Διαδικασία : 2017/2122(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0365/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0365/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 17
CRE 12/12/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0494

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1273kWORD 134k
23.11.2017
PE 608.041v02-00 A8-0365/2017

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

(2017/2122(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 EXPLANATORY STATEMENT
 ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT
 ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

(2017/2122(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979(1),

–  έχοντας υπόψη τις γενικές συστάσεις της CEDAW 12, 19 και 35 για τη βία κατά των γυναικών, 26 για τις εργαζόμενες μετανάστριες, και 32 για τις έμφυλες διαστάσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, του ασύλου, της εθνικότητας και της ανιθαγένειας των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/167 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2014(2), σχετικά με την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, της 18ης Δεκεμβρίου 1990(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 και 2242 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες και το Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα(4), και τις Συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 43 και 97,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(5),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016(6),

–  έχοντας υπόψη τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που επιδιώκουν τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας για τους λαούς και για τον πλανήτη(7),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), της 12ης Απριλίου 2011, την οποία υπέγραψε η ΕΕ στις 13 Ιουνίου 2017(8),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν το 1976 και αναθεωρήθηκαν το 2011(9),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(10),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(11),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): ενδιάμεση αξιολόγηση Ιουνίου 2017»(12),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020», που εγκρίθηκε το 2015(13),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016(14), καθώς και την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Από το κοινό όραμα στην κοινή δράση: εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ», που δημοσιεύτηκε το 2017(15),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ(16),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση της 13ης Μαΐου 2015(17) και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, της 7ης Ιουνίου 2016 (COM/2016/0385)(18),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της EE για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, που εγκρίθηκαν το 2007 και αναθεωρήθηκαν το 2017(19),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Νέα ευρωπαϊκή συναίνεση όσον αφορά την ανάπτυξη: ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»(20), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν το 2014(21),

–  έχοντας υπόψη την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2013(22),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στη Διακήρυξη του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή την πίστη, στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, που εγκρίθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2011(23),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, που εγκρίθηκαν το 2013(24),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε θέματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2012(25),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του ΟΗΕ για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και ανηλίκων, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος(26), και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εκδόθηκαν το 2013(27),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους με τις τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2009(28),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), που εγκρίθηκαν το 2005 και αναθεωρήθηκαν το 2009(29),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, που εγκρίθηκαν το 2008(30),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκαν το 2003 και αναθεωρήθηκαν το 2008(31),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(32),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν το 2005 και αναθεωρήθηκαν το 2008(33),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ»(35),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό το 2015(36), και τα προηγούμενα ψηφίσματα επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες(37),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(38),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(39),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016(40),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(41), το οποίο καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να επιβληθεί εμπάργκο όπλων της ΕΕ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας,

–  έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο απονεμήθηκε το 2016 στη Nadia Murad και στη Lamiya Aji Bashar,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(42), την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις λόγω κάστας και τα ανάλογα συστήματα κληρονομικής κοινωνικής θέσης(43), καθώς και το εργαλείο καθοδήγησης των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(44),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0365/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) που θα διέπεται από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, τις οποίες και επιδιώκει να προωθήσει σε όλο τον κόσμο: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρόκειται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας, απαιτούν αποφασιστικές προσπάθειες από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή, το αδιαίρετο και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ΚΕΠΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου επί της ΚΕΠΠΑ, το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της (άρθρο 36 της ΣΕΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2016, διακηρύσσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματώνονται συστηματικά σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλα τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και μεταξύ των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις να προβλέπει και να προλαμβάνει τη διάπραξη αυτών, μεταξύ άλλων στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τον ΟΗΕ στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, και ότι στο πλαίσιο ενός συστήματος εταιρικής ευθύνης, όπως αυτό που συζητείται επί του παρόντος από τα Ηνωμένα Έθνη, και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, παρέχοντας θετικά κίνητρα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση και οι δημόσιες αρχές που ενεργούν προς το γενικό συμφέρον διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική συμπεριφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει στις προσπάθειες κατάρτισης δεσμευτικής συνθήκης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι γυναίκες υφίστανται απειλές, διακρίσεις και βία, ιδίως σε εμπόλεμες ζώνες και από απολυταρχικά καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων εμπεριέχει βασικές ευρωπαϊκές αξίες και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και οι διακρίσεις κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν την τελική ευθύνη για την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξασφάλισης αποτελεσματικών μέσων επανόρθωσης για τα θύματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες διαπράττουν όλο και περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και γενοκτονία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, να ασκεί ή να μην ασκεί τα θρησκευτικά καθήκοντα της επιλογής του, να υιοθετεί, να απορρίπτει ή να αλλάζει θρησκεία, πρέπει να διασφαλίζεται σε όλο τον κόσμο και να διαφυλάσσεται άνευ όρων, κυρίως μέσω του διαθρησκειακού και του διαπολιτισμικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι που απαγορεύουν τη βλασφημία είναι ευρέως διαδεδομένοι, ενώ ορισμένα κράτη προβλέπουν δυσανάλογες κυρώσεις που περιλαμβάνουν από τη φυλάκιση έως το μαστίγωμα και τη θανατική ποινή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικά στοιχεία της δημοκρατίας είναι η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και η διενέργεια τακτικών, διαφανών και ανόθευτων εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ασταθείς, επιρρεπείς σε συγκρούσεις ή καταπιεστικές κοινωνίες, οι εκλογές μπορεί ενίοτε να πυροδοτούν εκτεταμένη βία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία με τρίτες χώρες σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρουμ, π.χ. στο πλαίσιο διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνιστά ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη διευθέτηση προβλημάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι ο περιορισμός της πρόσβασης αυτής αποτελεί μία από τις αιτίες γεωπολιτικών εντάσεων σε ορισμένες περιοχές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές με τη μορφή παράνομης λεηλασίας και βανδαλισμού, ιδίως στη Μέση Ανατολή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συγκρούσεων και συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των δημοκρατικών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό και την πολυμορφία πρέπει να έχουν τη στήριξη των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας, οι οποίοι έχουν αυξηθεί αριθμητικά, αποτελούν σημαντικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να γίνονται γρήγορα γνωστές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσεγγίζεται μεγάλος αριθμός θυμάτων ή δυνητικών θυμάτων με σκοπό την παροχή πληροφοριών και βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή ολοκληρωμένων και χωριστών στοιχείων είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων, των περιθωριοποιημένων ομάδων ή των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση κατάλληλων δεικτών αποτελεί επίσης αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την οπισθοδρόμηση στο θέμα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, που συνεχίζουν να απειλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την προώθηση της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και για την προαγωγή των δημοκρατικών αρχών, που πρέπει να υποστηρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  επαναλαμβάνει τη σταθερή πεποίθησή του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εφαρμόζουν ενεργά την αρχή της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ ως αλληλοενισχυόμενων θεμελιωδών αρχών που βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών με εξωτερική διάσταση, όπως στους τομείς της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, της διεύρυνσης και του εμπορίου· επαναλαμβάνει, ως προς αυτό, την κρίσιμη σημασία που έχει η διασφάλιση αυξημένης συνοχής ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι ο ολοένα πιο περίπλοκος χαρακτήρας των παγκόσμιων συγκρούσεων απαιτεί ολοκληρωμένη, ομόφωνη και ισχυρή διεθνή προσέγγιση και συνεργασία· υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ να ενισχύσει τη διεθνή επιρροή της ως αξιόπιστου και νόμιμου διεθνούς παράγοντα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εντός και εκτός των συνόρων της, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της που κατοχυρώνονται στις ιδρυτικές συνθήκες της·

3.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπειών της ΕΕ για την προώθηση και τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και ενωμένης στάσης στο θέμα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία μιας ισχυρής δέσμευσης για την προώθηση αυτών των αξιών σε πολυμερή φόρουμ, μεταξύ άλλων μέσω του έγκαιρου συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και της εφαρμογής μιας ενεργού προσέγγισης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την ΕΕ να δρομολογήσει και να συνεισηγηθεί ψηφίσματα και να εντατικοποιήσει την υλοποίηση διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο όλων των μηχανισμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι, το 2016, το κράτος δικαίου, οι δημοκρατικές αρχές και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκαν τακτικά στις συνόδους ολομελείας του, αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών ψηφισμάτων του και τέθηκαν ως θέματα σε συνεδριάσεις επιτροπών και διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·

5.  τονίζει το έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την ΕΥΕΔ, τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών, τους πολυμερείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EUSR)·

6.  υπενθυμίζει ότι, το 2016, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκπόνησε τρεις εκθέσεις, και συγκεκριμένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες, για την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, και για τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα σε συνέχεια αυτών των εκθέσεων πρωτοβουλίας·

7.  σημειώνει ότι, το 2016, αρκετές αποστολές της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέβησαν σε διάφορες χώρες με στόχο να συλλέξουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες με τοπικούς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου παρουσίασαν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστήριξαν την ενίσχυση της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα

8.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίες συχνά διαπράττονται από μη κρατικούς παράγοντες, όπως το ISIS/Daesh· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλές χώρες διατηρούν και επιβάλλουν νόμους κατά της αλλαγής θρησκεύματος και της βλασφημίας, οι οποίοι ουσιαστικά περιορίζουν, ή ακόμη και στερούν παντελώς, από τις θρησκευτικές μειονότητες και τους άθεους την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και πεποιθήσεων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν πολιτικές συζητήσεις για την κατάργηση αυτών των νόμων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερο σεβασμό της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων, και να προάγουν, στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο· ζητεί συγκεκριμένη δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕ στην κεντρική διοίκηση και στις αντιπροσωπείες της· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία πεποιθήσεων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· στηρίζει πλήρως το έργο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την προαγωγή της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ján Figel·

9.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πολυφωνίας που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, και προωθεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει ότι περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, όπως είναι η αφαίρεση διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προβλέπεται από τον νόμο και δικαιολογείται από την επιδίωξη νόμιμου στόχου· προτρέπει, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την παρακολούθηση των κάθε είδους περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και στα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, να καταδικάζουν χωρίς καθυστέρηση και συστηματικά τέτοιου είδους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση αυτών των περιορισμών· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και η τακτική παρακολούθηση του αντικτύπου τους· καταδικάζει τον θάνατο και τη φυλάκιση πολλών δημοσιογράφων και μπλόγκερ το 2016 και καλεί την ΕΕ να τους παρέχει αποτελεσματική προστασία· καλωσορίζει το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), που δρομολογήθηκε το 2016, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των φορέων ενημέρωσης σε τρίτες χώρες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποκαλύπτονται και να καταδικάζονται η ρητορική μίσους και η υποκίνηση βίας εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς αποτελούν απειλή για το κράτος δικαίου και τις αξίες που εμπεριέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, υφίσταται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων, μέσω ενός αυξανόμενου αριθμού κατασταλτικών νόμων που θεσπίζονται σε όλο τον κόσμο, ενίοτε με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η συρρίκνωση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών είναι παγκόσμιο φαινόμενο· υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών, κυρίως με την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διάκρισης των εξουσιών· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν διαρκώς και να δημοσιοποιούν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών απαγορεύσεων και περιορισμών έναντι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους, όπως είναι οι νόμοι που αποσκοπούν στη συρρίκνωση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών ή η προώθηση ΜΚΟ που επιχορηγούνται από απολυταρχικές κυβερνήσεις (μη κυβερνητικές οργανώσεις που διευθύνονται από την κυβέρνηση (GONGO))· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικούς διαλόγους και δημόσια διπλωματία, για να προβάλλουν συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως αυτών που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους ή έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα και/ή εξαιτίας των πολιτικών πεποιθήσεων ή της συμμετοχής τους σε κοινωνικές ομάδες, και να καταγγέλλουν απερίφραστα την καταστολή, την παρενόχληση και τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται υπέρ του περιβάλλοντος· ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος για την αποτελεσματική παρακολούθηση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών, με σαφή σημεία αναφοράς και δείκτες ώστε να εξασφαλίζεται ένα βοηθητικό και ευνοϊκό νόμιμο περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών·

11.  προτρέπει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, των επισκέψεων σε κρατούμενους ακτιβιστές και της δημοσίευσης δηλώσεων για μεμονωμένες περιπτώσεις, όποτε κρίνεται σκόπιμο· τονίζει τη σημασία που έχει η σιωπηρή διπλωματία ως εργαλείο στο θέμα αυτό· χαιρετίζει το γεγονός ότι, το 2016, το θέμα υποθέσεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εθίγη από την ΕΕ στο πλαίσιο των διαλόγων και των διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ με περισσότερες από 50 χώρες· επισημαίνει ότι, το 2016, το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΕΜΔΔΑ υποστήριξε περισσότερους από 250 υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 30 % σε σύγκριση με το 2015· επικροτεί τη θέσπιση και την επιτυχή λειτουργία του μηχανισμού της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ProtectDefenders.eu, που τέθηκε σε εφαρμογή από την κοινωνία των πολιτών και έχει παράσχει στήριξη καίριας σημασίας σε μεγάλο αριθμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος μετά τον Οκτώβριο του 2018 και να ενισχύσει τις δυνατότητές του, ώστε να παρέχει περισσότερη στήριξη στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο·

12.  θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι τα βασανιστήρια, η απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση και η θανατική ποινή συνεχίζονται σε πολλές χώρες στον κόσμο, και καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψή τους· επικροτεί, εν προκειμένω, την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή για άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία· καλεί την ΕΥΕΔ και την ΑΠ/ΥΕ να δραστηριοποιηθούν ενεργότερα στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής, εντείνοντας τις διπλωματικές προσπάθειες και λαμβάνοντας συστηματικότερα θέση δημοσίως επί του θέματος· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις ανησυχητικές συνθήκες κράτησης που επικρατούν σε ορισμένες φυλακές, μεταξύ άλλων, τη μη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, και συνιστά στην ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όλα τα υφιστάμενα μέσα, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια, στο έπακρο· χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα του ΟΗΕ σχετικά με το μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευσή του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2016 με την υποστήριξη 117 χωρών· σημειώνει ότι, το 2016, υπήρξε μείωση του αριθμού εκτελέσεων σε όλο τον κόσμο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός εκτελέσεων παραμένει, εντούτοις, υψηλότερος από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας· υπογραμμίζει ότι στο στόχαστρο βρίσκονται συχνά διαφωνούντα μέλη της κοινωνίας και ευάλωτες ομάδες· ζητεί από τις χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν την πρακτική αυτή να εγκρίνουν μορατόριουμ και να καταργήσουν τη θανατική ποινή·

13.  αναγνωρίζει την εν δυνάμει μεγάλη σημασία των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην προαγωγή, την υπεράσπιση και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους διαύλους πληροφόρησής τους για να επαναλαμβάνουν συστηματικά στα συγκεκριμένα πλαίσια και στις αποστολές τους τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με διάφορα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ συγχρόνως θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την προβολή των κοινών προσπαθειών της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση ορισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής χρήσης κατά πολιτικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το εν εξελίξει έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(45)· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ψηφιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των δεδομένων τους μέσω της κατάσχεσης εξοπλισμού, της τηλεπιτήρησης και των διαρροών δεδομένων· εκφράζει ανησυχία για τις διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες, στο πλαίσιο της εξάλειψης τρομοκρατικού περιεχομένου και προπαγανδιστικού υλικού, διαγράφουν νόμιμες βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση του κράτους δικαίου στο διαδίκτυο, όπου ιδιωτικές εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις για περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, με βάση τους οικείους όρους παροχής υπηρεσιών και όχι δημοκρατικά θεσπισμένους νόμους·

15.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει οδηγία αναγγελίας και δράσης η οποία θα ενισχύει τη διαφάνεια και την αναλογικότητα των διαδικασιών απόσυρσης περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει αποτελεσματικά μέσα επανόρθωσης στους χρήστες το περιεχόμενο των οποίων αποσύρεται εσφαλμένα·

16.  καταδικάζει τη χρήση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η καταναγκαστική πορνεία, μορφές διωγμών με βάση το φύλο, η εμπορία ανθρώπων, ο σεξουαλικός τουρισμός και κάθε άλλη μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας, ως όπλου πολέμου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τα σεξιστικά εγκλήματα και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· τονίζει τη σημασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους, τόσο μέσω της νομοθεσίας και της εκπαίδευσης όσο και με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επικροτεί την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2016-2020), το οποίο περιέχει διεξοδικό κατάλογο μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα και τη χειραφέτηση· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του· χαιρετίζει επίσης την έγκριση της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων (2016-2019), η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΑΠ/ΥΕ να εντείνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών τους στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών βάσει της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να πράξουν το ίδιο· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών στις επιχειρήσεις στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), της πρόληψης των συγκρούσεων και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· υπενθυμίζει τη σημασία του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της συστηματικής, ισότιμης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις και στις διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης που οδηγούν σε μόνιμες και σταθερές πολιτικές λύσεις· υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2016 απονεμήθηκε στη Nadia Murad και στη Lamiya Aji Bashar, που επέζησαν της σεξουαλικής δουλείας που τους επέβαλε το ISIS/Daesh·

17.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο της νομοθεσίας, των κατευθυντήριων γραμμών, των δράσεων και της χρηματοδότησης της ΕΕ ως θεμελιώδη ενωσιακή αρχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος της κύριας συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου, με την εξασφάλιση κονδυλίου που θα προορίζεται ειδικά για το πεδίο αρμοδιότητάς της·

18.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της 61ης συνόδου της επιτροπής για τη θέση των γυναικών (CSW) θα συμπεριληφθούν στις πολιτικές της και θα δώσουν νέα ώθηση στην προαγωγή της «οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας·

19.  σημειώνει τη θετική συμβολή που έχει η χειραφέτηση των γυναικών στην επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και ειρηνικής κοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι όλοι οι ΣΒΑ επικεντρώνονται ρητά στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των αυτόχθονων γυναικών·

20.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να οργανώνονται σε συνδικαλιστικές ενώσεις και ότι δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις όταν αναζητούν επιχειρηματική χρηματοδότηση·

21.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει όλες τις γυναικείες οργανώσεις που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη γυναικών οι οποίες βρίσκονται εν μέσω ανθρωπιστικών κρίσεων και συγκρούσεων·

22.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι επείγει η οικουμενική κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC) και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της, προκειμένου να παρέχεται στα παιδιά νομική προστασία· υπογραμμίζει ότι τα παιδιά είναι συχνά εκτεθειμένα σε συγκεκριμένες μορφές κακοποίησης, όπως είναι οι γάμοι ανηλίκων ή ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, και επομένως χρειάζονται ενισχυμένη προστασία· υπογραμμίζει ότι η παιδική εργασία, η στρατολόγηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμα ζητήματα σε ορισμένες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να διαβουλεύεται συστηματικά με τους αρμόδιους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και, στους πολιτικούς της διαλόγους και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, να θέτει το θέμα της υποχρέωσης των συμβαλλόμενων κρατών να εφαρμόζουν τη Σύμβαση· χαιρετίζει τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού (2016-2021)· ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ την προώθηση της δέσμης εργαλείων ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού με σκοπό να ενσωματωθούν τα δικαιώματα των παιδιών στην αναπτυξιακή συνεργασία μέσω των εξωτερικών αντιπροσωπειών της, και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό των αντιπροσωπειών της στο θέμα αυτό· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών και ένα σχέδιο δράσης για τα επόμενα πέντε έτη, προκειμένου τα δικαιώματα των παιδιών να αποκτήσουν προτεραιότητα στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας του 2016, διατέθηκαν πόροι για τη στήριξη των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών κατά την εκτέλεση στοχευμένων μέτρων για τα δικαιώματα του παιδιού, που πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το πραγματικό όφελος για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, ιδίως στον τομέα των συστημάτων υγείας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ύδρευση και την αποχέτευση· ζητεί να βρεθεί επειγόντως λύση στο ζήτημα των ανιθαγενών παιδιών, ιδίως αυτών που γεννιούνται εκτός της χώρας καταγωγής των γονέων τους, και των παιδιών μεταναστών·

23.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, κουλτούρας, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οιασδήποτε άλλης ιδιότητας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, μέσω του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πολιτικού διαλόγου, του έργου των αντιπροσωπειών της και της δημόσιας διπλωματίας· τονίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό·

24.  επαναλαμβάνει ότι εμπορία ανθρώπων είναι η στρατολόγηση, μεταφορά, μεταβίβαση, υπόθαλψη ή παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων, για την εξασφάλιση της συναίνεσης του ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποθαρρύνουν τη ζήτηση που προωθεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και που οδηγεί στην εμπορία ανθρώπων, διατηρώντας παράλληλα μια προσέγγιση που θα έχει ως βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εστιάζει στο θύμα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και η σχετική οδηγία 2011/36/ΕΕ(46)· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων έναντι φαινομένων εκμετάλλευσης, λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων· τονίζει την ανάγκη να τηρείται η διάκριση μεταξύ της έννοιας της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών·

25.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, όπως είναι η άρνηση της ισότητας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός και οι λόγω κάστας φραγμοί στην άσκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για τις διακρίσεις λόγω κάστας και ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις διακρίσεις αυτές λόγω κάστας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν τις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΗΕ και αντιπροσωπειών με την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΒΑ 2030, με την παρακολούθηση του νέου εργαλείου καθοδήγησης του ΟΗΕ για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής και με την παροχή στήριξης στα κράτη για την εφαρμογή των συστάσεων που εκδίδονται από τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας·

26.  εκφράζει τη σφοδρή ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μειονότητες συνεχίζουν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλές έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται έντονα από τη φτώχεια· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων· τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να τους εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση και ίση μεταχείριση σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) και επαναλαμβάνει ότι η κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι σημαντική· τονίζει ότι η αναπηρία δεν στερεί από το άτομο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία συνεπάγεται υποχρέωση του κράτους να το προστατεύει· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της για την εξωτερική δράση και την αναπτυξιακή βοήθεια· επικροτεί, εν προκειμένω, την ένταξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη·

28.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· υπενθυμίζει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να θεωρούνται ίσης αξίας, δεδομένου ότι είναι αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά και συστηματικά την εφαρμογή αυτών των ρητρών και να υποβάλλει τακτικά στο Κοινοβούλιο εκθέσεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια περισσότερο δομημένη και στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των μελλοντικών συμφωνιών· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα εργασίας· ζητεί την πραγματική επιβολή του ΣΓΠ+ και αναμένει από την Επιτροπή ότι θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη στο θέμα της κύρωσης και την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η σωστή εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

29.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η συμμόρφωση αποτελεί πραγματικότητα· επαναβεβαιώνει ακόμη τη σημασία της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρηματικών οργανώσεων αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει τους τοπικούς παράγοντες και θα προωθήσει την κοινωνία των πολιτών· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των βασικών διεθνών εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και αποτελούν ευκαιρίες και προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη πρόοδο και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην επίτευξη επαρκούς, δίκαιης, διαφανούς και βιώσιμης διαχείρισης των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και να μετριάσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση των θυμάτων σε ένδικα μέσα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι τα έργα που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ είναι συμβατά με την πολιτική και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτική συνθήκη για τις διακρατικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την ΕΕ να συμμετάσχει με εποικοδομητικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις αυτές·

30.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, να αντιδρούν αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους υπευθύνους, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς και να στηρίζουν τα θύματα και τις διαδικασίες σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, που θα ελαχιστοποιούν το χρονικό διάστημα μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων·

31.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει οργανισμούς (περιλαμβανομένων ΜΚΟ, οργανισμών διερεύνησης ανοικτής πηγής και της κοινωνίας των πολιτών) που συλλέγουν, διατηρούν και προστατεύουν αποδείξεις, ψηφιακές και άλλες, για τα διαπραχθέντα εγκλήματα, προκειμένου να διευκολύνουν τη δίωξή τους διεθνώς·

32.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την καταστροφή χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Λιβύη· σημειώνει ότι, από τους 38 απειλούμενους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς ανά τον κόσμο, οι 22 βρίσκονται στη Μέση Ανατολή· υποστηρίζει τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας για την πολιτιστική κληρονομιά και τις διερευνητικές δραστηριότητές της στη Συρία και το Ιράκ σχετικά με την καταστροφή αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

33.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει τον διεθνή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο μηχανισμό που θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ για τη στήριξη της έρευνας για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων στη Συρία· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί παρόμοιος ανεξάρτητος μηχανισμός στο Ιράκ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει ακόμη να συνεισφέρουν οικονομικά στον διεθνή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο μηχανισμό·

34.  καταδικάζει απερίφραστα τα ειδεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, βιασμούς ως πολεμικό όπλο, υποδούλωση και σεξουαλική δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία και συστηματική «εκκαθάριση» και φόνους σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση που βιώνουν οι θρησκευτικές μειονότητες στα εδάφη που εξουσιάζει το ISIS/Daesh χαρακτηρίστηκε ως γενοκτονία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(47)· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, ζητώντας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εκχωρήσει αυτή τη δικαιοδοσία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ή να διασφαλίσει την απόδοση δικαιοσύνης μέσω ad hoc δικαστηρίου ή διεθνούς δικαιοδοσίας·

35.  επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτρόπαιων εγκλημάτων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις τροπολογίες της Καμπάλα σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης και να προσθέσουν τα αποτρόπαια εγκλήματα στον κατάλογο των εγκλημάτων για τα οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα· καταδικάζει έντονα όλες τις απόπειρες υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με συνέπεια για τη στήριξη των ερευνών και των αποφάσεων του με στόχο τον τερματισμό της ατιμωρησίας των διεθνών εγκλημάτων, ακόμη και όταν αφορούν τη σύλληψη ατόμων που καταζητούνται από το ΔΠΔ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν με συνέπεια τους ελέγχους, τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΔΠΔ και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις μη συνεργασίας με το ΔΠΔ και να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση· χαιρετίζει τη συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντοπίσει κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, και να διασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών· σημειώνει, με βαθύτατη λύπη, τις πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από το Καταστατικό της Ρώμης, οι οποίες αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο σθεναρής καταδίκης· θεωρεί ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί και πάλι την ΑΠ/ΥΕ να διορίσει ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε όλο το φάσμα εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τους μηχανισμούς λογοδοσίας του ΟΗΕ και όλα τα ψηφίσματα σχετικά με τη λογοδοσία στα πολυμερή φόρουμ του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

36.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, ως θεμελιώδη αρχή για την εδραίωση της δημοκρατίας· ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη δίκαιη απονομή δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει ακόμη τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν συστηματικά τις δίκες, με σκοπό την προώθηση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

37.  εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και αλληλεγγύη προς τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένου ενός διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού γυναικών, που είναι θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης, φτώχειας και δικτύων παράτυπης μετανάστευσης, εμπορίας και παράνομης διακίνησης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια των μεταναστευτικών ροών και να βρεθούν μακρόπνοες λύσεις με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις στις γειτονικές μας χώρες, για παράδειγμα με την ανάπτυξη συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη βία κατά των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αγνοούμενων, ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, και απευθύνει έκκληση για επανεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση και ανθρωπιστικούς διαδρόμους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση και τον αυξανόμενο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και ζητεί την ασφαλή επιστροφή, την επανεγκατάσταση ή την τοπική ένταξή τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας και σε άλλα ανθρωπιστικά πεδία που βοηθούν τους πρόσφυγες όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πατρίδα τους, και ζητεί την ορθή εφαρμογή των πολιτικών επιστροφής· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον ΟΗΕ, με περιφερειακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και με ΜΚΟ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στο ακέραιο τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, κυρίως προκειμένου να προστατεύσουν τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο· υπογραμμίζει ότι οι έννοιες της ασφαλούς χώρας και της ασφαλούς χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την εξέταση ατομικών αιτήσεων ασύλου· προειδοποιεί για τον κίνδυνο μετατροπής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης»· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί δομές που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ότι συμβαδίζει με τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες αυτές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38.  εκτιμά ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη δήλωση του ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας·

39.  επισημαίνει ότι το ποσοστό των ανθρώπων που απειλούνται με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι υψηλότερο μεταξύ των γυναικών και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την εφαρμογή μέτρων με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της·

40.  υπενθυμίζει ότι το κριτήριο 2 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξετάζουν κάθε άδεια εξαγωγής όπλων σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα προορισμού· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε σχέση με τις δυνάμεις ασφαλείας και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής για τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα αυτό·

41.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια κοινή θέση της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· επαναλαμβάνει και πάλι ότι η ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατές τις επιθέσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

42.  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για περισσότερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες· καταγγέλλει το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να διώκεται ποινικά σε 72 χώρες, εκφράζει την ανησυχία του διότι σε 13 από αυτές υπάρχει η θανατική ποινή και πιστεύει ότι οι βίαιες πρακτικές εναντίον ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, της ταυτότητας φύλου ή των φυλετικών χαρακτηριστικών τους, όπως οι αναγκαστικές αποκαλύψεις σεξουαλικού προσανατολισμού, τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους, εντός και εκτός διαδικτύου, και οι σωφρονιστικοί βιασμοί, δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητες· σημειώνει τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και της πολιτικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ορισμένες χώρες και ενθαρρύνει την περαιτέρω αναγνώρισή τους· καταδικάζει τις παραβιάσεις της σωματικής ακεραιότητας που διαπράττονται εις βάρος γυναικών και μειονοτικών ομάδων· καλεί τα κράτη να απαγορεύσουν διά νόμου αυτές τις πρακτικές, να διώκουν τους δράστες και να προσφέρουν στήριξη στα θύματα·

43.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε μορφή της, προκειμένου να διασφαλίζονται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει σθεναρά κάθε συμπεριφορά που επιτρέπει τις πρακτικές αυτές·

44.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες όπως το κράτος δικαίου και τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει έμφαση, σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες, στη σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών και της δημόσιας περιουσίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για να στηρίξει με πιο συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, με τη δημιουργία και τη σταθεροποίηση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών θεσμών αντιμετώπισης της διαφθοράς· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί διατάξεις σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες·

45.  υπογραμμίζει τις βασικές υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό, τι αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των αρνητικών της επιπτώσεων επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της συνοχής των πολιτικών προκειμένου ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες προσαρμογής να είναι πρόσφορες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι, κατ’ εκτίμηση του ΟΗΕ, έως το 2050 θα υπάρξουν περίπου 150 εκατομμύρια περιβαλλοντικοί πρόσφυγες· υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ εμπορικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών, καθώς και τον θετικό και αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εν λόγω πολιτικές στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει την αφοσίωση της διεθνούς κοινότητας στην προώθηση της ένταξης της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

46.  τονίζει ότι το φαινόμενο της αρπαγής γαιών σημειώνει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια στις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της αρπαγής πόρων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· καταδικάζει πρακτικές όπως η αρπαγή γαιών και η άκριτη εκμετάλλευση φυσικών πόρων· ζητεί επείγουσα παρέμβαση της Επιτροπής η οποία θα δώσει συνέχεια στα πολυάριθμα πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εν λόγω θέμα·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως το νερό και η αποχέτευση, στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές και στις πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια·

48.  καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τα φυσικά πρόσωπα να εργαστούν σε πλαίσιο συνεργασίας για τη θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο η πρόσβαση όλων σε ελάχιστη ποσότητα νερού· υπογραμμίζει ότι το νερό δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα αλλά ζήτημα ανάπτυξης και βιωσιμότητας, και ότι η ιδιωτικοποίηση των υδάτων δεν απαλλάσσει τα κράτη από τις ευθύνες τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις χώρες όπου το νερό αποτελεί μια από τις αιτίες εντάσεων ή συγκρούσεων να συνεργαστούν για την κοινή χρήση των υδάτων ώστε να προκύψει μια επωφελής για όλους κατάσταση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής·

Αντιμετώπιση προκλήσεων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την υποστήριξη της δημοκρατίας

49.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια που παρέχεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ, που εξακολουθεί να αποτελεί εμβληματικό μέσο της ΕΕ για την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει, επίσης, τις συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ·

50.  υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο της πολιτικής της διεύρυνσης και της γειτονίας θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων διαδικασιών εκδημοκρατισμού στον κόσμο·

51.  επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, την προτροπή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας·

52.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, όπου οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μία μόνο διάσταση, προκειμένου να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο·

53.  χαιρετίζει τις οκτώ αποστολές παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και τις οκτώ αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) που ανέπτυξε η ΕΕ το 2016 ανά την υφήλιο· τονίζει ότι από το 2015 η ΕΕ έχει αναπτύξει 17 ΑΠΕ και 23 ΑΕΕ· επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης προς τους εγχώριους παρατηρητές· χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως το έργο της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών στο πλαίσιο αυτό·

54.  υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και συστάσεις των ΑΠΕ, ώστε να βελτιωθεί ο αντίκτυπός τους και να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ υπέρ των δημοκρατικών προτύπων στις ενδιαφερόμενες χώρες·

55.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών βάσει του νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, για ενεργότερη και σταθερότερη εμπλοκή τους με τους φορείς διαχείρισης των εκλογών, τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, προκειμένου να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

56.  τονίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το φως των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της ενίσχυσης των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων, του σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· εκφράζει την πεποίθηση ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προστασία, την προαγωγή και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προστασία, η ενεργός υποστήριξη και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της, συγκεκριμένα στις γειτονικές της χώρες, να στηρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύει την εφαρμογή του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι αποτελούν βέλτιστα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στις γειτονικές της χώρες· υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί και θα πρέπει να διαμορφώσει τον πολιτικό διάλογο σε αυτό το πεδίο και να ασκήσει πίεση για μια ισχυρή ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι όποια χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΕ πρέπει να εγγυάται στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πληροί απαρέγκλιτα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η μη συμμόρφωση με τα οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε πάγωμα των διαπραγματεύσεων·

57.  υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση της ειρήνης προϋποθέτει προσπάθειες για την πρόληψη και τη μείωση των συγκρούσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτικών, των κοινωνικοοικονομικών θεσμών και των οργανισμών ασφαλείας, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση· υπογραμμίζει ότι η προαγωγή του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της ειρήνης·

Για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση του θέματος της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας μέσω των πολιτικών της ΕΕ

58.  σημειώνει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ελέγχου, επικοινωνίας και συζήτησης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και πολύτιμο μέσο που παρέχει συνολική επισκόπηση των προτεραιοτήτων και των προσπαθειών της ΕΕ, καθώς και των προσπαθειών και των προκλήσεων στο πεδίο αυτό και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό περαιτέρω αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής τους·

59.  επαναλαμβάνει με έμφαση την πρόσκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζήτηση με τους βουλευτές του ΕΚ σε δυο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη δική του έκθεση· επαναλαμβάνει τη σημασία του συνεχούς διοργανικού διαλόγου, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση των επειγόντων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι οι γραπτές απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο και, με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουν στην ενίσχυση του αποτελεσματικού συντονισμού· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις και να εξετάζουν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο υψηλότερο επίπεδο διαλόγου με τις εμπλεκόμενες χώρες·

60.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για τις διεξοδικές εκθέσεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ το 2016 στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία υπό την παρούσα μορφή της θα μπορούσε να βελτιωθεί, προσφέροντας μια καλύτερη επισκόπηση του συγκεκριμένου αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία στις τρίτες χώρες·

61.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ όσον αφορά την τοποθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον πυρήνα των εξωτερικών της σχέσεων· χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2015, ενός νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 και τη διενέργεια ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2017· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση του τρέχοντος σχεδίου δράσης, μέσω, μεταξύ άλλων, της γνήσιας συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμόσει το σχέδιο· επισημαίνει ιδιαίτερα πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο·

62.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι απαιτείται ισχυρή συναίνεση και ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και γνήσια συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· τονίζει με έμφαση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ενστερνίζονται περισσότερο την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση·

63.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κ. Λαμπρινίδη, στην ενίσχυση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο, και επισημαίνει τον ρόλο του στην προαγωγή της συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· επικροτεί την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να διαθέτει ο Ειδικός Εντεταλμένος εξουσία ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκές προσωπικό και οικονομικούς πόρους, προκειμένου να λειτουργεί σε πλήρη ρυθμό· συνιστά, περαιτέρω, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ να ενισχύσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων, των σχεδίων, των εκθέσεων προόδου και των επισκοπήσεών του·

64.  σημειώνει ότι το έργο και ο αντίκτυπος του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορούν να αποτιμηθούν μόνο εν μέρει μέσω της επανεξέτασης της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των διαθέσιμων ομιλιών·

65.  στηρίζει πλήρως τις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προσαρμόζουν τη δράση της ΕΕ στην ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες της κάθε χώρας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να έχουν οι βουλευτές του ΕΚ πρόσβαση στο περιεχόμενο της στρατηγικής· δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της συνεκτίμησης των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι των διαφόρων τρίτων χωρών· επαναλαμβάνει ότι οι στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε δράσεις της ΕΕ που θα εφαρμόζονται σε κάθε χώρα ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες προόδου και να προβλέπουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους όταν κρίνεται αναγκαίο·

66.  χαιρετίζει τον ορισμό, σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στις αποστολές ΚΠΑΑ, αρμοδίων επικοινωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου· υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τον ρόλο των αρμοδίων επικοινωνίας στις αντιπροσωπείες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν, να λειτουργούν ως πραγματικοί σύμβουλοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους·

67.  αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί την καθιέρωση διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλο και περισσότερες χώρες· επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους προπαρασκευαστικούς διαλόγους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης και επανεξέτασης της λειτουργίας των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

68.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· τονίζει, επομένως, ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως είναι η πολιτική της διεύρυνσης και της γειτονίας, η ΚΠΑΑ και οι πολιτικές για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις·

69.  υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εδραίωση και τη στήριξη της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό· ζητεί οι εν λόγω κυρώσεις να εστιάζονται σε αξιωματούχους που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να τιμωρούνται για τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις τους·

70.  σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιεί για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την περιεκτικότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων και να διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κείμενο νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων·

71.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη δυναμική συμμετοχή της ΕΕ στην προώθηση της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών μέσω της συνεργασίας με τις δομές και τους ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας (SAARC), η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος και άλλοι οργανισμοί, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ·

72.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους που ορίζει το νέο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά, αφενός, τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στις αντιπροσωπείες και στην κεντρική διοίκηση και, αφετέρου, τα διαθέσιμα κονδύλια·

73.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και συνεπούς συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης και στο ΣΑΔ (UNHRC)· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών για την ενίσχυση της ενωσιακής συνοχής σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων εντατικοποιώντας την αυξανόμενη εφαρμογή διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, υποστηρίζοντας από κοινού ψηφίσματα και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε ψηφίσματα· υπογραμμίζει ότι η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να ασκήσει πιέσεις για μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου και της ισχύος του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες συστήματος, καθώς και τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προάσπισης και προώθησης του διεθνούς δικαίου·

°

°  °

74.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1)

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf

(2)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167

(3)

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf

(4)

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10

(5)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

(6)

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES‌_71_1.pdf

(7)

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

(8)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

(9)

http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm

(10)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

(11)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/el/pdf

(12)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf

(13)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf

(14)

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf

(15)

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf

(16)

ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0056:0058:EL:PDF

(17)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

(18)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385

(19)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf

(20)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf

(21)

 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf

(22)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf

(23)

http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf

(24)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf

(25)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf

(26)

https://www.osce.org/odihr/19223?download=true

(27)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf

(28)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf

(29)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf

(30)

 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf

(31)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf

(32)

ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.

(33)

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf

(34)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/en/pdf

(35)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0344.

(36)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.

(37)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0404.

(38)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.

(39)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0300.

(40)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0020.

(41)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(42)

ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 69.

(43)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc

(44)

ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 115.

(45)

ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.

(46)

ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

(47)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.


EXPLANATORY STATEMENT

Scrutiny towards an EU Human Rights cycle

The main aim of this report is to look at the human rights and democracy challenges in third countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming of human rights in the EU’s external policy.

The rapporteur will therefore

–  scrutinise and comment on the human rights policy of the European Union while keeping a clear focus on the year 2016,

–  give an overview of the actions of the European Parliament in the area of human rights including the awarding of the Sakharov Prize for 2016 and the urgency resolutions adopted,

–  take into account the mid-term review of the 2015-2019 Action Plan which has just been completed by the Council and the Commission and which accompanies the 10-year strategic framework, 2012-2022,

The European Union’s external action and Human Rights

The European Union is founded on a strong engagement to promote and protect human rights, democracy and the rule of law worldwide. Sustainable peace, development and prosperity cannot exist without respect for human rights. This commitment underpins all internal and external policies of the European Union. The European Union actively promotes and defends universal human rights within its borders and when engaging in relations with non-EU countries. Over the years, the EU has adopted important reference documents on the promotion and protection of human rights and developed a range of diplomatic and cooperation tools to support the worldwide advancement of human rights.

The Lisbon Treaty

The Lisbon Treaty places human rights and democracy at the heart of the external relations of the European Union by stating that

The Union’s action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law. The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations which share the principles referred to in the first subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations”. (Art 21(1) TEU)

The role of the Council and the HR/VP

Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the external relations of the EU are mainly formulated and implemented by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who simultaneously serves as the Vice-President of the Commission. She is assisted by the European External Action Service (EEAS).

Strategic Framework on Human Rights 2012-2021 and Action Plans

In June 2012, the Council adopted a Strategic Framework on Human Rights and Democracy. The framework sets out the general human rights objectives of the EU. The framework defines the principles, objectives and priorities for improving the effectiveness and consistency of EU policy over ten years, 2012 - 2021. These principles include mainstreaming human rights into all EU policies.

The framework is operationalised by the periodic action plan, which accompanies the framework. This Action Plan sets concrete goals associated with timeframes and assigns relevant stakeholders. A first Action Plan for 2012-2014 was adopted which was then followed by a second action plan for 2015-2019. It builds upon the existing body of EU human rights and democracy support policies in the external action area, notably EU Guidelines, toolkits and other agreed positions, and the various external financing instruments. The current Action Plan contains 34 types of actions, which correspond to the following broader objectives: boosting ownership of local actors, addressing human rights challenges, ensuring a comprehensive human rights approach to conflict and crises, fostering better coherence and consistency and a more effective EU human rights and democracy support policy. A midterm review of the Action Plan has recently been adopted.

Human Rights Guidelines

EU Guidelines are not legally binding but they represent a strong political signal that they are priorities for the Union. Guidelines are pragmatic instruments of EU Human Rights policy and practical tools to help EU representations in the field better advance our Human Rights policy. There are 11 Guidelines.


ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

(JANUARY - DECEMBER 2016)

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT

BAHRAIN

 

 

Mohamed Ramadan

Ali Moosa

Mohammed Ramadan, a 32-year-old airport security guard, was arrested by the Bahraini authorities for allegedly taking part in a bombing in Al Dair on 14 February 2014, together with Ali Moosa, that killed a security officer and wounded several others.

 

A Bahraini court sentenced Ramadan and Moosa to death. However, both retracted their confession, claiming that they confessed after being tortured in the custody of the Criminal Investigations Directorate (CID). This sentence was upheld by the Court of Cassation, Bahrain’s highest court of appeal, in late 2015. A final date for the execution is still to be cleared.

In its Resolution of 4 February 2016, the European Parliament:

- Expresses its concern and disappointment over Bahrain’s return to the practice of capital punishment; calls for the reintroduction of the moratorium on the death penalty as a first step towards its abolition; calls on the Government of Bahrain, and in particular His Majesty Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, to grant Mohammed Ramadan a royal pardon or to commute his sentence;

- Condemns firmly the continuing use of torture and other cruel or degrading treatment or punishment against prisoners by the security forces; is extremely worried about the prisoners’ physical and mental integrity; Expresses its concern about the use of anti-terrorism laws in Bahrain to punish political beliefs and convictions and prevent citizens from pursuing political activities; Stresses the obligation to ensure that human rights defenders are protected and allowed to conduct their work without hindrance, intimidation or harassment;

Ali Salman

Zainab al-Khawaja

Nabeel Rajab

 

During 2016, Bahrain has intensified its campaign of repression and persecution of human rights defenders and political opposition, with the re-arrest of Nabeel Rajab, in relation to twitter posts published in 2015 and faces up to 13 years of prison charge. Poor prison conditions have brought him to hospital in numerous occasions. Equally, it forced Zainab Al-Khawaja into exile after threats of re-arrest.

 

Bahrain has also targeted opposition groups, such as the Al-Wefaq, whose head, Ali Salman, has been in prison since July 2015

In its resolution, adopted on 7 July 2016, the European Parliament:

- Expresses grave concern about the ongoing campaign of repression against human rights defenders, political opposition and civil society, as well as the restriction of fundamental democratic rights, notably the freedoms of expression, association and assembly, political pluralism and the rule of law in Bahrain; calls for an end to all acts of violence, harassment and intimidation, including at judicial level, and to the censorship of human rights defenders, political opponents, peaceful protesters and civil society actors by state authorities and the security forces and services;

- Calls for the immediate and unconditional release of Nabeel Rajab and other human rights defenders jailed on allegations relating to their rights to free expression, assembly, and association, and for all charges against them to be dropped; calls on the authorities to guarantee the physical and psychological integrity of Nabeel Rajab and to provide him with all necessary medical treatment;

- notes with concern the Bahraini Government’s suppression of legitimate political opposition, including the extension of Sheikh Ali Salman’s sentence, the suspension of the Al-Wefaq National Islamic Society and the freezing of its assets; calls for greater basic freedoms for all Bahraini citizens; insists on an immediate halt to the suppression of different political opinions in the country and the repression of their leading representatives, regardless of their political or religious affiliation;

BRAZIL

 

 

Simiao Vilharva

Clodiodi de Souza

The Guarani-Kaiowá people

According to official local data, in the state of Mato Grosso do Sul, at least 400 indigenous people and 14 indigenous leaders have been murdered, including S. Vilharva and C. de Souza.

The Guarani-Kaiowá people is acutely affected by the poor and inadequate provision of appropriate health care, education and social services. At the same time, most of their lands are located in the Amazon region, and they are entitled by virtue of the Brazilian Constitution of 1988 and international legislations to their ancestral territories.

In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the violence perpetrated against the indigenous communities of Brazil; deplores the poverty and human rights situation of the Guarani-Kaiowá population in Mato Grosso do Sul;

- Calls on the Brazilian authorities to take immediate action to protect indigenous people’s security and to ensure that independent investigations are carried out into the murder and assault of indigenous people in their attempts to defend their human and territorial rights, so that the perpetrators can be brought to justice;

- Expresses concern about the proposed constitutional amendment 215/2000 (PEC 215), to which Brazilian indigenous peoples are fiercely opposed, given that, if approved, it will threaten indigenous land rights by making it possible for anti-Indian interests related to the agro-business, timber, mining and energy industries to block the new indigenous territories from being recognised;

CAMBODIA

 

 

Sam Rainsy

Kem Sokha

Hong Sok Hour

Pin Ratana

 

Sam Rainsy, the president of the leading opposition party, the CNRP, remains in self-emposed exile and faces trial in absentia, with the acting CNRP president, Kem Sokha, being under investigation. A senator from the opposition, Hong Sok Hour has been under arrest since August 2015.

In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament:

- Expresses its deep concerns about the worsening climate for opposition politicians and human rights activists in Cambodia, and condemns all acts of violence, politically motivated charges, arbitrary detention, questioning, sentences and convictions in respect of these individuals;

- Urges the Cambodian authorities to revoke the arrest warrant for, and drop all charges against, opposition leader Sam Rainsy and CNRP members of the National Assembly and Senate, including Senator Hong Sok Hour; calls for the immediate release of the five human rights defenders still in preventive custody, namely Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony and Ny Chakra, for these politicians, activists and human rights defenders to be allowed to work freely without fear of arrest or persecution, and for an end to political use of the courts to prosecute people on politically motivated and trumped-up charges; calls on the National Assembly to reinstate Sam Rainsy, Um Sam An and Hong Sok Hour immediately and to restore their parliamentary immunity;

- Urges the Cambodian authorities to drop all politically motivated charges and other criminal proceedings against ADHOC and other Cambodian human rights defenders, to cease all threats to apply repressive LANGO provisions, together with all other attempts to intimidate and harass human rights defenders and national and international organisations, and to release immediately and unconditionally all those jailed on politically motivated and trumped-up charges;

Ny Sokha, Nay Vanda and Yi Soksan, Ny Chakrya, Soen Sally, Ee Sarom, Thav Khimsan and Rong Chlun

Notable human rights advocates and staffers of national human rights organs and UN agencies are facing charges in politically motivated cases. This is also the case for trade union leaders, such as R. Chlun. This happens in a growing restrictive climate, as the promulgation of the Law on Associations and NGOs (LANGO) and that of the Law on Trade Unions tighten the space for these entities to act.

CHINA

 

 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po, associated with the publishing house Mighty Current and its bookstore, sold literary works critical of Beijing. They were allegedly abducted by China’s mainland authorities, from Hong Kong and other locations. In early January 2016, Gui Minhai released a media statement in mainland China, maintaining that the travelled voluntarily to mainland China, in what appeared to be a forced confession to an earlier conviction by China.

In the resolution of 04 February 2016, the European Parliament:

- Calls on the Chinese Government to report without delay any information relating to the missing booksellers, and to engage in immediate inclusive and transparent dialogue and communication on the matter between the mainland authorities and those in Hong Kong; notes as a positive development the communication from Lee Po and his reunification with his spouse;

- Expresses its concerns over allegations of mainland China’s law enforcement agencies operating in Hong Kong; recalls that it would be a violation of the Basic Law if mainland law enforcement agencies had been operating in Hong Kong; believes this would be inconsistent with the ‘one country, two systems’ principle; calls on China to respect the guarantees of autonomy granted to Hong Kong in the Basic Law.

Gui Minhai

Gui Minhai, a book publisher and shareholder of the publishing house and of a bookstore selling literary works critical of Beijing, disappeared in Pattaya, Thailand, on 17 October 2015 without trace. Between October and December 2015 four other Hong Kong residents (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee and Lee Bo) who worked for the same bookstore also disappeared. Apart from Gui Minhai, the other four disappeared ones have returned to Hong kong. There is enough evidence to believe that Chinese authorities detained all detainees, forcing them to record fake confessions in front of TV cameras.

In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament:

- Expresses its grave concern over the lack of knowledge of the whereabouts of Gui Minhai; calls for the immediate publication of detailed information on his whereabouts and calls for his immediate safe release and for him to be given the right to communication;

Larung Gar Tibetan Buddhist Academy

The Larung Gar Institute, the largest Tibetan Buddhist centre in the world founded in 1980, is currently facing extensive demolition by the Chinese Government with the objective of downsizing the academy by fifty percent, evicting around 4 600 residents by force and destroying around 1 500 dwellings. The evictees are to be forcibly enrolled in so-called ‘patriotic education’ exercises.

In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament:

- Calls on the Chinese authorities to initiate a dialogue and to engage constructively on developments in Larung Gar with the local community and its religious leaders, and to address concerns regarding overcrowded religious institutes by allowing Tibetans to establish more institutes and build more facilities; calls for adequate compensation and the re-housing of Tibetans who have been evicted during the demolitions in Larung Gar at the place of their choice to continue their religious activities;

- Strongly condemns the imprisonment of Ilham Tohti who is serving a life sentence on alleged charges of separatism; deplores the fact that the due process of law was not respected and that he did not benefit from the right to a proper defence; urges the Chinese authorities to respect the norm of granting one visit per month for family members;

- Calls for the immediate and unconditional release of Ilham Tohti and of his supporters detained in relation to his case; further calls for Ilham Tohti’s teaching permit to be restored and for his free movement to be guaranteed within and outside China;

- Is worried about the adoption of the package of security laws and its impact on minorities in China, particularly the law on counter-terrorism that could lead to the penalisation of peaceful expression of Tibetan culture and religion and the law on the management of international NGOs which will come into effect on 1 January 2017 and will place human rights groups under the strict control of the government, as this constitutes a strictly top-down approach instead of encouraging partnership between local and central government and civil society;

Ilham Tohti

Uighur economics professor Ilham Tohti was sentenced to life imprisonment on 23 September 2014 on the charge of alleged separatism after being arrested in January of the same year. There are allegations that the due process of law was not respected, in particular with regard to the right to a proper defence.

In the Xinjiang region, in which the Muslim Uighur ethnic minority is mainly located, has experienced repeated outbreaks of ethnic unrest and violence. Ilham Tohti has always rejected separatism and violence and sought reconciliation based on respect for Uighur culture;

DJIBOUTI

 

 

Omar Ali Ewado

Omar Ali Ewado, was detained incommunicado from 29 December 2015 to 14 February 2016 for publishing a list of the victims of a massacre in which 27 people were killed and more than 150 wounded by the authorities at a cultural celebration in Buldugo on 21 December 2015 and those still missing.

In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament:

- Deplores the killings carried out at the cultural ceremony on 21 December 2015 and the ensuing detentions and acts of harassment of human rights defenders and opposition members; expresses its condolences to the families of the victims and demands a full and independent inquiry with a view to identifying and bringing to justice those responsible; reiterates its condemnation of arbitrary detention and calls for the rights of the defence to be respected;

DRC

 

 

Fred Bauma, Yves Makwambala

F. Bauma and Y. Makwambala, human rights activists from the Filimbi (‘Whistle’) movement, were arrested for participating in a workshop intended to encourage Congolese young people to perform their civic duties peacefully and responsibly, were put in jail in May 2015. They were released on 23 August 2016 after a ruling by the Supreme Court of Justice.

In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament:

- Expresses deep concern about the deteriorating security and human rights situation in the DRC, and in particular about the continual reports of increasing political violence and the severe restrictions and intimidation faced by human rights defenders, political opponents and journalists ahead of the upcoming electoral cycle; insists on the government’s responsibility to prevent any deepening of the current political crisis or escalation of violence and to respect, protect and promote the civil and political rights of its citizens;

- Strongly condemns any use of force against peaceful, unarmed demonstrators; recalls that freedom of expression, association and assembly is the basis of a dynamic political and democratic life; strongly condemns the increasing restrictions of the democratic space and the targeted repression of members of the opposition, civil society and the media; calls for the immediate and unconditional release of all political prisoners, including Yves Makwambala, Fred Bauma and other Filimbi and LUCHA activists and supporters, and the human rights defender Christopher Ngoyi;

EGYPT

 

 

Giulio Regeni

Giulio Regeni, a 28-year-old Italian doctoral student at Cambridge University, disappeared on 25 January 2016 after leaving his home in Cairo; his body was found on 3 February 2016 next to a road in the outskirts of Cairo. Giulio Regeni was conducting research in Egypt on trade union politics. According to the Italian ambassador to Cairo, G. Regeni was found to have been subjected to severe beating and torture

In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament:

- Calls on the Egyptian authorities to provide the Italian authorities with all the documents and information necessary to enable a swift, transparent and impartial joint investigation into the case of Giulio Regeni in accordance with international obligations, and for every effort to be made to bring the perpetrators of the crime to justice as soon as possible;

- Underlines with grave concern that the case of Giulio Regeni is not an isolated incident, but that it occurred within a context of torture, death in custody and enforced disappearances across Egypt in recent years, in clear violation of Article 2 of the EU-Egypt Association Agreement, which states that the relations between the EU and Egypt are to be based on respect for democratic principles and fundamental human rights as set out in the Universal Declaration on Human Rights, which is an essential element of the agreement; calls, therefore, on the European External Action Service (EEAS) and the Member States to raise with the Egyptian authorities the routine practice of enforced disappearances and torture and to press for effective reform of Egypt’s security apparatus and judiciary;

ETHIOPIA

 

 

Bekele Gerba

B. Gerba, Deputy Chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC), was arrested on 23 December 2015 and reportedly hospitalised shortly afterwards.

 

In its resolution of 21 January 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the recent use of excessive force by the security forces in Oromia and in all Ethiopian regions, and the increased number of cases of human rights violations; expresses its condolences to the families of the victims and urges the immediate release of all those jailed for exercising their rights to peaceful assembly and freedom of expression;

- Condemns the excessive restrictions placed on human rights work by the Charities and Societies Proclamation, which denies human rights organisations access to essential funding, endows the Charities and Societies Agency with excessive powers of interference in human rights organisations and further endangers victims of human rights violations by contravening principles of confidentiality;

 

Getachew Shiferaw, Yoanathan Teressa and Fikadu Mirkana

These leading activists were arbitrarily arrested, without the Ethiopian authorities presenting any charges when doing so.

 

Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris and Tesfalidet Kidane

Ethiopia continues to imprison journalists and opposition political party members for their views and opinions, with them having been convicted in unfair trials or are detained without charge.

 

Andargachew Tsege

The British-Ethiopian citizen and leader of an opposition party in exile was arrested in June 2014, after being condemned in absentia to death years earlier. He is still in the death row.

GAMBIA (The)

 

 

Solo Sandeng

Opposition leader and member of the United Democratic Party, was arrested on 14 April 2016 and died in detention shortly after his arrest in suspicious circumstances.

In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament:

- Calls for the immediate release of all protestors arrested in relation to the 14 and 16 April 2016 protests; requests that the Government of the Republic of The Gambia ensure due process for any suspects detained on allegations of participating in the attempted unconstitutional change of government; calls on the authorities of The Gambia to guarantee the physical and psychological integrity of these suspects in all circumstances and to secure medical treatment for those injured without delay; expresses its concern regarding the testimonies of torture and ill-treatment of other prisoners;

Ousainou Darboe

O. Darboe was arrested and put in state custody, allegedly suffering from torture.

Alagie Abdoulie Ceesay, Ousman Jammeh, Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh and Imam Cherno Gassama

Director of the independent radio station Teranga FM, A.A. Ceesay, was arrested on 2 July 2015 by state authorities arbitrarily. The other individuals are former key political figures and religious personalities, and they have also suffered from arbitrary detention by state authorities.

HONDURAS

 

 

Berta Cáceres and Nelson García

On 3 March 2016 Berta Cáceres, a prominent environmentalist and indigenous rights leader and the founder of the Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH), was assassinated in her home by unidentified men. Shortly after, on 16 March 2016, Nelson García, also a member of COPINH, was murdered. Both human rights defenders had for many years had resisted the Agua Zacra hydroelectric dam in the Gualcarque River. The Honduran Government has been actively engaged in the investigation of both murderers. However, these deaths come to enlarge the list of human rights defenders killed between 2010 and 2016, amounting to 15 in late 2016.

In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament:

- Condemns in the strongest terms the recent assassination of Berta Cáceres, Nelson García and Paola Barraza, as well as each of the earlier assassinations of other human rights defenders in Honduras; extends its sincere condolences to the families and friends of all of those human rights defenders;

- Calls, as a matter of urgency, for immediate, independent, objective and thorough investigations into these and previous murders in order to bring their intellectual and material authors to justice and to put an end to impunity; welcomes the fact that, at the request of the Honduran Government, the investigation into the murder of Ms Cáceres includes representatives of the UN High Commissioner for Human Rights and of the OAS; takes the view that instruments available within the framework of the UN and the IACHR, such as an independent international investigation, as requested by the victims, could help to ensure impartial and fair investigation of these murders;

- Expresses its deep concern at the climate of extreme violence, particularly against LGBTI people and those who defend their rights; stresses the need to carry out immediate, thorough and impartial investigations into the killings of active members of various LGBTI human rights organisations;

Paola Barraza

On 24 January 2016, Paola Barraza was murdered, who was a defender of LGBTI rights, a transexual woman and a member of the Arcoiris association. Her death increases the toll of other prominent LGBTI activists, amounting at least to seven in 2015, and at least 235 since 1994.

CHINA

 

 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, Lin Rongji and Lee Po, associated with the publishing house Mighty Current and its bookstore, sold literary works critical of Beijing. They were allegedly abducted by China’s mainland authorities, from Hong Kong and other locations. In early January 2016, Gui Minhai released a media statement in mainland China, maintaining that the travelled voluntarily to mainland China, in what appeared to be a forced confession to an earlier conviction by China.

In the resolution of 04 February 2016, the European Parliament:

- Calls on the Chinese Government to report without delay any information relating to the missing booksellers, and to engage in immediate inclusive and transparent dialogue and communication on the matter between the mainland authorities and those in Hong Kong; notes as a positive development the communication from Lee Po and his reunification with his spouse;

- Expresses its concerns over allegations of mainland China’s law enforcement agencies operating in Hong Kong; recalls that it would be a violation of the Basic Law if mainland law enforcement agencies had been operating in Hong Kong; believes this would be inconsistent with the ‘one country, two systems’ principle; calls on China to respect the guarantees of autonomy granted to Hong Kong in the Basic Law.

INDIA

 

 

35 crew members, among which Estonians and Britons

On 12 October 2013 the 35-strong crew (including 14 Estonians and 6 Britons, as well as Indians and Ukrainians) of the US-based, Sierra Leone-flagged and privately owned ship the MV Seaman Guard Ohio were arrested in Tamil Nadu state (India) and charged with illegally possessing weapons in Indian waters. Despite attempts to drop the charges against them, the Supreme Court ordered the trial to proceed, which on 12 January 2016 sentenced the 35 sailors to a maximum of five years prison term and a fine of INR 3 000 (EUR 40).

In its resolution of 21 January 2016, the European Parliament:

- Calls on the Indian authorities to ensure that the case of the MV Seaman Guard Ohio crew is dealt with on a basis of full respect for the human and legal rights of the defendants, in line with the obligations enshrined in the various human rights charters, treaties and conventions that India has signed up to.

 

IRAQ

 

 

Yazidi and other minorities

August 2014 ISIS/Daesh attacked Yazidi communities around Sinjar city in Iraq’s Nineveh province, reportedly killing thousands. Several mass graves were found after Kurdish forces retook areas north of Mount Sinjar by December 2014. When the Kurdish forces retook Sinjar city in mid-November 2015, additional killing sites and apparent mass graves were discovered.

The European Parliament recognised on 4 February 2016 that ISIS/Daesh is committing genocide against Christians and Yazidis, among other minorities, which amount to war crimes, crimes against humanity and genocide.

In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament:

- Strongly appeals to the international community, in particular to the UN Security Council, to consider the reported mass graves in Iraq as further evidence of genocide and to refer ISIS/Daesh to the International Criminal Court (ICC);

- Is particularly alarmed by the situation of women and children in the conflict, in particular the Yazidi women and children who are victims of persecution, executions, torture, sexual exploitation and other atrocities; insist that a full range of medical services should be made available, in particular for rape victims; calls, as a matter of urgency, for the EU and its Members States to work closely with the World Health Organisation (WHO) and to support it to this end; calls for the immediate release of all women and children who remain captives of ISIS/Daesh.

KAZAKHSTAN

 

 

Guzal Baidalinova and Yulia Kozlova

In December 2015 the Kazakh authorities detained Guzal Baidalinova, a journalist and the owner of the Nakanune.kz online news site, in connection with a criminal case on charges of ‘deliberately publishing false information’. On 29 February 2016 a court acquitted journalist Yulia Kozlova, who also writes for Nakanune.kz.

In its resolution of 10 March 2016, the European Parliament:

- Expresses its concerns about the climate for media and free speech in Kazakhstan; is very concerned about the pressure on independent media outlets and the possible negative implications of new draft legislation on the funding of civil society organisations; points out that freedom of speech for independent media, bloggers and individual citizens is a universal value that cannot be bargained away;

- Regrets the indiscriminate blocking of news, social media and other websites on the grounds that they feature unlawful content, and calls on the Kazakh authorities to ensure that any measure to restrict access to internet resources is based on law; is concerned about the amendments to the Communications Law adopted in 2014;

- Calls on the Kazakh authorities to quash the convictions of bloggers, including Ermek Narymbaev, Serikzhan Mambetalin and Bolatbek Blyalov; calls for the release of Guzal Baidalinova; calls for an end to the harassment of Seytkazy and Aset Matayev; points out, in this connection, that cases involving journalists should be public and that there should be no harassment during the proceedings;

- Is deeply worried about the disrespect and violation of prisoners’ rights in Kazakhstan’s prison system; is concerned about the physical and mental well-being of prisoners Vladimir Kozlov, Vadim Kuramshin (who won the Ludovic Trarieux International Human Rights Prize 2013) and Aron Atabek, who have been convicted on political grounds, and demands that they receive immediate access to necessary medical treatment and are allowed regular visits, including by family members, legal representatives and representatives of human rights and prisoners’ rights organisations;

 

Seytkazy Matayev and Aset Matayev

The head of the National Press Club and journalists’ union, Seytkazy Matayev, underwent a criminal investigation accused of corruption of public funds.

Ermek Narymbaev and Serikzhan Mambetalin, Bolatbek Blyalov

Ermek Narymbaev and Serikzhan Mambetalin were convcited on 22 January 2016 on charges of ‘inciting national discord’ to three years and two years in prison respectively. Bolatbek Blyalov was put under limited house arrest on similar grounds

Vladimir Kozlov, Vadim Kuramshin and Aron Atabek

V. Kozlov, C. Kuramshin and A. Atabek, human rights defenders and lawyers, were convicted on political grounds, and are being deprived of their rights as prisoners.

MALAWI

 

 

Persons with albanism

PWA are facing some of the most extreme forms of persecution and human rights violations, ranging from widespread societal discrimination, verbal abuse and exclusion from public services to killings, abductions, rape and mutilations; whereas human rights observers reported 448 attacks on albinos in 2015 alone across 25 African countries.

It is highly likely that these numbers are underestimated as the authorities do not systematically monitor and document such crimes or lack the capacity and resources to conduct thorough investigations.

In its resolution of 7 July 2017, the European Parliament:

- Expresses its deep concern at the continuous and widespread discrimination and persecution faced by persons with albinism in Africa, in particular following the recent rise in violence in Malawi; strongly condemns all killings, abductions, mutilations and other inhuman and degrading treatment suffered by PWA and expresses its condolences and solidarity to the families of the victims; condemns also any speculative trading in PWA’s body parts;

- Deplores the silence and inertia surrounding these events; recalls that the primary responsibility of a state is to protect its citizens, including vulnerable groups, and urges the Government of Malawi and the authorities of all the countries affected to take all the necessary measures to eliminate all forms of violence and discrimination against PWA and protect their dignity, human rights and well-being, as well as those of their family members.

MYANMAR

 

 

The Rohingya people

Approximately one million Rohingya are one of the world’s most persecuted minorities, and have been officially stateless since the 1982 Burmese Citizenship Law. The Rohingya are unwanted by the Myanmar authorities and by neighbouring countries, although some of the latter host large refugee populations.

The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein, in his report of 20 June 2016, described the continued serious rights violations against the Rohingya, including arbitrary deprivation of nationality, which renders them stateless, severe restriction of freedom of movement, threats to life and security, denial of the rights to health and education, forced labour, sexual violence and limitations on their political rights, ‘which may amount to crimes against humanity’.

In its resolution of 7 July 2016, the European Parliament:

- Reiterates its deepest concern about the plight of Rohingya refugees in South-East Asia and calls for regional and international mobilisation to provide them with urgent assistance in their extremely vulnerable situation; expresses its condolences to the families of victims of human traffickers, violence and lack of protection from official authorities in destination countries;

- Calls on the Government of Myanmar to safeguard the Rohingya people from any form of discrimination and to end impunity for violations against the Rohingya; recalls the long-overdue statement of 18 May 2015 by the spokesperson for Ms Suu Kyi’s party, the NLD, that the Government of Myanmar should grant citizenship to the Rohingya minority; calls on Ms Suu Kyi, a winner of the Sakharov Prize, to use her key positions in the Government of Myanmar to improve the situation of the Rohingya minority.

The Rohingya people

On 9 October 2016 gunmen attacked three police outposts near the Bangladesh border, leaving nine police officers dead and many weapons missing; whereas the Government of Myanmar claimed the gunmen were Rohingya militiamen and, following this, declared Maungdaw district an ‘operation zone’ with curfews and other severe restrictions, including for journalists and outside observers, who are not allowed to access the area.

According to human rights organisations, local sources report serious human rights abuses by government forces in the so-called operation zone. The Government of Myanmar has reported the deaths of 69 alleged militants and 17 members of the security forces, a claim which cannot be independently verified due to access restrictions.

In its resolution of 15 December 2016, the European Parliament:

- Is extremely concerned about the reports of violent clashes in northern Rakhine State and deplores the loss of lives, livelihoods and shelter and the reported disproportionate use of force by the armed forces of Myanmar; confirms that the Myanmar authorities have a duty to investigate the 9 October 2016 attacks and prosecute those responsible, but that this must be done in accordance with human rights standards and obligations;

- Recommends that the governments of the countries that cope with the influx of Rohingya refugees cooperate closely with the UNHCR, which has the technical expertise to screen for refugee status and the mandate to protect refugees and stateless people; urges those countries to respect the principle of non-refoulement and not to push the Rohingya refugees back, at least until a satisfactory and dignified solution for their situation has been found; calls in particular upon Bangladesh to allow the entry of Rohingya refugees, whilst acknowledging the efforts already made by Bangladesh to host several hundred thousand refugees.

NIGERIA

 

 

Victims of Boko Haram

Boko Haram killed at least 8 200 civilians in 2014 and 2015. It is estimated that more than 2,6 million people have been displaced and more than 14,8 million affected by the Boko Haram insurgency.

Around 270 schoolgirls were abducted by Boko Haram on 14-15 April 2014 from a school in Chibok, north-east Nigeria, and whereas the majority are still missing. It is feared that most were forced to either marry insurgents or to become insurgents themselves, subjected to sexual violence or sold into slavery, and non-Muslim girls were forced to convert to Islam. Boko Haram has abducted more than 2 000 women and girls since 2009, including around 400 from Damasak in Borno state on 24 November 2014.

In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the recent violence and attacks by Boko Haram, and calls on the Federal Government to protect its population and address the root causes of the violence by ensuring equal rights for all citizens, including by addressing the issues of inequality, control of fertile farmlands, unemployment and poverty; rejects any violent retaliation in breach of humanitarian law perpetrated by the Nigerian military; welcomes, however, the Nigerian Army’s ‘Safe Corridor’ programme designed to rehabilitate Boko Haram fighters;

- Calls on the Nigerian Government to develop a comprehensive strategy that addresses the root causes of terrorism, and to investigate, as promised, evidence that the Nigerian military might have committed human rights violations; welcomes the Abuja Security Summit, to take place in May 2016, and calls on all stakeholders to identify concrete, viable solutions to fight terrorism without sacrificing respect for human rights and democracy; further underlines the importance of regional cooperation in addressing the threat posed by Boko Haram;

PAKISTAN

 

 

Asia Bibi

Asia Bibi has been charged with a blasphemy crime and sentenced to death. Her case is embedded in a more general atmosphere of lack of freedom of religion and belief, where Christians and other minorities face not only persecution by extremists, but also legal discrimination, in particular through Pakistan’s blasphemy laws, which are discriminatory and are widely misused by those with personal and political motives.

Certain student unions at the universities and the Khatm-e-Nubuwwat Lawyers’ Forum, are reportedly the driving force behind the rise in prosecutions for blasphemy charges in the Pakistani courts and is against any attempts by legislators to reform the relevant law.

In its resolution of 14 April 2016, the European Parliament:

- Expresses deep concern at the systemic and grave violations of freedom of religion and belief in Pakistan; stresses the importance of respect for the fundamental rights of all religious and ethnic minorities living in Pakistan so that they can continue to live in dignity, equality and safety, and practise their religion in complete freedom without any kind of coercion, discrimination, intimidation or harassment, in accordance with the founding principles of Pakistan;

 

PHILIPPINES (The)

 

 

Victims of the war on drugs

During his election campaign and first days in office, President Duterte repeatedly urged law enforcement agencies and the public to kill suspected drug traffickers who did not surrender, as well as drug users.

Figures released by the Philippine National Police show that from 1 July to 4 September 2016 police killed over a thousand suspected drug pushers and users, and whereas further police statistics attribute the killing of over a thousand alleged drug dealers and users in the past two months to unknown gunmen; whereas, as reported by Al Jazeera, more than 15 000 drug suspects have been arrested, mostly on the basis of hearsay and allegations put forward by fellow citizens, and whereas almost 700 000 have surrendered ‘voluntarily’ to police and registered for treatment under the Tokhang programme in order to avoid being targeted by police or vigilantes.

In its resolution of 15 September 2016, the European Parliament:

- Understands that in the Philippines millions of people are negatively affected by the high level of drug addiction and its consequences; expresses its strongest concerns, however, at the extraordinarily high numbers killed during police operations and by vigilante groups in the context of an intensified anti-crime and anti-drug campaign targeting drug dealers and users, and urges the Government of the Philippines to put an end to the current wave of extrajudicial executions and killings;

- Urges the Philippine Government to condemn the actions of vigilante groups and to investigate their responsibility for the killings; urges the Philippine authorities to conduct an immediate, thorough, effective and impartial investigation in order to identify all those responsible, to bring them before a competent and impartial civil tribunal and to apply the penal sanctions provided for by the law.

RUSSIA

 

 

Ildar Dadin

In early December 2015 the Russian opposition activist Ildar Dadin was sentenced to three years in jail after organising a series of peaceful anti-war protests and assemblies, being the first person in Russia to be convicted under a tough public assembly law adopted in 2014.

Ildar Dadin was sentenced to two years and a half on appeal, and has reporterdly suffered repeated torture, beatings, inhumane treatment and threats of murder at the hands of the Russian authorities.

The number of political prisoners in Russia has significantly increased in recent years, which was in November 2016 of 102, according to the Memorial Human Rights Centre. At the same time, Russia is severely tightening its control and repression over human rights organisations.

In its resolution of 24 November 2016, the European Parliament:

- Urges the Russian authorities to conduct a thorough and transparent investigation of the allegations made by Ildar Dadin of torture and ill-treatment, with the participation of independent human rights experts; calls for an independent investigation into the allegations of torture, abuse and degrading and inhumane treatment on the part of state officials in Russian detention facilities, labour camps and prisons;

- Reminds Russia of the importance of full compliance with its international legal obligations, as a member of the Council of Europe and the Organisation for Security and Cooperation in Europe, and with fundamental human rights and the rule of law as enshrined in various international treaties and agreements that Russia has signed and is party to; underlines that the Russian Federation can be considered a reliable partner in the sphere of international cooperation only if it keeps up its obligations under international law; in this regard, expresses its concern over the presidential decree withdrawing Russia from the Rome Statute of the ICC;

RWANDA

 

 

Victoire Ingabire

On 30 October 2012 Victoire Ingabire, President of the Unified Democratic Forces (UDF), was sentenced to eight years’ imprisonment for conspiracy to harm the authorities using terrorism, and for minimising the 1994 genocide, on the basis of relations with the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR).

In September 2016 a delegation from the European Parliament was denied access to jailed opposition leader Victoire Ingabire.

Human rights organisations have denounced the first-instance trial of Victoire Ingabire, as serious irregularities were observed and she was treated unfairly. In its report, Amnesty International points to prejudicial public statements made by the Rwandan President in advance of her trial, and a reliance on confessions from detainees in Camp Kami where torture is alleged to be used.

In 2015, Ms Ingabire appealed to the African Court on Human and Peoples’ Rights, accusing the Rwandan Government of violating her rights. In March 2015, Rwanda withdrew from the jurisdiction of the African Court, claiming that Rwanda’s courts were capable of dealing with all local cases. On year later, the Rwandan Government withdrew its declaration allowing individuals to file complaints directly with the African Court on Human and Peoples’ Rights, only days before judges were to hear a case brought against the Rwandan Government by Victoire Ingabire.

In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns politically motivated trials, the prosecution of political opponents and the prejudging of the outcome of the trial; urges the Government of Rwanda to extend economic and social achievements to the field of human rights in order to fully move towards a modern and inclusive democracy; urges the Rwandan authorities to ensure that Victoire Ingabire’s appeal process is fair and meets the standards set under Rwandan and international law; underlines that trials and the charges brought against accused persons cannot be based on vague and imprecise laws, and the misuse thereof, as is occurring in the case of Victoire Ingabire;

- Expresses its deep concerns at the Rwandan Supreme Court’s denial of appeal and judgement sentencing Victoire Ingabire to 15 years’ imprisonment and at the worsening conditions of her detention; believes that the appeal process conducted in Rwanda did not meet international standards, including Ms Ingabire’s right to presumption of innocence;

- Stresses that Rwanda’s withdrawal in March 2016 from the jurisdiction of the African Court on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) just a few days prior to the hearing of the appeal case by Ms Ingabire is circumstantial and is aimed at limiting the direct access of individuals and NGOs to the Court;

- Urges the Rwandan authorities to step up their efforts to investigate the cases of Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire and other individuals who are feared to have been forcibly disappeared, to reveal their whereabouts and release or try them, if they are in detention, as well as to ensure the fairness of the trials of actual or suspected government opponents or critics, including those of Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo and their respective co-accused;

Illuminée Iragena and Léonille Gasengayire

FDU-Inkingi, V. Ingabire’s party, is not able to register as a political party and several of its members were threatened, arrested or detained, including Illuminée Iragena and Léonille Gasengayire

SUDAN

 

 

Khalfálah Alafif Muktar, Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen and Mustafa Adam

On 29 February 2016 the NISS brutally raided the Khartoum Centre for Training and Human Development (TRACKS), a civil society organisation, following which the director Khalfálah Alafif Muktar and activists Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen and Mustafa Adam were arrested and charged with criminal conspiracy and waging war against the state, charges which carry the death penalty.

In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament:

- Condemns the arbitrary arrest and detention of activists and the ongoing detention of human rights defenders and journalists in Sudan; urges the Government of Sudan to guarantee the peaceful exercise of the freedoms of expression, association and assembly; underlines that the National Dialogue will only succeed if carried out in an atmosphere in which the freedoms of expression, media, association and assembly are guaranteed;

- Reaffirms that freedom of religion, conscience or belief is a universal human right that needs to be protected everywhere and for everyone; demands that the Sudanese Government repeal any legal provisions that penalise or discriminate against individuals for their religious beliefs, especially in the case of apostasy and especially concerning Czech Christian aid worker Petr Jašek, Sudanese pastors Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Darfuri graduate student Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla.

Petr Jašek, Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla

Petr Jašek, Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal and Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla were detained and faced trial on charges of highlighting alleged Christian suffering in war-ravaged areas of Sudan.

TAJIKISTAN

 

 

Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Umarali Kuvatov and Maksud Ibragimov

Abubakr Azizkhodzhaev was detained in February 2016 after raising critical concerns about corrupt business practices. Zaid Saidov was sentenced to 29 years in prison in prosecutions linked to his having run for office in the November 2013 presidential elections. Umarali Kuvatov was killed in Istanbul in March 2015 and Maksud Ibragimov was stabbed and kidnapped in Russia before being returned to Tajikistan and sentenced in July 2015 to 17 years’ imprisonment.

In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament:

- Calls for the release of all those imprisoned on politically motived charges, including Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, IRPT deputy leaders Mahmadali Hayit and Saidumar Hussaini, and 11 other IRPT members;

- Urges the Tajik authorities to quash the convictions of, and to release, attorneys and lawyers, including Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov;

- Urges the authorities of Tajikistan to give defence attorneys and political figures fair, open and transparent trials, to provide substantive protections and procedural guarantees in accordance with Tajikistan’s international obligations and to authorise the reinvestigation by international organisations of all reported violations of human rights and dignity; calls for all those imprisoned or detained to be granted access to independent legal services, together with the right to meet their family members regularly; recalls that, for every sentence issued, clear evidence must be presented to justify the criminal charges brought against the defendant.

Mahmadali Hayit, Saidumar Hussaini, Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov

Tajikistan’s political opposition have been systematically targeted; In September 2015 the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT) was banned after being linked to a failed coup earlier that month.

On 2 June 2016 the Supreme Court in Dushanbe sentenced Mahmadali Hayit and Saidumar Hussaini, deputy leaders of the banned IRPT, to life imprisonment on charges of having been behind an attempted coup in 2015.

Several lawyers who applied to act as defence attorneys for IRPT defendants have received death threats and have been arrested, detained and imprisoned; whereas the arrests of Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov and Firuz and Daler Tabarov raise major concerns about compliance with international standards relating to the independence of lawyers, closed trials and limited access to legal representation.

THAILAND

 

 

Andy Hall

The workers’ rights defender Mr Andy Hall, an EU citizen, was sentenced on 20 September 2016 to a three-year suspended jail term and fined THB 150 000 after contributing to a report by Finnish NGO Finnwatch exposing labour rights violations in a Thai pineapple processing plant, Natural Fruit Company Ltd.

Andy Hall was formally indicted for criminal defamation and a computer crime relating to the online publication of the report, and whereas Mr Hall’s two criminal cases were allowed to proceed through the Thai judicial system.

On 18 September 2015 the Prakanong Court in Bangkok, ruling in favour of Mr Hall, upheld the dismissal of the other criminal defamation proceedings brought against him, which have been appealed by Natural Fruit Company Ltd and the Thai Attorney General and which are currently before the Supreme Court

In its resolution of 6 October 2016, the European Parliament:

- Calls on the Thai Government to take all necessary measures to ensure that the rights – including the right to a fair trial – of Mr Hall and other human rights defenders are respected and protected, and to create an enabling environment conducive to the enjoyment of human rights and, specifically, to ensure that the promotion and protection of human rights are not criminalised;

- Calls on the Thai authorities to ensure that the country’s defamation laws are compliant with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which it is a state party, and also to revise the Computer Crime Act, the current wording of which is too vague.

UKRAINE

 

 

Crimean Tatars

The Russian Federation has illegally annexed Crimea and Sevastopol and therefore violated international law, including the UN Charter, the Helsinki Final Act, the 1994 Budapest Memorandum and the 1997 Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership between the Russian Federation and Ukraine.

Targeted abuses have been registered against the Tatar community, the majority of which opposed the Russian takeover and boycotted the so-called referendum on 16 March 2014, particularly through the enforcement of Russia’s vague and overly broad ‘antiextremist’ legislation to intimidate or silence critics; whereas these abuses include abduction, forced disappearance, violence, torture and extrajudicial killings that the de facto authorities have failed to investigate and prosecute

In its resolution of 4 February 2016, the European Parliament:

- Condemns the severe restrictions on the freedoms of expression, association and peaceful assembly, including at traditional commemorative events such as the anniversary of the deportation of the Crimean Tatars by Stalin’s totalitarian Soviet Union regime and cultural gatherings of the Crimean Tatars; stresses that, in line with international law, the Tatars, as an indigenous people of Crimea, have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, economic, social and cultural institutions; calls for respect for the Mejlis as the legitimate representation of the Crimean Tatar community, and for avoidance of any harassment and systematic persecution of its members; expresses concern at the infringement of their property rights and liberties, their intimidation and incarceration, and disrespect of their civic, political and cultural rights; notes with equal concern the restrictive re-registration requirements for media outlets, as well as for civil society organisations;

- Calls on the Russian Federation authorities and the de facto authorities in Crimea, which are bound by international humanitarian law and international human rights law, to grant unimpeded access to Crimea for international institutions and independent experts from the OSCE, the United Nations and the Council of Europe, as well as for any human rights NGOs or news media outlets that wish to visit, assess and report on the situation in Crimea; calls on the Council and the EEAS to put pressure on Russia in this regard; welcomes the decision of the Secretary General of the Council of Europe to send his Special Representative for Human Rights to Crimea, as this was the first visit following the Russian annexation and is expected to provide a fresh assessment of the situation on the ground; looks forward to his findings; stresses that any international presence on the ground should be coordinated with Ukraine;

Crimean Tatars

On 26 April 2016 the so-called Supreme Court of Crimea ruled in favour of a request by the so-called Prosecutor-General of Crimea, Natalia Poklonskaya, accusing the Mejlis, which had been the representative body of the Crimean Tatars since its establishment in 1991 and had enjoyed full legal status since May 1999, of extremism, terrorism, human rights violations, illegal actions and acts of sabotage against the authorities

The Mejlis has now been declared an extremist organisation and included in the Russian Justice Ministry’s list of NGOs whose activities must be suspended. The activities of the Mejlis have consequently been banned in Crimea and in Russia.

The decision of the so-called Prosecutor-General and so-called Supreme Court of Crimea are intrinsic parts of the policy of repression and intimidation on the part of the Russian Federation, which is punishing this minority for its loyalty towards the Ukrainian state during the illegal annexation of the peninsula in 2014.

In its resolution of 12 May 2016, the European Parliament:

- Strongly condemns the decision of the so-called Supreme Court of Crimea to ban the Mejlis of the Crimean Tatar People, and demands its immediate reversal; considers this decision to constitute systemic and targeted persecution of the Crimean Tatars, and to be a politically motivated action aimed at further intimidating the legitimate representatives of the Tatar community; stresses the importance of this democratically elected decision-making body representing the Crimean Tatar people;

- Points out that the ban on the Mejlis of the Crimean Tatar People, which is the legitimate and recognised representative body of the indigenous people of Crimea, will provide fertile ground for stigmatising the Crimean Tatars, further discriminating against them and violating their human rights and basic civil liberties, and is an attempt to expel them from Crimea, which is their historical motherland; is concerned that the branding of the Mejlis as an extremist organisation may lead to additional charges in accordance with provisions of the Criminal Code of the Russian Federation;

- Recalls that the banning of the Mejlis means that it will be prohibited from convening, publishing its views in the mass media, holding public events or using bank accounts; calls for the EU to provide financial support for the activities of the Mejlis while it is in exile; calls for increased financing for human rights organisations working on behalf of Crimea;

 

VIETNAM

 

 

Lê Thu Hà, Nguyễn

Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức, Thích Quảng Độ,

Vietnamese lawyer and human rights activist, Lê Thu Hà, was arrested on 16 December 2015, at the same time as a prominent fellow human rights lawyer, Nguyễn Văn Đài, who was arrested for conducting propaganda against the state.

On 22 February 2016 human rights defender Trần Minh Nhật was attacked by a police officer at his home in Lâm Hà district, Lâm Đồng Province. Trần Huỳnh Duy Thức, who was imprisoned in 2009 after a trial with no meaningful defence, received a sentence of 16 years followed by five years under house arrest. There is serious concern for the deteriorating health of Buddhist dissident Thích Quảng Độ, who was currently under house arrest.

In its resolution of 9 June 2016, the European Parliament:

- Calls on the Government of Vietnam to put an immediate stop to all harassment, intimidation, and persecution of human rights, social and environmental activists; insists that the government respect these activists’ right to peaceful protest and release anyone still wrongfully held; asks for the immediate release of all activists who have been unduly arrested and imprisoned such as Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức and Thích Quảng Độ;

- Condemns the conviction and harsh sentencing of journalists and bloggers in Vietnam such as Nguyễn Hữu Vinh and his colleague Nguyễn Thị Minh Thúy, and Đặng Xuân Diệu, and calls for their release;

- Deplores the continuing violations of human rights in Vietnam, including political intimidation, harassment, assaults, arbitrary arrests, heavy prison sentences and unfair trials, perpetrated against political activists, journalists, bloggers, dissidents and human rights defenders, both on- and offline, in clear violation of Vietnam’s international human rights obligations;

Kim Quốc Hoa

The former editor-in-chief of the newspaper Người Cao Tuổi, had his journalist’s licence revoked in early 2015 and was later prosecuted under Article 258 of the criminal code for abusing democratic freedoms, after the newspaper exposed a number of corrupt officials.

ZIMBABWE

 

 

Promise Mkwananzi and Linda Masarira

In May 2016 thousands of demonstrators – informal traders, unemployed young people and, now, professional people – have taken to the streets in a number of urban centres across Zimbabwe to protest against job losses, mass unemployment and the government’s failure to meet people’s basic economic expectations, namely a labour market that provides jobs, a public workforce that is paid on time, a trustworthy stable currency and an affordable price regime.

The protest movement led by clergyman Evan Mawarire, using the hashtag #ThisFlag, has drawn support from churches and the middle class, which had hitherto tended to steer clear of street politics.

On 6 July 2016 the opposition movement #ThisFlag called for a national ‘stay-away’ day in protest against the government’s inaction against corruption, impunity and poverty. This resulted in a massive shutdown of most shops and businesses in the capital and led to a severe crackdown by the authorities.

Promise Mkwananzi, the leader of #Tajamuka, a social movement linked to the July stay-away, who was arrested and charged for inciting public violence, has been released on bail. #Tajamuka activist, Linda Masarira, was arrested during the protest in July 2016.

In its resolution of 15 September 2016, the European Parliament:

- Expresses serious concern about the increase in violence against demonstrators in Zimbabwe in recent months; notes with alarm the recently announced one-month ban on demonstrations; calls on the government and all parties in Zimbabwe to respect the right to demonstrate peacefully in order to address genuine concerns, and urges the Zimbabwean authorities to investigate allegations of excessive use of force and other human rights abuses by elements within the Zimbabwe police, and to hold them to account;

- Expresses its continued concern about the abduction of Itai Dzamara; demands that habeas corpus be respected and that those responsible for his abduction be brought to justice;


ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2016 and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

Country

Date of adoption in plenary

Title

Africa

Ethiopia +(1)

21.01.2016

Ethiopia

Libya *(2)

04.02.2016

Situation in Libya

Egypt +

10.03.2016

Egypt, notably the case of Giulio Regeni

DRC +

10.03.2016

The Democratic Republic of the Congo

DRC *

01.12.2016

Situation in the Democratic Republic of the Congo

Nigeria +

14.04.2016

Nigeria

The Gambia +

12.05.2016

The Gambia

Djibouti +

12.05.2016

Djibouti

Malawi +

07.07.2016

Situation of persons with albinism in Africa, notably in Malawi

Somalia (no individual cases or minority) +

15.09.2016

Somalia

Zimbabwe +

15.09.2016

Zimbabwe

Sudan +

06.10.2016

Sudan

Rwanda +

06.10.2016

Rwanda, the case of Victoire Ingabire

Americas

Honduras +

14.04.2016

Honduras: situation of human rights defenders

Brazil +

24.11.2016

Situation of the Guarani-Kaiowá in the Brazilian state of Mato Grosso do Sul

Asia

North Korea (no individual cases or minority) +

21.01.2016

North Korea

India +

21.01.2016

EU citizens under detention in India, notably Estonian and UK seamen

China +

04.02.2016

The case of the missing book publishers in Hong Kong

Kazakhstan +

10.03.2016

Freedom of expression in Kazakhstan

Pakistan +

14.04.2016

Pakistan, in particular the attack in Lahore

Cambodia +

09.06.2016

Cambodia

Tajikistan +

09.06.2016

Tajikistan: situation of prisoners of conscience

Vietnam +

09.06.2016

Vietnam

Myanmar +

07.07.2016

Myanmar, notably the situation of the Rohingya

The Philippines +

15.09.2016

The Philippines

Thailand +

06.10.2016

Thailand, notably the situation of Andy Hall

China +

24.11.2016

The case of Gui Minhai, jailed publisher in China

Myanmar +

15.12.2016

The situation of the Rohingya minority in Myanmar

China +

15.12.2016

The cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

Europe

Ukraine +

04.02.2016

Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars

Ukraine +

12.05.2016

Crimean Tatars

Turkey *

27.10.2016

Situation of Journalists in Turkey

Russia +

24.11.2016

The case of Ildar Dadin, prisoner of conscience in Russia

Middle East

Bahrain +

04.02.2016

Bahrain: the case of Mohammed Ramadan

Bahrain +

07.07.2016

Bahrain

Syria *

06.10.2016

Situation in Syria

Iraq *

27.10.2016

Situation in Northern Iraq/Mosul

Syria *

26.11.2016

Situation in Syria

Iraq +

15.12.2016

Mass graves in Iraq

Yemen *

25.02.2016

Situation in Yemen

Cross-cutting issues

UNHRC sessions

21.01.2016

EU priorities for the UNHRC sessions in 2016

Persecution of religious minorities

04.02.2016

Systematic mass murder of religious minorities by ISIS

Migration

12.04.2016

The situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

International Humanitarian Law

28.04.2016

Attacks on hospitals and schools as violations of international humanitarian law

Women & migration

08.03.2016

The situation of women refugees and asylum seekers in the EU

Trafficking

12.05.2016

Preventing and combating trafficking in human beings

Trafficking

05.07.2016

The fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations

Torture

04.10.2016

Trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other treatment or punishment

Migration

25.10.2016

Human rights in migration in third countries

Women

13.12.2016

Rights of Women in the Eastern Partnership States

Corporate liability and human rights

25.10.2016

Corporate liability for serious human rights abuses in third countries

Social and environmental standards and human rights

05.07.2016

Social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

(1)

+ - urgency resolution according to rule 135, EP RoP

(2)

* - resolutions with human rights-related issues


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (7.11.2017)

for the Committee on Foreign Affairs

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

(2017/2122(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jordi Solé

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει την ισότητα των φύλων και να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, οι γυναίκες και τα παιδιά, περιλαμβανομένων των γυναικών και παιδιών προσφύγων, συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εδράζονται σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι ακόμη κατοχυρωμένα σε όλα τα μέρη του κόσμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών συνιστά μία από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική θέση και χώρα καταγωγής ή διαμονής, και ότι αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών προβλέπει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις εμπορικές πολιτικές της·

1.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο της νομοθεσίας, των κατευθυντήριων γραμμών, των δράσεων και της χρηματοδότησης της ΕΕ ως θεμελιώδη ενωσιακή αρχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος της κύριας συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου, μέσω της εξασφάλισης κονδυλίου που θα προορίζεται ειδικά για το πεδίο αρμοδιοτήτων της·

2.  υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης είναι ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία της ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στις τρίτες χώρες και πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το GAP2 θα πρέπει να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση του GAP·

3.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες στις οποίες τα δικαιώματα των γυναικών είναι περιορισμένα ή ανύπαρκτα, ρήτρες που θα ζητούν από τα εν λόγω κράτη μέλη να εφαρμόσουν ενεργές πολιτικές για την αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρέχουν διαρκή στήριξη για την προστασία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γυναικείων οργανώσεων και γυναικών που κατέχουν ηγετικές θέσεις, ως ενεργών παραγόντων που αγωνίζονται για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και για την ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό·

5.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της 61ης συνόδου της επιτροπής για τη θέση των γυναικών (CSW) θα συμπεριληφθούν στις πολιτικές της και θα δώσουν νέα ώθηση στην προαγωγή της «οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας·

6.  επισημαίνει τη θετική συμβολή που έχει η ενδυνάμωση των γυναικών στην επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και ειρηνικής κοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι όλοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης επικεντρώνονται ρητά στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «ενδυνάμωση των αυτόχθονων γυναικών»·

7.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να οργανώνονται, μέσω συνδικαλιστικών ενώσεων, και ότι δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις όταν αναζητούν επιχειρηματική χρηματοδότηση·

8.  συνιστά ανεπιφύλακτα να συμπεριληφθεί η εκπαίδευση στις βασικές πολιτικές της ΕΥΕΔ, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους και ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, ιδίως σε περιπτώσεις σύγκρουσης και ανθρωπιστικών και μεταναστευτικών κρίσεων, όπου τα παιδιά μπορεί να στερούνται τη βασική εκπαίδευση· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην χωρίς κίνδυνο πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση·

9.  καλεί την ΕΥΕΔ να προωθήσει τον ρόλο των γυναικών ως φορέων οικοδόμησης της ειρήνης, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να θέσει τον ρόλο αυτό στο επίκεντρο των διαλόγων για την παγκόσμια στρατηγική και πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης μετά την επίλυση συγκρούσεων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για την ευάλωτη κατάσταση των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, και των μελών περιθωριοποιημένων ομάδων, και ζητεί να αναπτυχθούν επειγόντως κατάλληλες, ασφαλείς και νόμιμες οδοί μετανάστευσης, ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία τους, όπως πρόσβαση σε νομικές συμβουλές, ψυχολογική υποστήριξη, ασφαλείς χώροι για τις γυναίκες και τα παιδιά και πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς άμβλωσης, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες υγείας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης να διασφαλίζουν τα ατομικά δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών που επανενώνονται με τις οικογένειές τους στην ΕΕ, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται να εξαρτώνται από μια ενδεχομένως καταχρηστική συμπεριφορά άρρενα συγγενή προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση ή την εργασία·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει όλες τις γυναικείες οργανώσεις που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη των γυναικών οι οποίες βρίσκονται εν μέσω ανθρωπιστικών κρίσεων και συγκρούσεων·

12.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και κάθε μορφή έμφυλης βίας, περιλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων, των καταναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της χρήσης της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, σε όλα τα μέρη της, με στόχο την εξασφάλιση συνοχής μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει ότι οι διαφορές λόγω θρησκείας, πολιτισμού και παραδόσεων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουν την εισαγωγή διακρίσεων ή οιαδήποτε μορφή βίας· καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει ενεργές και αποτελεσματικές πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και έμφυλης βίας·

13.  τονίζει ότι ένα από τα εμπόδια στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι η βία εις βάρος τους, ειδικά η σεξουαλική παρενόχληση και ο σεξισμός που πολλές εξ αυτών αναγκάζονται να υφίστανται στον χώρο εργασίας τους·

14.  καταδικάζει το γεγονός ότι, σε ορισμένες τρίτες χώρες, οι γάμοι μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων είναι νόμιμοι·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την εμπορία ανθρώπων ουσιαστικά και αποτελεσματικά· σημειώνει ότι από έρευνες προκύπτει ότι η πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας είναι γυναίκες, οι οποίες, μόλις φτάνουν στην Ευρώπη, εξαναγκάζονται να εισέλθουν στην αγορά πορνείας·

16.  τονίζει ότι οι προσιτές υπηρεσίες υγείας και ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συμβάλλουν στην προγεννητική περίθαλψη και στην ικανότητα αποφυγής γεννήσεων υψηλού κινδύνου, με αποτέλεσμα τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· επισημαίνει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός και η πρόσβαση σε κατάλληλα προϊόντα γυναικείας υγιεινής, και σε προγεννητική περίθαλψη, περίθαλψη για μητέρες και νεογνά και σε υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής των γυναικών και συμβάλλουν στην αποφυγή γεννήσεων υψηλού κινδύνου και στη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας·

17.  καταδικάζει και απορρίπτει κάθε νόμο, κανονισμό ή κυβερνητική πίεση που επιβάλλει αθέμιτους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, ιδίως των γυναικών και άλλων κατηγοριών φύλου που αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων·

18.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα, εξακολουθεί να αποτελεί ιδεολογικό πεδίο μάχης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα και στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων και καταδικάζει τις συχνές παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης πρόσβασης στις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, στην αντισύλληψη και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

19.  καταδικάζει απερίφραστα την επανενεργοποίηση και επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» των ΗΠΑ και τον αντίκτυπό του στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις νόμιμες αμβλώσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που αφήνουν οι ΗΠΑ στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω χρηματοδότησης που θα προορίζεται ρητά για τη διασφάλιση πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό και σε ασφαλή και νόμιμη έκτρωση, με τη χρήση τόσο εθνικών όσο και ενωσιακών αναπτυξιακών κονδυλίων·

20.  καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά των ΛΟΑΔΜ, ιδίως την ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας σε ορισμένες τρίτες χώρες· καλεί την ΕΥΕΔ να καλλιεργήσει και να προαγάγει την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ μέσω της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί τέλος στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά σε καθημερινή βάση·

21.  υπογραμμίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών λόγων παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών και ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν νέες εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των σεξουαλικών επιθέσεων, του κυβερνοεκφοβισμού και των έμφυλων στερεοτύπων· τονίζει τη σημασία που έχει η συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών στις εκστρατείες αυτές, τόσο ως αποδεκτών των εκστρατειών όσο και ως φορέων αλλαγής·

22.  επισημαίνει ότι τα ποσοστά των ανθρώπων που απειλούνται με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι υψηλότερα μεταξύ των γυναικών και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την εφαρμογή μέτρων με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Arne Gericke, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Niebler, Marijana Petir, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Edouard Martin, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ulrike Müller, Gabriele Preuß

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Ulrike Müller

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Gabriele Preuß, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Jordi Solé

7

-

ECR

Arne Gericke, Jana Žitňanská, Mylène Troszczynski, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

1

0

PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Gomes, Urmas Paet, Soraya Post, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Liliana Rodrigues, Renate Weber


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé

1

NI

Janusz Korwin-Mikke

3

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου