Postup : 2017/2231(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0366/2017

Předložené texty :

A8-0366/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0457

ZPRÁVA     
PDF 598kWORD 65k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost z Finska – EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Răzvan Popa

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost z Finska – EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (EGF nařízení),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IIA ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0366/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Finsko podalo žádost EGF/2017/005 FI/Retail o finanční příspěvek z EFG v souladu s kritérii pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG poté, co tři společnosti působící v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů), a nacházejí se ve finských regionech úrovně NUTS 2 Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi a Pohjois- ja Itä-Suomi propustily 1 660 pracovníků; vzhledem k tomu, že se těchto opatření dle očekávání zúčastní 1 500 propuštěných pracovníků;

D.  vzhledem k tomu, že za finanční kontrolu akcí podporovaných z EFG odpovídají dotčené členské státy, jak stanoví čl. 21 odst. 1 nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny a že Finsko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 499 360 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 4 165 600 EUR;

2.  bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti finských orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, a dne 23. října 2017 dokončila své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí argument Finska, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s prudkým nárůstem mezinárodního obchodování po internetu; zejména konstatuje, že od roku 2014 trvale klesají prodeje tradičních finských obchodních domů v důsledku zvýšení internetového prodeje maloobchodních výrobků ve Finsku a sílící obliby internetových obchodů se sídlem mimo EU u finských spotřebitelů;

4.  konstatuje, že všechny čtyři finské regiony na úrovni NUTS 2 byly postiženy propouštěním ve dvou velkých finských řetězcích obchodních domů; uznává, že obchodní domy se kvůli vzestupu elektronického obchodování, měnícím se nákupním návykům a slabé důvěře spotřebitelů potýkají se slábnoucím peněžním tokem a klesající ziskovostí;

5.  připomíná, že k propouštění došlo ve dvou velkých finských řetězcích obchodních domů a v jedné dceřiné společnosti, které se od roku 2015 kvůli vzestupu elektronického obchodování, měnícím se nákupním návykům a slabé důvěře spotřebitelů potýkají s výrazným propadem zisků a zhoršujícím se peněžním tokem; vyjadřuje politování nad tím, že na začátku roku 2017 musely dvě z dotčených společností zcela ukončit činnost;

6.  současně si je vědom toho, že se výrazně mění povaha pracovních pozic v maloobchodu a roste podíl míst na poloviční úvazek, která vyžadují nové dovednosti, např. znalost IT, prognostikování, analýzu dat, komunikaci, znalost zákazníků a logistiku; s politováním konstatuje, že 43 % finských zaměstnanců v maloobchodu starších 45 let tyto dovednosti postrádá; domnívá se, že překážky bránící opětovnému zaměstnání pracovníků nad 50 let jsou velmi vážným problémem, a se zájmem očekává hodnocení pilotních projektů v oblasti profesního poradenství, které byly zařazeny mezi opatření určená této skupině propuštěných zaměstnanců;

7.  zdůrazňuje, že velký počet propuštěných pracovníků je starší 55 let a že přes 76 % z nich jsou ženy; vzhledem k této situaci uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce; vítá, že zvláštní pozornost se věnuje tomu, aby navržená opatření byla uzpůsobena konkrétním potřebám cílových skupin;

8.  konstatuje, že Finsko plánuje zavést sedm typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) koučování a další přípravná opatření, ii) opatření na podporu zaměstnanosti a podnikání, iii) odborná příprava a školení, iv) granty pro začínající podniky, v) pilotní projekty v oblasti profesního poradenství, vi) dotace mezd a vii) příspěvky na výdaje spojené s cestami a ubytováním; vítá, že se plánované pilotní projekty budou zabývat fyzickými, duševními či jinými problémy, které mohou představovat překážku pro opětovné zaměstnání pracovníků starších 50 let; konstatuje, že na kontrolu a podávání zpráv jsou přiděleny dostatečné prostředky;

9.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 22,05 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální 35% výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

10.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se zástupci středisek pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí v regionech Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa a Varsinais-Suomi, se zástupci úřadu pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj v Uusimaa i se zástupci dotčených společností a odborů;

11.  konstatuje, že finské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhované akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

12.  připomíná, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

13.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

14.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

15.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

16.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

17.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost z Finska – EGF/2017/005 FI/Retail)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Finsko podalo dne 12. června 2017 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve třech maloobchodních společnostech, které působí v regionech Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi a Pohjois- ja Itä-Suomi ve Finsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Finska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 499 360 EUR.

(5)  Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 2 499 360 EUR v prostředcích na závazky a na platby.  

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](4)*.

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen proto, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, v bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) se stanoví, že aby bylo umožněno čerpání prostředků z fondu, Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Finska a návrh Komise

Dne 23. října 2017 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Finska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni ze tří společností zařazených podle klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů) ve finských regionech na úrovni NUTS 2 Lansi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) a Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D). Většina pracovníků (835) byla propuštěna v regionu Helsinki-Uusimaa.

Jedná se o pátou žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2017, a o devátou žádost spadající do oddílu pro maloobchod (NACE Revize 2 – oddíl 47) od zřízení fondu EFG. Žádost se týká 1 660 propuštěných pracovníků, z nichž by se 1 500 mělo zúčastnit navrhovaných opatření, a jejím předmětem je uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 2 499 360 EUR ve prospěch Finska.

Žádost byla zaslána Komisi dne 12. června 2017 a do 31. července 2017 byla doplňována o dodatečné informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 23. října 2017 a dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG.

Finsko uvádí, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s prudkým nárůstem mezinárodního obchodování po internetu. Mezi lety 2010 a 2015 se podíl prodeje maloobchodního zboží po internetu zvýšil o 34 %, přičemž stále více finských spotřebitelů využívá internetové obchody se sídlem mimo EU (6 % veškerého prodeje v roce 2008 oproti 19 % v roce 2016). Od roku 2014 proto trvale klesají prodeje tradičních finských obchodních domů.

Současně se výrazně mění povaha pracovních pozic v maloobchodu, kdy roste podíl míst na poloviční úvazek, která vyžadují nové dovednosti, např. znalost IT, prognostikování, analýzu dat, komunikaci, znalost zákazníků a logistiku. Bohužel 43 % finských zaměstnanců v maloobchodu, kteří jsou starší 45 let, tyto dovednosti neovládá.

K propouštění došlo ve dvou velkých finských řetězcích obchodních domů (Anttila a Stockman) a v jedné dceřiné společnosti (Vallila). Navzdory všem snahám zlepšit svou ziskovost a peněžní toky musely společnosti Anttila a Vallila zcela ukončit činnost. Podobným problémům čelí od roku 2015 kvůli vzestupu elektronického obchodování, měnícím se nákupním návykům a slabé důvěře spotřebitelů i společnost Stockman. V období let 2012 a 2016 tak Stockman ztratil 40 % zákazníků, jeho obrat z prodeje klesl o 38 % a provozní rozpětí se dostalo do záporných hodnot.

Stockman a Anttila byli ve všech čtyřech postižených regionech důležitými zaměstnavateli. Nadto velký počet propuštěných pracovníků překročilo 55 let a 76 % propuštěných jsou ženy. Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci těchto zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce. Zvláštní pozornost se věnuje tomu, aby navržená opatření byla uzpůsobena konkrétním potřebám cílových skupin, např. prostřednictvím individuálního koučování určeného pro příjemce starších 50 let.

Sedm typů opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnuje:

Koučování a další přípravná opatření: tato opatření zahrnují školení pro uchazeče o zaměstnání zaměřené na získání sebedůvěry a na aktualizaci dovedností užitečných při hledání zaměstnání. Patří sem rovněž individuální pracovní koučink.

Opatření na podporu zaměstnanosti a podniků: cílem těchto opatření je poskytovat informace, poradenství a odborné služby pro plánování opětovného zaměstnání příjemců prostřednictvím on-line služeb, poradenství pro volbu povolání a hledání zaměstnání, pracovních nabídek, mapování odborných znalostí, hodnocení pracovní schopnosti a praxí.

Kurzy odborné přípravy: cílem je poskytovat kurzy odborného a dalšího vzdělávání, vzdělávání v souvislosti se změnami a rekvalifikační kurzy. Patří sem také kurzy na podporu podnikatelské činnosti. Kurzy budou přizpůsobeny cílové skupině.

Grant na zakládání podniků: tento grant má podpořit zahájení podnikatelské činnosti a zaměstnávání fyzických osob. Grant pomáhá při založení podniku a postupném rozvinutí podnikání na plný úvazek. Poskytuje se nejvýše na 12 měsíců. Grant je spojen rovněž s odbornou přípravou a vedením.

Pilotní projekty v oblasti profesního poradenství: v případě příjemců starších 50 let se tento pilotní projekt zaměří na veškeré fyzické nebo duševní problémy a další záležitosti, které mohou představovat překážku pro návrat do zaměstnání. Někteří příjemci mohou navíc potřebovat intenzivní poradenství.

Dotace na mzdy: tato dotace bude k dispozici na podporu zaměstnání na novém pracovním místě formou snížení mzdových nákladů. Dotace na mzdy bude představovat 30–50 % mzdových nákladů a bude vyplácena zaměstnavateli. Dotace bude vyplácena po dobu 6–18 měsíců podle doby trvání nezaměstnanosti.

– Příspěvky na cesty a ubytování: mohou být poskytnuty uchazečům o zaměstnání na cestovní náklady a náklady na ubytování, které jim vzniknou při hledání zaměstnání nebo při absolvování odborné přípravy zaměřené na podporu zaměstnání.

Podle Komise představují popsaná opatření aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Finské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

– při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržely své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

– navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Finsko Komisi sdělilo, že hlavním zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni je rozpočet ministerstva hospodářství a práce (MEAE) a že některé služby budou financovány i v rámci provozních výdajů středisek pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí a úřadů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj. Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován odborem pro zaměstnanost a podnikání na ministerstvu hospodářství a práce. Za provádění auditů bude odpovídat jeho nezávislé oddělení vnitřního auditu, které je řízeno stálým tajemníkem ministerstva hospodářství a práce.

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 2 499 360 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o pátý návrh na převod za účelem uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2017 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D(2017)45120

Pan Jean Arthuis

Předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc:  Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EFG/2017/005 FI/retail – COM(2017)618 final

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2017/005 FI/retail a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1 660 pracovníků propuštěných třemi společnostmi, které působí v hospodářských odvětvích, jež jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazena do oddílu 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů);

B) vzhledem k tomu, že za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu Finsko uvádí, že nárůst internetového obchodu (34% nárůst internetového prodeje maloobchodního zboží mezi lety 2010 a 2015) má významný dopad na prodeje v tradičních obchodních domech a že finští zákazníci si zejména oblíbili internetové obchody sídlící mimo EU;

C) vzhledem k tomu, že 76,3 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou ženy a 23,7 % muži; vzhledem k tomu, že 65,7 % cílových příjemců je ve věku 30 až 54 let, 17,5 % ve věku 55 až 64 let a 16,5 % ve věku 15 až 29 let;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o finské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Finsko podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 499 360 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 4 165 600 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti finských orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, a dne 23. října 2017 dokončila své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3. konstatuje, že všechny čtyři finské regiony na úrovni NUTS 2 byly postiženy propouštěním ve dvou velkých finských řetězcích obchodních domů; uznává, že obchodní domy se kvůli vzestupu elektronického obchodování, měnícím se nákupním návykům a slabé důvěře spotřebitelů potýkají se slábnoucím peněžním tokem a klesající ziskovostí;

4. konstatuje, že individualizované služby spolufinancované z prostředků EFG pro propuštěné pracovníky zahrnují individuální profesní poradenství (koučování) a další přípravná opatření; opatření na podporu zaměstnanosti a podniků; kurzy odborné přípravy; granty na zakládání podniků; pilotní projekty v oblasti profesního poradenství; dotace na mzdy a příspěvky na cesty a ubytování;

5. domnívá se, že překážky bránící opětovnému zaměstnání pracovníků nad 50 let jsou velmi vážným problémem, a se zájmem očekává hodnocení pilotních projektů v oblasti profesního poradenství, které byly zařazeny mezi opatření určená této skupině propuštěných zaměstnanců;

6. je znepokojen tím, že zaměstnavatelé, kteří přijímají dotace mezd, nejsou povinni tyto pracovníky zaměstnávat i poté, co vyplácení dotací skončí; konstatuje, že podle předchozích zkušeností z Finska se dá předpokládat, že tito pracovníci najdou zaměstnání a poměrně rychle mohou být ze systému dotací vyňati;

7. vítá skutečnost, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se zúčastněnými stranami, mimo jiné se zástupci středisek pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí (tzv. střediska ELY) v regionech Uusimaa, Pirkanmaa, Phjis-Pohjanmaa a Varsinais-Suomi, se zástupci úřadu pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj v Uusimaa (úřad „TE“) i se zástupci společnosti Anttila a odborů (PAM, odborová organizace pracovníků ve službách);

8. konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 22,05 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, tedy výrazně méně, než je maximální strop ve výši 35 % stanovený nařízením; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

9. konstatuje, že finské orgány poskytly záruky, že navrhovaná opatření nebudou čerpat finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že navrhovaná opatření budou doplňovat opatření financovaná ze strukturálních fondů;

10. vítá skutečnost, že Finsko potvrdilo, že finanční pomoc z EFG nenahradí opatření, která musí dotčený podnik přijmout podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

11. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

(Závěrečný pozdrav a podpis)

Kopie:     Thomas Händel


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dopis, který dne 7. listopadu 2017 zaslala předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Iskra Mihaylova předsedovi Rozpočtového výboru Jeanu Arthuisovi

Překlad

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 22. listopadu 2017:

  COM(2017)0618 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 2 499 360 EUR pro 1 500 pracovníků propuštěných ze tří společností působících v maloobchodu ve Finsku. Tyto podniky působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů). K propouštění došlo v regionech na úrovni NUTS 2: Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) a Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

(Závěrečný pozdrav a podpis)


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonathan Bullock, Jordi Solé


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění