Процедура : 2017/2231(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0366/2017

Внесени текстове :

A8-0366/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0457

ДОКЛАД     
PDF 685kWORD 66k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/005 FI/търговия на дребно)

(COM(2017)0618 – C8‑0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ръзван Попа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/005 FI/търговия на дребно)

(COM(2017)0618 – C8‑0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0618 – C8‑0364/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0366/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2017/005 Fi/търговия на дребно за финансово участие от страна на ЕФПГ съгласно критериите за намеса, определени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1660 съкращения в три предприятия, осъществяващи дейност в икономическия отрасъл от разделение 47 по NACE Rev 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регионите на ниво 2 по NUTS Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi и Pohjois- ja Itä-Suomi във Финландия; като има предвид, че се очаква 1500 от съкратените работници да вземат участие в мерките;

Г.  като има предвид, че финансовият контрол на действията, подкрепяни от ЕФПГ, е отговорност на съответната държава членка, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 499 360 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 165 600 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от финландските органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Финландия твърди, че съкращенията са свързани с големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, и по-специално с експоненциалния растеж на международната онлайн търговия; по-специално отбелязва, че увеличаването на онлайн продажбите на продукти за търговия на дребно във Финландия, в съчетание с популярността сред финландските потребители на интернет магазините, базирани в държави извън ЕС, е довело до траен спад в продажбите на конвенционалните финландски универсални магазини от 2014 г. насам;

4.  отбелязва, че всичките четири региона по NUTS-2 във Финландия са засегнати от уволненията, настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини; отчита, че тези магазини са били изправени пред намаляване на паричните потоци и рентабилността, произтичащи от разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите;

5.  припомня, че уволненията са настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини и едно дъщерно дружество, които от 2015 г. насам изпитват сериозни проблеми от гледна точка на намаляването на рентабилността и на паричните потоци, дължащо се на разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите; изразява съжаление, че в началото на 2017 г. две от засегнатите дружества е трябвало да бъдат закрити изцяло;

6.  разбира, че в същото време е настъпила значителна промяна в естеството на работните места в сферата на търговията на дребно и че работните места на непълно работно време изискват все повече нови умения като грамотност в областта на ИТ, прогнозиране, анализ на данни, комуникация, познаване на клиентите и логистични умения; изразява съжаление, че 43% от работещите във финландската търговия на дребно, които са на възраст над 45 години, не притежават тези умения; счита, че пречките пред повторното наемане на работа за лицата над 50 години са важен въпрос, и очаква с интерес оценката на пилотните проекти за професионални съвети за кариерно развитие, които са включени за тази група съкратени работници;

7.  подчертава, че много от съкратените работници са на възраст над 55 години, а над 76% са жени; с оглед на това признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи; приветства факта, че особено внимание е било обърнато на адаптирането на предвидените мерки към специфичните нужди на целевите групи;

8.  отбелязва, че Финландия планира седем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, (ii) заетост и други мерки, (iii) курсове на обучение, (iv) безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност, (v) пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие, (vi) субсидии за изплащане на възнаграждения и (vii) надбавки за път и настаняване; приветства планираните пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие, разглеждащи физическите, умствените или други проблеми, които могат да действат като пречка пред повторното наемане на работа за лицата на възраст над 50 години; отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване;

9.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 22,05% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда на Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi и службата по заетостта и икономическото развитие на Uusimaa, както и представители на предприятията и профсъюзите;

11.  отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

12.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

13.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

14.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

15.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

16.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/005 FI/търговия на дребно, подадено от Финландия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3) на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 12 юни 2017 г. Финландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в три предприятия, осъществяващи дейност в сектора на търговията на дребно, в следните региони: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi и Pohjois- ja Itä-Suomi във Финландия. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Финландия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 499 360 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 499 360 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в ... на ... година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

* Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) Фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Финландия и предложението на Комисията

На 23 октомври 2017 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Финландия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от три предприятия, осъществяващи дейност в разделение 47 на NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“), в регионите от ниво 2 по NUTS Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) и Pohjois- Pohjanmaa Itä-Suomi (FI1D) във Финландия. Най-големият брой съкращения (835) са в региона Helsinki-Uusimaa.

Това е петото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2017 г. и деветото в сектора на търговията на дребно (разделение 47 на NACE Rev. 2) от създаването на ЕФПГ. То се отнася до 1660 съкратени работници, 1500 от които се очаква да участват в предложените мерки, и се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 2 499 360 EUR от ЕФПГ за Финландия.

Заявлението е изпратено на Комисията на 12 юни 2017 г. и към него е предоставяна допълнителна информация до 31 юли 2017 г. Комисията е приключила оценката си на 23 октомври 2017 г. и е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ.

Финландия твърди, че съкращенията са свързани с големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, и по-специално с експоненциалния растеж на международната онлайн търговия. Във Финландия онлайн продажбите на продукти на дребно са се увеличили с 34% между 2010 и 2015 г., като финландските потребители все по-често се обръщат към интернет магазини, намиращи се в държави извън ЕС (от 6% за всички продажби през 2008 г. до 19% през 2016 г.). Това е довело до траен спад в продажбите на конвенционалните финландски универсални магазини от 2014 г. насам.

В същото време е настъпила значителна промяна в естеството на работните места в сферата на търговията на дребно; работните места на непълно работно време изискват все повече нови умения като грамотност в областта на ИТ, прогнозиране, анализ на данни, комуникация, познаване на клиентите и логистични умения. За разлика от това, 43% от работещите във финландската търговия на дребно са на възраст над 45 години и не притежават тези умения.

Уволненията са настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини, Anttila и Stockman, и едно дъщерно дружество, Vallila. В началото на 2017 г., въпреки всички усилия да подобрят рентабилността и паричния поток, Anttila и Vallila е трябвало да бъдат закрити изцяло. Stockman изпитва подобни проблеми от 2015 г. поради разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите. В резултат на това клиентите на Stockman са намалели с 40% между 2012 г. и 2016 г., оборотът от продажбите е намалял с 38% и оперативният марж е отрицателен.

Stockman и Anttila са били важни работодатели в четирите засегнати региони. Много от съкратените работници са на възраст над 55 години, а над 76% са жени. Поради това активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, са много важни за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи. Било е обърнато особено внимание на адаптирането на предвидените мерки към специфичните нужди на целевите групи, като например персонализирани професионални съвети за кариерно развитие за бенефициентите над 50 години.

Седемте вида мерки, които ще бъдат предоставени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

Предоставяне на съвети и други подготвителни мерки: тази мярка включва обучение за добиване на увереност при търсенето на работа и актуализиране на уменията за търсене на работа. Тя включва и професионални напътствия на индивидуална основа.

Заетост и други мерки: тази мярка е за осигуряване на информация, съвети и експертни услуги за планиране на повторното наемане на работа на бенефициентите посредством онлайн услуги, търсене на работа и професионално ориентиране, както и за търсене на работа, предложения за работа, установяване на компетентностите, оценки на работоспособността и наемане за пробен период.

Курсове на обучение: тази мярка е за осигуряване на курсове за професионално обучение, непрекъснато обучение, подготовка за промяна и преквалификация. Тя включва и обучение за подпомагане на предприемачеството. Курсовете ще бъдат адаптирани към целевата група.

Безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност: целта на безвъзмездните средства е да се насърчат започването на стопанска дейност и наемането на работа на отделни лица. Безвъзмездните средства за започване на предприемаческа дейност спомагат за постепенното започване и установяване на стопанска дейност на пълно работно време. Те се предоставят най-много за 12 месеца. Обучението и наставничество също са свързани с безвъзмездните средства.

Пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие: за бенефициентите над 50 години пилотният проект ще бъде насочен към всички физически или психологически проблеми и други въпроси, които могат да действат като пречка за повторното наемане на работа. Освен това някои бенефициенти вероятно ще се нуждаят от интензивно ориентиране.

Субсидии за изплащане на възнаграждения: тази субсидия ще се отпуска в подкрепа на заетостта при започване на нова работа чрез намаляване на разходите за заплати. Субсидията за изплащане на възнаграждения ще бъде между 30 и 50 процента от разходите за заплати и ще бъде платена на работодателя. Продължителността на субсидията е 6 – 18 месеца в зависимост от продължителността на периода на безработица.

Надбавки за път и настаняване: може да се предоставят на лицето, търсещо работа, за пътни разходи и разходи за настаняване, възникнали при търсенето на работа или по време на обучение, предназначено за насърчаване на заетостта.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Финландските органи са представили всички необходими гаранции за това че:

– при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

– са спазени изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

– когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след освобождаването на работниците, то е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

– предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

– финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Финландия е уведомила Комисията, че основният източник на национално предварително финансиране или съфинансиране е Министерството на икономиката и заетостта (MEAE) и че някои услуги ще бъдат финансирани и от оперативните разходи на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда и на службите по заетостта и икономиката. Финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от Отдела по заетостта и предприемачеството на MEAE. Независимият отдел за вътрешен одит, който работи под ръководството на постоянния секретар на MEAE, ще бъде органът, отговарящ за извършването на одита.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 2 499 360 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е петото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2017 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Писмо, изпратено от Марита Улвског, първи заместник-председател, изпълняваща длъжността председател на комисията по заетост и социални въпроси, до Жан Артюи, председател комисията по бюджети

Превод

Относно:  Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/005 FI/търговия на дребно – (COM(2017)618 final)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/005 FI/търговия на дребно и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на Фонда във връзка с настоящото искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

1) като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 1 660 работници, съкратени в три предприятия, осъществяващи дейност в икономическия сектор от разделение 47 по NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“);

2) като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Финландия твърди, че ръстът на онлайн пазаруването (34% увеличение на онлайн продажбите на продукти на дребно между 2010 и 2015 г.) оказа огромно въздействие върху продажбите на конвенционалните универсални магазини и че сред финландските потребители са особено популярни интернет магазините, базирани в държави извън ЕС;

3) като има предвид, че 76,3% от работниците, обхванати от мерките, са жени, а 23,7% мъже; като има предвид, че 65,7% от бенефициентите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години, 17,5% са на възраст между 55 и 64 години и 16,5% – между 15 и 29 години;

поради това комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Финландия, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 499 360 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 165 600 EUR;

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от финландските органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. отбелязва, че всичките четири региона по NUTS-2 във Финландия са засегнати от уволненията, настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини; отчита, че тези магазини са били изправени пред намаляване на паричните потоци и рентабилността, произтичащи от разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите;

4.отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват предоставяне на съвети и други подготвителни мерки; услуги по наемане на работа и бизнес услуги; курсове на обучение; безвъзмездни средства за създаване на ново предприятие; пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие; субсидии за изплащане на възнаграждения, и надбавки за път и настаняване;

5.счита, че пречките пред повторното наемане на работа за лицата над 50 години са важен въпрос, и очаква с интерес оценката на пилотните проекти за професионални съвети за кариерно развитие, които са включени за тази група съкратени работници;

6.изразява загриженост, че работодателите, които получават субсидии за изплащане на възнаграждения, не са задължени да продължат наемането на тези работници за по-дълъг период, отколкото продължителността на субсидията; отбелязва, че предишният опит във Финландия показва, че такива работници намират работа и излизат от системата сравнително бързо;

7.приветства консултациите със заинтересовани лица, включително представители на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда („центрове ELY“) на Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi и службата по заетостта и икономическото развитие („служба TE“) на Uusimaa, както и представители на Anttila и на профсъюзите (PAM: Обединени професионални съюзи в сектора на услугите), проведени с цел изработване на съгласуваните пакети от персонализирани услуги;

8.отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще бъдат 22,05% от общия пакет от персонализирани мерки, което е много под тавана от 35%, определен в Регламента, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

9.отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

10.приветства потвърждението, дадено от Финландия, че финансовото участие от страна на ЕФПГ няма да замести действия, които са задължителни за засегнатите предприятия по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения;

11.припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)

копие до Томас Хендел


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Писмо, изпратено на 7 ноември 2017 г. от Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Писмен превод

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 22 ноември 2017 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2017)0618 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 499 360 EUR за 1500 съкратени работници в три предприятия от сектора на търговията на дребно във Финландия. Предприятията извършват дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 по NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“). Съкращенията са направени в регионите на ниво 2 по NUTS FI19 - Lansi Suomi, FI1B - Helsinki-Uusimaa, FI1C - Etelä-Suomi и FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

Общоприет израз на вежливост и подпис

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Jordi Solé


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация