe opmærksomhed om kvinders rettigheder;

5.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at resultaterne af det 61. møde i FN's Kommission for Kvinders Status (CSW) vil blive medtaget i dens politikker og vil sætte fornyet skub i indsatsen for at fremme "styrkelsen af kvinders økonomiske status" og tackle kønsbestemte uligheder på det foranderlige arbejdsmarked;

6.  påpeger det positive bidrag, som en styrkelse af kvinders status yder til opnåelsen af et inkluderende, retfærdigt og fredeligt samfund og til bæredygtig udvikling; understreger, at der i målene for bæredygtig udvikling er eksplicit fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinders status, og at der bør gøres en større indsats for at sikre, at kvinder fuldt ud kan udøve deres rettigheder, og en reel gennemførelse af politikker, der fremmer styrkelsen af kvinders økonomiske og sociale status og kvinders deltagelse i beslutningsprocessen; understreger, at der bør lægges særlig vægt på at "styrke indfødte kvinders status";

7.  påpeger, at kvinders organisering i faglige organisationer bør tilskyndes, og at de ikke bør diskrimineres ved ansøgning om forretningsfinansiering;

8.  anbefaler på det kraftigste, at uddannelse placeres centralt i EU-Udenrigstjenestens politikker med henblik på at sikre fuld og lige adgang til uddannelse for alle børn, navnlig i forbindelse med konflikter, humanitære kriser og migrationskriser, hvor børn kan blive berøvet muligheden for at få en grundlæggende uddannelse; understreger, at der bør lægges særlig vægt på, at piger får adgang til uddannelse uden risici;

9.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at fremme kvinders rolle som fredsskabere, til at tilskynde kvinders lederskabsdeltagelse og deltagelse i beslutningsprocessen samt til at sætte disse opgaver i centrum for EU's globale strategi og politiske dialoger, især når det drejer sig om konfliktforebyggelse og fremme af menneskerettigheder og demokratisk reform i forbindelse med genopbygning efter konflikter;

10.  er bekymret over den udsatte situation, som migranter, flygtninge og asylansøgere oplever, særligt kvinder og børn og medlemmer af marginaliserede grupper, og opfordrer til en hurtig etablering af passende, sikre og lovlige migrationskanaler, samtidig med at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre deres beskyttelse såsom adgang til juridisk rådgivning, psykologhjælp, sikre steder for kvinder og børn samt adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder sikker abort såvel som andre sundhedsydelser; understreger, at der er behov for familiesammenføringsprocedurer, der giver kvinder og piger, der bliver sammenført med deres familier i EU, individuelle rettigheder, som sikrer, at de ikke behøver at være afhængige af et forhold til et mandligt familiemedlem, som kan indebære udnyttelse, for at få adgang til sundhed, uddannelse eller arbejde;

11.  opfordrer EU til at støtte alle kvindeorganisationer, som til dagligt arbejder for at støtte kvinder i humanitære kriser og konflikter;

12.  fordømmer alle former for vold mod kvinder og piger samt alle former for kønsbaseret vold, herunder menneskehandel, tvangsægteskaber, æresforbrydelser, kvindelig kønslemlæstelse og anvendelsen af seksuel vold som et krigsvåben; opfordrer EU og dets medlemsstater til at ratificere alle dele af Istanbulkonventionen, som er det første juridisk bindende internationale redskab til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder, med henblik på at sikre sammenhæng mellem EU's interne og eksterne indsats på dette område; understreger, at religiøse, kulturelle og traditionelle forskelle såvel som enhver anden omstændighed på ingen måde kan retfærdiggøre diskrimination eller nogen form for vold; opfordrer EU til at gennemføre aktive og effektive politikker for at forebygge og bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger samt kønsbaseret vold;

13.  understreger, at en af forhindringerne for styrkelsen af kvinders økonomiske status er vold mod kvinder, især sexchikane og sexisme, som mange kvinder udsættes for på deres arbejdsplads;

14.  fordømmer det forhold, at ægteskaber mellem voksne og mindreårige i nogle tredjelande er lovligt;

15.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at håndtere menneskehandel på effektiv vis; bemærker, at forskning har vist, at størstedelen af ofrene for menneskehandel er kvinder, som tvinges ind på prostitutionsmarkedet, når de er ankommet til Europa;

16.  understreger, at tilgængelige sundhedsydelser og universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bidrager til svangerskabsrådgivning og muligheden for at undgå højrisikofødsler og mindske spædbørns- og børnedødeligheden; påpeger, at familieplanlægning og adgang til passende hygiejneartikler til kvinder og til sundhedspleje for mødre, svangerskabsrådgivning og sundspleje for nyfødte samt sikker abort er afgørende for at redde kvindeliv og bidrager til at undgå højrisikofødsler og til at mindske spædbørns- og børnedødeligheden;

17.  fordømmer og afviser love, regler og regeringspres, der pålægger uberettigede begrænsninger på ytringsfriheden, navnlig for kvinder og andre kønsspecifikke kategorier, der oplever diskrimination;

18.  finder det uacceptabelt, at kvinders og pigers kroppe stadig udgør en ideologisk slagmark, særligt med hensyn til deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder; opfordrer EU og dets medlemsstater til at anerkende kvinders og pigers umistelige ret til kropslig integritet og selvstændig beslutningstagning, og fordømmer de gentagne krænkelser af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, herunder nægtelse af adgang til familieplanlægningstjenester, præventionsmidler og sikker og lovlig abort;

19.  fordømmer på det kraftigste genoptagelsen og udvidelsen af USA's globale mundkurv ("global gag rule"), og dens indvirkning på kvinders og pigers globale sundhedspleje og rettigheder, herunder seksualundervisning og sikker og lovlig abort; opfordrer EU og dets medlemsstater til at udfylde det finansieringsgab, som USA har efterladt sig inden for området seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, især med midler, der udtrykkeligt er bestemt til at sikre adgang til prævention og sikker og lovlig abort, ved hjælp af både nationale udviklingsmidler og EU-udviklingsmidler;

20.  fordømmer alle former for diskrimination og vold mod LGBTI-personer, især kriminaliseringen af homoseksuelle i nogle tredjelande; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at øge og fremme den globale bevidsthed om LGBTI-rettigheder gennem EU's optræden udadtil for at sætte en stopper for den diskrimination, som de oplever dagligt;

21.  understreger, at kønsstereotyper er blandt hovedårsagerne til krænkelser af kvinders rettigheder og uligheder mellem mænd og kvinder, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at iværksætte nye bevidstgørelseskampagner til bekæmpelse af vold mod kvinder, seksuelle overgreb, cybermobning og kønsstereotyper; understreger vigtigheden af, at mænd og drenge involveres i disse kampagner både som målgruppe og forandringsagenter;

22.  understreger, at andelen af personer, der trues af fattigdom eller social udstødelse, er højere blandt kvinder, og anmoder Kommissionen om at øge sin indsats for at gennemføre foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse som led i sine udviklingspolitikker.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

6.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Arne Gericke, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Niebler, Marijana Petir, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kostadinka Kuneva, Edouard Martin, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ulrike Müller, Gabriele Preuß

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

14

+

ALDE

Ulrike Müller

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Gabriele Preuß, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Jordi Solé

7

-

ECR

Arne Gericke, Jana Žitňanská, Mylène Troszczynski, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

1

0

PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

13.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ana Gomes, Urmas Paet, Soraya Post, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ignazio Corrao, Liliana Rodrigues, Renate Weber


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé

1

NI

Janusz Korwin-Mikke

3

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse