Procedure : 2017/2231(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0366/2017

Indgivne tekster :

A8-0366/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/11/2017 - 8.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0457

BETÆNKNING     
PDF 422kWORD 62k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning – EGF/2017/2017/005 FI Microsoft 2), Finland)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Răzvan Popa

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning – EGF/2017/2017/005 FI Microsoft 2), Finland)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0366/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Finland indgav ansøgning EGF/2017/005 FI/Retail om økonomisk støtte fra EGF i henhold til interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra b), som følge af 1 660 afskedigelser i tre virksomheder, der er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS 2-regionerne Västra Finlands län, Helsingfors-Nyland, Södra Finlands län og Norra och Östra Finland; der henviser til, at 1 500 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne;

D.  der henviser til, at det er den pågældende medlemsstat, der har ansvaret for finanskontrollen, for så vidt angår de aktioner, der modtager støtte fra EGF, jf. artikel 21, stk. 1, i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland er berettiget til en økonomisk støtte på 2 499 360 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 4 165 600 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de finske myndigheder til færdiggørelsen den 23. oktober 2017 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen meddelte dette til Parlamentet samme dag;

3.  bemærker, at Finland har gjort gældende, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, navnlig den kraftige vækst i den internationale onlinehandel; bemærker navnlig, at stigningen i onlinesalg af detailhandelsvarer i Finland kombineret med de finske forbrugeres tendens til at benytte internationale internetbutikker, der er baseret i lande uden for EU, har ført til en konstant nedgang i traditionelle finske stormagasiners salg siden 2014;

4.  bemærker, at alle fire regioner på NUTS-2-niveau i Finland er berørt af afskedigelserne, der fandt sted i to store finske stormagasinkæder; anerkender, at sådanne stormagasiner har oplevet faldende likviditet og rentabilitet som følge af væksten i e-handel, ændrede indkøbsvaner og ringe forbrugertillid;

5.  minder om, at afskedigelserne fandt sted i to store finske stormagasinkæder og i ét datterselskab, som siden 2015 alle har oplevet alvorlige rentabilitetsproblemer og faldende likviditet på grund af den tiltagende e-handel, ændrede indkøbsvaner og ringe forbrugertillid; beklager, at to af de pågældende virksomheder måtte lukke helt i begyndelsen af 2017;

6.  er klar over, at der samtidig er sket en større forandring inden for beskæftigelsen i detailhandelen, hvor der i stigende grad gøres brug af nye former for deltidsjob, der kræver nye færdigheder inden for IT, prognosticering, dataanalyse, kommunikation, kundekendskab og logistik; beklager, at 43 % af de finske medarbejdere i detailhandelen, som er over 45 år, mangler sådanne færdigheder; mener, at hindringer for genbeskæftigelse for personer over 50 år er et vigtigt spørgsmål, og afventer med interesse evalueringen af de pilotprojekter i forbindelse med karrierevejledning, som er medtaget for denne gruppe af afskedigede arbejdstagere;

7.  understreger, at et stort antal af de afskedigede arbejdstagere er over 55 år, og at over 76 % er kvinder; erkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet; glæder sig over, at der er blevet lagt særlig vægt på at skræddersy de foreslåede foranstaltninger til de relevante målgruppers specifikke behov;

8.  bemærker, at Finland planlægger syv typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) coachingforanstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, ii) beskæftigelsesmæssige og andre erhvervsorienterede foranstaltninger, iii) uddannelseskurser, iv) iværksætterstøtte, v) pilotprojekter i forbindelse med karrierevejledning, vi) løntilskud og vii) godtgørelser i forbindelse med rejse og ophold; glæder sig over de planlagte pilotprojekter i forbindelse med karrierevejledning, der beskæftiger sig med fysiske, psykiske eller andre spørgsmål, der kan fungere som en hindring for genbeskæftigelse for personer over 50 år; bemærker, at der afsættes tilstrækkelige midler til kontrol og rapportering;

9.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 22,05 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

10.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for centrene for økonomisk udvikling, transport og miljø i Nyland, Birkaland og Norra Österbotten, Varsinais-Suomi og kontoret for beskæftigelse og økonomisk udvikling i Nyland samt med repræsentanter for virksomhederne og fagforeningerne;

11.  bemærker, at de finske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at enhver dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de pågældende foranstaltninger vil supplere foranstaltninger, som finansieres af strukturfondene;

12.  erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der støttes af EGF, bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

13.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

14.  opfordrer Kommissionen til på indtrængende vis at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at oplyse nærmere detaljer om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration, der er opnået gennem EGF;

15.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

16.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

17.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (som følge af en ansøgning fra Finland – EGF/2017/005 Retail)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 12. juni 2017 indgav Finland en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i tre virksomheder, der opererer inden for detailsektoren i følgende regioner: Västra Finland, Helsingfors-Nyland, Södra Finland og Norra och Östra Finland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af Finlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 2 499 360 EUR.

(5)  For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 499 360 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.  

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ...[datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Finlands ansøgning og Kommissionens forslag

Den 23. oktober 2017 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Finland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i tre virksomheder i den økonomiske sektor, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS 2-regionerne (FI 19) – Västra Finlands län, (FI 1B) – Helsingfors-Nyland, (FI 1C) – Södra Finlands län og (FI 1D) – Norra och Östra Finland. De fleste afskedigelser fandt sted i Helsingfors-Nyland-regionen (835).

Dette er den femte ansøgning, som skal behandles under 2017-budgettet, og den niende inden for detailsektoren (NACE rev. 2, hovedgruppe 47) siden oprettelsen af EGF. Den vedrører 1 660 afskedigede arbejdstagere, hvoraf 1 500 forventes at deltage i de foreslåede foranstaltninger, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 2 499 360 EUR til Finland.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 12. juni 2017 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 31. juli 2017. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 23. oktober 2017 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen.

Finland har gjort gældende, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, navnlig den kraftige vækst i den internationale onlinehandel; I Finland er onlinesalget af varer steget med 34 % mellem 2010 og 2015, og de finske forbrugere anvender i stigende grad internationale internetbutikker, der er baseret i lande uden for EU (fra 6 % af det samlede salg i 2008 til 19 % i 2016). Dette har medført en konstant nedgang i traditionelle finske stormagasiners salg siden 2014.

Samtidig er der sket en større forandring inden for beskæftigelsen i detailhandelen, hvor der i stigende grad gøres brug af nye former for deltidsjob, der kræver nye færdigheder inden for IT, prognosticering, dataanalyse, kommunikation, kundekendskab og logistik. I kontrast hertil er 43 % af medarbejderne i detailhandelen over 45 år og mangler disse færdigheder.

Afskedigelserne fandt sted i to store finske stormagasinkæder, Anttila og Stockman, og i ét datterselskab, Vallila. I begyndelsen af 2017 var Anttila og Vallila på trods af alle bestræbelser på at forbedre deres rentabilitet og likviditet tvunget til at lukke helt. Stockman har stået over for lignende problemer siden 2015 på grund af den tiltagende e-handel, ændrede indkøbsvaner og ringe forbrugertillid. Som følge heraf er Stockmans kundetal faldet med 40 % mellem 2012 og 2016, omsætningen er faldet 38 % og den operationelle margen er negativ.

Stockman og Anttila var vigtige arbejdsgivere i alle de fire berørte regioner. Et stort antal af de afskedigede arbejdstagere er over 55 år, og over 76 % er kvinder. Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF medfinansierer, er vigtigere end nogensinde for at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der er blevet lagt særlig vægt på at skræddersy de foreslåede foranstaltninger til de særlige behov hos målgrupperne, f.eks. via personlig karrierevejledning til personer over 50 år.

De syv typer foranstaltninger, der skal tilbydes til de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra Globaliseringsfonden, består af:

– Coaching og andre forberedende foranstaltninger: Denne foranstaltning omfatter jobsøgningstræning for at opbygge selvtillid og ajourføre jobsøgningsfærdigheder. Den omfatter også jobcoaching på individuelt grundlag.

– Beskæftigelsesmæssige og andre erhvervsorienterede foranstaltninger: Denne foranstaltning omfatter tilvejebringelsen af oplysninger, rådgivning og ekspertbistand med henblik på at planlægge genbeskæftigelse af støttemodtagere ved hjælp af onlinetjenester, erhvervs- og jobsøgningsvejledning, jobtilbud, kortlægning af kompetencer, evalueringer af arbejdsevne og arbejdsprøvning.

– Uddannelseskurser: Denne foranstaltning omfatter kurser med henblik på erhvervsuddannelse, videreuddannelse, omstilling og omskoling. Den omfatter også uddannelseskurser som støtte til iværksættervirksomhed. Kurserne vil blive skræddersyet til målgruppen.

– Iværksætterstøtte: Formålet med iværksætterstøtten er at fremme skabelsen af forretningsaktiviteter for og beskæftigelsen af enkeltpersoner. Iværksætterstøtten bidrager til den gradvise lancering og etablering af en virksomhed på heltidsbasis. Den gives i op til højst 12 måneder. Der er også knyttet uddannelse og coaching til støtten.

Pilotprojekter i forbindelse med karrierevejledning: For personer over 50 år vil der i pilotprojektet blive set nærmere på eventuelle fysiske eller psykiske problemer og andre spørgsmål, som kan fungere som en hindring for genansættelse. Nogle af støttemodtagerne kan også have behov for intensiv vejledning.

– Løntilskud: Dette tilskud ydes til støtte til beskæftigelse i et nyt arbejde ved at reducere lønomkostningerne. Løntilskuddet vil være på 30-50 procent af lønomkostningerne og udbetales til arbejdsgiveren. Varigheden af tilskuddet er på 6-18 måneder, afhængigt af hvor lang tid den pågældende var arbejdsløs.

– Godtgørelser i forbindelse med rejse og ophold: Disse kan ydes til jobsøgende til dækning af rejse- og opholdsudgifter, der er opstået i forbindelse med jobsøgning eller uddannelse, der skal fremme beskæftigelsen.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De finske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

– Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

– Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

– De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

– De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

– De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

– Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

Finland har meddelt Kommissionen, at den primære kilde til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er ministeriet for økonomi og beskæftigelse (MEAE), og at visse tjenester også vil blive finansieret over driftsudgifterne for centrene for økonomisk udvikling, transport og miljø samt kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling. Den økonomiske støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af MEAE's kontor for beskæftigelse og iværksætteri. Den uafhængige interne revisionsenhed, der arbejder under MEAE's faste sekretariatschef, vil være det ansvarlige revisionsorgan.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 2 499 360 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det femte overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2017)45120

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sagen EGF/2017/005 FI/retail - COM(2017)0618

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2017/005 FI/retail og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL-udvalget gerne fremsætte nogle bemærkninger, uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL-udvalget tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 1 660 arbejdstagere, der er blevet afskediget i tre virksomheder, som er aktive i de økonomiske sektorer, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 – Detailhandel med undtagelse af motorkøretøjer og motorcykler;

B)  der henviser til, at Finland til støtte for, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at væksten i e-handlen (en stigning på 34 % i onlinesalg af detailprodukter mellem 2010 og 2015) har haft store konsekvenser for de konventionelle stormagasiners salg, og at webshops uden for EU er særligt populære blandt de finske forbrugere;

C)  der henviser til, at 76,3% af de arbejdstagere, som er omfattet af foranstaltningerne, er kvinder, og 23,7% er mænd; der henviser til, at 65,7 % af støttemodtagerne er mellem 30 og 54 år, mens 17,5 % er mellem 55 og 64 år, og 16,5 % er mellem 15 og 29 år;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den finske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 499 360 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 4 165 600 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de finske myndigheder til færdiggørelsen den 23. oktober 2017 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen meddelte dette til Parlamentet samme dag;

3.  bemærker, at alle fire regioner på NUTS-2-niveau i Finland er berørt af afskedigelserne, der fandt sted i to store finske stormagasinkæder; anerkender, at sådanne stormagasiner har oplevet faldende likviditet og rentabilitet som følge af væksten i e-handel, ændrede indkøbsvaner og ringe forbrugertillid;

4.  bemærker, at de individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere, der medfinansieres af EGF, omfatter coaching og andre forberedende foranstaltninger, beskæftigelse og andre erhvervsorienterede foranstaltninger, uddannelseskurser, iværksætterstøtte, pilotprojekter i forbindelse med karrierevejledning, løntilskud og godtgørelser i forbindelse med rejse og ophold;

5.  mener, at hindringer for genansættelse for personer over 50 år er et vigtigt spørgsmål, og afventer med interesse evalueringen af de pilotprojekter i forbindelse med karrierevejledning, som er medtaget for denne gruppe af afskedigede arbejdstagere;

6.  er bekymret over, at arbejdsgivere, der modtager løntilskud, ikke er forpligtet til at fortsætte med at beskæftige disse arbejdstagere i længere perioder end tilskuddet; bemærker, at tidligere finske erfaringer tyder på, at sådanne arbejdstagere finder beskæftigelse og kommer ud af støtteordningen relativt hurtigt;

7.  glæder sig over de høringer med interessenter, herunder repræsentanter for centrene for økonomisk udvikling, transport og miljø ("ELY-centrene") for Nyland, Birkaland og Norra Österbotten, Varsinais-Suomi og kontoret for beskæftigelse og økonomisk udvikling ("TE-kontoret") for Nyland, samt repræsentanter for Antilla og fagforeningerne (PAM: Service Unions United) der fandt sted med henblik på udarbejdelse af den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

8.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 22,05 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket ligger langt under det loft på 35 %, der er fastsat i forordningen; og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

9.  bemærker, at de finske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at enhver dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de pågældende foranstaltninger vil supplere foranstaltninger, som finansieres af strukturfondene;

10.  glæder sig over, at Finland har bekræftet, at finansiel støtte fra EGF ikke vil erstatte foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lovgivning eller i henhold til kollektive overenskomster;

11.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

Med venlig hilsen

Marita Ulvskog

1. næstformand, fungerende formand

kopi: Thomas Händel


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Skrivelse af 7. november 2017 fra Iskra Mihaylova, formand for Regionaludviklingsudvalget, til Jean Arthuis, formand for Budgetudvalget

Oversættelse

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 22. november 2017:

-  COM(2017)0618 foreslår EGF-støtte på 2 499 360 EUR til 1 500 arbejdstagere, der er blevet afskediget i tre virksomheder i detailhandelssektoren i Finland. Virksomhederne er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe, 47 (Detailhandel med undtagelse af motorkøretøjer og motorcykler). De afskedigelser, der har fundet sted, er sket i NUTS 2-regionerne FI 19 - Västra Finland, FI 1B - Helsingfors-Nyland, FI 1C - Södra Finland og FI 1D - Norra och Östra Finland.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, Jordi Solé


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse