Postupak : 2017/2231(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0366/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0366/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0457

IZVJEŠĆE     
PDF 695kWORD 63k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/005 FI/Maloprodaja)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Răzvan Popa

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 na znanje: Thomasu HändeluPRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IINFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/005 FI/Maloprodaja)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8‑0366/2017),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2017/005 FI/Maloprodaja za financijski doprinos iz EGF-a na temelju intervencijskih kriterija utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe o EGF-u, nakon što je 1 660 radnika proglašeno viškom u trima poduzećima koja djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) u regijama druge razine NUTS-a u Finskoj (Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi i Pohjois- ja Itä-Suomi); budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 1 500 otpuštenih radnika;

D.  budući da je za financijski nadzor djelovanja koja podupire EGF odgovorna predmetna država članica, kao što je utvrđeno člankom 21. stavkom 1. Uredbe o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 499 360 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 4 165 600 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele finske vlasti, nakon čega je 23. listopada 2017. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da Finska smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, a posebno zbog eksponencijalnog rasta međunarodne internetske trgovine; posebno napominje da su konstantnom padu prodaje u tradicionalnim robnim kućama u Finskoj od 2014. doprinijeli porast internetske prodaje maloprodajnih proizvoda u Finskoj te popularnost neeuropskih internetskih trgovina među finskim potrošačima;

4.  napominje da su otpuštanjima do kojih je došlo u dvama finskim lancima robnih kuća pogođene sve četiri regije razine NUTS 2 u Finskoj; uviđa da su takve robne kuće zbog rasta internetske trgovine, promjena kupovnih navika i slabljenja povjerenja potrošača suočene sa smanjenjem profitabilnosti i novčanih tokova;

5.  podsjeća da je do otpuštanja došlo u dvama velikim finskim lancima robnih kuća i jednom društvu kćeri koji su od 2015. suočeni s ozbiljnim problemima u pogledu smanjenja profitabilnosti i novčanih tokova izazvanima rastom internetske trgovine, promjenama kupovnih navika i slabljenjem povjerenja potrošača; žali zbog toga što su početkom 2017. dva predmetna poduzeća u potpunosti prestala s poslovanjem;

6.  svjestan je činjenice da je istodobno u tijeku velika promjena u pogledu prirode rada u maloprodaji, odnosno da se sve više traže radnici na skraćeno radno vrijeme koji posjeduju nove vještine poput poznavanja informatičkih tehnologija, predviđanja, analize podataka, komunikacije, poznavanja navika potrošača i logistike; žali zbog činjenice da je 43 % zaposlenika u maloprodajnom sektoru u Finskoj starije od 45 godina i da oni ne posjeduju te vještine; smatra da su prepreke zapošljavanju osoba starijih od 50 godina važno pitanje i sa zanimanjem iščekuje ocjenu pilot-projekata za profesionalno usmjeravanje koji su uvedeni za tu skupinu otpuštenih radnika;

7.  naglašava da je veliki broj otpuštenih radnika stariji od 55 godina i da je među njima 76 % žena; u tom smislu uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te ranjive skupine ponovno uključe na tržište rada; pozdravlja činjenicu da je posebna pozornost obraćena na to da predložene mjere budu prilagođene konkretnim potrebama ciljanih skupina;

8.  konstatira da Finska priprema sedam vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen ovaj zahtjev: mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, (ii) mjere za zapošljavanje i druge poslovne mjere, (iii) tečajevi za strukovno osposobljavanje, (iv) bespovratna sredstva za razvojne tvrtke (start-up), (v) pilot-projekti za profesionalno usmjeravanje (vi) subvencija za plaće i (vii) naknade za putne troškove i troškove smještaja; pozdravlja pilot-projekte za profesionalno usmjeravanje unutar kojih će se razmotriti fizička, psihička i druga pitanja koja bi mogla otežati ponovno zapošljavanje korisnika starijih od 50 godina; napominje da su za kontrolu i izvješćivanje dodijeljena dostatna sredstva;

9.  napominje da će mjere potpore dohotku činiti manje od 22,05 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnog udjela od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

10.  potvrđuje da je nakon savjetovanja s predstavnicima centara za gospodarski razvoj, promet i zaštitu okoliša u regijama Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa i Varsinais-Suomi te Ureda za zapošljavanje i gospodarski razvoj regije Uusimaa pripremljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika;

11.  napominje da su finske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće davati financijska potpora iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

12.  podsjeća na to da bi se pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

13.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

14.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

15.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

16.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Finske – EGF/2017/005 FI/Maloprodaja)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Finska je 12. lipnja 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u trima poduzećima koja posluju u sektoru maloprodaje u sljedećim regijama: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi i Pohjois- ja Itä-Suomi u Finskoj. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđene člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Finska osigurao financijski doprinos u iznosu od 2 499 360 EUR.

(5)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 2 499 360 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja.  

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum njezina donošenja](4)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Finske i prijedlog Komisije

Komisija je 23. listopada 2017. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Finske radi pružanja potpore za ponovno uključivanje na tržište rada otpuštenih radnika u trima poduzećima koja djeluju u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) u regijama razine NUTS 2 Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) i Pohjois- Pohjanmaa Itä-Suomi (FI1D) u Finskoj. Najvećim brojem otpuštanja (835) zahvaćena je regija Helsinki-Uusimaa.

To je peti zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2017. i deveti u maloprodajnom sektoru (odjeljak 47 NACE-a Rev. 2) od uspostave EGF-a. Zahtjev se odnosi se na 1 660 otpuštenih radnika, od kojih će, prema predviđanjima, njih 1 500 biti obuhvaćeno mjerama, te na mobilizaciju ukupnog iznosa od 2 499 360 EUR iz EGF-a za Finsku.

Zahtjev je poslan Komisiji 12. lipnja 2017. i do 31. srpnja 2017. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 23. listopada 2017. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe o EGF-u.

Finska smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, posebice zbog eksponencijalnog rasta međunarodne internetske trgovine. Internetska prodaja maloprodajnih proizvoda povećala se u Finskoj između 2010. i 2015. za 34 %, a finski se potrošači u sve većoj mjeri okreću internetskim trgovinama izvan EU-a (preko njih je 2008. ostvareno 6 % svih prodaja, a 2016. 19 %). Kao posljedica toga, prodaja u tradicionalnim robnim kućama u Finskoj u konstantnom je padu od 2014.

Istodobno je u tijeku velika promjena u pogledu prirode rada u maloprodaji, odnosno sve više se traže radnici na skraćeno radno vrijeme koji posjeduju nove vještine poput poznavanja informatičkih tehnologija, predviđanja, analize podataka, komunikacije, poznavanja navika potrošača i logistike. S druge strane, 43 % zaposlenika u maloprodajnom sektoru u Finskoj starije je od 45 godina i ne posjeduje te vještine.

Do otpuštanja je došlo u dvama velikim finskim lancima robnih kuća (Anttila i Stockman) i jednom društvu kćeri (Vallila). Unatoč naporima uloženima kako bi se povećala njihova profitabilnost i poboljšali novčani tokovi, Anttila i Vallila morali su početkom 2017. u potpunosti prestati s poslovanjem. Stockman je od 2015. suočen sa sličnim problemima izazvanima rastom internetske trgovine, promjenama kupovnih navika i slabljenjem povjerenja potrošača. Kao posljedica toga, u Stockmanu je između 2012. i 2016. broj kupaca pao za 40 %, promet se smanjio za 38 %, a operativna marža postala je negativna.

U svim četirima regijama Stockman i Antilla bili su veliki poslodavci. Velik broj otpuštenih radnika stariji je od 55 godina, a među njima je 76 % žena. Aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF tim su važnije kako bi se povećali izgledi da se te ranjive skupine ponovno uključe na tržište rada. Posebna pozornost obraćena je na to da predložene mjere budu prilagođene konkretnim potrebama ciljanih skupina, primjerice pružanjem profesionalnog usmjeravanja prilagođenog korisnicima starijima od 50 godina.

Sedam vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima i za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

– Mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere: ova mjera uključuje osposobljavanje za traženje posla u cilju povećanja samopouzdanja i ažuriranja vještina traženja posla. Uključuje i mentorstvo na pojedinačnoj osnovi.

– Zapošljavanje i druge poslovne mjere: ovom mjerom pružaju se informacije, savjetovanje i stručne usluge za planiranje ponovnog zapošljavanja korisnika putem internetskih usluga, strukovnog usmjeravanja i pomoći pri traženju posla, ponuda radnih mjesta, utvrđivanja kompetencija, procjene poslovne sposobnosti i probnog rada.

– Tečajevi za osposobljavanje: ovom mjerom pružaju se strukovno, daljnje i drugo osposobljavanje i prekvalifikacije. Ona uključuje i tečajeve za osposobljavanje za potporu poduzetništvu. Tečajevi će biti prilagođeni ciljnoj skupini,

– Bespovratna sredstva za razvojne tvrtke (start-up): svrha je bespovratnih sredstava za osnivanje poduzeća poticanje pokretanja poslovanja i zapošljavanja osoba. Bespovratnim sredstvima za razvojne tvrtke pomaže se pokretanje poslovanja i postupni prijelaz na poslovanje u punom radnom vremenu. Dostupna su tijekom najviše 12 mjeseci. Uz dodjelu bespovratnih sredstava omogućeno je i osposobljavanje te poučavanje.

– Pilot-projekti za profesionalno usmjeravanje: za korisnike koji su stariji od 50 godina u okviru pilot-projekta razmotrit će se moguće fizičke ili psihičke poteškoće i drugi problemi koji mogu otežati ponovno zapošljavanje. Osim toga, nekim bi korisnicima moglo biti potrebno intenzivno usmjeravanje.

– Subvencioniranje plaća: tom će se subvencijom podupirati zapošljavanje na novom radnom mjestu smanjenjem troškova plaće. Subvencija za plaću iznosit će između 30 i 50 % troškova plaće i isplaćivat će se poslodavcu. Subvencija se isplaćuje u razdoblju od 6 do 18 mjeseci, ovisno o trajanju nezaposlenosti.

– Naknada za putne troškove i troškove smještaja: može se odobriti tražitelju zaposlenja za putne troškove i troškove smještaja nastale tijekom traženja posla ili tijekom osposobljavanja u cilju poticanja zapošljavanja.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Finske su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u pogledu sljedećeg:

– u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

– ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

– poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

– za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

– predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

– financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Finska je obavijestila Komisiju da je glavni izvor nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja Ministarstvo zapošljavanja i gospodarstva, a neke će se usluge financirati i iz operativnih rashoda centara za gospodarski razvoj, promet i zaštitu okoliša te uredâ za zapošljavanje i gospodarski razvoj. Financijskim doprinosom će upravljati te će ga nadzirati Odjel za zapošljavanje i poduzetništvo Ministarstva zapošljavanja i gospodarstva. Tijelo odgovorno za revizije bit će neovisni Odjel za unutarnju reviziju koji djeluje u okviru Stalnog tajništva Ministarstva zapošljavanja i gospodarstva.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 2 499 360 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je peti prijedlog za prijenos sredstava u svrhu mobilizacije Fonda koji je dosad predstavljen proračunskom tijelu 2017. godine.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2017)45120

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2017/005 FI/Maloprodaja – COM(2017) 618 final

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2017/005 FI/Maloprodaja i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi na 1660 radnika koji su proglašeni viškom u tri poduzeća iz ekonomskih sektora razvrstanih u odjeljku 47 NACE-a Rev. 2 – trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

B) budući da, kako bi se utvrdila veza između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, Finska tvrdi da je porast kupnje na internetu (internetska prodaja maloprodajnih proizvoda između 2010. i 2015. porasla je za 34 %) imao velik utjecaj na prodaju u tradicionalnim robnim kućama i da su među finskim potrošačima posebno popularne internetske trgovine izvan EU-a;

C) budući da 76,3 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine žene, a 23,7 % muškarci; budući da su 65,7 % ciljanih korisnika osobe u dobi od 30 do 54 godine, njih 17,5% u dobi od 55 do 64 godine, a 16,5 % u dobi od 15 do 29 godina;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s finskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Finska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 499 360 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 4 165 600 EUR;

2. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele finske vlasti, nakon čega je 23. listopada 2017. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istog dana obavijestila Parlament;

3. napominje da su otpuštanjima do kojih je došlo u dvama finskim lancima robnih kuća pogođene sve četiri regije razine NUTS 2 u Finskoj; uviđa da su takve robne kuće zbog rasta internetske trgovine, promjena kupovnih navika i slabljenja povjerenja potrošača suočene sa smanjenjem profitabilnosti i novčanih tokova;

4. napominje da su EGF-om sufinancirane usluge prilagođene potrebama radnika koji su proglašeni viškom, uključujući poučavanje i druge pripremne mjere; zapošljavanje i druge poslovne mjere: tečajevi za osposobljavanje: bespovratna sredstva za osnivanje poduzeća; pilot-projekti za profesionalno usmjeravanje; subvencioniranje plaća; naknade za putne troškove i troškove smještaja:

5. smatra da su prepreke ponovnom zapošljavanju osoba starijih od 50 godina važno pitanje i sa zanimanjem iščekuje ocjenu pilot-projekata za profesionalno usmjeravanje koji su uvedeni za tu skupinu otpuštenih radnika;

6. zabrinut je zbog toga što poslodavci koji primaju subvencije za plaće nisu obvezni te radnike zaposliti na razdoblje dulje od razdoblja u kojem primaju subvenciju; napominje da dosadašnje iskustvo u Finskoj upućuje na to da ti radnici relativno brzo pronalaze zaposlenje i izlaze iz sustava potpora;

7. pozdravlja savjetovanja s dionicima, među kojima i predstavnicima centara za gospodarski razvoj, promet i zaštitu okoliša u regijama Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa i Varsinais-Suomi te Ureda za zapošljavanje i gospodarski razvoj regije Uusimaa, kao i s predstavnicima Antille i sindikata (PAM: ujedinjeni sindikati uslužnog sektora), koja su održana kako bi bio pripremljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama;

8. napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 22,05 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je daleko ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi, te napominje da ta djelovanja ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

9. napominje da su finske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće davati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

10. pozdravlja činjenicu da je Finska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

11. podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

S poštovanjem,

Marita Ulvskog

prva potpredsjednica, vršiteljica dužnosti predsjednika


na znanje: Thomasu HändeluPRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pismo od 7. studenoga 2017. koje je Iskra Mihaylova, predsjednica Odbora za regionalni razvoj, poslala Jeanu Arthuisu, predsjedniku Odbora za proračune

Translation

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 22. studenoga 2017.:

  u dokumentu COM(2017)0618 predložen je doprinos iz EGF-a u iznosu od 2 499 360 EUR za 1500 radnika koji su proglašeni viškom u trima poduzećima u maloprodajnom sektoru u Finskoj. Ta poduzeća posluju u gospodarskom sektoru koji je svrstan u odjeljak 47. NACE-a Rev. 2 („Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”). Do otpuštanja je došlo u regijama razine NUTS 2 Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) i Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D).

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


IINFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Jordi Solé


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena