Procedūra : 2017/2231(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0366/2017

Pateikti tekstai :

A8-0366/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/11/2017 - 8.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0457

PRANEŠIMAS     
PDF 660kWORD 64k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/005 FI/Retail“)

(COM(2017) 0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Răzvan Popa

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/005 FI/Retail“)

(COM(2017) 0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ypač į jo 12 straipsnį(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalį dialogą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0366/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2017/005 FI/Retail“ dėl finansinės EGF paramos pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytus intervencijos kriterijus po to, kai 1 660 darbuotojų buvo atleisti iš trijų įmonių, veikiančių darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), NUTS 2 lygmens Vakarų Suomijos, Helsinkio-Ūsimos, Pietų Suomijos ir Šiaurės ir Rytų Suomijos regionuose; kadangi numatoma, kad taikant priemones dalyvaus 1 500 atleistų darbuotojų;

D.  kadangi, kaip nustatyta EGF reglamento 21 straipsnio 1 dalyje, už finansinę EGF remiamų veiksmų kontrolę yra atsakinga susijusi valstybė narė;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytos sąlygos ir kad Suomija turi teisę gauti finansinę 2 499 360 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 % bendros sumos, siekiančios 4 165 600 EUR;

2.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Suomijos valdžios institucijų termino, 2017 m. spalio 23 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie atliktą vertinimą pranešė Parlamentui;

3.  pažymi, kad Suomija teigia, jog šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, visų pirma dėl smarkaus tarptautinės internetinės prekybos augimo; ypač pažymi, kad dėl išaugusio mažmeninių produktų pardavimo internetu masto Suomijoje ir dėl ne ES interneto parduotuvių populiarumo tarp Suomijos vartotojų nuo 2014 m. nuolat mažėja pardavimo mastas tradiciniuose Suomijos prekybos centruose;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad visus keturis Suomijos NUTS 2 lygio regionus paveikė darbuotojų atleidimas iš dviejų didžiausių Suomijos prekybos centrų tinklų; pripažįsta, kad tokios parduotuvės dėl e. prekybos augimo, besikeičiančių apsipirkimo įpročių ir menko vartotojų pasitikėjimo ekonomika susidūrė su mažėjančiu pinigų srautu ir pelningumu;

5.  primena, kad atleidimai iš darbo vyko dviejose didžiausiose Suomijos prekybos centrų grandinėse ir vienoje patronuojamojoje įmonėje, kurios nuo 2015 m. dėl išaugusios e. prekybos, kintančių apsipirkimo įpročių ir menko vartotojų pasitikėjimo ekonomika patiria didelių problemų, susijusių su pelningumo mažėjimu ir grynųjų pinigų srautų prastėjimu; apgailestauja dėl to, kad 2017 m. pradžioje dvi iš susijusių įmonių buvo priverstos visiškai nutraukti veiklą;

6.  taip pat suvokia, kad labai pasikeitė su mažmenine prekyba susijusių darbo vietų pobūdis: vis dažniau įdarbinama ne visai darbo dienai ir šiose darbo vietose reikalingi nauji įgūdžiai, pvz., IT, prognozavimo, duomenų analizės, komunikacijos, vartotojų informavimo gebėjimų ir logistikos žinių; apgailestauja, kad 43 % Suomijos mažmeninės prekybos darbuotojų, kurie yra vyresni nei 45 m. amžiaus, šių įgūdžių trūksta; mano, kad vyresnių nei 50 m. asmenų kliūtys susirasti darbą yra svarbi problema, ir susidomėjęs laukia šiai atleistų darbuotojų grupei skirtų bandomųjų konsultuojamojo ugdymo projektų vertinimo;

7.  pabrėžia, kad daug atleistų darbuotojų yra vyresni kaip 55 metų ir daugiau kaip 76 % yra moterys; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką; palankiai vertina tai, kad ypatingas dėmesys buvo skiriamas siūlomų priemonių pritaikymui prie tikslinių grupių konkrečių poreikių;

8.  pažymi, kad Suomija planuoja atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, taikyti septynių rūšių priemones: i) konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir kitas su verslu susijusias priemones, iii) kursus, iv) veiklos pradžios dotacijas, v) darbo užmokesčio subsidiją, vi) išmoką kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms; palankiai vertina planuojamus bandomuosius konsultuojamojo ugdymo projektus, skirtus spręsti fizinėms, psichinėms ar kitokioms problemoms, dėl kurių vyresniems kaip 50 metų amžiaus paramos gavėjams gali būti sunku vėl įsidarbinti; pažymi, kad pakankamai lėšų skirta kontrolei ir ataskaitų teikimui;

9.  pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 22,05 % visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu EGF reglamente nustatyta maksimali 35 % riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

10.  pripažįsta, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su Ūsimos, Pirkanmos, Šiaurės Pohjanmos ir Pietvakarių Suomijos ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų atstovais ir su Ūsimos užimtumo ir ekonominės plėtros tarnyba, taip pat įmonės ir profesinių sąjungų atstovais;

11.  pažymi, jog Suomijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai finansiškai nebus remiami iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

12.  primena, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį remia EGF, reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikalingus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

13.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

14.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

15.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

16.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

17.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/005 FI/Retail“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2017 m. birželio 2 d. Suomija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų, atleistų iš 3 įmonių, veikiančių mažmeninės prekybos sektoriuje šiuose Suomijos regionuose: Vakarų Suomijos, Helsinkio-Ūsimos, Pietų Suomijos ir Šiaurės ir Rytų Suomijos. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 499 360 EUR suma finansinei paramai pagal Suomijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 2 499 360 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [šio sprendimo priėmimo data](4)*.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis(1) ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 15 straipsnio nuostatomis(2), fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą procedūra yra tokia(3): Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Suomijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. spalio 23 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Suomijai remti darbuotojų, atleistų iš trijų įmonių, veikiančių darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), NUTS 2 lygmens Vakarų Suomijos (FI19), Helsinkio-Ūsimos (FI1B), Pietų Suomijos (FI1C) ir Šiaurės ir Rytų Suomijos (FI1D) regionuose, grįžimą į darbo rinką. Dauguma darbuotojų (835) atleisti Helsinkio-Ūsimos regione.

Tai penktoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2017 m. biudžetą ir devintoji paraiška mažmeninės prekybos sektoriuje (NACE 2 red. 47 skyrius) nuo EGF įsteigimo. Ji susijusi su 1 660 atleistais darbuotojais (numatoma, kad 1 500 iš jų dalyvaus taikant siūlomas priemones) ir su bendros 2 499 360 EUR sumos mobilizavimu iš EGF Suomijos reikmėms.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. birželio 12 d., papildoma informacija pateikta iki 2017 m. liepos 31 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2017 m. spalio 23 d. ir, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte.

Suomija teigia, jog šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, visų pirma dėl smarkaus tarptautinės internetinės prekybos augimo. Suomijoje mažmeninių produktų pardavimo internetu mastas 2010–2015 m. išaugo 34 %, ir Suomijos vartotojai vis dažniau kreipiasi į ne ES internetines parduotuves (nuo 6 % 2008 m. iki 19 % 2016 m.). Dėl to nuo 2014 m. nuolat mažėja pardavimo mastas Suomijos tradiciniuose prekybos centruose.

tuo pat metu labai pasikeitė su mažmenine prekyba susijusių darbo vietų pobūdis: vis dažniau įdarbinama ne visai darbo dienai ir šiose darbo vietose reikalingi nauji įgūdžiai, pvz., IT, prognozavimo, duomenų analizės, komunikacijos, vartotojų informavimo gebėjimų ir logistikos žinių. Tačiau 43 % Suomijos mažmeninės prekybos darbuotojų yra vyresni nei 45 m. amžiaus ir jiems šių įgūdžių trūksta.

Darbuotojai atleisti iš dviejų didelių prekybos centrų tinklų („Anttila“ ir „Stockman“) ir iš vienos patronuojamosios įmonės („Vallila“). 2017 m. pradžioje, nepaisant pastangų pagerinti pelningumą ir grynųjų pinigų srautą, įmonėms „Anttila“ ir „Vallila“ teko visiškai nutraukti veiklą. Nuo 2015 m., išaugus e. prekybai, pasikeitus pirkimo įpročiams ir esant menkam vartotojų pasitikėjimui „Stockman“ susiduria su panašiomis problemomis. Todėl „Stockman“ klientų skaičius nuo 2012 m iki 2016 m. sumažėjo 40 %, pardavimo apyvarta sumažėjo 38 %, o veiklos marža tapo neigiama.

„Stockman“ ir „Anttila“ buvo svarbūs darbdaviai visuose keturiuose regionuose. Daug atleistų darbuotojų yra vyresni kaip 55 metų ir daugiau kaip 76 % yra moterys. Visos bendrai iš EGF finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės yra tuo labiau svarbios siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas siūlomų priemonių pritaikymui prie konkrečių tikslinių grupių poreikių, pavyzdžiui, teikiant prie individualių pritaikytas konsultuojamojo ugdymo paslaugas vyresniems nei 50 metų amžiaus paramos gavėjams.

Atleistiems darbuotojams bus teikiamos šios septynių rūšių priemonės, kurias prašoma bendrai finansuoti iš EGF:

Konsultuojamojo ugdymo priemonės ir kitos parengiamosios priemonės: jos apima darbo paieškos mokymus pasitikėjimui savimi stiprinti ir darbo paieškos gebėjimams atnaujinti. Į tai taip pat įeina individualus konsultuojamasis ugdymas darbe.

Užimtumas ir kitos su verslu susijusios priemonės: šios priemonės tikslas – teikti informaciją, ekspertų paslaugas ir konsultuoti planuojant iš naujo įdarbinti paramos gavėjus, taikant internetines paslaugas, orientuojant profesijos ir darbo paieškos klausimais, teikiant darbo pasiūlymus, nustatant kompetenciją, vertinant darbo gebėjimus, suteikiant galimybę pabandyti darbą.

Kursai: šios priemonės tikslas – teikti profesinio, tęstinio, prisitaikymo prie pokyčių mokymo ir profesinio perkvalifikavimo kursus. Ji apima ir verslumo paramos kursus. Šie kursai bus pritaikyti tikslinėms grupėms.

Veiklos pradžios dotacijos: šios dotacijos tikslas – paskatinti pradėti verslo veiklą ir didinti atskirų asmenų užimtumą. Veiklos pradžios dotacija padeda laipsniškai pradėti ir sukurti visos darbo dienos etatą atitinkantį verslą. Ji teikiama ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Su dotacijomis taip pat siejamos mokymo ir konsultuojamojo ugdymo paslaugos.

Bandomieji konsultuojamojo ugdymo projektai: vykdant vyresniems nei 50 metų paramos gavėjams skirtą bandomąjį projektą bus nagrinėjamos fizinės, psichinės ir kitos priežastys, kurios gali kliudyti iš naujo įsidarbinti. Be to, kai kuriems naudos gavėjams gali reikėti intensyvaus orientavimo paslaugų.

Darbo užmokesčio subsidija: ši subsidija bus skiriama įsidarbinimui naujoje darbo vietoje remti, sumažinant darbo užmokesčio sąnaudas. Darbo užmokesčio subsidija padengs 30–50 proc. darbo užmokesčio sąnaudų ir bus mokama darbdaviui. Subsidija bus mokama 6–18 mėn., priklausomai nuo nedarbo laikotarpio trukmės.

Išmoka kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms: ji gali būti skiriama darbo ieškančiam asmeniui kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, patirtoms ieškant darbo ar užimtumo skatinimo mokymo metu, padengti.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir neatstoja pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Suomijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

– suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

– buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

– darbuotojus atleidusios įmonės, tęsusios veiklą po atleidimo, patenkino visus teisinius reikalavimus, susijusius su atleidimais, ir tinkamai parėmė tuos darbuotojus;

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

– finansinė parama EGF lėšomis atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Suomija pranešė Komisijai, kad pagrindinis nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo šaltinis – Ekonomikos reikalų ir užimtumo ministerija ir kad kai kurios paslaugos taip pat bus finansuojamos iš ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų bei užimtumo ir ekonominės plėtros tarnybų veiklos išlaidų. Finansinę paramą valdys ir kontroliuos Ekonomikos reikalų ir užimtumo ministerijos Užimtumo ir verslumo departamentas. Audito institucija bus nepriklausomas Vidaus audito padalinys, veikiantis vadovaujant Ekonomikos reikalų ir užimtumo ministerijos nuolatiniam sekretoriui.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 2 499 360 EUR sumą.

2017 m. iki šiol tai yra penktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)45120

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje EGF/2017/005 FI/retail“ (COM(2017) 618 galutinis)

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2017/005 FI/retail“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo atžvilgiu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir yra susijusi su 1 660 darbuotojais, atleistais iš darbo iš trijų įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą);

B) kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Suomija teigia, kad pirkimo internetu masto didėjimas (mažmeninių produktų pardavimo internetu mastas nuo 2010 m. iki 2015 m. padidėjo 34 %) padarė didelį poveikį pardavimų tradiciniuose prekybos centruose mastui ir kad tarp Suomijos vartotojų yra ypač populiarios ne ES interneto parduotuvės;

C) kadangi 76,3 % darbuotojų, kuriems skirtos minėtosios priemonės, sudaro moterys, o 23,7 % – vyrai; kadangi 65,7 % tikslinių naudos gavėjų yra 30–54 metų amžiaus, o 17,5 % yra 55–64 metų amžiaus ir 16,5% yra 15–29 metų amžiaus;

taigi, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Suomijos paraiškos įtraukti toliau pateiktus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Suomija turi teisę gauti finansinę 2 499 360 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 % bendros sumos, siekiančios 4 165 600 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Suomijos valdžios institucijų termino, 2017 m. spalio 23 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie atliktą vertinimą pranešė Parlamentui;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad visus keturis Suomijos NUTS 2 lygio regionus paveikė darbuotojų atleidimas iš dviejų didžiausių Suomijos prekybos centrų tinklų; pripažįsta, kad tokios parduotuvės dėl e. prekybos augimo, besikeičiančių apsipirkimo įpročių ir menko vartotojų pasitikėjimo ekonomika susidūrė su mažėjančiu pinigų srautu ir pelningumu;

4. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima konsultuojamąjį ugdymą ir kitas parengiamąsias priemones, užimtumą ir kitas su verslu susijusias priemones, kursus, veiklos pradžios dotacijas, bandomuosius konsultuojamojo ugdymo projektus, darbo užmokesčio subsidijas, išmokas kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms;

5. mano, kad vyresnių nei 50 m. asmenų kliūtys susirasti darbą yra svarbi problema, ir susidomėjęs laukia šiai atleistų darbuotojų grupei skirtų bandomųjų konsultuojamojo ugdymo projektų vertinimo;

6. yra susirūpinęs, kad darbo užmokesčio subsidijas gaunantys darbdaviai neprivalo tų darbuotojų toliau įdarbinti ilgesnį laikotarpį negu tas, kuriuo mokamos subsidijos; pažymi, kad ankstesnė Suomijos patirtis rodo, kad tokie darbuotojai darbą randa ir iš subsidijų sistemos pasitraukia gana greitai;

7. palankiai vertina siekiant parengti suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą vykdytas konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Ūsimos, Pirkanmos, Šiaurės Pohjanmos ir Pietvakarių Suomijos ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrus (ELY centrus) ir Ūsimos ekonomikos plėtros tarnybos (TE tarnyba), taip pat įmonės „Anttila“ ir profesinių sąjungų (PAM, PAM, Paslaugų sektoriaus profesinių sąjungų asociacija) atstovus;

8. pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 22,05 % bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo, o tai yra kur kas mažiau nei reglamente nustatyta didžiausia 35 % riba ir kad šie veiksmai taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

9. pažymi, jog Suomijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai finansiškai nebus remiami iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

10. palankiai vertina tai, kad Suomija patvirtino, jog finansinė parama iš EGF nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

11. primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti darbo rinkos ateities perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita Ulvskog

1-oji pirmininko pavaduotoja, laikinai pavaduojanti pirmininką

Kopija: Thomas Händel


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Regioninės plėtros komiteto pirmininkės Iskros Mihaylovos 2017 m. lapkričio 7 d. laiškas, adresuotas Biudžeto komiteto pirmininkui Jeanui Arthuis

Vertimas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2017 m. lapkričio 22 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2017) 0618 siūloma 2 499 360 EUR siekiančią EGF paramą skirti 1 500 darbuotojų, atleistų iš trijų mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių Suomijoje. Įmonės veiklą vykdo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą). Darbuotojai atleisti NUTS 2 lygio Vakarų Suomijos (FI19), Helsinkio-Ūsimos (FI1B), Pietų Suomijos (FI1C) ir Šiaurės ir Rytų Suomijos (FI1D) regionuose.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Jordi Solé


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas